ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схвалений Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

 

 

 

 

2.

РОЗДІЛ IV

НАЦІОНАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНИ

- 1 - Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Розділ IV "НАЦІОНАЛЬНІ ЗБОРИ УКРАЇНИ" викласти в такій редакції:

І Розділ IV

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Враховано частково

РОЗДІЛ IV.

НАРОДНА РАДА УКРАЇНИ

3.

 

Стаття

 

 

4.

 

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України.

 

 

5.

 

Стаття

 

 

6.

 

Верховна Рада України складається з 3ОО народних депутатів України, які обираються на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною мажоритарно-пропорційною системою відповідно до закону про вибори.

 

 

7.

 

Народним депутатом України може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має виборче право і постійно проживає в Україні не менше п'яти останніх років.

 

 

8.

 

Стаття

 

 

9.

 

Народні депутати України є повноважними представниками народу України у Верховній Раді України, відповідальними перед ним та підзвітними своїм виборцям. Повноваження народних депутатів України не можуть бути обмежені навіть у разі введення воєнного чи надзвичайного стану.

 

 

10.

 

Стаття

 

 

11.

 

Народні депутати України набувають своїх повноважень з моменту складення перед Верховною Радою присяги такого змісту: "Присягаю на вірність Україні.

 

 

12.

 

Зобов'язуюсь спрямувати всю свою діяльність на забезпечення виконання волі народу України, моїх виборців, на розвиток і зміцнення України, підвищення її міжнародного авторитету.

 

 

13.

 

Присягаюсь, керуючись Конституцією і законами України, чесно і добросовісно виконувати покладені на мене обов'язки, з гідністю нести високе звання народного депутата України".

 

 

14.

 

Відмова скласти присягу тягне за собою втрату мандата народного депутата України.

 

 

15.

 

Повноваження народного депутата України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. У випадках, передбачених законом, повноваження народного депутата можуть бути припинені достроково.

 

 

16.

 

Стаття

 

 

17.

 

Народні депутати України здійснюють свої функції у Верховній Раді України на постійній основі.

 

 

18.

 

Народний депутат не може бути обраним до інших представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування.

 

 

19.

 

Випадки несумісності мандата народного депутата України з іншими видами діяльності визначаються законом.

 

 

20.

 

Стаття

 

 

21.

 

Народному депутату України забезпечуються умови для безперешкодного й ефективного здійснення депутатських повноважень.

 

 

22.

 

Народний депутат користується правом недоторканності.

 

 

23.

 

Недоторканність депутата, а також інші гарантії депутатської діяльності встановлюються законодавством.

 

 

24.

 

Стаття

 

 

25.

 

Верховна Рада України проводить свою роботу сесійно.

 

 

26.

 

Сесії Верховної Ради складаються з пленарних засідань Верховної Ради, а також засідань постійних та інших комісій Верховної Ради, що проводяться у період між пленарними засіданнями.

 

 

27.

 

Верховна Рада є правомочною за умови обрання не менше двох третин народних депутатів України від визначеного Конституцією складу Верховної Ради.

 

 

28.

 

Перша сесія Верховної Ради нового скликання проводиться не пізніше ніж на тридцятий день після виборів. День відкриття першої сесії визначається Центральною виборчою комісією. З цього часу припиняються повноваження Верховної Ради України попереднього скликання.

 

 

29.

 

Верховна Рада обирає зі свого складу таємним голосуванням на строк своїх повноважень Голову Верховної Ради України та його заступників. Перше після виборів засідання Верховної Ради відкриває старший за віком народний депутат України. До обрання Голови Верховної Ради її засідання веде обрана Верховною Радою президія.

 

 

30.

 

Порядок роботи Верховної Ради України визначається Регламентом Верховної Ради України.

 

 

31.

 

Стаття

 

 

32.

 

Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

 

 

33.

 

Позачергові сесії Верховної Ради із зазначенням порядку денного скликаються Головою Верховної Ради з його ініціативи або за вимогою не менше третини визначеного Конституцією складу Верховної Ради чи за пропозицією Президента України.

 

 

34.

 

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада збирається у дводенний строк без скликання.

 

 

35.

 

Пленарні засідання Верховної Ради веде Голова Верховної Ради або один з його заступників.

 

 

36.

 

У випадку закінчення строку повноважень Верховної Ради під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого пленарного засідання першої сесії Верховної Ради, обраної після припинення воєнного чи надзвичайного стану.

 

 

37.

 

Стаття

 

 

38.

 

Засідання Верховної Ради України відкривається за наявності більшості народних депутатів від визначеного Конституцією складу Верховної Ради.

 

 

39.

 

Засідання Верховної Ради проводяться гласно і відкрито. Для проведення закритого засідання вимагається рішення не менше двох третин народних депутатів від визначеного Конституцією складу Верховної Ради.

 

 

40.

 

Голосування на засіданнях Верховної Ради є персональним.

 

 

41.

 

Стаття

 

 

42.

 

Верховна Рада України розглядає і вирішує питання державного і суспільного життя, що потребують врегулювання законодавчими актами України, а також здійснює установчі та контрольні функції, віднесені законодавством до її компетенції.

 

 

43.

 

Стаття

 

 

44.

 

Верховна Рада України приймає Конституцію і закони України, постанови Верховної Ради, вносить до них зміни і доповнення, дає їх офіційне тлумачення.

 

 

45.

 

Верховна Рада ухвалює звернення, заяви і декларації.

 

 

46.

 

Стаття

 

 

47.

 

Виключно Конституцією і законами України визначаються:

 

 

48.

 

1) державний устрій України; засади організації та діяльності органів законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого самоврядування, прокуратури; основи формування і діяльності об'єднань громадян та засобів масової інформації;

 

 

49.

 

2) права та свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки людини і громадянина; порядок здійснення державного контролю за забезпеченням прав, свобод і обов'язків громадян України;

 

 

50.

 

3) правосуб'єктність громадян, громадянство, статус іноземців, осіб без громадянства та біженців; права національних меншин; статус мов; засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

 

 

51.

 

4) організація та порядок проведення всеукраїнських і місцевих референдумів, виборів Президента України, народних депутатів України та депутатів місцевих Рад;

 

 

52.

 

5) правовий режим власності, майнові і пов'язані з ними особисті немайнові відносини; засади правового регулювання підприємницької діяльності та праці;

 

 

53.

 

6) основи використання і відтворення природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

 

 

54.

 

7) діяння, які є злочинами, адміністративними і дисциплінарними порушеннями, відповідальність за них; основні засади судоустрою, судочинства, адвокатури, нотаріату та органів виконання покарань;

 

 

55.

 

8) бюджетна, кредитно-фінансова, податкова системи, порядок затвердження та виконання Державного бюджету, види та розміри податків, зборів та обов'язкових платежів; платники податків і об'єкти оподаткування; порядок випуску і емісії банкнот, державних цінних паперів, їх видів та типів; валюта, проби, вартість та типи національних монет;

 

 

56.

 

9) основи соціальної політики, соціального захисту громадян, охорони здоров'я, виховання, освіти і культури, науки, шлюбу та сім'ї;

 

 

57.

 

1О) засади оборони та державної безпеки України, забезпечення громадського порядку; правовий режим воєнного і надзвичайного стану; правовий режим державного кордону;

 

 

58.

 

11) загальна структура, чисельність та порядок використання Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, інших військових формувань України; статус іноземних військ на території України;

 

 

59.

 

12) порядок укладення, прийняття, затвердження міжнародних договорів України або приєднання України до них, а також порядок їх ратифікації, денонсації чи призупинення;

 

 

60.

 

13) правила здійснення дипломатичних і консульських відносин, порядок відкриття дипломатичних представництв, консульств, представництв при міжнародних організаціях, торговельних представництв України;

 

 

61.

 

14) порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою;

 

 

62.

 

15) статус столиці, міст загальнодержавного значення;

 

 

63.

 

16) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;

 

 

64.

 

17) державна символіка, порядок її використання та захисту;

 

 

65.

 

18) статус державних нагород, порядок їх заснування; види та статус військових та інших спеціальних звань, класних чинів, почесних звань України.

 

 

66.

 

Верховна Рада може приймати закони й з інших питань своєї компетенції, в тому числі за народною ініціативою, тобто пропозицією, підтриманою не менш як трьома мільйонами громадян України, які мають виборчі права.

 

 

67.

 

Стаття

 

 

68.

 

Верховна Рада України:

 

 

69.

 

1) призначає вибори Президента України; проголошує акт його обрання і прийняття від нього конституційної присяги; приймає чи відхиляє його відставку;

 

 

70.

 

2) затверджує загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони навколишнього природного середовища;

 

 

71.

 

3) затверджує поданий Кабінетом Міністрів України Державний бюджет України, вносить до нього зміни, затверджує звіт про його виконання;

 

 

72.

 

4) призначає та звільняє за поданням Президента України Прем'єр-міністра України;

 

 

73.

 

5) затверджує за поданням Прем'єр-міністра України персональний склад Кабінету Міністрів України;

 

 

74.

 

6) призначає та звільняє за поданням Президента України Голову Правління Національного банку України, Голову Фонду державного майна, Голову Контрольної палати та державних контролерів;

 

 

75.

 

7) оголошує саморозпуск Верховної Ради, призначає чергові і позачергові вибори Верховної Ради;

 

 

76.

 

8) обирає за поданням Голови Верховної Ради України, Президента України та Голови Верховного Суду України (у рівній кількості) суддів Конституційного Суду України; за пропозиціями Голови Верховної Ради, Президента та Голови Верховного Суду України обирає з числа суддів Конституційного Суду Голову Конституційного Суду України та двох його заступників; приймає присягу суддів Конституційного Суду України; приймає відставку Голови та суддів Конституційного Суду;

 

 

77.

 

9) обирає та звільняє з посад за поданням Президента України Голову та суддів Верховного Суду України, Голову та суддів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів;

 

 

78.

 

10) призначає за поданням Президента України та звільняє з посади за погодженням з ним Генерального прокурора України; затверджує за поданням Генерального прокурора України колегію Генеральної прокуратури України;

 

 

79.

 

11) затверджує за поданням Голови Верховної Ради та Президента України (у рівній кількості) склад Центральної виборчої комісії; обирає за поданням Голови Верховної Ради України та Президента України Голову Центральної виборчої комісії, двох його заступників та секретаря комісії;

 

 

80.

 

12) обирає та звільняє з посади за поданням Голови Верховної Ради України та Президента України Голову Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення, обирає половину її складу;

 

 

81.

 

13) повторно розглядає закон, на який Президентом України накладено вето;

 

 

82.

 

14) приймає за поданням Президента України рішення про визнання іноземних держав;

 

 

83.

 

15) дає згоду на призначення Президентом України глав дипломатичних представництв України в інших державах та глав представництв України при міжнародних організаціях;

 

 

84.

 

16) призначає і звільняє Уповноваженого Верховної Ради України у правах людини, приймає його відставку;

 

 

85.

 

17) приймає рішення про проведення всеукраїнського референдуму; оголошує результати всеукраїнського референдуму;

 

 

86.

 

18) здійснює амністію.

 

 

87.

 

Верховна Рада України вирішує також інші питання, передбачені Конституцією.

 

 

88.

 

Стаття

 

 

89.

 

Верховна Рада України на виконання своїх повноважень:

 

 

90.

 

1) здійснює контроль за виконанням Конституції України та інших законодавчих актів України, дотриманням прав і свобод людини і громадянина в Україні;

 

 

91.

 

2) здійснює контроль за виконанням загальнодержавних програм, Державного бюджету України;

 

 

92.

 

3) приймає рішення щодо отримання Україною позик та кредитів або надання Україною економічної та іншої допомоги іноземним державам; здійснює контроль за використанням позик і кредитів, одержуваних Україною;

 

 

93.

 

4) приймає рішення про ратифікацію, прийняття, затвердження міжнародних (міждержавних) договорів або приєднання України до них, а також денонсацію чи призупинення таких договорів;

 

 

94.

 

5) розглядає та приймає рішення щодо Програми діяльності Уряду України;

 

 

95.

 

6) розглядає щорічні доповіді Президента України, приймає рішення щодо розгляду його позачергових доповідей;

 

 

96.

 

7) заслуховує звіти органів, які вона утворює або обирає, а також посадових осіб, яких вона призначає, обирає, затверджує або щодо яких дає згоду на призначення;

 

 

97.

 

8) затверджує укази Президента України про оголошення війни, запровадження воєнного або надзвичайного стану, про загальну або часткову мобілізацію;

 

 

98.

 

9) застосовує вето щодо актів Президента України та Кабінету Міністрів України, прийнятих з порушенням Конституції і законодавчих актів України;

 

 

99.

 

1О) скасовує розпорядження Голови Верховної Ради України;

 

 

100.

 

11) зупиняє дію актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі невідповідності їх Конституції і законодавчим актам України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України про визнання їх нечинними;

 

 

101.

 

12) усуває з посади Президента України в порядку імпічменту; ухвалює рішення про проведення всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України на вимогу не менше трьох мільйонів виборців або за власною ініціативою;

 

 

102.

 

13) оголошує вотум недовіри усьому складові Уряду України чи окремим його членам, що тягне за собою їх відставку;

 

 

103.

 

14) за поданням Президента України або за власною ініціативою достроково припиняє повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських Рад у разі порушення ними Конституції та законодавчих актів України;

 

 

104.

 

15) розглядає запити народних депутатів України, приймає по них рішення.

 

 

105.

 

Верховна Рада може проводити розслідування і слухання з питань, що належать до її відання.

 

 

106.

 

Стаття

 

 

107.

 

Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народним депутатам України, постійним комісіям, депутатським групам (фракціям), Президенту України, Кабінету Міністрів України, Конституційному Суду України, Верховному Суду України, Генеральному прокурору України.

 

 

108.

 

Законопроект може бути внесений до Верховної Ради України за народною ініціативою. Такий законопроект розглядається у пріоритетному порядку.

 

 

109.

 

Стаття

 

 

110.

 

Верховна Рада України ухвалює закони, постанови та інші акти на пленарних засіданнях відповідно до Регламенту Верховної Ради.

 

 

111.

 

При цьому Конституція України, конституційні закони, закони про внесення змін і доповнень до Конституції і конституційних законів України приймаються не менш як двома третинами голосів народних депутатів України від визначеного Конституцією складу Верховної Ради, інші акти Верховної Ради приймаються простою більшістю голосів депутатів від конституційного складу Верховної Ради, крім випадків, передбачених цією Конституцією та законами України.

 

 

112.

 

Стаття

 

 

113.

 

Прийнятий Верховною Радою України закон підписує Голова Верховної Ради і невідкладно передає його Президенту України.

 

 

114.

 

Президент скріплює закон своїм підписом та офіційно публікує його протягом 15 днів з дня отримання. Протягом цього строку Президент може скористатися правом відкладального вето і повернути закон зі своїми зауваженнями до Верховної Ради для повторного розгляду. Якщо під час повторного розгляду закон буде прийнято двома третинами голосів депутатів від визначеного Конституцією складу Верховної Ради, Президент зобов'язаний його підписати і опублікувати протягом 1О днів.

 

 

115.

 

У разі, коли Президент України протягом встановленого терміну не повернув закон для повторного розгляду Верховною Радою, закон вважається чинним.

 

 

116.

 

Якщо Президент подає до Конституційного Суду не скріплений підписом закон з мотивів його неконституційності, то визначений для скріплення закону термін відповідно продовжується.

 

 

117.

 

У випадку, коли Президент застосовує право вето після закінчення сесії Верховної Ради, має бути негайно скликана позачергова сесія для повторного розгляду закону.

 

 

118.

 

Закон набуває чинності після 1О днів з моменту його опублікування, якщо інше не передбачено самим законом.

 

 

119.

 

Стаття

 

 

120.

 

Ратифікація, прийняття, затвердження, денонсація чи призупинення міжнародних (міждержавних) договорів, а також приєднання до них здійснюються шляхом прийняття відповідної постанови, якщо інше не передбачено в самому договорі.

 

 

121.

 

Стаття

 

 

122.

 

Голова Верховної Ради України:

 

 

123.

 

1) здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розглядові Верховною Радою України, відкриває і веде пленарні засідання Верховної Ради України, підписує акти Верховної Ради України;

 

 

124.

 

2) представляє Верховну Раду України у відносинах з посадовими особами, державними органами і об'єднаннями громадян в Україні та за кордоном;

 

 

125.

 

3) представляє Верховній Раді України кандидатури для обрання, затвердження, призначення або погодження на посади та до складу органів відповідно до Конституції і законів України;

 

 

126.

 

4) формує Секретаріат Верховної Ради України і організує його роботу; призначає і звільняє керівників Секретаріату та його підрозділів;

 

 

127.

 

5) розпоряджається бюджетними асигнуваннями, які виділяються на утримання Верховної Ради;

 

 

128.

 

6) здійснює інші функції, передбачені Конституцією і законами України.

 

 

129.

 

Голова Верховної Ради України видає розпорядження.

 

 

130.

 

Заступники Голови Верховної Ради України виконують за його дорученням окремі функції. Один із них заміщає Голову Верховної Ради в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх обов'язків.

 

 

131.

 

Стаття

 

 

132.

 

Верховна Рада України для ведення законопроектної роботи, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до її відання, а також для сприяння проведенню в життя законів України та інших актів, прийнятих Верховною Радою, контролю за їх реалізацією утворює постійні комісії Верховної Ради України.

 

 

133.

 

Постійні комісії формуються з числа народних депутатів України. Верховна Рада затверджує склад постійних комісій, обирає голів комісій. Діяльність постійних комісій регулюється законом України про постійні комісії Верховної Ради України.

 

 

134.

 

Верховна Рада України може створювати, коли визнає за необхідне, депутатські слідчі, ревізійні та інші комісії з питань, що належать до відання Верховної Ради України.

 

 

135.

 

Стаття

 

 

136.

 

Органом Верховної Ради України, який забезпечує зв'язок Верховної Ради з її постійними комісіями, іншими органами, що утворені Верховною Радою, народними депутатами, координує їх діяльність, вирішує інші питання, пов'язані з організацією діяльності Верховної Ради та її органів, народних депутатів України, є Президія Верховної Ради України.

 

 

137.

 

До складу Президії Верховної Ради України за посадою входять Голова Верховної Ради, його заступники, голови постійних комісій Верховної Ради. За рішенням Верховної Ради до складу її Президії можуть входити також керівники депутатських груп (фракцій), інших органів, утворених Верховною Радою з числа народних депутатів України.

 

 

138.

 

Президія організує свою роботу відповідно до цієї Конституції, Регламенту Верховної Ради України, Положення про Президію Верховної Ради України, яке затверджується Верховною Радою України.

 

 

139.

 

Стаття

 

 

140.

 

Народні депутати України можуть добровільно об'єднуватися у депутатські групи (фракції) для сприяння депутатам у здійсненні їх повноважень, узгодження позицій з питань, що належать до відання Верховної Ради України.

 

 

141.

 

Депутатські групи (фракції) формуються як на партійній, так і на позапартійній основі.

 

 

142.

 

Керівники депутатських груп (фракцій) складають Узгоджувальну раду, яка є дорадчим органом Верховної Ради України.

 

 

143.

 

Стаття

 

 

144.

 

Верховна Рада України для забезпечення своєї діяльності утворює Секретаріат Верховної Ради України.

 

 

145.

 

Секретаріат Верховної Ради є підзвітним Верховній Раді робочим органом, який очолює керівник Секретаріату. Керівник Секретаріату затверджується Верховною Радою за поданням Голови Верховної Ради України.

 

 

146.

 

Функції, структура та організація діяльності Секретаріату Верховної Ради України визначаються Положенням про Секретаріат, що затверджується Верховною Радою України.

 

 

147.

 

Стаття

 

 

148.

 

Повноваження Верховної Ради України припиняються в день відкриття першої сесії Верховної Ради нового скликання.

 

 

149.

 

Повноваження Верховної Ради можуть бути припинені достроково:

 

 

150.

 

1) за результатами всеукраїнського референдуму про довіру (недовіру) Верховній Раді України, який проводиться відповідно до закону;

 

 

151.

 

2) у разі її саморозпуску.

Рішення Верховної Ради про саморозпуск приймається не менш як двома третинами депутатів від визначеного Конституцією складу Верховної Ради України".

 

 

152.

 

- 2 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Розділ ІV викласти в редакції: "ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Ст.71. Єдиним представницьким органом законодавчої влади України є Верховна Рада України.

Враховано частково

 

153.

 

Ст.72. Верховна Рада згідно з Конституцією України правомочна вирішувати будь-які питання державного і суспільного життя України, крім тих, що вирішуються виключно всеукраїнським референдумом або віднесені до відання Президента України, виконавчої та судової влади, областей, Автономної Республіки Крим, а також органів місцевого самоврядування.

 

 

154.

 

Ст.73. Верховна Рада складається із 450 депутатів України, які обираються безпосередньо народом терміном на 4 роки. Депутатом може бути громадянин, не молодший 21 року на день виборів, який має право голосу, проживає на території України протягом останніх 5 років.

 

 

155.

 

Ст.74. Депутати представляють український народ і є відповідальними перед виборцями.

 

 

156.

 

Ст.75. Закон гарантує умови для безперешкодного і ефективного здійснення депутатами України своїх повноважень.

Депутати України виконують свої функції на постійній основі. На період дії депутатського мандата вони звільняються з попереднього місця роботи.

Депутатам України забороняється займатися підприємницькою діяльністю, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової і викладацької.

Інші випадки несумісності мандата депутата України встановлюються конституційним законом про статус депутата України.

 

 

157.

 

Ст.76. Депутатам України гарантується парламентська недоторканність.

Депутати України юридично невідповідальні за глосування або висловлювання у Верховній Раді і її органах, за винятком звинувачення у наклепі та образах.

Повноваження депутатів України не можуть бути обмежені навіть у разі введення воєнного чи надзвичайного стану. Депутати України не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, арештовані або піддані заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без попередньої згоди на це Верховної Ради.

Подання про позбавлення депутата України перламентської недоторканності вносить до Верховної Ради Генеральний прокурор України.

 

 

158.

 

Ст.77. Повноваження депутата України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради.

Дострокове припинення повноважень депутата України за рішенням Верховної Ради може бути у випадках:

1) невиконання ним без поважних причин протягом двох місяців вимоги щодо несумісності депутатського мандата;

2) складення повноважень за його особистою заявою;

3) обвинувального вироку суду щодо нього, що набрав чинності;

4) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
5) втрати ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України.

 

 

159.

 

Повноваження депутата України достроково припиняються також відповідно до закону про відкликання депутата України виборцями.

Рішення про дострокове припинення повноважень депутата України приймається більшістю від складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією, і може бути оскаржене до суду.

 

 

160.

 

Ст.78. Верховна Рада вносить зміни і доповнення до Конституції України з наступним затвердженням всеукраїнським референдумом.

До повноважень Верховної Ради належить:

1) прийняття законів;
2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтями 68, 69 Конституції;

3) оголошення рішень, прийнятих на всеукраїнських референдумах;

4) прийняття Державного бюджету, здійснення контролю за його виконанням та затвердження звіту про виконання Державного бюджету;

5) здійснення парламентського контролю у формах і межах, визначених Конституцією;

6) ратифікація міжнародних договорів України, а також денонсація та призупинення таких договорів;

7) призначення виборів Президента України; проголошення акту його обрання і прийняття від нього конституційної присяги; прийняття відставки резидента України;

8) оголошення розпуску Верховної Ради за рішенням всеукраїнського референдуму та прийняття рішення про саморозпуск; призначення чергових і позачергових виборів Верховної Ради;

9) ухвалення рішення про проведення всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента України за вимогою не менше 2 мільйонів виборців або за ініціативою самої Верховної Ради;

10) затвердження, за поданням Прем'єр-міністра України, персонального складу Кабінету Міністрів України та програми його діяльності;

 

 

161.

 

11) заслуховування щорічних та позачергових доповідей Президента про внутрішнє і зовнішнє становище України;

12) призначення 5 суддів Конституційного Суду України; прийняття від суддів Конституційного Суду України присяги; прийняття чи відхилення відставки суддів Конституційного Суду, які призначаються Верховною Радою; призначення голови і членів Верховного Суду, Генерального прокурора України;

13) визначення структури, чисельності та порядку використання Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України;

14) оголошення стану війни за поданням Президента та схвалення рішення Президента про використання Збройних Сил України та інших військових формувань в разі збройного нападу;

15) затвердження указів Президента про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, загальну або часткову обілізацію;

16) повторний розгляд закону, на який було накладене вето Президента;
17) заслуховування звітів і пропозицій утворених Верховною Радою тимчасових слідчих комісій, обговорення та прийняття рішень з них;

18) усунення з посади Президента в порядку імпічменту, визначеному статтею 112 Конституції;

19) прийняття постанов, ухвалення заяв, декларацій і звернень;

20) заслуховування відповідей по запитах депутатів України та ухвалення по них рішень;

21) контроль у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні; призначення і звільнення, а також прийняття відставки Уповноваженого Верховної Ради України у правах людини; заслуховування його доповідей про стан захисту прав і свобод людини в Україні;

22) призначення і звільнення, а також прийняття відставки Голови Контрольної палати;

23) надання попередньої згоди на призначення Президентом України глав дипломатичних представників України в інших державах та глав редставництв України при міжнародних організаціях;

24) прийняття остаточних рішень з питань зміни правового статусу областей і Автономної Республіки Крим та їхніх територій (укрупнення, ліквідація тощо); надання згоди на зміну меж між областями і Республікою Крим;

25) дострокове припинення повноважень окремих обласних Рад та органів місцевого самоврядування за висновками суду у разі порушення ними Конституції та законів України, Указів Президента, постанов Кабінету Міністрів; призначення до них нових виборів.

Верховна Рада може проводить розслідування і слухання з будь-яких питань, що стосуються інтересів держави і суспільства.

 

 

162.

 

Ст.79. Верховна Рада працює сесійно. Сесії Верховної Ради проводяться у формі пленарних засідань Верховної Ради і засідань її комітетів і комісій.

 

 

163.

 

Ст.80. Верховна Рада збирається на першу сесію не пізніше тридцятого дня після виборів.

Верховна Рада є правомочною за умови обрання не менше чотирьох п'ятих депутатів України від визначеного Конституцією їхнього складу.

На черговій сесії Верховна Рада збирається першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії і засідання Верховної Ради їз зазначенням порядку денного скликаються Головою Верховної Ради з його ініціативи або за вимогою не менше третини визначеного Конституцією складу Верховної Ради чи за пропозицією Президента. Такі сесії чи засідання закриваються відразу після вичерпання порядку денного.

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Верховна Рада збирається у дводенний строк без скликання.

 

 

164.

 

Ст.81. Засідання Верховної Ради веде її Голова, а у випадках, передбачених Регламентом, інша визначена в ньому особа.

Перше засідання Верховної Ради відкриває Голова Верховної Ради попереднього скликання. До обрання Голови Верховної Ради нового скликання її засідання веде обрана Верховною Радою Президія засідання.

 

 

165.

 

Ст.82. На першому засіданні Верховна Рада із свого складу обирає Мандатну і Лічильну комісії та затверджує їх голів.
За поданням Мандатної комісії Верховна Рада приймає рішення про визнання повноважень депутатів України, а в разі порушення Закону про вибори - про визнання повноважень окремих депутатів недійсними.

 

 

166.

 

Ст.83. Засідання Верховної Ради проводяться гласно і відкрито. Для проведення закритого засідання вимагається рішення не менше двох третин від визначеного Конституцією складу Верховної Ради.

Голосування на засіданнях Верховної Ради є персональним і здійснюється відкрито, якщо інше не визначене Конституцією і Регламентом Верховної Ради України.

 

 

167.

 

Ст.84. Верховна Рада обирає із свого складу Голову Верховної Ради України та його заступників.

Голова Верховної Ради:

1) здійснює загальне керівництво підготовкою питань, які підлягають розгляду на засіданнях Верховної Ради, підписує акти, ухвалені Верховною Радою;

2) представляє Верховну Раду у зносинах з органами та організаціями усередині держави та за кордоном;

3) формує Секретаріат Верховної Ради й організує його роботу; призначає його керівника, керівників підрозділів Секретаріату та їх заступників;

4) розпоряджається бюджетними асигнуваннями, які виділяються на утримання Верховної Ради і її функціонування;

5) здійснює інші функції, передбачені цією Конституцією. Заступники Голови Верховної Ради виконують функції, які визначаються Головою Верховної Ради.

 

 

168.

 

Ст.85. Верховна Рада затверджує перелік комітетів Верховної Ради та їх склад, обирає голів цих комітетів.

Комітети здійснюють законопроектні роботи, готують і попередньо розглядають питання, які віднесені до повноважень Верховної Ради, контролюють виконання законів та інших актів Верховної Ради і її органів.

Комітети з питань, які віднесені до їх повноважень, ухвалюють рішення. Рішення комітетів підлягають негайному розгляду відповідними органами, організаціями і посадовими особами з повідомленням про результати розгляду.

Верховна Рада може утворити, коли визнає за необхідне тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань своєї компетенції..

 

 

169.

 

Ст.86. Верховна Рада може обирати із свого складу тимчасові слідчі комісії для проведення розслідування з будь-яких конкретно визначених ними питань, що становлять суспільний інтерес, якщо за їх утворення проголосувало не менше третини від визначеного Конституцією складу Верховної Ради.

Рішення Верховної Ради про утворення тимчасової слідчої комісії і визначення її завдання вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини від визначеного Конституцією складу Верховної Ради.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для суду.

 

 

170.

 

Ст.87. Повноваження Верховної Ради припиняються в день відкриття першої сесії Верховної ради нового скликання.

Повноваження Верховної ради можуть бути припинені достроково:

1) в порядку саморозпуску;

2) за рішенням всеукраїнського референдуму про недовір'я Верховній Раді;

3) в результаті її розпуску Президентом у випадку, передбаченому ст.107 Конституції.

Саморозпуск Верховної Ради проводиться за рішенням Верховної Ради, якщо за таке рішення подано не менше двох третин голосів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради.

Всеукраїнський референдум про довіру Верховній Раді проводиться відповідно до ст.68 Конституції.

Якщо за рішенням всеукраїнського референдуму буде висловлене недовір'я Верховній Раді, вона оголошує свій розпуск і призначає день виборів нової Верховної Ради. Новообрана Верховна Рада має повноваження на повний термін, визначений в ст.73 Конституції.

У разі розпуску Верховної Ради президентом день виборів нової Верховної Ради призначається Президентом не пізніше двох місяців після розпуску Верховної Ради.

 

 

171.

 

Ст.88. Виключно законами України визначаються:

1) права та свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина;

2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців і осіб без громадянства;

3) права національних меншин;

4) статус мов;

5) правовий режим власності;

6) державний бюджет, фінансове, грошове, цінове, кредитне, інвестиційне регулювання; система оподаткування; види і розміри податків, зборів та обов'язкових платежів; валюта, проби, види, вартість, типи і карбування монет, порядок випуску та емісії банкнот, державних цінних паперів, їх види та типи;

7) одиниці ваги, міри і часу;

8) засади і гарантії підприємництва;

9) порядок визначення екологічних стандартів;

10) засади використання природних ресурсів, морської економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;

11) основи соціального захисту, засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, дитинства, материнства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров'я;

12) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

13) засади утворення і діяльності політичних партій, інших громадських об'єднань, засобів масової інформації;

14) організація і порядок проведення виборів і референдумів;

15) організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус депутатів України;

16) основи організації і діяльності органів виконавчої влади, державної служби, організації державної статистики та інформатики;

17) судоустрій, судочинство, статус суддів, судова експертиза, організація і діяльність прокуратури, слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації і діяльності адвокатури;

18) територіальній устрій України;

19) засади місцевого самоврядування;

20) утворення і порядок функціонування вільних економічних зон;

21) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності і митної справи;

22) основи національної безпеки, організації Збройних Сил і забезпечення громадського порядку;

23) правовий режим державних кордонів;

24) встановлення і порядок використання та захисту державних символів;

25) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

26) правовий режим воєнного і надзвичайного стану;

27) встановлення державних нагород;

28) встановлення військових звань, дипломатичних рангів та інших спеціальних звань;

29) державні свята;

30) діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них;

31) амністія.

 

 

172.

 

Ст.89. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить народу, депутатам України, комітетам Верховної Ради, Президенту України, Кабінету Міністрів України і Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

Законопроект, внесений до Верховної Ради України в порядку народної ініціативи, розглядається в пріоритетному порядку.

 

 

173.

 

Ст.90. Законопроекти подаються до Секретаріату Верховної Ради, поширюються серед депутатів України, попередньо обговорюються у відповідних комітетах чи тимчасових спеціальних комісіях, після чого передаються на розгляд Верховної Ради згідно з Регламентом Верховної Ради України.

Розгляд і прийняття законопроекту Верховною Радою передбачає:

- схвалення основних положень проекту в принципі;

- схвалення його постатейно і в цілому.

 

 

174.

 

Ст.91. Верховна Рада ухвалює закони, постанови та інші акти на засіданнях простою більшістю голосів від визначеного Конституцією їхнього складу, за винятком випадків, передбачених статтями 86, 87, 93, 111, 112 Конституції.

 

 

175.

 

Ст.92. До законопроекту, який потребує фінансових витрат, додаються необхідні розрахунки Контрольної палати й обгрунтування відповідного комітету про шляхи їхнього покриття.

В ухваленому законі, який потребує нових або додаткових витрат, мають бути визначені шляхи їх покриття.

 

 

176.

 

Ст.93. Закон підписує Голова Верховної Ради і відразу передає його резиденту. Президент приймає закон до виконання, скріплює своїм підписом та офіційно публікує протягом 15 днів з дня отримання закону. До виповнення цього терміну Президент може скористатися своїм правом відкладального вето і повернути закон зі своїми зауваженнями до Верховної Ради для повторного розгляду. Якщо під час повторного розгляду закон буде прийнято двома третинами голосів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради Президент зобов'язаний його підписати і опублікувати протягом 10 днів.

У разі, коли Президент протягом встановленого терміну не повернув закон на повторний розгляд, закон вважається скріпленим Президентом.
Якщо Президент подає не скріплений ним закон з мотивів його неконституційності до Конституційного Суду, то визначений для скріплення закону термін відповідно продовжується.
У випадку: коли Президент застосовує право вето після закінчення сесії Верховної Ради, має бути негайно скликана позачергова сесія для повторного розгляду закону.
Закон набуває чинності після 10 днів з моменту його опублікування, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування
.

 

 

177.

 

Ст.94. Інші питання законодавчої процедури визначаються законами та Регламентом Верховної Ради України.

 

 

178.

 

Ст.95. Ратифікація, денонсація чи призупинення міжнародних договорів, а також приєднання до них здійснюється шляхом прийняття відповідної постанови, якщо інше не передбачене в самому договорі.

 

 

179.

 

Ст.96. Бюджетну систему України становлять Державний бюджет, бюджети Автономної Республіки Крим, а також місцеві бюджети.

 

 

180.

 

Ст.97. Державний бюджет України становлять доходи і видатки держави, які мають бути реальними, конкретно визначеними і збалансованими.

Видатки держави, їх розмір і цільове спрямування визначаються виключно Законом про державний бюджет України.

Закон встановлює граничний розмір бюджетного дефіциту. Покриття бюджетного дефіциту за рахунок емісії можливе лише як виняток і тільки за дозволом Верховної Ради.

Верховна Рада може здійснити нове обчислення державних доходів, а також змінити попередні і виділити нові асигнування на поточний бюджетний рік у додатковому бюджеті.

У разі прийняття Верховною Радою Державного бюджету з перевищенням видатків над доходами в Законі про Державний бюджет передбачаються джерела і засоби покриття дефіциту. Закон про Державний бюджет не може встановлювати нові податки, штрафи та інші платежі, не передбачені спеціальним законом.

Загальні принципи формування і виконання бюджетів областей і Автономної Республіки Крим, а також місцевих бюджетів визначаються Законом про бюджетну систему України.

 

 

181.

 

Ст.98. Державний бюджет України приймається щорічно на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період.

Президент не пізніше перших 15 днів осінньої сесії подає до Верховної Ради проект Закону про Державний бюджет на наступний рік.

Проект бюджету розглядається Контрольною палатою і відповідними комітетами Верховної Ради.

Закон про Державний бюджет, схвалений у порядку, передбаченому статтею 91 Конституції, набирає чинності з першого січня наступного року і не підлягає скріпленню Президентом.

Президент України не має права застосовувати вето щодо Закону про Державний бюджет.

Порядок складення і прийняття Державного бюджету встановлюється Законом.

 

 

182.

 

Ст.99. Президент подає до Верховної Ради постатейний звіт про виконання державного бюджету не пізніше 3 місяців після закінчення звітного бюджетного року.

Поданий звіт попередньо розглядається Контрольною палатою і відповідними комітетами Верховної Ради. Звіт затверджується з урахуванням їхніх висновків і підлягає опублікуванню.

 

 

183.

 

Ст.100. Визначення та проведення грошової і кредитної політики покладається на Національний банк України, який здійснює її у відповідності з Програмою діяльності Уряду, затвердженою Верховною Радою України.

Національний банк має виключне право емісії грошей. Він підзвітний Верховній Раді України.

 

 

184.

 

Ст.101. Фінансовий контроль за здійсненням державного бюджету покладається на Верховну Раду України, яка здійснює фінансовий контроль як безпосередньо, так і через Контрольну палату.

Контрольна палата є органом парламентського контролю за фінансовою діяльністю держави органів місцевого і самоврядування та використанням рухомого й нерухомого майна, що є суспільною власністю.

Контрольна палата підпорядкована і підзвітна Верховній Раді України.

 

 

185.

 

Ст.102. Контрольна палата складається з державних контролерів, які призначаються Верховною Радою із числа фахівців у галузі фінансів і права строком на чотири роки. На державних контролерів поширюються умови несумісності, передбачені статтею 75 Конституції.

Очолює Контрольну палату Голова Контрольної палати. Голова Контрольної палати, його заступник та державні контролери призначаються за поданням Голови Верховної Ради на її засіданні.

Контрольна палата з питань своєї компетенції може проводити розслідування з тими повноваженнями, що й тимчасові слідчі комісії Верховної Ради.

Організація, компетенція і порядок діяльності Контрольної палати визначаються конституційним законом".

 

 

186.

 

- 3 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Замінити назву парламенту України "Національні збори" на "Верховна Рада України", виключивши із тексту проекту Конституції терміни "Національні збори", "Сенат", "сенатори" тощо.

Враховано частково

 

187.

 

- 4 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Розділ IV назвати "Верховна Рада України".

Відхилено

 

188.

 

- 5 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Розділ IV назвати "Верховна Рада України".

 

Відхилено

 

 

189.

 

- 6 - Н.д.Красняков Є.В.(Округ N 118)

Розділ IV назвати "Верховна Рада України".

Відхилено

 

190.

 

- 7 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Скрізь по тексту замість слів "Національні збори" написати "Верховна Рада".

Відхилено

 

191.

 

- 8 - Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Раздел IV "Национальное собрание Украины" из Конституции изъять.

Відхилено

 

192.

 

- 9 - Н.д.Пронюк Є.В.(Округ N 205)

Розділ IV назвати "Національна Рада України".

Враховано частково

 

193.

 

- 10 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Замінити назву розділу "Національні збори України" на "Парламент України".

Відхилено

 

194.

Стаття 71.

 

 

Стаття 75

195.

Законодавчу владу в Україні здійснює Парламент - Національні Збори України.

- 11 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 71 викласти в редакції:

"Стаття 81 (Стаття 71)

Найвищим представницьким органом і єдиним органом законодавчої влади в Україніє Верховна Рада України."

Враховано частково

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Народна Рада України.

 

 

196.

 

- 12 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю викласти в редакції:

"Законодавчу владу в Україні здійснює виключно Верховна Рада України, яка є найвищим представницьким органом народовладдя".

Враховано частково

 

197.

 

- 13 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю викласти в редакції:

"Єдиним органом законодавчої влади України є Парламент - Верховна Рада України".

Враховано частково

 

198.

 

- 14 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю викласти в редакції:

"Законодавчу владу в Україні здійснює однопалатний Парламент - Верховна Рада України".

Враховано частково

 

199.

 

- 15 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Викласти статтю 71 в редакції:

"Законодавчу владу в Україні здійснює парламент - Верховна Рада України".

У відповідності з цим інші статті розділу повинні бути перероблені під однопалатний парламент.

Враховано частково

 

200.

 

- 16 - Верховний Суд України

У статті 71 виключити слово "Парламент".

Відхилено

 

201.

 

- 17 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Статтю 71 доповнити частиною: "Парламент здійснює також установчу та контрольну функції".

Враховано частково

 

202.

 

- 18 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 71 доповнити частиною: "Національні Збори України є єдиним законодавчим органом в Україні".

Враховано

частково

 

203.

 

- 19 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 71 викласти в редакції:

"Верховна Рада України - Парламент України - є єдиним органом законодавчої влади України, який розглядає і вирішує питання державного і суспільного життя".

Враховано частково

 

204.

 

- 20 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Статью 71 изложить в следующей редакции:

"Единым органом законодательной власти в Украине является Верховный Совет Украины".

Враховано частково

 

205.

 

- 21 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 71 викласти в редакції:

"Законодавчу і представницьку владу в Україні здійснює Верховна Рада України".

Враховано частково

 

206.

 

- 22 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю викласти в редакції:

"Вищим законодавчим та представницьким органом України є Верховна Рада".

В усіх статтях замінити слова "Палата" та "Сенат" на слова "Верховна Рада".

Враховано частково

 

207.

 

- 23 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Статтю 71 викласти в редакції:

"Єдиним представницьким органом законодавчої влади України є Верховна Рада України".

Враховано частково

 

208.

 

- 24 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 71 викласти в редакції:

"Законодавчу владу в Україні здійснює Верховна Рада України".

Враховано частково

 

209.

 

- 25 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 71 викласти в редакції:

"Найвищим органом державної влади і єдиним законодавчим органом України є Верховна Рада України. Верховна Рада України, маючи всю повноту влади й виступаючи від імені всього народу України, формує найвищі державні органи Республіки, визначає порядок організації й діяльності інших республіканських і місцевих органів державної влади, а також правові основи утворення й діяльності об'єднань громадян в Україні, здійснює законодавчі, засновницькі й контрольні функції.

Передачу законодавчих повноважень Верховної Ради України іншим державним органам або службовим особам заборонено".

Враховано частково

 

210.

Стаття 72.

 

 

 

211.

Національні Збори складаються з двох постійно діючих Палат: Палати депутатів і Сенату.

- 26 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Парламент України має бути однопалатним.

- 27 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 72 і 73 об'єднати, виклавши в редакції:

"Верховна Рада України є однопалатною й складається з 300 народних депутатів, які обираються строком на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною системою: половина - за виборчими округами з приблизно рівною кількістю виборців, половина - за всеукраїнськими партійними списками.

Депутатом може бути громадянин, не молодший 21 року на день виборів, який має право голосу".

Враховано

 

 

 

 

Враховано частково

 

 

 

 

212.

 

- 28 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 72 виключити.

Враховано

 

213.

 

- 29 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю викласти в редакції:

"Верховна Рада України є однопалатним постійно діючим органом, до складу якого входять 450 народних депутатів, обраних за змішаною мажоритарно-пропорційною системою строком на чотири роки".

- 30 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 72 викласти в редакції:

"Верховна Рада України складається з 450 народних депутатів України, які обираються виборцями відповідних виборчих округів, які формуються Верховною Радою України і які об'єднують 80-100 тисяч населення України".

Враховано частково

 

 

 

Враховано

 

214.

 

- 31 - Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Статтю 72 викласти в редакції:

"Парламент України - це єдиний законодавчий, однопалатний представницький орган народу".

- 32 - Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Статтю 72 викласти в редакції:

"Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України".

- 33 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 72 виключити.

Всі інші статті змінити відповідно до того, що Національні Збори є однопалатний парламент.

- 34 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 72 викласти в редакції:

"Верховна Рада є однопалатним постійно діючим органом, до складу якого входять 450 народних депутатів, обраних на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні".

- 35 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Статтю 72 виключити.

Враховано

 

Враховано

 

 

Враховано

 

 

Враховано

 

 

Враховано

 

215.

Стаття 73.

 

 

Стаття 76

216.

Палата депутатів складається з 370 депутатів, які обираються строком на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Депутатом може бути громадянин, не молодший 18 років на день виборів, який має право голосу, проживає на території України протягом останніх п'яти років.

- 36 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 73 викласти в редакції:

"Стаття 82 (Стаття 73)

Верховна Рада України складається з 450 народних депутатів України,які обираються сроком на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Народним депутатом може бути громадянин України котрому на день голосування виповнилося 18 років, який має право голосу і проживає на території України протягом останніх п"яти років.

Повноваження депутатів визначаються Конституцією та законом про статус народного депутата України."

 

 

 

 

 

Враховано частково

Конституційний склад Народної Ради України становить чотириста п'ятдесят народних депутатів України (депутатів), які обираються на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Депутатом може бути громадянин України, який на день голосування досяг двадцятиоднорічного віку, має право голосу і проживає на території України протягом останніх п'яти років.

Не може бути обраним до Народної Ради України громадянин, який має судимість за скоєння умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

Повноваження депутатів визначаються Конституцією України та законами України.

217.

 

- 37 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу викласти в редакції:

"Верховна Рада України складається з 450 народних депутатів, які обираються строком на чотири роки на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за змішаною системою: 225 народних депутатів - за виборчими округами з приблизно рівною кількістю виборців, 225 - за всеукраїнськими партійними списками".

У частині другій замість "18" записати "21".

 

 

218.

 

- 38 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 73 викласти в редакції:

"Народні депутати України обираються строком на чотири роки на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Депутатом може бути громадянин України, не молодший 21 року на день виборів, який має право голосу, проживає на території України протягом останніх п'яти років".

 

 

 

 

 

Враховано

 

219.

 

- 39 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині першій статті 73 виключити цифру "370", замінивши її цифрою "450".

- 40 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину першу статті 73 після слова "голосування" доповнити словами: "щодо вільно і рівноправно висунутих кандидатів".

Враховано

 

 

Відхилено

 

220.

 

- 41 - Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

У частині другій статті 73 виключити цифру "18", замінивши її цифрою "25".

- 42 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

У частині другій статті 73 виключити цифру "18", замінивши її цифрою "21".

Враховано частково

 

Враховано

 

221.

 

- 43 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Частину першу статті 73 після слова "голосування" доповнити словами: "на основі змішаної мажоритарно-пропорційної системи".

Відхилено

 

222.

 

- 44 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині першій статті 73 слова "Палата депутатів" виключити, записавши замість їх "Верховна Рада України", виключити цифру "370", записавши замість неї цифру "300".

Відхилено

 

223.

 

- 45 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині другій цієї статті слова "проживає на території України протягом останніх п'яти років" виключити. Доповнити частину другу цієї статті словами: "Порядок проведення виборів народних депутатів України визначається законом".

Відхилено

 

224.

 

- 46 - Н.д.Круцик Р.М.(Округ N 202)

Частину другу статті 73 викласти в редакції: "Депутатом може бути громадянин України, не молодший 18 років на день виборів, який має право голосу, проживає на території України протягом п'яти останніх років і володіє державною мовою".

Відхилено

 

225.

 

- 47 - Верховний Суд України

У частині другій статті 73 замість цифри "18" записати "25".

- 48 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Статтю 73 викласти в редакції:

"Верховна Рада складається із 450 депутатів України, які обираються безпосередньо народом терміном на 4 роки. Депутатом може бути громадянин, не молодший 21 року на день виборів, який має право голосу, проживає на території України протягом останніх 5 років".

Відхилено

 

 

 

Враховано

 

226.

Стаття 74.

 

 

 

227.

Сенат формується на основі рівного представництва від Автономії Крим, кожної області та міста Києва - по три сенатори, а також від міста Севастополя - два сенатори.

Сенатори обираються строком на чотири роки шляхом прямих виборів у багатомандатних округах, які утворюються в межах Автономії Крим, кожної області, міст Києва та Севастополя.

Сенатором може бути громадянин, не молодший 30 років на день виборів, який має право голосу, проживав на відповідній території не менше п'яти років.

- 49 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю 74 виключити.

- 50 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Статтю 74 викласти в редакції:

"Депутати представляють український народ і є відповідальними перед виборцями".

- 51 - Н.д.Круцик Р.М.(Округ N 202)

Частину третю статті 74 викласти в редакції:

"Сенатором може бути громадянин України, не молодший 30 років на день виборів, який має право голосу, є етнічним жителем України, проживає на відповідній території не менше останніх п'яти років і володіє державною мовою".

Враховано

 

Знято

 

 

 

 

Відхилено

 

228.

 

- 52 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 74 виключити.

Враховано

 

229.

Стаття 75.

 

 

Стаття 77

230.

Чергові вибори депутатів і сенаторів мають бути проведені у період не раніше 60 і не пізніше 45 днів до закінчення строку повноважень відповідної Палати.

Позачергові вибори депутатів проводяться протягом 60 днів з дня дострокового припинення повноважень Палати депутатів.

День виборів депутатів і сенаторів визначається Президентом України.

Порядок проведення виборів визначається законом.

- 53 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 75 викласти в редакції:

"Стаття 83 (Стаття 75)

Чергові вибори народних депутатів України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Верховної Ради України.

Позачергові вибори народних депутатів проводяться протягом 60 днів з дня дострокового припинення повноважень Верховної Ради України.

Порядок проведення виборів визначається законом."

Враховано частково

Чергові вибори до Народної Ради України відбуваються в останню неділю березня четвертого року повноважень Народної Ради України.

Позачергові вибори до Народної Ради України призначаються Президентом України і проводяться в період 60 днів з дня дострокового припинення повноважень Народної Ради України.

Порядок проведення виборів встановлюється законом

231.

 

- 54 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частині першій замість статті 75 слів "депутатів і сенаторів" записати "народних депутатів України", а слова "відповідної Палати" замінити на "Верховної Ради України".

У частині другій після слова "вибори" записати "народних депутатів України", а слова "Палати депутатів" замінити на "Верховної Ради України".

У частині третій замість слів "депутатів і сенаторів" записати "народних депутатів України", а слова "Президентом України" замінити на "Центральною виборчою комісією та затверджується Верховною Радою України".

Враховано частково

 

232.

 

 

 

 

233.

 

- 55 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 75 виключити

Відхилено

 

234.

 

- 56 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 75 виключити слова "і сенаторів", а замість "відповідної Палати" записати "ВерховноїРади". У частині другій цієї статті слова "Палати депутатів" виключити, записавши слова "Верховної Ради України". Цю статю доповнити частиною в редакції:

"День виборів депутатів визначає Верховна Рада або Президент України".

Враховано частково

 

235.

 

- 57 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 75 викласти в редакції:

"Вибори народних депутатів мають бути проведені у період не раніше 60 і не пізніше 45 днів до закінчення строку повноважень Верховної Ради".

Враховано частково

 

236.

 

- 58 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу статті 75 викласти в редакції: "День виборів народних депутатів визначається Верховною Радою України".

Відхилено

 

237.

 

- 59 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину третю статті 75 доповнити словами "відповідно до Конституції".

- 60 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 75 викласти в редакції:

"Чергові вибори народних депутатів України мають бути проведені у період не раніше 60 днів і не пізніше 45 днів закінчення строку повноважень поточного скликання Верховної Ради України.
День виборів народних депутатів України визначається Постановою Верховної Ради.

Порядок проведення виборів визначається законом".

- 61 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 75 викласти в редакції:

"Чергові вибори депутатів мають бути проведені у період не раніше 60 і не пізніше 45 днів до закінчення строку їх повноважень.

Позачергові вибори депутатів проводяться протягом 60 днів з дня дострокового припинення повноважень депутата. Порядок проведення виборів визначається законом".

Враховано частково

 

Враховано частково

 

 

 

 

 

Враховано частково

 

238.

Стаття 76.

 

 

Стаття 78

239.

Депутати і сенатори не пов'язані імперативним мандатом.

Ніхто не може бути одночасно депутатом і сенатором. Депутати і сенатори не можуть мати інший представницький мандат.

Випадки несумісності мандата депутата і сенатора з іншими видами діяльності визначаються законом.

- 62 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 76 викласти в редакції:

"Стаття 84 (Стаття 76)

Народні депутати України здійснюють свої функції на постійній основі.

Народні депутати України не можуть мати інший представницький мандат та перебувати на державній службі.

Вимоги несумісності мандата депутата з іншими видами діяльності визначаються законом."

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутати не пов'язані імперативним мандатом і здійснюють свої повноваження на постійній основі.

Депутати не можуть мати інший представницький мандат та бути на державній службі.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

240.

 

- 63 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю викласти в редакції:

"Народні депутати України діють на основі імперативного мандата. Вони не можуть мати інший представницький мандат. Народні депутати України працюють у Верховній Раді України на постійній основі. Вони не можуть поєднувати депутатську діяльність з іншою, крім викладацької, наукової та іншої творчої роботи.

Статус народного депутата України визначається законом".

- 64 - Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 76 викласти в редакції:

"Народні депутати України не можуть бути депутатами місцевих Рад народних депутатів, суміщати депутатську роботу у Верховній Раді з роботою в виконавчій, судовій, господарській і інший, крім викладацької та наукової".

- 65 - Н.д.Hіколаєнко С.М.(Округ N 402)

Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 76 виключити.

- 66 - Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

Ст.76 забегает вперед, еще не определен Закон о выборах, а "депутати не пов'язані імперативним правом"?

- 67 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину першу статті 76 виключити.

- 68 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 76 слова "і сенатори не" виключити. У частинах другій і третій слово "сенатор" виключити.

Враховано частково

 

 

 

 

 

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

Відхилено

 

Відхилено

Відхилено

 

Враховано

 

 

 

 

241.

 

 

 

 

242.

 

- 69 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу виключити.

- 70 - Н.д.Кужель О.В.(Округ N 181)

Н.д.Кочерга В.С.(Округ N 247)

Н.д.Левченко А.І.(Округ N 243)

Н.д.Уланов В.М.(Округ N 258)

Статтю 77 викласти в редакції:

"Депутати здійснюють свої функції на постійній основі. Розмір грошової винагороди депутатів встановлюється попереднім складом Верховної Ради України. При інфляції і збільшенні роздрібних цін, а також тарифів на послуги, Верховна Рада може збільшити грошові доходи депутатів на коефіцієнт, рівний коефіцієнту збільшення цін і тарифів та інфляції".

Відхилено

 

 

 

Враховано частково

 

243.

 

- 71 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Частину першу статті 76 виключити.

Відхилено

 

244.

 

- 72 - Верховний Суд України

У статті 76 знайти український аналог поняттю "імперативний мандат".

Відхилено

 

245.

 

- 73 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину першу статті 76 викласти в редакції:

"Депутати і сенатори представляють весь український народ і діють на основі представницького мандата".

Відхилено

 

246.

Стаття 77.

 

 

 

247.

Депутати і сенатори здійснюють свої функції на постійній основі. Розмір грошової винагороди депутатів і сенаторів встановлюється попереднім складом Палати депутатів.

Депутати і сенатори за своїм статусом є рівними.

- 74 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

З частини першої виключити друге речення.

- 75 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю виключити.

- 76 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину першу статті 77 викласти в редакції:

"Депутати здійснюють свої функції на постійній основі.

Сенатори мають право займати посади в органах місцевої влади" і далі за текстом.

- 77 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 77 викласти в редакції:

"Народні депутати України здійснюють свої функції тільки на постійній основі".

- 78 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину другу статті 77 виключити.

- 79 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

У частині першій статті 77 слова "і сенатори" виключити, а також виключити слова "Палати депутатів", записавши замість їх слова "Верховної Ради України".

Враховано

Враховано

 

Враховано частково

 

Враховано

 

 

Враховано

 

 

Враховано

 

 

 

248.

Стаття 78.

 

 

Стаття 79

249.

Перед вступом на посаду депутати і сенатори складають перед Національними Зборами присягу: "Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників."

Відмова скласти присягу тягне за собою втрату мандата депутата чи сенатора.

Повноваження депутатів і сенаторів починається з моменту складення присяги.

- 80 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю виключити.

- 81 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині другій статті 78 після слова "присягу" доповнити словами "або складання присяги із зміною її тексту"; в кінці речення додати слова "після оголошення про це Голови Верховного Суду України на засіданні Національних Зборів".

- 82 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 78 виключити.

- 83 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій, другій і третій статті 79 слова "і сенатори" виключити.

Відхилено

 

Відхилено

 

 

Відхилено

 

 

 

 

Враховано

Перед вступом на посаду депутати складають перед Народною Радою України присягу такого змісту:

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу.

Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників".

Присягу зачитує найстарший за віком депутат перед відкриттям першої сесії новообраної Народної Ради України, після чого депутати скріплюють текст присяги підписами.

Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.

Повноваження депутатів починаються з моменту складення присяги.

250.

Стаття 79.

 

 

Стаття 80

251.

Депутатам і сенаторам гарантується парламентська недоторканність.

Депутати і сенатори юридично не відповідальні за результати голосування або висловлювання у Палатах та їх органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Депутати і сенатори не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди відповідної Палати до винесення вироку судом, за винятком затримання під час скоєння ними злочину.

- 84 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 79 викласти в редакції:

"Стаття 85 (Стаття 79)

Народним депутатам України гарантується недоторканість.

Депутати юридично не відповідають за результати голосування.

Народнідепутати України не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Верховної Ради України до винесення вироку судом."

Враховано частково

Депутатам гарантується недоторканність.

Депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Депутати до винесення вироку судом не можуть бути затримані чи заарештовані без згоди Народної Ради України.

252.

 

- 85 - Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122) та інші

Статтю 79 викласти в редакції:

"Депутат Верховної Ради України користується правом недоторканості. Він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий заходам адміністративного стягнення, які накладаються у судовому порядку, без згоди Верховної Ради, а в період між її сесіями - без згоди резидії Верховної Ради України.

 

Відхилено

 

253.

 

- 86 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Частину першу викласти в редакції: "Депутатам гарантується депутатська недоторканність".

- 87 - Н.д.Алексєєв В.Г.(Округ N 369)

Верховний Суд України

У частині третій виключити слова "за винятком затримання під час скоєння ними злочину".

Враховано

 

 

 

Враховано

 

254.

 

- 88 - Верховний Суд України

У частині другій статті 79 виключити слово "юридично".

- 89 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій цієї статті слова "у Палатах" виключити, записавши замість їх слова "у Верховній Раді".

- 90 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині другій статті 79 слова "і сенатори", "у Палатах та їх органах" виключити.

Відхилено

 

Враховано

 

Враховано

 

255.

 

- 91 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Із частини другої статті 79 виключити слова "за образу".

- 92 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині третій статті 79 після слова "заарештовані" записати слова "порушена кримінальна справа".

- 93 - Н.д.Голубченко А.К.(Округ N 188)

У частині третій цієї статті слово "Палати" виключити, записавши замість нього слова "Верховної Ради".

Відхилено

 

Відхилено

 

Враховано

 

256.

Стаття 80.

 

 

Стаття 81

257.

Повноваження депутатів і сенаторів припиняються одночасно з припиненням повноважень Палати, до якої вони обрані.

Повноваження депутата чи сенатора припиняються достроково у випадках:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) винесення щодо нього обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) втрати ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

5) смерті.

У випадках невиконання вимоги щодо несумісності мандата депутата або сенатора з іншими видами діяльності його повноваження достроково припиняються за рішенням відповідної Палати.

Рішення Палати про дострокове припинення повноважень депутата або сенатора приймається більшістю від складу відповідної Палати, визначеного Конституцією, і може бути оскаржене до суду.

- 94 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 80 викласти в редакції:

"Стаття 86 (Стаття 80)

Повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково у випадках:

1) складання повноважень за його особистою

заявою;

2) відкликання депутата виборцями чи політичною партією , від якої він був обраний;

3) невиконання вимоги щодо несумісності мандата депутата з іншими видами діяльності ;

4) винесення щодо нього обвинувального вироку суду;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) втрати ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

7) смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень депутата приймається Верховноюї Радою України більшістю від її складу. Порядок відкликання депутата виборцями чи політичною партією визначається законом."

 

 

 

Враховано частково

Повноваження депутатаів припиняються одночасно з припиненням повноважень Народної Ради України.

Повноваження депутата припиняються достроково у випадках:

1) складення повноважень за його особистою заявою;

2) винесення щодо нього обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

3) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

4) втрати ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

5) смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень депутата приймається більшістю від конституційного складу Народної Ради України.

У випадках невиконання вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності повноваження депутата достроково припиняються за рішенням суду на підставі закону.

258.

 

- 95 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Виключити із частини четвертої слова "і може бути оскаржене до суду".

Враховано

 

259.

 

- 96 - Верховний Суд України

Частину другу статті 80 доповнити пунктом 6: "порушення присяги".

Відхилено

 

260.

 

- 97 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Виключити із пункту 4 статті 80 слово "постійне".

Відхилено

 

261.

 

- 98 - Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Частину третю статті 80 викласти в редакції:

"Рішення Народної Ради України про дострокове припинення повноважень депутата приймаються більшістю від її конституційного складу".

Враховано

 

262.

 

- 99 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 80 викласти в редакції:

"Повноваження депутата припиняються достроково у випадках:

1) з припиненням повноваження Верховної Ради, до якої вони обрані;

2) складення повноважень за його особистою заявою;

3) винесення щодо нього обвинувального вироку суду, що набрав законної сили; 4) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

5) припинення ним громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України;

6) смерті;

7) у зв'язку з відкликанням згідно з Законом його виборцями чи партією, за списками якої він обраний;

8) невиконання вимоги щодо несумісності мандата депутата з іншими видами його діяльності".

Враховано частково

 

263.

 

- 100 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 80 слова "і сенаторів", "Палати" виключити. Замість слова "Палати" записати слова "Верховної Ради України".
У частині другій цієї статті слова "чи сенатора" виключити.

У частинах третій, четвертій цієї статті слова "або сенатора" виключити.

У частині третій цієї статті слова "відповідно Палати" виключити, записати заміть їх слова "Верховної Ради України".

- 101 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину четверту цієї статті викласти у редакції:

"Рішення Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата приймається більшістю від складу Верховної Ради, визначеного Конституцією, і може бути оскаржене до суду".

Враховано

 

 

 

 

 

 

 

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

 

 

264.

 

- 102 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частину другу статті 80 доповнити пунктом в редакції: "у зв'язку з відкликанням його виборцями чи партією, за списками якої він обраний".

Відхилено

 

265.

 

- 103 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Пункт четвертий статті 80 виключити

Відхилено

 

266.

 

- 104 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

У частині четвертій статті 80 змінити норму кількості голосів, розраховуючи її не від конституційної кількості депутатів або сенаторів, а від наявної кількості, тих чиї повноваженя (мандати) підтверджені у відповідності з законом.

Відхилено

 

267.

Стаття 81.

 

 

Стаття 82

268.

Національні Збори працюють сесійно. Відкриття і закриття сесій здійснюється на спільних засіданнях Палат.

Національні Збори є правоможними за умови обрання не менше двох третин від складу кожної із Палат.

На першу сесію Національні Збори збираються не пізніше ніж на тридцятий день після виборів.

Перше засідання Національних Зборів відкриває старший за віком депутат.

Спільні засідання Національних Зборів веде Голова Палати депутатів, за його відсутності - Голова Сенату.

Голосування на спільних засіданнях Палат є роздільним.

Порядок роботи Палат визначається їхніми регламентами. Спільні засідання Палат проводяться за Регламентом Палати депутатів.

- 105 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 81 викласти в редакції:

"Стаття 87 (Стаття 81)

Верховна Рада України є правомочною за умови обрання не менше двох третин від її складу.

Верховна Рада України працює сесійно.

На першу сесію Верховна Рада України збирається не пізніше ніж на тридцятий день після виборів.

Перше засідання Верховної Ради України відкриває старший за віком депутат.

Порядок роботи Верховної Ради України визначається Конституцією та Законом про Регламент Верховної Ради України."

 

 

 

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Народна Рада України працює сесійно.

Народна Рада України є правоможною за умови обрання не менше двох третин від її складу, визначеного Конституцією України.

Народна Рада України на першу сесію збирається не пізніше, ніж на тридцятий день після виборів.

Перше засідання Народної Ради України відкриває найстарший за віком депутат.

Порядок роботи Народної Ради України встановлюється КонституцієюУкраїни та законом про регламент Народної Ради України.

269.

 

- 106 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Статтю 81 доповнити частиною "Національні Збори самі визначають свій порядок денний".

Відхилено

 

270.

 

- 107 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину другу статті 81 викласти в редакції:

"Національні Збори є постійнодіючими. Оновлення складу Палат відбувається в різні терміни, через половину строку дії однієї з Палат.
Якщо при проведенні виборів у виборчому окрузі вибори не відбулися, залишається працювати у Національних Зборах депутат, який перед цим працював у Національних Зборах".

Відхилено

 

271.

 

- 108 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частини третю, четверту статті 81 виключити.

Відхилено

 

272.

 

- 109 - Н.д. Таран (Терен) В.В. (Округ N 321)

Після частини п'ятої статті 81 записати нову частину в редакції:

"Голова палати депутатів (спікер) стежить за виконанням вимог регламенту, керує парламентськими дебатами, організовує виконання внутріпарламентських рішень, підтримує порядок у палаті, а також несе відповідальність за роботу її адміністративно-допоміжних служб.

Особа спікера є політично нейтральною. Обраний спікером депутат припиняє всі зв'язки із своєю партією. Спікер не бере безпосередньої участі в парламентських дебатах і голосує тільки тоді, коли голоси розділилися нарівно".

Відхилено

 

273.

 

- 110 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 81 викласти в редакції:

"Верховна Рада України працює сесійно в режимі пленарних засідань і в комітетах. Верховна Рада є правомочною за умови обрання не менше двох третин від складу, визначеного Конституцією.

Перша сесія новообраної Верховної Ради України скликається Президією Верховної ради України попереднього скликання не пізніше ніж на сорок п'ятий день після виборів.
Перше засідання Верховної Ради відкриває найстаріший за віком депутат.
Порядок роботи Верховної Ради визначається регламентом".

Враховано частково

 

274.

 

- 111 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 81 викласти в редакції:

"Верховна Рада України проводить свою роботу сесійно. Сесії Верховної Ради України складаються з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями.
Верховна Рада України скликається на першу сесію не пізніше як через два місяці після проведення виборів".

Враховано частково

 

275.

Стаття 82.

 

 

Стаття 83

276.

Чергові сесії Національних Зборів починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Національних Зборів із зазначенням порядку денного скликаються Головою Палати депутатів на спільну вимогу не менше ніж третини від складу кожної з Палат або на вимогу Президента України.

У разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні Національні Збори збираються у дводенний строк без скликання.

У випадку закінчення строку повноважень Національних Зборів або будь-якої з Палат під час дії воєнного чи надзвичайного стану їх повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Національних Зборів, обраних після припинення воєнного чи надзвичайного стану.

- 112 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 82 викласти в редакції:

"Стаття 88 (Стаття 82)

Чергові сесії Верховної Ради України почина- ються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України із зазначенням порядку денного скликаються Президією Верховної Ради України на вимогу не менше третини депутатів від складу Верховної Ради України або на вимогу Президента України.

У разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.

У випадку закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після припинення воєнного чи надзвичайного стану."

 

 

Враховано частково

Чергові сесії Народної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Народної Ради України із зазначенням порядку денного скликаються Головою Народної Ради України на вимогу не менш як третини депутатів від конституційного складу Народної Ради України або на вимогу Президента України.

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Народна Рада України збирається у дводенний строк без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Народної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Народної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

277.

 

- 113 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 82 викласти в редакції:

"Чергові сесії Верховної Ради України скликаються Президією Верховної Ради і починаються прешого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року. Позачергові сесії Верховної Ради скликаються Президією Верховної Ради на вимогу не менш як третини народних депутатів або на вимогу Президента України.
У разі запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні Верховна Рада збирається у дводенний строк без скликання. В умовах воєнного чи надзвичайного стану чергові вибори Верховної Ради не проводяться".

Враховано частково

 

278.

 

- 114 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 82 викласти в редакції:

"Чергові сесії скликаються Президією Верховної Ради України. Позачергові сесії скликаються Головою Верховної Ради України, Президією Верховної Ради України з їх ініціативи або за пропозицією не менше як 1/3 складу Верховної Ради України. Порядок роботи Верховної Ради України визначається Конституцією України, Регламентом Верховної Ради, іншими законодавчими актами України".

Враховано частково

 

279.

 

115 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину третю статті 82 після слів "надзвичайного стану в Україні" доповнити словами "або окремих її місцевостях".

Відхилено

 

280.

281.

282.

283.

 

116 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Статтю 82 виключити.

Відхилено

 

284.

Стаття 83.

 

 

Стаття 84

285.

Засідання Палат Національних Зборів проводяться відкрито. Для проведення закритого засідання кожної з Палат вимагається рішення не менше ніж двох третин присутніх на засіданні депутатів або сенаторів.

Голосування на засіданнях Палат є особистим.

- 117 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 83 викласти в редакції:

"Стаття 89. (Стаття 83)

Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закриті засідання проводяться за рішенням більшості конституційного складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її засіданнях шляхом голосування.Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюються депутатами особисто. "

 

 

 

 

 

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

 

 

 

Засідання Народної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Народної Ради України.

Рішення Народної Ради України приймаються виключно на її засіданнях шляхом голосування.

Голосування на засіданнях Народної Ради України здійснюється депутатом особисто.

286.

 

- 118 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У частині першій замість слів "ніж двох третин" записати "не менше половини".

Відхилено

 

287.

 

- 119 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Зміст статті привести у відповідність з однопалатною структурою Верховної Ради.

Враховано

 

288.

 

120 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину другу статті 83 викласти в редакції:

"Голосування на засіданнях Палат є особистим і таємним".

Враховано частково

 

289.

 

121 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У частині першій статті 83 слова "двох третин" виключити, записавши замість їх слово "половини".

122 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 83 виключити.

Відхилено

 

Відхилено

 

 

290.

Стаття 84.

 

 

Стаття 85

291.

До повноважень Національних Зборів належать:

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом ХIII Конституції;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 69 Конституції;

3) прийняття Державного бюджету, контроль виконання Державного бюджету, затвердження звіту про виконання Державного бюджету;

4) прийняття законів;

5) призначення чи обрання на посади та увільнення з посад осіб у випадках, передбачених Конституцією;

6) здійснення парламентського контролю у формах і межах, визначених Конституцією;

7) ратифікація і денонсація міжнародних договорів України;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

9) усунення Президента України з поста в порядку, визначеному статтею 109 Конституції;

10) призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією;

11) оголошення за поданням Президента України війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України.

Питання, передбачені пунктами 7, 8, 10, 11 цієї статті, розглядаються і вирішуються на спільних засіданнях Палат Національних Зборів.

Національні Збори здійснюють також інші повноваження, які відповідно до Конституції віднесені до відання Палати депутатів і Сенату.

Кожна Палата може брати до свого розгляду будь-які питання, віднесені до повноважень Національних Зборів, крім тих, що належать до повноважень іншої Палати.

- 123 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статті 84,85,87 об'єднати в одну, виклавши її в редакції:

"Стаття 90 (Статті 84,85,87)

До повноважень Верховної Ради України належать:

1) прийняття Конституції України, внесення змін

до неї в порядку, передбаченому розділом 13 цієї Конституції;

2) прийняття з власної ініціативи чи з ініціативи не менше як трьох мільйонів громадян рішення про проведення всеукраїнського референдуму, крім референдуму про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, оголошення результатів референдуму;

3) прийняття законів, кодифікація законо-давства;

4) офіційне тлумачення Конституції і законів України;

5) надання згоди на обов"язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;

6) прийняття Державного бюджету, контроль виконання Державного бюджету, затвердження звіту про виконанням Державного бюджету;

7) призначення виборів народних депутатів України та місцевих Рад народних депутатів;

8) призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією;

9) проголошення акту про обрання Президента України,прийняття від нього присяги. Прийняття відставки Президента;

10) розгляд щорічних та позачергових доповідей Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

11) застосування вето щодо актів Президента України;

12) прийняття рішеня про дострокове припинення повноважень Президента України у зв"язку з неможливістю виконання ним своїх обов"язків за станом здоров"я у порядку, визначеному статтею 110 (108) Конституції;

13) усунення Президента України з поста в порядку, визначеному статтею 111 (109 Конституції);

14) Верховна Рада України може оголосити всеукраїнський референдум про достроковое припинення повноваження Президента України. В разі, коли виборці не підтримають цю пропозицію або коли референдум не відбудеться, Верховна Рада України самороспускається;

15) надання згоди на призначення та звільнення Президентом України Прем"єр-міністра України, віце-прем"єр міністрів,міністрів закордонних справ,оборони, фінансів, юстиції, внутрішніх справ та голів Державного Комітету у справах охорони державного кордону і Державного митного комітету;

16) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

17) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції;

18) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

19) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям та про одержання Україною позик від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій, які не передбачені державним бюджетом, а також здійснення контролю за їх використанням;

20) затвердження загальної структури, чисельності Збройних Сил України, інших військових формувань, утворюваних відповідно до законодавства, а також Служби безпеки України;

21) надання згоди на призначення та звільнення Голови Служби безпеки України;

22) призначення на посаду і звільнення з посади Голови та членів Рахункової палати;

23) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України у правах людини; заслуховання його щорічних доповідей про стан захисту прав і свобод людини в Україні;

24) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Правління Національного банку України; затвердження складу Ради Національного банку України;

25) призначення третини складу Конституційного Суду України;

26)призначення та звільнення Генерального прокурора України;

27) призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету, Голови Фонду державного майна, Голови Національної Ради з питань радіомовлення і телебачення;

28) призначення складу та припинення повноважень Центральної виборчої комісії;

29) призначення суддів;

30) призначення чи обрання на посади, увільнення з посад, надання згоди на призначення та увільнення з посад в інших випадках, передбачених Конституцією;

31) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

32) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої країни чи допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України;

 

 

Враховано частково

До повноважень Народної Ради України належать:

1) внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII Конституції України;

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 Конституції України;

3) прийняття Державного бюджету України і контроль за його виконанням, прийняття рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету України;

4) прийняття законів;

5) призначення чи обрання на посади, звільнення з посад, надання згоди на призначення і звільнення з посад осіб у випадках, передбачених Конституцією України;

6) здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією України;

7) надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України у встановлений законом строк та денонсація міжнародних договорів України;

8) заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

9) усунення Президента України з поста в порядку, визначеному статтею 111 Конституції України;

10) призначення виборів Президента України у строки, передбачені Конституцією України;

11) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;

12) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;

13) розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

14) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України;

15) затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

16) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям та про одержання Україною від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій позик, які не передбачені Державним бюджетом України, а також здійснення контролю за їх використанням;

17) затвердження загальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

18) призначення на посаду і звільнення з посади Голови та інших членів Рахункової палати;

19) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Народної Ради України у правах людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

20) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Національного банку України;

21) призначення третини складу Конституційного Суду України;

22) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Генерального прокурора України Президентом України;

23) надання згоди на призначення та звільнення з посади Президентом України Голови Антимонопольного комітету і Голови Фонду державного майна;

24) призначення на посаду та припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України;

25) обрання суддів безстроково;

26) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України;

27) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами екологічного лиха;

28) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

29) призначення та звільнення керівника апарату Народної Ради України; затвердження кошторису та структури апарату Народної Ради України;

30) призначення та звільнення половини складу Ради Національного банку України;

31) направлення на вимогу депутата, Комітету чи групи депутатів запиту до Президента України на підставі рішення, ініційованого однією третиною конституційного складу Народної Ради України;

32) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

33) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування.

Народна Рада України затверджує перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, визначає правові засади вилучення об'єктів права приватної власності.

Народна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

292.

 

33) затвердження протягом двох днів з моменту звернення указів Президента України про запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, оголошення окремих місцевостей зонами екологічного лиха;

34) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

35)заслуховання звітів органів, які утворює або обирає Верховна Рада України, а також посадових осіб, яких призначає, обирає чи затверджує кандидатури Верховна Рада України;

36) запит до Президента України на основі рішення, прийнятого не менше ніж однією третиною конституційного складу Верховної Ради України на вимогу народного депутата України Комітету чи групи депутатів;

37) дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим при наявності висновку Конституційного Суду про порушення нею Конституції або законів України; призначення позачергових виборів Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

38) дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських, районних, обласних Рад народних деутатів у разі порушення ними Конституції або законів України;

39) скасування нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів, прийнятих з порушенням Конституції чи законів України.

40) прийняття не менш ніж двома третинами конституційного складу Верховної Ради України рішення про самороспуск;

41) затвердження кошторису та структури апарату Народної Ради України;

Верховна Рада України виступає суб"єктом права державної (загальнонародної) власності. Верховна Рада України затверджує перелік об"єктів права державної власності, що підлягають приватизації, визначає правові засади вилучення об"єктів права приватної власності.

Верховна Рада України здійснює інші повноваження, які відповідно до Конституції, віднесені до її відання."

 

 

293.

 

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Частини п'яту, шосту, сьому виключити.

Відхилено

 

294.

 

- 124 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Об'єднати положення статей 84, 85 і 87 в одну, відповідно узгодивши її.

- 125 - Верховний Суд України

У пункті другому частини першої статті 84 після слова "референдуму з" записати "будь-яких важливих", а після слова "з питань" - "суспільного життя", далі за текстом.

Враховано

 

Відхилено

 

295.

 

- 126 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Пункт перший частини першої цієї ж статті викласти в такій редакції:

"Прийняття та внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом ХІІI Конституції".

 

Враховано

 

296.

 

- 127 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

У пункті другому частини першої цієї статті після слова"визначених" записати "статтями 68", далі за текстом.

Відхилено

 

297.

 

- 128 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Доповнити статтю пунктом такого змісту:

"Застосовує вето щодо рішень Президента України та Кабінету Міністрів, прийнятих на порушення Конституції і законодавчих актів України, яке приймається 2/3 складу обох палат і передається до Конституційного Суду. Вето вважається таким, що вступило в силу, після прийняття рішення Конституційним Судом".

В останній частині слова "Кожна палата може брати до свого розгляду будь-які питання..." не чітко розмежовані повноваження кожної з палат парламенту.

Відхилено

 

298.

 

- 129 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Віднести до повноважень Верховної Ради України, крім зазначених у цій статті, вирішення таких питань: представлення держави у міжнародних відносинах, здійснення загального керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, ведення переговорів і укладання міжнародних договорів України; прийняття рішень про визнання іноземних держав; призначення і звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; прийняття вірчих і відкличних грамот дипломатичних представників іноземних держав; утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання цих органів;

скасування актів Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади та уряду Автономії Крим;

призначення половини складу Конституційного Суду України;

обрання Президента України; призначення та звільнення вищого командування Збройних Сил України.

У зв'язку з цим вилучити відповідні положення із статті 105 проекту.

Враховано частково

 

299.

 

130 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Пункт перший частини першої статті 84 після слова "Конституції" доповнити словами "тлумачення законів".

131 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті 3 частини першої статті 84 виключити слово "затвердження", замінивши його словами "прийняття рішення щодо".

Відхилено

 

Враховано

 

300.

 

- 132 - Н.д.Парасуньк133 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Пункт шостий частини першої статті 84 після слова "Конституцією" доповнити словами "і законами України".

134 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину першу статті 84 доповнити пунктом: "призначення складу Конституційного Суду України".о М.В.(Округ N 51)

Доповнити пункт восьмий статті словами "прийняття відповідного рішення".

Відхилено

 

 

 

Відхилено

 

301.

 

135 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 84 викласти в редакції:

"До виключних повноважень Національних Зборів України належать:

1) призначення всеукраїнських референдумів відповідно до Конституції України та оголошення рішень, прийнятих на всеукраїнських референдумах;

2) внесення змін і доповнень до Конституції України;

3) схвалення Законів України, декларацій, постанов і заяв Національних Зборів України;

4) затвердження Державного бюджету України та звіту про його виконання;

5) ратифікація і денонсація міждержавних договорів України;

6) призначення чергових та позачергових виборів до Національних зборів України та Президента України;

7) проголошення акту обрання Президента України і прийняття від нього Конституційної присяги, прийняття відставки Президента України;

8) оголошення розпуску Національних Зборів України за рішенням всеукраїнського референдуму окрім випадку, передбаченого ст.68 Конституції України, та прийняття рішення про саморозпуск, прийняття рішення про відставку Президента України у випадках, передбачених Конституцією України;

9) затвердження складу та програми дій Кабінету Міністрів України;

10) заслуховування щорічних та позачергових доповідей Президента України про внутрішню та зовнішню політику України;

11) здійснення парламентського контролю за діяльністю Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, утворення Контрольної Палати Національних Зборів України;

 

Враховано частково

 

302.

 

12) застосування вето до указів Президента України;

13) призначення Голови та 6 членів Конституційного Суду, Уповноваженого Національних Зборів України у правах людини, Голови та членів Верховного Суду України і Вищого арбітражного суду України, Генерального прокурора України, Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного комітету України, прийняття відставки перелічених посадових осіб;

14) визначення структури, чисельності та порядку використання Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України та військ Міністерства внутрішніх справ України;

15) оголошення війни і укладання миру за поданням Президента України, схвалення рішення Президента України про використання збройних формувань України в разі агресії проти України;

16) затвердження або скасування указів Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, загальну або часткову мобілізацію;

 

 

303.

 

17) повторний розгляд законів України, до яких було застосовано вето Президента України;

18) заслуховування звітів та пропозицій Уповноваженого Національних Зборів України у правах людини, Генерального прокурора України, Голови Контрольної палати Національних Зборів України, обговорення та прийняття рішень з цих питань;

19) заслуховування щорічних та позачергових звітів Голови Національного банку України, обговорення та прийняття рішень з них, затвердження програми грошово-кредитної політики та кошторису Національного банку України, затвердження рішення про первинну кредитну емісію Національного банку України за поданням Голови Національного банку України;

20) утворення тимчасових слідчих комісій Національних Зборів України, заслуховування звітів та пропозицій цих комісіїй, обговорення та прийняття рішень з них, прийняття рішень про припинення діяльності таких комісій Національні Збори України можуть проводити розслідування і слухання, створювати тимчасові слідчі комісії з будь-яких питань, що стосуються інтересів держави, суспільства, громадянина;

21) оголошення та заслуховування відповідей на запити депутатів, обговорення та прийняття рішень щодо них, депутат може спрямувати запит до будь-якої посадової особи в Україні; будь-яка посадова особа в Україні зобов'язана дати відповідь на запит депутата у термін не більше 7 діб з дня оголошення запиту у Національних Зборах України; у випадку ігнорування запиту депутата посадова особа несе відповідальність згідно із Законами України;

22) постійна Комісія Національних Зборів України у закородонних справах дає попередню згоду на призначення Президентом України глав дипломатичних представництв України в інших державах та міжнародних організаціях;

23) прийняття рішень щодо зміни статусів областей та їх територій;

24) дострокове припинення повноважень органів місцевого самоврядування в Україні та їх голів у випадку порушення ними Конституції та законів України або за поданням Президента України, призначення чергових і позачергових виборів органів місцевого самоврядування та їх голів. Національні Збори України здійснюють також інші повноваження, що не суперечать Конституції України і визначені законами України".

 

 

304.

 

136 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статті 84, 85, 87 об'єднати, виклавши в редакції:

"Верховна Рада України повноважна розглянути й вирішувати будь-яке питання, що належить до відання України, крім тих, що належать до повноважень виконавчої чи судової влади, а також тих, з яких проводять всенародне голосування (референдум). До виключного відання Верховної Ради України належить:

1) прийняття Конституції України з винесенням положень, які мають найважливіше значення, на всенародне голосування (референдум), прийняття законів України, внесення змін і доповнень до Конституції та законів України; тлумачення Конституції і законів;

2) визначення основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики держави;

3) прийняття рішення про проведення всенародного голосування (референдуму) або опитування (плебісциту) у порядку, передбаченому законом;

4) питання національно-державного та адміністративно-територіального устрою України;

5) розгляд питань про зміну кордонів України з іншими державами;

6) затвердження державного бюджету України, найважливіших довгострокових програм економічного, соціального й національно-культурного розвитку, здійснення контролю за їх виконанням, затвердження звітів про їх виконання;

7) встановлення податків і обов'язкових платежів, прийняття рішень про державні позики, економічну та іншу державну допомогу іншим країнам, а також здійснення контролю за виконанням угод про державну допомогу, позики й кредити, які надходять з іноземних джерел;

8) призначення виборів народних депутатів України й затвердження складу Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України; призначення виборів до місцевих Рад депутатів трудящих;

9) обрання Голови Верховної Ради України, його заступників, формування Президії Верховної Ради, постійних комісій та інших робочих органів Верховної Ради України;

10) призначення Голови Ради Міністрів України, створення й скасування на пропозицію Голови Ради Міністрів України міністерств і державних комітетів України, затвердження персонального складу Уряду України, внесення до нього змін;

 

Враховано частково

 

305.

 

11) обрання голови і членів Конституційного Суду України; обрання голови і суддів Верховного Суду України, суддів обласних, Київського і Севастопольського міських судів, голови і суддів Вищого арбітражного суду України та обласних арбітражних судів; призначення Генерального прокурора України; затвердження колегій прокуратури України і Комітету державної безпеки України;

12) обрання Комітету народного контролю України;

13) призначення Голови Правління і затвердження складу Правління Державного банку України;

14) затвердження Голови Державного комітету по телебаченню й радіомовленню і складу колегії комітету;

15) призначення головних редакторів засобів масової інформації Верховної Ради України;

16) заслуховування звітів органів, що їх створює або обирає вона, а також призначення службових осіб;

17) зміщення з посад у разі і в порядку, визначеному Конституцією, службових осіб, що їх призначає й затверджує Верховна Рада України;

 

 

306.

 

18) ратифікація і денонсація міжнародних угод;

19) вирішення питань про відкриття дипломатичних представництв, консульств, представництв при міжнародних організаціях, торгових представництв України;

20) оголошення загальної або часткової мобілізації; введення надзвичайного стану; оголошення стану війни у разі збройного нападу на Україну, а також у разі потреби виконання договірних зобов'язань із взаємної оборони від агресії, прийняття рішень про використання військових контингентів в умовах надзвичайного стану чи під час виконання міжнародних зобов'язань;

21) установлення дипломатичних рангів, спеціальних звань;

22) заснування державних нагород й установлення почесних звань;

23) видання актів про амністію;

24) встановлення правил набуття і припинення громадянства України, а також правового статусу іноземців та осіб без громадянства;

25) розв'язання питань про дострокове припинення повноважень Рад депутатів трудящих на підставі і в порядку, передбаченому Конституцією і законами України;

26) зупинення чинності постанов Ради Міністрів України, а також виконання розпоряджень Голови Ради Міністрів України до прийняття щодо них рішень Конституційним Судом України;

27) скасування указів і постанов Президії Верховної Ради України та розпоряджень Голови Верховної Ради України;

28) зупинення правових актів Верховної Ради Автономної Республики Крим, що порушують Конституцію або закони України, з одночасним порушенням перед Верховною Радою Автономної Республіки Крим питання про скасування цих актів; скасування рішень обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) та інших Рад депутатів трудящих у разі невідповідності їх Конституції і законам України;

29) створення в необхідних випадках тимчасових комісій для проведення парламентського розслідування та з інших питань. Верховна Рада України приймає закони України, постанови, декларації, звернення, заяви".

 

 

307.

 

137 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 84 викласти в редакції:

"Верховна Рада України повноважна розглядати й вирішувати будь-яке питання, що належить до відання України, крім тих, що належать до повноважень виконавчої та судової влад, а також тих, з яких проводять всенародне голосування (референдум).

До виключного відання Верховної Ради України належить:

1) прийняття Конституції України з винесенням положень, які мають найважливіше значення, на всенародне голосування (референдум), прийняття законів України, внесення змін і доповнень до Конституції та законів України; тлумачення Конституції і законів;

2) визначення основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики держави;

3) прийняття рішення про проведення всенародного голосування (референдуму) або опитування (плебісциту) у порядку, передбаченому законом;

4) питання національно-державного та адміністративно-територіального устрою України;

5) розгляд питань про зміну кордонів України з іншими державами;

6) затвердження державного бюджету України, найважливіших довгострокових програм економічного, соціального й національно-культурного розвитку, здійснення контролю за їх виконанням,затвердження звітів про їх виконання;

7) встановлення податків і обов'язкових платежів, прийняття рішень про державні позики, економічну та іншу державну допомогу іншим країнам, а також здійснення контролю за виконанням угод про державну допомогу, позики й кредити, які надходять з іноземних джерел;

8) призначення виборів народних депутатів України й затвердження складу Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України; призначення виборів до місцевих Рад депутатів трудящих;

9) обрання Голови Верховної Ради України, його заступників, формування Президії Верховної Ради, постійних комісій (комітетів) та інших робочих органів Верховної ради України;

Враховано частково

 

308.

 

10) призначення Голови Ради Міністрів України, створення й скасування на пропозицію Голови Ради Міністрів України міністрів і Державних комітетів України, затвердження персонального складу Уряду України, внесення до нього змін;

11) обрання голови і членів Конституційного Суду України; обрання голови і суддів Верховного Суду України, суддів обласних, Київського і Севастопольського міських судів, голови і суддів Вищого арбітражного суду України та обласних арбітражних суддів; призначення Генерального Прокурора України; затвердження колегій Прокуратури України і Комітету державної безпеки України;

12) обрання Комітету народного контролю України;

13) призначення Голови Правління й затвердження складу Правління Державного банку України;

14) затвердження Голови Державного комітету по телебаченню й радіомовленню і складу колегії rомітету;

 

 

309.

 

15) призначення головних редакторів засобів масової інформації Верховної Ради України;

16) заслуховування звітів органів, що їх створює або обирає вона, а також призначення службових осіб;

17) зміщення з посад у разі і в порядку, визначеному Конституцією, службових осіб, що їх призначає й затверджує Верховна Рада України;

18) ратифікація і денонсація міжнародних угод;

19) - вилучити;

20) оголошення загальної або часткової мобілізації; введення надзвичайного стану; оголошення стану війни у разі збройного нападу на Україну, а також у разі потреби виконання договірних зобов'язань із взаємної оборони від агресії; прийняття рішень про використання військових контингентів в умовах надзвичайного стану чи під час виконання міжнародних зобов'язань;

21) - вилучити;

22) заснування державних нагород й установлення почесних звань;

23) - вилучити;

24) - вилучити;

25) розв'язання питань про дострокове припинення повноважень Рад депутатів трудящих на підставі pакону України;

26) - вилучити;

27) - вилучити;

28) зупинення правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, що порушують Конституцію або закони України, з одночасним порушенням перед Верховною Радою Автономної республіки Крим питання про скасування цих актів; скасування рішень обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) та інших Рад депутатів трудящих у разі невідповідності їх Конституції і законам України;

29) створення в необхідних випадках тимчасових комісій для проведення парламентського розслідування та з інших питань.
Верховна Рада України приймає закони України, постанови, декларації, звернення, заяви".

 

 

310.

 

138 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 84 об'єднати із статтями 85, 87.

Перший пункт цієї статті викласти в редакції:

"Прийняття Конституції України, а також внесення змін до Конституції з винесенням найважливіших положень на всенародний референдум". Частину другу - "визначення основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики".

Виключити із статті 84 пункт 11 та частини 2, 3, 4.

Статтю 84 доповнити пунктами:

- "обрання Голови Верховної Ради України, його заступників, формування Президії, комітетів та інших робочих органів";

- "призначення виборів депутатів Рад всіх рівнів";

- "призначення президентів Національної телевізійної та Національної радіокомпанії";

- "обрання складу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення";

- "скасування розпоряджень Кабміну та накладання вето на укази і розпорядження Президента";

- "зупинення і скасування правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, в разі якщо вони суперечать Конституції або законам України";

- "створення в необхідних випадках тимчасових комісій для проведення парламентських розслідувань та з інших питань".

Враховано частково

 

311.

 

- 139 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Другий пункт статті 84 виключити.

- 140 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 84 виключити.

Відхилено

Відхилено

 

312.

Стаття 85.

 

 

 

313.

До повноважень Палати депутатів належать:

1) надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України;

2) розгляд і прийняття рішення щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

3) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції;

4) затвердження найважливіших загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

5) схвалення рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та про одержання Україною позик від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій, а також здійснення контролю за їх використанням;

6) затвердження загальної структури, чисельності Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Національної гвардії України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства;

7) призначення на посаду і звільнення з посади Голови Рахункової палати та половини її членів;

8) призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Національних Зборів України у правах людини; заслуховування його щорічних доповідей про стан захисту прав і свобод людини в Україні;

9) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Правління Національного банку України.

- 141 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

У пункті п'ятому замість слів "схвалення рішень" записати "розгляд подань Уряду і прийняття рішень", далі за текстом.

- 142 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Пункт перший статті 85 викласти в такій редакції:

"Призначення за поданням Президента України, Прем'єр-міністра України".

- 143 - Верховний Суд України

У пункті першому цієї ж статті після слова "призначення" записати "і звільнення".

- 144 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У пункті дев'ятому замість слів "Президент України" записати "Голова Верховної Ради України".

- 145 - Н.д.Севрюков В.В.(Округ N 297)

Статтю 85 доповнити пунктом 10 в редакції:

"10) Принятие решений по вопросам территориального устройства и административно-территорального деления Украины".

- 146 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті п'ятому статті 85 слово "держав" замінити словом "джерел", слово "про" замінити словом "щодо"; після слів "за їх" доповнити словами "законним, доцільним, економним, ефективним".

- 147 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті шостому цієї статті після слова "чисельності" доповнити словом "функцій"; слово "законодавства" замінити словом "законів".

- 148 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Пункт перший статті 85 доповнити словами: "віце-прем'єрів та міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, юстиції та голову Служби безпеки України". У пункті сьомому виключити слова "та половини".

- 149 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Статтю 85 доповнити пунктами про те, що Палата депутатів надає згоду на призначення Президентом Генерального прокурора, Голови Антимонопольного комітету, Голови Служби безпеки України, Міністрів іноземних справ, внутрішніх справ, оборони.

Відхилено

 

 

Відхилено

 

 

Відхилено

 

Відхилено

 

Враховано частково

 

 

 

Відхилено

 

 

 

Враховано

 

 

Відхилено

 

 

Відхилено

 

314.

 

 

 

Стаття 86

Народний депутат України має право на сесії Народної Ради України звернутися із запитом до органів Народної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їхнього підпорядкування і форм власності.

Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов'язані повідомити депутата про результати розгляду його запиту.

315.

Стаття 86.

 

 

Стаття 87

316.

Депутати мають право запиту щодо виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів та інших затверджених Палатою депутатів загальнодержавних програм.

Після обговорення відповіді Кабінету Міністрів на запит Палата депутатів може на пропозицію не менше ніж 100 депутатів розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України і прийняти більшістю від її складу, визначеного Конституціїєю, резолюцію недовіри.

Прийняття Палатою депутатів резолюції недовіри тягне за собою відставку Кабінету Міністрів України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів не може ставитися протягом року після затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів або двічі протягом однієї чергової сесії Національних Зборів.

- 150 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 86 викласти в редакції:

"Стаття 91 (Стаття 86)

Народний депутат України на сесії Верховної Ради України має право звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників розташованих на території України підприємств, установ і організацій, незалежно від їхнього підпорядкування і форм власності.Керівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій зобов"язані сповістити народного депутата про результати розгляду його запиту.

Стаття 92( Стаття 86)

Верховна Рада України може на пропозицію не менше третини депутатів розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти більшістю від складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією, постанову про недовіру Кабінету Міністрів України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може ставитися Верховною Радою України протягом року після схвалення програми діяльност Кабінету Міністрів України."

Враховано

Народна Рада України за пропозицією не менш як третини депутатів від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінетові Міністрів України більшістю від складу Народної Ради України, визначеного Конституцією України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може бути поставлене Народною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

317.

 

- 151 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

У частинах другій і третій статті 86 після слів "Кабінету Міністрів України" записати "або окремого члена Уряду".

У статті 86 право депутата на запит у такій редакції обмежене. Варто викласти зміст цієї статті в редакції Закону "Про статус народного депутата".
У цій статті передбачити винесення резолюцій недовіри не лише Кабінету Міністрів в цілому, а й окремому міністрові.

Відхилено

 

318.

 

- 152 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частину другу статті 86 викласти в редакції:

"Депутати можуть ставити питання про виконання Кабінетом Міністрів України або окремими його членами програми дій Уряду та інших затверджених Національними Зборами України загальнонаціональних програм, постанови і дії Кабінету Міністрів України, окремих його членів. Національні Збори України можуть обговорити та прийняти рішення з цих питань, зокрема ришення про відставку Кабінету Міністрів України або окремих його членів, в такому році до затвердження нового складу Кабінету Міністрів України або призначення окремих його членів Президент України призначає виконуючих обов'язків членів Кабінету Міністрів України на строк не більше трьох місяців".

Терій та четвертий абзаци виключити.

Відхилено

 

319.

 

- 153 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині першій статті 86 після слова "виконання" доповнити словами "Державного бюджету України"; в кінці речення поставити кому і додати слова " щодо намірів та результатів діяльності державних органів, установ, організацій та їх службових осіб (крім судді та суддів)";

Відхилено

 

320.

 

- 154 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 86 викласти в редакції: "Депутат має право на запит до відповідних державних органів і службових осіб, зобов'язаних дати відповідь на запит на сесії Верховної Ради України.

Депутат має право звертатися до всіх державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій з питань депутатської діяльності, брати участь у розгляді порушених ним питань".

Враховано

 

321.

 

- 155 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 86 доповнити двома частинами, виклавши їх в редакції:

"Депутат має право на запит до відповідних державних органів і службових осіб, зобов'язаних дати відповідь на запит на сесії Верховної Ради України.

Депутат має право звертатися до всіх державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій з питань депутатської діяльності й брати участь у розгляді порушених ним питань. Керівники відповідних державних і громадських органів, підприємств, установ і організацій зобов'язані негайно розглядати пропозиції й сповіщати про результати його розгляду в установлений термін".

Враховано частково

 

322.

 

- 156 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Пункт перший статті 86 викласти в редакції:

"Депутати мають право на запит до відповідних державних органів і посадових осіб, зобов'язаних дати відповідь на запит на сесії Верховної Ради".

Пункт другий викласти в редакції:

"Після обговорення відповіді на запит Верховна Рада може на пропозицію не менше ніж 1/3 від її складу розглянути питання про недовіру державному органу чи посадовій особі".

Пункт третій викласти в редакції:

"Прийняття Верховною Радою резолюції недовіри Кабінету Міністрів тягне за собою його відставку".

Враховано частково

 

323.

 

- 157 - Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

В статье 86 сужен перечень запросов (обращения избирателей повисают, не находит выражения программа деятельности Правительства, общегосударственные программы).

Враховано

 

324.

 

- 158 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У статті 86 передбачити можливість вираження недовіри Національними Зборами окремим міністрам.

- 159 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 86 виключити.

- 160 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Із статті 86 виключити частину четверту

Відхилено

 

Відхилено

Відхилено

 

325.

Стаття 87.

 

 

 

326.

До повноважень Сенату належать:

1) призначення половини складу Конституційного Суду України;

2) призначення на посади та звільнення з посад за поданням Президента України суддів Верховного Суду України;

3) надання згоди на призначення Президентом України глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях;

4) призначення на посаду та звільнення з посади заступника Голови Рахункової палати і половини її членів;

5) надання згоди на призначення Президентом України Генерального прокурора;

6) надання згоди на призначення Президентом України Голови Антимонопольного комітету;

7) призначення за поданням Президента України складу Центральної виборчої комісії з виборів Національних Зборів України та Президента України;

8) утворення за поданням Президента України Ради оборони України;

9) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої країни чи допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України;

10) затвердження протягом двох днів з моменту звернення указів Президента України про запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, оголошення окремих місцевостей зонами екологічного лиха;

11) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів.

- 161 - Верховний Суд України

У статті 87 пункт перший виключити. Пункт другий статті 87 вважати пунктом першим і викласти в такій редакції:

"Призначення на посади та звільнення з посад за поданням Президента України Голови Верховного Суду України та суддів усіх судів України, крім тих, які призначаються на посаду вперше".

Статтю 87 доповнити пунктами другим і дванадцятим такого змісту:

"2) Надання згоди на притягнення суддів України до відповідальності".

"12) Утворення судів у визначеному законом порядку".

- 162 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Пункт п'ятий статті 87 викласти в такій редакції:

"Призначення за поданням Президента України Генерального прокурора".

- 163 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Пункт п'ятий викласти в редакції:

"5) призначення Генерального прокурора України за поданням Президії Верховної Ради України або Президента України".

Пункт сьомий викласти в редакції:

"7) призначення за поданням Президії Верховної Ради України складу Центральної виборчої комісії з виборів Верховної Ради України".

У пункті 9 замість слів "Президент України" записати "Президії Верховної Ради України".

 

Враховано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено

 

 

 

Відхилено

 

 

 

327.

 

 

 

 

328.

 

- 164 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 87 виключити.

- 165 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Пункт перший статті 87 виключити.

Враховано

Враховано

 

329.

 

- 166 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті 7 статті 87 слова "за поданням Президента України" виключити.

Відхилено

 

330.

 

- 167 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті дев'ять статті 87 слово "схвалення" замінити словом "прийняття"; слова "про" замінити словами "щодо".

- 168 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті десять статті 87 слово "затвердження" замінити словами "прийняття рішення"; після слова "звернення" додати слово "щодо".

Відхилено

 

Відхилено

 

 

 

331.

 

- 169 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 87 викласти в редакції:

"Для організації роботи Верховної Ради України та здійснення інших передбачених Конституцією і законами функцій створюється Президія Верховної Ради України на чолі з Головою Верховної Ради України.

До складу Президії Верховної Ради України також входять:

заступники Голови Верховної Ради України, голови постійних комісій Верховної Ради України, керівники депутатських груп (фракцій), Голова Комітету народного контролю, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим або народний депутат України від Автономної Республіки, рекомендований її Верховною Радою.
Президія Верховної Ради України здійснює підготовку сесій Верховної Ради України; координує діяльність її комісій і ініціює проведення всенародних голосувань (загальноукраїнських референдумів), опитувань
(плебісцитів), а також народних обговорень проектів законів України та інших найважливіших питань державного життя, сприяє народним депутатам України у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією та довідковими матеріалами, керує роботою апарату Верховної Ради, проводить іншу організаційну роботу.

Президія Верховної Ради України забезпечує публікацію українською та російською мовами законів та інших актів,прийнятих Верховною Радою України.
Президія Верховної Ради України:

1) нагороджує державними нагородами України, присвоює почесні звання України;

2) здійснює помилування громадян, засуджених судами України;

3) приймає до громадянства України, вирішує питання про надання притулку;

4) призначає і відкликає дипломатичних представників України у зарубіжних державах і при міжнародних організаціях;

5) приймає вірчі й відкличні грамоти акредитованих при ній дипломатичних представників іноземних держав;

6) розглядає питання про оголошення на території України воєнного або надзвичайного стану, зон екологічного лиха. Порядок запровадження і режим воєнного стану, мобілізації військовослужбовців, а також порядок запровадження і режим надзвичайного стану визначають закони України;

7) ставить перед відповідними Радами депутатів трудящих питання про зняття з посад голів Рад у разі недотримання ними Конституції або законів України.

З питань, що їх розглядає Президія Верховної Ради України, приймаються укази і постанови".

Відхилено

 

 

 

 

332.

 

- 170 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У пункті першому статті 87 виключити слово "половини", записавши слова "та його голову". Четвертий пункт цієї статті виключити. Пункт п'ятий викласти в редакції: "призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента Генерального прокурора".

Відхилено

 

333.

 

171 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У пункті сьомому виключити слова "за поданням Президента України".

- 172 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Пункти 1,5,6 статті 87 виключити.

Відхилено

Відхилено

 

334.

Стаття 88.

 

 

Стаття 88

335.

Кожна Палата обирає зі свого складу Голову Палати та заступника Голови Палати.

Голови Палат:

1) ведуть засідання Палат;

2) організовують підготовку питань до розгляду на засіданнях Палат;

3) підписують акти, ухвалені Палатою;

4) представляють Палати у зносинах з іншими органами державної влади України;

5) здійснюють інші функції, передбачені Конституцією та регламентами Палат.

Заступники Голів Палат виконують повноваження, що визначаються Регламентом відповідної Палати.

- 173 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 88 викласти в редакції:

"Стаття 93 (Стаття 88)

Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, першого заступника та заступника Голови Верховної Ради і відкликає їх.

Голова Верховної Ради України:

1) веде засідання Верховної Ради України;

2)організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України;

3) підписує акти, ухвалені Верховною Радою України;

4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України, та інших держав;

5) організує роботу апарату Верховної Ради України, призначає та звільняє відповідальних працівників апарату.Голова Верховної Ради України здійснює свої повноваження, передбачені Конституцією у порядку, визначеному законом про Регламент Верховної Ради України."

Враховано частково

Народна Рада України обирає зі свого складу Голову Народної Ради України, першого заступника та заступника Голови Народної Ради і відкликає їх.

Голова Народної Ради України:

1) веде засідання Народної Ради України;

2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Народної Ради України;

3) підписує акти, ухвалені Народною Радою України;

4) представляє Народну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та інших держав;

5) організовує роботу апарату Народної Ради України.

Голова Народної Ради України здійснює свої повноваження, передбачені Конституцією України, у порядку, встановленому законом про регламент Народної Ради України.

336.

 

- 174 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 88 викласти в редакції:

"Для організації роботи Верховної Ради України та здійснення інших передбачених Конституцією і законами функцій створюється Президія Верховної Ради України на чолі з Головою Верховної Ради України.

До складу Президії Верховної Ради України також входять: заступники Голови Верховної Ради України, голови постійних комісій Верховної Ради України, керівники депутатських груп (фракцій), Голова Комітету народного контролю, голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим або народний депутат України від Автономної Республіки, рекомендований її Верховною Радою.

Президія Верховної Ради України здійснює підготовку сесій Верховної Ради України; координує діяльність її комісій; організує проведення всенародних голосувань (загальноукраїнських референдумів), опитувань (плебісцитів), а також народних обговорень проектів законів життя, сприяє народним депутатам України у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією та доповідними матеріалами; керує роботою апарату Верховної Ради; проводить іншу організаційну роботу.

Відхилено

 

 

 

 

 

337.

 

Президія Верховної Ради України забезпечує публікацію українською та російською мовами законів та інших актів, прийнятих Верховною Радою України.

Президія Верховної Ради України:

1) нагороджує державними нагородами України, присвоює почесні звання України;

2) здійснює помилування громадян, засуджених судами України;

3) приймає до громадянства України, вирішує питання про надання притулку;

4) призначає вірчі й відкличні грамоти акредитованих при ній дипломатичних представників іноземних держав;

5) розглядає питання про оголошення на території України воєнного або надзвичайного стану, зон екологічного лиха. Порядок запровадження і режим воєнного стану, мобілізації військовослужбовців, а також порядок запровадження і режим надзвичайного стану визначають Закони України.

6) ставить перед відповідними Радами депутатів трудящих питання про знаття з посад голів Рад у разі недотримання ними Конституції або законів України.

З питань, що їх розглядає Президія Верховної Ради України, приймаються угоди і постанови".

 

 

338.

Стаття 89.

 

 

Стаття 89

339.

Палати Національних Зборів затверджують перелік комітетів Палат, обирають голів цих комітетів.

Комітети Палат здійснюють законопроектні роботи, готують і попередньо розглядають питання, що віднесені до повноважень Національних Зборів.

Палати Національних Зборів у межах своїх повноважень можуть утворити, коли визнають за необхідне, тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

Тимчасові слідчі комісії утворюються для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, якщо за їх утворення проголосувала не менше ніж третина від складу відповідної Палати, визначеного Конституцією.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є обов'яковими для попереднього слідства і суду.

- 175 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 89 викласти в редакції:

"Стаття 94 (Стаття 89)

Верховна Рада України формує з числа народних

депутатів склад визначених нею Комітетів, обирає голів цих Комітетів.

Комітети Верховної Ради здійснюють законопроектні роботи, готують і попередньо розглядають питання, що віднесені до повноважень Верховної Ради України.

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може утворювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

Тимчасові слідчі комісії утворюються для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес,якщо за їхнє утворення проголосували не менше третини від складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією.

Органи слідства і суду не пов"язані висновками і пропозиціями тимчасових слідчих комісій.

Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради, тимчасових спеціальних і слідчих комісій визначаються законом."

Враховано частково

Народна Рада України затверджує перелік Комітетів Народної Ради України, обирає голів цих Комітетів.

Комітети Народної Ради України здійснюють законопроектні роботи, готують і попередньо розглядають питання, що віднесені до повноважень Народної Ради України.

Народна Рада України у межах своїх повноважень може утворювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

Народна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як третина депутатів від конституційного складу Народної Ради України.

Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.

Організація і порядок діяльності Комітетів Народної Ради України, її тимчасових спеціальних і слідчих комісій встановлюються законом.

340.

 

- 176 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Пункт третій частини другої статті 88 після слова "палат" доповнити словами "чим підтверджують їх відповідність прийнятим рішенням".

- 177 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті четвертому частини другої статті 88 слова "державної влади України" вилучити, замінивши їх словами "установами, організаціями всередині держави та за її межами".

Відхилено

 

 

Відхилено

 

 

 

341.

 

- 178 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині першій статті 89 після слова "обирають" доповнити словами "зі свого складу"; після слова "голів" доповнити словами "та членів".

- 179 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину четверту статті 89 після слова "утворюються" доповнити словами "палатою зі свого складу".

Відхилено

 

 

 

Відхилено

 

342.

 

- 180 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині п'ятій статті 89 слово "обов'язковими" виключити, замінивши його словом "вирішальними".

- 181 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 89 виключити.

Враховано

 

Відхилено

 

 

343.

 

- 182 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Доповнити частину другу такими словами: "та приймають відповідні рішення, що мають рекомендаційний характер".

Відхилено

 

344.

 

- 183 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Після статті89 доповнити розділ додатковою статтею, виклавши її в редакції:

"Стаття 95 (додаткова)

Голова Верховної Ради України, його заступники, голови Комітетів та керівники депутатських фракцій утворюють Президію Верховної Ради України.

Президія Верховної Ради є підзвітним Верховній Раді України органом.

Президія Верховної Ради України:

1) скликає чергові та позачергові сесії Верховної Ради України;

2) організовує підготовку сесій Верховної Ради України;

3) координує діяльність Комітетів Верховної Ради України;

4) сприяє народним депутатам України у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідними довідковими і аналітичними матеріалами та інформацією;

5) організує проведення обговорення проектів законів України та іших актів Верховної Ради України;

6) забезпечує публікацію законів та інших актів Верховної Ради України, видання збірників законодавчих актів;

7)спрямовує діяльність Інституту законодавства Верховної Ради України.

Президія Верховної Ради України видає постанови з питань, віднесених до її відання."

Відхилено

 

345.

Стаття 90.

 

 

Стаття 90

346.

Повноваження кожної з Палат Національних Зборів припиняються в день відкриття першого засідання відповідної Палати нового скликання.

Палата депутатів може бути достроково розпущена Президентом України після консультацій з Прем'єр-міністром України і Головою Палати депутатів, якщо Палата депутатів протягом шістдесяти днів після першого подання двічі відхилила Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

Палата депутатів, обрана на позачергових виборах, проведених після розпуску Президентом України попереднього складу Палати, не може бути розпущена протягом року з дня її обрання.

Палата депутатів не може бути розпущена в останні шість місяців строку повноважень Президента України.

- 184 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 90 викласти в редакції:

"Стаття 96 (Стаття 90)

Повноваження Верховної Ради України припиняються в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Повноваження Верховної Ради України можуть бути припинені достроково за результатами всеукраїнського референдуму, оголошеного за ініціативою Президента чи за ініциативою не менше трьох мільйонів виборців."

 

Враховано частково

Повноваження Народної Ради України припиняються в день відкриття першого засідання Народної Ради України нового скликання.

Президент України може достроково припинити повноваження Народної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї сесії пленарні засідання не розпочинаються.

Повноваження Народної Ради України, обраної на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Народної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом року з дня її обрання.

Повноваження Народної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України.

347.

 

- 185 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Частину другу цієї статті після слів "Кабінету Міністрів України" записати: "крім випадку, коли при другому поданні у Програму не були внесені поправки за результатами її першого розгляду".

- 186 - Верховний Суд України

Частину другу статті 90 після слів "Кабінету Міністрів України" записати: "крім випадку, коли на розгляд Палати депутатів Кабінетом Міністрів було подано завідомо неприйнятну Програму діяльності Уряду".

Відхилено

 

 

Відхилено

 

 

 

348.

 

- 187 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Передбачений статтею 90 механізм дострокового розпуску Палати депутатів дає можливість розправи над непокірною Палатою. Частину другу і третю необхідно доопрацювати або після слова "двічі" доповнити словом "необгрунтовано".

- 188 - Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

В статье 90 право Президента распускать Палату депутатов неприемлемо, должно быть выписано по-другому. Это путь к диктатуре, "монархии".

Відхилено

 

 

 

Враховано

 

 

 

 

349.

 

- 189 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Частину першу статті 90 виключити.

- 190 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

У частині другій статті 90 після слів "першого подання" доповнити словами "не розглянула і не прийняла ніякого рішення щодо Програми діяльності Уряду України".

Відхилено

 

Відхилено

 

 

 

350.

 

- 191 - Н.д. Таран (Терен) В.В. (Округ N 321)

Частину другу статті 90 викласти в редакції: "Палата депутатів може бути достроково розпущена Президентом України, якщо протягом 2 місяців після першого засідання вона не буде спроможною структуруватися".

- 192 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу статті 90 викласти в редакції: "Повноваження Верховної Ради припиняються в день відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання".

Частину третю і четверту цієї статті виключити.

Відхилено

 

 

 

Відхилено

 

351.

 

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Частину другу статті 90 виключити.

Відхилено

 

352.

Стаття 91.

 

 

Стаття 91

353.

Палата депутатів і Сенат Національних Зборів ухвалюють закони, постанови та інші акти більшістю голосів від складу Палат, визначеного Конституцією, за винятком випадків, передбачених статтями 83, 94, 95, 109, 156, 157 Конституції.

- 193 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 91 викласти в редакції:

"Стаття 97 (Стаття 91)

Верховна Рада України ухвалює закони, постанови та інші акти більшістю голосів від складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією, за винятком випадків, передбачених Конституцією."

 

Враховано частково

Народна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю голосів від конституційного складу Народної Ради України, крім випадків, передбачених цією Конституцією.

354.

 

- 194 - Верховний Суд України

У статті 91 виключити слова "та інші акти".

Відхилено

 

355.

 

- 195 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Статтю 91 доповнити частиною другою в редакції:

"Рішення з питань організації та забезпечення діяльності палати можуть прийматися іншою кількістю голосів, визначеною Регламентом палати".

Відхилено

 

356.

 

- 196 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У статті 91 після слова "Зборів" записати слова "на своїх засіданнях після обговорення"; доповнити в кінці реченням "Закон приймається шляхом голосування його тексту за основу постатейно і в цілому".

Відхилено

 

357.

 

- 197 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 91 викласти в редакції:

"Верховна Рада України ухвалює закони, постанови та інші акти більшістю голосів від її складу, визначеного Конституцією, за винятком випадків, передбачених статтями 83, 156 Конституції".

Враховано

 

358.

 

- 198 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 91 виключити.

Відхилено

 

359.

 

- 199 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 91 викласти в редакції: "Верховна Рада схвалює закони, постанови та інші акти більшістю голосів від складу, визначеного Конституцією, за винятком випадків, передбачених статтями 83, 95, 109, 156, 157 Конституції".

- 200 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

У статті 91 змінити норму кількості голосів, розраховуючи її не від конституційної кількості депутатів або сенаторів, а від наявної кількості тих, чиї повноваження (мандати) підтверджені у відповідності з законом.

Враховано

 

 

Відхилено

 

360.

Стаття 92.

 

 

Стаття 92

361.

Виключно законами України визначаються:

1) права та свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців і осіб без громадянства;

3) права національних меншин;

4) статус мов;

5) правовий режим власності;

6) державний бюджет, фінансове, грошове, цінове, кредитне, інвестиційне регулювання; система оподаткування; види і розміри податків, зборів та обов'язкових платежів; валюта, проби, види, вартість, типи і карбування монет, порядок випуску та емісії банкнот, державних цінних паперів, їх види та типи;

7) одиниці ваги, міри і часу;

8) засади і гарантії підприємництва;

9) порядок визначення екологічних стандартів;

10) засади використання природних ресурсів, морської економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;

11) основи соціального захисту, засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, дитинства, материнства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров'я;

12) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

13) засади утворення і діяльності політичних партій, інших громадських об'єднань, засобів масової інформації;

14) організація і порядок проведення виборів і референдумів;

15) організація і порядок діяльності Національних Зборів та їхніх Палат, статус депутатів і сенаторів;

16) основи організації і діяльності органів виконавчої влади, державної служби, організації державної статистики та інформатики;

17) судоустрій, судочинство, статус суддів, судова експертиза, організація і діяльність прокуратури, слідства нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації і діяльності адвокатури;

18) територіальний устрій України;

19) засади місцевого самоврядування;

20) утворення і порядок функціонування вільних економічних зон;

21) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності і митної справи;

22) основи національної безпеки, організації Збройних Сил і забезпечення громадського порядку;

23) правовий режим державних кордонів;

24) встановлення і порядок використання та захисту державних символів;

25) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

26) правовий режим воєнного і надзвичайного стану;

27) встановлення державних нагород;

28) встановлення військових звань, дипломатичних рангів та інших спеціальних звань;

29) державні свята;

30) діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них;

31) амністія.

- 201 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 92 викласти в редакції:

"Стаття 98 (Стаття 92)

Виключно законами України визначаються:

1) засади внутрішньої, зовнішньої і оборонної політики, державної безпеки України;

2)права та свободи людини і громадянина, гарантії прав і свобод; основні обов"язки громадянина;

3) громадянство, правосуб"єктність громадян, статус біженців, іноземців і осіб без громадянства;

4) права національних меншин;

5)статус мов;

6)засади правового регулювання економічного та соціального розвитку держави;

7) засади зовнішньоекономічної діяльності і митної справи;

8) правовий режим власності;

9) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та антимонопольного регулювання;

10)Державний бюджет і бюджетна система України;фінансове, грошове, цінове, кредитне, інвестиційне регулювання; засади кредитного режиму, система оподкування; види і розміри податків, зборів та обов"язкових платежів; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу;валюта, проби, види, вартість, типи і карбування монет, порядок випуску та емісії банкнот, державних цінних паперів, їх види та типи;

11) одиниці ваги, міри і часу; порядок визначення стандартів;

12) засади землекористування і використання природних ресурсів, морської економічної зони, континентального шельву, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв"язку; екологічної безпеки, охорони довкілля; національні програми ліквідації Чорнобильської катастрофи;

13) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу,сім"ї, дитинства, материнства. батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров"я;

14) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

15) засади утворення і діяльності політичних партій, інших громадських об"єднань, засобів масової інформації;

16) організація і порядок проведення виборів і референдумів;

17) організація і порядок діяльності Верховної Ради України , статус депутатів;

18) основи організації і діяльності органів виконавчої влади, державної служби, організації державної статистики та інформатики;

19) судоустрій, судочинство, статус суддів, судова експертиза, організація і діяльність прокуратури, слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації і діяльності адвокатури;

20) діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них; засади цивільно-правової відповідальності;

21) територіальний устрій України;

22) засади місцевого самоврядування;

23) утворення і порядок функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічні та міграційні режими, відмінні від загальних;

24) основи национальної безпеки, організації Збройних сил і забезпечення громадського порядку;

25) правовий режим державних кордонів;

26) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших країн та допуску підрозділів Збройних Сил іноземних держав на територію України;

27) застосування і порядок використання та захисту державних символів;

28) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

29) правовий режим воєнного і надзвичайного стану; зон надзвичайних екологічних ситуацій;

30) встановлення державних нагород;

31) встановлення військових звань, дипломатичних рангів та інших спеціальних звань;

32) державні свята;

33) амністія."

 

Враховано частково

Виключно законами України визначаються:

1) права та свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;

2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців і осіб без громадянства;

3) права корінних народів і національних меншин;

4) порядок застосування мов;

5) засади використання природних ресурсів, морської економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;

6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, дитинства, материнства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;

7) правовий режим власності;

8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;

9) засади зовнішних зносин, зовнішньоекономічної діяльності і митної справи;

10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;

11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших громадських об'єднань, засобів масової інформації;

12) основи організації і діяльності органів виконавчої влади, державної служби, організації державної статистики та інформатики;

13) територіальний устрій України;

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, судова експертиза, організація і діяльність прокуратури, слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації і діяльності адвокатури;

15) засади місцевого самоврядування;

16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил і забезпечення громадського порядку;

18) правовий режим державних кордонів;

19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану; зон надзвичайних екологічних ситуацій;

20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;

21) організація і порядок діяльності Народної Ради України, статус депутатів;

22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

Виключно законами України встановлюються:

1) Державний бюджет України і бюджетна система України, податки і збори; система оподаткування; засади створення і дії фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринку; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України, порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу, в тому числі порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;

2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших країн; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил іноземних держав на території України;

3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення стандартів;

4) порядок використання і захисту державних символів;

5) державні нагороди;

6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;

7) державні свята;

8) порядок і утворення функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічні та міграційні режими, відмінні від загальних;

Законом України оголошується амністія.

362.

 

- 202 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті шостому статті 92 перед словами "види і розміри" записати "суб'єкти та об'єкти оподаткування, зборів, обов'язкових платежів".

- 203 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті 15 статті 92 слово "та" замінити комою, після слова "Палат" поставити кому і доповнити словами "тимчасових слідчих комісій Палат".

Відхилено

 

Відхилено

 

363.

 

- 204 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Статтю 92 доповнити пунктом: "повноваження, структура, порядок утворення і діяльності Рахункової Палати".

- 205 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У пункті 25 статті 92 слово "столиці" виключити, записавши слово "столиць".

Враховано

 

Відхилено

 

364.

Стаття 93.

 

 

Стаття 93

365.

Право законодавчої ініціативи у Національних Зборах належить Президентові України, депутатам і сенаторам.

Законопроекти, внесені Президентом України і визначені ним як невідкладні, розглядаються Національними Зборами позачергово.

- 206 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 93 викласти в редакції:

"Стаття 99 (Стаття 93)

Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Генеральному прокурору України, Уповноваженому Верховної Ради України у правах людини, Кабінету Міністрів України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим,Національному банку України, професійним спілкам в особі їхніх центральних міжгалузевих керівних органів.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово."

 

Враховано частково

Право законодавчої ініціативи у Народній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.

Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Народною Радою України позачергово.

366.

 

- 207 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину першу викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народним депутатам України, постійним комісіям Верховної Ради України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Верховному Суду України, Вищому арбітражному суду України, Генеральному прокурору України, Автономній Республіці Крим в особі її Верховної Ради.

Право законодавчої ініціативи мають також профспілкові об'єднання в особі їх республіканських органів і Академія наук України.

Право законодавчої ініціативи здійснює також безпосередньо народ України через народну ініціативу відповідно до статті 68 проекту".

У частині другій слова "Національними зборами" замінити на слова "Верховною Радою України"..

Враховано частково

 

367.

 

- 208 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

У частині першій статті 93 після слів "і сенаторам" записати слова "та Кабінету Міністрів України".

Враховано

 

368.

 

- 209 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину другу статті 93 виключити, оскільки це є завуальованою формою права Президента України формувати порядок денний парламенту, не даючи йому розглянути ті питання, які парламент вважає необхідними.

- 210 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Необхідно більш вичерпно і однозначно розписати процедуру відкладального вето Президента України, наприклад, шляхом наступних змін і доповнень до статті 95

Відхилено

 

 

 

Знято

 

369.

 

- 211 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить Президентові України, Кабінетові Міністрів України, депутатам та Генеральній прокуратурі".

- 212 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

У частині першій статті 93 після слова "сенаторам" записати слова "і Уряду України".

Враховано частково

 

 

Враховано

 

370.

 

- 213 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 93 викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народним депутатам України, Раді Міністрів України, Конституційному Суду України, Вищому арбітражному суду України, Генеральному прокурору України, Комітету народного контролю України, Автономній Республіці Крим в особі її Верховної Ради.
Право законодавчої ініціативи мають також профспілкові об'єднання в особі їх республіканських органів і Академія наук України.
Право законодавчої ініціативи здійснює також безпосередньо народ України в порядку, встановленому законодавством про всенародне голосування (референдум)".

Враховано частково

 

371.

 

- 214 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 93 викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить депутатам, комітетам Верховної Ради, Кабміну, Президенту, Конституційному Суду, Верховному Суду, Генеральній прокуратурі, Верховній Раді Автономної Республіи Крим.

Право законодавчої ініціативи здійснює також безпосередньо народ України".

Враховано частково

 

372.

 

- 215 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу викласти в редакції:

"Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народним депутатам, Президентові України, Раді Міністрів України та Верховному Суду України".

Враховано частково

 

373.

 

- 216 - Генеральна прокуратура України

Частину першу статті 93 після слова "сенатори" доповнити словами "Генеральному прокурору України".

Відхилено

 

374.

 

- 217 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину першу цієї статті доповнити текстом такого змісту:

"Кабінету Міністрів та Верховному Суду України. Право законодавчої ініціативи належить також Верховному Суду з тих питань, які віднесені до сфери його відання.

Народ здійснює законодавчу ініціативу в порядку, передбаченому статтею 71 (запропонованої мною) цієї Конституції".

Враховано частково

 

375.

 

- 218 - Н.д.Буздуган Ю.О.(Округ N 438)

Частину першу статті 93 після слів "і сенаторам" записати слова "...сторонам соціального партнерства".

Відхилено

 

376.

Стаття 94.

 

 

 

377.

У разі виникнення розбіжностей між Палатами Національних Зборів щодо обговорюваного законопроекту остаточне рішення приймає Палата депутатів більшістю у дві третини від її складу, визначеного Конституцією.

- 219 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Статтю виключити.

- 220 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Н.д.Шевченко В.І.(Округ N 133)

Статтю 94 виключити.

Враховано

 

Враховано

 

378.

Стаття 95.

 

 

Стаття 94

379.

Закон підписує Голова Палати депутатів Національних Зборів і невідкладно надсилає його Президентові України.

Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону схвалює та офіційно оприлюднює його або повертає зі своїми зауваженнями до Національних Зборів для повторного розгляду.

У разі коли Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаним та офіційно оприлюдненим.

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Національними Зборами більшістю в три п'ятих від складу Палат, визначеного Конституцією, Президент України зобов'язаний його підписати і офіційно оприлюднити протягом десяти днів.

Закон набирає чинності після десяти днів з моменту його офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

- 221 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 95 викласти в редакції:

"Стаття 100 (Стаття95)

Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно надсилає його Президентові України.

Президент України протягом п"ятнадцяти днів після отримання закону схвалює та офіційно оприлюднює його або повертає зі своїми зауваженнями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

У разі, коли Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаним та офіційно оприлюдненим.

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України більшістю у дві третини від складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією, Президент України зобов"язаний його підписати і офіційно оприлюднити протягом десяти днів.

Закон набуває чинності після десяти днів з моменту його офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування."

 

Враховано частково

Закон підписує Голова Народної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.

Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує, приймаючи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає зі своїми мотивованими і зформульованими пропозиціями до Народної Ради України для повторного розгляду.

У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Народною Радою України більшістю у дві третини від конституційного складу Народної Ради України, Президент України зобов'язаний його підписати і офіційно оприлюднити протягом десяти днів.

Закон набирає чинності через десять днів з моменту його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

 

380.

 

- 222 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину четверту викласти в редакції:

"Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України більшістю від складу, визначеного Конституцією, Президент України зобов'язаний його підписати і офіційно оприлюднити протягом десяти днів".

Враховано частково

 

381.

 

- 223 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У частинах першій, другій, четвертій замість слів "Палати депутатів Національних Зборів" записати "Верховної Ради України".

Враховано

 

382.

 

224 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Частину четверту статті 95 викласти в такій редакції:

"Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий двома третинами складу Верховної Ради України, визначеного Конституцією, Президент України зобов'язаний його підписати і офіційно оприлюднити протягом десяти днів".

Враховано

 

383.

 

- 225 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Частину першу і другу статті 95 викласти в редакції:

"Закон підписує Голова Верховної Ради і невідкладно надсилає його Президентові України". "Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону в разі, якщо закон прийнято простою більшістю, схвалює та офіційно оприлюднює його або, якщо закон не відповідає Конституції чи вступає в протиріччя з раніше прийнятими законами, повертає зі своїми зауваженнями до Верховної Ради для повторного розгляду. У випадку, коли закон прийнято 2/3 від обраної кількості депутатів, Президент підписує його".

Враховано

 

384.

 

- 226 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182

У частині четвертій цієї статті слова "Національними зборами" виключити. Також виключити слова "визначеного Конституцією", записавши замість них "фактично обраного складу Верховної Ради".

- 227 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Частини першу, другу, третю, четверту статті 95 виключити.

Частину п'яту цієї статті викласти в редакції:

"Закон набирає чинності з моменту його офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування".

- 228 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині другій статті 95 слово "схвалює" замінити словами "підписує, приймаючи до виконання", а слово "зауваженнями" замінити словами "вмотивованими і сформульованими пропозиціями".

Враховано частково

 

 

 

Знято

 

 

 

 

Враховано

 

385.

 

- 229 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину другу статті 95 доповнити словами: "Підставою для повернення закону для повторного розгляду не можуть бути пропозиції Президента України до закону України чи частин його тексту, внесених в порядку законодавчої ініціативи Президентом України, Кабінетом Міністрів України і прийнятих Національними Зборами України без змін їх юридичного змісту, а також такі, які виходять за межі законодавчого регулювання даного закону або прийняття яких виходить за межі повноважень Національних Зборів України чи робить закон не відповідним Конституції України, чинним законам, ратифікованим міжнародним договорам, угодам або викличе непередбачені скорочення надходжень, виникнення чи збільшення видатків з Державного або місцевих бюджетів".

Відхилено

 

386.

 

- 230 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Статтю 95 доповнити частиною в редакції: "Президент України не може повертати Національним Зборам України для повторного розгляду:

1) Конституцію України;

2) закони, прийняті всеукраїнським референдумом;

3) закони, для прийняття яких Національними Зборами України згідно з Конституцією необхідна більша кількість голосів депутатів, ніж більшість голосів від складу Національних Зборів України, визначеного Конституцією";

4) закон про Державний бюджет України, про зміни чи доповнення до нього;

5) закон про Регламент Національних Зборів України, про зміни чи доповнення до нього".

- 231 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

У статті 95 змінити норму кількості голосів, розраховуючи її не від конституційної кількості депутатів або сенаторів, а від наявної кількості тих, чиї повноваження (мандати) підтверджені у відповідності з законом

Відхилено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено

 

 

 

387.

 

- 232 - Н.д.Черепков В.Ф.(Округ N 117)

До статті 95.

Анекдот - право граждан писать коллективные обращения. Власть же "обязана рассмотреть (кто писал?) обращение и дать мотивированный ответ" (верх бюрократической "демократии") "принять соответственные меры".

- 233 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 95 виключити.

- 234 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину четверту статті 95 викласти в редакції: "Якщо під час повторного розгляду закону всі пропозиції, які стали підставою для повернення закону для повторного розгляду, будуть прийняті більшістю голосів депутатів від складу Палати, визначеного Конституцією, або якщо він буде прийнятий в цілому Національними Зборами більшістю голосів в три п'ятих від їх фактичного складу, Президент України зобов'язаний його підписати і офіційно опублікувати протягом десяти днів. Якщо Президент України з будь-яких причин не здійснює зазначене в частинах 2, 3, 4 цієї статті, Голова Національних Зборів України опубліковує закон за своїм підписом".

Відхилено

 

 

 

 

Відхилено

 

 

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

 

388.

 

- 235 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Доповнити розділ окремою статею, виклавши її в редакції:

"Текст Закону починається такою фразою: "Палата і Сенат України постановляють...", далі текст Закону.

Не вимагають затвердження Президентом:

- Закон про бюджет;

- Конституційні закони;

- акти Національних Зборів, прийняті на спільному засіданні Палат, в межах їх виняткових повноважень".

Відхилено

 

389.

Стаття 96.

 

 

Стаття 95

390.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються видатки держави, їх розмір і цільове спрямування.

Закон визначає граничний розмір бюджетного дефіциту. Покриття бюджетного дефіциту за рахунок емісії можливе лише за рішенням Національних Зборів у разі подання Президента України.

У разі прийняття Національними Зборами Державного бюджету з перевищенням видатків над доходами в законі про Державний бюджет передбачаються джерела і засоби покриття дефіциту. Закон про Державний бюджет не може встановлювати нові податки та інші платежі.

- 236 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 96 викласти в редакції:

"Стаття 101 (Стаття 96)

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, їх розмір і цільове спрямування.

Держава прагне до збалансування бюджету.

Будь-які витрати Державного бюджету повинні здійснюватися в обсягах і на цілі, передбачені законом про Державний бюджет України.

Закон про Державний бюджет встановлює граничний рівень дифіциту.

У випадку прийняття Верховною Радою України Державного бюджету з перевищенням видатків над доходами, закон про Державний бюджет повинен встановлювати джерела покриття дефіциту. Покриття бюджетного дефіциту за рахунок емісії можливе лише за рішенням Верховної Ради України у разі подання Кабінету Міністрів України. Джерелом покриття дефіциту державного бюджету є внутрішні і зовнішні позики.

Не дозволяється встановлювати законом про Державний бюджет нові або змінювати діючі податки та інші обов"язкові платежі.

Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету підлягають оприлюдненню."

 

Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, їх розмір і цільове спрямування.

У разі прийняття Народною Радою України Державного бюджету України з перевищенням видатків над доходами закон про Державний бюджет України визначає джерела покриття дефіциту.

Закон про Державний бюджет України встановлює граничний рівень дефіциту Державного бюджету України. Джерелом покриття дефіциту Державного бюджету України є внутрішні і зовнішні позики.

Держава прагне до збалансування бюджету України.

Не дозволяється встановлювати нові або змінювати встановлені податки та інші обов'язкові платежі законом про Державний бюджет України.

Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.

391.

 

- 237 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

До розділу ІV у статтях 96-98 замість слів "Президент України" записати "Рада Міністрів України".

- 238 - Н.д.Кириченко С.О.(Округ N 395)

Останнє речення частини третьої статті 96 викласти в редакції:

"Не дозволяється встановлювати нові або змінювати діючі податки та інші обов'язкові платежі, а також порядок і строки їх сплати законом про Державний бюджет".

Відхилено

 

 

Враховано частково

 

392.

 

- 239 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 96 викласти в редакції:

"Бюджетну систему України складають Державний бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим, а також місцеві бюджети".

Відхилено

 

393.

 

- 240 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

У частині другій статті 96 слова "у разі подання Президента України" виключити.

 

Враховано

 

394.

 

- 241 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій, другій статті 96 слова "Національні збори" виключити, замінивши їх словами "Верховна Рада".

- 242 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині третій статті 96 після слова "нові" записати слова "або змінювати існуючі", далі за текстом.

- 243 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Частини другу і третю статті 96 виключити.

Відхилено

 

 

 

Враховано

 

Відхилено

 

395.

Стаття 97.

 

 

Стаття 96

396.

Державний бюджет України затверджується щорічно Національними Зборами на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період.

Президент України не пізніше ніж на 15 день осінньої сесії подає до Палати депутатів Національних Зборів проект закону про Державний бюджет на наступний рік. Разом із проектом бюджету подається доповідь про хід виконання Державного бюджету поточного року.

- 244 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 97 викласти в редакції:

"Стаття 102( Стаття 97)

Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період.

Кабінет Міністрів України не пізніше ніж на 15 день осінньої сесії подає Верховній Раді України проект закону про Державний бюджет на наступний рік. Разом із проектом бюджету подається доповідь про хід виконання Державного бюджету поточного року."

 

 

 

 

 

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Державний бюджет України затверджується щорічно Народною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин - на інший період.

Кабінет Міністрів України не пізніше ніж на 15 день осінньої сесії подає до Народної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік. Разом із проектом бюджету подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.

397.

 

- 245 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Частину першу статті 97 доповнити словами: "Національні Збори затверджують Державний бюджет України в такому вигляді, в якому вважають за необхідне".

- 246 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 97 слова "Національними зборами" виключити, записавши замість них слова "Верховною Радою".

У частині другій цієї статті слова "Палати депутатів Національних зборів" виключити, записавши замість них "Верховної Ради".

- 247 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 97 виключити.

- 248 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

У частині другій статті 97 слова "Президент України" виключити, замінивши їх словами "Рада Міністрів України".

Відхилено

 

 

 

Відхилено

 

 

 

 

Відхилено

Враховано

 

 

398.

Стаття 98.

 

 

Стаття 97

399.

Президент України подає до Палати депутатів звіт про виконання Державного бюджету за попередній рік не пізніше ніж 31 березня.

Поданий звіт підлягає оприлюдненню.

- 249 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 98 викласти в редакції:

"Стаття 103( Стаття 98)

Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету відповідно до закону.

Поданий звіт підлягає оприлюдненню."

 

 

 

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Кабінет Міністрів України подає до Народної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України відповідно до закону.

Поданий звіт має бути оприлюднений.

400.

 

- 250 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 98 викласти в редакції:

"Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою. Разом з проектом бюджету подається доповідь про хід виконання Державного бюджету поточного року".

- 251 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У частині першій статті 98 слова "Палати депутатів" виключити, записавши замість них слова "Верховної Ради".

- 252 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

У частині першій статті 98 слова "Президент України", "Палати" виключити, записавши замість них відповідно "Рада Міністрів України" і "Верховної Ради України".

Враховано

 

 

 

Враховано

 

 

Враховано

 

401.

Стаття 99.

 

 

Стаття 98

402.

Контроль за фінансовою діяльністю держави та використанням державного майна від імені Палати депутатів здійснює Рахункова палата.

- 253 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 99 викласти в редакції:

"Стаття 104 (Стаття 99)

Контроль за використанням коштів Державного бюджету від імені Верховної Ради України здійснює Рахункова Палата."

 

 

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Народної Ради України здійснює Рахункова палата.

403.

 

 

 

Стаття 99

Грошовою одиницею України є гривня.

Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави -- Національного банку України.

404.

 

- 254 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Статтю 99 викласти в редакції:

"Контроль за фінансовою діяльністю держави та використанням державного майна здійснює Контрольна палата, яка підпорядкована Верховній Раді.
Повноваження, порядок організації і діяльність Контрольної палати визначаються законом".

- 255 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 99 виключити.

- 256 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

У статті 99 виключити слова "Рахункова палата" і записати замість них "Контрольна палата". Цю статтю доповнити частиною другою в редакції: "Контрольна палата має право вносити на розгляд Національних Зборів України питання про відставку Уряду та про усунення з посади Президента України в порядку імпічменту".

Відхилено

 

 

 

 

Відхилено

 

Відхилено

 

405.

 

 

 

Стаття 100

Рада Національного банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.

Правовий статус Ради Національного банку України визначається законом.

406.

Стаття 100.

 

 

Стаття 101

407.

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав людини і громадянина здійснює Уповноважений Національних Зборів України у правах людини.

- 257 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 100 викласти в редакції:

"Стаття 105( Стаття 100)

Контроль за додержанням конституційних прав людини і громадянина здійснюєУповноважений Верховної Ради України у правах людини."

 

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав людини і громадянина здійснює Уповноважений Народної Ради України з прав людини.

408.

 

- 258 - Верховний Суд України

Статтю 100 перенести до розділу ІІ.

- 259 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

У статті 100 слова "Національних зборів" виключити, записавши замість них слова "Верховної Ради".

- 260 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 100 виключити.

- 261 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 100 доповнити частиною другою в редакції:

"Уповноважений Національних Зборів України у правах людини може вносити на розгляд Конституційного Суду України питання про відповідність актів законодавчої і виконавчої влади у питаннях дотримання прав людини".

Відхилено

Відхилено

 

Відхилено

 

 

 

Відхилено

 

409.

 

- 262 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Розіл ІV доповнити положення, виклавши його в редакції:

"Для здійснення своїх повноважень Верховна Рада України обирає Голову Верховної Ради України та за його пропозицією першого заступника Голови Верховної Ради і заступника Голови Верховної Ради України. Голову Верховної Ради України та його заступників обирають із числа народних депутатів України більшістю від фактичної їх чисельності таємним голосуванням і їх можуть переобрати будь-коли у тому самому порядку. Голова Верховної Ради України здійснює загальне керівництво підготовкою питань, що підлягають розгляду Верховною Радою України і її Президією, підписує закони, постанови, укази, прийняті Верховною Радою і Президією Верховної Ради України. Будучи вищою посадовою особою в державі, Голова Верховної Ради України представляє Україну у стосунках із зарубіжними державами та міжнародними організаціями, веде переговори й підписує міждержавні та міжнародні договори.
Голова Верховної Ради України видає розпорядження. Заступники Голови Верховної Ради України виконують за уповноваженням Голови Верховної Ради України окремі його функції і заміщають Голову в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень
".

- 263 - Н.д.Понеділко В.І.(Округ N 182)

Розділ ІV доповнити статтею "Депутатські групи, фракції" в такій редакції:

"Депутати Верховної Ради України можуть об'єднуватися в депутатські групи, фракції. Депутатські групи, фракції можуть створюватися як на партійний, так і непартійній основі. Депутатські групи, фракції мають право на представництво в Президії Верховної Ради, а також їх пропорційне представництво в комітетах та інших органах Верховної Ради".

 

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено

 

410.

 

- 264 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Розділ доповнити окремими статтями, виклавши їх в редакції:

"Проект закону, що був прийнятий в одній із Палат, передається на розгляд другої палати. В разі схвалення законопроекту в цій палаті з внесенням до нього змін чи доповнень він повертається у Палату, яка його розглянула попередньо. Згода з такими змінами цієї Палати означає прийняття закону.

Відхилено

 

411.

 

За відсутності такої згоди законопроект повторно в одному читанні розглядає Сенат, який може відхилити внесені до законопроекту зміни чи доповнення своїм рішенням, підтриманим 2/3 всіх голосів Сенату. При тому зміни чи доповнення до фінансових законопроектів ухвалює чи відхиляє проста більшість голосів Сенату.

Проект кодексів розглядають палати за наявності попереднього висновку погоджувальної комісії, яку утворюють Палати на паритетних засадах. Окрема думка з законодавчого питання однієї з Палат при її бажанні може бути представлена через відповідну комісію при обговоренні цього питання в іншій Палаті".

 

 

412.

 

- 265 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У розділі ІV нечітко розписано різницю у функціях між нижньою та верхньою Палатами Національних Зборів. Конституційно не закріплено механізм і межі парламентського контролю (ст.84 п.6 говорить лише про можливість такого контролю). Обмежено право законодавчої ініціативи для Кабінету Міністрів (ст.93) і, найголовніше, не передбачено таке право для громадян (див.пропозицію передбачити право на ініціативу для громадян, що я виклав в ст.71).

- 266 - Н.д.Круцик Р.М.(Округ N 202)

Розділ IV доповнити статтею 74а в такій редакції:

"Робота (засідання) Національних зборів України ведеться виключно державною мовою".

Відхилено

 

 

 

 

 

 

 

Відхилено