Назва: Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування
Автор: Народний депутат України Франчук І.Р.
Головний комітет: Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування


Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування
3.
Цей Закон визначає правові, соціальні, фінансово-економічні та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування населення України з метою реалізації встановлених Конституцією України прав усіх громадян на охорону здоров'я, медичну допомогу і медичне страхування.
-1-Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Преамбулу законопроекту викласти у такій редакції: "Цей Закон відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає принципи, правові, організаційні та фінансові засади і механізми функціонування загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування громадян в Україні".
Враховано
Цей Закон відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає принципи, правові, організаційні та фінансові засади і механізми функціонування загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування громадян в Україні.
4.
Розділ І. Загальні положення


Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування - застраховані особи, страхувальники, надавачі медичної допомоги та страховик;
застраховані особи - особи, які відповідно до цього Закону підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню та мають право на медичну допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
представники застрахованих осіб - об'єднання громадян, у тому числі профспілки або їх об'єднання, та інші особи, уповноважені відповідно до закону;
страхувальники - це:
а) роботодавець - для осіб, зазначених у пунктах 1-5, 8, 17, 18 та 20 частини першої статті 6 цього Закону;
б) навчальні заклади - для осіб, зазначених у пунктах 6, 7 та 19 частини першої статті 6 цього Закону;
в) особи, зазначені у пункті 12 частини першої статті 6 та у частині другій (особи, які застраховані добровільно) і у частині третій статті 6 цього Закону;
г) органи місцевого самоврядування - для осіб, зазначених у пунктах 10, 11, 14, 15 (крім осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання), 16 частини першої статті 6 цього Закону;
д) відповідні фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування України (Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд соціального страхування на випадок безробіття) - для осіб, зазначених у пунктах 9, 13 та 15 (за осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) частини першої статті 6 цього Закону;
роботодавці - підприємства, установи, організації, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання; підприємства, установи, організації, військові частини, де проходять військову службу (працюють) військовослужбовці; об'єднання громадян, громадяни-підприємці чи фізичні особи, які використовують працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власники розташованих в Україні іноземних підприємств, установ, організацій (у тому числі міжнародних), філій та представництв чи інших відокремлених підрозділів, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
платники страхових зборів - особи (юридичні або фізичні), на яких згідно з цим Законом покладено обов'язки сплати страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування або які добровільно приймають на себе ці обов'язки;
страховик - Фонд загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування України (далі - Фонд медичного страхування України);
надавачі медичної допомоги - заклади охорони здоров'я усіх форм власності; особи, які здійснюють медичну практику та надають медичну допомогу за договором про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
представники надавачів медичної допомоги - власники закладів охорони здоров'я чи уповноважені ними особи; особи, які здійснюють медичну практику (їх об'єднання) чи уповноважені ними особи;
об'єкт загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування - страховий випадок, із настанням якого застрахована особа має право на отримання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
страховий випадок - подія, передбачена законодавством (профілактика, діагностика, лікування захворювань і невиробничих травм, реабілітаційні заходи, вагітність і пологи тощо), з настанням якої виникає обов'язок страховика сплатити надавачу медичної допомоги страхову суму за надання медичної допомоги застрахованій особі;
страхові збори - загальнообов'язкові платежі, які страхувальники зобов'язані сплачувати відповідно до цього Закону.
5.
Стаття 1. Поняття і мета загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування


Стаття 2. Поняття і мета загальнообов'язкового
державного соціального медичного
страхування
6.
1. Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування є формою соціального захисту інтересів населення та його здоров'я і складовою частиною системи державного соціального страхування.
-2- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48),
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт перший статті 1 викласти у такій редакції: "1. Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування є окремим видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, спрямованим на забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я та реалізацію державних гарантій на одержання безоплатної медичної допомоги".
Враховано
Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування є окремим видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, спрямованим на забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я та реалізацію державних гарантій на одержання безоплатної медичної допомоги.

7.
2. Метою загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є забезпечення рівних можливостей всіх громадян щодо реалізації їх конституційних прав на ефективну і доступну медичну допомогу за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в обсягах відповідно до програм загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
-3- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347),
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Пункт другий статті 1 розпочати реченням у такій редакції: "Метою загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є:".
Враховано
Метою загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є:


8.
3. Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування спрямоване на:9.
1) забезпечення рівного права громадян у доступності медичної допомоги незалежно від віку, статі, стану здоров'я;
-4- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320), Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Підпункти 1 та 2 пункту третього статті 1 викласти у такій редакції: "забезпечення рівних прав громадян на одержання медичної допомоги належного обсягу та якості;
створення умов для поліпшення та збереження здоров'я населення;".
Враховано
забезпечення рівних прав громадян на одержання медичної допомоги належного обсягу та якості;

10.
2) створення умов безоплатності медичної допомоги в момент її отримання;створення умов для поліпшення та збереження здоров'я населення;
11.
3) фінансування медичної допомоги в обсягах, що має забезпечити гарантований у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування обсяг медичної допомоги.
-5- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Підпункт 3 пункту третього статті 1 викласти у такій редакції: "підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, що спрямовуються на охорону здоров'я;".
Враховано
підвищення ефективності використання фінансових ресурсів, що спрямовуються на охорону здоров'я;
-6- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Підпункт третій статті 1 доповнити новими пунктами у такій редакції: "посилення правової та економічної заінтересованості держави, підприємств, установ, організацій та населення в охороні здоров'я;
удосконалення медичного обслуговування населення, підвищення його якості та ефективності".
Враховано
посилення правової та економічної заінтересованості держави, підприємств, установ, організацій та населення в охороні здоров'я;
удосконалення медичного обслуговування населення, підвищення його якості та ефективності.-7- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную законопроект після статті 1 доповнити новою статтею у такій редакції, змінивши при цьому подальшу нумерацію статей: "Стаття . Законодавство України у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
Законодавство України, що регулює відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, складається із Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, то застосовуються правила міжнародного договору".
Враховано
Стаття 3. Законодавство України у сфері
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування

Законодавство України, що регулює відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, складається із Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону та прийнятих відповідно до них інших нормативно-правових актів.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, то застосовуються правила міжнародного договору.
12.
Стаття 2. Принципи здійснення загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-8- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У назві статті 2 виключити слово "здійснення".
Враховано
Стаття 4. Принципи загальнообов'язкового
державного соціального медичного
страхування
13.
Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування базується на наступних принципах:
Абзац перший статті 2 викласти у такій редакції: "Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування грунтується на принципах:".

Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування грунтується на принципах:
14.
1) обов'язковість державного соціального медичного страхування;
-9- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт перший статті 2 доповнити новим підпунктом у такій редакції: "законності", а пункт 1 статті 2 об'єднати з пунктом п'ятим цієї статті та викласти у такій редакції: "обов'язковості", змінивши подальшу нумерацію пунктів.
Враховано
законності;
обов'язковості;


-10- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Пункт перший статті 2 викласти у такій редакції: "обов'язковості державного соціального медичного страхування осіб, зазначених у статті 6 цього Закону;".
Враховано
редакційно

15.
2) законодавче визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
-11- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48),
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пункт другий статті 2 виключити, а
Враховано

16.
3) гарантування державою можливості реалізації застрахованими особами своїх прав на безоплатну медичну допомогу через систему загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
пункти третій та четвертий статті 2 викласти у такій редакції:
"гарантованості медичної допомоги;

гарантованості медичної допомоги;
17.
4) забезпечення в разі настання страхового випадку одержання в достатніх обсягах медичної допомоги на всій території України;
доступності та рівності громадян в одержанні медичної допомоги належного обсягу та якості;".

доступності та рівності громадян в одержанні медичної допомоги належного обсягу та якості;

18.
5) обов'язковість фінансування Фондом (управліннями та відділеннями) загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування витрат, пов'язаних із наданням медичної допомоги, у обсягах, передбачених цим Законом;19.
6) зарахування страхових внесків до солідарного (не персоніфікованого) Фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та їх субсидування з боку держави;
-12- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48),
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт 6 статті 2 викласти у такій редакції: "солідарності та субсидування;".
Враховано
солідарності та субсидування;

20.
7) цільове використання коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
-13- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт 7 статті 2 викласти у такій редакції: "цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;".
Враховано
цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;-14- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Пропоную пункт 7 статті 2 викласти у такій редакції: "виключно цільове використання коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;".
Враховано
редакційно

21.
8) паритетність представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в управлінні системою загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
-15- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Підпункт 8 статті 2 доповнити новим підпунктом, зміст яких викласти у такій редакції: "широкого залучення громадян, закладів охорони здоров'я до вироблення державної політики в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
невідворотності юридичної відповідальності суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування за правопорушення в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;".
Враховано
широкого залучення громадян, закладів охорони здоров'я до вироблення державної політики в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
невідворотності юридичної відповідальності суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування за правопорушення в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
22.
Стаття 3. Держава у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-16- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347), Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Зміст статті 3 врахувати в статті 8 остаточної редакції законопроекту. Назву та зміст статті 3 викласти у такій редакції: "Стаття . Право на одержання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням
Враховано
Стаття 5. Право на одержання медичної
допомоги за загальнообов'язковим
державним соціальним медичним
страхуванням

23.
1. Державою гарантується отримання через систему загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування безоплатної медичної допомоги відповідно до державних соціальних стандартів та нормативів у сфері охорони здоров'я.
Право на одержання медичної допомоги, в тому числі на забезпечення лікарськими засобами, за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та застраховані відповідно до цього Закону".

Право на одержання медичної допомоги, в тому числі на забезпечення лікарськими засобами, за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та застраховані відповідно до цього Закону.-17- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353),
Кабінет Міністрів України,
Зміст статті 3 викласти у такій редакції: "Держава через уповноважені органи забезпечує у загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванні надходження страхових внесків і встановлених бюджетних асигнувань.
Враховано
редакційно
у статті 8
остаточної
редакції
проекту
закону

24.
2. З метою захисту інтересів громадян держава через уповноважені органи забезпечує в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування:
Бюджетні асигнування на охорону здоров'я виділяються на такі цілі:


25.
1) надходження асигнувань за застрахованих осіб, віднесених до категорій населення, за яких мають сплачувати страхові внески органи місцевого самоврядування та Пенсійний фонд;
медико-санітарні та оздоровчо-профілактичні цільові програми й види медичної допомоги особливої соціальної вагомості, включаючи імунізацію, грошові дотації на ліки пільговим категоріям населення, надзвичайні заходи щодо боротьби з епідеміями, за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
внески на обов'язкове державне соціальне медичне страхування громадян за відповідними категоріями, встановленими у статті 6 цього закону;
цільові дотації на підготовку і перепідготовку медичних кадрів".


26.
2) надходження асигнувань, спрямованих на здійснення медико-санітарних та оздоровчо-профілактичних цільових програм і видів медичної допомоги особливої соціальної ваги, імунізації, забезпечення лікарськими засобами і виробами медичного призначення пільгових категорій населення згідно з чинним законодавством, проведення надзвичайних заходів щодо боротьби з епідеміями, тощо;27.
3) нормативне регулювання діяльності у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
28.
Розділ ІІ. Система загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-18- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347),
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Враховано

29.
Стаття 4. Суб'єкти і об'єкти загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
Назву розділу ІІ виключити, змінивши подальшу нумерацію розділів остаточної редакції законопроекту, а назву статті 4 викласти у редакції "Визначення термінів" та доповнити частину першу цієї статті реченням у такій редакції: "У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:". Розпочати цією статтею розділ І остаточної редакції законопроекту, змінивши подальшу нумерацію статей.


30.
1. Суб'єктами правовідносин у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є застраховані особи, страхувальники, страховики і надавачі медичної допомоги.
-19- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 1 статті 4 викласти у такій редакції: "Суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування - застраховані особи, страхувальники, надавачі медичної допомоги та страховик".
Враховано

31.
2. Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.
-20- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347),
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пункт 2 статті 4 доповнити новим пунктом, змінивши подальшу нумерацію пунктів цієї статті, зміст пунктів викласти у такій редакції: "Застраховані особи - особи, які відповідно до цього Закону підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню та мають право на медичну допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
представники застрахованих осіб - об'єднання громадян, у тому числі профспілки або їх об'єднання, та інші особи, уповноважені відповідно до закону".
Враховано

32.
3. Страхувальниками у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є:
-21- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347), Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Пункт 3 статті 4 викласти у такій редакції: "страхувальники - це:
а) роботодавець - для осіб, зазначених у пунктах 1-5, 8, 17, 18 та 20 частини першої статті 6 цього Закону;
б) навчальні заклади - для осіб, зазначених у пунктах 6, 7 та 19 частини першої статті 6 цього Закону;
в) особи, зазначені у пункті 12 частини першої статті 6 та у частині другій (особи, які застраховані добровільно) і у частині третій статті 6 цього Закону;
г) органи місцевого самоврядування - для осіб, зазначених у пунктах 10, 11, 14, 15 (крім осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання), 16 частини першої статті 6 цього Закону;
д) відповідні фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування України (Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонд соціального страхування на випадок безробіття) - для осіб, зазначених у пунктах 9, 13 та 15 (за осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) частини першої статті 6 цього Закону;".
Враховано33.
1) роботодавці;
-22- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Пункти перший, другий, третій та шостий частини 3 статті 4 викласти у такій редакції: "Страхувальниками відповідно до цього Закону є:
роботодавець (для осіб, зазначених у пунктах 1 - 5, 8, 17 і 18 частини першої статті 5 цього Закону, крім осіб, яким надано відпустку по догляду за дитиною);
навчальні заклади, де навчаються особи, зазначені у пунктах 7 і 19 частини першої статті 5 цього Закону;
особи, зазначені у пункті 12 частини першої статті 5 цього Закону;
органи місцевого самоврядування - для осіб, перелічених у пунктах 10, 11, 13 - 16 статті 5 цього Закону;
цільовий фонд страхування на випадок безробіття для осіб, перелічених у пунктах 6 та 9 цього Закону".
Враховано
редакційно
у статті 1
остаточної
редакції
законопроекту

34.
2) застраховані особи, які забезпечують себе роботою самостійно на засадах здійснення підприємницької, адвокатської, нотаріальної, творчої та іншої діяльності, пов'язаної з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності;

35.
3) застраховані особи (наймані працівники), які відповідно до цього Закону сплачують страхові внески;36.
4) Пенсійний фонд України;37.
5) навчальні заклади вищої та професійно-технічної освіти, заклади післядипломної освіти, наукові установи;38.
6) органи місцевого самоврядування;39.
7) Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

-23- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48),
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7), Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт третій статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту: "Роботодавці - підприємства, установи, організації, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання; підприємства, установи, організації, військові частини, де проходять військову службу (працюють) військовослужбовці; об'єднання громадян, громадяни-підприємці чи фізичні особи, які використовують працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власники розташованих в Україні іноземних підприємств, установ, організацій (у тому числі міжнародних), філій та представництв чи інших відокремлених підрозділів, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;".
Враховано

-24- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Статтю 4 доповнити пунктом такого змісту: "Роботодавцем відповідно до цього Закону є:
1. власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або уповноважений ним орган і фізичні особи, які використовують найману працю;
2. власники, розташованих в Україні іноземних підприємств, установ, організацій (у тому числі міжнародних), філій та представництв, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано
редакційно-25- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт третій статті 4 доповнити новим пунктом у такій редакції: "платники страхових зборів - особи (юридичні або фізичні), на яких згідно з цим Законом покладено обов'язки сплати страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування або які добровільно приймають на себе ці обов'язки;".
Враховано

40.
4. Страховиком загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є Фонд загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування України (далі Фонд медичного страхування), який здійснює страхову діяльність згідно з цим Законом.
-26- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430), Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт четвертий статті 4 викласти у такій редакції: "страховик - Фонд загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування України (далі - Фонд медичного страхування України);".
Враховано


41.
5. Надавачами медичної допомоги в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є заклади охорони здоров'я незалежно від форм власності, акредитовані та ліцензовані в установленому законодавством України порядку, а також окремі медичні, фармацевтичні працівники, або група таких працівників, які надають медичну допомогу в межах закладів охорони здоров'я або поза ними на засадах підприємницької діяльності, за умови достатнього рівня освіти, кваліфікації, з дотриманням стандартів надання медичної допомоги та ліцензування.
-27-Н.д.Франчук І.А. (Округ №7),
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 5 статті 4 доповнити новим пунктом, зміст цих пунктів викласти у такій редакції: "надавачі медичної допомоги - заклади охорони здоров'я усіх форм власності; особи, які здійснюють медичну практику та надають медичну допомогу за договором про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
представники надавачів медичної допомоги - власники закладів охорони здоров'я чи уповноважені ними особи, особи, які здійснюють медичну практику (їх об'єднання) чи уповноважені ними особи;".
Враховано


42.
6. Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є страховий випадок, з настанням якого застрахований має право на отримання безоплатної медичної допомоги.
-28- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272), Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пункт 6 статті 4 викласти у такій редакції: "Об'єкт загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування - страховий випадок, із настанням якого застрахована особа має право на отримання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;".
Враховано


43.
7. Страховим випадком в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є подія, з настанням якої виникає необхідність надання медичної допомоги у зв'язку з профілактикою, діагностикою, лікуванням і реабілітацією захворювань, побутових травм, а також у зв'язку з вагітністю і пологами в обсягах, передбачених Державною програмою загальнообов'язкового соціального медичного страхування (далі - Державною програмою) або територіальними програмами загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування (далі - територіальними програмами).
-29-Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт сьомий статті 4 викласти у такій редакції: "Страховий випадок - подія, передбачена законодавством (профілактика, діагностика, лікування захворювань і невиробничих травм, реабілітаційні заходи, вагітність і пологи тощо), з настанням якої виникає обов'язок страховика сплатити надавачу медичної допомоги страхову суму за надання медичної допомоги застрахованій особі;".
Враховано

-30- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320), Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Статтю 4 законопроекту доповнити новим пунктом у такій редакції:
"Страхові збори - загальнообов'язкові платежі, які страхувальники зобов'язані сплачувати відповідно до цього Закону".


Враховано


44.
Стаття 5. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню


Стаття 6. Особи, які підлягають
загальнообов'язковому державному
соціальному медичному страхуванню
45.
1. Загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню підлягають:


Загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню підлягають:
46.
1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в організаціях і установах незалежно від форм власності, господарювання, виду діяльності, в об'єднаннях громадян та у фізичних осіб, а також особи, які постійно виконують свої службові обов'язки на інших, передбачених законодавством умовах, у тому числі за договорами цивільно-правового характеру;
-31- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Пункт 1 статті 5 викласти у такій редакції:
1) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, в їхніх філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах, у громадян-підприємців чи у фізичних осіб, які на договірних засадах або інших умовах відповідно до законодавства за винагороду використовують працю найманих працівників (службовців), у тому числі тих, хто виконує роботу на умовах трудового договору (контракту), за договорами цивільно-правового характеру чи на інших умовах, передбачених законодавством;".
Враховано
редакційно
1) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, в їхніх філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах, в об'єднаннях громадян, у громадян-підприємців чи у фізичних осіб, які на договірних засадах або інших умовах відповідно до законодавства за винагороду використовують працю найманих працівників (службовців), у тому числі тих, хто виконує роботу на умовах трудового договору (контракту), за договорами цивільно-правового характеру чи на інших умовах, передбачених законодавством;


-32- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Підпункт перший пункту першого статті 5 викласти у такій редакції: "громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, утворених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, в їхніх філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах, в об'єднаннях громадян, у громадян-підприємців чи у фізичних осіб, які на договірних засадах або інших умовах відповідно до законодавства за винагороду використовують працю найманих працівників (службовців), у тому числі тих, хто виконує роботу на умовах трудового договору (контракту), за договорами цивільно-правового характеру чи на інших умовах, передбачених законодавством;".
Враховано

47.
2) члени колективних підприємств;
-33- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353),
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Підпункти 2-8 пункту 1 статті 5 викласти у такій редакції:
"2) члени колективних чи орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств;
Враховано
редакційно
2) члени колективних чи орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств;
48.
3) особи, які згідно із законодавством України працюють на іноземних підприємствах, в установах та організаціях, в міжнародних організаціях, філіях і представництвах та інших відокремлених підрозділах, які провадять діяльність на території України;
3) особи, які згідно з законодавством України працюють на іноземних підприємствах, в установах та організаціях (у тому числі міжнародних), філіях, представництвах чи інших відокремлених підрозділах, які провадять діяльність на території України;

3) особи, які згідно з законодавством України працюють на іноземних підприємствах, в установах та організаціях (у тому числі міжнародних), філіях, представництвах чи інших відокремлених підрозділах, які провадять діяльність на території України;
49.
4) громадяни України, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах, розташованих на території України;
4) громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах, розташованих на території України;

4) громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах, розташованих на території України;
50.
5) особи, обрані на виборні посади до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді;
5) особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді;

5) особи, обрані на виборні посади до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, які отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на виборній посаді;
51.
6) особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищують кваліфікацію з відривом від виробництва у випадку, коли вони отримують матеріальну допомогу відповідно до Закону України "Про зайнятість населення";
6) особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищують кваліфікацію з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ чи організацій без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства;

6) особи, які проходять професійну підготовку, перепідготовку або підвищують кваліфікацію з відривом від виробництва за направленням підприємств, установ чи організацій без збереження заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства;
52.
7) клінічні ординатори, магістранти, аспіранти, докторанти;
7) особи, які навчаються в інтернатурі, клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі, ад'юнктурі;

7) особи, які навчаються в інтернатурі, клінічній ординатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі, ад'юнктурі;
53.
8) особи, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, та за якими на визначений законодавством термін на період працевлаштування зберігається середня заробітна плата за попереднім місцем роботи;
8) особи, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, та за якими на визначений законодавством термін на період працевлаштування зберігається середня заробітна плата за попереднім місцем роботи;".

8) особи, трудовий договір з якими розірвано у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, та за якими на визначений законодавством термін на період працевлаштування зберігається середня заробітна плата за попереднім місцем роботи;
54.
9) безробітні в період одержання допомоги по безробіттю;
-34- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Підпункти 9-19 пункту 1 статті 5 викласти у такій редакції: "
9) особи, зареєстровані як безробітні;
Враховано
9) особи, зареєстровані як безробітні;

55.
10) особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною;
10) особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною;

10) особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною;
56.
11) непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом першої групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду;
11) непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом першої групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду;

11) непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом першої групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду;
57.
12) особи, які забезпечують себе роботою самостійно на засадах підприємницької, адвокатської, нотаріальної, творчої та іншої діяльності, пов'язаної з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності;
12) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, а також особи, які провадять підприємницьку діяльність, і члени їхніх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;

12) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, а також особи, які провадять підприємницьку діяльність, і члени їхніх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності;
58.
13) непрацюючі пенсіонери;
13) непрацюючі пенсіонери;
14) непрацюючі діти віком до 18 років;
15) непрацюючі інваліди;
16) непрацюючі багатодітні матері, які мають дітей віком до 18 років;
17) особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
18) працівники воєнізованих формувань, утворених відповідно до законів України, особи рядового і начальницького складу фельд'єгерської служби центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкованості, а також працівники спеціалізованих воєнізованих аварійно-рятувальних частин і загонів центрального органу виконавчої влади у сфері надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
19) особи, які навчаються у вищих або професійно-технічних навчальних закладах за денною (очною) формою навчання".

13) непрацюючі пенсіонери;
59.
14) непрацюючі діти та молодь до 18 років;


14) непрацюючі діти віком до 18 років;
15) непрацюючі інваліди;
60.
15) непрацюючі багатодітні матері, які мають дітей віком до 18 років;


16) непрацюючі багатодітні матері, які мають трьох або більше дітей віком до 18 років;
61.
16) особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу;


17) особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу;
62.
17) працівники воєнізованих формувань, особи начальницького і рядового складу фельд'єгерської служби Міністерства зв'язку України, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкованості;
-35- Н.д.Мичко М.І. (Округ №60)
Пропоную доповнити пункт 17 частини першої статті 5 після слів "воєнізованих формувань" словами "утворених відповідно до законів України".
Враховано
18) працівники воєнізованих формувань, утворених відповідно до законів України, особи рядового і начальницького складу фельд'єгерської служби центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкованості, а також працівники спеціалізованих воєнізованих аварійно-рятувальних служб центрального органу виконавчої влади у сфері надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;


-36- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 17 статті 5 після слова "підпорядкованості" доповнити словами "а також працівники спеціалізованих воєнізованих аварійно-рятувальних служб центрального органу виконавчої влади у сфері надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;".
Враховано

63.
18) особи, які навчаються у вищих навчальних закладах з денною формою навчання та в професійно-технічних навчальних закладах;


19) особи, які навчаються у вищих або професійно-технічних навчальних закладах за денною (очною) формою навчання;
64.
19) особи, застраховані від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які стали інвалідами внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.
-37- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Доповнити пункт перший статті 5 у такій редакції: "особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших, утворених відповідно до законів України, військових формуваннях, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях та в органах Міністерства внутрішніх справ України".
Враховано
20) особи офіцерського складу, прапорщики, мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та Державного департаменту України з питань виконання покарань, а також особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, Службі безпеки України, інших, утворених відповідно до законів України, військових формуваннях та в органах Міністерства внутрішніх справ України.

65.
Зміни та доповнення до переліку категорій громадян, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню, визначаються законодавчими актами України.
-38- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Абзац другий частини першої статті 5 викласти у такій редакції: "Зміни та доповнення до переліку категорій громадян, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню, визначаються законодавчими актами України".
Відхилено


66.
2. Усі застраховані є членами Фонду медичного страхування. Іншим особам, які постійно проживають в межах адміністративно-територіальної одиниці, і не є членами Фонду медичного страхування, медична допомога надається в порядку, визначеному законодавством та спеціальними договорами.
-39- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48),
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пункт другий статті 5 викласти у такій редакції: "Інші особи, які не увійшли до переліку осіб, визначених частиною першою цієї статті, та перебувають в Україні на законних підставах, можуть одержувати в Україні медичну допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням відповідно до загальнодержавних чи регіональних програм або за договорами добровільного медичного страхування, укладеними із Фондом медичного страхування України".
Враховано
Інші особи, які не увійшли до переліку осіб, визначених частиною першою цієї статті, та перебувають в Україні на законних підставах, можуть одержувати в Україні медичну допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням відповідно до загальнодержавних чи регіональних програм або за договорами добровільного медичного страхування, укладеними із Фондом медичного страхування України.

67.
3. Медичне страхування громадян України, які постійно або тимчасово проживають за межами України, здійснюється у порядку, встановленому на підставі двосторонніх угод України із країнами, в яких перебувають громадяни. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню на тих же умовах, що і громадяни України, якщо інше не передбачено законодавством України, а також міжнародними договорами України.
-40- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347), Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пункт третій статті 5 викласти у такій редакції: "Громадяни України, які працюють за межами території України та не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, мають право на забезпечення медичною допомогою за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням в Україні за договорами добровільного медичного страхування, укладеними із Фондом медичного страхування України".
Враховано
Громадяни України, які працюють за межами території України та не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, мають право на забезпечення медичною допомогою за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням в Україні за договорами добровільного медичного страхування, укладеними із Фондом медичного страхування України.-41- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Частину 3 статті 5 викласти у такій редакції:
"Медичне страхування громадян України, які постійно або тимчасово проживають за межами України, здійснюється на підставі двосторонніх угод України з країнами, де перебувають громадяни.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно перебувають в Україні, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню на тих же умовах, що і громадяни України, якщо інше не передбачено законодавством України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано
редакційно

Стаття 7. Платники страхових зборів

Платниками страхових зборів є:
1) страхувальники - роботодавці:
підприємства, установи та організації, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання; підприємства. установи, організації, військові частини, де проходять військову службу (працюють) військовослужбовці; об'єднання громадян, громадяни-підприємці чи фізичні особи, які на договірних засадах або на умовах трудового договору (контракту), за договорами цивільно-правового характеру чи на інших умовах, передбачених законодавством, за винагороду використовують працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні);
іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), філії та представництва чи інші відокремлені підрозділи, які відповідно до законодавства чи на інших умовах використовують за винагороду працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
громадяни України, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та на договірних засадах або на інших умовах відповідно до законодавства використовують за винагороду працю інших найманих працівників;
страхувальники - роботодавці, якщо інше не встановлено законом, сплачують 50 відсотків розміру нарахованих страхових зборів за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 1-5, 7, 8, 17, 18 та 20 частини першої статті 6 цього Закону;
2) застраховані особи, зазначені у пунктах 1 - 5, 7, 8, 17, 18 та 20 частини першої статті 6 цього Закону, які сплачують 50 відсотків розміру нарахованих страхових зборів;
3) особи, зазначені у пункті 12 частини першої статті 6 та у частині другій (за осіб, які застраховані добровільно) і у частині третій статті 6 цього Закону;
4) органи місцевого самоврядування за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 6, 10, 11, 14, 15 (крім осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання), 16 та 19 частини першої статті 6 цього Закону;
5) відповідні фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування України за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 9, 13, 15 (за осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) частини першої статті 6 цього Закону.

68.
Стаття 6. Державна і територіальні програми загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-42-Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Назву та пункт перший статті 6 викласти у такій редакції: "Стаття . Програми у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
Враховано

Стаття 8. Програми у сфері
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування
69.
1. Державна програма визначає перелік і обсяг гарантованого рівня медичної допомоги та умови її надання у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Державна програма розробляється уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я разом з Фондом медичного страхування відповідно до державних соціальних стандартів та нормативів у сфері охорони здоров'я та затверджується Кабінетом Міністрів України у строки, передбачені для подання Державного бюджету України на черговий рік.

Для забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я в Україні органами державної влади та місцевого самоврядування в межах їх повноважень затверджуються загальнодержавні, державні, регіональні та інші програми в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
Базова програма загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування (далі - Базова програма) затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади в сфері охорони здоров'я та фінансів, Фонду медичного страхування України і включає в себе обсяги медичної допомоги, які надаються громадянам в межах загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. На основі Базової програми можуть розроблятися регіональні та інші програми в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Обсяг та умови надання медичної допомоги, передбачені регіональними програмами, не можуть бути нижчі ніж встановлені Базовою програмою.
Загальнодержавна програма затверджується з метою реалізації довгострокових пріоритетів країни у сфері охорони здоров'я і становить комплекс взаємопов'язаних правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян на отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги безоплатно.

Для забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров'я в Україні органами державної влади та місцевого самоврядування в межах їх повноважень затверджуються загальнодержавні, державні, регіональні та інші програми в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
Базова програма загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування (далі - Базова програма) затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади в сфері охорони здоров'я та фінансів, Фонду медичного страхування України і включає в себе обсяги медичної допомоги, які надаються громадянам в межах загальнообов'язкового державного медичного страхування. На основі Базової програми можуть розроблятися регіональні та інші програми в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування. Обсяг та умови надання медичної допомоги, передбачені регіональними програмами, не можуть бути нижчі ніж встановлені Базовою програмою.
Загальнодержавна програма затверджується з метою реалізації довгострокових пріоритетів країни у сфері охорони здоров'я і становить комплекс взаємопов'язаних правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян на отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги безоплатно.


70.
2. На основі Державної програми Уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації з урахуванням особливостей стану здоров'я населення, демографічних, економічних, екологічних та інших умов розробляють і затверджують територіальні програми. Перелік і обсяг гарантованого рівня медичної допомоги та умови її надання, що передбачені територіальною програмою, не можуть бути нижчими, ніж у Державній програмі.
-43- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт другий статті 6 викласти у такій редакції: "На перехідний період загальнодержавною програмою забезпечується:
баланс між витратами на охорону здоров'я з державного та місцевих бюджетів та витратами, пов'язаними із наданням медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
поетапне збільшення розміру Фонду медичного страхування України за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та поступове забезпечення повного покриття витрат за надану медичну допомогу в межах загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування за рахунок Фонду медичного страхування України;
поетапне збільшення переліку видів медичної допомоги, які надаються за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
поетапний перехід на безпосереднє фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів загальнодержавних та інших медико-санітарних та оздоровчо-профілактичних цільових програм, пов'язаних з імунізацією, наданням медичної допомоги при соціально небезпечних захворюваннях, невідкладних станах, що загрожують життю або здоров'ю громадян, здійсненням надзвичайних заходів, в тому числі, в зонах стихійного лиха, катастроф, забезпеченням лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення, а також пов'язаних із наданням медичної допомоги в інших, визначених законодавством випадках;
поступовий перехід на фінансування надавачів медичної допомоги залежно від обсягу та якості наданої ними медичної допомоги".
Враховано
На перехідний період загальнодержавною програмою забезпечується:
баланс між витратами на охорону здоров'я з державного та місцевих бюджетів та витратами, пов'язаними із наданням медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
поетапне збільшення розміру Фонду медичного страхування України за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та поступове забезпечення повного покриття витрат за надану медичну допомогу в межах загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування за рахунок Фонду медичного страхування України;
поетапне збільшення переліку видів медичної допомоги, які надаються за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
поетапний перехід на безпосереднє фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів загальнодержавних та інших медико-санітарних та оздоровчо-профілактичних цільових програм, пов'язаних з імунізацією, наданням медичної допомоги при соціально небезпечних захворюваннях, невідкладних станах, що загрожують життю або здоров'ю громадян, здійсненням надзвичайних заходів, в тому числі, в зонах стихійного лиха, катастроф, забезпеченням лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових категорій населення, а також пов'язаних із наданням медичної допомоги в інших, визначених законодавством випадках;
поступовий перехід на фінансування надавачів медичної допомоги залежно від обсягу та якості наданої ними медичної допомоги.

71.
3. У випадку неповного збору страхових внесків уповноваженим центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров'я разом з Фондом медичного страхування розробляються та вносяться до Кабінету Міністрів України відповідні зміни до Державної та територіальних програм.
-44- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Пункт третій статті 6 викласти у такій редакції: "Відповідно до загальнодержавної програми можуть розроблятися відповідні регіональні медико-санітарні, оздоровчо-профілактичні та інші цільові програми".
Враховано
Відповідно до загальнодержавної програми можуть розроблятися відповідні регіональні медико-санітарні, оздоровчо-профілактичні та інші цільові програми.-45- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Перше речення частини другої статті 6 проекту слід викласти у такій редакції: "На основі Державної програми Уряд Автономної Республіки Крим спільно з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації спільно з обласними радами, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації спільно з Київською та Севастопольською міськими радами з урахуванням особливостей стану здоров'я населення, демографічних, економічних, екологічних та інших умов розробляють і затверджують територіальні програми загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування".
Враховано
частково


72.
Стаття 7. Свідоцтво про соціальне страхування
-46- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву статті 7 доповнити словами "загальнообов'язкове державне".
Враховано
Стаття 9. Свідоцтво про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування
73.
1. Особам, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню, видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів загальнообов'язкового державного соціального страхування та документом суворої звітності.
Пункт 1 статті 7 викласти у такій редакції: "Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню, одержують свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є документом суворої звітності, єдиним для всіх видів загальнообов'язкового державного соціального страхування".

Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню, одержують свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке є документом суворої звітності, єдиним для всіх видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.
74.
2. Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджується Кабінетом Міністрів України. Застраховані особи у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування зобов'язані пред'являти свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у випадку кожного звернення по медичну допомогу.
-47- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 2 статті 7 викласти у такій редакції: "Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджується Кабінетом Міністрів України".
Враховано
Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджується Кабінетом Міністрів України.
75.
Стаття 8. Інформація в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-48- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320), Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
У назві статті 8 слово "системі" замінити словом "сфері". Зміст статті 8 викласти у такій редакції:
Враховано
Стаття 10. Інформація у сфері
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування
76.
1. Інформація у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію. Забороняється, крім випадків передбачених законодавством, розголошувати без згоди на те застрахованого чи його законного представника конфіденційну інформацію, пов'язану із страховими випадками.
"Інформація у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування надається та використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію.
Забороняється розголошувати без згоди застрахованої особи чи її законного представника конфіденційну інформацію стосовно даних про застраховану особу, отримувані нею доходи та надану їй медичну допомогу, крім випадків, передбачених законом".

Інформація у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування надається та використовується з дотриманням вимог, передбачених законодавством про інформацію.
Забороняється розголошувати без згоди застрахованої особи чи її законного представника конфіденційну інформацію стосовно даних про застраховану особу, отримувані нею доходи та надану їй медичну допомогу, крім випадків, передбачених законом.
77.
2. Страховики через засоби масової інформації зобов'язані роз'яснювати права та обов'язки громадян, передбачені цим Законом.
-49- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную частини другу та третю статті 8 перенести у частину другу статті 14 остаточної редакції законопроекту.
Враховано

78.
3. Страховики надають на безоплатній основі застрахованим особам та страхувальникам консультації з питань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.79.
Розділ ІІІ. Права і обов'язки суб'єктів у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-50- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву розділу ІІІ та назву статті 9 викласти у такій редакції: "Розділ ІІ. Права та обов'язки суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
Враховано
Розділ ІІ
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
80.
Стаття 9. Права та обов'язки застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
Стаття . Права та обов'язки застрахованої особи".

Стаття 11. Права та обов'язки застрахованої особи
81.
1. Застраховані особи мають право:


1. Застрахована особа має право:
82.
1) на отримання медичної допомоги на всій території України згідно з Державною або територіальною програмами;
51- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт 1 та підпункт перший пункту першого статті 9 викласти у такій редакції: "отримувати за договорами про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням медичну допомогу належного обсягу та якості незалежно від місця її постійного проживання;".
Враховано
отримувати за договорами про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням медичну допомогу належного обсягу та якості незалежно від місця її постійного проживання;

83.
2) на вільне прикріплення до лікаря первинної медико-санітарної ланки, яке здійснюється на наступний рік протягом останнього місяця поточного року;
-52- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Підпункт другий пункту першого статті 5 викласти у такій редакції: "вільного вибору надавача медичної допомоги відповідно до умов договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;".
Враховано
вільного вибору надавача медичної допомоги відповідно до умов договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
84.
3) брати участь на виборній основі в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
-53- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7),
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Підпункт 3 пункту першого статті 9 викласти у редакції: "брати участь в управлінні Фондом медичного страхування України через своїх представників відповідно до цього Закону;".
Враховано
брати участь в управлінні Фондом медичного страхування України через своїх представників відповідно до цього Закону;
85.
4) на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності страховика, страхувальника, надавача медичної допомоги, посадових і службових осіб у передбачених законодавством випадках;
-54- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347), Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Підпункт 4 пункту першого статті 9 викласти у такій редакції: "на захист своїх прав у суді;", а підпункт п'ятий пункту першого статті 9 викласти у редакції:
Враховано
на захист своїх прав у суді;
86.
5) отримувати безоплатно від Фонду медичного страхування роз'яснення з питань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
"отримувати безоплатно від Фонду медичного страхування України консультації з питань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування".

отримувати безоплатно в Фонді медичного страхування України консультації з питань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

87.
2. Застраховані особи зобов'язані:
-55- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац перший пункту другого та підпункт перший пункту другого статті 9 викласти у такій редакції: "Застрахована особа зобов'язана:
Враховано
2. Застрахована особа зобов'язана:
88.
1) своєчасно та в повному обсязі сплачувати страхові внески до Фонду медичного страхування в установленому законодавством порядку;
своєчасно та в повному обсязі сплачувати страхові збори до Фонду медичного страхування України у випадках, передбачених цим Законом;".

своєчасно та в повному обсязі сплачувати страхові збори до Фонду медичного страхування України у випадках, передбачених цим Законом;
89.
2) повідомляти страховика про інші діючі договори медичного страхування щодо відповідного об'єкта страхування;
-56- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт 2 частини другої статті 9 вилучити, змінивши подальшу нумерацію пунктів цієї статті.
Враховано

90.
3) отримувати медичну допомогу у закладах охорони здоров'я або у медичних працівників, з якими Фонд медичного страхування уклав угоди;
-57- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Підпункт третій пункту другого статті 9 викласти у такій редакції: "додержуватися вимог законів України в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;".
Враховано
додержуватися вимог законів України в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;

91.
4) дотримуватися правил поведінки та режиму лікування, визначених закладом охорони здоров'я та медичним персоналом , які їх лікують;
-58- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Підпункт 4 пункту другого статті 9 викласти у такій редакції: "дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я та режиму лікування;".
Враховано
дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я та режиму лікування;
92.
5) свідомо не створювати ризику для свого здоров'я.
-59- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Доповнити підпункт п'ятий пункту другого статті 9 новими підпунктами у такій редакції:
"отримати свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пред'являти його при зверненні по медичну допомогу;
виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом".
Враховано
свідомо не створювати ризику для свого здоров'я;
отримати свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пред'являти його при зверненні по медичну допомогу;
виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом.
93.
Стаття 10. Права та обов'язки страхувальників у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування


Стаття 12. Права та обов'язки страхувальника
94.
1. Страхувальники мають право:
-60- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Враховано
1. Страхувальник має право:
95.
1) брати участь на виборній основі в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
Назву статті 10 викласти у такій редакції "Права та обов'язки страхувальника". Абзац перший пункту першого та підпункт перший пункту першого статті 10 викласти у редакції: "Страхувальник має право:
брати участь в загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванні відповідно до цього Закону;".

брати участь в загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванні відповідно до цього Закону;
96.
2) захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси застрахованих, у тому числі у суді.
-61- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Підпункт другий пункту першого статті 10 викласти у такій редакції: "отримувати в органах управління Фонду медичного страхування України безоплатно інформацію про порядок та умови сплати страхових зборів та використання страхових коштів Фонду;".
Враховано
захищати свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси застрахованих осіб, у тому числі в суді;
отримувати в органах управління Фонду медичного страхування України безоплатно інформацію про порядок та умови сплати страхових зборів та використання страхових коштів Фонду;


-62- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10),
Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Доповнити пункт перший статті 10 новими підпунктами такого змісту:
"брати участь у підготовці пропозицій щодо визначення розміру страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;
отримувати безоплатно в Фонду медичного страхування України консультації з питань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування".
Враховано
брати участь у підготовці пропозицій щодо визначення розміру страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;
отримувати безоплатно в Фонді медичного страхування України консультації з питань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
97.
2. Страхувальники зобов'язані:
-63-Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац перший пункту другого та підпункт перший пункту другого статті 10 викласти у такій редакції:
" Страхувальник зобов'язаний:
Враховано
2. Страхувальник зобов'язаний:
98.
1) зареєструватися у встановленому порядку в робочому органі виконавчої дирекції Фонду медичного страхування;
зареєструватися у Фонді медичного страхування України як платник страхових зборів в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;".

зареєструватися у Фонді медичного страхування України як платник страхових зборів в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

99.
2) своєчасно та в повному розмірі сплачувати страхові внески до Фонду медичного страхування;
100.
3) щорічно подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду медичного страхування відомості про чисельність працівників, річну суму заробітної плати, кількість працюючих, відомості про сплату страхових внесків, в тому числі застрахованими особами;
-64- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Підпункти 3, 4 та 5 пункту другого статті 10 викласти у такій редакції: "подати Фонду медичного страхування України відомості:
про сплату страхових зборів, у тому числі застрахованими особами;
Враховано
подати Фонду медичного страхування України відомості:
про сплату страхових зборів, у тому числі застрахованими особами;
101.
4) не пізніше як за два місяці інформувати про ліквідацію чи реорганізацію підприємства, установи, організації, зміну юридичної адреси;
про ліквідацію (реорганізацію) підприємства, установи, організації в десятиденний строк з дня прийняття рішення про це;
про зміну облікових реквізитів підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження та юридичної адреси в десятиденний строк з дня виникнення відповідних змін;
про чисельність найманих працівників, розмір їхньої заробітної плати за встановленою формою звітності;
про зміну відомостей про застраховану особу в десятиденний строк з дня одержання цих змін;".

про ліквідацію (реорганізацію) підприємства, установи, організації в десятиденний строк з дня прийняття рішення про це;
про зміну облікових реквізитів підприємства, установи, організації, їх місцезнаходження та юридичної адреси в десятиденний строк з дня виникнення відповідних змін;
про чисельність найманих працівників, розмір їхньої заробітної плати за встановленою формою звітності;
102.
5) своєчасно повідомляти робочі органи виконавчої дирекції Фонду медичного страхування про припинення трудового договору (контракту) із застрахованою особою або про перехід застрахованої особи до іншої категорії громадян, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню.
-65- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353),
Пункт п'ятий частини другої статті 10 викласти у такій редакції:
"своєчасно повідомляти територіальні фонди про припинення трудового договору із застрахованою особою або про перехід застрахованої особи до іншої категорії громадян, які підлягають обов'язковому державному соціальному медичному страхуванню".
Враховано
редакційно
про зміну відомостей про застраховану особу в десятиденний строк з дня одержання цих змін;-66- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430),
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Доповнити пункт другий статті 10 новими підпунктами у такій редакції:
"допускати посадових осіб Фонду медичного страхування України, органу державного контролю, інших контролюючих органів до перевірок правильності обчислення та сплати страхових зборів, використання страхових коштів і надавати їм інші необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;
надавати застрахованій особі безоплатно відомості про заробіток (дохід), розмір сплачених страхових зборів та інші відомості, що стосуються цієї особи та подаються до Фонду медичного страхування України;
виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом".
Враховано
допускати посадових осіб Фонду медичного страхування України, органу державного контролю, інших контролюючих органів до перевірок правильності обчислення та сплати страхових зборів, використання страхових коштів і надавати їм інші необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;
надавати застрахованій особі безоплатно відомості про заробіток (дохід), розмір сплачених страхових зборів та інші відомості, що стосуються цієї особи та подаються до Фонду медичного страхування України;
виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом.
103.
Стаття 11. Права і обов'язки надавача медичної допомоги у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-67- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву статті 11 викласти у такій редакції: "Права та обов'язки надавача медичної допомоги".
Враховано
Стаття 13. Права та обов'язки надавача медичної
допомоги

104.
1. Надавачі медичної допомоги мають право:


1. Надавач медичної допомоги має право:

105.
1) здійснювати свою діяльність на підставі статуту (положення), що затверджується власником або уповноваженим ним органом;
-68- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Абзац перший пункту першого статті 11 та підпункти перший та другий статті 11 викласти у такій редакції: "одержувати кошти від Фонду медичного страхування України та самостійно їх використовувати для забезпечення надання медичної допомоги застрахованим особам;
здійснювати діяльність, не пов'язану з загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням відповідно до законодавства;".
Враховано
одержувати кошти від Фонду медичного страхування України та самостійно їх використовувати для забезпечення надання медичної допомоги застрахованим особам;
106.
2) надавати послуги, виконувати роботи, реалізовувати продукцію чи здійснювати іншу діяльність поза системою загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування відповідно до законодавства України;
-69- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Доповнити частину 1 статті 11 новим пунктом у такій редакції: "самостійно використовувати кошти, одержані від Фонду медичного страхування, для забезпечення надання медичної допомоги застрахованим, у тому числі і на матеріальне заохочення медичних працівників".
Враховано
редакційно
здійснювати діяльність, не пов'язану з загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням відповідно до законодавства;
107.
3) вносити пропозиції щодо змін договору між страховиком та надавачем медичної допомоги про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
-70- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Підпункти третій та четвертий пункту першого статті 11 викласти у такій редакції:
Враховано

108.
4) застосовувати штрафні санкції до страховика у випадках, що передбачені договором між страховиком та надавачем медичної допомоги.
"на видачу листків непрацездатності, інших документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність застрахованої особи в порядку, встановленому законодавством;
брати участь у визначенні розмірів страхових сум за надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням".

на видачу листків непрацездатності, інших документів, що підтверджують тимчасову непрацездатність застрахованої особи, в порядку, встановленому законодавством;
брати участь у визначенні розмірів страхових сум за надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.
109.
2. Надавачі медичної допомоги зобов'язані:
-71- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Абзац перший пункту другого та підпункти перший та другий пункту другого статті 11 викласти у такій редакції: "Надавач медичної допомоги зобов'язаний:

2. Надавач медичної допомоги зобов'язаний:
110.
1) надавати медичну допомогу застрахованим громадянам у видах та обсязі, що передбачено договором між страховиком та надавачем медичної допомоги про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
забезпечити надання застрахованим особам медичної допомоги відповідно до стандартів медичних технологій в обсягах та на умовах, передбачених договором про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
Враховано
забезпечити надання застрахованим особам медичної допомоги відповідно до стандартів медичних технологій в обсягах та на умовах, передбачених договором про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;


111.
2) у разі неможливості надання медичної допомоги застрахованим громадянам, залучати відповідних фахівців інших закладів охорони здоров'я або проводити лікувально-профілактичні заходи в інших закладах охорони здоров'я;
у разі неможливості надання застрахованим особам медичної допомоги залучати відповідних фахівців або направляти їх для надання медичної допомоги в інші заклади охорони здоров'я на підставі відповідних договорів;".

у разі неможливості надання застрахованим особам медичної допомоги залучати відповідних фахівців або направляти їх для надання медичної допомоги в інші заклади охорони здоров'я на підставі відповідних договорів;
112.
3) вести облік застрахованих громадян та своєчасно надавати інформацію робочому органу виконавчої дирекції стосовно видів та обсягу наданої медичної допомоги застрахованим громадянам;
-72- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Підпункти 3 та 4 пункту другого статті 11 викласти у такій редакції: "
вести облік: застрахованих осіб; обсягу наданої застрахованим особам медичної допомоги; коштів, одержаних від страховика;
надавати медичну допомогу застрахованим особам незалежно від місця їх проживання;".
Враховано
вести облік: застрахованих осіб; обсягу наданої застрахованим особам медичної допомоги; коштів, одержаних від страховика;
надавати медичну допомогу застрахованим особам незалежно від місця їх проживання;

113.
4) вести облік коштів, що надійшли від Фонду медичного страхування;114.
5) виконувати інші умови договору між страховиком та надавачем медичної допомоги.
-73- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Доповнити підпункт п'ятий пункту другого статті 11 новими підпунктами, зміст яких викласти у такій редакції: "здійснювати заходи, спрямовані на удосконалення надання медичної допомоги, підвищення її якості;
6) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом та умовами договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням".
Враховано
здійснювати заходи, спрямовані на удосконалення надання медичної допомоги, підвищення її якості;
виконувати інші обов'язки, передбачені цим Законом та умовами договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.
115.
Стаття 12. Права і обов'язки страховика у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-74- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Назву статті 12 викласти у такій редакції: "Права та обов'язки страховика".
Враховано
Стаття 14. Права та обов'язки страховика
116.
1. Страховики мають право:
-75-Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац перший пункту першого статті 12 та підпункти 1 та 2 цього пункту викласти у такій редакції: "Страховик має право:
Враховано
1. Страховик має право:
117.
1) вільно обирати надавача медичної допомоги для виконання Державної та територіальних програм у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
в установленому порядку отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов'язків;
вимагати від страхувальників та застрахованих осіб своєчасної сплати страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування та додержання законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;".

в установленому порядку отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього обов'язків;
вимагати від страхувальників та застрахованих осіб своєчасної сплати страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування та додержання законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;

118.
2) брати участь в акредитації тих закладів охорони здоров'я, з якими укладено договори про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
-76- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Доповнити підпункт другий пункту першого статті 12 новим підпунктом, змінивши подальшу нумерацію підпунктів цієї статті. Зміст підпункту викласти у такій редакції: "укладати з надавачами медичної допомоги договори про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;".
Враховано
укладати з надавачами медичної допомоги договори про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
119.
3) розробляти розміри страхових внесків;
-77- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347), Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Підпункт третій пункту 1 статті 12 доповнити новим підпунктом і викласти у такій редакції:
"здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхувальниками страхових зборів та одержувати необхідні документи та пояснення;
розробляти пропозиції щодо розміру страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;".
Враховано
здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти сплати страхувальниками страхових зборів та одержувати необхідні документи та пояснення;
розробляти пропозиції щодо розміру страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;
120.
4) брати участь у визначенні тарифів на медичну допомогу;
-78- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Підпункт четвертий пункту першого статті 12 викласти у такій редакції: "брати участь у визначенні розмірів страхових сум за надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;".
Враховано
брати участь у визначенні розмірів страхових сум за надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
121.
5) відповідно до законодавства України вчиняти позов до надавача медичної допомоги на матеріальне відшкодування фізичної або моральної шкоди, що завдана застрахованій особі з його вини.
-79- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Підпункт п'ятий пункту першого статті 12 доповнити новим підпунктом, зміст цих підпунктів викласти у такій редакції: "порушувати відповідно до законодавства питання про притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
застосовувати стягнення, передбачені цим Законом та іншими законами".
Враховано
порушувати відповідно до законодавства питання про притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
застосовувати стягнення, передбачені цим Законом та іншими законами.

122.
2. Страховики зобов'язані:
-80- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац перший пункту другого статті 12 доповнити новим підпунктом, зміст якого викласти у такій редакції: "Страховик зобов'язаний:
Враховано
2. Страховик зобов'язаний:
123.
1) укладати договори із надавачами медичної допомоги про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
покривати надавачам медичної допомоги витрати відповідно до договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;".

покривати надавачам медичної допомоги витрати відповідно до договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;

124.
2) укладати договори загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування із страхувальниками;
-81- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7), Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Підпункти другий та третій пункту другого статті 12 викласти у такій редакції: "зареєструвати страхувальника як платника страхових зборів;
Враховано
зареєструвати страхувальника як платника страхових зборів;
125.
3) вести облік і здійснювати контроль за надходженням страхових внесків;
вести облік та звітність щодо страхових коштів;".

вести облік та звітність щодо страхових коштів;
126.
4) проводити розрахунки із надавачами медичної допомоги за надану медичну допомогу застрахованим особам згідно з договорами про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
Підпункт четвертий пункту другого статті 12 виключити.


127.
5) здійснювати контроль за якістю, достатністю та доцільністю медичних послуг, що надані застрахованій особі відповідно до умов договору;
-82- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Підпункт п'ятий пункту другого статті 12 викласти у такій редакції: "здійснювати контроль за нарахуванням та своєчасним надходженням страхових зборів;".

Враховано
здійснювати контроль за нарахуванням та своєчасним надходженням страхових зборів;

128.
6) захищати інтереси застрахованих осіб;
-83- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У підпункті шостому пункту другого статті 12 після слова "захищати" доповнити словами "відповідно до законодавства". Підпункт 6 пункту другого статті 12 доповнити новим підпунктом, зміст викласти у такій редакції: "в межах компетенції здійснювати контроль за якістю, достатністю та доцільністю медичної допомоги, яка надається застрахованим особам за договорами про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;".
Враховано
в межах компетенції здійснювати контроль за якістю, достатністю та доцільністю медичної допомоги, яка надається застрахованим особам за договорами про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
захищати відповідно до законодавства інтереси застрахованих осіб;
129.
7) виконувати інші обов'язки, пов'язані зі страховою діяльністю.
-84- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Підпункт 7 пункту другого статті 12 доповнити новими підпунктами, зміст пунктів викласти у такій редакції:
"надавати застрахованим особам і страхувальникам безоплатно консультації з питань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, роз'яснювати їх права та обов'язки;
публікувати в засобах масової інформації бюджет Фонду медичного страхування України на поточний рік та звіт про виконання бюджету Фонду медичного страхування України за минулий рік;
виконувати інші обов'язки, передбачені Положенням про Фонд медичного страхування України та цим Законом".
Враховано
надавати застрахованим особам і страхувальникам безоплатно консультації з питань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, роз'яснювати їх права та обов'язки;
публікувати в засобах масової інформації бюджет Фонду медичного страхування України на поточний рік та звіт про виконання бюджету Фонду медичного страхування України за минулий рік;
виконувати інші обов'язки, передбачені Положенням про Фонд медичного страхування України та цим Законом.
130.
Розділ ІV. Управління загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням


Розділ ІІІ
УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ МЕДИЧНИМ СТРАХУВАННЯМ
131.
Стаття 13. Фонд медичного страхування


Стаття 15. Фонд медичного страхування України
132.
1. Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування здійснює Фонд медичного страхування - некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, який затверджується його правлінням.
-85- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430), Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт перший статті 13 викласти у такій редакції: "Фонд медичного страхування України - спеціалізована державна неприбуткова організація, створена для акумуляції фінансових ресурсів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, яка не має на меті одержання прибутку і виконує функції державного управління загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.
Фонд медичного страхування України діє на підставі Положення про Фонд медичного страхування України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України".
Враховано
Фонд медичного страхування України - спеціалізована державна неприбуткова організація, створена для акумуляції фінансових ресурсів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, яка не має на меті одержання прибутку і виконує функції державного управління загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.
Фонд медичного страхування України діє на підставі Положення про Фонд медичного страхування України, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.


-86-Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48),
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347), Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Пункт перший статті 13 доповнити новою частиною у такій редакції: "Фонд медичного страхування України: бере участь у розробці засад державної політики у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та у підготовці і впровадженні загальнодержавної та Базової програми; приймає в межах повноважень рішення на підставі та на виконання цього Закону та інших актів законодавства".
Враховано
Фонд медичного страхування України: бере участь у розробці засад державної політики у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та у підготовці і впровадженні загальнодержавної та Базової програми; приймає в межах повноважень рішення на підставі та на виконання цього Закону та інших актів законодавства.

133.
Фонд медичного страхування набуває прав юридичної особи з дня реєстрації статуту у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади.
-87- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7),
Частину другу пункту першого статті 13 викласти у такій редакції: "Фонд медичного страхування України є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, відокремлене майно та рахунки в банках".
Враховано
Фонд медичного страхування України є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, відокремлене майно та рахунки в банках.
134.
2. Фонд медичного страхування не може здійснювати будь-яку іншу діяльність, крім тієї, для якої він створений, і використовувати кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю.
-88- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Пункт 2 статті 13 викласти у такій редакції: "Фонд медичного страхування України не може здійснювати будь-яку іншу діяльність, крім тієї, для якої він створений, і використовувати свої кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю". Пункт третій статті 13 виключити.
Враховано
Фонд медичного страхування України не може здійснювати будь-яку іншу діяльність, крім тієї, для якої він створений, і використовувати свої кошти на цілі, не пов'язані з цією діяльністю.
135.
3. Центральні органи управління Фондом медичного страхування знаходяться у місті Києві.136.
Стаття 14. Управління Фондом медичного страхування


Стаття 16. Управління Фондом медичного
страхування України
137.
Управління Фондом медичного страхування здійснюється на паритетних засадах державою, представниками застрахованих осіб та страхувальників (роботодавців).
-89- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У частині першій статті 14 слова "засадах" замінити словом "основі", слова "страхувальників (роботодавців)" замінити словами "надавачів медичної допомоги".
Враховано
Управління Фондом медичного страхування України здійснюється на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб та надавачів медичної допомоги.
138.
Безпосереднє управління Фондом медичного страхування здійснюють його правління та виконавча дирекція.
Частину другу статті 14 викласти у такій редакції: "Органами управління Фондом медичного страхування України є його правління та виконавча дирекція".

Органами управління Фондом медичного страхування України є його правління та виконавча дирекція.
139.
Стаття 15. Правління Фонду медичного страхування


Стаття 17. Правління Фонду медичного
страхування України
140.
1. До складу правління Фонду медичного страхування включаються представники держави, застрахованих осіб, роботодавців.
-90- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзаци перший та другий частини першої статті 15 викласти у такій редакції: "Вищим органом Фонду медичного страхування України є його правління, яке складається із представників від держави, застрахованих осіб і надавачів медичної допомоги".
Враховано
Вищим органом Фонду медичного страхування України є його правління, яке складається із представників від держави, застрахованих осіб і надавачів медичної допомоги.
141.
Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України. Представники застрахованих осіб та роботодавців обираються (делегуються) відповідно об'єднаннями профспілок та роботодавців, що мають статус всеукраїнських. Порядок виборів (делегування) визначається кожним об'єднанням самостійно.
-91- Н.д.Марковська Н.С. Реєстр.картка №347)
Частину другу пункту першого статті 15 викласти у такій редакції: "Представники від держави призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України, представники від застрахованих осіб і надавачів медичної допомоги обираються в порядку, визначеному Положенням про Фонд медичного страхування України. Членами правління Фонду медичного страхування України не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із одним і тим же роботодавцем". Перенести цю частину в кінець пункту першого статті 15.
Враховано
редакційно
-92- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У другому абзаці статті 15 друге речення викласти у такій редакції: "Представники застрахованих осіб обираються (делегуються) від об'єднань профспілок та об'єднань застрахованих осіб, що не є членами профспілок, з всеукраїнським статусом, представники роботодавців - обираються (делегуються) від їх об'єднань, що мають всеукраїнський статус".
Враховано
редакційно

142.
Від кожної з трьох представницьких сторін обирається (делегується) і призначається по 15 членів правління Фонду медичного страхування з вирішальним голосом та по 5 їх дублерів, які за тимчасової відсутності членів правління за рішенням голови правління виконують обов'язки членів правління Фонду медичного страхування.
-93- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Третій абзац статті 15 викласти у такій редакції: "Від кожної з трьох представницьких сторін обирається (делегується) і призначається по 15 членів правління Фонду медичного України страхування з вирішальним голосом без їх дублерів".
Враховано
редакційно
До складу правління Фонду медичного страхування України входять по 15 представників від держави, застрахованих осіб і надавачів медичної допомоги, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.


- 94- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину третю та четверту статті 15 викласти у такій редакції: "До складу правління Фонду медичного страхування України входять по 15 представників від держави, застрахованих осіб і надавачів медичної допомоги, які виконують свої обов'язки на громадських засадах.
Члени правління Фонду медичного страхування України обираються чи призначаються строком на шість років".
Враховано

143.
Створення правління і обрання його голови відбувається під наглядом представників центральних органів виконавчої влади України, що здійснюють державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
-95- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пропоную останній абзац статті 15 вилучити.
Враховано
Правління Фонду медичного страхування України обирається чи призначається строком на шість років.
Представники від держави призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України, представники від застрахованих осіб і надавачів медичної допомоги обираються в порядку, визначеному Положенням про Фонд медичного страхування України. Членами правління Фонду медичного страхування України не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах із одним і тим же роботодавцем.
144.
2. Правління Фонду медичного страхування обирається на шестирічний строк.
-96- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину першу пункту другого статті 15 викласти у такій редакції: "Повноваження члена правління Фонду медичного страхування України може припинятися достроково за рішенням правління Фонду у разі:
подання членом правління письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання ним обов'язків (у тому числі за станом здоров'я) або його смерті;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.
Повноваження члена правління Фонду медичного страхування України може припинятися достроково за рішенням органу, який його обрав чи призначив".
Враховано
Повноваження члена правління Фонду медичного страхування України може припинятися достроково за рішенням правління Фонду у разі:
подання членом правління письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
неможливості виконання ним обов'язків (у тому числі за станом здоров'я) або його смерті;
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.
Повноваження члена правління Фонду медичного страхування України може припинятися достроково за рішенням органу, який його обрав чи призначив.
145.
Строк повноважень членів правління Фонду медичного страхування закінчується в день першого засідання новоствореного правління цього Фонду.
-97- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7),
Частину другу пункту другого статті 15 викласти у такій редакції: "Строк повноважень членів правління Фонду медичного страхування України закінчується в день першого засідання новоутвореного складу правління.
Правління Фонду медичного страхування України очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувало більше половини загальної кількості членів правління.
Голова правління Фонду медичного страхування України має двох заступників, які разом з головою представляють три сторони.
Голова та два його заступники обираються на закритому засіданні Фонду медичного страхування України".
Враховано
Строк повноважень членів правління Фонду медичного страхування України закінчується в день першого засідання новоутвореного складу правління.
Правління Фонду медичного страхування України очолює голова, який обирається з членів правління Фонду строком на два роки почергово від представників кожної сторони. Обраним головою вважається член правління, за якого проголосувало більше половини загальної кількості членів правління.
Голова правління Фонду медичного страхування України має двох заступників, які разом з головою представляють три сторони.
Голова та два його заступники обираються на закритому засіданні Фонду медичного страхування України.

146.
3. Правління Фонду медичного страхування проводить свої засідання у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Засідання правління є правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин його членів і не менше половини членів від кожної із сторін. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів правління. У разі рівності голосів вирішальним є голос голови правління Фонду.
-98- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48),
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Пункт третій статті 15 викласти у такій редакції: "Правління Фонду медичного страхування України проводить свої засідання згідно з затвердженим ним планом, але не рідше одного разу на квартал. Засідання правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу кожної представницької сторони. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів правління.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління Фонду медичного страхування України.
За ініціативою голови правління Фонду медичного страхування України або за пропозицією більшості членів однієї з представницьких сторін правління чи на вимогу однієї третини членів правління Фонду медичного страхування України можуть проводитися позапланові засідання.
Рішення правління Фонду медичного страхування України, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковим до виконання суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування на всій території України".
Враховано
Правління Фонду медичного страхування України проводить свої засідання згідно з затвердженим ним планом, але не рідше одного разу на квартал. Засідання правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу кожної представницької сторони. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів правління.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління Фонду медичного страхування України.
За ініціативою голови правління Фонду медичного страхування України або за пропозицією більшості членів однієї з представницьких сторін правління чи на вимогу однієї третини членів правління Фонду медичного страхування України можуть проводитися позапланові засідання.
Рішення правління Фонду медичного страхування України, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковим до виконання суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування на всій території України.-99- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт третій статті 15 доповнити новою частиною у такій редакції: "Члени правління Фонду медичного страхування України можуть брати участь у виїзних засіданнях правління або виконувати інші завдання правління. У цьому разі Фонд медичного страхування України відшкодовує членам правління Фонду витрати на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку з виконанням цих обов'язків заробіток за місцем роботи".
Враховано
Члени правління Фонду медичного страхування України можуть брати участь у виїзних засіданнях правління або виконувати інші завдання правління. У цьому разі Фонд медичного страхування України відшкодовує членам правління Фонду витрати на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку з виконанням цих обов'язків заробіток за місцем роботи.
147.
Правління Фонду медичного страхування:
-100- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину другу пункту третього статті 15 викласти окремою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Назву статті викласти у такій редакції: "Стаття . Повноваження правління Фонду медичного страхування України".
Враховано
Стаття 18. Повноваження правління Фонду
медичного страхування України
Правління Фонду медичного страхування України:
148.
1) обирає на своєму закритому засіданні з членів правління строком на два роки голову правління Фонду медичного страхування та двох його заступників. При цьому забезпечується почергове представництво на цих посадах кожної з представницьких сторін, зазначених вище;
-101- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Підпункт 1 пункту третього статті 15 викласти у такій редакції: "визначає перспективні завдання Фонду медичного страхування України;".
Враховано
визначає перспективні завдання Фонду медичного страхування України;

149.
2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду медичного страхування та її робочих органів;


спрямовує і контролює діяльність виконавчих органів Фонду медичного страхування України;
150.
3) визначає кадрову політику;
-102- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Підпункт третій пункту третього статті 15 викласти у такій редакції: "затверджує заходи щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників Фонду медичного страхування України;".
Враховано
затверджує заходи щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників Фонду медичного страхування України;
151.
4) подає у встановленому порядку пропозиції щодо визначення розміру страхових внесків та нормативів його відрахувань до виконавчої дирекції Фонду медичного страхування та управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі;
-103- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 4 частини третьої статті 15 викласти у такій редакції: "подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;".
Враховано
подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення розміру страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;
152.
5) створює резерви коштів Фонду медичного страхування та затверджує порядок їх використання;
-104- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Підпункт п'ятий пункту третього статті 15 викласти у такій редакції: "формує резерви коштів Фонду медичного страхування України та затверджує порядок їх використання;".
Враховано
формує резерви коштів Фонду медичного страхування України та затверджує порядок їх використання;
153.
6) затверджує:


затверджує:
154.
Статут Фонду медичного страхування, зміни та доповнення до нього;
-105- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац другий підпункту шостого статті 15 виключити.
Враховано

155.
регламент роботи правління Фонду медичного страхування;


регламент роботи правління Фонду медичного страхування України;
156.
директора виконавчої дирекції та його заступників;


директора виконавчої дирекції та його заступників, а також приймає рішення про їх звільнення;
157.
Положення про виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування та її структуру;


Положення про виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування України та її структуру;
158.
чисельність виконавчої дирекції Фонду медичного страхування, посадові оклади її працівників та адміністративні витрати Фонду медичного страхування;
-106- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац шостий пункту 6 частини третьої статті 15 викласти у такій редакції: "структуру Фонду медичного страхування України, чисельність його працівників, асигнування на адміністративно-господарські витрати;".
Враховано
структуру Фонду медичного страхування України, чисельність його працівників, асигнування на адміністративно-господарські витрати;
159.
порядок реєстрації страхувальників у Фонді медичного страхування;
-107- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Абзац сьомий підпункту шостого статі 15 виключити.
Враховано

160.
Положення про порядок використання коштів в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування надавачами медичної допомоги та контроль за їх цільовим використанням;
-108- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Абзаци восьмий та дев'ятий підпункту 6 частини третьої статті 15 викласти у такій редакції: "порядок використання коштів резерву Фонду медичного страхування України;
Враховано
порядок використання коштів резерву Фонду медичного страхування України;
161.
інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, погоджену з Національним банком України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади;
порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, погоджений з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я".

порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, погоджений з Національним банком України та центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я;
162.
проект річного бюджету Фонду медичного страхування і подає його на затвердження Верховній Раді України у строки та за процедурою, передбаченою для подання проекту Державного бюджету України на черговий рік, оприлюднює у встановленому порядку звіти про його виконання;
-109- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Абзац десятий підпункту 6 частини третьої статті 15 об'єднані з абзацом одинадцятим цієї статті та викласти у такій редакції: "річні бюджети Фонду медичного страхування України, звіти про їх виконання;".
Враховано
річні бюджети Фонду медичного страхування України, звіти про їх виконання;
163.
річні програми робіт та звіти про їх виконання;164.
інші нормативні документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду медичного страхування;
-110- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Абзац дванадцятий підпункту шостого частини третьої статті 15 виключити.
Враховано

165.
7) розпоряджається майном, що перебуває у власності Фонду медичного страхування;
-111- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
У підпункті сьомому частини третьої статті 15 слово "розпоряджається" замінити словом "управляє", а у підпункт восьмий цієї частини викласти у такій редакції: "здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Фонд медичного страхування України та цим Законом".
Враховано
управляє майном, що перебуває у власності Фонду медичного страхування України;
166.
8) виконує інші функції, передбачені Статутом Фонду медичного страхування та цим Законом.


здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Фонд медичного страхування України та цим Законом.
167.
4. Правління Фонду медичного страхування діє на громадських засадах.
-112- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Частину четверту статті 15 перенести у частину першу статті 18 остаточної редакції законопроекту. Доповнити статтю 15 новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей. Назву та зміст статті викласти у такій редакції: " Стаття . Повноваження Голови правління Фонду медичного страхування України
Голова правління Фонду медичного страхування України:
веде засідання правління;
підписує протоколи засідань правління;
розподіляє обов'язки між членами правління щодо управління Фондом медичного страхування України;
приймає рішення з інших питань відповідно до Положення про Фонд медичного страхування України".
Враховано
Стаття 19. Повноваження Голови правління
Фонду медичного страхування України
Голова правління Фонду медичного страхування України:
веде засідання правління;
підписує протоколи засідань правління;
розподіляє обов'язки між членами правління щодо управління Фондом медичного страхування України;
приймає рішення з інших питань відповідно до Положення про Фонд медичного страхування України.
168.
Рішення правління Фонду медичного страхування, прийняте в межах його компетенції, обов'язкове для виконання всіма страхувальниками і застрахованими.169.
Стаття 16. Виконавча дирекція Фонду медичного страхування
-113- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Назву статті та абзац перший частини
Враховано
Стаття 20. Виконавчі органи Фонду медичного
страхування України

170.
1. Виконавча дирекція Фонду медичного страхування є постійно діючим виконавчим органом правління Фонду.
першої статті 16 викласти у такій редакції: "Стаття . Виконавчі органи Фонду медичного страхування України
Виконавчими органами Фонду медичного страхування України є виконавча дирекція Фонду медичного страхування України та її робочі органи".

Виконавчими органами Фонду медичного страхування України є виконавча дирекція Фонду медичного страхування України та її робочі органи.
171.
Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду медичного страхування, здійснює діяльність від імені Фонду медичного страхування у межах та в порядку, що визначається його Статутом і Положенням про виконавчу дирекцію, які затверджуються правлінням Фонду медичного страхування. Директор виконавчої дирекції Фонду медичного страхування входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.
114- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Частину другу пункту першого статті 16 викласти у такій редакції: "Виконавча дирекція Фонду медичного страхування України є підзвітною правлінню Фонду медичного страхування України, здійснює свою діяльність від його імені в порядку, визначеному Положенням про Фонд медичного страхування України і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування України. Директор виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу".
Враховано
Виконавча дирекція Фонду медичного страхування України є підзвітною правлінню Фонду медичного страхування України, здійснює свою діяльність від його імені в порядку, визначеному Положенням про Фонд медичного страхування України і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування України. Директор виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу.
172.
2. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду медичного страхування є її управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, відділення в районах та містах обласного підпорядкування.
-115- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт другий статті 16 викласти у такій редакції: "Робочими органами виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України є її управління - в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та відділення в районах і містах обласного значення.
Враховано
Робочими органами виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України є її управління - в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та відділення в районах і містах обласного значення.


173.
Управління і відділення Фонду медичного страхування є юридичними особами, мають самостійні кошториси видатків, печатки зі своїм найменуванням.
Управління та відділення виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України є юридичними особами, мають печатку зі своїм найменуванням, відокремлене майно, рахунки в банках".

Управління та відділення виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України є юридичними особами, мають печатку зі своїм найменуванням, відокремлене майно, рахунки в банках.
174.
Керівників управлінь і відділень призначає директор виконавчої дирекції Фонду медичного страхування.
-116- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Частину третю пункту другого статті 16 викласти у такій редакції: "Керівники управлінь і відділень призначаються директором виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України за погодженням з правлінням Фонду медичного страхування України".
Враховано
Керівники управлінь і відділень призначаються директором виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України за погодженням з правлінням Фонду медичного страхування України.
175.
Управління і відділення Фонду медичного страхування вирішують покладені на них завдання у тісній взаємодії з місцевими органами виконавчої влади.
Частину четверту пункту другого статті 16 викласти у такій редакції: "Управління та відділення виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України вирішують покладені на них завдання у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування".

Управління та відділення виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України вирішують покладені на них завдання у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.


-117- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Частину другу статті 16 після слів "у тісній взаємодії з місцевими органами виконавчої влади" доповнити такими словами "та органами місцевого самоврядування".
Враховано


176.
Стаття 17. Основні функції виконавчої дирекції Фонду медичного страхування
-118- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Назву та абзац перший частини першої статті 17, пункти перший та другий цієї статті викласти у такій редакції: "Стаття . Повноваження виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України та її робочих органів
Враховано
Стаття 21. Повноваження виконавчої дирекції
Фонду медичного страхування України
та її робочих органів
177.
Основними функціями виконавчої дирекції Фонду медичного страхування та її робочих органів є:
Виконавча дирекція Фонду медичного страхування України та її робочі органи:

Виконавча дирекція Фонду медичного страхування України та її робочі органи:
178.
1) ведення обліку застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
ведуть облік застрахованих осіб;

ведуть облік застрахованих осіб;
179.
2) ведення реєстру платників страхових внесків;
ведуть реєстр страхувальників і платників страхових зборів;".

ведуть реєстр страхувальників і платників страхових зборів;
180.
3) розробка розмірів страхових внесків;
-119- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Пункти третій, четвертий та п'ятий статті 17 викласти у такій редакції: "беруть участь у визначенні розмірів страхових сум за надану медичну допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
Враховано
беруть участь у визначенні розмірів страхових сум за надану медичну допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
181.
4) збір страхових внесків, облік та здійснення контролю за їх надходженням;
збирають та ведуть облік страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;

збирають та ведуть облік страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;

182.
5) участь у визначенні тарифів на медичні послуги;
здійснюють контроль за правильним нарахуванням та своєчасною сплатою страхових зборів;".

здійснюють контроль за правильним нарахуванням та своєчасною сплатою страхових зборів;
183.
6) прогнозування потреби в грошових коштах для покриття витрат за надану медичну допомогу в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
-120- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункти шостий статті 17 викласти у такій редакції: "прогнозують потреби в грошових коштах для покриття витрат за надану медичну допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;".

прогнозують потреби в грошових коштах для покриття витрат за надану медичну допомогу за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
184.
7) укладання із надавачами медичної допомоги договорів про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;укладають з надавачами медичної допомоги договори про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
185.
8) проведення розрахунків з надавачами медичної допомоги за надану медичну допомогу застрахованим особам відповідно до договорів про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
-121- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт восьмий статті 17 викласти у такій редакції: "здійснюють розрахунки з надавачами медичної допомоги за надану застрахованим особам медичну допомогу відповідно до договорів про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;".
Враховано
здійснюють розрахунки з надавачами медичної допомоги за надану застрахованим особам медичну допомогу відповідно до договорів про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
186.
9) забезпечення фінансової стабільності та вирівнювання фінансових можливостей територіальних систем загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
-122- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт дев'ятий статті 17 викласти у такій редакції: "вживають комплекс заходів для забезпечення фінансової стабільності загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та створення умов для вирівнювання обсягу та якості медичної допомоги, що надається застрахованим особам за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням на всій території України;".
Враховано
вживають комплекс заходів для забезпечення фінансової стабільності загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та створення умов для вирівнювання обсягу та якості медичної допомоги, що надається застрахованим особам за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням на всій території України;
187.
10) участь в акредитації надавачів медичної допомоги в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, контроль за якістю, достатністю та доцільністю медичної допомоги;
-123- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт 10 статті 17 викласти у такій редакції: "забезпечують контроль за якістю, достатністю та доцільністю наданої застрахованим особам медичної допомоги за договорами про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням".
Враховано
забезпечують контроль за якістю, достатністю та доцільністю наданої застрахованим особам медичної допомоги за договорами про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;
188.
11) взаємодія з іншими страховими фондами, що здійснюють загальнообов'язкове державне соціальне страхування;взаємодіють з іншими страховими фондами, що здійснюють загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
189.
12) виконання інших функцій, передбачених Статутом Фонду медичного страхування і Положенням про виконавчу дирекцію.
-124- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт дванадцятий статті 17 викласти у такій редакції: "здійснюють інші повноваження, передбачені Положенням про Фонд медичного страхування України і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування України".
Враховано
здійснюють інші повноваження, передбачені Положенням про Фонд медичного страхування України і Положенням про виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування України.


-125- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Статтю 17 доповнити новою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції проекту закону. Зміст статті викласти у такій редакції:
" Стаття . Повноваження виконавчого директора Фонду медичного страхування України
Виконавчий директор Фонду медичного страхування України:
формує виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування України;
без доручення Фонду медичного страхування України представляє його інтереси і діє від його імені;
керує поточною діяльністю Фонду медичного страхування України;
головує на засіданнях виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України;
підписує протоколи засідань виконавчої дирекції, накази та розпорядження, обов'язкові до виконання працівниками Фонду медичного страхування України;
затверджує штатний розпис, призначає на посади та звільнює з посад працівників Фонду медичного страхування України відповідно до законодавства;
несе персональну відповідальність за діяльність виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України;
здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Фонд медичного страхування України".
Враховано
Стаття 22. Повноваження виконавчого директора
Фонду медичного страхування України
Виконавчий директор Фонду медичного страхування України:
формує виконавчу дирекцію Фонду медичного страхування України;
без доручення Фонду медичного страхування України представляє його інтереси і діє від його імені;
керує поточною діяльністю Фонду медичного страхування України;
головує на засіданнях виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України;
підписує протоколи засідань виконавчої дирекції, накази та розпорядження, обов'язкові до виконання працівниками Фонду медичного страхування України;
затверджує штатний розпис, призначає на посади та звільнює з посад працівників Фонду медичного страхування України відповідно до законодавства;
несе персональну відповідальність за діяльність виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України;
здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Фонд медичного страхування України.
Стаття 23. Майно Фонду медичного страхування
України
Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду медичного страхування України, є майно, придбане ним за рахунок коштів, що надходять до цього Фонду, а також майно, передане йому у власність іншими власниками.
Майно, що передається Фонду медичного страхування України для здійснення страхової діяльності, використовується ним у порядку, встановленому законодавством України.
190.
Стаття 18. Нагляд за діяльністю Фонду медичного страхування
-126- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Назву статті 18 викласти у такій редакції: "Контроль за діяльністю Фонду медичного страхування України".

Стаття 24. Контроль за діяльністю Фонду
медичного страхування України
191.
1. Нагляд за діяльністю Фонду медичного страхування здійснює Наглядова рада.
-127- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт перший статті 18 викласти у такій редакції: "Контроль за діяльністю Фонду медичного страхування України щодо додержання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, завдань Фонду медичного страхування України і цільового використання його коштів здійснює Наглядова рада".

Контроль за діяльністю Фонду медичного страхування України щодо додержання законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, завдань Фонду медичного страхування України і цільового використання його коштів здійснює Наглядова рада.
192.
Метою нагляду є забезпечення виконання Фондом медичного страхування статутних завдань і цільового використання коштів Фонду медичного страхування.193.
2. Члени Наглядової ради діють на громадських засадах і не можуть бути одночасно членами правління Фонду медичного страхування, його виконавчої дирекції та її робочих органів.


Члени Наглядової ради діють на громадських засадах і не можуть бути одночасно членами правління Фонду медичного страхування України, його виконавчої дирекції та її робочих органів.
194.
До Наглядової ради, склад якої становить 12 осіб, входять у рівній кількості представники від держави, застрахованих осіб, роботодавців. Участь держави у Наглядовій раді здійснюється представниками уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, фінансів, економіки, праці та соціальної політики.
-128- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Частину другу пункту другого статті 18 викласти у такій редакції: "До складу Наглядової ради входять по 15 представників від держави, застрахованих осіб і надавачів медичної допомоги".
Враховано
До складу Наглядової ради входять по 15 представників від держави, застрахованих осіб і надавачів медичної допомоги.
195.
Представники застрахованих осіб делегуються об'єднаннями профспілок, представники роботодавців - об'єднаннями роботодавців, що мають статус всеукраїнських.
-129- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У другій частині статті 18 викласти третій абзац у такій редакції: "Представники застрахованих осіб обираються (делегуються) від об'єднань профспілок та об'єднань застрахованих осіб, що не є членами профспілок, з всеукраїнським статусом), представники роботодавців - обираються ( делегуються) від їх об'єднань, що мають всеукраїнський статус".
Враховано
редакційно
-130- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзаци третій, четвертий та п'ятий частини другої статті 18 викласти у такій редакції: "Представники від держави призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України. Представники від застрахованих осіб і надавачів медичної допомоги обираються в порядку, визначеному Положенням про Фонд медичного страхування України.
Враховано
Представники від держави призначаються та звільняються Кабінетом Міністрів України. Представники від застрахованих осіб і надавачів медичної допомоги обираються в порядку, визначеному Положенням про Фонд медичного страхування України.

196.
Строк повноважень членів Наглядової ради становить 6 років. Роботу Наглядової ради очолює голова, який обирається на два роки із складу членів Наглядової ради. При цьому забезпечується почергове головування представника кожної із сторін, зазначених у частині другій пункту 2 цієї статті.
Участь держави у Наглядовій раді здійснюється уповноваженими Кабінетом Міністрів України представниками центральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, фінансів, економіки, праці та соціальної.

Участь держави у Наглядовій раді здійснюється уповноваженими Кабінетом Міністрів України представниками центральних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, фінансів, економіки, праці та соціальної політики.
197.
Головою Наглядової ради та головою правління Фонду медичного страхування одночасно не можуть бути представники однієї і тієї ж представницької сторони.
Строк повноважень членів Наглядової ради становить 6 років. Наглядову раду очолює голова, який обирається строком на два роки із складу членів Наглядової ради почергово від представників кожної сторони і не може представляти ту сторону, від якої обрано голову правління Фонду медичного страхування України".

Строк повноважень членів Наглядової ради становить 6 років. Наглядову раду очолює голова, який обирається строком на два роки із складу членів Наглядової ради почергово від представників кожної сторони і не може представляти ту сторону, від якої обрано голову правління Фонду медичного страхування України.
198.
3. Наглядова рада:
-131- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Частину 3 статті 18 викласти окремою статтею. Назву статті викласти у такій редакції: "Повноваження наглядової ради", відповідно змінивши подальшу нумерацію статей.
Враховано
Стаття 25. Повноваження Наглядової ради
Наглядова рада:
199.
1) перевіряє діяльність Фонду медичного страхування;
-132- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Підпункти перший та другий пункту третього статті 18 викласти у такій редакції: "здійснює контроль за діяльністю Фонду медичного страхування України;
Враховано
здійснює контроль за діяльністю Фонду медичного страхування України;
200.
2) заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду медичного страхування з питань виконання його статутних завдань і цільового використання коштів Фонду медичного страхування, дає відповідні рекомендації Фонду;
заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України з питань виконання його завдань і цільового використання коштів Фонду медичного страхування України, дає відповідні рекомендації Фонду;".

заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України з питань виконання його завдань і цільового використання коштів Фонду медичного страхування України, дає відповідні рекомендації Фонду;
201.
3) при необхідності, крім щорічних аудиторських перевірок використання страхових коштів, призначає позачергові перевірки фінансової діяльності Фонду медичного страхування або окремих напрямків його роботи, діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду медичного страхування;
-133- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Підпункт третій пункту третього статті 18 викласти у такій редакції: "приймає рішення про проведення позачергових перевірок фінансової діяльності Фонду медичного страхування України або окремих напрямків його роботи, діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України;".
Враховано
приймає рішення про проведення позачергових перевірок фінансової діяльності Фонду медичного страхування України або окремих напрямків його роботи, діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України;
202.
4) одержує необхідну інформацію про роботу Фонду медичного страхування;


одержує необхідну інформацію про роботу Фонду медичного страхування України;
203.
5) у разі потреби вимагає скликання засідання правління Фонду медичного страхування;


у разі потреби вимагає скликання засідання правління Фонду медичного страхування України;
204.
6) у випадку порушень законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування встановлює Фонду медичного страхування строк для їх усунення. Якщо зазначені порушення не усунено, порушує питання про відповідальність посадових осіб Фонду медичного страхування згідно з чинним законодавством;
-134- Кабінет Міністрів України
Пункт 6 частини третьої статті 18 викласти у такій редакції: "відповідно до законодавства порушує питання про відповідальність посадових осіб Фонду медичного страхування України у разі виявлення грубих порушень законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування".
Враховано
відповідно до законодавства порушує питання про відповідальність посадових осіб Фонду медичного страхування України у разі виявлення грубих порушень законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;
205.
7) щорічно інформує Кабінет Міністрів України про свою діяльність;


щорічно інформує Кабінет Міністрів України про свою діяльність;
206.
8) сприяє налагодженню взаємовідносин і взаємодії Фонду медичного страхування, страхувальників та застрахованих у вирішенні завдань загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
-135- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Підпункт восьмий пункту третього статті 18 виключити, змінивши подальшу нумерацію підпунктів.
Враховано


207.
9) здійснює інші функції, передбачені Положенням про Наглядову раду Фонду медичного страхування.
Підпункт дев'ятий пункту третього статті 18 викласти у редакції: "здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду Фонду медичного страхування України".

здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду Фонду медичного страхування України.
208.
4. Наглядова рада Фонду медичного страхування проводить свої засідання не рідше одного разу на півріччя. Позачергові засідання скликаються головою Наглядової ради, а також на вимогу однієї третини її членів або за рішенням правління Фонду медичного страхування.
-136- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт четвертий статті 18 викласти окремою статтею, змінивши подальшу нумерацію статей остаточної редакції законопроекту. Назву та частину першу цієї статті викласти у такій редакції: "Стаття . Порядок діяльності Наглядової ради
Порядок діяльності Наглядової ради визначається регламентом, який затверджується на першому засіданні Наглядової ради Фонду медичного страхування України.
Наглядова рада Фонду медичного страхування України проводить свої засідання відповідно до плану, але не рідше одного разу на півріччя. Позачергові засідання у разі необхідності скликаються головою Наглядової ради, а також на вимогу однієї третини її членів або за рішенням правління Фонду медичного страхування України".
Враховано
Стаття 26. Порядок діяльності Наглядової ради
Порядок діяльності Наглядової ради визначається регламентом, який затверджується на першому засіданні Наглядової ради Фонду медичного страхування України.
Наглядова рада Фонду медичного страхування України проводить свої засідання відповідно до плану, але не рідше одного разу на півріччя. Позачергові засідання у разі необхідності скликаються головою Наглядової ради, а також на вимогу однієї третини її членів або за рішенням правління Фонду медичного страхування України.
209.
Засідання Наглядової ради є правомочними за наявності не менше двох третин її складу і не менше половини кожної із представницьких сторін. Рішення приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівності голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради.
-137- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Частину другу пункту четвертого статті 18 викласти у такій редакції: "Засідання Наглядової ради є правомочним за наявності не менше двох третин її складу і не менше половини кожної із представницьких сторін. Рішення приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. У разі рівності голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради".
Враховано
Засідання Наглядової ради є правомочним за наявності не менше двох третин її складу і не менше половини кожної із представницьких сторін. Рішення приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради. У разі рівності голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради.
210.
У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова правління та директор виконавчої дирекції Фонду медичного страхування або їх заступники.


У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь голова правління та директор виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України або їх заступники.
211.
Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданнях правління Фонду медичного страхування з правом дорадчого голосу. Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.


Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданнях правління Фонду медичного страхування України з правом дорадчого голосу. Наглядова рада провадить свою діяльність на принципах рівноправності сторін та їх відповідальності за прийняті нею рішення.
212.
Оформлення матеріалів засідання Наглядової ради та ведення її документації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду медичного страхування.


Оформлення матеріалів засідання Наглядової ради та ведення її документації здійснюється виконавчою дирекцією Фонду медичного страхування України.
213.
5. Положення про Наглядову раду Фонду медичного страхування затверджується Кабінетом Міністрів України.


Положення про Наглядову раду Фонду медичного страхування України затверджується Кабінетом Міністрів України.
214.
Стаття 19. Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-138- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
У назві статті 19 слово "нагляд" замінити словом "контроль".
Пункт перший цієї статті викласти у такій редакції:
Враховано
Стаття 27. Державний контроль у сфері
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування
215.
1. Державний нагляд за діяльністю Фонду медичного страхування здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади. Спрямовує та координує роботу зазначених органів з цих питань Кабінет Міністрів України.
"Державний контроль у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в межах своєї компетенції здійснюють органи державної влади. Відповідно до законів України окремі функції щодо державного контролю у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування можуть делегуватися органам місцевого самоврядування".

Державний контроль у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в межах своєї компетенції здійснюють органи державної влади. Відповідно до законів України окремі функції щодо державного контролю у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування можуть делегуватися органам місцевого самоврядування.

216.
2. Метою нагляду є контроль за дотриманням страхувальниками та Фондом медичного страхування законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування. Якщо Фондом медичного страхування прийнято рішення з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування або страхувальник не виконує вимог цього законодавства, органи державного нагляду, зазначені у частині першій цієї статті, вказують на допущені порушення та встановлюють строк для їх усунення. Якщо у строк, установлений органами державного нагляду, Фонд медичного страхування або страхувальник не усунуть порушення, органи державного нагляду скасовують незаконне рішення з наступним відшкодуванням збитків за рахунок Фонду або страхувальника. Невиконання цієї вимоги тягне за собою встановлену законодавством відповідальність посадових осіб Фонду медичного страхування або страхувальника з подальшим виконанням вимог органів державного нагляду. У двотижневий термін Фонд медичного страхування або страхувальник можуть оскаржити рішення органів державного нагляду в суді.
-139- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт другий у статті 19 викласти у такій редакції: "Координація діяльності органів виконавчої влади у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування здійснюється Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом".
Враховано
Координація діяльності органів виконавчої влади у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування здійснюється Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.
217.
У разі потреби органи державного нагляду мають право вимагати скликання позапланового засідання правління Фонду медичного страхування. Якщо цю вимогу не буде виконано, органи державного нагляду мають право самі скликати та провести засідання правління Фонду медичного страхування.218.
За невиконання своїх обов'язків члени правління Фонду медичного страхування можуть бути позбавлені своїх повноважень за рішенням органів державного нагляду.219.
3. Фонд медичного страхування та страхувальники зобов'язані подавати органам державного нагляду або їх уповноваженим усю інформацію, необхідну для виконання ними функцій контролю у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
-140- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт 3 статті 19 виключити.
Враховано

220.
Стаття 20. Майно Фонду медичного страхування221.
1. Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду медичного страхування, є майно, придбане ним за рахунок коштів, що надходять до цього Фонду, а також майно, передане йому у власність іншими юридичними особами.
-141- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
У пункті 1 статті 20 слова "юридичними особами" замінити словом "власниками", а пункт 3 виключити. Статтю 20 перенести після статті 22 остаточної редакції проекту закону, змінивши подальшу нумерацію статей.
Враховано

222.
2. Майно, що передається Фонду медичного страхування для здійснення страхової діяльності, використовується ним у порядку, встановленому законодавством України.223.
3. У разі реорганізації або ліквідації Фонду медичного страхування, майно та кошти, що перебувають у його власності, передаються правонаступнику (правонаступникам), а при їх відсутності - зараховуються у дохід держави.224.
Розділ V. Джерела коштів та порядок здійснення фінансової діяльності у системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-142- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Назву розділу V викласти у такій редакції: "Джерела коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, порядок їх надходження та використання".
Враховано
Розділ ІV
ДЖЕРЕЛА КОШТІВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ, ПОРЯДОК ЇХ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ


225.
Стаття 21. Платники страхових внесків
-143- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Частину першу статті 21 викласти у такій редакції:
Враховано

226.
Сплату страхових внесків здійснюють такі юридичні та фізичні особи:
"1) Страхувальники-роботодавці: підприємства, установи та організації або уповноважені ними органи незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання;
фізичні особи, які використовують працю найманих працівників (у тому числі іноземці, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), філії та представництва, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України".


227.
1) Страхувальники - роботодавці:228.
власники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання; фізичні особи, які використовують працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні); власники розташованих в Україні іноземних підприємств, установ, організацій (у тому числі міжнародних), філій та представництв, які використовують працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
-144- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Назву та зміст статті 21 викласти у такій редакції і перенести у розділ І після статті 6 остаточної редакції проекту закону:
"Стаття . Платники страхових зборів
Платниками страхових зборів є:
1) страхувальники - роботодавці:
підприємства, установи та організації, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання; підприємства, установи, організації, військові частини, де проходять військову службу (працюють) військовослужбовці; об'єднання громадян, громадяни-підприємці чи фізичні особи, які на договірних засадах або на умовах трудового договору (контракту), за договорами цивільно-правового характеру чи на інших умовах, передбачених законодавством, за винагороду використовують працю найманих працівників (у тому числі іноземців, які на законних підставах працюють за наймом в Україні);
іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), їхні філії та представництва чи інші відокремлені підрозділи, які відповідно до законодавства чи на інших умовах використовують за винагороду працю найманих працівників, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
Враховано229.
Ці страхувальники здійснюють сплату внесків за осіб, перелічених у підпунктах 1 - 5, 7, 8, 16, 17 пункту 1 статті 5 цього Закону, крім осіб, яким надається відпустка по догляду за дитиною;
громадяни України, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та на договірних засадах або на інших умовах відповідно до законодавства використовують за винагороду працю інших найманих працівників;
страхувальники-роботодавці, якщо інше не встановлено законом, сплачують 50 відсотків розміру нарахованих страхових зборів за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 1-5, 7, 8, 17, 18 та 20 частини першої статті 6 цього Закону;


230.
2) застраховані особи (наймані працівники), зазначені у підпунктах 1 - 5, 7, 8, 16, 17 пункту 1 статті 5.
2) застраховані особи, зазначені у пунктах 1 - 5, 7, 8, 17, 18 та 20 частини першої статті 6 цього Закону, які сплачують 50 відсотків розміру нарахованих страхових зборів;
3) особи, зазначені у пункті 12 частини першої статті 6 та у частині другій (особи, які застраховані добровільно) і у частині третій статті 6 цього Закону;


231.
3) застраховані особи, що забезпечують себе роботою самостійно на засадах здійснення підприємницької, адвокатської, нотаріальної, творчої та іншої діяльності, пов'язаної з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності за осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 1 статті 5 цього Закону.
4) органи місцевого самоврядування за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 6, 10, 11, 14, 15 (крім осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання), 16 та 19 частини першої статті 6 цього Закону;


232.
4) навчальні заклади вищої і професійно-технічної освіти, заклади післядипломної освіти та наукові установи здійснюють сплату страхових внесків за осіб, перелічених у підпункті 18 пункту 1 статті 5 цього Закону.
5) відповідні фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування України за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 9, 13, 15 (за осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання) частини першої статті 6 цього Закону" і перенести зазначену статтю після статті 6 остаточної редакції проекту закону.


233.
5) Пенсійний фонд України здійснює сплату страхових внесків за пенсіонерів, крім тих, що стали інвалідами внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, за осіб, перелічених у підпункті 13 пункту 1 статті 5 цього Закону.234.
6) органи місцевого самоврядування здійснюють сплату страхових внесків за осіб, перелічених у підпунктах 6, 9 - 11, 14, 15 пункту 1 статті 5 цього Закону.235.
7) Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань здійснює сплату страхових внесків за застрахованих осіб, які стали інвалідами внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань за обставин, зазначених у Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" за осіб, перелічених у підпункті 19 пункту 1 статті 5 цього Закону.236.
Стаття 22. Джерела коштів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування
-145- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву та зміст статті 22 викласти у такій редакції: "Стаття . Джерела формування коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, порядок їх надходження та використання
Враховано
Стаття 28. Джерела формування коштів
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування,
порядок їх надходження та
використання

237.
1. Кошти системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування формуються за рахунок:
Джерелами формування коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є:

Джерелами формування коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування є:
238.
1) страхових внесків роботодавців;
суми страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, що сплачуються страхувальниками на умовах та в порядку, передбачених цим Законом;

суми страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, що сплачуються страхувальниками на умовах та в порядку, передбачених цим Законом;
239.
2) страхових внесків найманих працівників;240.
3) коштів місцевих бюджетів;
асигнування з Державного бюджету України та з місцевих бюджетів;

асигнування з Державного бюджету України та з місцевих бюджетів;
241.
4) коштів Пенсійного фонду України;242.
5) коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
кошти Фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у випадках, передбачених цим Законом;

кошти Фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у випадках, передбачених цим Законом;
243.
6) сум фінансових санкцій, застосованих відповідно до чинного законодавства до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за порушення встановленого порядку сплати страхових внесків та використання коштів Фонду медичного страхування, а також сум адміністративних стягнень, накладених відповідно до законодавства на службових осіб та громадян;
суми штрафів, накладених за порушення норм цього Закону;

суми штрафів, накладених за порушення норм цього Закону;

244.
7) доходів, одержаних від розміщення коштів резерву Фонду медичного страхування на депозитних рахунках;245.
8) добровільних внесків та інших надходжень, не заборонених законодавством.
суми благодійних та добровільних внесків підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

суми благодійних та добровільних внесків підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;


інші надходження, не заборонені законодавством".

інші надходження, не заборонені законодавством.
246.
2. Кошти Фонду медичного страхування не включаються до складу Державного бюджету України, використовуються виключно за їх призначенням і зараховуються на рахунки виконавчої дирекції Фонду медичного страхування та його управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
-146- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт другий статті 22 викласти у такій редакції: "Кошти Фонду медичного страхування України не включаються до складу Державного бюджету України, інших бюджетів та фондів і не підлягають вилученню та використовуються виключно за своїм цільовим призначенням. Зазначені кошти зараховуються на рахунок Фонду та зберігаються в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України, або в спеціалізованому банку, який обслуговує фонди з окремих видів соціального страхування.
У разі невикористання коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в поточному році вони не підлягають вилученню і використовуються в наступному фінансовому році".
Враховано
Кошти Фонду медичного страхування України не включаються до складу Державного бюджету України, інших бюджетів та фондів і не підлягають вилученню та використовуються виключно за своїм цільовим призначенням. Зазначені кошти зараховуються на рахунок Фонду медичного страхування України та зберігаються в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів Державного бюджету України, або в спеціалізованому банку, який обслуговує фонди з окремих видів соціального страхування.
У разі невикористання коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в поточному році вони не підлягають вилученню і використовуються в наступному фінансовому році.
Кошти Фонду медичного страхування України спрямовуються на:
фінансування медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням, яка надається застрахованим особам відповідно до цього Закону;
формування резерву коштів Фонду медичного страхування України;
витрати, пов'язані з виконанням повноважень, покладених на виконавчі органи Фонду медичного страхування України, в межах кошторису витрат, затвердженого правлінням Фонду медичного страхування України і погодженого з центральним органом виконавчої влади в сфері фінансів.
Стаття 29. Резерв коштів Фонду медичного
страхування України

Резерв коштів Фонду медичного страхування України утворюється з метою забезпечення його фінансової стабільності та своєчасного і повного фінансування витрат на надання медичної допомоги застрахованим особам в порядку, визначеному цим Законом. Резерв коштів Фонду медичного страхування України формується за рахунок страхових зборів у сумі, яка дорівнює двомісячному бюджету Фонду. Формування резерву коштів проводиться рівними частками в перші два роки роботи Фонду медичного страхування України.
Резерв коштів Фонду медичного страхування України використовується виключно на цілі, передбачені цим Законом, в порядку, визначеному правлінням Фонду.
Резерв коштів Фонду медичного страхування України зараховується на рахунок Фонду медичного страхування України та зберігається в уповноваженому банку, визначеному відповідно до частини другої статті 28 цього Закону.
Стаття 30. Бюджет, бухгалтерський облік та
звітність Фонду медичного
страхування України
Бюджет Фонду медичного страхування України - основний фінансовий документ, що визначає доходи та видатки страхових коштів на надання медичної допомоги застрахованим особам за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.
Бюджет Фонду медичного страхування України затверджується правлінням Фонду медичного страхування України не пізніше 31 грудня року, що передує року, на який складено бюджет.
Порядок розгляду, затвердження та виконання бюджету Фонду медичного страхування України визначається правлінням Фонду.
Фонд медичного страхування України щорічно складає звіт про результати своєї діяльності, подає його уповноваженим центральним органам виконавчої влади в сфері охорони здоров'я та фінансів і доводить до відома застрахованих осіб через засоби масової інформації.


247.
Стаття 23. Розмір страхових внесків
-147- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Назву статті 23 викласти у такій редакції: "Визначення розмірів страхових зборів".
Враховано
Стаття 31. Визначення розмірів страхових зборів
248.
1. Розміри страхових внесків повинні забезпечувати:
-148- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Пункт перший статті 23 викласти у такій редакції: "Розміри страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування щорічно встановлюються Верховною Радою України і повинні забезпечувати:".
Враховано
Розміри страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування щорічно встановлюються Верховною Радою України і повинні забезпечувати:
249.
1) оплату медичної допомоги в обсягах, передбачених Державною програмою загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
-149- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Підпункти перший та другий пункту першого статті 23 викласти у такій редакції: "покриття витрат за рахунок Фонду медичного страхування України, пов'язаних з наданням застрахованим особам медичної допомоги в обсягах та якості відповідно до загальнодержавної та Базової програми;
Враховано
покриття витрат за рахунок Фонду медичного страхування України, пов'язаних з наданням застрахованим особам медичної допомоги в обсягах та якості відповідно до загальнодержавної та Базової програми;
250.
2) створення резерву коштів для забезпечення стабільного функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
формування резерву коштів Фонду медичного страхування України;".

формування резерву коштів Фонду медичного страхування України;
251.
3) покриття витрат Фонду медичного страхування, пов'язаних із здійсненням цього виду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
-150-Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Підпункт 3 пункту 1 статті 23 викласти у такій редакції: "покриття витрат Фонду медичного страхування України на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, розвиток їхньої матеріально-технічної бази".
Доповнити підпункт 3 пункту 1 статті 23 новим пунктом у такій редакції: "Страхові збори на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування відповідно до цього Закону обчислюються та сплачуються (перераховуються) платниками страхових зборів".
Враховано
покриття витрат Фонду медичного страхування України на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, розвиток їхньої матеріально-технічної бази.
Страхові збори на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування відповідно до цього Закону обчислюються та сплачуються (перераховуються) платниками страхових зборів.
252.
2. Розміри страхових внесків установлюються на календарний рік:
-151- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт другий статті 23 викласти у такій редакції: "Розмір страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування встановлюється у відсотках до виплат (доходу), з якого обчислюються страхові збори:
Враховано
Розмір страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування встановлюється у відсотках до виплат (доходу), з якого обчислюються страхові збори:
253.
1) для роботодавців - у відсотках до сум фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;
1) для роботодавців - до сум фактичних витрат на оплату праці та інших виплат найманим працівникам, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;".

1) для роботодавців - до сум фактичних витрат на оплату праці та інших виплат найманим працівникам, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;
2) для застрахованих-працюючих ( крім осіб, зазначених у пункті 10 частини першої статті 6 цього Закону) та осіб, зазначених у пункті 7 частини першої статті 6 цього Закону, - від сум оподатковуваного доходу (прибутку);
254.
2) для застрахованих осіб (найманих працівників) - у відсотках до сум оплати праці, які включають основну і додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натуральній формі), які підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;
Підпункт другий пункту другого статті 23 викласти у такій редакції: " для застрахованих-працюючих (крім осіб, зазначених у пункті 10 частини першої статті 6 цього Закону) та осіб, зазначених у пункті 7 частини першої статті 6 цього Закону, - від сум оподатковуваного доходу (прибутку);".


255.
3) для осіб, перелічених в підпункті 12 пункту 1 статті 5 цього Закону, - у відсотках до сум оподатковуваного доходу (прибутку).
Підпункт третій пункту другого статті 23 викласти у такій редакції:
"для осіб, зазначених у пункті 12 статті 6 цього Закону, - до сум сукупного оподатковуваного доходу (прибутку);".

3) для осіб, зазначених у пункті 12 статті 6 цього Закону, - до сум сукупного оподатковуваного доходу (прибутку);


-152- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347), Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Підпункт третій пункту другого статті 23 викласти у такій редакції: "для осіб, зазначених у пунктах 6, 9-11, 13-16, 19 та 20 (щодо осіб, які проходять строкову службу) частини першої статті 6 та у частині другій статті 6 (крім осіб застрахованих добровільно), - у вигляді фіксованої суми в розмірі середньодушових витрат на охорону здоров'я, які забезпечують виконання загальнодержавної та Базової програми;".

4) для осіб, зазначених у пунктах 6, 9-11, 13-16, 19 та 20 (щодо осіб, які проходять строкову службу) частини першої статті 6 та у частині другій статті 6 (крім осіб застрахованих добровільно), - у вигляді фіксованої суми в розмірі середньодушових витрат на охорону здоров'я, які забезпечують виконання загальнодержавної та Базової програми;

256.
3. Розмір страхових внесків за осіб, зазначених в підпунктах 6, 9 - 11, 13 - 15, 18, 19 пункту 1 статті 5 цього Закону, встановлюється фіксованою сумою в розмірі середньодушових витрат на охорону здоров'я відповідно до Державної програми загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

-153- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт третій статті 23 викласти у такій редакції: "для осіб, які застраховані добровільно у загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванні - на суми, обумовлені договором про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням ".
Враховано
5) для осіб, які застраховані добровільно у загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванні - на суми, обумовлені договором про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.-154- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
У статті 23 пропоную частину другу викласти у такій редакції: "Розміри страхових внесків встановлюються у Державній програмі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування у вигляді фіксованої суми, що дорівнює розміру середньодушових витрат на охорону здоров'я", в частині четвертій вилучити слова "для відповідних категорій платників", а частину третю виключити".
Враховано
редакційно

257.
4. Затвердження розміру страхових внесків для відповідних категорій платників та частини страхового внеску, що спрямовується безпосередньо до виконавчої дирекції Фонду медичного страхування та управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, здійснюється щорічно Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів одночасно із затвердженням Державного бюджету на наступний рік.
-155- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347), Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт четвертий статті 23 викласти у такій редакції: "Розмір страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування відповідно до загальнодержавної та Базової програми встановлюється щорічно до прийняття закону про Державний бюджет України з урахуванням положення статті 27 Бюджетного кодексу України".
Враховано
Розмір страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування відповідно до загальнодержавної та Базової програми встановлюється щорічно до прийняття закону про Державний бюджет України з урахуванням положення статті 27 Бюджетного кодексу України.

258.
Стаття 24. Порядок обчислення та сплати страхових внесків


Стаття 32. Порядок обчислення та сплати
страхових зборів
259.
1. Страхові внески обчислюються і сплачуються у грошовій формі лише у валюті України. У разі нарахування страхових внесків на заробітну плату (доход) у натуральній формі, ця заробітна плата (доход) оцінюється за вільними ринковими цінами на момент виплати, але не нижче собівартості отриманої продукції.
-156- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину першу пункту 1 статті 24 викласти у такій редакції: "Страхові збори обчислюються і сплачуються у грошовій одиниці України - гривні, в тому числі з доходу, що виплачується в натуральній формі.
Обчислення страхових зборів з сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється у національній валюті України після перерахування зазначених сум у національну валюту України за курсом Національного банку України на день обчислення страхових зборів".
Враховано

Страхові збори обчислюються і сплачуються у грошовій одиниці України - гривні, в тому числі з доходу, що виплачується в натуральній формі.
Обчислення страхових зборів з сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється у національній валюті України після перерахування зазначених сум у національну валюту України за курсом Національного банку України на день обчислення страхових зборів.


-157- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
У статті 24, першої частини виключити друге речення, в абзаці третьому частини першої перше речення викласти в такій редакції: "Страхові внески сплачуються одночасно з виплатою заробітної плати (доходу)". Абзац п'ятий виключити.
Враховано
редакційно

260.
Сплата страхових внесків здійснюється на підставі відомостей про виплату заробітної плати, декларацій про доходи, бухгалтерських та інших фінансових документів.
-158- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину другу пункту першого статті 24 викласти у такій редакції: "Обчислення та сплата страхових зборів здійснюється страхувальником на підставі відомостей про виплату заробітної плати, декларацій про доходи, бухгалтерських та інших фінансових документів, відповідно до яких здійснюється нарахування або які підтверджують нарахування заробітної плати (доходу), з яких відповідно до цього Закону обчислюються страхові збори".

Обчислення та сплата страхових зборів здійснюється страхувальником на підставі відомостей про виплату заробітної плати, декларацій про доходи, бухгалтерських та інших фінансових документів, відповідно до яких здійснюється нарахування або які підтверджують нарахування заробітної плати (доходу), з яких відповідно до цього Закону обчислюються страхові збори.
261.
Страхові внески сплачуються одночасно з одержанням заробітної плати (доходу), на яку вони нараховуються, в тому числі коли заробітна плата (доход) виплачується з виручки від реалізації продукції (послуг). У разі здійснення (отримання) виплат у натуральній формі, страхувальник зобов'язаний сплатити страхові внески не пізніше, ніж через три дні після здійснення (отримання) таких виплат.
-159- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину третю пункту першого статті 24 викласти у такій редакції: "Платники страхових зборів сплачують страхові збори один раз на місяць в строк, встановлений для отримання заробітної плати (доходу), на яку вони нараховуються, в тому числі коли заробітна плата (дохід) виплачується з виручки від реалізації продукції (послуг).
У разі нарахування страхових зборів на заробітну плату (дохід), яка виплачується у натуральній формі, ця заробітна плата (дохід) оцінюється за вільними ринковими цінами на момент виплати, але не нижче собівартості отриманої продукції".
Враховано
Платники страхових зборів сплачують страхові збори один раз на місяць в строк, встановлений для отримання заробітної плати (доходу), на яку вони нараховуються, в тому числі коли заробітна плата (дохід) виплачується з виручки від реалізації продукції (послуг).
У разі нарахування страхових зборів на заробітну плату (дохід), яка виплачується у натуральній формі, ця заробітна плата (дохід) оцінюється за вільними ринковими цінами на момент виплати, але не нижче собівартості отриманої продукції.

262.
Особи, які забезпечують себе роботою самостійно на засадах здійснення підприємницької, адвокатської, нотаріальної, творчої та іншої діяльності, сплачують страхові внески у строки, в які вони здійснюють сплату податку на доходи з фізичних осіб.
-160- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7),
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину четверту пункту першого статті 24 викласти у такій редакції: "Роботодавці та застраховані особи, зазначені у пунктах 1-5, 7, 8, 17, 18 та 20 частини першої статті 6 цього Закону, сплачують страхові збори один раз на місяць в строк, встановлений для отримання заробітної плати за місяць, що минув.
Особи, зазначені у пункті 12 частини першої статті 6 цього Закону, сплачують страхові збори у строки, що визначаються для цієї категорії працюючих законодавством про прибутковий податок з фізичних осіб, а за застрахованих осіб, зазначених у частині другій (за осіб, які застраховані добровільно) та у частині третій статті 6 цього Закону, сплачують страхові збори у строки, визначені страховиком.
Платники страхових зборів за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 6, 9-11, 13-16 та 19 частини першої статті 6 цього Закону, сплачують страхові збори не пізніше 10 числа кожного наступного місяця, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Сплата страхових зборів за загальнодержавними чи регіональними програмами здійснюється в порядку, встановленому відповідними програмами або Кабінетом Міністрів України".
Враховано
Роботодавці та застраховані особи, зазначені у пунктах 1-5, 7, 8, 17, 18 та 20 частини першої статті 6 цього Закону, сплачують страхові збори один раз на місяць в строк, встановлений для отримання заробітної плати за місяць, що минув.
Особи, зазначені у пункті 12 частини першої статті 6 цього Закону, сплачують страхові збори у строки, що визначаються для цієї категорії працюючих законодавством про прибутковий податок з фізичних осіб, а за застрахованих осіб, зазначених у частині другій (за осіб, які застраховані добровільно) та у частині третій статті 6 цього Закону, сплачують страхові збори у строки, визначені страховиком.
Платники страхових зборів за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 6, 9-11, 13-16, та 19 частини першої статті 6 цього Закону, сплачують страхові збори не пізніше 10 числа кожного наступного місяця, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Сплата страхових зборів за загальнодержавними чи регіональними програмами здійснюється в порядку, встановленому відповідними програмами або Кабінетом Міністрів України.
263.
У разі нестачі у страхувальників коштів на виплату заробітної плати (доходу) та сплату страхових внесків у повному обсязі, нарахування їх на заробітну плату (доход) і перерахування страхових внесків до Фонду медичного страхування провадиться у пропорційних сумах.
-161- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзаци п'ятий та шостий частини першої статті 24 викласти у такій редакції: "У разі нестачі у роботодавців коштів на виплату заробітної плати та сплату страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування у повному обсязі, нарахування таких зборів на заробітну плату і перерахування їх до Фонду медичного страхування України провадиться у пропорційних сумах.
У разі несвоєчасного перерахування банківськими установами страхових зборів до Фонду медичного страхування України одночасно з видачею коштів на виплату заробітної плати ці банківські установи сплачують до Фонду суму несплачених страхових зборів за рахунок власних коштів".
Враховано
У разі нестачі у роботодавців коштів на виплату заробітної плати та сплату страхових зборів на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування у повному обсязі, нарахування таких зборів на заробітну плату і перерахування їх до Фонду медичного страхування України провадиться у пропорційних сумах.
У разі несвоєчасного перерахування банківськими установами страхових зборів до Фонду медичного страхування України одночасно з видачею коштів на виплату заробітної плати ці банківські установи сплачують до Фонду суму несплачених страхових зборів за рахунок власних коштів.


264.
Місцеві органи виконавчої влади та Пенсійний фонд України здійснюють платежі до системи медичного страхування щомісячно до 10 числа, у розмірі, не менш ніж одна третина квартальної суми коштів, передбачених на цю мету у відповідних бюджетах.
-162- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину п'яту пункту першого статті 24 викласти у такій редакції: "У разі здійснення (отримання) виплат у натуральній формі страхувальник зобов'язаний сплатити страхові збори не пізніше ніж через три дні після здійснення (отримання) таких виплат".
Враховано
У разі здійснення (отримання) виплат у натуральній формі страхувальник зобов'язаний сплатити страхові збори не пізніше ніж через три дні після здійснення (отримання) таких виплат.
265.
2. Страхувальники - суб'єкти підприємницької діяльності, відносять страхові внески на валові витрати.
-163- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт другий статті 25 викласти у такій редакції: "Страхувальники - суб'єкти підприємницької діяльності відносять страхові збори на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування на валові витрати.
Враховано
Страхувальники - суб'єкти підприємницької діяльності відносять страхові збори на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування на валові витрати.
266.
Суми страхових внесків, сплачених найманими працівниками, виключаються з їх доходів, що підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян.
Суми страхових зборів, сплачених найманими працівниками, виключаються з їх доходів, що підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян.

Суми страхових зборів, сплачених найманими працівниками, виключаються з їх доходів, що підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян.
267.
Страхувальники - бюджетні організації, сплачують страхові внески за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом видатків.
Страхувальники - бюджетні організації сплачують страхові збори на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом видатків.

Страхувальники - бюджетні організації сплачують страхові збори на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування за рахунок асигнувань, передбачених кошторисом видатків.
268.
Страхувальник - Пенсійний фонд сплачує страхові внески за рахунок передбачених у Державному бюджеті України надходжень податку на додану вартість та акцизного збору, що сплачуються з реалізації тютюнових виробів і алкогольних напоїв.
Страхувальники - відповідні фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування України сплачують страхові збори на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування за рахунок страхових зборів за окремими видами соціального страхування.

Страхувальники - відповідні фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування України сплачують страхові збори на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування за рахунок страхових зборів за окремими видами соціального страхування.
269.
Страхувальники - органи місцевого самоврядування сплачують страхові внески за рахунок коштів, передбачених у відповідних місцевих бюджетах.
Страхувальники - органи місцевого самоврядування сплачують страхові збори на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування за рахунок коштів, передбачених у відповідних місцевих бюджетах".

Страхувальники - органи місцевого самоврядування сплачують страхові збори на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування за рахунок коштів, передбачених у відповідних місцевих бюджетах.


-164-Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Частину другу статті 24 доповнити новою частиною у такій редакції: "У разі ліквідації або реорганізації юридичної особи роботодавець зобов'язаний провести повний розрахунок щодо сплати страхових зборів до Фонду медичного страхування України на день ліквідації або реорганізації та звернутися за місцем його реєстрації як платника страхових зборів для зняття з обліку".
Враховано
У разі ліквідації або реорганізації юридичної особи роботодавець зобов'язаний провести повний розрахунок щодо сплати страхових зборів до Фонду медичного страхування України на день ліквідації або реорганізації та звернутися за місцем його реєстрації як платника страхових зборів для зняття з обліку.
270.
3. Для страхувальників днем сплати страхових внесків вважається:
-165- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7),
Частину четверту статті 24 поміняти місцями з частиною третьої цієї статті, зміст яких викласти у такій редакції: "Підприємства, установи, організації та військові частини сплачують страхові збори шляхом безготівкових розрахунків, а страхувальники - фізичні особи - шляхом безготівкових або готівкових розрахунків через банківські установи.
Платники страхових зборів подають установам банків платіжні доручення на перерахування страхових зборів до Фонду медичного страхування України одночасно з поданням документів на видачу фінансових коштів на оплату праці. Без подання зазначених платіжних доручень фінансові кошти на оплату праці не виплачуються.
Для страхувальників днем сплати страхових зборів вважається:
Враховано
Підприємства, установи, організації та військові частини сплачують страхові збори шляхом безготівкових розрахунків, а страхувальники - фізичні особи - шляхом безготівкових або готівкових розрахунків через банківські установи.
Платники страхових зборів подають установам банків платіжні доручення на перерахування страхових зборів до Фонду медичного страхування України одночасно з поданням документів на видачу фінансових коштів на оплату праці. Без подання зазначених платіжних доручень фінансові кошти на оплату праці не виплачуються.
Для страхувальників днем сплати страхових зборів вважається:
271.
у разі перерахування за безготівковими розрахунками - день перерахування суми страхових внесків на рахунок відповідного територіального фонду;
у разі перерахування сум страхових зборів у безготівковій формі з банківського рахунку платника страхових зборів на банківський рахунок Фонду медичного страхування - день списання установою банку суми страхових зборів з банківського рахунку платника страхових внесків, незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок Фонду медичного страхування України;

у разі перерахування сум страхових зборів у безготівковій формі з банківського рахунку платника страхових зборів на банківський рахунок Фонду медичного страхування України - день списання установою банку суми страхових зборів з банківського рахунку платника страхових зборів, незалежно від часу її зарахування на банківський рахунок Фонду медичного страхування України;
272.
у разі сплати готівкою - день внесення коштів до банківської установи для перерахування на рахунок відповідного територіального фонду.
у разі сплати сум страхових зборів готівкою - день внесення коштів у банківську установу для перерахування на рахунок Фонду медичного страхування України".

у разі сплати сум страхових зборів готівкою - день внесення коштів у банківську установу для перерахування на рахунок Фонду медичного страхування України.
273.
4. Підприємства, установи та організації сплачують страхові внески шляхом безготівкових розрахунків, а страхувальники - фізичні особи - шляхом безготівкових або готівкових розрахунків через банківські установи.
-166- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт четвертий статті 24 перенести до пункту третього цієї статті.
Враховано

274.
Стаття 25. Спрямування коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-167- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7),
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Кабінет Міністрів України
Пункт другий статті 25 вилучити, а пункт перший статті 25 перенести у статтю 28 остаточної редакції законопроекту, виклавши окремою частиною у такій редакції: "Кошти Фонду медичного страхування України спрямовуються на:
Враховано

275.
1. Кошти виконавчої дирекції Фонду медичного страхування спрямовуються на:276.
1) покриття витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;
фінансування медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням, яка надається застрахованим особам відповідно до цього Закону;


277.
2) створення резерву коштів Фонду;
формування резерву коштів Фонду медичного страхування України;278.
3) вирівнювання фінансових можливостей територіальних систем загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування відповідно до Державної програми загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;279.
4) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду медичного страхування, розвиток його матеріально-технічної та інформаційної бази.
витрати, пов'язані з виконанням повноважень, покладених на виконавчі органи Фонду медичного страхування України, в межах кошторису витрат, затвердженого правлінням Фонду медичного страхування України і погодженого з центральним органом виконавчої влади в сфері фінансів".280.
2. Кошти управлінь Фонду медичного страхування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі спрямовуються на:281.
1) здійснення розподілу коштів по відділеннях виконавчої дирекції Фонду медичного страхування в районах та містах обласного підпорядкування;282.
2) проведення розрахунків з надавачами медичної допомоги згідно з договорами про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;283.
3) створення резерву коштів Фонду медичного страхування та вирівнювання фінансових можливостей територіальних систем загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування відповідно до Державної програми загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;284.
4) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності управлінь та відділень виконавчої дирекції Фонду медичного страхування, розвиток їх матеріально-технічної та інформаційної бази.
-168- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Доповнити статтю 25 новим абзацом у такій редакції: "Витрати на утримання апарату виконавчої дирекції, управлінь, відділень Фонду медичного страхування, забезпечення їх діяльності та розвиток їх матеріально-технічної і інформаційної бази не можуть перевищувати два відсотка від загальної суми коштів, що надійшли на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування".
Враховано
редакційно


285.
Стаття 26. Резерви коштів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-169- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 26 пропоную перенести після статті 28 остаточної редакції законопроекту, змінивши подальшу нумерацію статей. Назву цієї статті викласти у такій редакції: "Резерв коштів Фонду медичного страхування України".
Враховано

286.
1. З метою забезпечення фінансової стабільності Фонду медичного страхування за рахунок страхових внесків утворюється відповідно до пункту 5 статті 15 цього Закону резерв коштів Фонду медичного страхування.
-170- Кабінет Міністрів України,
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац перший пункту першого статті 26 викласти у такій редакції: "Резерв коштів Фонду медичного страхування України утворюється з метою забезпечення його фінансової стабільності та своєчасного і повного фінансування витрат на надання медичної допомоги застрахованим особам в порядку, визначеному цим Законом. Резерв коштів Фонду медичного страхування України формується за рахунок страхових зборів у сумі, яка дорівнює двомісячному бюджету Фонду. Формування резерву коштів проводиться рівними частками в перші два роки роботи Фонду медичного страхування України".
Враховано
-171- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Доповнити статтю 26 частиною у такій редакції: "Резерв коштів для забезпечення фінансової стабільності створюється за рахунок страхових внесків і відповідає одномісячному бюджету Фонду".
Враховано редакційно


287.
Резерв коштів Фонду медичного страхування використовується за цільовим призначенням на надання медичної допомоги в обсягах, передбачених Державною програмою, в порядку, визначеному правлінням Фонду медичного страхування.
-172- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац другий частини першої статті 26 викласти у такій редакції: "Резерв коштів Фонду медичного страхування України використовується виключно на цілі, передбачені цим Законом, в порядку, визначеному правлінням Фонду".
Враховано

288.
2. Частина коштів резерву, в порядку, що визначається Статутом Фонду медичного страхування, може розміщуватись виконавчою дирекцією цього Фонду на короткострокових депозитних рахунках. Сума коштів, що використовується в якості банківських депозитів, не повинна перевищувати п'ятдесяти відсотків резерву коштів Фонду медичного страхування.
-173- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 26 викласти у такій редакції: "Резерв коштів Фонду медичного страхування України зараховується на рахунок Фонду медичного страхування України та зберігається в уповноваженому банку, визначеному відповідно до частини другої статті 28 цього Закону".
Враховано-174- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Частину другу статті 26 виключити.
Враховано

Стаття 33. Страхові суми за надання медичної
допомоги за загальнообов'язковим
державним соціальним медичним
страхуванням
Страхові суми за надання медичної допомоги обчислюються на підставі статистичних даних щодо настання страхових випадків у відповідності із переліком видів медичної допомоги, які надаються за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.
Розмір страхової суми за надану застрахованій особі медичну допомогу включає вартість наданої медичної допомоги та лікарських засобів і визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України відповідно до загальнодержавної та Базової програми. Встановлення розмірів страхових сум здійснюється на паритетних засадах відповідними суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в залежності від виду, обсягу та якості наданої медичної допомоги на терміни, обумовлені загальнодержавною та Базовою програмою.
Покриття витрат надавачам медичної допомоги за рахунок Фонду медичного страхування України здійснюється шляхом часткового авансування з наступним дорозрахунком відповідно до договорів про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.
289.
Стаття 27. Договірне регулювання фінансових відносин у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-175-Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Назву та пункт перший статті 27 викласти у такій редакції: "Стаття . Договір про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням
Враховано
Стаття 34. Договір про надання медичної
допомоги за загальнообов'язковим
державним соціальним медичним
страхуванням
290.
1. Фінансування надання медичної допомоги в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування здійснюється на основі договірних відносин.
Медична допомога за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням надається на підставі договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням (далі - Договір про медичне страхування).
Договір про медичне страхування укладається між Фондом медичного страхування України (робочим органом виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України) та акредитованим і ліцензованим у порядку, встановленому законодавством, закладом охорони здоров'я або особою, яка здійснює медичну практику, відповідно до законодавства, і які можуть надавати окремі види медичної допомоги у відповідності із загальнодержавною та Базовою програмою".

Медична допомога за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням надається на підставі договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням (далі - Договір про медичне страхування).
Договір про медичне страхування укладається між Фондом медичного страхування України (робочим органом виконавчої дирекції Фонду медичного страхування України) та акредитованим і ліцензованим у порядку, встановленому законодавством, закладом охорони здоров'я або особою, яка здійснює медичну практику, відповідно до законодавства, і які можуть надавати окремі види медичної допомоги у відповідності із загальнодержавною та Базовою програмою.
291.
Договірні відносини в сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування встановлюються:292.
1) між страховиком та надавачем медичної допомоги - стосовно взаємних зобов'язань сторін щодо порядку і умов проведення розрахунків та надання медичної допомоги застрахованим особам;293.
2) між страховиком та відомством (організацією), які, в основному, забезпечують надання медичної допомоги окремим категоріям населення через власну мережу закладів охорони здоров'я (Міністерство оборони України, МВС, СБУ тощо) - стосовно порядку та умов надання цим категоріям населення медичної допомоги закладами та установами, акредитованими в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, а також порядку проведення розрахунків.294.
Особи, які не підлягають загальнообов'язковому державному соціальному медичному страхуванню, можуть добровільно укласти договір з страховиком - Фондом медичного страхування.295.
2. Обов'язковими умовами договору між страховиком та надавачем медичної допомоги є:
-176- Кабінет Міністрів України,
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт другий статті 27 викласти у такій редакції: "У Договорі про медичне страхування зазначається:
1) повна назва, місцезнаходження (юридична адреса) та інші реквізити договірних сторін;
Враховано
У Договорі про медичне страхування зазначається:
1) повна назва, місцезнаходження (юридична адреса) та інші реквізити договірних сторін;
296.
1) реквізити сторін;
2) предмет договору;

2) предмет договору;
297.
2) чисельність застрахованих осіб;
3) максимальна чисельність осіб, яким може бути надана медична допомога за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням належного обсягу та якості у строк дії договору;

3) максимальна чисельність осіб, яким може бути надана медична допомога за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням належного обсягу та якості у строк дії договору;
298.
3) види та обсяг лікувально-профілактичної допомоги відповідно до державної (територіальної) програми ;
4) перелік видів медичної допомоги, що можуть надаватися надавачем медичної допомоги;

4) перелік видів медичної допомоги, що можуть надаватися надавачем медичної допомоги;
299.
4) тарифи на медичні послуги та порядок проведення розрахунків за них;
5) розмір страхових сум за надання конкретних видів медичної допомоги;

5) розмір страхових сум за надання конкретних видів медичної допомоги;
300.
5) порядок контролю за якістю наданої медичної допомоги;
6) порядок проведення покриття витрат за надану медичну допомогу;

6) порядок проведення покриття витрат за надану медичну допомогу;
301.
6) порядок оплати за надану медичну допомогу;
7) порядок здійснення страховиком контролю за обсягом та якістю наданої медичної допомоги;

7) порядок здійснення страховиком контролю за обсягом та якістю наданої медичної допомоги;
302.
7) термін дії договору;
8) строк дії договору;
9) умови виконання, зміни та припинення дії договору;

8) строк дії договору;
9) умови виконання, зміни та припинення дії договору;
303.
8) відповідальність сторін та інші умови договору, що не суперечать законодавству України.
10) відповідальність сторін;
11) інші обов'язкові умови, передбачені Типовим договором про медичне страхування та інші умови, визначені сторонами, які не можуть суперечити цьому Закону".

10) відповідальність сторін;
11) інші обов'язкові умови, передбачені Типовим договором про медичне страхування та інші умови, визначені сторонами, які не можуть суперечити цьому Закону.
304.
3. Надавачі медичної допомоги отримують кошти від страховиків за надану медичну допомогу без розподілу коштів за статтями бюджетної класифікації. Основний обсяг коштів надавачам медичної допомоги авансується з наступним поквартальним дорозрахунком за кількісними та якісними показниками.
-177- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт третій статті 27 викласти у такій редакції: "Покриття витрат надавачам медичної допомоги за рахунок Фонду медичного страхування України здійснюється шляхом часткового авансування з наступним дорозрахунком відповідно до договорів про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням" і перенести в кінець статті 33 остаточної редакції проекту закону.
Враховано-178- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
У частині третій статті 27 слова "за статтями" замінити словами "за кодами".
Враховано
редакційно

305.
4. Типовий договір розробляється уповноваженими центральними органами виконавчої влади в сфері охорони здоров'я та фінансів і Фондом медичного страхування.
-179- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт четвертий статті 27 викласти у такій редакції: "Форма зазначеного у пункті 11 частини першої цієї статті Типового договору про медичне страхування, порядок та умови його укладення визначаються Кабінетом Міністрів України.
Відмова в укладенні договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням може бути оскаржена до суду".
Враховано
Форма зазначеного у пункті 11 частини першої цієї статті Типового договору про медичне страхування, порядок та умови його укладення визначаються Кабінетом Міністрів України.
Відмова в укладенні договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням може бути оскаржена до суду.
306.
Стаття 28. Тарифи на медичну допомогу в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
-180-Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву та зміст статті 28 викласти у такій редакції: "Стаття . Страхові суми за надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням
Враховано

307.
Тарифи на медичну допомогу в системі загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування визначаються за методикою, що затверджується уповноваженими центральними органами виконавчої влади в сфері охорони здоров'я й фінансів та Фондом медичного страхування.
Страхові суми за надання медичної допомоги обчислюються на підставі статистичних даних щодо настання страхових випадків у відповідності із переліком видів медичної допомоги, які надаються за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.
Розмір страхової суми за надану застрахованій особі медичну допомогу включає вартість наданої медичної допомоги та лікарських засобів і визначається за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України відповідно до загальнодержавної та Базової програми. Встановлення розмірів страхових сум здійснюється на паритетних засадах відповідними суб'єктами загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в залежності від виду, обсягу та якості наданої медичної допомоги на терміни, обумовлені загальнодержавною та Базовою програмою.
Покриття витрат надавачам медичної допомоги за рахунок Фонду медичного страхування України здійснюється шляхом часткового авансування з наступним дорозрахунком відповідно до договорів про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням" і перенести після статті 32 остаточної редакції законопроекту.


308.
Стаття 29. Підстави для припинення виплат за надання медичної допомоги309.
1. Виплати, які здійснюють робочі органи виконавчої дирекції Фонду медичного страхування закладам охорони здоров'я за надання медичної допомоги застрахованим, можуть бути припинені:
-181- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7),
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Статтю 29 виключити, змінивши подальшу нумерацію статей законопроекту.
Враховано

310.
1) якщо медична допомога одержана без направлення лікаря первинної медико-санітарної ланки або у закладах, які не мають договору про надання медичної допомоги з робочими органами виконавчої дирекції Фонду медичного страхування. Ця підстава не поширюється на невідкладну медичну допомогу;311.
2) у випадках порушення надавачем медичної допомоги умов договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням;312.
3) в інших випадках, передбачених законодавчими актами або умовами договору про надання медичної допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.313.
2. Рішення про відмову в здійсненні виплат за надану медичну допомогу доводиться до відома закладу охорони здоров'я, страхувальника або застрахованого у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.314.
3. Відмова страховика у здійсненні виплат за надану медичну допомогу може бути оскаржена в судовому порядку.315.
Стаття 30. Взаємовідносини органів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та платників страхових внесків з банківськими установами
-182- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Статтю 30 виключити.

Враховано

316.
1. Кошти Фонду медичного страхування зберігаються в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України.317.
Умови, порядок обслуговування, гарантії збереження коштів Фонду медичного страхування визначаються договором між банком, виконавчою дирекцією цього Фонду та Кабінетом Міністрів України.318.
2. Установи банків відкривають розрахункові (поточні) рахунки платникам страхових зборів за умови пред'явлення документа, який підтверджує реєстрацію платника соціальних страхових внесків. Особа, що відкриває розрахунковий (поточний) рахунок може надати банку письмову довідку про те, що вона не є платником страхових внесків, яка є підставою для відкриття такій особі розрахункового (поточного) рахунку. У цьому випадку відповідальність за надання достовірної інформації несе така особа.319.
3. Платники страхових внесків одночасно із запитом коштів на оплату праці надають установі банку платіжні доручення на перерахування страхових внесків до Фонду медичного страхування, без яких кошти на оплату праці не видаються. Це правило не розповсюджується на виплату заробітної плати особам, які не є платниками страхових внесків.320.
4. У разі несвоєчасного зарахування або перерахування на рахунки Фонду медичного страхування з вини установ банків страхових зборів, пені, штрафів та інших фінансових санкцій ними сплачується пеня за кожний день прострочення платежу у розмірі подвійної річної облікової ставки Національного банку України.321.
Стаття 31. Бухгалтерський облік та звітність Фонду медичного страхування
-183- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву статті 31 розпочати словом "Бюджет".
Враховано

322.
1. Фонд медичного страхування з дотриманням вимог законодавства за погодженням з уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері охорони здоров'я та фінансів і Національним банком України розробляє нормативно-правові акти щодо порядку перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, здійснення платежів, звітності і термінів її подання, ведення бухгалтерського обліку та іншої документації, що стосується його діяльності.
Зміст статті 31 викласти у такій редакції: "Бюджет Фонду медичного страхування України - основний фінансовий документ, що визначає доходи та видатки страхових коштів на надання медичної допомоги застрахованим особам за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням.
Бюджет Фонду медичного страхування України затверджується правлінням Фонду медичного страхування України не пізніше 31 грудня року, що передує року, на який складено бюджет.
Порядок розгляду, затвердження та виконання бюджету Фонду медичного страхування України визначається правлінням Фонду.


323.
2. Фонд медичного страхування щорічно складає звіт про результати своєї діяльності, подає його уповноваженим центральним органам виконавчої влади в сфері охорони здоров'я та фінансів і доводить до відома застрахованих осіб через засоби масової інформації.
Фонд медичного страхування України щорічно складає звіт про результати своєї діяльності, подає його уповноваженим центральним органам виконавчої влади в сфері охорони здоров'я та фінансів і доводить до відома застрахованих осіб через засоби масової інформації" і перенести після статті 29 остаточної редакції законопроекту.


324.
Розділ VІ. Відповідальність Фонду медичного страхування, страхувальників, застрахованих осіб та надавачів медичної допомоги
-184- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву розділу VІ викласти у такій редакції: "Відповідальність суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування за порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування ".
Враховано
Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
325.
Стаття 32. Відповідальність Фонду медичного страхування за невиконання або неналежне виконання умов страхування
-185- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272), Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Назву та зміст статті 32 викласти у такій редакції: "Стаття . Відповідальність Фонду медичного страхування України за порушення законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування
Враховано
Стаття 35. Відповідальність Фонду медичного
страхування України за порушення
законодавства у сфері
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування
326.
Фонд медичного страхування несе відповідальність згідно із законодавством за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання умов страхування, встановлених законодавством.
Фонд медичного страхування України, його виконавчі органи, їх посадові та службові особи за порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування несуть відповідальність згідно з законом".

Фонд медичного страхування України, його виконавчі органи, їх посадові та службові особи за порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування несуть відповідальність згідно з законом.
327.
Працівники Фонду медичного страхування за порушення законодавчих або інших нормативно-правових актів про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування несуть відповідальність згідно із законодавством України.328.
Стаття 33. Відповідальність надавачів медичної допомоги
-186- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48), Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Зміст статті 33 викласти у такій
Враховано
Стаття 36. Відповідальність надавачів медичної
допомоги
329.
Надавачі медичної допомоги несуть цивільно-правову відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованим особам або Фонду медичного страхування внаслідок фальсифікації даних про обсяги та якість наданих послуг.
редакції: "Надавачі медичної допомоги, їх посадові та службові особи за порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування несуть відповідальність згідно з законом".

Надавачі медичної допомоги, їх посадові та службові особи за порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування несуть відповідальність згідно з законом.
330.
Достовірність зазначених у документах даних, передбачених частиною першою цієї статті, перевіряється виконавчою дирекцією Фонду медичного страхування.
-187- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 33 виключити.
Відхилено


331.
Стаття 34. Відповідальність страхувальника


Стаття 37. Відповідальність страхувальника
332.
1. Страхувальник несе відповідальність за ухилення від реєстрації як платника страхових внесків, порушення порядку нарахування і сплати страхових внесків та використання страхових коштів.
-188-Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт перший статті 34 викласти у такій редакції: "Страхувальник несе відповідальність: за ухилення від реєстрації як платника страхових зборів; за несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових зборів, у тому числі страхових зборів, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців; за порушення порядку використання страхових коштів.
У разі несвоєчасної сплати страхових зборів страхувальником, у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових зборів, або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих страхових зборів (недоїмки) Фонду медичного страхування України".
Враховано
Страхувальник несе відповідальність: за ухилення від реєстрації як платника страхових зборів; за несвоєчасність сплати та неповну сплату страхових зборів, у тому числі страхових зборів, що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців; за порушення порядку використання страхових коштів.
У разі несвоєчасної сплати страхових зборів страхувальником, у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових зборів, або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму донарахованих страхових зборів (недоїмки) Фонду медичного страхування України.


333.
2. У разі виявлення зазначених у частині першій цієї статті порушень до страхувальника застосовуються фінансові санкції у формі штрафу:
-189- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пункт другий статті 34 викласти у такій редакції: "Органи Фонду медичного страхування України застосовують до страхувальника фінансові санкції у вигляді штрафу:
Враховано
Органи Фонду медичного страхування України застосовують до страхувальника фінансові санкції у вигляді штрафу:
334.
1) у розмірі п'ятдесят відсотків належної до сплати суми страхових внесків за весь період ухилення від сплати визначених внесків;
за порушення строку його реєстрації як платника страхових зборів або несвоєчасність сплати страхових зборів - у розмірі 50 відсотків суми належних до сплати страхових зборів;

за порушення строку його реєстрації як платника страхових зборів або несвоєчасність сплати страхових зборів - у розмірі 50 відсотків суми належних до сплати страхових зборів;

335.
2) у розмірі всієї суми прихованого (заниженого) розміру заробітної плати (доходу), на яку відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, а у разі повторного порушення протягом року - у трикратному розмірі зазначеної суми;
за неповну сплату страхових зборів - у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку відповідно до цього Закону нараховуються страхові збори, а у разі повторного порушення - у трикратному розмірі зазначеної суми;

за неповну сплату страхових зборів - у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної плати, на яку відповідно до цього Закону нараховуються страхові збори, а у разі повторного порушення - у трикратному розмірі зазначеної суми;

336.
3) у розмірі п'ятдесят відсотків належної до сплати суми страхових внесків - у разі відсутності ведення встановленого обліку та звітності про розмір заробітної плати (доходу), на який нараховуються страхові внески, порушення порядку витрачання страхових коштів, а також у разі неподання або несвоєчасного подання звітності страховику.
за порушення порядку витрачання страхових коштів та у разі відсутності ведення встановленого обліку та звітності про розмір заробітної плати (доходу), на який нараховуються страхові збори чи у разі неподання або несвоєчасного подання звітності страховику - у розмірі 50 відсотків належної до сплати суми страхових зборів".

за порушення порядку витрачання страхових коштів та у разі відсутності ведення встановленого обліку та звітності про розмір заробітної плати (доходу), на який нараховуються страхові збори чи у разі неподання або несвоєчасного подання звітності страховику - у розмірі 50 відсотків належної до сплати суми страхових зборів.
337.
3. У випадках несплати страхових внесків в установлені строки або в установленому порядку підприємствами, установами, організаціями та громадянами (в тому числі тими, що не зареєстровані в органах Фонду медичного страхування як платники страхових внесків), своєчасно несплачені суми страхових внесків стягуються з нарахуванням пені в розмірі з розрахунку сто двадцять відсотків річних облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу. Заборгованість із страхових внесків разом з нарахованою пенею стягуються в доход Фонду із страхувальника, який має рахунки у банківській установі, у безспірному порядку шляхом безакцептного списання з відповідних рахунків банківськими установами за дорученням органів Фонду медичного страхування, а з інших осіб - у судовому порядку або за нотаріальними виконавчими написами.
-190- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт третій статті 34 викласти у такій редакції: "У разі несплати (неперерахування) або несвоєчасної сплати (несвоєчасного перерахування) страхових зборів в установлені строки або в установленому порядку платниками страхових зборів, у тому числі тими, що несвоєчасно зареєстровані у виконавчих органах Фонду медичного страхування України як платники страхових зборів, пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Заборгованість із страхових зборів разом з нарахованою пенею стягуються в доход Фонду медичного страхування України із страхувальника у судовому порядку або за нотаріальними виконавчими написами".
Враховано
У разі несплати (неперерахування) або несвоєчасної сплати (несвоєчасного перерахування) страхових зборів в установлені строки або в установленому порядку платниками страхових зборів, у тому числі тими, що несвоєчасно зареєстровані в виконавчих органах Фонду медичного страхування України як платники страхових зборів, пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь її строк. Заборгованість із страхових зборів разом з нарахованою пенею стягуються в доход Фонду медичного страхування України із страхувальника у судовому порядку або за нотаріальними виконавчими написами.


-191- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Останнє речення абзацу першого частини 3 статті 34 викласти в такій редакції: "Заборгованість із страхових внесків разом з нарахованою пенею стягується в доход Фонду із страхувальника у судовому порядку або за нотаріальними виконавчими написами". У першому реченні частини четвертої статті 34 виключити слова "винних у приховуванні (заниженні) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески".
Враховано
редакційно


338.
Строк давності у видках стягнення страхових внесків, пені та фінансових санкцій, передбачених цією статтею, не застосовується.


Строк давності у разі стягнення страхових зборів, пені та фінансових санкцій, передбачених цією статтею, не застосовується.
339.
4. На посадових осіб та громадян, винних у приховуванні (заниженні) розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховуються страхові внески, порушенні встановленого порядку обчислення та строків сплати зазначених внесків, ухиленні від реєстрації чи несвоєчасної реєстрації платників в органах Фонду медичного страхування, порушенні порядку здійснення операцій з коштами Фонду медичного страхування та порядку витрачання цих коштів, несвоєчасному поданні або неподанні звітності за страховими внесками та коштами Фонду медичного страхування і відомостей про застрахованих осіб, передбачених цим Законом, органи Фонду медичного страхування мають право накладати адміністративні стягнення у формі штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі повторного протягом року порушення, за яке особу було піддано адміністративному стягненню, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-192- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункт четвертий статті 34 викласти у такій редакції: "На посадових осіб та громадян, винних у порушенні встановленого порядку обчислення та строків сплати зазначених зборів, ухиленні від реєстрації чи несвоєчасної реєстрації платників у виконавчих органах Фонду медичного страхування України, порушенні порядку здійснення операцій з коштами Фонду медичного страхування України та порядку витрачання цих коштів, несвоєчасному поданні або неподанні звітності за страховими зборами та коштами Фонду медичного страхування України і відомостей про застрахованих осіб, передбачених цим Законом, органи Фонду медичного страхування України мають право накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення".
Враховано
На посадових осіб та громадян, винних у порушенні встановленого порядку обчислення та строків сплати зазначених зборів, ухиленні від реєстрації чи несвоєчасної реєстрації платників у виконавчих органах Фонду медичного страхування України, порушенні порядку здійснення операцій з коштами Фонду медичного страхування України та порядку витрачання цих коштів, несвоєчасному поданні або неподанні звітності за страховими зборами та коштами Фонду медичного страхування України і відомостей про застрахованих осіб, передбачених цим Законом, органи Фонду медичного страхування України мають право накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

340.
5. Зазначені у цій статті адміністративні стягнення накладаються у порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення.
-193- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
У пункті 4 статті 34 проекту необхідно зазначити, що справи про адміністративні правопорушення розглядаються судом, а у пункті 5 цієї ж статті необхідно визначити коло посадових осіб органів Фонду медичного страхування, що мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, які потім передаються судам для накладення адміністративних стягнень.
Враховано
редакційно

341.
Право накладати фінансові санкції та адміністративні стягнення від імені Фонду медичного страхування мають керівник виконавчої дирекції цього Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники.342.
6. Суми коштів, безпідставно стягнуті із страхувальників, підлягають поверненню у триденний строк з дня прийняття рішення про безпідставність їх стягнення.

-194- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
У пункті 6 статті 34 необхідно визначити хто може прийняти рішення про безпідставність стягнення коштів, та хто буде повертати ці суми.
Враховано
редакційно

343.
7. Достовірність зазначених у документах даних перевіряється робочими органами виконавчої дирекції Фонду медичного страхування. У випадках їх недостовірності юридична або фізична особа добровільно чи на підставі рішення суду повинна відшкодувати Фонду медичного страхування заподіяну шкоду.344.
Роботодавець несе відповідальність за шкоду, заподіяну застрахованим особам внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків за загальнообов'язковим державним соціальним медичним страхуванням, відповідно до законодавства.345.
Роботодавцю забороняється вчиняти будь-які дії, що можуть призвести до прийняття ним разом із застрахованою особою спільного рішення, яке може в подальшому завдати шкоди цій особі або членам її сім'ї.
-195- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
З абзацу третього частини 7 статті 34 вилучити слова "або членам її сім'ї".
Враховано

346.
Стаття 35. Відповідальність застрахованої особи за невиконання умов страхування
-196- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347), Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Назву та зміст статті 35 викласти у такій редакції: "Стаття . Відповідальність застрахованої особи
Враховано
Стаття 38. Відповідальність застрахованої особи
347.
Застрахована особа несе відповідальність за невиконання своїх обов'язків щодо загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування згідно з діючим законодавством.
Застрахована особа несе відповідальність за невиконання своїх обов'язків щодо загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування відповідно до закону".

Застрахована особа несе відповідальність за невиконання своїх обов'язків щодо загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування відповідно до закону.
348.
Стаття 36. Вирішення спорів


Стаття 39. Вирішення спорів
349.
Спори щодо суми страхових внесків, а також щодо розміру шкоди та прав на її відшкодування, накладення штрафів і з інших питань вирішуються в судовому порядку. За бажанням зацікавлена особа може звернутися з питань вирішення спору до спеціальної комісії при виконавчій дирекції Фонду медичного страхування. До складу цієї комісії на громадських і паритетних засадах входять представники держави, застрахованих осіб і страхувальників.
-197- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347), Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Зміст статті 36 викласти у такій редакції: "Спори, що виникають у зв'язку з реалізацією чи застосуванням положень цього Закону, вирішуються судом у встановленому законом порядку".
Враховано
Спори, що виникають у зв'язку з реалізацією чи застосуванням положень цього Закону, вирішуються судом у встановленому законом порядку.

350.
Такі ж комісії на тих же засадах створюються при робочих органах виконавчої дирекції Фонду медичного страхування із залученням представників місцевих органів виконавчої влади, застрахованих осіб і страхувальників.351.
Положення про діяльність і персональний склад цих комісій затверджується правлінням Фонду медичного страхування.352.
Рішення комісії при робочому органі виконавчої дирекції Фонду медичного страхування може бути оскаржено до комісії, створеної при виконавчій дирекції цього Фонду, а рішення останньої - до його правління.353.
Розділ VІІ. Прикінцеві положення
-198- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Пропоную узагальнююче речення пункту 3 розділу VІІ Прикінцевих положень викласти у новій редакції, замінивши слова "на виконання Указу Президента України від 14 листопада 2000 року "Про проведення" словами "у зв'язку з проведенням" і далі за текстом. Доповнити пункт 3 після підпункту 1 новими підпунктами 2 та 3 такого змісту: "1) функції управлінь виконавчої дирекції в ході експерименту в місті Києві та Київській області покласти на органи виконавчої влади у місті Києві та Київській області в сфері охорони здоров'я. 2) повноваження керівників та заступників керівників управлінь виконавчої дирекції Фонду в місті Києві та Київській області покласти відповідно на керівників органів виконавчої влади у місті Києві та Київській області в сфері охорони здоров'я та на їх заступників".
Вважати підпункт 2 пункту 3 розділу VІІ відповідно підпунктом 4 цього пункту".
Відхилено
Розділ VІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
354.
1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2004 року.
-199- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Прикінцеві положення законопроекту викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2002 року.
Враховано
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2002 року.


355.
2. До створення Фонду медичного страхування і приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
356.
3. На виконання Указу Президента України від 14 листопада 2000 року "Про проведення експерименту щодо впровадження обов'язкового соціального медичного страхування в місті Києві та Київській області" та з метою запровадження положень цього Закону в окремих адміністративно - територіальних одиницях України:
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;

3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
357.
1) Кабінету Міністрів України разом з Київською міською державною адміністрацією та Київською обласною державною адміністрацією провести у період з 1 січня 2002 року до 31 грудня 2003 року експеримент щодо впровадження обов'язкового соціального медичного страхування в місті Києві та Київській області;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
358.
2) установити, що на період з 1 січня 2002 року по 31 грудня 2003 року у проведенні експерименту щодо впровадження обов'язкового соціального медичного страхування можуть брати участь інші адміністративно-територіальні одиниці України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.359.
4. Кабінету Міністрів України на період проведення експерименту:360.
1) розробити та затвердити Положення про порядок проведення експерименту щодо впровадження обов'язкового соціального медичного страхування;361.
2) створити координаційну раду для організації робіт з підготовки та проведення експерименту щодо впровадження обов'язкового соціального медичного страхування;362.
3) розробити та затвердити нормативно-правові акти про проведення експерименту щодо впровадження обов'язкового соціального медичного страхування;363.
4) підготувати та подати до 1 серпня 2001 року до Верховної Ради України проект Закону України про розмір страхових внесків на обов'язкове соціальне медичне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях України;364.
5) здійснити організаційно-фінансові заходи, які забезпечать проведення експерименту щодо впровадження обов'язкового соціального медичного страхування;365.
6) узагальнити результати проведення експерименту та доповісти Верховній Раді України до 1 січня 2004 року.366.
5. Кабінету Міністрів України:367.
1) здійснити організаційно-фінансові заходи, які забезпечать функціонування Фонду медичного страхування згідно з цим Законом;368.
2) передбачити у Державних бюджетах України на 2002-2003 роки фінансування Фонду медичного страхування на організаційні заходи щодо створення системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування;369.
3) забезпечити Фонд медичного страхування необхідними службовими приміщеннями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, автотранспортом;370.
4) разом з Комітетом Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства підготувати й подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;371.
5) підготувати та подати до 1 серпня 2003 року до Верховної Ради України проект Закону України про розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування;372.
6) привести свої рішення у відповідність із цим Законом;373.
7) розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;374.
8) забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні