Назва: Про інноваційну діяльність
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань науки і освіти

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.

Закон України
"Про інноваційну діяльність"Закон України
"Про інноваційну діяльність"
1.
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні і спрямований на забезпечення захисту прав, інтересів та майна всіх суб'єктів інноваційної діяльності незалежно від їх форми власності й підпорядкування.
-1-Н.д.ГлухівськийЛ.Й. (Реєстр.картка №341)
Преамбулу Закону викласти у наступній редакції:
"Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює способи стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на реалізацію інноваційного шляху розвитку національної економіки України.
Згідно із цим Законом державну підтримку одержують суб'єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, що мають статус інноваційних".
Враховано
частково
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку національної економіки України інноваційним шляхом.
Згідно із цим Законом державну підтримку одержують суб'єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, що мають статус інноваційних.
2.
Розділ I. Загальні положення


Розділ I. Загальні положення
3.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
4.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
5.
інновації - новостворені (застосовані) або вдосконалені технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно змінюють обсяги, структуру та якість виробництва і соціальної сфери;
-2- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У статті 1 визначення "інновації" подати у наступній редакції:
"інновації - новостворені (застосовані) або вдосконалені продукція (послуги), технології та організаційно-управлінські рішення, які істотно змінюють кількісні та якісні параметри діяльності суб'єктів різних рівнів економіки"
Враховано частково
інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені технології, продукція або послуги з високим рівнем конкурентоздатності, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери;


-3- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
У статті 1 у визначенні "інновації" замість "виробництва і соціальної сфери" записати "виробництва або соціальної сфери"
Враховано частково

6.
інноваційна діяльність - одна з форм інвестиційної діяльності, яка забезпечує створення та засосування інновацій;
-4- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У статті 1 визначення "інноваційна діяльність" подати у наступній редакції:
"інноваційна діяльність - діяльність, яка забезпечує створення та застосування інновацій"
Враховано частково
інноваційна діяльність - науково-технічна, виробнича, інвестиційна та організаційна діяльність, що зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг і істотно змінює структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери;


-5- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338) (Реєстр.картка №338)
У статті 1 визначення "інноваційна діяльність" подати у наступній редакції:
"інноваційна діяльність - науково-технічна, організаційно-технічна, виробнича та інвестиційна діяльність, що зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг"
Враховано
частково

7.
інноваційний продукт - результат інноваційної діяльності у вигляді нової продукції або продукції, отриманої шляхом впровадження науково-технічних розробок та нових технологій у виробництво, який відповідає критеріям, встановленим цим законом;
-6- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
У статті 1 визначення "інноваційний продукт" подати у наступній редакції:
"інноваційний продукт - результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, який відповідає критеріям, встановленим цим Законом"
Враховано
інноваційний продукт - результат науково-дослідної і (або) дослідно-конструкторської розробки, який відповідає вимогам, встановленим цим Законом;


-7- Н.д.ГлухівськийЛ.Й. (Реєстр.картка №341)
Статтю 1 доповнити новим визначенням:
"інноваційна продукція - нова конкурентоздатна продукція чи послуги, що є резутьтатом тиражування інноваційного продукту; інноваційною продукцією може бути інноваційний продукт, можливість тиражування якого не передбачається;"
Враховано
частково
інноваційна продукція - нова конкурентоздатна продукція чи послуги, що відповідають вимогам, встановленим цим Законом;
8.
інноваційний проект - комплект документів, який включає опис комплексу взаємопов'язаних заходів інвестиційного характеру, спрямованих на комерційне застосування науково-технічних розробок і нових технологій у виробництві або соціальній сфері;
-8- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
У статті 1 визначення "інноваційний прект" подати у наступній редакції:
"інноваційний проект - комплект документів, який визначає процедуру і комплекс всіх необхідних заходів (в тому числі - інвестиційних) створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції"
Враховано
інноваційний проект - комплект документів, що визначає процедуру і комплекс всіх необхідних заходів (в тому числі - інвестиційних) створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції;


-9- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Доповнити статтю 1 наступним визначенням:
"пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що належить до пріоритетного напряму інноваційної діяльності"
Враховано
пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект,що спрямований на реалізацію пріоритетного напряму інноваційної діяльності;
9.
інноваційний центр (інноваційне підприємство) - підприємство, що виробляє та реалізує інноваційний продукт і занесене до Державного реєстру інноваційних центрів.
-10- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1 замість визначення "інноваційний центр" записати:
"інноваційнийна структура - юридична особа або об'єднання на підставі договору про спільну діяльність юридичних осіб (учасників) створена (створені) у відповідності до чинного законодавства, яка виробляє (виробляють) та реалізує (реалізують) інноваційний продукт і занесена (занесені) до Державного реєстру інноваційних структур: технопарк, інноваційний центр, інноваційне підприємство та інші форми інноваційної діяльності"
і далі по тексту законопроекту застосовувати термін "інноваційна структура" замість "інноваційний центр".
Враховано частково
інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) - підприємство (об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу продукції і (або) послуг;


-11- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 1 замість визначення "інноваційний центр" записати:
"інноваційне підприємство (інноваційний центр, іноваційний технопарк тощо) - підприємство, що виробляє і реалізує інновацінй продукти і (або) інноваційну продукцію чи послуги, обсяг яких перевищує 80% загального обсягу продукції і (або) послуг".
Враховано-12- Н.д.Глухівський Л.Й. Реєстр.картка №341)
Статтю 1 доповнити новим визначенням:
"інноваційна інфраструктура - підприємства, організації, установи, фірми, асоціації будь-якої форми власності, які надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні тощо)".
Враховано
інноваційна інфраструктура - сукупність підприємств, організацій, установ чи їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми власності, які надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).
10.
Стаття 2. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності


Стаття 2. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності
11.
Законодавство України у сфері інноваційної діяльності складається із Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.
-13- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
У статті 2 до переліку законів, що входять до сфери інноваційної діяльності, додати Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів.
-14- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
У статті 2 до переліку законів, що входять до сфери інноваційної діяльності, додати Закон України "Про спеціальну економічну зону "Яворів""
Враховано


Враховано
Законодавство України у сфері інноваційної діяльності базується на Коституції України і складається із Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів"", Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів"", цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні відносини у цій сфері.


-15- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Об'єднати статті 5 і 6, перенести їх до першого розділу і викласти як одну статтю у наступній редакції:
"Стаття 3. Мета і принципи державної інноваційної політики
Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощадних технологій, виробництва нових видів конкурентоспроможної продукції.
Основними принципами і завданнями державної інноваційної політики є:
орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;
визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;
формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;
створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;
Враховано


Стаття 3. Мета і принципи державної інноваційної політики
Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощадних технологій, виробництва та реалізації нових видів конкурентоспроможної продукції.
Основними принципами державної інноваційної політики є:
орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;
визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;
формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;
створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;


забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;
ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;
здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;
фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової та митної політики у сфері інноваційної діяльності;
сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;
інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;
підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.

забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;
ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;
здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;
фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової та митної політики у сфері інноваційної діяльності;
сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;
інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;
підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.
12.
Стаття 3. Об'єкти інноваційної діяльності


Стаття 4. Об'єкти інноваційної діяльності
13.
1
Об'єктами інноваційної діяльності є:
наукові знання, науково-технічні та технологічні ідеї та рішення, здобуті у процесі проведення фундаментальних та прикладних досліджень;
-16- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338)
Статтю 3 викласти в наступній редакції:
"Об'єктами інноваційної діяльності є:
- інноваційні програми і проекти;
- науково-технічна інформація;
- інвестиції в інноваційне підприємництво;
- виробниче обладнання та процеси;
- алгоритми і принципи організаційного управління в сфері виробництва і послуг;
- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
- товарна продукція;
- механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції;
- нові знання та інтелектуальні продукти;
- інфрастурктура виробництва і підприємництва."
Враховано частково
Об'єктами інноваційної діяльності є:
- інноваційні програми і проекти;
- нові знання та інтелектуальні продукти;
- виробниче обладнання та процеси;
- інфрастурктура виробництва і підприємництва;
- організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) або соціальної сфери;
- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
- товарна продукція;
- механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.

15.
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно змінюють обсяги, структуру виробництва і соціальної сфери;16.
науково-технічна, економічна та організаційно-технологічна документація;17.
результати використання у виробництві нових технологічних процесів або створення нової продукції.

-17- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Другий абзац статті 3 викласти у редакції:
"організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно змінюють обсяги, структуру виробництва і (або) соціальної сфери"
Враховано

18.
Стаття 4. Суб'єкти інноваційної діяльності


Стаття 5. Суб'єкти інноваційної діяльності
19.
Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи України та іноземних держав, які проводять інноваційну діяльність або залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в об'єкти інноваційної діяльності. Права та обов'язки суб'єктів інноваційної діяльності визначаються законодавством України.
-18- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У статті 4 останнє речення вилучити і замість слів "в об'єкти інноваційної діяльності" записати "в реалізацію інноваційних проектів", текст статті подати у наступній редакції:
"Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи України та іноземних держав чи об'єднання цих осіб, які проводять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.."

-19- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
У першому реченні статті 4 після слова "діяльність" додати слова "в Україні"
Враховано


Враховано
Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи України та іноземних держав чи об'єднання цих осіб, які проводять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.


-20- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Доповнити статтю 4 реченням:
"Держава гарантує реєстрацію і захист права інтелектуальної власності суб'єктів інноваційної діяльності в установленому законом порядку"
Відхилено

20.
Розділ II. Державна політика та державне регулювання у сфері інноваційної двяльності
-21- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338)
Назву Розділу П подати у редакції:
"Державне регулювання у сфері іноваційної діяльності", а статті 5 і 6
Враховано

Розділ II. Державне регулювання у сфері інноваційної діяльності
21.
Стаття 5. Мета державної інноваційної політики
об'єднати в одну статтю під назвою "Мета і принципи державної інноваційної політики" і перенести до розділу першого


22.
Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення й використання науково-технічного потенціалу країни, які забезпечують впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції, що сприяє соціально-економічному розвитку країни.
-22- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Доповнити абзац 3 частини 2 статті 5 після слів "у сфері інноваційної діяльності" словами "для суб'єктів інноваційної діяльностї незалежно від форми власності і підпорядкування" і після слів "фінансова підтримка" додати "і пільгове оподаткування"

-23- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Передостанній рядок статті 5 вилучити.
Враховано


Враховано

23.
Основними завданнями державної інноваційної політики є:24.
формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;25.
створення умов для розвитку і збереження науково-технічного та інноваційного потенціалу;26.
фінансова підтримка інноваційної діяльності;27.
сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;28.
інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;
створення умов для розвитку інноваційної діяльності;
підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності
29.
Стаття 6. Принципи державної інноваційної політики30.
Принципами державної інноваційної політики є:31.
орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;32.
максимальне використання науково-технічного потенціалу України та досягнень світової науки і техніки;33.
ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності;34.
органічне поєднання досягнень науково-технічного прогресу з потребами економічного, соціального і духовного розвитку суспільства;35.
сприяння збалансованому розвитку наукового, освітнього і виробничого потенціалів, а також ринку науково-технічної продукції;36.
підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;37.
демократизація та децентралізація управління, розвиток самоврядування у сфері науки і техніки;
-24- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
У третій від кінця статті 6 фразі вилучити слова "та децентралізація"
Враховано частково

38.
охорона авторських прав і забезпечення прав власності на інноваційний продукт;39.
здійснення сприятливої кредитної, податкової та митної політики у сфері інноваційної діяльності.40.
Стаття 7. Державне регулювання інноваційної діяльності


Стаття 6. Державне регулювання інноваційної діяльності
41.
Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом:
створення нормативно-правової бази та економічних механізмів, сприятливих для розвитку інноваційної діяльності, а також захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;
удосконалення державного управління у сфері інноваційної діяльності;
розвитку сучасної інфраструктури фінансової, організаційної та матеріально-технічної підтримки інноваційної діяльності;
визначення і підтримки пріоритетів інноваційної діяльності різних рівнів та напрямів.
-25- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Статтю 7 викласти в наступній редакції:
"Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом:
діяльності різних рівнів та напрямів;
створення нормативно-правової бази та економічних механізмів, сприятливих для розвитку інноваційної діяльності;
захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;
інвестування, пільгового кредитування виконання пріоритетних інноваційних проектів:
стимулювання кредитування комерційними банками та іншими фінансово-кредитними установами виконання інноваційних проектів;
встановлення спеціальних режимів оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності, що реалізують інноваційні проекти:
удосконалення державного управління у сфері інноваційної діяльності;
розвитку сучасної інфраструктури фінансової, організаційної та матеріально-технічної підтримки інноваційної діяльності;
використання бюджетів загальнодержавного та реґіонального рівнів для прямої та непрямої фінансової підтримки інноваційних програм, проектів державного значення, а також цільової підтримки функціонування інноваційної інфраструктури."
Враховано
Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється шляхом:
визначення і підтримки пріоритетів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального та місцевого рівнів;
формування і реалізація державних, галузевих і міжгалузевих інноваційних програм;
створення нормативно-правової бази та економічних механізмів, сприятливих для розвитку інноваційної діяльності;
захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;
інвестування, пільгового кредитування виконавців пріоритетних інноваційних проектів;
стимулювання кредитування комерційними банками та іншими фінансово-кредитними установами виконавців інноваційних проектів;
встановлення спеціальних режимів оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності;
удосконалення державного управління у сфері інноваційної діяльності;
підтримки функціонування і розвитку сучасної інфраструктури фінансової, організаційної та матеріально-технічної підтримки інноваційної діяльності.


-26- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 7 доповнити окремою частиною наступного змісту:
"інформування про аналіз впровадження інноваційних проектів та завершені проекти"
Враховано у редакції статті 18-27- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339) (Реєстр.картка №339)
Сформулювати окремо функції представницьких органів у сфері інноваційної діяльності і доповнити Закон окремою статтею наступного змісту:


"Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної республіки Крим та місцевих рад у сфері інноваційної діяльності

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної республіки Крим та місцевих рад у сфері інноваційної діяльності


1. Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері інноваційної діяльності, а саме:

1. Верховна Рада України визначає єдину державну політику у сфері інноваційної діяльності, а саме:створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності;
при затвердженні Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку чи охорони довкілля затверджує у їх складі чи як окрему загальнодержавну програму пріоритетні напрями інноваційної діяльності;

створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності;
при затвердженні Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального розвитку чи охорони довкілля затверджує у їх складі чи як окрему загальнодержавну програму пріоритетні напрями інноваційної діяльності;


в межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань для фінансової підтримки інноваційної діяльності;
здійснює парламентський контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності в тому числі щодо виконання інноваційних проектів, яким надавалася фінансова підтримка із Державного бюджету і про повернення раніше наданих кредитів.

в межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань для фінансової підтримки інноваційної діяльності;
здійснює парламентський контроль за діяльністю Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності, в тому числі щодо виконання інноваційних проектів, за якими надавалася фінансова підтримка із Державного бюджету, а також за поверненням раніше наданих кредитів.


2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради відповідно до їх компетенції:

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради відповідно до їх компетенції:


затверджують регіональні інноваційні програми;

затверджують регіональні і місцеві інноваційні програми, що фінансуються з місцевих бюджетів;


визначають кошти місцевих бюджетів для фінансової підтримки інноваційної діяльності;
створюють регіональні інноваційні фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки регіональних інноваційних програм і інноваційних проектів за кошти місцевих бюджетів;

визначають кошти місцевих бюджетів для фінансової підтримки інноваційної діяльності;
створюють регіональні інноваційні фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки виконання регіональних і місцевих інноваційних програм і інноваційних проектів за кошти місцевих бюджетів;


затверджують звіти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади про результати виконання інноваційних проектів, які фінансувалися із місцевих бюджетів."

затверджують звіти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади про результати виконання інноваційних проектів, що фінансувалися із місцевих бюджетів.
42.
Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності


Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері інноваційної діяльності
43.
Кабінет Міністрів України здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності, а саме:


Кабінет Міністрів України здійснює державне управління та забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної діяльності, а саме:
44.
готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо обсягів фінансування Державного інноваційного фонду та інших державних цільових фондів;
-28- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Другий абзац статті 8 викласти у редакції:
"в рамках Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно=культурного розвитку, охорони довкілля або як окрему загальнодержавну програму готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;"
Враховано
в рамках Програми діяльності Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля або як окрему загальнодержавну програму готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
45.
здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
-29- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Третю фразу статті 8 викласти у наступній редакції:
"затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності і здійснює заходи щодо їх реалізації"
Враховано
частково
здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

46.
сприяє створенню сучасної інфраструктури у сфері інноваційної діяльності;
-30- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Доповнити статтю 8 наступними абзацами:
Враховано
сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері інноваційної діяльності;


"визначає Центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і його повноваження у цій сфері;
створює спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи і затверджує подані Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності положення про них;
затверджує порядок формування та використання коштів спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ і цільових фондів;"

готує та подає Верховній Раді України як складову частину проекту ЗаконуУкраїни "Про державний бюджет" пропозиції щодо обсягів фінансування через спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи інноваційної діяльності;
визначає Центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і його повноваження у цій сфері;
створює спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи і затверджує положення про них;
47.
затверджує порядок формування та використання коштів Державного інноваційного фонду та інших державних цільових фондів;


затверджує порядок формування та використання коштів спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ;
48.
затверджує порядок ведення Державного реєстру інноваційних центрів.
-31- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Шостий абзац статті 8 викласти у редакції:
"затверджує подані Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності положення про Реєстраційний орган інноваційних проектів і порядок ведення Державного реєстру інноаційних проектів;
встановлює розмір збору за проведення кваліфікації і державної реєстрації інноваційних проектів;"
Враховано
затверджує положення про Реєстраційний орган інноваційних проектів і порядок ведення Державного реєстру інноваційних проектів;
встановлює розмір плати за проведення кваліфікації інноваційних проектів;


-32- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 8 доповнити абзацом такого змісту:
"звітує перед Верховною Радою України про результати діяльності Державного інноваційного фонду та інших державних цільових фондів, які фінансувалися з Державного бюджету"
-33- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Статтю 8 доповнити абзацом такого змісту:
"інформує Верховну Раду України про виконання інноваційних проектів, які фінансувалися із бюджету"
Враховано
частково

Враховано
інформує Верховну Раду України про виконання інноваційних проектів, які фінансувалися шляхом інвестицій і надання кредитів із Державного бюджету, і про повернення наданих кредитів;
визначає порядок здійснення державного контролю у сфері інноваційної діяльності.
49.
Стаття 9. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності
-34- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Назву статті 9 викласти у редакції:
"Стаття 9. Повноваження Центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і інших центральних органів виконавчої влади"
Враховано


Стаття 9. Повноваження Центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і інших центральних органів виконавчої влади
50.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі науки і технологій:


1. Спеціально уповноважений Центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності:
51.
здійснює заходи щодо проведення єдиної наукової, науково-технічної та інноваційної політики;


здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та інноваційної політики;
52.
готує пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, реалізує заходи з їх державної підтримки та стимулювання;
-35- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Третю фразу статті 9 викласти у наступній редакції:
"визначає пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, затверджує їх в Кабінеті Міністрів України та реалізує заходи з їх державної підтримки та стимулювання"
Враховано частково
готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, державних інноваційних програм і реалізує заходи з їх державної підтримки та стимулювання;
53.
координує роботу центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності;


координує роботу у сфері інноваційної діяльності інших центральних органів виконавчої влади;
54.
організовує проведення державної наукової та науково-технічної експертизи інноваційних проектів;
-36- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
П'ятий і сьомий абзаци статті 9 об'єднати у один абзац і викласти у редакції:
"визначає Реєстраційний орган для кваліфікування інноваційних проектів і занесення їх до Державного реєстру, подає до Кабінету Міністрів України для затвердження Положення про нього;"

-37- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
П'ятий абзац статті 9 викласти у редакції:
"визначає Реєстраційний орган з мережею уповноважених регіональних відділень для кваліфікування інноваційних проектів і занесення їх до Державного реєстру, подає до Кабінету Міністрів України для затвердження Положення про Реєстраційний орган і його регіональні відділення"
Враховано

Відхилено
визначає Реєстраційний орган для кваліфікування інноваційних проектів і занесення їх до Державного реєстру, подає до Кабінету Міністрів України для затвердження Положення про нього;

55.
розглядає та затверджує регіональні інноваційні програми;
-38- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Абзац шостий статті 9 Закону вилучити, тому що розгляд і затвердження регіональних інноваційнихї програм не може бути у компетенції Центрального органу виконавчої влади, а лише органу місцевого самоврядування.
Враховано

56.
організовує ведення державної реєстрації інноваційних центрів.
-39- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Доповнити статтю 9 абзацами наступного змісту:
"розробляє положення про державні інноваційні фінансово-кредитні установи і подає їх на затвердження до Кабінету Міністрів України;
виступає замовником створення інноваційного продукту та визначає виконавця шляхом проведення конкурсів, тендерів та інших конкурентних процедур;
організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері правової охорони інноваційної діяльності.."

розробляє положення про державні інноваційні фінансово-кредитні установи і подає їх на затвердження до Кабінету Міністрів України;
виступає замовником створення інноваційного продукту за рахунок коштів Державного бюджету чи із частковим залученням коштів Державного бюджету для реалізації державних і міжгалузевих пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і доручає державній інноваційній фінансово-кредитній установі визначити виконавця шляхом проведення конкурсів, тендерів та інших конкурентних процедур та профінансувати його виконання у межах коштів, передбачених ЗакономУкраїни "Про Державний бюджет";
організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері правової охорони інноваційної діяльності.
57.
Інші центральні органи виконавчої влади:
-40- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У першому абзаці частини другої статті 9 вилучити слово "інші"
Враховано
2. Центральні органи виконавчої влади:

58.
здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації інноваційної ролітики у відповідній галузі економіки, створюють організаційно-економічні механізми її реалізації


здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації інноваційної ролітики у відповідній галузі економіки і (або) сфері діяльності, створюють організаційно-економічні механізми її реалізації;
59.
виступають замовником створення інноваційного продукту;
-41- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Доповнити абзац 3 частини 2 статті 9 після слів "виступає замовником інноваційного продукту" словами "та визначає виконавця шляхом проведення конкурсів, тендерів та інших конкурентних процедур"
Враховано
частково
виступають замовниками створення інноваційних продуктів за рахунок коштів Державного бюджету чи їх частковим залученням для реалізації галузевих пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та доручають державним інноваційним фінансово-кредитним установам визначати виконавців шляхом проведення конкурсів, тендерів та інших конкурентних процедур і здійснити фінансову підтримку в обсязі коштів, передбачених Законом України "Про державний бюджет".
60.
беруть участь у підготовці інноваційних проектів з метою їх державної підтримки;
-42- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Абзаци 3 і 5 статті об'єднати у вигляді одного абзацу.
Враховано

61.
укладають відповідні договори на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт із створення інновацій.

-43- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 9 доповнити частинами наступного змісту:
"інформує у своїх виданнях про завершені інноваційні проекти";
"публікує реєстри інноваційних проектів, які здійснюються за рахунок державних коштів. У реєстрі зазначається реєстраційний номер інноваційного проекту, його основні характеристики, установа та особа, відповідальні за проект, кошти, виділені для фінансування проекту та прогнозовані терміни впровадження проекту у виробництво";
"аналізує впровадження інноваційних проектів, що здійснюються за рахунок державних коштів";
"інформує про інноваційні проекти, яким продовжені терміни впровадження із зазначенням причин"
Враховано у редакціях інших статей

62.
Стаття 10. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади
-44- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Розділити повноваження місцевих рад і місцевих органів виконавчої влади щодо впливу на проведення інноваційної діяльності і назву статті 10 викласти у редакції:
"Стаття 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності", а також
Враховано
Стаття 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції:
63.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щодо інноваційної діяльності відповідно до їх компетенції:
перший абзац статті 10 викласти у редакції:
"Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади і місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції:"64.
розробляють проекти регіональних інноваційних програм та вживають заходів до їх реалізації;
-45- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
В абзаці другому статті 10 після слова "регіональних" додати "і місцевих", а абзац третій вилучити.
Враховано
розробляють проекти регіональних і місцевих інноваційних програм та вживають заходів до їх реалізації;
65.
створюють місцеві інноваційні фонди відповідно до законодавства України;66.
сприяють розвиткові суб'єктів інноваційної діяльності;
-46- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Доповнити статтю 10 абзацом наступного змісту:
"- створюють сучасну інфраструктуру у сфері інноваційної діяльності";
Враховано
частково
сприяють розвиткові суб'єктів інноваційної діяльності і створюють сучасну інфраструктуру у сфері інноваційної діяльності;

67.
залучають відповідні підприємства, установи і організації (за їх згодою) до розв'язання проблем інноваційного розвитку регіонів.


залучають відповідні підприємства, установи і організації (за їх згодою) до розв'язання проблем інноваційного розвитку регіонів;


-47- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Доповнити статтю 10 абзацами наступного змісту:
"виступають замовниками створення інноваційного продукту у випадку фінансування інноваційної діяльності повність або частково з місцевих бюджетів та місцевих інноваційних фондів";
"укладають відповідні договори на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкорських робіт зі створення новацій";
"подають пропозиції Державному інноваційному фонду стосовно включення інноваційних проектів за регілнальними програмими до державних програм"


Враховано частково
виступають замовниками створення інноваційних продуктів за рахунок коштів місцевих бюджетів чи їх частковим залученням для реалізації регіональних і місцевих пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і доручають регіональним інноваційним фінансово-кредитним установам (а державним інноваційним фінансово-кредитним установам - шляхом заключення договорів) визначити на конкурсній основі виконавців науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення новацій та профінансувати їх за рахунок коштів, передбачених місцевими бюджетами;
подають пропозиції Центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно включення інноваційних проектів за регіональними і місцевими програмами до державних програм і їх фінансування шляхом надання інвестицій чи кредитування із Державного бюджету.
68.
Стаття 11. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності


Стаття 11. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності
69.
Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється для забезпечення дотримання всіма її суб'єктами вимог законодавства шляхом ведення Державного реєстру інноваційних центрів та державної наукової і науково-технічної експертизи інноваційних проектів.
-48- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Статтю 11 викласти у наступній редакції:
1. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється для забезпечення дотримання всіма її суб'єктами вимог законодавства щодо інноваційної діяльності.

1. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється для забезпечення дотримання всіма її суб'єктами вимог законодавства щодо інноваційної діяльності.
70.
Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі науки і технологій.
2. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється спеціально уповноваженим Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, а щодо визначених статтями розділу V цього Закону особливостей оподаткування, митного та валютного регулювання суб'єктів інноваційної діяльності - Державною податковою адміністрацією, Митним комітетом і Міністерством фінансів України відповідно.

2. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності здійснюється спеціально уповноваженим Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, а щодо визначених статтями розділу V цього Закону особливостей оподаткування - Державною податковою адміністрацією, і щодо стимулювання комерційних банків, що кредитують суб'єктів інноваційної діяльності - Міністерством фінансів України відповідно.


3. Порядок здійснення державного контролю у сфері інноваційної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Порядок здійснення державного контролю у сфері інноваційної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.


-49- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Розділ четвертий проекту Закону встановити як розділ третій і його назву подати в наступній редакції:
Враховано"Розділ Ш. Правові та організаційні основи кваліфікування інноваційних продукту, продукції, проекту та підприємства

Розділ Ш. Правові та організаційні основи кваліфікування інноваційних продукту, продукції, проекту та підприємства


-50- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У розділі четвертому проекту Закону замість статті 14 подати три статті у наступній редакції:
"Стаття 12. Інноваційний проект
1. Інноваційним визнається проект, яким передбачається розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції, що відповідають положенням статей 13 і 14 цього Закону.
2. Передбачена цим Законом державна підтримка реалізації інноваційного проекту надається за умови його державної кваліфікації і державної реєстрації.
3. Центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності визначає Реєстраційний орган для кваліфікування інноваційних проектів і занесення їх до Державного реєстру.
4. Реєстраційний орган діє на основі Положення про нього, яке розробляється Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Державні кваліфікування і реєстрація інноваційного проекту здійснюються за ініціативою суб'єкта інноваційної діяльності, який може звернутися до Реєстраційного органу із заявою про проведення державної кваліфікації і реєстрації пропонованого ним для реалізації в Україні проекту як інноваційного.
За проведення кваліфікації і державної реєстрації інноваційних проектів встановлюється плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
6. Реєстраційний орган приймає для розгляду проекти і організує з метою кваліфікації проектів як інноваційних проведення державної експертизи.
7. Проекти, що визнані за результатами експертизи інноваційними, заносяться Реєстраційним органом до Державного реєстру інноваційних проектів.
Порядок проведення експертизи і занесення інноваційних проектів до Державного реєстру визначається Реєстраційним органом і затверджується Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.
8. Неправомірна кваліфікація і державна реєстрація інноваційного проекту тягне за собою відповідальність згідно до чинного законодавства.
9. Реєстраційний орган видає Заявникові свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту. Форма свідоцтва визначається Реєстраційним органом і затверджується Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.
10. У разі незгоди суб'єкта інноваційної діяльності з рішенням Реєстраційного органу щодо кваліфікації і державної реєстрації інноваційного проекту він може оскаржити це рішення до суду.
11. Особливості експертизи і державної реєстрації інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", визначаються спеціальним Положенням, яке розробляється Реєстраційним органом і затверджується Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.
12. За видачу свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту сплачується державне мито, розмір якого встановлюється законодавством.
Враховано
Стаття 12. Інноваційний проект
1. Інноваційним визнається проект, яким передбачається розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції, що відповідають вимогам статей 13 і 14 цього Закону.
2. Передбачена цим Законом державна підтримка реалізації інноваційного проекту надається за умови його державної реєстрації.
3. Центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності визначає Реєстраційний орган для кваліфікування інноваційних проектів і занесення їх до Державного реєстру.
4. Реєстраційний орган може мати регіональні відділення у Автономній республіці Крим, областях і містах Києві і Севастополі, діє на основі Положення про нього, яке розробляється Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і затверджується Кабінетом Міністрів України.
5. Державні кваліфікування і реєстрація інноваційного проекту здійснюються за ініціативою суб'єкта інноваційної діяльності, який може звернутися до Реєстраційного органу чи його регіонального відділення із заявою про проведення державної кваліфікації і реєстрації пропонованого ним для реалізації в Україні проекту як інноваційного.
За проведення кваліфікації інноваційних проектів встановлюється плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
6. Реєстраційний орган приймає для розгляду проекти і організує з метою кваліфікації проектів як інноваційних проведення комплексної експертизи.
7. Проекти, що визнані за результатами експертизи інноваційними, заносяться Реєстраційним органом до Державного реєстру інноваційних проектів.
Порядок проведення експертизи і занесення інноваційних проектів до Державного реєстру визначається Реєстраційним органом і затверджується Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.
8. Неправомірна кваліфікація проектів інноваційними і їх державна реєстрація тягне за собою відповідальність згідно до чинного законодавства.
Реєстраційний орган видає суб'єкту інноваційної діяльності свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту. Форма свідоцтва визначається Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі незгоди суб'єкта інноваційної діяльності з рішенням Реєстраційного органу щодо кваліфікації і державної реєстрації інноваційного проекту він може оскаржити це рішення до суду.
11. Особливості експертизи і державної реєстрації інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", визначаються спеціальним Положенням.
12. За видачу свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту сплачується державне мито, розмір якого встановлюється законодавством.


Стаття 13. Інноваційний продукт
Інноваційний продукт як результат виконання інноваційного проекту є науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової технології чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає наступним вимогам:
а) є реалізацією (впровадженням) відкриття чи реалізацією (впровадженням) винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, на які у виробника продукту є патент чи ліцензія;
б) в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або, якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом він має суттєво вищі техніко-економічні показники.

Стаття 13. Інноваційний продукт
1. Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного проекту і науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому числі - інформаційної) чи продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної партії і відповідає наступним вимогам:
а) є реалізацією (впровадженням) об'єкту інтелектуальної власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення тощо), на які виробник продукту має охоронні документи чи ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриття;
б) в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше, або, якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом, представленим на ринку, він має суттєво вищі техніко-економічні показники і конкурентоздатність.
2. Рішення про кваліфікацію продукту інноваційним приймає Реєстаційний орган чи його регіональне відділення.


Стаття 14. Інноваційна продукція
1. Інноваційною може бути визнана продукція, яка випускається в Україні вперше, або, якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією має суттєво вищі техніко-економічні показники , і є конкурентоздатною на внутрішньому і (або) зовнішньому ринках.
2. Інноваційна продукція може бути результатом тиражування інноваційного продукту.
3. Інноваційною продукцією може бути визнано інноваційний продукт, якщо він не призначений для тиражування.
4. Продукція вважається інноваційною протягом періоду, який визначаєтьсяч згідно встановленого Кабінетом Міністрів України порядку, але не більше ніж три роки від початку її реалізації."

Стаття 14. Інноваційна продукція
1. Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає наступним вимогам:
а) є результатом виконання інноваційного проекту;
б) випускається в Україні вперше, або, якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною продукцією, представленою на ринку, має суттєво вищі техніко-економічні показники і конкурентоздатність.
2. Інноваційна продукція може бути результатом тиражування чи застосування інноваційного продукту.
3. Інноваційною продукцією може бути визнано інноваційний продукт, якщо він не призначений для тиражування.
4. Рішення про кваліфікацію продукції інноваційною приймає Реєстаційний орган чи його регіональне відділення.


-51- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
При визначенні порядку кваліфікування інноваційних проектів передбачити наступне:
1) передбачити можливість формування Реєстраційним органом регіональних відділень у АР Крим, областях і містах Києві та Севастополі;
2) надати можливість звернення за кваліфікацією до регіональних відділень Реєстраційного органу;
3) надати регіональним відділенням право визнавати проекти інноваційними.
4) надати регіональним відділенням право давати заключення про кваліфікацію продукту і (або) продукції як інноваційної.
Враховано частково
-52- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У розділі четвертому проекту Закону статтю 15 подати у наступній редакції:
"Стаття 15. Інноваційні підприємства
1. Підприємство будь-якої форми власності може отримати статус іннваційного, якщо більше ніж 80% обсягу його продукції (у грошовому вимірі) є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція.
2. Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді інноваційного центру, технополісу, технопарку тощо.
3. Статус підприємства як інноваційного дає йому право на пільги, визначені частиною четвертою статті 19 цього Закону.."

Стаття 15. Інноваційні підприємства
1. Інноваційним підприємством визнається підприємство будь-якої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) є інноваційні продукти і (або) інноваційна продукція.
2. Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді інноваційного центру, бізнес-інкубатору, технополісу, технопарку тощо.
3. Статус підприємства як інноваційного дає йому право на пільги, визначені частинами четвертою і п'ятою статті 19 цього Закону.-53- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
У статті, яка визначає статус інноваційного підприємства, записати норму, яка надає право регірнальним відділенням Реєстраційного органу приймати рішення про надання підприємству статус інноваційного.
Відхилено

71.
Розділ III. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності


Розділ IV. Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності


-54- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Доповнити розділ Ш новою статтею наступного змісту
"Стаття 16. Види державної фінансової підтримки інноваціної діяльності
Суб'єктам інноваційної діяльності надається державна фінансова підтримка у наступних видах:
а) державне інвестування (держзамовлення) пріоритетних інноваційних проектів;
б) пільгове державне кредитування пріоритетних інноваційних проектів;
в) компенсація відсотків, сплачуваних комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів;
г) страхування інноваційних проектів.

Враховано
Стаття 16. Види державної фінансової підтримки інноваціної діяльності
Суб'єктам інноваційної діяльності може бути надана державна фінансова підтримка у наступних видах:
а) повне державне інвестування пріоритетних інноваційних проектів;
б) часткове державне інвестування (до 50% необхідних коштів) за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних коштів за рахунок власних чи запозичених коштів суб'єктів інноваційної діяльності чи інвестиційних коштів інших фізичних чи юридичних осіб;
в) пільгове державне кредитування виконавців пріоритетних інноваційних проектів;
г) компенсація відсотків, сплачуваних комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів;
д) надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів;
є) державне страхування інноваційних проектів.
72.
Стаття 12. Джерела фінансування інноваційної діяльності


Стаття 17. Джерела фінансування інноваційної діяльності
73.
Фінансування інноваційної діяльності може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, власних чи запозичених коштів суб'єктів інноваційної діяльності, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.
-55- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Статтю 12 викласти у наступній редакції
"Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є:
а) кошти державного бюджету;
б) кошти місцевих бюджетів;
в) кошти спеціалізованих державних інноваційних фінансово-кредитних установ (в тому числі й реґіональних);
г) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності;
д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;
є) інші джерела, не заборонені законодавством України.
Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності здійснюється за рахунок джерел, перерахованих у підпунктах а), б) і в) частини першої цієї статті."
Враховано
Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є:
а) кошти державного бюджету;
б) кошти місцевих бюджетів;
в) кошти спеціалізованих державних і регіональних інноваційних фінансово-кредитних установ;
г) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності;
д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;
є) інші джерела, не заборонені законодавством України.
Державна фінансова підтримка інноваційної діяльності здійснюється за рахунок джерел, перерахованих у підпунктах а), б) і в) частини першої цієї статті.
74.
Стаття 13. Державний інноваційний фонд
-56- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Статтю 13 викласти у наступній редакції:
"Стаття 18. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа
1. Для здійснення державної фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності за рахунок бюджетних коштів і залучення вітчизняних та іноземних інвестицій Кабінет Міністрів України створює спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи.
2. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (далі - Установа) підпорядковується Центральному органові виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, діє на основі Положення про неї, яке розробляє Центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і затверджує Кабінет Міністрів України.
3. Кошти Установи формуються за рахунок коштів Державного бюджету, визначених Законом України "Про Державний бюджет", місцевих бюджетів, коштів від повернення раніше виданих Установою кредитів суб'єктам інноваційної діяльності, залучених вітчизнятих та іноземних інвестицій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, власної фінансово-господарської діяльності чи спільної діяльності із фінансованими нею суб'єктами інноваційної діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством України.
4. Фінансова підтримка Установою за рахунок коштів Державного бюджету може бути надана суб'єктам інноваційної діяльності для реалізації тільки тих інноваційних проектів, що отримали визначений згідно з положеннями статті 14 цього Закону статус пріоритетних інноваційних.
Кошти Установи, що формуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, витрачаються Установою виключно для фінансування регіональних інноваційних програм і проектів.
6. Для отримання державної фінансової підтримки суб'єкти інноваційної діяльності подають до Установи чи до одного із її регіональних відділень (якщо положення про Установу передбачає можливість створення регіональних відділень) інноваційні проекти та всі необхідні документи, перелік яких визначається Установою.
7. Установа організовує на конкурсних засадах у порядку, що визначається Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, відбір інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів здійснюються на засадах прозорості, відкритості, гласності.
8. Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого пройшов конкурсний відбір, у залежності від встановленого конкурсною процедурою рейтингу може отримати від Установи передбачені статтею 16 цього Закону види державної фінансової підтримки.
Фінансування Установою інноваційних проектів на безповоротній основі здійснюється тільки за рахунок коштів Державного бюджету, визначених Законом України "Про Державний бюджет", та коштів місцевих бюджетів.
10. Фінансування Установою інноваційних проектів на поворотній основі шляхом надання кредитів чи лізингу здійснюється за умови наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна, договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо.
11. Установа здійснює супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею фінансуються, та контролює цільове використання суб'єктами інноваційної діяльності наданих нею коштів.
12. Фінансова підтримка надається Установою у формі послідовних траншів за результатами контролю ходу виконання проектів.
13. Установа надає у засобах масової інформації щорічний звіт щодо профінансованих нею інноваційних проектів та результатів їх виконання, а також періодично інформує громадськість про:
- результати конкурсного відбору інноваційних проектів для державної фінансової підтримки і вид наданої фінансової підтримки;
- результати контролю виконання фінансованих інноваційних проектів;
- завершені інноваційні проекти та проекти, яким продовжені терміни їх реалізації із зазначенням причин;
- повернення раніше наданих кредитів.
Інформування щодо інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", здійснюється з врахуванням положень положення Закону України "Про державну таємницю".

Стаття 18. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа
1. Для здійснення державної фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності за рахунок бюджетних коштів і залучення вітчизняних та іноземних інвестицій Кабінет Міністрів України створює спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи.
2. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (далі - Установа) підпорядковується Центральному органові виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, діє на основі Положення (Статуту) про неї, яке затверджує Кабінет Міністрів України.
3. Кошти Установи формуються за рахунок коштів Державного бюджету, визначених Законом України "Про Державний бюджет", місцевих бюджетів (з урахуванням положень абзацу п'ятого статті 10 цього Закону), коштів від повернення раніше виданих Установою кредитів суб'єктам інноваційної діяльності, залучених вітчизняних та іноземних інвестицій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, власної фінансово-господарської діяльності чи спільної діяльності із фінансованими нею суб'єктами інноваційної діяльності та інших джерел, не заборонених законодавством України.
4. Фінансова підтримка Установою за рахунок коштів Державного бюджету надається суб'єктам інноваційної діяльності для реалізації пріоритетних інноваційних проектів.
5. Кошти Установи, що формуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, витрачаються Установою виключно для фінансування відповідних регіональних і місцевих інноваційних програм і проектів.
6. Для отримання державної фінансової підтримки суб'єкти інноваційної діяльності подають до Установи чи до одного із її регіональних відділень (якщо положення про Установу передбачає можливість створення регіональних відділень) інноваційні проекти та всі необхідні документи, перелік яких визначається Установою.
7. Установа організовує на конкурсних засадах у порядку, що визначається Центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності, відбір інноваційних проектів для їх фінансової підтримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів здійснюються на засадах прозорості, відкритості, гласності.
8. Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого пройшов конкурсний відбір, у залежності від встановленого конкурсною процедурою рейтингу може отримати від Установи передбачені статтею 16 цього Закону види державної фінансової підтримки.
9. Фінансування Установою інноваційних проектів на безповоротній основі здійснюється тільки за рахунок коштів Державного бюджету, визначених Законом України "Про Державний бюджет", та коштів місцевих бюджетів (з урахуванням положень абзацу п'ятого статті 10 цього Закону).
10. Фінансування Установою інноваційних проектів на поворотній основі шляхом надання кредитів чи лізингу здійснюється за умови наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна, договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо.
11. Установа здійснює супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею фінансуються, та контролює цільове використання суб'єктами інноваційної діяльності наданих нею коштів.
12. Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів може надаватися Установою у формі послідовних траншів за результатами контролю ходу виконання проектів.
13. Установа надає у засобах масової інформації щорічний звіт щодо профінансованих нею інноваційних проектів та результатів їх виконання, а також періодично інформує громадськість про:
- результати конкурсного відбору інноваційних проектів для державної фінансової підтримки і вид наданої фінансової підтримки;
- результати контролю виконання фінансованих інноваційних проектів;
- завершені інноваційні проекти та проекти, яким продовжені терміни їх реалізації із зазначенням причин;
- повернення раніше наданих кредитів.
Інформування щодо інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю", здійснюється з урахуванням цього Закону.
75.
Державний інноваційний фонд створено з метою фінансового забезпечення проведення державної політики у сфері інноваційної діяльності, здійснення фінансової та матеріально-технічної підтримки заходів, спрямованих на впровадження пріоритетних науково-технічних розробок та новітніх технологій у виробництво, технічне його переоснащення, освоєння випуску нових видів конкурентоспроможної продукції.76.
Державний інноваційний фонд підпорядковується центральному органу виконавчої влади у галузі науки і технологій.77.
Державний інноваційний фонд:78.
організовує на конкурсних засадах відбір інноваційних проектів відповідно до пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, в тому числі за регіональними інноваційними програмами;79.
надає фінансову підтримку суб'єктам інноваційної діяльності та сприяє залученню інвестицій для виконання інноваційних проектів;80.
сприяє розповсюдженню результатів інноваційної діяльності шляхом організації проведення виставок, конференцій, рекламної та видавничої діяльності.81.
Кошти Державного інноваційного фонду формуються за рахунок зборів до цього фонду, встановлених законодавством України, а також позабюджетних коштів, одержаних в результаті виконання інноваційних проектів, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, та інших надходжень, що не суперечать законодавству України.82.
Положення про Державний інноваційний фонд і порядок формування та використання його коштів затверджуються Кабінетом Міністрів України.

-57- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Доповнити статтю 13 такими частинами:
"Поряд з Державним інноваційним фондом є можливим створення місцевих (регіональних) інноваційних фондів.
Положення про місцеві (регіональні) інновіційні фонди та порядок їх формування та використання їх коштів затверджується відповідними місцевими радами"
Відхилено

83.
Розділ IV. Інноваційний продукт та інноваційні центри
-58- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338)
Розділ IV перенести вище і розташувати після розділу П.
Враховано

84.
Стаття 14. Критерії визначення інноваційного продукту85.
Критеріями визначення продукції як інноваційного продукту є:86.
відсутність аналогів, принципово нова продукція;87.
ступінь поліпшення техніко-економічних показників продукції в порівнянні з існуючими аналогами;88.
наявність сертифіката відповідності;
-59- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Передостанню фразу першої частини статті 14 вилучити
Враховано

89.
наявність сертифіката, що засвідчує відповідність продукції нормам, не нижчим від діючих в Україні.90.
Порядок визначення інноваційного продукту затверджується Кабінетом Міністрів України.91.
Стаття 15. Інноваційні центри
-60- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 15 вилучити з проекту. Вилучити всі посилання на інноваційні центри та Державний реєстр інноваційних центрів.
Враховано частково-61- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Назву статті 15 викласти у редакції:
"Технопарки, інноваційні центри, інноваційні підприємства та інші форми діяльності інноваційних структур.
Враховано частково

92.
Статус інноваційного центру надається підприємству, що виробляє та реалізує інноваційний продукт, шляхом занесення цього підприємства до Державного реєстру інноваційних центрів.
-62- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Частину першу статті 15 викласти у наступній редакції:
"Статус технопарку, інноваційного центру, інноваційного підприємства та інших форм діяльності інноваційних структур надається інноваційній структурі, яка створена відповідно до чинного законодавства і виробляє та реалізує інноваційний продукт, шляхом внесення цієї інноваційної структури до Державного реєстру інноваційних структур"


93.
Державну реєстрацію інноваційних центрів здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі науки і технологій шляхом запису і присвоєння їм реєстраційного номера у Державному реєстрі інноваційних центрів.94.
Документом, що засвідчує надання підприємству статусу інноваційного центру, є свідоцтво встановленого зразка.95.
Порядок державної реєстрації інноваційних центрів затверджується Кабінетом Міністрів України.

-63- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Ввести до тексту статті 15 абзац з визначенням переваг, що надає занесення підприємства до Державного реєстру інноваційних центрів.
Відхилено-64- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Доповнити проект Закону новим розділом із такою назвою
"Особливості оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності та стимулювання комерційних банків, що кредитують суб'єктів інноваційної діяльності"
Враховано
Розділ V. Особливості оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності та стимулювання комерційних банків, що кредитують суб'єктів інноваційної діяльності-65- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У новому розділі щодо особливостей оподаткування передбачити статтю у наступній редакції:
"Стаття 19. Особливості оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності
1. Впродовж перших трьох років виконання інноваційного проекту, який передбачає розробку, виробництво і реалізацію інноваційного продукту, і перших п'яти років виконання інноваційного проекту, який передбачає випуск і реалізацію інноваційної продукції, і за умови, що виконання проекту розпочато не пізніше трьох років від дати державної реєстрації інноваційного проекту, оподаткування операцій суб'єктів інноваційної діяльності здійснюється у порядку, за яким 50 відсотків податку на додану вартість з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з виконанням інноваційних проектів, і 50 відсотків податку на прибуток, одержаний від виконання цих проектів, залишаються у розпорядженні платника податків, зараховуються на його спеціальний рахунок і використовуються виключно на інноваційну, науково-технічну діяльність і розвиток власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз.
2. По операціях, визначених у частині першій цієї статті, суб'єкти інноваційної діяльностіведуть окремий бухгалтерський облік.
3. Кошти, зараховані на спеціальні рахунки згідно положень частини першої цієї статті і не використані протягом визначеного у ній строку, підлягають зарахуванню до Державного бюджету.
4. Інноваційним підприємствам дозволяється прискорена амортизація основних фондів і встановлюється щорічна 20-відсоткова норма прискореної амортизації основних фондів групи 3. При цьому амортизація основних фондів групи 3 проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.
5. Інноваційні підприємства сплачують земельний податок за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування."

Враховано
частково


Стаття 19. Особливості оподаткування суб'єктів інноваційної діяльності
1. Впродовж перших трьох років виконання інноваційного проекту, який передбачає розробку, виробництво і реалізацію інноваційного продукту, і перших п'яти років виконання інноваційного проекту, який передбачає випуск і реалізацію інноваційної продукції, і за умови, що виконання проекту розпочато не пізніше трьох років від дати державної реєстрації інноваційного проекту, оподаткування операцій суб'єктів інноваційної діяльності здійснюється у порядку, за яким 50 відсотків податку на додану вартість з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з виконанням інноваційних проектів, і 50 відсотків податку на прибуток, одержаний від виконання цих проектів, залишаються у розпорядженні платника податків, зараховуються на його спеціальний рахунок і використовуються виключно на інноваційну, науково-технічну діяльність і розвиток власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз.
2. По операціях, визначених у частині першій цієї статті, суб'єкти інноваційної діяльності ведуть окремий бухгалтерський облік.
Кошти у розмірі 50 відсотків податку на додану вартість і податку на прибуток, що залишаються у розпорядженні платника податків згідно положень частини першої цієї статті і не використані протягом визначених у ній строків, збільшених на один рік, підлягають зарахуванню до Державного бюджету.
Інноваційним підприємствам дозволяється прискорена амортизація основних фондів і встановлюється щорічна 20-відсоткова норма прискореної амортизації основних фондів групи 3. При цьому амортизація основних фондів групи 3 проводиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.
5. Інноваційні підприємства сплачують земельний податок за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.


-66- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У новому розділі щодо особливостей оподаткування передбачити додатково статтю у наступній редакції:
"Стаття 20. Особливості митного регулювання інноваційної діяльності
1. Необхідні для виконання інноваційного проекту, яким передбачається випуск інноваційного продукту, сировина, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту, при ввезенні в Україну звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.
Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів визначаються при реєстрації інноваційного проекту.
2. У разі використання сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів не для потреб виконання інноваційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість сплачується до бюджету в повному обсязі. При цьому платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввізного мита і податку на додану вартість, що мали бути сплачені при ввезенні на митну територію таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на суму податків, виходячи із 120% облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового використання.
3. Суб'єкти господарювання, митне регулювання відносно яких здійснюється згідно з положеннями частини першої цієї статті, щоквартально складають та подають до органів державної податкової адміністрації за своїм місцезнаходженням звіти про ввезені ними сировину, матеріали, устаткування, обладнання, компектуючі та інші товари, а також про їх цільове використання."
Відхилено
.


-67- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Доповнити Закон новою статтею наступного змісту:
"Стимулювання комерційних банків
Національний банк України звільняє комерційні банки, що кредитують виконання інноваційних проектів, від обов'язкового резервування сум кредиту в Національному банку України."
Враховано
Стаття 20. Стимулювання комерційних банків
Національний банк України звільняє комерційні банки, що кредитують виконання інноваційних проектів, від обов'язкового резервування сум кредиту в Національному банку України.

96.
Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері інноваційної діяльності


Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері інноваційної діяльності
97.
Стаття 16. Міжнародні договори про співробітництво у сфері інноваційної діяльності


Стаття 21. Міжнародні договори про співробітництво у сфері інноваційної діяльності
98.
Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила міжнародних договорів.


Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила міжнародних договорів.
99.
Розділ VI. Прикінцеві положення


Прикінцеві положення
100.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-68- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Враховано
частково
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
101.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
Доповнити "Прикінцеві положення" частиною третью наступного змісту:
"3. Внести наступні зміни до Законів України:
1) у абзаці другому статті 11 Закону України "Про інвестиційну діяльність" перед текстом "впровадженні відкриттів і винаходів" додати текст "реалізації інноваційних проектів,";
2) пункт 4.2.14 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) викласти у наступній редакції:
"Кошти, що надаються платнику податку - суб'єктові інноваційної діяльності спеціалізованими державними інноваційними фінансово-кредитними установами і фондами на умовах повного чи часткового інвестування та у вигляді кредитів на умовах часткового або повного їх повернення згідо до Закону України "Про інноваційну діяльність" та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
3) пункт 7.14 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) викласти у наступній редакції:
"7.14. Особливості оподаткування прибутку суб'єктів інноваційної діяльності при реалізації ними внесених до Державного реєстру інноваційних проектів встановлюються Законом України "Про інноваційну діяльність",
а підпункти 7.14.1 і 7.14.2 цієї статті вилучити;
4) пункт 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) доповнити абзацом такого змісту:
"Встановити, що з дня набрання чинності Закону України "Про інноваційну діяльність" справляння податку на прибуток від платників податку - суб'єктів інноваційної діяльності і амортизація їх основних фондів здійснюються з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність"";
5) пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156, №47, ст. 294, №51, ст.305; 1998 р., №10, ст. 37, №17, ст. 83) доповнити абзацом такого змісту:
"Встановити, що з дня набрання чинності Закону України "Про інноваційну діяльність" справляння податку на додану вартість від платників податку - суб'єктів інноваційної діяльності здійснюється з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність"";
6) частину першу статті 12 Закону України "Про податок на землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст. 238, 1997 р., №47, ст. 294) доповнити пунктом такого змісту:
"з дня набрання чинності Закону України "Про інноваційну діяльність" інноваційні підприємства сплачують земельний податок з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність"
7) статтю 21 Закону України "Про єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №19, ст. 259) доповнити окремою частиною такого змісту:
"з дня набрання чинності Закону України "Про інноваційну діяльність" справляння ввізного мита суб'єктами інноваційної діяльності здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність".

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
3. Внести наступні зміни до Законів України:
1) у абзаці другому статті 11 Закону України "Про інвестиційну діяльність" перед текстом "впровадженні відкриттів і винаходів" додати текст "реалізації інноваційних проектів,";
2) пункт 4.2.14 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) викласти у наступній редакції:
"Кошти, що надаються платнику податку - суб'єктові інноваційної діяльності спеціалізованими державними інноваційними фінансово-кредитними установами на умовах повного чи часткового інвестування та у вигляді кредитів на умовах часткового або повного їх повернення згідо до Закону України "Про інноваційну діяльність" та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
3) пункт 7.14 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) викласти у наступній редакції:
"7.14. Особливості оподаткування прибутку суб'єктів інноваційної діяльності при реалізації ними внесених до Державного реєстру інноваційних проектів встановлюються Законом України "Про інноваційну діяльність", а підпункти 7.14.1 і 7.14.2 цієї статті вилучити;
4) пункт 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст. 181) доповнити абзацом такого змісту:
"Встановити, що з дня набрання чинності Законом України "Про інноваційну діяльність" справляння податку на прибуток від платників податку - суб'єктів інноваційної діяльності і амортизація їх основних фондів здійснюються з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність"";
5) пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156, №47, ст. 294, №51, ст.305; 1998 р., №10, ст. 37, №17, ст. 83) доповнити абзацом такого змісту:
"Встановити, що з дня набрання чинності Законом України "Про інноваційну діяльність" справляння податку на додану вартість від платників податку - суб'єктів інноваційної діяльності здійснюється з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність"";
6) частину першу статті 12 Закону України "Про податок на землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст. 238, 1997 р., №47, ст. 294) доповнити пунктом такого змісту:
"з дня набрання чинності Законом України "Про інноваційну діяльність" інноваційні підприємства сплачують земельний податок з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність";


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні