Назва: Про спеціальну економічну зону ''Миколаїв''
Автор: Президент України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв"


Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв"
3.
Цей Закон визначає засади створення i функцiонування спецiальної економiчної зони "Миколаїв".
-1- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Преамбулу викласти у такій редакції:
Цей Закон визначає порядок створення, функцiонування та лiквiдацiї спецiальної економiчної зони "Миколаїв".
Враховано

Цей Закон визначає порядок створення, функцiонування та лiквiдацiї спецiальної економiчної зони "Миколаїв".


-2- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Включити в Закон статтю з коротким обґрунтуванням доцільності створення такої зони саме в м. Миколаєві.
Враховано в ТЕО-3-Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 1 абзац другий викласти у такій редакції:
"Оригінал карти зберігається у Миколаївській міській раді, як додаток до рішення міської ради від 26.01.99 р. № 6/1 про надання згоди на створення спеціальної економічної зони "Миколаїв".
Відхилено


4.
Стаття 1. Створення спецiальної економiчної зони "Миколаїв"


Стаття 1. Створення спецiальної економiчної зони "Миколаїв"


-4- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 1 викласти у такій редакції:
Враховано


5.
Спецiальна економiчна зона "Миколаїв" (далi - спецiальна економiчна зона) створюється у мiстi Миколаєвi з 1 сiчня 2000 року на 30 рокiв на територiї суднобудiвних пiдприємств i прилеглiй до них територiї згiдно з картою (додається).
Оригiнал карти зберiгається у Миколаївськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї.
1. Спеціальна економічна зона "Миколаїв" (далі - СЕЗ "Миколаїв") створюється у місті Миколаєві на період з 1 сiчня 2000 року до 1 сiчня 2031 року в межах земельних ділянок, наданих у користування суднобудівним підприємствам:
державній холдинговій акціонерній компанії "Чорноморський суднобудівний завод" (площа 340 га, в тому числі акваторія р. Південний Буг - 43 га);
відкритому акціонерному товариству "Суднобудівний завод "Океан" (площа 240 га, в тому числі акваторія р. Південний Буг - 30 га);
державному підприємству "Суднобудівний завод імені 61 комунара" (площа 160 га, в тому числі акваторія р. Південний Буг - 40 га) та прилеглої території, площею 120 га земель Миколаївської міської ради.
Зазначена територія на заході межує з проспектом Героїв Сталінграда (1000 м), на півночі - з житловою забудовою мікрорайону "Північний" ( 750 м), на сході - з водним фондом р. Інгул ( 750 м), на півдні - з територією державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 комунара" (1750 м).
Оригінал карти з описом меж території СЕЗ "Миколаїв" зберігається у Миколаївській обласній державній адміністрації.

1. Спеціальна економічна зона "Миколаїв" (далі - СЕЗ "Миколаїв") створюється у місті Миколаєві на період з 1 сiчня 2000 року до 1 сiчня 2031 року в межах земельних ділянок, наданих у користування суднобудівним підприємствам:
державній холдінговій акціонерній компанії "Чорноморський суднобудівний завод" (площа 340 га, в тому числі акваторія р. Південний Буг - 43 га);
відкритому акціонерному товариству "Суднобудівний завод "Океан" (площа 240 га, в тому числі акваторія р. Південний Буг - 30 га);
державному підприємству "Суднобудівний завод імені 61 комунара" (площа 160 га, в тому числі акваторія р. Південний Буг - 40 га) та прилеглої території, площею 120 га земель Миколаївської міської ради.
Зазначена територія на заході межує з проспектом Героїв Сталінграда (1000 м), на півночі - з житловою забудовою мікрорайону "Північний" ( 750 м), на сході - з водним фондом р. Інгул ( 750 м), на півдні - з територією державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 комунара" (1750 м).
Оригінал карти з описом меж території СЕЗ "Миколаїв" зберігається у Миколаївській обласній державній адміністрації.
6.
Метою створення спецiальної економiчної зони є залучення iнвестицiй до провiдної галузi промисловостi Миколаївської областi - суднобудування, пiдвищення ефективностi використання виробничих потужностей суднобудiвних пiдприємств та їх експортного потенцiалу, створення науковотехнiчної бази суднобудування.
2. Метою створення СЕЗ "Миколаїв" є залучення iнвестицiй у пріоритетні галузі виробництва для збереження та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та пiдприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних підприємств та їх експортного потенціалу, збiльшення поставок високоякiсних товарiв та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної i ринкової iнфраструктури.

2. Метою створення СЕЗ "Миколаїв" є залучення iнвестицiй у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та пiдприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних підприємств та їх експортного потенціалу, збiльшення поставок високоякiсних товарiв та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної i ринкової iнфраструктури.
7.

3. На території СЕЗ "Миколаїв" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

3. На території СЕЗ "Миколаїв" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.


-5- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 2 викласти у такій редакції:
Враховано


8.
Стаття 2. Особливостi дiї законодавства України на територiї спецiальної економiчної зони
Стаття 2. Особливостi дiї законодавства України на території СЕЗ "Миколаїв"

Стаття 2. Особливостi дiї законодавства України на території СЕЗ "Миколаїв"
9.
Законодавство України на територiї спецiальної економiчної зони дiє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
1. Законодавство України на території СЕЗ "Миколаїв" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" та цим Законом.

1. Законодавство України на території СЕЗ "Миколаїв" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" та цим Законом.
10.
Положення про спецiальну економiчну зону "Миколаїв" затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Миколаїв" діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" та цим Законом.
3.Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Миколаїв" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.
4. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Миколаїв" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом, на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Миколаїв".

2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Миколаїв" діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" та цим Законом.
3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Миколаїв" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.
4. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Миколаїв" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом, на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Миколаїв".


-6- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 3 викласти у такій редакції:
Враховано


11.
Стаття 3. Органи управлiння спецiальною економiчною зоною
Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Миколаїв"

Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Миколаїв"
12.
Органами управлiння спецiальною економiчною зоною є:
Органами управління СЕЗ "Миколаїв" є:


Органами управління СЕЗ "Миколаїв" є:

13.
Рада з питань розвитку спецiальної економiчної зони (далi - Рада);
Миколаївська міська рада;


Миколаївська міська рада;

14.
органи мiсцевого самоврядування та Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiї;
Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя;

Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя;
15.
орган господарського розвитку спецiальної економiчної зони (далi - орган господарського розвитку).
орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".

орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".


-7-Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Другий абзац статті 4 пункту першого викласти у такій редакції:
"Рада з питань розвитку спеціальної економічної зони створюється рішенням Миколаївської обласної ради".
Відхилено-8- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 4 викласти у такій редакції:
Враховано

16.
Стаття 4. Повноваження Ради
Стаття 4. Повноваження Миколаївської міської ради та Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї щодо управління СЕЗ "Миколаїв"

Стаття 4. Повноваження Миколаївської міської ради та Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї щодо управління СЕЗ "Миколаїв"
17.
1. Рада є спецiально уповноваженим органом управлiння спецiальною економiчною зоною.
1. Миколаївська міська рада здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

1. Миколаївська міська рада здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.


2. До сфери повноважень Миколаївської міської ради також належить:

2. До сфери повноважень Миколаївської міської ради також належить:


затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";


укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, та природних ресурсів місцевого значення на території СЕЗ "Миколаїв";

укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок, та природних ресурсів місцевого значення на території СЕЗ "Миколаїв";


здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.


3. Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

3. Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Закону та інших нормативно-правових актів.


4. До сфери повноважень Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї також належить:

4. До сфери повноважень Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї також належить:
18.
Рада створюється Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю.
забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Миколаїв";

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Миколаїв";
19.
До складу Ради входять представники, делегованi Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю та органами мiсцевого самоврядування, представники органу господарського розвитку, суднобудiвних пiдприємств, а також центральних органiв виконавчої влади, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України.
утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв";

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв";
20.
2. До повноважень Ради належать:
розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Миколаїв" (далі - інвестиційні проекти);

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Миколаїв" (далі - інвестиційні проекти);
21.
затвердження стратегiчних i поточних програм розвитку спецiальної економiчної зони за поданням органу господарського розвитку;
регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Миколаїв" іноземних працівників;


регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Миколаїв" іноземних працівників;

22.
схвалення iнвестицiйних проектiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;
надання центральним органам виконавчої влади iнформацiї щодо функцiонування СЕЗ "Миколаїв";

надання центральним органам виконавчої влади iнформацiї щодо функцiонування СЕЗ "Миколаїв";
23.
пiдготовка проектiв рiшень, пов'язаних з функцiонуванням спецiальної економiчної зони;
затвердження порядку укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту;

затвердження порядку укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту;


затвердження порядку реєстрація суб'єктів СЕЗ "Миколаїв";

затвердження порядку реєстрація суб'єктів СЕЗ "Миколаїв";
24.
проведення мiжнародних тендерiв для вiдбору iнвестицiйних проектiв та їх учасникiв;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
25.
пiдготовка пропозицiй вiдповiдним органам мiсцевого самоврядування про ставки орендної плати, тарифи на комунальнi, побутовi, транспортнi та iншi послуги, що надаються пiдприємствами комунальної власностi;26.
розгляд у досудовому порядку спорiв, що виникають мiж органами мiсцевого самоврядування, органом господарського розвитку та суб'єктами спецiальної економiчної зони;27.
прийняття у межах своєї компетенцiї рiшень, обов'язкових для виконання на територiї спецiальної економiчної зони;28.
реалiзацiя iнших повноважень, передбачених цим Законом.

-9- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 5 викласти у такій редакції:
Враховано


29.
Стаття 5. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування та Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї щодо управлiння спецiальною економiчною зоною
Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв"

30.
Органи мiсцевого самоврядування та Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя, на територiї яких знаходиться спецiальна економiчна зона, здiйснюють свої повноваження вiдповiдно до законодавства України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" є юридична особа, утворена Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Миколаїв".
Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" є суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" у разі якщо він реалізує на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США.
Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" затверджується Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю.

1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" є юридична особа, утворена Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Миколаїв".
Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" є суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" у разі якщо він реалізує на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США.
Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" затверджується Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю.
31.
До повноважень органiв мiсцевого самоврядування належить:
2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" належить:

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" належить:
32.
укладення договору (контракту) з суб'єктами пiдприємницької дiяльностi про реалiзацiю iнвестицiйного проекту. Пiдставою для укладення договору (контракту) є схвалення Радою iнвестицiйного проекту. Порядок укладення договору (контракту) визначається Радою;
розроблення та забезпечення реалізації спільно з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";
організація облаштування території СЕЗ "Миколаїв";
організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю;

розроблення та забезпечення реалізації спільно з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";
організація облаштування території СЕЗ "Миколаїв";
організація і контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури та розвиток мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю;
33.
прийняття рiшення про надання в користування органу господарського розвитку спецiальної економiчної зони земельних дiлянок, об'єктiв iнфраструктури, розташованих на вiдповiднiй територiї, та природних ресурсiв мiсцевого значення.
укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Миколаїв", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Миколаїв";

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Миколаїв", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;
укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Миколаїв";


укладення з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" у межах повноважень, наданих Миколаївською міською радою, договорів оренди земельних ділянок та використання природних ресурсів місцевого значення;
видача дозволів на будівництво нових господарських об'єктів суб'єктам СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти;
участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти;
підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Миколаїв";
складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Миколаїв" відповідно до законодавства України;
виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Миколаїв".

укладення з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" у межах повноважень, наданих Миколаївською міською радою, договорів оренди земельних ділянок та використання природних ресурсів місцевого значення;
видача дозволів на будівництво нових господарських об'єктів суб'єктам СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти;
участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;
реєстрація суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти;
підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;
здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Миколаїв";
складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Миколаїв" відповідно до законодавства України;
виконання інших функцій та повноважень, визначених в положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Миколаїв".


-10- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 6 викласти у такій редакції:
Враховано


34.
Стаття 6. Повноваження органу господарського розвитку
Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв"

35.
1. Органом господарського розвитку є юридична особа, уповноважена або спецiально створена Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю за участю суднобудiвних пiдприємств Миколаївської областi вiдповiдно до законодавства України.
1. Суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Миколаїв" і реалізують на цій території інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб'єкти СЕЗ "Миколаїв".

1. Суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Миколаїв" і реалізують на цій території інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб'єкти СЕЗ "Миколаїв".
36.
2. До повноважень органу господарського розвитку належить:
2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" укладає договір (контракт) щодо умов реалізації інвестиційного проекту та видає суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" укладає договір (контракт) щодо умов реалізації інвестиційного проекту та видає суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.
37.
розроблення та забезпечення реалiзацiї програм розвитку спецiальної економiчної зони;
3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" справляється плата, розмір якої встановлюється Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю

3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" справляється плата, розмір якої встановлюється Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю
38.
розгляд пропозицiй суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi щодо реалiзацiї iнвестицiйних проектiв на територiї спецiальної економiчної зони та надання Радi висновку з цього питання;
Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Миколаїв" у порядку, визначеному Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Міністерством фінансів України.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Миколаїв" у порядку, визначеному Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Міністерством фінансів України.
39.
реєстрацiя суб'єктiв спецiальної економiчної зони, в порядку, визначеному Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю;40.
облаштування територiї спецiальної економiчної зони;41.
будiвництво об'єктiв виробничої та невиробничої iнфраструктури;42.
розвиток мережi комунiкацiйних зв'язкiв;43.
укладення договорiв про виконання пiдрядних робiт щодо облаштування територiї спецiальної економiчної зони, будiвництва i експлуатацiї об'єктiв виробничої та невиробничої iнфраструктури, розвитку мережi комунiкацiйних зв'язкiв;44.
укладення у межах повноважень, наданих органами мiсцевого самоврядування, iз суб'єктами пiдприємницької дiяльностi договорiв оренди земельних дiлянок, використання природних ресурсiв мiсцевого значення та об'єктiв iнфраструктури у спецiальнiй економiчнiй зонi;45.
участь у реалiзацiї iнвестицiйних проектiв;46.
провадження iншої, визначеної засновницькими документами, дiяльностi та виконання функцiй, переданих органу господарського розвитку iншими органами управлiння спецiальною економiчною зоною.

-11- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 7 викласти у такій редакції:
Враховано


47.
Стаття 7. Особливостi провадження пiдприємницької дiяльностi на територiї спецiальної економiчної зони
Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Миколаїв"

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Миколаїв"
48.
На територiї спецiальної економiчної зони провадяться всi види пiдприємницької дiяльностi, якi вiдповiдають метi створення зони, крiм заборонених законодавством України.
1. На території СЕЗ "Миколаїв" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

1. На території СЕЗ "Миколаїв" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.
49.
Створення на територiї спецiальної економiчної зони пiдприємств, установ та органiзацiй, дiяльнiсть яких пiдлягає лiцензуванню, здiйснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Миколаїв", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційних проектів.


2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Миколаїв", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційних проектів.

50.
На територiї спецiальної економiчної зони не можуть розмiщуватися казино та iншi об'єкти грального бiзнесу.
3. Створення на території СЕЗ "Миколаїв" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю.

3. Створення на території СЕЗ "Миколаїв" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю.


4. Затвердження інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.

4. Затвердження інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.


5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту Миколаївська міська рада або орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" може внести пропозиції Миколаївській обласній державній адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та розірвати договір (контракт) і скасувати реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у встановленому законодавством порядку.

5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту Миколаївська міська рада або орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" може внести пропозиції Миколаївській обласній державній адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та розірвати договір (контракт) і скасувати реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у встановленому законодавством порядку.


6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя може прийняти рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) та скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у встановленому законодавством порядку.

6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя може прийняти рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) та скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у встановленому законодавством порядку.


7. Рішення Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

7. Рішення Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" можуть бути оскаржені в судовому порядку.


-12- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 8 викласти у такій редакції:
Враховано


51.
Стаття 8. Суб'єкти спецiальної економiчної зони
Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ "Миколаїв"

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ "Миколаїв"
52.
1. Суб'єктами спецiальної економiчної зони є :
На території СЕЗ "Миколаїв" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

На території СЕЗ "Миколаїв" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.
53.
1) суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - пiдприємства суднобудiвної промисловостi, cтворенi вiдповiдно до законодавства України на територiї спецiальної економiчної зони;54.
2) суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - юридичнi особи, створенi вiдповiдно до законодавства України на територiї спецiальної економiчної зони, якi уклали з органом мiсцевого самоврядування договiр (контракт) про реалiзацiю на територiї цiєї зони iнвестицiйного проекту з прiоритетних видiв економiчної дiяльностi.55.
Перелiк прiоритетних видiв економiчної дiяльностi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.56.
2. За реєстрацiю суб'єкта спецiальної економiчної зони на територiї цiєї зони справляється плата, розмiр та напрями використання якої встановлюються Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.57.
3. Суб'єкти спецiальної економiчної зони не можуть мати фiлiй, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв за межами спецiальної економiчної зони.

-13-Н.д.Гаркуша О.М. (Округ №130)
В підпункті 3 п. 1 статті 9 після слів "не виключається" добавити слова "в перші три роки" і далі по тексту.
Відхилено
-14-Н.д.Гаркуша О.М. (Округ №130)
В підпункті 1 п. 3 статті 9 після слів "спрямована на розвиток виробництва" дати розшифровку, що включається в це поняття.
Відхилено
-15- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 9 викласти у такій редакції:
Враховано


58.
Стаття 9. Особливостi оподаткування та валютного регулювання на територiї спецiальної економiчної зони
Стаття 9. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Миколаїв" товарiв та iнших предметiв та вивезення товарiв та iнших предметiв з території СЕЗ "Миколаїв"

Стаття 9. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Миколаїв" товарiв та iнших предметiв та вивезення товарiв та iнших предметiв з території СЕЗ "Миколаїв"
59.
1. На територiї спецiальної економiчної зони на строк, зазначений у статтi 1 цього Закону, встановлюються спецiальнi митний, податковий та iншi режими економiчної дiяльностi згiдно з цим Законом.
1. На території СЕЗ "Миколаїв" запроваджується спецiальний митний режим, вiдповiдно до якого встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарiв та iнших предметiв:

1. На території СЕЗ "Миколаїв" запроваджується спецiальний митний режим, вiдповiдно до якого встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарiв та iнших предметiв:
60.
2. Спецiальний режим економiчної дiяльностi передбачає встановлення вiдповiдно до цього Закону податкових, митних та iнших пiльг для суб'єктiв спецiальної економiчної зони - юридичних осiб, якi вiдповiдно до укладеного з органами мiсцевого самоврядування договору (контракту) реалiзують на територiї спецiальної економiчної зони iнвестицiйнi проекти кошторисною вартiстю не менш як:
а) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з-за меж митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" для використання в межах СЕЗ "Миколаїв" ввiзне мито та податок на додану вартiсть не справляються;
б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Миколаїв" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Миколаїв", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.
До митної вартостi товарiв та iнших предметiв, зазначених у цьому пункті, не включається вартiсть послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Миколаїв".
Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість;

а) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з-за меж митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" для використання в межах СЕЗ "Миколаїв" ввiзне мито та податок на додану вартiсть не справляються;
б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Миколаїв" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Миколаїв", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.
До митної вартостi товарiв та iнших предметiв, зазначених у цьому пункті, не включається вартiсть послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Миколаїв".
Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість;
61.
500 тис. доларiв США - у харчовiй промисловостi та переробленнi сiльськогосподарських продуктiв;
в) у разі вивезення з території СЕЗ "Миколаїв" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ "Миколаїв", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

в) у разі вивезення з території СЕЗ "Миколаїв" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ "Миколаїв", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
62.
700 тис. доларiв США - у будiвництвi, енергетицi, сферi транспорту;
г) у разі вивезення з території СЕЗ "Миколаїв" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Миколаїв", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

г) у разі вивезення з території СЕЗ "Миколаїв" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Миколаїв", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;
63.
1 млн. доларiв США - у машинобудуваннi та приладобудуваннi;
д) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" вивiзне мито не справляється, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;

д) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" вивiзне мито не справляється, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;
64.
3 млн. доларiв США - на пiдприємствах суднобудiвної промисловостi.
е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію СЕЗ "Миколаїв" з метою транзиту через територію СЕЗ "Миколаїв" митні збори справляються відповідно до законодавства України;

е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію СЕЗ "Миколаїв" з метою транзиту через територію СЕЗ "Миколаїв" митні збори справляються відповідно до законодавства України;
65.
Вiдповiдно до цього режиму:
є) в iнших випадках оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

є) в iнших випадках оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.
66.
1) пiд час ввезення (пересилання) в Україну виключно для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв звiльняються на перiод до введення об'єкта iнвестування в експлуатацiю, але не бiльше нiж на п'ять рокiв вiд обкладення:67.
ввiзним митом - сировина, матерiали, перелiк яких визначається в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, устаткування, обладнання та комплектуючi вироби до них (крiм пiдакцизних товарiв);
Повнiстю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Миколаїв" вважаються товари, якi вiдповiдають критерiям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Повнiстю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Миколаїв" вважаються товари, якi вiдповiдають критерiям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".
68.
податком на додану вартiсть - операцiї з ввезення (пересилання) на територiю спецiальної економiчної зони устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них (крiм пiдакцизних товарiв).
Строк перебування товарiв та iнших предметiв на територiї СЕЗ "Миколаїв" не обмежується, крiм випадкiв коли товари та iнші предмети мають обмежений строк зберiгання.

Строк перебування товарiв та iнших предметiв на територiї СЕЗ "Миколаїв" не обмежується, крiм випадкiв коли товари та iнші предмети мають обмежений строк зберiгання.
69.
У разi порушення цiльового використання зазначених сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них:
Положення цієї частини не поширюється на товарообмiннi (бартернi) операцiї та операцiї з давальницькою сировиною.

Положення цієї частини не поширюється на товарообмiннi (бартернi) операцiї та операцiї з давальницькою сировиною.
70.
платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито в установленому законодавством України порядку;
2. Митний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через межi території СЕЗ "Миколаїв" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.

2. Митний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через межi території СЕЗ "Миколаїв" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.
71.
податок на додану вартiсть справляється з урахуванням їх договiрної (контрактної) вартостi, але не нижче за митну вартiсть, перераховану в гривнi за валютним (обмiнним) курсом, установленим Нацiональним банком України на день оформлення ввiзної митної декларацiї.
Для запобiгання несанкцiонованому i неконтрольованому проникненню на територiю СЕЗ "Миколаїв" або за її межi фiзичних осiб, транспортних засобiв, а також ввезенню i вивезенню товарiв та iнших предметiв територiя СЕЗ "Миколаїв" огороджується по периметру i облаштовується вiдповiдно до вимог, встановлених Державною митною службою України.

Для запобiгання несанкцiонованому i неконтрольованому проникненню на територiю СЕЗ "Миколаїв" або за її межi фiзичних осiб, транспортних засобiв, а також ввезенню i вивезенню товарiв та iнших предметiв територiя СЕЗ "Миколаїв" огороджується по периметру i облаштовується вiдповiдно до вимог, встановлених Державною митною службою України.
72.
Порядок контролю за цiльовим використанням сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання та комплектуючих виробiв до них, що ввозяться вiдповiдно до цього у, встановлюється Державною податковою адмiнiстрацiєю України разом з Мiнiстерством фiнансiв України та Державною митною службою України;
Територiї зон митного контролю для СЕЗ "Миколаїв", їх межi та режим перемiщення товарiв, транспортних засобiв i громадян встановлюються Державною митною службою України.
Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Миколаїв", здійснюється відповідно до законодавства України.

Територiї зон митного контролю для СЕЗ "Миколаїв", їх межi та режим перемiщення товарiв, транспортних засобiв i громадян встановлюються Державною митною службою України.
Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Миколаїв", здійснюється відповідно до законодавства України.
73.
2) звiльняється на три роки вiд оподаткування прибуток, одержаний суб'єктом спецiальної економiчної зони вiд реалiзацiї iнвестицiйних проектiв. Прибуток таких пiдприємств, одержаний з четвертого по шостий рiк, оподатковується за ставкою в розмiрi 50 вiдсоткiв дiючої ставки оподаткування. Порядок обчислення прибутку, одержаного вiд здiйснення iнвестицiй, встановлюється Державною податковою адмiнiстрацiєю України.
За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Миколаїв" справляються митні збори відповідно до законодавства України.
Органiзацiя робiт з облаштування митної iнфраструктури i огородження СЕЗ "Миколаїв" та їх фiнансування здiйснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Миколаїв" справляються митні збори відповідно до законодавства України.
Органiзацiя робiт з облаштування митної iнфраструктури i огородження СЕЗ "Миколаїв" та їх фiнансування здiйснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".
74.
Зазначенi пiльги застосовуються з моменту одержання першого прибутку вiд реалiзацiї iнвестицiйного проекту та не поширюються на частину прибутку, одержаного вiд здiйснення iнвестицiй за рахунок бюджетних коштiв усiх рiвнiв i коштiв Державного iнновацiйного фонду.
Спеціальний митний режим на територiї СЕЗ "Миколаїв" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання - передачі в експлуатацiю об'єктiв митної інфраструктури.

Спеціальний митний режим на територiї СЕЗ "Миколаїв" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання - передачі в експлуатацiю об'єктiв митної інфраструктури.
75.
У разi коли протягом звiтного (податкового) перiоду зазначенi iнвестицiї були частково або повнiстю вiдчуженi, суб'єкт спецiальної економiчної зони, який одержав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi;
4. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" товарiв та інших предметів для потреб власного виробництва на територiї СЕЗ "Миколаїв" та експорт товарiв та інших предметів, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на територiї СЕЗ "Миколаїв" не підлягає лiцензуванню та квотуванню, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.

4. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" товарiв та інших предметів для потреб власного виробництва на територiї СЕЗ "Миколаїв" та експорт товарiв та інших предметів, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на територiї СЕЗ "Миколаїв" не підлягає лiцензуванню та квотуванню, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.
76.
3) до валового доходу суб'єктiв спецiальної економiчної зони з метою оподаткування не включається одержана вiдповiдно до iнвестицiйного проекту сума iнвестицiї у виглядi:
На зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються у СЕЗ "Миколаїв", поширюється спецiальний режим експорту (iмпорту) товарiв та iншi заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.

На зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються у СЕЗ "Миколаїв", поширюється спецiальний режим експорту (iмпорту) товарiв та iншi заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.
77.
коштiв;
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територiю України з територiї СЕЗ "Миколаїв" та вивезення з митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" окремих видiв товарiв.

Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територiю України з територiї СЕЗ "Миколаїв" та вивезення з митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" окремих видiв товарiв.


-16- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Додати статтю 10 у такій редакції:
Враховано
Стаття 10. Особливостi оподаткування та валютного регулювання на територiї СЕЗ "Миколаїв"

Стаття 10. Особливостi оподаткування та валютного регулювання на територiї СЕЗ "Миколаїв"
78.
матерiальних цiнностей;
1. Суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю:


1. Суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю:2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб`єкти СЕЗ "Миколаїв", які ввозять на територію СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів:
матеріали, сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
устаткування, обладнання та комплектуючі до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб`єкти СЕЗ "Миколаїв", які ввозять на територію СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів:
матеріали, сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
устаткування, обладнання та комплектуючі до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.


3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п`ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Миколаїв" суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за перiод вiд дати ввезення таких товарiв на митну територiю України до дати збiльшення податкового зобов'язання.
4. Порядок контролю за цiльовим використанням сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться вiдповiдно до цього Закону на територію СЕЗ "Миколаїв", встановлюється Кабінетом Міністрів України;

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п`ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Миколаїв" суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них.
Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів.
У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за перiод вiд дати ввезення таких товарiв на митну територiю України до дати збiльшення податкового зобов'язання.
4. Порядок контролю за цiльовим використанням сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться вiдповiдно до цього Закону на територію СЕЗ "Миколаїв", встановлюється Кабінетом Міністрів України;


5. Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ "Миколаїв" по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою;

5. Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ "Миколаїв" по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою;
79.
нематерiальних активiв, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджено згiдно iз законами (процедурами) держави iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцiнкою в Українi, включаючи легалiзованi на територiї України авторськi права, права на винаходи, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-хау.
6. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", отриманий на території СЕЗ "Миколаїв" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією.
Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

6. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", отриманий на території СЕЗ "Миколаїв" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією.
Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.
80.
У разi коли протягом звiтного (податкового) перiоду iнвестицiя, передбачена цим пунктом, частково або повнiстю вiдчужується, суб'єкт спецiальної економiчної зони, який отримав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi;
Починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.

Починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.


Зазначені пільги застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту та не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" вiд освоєння iнвестицiй, що були здійснені за рахунок коштiв бюджетів усiх рiвнiв та коштiв Державного iнновацiйного фонду.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.

Зазначені пільги застосовується з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту та не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" вiд освоєння iнвестицiй, що були здійснені за рахунок коштiв бюджетів усiх рiвнiв та коштiв Державного iнновацiйного фонду.
Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.
81.
4) на перiод освоєння земельної дiлянки (планування територiї, виконання робiт, пов'язаних з будiвництвом об'єктiв iнфраструктури спецiальної економiчної зони), але не бiльше нiж на п'ять рокiв, плата за землю не справляється;
7. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", нарахованого з метою оподаткування, не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту, суми інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

7. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", нарахованого з метою оподаткування, не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту, суми інвестицій у вигляді:
коштів;
матеріальних цінностей;
нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджено згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.
82.
5) пiд час реалiзацiї iнвестицiйного проекту надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами спецiальної економiчної зони продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих у спецiальнiй економiчнiй зонi, звiльняються вiд обов'язкового продажу.
У разi, якщо протягом звiтного (податкового) перiоду вiдбувається часткове або повне вiдчуження iнвестицiї, передбаченої цим пунктом, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який отримав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi.

У разi, якщо протягом звiтного (податкового) перiоду вiдбувається часткове або повне вiдчуження iнвестицiї, передбаченої цим пунктом, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який отримав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi.
83.
3. Спецiальний режим економiчної дiяльностi передбачає встановлення вiдповiдно до цього Закону податкових, митних та iнших пiльг для суб'єктiв спецiальної економiчної зони - пiдприємств суднобудiвної промисловостi, утворених вiдповiдно до законодавства України на територiї спецiальної економiчної зони.
8. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв", які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.
9. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Миколаїв"), які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти, звільняються від земельного податку.

8. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв", які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.
9. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Миколаїв"), які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти, звільняються від земельного податку.
84.
Вiдповiдно до цього режиму:85.
1) звiльняється протягом десяти рокiв вiд оподаткування частина прибутку пiдприємств суднобудiвної промисловостi, спрямована на розвиток виробництва;
10. Суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", що отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки цих суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу, валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів;

10. Суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", що отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки цих суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", в момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу, валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню, в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів;
86.
2) у перiод функцiонування спецiальної економiчної зони плата за землю не справляється;
11. Надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Миколаїв", не підлягають обов'язковому продажу.

11. Надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Миколаїв", не підлягають обов'язковому продажу.
87.
3) у перiод функцiонування спецiальної економiчної зони збори до Державного iнновацiйного фонду не справляються;88.
4) операцiї з реалiзацiї продукцiї, товарiв (робiт, послуг) в межах спецiальної економiчної зони по мiжзаводськiй кооперацiї у разi виконання експортного контракту оподатковуються податком на додану вартiсть за нульовою ставкою;89.
5) надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами спецiальної економiчної зони продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих у спецiальнiй економiчнiй зонi, звiльняються вiд обов'язкового продажу.

-17- Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247) Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
Доповнити текст статті 9 додатковим пунктом такого змісту:
Відхилено
"У разі, якщо кредити, отримані під схвалений інвестиційний проект у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і внесені як інвестиція, використані на цілі, не пов'язані із здійсненням інвестиційного проекту, суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав кредит, зобов'язаний сплатити податок з прибутку, одержаного в такому звітному (податковому) періоді згідно з чинним законодавством".
-18 Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 10 пункту 1 другого абзацу потрібно більш чітко визначити поняття "достатньо перероблені" товари та інші предмети у спеціальній економічній зоні". В статті є не зрозумілим, який критерій визначення самого поняття "достатньо перероблені"?
Враховано
в частині 1 статті 9-19- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 10 викласти у такій редакції:
Враховано


90.
Стаття 10. Порядок ввезення товарiв та iнших предметiв на територiю спецiальної економiчної зони i вивезення товарiв та iнших предметi з цiєї територiї
Стаття 11. Порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" та виїзду з неї

Стаття 11. Порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" та виїзду з неї
91.
1. У спецiальнiй економiчнiй зонi на територiях пiдприємств суднобудiвної промисловостi запроваджується режим спецiальної митної зони, вiдповiдно до якого застосовується такий порядок ввезення та вивезення товарiв та iнших предметiв для потреб виробництва продукцiї суднобудування на експорт:
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати спецiальний порядок перетинання кордону України iноземцями та особами без громадянства, якi прямують у СЕЗ "Миколаїв", а також спецiальний порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" i виїзду з неї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства.

Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати спецiальний порядок перетинання кордону України iноземцями та особами без громадянства, якi прямують у СЕЗ "Миколаїв", а також спецiальний порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" i виїзду з неї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства.
92.
1) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) iз-за меж митної територiї України на територiю спецiальної економiчної зони для використання в межах цiєї зони ввiзне мито та податок на додану вартiсть не справляються;93.
2) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв, вироблених, у тому числi повнiстю, або достатньо перероблених у спецiальнiй економiчнiй зонi, з територiї спецiальної економiчної зони за межi митної територiї України вивiзне мито i акцизний збiр (з пiдакцизних товарiв) не справляються, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;94.
3) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв для будiвництва суден згiдно з основною номенклатурою та обiгом в межах спецiальної економiчної зони по мiжзаводськiй кооперацiї з територiї України на територiю спецiальної економiчної зони, операцiї з їх продажу обкладаються податком на додану вартiсть за нульовою ставкою. Перелiк таких товарiв та послуг встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України в обсягах, необхiдних для виконання договорiв (контрактiв) пiдприємств суднобудiвної промисловостi.95.
У разi порушення цiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити ввiзне мито в установленому порядку. Податок на додану вартiсть справляється з урахуванням їх договiрної контрактної вартостi, але не нижче за митну вартiсть, перераховану в гривнi за валютних (обмiнним) курсом, установленим Нацiональним банком України на день оформлення ввiзної митної декларацiї.96.
4) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв на територiю спецiальної економiчної зони з метою транзиту оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України;97.
5) у всiх iнших випадках оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.98.
Строк перебування товарiв та iнших предметiв на територiї спецiальної економiчної зони не обмежується, крiм випадкiв перебування товарiв та iнших предметiв з обмеженим строком зберiгання.99.
Повнiстю виробленими або достатньо переробленими у спецiальнiй економiчнiй зонi вважаються товари, якi вiдповiдають критерiям, визначеним у статтi 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".100.
Положення цiєї статтi не застосовуються до товарообмiнних (бартерних) операцiй.101.
2. Митний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через межi спецiальної економiчної зони повинен забезпечувати дотримання державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку перемiщення товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до законодавства, що дiє при перетинаннi митного кордону України, з урахуванням пiльг, визначених цим Законом.102.
Для запобiгання несанкцiонованому i неконтрольованому проникненню на територiю зони митного контролю спецiальної економiчної зони або за її межi фiзичних осiб, транспортних засобiв, а також ввезенню i вивезенню товарiв та iнших предметiв територiя зони митного контролю спецiальної економiчної зони повинна бути облаштована вiдповiдно до вимог Державної митної служби України.103.
Територiя зони митного контролю спецiальної економiчної зони, її межi та режим перемiщення товарiв та iнших предметiв, транспортних засобiв, фiзичних осiб встановлюються Державною митною службою України.104.
За митне оформлення товарiв та iнших предметiв, а також перебування їх пiд митним контролем у спецiальнiй економiчнiй зонi справляються митнi збори вiдповiдно до законодавства України.105.
Органiзацiя робiт з облаштування митної iнфраструктури i огородження територiї спецiальної митної зони та фiнансування вiдповiдних робiт здiйснюється органом господарського розвитку.106.
Режим спецiальної митної зони запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта прийому-передачi в експлуатацiю об'єктiв митної iнфраструктури.107.
3. Iмпорт на територiю спецiальної економiчної зони суб'єктами пiдприємницької дiяльностi товарiв та iнших предметiв для потреб власного виробництва i експорт товарiв та iнших предметiв, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених у цiй зонi, не пiдлягають лiцензуванню та квотуванню, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.108.
На зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються у спецiальнiй економiчнiй зонi, поширюється спецiальний режим експорту (iмпорту) товарiв та iншi заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.109.
Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територiю України з територiї спецiальної економiчної зони та вивезення з митної територiї України у цю зону окремих видiв товарiв.

-20- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 11 викласти у такій редакції:
Враховано


110.
Стаття 11. Порядок лiквiдацiї спецiальної економiчної зони
Стаття 12. Порядок лiквiдацiї СЕЗ "Миколаїв"

Стаття 12. Порядок лiквiдацiї СЕЗ "Миколаїв"
111.
Спецiальна економiчна зона вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому порядку.
СЕЗ "Миколаїв" вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.

СЕЗ "Миколаїв" вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.
112.
Спецiальна економiчна зона може бути лiквiдована законом України до закiнчення строку, на який її було створено, вiдповiдно до Закону України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон".
СЕЗ "Миколаїв" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

СЕЗ "Миколаїв" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".


-21- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 13 викласти у такій редакції:
Враховано


113.
Стаття 12. Прикiнцевi положення
Стаття 12. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у разі її ліквідації

Стаття 13. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у разі її ліквідації
114.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.
Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у разі її ліквідації.

Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у разі її ліквідації.
115.
2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк:
Спори між органами управління СЕЗ "Миколаїв", суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Миколаїв", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Спори між органами управління СЕЗ "Миколаїв", суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Миколаїв", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності - у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.
116.
подати пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;117.
привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;118.
затвердити нормативно-правовi акти, передбаченi цим Законом.

-22- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Додати статтю 14 у такій редакції:
Враховано
Стаття 14. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
3. Підприємствам суднобудівної промисловості - суб'єктам СЕЗ "Миколаїв", надається відстрочка на 60 місяців щодо сплати заборгованості перед Державним бюджетом України і державними цільовими фондами станом на 1 січня 2000 року. Відстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня 2001 року.
4 . У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 758/99 Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"

Стаття 14. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
3. Підприємствам суднобудівної промисловості - суб'єктам СЕЗ "Миколаїв", надається відстрочка на 60 місяців щодо сплати заборгованості перед Державним бюджетом України і державними цільовими фондами станом на 1 січня 2000 року. Відстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня 2001 року.
4. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 758/99 Про спеціальну економічну зону "Миколаїв"

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні