Назва: Проект Закону України ''Про вибори Президента України''
Автор: Народні депутати України - члени Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Головний комітет: Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект Закону України ''Про вибори Президента України''


Проект Закону України ''Про вибори Президента України''
1.
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.
Стаття 1. Основні принципи і засади виборів Президента України


Стаття 1. Основні принципи і засади виборів Президента України
3.
1. Вибори Президента України проводяться за принципами загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
-1- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину першу статті 1 викласти у такій редакції:
"1. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років".
Це більш повно узгоджується з частиною 1 статті 103 Конституції України.

Відхилено

1. Вибори Президента України проводяться за принципами загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
4.
2. Виборчий процес здійснюється на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України; гласності і відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування; свободи агітації.
-2- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.1 після слів «на засадах:» додати слово «багатопартійності,»

Враховано

2. Виборчий процес здійснюється на засадах: багатопартійності, вільного і рівноправного висування кандидатів у Президенти України; гласності і відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування; свободи агітації.
5.
3. Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.


3. Участь громадян України у виборах Президента України є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах.
6.
Стаття 2. Загальне виборче право


Стаття 2. Загальне виборче право
7.
1. Вибори Президента України є загальними: право обирати мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
-3- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.2 слова «день виборів» замінити на «день голосування». Аналогічну заміну здійснити по усьому тексту Закону.

Відхилено

1. Вибори Президента України є загальними: право обирати мають громадяни України, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років.
8.
2. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день проведення виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
-4- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Частину 2 статті 2 після слова "голосу" слід доповнити словом "постійно", далі за текстом.

Відхилено


2. Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день проведення виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.
9.
Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
-5- Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Частину 2 статті 2 доповнити новою частиною такого змісту:
"Не може бути обраний Президентом України (а також зареєстрований кандидатом у Президенти України) громадянин України, який:
на день виборів досяг шестидесяти років;
має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
визнаний судом недієздатним або безвісно відсутнім;
не може виконувати повноваження Президента України за станом здоров'я, що встановлено медичним висновком;
є громадянином іншої держави або має паспорт громадянина іншої держави;
був Президентом України і за час його перебуваня на цій посаді в державі виникла (збільшилась) заборгованність по виплаті заробітньої плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
будучи Президентом України порушував Конституцію України, що встановлено рішенням Верховної Ради України".

Враховано

Враховано у част.5Враховано частково

Відхилено


Враховано

Враховано

Відхилено


Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

2'. Не може бути обраний Президентом України (а також зареєстрований кандидатом у Президенти України) громадянин України, який:
на день виборів досяг шестидесяти років;
визнаний судом недієздатним;
є громадянином іншої держави або має паспорт громадянина іншої держави;
був Президентом України і за час його перебуваня на цій посаді в державі виникла (збільшилась) заборгованність по виплаті заробітньої плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

10.
3. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються.
-6- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 3 ст.2 перед словом "забороняються" вставити: "крім встановлених Конституцією України та цим Законом".

Враховано

3. Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, крім встановлених Конституцією України та цим Законом, забороняються.


-7- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину третю статті 2 після слів: "або іншими ознаками" доповнити словами: "що не передбачені Конституцією України".
Такі обмеження встановлено частиною другою та третьою статті 103 Конституції України.

Враховано частково


11.
4. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.
-8- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Статтю 2 доповнити частиною 5 такого змісту:
"5. Не може бути обраний Президентом України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку".

Враховано

4. Не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними.
5. Не можуть бути висунуті претендентами на кандидатів у Президенти України громадяни, які перебувають у місцях позбавлення волі або мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.
12.
Стаття 3. Рівне виборче право


Стаття 3. Рівне виборче право
13.
Вибори Президента України є рівними: громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має один голос.


Вибори Президента України є рівними: громадяни беруть участь у виборах на рівних засадах, кожний виборець має один голос.
14.
Стаття 4. Пряме виборче право. Таємне голосування


Стаття 4. Пряме виборче право. Таємне голосування
15.
1. Президент України обирається безпосередньо виборцями.


1. Президент України обирається безпосередньо виборцями.
16.
2. Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.


2. Голосування на виборах Президента України є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється.
17.
Стаття 5. Право висування кандидатів у Президенти України
-9- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Статтю 5 назвати так:
«Стаття 5. Право висування претендента на кандидата у Президенти України».
З огляду на це у частині 1 необхідно привести цю термінологію у відповідність із назвою статті.

Враховано

Стаття 5. Право висування претендента на кандидата у Президенти України


-10- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У назві та частині першій статті 5 після слова "висування" доповнити словами "претендентів на".

Враховано


18.
1. Право висування кандидатів у Президенти України (далі - кандидатів) належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними як безпосередньо шляхом самовисування, так і через політичні партії та їх виборчі блоки (далі - партії (блоки) в порядку, визначеному цим Законом.
-11- Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Част.1 ст.5 після слів «партії (блоки)» доповнити словами «а також через збори виборців».

Враховано

1. Право висування претендента на кандидата у Президенти України (далі - кандидатів) належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними як безпосередньо шляхом самовисування, так і через політичні партії та їх виборчі блоки (далі - партії (блоки), а також через збори виборців в порядку, визначеному цим Законом.


-12- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.5 вилучити слова "як безпосередньо шляхом самовисування, так і".

Відхилено

-13- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Частину 1 ст.5 викласти в редакції проекту О.Лавриновича:
"Право висування кандидатів у Президенти України належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується через політичні партії та їх виборчі блоки". Відповідно виключити ст.20 та відредагувати інші статті, в яких є згадка про кандидатів, які висунулися самостійно.''

Відхилено


19.
2. Партія (блок) може висунути лише одного претендента на кандидата в Президенти України.
-14- Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Част.2 ст.5 після слів «Партія (блок)» доповнити словами «збори виборців», а слово може відповідно замінити на «можуть»..
Враховано

2. Партія (блок), збори виборців можуть висунути лише одного претендента на кандидата в Президенти України.


-15- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У статті 5 після слів: "партії", "партія", доповнити словом відповідно: "громадські організації", "громадська організація".
Частина перша статті 36 Конституції України передбачає, що громадяни мають право реалізувати свої права і політичні інтереси через громадські організації.

Відхилено


20.
Стаття 6. Організація і проведення виборів Президента України виборчими комісіями


Стаття 6. Організація і проведення виборів Президента України виборчими комісіями
21.
Організацію і проведення виборів Президента України здійснюють виборчі комісії, які утворюються і діють у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
-16- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 6 викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Забезпечення організації і проведення виборів Президента України
Організацію і проведення виборів Президента України забезпечує Центральна виборча комісія, яка очолює систему територіальних і дільничних виборчих комісій, що утворюються для підготовки і проведення виборів".
Таке положення узгоджується з Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

Відхилено

Організацію і проведення виборів Президента України здійснюють виборчі комісії, які утворюються і діють у порядку, визначеному цим та іншими законами України.
22.
Стаття 7. Гласність і відкритість виборів Президента України


Стаття 7. Гласність і відкритість виборів Президента України
23.
1. Підготовка і проведення виборів Президента України здійснюються відкрито і гласно.


1. Підготовка і проведення виборів Президента України здійснюються відкрито і гласно.
24.
2. Рішення державних органів, органів місцевого самоврядування, що стосуються виборів Президента України, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації або оприлюднюються іншим шляхом у п'ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено Законом.
-17- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 2 ст.7 після слів "місцевого самоврядування" додати: "виборчих комісій".

Враховано

2. Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, що стосуються виборів Президента України, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації, а в окремих випадках оприлюднюються іншим шляхом у п'ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено Законом.


-18- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
«2. Рішення Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виборчих комісій, що приймаються у зв'язку з виборами Президента України, оприлюднюються у п`ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено Законом.»
Доповнити статтю 7 частиною третьою такого змісту:
«3. Оприлюднення рішень, передбачених частиною другою цієї статті, що приймаються Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади, Центральною виборчою комісією здійснюється шляхом їх опублікування в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Оприлюднення рішень місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних виборчих комісій здійснюється шляхом їх опублікування в друкованих засобах масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є органи місцевої державної адміністрації та (або) органи місцевого самоврядування. Оприлюднення рішень дільничних виборчих комісій здійснюється шляхом їх вивішування для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії.»,
відповідно змінивши нумерацію наступних частин ст.7.

Враховано частково

Враховано частково


-19- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
"2. Рішення органів державної влади, виборчих комісій і органів місцевого самоврядування, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів Президента України, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації у п'ятиденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Законом."

Враховано частково
-20- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
У частині 2 ст.7 замість слів "або оприлюднюються іншим шляхом" записати:
І варіант "в окремих випадках оприлюднюються іншим шляхом"
ІІ варіант "або (в сільських, селищних радах) оприлюднюються іншим шляхом".

Враховано частково
(І варіант)

25.
3. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення виборчих округів і дільниць, забезпечують можливість для ознайомлення їх із списками виборців, з біографічними даними кандидатів, їх передвиборними програмами, з формою та порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування і виборів Президента України, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.
-21- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині третій статті 7 слова "підсумки голосування і виборів" замінити словами "підсумки голосування і результати виборів".

Враховано

3. Виборчі комісії інформують громадян про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і дільниць, забезпечують можливість для ознайомлення їх із списками виборців, з біографічними даними кандидатів, їх передвиборними програмами, з формою та порядком заповнення підписних листів та виборчих бюлетенів, сповіщають населення про підсумки голосування і результати виборів Президента України, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом.


-22- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині третій статті 7 вилучити слова: "виборчих округів".
Президент України має обиратись по єдиному загальнодержавному округу на відміну від виборів депутатів.

Відхилено


26.
4. Основною формою роботи виборчих комісій є відкриті засідання. На засіданнях комісії мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону кандидати у Президенти України, їх довірені особи, не більш як по два представники від партій (блоків), які висунули кандидата, від комітетів виборців, створених для контролю за ходом виборчої кампанії, а також офіційні спостерігачі від кандидатів, іноземних держав і міжнародних організацій. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.
-23- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
"4. Основною формою роботи виборчих комісій є засідання. На засіданнях комісії мають право бути присутніми кандидати в Президенти України, їх довірені особи; уповноважені особи партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати в Президенти України; представники засобів масової інформації; офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій. За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи."

Враховано частково

4. Основною формою роботи виборчих комісій є відкриті засідання. На засіданнях комісії мають право бути присутніми з додержанням вимог цього Закону кандидати у Президенти України, їх довірені особи, не більш як по два офіційних представники від партій (блоків), які висунули кандидата, а також офіційні спостерігачі від кандидатів, іноземних держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.


-24- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 4 ст.7 після слів "їх довірені особи" текст подати в такій редакції: "не більше, ніж по два офіційні спостерігачі від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнародних організацій, а також представники від позапартійних комітетів виборців, створених для контролю за ходом виборчої кампанії та легалізованих відповідно до законодавства України. За рішенням комісії або на її запрошення на її засіданні можуть бути присутні й інші особи".

Відхилено
-25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У другому реченні частини 4 ст.7 текст: «не більш як по два представники від партій (блоків), які висунули кандидатів, від комітетів виборців, створених для контролю за ходом виборчої кампанії» замінити на текст «представник від кожної партії (блоку), яка висунула претендента на кандидата, якщо в складі даної комісії немає її представника. Після завершення реєстрації кандидатів на засіданні комісії мають право бути присутніми представники лише тих партій(блоків), кандидати від яких на час проведення засідання є зареєстрованими».

Відхилено
-26- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 4 статті 7 слід записати "претендентів на кандидата" замість «кандидата».

Відхилено
-27- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В частині 4 ст.7 замість слів "від комітетів виборців, створених для контролю за ходом виборчої кампанії" записати:
"від громадських організацій з всеукраїнським або місцевим статусом, легалізованих в установленому законом порядку".

Відхилено
-28- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині четвертій статті 7 замість слів: "не більше як по два представники від партій (блоків)", записати слова: "уповноважені представники політичних партій і громадських організацій (блоків)", і вилучити слова: "створених для контролю за ходом виборчої кампанії" та "від кандидатів".

Враховано частково27.
5. Засоби масової інформації об'єктивно висвітлюють хід підготовки і проведення виборів, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з виборами. Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування надають їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.
-29- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 5 ст.7 замінити слова "об'єктивно висвітлюють" на "зобов'язані об'єктивно висвітлювати", слова "надають" - на "зобов'язані надавати".

Враховано

5. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів, їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі збори і засідання, пов'язані з виборами. Виборчі комісії, органи державної влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів.


-30- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
В частині п`ятій ст.7 останне речення вилучити.

Відхилено
-31- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Друге речення частини п'ятої статті 7 викласти в такій редакції:
"Органи державної влади, виборчі комісії, органи місцевого самоврядування надають їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів".

Враховано частково


28.
Стаття 8. Законодавство про вибори Президента України


Стаття 8. Законодавство про вибори Президента України
29.
Організація і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.


Організація і проведення виборів Президента України регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та іншими законами України.
30.
Глава 2. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ


Глава 2. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
31.
Стаття 9. Види виборів і порядок їх призначення


Стаття 9. Види виборів і порядок їх призначення
32.
1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними.


1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та повторними.
33.
2. Рішення про проведення виборів Президента України приймає Верховна Рада України.
-32- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
Частину 2 статті 9 записати в редакції:
«Рішення про проведення виборів Президента України приймає Верховна Рада України, якщо Верховна Рада не прийме такого рішення, про проведення виборів Президента України оголошує Центральна виборча комісія у відповідності з Конституцією України та цим Законом.»
Відхилено

2. Рішення про проведення виборів Президента України приймає Верховна Рада України.
34.
3. Вибори Президента України призначаються на неділю. Про день виборів Верховна Рада України повідомляє через засоби масової інформації.
-33- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
У статті 9 вилучити частину 3.

Відхилено

3. Вибори Президента України призначаються на неділю. Про день виборів Верховна Рада України повідомляє через засоби масової інформації.


-34- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину третю статті 9 викласти у такій редакції:
"3. Чергові вибори Президента України призначаються на останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України, а позачергові та повторні вибори - на неділю у строки, передбачені цим Законом.
Про день виборів Президента України Верховна Рада України повідомляє через засоби масової інформації."

Враховано частково
у ст.10

35.
Стаття 10. Строки призначення виборів.


Стаття 10. Строки призначення виборів.
36.
1. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. Рішення про проведення чергових виборів приймається не пізніше ніж за 180 днів до дня виборів.
-35- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
"Постанова Верховної Ради України про призначення чергових виборів Президента України приймається не пізніше ніж за 180 днів до дня виборів".

Враховано

1. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. Постанова Верховної Ради України про проведення чергових виборів приймається не пізніше ніж за 180 днів до дня виборів.
37.
2. Позачергові вибори Президента України проводяться в разі дострокового припинення повноважень Президента України в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. Рішення про призначення позачергових виборів приймається не пізніш як на п'ятий день після припинення повноважень Президента України.


2. Позачергові вибори Президента України проводяться в разі дострокового припинення повноважень Президента України в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. Рішення про призначення позачергових виборів приймається не пізніш як на п'ятий день після припинення повноважень Президента України.
38.
3. Повторні вибори Президента України призначаються Верховною Радою України в місячний строк з дня одержання подання Центральної виборчої комісії.
-36- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 3 ст.10 доцільно викласти в такій редакції:
"Повторні вибори призначаються Верховною Радою України за поданням Центральної виборчої комісії, якщо чергові чи позачергові вибори визнані такими, що не відбулися. Рішення про призначення повторних виборів приймається протягом місяця з дня одержання подання".

Враховано частково
у ст.42
3. Повторні вибори Президента України призначаються Верховною Радою України в місячний строк з дня одержання подання Центральної виборчої комісії.


-37- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
Ст.10 доповнити частиною 4 такого змісту:
"4. У випадку, коли Верховна Рада України не приймає рішення про проведення виборів у встановлені цим Законом терміни, Центральна виборча комісія зобов`язана протягом 10 днів прийняти рішення про проведення виборів".

Відхилено


39.
Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
-38- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Назву Глави 3 викласти в такій редакції:
"Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ"

Враховано

Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИБОРІВ
40.
Стаття 11. Виборчі округи
-39- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Стаття 11. Організація виборів Президента України
Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному виборчому округу.
Для проведення голосування виборчий округ по виборах Президента України поділяється на виборчі дільниці, що утворюються відповідно до цього Закону.
Підготовку і проведення виборів Президента України здійснюють Центральна виборча комісія, територіальні (обласні, районні, міські, районні у містах) та дільничні виборчі комісії.
Державні органи влади та органи місцевого самоврядування створюють необхідні умови та сприяють діяльності виборчим комісіям, не втручаючись у їх діяльність."

Відхилено

Стаття 11. Територіальні виборчі округи
41.
1. Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України та виборчі дільниці, утворені відповідно до цього Закону за межами України.
-40- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 1 ст.11 викласти в такій редакції:
«1. Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України і поділяється на 225 територіальних виборчих округів, та виборчі дільниці, утворені відповідно до цього Закону за межами України.»

Враховано частково
у част.2 ст.11
1. Вибори Президента України проводяться по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу, який включає в себе всю територію України та виборчі дільниці, утворені відповідно до цього Закону за межами України.
42.
2. Для проведення виборів територія єдиного загальнодержавного одномандатного виборчого округу поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою та кількості населення. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах.
-41- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 2 ст.11 викласти в такій редакції:
"Для проведення виборів територія єдиного загальнодержавного одномандатного виборчого округу поділяється на територіальні виборчі округи. Загальну їх кількість у межах від 250 до 300, а також кількість таких округів..." і далі за текстом.

Відхилено

2. Для проведення виборів територія єдиного загальнодержавного одномандатного виборчого округу поділяється на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою та кількості населення. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах або їх частин.


-42- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
У частині 2 ст.11 після слів "районів у містах" додати "або їх частин".

Враховано
-43- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Частини 2, 3 і 4 статті 11 замінити однією:
"2. Для проведення виборів територія єдиного загальнодержавного одномандатного округу поділяється на 27 територіальних округів відповідно до адміністративно-територіального устрою України, визначеного частиною другою статті 133 Конституції України: в Автономній Республіці Крим, областях і містах Києві та Севастополі ".

Відхилено


43.
3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за 160 днів до дня виборів за поданням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських рад. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборців.


3. Рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за 175 днів до дня виборів за поданням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських рад. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборців.
44.
4. Список виборчих округів із зазначенням їх найменувань, номерів, територіальних меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією в пресі у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення.


4. Список виборчих округів із зазначенням їх найменувань, номерів, територіальних меж та центрів округів публікується Центральною виборчою комісією в пресі у триденний термін від дня прийняття нею відповідного рішення.
45.
Стаття 12. Виборчі дільниці
-44- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 12 викласти у такій редакції:
"Стаття 12. Утворення виборчих дільниць.
Виборчі дільниці утворюються не пізніше як за 75 днів з кількістю від 20 до 3000 виборців.
У виняткових випадках за рішенням Центральної виборчої комісії виборчі дільниці можуть бути утворені в інші строки, але не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, а також з меншою або більшою кількістю виборців.
Виборчі дільниці утворюються районними, міськими (міст обласного значення без районного поділу), районними у містах виборчими комісіями. Пропозиції щодо меж і місця розташування виборчих дільниць подаються виборчим комісіям відповідно сільськими, селищними, міськими головами, головами районних у місті рад не пізніше як за п'ять днів до утворення дільниць. Виборчою комісією при утворенні виборчих дільниць встановлюється їх єдина нумерація у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці утворюються тими ж органами за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.
Військовослужбовці, голосують на загальних виборчих дільницях населеного пункту за місцем розташування військової частини.
Як виняток, за пропозицією відповідного центрального органу виконавчої влади Центральна виборча комісія може утворити виборчу дільницю на території військової частини з особливим режимом таємності або розташованій за межами населеного пункту.
6. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном за поданням Міністерства закордонних справ України утворюються Центральною виборчою комісією.
7. Рішення про утворення виборчих дільниць, їх межі та місце розташування органами, що їх утворили, через засоби масової інформації або у інший спосіб доводиться до відома виборців".

Враховано частково


Стаття 12. Утворення виборчих дільниць


-45- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Утворення виборчих дільниць
1. Рішення виборчої комісії про утворення виборчих дільниць із зазначенням меж кожної виборчої дільниці доводиться до відома громадян не пізніше ніж на п'ятий день після його прийняття.
2. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців, на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під державним прапором України, виборчі дільниці утворюються в строк, визначений частиною другою цієї статті, а у виняткових випадках - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
3. Військовослужбовці голосують на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин. Виборчі дільниці у військових частинах утворюються як виняток з дозволу Центральної виборчої комісії.
4. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів з кількістю від двадцяти до трьох тисяч виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю виборців."

Враховано

Враховано частково
у част.2 ст.12 та у пункті 2 част.2 ст.14


Враховано частково
у част.3 ст.12Враховано частково


Враховано у частинах 6 і 7 ст.12

46.
1. Для проведення голосування і підрахунку голосів при виборах Президента України територія сіл, селищ, міст, районів у містах, що входять до складу територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці.


1. Для проведення голосування і підрахунку голосів при виборах Президента України територія сіл, селищ, міст, районів у містах, що входять до складу територіального виборчого округу, поділяється на виборчі дільниці.
47.
2. Виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких подань - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальною виборчою комісією встановлюється єдина нумерація виборчих дільниць в межах відповідного територіального виборчого округу.


2. Виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за поданням сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а у разі відсутності таких подань - за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження. Територіальною виборчою комісією встановлюється єдина нумерація виборчих дільниць, зазначаються межі кожної виборчої дільниці в межах відповідного територіального виборчого округу і доводяться до відома громадян.
48.
3. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, виборчі дільниці утворюються тими ж органами за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.
-46- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 3 ст.12 викласти в такій редакції:
"У стаціонарних лікувальних закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, на суднах, ..." і далі за текстом.

Враховано частково


3. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні під державним прапором України, виборчі дільниці утворюються територіальними виборчими комісіями за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.


-47- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 3 статті 12 замість слів "тими ж органами" записати "територіальними виборчими комісіями".

Враховано


49.
4. Військовослужбовці голосують на загальних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин. Виборчі дільниці на територіях військових частин можуть утворюватись як виняток з дозволу Центральної виборчої комісії у військових частинах з особливим режимом таємності або розташованих за межами населених пунктів.
-48- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити в частині 4 ст.12 текст «з особливим режимом таємності або»

Враховано

4. Військовослужбовці голосують на загальних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин. Виборчі дільниці на територіях військових частин можуть утворюватись як виняток з дозволу Центральної виборчої комісії у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів.


-49- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити в частині 4 ст.12 і по всьому тексту закону слова «як виняток», «у виняткових випадках».

Відхилено
-50- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Із частини 4 статті 12 вилучити друге речення.

Відхилено


50.
5. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України Центральною виборчою комісією з одночасною припискою їх до територіальних виборчих округів.


5. Виборчі дільниці при представництвах України за кордоном утворюються за поданням Міністерства закордонних справ України Центральною виборчою комісією з одночасною припискою їх до одного з територіальних виборчих округів.
51.
6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю виборців.
-51- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 6 ст.12 викласти в такій редакції:
«6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках, за рішенням Центральної виборчої комісії - з меншою або більшою кількістю виборців.»

Відхилено

6. Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю виборців.


-52- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 6 ст.12 вилучити текст «або більшою».

Відхилено


52.
7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 75 днів, а у виняткових випадках, які визначаються Центральною виборчою комісією, - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
-53- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Доповнити законопроект після статті 12 новою статтею такого змісту:
"Стаття_. Система виборчих комісій
Вибори Президента України організовують і проводять:
1) Центральна виборча комісія;
2) територіальні виборчі комісії;
4) дільничні виборчі комісії.

Враховано

7. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 60 днів, а у виняткових випадках, які визначаються Центральною виборчою комісією, - не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
Стаття12'. Система виборчих комісій
Вибори Президента України організовують і проводять:
1) Центральна виборча комісія;
2) територіальні виборчі комісії;
4) дільничні виборчі комісії.

53.
Стаття 13. Утворення виборчих комісій
-54- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Положення статті 13:
"Стаття__. Центральна виборча комісія
1. Центральна виборча комісія, крім повноважень визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію":
1) утворює єдиний загальнодержавний виборчий округ по виборах Президента України;
2) приймає обов'язкові для виконання виборчими комісіями роз'яснення з питань застосування цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;
3) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України із залученням до проведення перевірок працівників органів Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України;
4) встановлює норми і перелік необхідного обладнання, інвентаря та послуг для виборчих комісій і виборчих дільниць, вимоги до такого обладнання та порядок його зберігання;
5) припиняє рух коштів на рахунках виборчих комісій в установах банків після закінчення строку їх повноважень або в разі порушення кошторисно-фінансової дисципліни, приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії для подальшого перерозподілу на потреби виборчої кампанії;
6) проводить реєстрацію довірених осіб кандидатів;
7) визначає порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;
8) забезпечує виготовлення передвиборних плакатів кандидатів;
9) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів особистих виборчих фондів кандидатів, залучає до проведення відповідних перевірок працівників органів Державної податкової адміністрації України, а також установи банків, в яких відкриті відповідні рахунки;
10) приймає за поданням Міністерства закордонних справ України рішення про приписку виборчих дільниць, що утворюються за межами території України;
11) у тримісячний строк після виборів надсилає до Рахункової палати Верховної Ради України звіт про витрату коштів Державного бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України;
12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Враховано

Стаття 13. Утворення виборчих комісій
54.
1. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".


1. Центральна виборча комісія утворюється відповідно до Конституції України та Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

55.
2. Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніше ніж за 95 днів до дня проведення виборів Президента України рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії за поданням керівних органів республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської, Севастопольської міських організацій політичних партій або центральних органів цих партій. Зазначені подання направляються до відповідної ради не пізніш як за 105 днів до дня виборів. Якщо у встановлений строк подання від партій не надійдуть, територіальні виборчі комісії утворюються за поданням голів відповідних рад (міських голів) або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють повноваження голів рад (міських голів).
-55- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 2 ст.13 терміни "95 днів" і "105 днів" замінити відповідно на "70 днів" і "80 днів".

Враховано

2. Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніше ніж за 70 днів до дня проведення виборів Президента України рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії за поданням керівних органів республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської, Севастопольської міських організацій політичних партій або центральних органів цих партій. Зазначені подання направляються до відповідної ради не пізніш як за 80 днів до дня виборів. Якщо у встановлений строк подання від партій не надійдуть, рада утворює територіальні виборчі комісії за поданням голів відповідних рад (міських голів) або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють повноваження голів рад (міських голів).


-56- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Статтю 13 законопроекту, починаючи з частини 2, викласти в такій редакції:
«2. Кандидати в Президенти України мають право делегувати по одному представнику до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу.
3. Представник кандидата в Президенти України у Центральній виборчій комісії має право:
1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення будь-яких питань, пов'язаних з виборами Президента України;
2) брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях комісії;
3) знайомитися зі змістом протоколів засідань комісії та рішень, прийнятих нею, отримувати копії цих рішень;
4) негайно отримувати копії протоколів (факсів), телефонограм, що надходять до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій про встановлення результатів голосування у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
5) бути присутнім у приміщенні Центральної виборчої комісії в період проведення голосування та встановлення результатів виборів;
6) здійснювати інші права, передбачені цим Законом.
4. З числа представників усіх кандидатів в Президенти України, делегованих до Центральної виборчої комісії, складається Контрольна комісія.
5. Для організації та проведення виборів Президента України Центральною виборчою комісією утворюються двісті двадцять п`ять територіальних виборчих комісій.
6. Територіальні виборчі комісії утворюється не пізніш ніж за 80 днів до дня проведення голосування.
7. Склад територіальних виборчих комісій встановлюється Центральною виборчою комісією у кількості не менше 10 осіб і має бути кратним числу зареєстрованих кандидатів у Президенти України. Всі кандидати у Президенти України мають право рівного представництва у територіальних виборчих комісіях, але не більше трьох осіб, делегованих до комісії.
8. Територіальні виборчі комісії утворюються тільки з числа осіб, делегованих до їх складу кандидатами у Президенти України або їх довіреними особами. Повідомлення щодо осіб, які делегуються до територіальних виборчих комісій, надсилаються безпосередньо де Центральної виборчої комісії. Забороняється відмова у включенні делегованої особи до складу територіальної виборчої комісії, за винятком випадків, передбачених частиною 2 статті 15 цього Закону. Відмова Центральної виборчої комісії про включення делегованої особи до складу територіальної виборчої комісії може бути у триденний строк оскаржена кандидатом у Президенти України, або особою, якій було відмовлено у включенні до складу територіальної виборчої комісії до Верховного Суду України, який розглядає скаргу протягом двох днів. У випадку, якщо Верховний Суд України прийме рішення про відмову у задоволенні скарги, кандидат у Президенти України має право делегувати протягом двох днів до складу територіальної виборчої комісії іншу особу.
9. Делегування до складу територіальних виборчих комісій здійснюється не пізніше як за п'ять днів до закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті. За відсутності делегованих в цей строк до складу територіальної виборчої комісії осіб, Центральна виборча комісія призначає до складу територіальних виборчих комісій відповідну кількість членів із числа осіб поданих Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головами обласних рад, головами державних адміністрацій міст Києва і Севастополя.
10. В разі, якщо кандидатом у Президенти України зареєстрована лише одна особа, територіальні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією у кількості 10 осіб, делегованих кандидатом у Президенти України.
11. Територіальна виборча комісія у семиденний термін після її утворення публікує у відповідності до частини третьої статті 7 цього Закону відомості про свій персональний склад, місцезнаходження, поштову адресу, телефон та факс.
12. Територіальна виборча комісія з дня її створення є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням та розрахунковий рахунок в Ощадному банку за місцем свого находження.
13. Дільничні виборчі комісії по виборах Президента України утворюються територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 45 днів до дня голосування.
14. Кількісний склад дільничних виборчих комісій встановлюється Центральною виборчою комісією протягом п'яти днів після закінчення реєстрації кандидатів у Президенти України у межах не менше 10 осіб і має бути кратним числу зареєстрованих кандидатів у Президенти України. Всі кандидати у Президенти України мають право рівного представництва у дільничних виборчих комісіях, але не більше трьох осіб.
15. Дільничні виборчі комісії утворюються із числа осіб, делегованих до їх складу довіреними особами кандидатів у Президенти України. Особи, делеговані до складу дільничної виборчої комісії, не можуть бути відхиленими, за винятком випадків, передбачених частиною другої статті 15 цього Закону. Відмова у відхилені делегованої особи до складу дільничної виборчої комісії може бути оскаржена до суду протягом трьох днів за місцем знаходження територіальної виборчої комісії, який повинен розглянути цю скаргу протягом двох днів.
16. Особи до складу дільничних виборчих комісій делегуються не пізніше строку, передбаченого частиною десятою цієї статті. У разі, якщо за 14 днів до дня голосування у складі дільничної виборчої комісії залишається менше 10 осіб, територіальна виборча комісія призначає до складу дільничної виборчої комісії відповідну кількість членів, якої недостатньо до 10 чоловік із числа осіб, поданих сільськими, селищними, міськими головами, головами районних державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі.
17. В разі, якщо кандидатом у Президенти України зареєстрована лише одна особа, склад дільничної виборчої комісії утворюється рішенням відповідної територіальної комісії з числа осіб, поданих посадовими особами, передбаченими частиною тринадцятою цієї статті. При цьому кандидат у Президенти України має право на включення до складу дільничної виборчої комісії свого представника.
18. Дільнична виборча комісія у семиденний термін після її утворення публікує у відповідності до частини третьої статті 7 цього Закону відомості про свій персональний склад, місцезнаходження, поштову адресу, телефон та факс.
19. Дільничні виборчі комісії на суднах, які перебувають у день голосування у плаванні, у місцях позбавлення волі, у стаціонарних лікувальних та санаторно-оздоровчих закладах утворюються відповідними територіальними виборчими комісіями із числа осіб, поданих керівниками зазначених установ та капітанами суден. Дільничні виборчі комісії при представництвах України за кордоном, утворюються відповідно до їх приписки територіальними виборчими комісіями за поданням керівників представництв із числа осіб, поданих Міністерством закордонних справ України.
20. Дільнична виборча комісія має печатку зі своїм найменуванням та розрахунковий рахунок в Ощадному банку за місцем знаходження комісії.

Враховано у част.1' ст.13 нової редакції


Враховано у част.1'' ст.13 нової редакціїВідхиленоВраховано
Відхилено


Відхилено

Відхилено

Відхилено
-57- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Із частини 2 статті 13 виключити слова: "у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії" і доповнити дану частину таким реченням:
"Голови, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії обираються на першому засіданні членами даної комісії".

Відхилено
-58- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
Частину 2 ст.13 викласти в редакції:
"Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніше, ніж за 95 днів до дня проведення виборів Президента України рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських рад у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії виключно за поданням керівних органів" i далі по тексту.

Враховано частково
-59- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.13 вилучити текст «або центральних органів цих партій»

Відхилено
-60- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Частину 2 статті 13 викласти у такій редакції:
"Територіальні виборчі комісії утворюються не пізніше ніж за 95 днів до дня проведення виборів Президента України рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії. Якщо у строк 105 днів до дня виборів територіальні виборчі комісії цими радами утворені не будуть, то вони утворюються за поданням голів відповідних рад (міських голів) або посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють повноваження голів рад (міських голів)".

Відхилено
-61- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 2 статті 13 назва "територіальні виборчі комісії" є не досить вдалою.
Правильніше було б назвати їх "окружні виборчі комісії", що узгоджуватиметься із положеннями частин 2,3 і 4 статті 11 законопроекту.

Відхилено
-62- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 2 статті 13 слід передбачити, що виборчі комісії цього рівня мають формуватися з представників лише тих партій (блоків партій), які висунули претендентів на кандидатів у Президенти України.

Відхилено
-63- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 2 ст.13 додати:
"За пропозиціями цих же осіб затверджуються додаткові кандидатури до складу територіальних виборчих комісій, якщо у встановлений строк від партій надійдуть подання, але в кількості, недостатній для утворення комісій."

Відхилено
-64- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частини другу - дванадцяту статті 13 викласти частиною другою-восьмою у такій редакції:
"2. Обласні, Київська та Севастопольські міські територіальні виборчі комісії утворюються Центральною виборчою комісією не пізніше як за 115 днів до дня проведення виборів Президента України у складі голови, заступника голови і 8-12 членів комісії.
Пропозиції до персонального складу цих комісій направляються у Центральну виборчу комісію керівниками обласних, Київської та Севастопольської міських органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, підприємств не пізніше як за десять днів до утворення комісії з особистою згодою особи, що пропонується до складу комісії та гарантій щодо роботи в комісії.
3. Районні, міські (міст обласного значення), районні у містах (міст з районним поділом) територіальні виборчі комісії утворюються відповідними обласними, Київською та Севастопольською міськими виборчими комісіями не пізніше як за 95 днів до проведення виборів Президента України у складі голови, заступника голови, секретаря і 8-10 членів комісії.
Пропозиції до персонального складу цих комісій направляються до обласних, Київської та Севастопольської міських виборчих комісій керівниками районних, міських, районних у місті органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичних партій і громадських організацій, підприємств не пізніш як за десять днів до утворення комісій з особистою згодою особи, що пропонується до складу комісії та гарантіями щодо відряджень для роботи в комісії.
4. Дільничні виборчі комісії утворюються районними, міськими (міст обласного значення без районного поділу), районними у містах територіальними виборчими комісіями у складі голови, заступника голови, секретаря і 6-18 членів комісії не пізніш як за 45 днів до дня проведення виборів Президента України. Пропозиції до персонального складу цих комісій направляються в районні, міські, районні у містах, виборчі комісії керівниками сільських, селищних, міських, районних у містах органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, партійних і громадських організацій, підприємств не пізніш як за десять днів до утворення комісій з особистою згодою особи, що пропонується до складу комісії та гарантіями щодо відряджень для роботи в комісії.
5. Як виняток, за погодженням з Центральною виборчою комісією дільничні комісії можуть бути утворені пізніше установленого строку, але не менше ніж за п'ять днів до виборів, а також у складі голови, секретаря і 1-3 членів комісії на виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 чоловік.
6. Дільничні виборчі комісії при представництвах України за кордоном та у військових частинах утворюються Центральною виборчою комісією у складі голови, секретаря і 1-8 членів комісії. Пропозиції до складу цих комісій направляються Міністерством закордонних справ України та іншими центральними органами виконавчої влади.
7. Орган, що утворив територіальні і дільничні виборчі комісії, не пізніш ніж на п'ятий день, доводить до відома виборців через засоби масової інформації чи у інший спосіб своє рішення і дані про склад, місцезнаходження та поштову адресу виборчих комісій".
8. У виняткових випадках Центральна виборча комісія може покласти виконання функцій і повноважень територіальних комісій по виборах Президента України на територіальні виборчі комісії по виборах до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів."

Відхилено


56.
3. До складу територіальних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявності відповідних подань) по два представники від політичних партій (блоків), що висунули претендентів на кандидатів.
-65- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 3 ст.13 після слів "(за наявності відповідних подань)" текст викласти в такій редакції: "по два представники від політичних партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, які висунули зареєстрованих Центральною виборчою комісією кандидатів".

Враховано

3. До складу територіальних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявності відповідних подань) по два представники від політичних партій (блоків) від яких зареєстровані кандидати.
Представниками від партій (блоків) можуть бути члени цих партій або безпартійні.


-66- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 3 ст.13 додати:
"Представниками від партій (блоків) можуть бути члени партій або інші особи."

Враховано
-67- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 ст.13 викласти у редакції:
«3. До складу виборчої комісії обов'язково включається (у разі відповідного подання) по одному представнику кожної політичної партії (блоку), що висунула претендента на кандидата. Якщо кількість партій(блоків), що запропонували кандидатури до складу комісії перевищує 15, то склад комісії формується виключно з представників партій (блоків), визначених шляхом жеребкування.»

Відхилено
-68- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Частину 3 статті 13 вилучити, змінивши всю нумерацію наступних частин статті 13.

Відхилено
-69- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
Частину 3 статті 13 доповнити словами:
"Повноваження представників політичних партій (блоків) у складі територіальної виборчої комісії претенденти на кандидата від яких з різних причин не були зареєстровані як кандидати, припиняються не пізніше як за 70 днів до дня виборів Президента. У разі необхідності відповідна рада своїм рішенням вводить до складу територіальної виборчої комісії нових членів".

Відхилено


57.
4. Загальна кількість членів територіальної виборчої комісії визначається відповідною радою з урахуванням вимог частини третьої цієї статті, але не може бути менше 10 осіб. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути членами однієї партії (представниками одного блоку партій).
-70- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У першому реченні частини 4 ст.13 після тексту «менше 10» додати текст «та більше 15».

Відхилено

4. Загальна кількість членів територіальної виборчої комісії визначається відповідною радою з урахуванням вимог частини третьої цієї статті, але не може бути менше 10 осіб. Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії не можуть бути членами однієї партії (представниками одного блоку партій).


-71- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В частині 4 ст.13 після першого речення додати:
"Якщо до складу територіальної виборчої комісії партіями (блоками) висунуто не менше 10 представників, кількість інших членів комісії не може бути більше 7 осіб."

Відхилено
-72- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 4 ст.13 додати:
"Голова, заступник голови та секретар територіальної виборчої комісії затверджуються відповідно до подання органів партій (блоків), визначених частиною другою цієї статті, якщо цими органами досягнуто повної згоди (консенсусу) щодо керівників комісії."

Відхилено


58.
5. У разі коли рада в установлений цим Законом строк не утворить територіальні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 85 днів до дня виборів Центральною виборчою комісією за поданнями, що вносились на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до Центральної виборчої комісії головою відповідної ради (міським головою) або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.
-73- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 5 ст.13 викласти в такій редакції:
"У разі, коли відповідна рада в установлені цим Законом строки не утворить територіапльні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніше, ніж за 60 днів до дня виборів, Центральною виборчою комісією за поданнями, що вносилися на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до Центральної виборчої комісії головою відповідної ради (міським головою) чи особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження, або безпосередньо партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу".

Враховано з іншими термінами


5. У разі коли рада в установлений цим Законом строк не утворить територіальні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 60 днів до дня виборів Центральною виборчою комісією за поданнями, що вносились на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до Центральної виборчої комісії головою відповідної ради (міським головою) або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.


-74- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
Частину 5 ст.13 доповнити реченням такого змісту:
"У випадку, коли таке подання не буде внесено у встановлені терміни, ЦВК зобов`язана утворити територіальну виборчу комісію, виходячи з власної ініціативи, за поданням Голови ЦВК".

Відхилено


59.
6. Дільничні виборчі комісії утворюються сільськими, селищними, міськими (міст, де відсутні районні ради), районними в містах радами не пізніш як за 45 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. У виняткових випадках, визначених Центральною виборчою комісією, дільничні виборчі комісії утворюються за 5 днів до дня виборів виконавчими комітетами відповідних рад. Голова, заступник голови, секретар комісії не можуть бути членами однієї партії (представниками одного блоку партій).
-75- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
З частини 6 статті 13 виключити слова: "у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії", і доповнити дану частину таким реченням:
"Голови, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії обираються на першому засіданні членами даної виборчої комісії".

Відхилено

6. Дільничні виборчі комісії утворюються сільськими, селищними, міськими (міст, де відсутні районні ради), районними в містах радами не пізніш як за 45 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії. У виняткових випадках, визначених Центральною виборчою комісією, дільничні виборчі комісії утворюються за 5 днів до дня виборів виконавчими комітетами відповідних рад. Голова, заступник голови, секретар комісії не можуть бути членами однієї партії (представниками одного блоку партій).


-76- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 6 ст.13 додати:
"Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії затверджуються відповідно до подання органів партій (блоків), визначених частиною восьмою цієї статті, якщо цими органами досягнуто повної згоди (консенсусу) щодо керівників комісії."

Відхилено


60.
7. Кількість членів дільничних виборчих комісій визначається органами, що їх утворюють, залежно від кількості пропозицій, що надійшли відповідно до частини восьмої цієї статті, але не може бути менше 8 осіб. До складу дільничних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявністю відповідних подань) по два представники від районних, міських осередків політичних партій (блоків), що висунули кандидатів.
-77- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 7 ст.13 після слів "(за наявності відповідних подань)" текст викласти в такій редакції: "по два представники від районних, міських осередків чи організацій політичних партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу".

Відхилено

7. Кількість членів дільничних виборчих комісій визначається органами, що їх утворюють, залежно від кількості пропозицій, що надійшли відповідно до частини восьмої цієї статті, але не може бути менше 8 осіб. До складу дільничних виборчих комісій обов'язково включаються (за наявністю відповідних подань) по два представники від районних, міських осередків політичних партій (блоків), від яких зареєстровані кандидати.
Представниками від партій (блоків) можуть бути члени цих партій або безпартійні.


-78- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці першого абзаца частини 7 ст.13 додати:
"Представниками від партій (блоків) можуть бути члени партій або інші особи."

Враховано
-79- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Абзац 1 частини 7 ст.13 викласти у редакції:
«Кількість членів дільничної виборчої комісії не може бути меншою 8 та більшою 15 осіб. До її складу обов'язково включається (у разі відповідного подання) по одному представнику кожної політичної партії (блоку), що висунула претендента на кандидата. Якщо кількість партій (блоків), що запропонували кандидатури до складу комісії перевищує 15, то склад комісії формується виключно з представників партій (блоків), визначених шляхом жеребкування.»

Відхилено
-80- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Перший абзац частини 7 викласти у такій редакції:
"7. Кількість членів дільничних виборчих комісій визначається органами, що їх утворюють, залежно від кількості пропозицій, що надійшли відповідно до частини восьмої цієї статті, але не може бути менше 8 осіб."

Враховано частково

-81- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В першому абзаці частини 7 ст.13 після першого речення додати:
"Якщо до складу дільничної виборчої комісії партіями (блоками) висунуто не менше 8 представників, кількість інших членів комісії не може бути більше 7 осіб."

Відхилено


61.
На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільничні виборчі комісії можуть утворюватися у складі голови, секретаря і 1-3 членів комісії.
-82- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Другий абзац частини 7 ст.13 викласти в такій редакції:
"На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільничні виборчі комісії можуть створюватися у складі голови, секретаря і 3-5 членів комісії, однак з обов'язковим урахуванням подань партій - суб'єктів виборчого процесу".

Враховано частково


На виборчих дільницях, де кількість виборців не перевищує 50 осіб, дільничні виборчі комісії можуть утворюватися у складі голови, секретаря і 1-3 членів комісії з урахуванням подань партій.
62.
8. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії вносяться на розгляд ради відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює її повноваження, на основі подань легалізованих відповідно до закону районних, міських осередків політичних партій (блоків), кандидатів, а також органів самоорганізації населення, що діють на відповідній території.
-83- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 8 ст.13 поставити перед частиною 7 з відповідною зміною нумерації.

Відхилено

8. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії вносяться на розгляд ради відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює її повноваження, на основі подань легалізованих відповідно до закону районних, міських осередків політичних партій (блоків), кандидатів, а також органів самоорганізації населення, що діють на відповідній території.


-84- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Частину 8 статті 13 викласти в такій редакції:
"8. Кандидатури до складу дільничної виборчої комісії вносяться на розгляд ради відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради або посадовою особою, яка відповідно до закону здійснює її повноваження."

Враховано частково

-85- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У такий же спосіб як і територіальні виборчі комісії потрібно формувати і дільничні виборчі комісії, передбачивши запропонований механізм у частині 8 ст.13.

Враховано

-86- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В частині 8 ст.13 після слів "районних, міських осередків політичних партій (блоків)" додати: "або керівних органів республіканської (Автономної Республіки Крим), обласних, Київської, Севастопольської міських організацій партій" і далі за текстом.

Відхилено


63.
9. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій направляються до відповідної ради не пізніш як за 60 днів до дня виборів. Якщо в установлений строк подання не надійшли, рада утворює комісії за пропозицією сільського, селищного, міського (міст, де не має районних рад) голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.
-87- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 9 ст.13 додати:
"За пропозиціями цих же осіб затверджуються додаткові кандидатури до складу територіальних виборчих комісій, якщо у встановлений строк від партій надійдуть подання, але в кількості, недостатній для утворення комісій."

Відхилено

9. Подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій направляються до відповідної ради не пізніш як за 60 днів до дня виборів. Якщо в установлений строк подання не надійшли, рада утворює комісії за пропозицією сільського, селищного, міського (міст, де не має районних рад) голови, голови районної у місті ради або посадової особи, яка відповідно до закону здійснює його повноваження.
64.
10. У разі коли рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 40 днів до дня виборів відповідною територіальною виборчою комісією за поданнями, що вносились на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до територіальної виборчої комісії відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради.


10. У разі коли рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничні виборчі комісії, ці комісії утворюються не пізніш як за 40 днів до дня виборів відповідною територіальною виборчою комісією за поданнями, що вносились на розгляд відповідної ради. Ці подання вносяться до територіальної виборчої комісії відповідно сільським, селищним, міським (міст, де немає районних рад) головою, головою районної у місті ради.
10'. Дільничні виборчі комісії у стаціонарних лікувальних закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженим пересуванням, на суднах, які перебувають у плаванні, утворюються у порядку, передбаченому цією статтею.

65.
11. Дільничні виборчі комісії при представництвах України за кордоном утворюються відповідно до їх приписки територіальними виборчими комісіями за поданням керівників представництв.
-88- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Додати частину 11 (після 10) до ст.13 у такій редакції:
"11. Дільничні виборчі комісії у стаціонарних лікувальних закладах та інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженим пересуванням, на суднах, які перебувають у плаванні, утворюються у порядку, передбаченому цією статтею".
Змінити відповідну нумерацію подальших частин.

Враховано

11. Дільничні виборчі комісії при представництвах України за кордоном утворюються Центральною виборчою комісією за поданням керівників представництв.
66.
12. Територіальні та дільничні виборчі комісії у п'ятиденний термін від дня їх утворення інформують населення через засоби масової інформації або іншим шляхом про своє місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи.


12. Територіальні та дільничні виборчі комісії у п'ятиденний термін від дня їх утворення інформують населення через засоби масової інформації або іншим шляхом про своє місцезнаходження, поштову адресу та режим роботи.
67.
Стаття 14. Повноваження виборчих комісій


Стаття 14. Повноваження виборчих комісій
68.
1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України визначаються Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Законом.


1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України визначаються Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Законом.
1'. Центральна виборча комісія, крім повноважень визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію":
1) утворює єдиний загальнодержавний виборчий округ по виборах Президента України;
2) приймає обов'язкові для виконання виборчими комісіями роз'яснення з питань застосування цього Закону, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;
3) контролює використання виборчими комісіями коштів Державного бюджету України із залученням до проведення перевірок працівників органів Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України;
4) встановлює норми і перелік необхідного обладнання, інвентаря та послуг для виборчих комісій і виборчих дільниць, вимоги до такого обладнання та порядок його зберігання;
5) припиняє рух коштів на рахунках виборчих комісій в установах банків після закінчення строку їх повноважень або в разі порушення кошторисно-фінансової дисципліни, приймає рішення про перерахування залишків коштів на рахунок Центральної виборчої комісії для подальшого перерозподілу на потреби виборчої кампанії;
6) проводить реєстрацію довірених осіб кандидатів;
7) визначає порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації;
8) забезпечує виготовлення передвиборних плакатів кандидатів;
9) здійснює контроль за надходженням та використанням коштів особистих виборчих фондів кандидатів, залучає до проведення відповідних перевірок працівників органів Державної податкової адміністрації України, а також установи банків, в яких відкриті відповідні рахунки;
10) приймає за поданням Міністерства закордонних справ України рішення про приписку виборчих дільниць, що утворюються за межами території України;
11) у тримісячний строк після виборів надсилає до Рахункової палати Верховної Ради України звіт про витрату коштів Державного бюджету, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України;
12) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

1''. Кандидати в Президенти України мають право делегувати по одному представнику до Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу.
1''. Представник кандидата в Президенти України у Центральній виборчій комісії має право:
1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення будь-яких питань, пов'язаних з виборами Президента України;
2) брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданнях комісії;
3) знайомитися зі змістом протоколів засідань комісії та рішень, прийнятих нею, отримувати копії цих рішень;
4) негайно отримувати копії протоколів (факсів), телефонограм, що надходять до Центральної виборчої комісії від територіальних виборчих комісій про встановлення результатів голосування у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
5) бути присутнім у приміщенні Центральної виборчої комісії в період проведення голосування та встановлення результатів виборів;
6) здійснювати інші права, передбачені цим Законом.

69.
2. Територіальна виборча комісія:
-89- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину другу статті 14 викласти у такій редакції:
"2. Обласні, Київська та Севастопольська міські територіальні виборчі комісії:
1) здійснюють відповідно на території області, міста контроль за додержанням законодавства про вибори Президента України;
2) здійснюють контроль за діяльністю територіальних виборчих комісій нижчого рівня та надають їм методичну і консультативну допомогу;
3) розглядають звернення і скарги на рішення, дії і бездіяльність територіальних виборчих комісій нижчого рівня та дільничних виборчих комісій;
4) утворюють районні, міські (міст обласного значення), районні у містах виборчі комісії;
5) вирішують питання розподілу коштів виділених на проведення виборчої кампанії між районами, містами обласного значення та районами у містах у порядку визначеному Центральною виборчою комісією;
6) контролюють забезпечення територіальних виборчих комісій нижчого рівня та дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку, розглядають і вирішують інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на відповідній території;
7) за дорученням Центральної виборчої комісії перевіряють достовірність даних, занесених до підписних листів;
8) спільно з відповідними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування беруть участь в організації зустрічей кандидатів з виборцями;
9) забезпечують постачання виборчим комісіям виборчих бюлетенів встановленого зразка, виготовлення та постачання бланків іншої виборчої документації;
10) підводять підсумок голосування по виборчим дільницям відповідно на території області, міст Києва та Севастополя, складає відповідний протокол і надсилає його до Центральної виборчої комісії;
11) заслуховують інформації територіальних виборчих комісій нижчого рівня, відповідних органів виконавчої влади: місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;
12) здійснюють інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
3. Районні, міські, районні у містах територіальні виборчі комісії:
1) здійснюють відповідно на території району, міста, району у місті контроль за додержанням законодавства про вибори Президента України;
2) утворюють виборчі дільниці у порядку передбаченому цим Законом, встановлюють єдину їх нумерацію на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
3) утворюють дільничні виборчі комісії у порядку передбаченому цим Законом та надають їм методичну і консультативну допомогу;
4) розподіляють кошти між дільничними виборчими комісіями у порядку встановленому Центральною виборчою комісією;
5) контролюють забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв'язку та вирішують інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на відповідній території;
6) за дорученням Центральної виборчої комісії перевіряють достовірність даних до підписних листів;
7) контролюють складання списків виборців і подання їх для загального ознайомлення;
8) спільно з відповідними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування беруть участь в організації зустрічей кандидатів та їх довірених осіб з виборцями, організовують навчання голів, заступників голів, секретарів і членів дільничних виборчих комісій;
9) забезпечують постачання дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів встановленого зразка та постачання бланків іншої документації, пов'язаної з виборами;
10) підводять підсумки голосування по району, місту, району в місті, складають протокол та надсилають його відповідно до обласної, Київської та Севастопольської міської територіальної виборчої комісії (районні у місті територіальні виборчі комісії надсилають протокол до відповідної міської виборчої комісії);
11) розглядають звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів на відповідній території, а також скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймають по них рішення;
12) заслуховують інформацію дільничних виборчих комісій, відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів Президента України;
13) здійснюють інші повноваження відповідно для цього та інших законів України."
У зв'язку з цим частину другу статті 14, вважати частиною третьою та викласти її у множині.

Відхилено

2. Територіальна виборча комісія:
70.
1) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням законодавства про вибори Президента України;


1) здійснює в межах відповідного територіального виборчого округу контроль за додержанням законодавства про вибори Президента України;

71.
2) утворює виборчі дільниці у випадках, передбачених цим Законом, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць по відповідному територіальному виборчому округу;


2) утворює виборчі дільниці, у випадках, передбачених цим Законом, встановлює єдину нумерацію виборчих дільниць, зазначає межі кожної виборчої дільниці по відповідному територіальному виборчому округу і про що доводить до відома громадян;

72.
3) утворює дільничні виборчі комісії у випадках, передбачених цим Законом;73.
4) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;


3) спрямовує діяльність дільничних виборчих комісій;

74.
5) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, вирішує питання розподілу коштів між дільничними виборчими комісіями, контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв`язку, в межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на відповідній території;


4) у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, вирішує питання розподілу коштів між дільничними виборчими комісіями, контролює забезпечення дільничних виборчих комісій приміщеннями, транспортом, засобами зв`язку, в межах своєї компетенції розглядає і вирішує інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів на відповідній території;
75.
6) за дорученням Центральної виборчої комісії, перевіряє достовірність даних, занесених до підписних листів;
-90- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У частині 2 ст.14 після пункту 6 внести додатковий пункт 7 в такій редакції:
«7) забезпечує виготовлення і друк агітаційної продукції з біографічними даними кандидатів у Президенти України, матеріалами їх передвиборчих програм.»

Відхилено
(це враховано у Законі про ЦВК)

5) контролює складання списків виборців і подання їх для загального ознайомлення;
76.
7) контролює складання списків виборців і подання їх для загального ознайомлення;


6) організує зустрічі кандидатів з виборцями спільно з відповідними органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. Виборчі бюлетені для дільниць при представництвах України за кордоном виготовляє територіальна виборча комісія того округу, до якого вони приписані;
7) забезпечує виготовлення бюлетенів установленого зразка;
77.
8) спільно з відповідними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування бере участь в організації зустрічей кандидатів з виборцями;
-91- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Пункт 8 частини 2 статті 14 викласти в такій редакції:
"8) організує зустрічі кандидатів з виборцями;".

Враховано

9) забезпечує постачання дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів встановленого зразка, виготовлення та постачання бланків іншої документації відповідно до цього Закону;
78.
9) забезпечує постачання дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів встановленого зразка, виготовлення та постачання бланків іншої документації відповідно до цього Закону;


10) встановлює підсумки голосування по територіальному виборчому округу, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;
79.
10) встановлює підсумки голосування по територіальному виборчому округу, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;


11) забезпечує проведення повторного голосування відповідно до рішення Центральної виборчої комісії про призначення повторного голосування по виборах Президента України, а також проведення повторних виборів відповідно до цього Закону;
80.
11) забезпечує проведення повторного голосування відповідно до рішення Центральної виборчої комісії про призначення повторного голосування по виборах Президента України, а також проведення повторних виборів відповідно до цього Закону;
-92- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
З пункта 11 частини другої статті 14 слова «, а також проведення повторних виборів відповідно до цього Закону» вилучити.

Відхилено

12) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів на відповідній території, а також звернення, заяви і скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає по них рішення;
81.
12) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації та проведення виборів на відповідній території, а також звернення, заяви і скарги на рішення та дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій і приймає по них рішення;
-93- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті 12 частини 2 статті 14 замість слова "звернення" записати "листи".

Відхилено
(пропозиції і зауваження це є звернення, заяви і скарги)
13) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов`язаних з підготовкою і проведенням виборів Президента України;


-94- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці пункту 12 частини 2 ст.14 додати:
"В разі необхідності на вимогу суб'єктів виборчого процесу або з власної ініціативи теріторіальна виборча комісія проводить повторний підрахунок голосів щодо окремих виборчих дільниць;"

Відхилено

14) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
82.
13) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань, пов`язаних з підготовкою і проведенням виборів Президента України;83.
14) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.84.
3. Дільнична виборча комісія:


3. Дільнична виборча комісія:
85.
1) перевіряє точність списку виборців на виборчій дільниці;


1) перевіряє точність списку виборців на виборчій дільниці;
86.
2) забезпечує можливість ознайомлення виборців із списком виборців, розглядає заяви про помилки та неточності в списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього;


2) забезпечує можливість ознайомлення виборців із списком виборців, розглядає заяви про помилки та неточності в списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього;
87.
3) створює умови для ознайомлення виборців з даними про зареєстрованих кандидатів у Президенти України, їх передвиборними програмами, а також з рішеннями та повідомленнями, опублікованими Центральною виборчої комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;


3) створює умови для ознайомлення виборців з даними про зареєстрованих кандидатів у Президенти України, їх передвиборними програмами, а також з рішеннями та повідомленнями, опублікованими Центральною виборчої комісією, відповідною територіальною виборчою комісією, власними рішеннями та повідомленнями;
88.
4) завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
-95- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4 частини 2 ст.14 слово «завчасно» замінити на текст «не пізніше, ніж за три дні до дня голосування».

Відхилено

4) завчасно вручає або надсилає виборцям іменні запрошення із зазначенням дати проведення виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
89.
5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;


5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення виборчих скриньок;
90.
6) у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчого бюлетеню;


6) у випадках, передбачених цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії вносить зміни до виборчого бюлетеню;
91.
7) організовує на виборчій дільниці голосування;


7) організовує на виборчій дільниці голосування;
92.
8) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до відповідної територіальної виборчої комісії;


8) проводить підрахунок голосів, поданих на виборчій дільниці, складає протокол про підсумки голосування та надсилає його до відповідної територіальної виборчої комісії;
93.
9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та приймає по них рішення;
-96- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті 9 частини 3 статті 14 замість слова "звернення" записати "листи".

Відхилено

9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування на виборчій дільниці та приймає по них рішення;
94.
10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
-97- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Доповнити статтю 14 частиною четвертою такого змісту:
«4. Повноваження територіальної виборчої комісії закінчуються через 20, а дільничної виборчої комісії через 10 днів після опублікування Центральною виборчою комісією повідомлення про обрання Президента України.»

Відхилено
(Визначено у част.10 ст.16)
10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
95.
Стаття 15. Правовий статус осіб, які входять до складу виборчих комісій


Стаття 15. Правовий статус осіб, які входять до складу виборчих комісій
96.
1. Правовий статус осіб, які входять до складу Центральної виборчої комісії, визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Законом.
-98- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
В частині першій статті 15 слова "Правовий статус" замінити словом "Статус"

Враховано

1. Статус осіб, які входять до складу Центральної виборчої комісії, визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію" та цим Законом.
97.
2. До складу територіальних та дільничних виборчих комісій по виборах Президента України можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають або працюють на відповідній території. Для секретаря виборчої комісії обов'язковим є володіння державною мовою.
-99- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У першому абзаці частини 2 ст.15 слова "на відповідній території" замінити на "у відповідному населеному пункті".

Відхилено

2. До складу територіальних та дільничних виборчих комісій по виборах Президента України можуть входити громадяни України, які мають право голосу і проживають або працюють в межах теріального виборчого округу. Для секретаря виборчої комісії обов'язковим є володіння державною мовою.


-100- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 2 ст.15 викласти в такій редакції:
«2. До складу територіальних та дільничних виборчих комісій по виборах Президента України можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Для голови і секретаря виборчої комісії обов'язковим є володіння державною мовою.»

Враховано частково

-101- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Вилучити із частини 2 статті 15 слова "і проживають або працюють на відповідній території".

Відхилено


98.
Не можуть бути у складі виборчих комісій претенденти на кандидата та кандидати у Президенти України, їхні близькі родичі (чоловік, дружина, їх діти, батьки, рідні брати і сестри), особи, які перебувають у прямому підпорядкуванні кандидатів по роботі (службі), довірені особи кандидатів, народні депутати України, а також громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. Одна і та ж особа може входити до складу лише однієї виборчої комісії.
-102- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Статтю 15, починаючи з другого абзацу частини 2, викласти в такій редакції:
«Не можуть бути у складі виборчих комісій претендент на кандидата у Президенти України; кандидат у Президенти України; посадові та службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування; державні службовці; члени іншої виборчої комісії по виборах у Президента України; особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не була погашена і не знята в порядку, встановленому законом.
3.Члени виборчих комісій під час роботи комісії визнаються посадовими особами.
4. Зміни у складі Центральної виборчої комісії здійснюються у відповідності до закону України "Про Центральну виборчу комісію".
5. Протягом строку повноважень територіальної та дільничної виборчої комісії зміни до її складу можуть вноситися відповідно Центральною виборчою комісією або територіальною виборчою комісією лише у наступних випадках:
1) смерті члена виборчої комісії;
2) вибуття члена виборчої комісії за межі України;
3) припинення членом виборчої комісії громадянства України;
4) у зв'язку із заявою члена виборчої комісії про складання своїх повноважень у комісії;
5) у випадках, передбачених частиною другою цієї статті.
6. Рішення про заміну члена територіальної або дільничної виборчої комісії, який вибув, приймається протягом п'яти днів з дня припинення його повноважень.
7. Заміна члена територіальної та дільничної виборчої комісії здійснюється протягом п'яти днів з дня виникнення обставин, передбачених частиною другою цієї статті, відповідно до вимог частин п'ятої та шостої статті 13. У разі, якщо підстави для заміни члена територіальної чи дільничої виборчої комісії виникнуть раніше, ніж за 14 днів до дня голосування, його заміна здійснюється відповідно до вимог частин двонадцятої та тринадцятої статті 13 цього Закону.

Відхилено

Не можуть бути у складі виборчих комісій претенденти на кандидата та кандидати у Президенти України, їхні близькі родичі (чоловік, дружина, їх діти, батьки, рідні брати і сестри), особи, які перебувають у прямому підпорядкуванні кандидатів по роботі (службі), довірені особи кандидатів, а також громадяни, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку. Одна і та ж особа може входити до складу лише однієї виборчої комісії.


-103- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Вилучити із другого абзацу частини 2 ст.15 слова "народні депутати України".

Враховано


99.
3. У разі реєстрації особи, яка входить до складу виборчої комісії, претендентом на кандидата, кандидатом у Президенти України або довіреною особою кандидата її повноваження у комісії вважаються припиненими з дня такої реєстрації.


3. У разі реєстрації особи, яка входить до складу виборчої комісії, претендентом на кандидата, кандидатом у Президенти України або довіреною особою кандидата її повноваження у комісії вважаються припиненими з дня такої реєстрації.
100.
4. Територіальна, дільнична виборча комісія може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованою пропозицією про заміну голови, заступника голови, секретаря або члена комісії, якщо за це проголосує на засіданні комісії не менше двох третин від її складу. Пропозиція виборчої комісії розглядається з прийняттям відповідного рішення.
-104- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 4 ст.15 після слів "з мотивованою пропозицією" додати: "з підстав, передбачених частиною 7 цієї статті".

Враховано

4. Територіальна, дільнична виборча комісія може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованою пропозицією з підстав, передбачених частиною 7 цієї статті, про заміну голови, заступника голови, секретаря або члена комісії, якщо за це проголосує на засіданні комісії не менше двох третин від її складу. Пропозиція виборчої комісії розглядається з прийняттям відповідного рішення.


-105- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 15 доповнити новою частиною у такій редакції:
"У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу виборчої комісії від встановленого у статті 13 цього Закону, відповідний орган не пізніше ніж на 7 день після настання такої ситуації затверджує новий склад виборчої комісії або включає до її складу додаткових осіб".

Враховано

4'. У разі дострокового припинення повноважень виборчої комісії або зменшення кількісного складу виборчої комісії від встановленого у статті 13 цього Закону, відповідний орган не пізніше ніж на 7 день після настання такої ситуації затверджує новий склад виборчої комісії або включає до її складу додаткових осіб.
101.
5. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар, окремі члени виборчої комісії можуть бути на період виборчої кампанії звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Оплата праці у виборчій комісії здійснюється виконавчими органами відповідних рад за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для проведення виборчої кампанії.
-106- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину п'яту статті 15 викласти в такій редакції:
"За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) можуть бути на період виборчої кампанії звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи."
Останнє речення частини п'ятої і частину шосту статті 15 викласти окремою статею в такій редакції:
"Стаття _. Оплата праці членів виборчих комісій
1. Оплата праці членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, здійснюється відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією.
2. Розмір заробітної плати членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, визначається Кабінетом Міністрів України і не може бути нижчим від середньої заробітної плати за місцем основної роботи.
3. Порядок нарахування і виплати одноразової винагороди членам виборчих комісій визначається Центральною виборчою комісією".
Враховано

Враховано


5. За рішенням виборчої комісії, яке затверджується виборчою комісією вищого рівня, голова, заступник голови, секретар або інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) або дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) можуть бути на період виборчої кампанії звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи.


-107- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 5 статті 15 після слів: "оплата праці у виборчій комісії", доповнити словами: у тому числі пенсіонерів та осіб, що тимчасово не працюють".

Враховано
у част.1 ст.15'

102.
6. Розмір заробітної плати осіб, які входять до складу територіальних та дільничних виборчих комісій, визначається Кабінетом Міністрів України і не може бути нижчим за середню місячну (протягом трьох останніх місяців) заробітну плату за місцем основної роботи відповідної особи.


6. Зміст частини викладена у ст.15'.
103.
7. Повноваження територіальної, дільничної виборчої комісії або окремих осіб, які входять до їх складу, можуть бути припинені достроково органом, що утворив комісію, лише у випадках порушення комісією або окремими особами з її складу Конституції, цього та інших законів України. Повноваження осіб, які входять до складу зазначених комісій, також припиняються у зв'язку з їх особистою заявою про складання повноважень у комісії, припиненням громадянства України, вибуттям за межі відповідного виборчого округу на період до закінчення виборчої кампанії, набуттям чинності звинувачувальним вироком суду щодо відповідної особи, а також у разі її смерті.
-108- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 7 ст.15 доповнити в кінці реченням:
«Повноваження осіб, які входять до складу виборчих комісій припиняється також у зв'язку з їх висуванням на посади кандидатів у народні депутати України, на посади кандидатів сільських, селищних, міських голів, кандидатів в депутати місцевих рад.»

Враховано

7. Повноваження територіальної, дільничної виборчої комісії або окремих осіб, які входять до їх складу, можуть бути припинені достроково органом, що утворив комісію, лише у випадках порушення комісією або окремими особами з її складу Конституції, цього та інших законів України. Повноваження осіб, які входять до складу зазначених комісій, також припиняються у зв'язку з їх особистою заявою про складання повноважень у комісії, припиненням громадянства України, вибуттям за межі України на період до закінчення виборчої кампанії, набуттям чинності звинувачувальним вироком суду щодо відповідної особи, а також у разі її смерті. Повноваження осіб, які входять до складу виборчих комісій припиняється також у зв'язку з їх висуванням на посади кандидатів у народні депутати України, на посади кандидатів сільських, селищних, міських голів, кандидатів в депутати місцевих рад.
Припинення повноважень виборчої комісії чи окремих членів комісії, а також внесення змін до її складу здійснюється в порядку, визначеному цим Законом.


-109- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Вилучити із частини 7 статті 15 слова "відповідного виборчого округу", замінивши їх словом "України".

Враховано
-110- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину сьому статті 15 доповнити словами:
"Припинення повноважень виборчої комісії чи окремих членів комісії, а також внесення змін до її складу здійснюється в порядку, визначеному цим Законом".

Враховано

Враховано


Стаття 15'. Оплата праці членів виборчих комісій
1. Оплата праці членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, а також пенсіонерів та осіб, що тимчасово не працюють, здійснюється відповідно до порядку, встановленого Центральною виборчою комісією.
2. Розмір заробітної плати членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, визначається Кабінетом Міністрів України і не може бути нижчим від середньої заробітної плати за місцем основної роботи.
3. Порядок нарахування і виплати одноразової винагороди членам виборчих комісій визначається Центральною виборчою комісією.

104.
Стаття 16. Організація роботи виборчих комісій


Стаття 16. Організація роботи виборчих комісій
105.
1. Виборча комісія організовує свою роботу відкрито і гласно. Основною формою роботи виборчої комісії є відкриті засідання, які скликаються головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у випадках, коли відповідно до цього Закону у складі комісії відсутній заступник голови, - секретарем комісії.
-111- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Викласти ст.16, починаючи з частини 1, в такій редакції:
«1. Порядок і організація роботи Центральної виборчої комісії визначаються цим Законом, законом України "Про Центральну виборчу комісію" та Регламентом Центральної виборчої комісії.
2. Територіальна та дільнична виборчі комісії є колегіальними органами, які приймають рішення після розгляду на своїх засіданнях питань, що відносяться до їх компетенції.
3. Діяльність територіальної та дільничної виборчої комісії організовують голова, заступник голови та секретар, які не можуть належати до однієї політичної партії (партійного блоку) або представляти одного й того ж кандидата в Президенти України.
4. Вибори голови, заступника голови та секретаря територіальної та дільничної виборчої комісії здійснюються на відкритому засіданні комісії з числа членів комісії. Якщо протягом одного засідання комісії зазначені посадові особи не будуть обрані, вибори їх здійснюються наступного дня жеребкуванням.
5. Матеріали та звернення, що надходять до територіальної та дільничної виборчої комісії, мають право приймати голова, заступник голови, секретар або член комісії. Усі документи реєструються в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
6. Основною формою роботи територіальної та дільничної виборчої комісії є засідання. Засідання виборчої комісії скликається головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а також на вимогу будь-якого члена комісії з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час і місце засідання.
7. Засідання територіальної та дільничної виборчої комісії є правомочним, якщо всі члени комісії були повідомлені про засідання, і в ньому взяла участь більш ніж половина членів комісії.
8. На засіданнях територіальної та дільничної виборчої комісії головує голова комісії або його заступник, а у разі неможливості виконання ними з будь-яких причин своїх обов'язків виборча комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.
9. Порядок денний засідання територіальної та дільничної виборчих комісій формують голови, а у разі їх відсутності - заступники голів виборчих комісій або головуючі на засіданнях. На засіданні виборчої комісії може бути розглянуто будь-яке питання, що відноситься згідно з цим Законом та іншими законами України до компетенції виборчої комісії.
10. На засіданнях територіальної та дільничної виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати в Президенти України, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники засобів масової інформації. За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи. На засіданнях виборчої комісії під час розгляду заяв та скарг мають право бути присутніми зацікавленні особи або їх представники.
11. Територіальна та дільнична виборча комісія може прийняти рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, які зазначені у частині десятій цієї статті, якщо вони перешкоджають проведенню її засідання.
12. Територіальна та дільнична виборча комісія веде протокол засідання, загальні вимоги до якого встановлені статтею 34 цього Закону.
13. Рішення територіальної та дільничної виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх. Рішення виборчої комісії має бути мотивованим і містити посилання на конкретні статті чи пункти законодавчих актів та на обставини справи. Особи, зі складу виборчої комісії, незгодні з прийнятим рішенням можуть висловлювати окрему думку, що додається до протоколу засідань.
14. Рішення територіальних та дільничних виборчих комісій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання.
15. Рішення територіальних та дільничних виборчих комісій щодо встановлення результатів голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню в строки та порядку, передбаченому цим Законом.
16. Територіальні та дільничні виборчі комісії забезпечують представникам засобів масової інформації безперешкодний доступ на всі заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів в Президенти України, та надають їм інформацію щодо підготовки і проведення цих виборів.
17. Протоколи виборчих комісій маютьобов'язково містити відомості про:
1)найменування виборчої комісії;
2)дату і місце проведення засідання;
3)головуючого на засіданні;
4)присутніх членів комісії;
5)осіб, що були присутні на засіданні;
6)порядок денний;
7)зміст рішень з кожного пункту порядку денного;
8)результати голосування щодо кожного пункту порядку денного;
9)окремі думки членів комісії.
18. Протоколи виборчих комісій підписують усі члени виборчих комісій, які брали участь у засіданні.»

Відхилено

1. Виборча комісія організовує свою роботу відкрито і гласно. Основною формою роботи виборчої комісії є відкриті засідання, які скликаються головою комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а у випадках, коли відповідно до цього Закону у складі комісії відсутній заступник голови, - секретарем комісії.
106.
2. У разі відсутності голови і заступника голови виборчої комісії, неможливості скликання ними засідання комісії або відмови їх скликати засідання воно може бути скликано на вимогу не менш як однієї третини членів комісії ініціативною групою з обов'язковим повідомленням усіх осіб, що входять до складу комісії, про час і місце проведення засідання та питання, які пропонується розглянути.


2. У разі відсутності голови і заступника голови виборчої комісії, неможливості скликання ними засідання комісії або відмови їх скликати засідання воно може бути скликано на вимогу не менш як однієї третини членів комісії ініціативною групою з обов'язковим повідомленням усіх осіб, що входять до складу комісії, про час і місце проведення засідання та питання, які пропонується розглянути.
107.
3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після її утворення, а наступні - за необхідністю.


3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій робочий день після її утворення, а наступні - за необхідністю.
108.
4. Засідання виборчої комісії веде її голова або його заступник, а в разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на конкретному засіданні. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії чи членом комісії, який виконує обов'язки секретаря.


4. Засідання виборчої комісії веде її голова або його заступник, а в разі невиконання ними з будь-яких причин цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на конкретному засіданні. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії чи членом комісії, який виконує обов'язки секретаря.
109.
5. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини її складу. Рішення комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. За рівної кількості голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії. Рішення виборчої комісії повинно бути мотивованим і містити посилання на конкретні норми законодавчих актів. Особи, які входять до складу виборчої комісії, брали участь у її засіданні і не згодні з прийнятим нею рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.
-112- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У першому абзаці частини 5 ст.16 слово "правомочним" замінити на "чинним".

Відхилено

5. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як дві третини її складу. Рішення комісії приймається у формі постанови відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії. За рівної кількості голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії. Рішення виборчої комісії повинно бути мотивованим і містити посилання на конкретні норми законодавчих актів. Особи, які входять до складу виборчої комісії, брали участь у її засіданні і не згодні з прийнятим нею рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання комісії.


-113- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Перше речення частини 5 ст.16 законопроекту викласти в такій редакції:
"Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу".

Відхилено


110.
Рішення комісії підписується особою, яка вела відповідне засідання комісії.
-114- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Другий абзац частини п'ятої статті 16 викласти в такій редакції:
"Рішення комісії підписується головуючим на її засіданні".

Враховано

Рішення комісії підписується головуючим на її засіданні.


-115- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У частині 5 ст.16 вилучити останнє речення:
"Рішення комісії підписується особою, яка вела відповідне засідання комісії".

Відхилено


111.
6. Комісія може прийняти рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частинах четвертій та п`ятій статті 7 цього Закону, якщо вони перешкоджають його проведенню.
-116- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 6 ст.16 перед словом "рішення" додати "мотивоване".

Враховано

6. Комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частинах четвертій та п`ятій статті 7 цього Закону, якщо вони перешкоджають його проведенню.
112.
7. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатись у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.


7. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників виборчого процесу. Ніхто не має права втручатись у діяльність виборчих комісій, крім випадків, передбачених законом.
113.
8. Приймати документи, звернення, заяви і скарги, що надходять до комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії, а в Центральній виборчій комісії - також працівники її секретаріату. Усі документи, звернення, заяви і скарги реєструються в установленому порядку.
-117- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 8 ст.16 додати:
"Кожен член комісії має право знайомитись з усіма документами, зверненнями, заявами, скаргами, які зберігаються в комісії."

Враховано

8. Приймати документи, звернення, заяви і скарги, що надходять до комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії, а в Центральній виборчій комісії - також працівники її секретаріату. Усі документи, звернення, заяви і скарги реєструються в установленому комісією порядку.
Кожен член комісії має право знайомитись з усіма документами, зверненнями, заявами, скаргами, які зберігаються в комісії.


-118- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Друге речення частини восьмої статті 16 після слова "установленому" доповнити словом "комісією".

Враховано


114.
9. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення функцій, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, що виділяються комісії на підготовку і проведення виборів.
-119- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Ст.16 доповнити частиною 9 такого змісту:
"9. Членам виборчих комісій під час виконання своїх обов'язків члена комісії забороняється агітувати "за" чи "проти" кандидатів на посаду Президента України та оцінювати діяльність політичних партій або виборчих блоків партій, які висунули кандидатів на посаду Президента України.",
відповідно змінивши наступну нумерацію частин ст.16.

Враховано

9. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення функцій, передбачених цим Законом, виборча комісія може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, що виділяються комісії на підготовку і проведення виборів.
9'. Членам виборчих комісій під час виконання своїх обов'язків члена комісії забороняється агітувати "за" чи "проти" кандидатів на посаду Президента України та оцінювати діяльність політичних партій або виборчих блоків партій, які висунули кандидатів на посаду Президента України.


-120- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину дев'яту статті 16 викласти у такій редакції:
"9. Організаційне, правове, матеріально-технічне забезпечення здійснення функцій територіальних і дільничних виборчих комісій покладається на відповідні органи виконавчої влади і місцевого самоврядування. Виборча комісія може залучати до виконання окремих робіт відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці на договірних умовах у межах коштів, що виділені їй на підготовку і проведення виборів з Державного бюджету".

Враховано частково
у частинах 9 і 11 ст.16

115.
10. Повноваження територіальних та дільничних виборчих комісій починаються з дня прийняття рішень про утворення комісій і закінчуються через десять днів після опублікування Центральною виборчою комісією повідомлення про результати виборів Президента України.
-121- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 10 ст.16 слово «опублікування» замінити на «оприлюднення».

Відхилено

10. Повноваження територіальних та дільничних виборчих комісій починаються з дня прийняття рішень про утворення комісій і закінчуються через десять днів після опублікування Центральною виборчою комісією повідомлення про результати виборів Президента України.
116.
11. Органи державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні підприємства, установи і організації зобов'язані сприяти виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.
-122- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 16 доповнити частиною такого змісту:
«Приміщення для роботи територіальних та дільничих виборчих комісій не повинні міститись в одних будівлях з органами державної вдади, місцевого самоврядування або їх структурними підрозділами.»

Відхилено

11. Органи державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, а також державні підприємства, установи і організації зобов'язані створити належні умови виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.
117.
Стаття 17. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій


Стаття 17. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій
118.
1. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної, територіальної виборчої комісії можуть бути оскаржені претендентами на кандидата, кандидатами у Президенти України, їх довіреними особами, уповноваженими особами партій (блоків), а також виборцями до виборчої комісії вищого рівня, а в разі незадоволення рішенням комісії - до суду протягом п'яти днів після прийняття рішення.
-123- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 1 ст.17 слова "а в разі незадоволення рішенням комісії" замінити на "або"; у кінці додати: "вчинення дії чи виявлення факту бездіяльності".

Враховано частково


1'. Рішення, дії або бездіяльність територіальних та дільничних виборчих комісій можуть бути оскаржені претендентами на кандидата, кандидатами у Президенти України, їх довіреними особами, уповноваженими особами партій (блоків), а також виборцями протягом 7 днів з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності до виборчої комісії вищого рівня або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої комісії.
2'. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії можуть бути оскаржені до Верховного Суду України у порядку, передбаченому законом.
3'. Скарги (заяви), що надійшли до відповідної виборчої комісії або суду розглядаються протягом 3 днів, а в разі оскарження рішення, дії або бездіяльності виборчих комісій менше ніж за 3 дні до виборів чи в день їх проведення - негайно.
4'. У випадках, що потребують додаткової перевірки, скарги повинні бути розглянуті у 10-денний строк, але не пізніше дня виборів.
5'. Не підлягають розгляду (залишаються без розгляду скарги (заяви), подані з порушенням установлених строків.
6'. Не підлягають розгляду скарги (заяви) щодо порушень цього Закону, які мали місце до дня голосування, але були подані до відповідної виборчої комісії або суду після 24 години дня, що передує дню голосування, а також скарги (заяви) щодо порушень цього Закону, які мали місце в день голосування, але були подані до відповідної виборчої комісії пізніше 24 години дня голосування, а до суду - пізніше 12 години дня, що наступив після дня голосування.-124- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Частину 1 статті 17 доповнити абзацем другим такого змісту:
"Порушення виборчого законодавства з боку виборчих комісій, за які передбачається відповідальність згідно зі статтею 46 цього Закону, а також Кримінальним кодексом України та Кодексом про адміністративні правопорушення України, оскаржуються безпосередньо в судах у порядку, визначеному частинами 2-6 статті 17 цього Закону."

Відхилено

-125- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Положення частин 1, 2, 3, 4 і 5 статті 17 необхідно привести у відповідність до статті 55 Конституції України.

Враховано
-126- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині першій статті 17 після слова: "партій" доповнити словом: "і громадських організацій".

Відхилено
-127- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
З частини 1 ст.17 виключити слова "а в разі незадоволення рішенням комісії - до суду протягом п'яти днів після прийняття рішення".

Відхилено
-128- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Викласти статтюі 17 в такій редакції:
«1'. Рішення, дії або бездіяльність територіальних та дільничних виборчих комісій можуть бути оскаржені протягом 7 днів з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності до виборчої комісії вищого рівня або безпосередньо до суду за місцезнаходженням виборчої комісії.
2'. Рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії можуть бути оскаржені до Верховного Суду України у порядку, передбаченому законом.
3'. Скарги (заяви), що надійшли до відповідної виборчої комісії або суду розглядаються протягом 3 днів, а в разі оскарження рішення, дії або бездіяльності виборчих комісій менше ніж за 3 дні до виборів чи в день їх проведення - негайно.
4'. У випадках, що потребують додаткової перевірки, скарги повинні бути розглянуті у 10-денний строк, але не пізніше дня виборів.
5'. Не підлягають розгляду (залишаються без розгляду скарги (заяви), подані з порушенням установлених строків.
6'. Не підлягають розгляду скарги (заяви) щодо порушень цього Закону, які мали місце до дня голосування, але були подані до відповідної виборчої комісії або суду після 24 години дня, що передує дню голосування, а також скарги (заяви) щодо порушень цього Закону, які мали місце в день голосування, але були подані до відповідної виборчої комісії пізніше 24 години дня голосування, а до суду - пізніше 12 години дня, що наступив після дня голосування.
7'. Суди забезпечують розгляд скарг (заяв) і в день виборів Президента України.».119.
2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії подаються до районного (міського) суду за місцем знаходження виборчої дільниці і розглядаються судом протягом трьох днів. Скарги на неправильність у списках виборців, які подані за три чи менше дні до дня виборів, розглядаються судом негайно.
-129- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції:
"2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність районної, міської, районної у місті територіальної та дільничної комісії подаються відповідно до районного, міського, районного у місті суду за місцем знаходження виборчої комісії і розглядаються судом протягом трьох днів. Скарги на неправильність у списках виборців, які подані за три чи менше дні до дня виборів розглядаються судом негайно".

Враховано частково

2. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничної виборчої комісії подаються до районного (міського) суду за місцем знаходження виборчої дільниці і розглядаються судом протягом семи днів. Скарги на неправильність у списках виборців, які подані за три чи менше дні до дня виборів, розглядаються судом негайно.


-130- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
Виключити частини 2,3,6 ст.17

Відхилено


120.
3. Скарги, на рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії подаються відповідно до суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського, Севастопольського міського суду і розглядаються судом протягом трьох днів.
-131- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 3 ст.17 після слова "подаються" додати: "у встановлені частиною 1 цієї статті строки".

Враховано

3. Скарги, на рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії подаються у встановлені частиною 1 цієї статті строки відповідно до Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського, Севастопольського міського суду і розглядаються судом протягом семи днів.
121.
4. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії протягом п'яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи виявлення факту бездіяльності можуть бути оскаржені особами, зазначеними в частині першій цієї статті, до Верховного Суду України. Скарга розглядається судом протягом п'яти днів.


4. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії протягом п'яти днів після прийняття рішення, вчинення дії чи виявлення факту бездіяльності можуть бути оскаржені особами, зазначеними в частині першій цієї статті, до Верховного Суду України. Скарга розглядається судом протягом семи днів.
122.
5. Скарги, подані до суду після закінчення строків, визначених цим Законом, розгляду не підлягають.
-132- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину п'яту статті 17 доповнити другим реченням у такій редакції:
"Рішення судів, визначених у частинах 2, 3, 4 цієї статті є остаточними і оскарженню та перегляду у порядку нагляду не підлягають".

Відхилено

5. Скарги, подані до суду після закінчення строків, визначених цим Законом, розгляду не підлягають.
123.
6. Суди організовують свою роботу під час виборчої кампанії, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний розгляд скарг усіх суб'єктів виборчого процесу.
-133- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Доповнити главу 3 статтєю18 такого змісту:
«Стаття 18. Контрольна комісія
Із числа представників усіх кандидатів в Президенти України, делегованих до Центральної виборчої комісії складається Контрольна комісія.
В разі, якщо кандидатом в Президенти України зареєстровано лише одну особу, Контрольна комісія не утворюється. В цьому разі повноваження Контрольної комісії виконує представник кандидата в Президенти України у Центральній виборчій комісії.
Контрольна комісія має права, передбачені частиною 3 статті 13 цього Закону, а також право:
1)здійснювати контроль за фінансовою діяльністю Центральної виборчої комісії, територіальних та дільничних виборчих комісій;
2)здійснювати контроль за доходами та видатками особистих виборчих фондів кандидатів в Президенти України;
3)залучати спеціалістів до здійснення контрольних функцій;
4)давати пропозиції Центральній виборчій комісії, а також територіальним та дільничним виборчим комісіям щодо розподілу рекламних можливостей;
5)отримувати в Центральній виборчій комісії, територіальних та дільничних виборчих комісіях будь-яку інформацію, пов'язану з виборчим процесом;
6)повідомляти прокуратуру про виявлені випадки порушень законодавства про вибори Президента України;
7)звертатися за захистом порушених прав та свобод під час проведення виборів Президента України до міжнародних судових та інших неурядових організацій;
8)звертатись з заявами у засобах масової інформації про порушення законодавства про вибори Президента України.
Контрольна комісія є колегіальним органом, який приймає рішення на засіданнях після розгляду відповідного питання.
Діяльність Контрольної комісії організують голова, заступник голови та секретар, що обираються жеребкуванням на організаційному засіданні комісії з числа її членів і не можуть належати до однієї політичної партії (партійного блоку) або представляти одного і того ж кандидата в Президенти України.
Засідання Контрольної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж половина членів комісії.
Рішення Контрольної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів комісії і оприлюднюються в газеті "Голос України".
Контрольна комісія працює у приміщенні Центральної виборчої комісії. Організаційне, технічне та фінансове забезпечення діяльності Контрольної комісії здійснюється апаратом Центральної виборчої комісії.»,
змінивши відповідно нумерацію наступних статей.

Відхилено

6. Суди організовують свою роботу під час виборчої кампанії, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний розгляд скарг усіх суб'єктів виборчого процесу.
Суди забезпечують розгляд скарг (заяв) і в день виборів Президента України.
124.
Стаття 18. Списки виборців, порядок їх складання та уточнення


Стаття 18. Списки виборців, порядок їх складання та уточнення
125.
1. Для проведення виборів Президента України виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (міст, де відсутні районні ради), районних у містах рад або органами, що відповідно до закону здійснюють їх функції, складаються списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім зазначених у частині другій цієї статті). Військовослужбовці, які голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин, включаються до списків виборців по відповідних виборчих дільницях на підставі даних, поданих до органів, що складають списки виборців, командирами військових частин.
-134- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Друге речення частини першої статті 18 доповнити словами "не пізніш як за п'ять днів до дня виборів".

Враховано

1. Для проведення виборів Президента України виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (міст, де відсутні районні ради), районних у містах рад або органами, що відповідно до закону здійснюють їх функції, складаються списки виборців по кожній виборчій дільниці (крім зазначених у частині другій цієї статті). Військовослужбовці, які голосуватимуть на виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин, включаються до списків виборців по відповідних виборчих дільницях на підставі даних, поданих до органів, що складають списки виборців, командирами військових частин не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів надається відпустка не менш ніж на 4 години.


-135- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Перше речення частини 1 статті 18 викласти у такій редакції:
"Списки виборців для проведення виборів Президента України складаються по кожній виборчій дільниці відповідними дільничними виборчими комісіями на підставі інформації, що їм зобов'язані надавати державні органи, уповноважені вести облік осіб, які проживають на території дільниць і мають право голосу, а також осіб, визнаних недієздатними у судовому порядку".

Враховано частково
-136- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У кінці частини 1. ст.18 додати речення:
"Громадяни, що тимчасово (включно з днем голосування) перебувають на території виборчої дільниці, включаються до списків виборців за поданням керівників відповідних (у тому числі санаторно-оздоровчих) установ або за особистою заявою громадянина на підставі документів, що засвідчують особу та постійне місце проживання. Про їх включення до списків виборців дільнична виборча комісія повідомляє територіальну виборчу комісію за місцем постійного проживання".

Відхилено
-137- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Частину 1 ст.18 доповнити словами:
«Для забезпечення вільного волевиявлення військовослужбовцями строкової служби в день виборів надається відпустка не менш ніж на 4 години.»

Враховано


126.
2. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторнооздоровчих закладах, інших місцях тимчасового перебування громадян, на суднах, що у день виборів перебувають у плаванні, на виборчих дільницях при представництвах України за кордоном, а також у військових частинах з особливим режимом таємності або розташованих за межами населених пунктів, списки виборців складаються за тією ж формою відповідними дільничними комісіями за поданням керівників відповідних закладів, капітанів суден, командирів військових частин.
-138- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 2 ст.18 викласти в такій редакції:
"На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних закладах‚ інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, на суднах..." і далі за текстом.

Враховано

2. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторнооздоровчих закладах, інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування, на суднах, що у день виборів перебувають у плаванні, на виборчих дільницях при представництвах України за кордоном, а також у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів, списки виборців складаються за тією ж формою відповідними дільничними виборчими комісіями за поданням керівників відповідних закладів, капітанів суден, командирів військових частин.


-139- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Вилучити із частини 2 статті 18 положення щодо військових частин з особливим режимом таємності або розташованих за межами населених пунктів.

Враховано частково
-140- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині другій статті 18 слова "дільничними комісіями" замінити словами "дільничними виборчими комісіями".

Враховано


127.
3. До списків виборців включаються всі громадяни України, які на день виборів досягли (досягнуть) вісімнадцятирічного віку, мають право голосу та на момент складання списку проживають на території відповідної виборчої дільниці. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.
-141- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 3 статті 18 передбачити положення, згідно з яким територією виборчих дільниць, утворених при представництвах України за кордоном, є територія місця знаходження відповідних представництв, а до списків виборців на цих дільницях включаються лише працівники цих представництв та члени їхніх сімей.

Враховано


3. До списків виборців включаються всі громадяни України, які на день виборів досягли (досягнуть) вісімнадцятирічного віку, мають право голосу та на момент складання списку проживають на території відповідної виборчої дільниці. За відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року.
До списків виборців виборчих дільниць, утворених при представництвах України за кордоном, включаються лише працівники цих представництв та члени їхніх сімей.

128.
4. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я, по батькові, рік народження виборця (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнилося або виповнюється 18 років - число, місяць, рік народження), адреса (місце проживання) виборця. Прізвища виборців включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку виборців лише на одній виборчій дільниці.


4. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я, по батькові, рік народження виборця (для осіб, яким у рік проведення виборів виповнилося або виповнюється 18 років - число, місяць, рік народження), адреса (місце проживання) виборця. Прізвища виборців включаються до списку в порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку виборців лише на одній виборчій дільниці.
129.
5. Списки виборців, підписані керівниками органів, що їх склали, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 45 днів до дня виборів. Посадові особи, які підписали списки виборців, несуть відповідальність за достовірність, повноту списків, своєчасність їх передачі дільничним виборчим комісіям.
-142- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
В частині 5 ст.18 замінити "45 днів" на "35 днів".

Відхилено

5. Списки виборців, підписані керівниками органів, що їх склали, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за 40 днів до дня виборів. Посадові особи, які підписали списки виборців, несуть відповідальність за достовірність, повноту списків, своєчасність їх передачі дільничним виборчим комісіям.


-143- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині п'ятій статті 18 замість цифри: "45", записати цифру: "30" враховуючи положення статті 13.

Відхилено


130.
6. Дільнична виборча комісія уточнює списки виборців, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів до дня виборів подаються для загального ознайомлення.


6. Дільнична виборча комісія уточнює списки виборців, після чого вони підписуються головою та секретарем комісії і не пізніш як за 15 днів до дня виборів подаються для загального ознайомлення.
131.
7. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, що засвідчують їх особу та місце проживання.
-144- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У кінці частини 7 ст.18 додати речення:
"Про їх включення до списків виборців дільнична комісія повідомляє територіальну виборчу комісію за їх постійним місцем проживання".

Враховано

7. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці після уточнення списків виборців, включаються дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі документів, що засвідчують їх особу та місце проживання та довідки про невключення їх до списку виборців за попереднім місцем проживання.
Про їх включення до списків виборців дільнична комісія повідомляє територіальну виборчу комісію за їх постійним місцем проживання.


-145- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину сьому статті 18 доповнити словами: "та довідки про невключення їх до списку виборців за попереднім місцем проживання".

Враховано


132.
8. Виборці, які вибули з території виборчої дільниці після оприлюднення списків виборців, на підставі відповідних документів виключаються дільничною виборчою комісією зі списку виборців.
-146- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 8 ст.18 після слів "відповідних документів" додати "або на підставі повідомлень дільничних виборчих комісій, де ці виборці включені до списку виборців, переданих територіальними виборчими комісіями".

Відхилено

8. Виборці, які вибули з території виборчої дільниці після оприлюднення списків виборців, на підставі відповідних документів виключаються дільничною виборчою комісією зі списку виборців.
133.
9. У виняткових випадках на виборчих дільницях, утворених у місцях тимчасового перебування виборців, списки виборців можуть бути складені і подані для загального ознайомлення не пізніш як за три дні до виборів.


9. У виняткових випадках на виборчих дільницях, утворених у місцях тимчасового перебування виборців, списки виборців можуть бути складені і подані для загального ознайомлення не пізніш як за три дні до виборів.
134.
10. Виборець має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення його до списку виборців або виключення його зі списку виборців. Заява виборця, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається комісією у триденний строк, а напередодні і в день виборів - негайно. Дільнична виборча комісія зобов`язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення може бути оскаржене до суду протягом трьох днів. Суд повинен розглянути зазначене подання у триденний строк, а напередодні і в день виборів - у день надходження подання. Рішення суду є остаточним і підлягає негайному виконанню.
-147- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 10 ст.18 після слів "в тому числі" викласти в редакції: "невключення, неправильне включення до списку виборців або виключення зі списку будь-якого виборця" і далі за текстом.

Відхилено

10. Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до суду допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому числі невключення, неправильне включення його до списку виборців або виключення його зі списку виборців. Скарга громадянина, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається комісією у триденний строк, а напередодні і в день виборів - негайно. Дільнична виборча комісія зобов`язана внести необхідні зміни до списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його скарги.


-148- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
У другому реченні частини 10 статті 18 слово "Заява" замінити на "Скарга". У третьому реченні останнє слово "заяви" замінити на "скарги". Виключити останнє речення цієї частини.

Враховано
-149- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
У частині 10 ст.18 замість слів "або безпосередньо до суду" записати "або до комісії вищого рівня".

Відхилено
-150- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
У частині 10 ст.18 замість двох останніх речень записати "Це рішення може бути оскаржене до виборчої комісії вищого рівня протягом трьох днів".

Відхилено
-151- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині десятій статті 18 перше слово "Виборець" та слова "Заява виборця" замінити відповідно словами "Громадянин", "Заява громадянина".

Враховано


135.
Стаття 19. Фінансове та матеріальнотехнічне забезпечення виборів Президента України
-152- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Статтю 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 19. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів.
1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення виборів Президента України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що передаються Кабінетом Міністрів України у розпорядження Центральної виборчої комісії. Кошти на проведення виборів Президента України, передбачені Державним бюджетом України, надходять у розпорядження Центральної виборчої комісії у розмірах та строки, визначені Центральною виборчою комісією
У разі несвоєчасного виділення бюджетних коштів для фінансування виборів Національний банк України за зверненням Центральної виборчої комісії у триденний строк надає їй безвідсоткові кредити в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на проведення виборів, та розмірах, визначених Центральною виборчою комісією. Гарантом повернення кредиту є Кабінет Міністрів України.
Надані кредити повертаються Національному банку України Кабінетом Міністрів України за рахунок коштів Державного бюджету України не пізніше ніж через три місяці після їх одержання.
2. Порядок використання коштів, що виділяються з Державного бюджету України на фінансове забезпечення виборів Президента України, визначається Центральною виборчою комісією.
Враховано
Стаття 19. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виборів
1. Витрати на підготовку і проведення виборів Президента України здійснюються Центральною виборчою комісією відповідно до затвердженого нею кошторису в межах коштів передбачених на вибори в Державному бюджеті України.
2. У разі несвоєчасного виділення бюджетних коштів для фінансування виборів Національний банк України за зверненням Центральної виборчої комісії у триденний строк надає їй безвідсоткові кредити в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на проведення виборів, та розмірах, визначених Центральною виборчою комісією. Гарантом повернення кредиту є Міністерство фінансів України.
3. Надані кредити повертаються Національному банку України Кабінетом Міністрів України за рахунок коштів Державного бюджету України не пізніше ніж через три місяці після їх одержання.

136.
1. Витрати, пов`язані з підготовкою і проведенням виборів Президента України провадяться виборчими комісіями з єдиного Централізованого фонду по виборах Президента України, який створюється Центральною виборчою комісією за рахунок коштів Державного бюджету України. Розмір Фонду затверджується Верховною Радою України за поданням Центральної виборчої комісії. Кошти Фонду використовуються відповідно до кошторису витрат на проведення виборчої кампанії, затвердженого Центральною виборчою комісією.
-153- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Частину 1 статті 19 викласти у такій редакції:
"1.Витрати на підготовку і проведення виборів Президента України здійснюються Центральною виборчою комісією відповідно до затвердженого нею кошторису в межах коштів передбачених на вибори в Державному бюджеті України."

Враховано
-154- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
Друге речення частини 1 статті 19 записати в редакції:
"Розмір фонду затверджується Верховною Радою України при прийнятті Закону України про Державний бюджет України на рік проведення виборів Президента України, а в разі проведення позачергових виборів Президента - за поданням Центральної виборчої комісії".

Враховано частково


137.
2. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення виборів Президента України здійснюється Кабінетом Міністрів України.
-155- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Частину 2 статті 19 викласти у такій редакції:
"2. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення виборів Президента України здійснюється Центральною виборчою комісією України."

Враховано

2. Фінансове, матеріально-технічне забезпечення виборів Президента України здійснюється Центральною виборчою комісією України.
138.
3. Поряд з державним фінансуванням виборів Президента України кандидатом у Президенти України можуть використовуватись кошти особистого виборчого фонду, який утворюється в порядку, визначеному цим Законом, для фінансування передвиборної агітації.


3. Поряд з державним фінансуванням виборів Президента України кандидатом у Президенти України можуть використовуватись кошти особистого виборчого фонду, який утворюється в порядку, визначеному цим Законом, для фінансування передвиборної агітації.
139.
4. Громадяни України, їх об'єднання, юридичні особи, зареєстровані в Україні, за винятком підприємств з іноземними інвестиціями, а також державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що утримуються за рахунок Державного бюджету або бюджету місцевого самоврядування, можуть в установленому порядку вносити свої пожертвування як до Централізованого фонду, так і до особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України.
-156- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 4 ст.19 слова "як до Централізованого фонду, так і" вилучити.

Враховано

4. Громадяни України, їх об'єднання, юридичні особи, зареєстровані в Україні, за винятком підприємств з іноземними інвестиціями, а також державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що утримуються за рахунок Державного бюджету або бюджету місцевого самоврядування, можуть в установленому порядку вносити свої пожертвування до особистих виборчих фондів кандидатів у депутати.


-157- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 4 ст.19 після слів «установ і організацій, що» додати текст «повністю або частково», а після слів «Державного бюджету,» додати текст «бюджету Автономної Республіки Крим,».

Відхилено


140.
Глава 4. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ


Глава 4. ВИСУВАННЯ І РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ
141.
Стаття 20. Самовисування громадян претендентами на кандидата у Президенти України
-158- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Статтю 20, а також всі посилання на неї в подальшому тексті вилучити.

Відхилено

Стаття 20. Самовисування громадян претендентами на кандидата у Президенти України


-159- Н.Д.Марченко В.Р. (Округ №161)
Н.д.Романчук П.М. (Реєстр.картка №424)
Н.д.Лимар Н.О. (Реєстр.картка №432)
Статтю 20 викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Висування претендента на кандидата у Президенти трудовими колективами
Трудові колективи України мають право висувати претендента на кандидата у Президенти України шляхом подачі до Центральної виборчої комісії не пізніше як за 115 днів до дня виборів заяви про висунення з проханням зареєструвати його претендентом на кандидата у Президенти України.
Висування здійснюється загальними зборами або конференцією трудового колективу з чисельністю працюючих не менше 2 тисяч осіб.»

Враховано
в статтях 21' і 21''

142.
1. Громадянин України, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 2 цього Закону, має право на самовисування претендентом на кандидата у Президенти України шляхом подачі до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 115 днів до дня виборів заяви про самовисування з проханням зареєструвати його претендентом на кандидата у Президенти України.
-160- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У частині 1 ст.20 слова і цифри «за 115 днів» замінити словами і цифрами «за 150 днів».


1. Громадянин України, який відповідає вимогам, передбаченим статтею 2 цього Закону, має право на самовисування претендентом на кандидата у Президенти України шляхом подачі до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 115 днів до дня виборів заяви про самовисування з проханням зареєструвати його претендентом на кандидата у Президенти України.
143.
2. У заяві, написаної власноручно претендентом державною мовою, вказується його прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, дані про місце проживання в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, а також домашня адреса претендента. У заяві вказується число, місяць і рік її написання. Заява скріплюється особистим підписом претендента. До заяви додаються:


2. У заяві, написаної власноручно претендентом державною мовою, вказується його прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, дані про місце проживання в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, а також домашня адреса претендента. У заяві вказується число, місяць і рік її написання. Заява скріплюється особистим підписом претендента. До заяви додаються:
144.
1) довідка, видана виконавчим комітетом сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на території якої проживає претендент, що підтверджує його вік, громадянство, проживання в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, вказує місце проживання (адресу претендента);
-161- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
Пункт 1 частини 2 статті 20 доповнити реченням:
"Вказану довідку відповідний виконавчий комітет видає не пізніше трьох днів після подання звернення до нього претендентом".

Враховано

1) довідка, видана виконавчим комітетом сільської, селищної, міської, районної у місті ради, на території якої проживає претендент, що підтверджує його вік, громадянство, проживання в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, вказує місце проживання (адресу претендента).
Вказану довідку відповідний виконавчий комітет видає не пізніше трьох днів після подання звернення до нього претендентом;


-162- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В пункті 1 частини другої статті 20 слова "виконавчим комітетом" замінити словами "виконавчим органом".

Відхилено
-163- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Вилучити із частини 2 статті 20 пункт перший.

Відхилено


145.
2) передвиборна програма претендента;


2) передвиборна програма претендента;
146.
3) декларація претендента про доходи за попередній рік, складена за формою, встановленою Міністерством фінансів України.
-164- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Пункт 3 частини 2 статті 20 доповнити після слова "доходи" додати "і належне йому майно".

Враховано

3) декларація претендента про доходи і належне йому майно за попередній рік, складена за формою, встановленою Міністерством фінансів України.
147.
3. Заява про самовисування подається до Центральної виборчої комісії претендентом особисто. При цьому він пред`являє паспорт і заповнює анкету претендента на кандидата у Президенти України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Про прийняття документів претенденту видається довідка Центральної виборчої комісії, яка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду та прізвище особи, яка прийняла документи.


3. Заява про самовисування подається до Центральної виборчої комісії претендентом особисто. При цьому він пред`являє паспорт і заповнює анкету претендента на кандидата у Президенти України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Про прийняття документів претенденту видається довідка Центральної виборчої комісії, яка має містити перелік прийнятих документів, число, місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду та прізвище особи, яка прийняла документи.
148.
4. Про подання заяви до Центральної виборчої комісії про самовисування претендент інформує територіальну виборчу комісію, на території якої він проживає.
-165- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Із статті 20 виключити частину четверту.

Враховано

Частину виключити.


-166- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 4 статті 20 передбачити інформування територіальної комісії про подання заяви про самовисування Центральною виборчою комісією, а не претендентом.

Відхилено
-167- Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Статтю 20 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5. Громадянин, який подав заяву про самовисунення з проханням зареєструвати його кандидатом у Президенти України, вносить заставу на рахунок Центральної виборчої комісії в сумі сто тисяч гривень.
Застава кандидата у Президенти України, зареєстрованого шляхом самовисунення, який отримав менше п'яти відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, перераховується до Державного бюджету України".

Відхилено149.
Стаття 21. Висування претендентів на кандидатів у Президенти України політичними партіями (блоками)
-168- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Назву статті 21 викласти в такій редакції: "Висування претендентів на кандидатів на Президента України".

Відхилено

Стаття 21. Висування претендентів на кандидатів у Президенти України політичними партіями (блоками)


-169- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Назву статті 21 викласти у такій редакції:
"21. Висування претендентів на кандидатів у Президенти України політичними партіями і громадськими організаціями (блоками)".

Відхилено


150.
1. Право висувати кандидата для балотування на виборах Президента України належить політичним партіям, які зареєстровані Міністерством юстиції України. Це право реалізується політичною партією як безпосередньо, так і через об'єднання кількох партій у виборчий блок.
-170- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В першому реченні частини 1 ст.21 текст «Міністерством юстиції України» замінити на текст «відповідно до законодавства України».

Відхилено

1. Право висувати кандидата для балотування на виборах Президента України належить політичним партіям, які зареєстровані Міністерством юстиції України. Це право реалізується політичною партією як безпосередньо, так і через об'єднання кількох партій у виборчий блок.


-171- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину першу статті 21 викласти у такій редакції:
"1. Право висувати кандидата на балотування на виборах Президента України належить політичним партіям і громадським організаціям, що мають загальнодержавний статус, які зареєстровані Міністерством юстиції України до дня призначення виборів. Це право реалізується політичною партією чи громадською організацією як безпосередньо, так і через об'єднання кількох партій, громадських організацій у виборчий блок".
Відповідні зміни внести також в наступні частини цієї статті та статті 22, 24.

Відхилено


151.
2. Виборчий блок може бути утворений двома або більшою кількістю політичний партій на підставі рішень партій, які об'єдналися у виборчий блок для участі у виборах Президента України. Це рішення підписується керівниками партій, що об'єднались у виборчий блок, та скріплюється печатками вищих статутних органів цих партій.
-172- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 2 статті 21 доповнити реченням:
"До рішення додається угода про утворення виборчого блоку, яка включає в себе: порядок проведення міжпартійного з'їзду (конференції) блоку; умови делегування на них делегатів від партій, що об'єднались у блок; умови функціонування керівних органів блоку; зобов'язання по проведенню фінансування передвиборчої кампанії блоку інші питання, які регламентують діяльність блоку.»

Враховано

2. Виборчий блок може бути утворений двома або більшою кількістю політичний партій на підставі рішень партій, які об'єдналися у виборчий блок для участі у виборах Президента України. Це рішення підписується керівниками партій, що об'єднались у виборчий блок, та скріплюється печатками цих партій.
До рішення додається угода про утворення виборчого блоку, яка включає в себе: порядок проведення міжпартійного з'їзду (конференції) блоку; умови делегування на них делегатів від партій, що об'єднались у блок; умови функціонування керівних органів блоку; зобов'язання по проведенню фінансування передвиборчої кампанії блоку інші питання, які регламентують діяльність блоку.


-173- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 2 статті 21 слід виписати механізм утворення виборчих блоків. Рішення про об'єднання кількох партій у виборчий блок має прийматися їх вищими представницькими статутними органами (з'їздом, конференцією, зборами).

Враховано частково
-174- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Вилучити із частин 2 та п.2 частини 7 статті 21 слова "вищих статутних органів цих".

Враховано


152.
3. Висування претендентів на кандидатів у Президенти України (далі - претендентів) починається за 150 днів і закінчується за 120 днів до дня виборів.
-175- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 3 ст.21 слова "150 днів" і "120 днів" замінити відповідно на "170 днів" і "140 днів".

Враховано частково


3. Висування претендентів на кандидатів у Президенти України (далі - претендентів) починається за 170 днів і закінчується за 140 днів до дня виборів.


-176- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Частину 3 статті 21 викласти в такій редакції:
«3. Висування претендентів на кандидата в Президенти України (далі - претендентів) починається після прийняття Верховною Радою України рішення про проведення виборів Президента України і закінчується не пізніше ніж за 150 днів до дня виборів.»

На розгляд Комітету

153.
4. Претендент висувається партією на з'їзді, конференції чи іншому зібранні, що є найвищим статутним органом цієї партії. Порядок проведення з'їзду (конференції, загальних зборів) партії визначається її статутом.
-177- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Друге речення частини 4 ст.21 викласти у редакції:
«Проведення з'їзду (конференції, іншого зібрання), а також висування претендента здійснюються партією у відповідності до її статуту.»

Відхилено

4. Претендент висувається партією на з'їзді, конференції, що є найвищим статутним органом цієї партії. Порядок проведення з'їзду (конференції, загальних зборів) партії визначається її статутом.


-178- Н.д.Пейгалайнен А.В. (Реєстр.картка №303)
Виключити з першого речення част.4 ст.21 слова «чи іншому зібранні».

Враховано


154.
5. Висування претендента виборчим блоком здійснюється на міжпартійнійному з'їзді (конференції), делегати на який обираються членами партій, що об'єдналися у виборчий блок, відповідно до норми представництва, визначеної угодою про утворення виборчого блоку.
-179- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Частину 5 ст.21 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Претендентом у кандидати на посаду Президента України від політичної партії або виборчого блоку політичних партій може бути як член цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій), так і позапартійний громадянин".

Враховано

5. Висування претендента виборчим блоком здійснюється на міжпартійнійному з'їзді (конференції), делегати на який обираються членами партій, що об'єдналися у виборчий блок, відповідно до норми представництва, визначеної угодою про утворення виборчого блоку.
Претендентом у кандидати на посаду Президента України від політичної партії або виборчого блоку політичних партій може бути як член цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій), так і позапартійний громадянин.


-180- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 ст.21 вилучити текст «норми представництва, визначеної», а слово «угодою» замінити на «угоди».

Відхилено


155.
6. З'їзд (конференція, інше зібрання) правомочний вирішувати питання висування претендента, якщо на ньому присутні більше двох третин обраних делегатів, але не менше 200 осіб. Претендент вважається висунутим, якщо за його кандидатуру проголосувало більше половини учасників з'їзду (конференції, іншого зібрання).
-181- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 6 ст.21 слово "правомочний" замінити на "має право".

Враховано


6. З'їзд (конференція, інше зібрання) має право вирішувати питання висування претендента, якщо на ньому присутні більше двох третин обраних делегатів, але не менше 200 осіб. Претендент вважається висунутим, якщо за його кандидатуру проголосувало більше половини учасників з'їзду (конференції, іншого зібрання).


-182- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 6 ст.21 6 вилучити.

Відхилено
-183- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Уточнити зміст частини 6 статті 21 щодо правомочності найвищого органу партії вирішувати питання про висунення претендента на кандидата у Президенти.

Відхилено


156.
7. У разі висунення претендента партія ( блок) повідомляє про це особу, яку висунуто претендентом на кандидата у Президенти України, і після одержання її згоди балотуватися на виборах подає заяву до Центральної виборчої комісії. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство претендента, дані про його проживання в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, та володіння державною мовою, а також прізвище, ім'я, по батькові, адреса і номер телефону уповноваженої особи партії(блоку). Заява підписується керівником відповідної партії (керівниками партій, що об'єдналися у виборчий блок).
-184- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині сьомій статті 21 слова "дані про його проживання" замінити словами "дані про місце його проживання".

Враховано

7. У разі висунення претендента партія ( блок) повідомляє про це особу, яку висунуто претендентом на кандидата у Президенти України, і після одержання її згоди балотуватися на виборах подає заяву до Центральної виборчої комісії. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство претендента, дані про місце його проживання в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, та володіння державною мовою, а також прізвище, ім'я, по батькові, адреса і номер телефону уповноваженої особи партії (блоку). Заява підписується керівником відповідної партії (керівниками партій, що об'єдналися у виборчий блок).
157.
До заяви додаються:


До заяви додаються:
158.
1) копії свідоцтва про реєстрацію та статуту партії (партій, що об'єдналися у виборчий блок), завірені у Міністерстві юстиції України;
-185- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
З пункту 1 частини 7 статті 21 виключити слова "та статуту".

Враховано

1) копії свідоцтва про реєстрацію партії (партій, що об'єдналися у виборчий блок), завірені у Міністерстві юстиції України;


-186- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 1 частини 7 ст.21 вилучити.

Відхилено
-187- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті першому частини 7 статті 21 необхідно вилучити слова "завірені у Міністерстві юстиції України", замінивши їх словами "нотаріально посвідчені".

Відхилено


159.
2) угода про утворення виборчого блоку партій, підписана керівниками відповідних партій та скріплена печатками вищих статутних органів цих партій;


2) угода про утворення виборчого блоку партій, підписана керівниками відповідних партій та скріплена печатками партій;
160.
3) витяг з протоколу (рішення) з'їзду (конференції, іншого зібрання) партії (блоку) про висування претендента на кандидата у Президенти України;
-188- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті 3 частини 7 статті 21 необхідно зробити редакційне уточнення слова "висування". Йдеться про "висунення" як завершений процес, а не такий, що триває.

Враховано

3) витяг з протоколу (рішення) з'їзду (конференції, іншого зібрання) партії (блоку) про висунення претендента на кандидата у Президенти України;
161.
4) заява претендента про згоду балотуватися на виборах Президента України;
-189- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В кінець пункту 4 частини 7 ст.21 додати текст «від даної партії (блоку)»;

Враховано

4) заява претендента про згоду балотуватися на виборах Президента України текст від даної партії (блоку);
162.
5) передвиборна програма претендента;


5) передвиборна програма претендента;
163.
6) декларація претендента про доходи за попередній рік, складена за формою, встановленою Міністерством фінансів України;
-190- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Пункт 6 частини 7 статті 21 після слова "доходи" доповнити словами "та майно".

Враховано

6) декларація претендента про доходи та майно за попередній рік, складена за формою, встановленою Міністерством фінансів України;
164.
7) анкета претендента на кандидата у Президенти України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (заповнюється претендентом особисто).
-191- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 7 частини 7 ст.21 вилучити.

Відхилено


7) анкета претендента на кандидата у Президенти України за формою, встановленою Центральною виборчою комісією (заповнюється претендентом особисто).
165.
8. Центральна виборча комісія видає уповноваженій особі партії (блоку), яка подала документи, зазначені у частині 7 цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.
-192- Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Статтю 21 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9. Політична партія (виборчий блок), яка висунула кандидата у Президенти України, вносить заставу на рахунок Центральної виборчої комісії в сумі один мільйон гривень.
Застава кандидата у Президенти України, висунутого політичною партією (блоком), який отримав менше десяти відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, перераховується до Державного бюджету України".

Відхилено

8. Центральна виборча комісія видає уповноваженій особі партії (блоку), яка подала документи, зазначені у частині 7 цієї статті, довідку про їх прийняття. Довідка має містити перелік прийнятих документів, число місяць і рік, а також час їх прийняття, посаду і прізвище особи, яка прийняла документи.


-193- Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Після ст.21 доповнити проект статтями 211 і 212:
«Стаття 211. Збори виборців
1. Збори виборців мають право в строки, передбачені частиною 3 ст.21 цього Закону, висунути претендента на кандидата в Президенти України, якщо в них беруть участь не менш як 500 громадян України, що мають право голосу. Збори виборців можуть проводитись за місцем проживання або на підприємствах, в установах, організаціях. Ініціатори проведення зборів зобов'язані повідомити про дату і місце проведення зборів відповідний виконавчий комітет органу місцевого самоврядування не пізніш як за 3 дні до проведення зборів. Виконавчий орган місцевого самоврядування може направити свого представника для здійснення контролю за дотриманням вимог цього Закону при проведення зборів.
2. На початку зборів складається список їх учасників із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження та адреси учасника. На зборах виборців ведеться протокол, в якому повинні бути зазначені дані про складання списку учасників зборів та їх кількість, обрання президії зборів та її склад. Список учасників зборів додається до протоколу.
Одна і та ж особа не може бути учасником більш як одних зборів виборців по висуванню претендента.
3. Рішенням зборів виборців, прийнятим більшістю голосів, затверджується ініціативна група виборців у складі 10-20 учасників зборів. Персональний склад ініціативної групи зазначається в протокол зборів.
Стаття 212. Висування претендента на кандидата у Президенти України зборами виборців
1. Збори виборців можуть обговорювати одну або кілька кандидатур претендентів. Кожний учасник зборів може запропонувати для обговорення будь-яку кандидатуру, в тому числі, свою. Висунутого зборами виборців як претендент вважається особа, за яку проголосували не менш як 2/3 учасників зборів.
2. Ініціативна група виборців подає до Центральної виборчої комісії заяву про реєстрацію претендента та заяву про реєстрацію ініціативної групи.
У заяві про реєстрацію претендента зазначаються дані про претендента, передбачені частиною 7 статті 21 цього Закону.
До заяви додаються:
1) протокол зборів виборців про висунення претендента;
2) список учасників зборів;
3) заява претендента про його згоду балотуватися кандидатом у Президенти України, а також документи, передбачені пунктами 5, 6, 7 част.7 статті 21 цього Закону.
У заяві про реєстрацію ініціативної групи виборців зазначається прізвище, ім'я, по батькові, адреса і номер телефону уповноваженої особи ініціативної групи.
3. У разі, якщо одна і та ж особа висунута претендентом більш як одними зборами виборців, Центральна виборча комісія здійснює реєстрацію претендента на підставі документів, що надійшли у комісію першими. Одночасно Центральна виборча комісія реєструє ініціативну групу виборців, зазначених в цих документах, як таку, що набуває статусу суб'єкта висунення даного претендента. У цьому разі інші протоколи з матеріалами щодо висунення даного претендента розглядаються комісією і додаються до рішення про реєстрацію відповідного претендента, а в рішенні вказуються назви всіх зборів, від яких висуното претендента. Зазначені в цих протоколах ініціативні групи виборців можуть утворювати зі свого складу групи підтримкм даного претендента.»

Враховано

«Стаття 211. Збори виборців
1. Збори виборців мають право в строки, передбачені частиною 3 ст.21 цього Закону, висунути претендента на кандидата в Президенти України, якщо в них беруть участь не менш як 500 громадян України, що мають право голосу. Збори виборців можуть проводитись за місцем проживання або на підприємствах, в установах, організаціях. Ініціатори проведення зборів зобов'язані повідомити про дату і місце проведення зборів відповідний виконавчий комітет органу місцевого самоврядування не пізніш як за 3 дні до проведення зборів. Виконавчий орган місцевого самоврядування може направити свого представника для здійснення контролю за дотриманням вимог цього Закону при проведення зборів.
2. На початку зборів складається список їх учасників із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження та адреси учасника. На зборах виборців ведеться протокол, в якому повинні бути зазначені дані про складання списку учасників зборів та їх кількість, обрання президії зборів та її склад. Список учасників зборів додається до протоколу.
Одна і та ж особа не може бути учасником більш як одних зборів виборців по висуванню претендента.
3. Рішенням зборів виборців, прийнятим більшістю голосів, затверджується ініціативна група виборців у складі 10-20 учасників зборів. Персональний склад ініціативної групи зазначається в протокол зборів.
Стаття 212. Висування претендента на кандидата у Президенти України зборами виборців
1. Збори виборців можуть обговорювати одну або кілька кандидатур претендентів. Кожний учасник зборів може запропонувати для обговорення будь-яку кандидатуру, в тому числі, свою. Висунутого зборами виборців як претендент вважається особа, за яку проголосували не менш як 2/3 учасників зборів.
2. Ініціативна група виборців подає до Центральної виборчої комісії заяву про реєстрацію претендента та заяву про реєстрацію ініціативної групи.
У заяві про реєстрацію претендента зазначаються дані про претендента, передбачені частиною 7 статті 21 цього Закону.
До заяви додаються:
1) протокол зборів виборців про висунення претендента;
2) список учасників зборів;
3) заява претендента про його згоду балотуватися кандидатом у Президенти України, а також документи, передбачені пунктами 5, 6, 7 част.7 статті 21 цього Закону.
У заяві про реєстрацію ініціативної групи виборців зазначається прізвище, ім'я, по батькові, адреса і номер телефону уповноваженої особи ініціативної групи.
3. У разі, якщо одна і та ж особа висунута претендентом більш як одними зборами виборців, Центральна виборча комісія здійснює реєстрацію претендента на підставі документів, що надійшли у комісію першими. Одночасно Центральна виборча комісія реєструє ініціативну групу виборців, зазначених в цих документах, як таку, що набуває статусу суб'єкта висунення даного претендента. У цьому разі інші протоколи з матеріалами щодо висунення даного претендента розглядаються комісією і додаються до рішення про реєстрацію відповідного претендента, а в рішенні вказуються назви всіх зборів, від яких висуното претендента. Зазначені в цих протоколах ініціативні групи виборців можуть утворювати зі свого складу групи підтримкм даного претендента.»

166.
Стаття 22. Реєстрація претендентів на кандидатів в Президенти України


Стаття 22. Реєстрація претендентів на кандидатів в Президенти України
167.
1. Реєстрація претендентів на кандидата в Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією. Претендентом може бути зареєстрована особа, яка відповідає вимогам статті 2 цього Закону.


1. Реєстрація претендентів на кандидата в Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією. Претендентом може бути зареєстрована особа, яка відповідає вимогам статті 2 цього Закону.
168.
2. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію претендента в п`ятиденний строк з дня подання заяви про реєстрацію претендента та документів, передбачених статтями 20, 21 цього Закону і видає уповноваженій особі відповідної партії (блоку), громадянину, який самовисунувся, довідку про реєстрацію претендента і необхідну кількість підписних листів встановленої форми для збирання підписів виборців на підтримку претендента.
-194- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 2 ст.22 слова "відповідно" та "громадянину, який самовисунувся" вилучити.

Враховано частково

2. Центральна виборча комісія приймає рішення про реєстрацію претендента в п`ятиденний строк з дня подання заяви про реєстрацію претендента та документів, передбачених статтями 20, 21 цього Закону і протягом 48 годин після реєстрації видає уповноваженій особі партії (блоку), ініціативній групі виборців, громадянину, який самовисунувся, довідку про реєстрацію претендента і необхідну кількість пронумерованих підписних листів встановленої форми для збирання підписів виборців на підтримку претендента.
Для реєстрації претендента забороняється вимагати інші документи або відомості ніж передбачені статтями 21, 211 і 21 2 цього Закону.


-195- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
Частину 2 ст.22 після слів "цього Закону" доповнити словами: "і протягом 48 годин після реєстрації видає уповноваженій особі відповідної партії (блоку)" i далі по тексту.

Враховано
-196- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У частині 2 ст.22 вилучити слова "громадянину, який самовисунувся".

Відхилено
-197- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Слова і цифри «статтями 20, 21» замінити словами і цифрами «статтями 21, 22» (якщо буде прийнята поправка щодо прийняття додаткової статті 18).

Після розгляду Комітетом ст.18'-198- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.22 доповнити текстом:
«Для реєстрації претендента забороняється вимагати інші документи або відомості ніж передбачені статею 21 цього закону. Претендент, партія (блок), що висунули претендента, мають право самостійно друкувати (тиражувати) підписні листи встановленого зразку».

Враховано частково
-199- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині другій статті 22:
"слова "і необхідну кількість підписних листів встановленої форми" замінити словами "і підписні листи встановленої форми";
доповнити словами "Центральна виборча комісія може прийняти рішення про надання права претендентам на самостійне тиражування підписних листів".

Враховано частково169.
3. Претендент може бути зареєстрований як кандидат у Президенти України, якщо його кандидатуру підтримають своїми підписами не менше як один мільйон громадян України, які мають право голосу, в тому числі не менш як 30 тисяч громадян у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ, Севастополь) України.
-200- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 3 ст.22 слова "30 тисяч" замінити на "40 тисяч".

Відхилено

3. Претендент має бути зареєстрований як кандидат у Президенти України, якщо його кандидатуру підтримають своїми підписами не менше як один мільйон громадян України, які мають право голосу, в тому числі не менш як 30 тисяч громадян у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ, Севастополь) України.
4. Претенденти мають рівні права незалежно від суб'єкта висунення.


-201- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
Частину 3 статті 22 викласти в такій редакції:
"3. Претендент може бути зареєстрований як кандидат у Президенти України, якщо його кандидатуру підтримують своїми підписами не менше, як 500 тисяч громадян України, які мають право голосу, в тому числі не менше, як 2 тисячі громадян у кожному з 150 територіальних виборчих округів".

Відхилено
-202- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.22 після слова «Претендент» слово «може» замінити на «має».

Враховано
-203- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.22 текст «один мільйон» замінити на «п'ятсот тисяч», «30 тисяч» замінити на «15 тисяч».

Відхилено
-204- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
У частині 3 статті 22 слова: "один мільйон" і "30 тисяч" замінити відповідно словами: "200 тисяч" і "5 тисяч".

Відхилено
-205- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Частину 3 статті 22 слід виключити, а її положення передбачити у статті 25 законопроекту, в якій передбачено вимоги щодо реєстрації кандидата у Президенти.

Відхилено
-206- Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Із статтей 22, 23, 24 та інших вилучити текст, у якому йде мова про необхідність збору підписів для реєстрації кандидатом у Президенти України. Тобто для реєстрації кандидата у Президенти взагалі не потрібно збір підписів виборців на підтримку кандидата.

Відхилено
-207- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину 3 ст.22 викласти в редакції:
"3. Претендент може бути зареєстрований як кандидат у Президенти України, якщо його кандидатуру підтримають своїми підписами не менше як чотириста тисяч громадян України, які мають право голосу, в тому числі не менш як 12 тисяч громадян у кожному з двох третин регіонів (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і Севастополь) України."

Відхилено
-208- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
У частині 3 ст.22 замість слів "один мільйон" записати "шістьсот тисяч".

Відхилено
-209- Н.Д.Марченко В.Р. (Округ №161)
Н.д.Романчук П.М. (Реєстр.картка №424)
Н.д.Лимар Н.О. (Реєстр.картка №432)
У частині 3 ст.22 слова «один мільйон» замінити на «200 тисяч»; слова «30 тисяч громадян у кожному з двох третин регіонів» замінити на «10 тисяч громадян у половині регіонів».

Відхилено
-210- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
У частині 3 статті 22 пропонуємо замінити кількість підписів на підтримку кандидата у Президенти з одного мільйона на 500 тисяч і кількість громадян, які повинні підтримати своїми підписами кандидата у Президенти, з 30 тисяч у кожному з двох третин регіонів на 15 тисяч.

Відхилено


170.
4. Претендент, уповноважені ним особи або уповноважені особи партії (блоку), яка висунула претендента, мають право безпосередньо отримувати підписні листи також у територіальних виборчих комісіях, про що Центральна виборча комісія видає їм відповідне посвідчення. Вона може за їх заявою прийняти рішення про надання права претендентам на самостійне тиражування підписних листів.
-211- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.22 вилучити.Враховано

Частину виключити


-212- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Із статті 22 виключити частину четверту

Враховано
-213- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Вилучити із частини 4 статті 22 положення щодо можливості прийняття Центральною виборчою комісією рішення про надання права претендентам самостійно тиражувати бланки підписних листів.

Враховано
-214- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Статтю 22 доповнити частинами 5, 6, 7 такого змісту:
"5. Центральна виборча комісія відмовляє заявнику в реєстрації його претендентом на кандидата в Президенти України, якщо:
1) необхідні для реєстрації документи подані після закінчення строків, визначених частиною 3 статті 21 цього Закону;
2) не надано всіх необхідних для реєстрації документів або подано документи, що не відповідають вимогам цього Закону;
3) не дотримано встановлений цим Законом, статутом політичної партії або угодою про утворення виборчого блоку порядок висунення претендента.
6. Відмова у реєстрації з підстав, передбачених пунктами 2-4 частини 5 цієї статті, не позбавляє претендента права в межах строків, встановлених для висунення претендентів на кандидата в Президенти України, повторно подати документи на реєстрацію після усунення виявлених недоліків.
7. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію претендента на кандидата в Президенти України у разі отримання нею документально підтверджених даних про наявність у претендента судимості або про інші обставини, які позбавляють особу права бути обраною Президентом України.

Враховано


5. Центральна виборча комісія відмовляє заявнику в реєстрації його претендентом на кандидата в Президенти України, якщо:
1) необхідні для реєстрації документи подані після закінчення строків, визначених частиною 3 статті 21 цього Закону;
2) не надано всіх необхідних для реєстрації документів або подано документи, що не відповідають вимогам цього Закону;
3) не дотримано встановлений цим Законом, статутом політичної партії або угодою про утворення виборчого блоку порядок висунення претендента.
6. Відмова у реєстрації з підстав, передбачених пунктами 2-3 частини 5 цієї статті, не позбавляє претендента права в межах строків, встановлених для висунення претендентів на кандидата в Президенти України, повторно подати документи на реєстрацію після усунення виявлених недоліків.
7. Центральна виборча комісія скасовує рішення про реєстрацію претендента на кандидата в Президенти України у разі отримання нею документально підтверджених даних про наявність у претендента судимості або про інші обставини, які позбавляють особу права бути обраною Президентом України.-215- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Доповнити статтю 22 положенням, згідно з яким на виданих підписних листах проставляється печатка Центральної виборчої комісії.

Враховано у ст.23.


171.
Стаття 23. Підписний лист


Стаття 23. Підписний лист
172.
Форма підписного листа на підтримку претендента на кандидата в Президенти України затверджується Центральною виборчою комісією. Підписний лист повинен містити відомості про претендента: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, громадянство, партійність, освіта, професія, місце роботи і проживання, ким висунутий; мати графи, в яких зазначається порядковий номер і дата підпису виборця, прізвище, ім'я, по батькові виборця, число, місяць та рік його народження, місце проживання, номер і серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особистий підпис виборця. Підписний лист також повинен містити дані про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, за наявності - номер телефону).
-216- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У ст.23 слова "місце проживання" змінити на "повну домашню адресу".

Враховано

Форма підписного листа на підтримку претендента на кандидата в Президенти України затверджується Центральною виборчою комісією. Підписний лист повинен бути пронумерований, мати печатку ЦВК, містити відомості про претендента: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, громадянство, партійність, освіта, професія, місце роботи і проживання, ким висунутий; мати графи, в яких зазначається порядковий номер і дата підпису виборця, прізвище, ім'я, по батькові виборця, число, місяць та рік його народження, домашня адреса, номер і серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особистий підпис виборця. Число та місяць народження ставити тільки для тих виборців, яким виповнюється в рік виборів вісімнадцять років. Підписний лист також повинен містити дані про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса, за наявності - номер телефону).-217- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У другому реченні ст.23 вилучити текст «громадянство,» «освіта, професія,».

Відхилено
-218- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
Ст.23 Доповнити словами: "Число та місяць народження ставити тільки для тих виборців, яким виповнюється в рік виборів вісімнадцять років".

Враховано


173.
Стаття 24. Порядок збирання підписів на підтримку претендентів


Стаття 24. Порядок збирання підписів на підтримку претендентів
174.
1. За дорученням претендента на кандидата у Президенти України або уповноважених осіб партії (блоку), яка висунула претендента, підписи на його підтримку можуть збирати громадяни України, які мають право голосу.


1. За дорученням претендента на кандидата у Президенти України або уповноважених осіб партії (блоку), яка висунула претендента, підписи на його підтримку можуть збирати громадяни України, які мають право голосу.
175.
2. Особа, яка збирає підписи, до початку їх збирання повинна внести до підписних листів відомості про відповідного претендента та дані про себе, передбачені статтею 23 цього Закону.


2. Особа, яка збирає підписи, до початку їх збирання повинна внести до підписних листів відомості про себе, передбачені статтею 23 цього Закону.
176.
3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, як правило, заповнюються ним особисто, а в окремих випадках на прохання виборця - особою, яка збирає підписи. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, засвідчується його особистим підписом.
-219- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Перше речення частини третьої статті 24 викласти в такій редакції:
"3. Графи підписного листа, що стосуються виборця, заповнюються ним особисто, а в разі неможливості за станом здоров'я особисто заповнити підписний лист, на його прохання - особою, яка збирає підписи".

Враховано

3. Графи підписного листа, що стосуються виборця заповнюються ним особисто, а в разі неможливості за станом здоров'я особисто заповнити підписний лист, на його прохання - особою, яка збирає підписи. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, засвідчується його особистим підписом.


-220- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
У частині 3 статті 24 вилучити слова "як правило", "а в окремих випадках на прохання виборця" додавши замість останніх слово "або".

Враховано частково
-221- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 ст.24 викласти у такій редакції:
«Графи підписного листа «особистий підпис» та «дата підпису» заповнюється виборцем власноручно. Інші графи можуть заповнюватись або виборцем, або особою, яка збирає підписи.»

Враховано частково


177.
4. Кожний виборець має право підтримати своїм підписом лише одного претендента. Особа, яка збирає підписи, зобов'язана повідомити про це виборця. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати претендента або перешкоджати йому у підтримці претендента.
-222- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 4 ст.24 перші два речення вилучити.

Відхилено

4. Кожний виборець має право підтримати своїм підписом лише одного претендента. Особа, яка збирає підписи, зобов'язана повідомити про це виборця. Ніхто не має права примушувати виборця підтримати претендента, платити коштами, товарами або послугами за підписи, а також перешкоджати йому у підтримці претендента.


-223- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Перше речення частини 4 статті 24 викласти в такій редакції:
«Кожен виборець має право підтримати своїм підписом одного або декількох претендентів.»
Друге речення виключити.

Відхилено
-224- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 4 ст.24 перші два речення вилучити.

Відхилено
-225- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Частину 4 статті 24 вилучити, змінивши нумерацію наступних частин у статті.

Відхилено
-226- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Вилучити із частини 4 статті 24 обмеження права громадян підтримати своїм підписом лише одного претендента.

Відхилено
-227- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині четвертій статті 24 перше речення викласти у такій редакції:
"Кожний виборець має право підтримати своїм підписом відповідного претендента лише в одному підписному листі".

Відхилено
-228- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
У частині 4 ст.24 перше речення виключити. Останнє речення доповнити словами: "платити за підписи кошти".

Враховано

-229- Н.Д.Марченко В.Р. (Округ №161)
Н.д.Романчук П.М. (Реєстр.картка №424)
Н.д.Лимар Н.О. (Реєстр.картка №432)
У частині 4 ст.24 перше речення викласти у такій редакції:
«Кожний виюорець має право підтримати своїм підписом будь-яку кількість претендентів.»

Відхилено


178.
5. В одному підписному листі повинні бути підписи мешканців лише одного населеного пункту.
-230- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 5 ст.24 слова "населеного пункту" замінити на "округу".

Відхилено

5. В одному підписному листі повинні бути підписи мешканців лише одного населеного пункту.
179.
6. Заповнений підписний лист підписується особою, яка збирала підписи. Вона несе персональну відповідальність за достовірність даних, внесених до підписного листа.


6. Заповнений підписний лист підписується особою, яка збирала підписи. Вона несе персональну відповідальність за достовірність даних, внесених до підписного листа.
180.
7. Центральна виборча комісія, а також територіальні виборчі комісії здійснюють контроль за додержанням вимог цього Закону при збиранні підписів.


7. Центральна виборча комісія здійснює контроль за додержанням вимог цього Закону при збиранні підписів.
181.
8. Заповнені підписні листи подаються безпосередньо до Центральної виборчої комісії для реєстрації не пізніш як за 90 днів до дня виборів Президента України. Про реєстрацію підписних листів відповідна виборча комісія видає уповноваженим особам, які їх подали, довідку встановленого зразка.
-231- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У чатині 8 ст.24 слова "90 днів" замінити на "110 днів".


8. Заповнені підписні листи подаються безпосередньо до Центральної виборчої комісії для реєстрації не пізніш як за 90 днів до дня виборів Президента України. Про реєстрацію підписних листів Центральна виборча комісія видає уповноваженим особам, які їх подали, довідку встановленого зразка.


-232- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
В частині 8 ст.24 замість терміну "90 днів" передбачити термін "80 днів".

-233- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Слова і цифри «за 90 днів» замінити словами і цифрами «за 100 днів»

-234- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В другому реченні частини 8 ст.24 виключити, як зайві, слова: "відповідна виборча"

Враховано


182.
9. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали претендента на кандидата у Президенти України, не враховуються підписи виборців, які зробили їх у двох або більше підписних листах або підтримали більше одного претендента, підписи виборців, щодо яких у підписному листі відсутні усі або окремі відомості, передбачені підписним листом. Не враховуються підписні листи, в яких відсутні дані про особу, яка збирала підписи, або не підписані нею. Недійсними вважаються підписні листи невстановленого зразка.
-235- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 9 ст.24 вилучити слова "які зробили їх у двох або більше підписних листах або підтримали більше одного претендента,".

Відхилено

9. При встановленні на підставі підписних листів кількості виборців, які підтримали претендента на кандидата у Президенти України, не враховуються підписи виборців, які зробили їх у двох або більше підписних листах або підтримали більше одного претендента, підписи виборців, щодо яких у підписному листі відсутні усі або окремі відомості, передбачені підписним листом. Не враховуються підписні листи, що містять підписи мешканців різних населених пунктів, в яких відсутні дані про особу, яка збирала підписи, або не підписані нею. Недійсними вважаються підписні листи невстановленого зразка, підроблені, а також насильно чи шляхом підкупу зібрані.
Підписні листи можуть бути визнані недійсними лише за рішенням Центральної виборчої комісії.-236- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
До статті 24 частину 9 у другому реченні після слів "підписні листи" доповнити словами "які містять підписи мешканців різних населених пунктів" і далі за текстом.

Враховано
-237- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 9 статті 24 не повністю виписано випадки, за яких підписані листи визнаються недійсними. Чомусь розробники забули передбачити можливість підроблених, а також насильно чи шляхом підкупу зібраних підписів виборців та ін. випадки.
Доповнити частину 9 статті 24 положенням про те, що підписні листи (підписи виборців) можуть бути визнані недійсними лише за рішенням Центральної виборчої комісії.

Враховано
-238- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 9 ст.24 додати:
"Не враховуються підроблені підписи виборців. Недійсними вважаються підписні листи, в яких підроблено більше половини підписів."

Враховано частково
-239- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
У частині 9 ст.24 у першому реченні виключити слова: "або підтримали більше одного претендента".

Відхилено


183.
10. У разі невідповідності оформлення поданих підписних листів вимогам цього Закону Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день після їх прийняття сповіщає про це осіб, які їх подали. Виправлені або додаткові підписні листи подаються до комісії не пізніш як за 85 днів до дня виборів Президента України.
-240- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 10 ст.24 слово "третій" замінити на "п'ятий", слова "85 днів" - на "100 днів".

Враховано частково

10. У разі невідповідності оформлення поданих підписних листів вимогам цього Закону Центральна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після їх прийняття сповіщає про це осіб, які їх подали. Виправлені або додаткові підписні листи подаються до комісії не пізніш як за 90 днів до дня виборів Президента України.


-241- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Слова і цифри «за 85 днів» замінити словами і цифрами «за 95 днів»

-242- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 10 статті 24 треба передбачити реальний строк, протягом якого Центральна виборча комісія могла би перевірити подані їй претендентами підписні листи та достовірність підписів на їх підтримку.

Враховано


184.
11. Про результати збирання підписів на підтримку кожного з претендентів Центральна виборча комісія складає протокол, з яким ознайомлює претендента, або уповноважену особу партії (блоку) у триденний строк.


11. Про результати збирання підписів на підтримку кожного з претендентів Центральна виборча комісія складає протокол, з яким ознайомлює претендента, або уповноважену особу партії (блоку) у триденний строк.
185.
12. Право ознайомлення з підписними листами, поданими до Центральної виборчої комісії, мають виключно особи, що входять до її складу, та за дорученням керівників комісії - працівники секретаріату комісії.
-243- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Доповнити главу 4 статтею 25 такого змісту:
«Стаття 25. Грошова застава.
До реєстрації Центральною виборчою комісією кандидата в Президенти України претендент на кандидата в Президенти України вносить на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії грошову заставу в сумі 200 тисяч гривень, про що банк має видати довідку в день внесення грошової застави.
Грошова застава може вноситися за рахунок власних коштів претендента на кандидата в Президенти України, коштів політичної партії (партійного блоку), що його висунула, або коштів пожертвувачів. Пожертвувачами не можуть бути особи, яким заборонено бути пожертвувачами до особистого виборчого фонду кандидата в Президенти України (частина 4 статті 31 цього Закону)
Якщо за офіційними результатами виборів кандидат в Президенти України набрав не менш ніж 5 відсотків голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, йому повертається грошова застава.»,
відповідно змінивши нумерацію наступних статей.

Відхилено

12. Право ознайомлення з підписними листами, поданими до Центральної виборчої комісії, мають виключно особи, що входять до її складу, та за дорученням керівників комісії - працівники секретаріату комісії.


-244- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Доповнити статтю 24 частиною такого змісту:
"Забороняється організовувати збирання підписів на підприємствах, в установах і організаціях та в інших умовах, де не виключається вплив службових відносин".

Враховано частково


13. Забороняється організовувати збирання підписів на підприємствах, в установах і організаціях.-245- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 12 статті 24 слід передбачити положення, згідно з яким правом ознайомлення з підписними листами, крім передбачених нею осіб, наділяються також і виборці. Інакше неможливо буде отримати інформацію про підроблені підписи виборців.

Відхилено
-246- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину 12 ст.24 виключити.

Відхилено
-247- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Після ст.24 додати ст.24-1:
"Стаття 24-1. Перевірка підписів на підтримку претендентів
Для перевірки підписів Центральна виборча комісія надсилає підписні листи до відповідних територіальних виборчих комісій не пізніше як за 80 днів до дня виборів.
Перевірку підписів можуть здійснювати представники партій (блоків), що висунули претендентів на кандидатів в Президенти України. Територіальні виборчі комісії надають їм технічну можливість для копіювання підписних листів в приміщенні комісії. Для копіювання партії (блоки) надають власні витратні матеріали, або попередньо оплачують витратні матеріали.
Підробленим в підписному листі вважається підпис громадянина, який письмово заявив територіальній виборчий комісії про те, що його підпис підроблено і що він не підтримував власним підписом вказаного претендента на кандидата.
Представники партій (блоків) передають заяви громадян до територіальних виборчих комісій не пізніше як за 40 днів до дня виборів. Територіальні виборчі комісії протягом трьох днів розглядають матеріали перевірки і приймають рішення про визнання недійсними підписів і підписних листів. Про результати перевірки складається протокол, в якому зазначаються всі недійсні підписи і підписні листи. Протокол підписується всіма членами комісії. Протокол складається в трьох примірниках, один з яких надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - до прокуратури області (Автономної Республіки Крим, міст Києва, Севастополя), третій зберігається в комісії. На прохання кандидата або його довіреної особи, або особи, уповноваженої кандидатом, йому (їй) видається копія протоколу.
Територіальні виборчі комісії надсилають до Центральної виборчої комісії підписні листи і протоколи перевірки підписів не пізніше як за 30 днів до дня виборів. Заяви громадян зберігаються в територіальній виборчий комісії.
Про результати перевірки підписів Центральна виборча комісія складає протокол, з яким ознайомлює кандидатів або уповноважених осіб партій (блоків) у триденний строк.
У разі, якщо кількість дійсних підписів виявиться меншою за встановлену цим Законом, за рішенням Центральної виборчої комісії кандидат виключається із списку і вибуває з балотування на виборах Президента України."Відхилено


Враховано частково


Враховано частково


186.
Стаття 25. Реєстрація кандидатів у Президенти України


Стаття 25. Реєстрація кандидатів у Президенти України
187.
1. Реєстрація претендента як кандидата у Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією протягом п'яти днів після складання нею протоколу про результати збирання підписів виборців на підтримку претендента.


1. Реєстрація претендента як кандидата у Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією протягом п'яти днів після складання нею протоколу про результати збирання підписів виборців на підтримку претендента.
188.
2. Рішення про реєстрацію кандидата в Президенти України приймається Центральною виборчою комісією за наявності документів, передбачених статтею 21 цього Закону, та протоколу Центральної виборчої комісії про результати збирання підписів виборців на підтримку претендента.
-248- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Частину 2 статті 25 викласти в такій редакції:
"2. Рішення про реєстрацію кандидата у Президенти України приймається Центральною виборчою комісією за наявності документів передбачених статтею 21 цього Закону, та рішення ЦВК про результати перевірки збирання претендентом 1 млн. підписів виборців".

Відхилено

2. Рішення про реєстрацію кандидата в Президенти України приймається Центральною виборчою комісією за наявності документів, передбачених статтями 20, 21, 211 і 212 цього Закону, та підсумкового протоколу Центральної виборчої комісії про результати збирання підписів виборців на підтримку претендента.


-249- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині другій статті 25:
слова "передбачених статтею 21 цього Закону " замінити словами "передбачених статтями 20 і 21 цього Закону";
слова "та протоколу" замінити словами "та підсумкового протоколу".

Враховано


189.
Реєстрація кандидатів у Президенти України повинна бути завершена не пізніш як за 75 днів до дня виборів Президента України.
-250- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У другому абзаці частини 2 ст.25 слова "75 днів" замінити на "90 днів".

Враховано

Реєстрація кандидатів у Президенти України повинна бути завершена не пізніш як за 90 днів до дня виборів Президента України.


-251- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У другому абзаці частини 2 ст.25 слова і цифри «за 75 днів» замінити словами і цифрами «за 90 днів».

Враховано


190.
3. Центральна виборча комісія протягом двох днів після реєстрації видає кандидату в Президенти України відповідне посвідчення.
-252- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині третій статті 25 слова "відповідне посвідчення" замінити словами "посвідчення встановленого зразка".

Враховано

3. Центральна виборча комісія протягом двох днів після реєстрації видає кандидату в Президенти України посвідчення встановленого зразка, а претендентам, яким відмовлено у реєстрації - рішення.


-253- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У статті 25 необхідно передбачити строк, протягом якого Центральна виборча комісія видає претенденту (кандидату)рішення про його реєстрацію або про відмову в його реєстрації.

Враховано


191.
4. Не пізніш як на п'ятий день після закінчення реєстрації всіх кандидатів Центральна виборча комісія публікує в пресі та оголошує в інших засобах масової інформації список кандидатів у Президенти України із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, імені, по батькові, року народження, партійності, освіти, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного кандидата та ким висунутий кандидат.
-254- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 4 ст.25 текст «публікує в пресі та оголошує в інших засобах масової інформації» замінити на слово «оприлюднює», а також вилучити слова «освіти, посади (заняття),».
.

Відхилено

4. Не пізніш як на п'ятий день після закінчення реєстрації всіх кандидатів Центральна виборча комісія публікує в пресі та оголошує в інших засобах масової інформації список кандидатів у Президенти України із зазначенням в алфавітному порядку прізвища, імені, по батькові, року народження, партійності, освіти, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного кандидата та ким висунутий кандидат.


-255- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)

Відхилено


192.
5. Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата або про відмову в реєстрації може бути оскаржене суб`єктами виборчого процесу до Верховного Суду України, протягом п`яти днів з моменту його прийняття. Верховний Суд розглядає скаргу в триденний строк. Рішення Верховного Суду України є остаточним і підлягає негайному виконанню.
-256- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В першому реченні частини 5 ст.25 текст «суб'єктами виборчого процесу» замінити на текст «претендентами, стосовно яких прийняте дане рішення, або уповноваженими особами партій (блоків), які висунули даних претендентів».

Враховано

5. Рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата або про відмову в реєстрації може бути оскаржене претендентами, стосовно яких прийняте дане рішення, або уповноваженими особами партій (блоків), які висунули даних претендентів, до Верховного Суду України, протягом п`яти днів з моменту його прийняття. Верховний Суд розглядає скаргу в семиденний строк. Рішення Верховного Суду України є остаточним і підлягає негайному виконанню.
193.
Стаття 26. Декларація про доходи кандидата у Президенти України


Стаття 26. Декларація про доходи кандидата у Президенти України
194.
1. Декларація про доходи кандидата у Президенти України за попередній рік складається особисто претендентом за формою, встановленою Міністерством фінансів України. Претендент несе відповідальність за достовірність відомостей, поданих у декларації.


1. Декларація про доходи кандидата у Президенти України за попередній рік складається особисто претендентом за формою, встановленою Міністерством фінансів України. Претендент несе відповідальність за достовірність відомостей, поданих у декларації.
195.
2. Центральна виборча комісія може запропонувати відповідним державним органам у триденний строк перевірити декларацію. Виявлення у ній завідомо неправдивих відомостей або інших істотних порушень законодавства є підставою для відмови в реєстрації претендента як кандидата в Президенти України. У разі виявлення таких фактів після реєстрації кандидата в Президенти України Центральна виборча комісія може звернутися до Верховного Суду України із заявою про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата в Президенти України.
-257- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
В частині 2 ст.26 виключити 2 останніх речення, а замінити їх реченням:
"При виявленні у них завідомо неправдивих відомостей, або інших істотних порушень законодавства ЦВК зобов`язана опублікувати їх в газетах "Голос України" та "Урядовий кур`єр".

Відхилено

2. Центральна виборча комісія разом з відповідними державними органами із залученням всіх необхідних заходів у триденний строк обов'язково перевіряє правдивість декларації. Виявлення в декларації завідомо неправдивих відомостей або інших істотних порушень законодавства при підготовці та представленні декларації тягне за собою відмову в реєстрації претендента як кандидата в Президенти України. У разі виявлення таких фактів після реєстрації кандидата в Президенти України Центральна виборча комісія повинна в п'ятиденний строк звернутись до Верховного Суду України із заявою про скасування відповідної особи як кандидата в Президенти України. В разі прийняття судом рішення про скасування відповідної особи як кандидата, на визначених в заяві підставах, суд зобов'язаний порушити кримінальну справу з цього питання.


-258- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.26 слово «запропонувати» замінити на «доручити».

Враховано
-259- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Перше речення частини другої статті 26 викласти в такій редакції:
"Центральна виборча комісія може запропонувати Державній податковій адміністрації України у триденний строк перевірити достовірність відомостей, внесених до декларації".

Враховано
-260- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Пропоную частину 2 ст.26 викласти у такій редакції:
«2. Центральна виборча комісія разом з відповідними державними органами із залученням всіх необхідних заходів у триденний строк обов'язково перевіряє правдивість декларації. Виявлення в декларації завідомо неправдивих відомостей або інших істотних порушень законодавства при підготовці та представленні декларації тягне за собою відмову в реєстрації претендента як кандидата в Президенти України. У разі виявлення таких фактів після реєстрації кандидата в Президенти України Центральна виборча комісія повинна в п'ятиденний строк звернутись до Верховного Суду України із заявою про скасування відповідної особи як кандидата в Президенти України. В разі прийняття судом рішення про скасування відповідної особи як кандидата, на визначених в заяві підставах, суд зобов'язаний порушити кримінальну справу з цього питання.»

Враховано
-261- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Частину 2 статті 26 вилучити.

Відхилено


196.
3. Виборці мають право на ознайомлення з деклараціями кандидатів у Президенти України. За рішенням Центральної виборчої комісії декларації всіх кандидатів у Президенти України публікуються в газеті "Голос України".
-262- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Друге речення частини 3 ст.26 викласти у редакції :
«Декларації кожного з кандидатів у Президента, оприлюднюються Центральною виборчою комісією у триденний термін після їх надходження, а також публікуються у газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр.».

Враховано частково

3. Центральна виборча комісія у триденний термін після їх надходження публікує декларації всіх претендентів на кандидата у Президенти України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".-263- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину третю статті 26 викласти в такій редакції:
"Центральна виборча комісія публікує декларації всіх претендентів на кандидата у Президенти України в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

Враховано


197.
Стаття 27. Вибуття кандидата у Президенти України з балотування
-264- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Додати нову статтю 27. "Зняття з балотування претендента чи кандидата на Президента України", у якій передбачити підстави і механізм зняття з балотування претендента чи кандидата у зв'язку з порушенням виборчого законодавства. Частково такі підстави подані у ст.26, частина 2; подібною підставою може бути порушення, описане у ст.30, частина 10.

Відхилено
(враховано у зазначених статтях)

Стаття 27. Вибуття кандидата у Президенти України з балотування
198.
1. Кандидат у Президенти України в будь-який час до дня виборів може зняти свою кандидатуру, звернувшись з відповідною письмовою заявою до Центральної виборчої комісії. У цьому разі за рішенням комісії його кандидатура виключається із списку кандидатів, і він вибуває з балотування на виборах Президента України.
-265- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині першій статті 27 слова "в будь-який час до дня виборів" замінити словами "не пізніше як за три дні до дня виборів".

Враховано

1. Кандидат у Президенти України не пізніше як за три дні до дня виборів може зняти свою кандидатуру, звернувшись з відповідною письмовою заявою до Центральної виборчої комісії. У цьому разі за рішенням комісії його кандидатура виключається із списку кандидатів, і він вибуває з балотування на виборах Президента України.
199.
2. У разі смерті кандидата Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування на виборах, і його кандидатура виключається із списку кандидатів.


2. У разі смерті кандидата Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування на виборах, і його кандидатура виключається із списку кандидатів.
200.
3. Інформація про вибуття кандидата з балотування доводиться Центральною виборчою комісією до відома виборчих комісій, публікується в пресі і оголошується в інших засобах масової інформації протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення, але не пізніш як за один день до дня виборів.
-266- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.27 текст «, публікується в пресі і оголошується в інших засобах масової інформації» замінити на текст «і оприлюднюється нею».

Відхилено

3. Центральна виборча комісія повідомляє виборчі комісії про вибуття кандидата в Президенти України з балотування і оприлюднюється це рішення в засобах масової інформації не пізніше наступного дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня виборів .


-267- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Статтю 27 доповнити частиною:
"Підставами для скасування рішення про реєстрацію кандидата у Президенти можуть бути, зокрема, припинення його громадянства, виїзд на постійне місце проживання за межі України, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, визнання його судом недієздатним".

Враховано частково
-268- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
"Центральна виборча комісія повідомляє виборчі комісії про вибуття кандидата в Президенти України з балотування і оприлюднює це рішення в засобах масової інформації наступного дня після його прийняття, але не пізніш як за один день до дня виборів ".
Враховано


201.
Глава 5. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ


Глава 5. ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ
202.
Стаття 28.Проведення передвиборної агітації кандидатами в Президенти України


Стаття 28.Проведення передвиборної агітації кандидатами в Президенти України
203.
1. Передвиборна агітація розпочинається після реєстрації претендента на кандидата в Президенти України Центральною виборчою комісією і закінчується за один день до дня виборів. До реєстрації претендента кандидатом забороняється поширення будь-яких друкованих агітаційних матеріалів щодо претендента, використання з агітаційною метою засобів масової інформації. Після реєстрації претендента кандидатом у Президенти України передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.
-269- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 1 ст.28 викласти у такій редакції:
"Передвиборна агітація розпочинається з моменту офіційної публікації Центральною виборчою комісією списку зареєстрованих кандидатів на Президента України відповідно до частини 4 ст.25 і закінчується за один день до дня виборів. До офіційної публікації списку кандидатів забороняється поширення будь-яких друкованих агітаційних матеріалів щодо претендента чи кандидата, використання з агітаційною метою засобів масової інформації. Після офіційної публікації списку зареєстрованих кандидатів на Президента України передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України".

Відхилено

1. Передвиборна агітація розпочинається після реєстрації претендента на кандидата в Президенти України Центральною виборчою комісією і закінчується за один день до дня виборів. Передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.


-270- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
В частині 1 ст.28 виключити друге речення: "До реєстрації претендента кандидатом забороняється поширення будь-яких агітаційних матеріалів щодо претендента, використання з агітаційною метою засобів масової інформації".

Відхилено
-271- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У частині 1 ст.28 перше речення викласти в редакції:
«1. Передвиборча агітація починається на наступний день після закінчення реєстрації всіх кандидатів Центральною виборчою комісією і закінчується за один день до виборів» і далі за текстом.

Відхилено
-272- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У першому реченні частини 1 ст.28 текст «за один день до дня виборів» замінити на текст «о 24-й годині дня, який передує дню голосування»

Відхилено
-273- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Друге речення частини 1 ст.28 вилучити, а третє - викласти у редакції:
«Передвиборна агітація може здійснюватись у будь-яких формах і будь якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.»

Враховано
-274- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В першому реченні частини 1 ст.28 кінцівку викласти в редакції: "...і закінчується в день, що передує дню виборів."

Відхилено
-275- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
У частині 1 ст.28 з другого речення виключити слова: "з агітаційною метою".

Враховано частково204.
2. Громадяни України, політичні партії, інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію "за" або "проти" кандидатів на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.


2. Громадяни України, політичні партії, інші об'єднання громадян, колективи підприємств, установ і організацій мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію "за" або "проти" кандидатів на зборах, мітингах, у бесідах, пресі, на радіо і телебаченні.
205.
3. Кандидати у Президенти України проводять зустрічі з виборцями як на зборах так і в іншій зручній для виборців формі. Територіальні виборчі комісії спільно з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування сприяють проведенню таких зустрічей.
-276- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Друге речення частини 3 статті 28 викласти в такій редакції:
"Територіальні виборчі комісії беруть участь в організації зустрічей кандидатів з виборцями. На прохання кандидатів чи виборчих комісій органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють в організації таких зустрічей".

Враховано

3. Кандидати у Президенти України проводять зустрічі з виборцями як на зборах так і в іншій зручній для виборців формі. Територіальні виборчі комісії беруть участь в організації зустрічей кандидатів з виборцями. На прохання кандидатів чи виборчих комісій органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють в організації таких зустрічей.
206.
4. Для проведення масових заходів передвиборної агітації місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності безкоштовно надають придатні для цієї мети приміщення у визначений виборчою комісією час. При цьому територіальні виборчі комісії зобов'язані забезпечити рівні можливості для всіх кандидатів у Президенти України.
-277- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
Доповнити частину 4 статті 28 після слів "і комунальної форми власності", додати ", а також змішаної форми власності, де частка державної власності перевищує 25 відсотків" і далі за текстом.

Враховано

4. Для проведення масових заходів передвиборної агітації місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, а також змішаної форми власності, де частка державної власності перевищує 25 відсотків, безкоштовно надають придатні для цієї мети приміщення у визначений виборчою комісією час. При цьому територіальні виборчі комісії зобов'язані забезпечити рівні можливості для всіх кандидатів у Президенти України.
207.
5. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на проведення виборчої кампанії, забезпечує виготовлення не пізніш як за 50 днів до дня виборів передвиборних плакатів кандидатів у Президенти України. Форма, розмір та поліграфічне виконання предвиборних плакатів, їх тираж відповідно до вимог частини сьомої цієї статті встановлюються Центральною виборчою комісією і повинні бути однаковими для всіх кандидатів.
-278- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частини 5, 6 та 7 ст.28 вилучити

Відхилено

5. Центральна виборча комісія за рахунок коштів, що виділяються з Державного бюджету України на проведення виборчої кампанії, забезпечує виготовлення не пізніш як за 50 днів до дня виборів передвиборних плакатів кандидатів у Президенти України. Форма, розмір та поліграфічне виконання предвиборних плакатів, їх тираж відповідно до вимог частини сьомої цієї статті встановлюються Центральною виборчою комісією і повинні бути однаковими для всіх кандидатів.
208.
6. Для забезпечення своєчасного виготовлення передвиборних плакатів до Центральної виборчої комісії не пізніш як у тижневий термін після реєстрації прентендента на кандидата ним особисто або уповноваженою ним особою подаються передвиборна програма, (тези передвиборної програми) та автобіографія, загальним обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту, друкованого через півтора інтервали (7800 друкованих знаків), дві фотокартки встановленого Центральною виборчою комісією формату.
-279- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
В частинах 6 і 7 статті 28, а також далі в тексті, де йдеться про "передвиборні плакати", виготовлені виборчими комісіями або розміщені органами місцевого самоврядування, пропонується слово "передвиборний" у словосполученні "передвиборні плакати" замінити словом "інформаційні" у відповідних відмінках.

Відхилено

6. Для забезпечення своєчасного виготовлення передвиборних плакатів до Центральної виборчої комісії не пізніш як у тижневий термін після реєстрації прентендента на кандидата ним особисто або уповноваженою ним особою подаються передвиборна програма, (тези передвиборної програми) та автобіографія, загальним обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту, друкованого через півтора інтервали (7800 друкованих знаків), дві фотокартки встановленого Центральною виборчою комісією формату.
209.
7. Виготовлені передвиборні плакати з розрахунку по 10 примірників кожного плакату на виборчу комісію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються безпосередньо кандидатам у Президенти України або їх довіреним особам чи за їх згодою територіальним виборчим комісіям.
-280- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Частину 7 статті 28 після слів "кожного плакату на" доповнити словом "кожну" і далі за текстом.

Враховано

7. Виготовлені передвиборні плакати з розрахунку по 10 примірників кожного плакату на кожну виборчу комісію у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються безпосередньо кандидатам у Президенти України або їх довіреним особам чи за їх згодою територіальним виборчим комісіям.


-281- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
Частину 7 статті 28 записати в редакції:
"7. Виготовлені передвиборні плакати з розрахунку по 10 примірників кожного плакату на кожну дільничну виборчу комісію..." і далі за текстом.

Враховано частково


210.
8. Кожен кандидат за власним розсудом може забезпечувати виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів особистого виборчого фонду. Відомості, що подаються у зазначених матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. По три примірники друкованих матеріалів, виготовлених за рахунок особистого виборчого фонду кандидата, у триденний термін після їх виготовлення повинні бути подані кандидатом або його довіреними особами до Центральної виборчої комісії та до територіальних виборчих комісій за місцем поширення цих матеріалів.
-282- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
У частині 8 ст.28 у третьому реченні після слів "...до Центральної виборчої комісії..." записати "чи" (слово «та» виключити) і далі по тексту.

Враховано

8. Кожен кандидат за власним розсудом може забезпечувати виготовлення інших матеріалів передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів особистого виборчого фонду. Відомості, що подаються у зазначених матеріалах, повинні відповідати вимогам закону. По три примірники друкованих матеріалів, виготовлених за рахунок особистого виборчого фонду кандидата, у триденний термін після їх виготовлення повинні бути подані кандидатом або його довіреними особами до Центральної виборчої комісії чи до територіальних виборчих комісій за місцем поширення цих матеріалів.


-283- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 8 ст.28 виключити слово «інших».
Відхилено
-284- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
У частині 8 статті 28, частині 4 статті 29, статті 36, а також у всіх подальших статтях проекту Закону вилучити положення про особистий виборчий фонд кандидата, залишивши лише єдиний централізований фонд.

Відхилено


211.
9. Усі друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити інформацію про організацію, установу та осіб, відповідальних за їх випуск, вихідні дані установи, що здійснила друк, відомості про загальний тираж відповідного друкованого матеріалу.


9. Усі друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити інформацію про організацію, установу та осіб, відповідальних за їх випуск, вихідні дані установи, що здійснила друк, відомості про загальний тираж відповідного друкованого матеріалу.
212.
10. Органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки у прилюдних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації, забезпечують наявність на них агітаційних матеріалів, видання яких здійснюють відповідні виборчі комісії, а також опублікованих ними повідомлень, передбачених цим Законом, щодо виборчої кампанії та кандидатів. Забороняється розміщення цих матеріалів на будівлях, що є пам'ятками архітектури та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.


10. Органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки у прилюдних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації, забезпечують наявність на них агітаційних матеріалів, видання яких здійснюють відповідні виборчі комісії, а також опублікованих ними повідомлень, передбачених цим Законом, щодо виборчої кампанії та кандидатів. Забороняється розміщення цих матеріалів на будівлях, що є пам'ятками архітектури та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.
213.
Стаття 29. Використання засобів масової інформації у передвиборній агітації


Стаття 29. Використання засобів масової інформації у передвиборній агітації
214.
1. Кандидатам у Президенти України надається право безплатного користування державними засобами масової інформації шляхом надання їм рівноцінного і однакового за обсягом часу мовлення на загальнодержавному рівні і в межах окремого виборчого округу.


1. Кандидатам у Президенти України надається право безплатного користування державними засобами масової інформації шляхом надання їм рівноцінного і однакового за обсягом часу мовлення на загальнодержавному рівні і в межах окремого виборчого округу.
215.
Конкретний обсяг і час радіо- і телепередач, визначених для передвиборної агітації кандидатів на загальнодержавному рівні встановлюється Центральною виборчою комісією, у територіальних виборчих округах - територіальними виборчими комісіями за погодженням з керівниками відповідних засобів масової інформації. Телерадіокомпаніям забороняється переривати передвиборні агітаційні програми, в тому числі, рекламою товарів, робіт, послуг.


Конкретний обсяг і час радіо- і телепередач, визначених для передвиборної агітації кандидатів на загальнодержавному рівні встановлюється Центральною виборчою комісією, у територіальних виборчих округах - територіальними виборчими комісіями за погодженням з керівниками відповідних засобів масової інформації. Телерадіокомпаніям забороняється переривати передвиборні агітаційні програми, в тому числі, рекламою товарів, робіт, послуг.
216.
2. Кандидати в Президенти України мають право на безплатне розміщення тексту своєї передвиборної програми обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту (7800 друкованих знаків) в однаковому поліграфічному виконанні в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та в інших друкованих виданнях з державною участю.
-285- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Наприкінці частини 2 ст.29 вилучити текст «та в інших друкованих виданнях з державною участю».

Враховано

2. Кандидати в Президенти України мають право на безплатне розміщення тексту своєї передвиборної програми обсягом не більше чотирьох сторінок машинописного тексту (7800 друкованих знаків) в однаковому поліграфічному виконанні в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр".
Черговість друкування передвиборних програм кандидатів у Президенти України встановлюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування.


-286- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині другій статті 29:
виключити слова "та в інших друкованих виданнях з державною участю";
доповнити реченням "Черговість друкування передвиборних програм кандидатів у Президенти України встановлюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування".

Враховано


217.
3. Центральна виборча комісія та територіальні виборчі комісії з коштів Державного бюджету України, виділених на проведення виборчої кампанії, оплачують встановлені згідно з цим Законом: час на державному радіо і телебаченні, друкування передвиборних плакатів та публікацію передвиборних програм кандидатів в друкованих виданнях з участю органів місцевого самоврядування.
-287- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Наприкінці частини 3 ст.29 вилучити текст «, друкування передвиборних плакатів та публікацію передвиборних програм кандидатів в друкованих виданнях з участю органів місцевого самоврядування».

На розгляд Комітетом
3. Центральна виборча комісія та територіальні виборчі комісії з коштів Державного бюджету України, виділених на проведення виборчої кампанії, оплачують встановлені згідно з цим Законом: час на державному радіо і телебаченні, друкування передвиборних плакатів та публікацію передвиборних програм кандидатів в газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр», а за рахунок місцевих бюджетів - в обласних виданнях.
218.
4. Кошти на агітацію в інших державних друкованих засобах масової інформації (газетах) та недержавних засобах масової інформації обмежуються розміром особистого виборчого фонду на рівних умовах оплати для всіх кандидатів.
-288- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Частину 4 статті 29 викласти в такій редакції:
"4. Оплата матеріалів передвиборної агітації в інших державних та у недержавних друкованих засобах масової інформації (газетах) здійснюється виключно за рахунок коштів особистого виборчого фонду кандидата. Друковані засоби масової інформації зобов`язані застосовувати рівні умови оплати матеріалів передвиборної агітації для всіх кандидатів".

Враховано частково

4. Кандидати в Президенти України мають право за рахунок і в межах коштів особистого виборчого фонду додатково друкувати свої матеріали передвиборної агітації як у державних, так в недержавних періодичних друкованих виданнях на умовах рівної оплати за одиницю газетної площі, а також вести свою передвиборну агітацію як на державних, так і недержавних телерадіоканалах на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу.


-289- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Вилучити з частини 4 статті 29 слова "та недержавних засобах масової інформації".

Відхилено
-290- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину 4 ст.29 викласти в редакції:
"4. Кошти на іншу агітацію в державних і недержавних засобах масової інформації обмежуються розміром особистого виборчого фонду на рівних умовах оплати для всіх кандидатів. Засоби масової інформації зобов"язані мати затверджені прейскуранти в залежності від часу мовлення протягом доби на каналах радіо і телебачення, місця розташування агітаційних матеріалів в друкованих засобах масової інформації."

Враховано частково
-291- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину четверту статті 29 викласти в такій редакції:
"4. Кандидати в Президенти України мають право за рахунок і в межах коштів особистого виборчого фонду додатково друкувати свої передвиборні програми як у державних, так і в недержавних періодичних друкованих виданнях на умовах рівної оплати за одиницю газетної площі, а також вести свою передвиборну агітацію як на державних, так і недержавних телерадіоканалах на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу".

Враховано
-292- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Статтю 29 доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі оприлюднення в засобах масової інформації недостовірних матеріалів про кандидата в Президенти України ці засоби масової інформації протягом семи днів, але не пізніше ніж за два дні до дня виборів, зобов'язані надати кандидату в Президенти України, щодо якого поширені недостовірні матеріали, такий же час на радіо або телебаченні чи таку ж друковану газетну площу для спростування недостовірних матеріалів".

Враховано

5. У разі оприлюднення в засобах масової інформації недостовірних матеріалів про кандидата в Президенти України ці засоби масової інформації протягом семи днів, але не пізніше ніж за два дні до дня виборів, зобов'язані надати кандидату в Президенти України, щодо якого поширені недостовірні матеріали, такий же час на радіо або телебаченні чи таку ж друковану газетну площу для спростування недостовірних матеріалів
219.
Стаття 30. Обмеження у проведенні передвиборної агітації
-293- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Статтю 30 викласти в такій редакції:
"Стаття. Обмеження проведення передвиборної агітації
1. Забороняється участь у передвиборній агітації:
органам державної влади і місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;
судовим органам, посадовим і службовим особам цих органів;
органам прокуратури, посадовим і службовим особам цих органів;
членам виборчих комісій;
особам, які не є громадянами України.
2. Державним телерадіокомпаніям, друкованим засобам масової інформації з державною участю, участю органів місцевого самоврядування, їх посадовим особам, творчим працівникам засобів масової інформації у період виборчої кампанії у своїх повідомленнях, матеріалах і передачах забороняється підтримувати або віддавати перевагу в будь-якій формі тому чи іншому кандидату в Президенти України, їхнім передвиборним програмам.
3. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей.
4. Передвиборні агітаційні телерадіопрограми місцевих кампаній не повинні збігатися у часі з аналогічними програмами на загальнодержавних каналах.
5. Внесення до інформаційних телерадіопрограм агітаційних матеріалів кандидатів у Президенти України або політичної реклами не допускається.
6. Забороняється переривати передвиборні агітаційні програми кандидатів у Президенти України рекламою товарів, робіт і послуг, іншими повідомленнями.
7. Агітація в недержавних засобах масової інформації обмежується лише можливостями власного виборчого фонду на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для кандидатів у Президенти України.
8. Державним і недержавним засобам масової інформації, що діють на території України, забороняється поширювати в останній тиждень перед днем голосування інформацію про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів у Президенти України.
9. Забороняється вести передвиборну агітацію в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України.
10. Забороняється розміщення матеріалів перевиборної агітації, передбаченої цим Законом, а також повідомлень про перебіг виборчого процесу на будівлях, що є пам'ятниками архітектури, та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.
11. Кандидатам у Президенти України, які обіймають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням своєї виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи.
12. Поширення анонімних агітаційних матеріалів, що дискредитують кандидата в Президенти України, забороняється.
13. Забороняється поширення в будь-якій формі матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави, до національної, мовної, расової, релігійної нетерпимості.
14. Забороняється використання при проведенні передвиборної агітації друкованих агітаційних матеріалів, що не містять вихідних даних установи, що здійснює друк, а також зазначення загального тиражу примірників.
15. Забороняється проведення напередодні та в день голосування передвиборної агітації у будь-якій формі.
16. Перешкоджання здійсненню права вести передвиборну агітацію, а також зловживання правом на ведення такої агітації тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.
17. У випадках надходження до виборчих комісій заяв, скарг щодо порушень, зазначених у частинах третій, десятій, дванадцятій -шістнадцятій статті 38 цього Закону, виборчі комісії негайно надсилають зазначені заяви, скарги до органів внутрішніх справ для проведення перевірки і реагування відповідно до діючого законодавства України."

Враховано

Стаття 30. Обмеження проведення передвиборної агітації
1. Забороняється участь у передвиборній агітації:
органам державної влади і місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам;
судовим органам, посадовим і службовим особам цих органів;
органам прокуратури, посадовим і службовим особам цих органів;
членам виборчих комісій;
особам, які не є громадянами України.
2. Державним телерадіокомпаніям, друкованим засобам масової інформації з державною участю, участю органів місцевого самоврядування, їх посадовим особам, творчим працівникам засобів масової інформації у період виборчої кампанії у своїх повідомленнях, матеріалах і передачах забороняється підтримувати або віддавати перевагу в будь-якій формі тому чи іншому кандидату в Президенти України, їхнім передвиборним програмам.
3. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, цінних паперів, грошей, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей.
4. Передвиборні агітаційні телерадіопрограми місцевих кампаній не повинні збігатися у часі з аналогічними програмами на загальнодержавних каналах.
5. Внесення до інформаційних телерадіопрограм агітаційних матеріалів кандидатів у Президенти України або політичної реклами не допускається.
6. Забороняється переривати передвиборні агітаційні програми кандидатів у Президенти України рекламою товарів, робіт і послуг, іншими повідомленнями.
7. Агітація в недержавних засобах масової інформації обмежується лише можливостями власного виборчого фонду на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для кандидатів у Президенти України.
8. Державним і недержавним засобам масової інформації, що діють на території України, забороняється поширювати за 15 днів до дня голосування інформацію про результати соціологічних досліджень і опитувань громадської думки щодо кандидатів у Президенти України.
9. Забороняється вести передвиборну агітацію в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України.
10. Забороняється розміщення матеріалів перевиборної агітації, передбаченої цим Законом, а також повідомлень про перебіг виборчого процесу на будівлях, що є пам'ятниками архітектури, та в місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.
11. Кандидатам у Президенти України, які обіймають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, установах, організаціях, у військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням своєї виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи.
12. Поширення анонімних агітаційних матеріалів, що дискредитують кандидата в Президенти України, забороняється.
13. Забороняється поширення в будь-якій формі матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності держави, до національної, мовної, расової, релігійної нетерпимості.
14. Забороняється використання при проведенні передвиборної агітації друкованих агітаційних матеріалів, що не містять вихідних даних установи, що здійснює друк, а також зазначення загального тиражу примірників.
15. Забороняється проведення в день, що безпосередньо передує дню виборів та в день голосування передвиборної агітації у будь-якій формі.
16. Перешкоджання здійсненню права вести передвиборну агітацію, а також зловживання правом на ведення такої агітації тягне за собою відповідальність, встановлену законодавством.
17. У випадках надходження до виборчих комісій заяв, скарг щодо порушень, зазначених у частинах третій, десятій, дванадцятій -шістнадцятій статті 38 цього Закону, виборчі комісії негайно надсилають зазначені заяви, скарги до органів внутрішніх справ для проведення перевірки і реагування відповідно до діючого законодавства України."

220.
1. Під час виборчої кампанії кандидатам у Президенти України, в тому числі і тим, хто є працівниками радіо і телебачення, забороняється виступати на радіо і по телебаченню з агітаційними матеріалами більше часу, ніж відведено для інших кандидатів у Президенти України.
-294- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
У частині 1 ст.30 вилучити текст «з агітаційними матеріалами».

Відхилено
-295- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину 1 ст.30 викласти в редакції:
"1. Під час виборчої кампанії державним радіо і телекомпаніям забороняється транслювати програми з участю кандидатів у Президенти України, в тому числі тих, хто є працівниками як державного, так і недержавного радіо і телебачення, або програми, в яких згадується про кандидатів, з порушенням принципу рівності надання часу для всіх кандидатів."

Враховано частково
-296- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
У частині 1 ст.30 виключити слова "з агітаційними матеріалами".

Відхилено


221.
2. Для кандидатів у Президенти України, в тому числі і тих, хто є працівниками державних друкованих засобів масової інформації, обсяг їх публікацій агітаційного характеру не може перевищувати обсяг, встановлений для інших кандидатів.
-297- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.30 текст «агітаційного характеру» замінити на текст «в друкованих засобах масової інформації з державною участю, або з участю органів місцевого самоврядування».

Враховано частково
-298- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину 2 ст.30 викласти в редакції:
"2. Під час виборчої кампанії державним друкованим засобам масової інформації забороняється друкувати матеріали кандидатів у Президенти України, в тому числі тих, хто є працівниками як державних, так і недержавних друкованих засобів масової інформації, або матеріали, в яких згадується про кандидатів, з порушенням принципу рівності надання друкованої площі для всіх кандидатів."

Враховано частково
-299- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
У частині 2 ст.30 після слів "агітаційного характеру" добавити "чи публікацій про їх діяльність" і далі по тексту.

Відхилено


222.
3. Агітація в недержавних засобах масової інформації обмежується розміром власного виборчого фонду кандидата на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для усіх кандидатів.
-300- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Вилучити з частини 3 статті 30 слова "на умовах рівної оплати за ефірний час чи газетну площу для всіх кандидатів" .

Відхилено


223.
4. В організаціях, з'єднаннях і частинах Міністерства оборони, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного кордону, Служби безпеки, Цивільної оборони України передвиборна агітація обмежується. Зустрічі кандидатів з виборцями з числа військовослужбовців зазначених відомств організовує територіальна виборча комісія з обов'язковим запрошенням, не пізніш як за три дні до зустрічі, всіх зареєстрованих кандидатів. З початку виборчої кампанії відвідання цих організацій, з'єднань і військових частин окремими кандидатами, їх довіреними особами забороняється.
-301- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В першому реченні частини 4 ст.30 вилучити текст «,Цивільної оборони».

Враховано у част.11 ст.30 нової редакції
-302- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
У частині 4 статті 30 замість слів "...за три дні до зустрічі..." записати "...за п'ять днів до зустрічі,...". Останнє речення цієї статті вилучити.

Враховано частково


224.
5. Розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом забороняється.
-303- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
Виключити частину 5 ст.30.

Враховано частково у част.12 нової редакції


225.
6. У випадку розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів або агітаційних матеріалів під псевдонімом чи матеріалів із закликами до насильницького повалення конституційного ладу, до національної, расової, релігійної нетерпимості, виборчі комісії після отримання такої інформації зобов'язані звернутися до органів внутрішніх справ з метою припинення незаконних дій.
-304- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 6 ст.30 додати: "і вилучення таких агітаційних матеріалів."

Враховано у новій редакції ст.30


226.
7. Не допускається участь у передвиборній агітації державних установ, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб. Забороняється проведення агітації в будь-якій формі особам, що входять до складу виборчих комісій.227.
8. Агітація напередодні та в день виборів у будь-якій формі забороняється.
-305- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 8 ст.30 вилучити.

Відхилено
-306- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
В частині 8 статті 30 замінити юридично неоднозначне слово "напередодні" зворотом: "в день, що безпосередньо передує дню виборів".

Враховано

-307- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В частині 8 ст.30 вилучити слова: "напередодні та"

Відхилено


228.
9. Державним теле-радіоорганізаціям, друкованим засобам масової інформації з державною участю, участю органів місцевого самоврядування, їх посадовим особам, творчим працівникам засобів масової інформації у період виборчої кампанії у своїх повідомленнях, матеріалах і передачах забороняється підтримувати або віддавати перевагу в будь-якій формі тим чи іншим кандидатам, їхнім передвиборним програмам.229.
10. Забороняється проведення передвиборної агітації, що супроводжується наданням виборцям безплатно або на пільгових умовах товарів, цінних паперів, кредитів, лотерей, грошей, послуг.
-308- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст. 30 після частини 10 додати частину 10-1:
"10-1. Центральна виборча комісія забезпечує в державних засобах масової інформації роз"яснення щодо надання безплатно або на пільгових умовах товарів, цінних паперів, кредитів, лоторей, грошей, послуг. Текст роз"яснення затверджується Центральною виборчою комісією. Текст роз"яснення друкується в кожному номері газет "Голос України" і "Урядовий кур"єр" на першій полосі, починаючи за 30 днів до дня виборів. Текст роз"яснення транслюється двічі на день теле- радіокомпаніями, починаючи за 30 днів до дня виборів."

Відхилено


230.
11. За 15 днів до дня голосування забороняється оголошення в державних і недержавних засобах масової інформації результатів соціологічних досліджень та опитувань громадської думки про рейтинг окремих кандидатів та інших прогнозів.
-309- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Доповнити статтю 30 частиною 12 такого змісту:
«12. За 10 днів до дня голосування забороняється поширювати будь-які відомості про кандидата в Президенти України, що ганьблять його. У цей час виступи кандидатів в Президенти України на радіо і телебаченні можуть бути лише у формі дебатів між ними.»,
відповідно змінивши нумерацію наступних частин статті.

Відхилено


231.
12. Кандидатам, які обіймають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, у військових формуваннях, забороняється залучати або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням своєї виборчої кампанії, підлеглих їм осіб (у робочий час), службовий транспорт, засоби зв'язку, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси, що знаходяться у їх підпорядкуванні.
-310- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст.30 після частини 12 додати частину 13:
"13. У разі оприлюднення в засобах масової інформації недостовірних матеріалів про кандидата у Президенти, політичну партію (блок партій) відповідні засоби масової інформації протягом семи днів, але не пізніше ніж за два дні до дня виборів зобов'язані надати представникам кандидата (політичної партії, блоку партій), щодо яких поширені недостовірні матеріали, такий же час на радіо, телебаченні чи таку ж друковану газетну площу не менш як на 2000 знаків для спростування недостовірних матеріалів."

Враховано частково
-311- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
Доповнити частиною 13 ст.30 такого змісту:
"13. У разі допущення порушень посадовими службовими особами, що викладено у частинах 7, 9, 12 вони повинні бути звільнені з посад, або накладається штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходу".

Відхилено
-312- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Доповнити законопроект після статті 30 новою статтею такого змісту:
"Стаття. Фінансування передвиборної агітації
Фінансування передвиборної агітації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України.
Використання інших коштів для передвиборної агітації забороняється.


Враховано

Стаття 30'. Фінансування передвиборної агітації
Фінансування передвиборної агітації здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України.
Використання інших коштів для передвиборної агітації забороняється.


232.
Стаття 31. Особистий виборчий фонд кандидата у Президенти України


Стаття 31. Особистий виборчий фонд кандидата у Президенти України
233.
1. Кожний кандидат у Президенти України може мати особистий виборчий фонд.


1. Кожний кандидат у Президенти України може мати особистий виборчий фонд.
234.
Особистий виборчий фонд утворюється за рахунок власних коштів кандидата, коштів політичних партій, пожертвувань громадян України, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком державних підприємств, державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування, а також іноземних громадян та юридичних осіб, підприємств з іноземними інвестиціями, благодійних організацій та релігійних об'єднань, підприємств, організації та установ, що мають заборгованість перед бюджетом.
-313- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Викласти статтю 31, починаючи з другого абзацу частини 1 в такій редакції:
«2. Особистий виборчий фонд кандидата в Президенти України розміром не обмежується.
3. За письмовою заявою кандидата в Президенти України Ощадний банк України за місцем знаходження Центральної виборчої комісії зобов'язаний відкрити рахунок з грифом "Виборчий фонд" на його ім'я.
4. Особистий виборчий фонд утворюється за рахунок власних коштів кандидата в Президенти України, коштів політичних партій, пожертвувань підприємств, установ, організацій, внесків благодійних фондів та інших неприбуткових організацій і громадян. Суб'єктами пожертвувань не можуть бути органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні підприємства, державні установи і державні організації, або підприємства, в статутних фондах яких частка державного майна складає понад тридцять відсотків, іноземні громадяни, юридичні особи, зареєстровані за межами України, анонімні особи та релігійні об'єднання.
5. Розмір пожертвувань однієї юридичної або фізичної особи не може перевищувати 20 тисяч гривень.
6. Кандидат має право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, про що він подає заяву до установи, в якій відкрито рахунок його особистого виборчого фонду. Ці кошти повертає згадана установа пожертвувачу за його рахунок і не зараховує при обчисленні максимально дозволеного розміру особистого виборчого фонду кандидата.
7. У разі перерахування коштів до особистого виборчого фонду кандидата в Президенти України особою, яка згідно з цим Законом не може бути суб'єктом пожертвувань, або коштів, отриманих пожертвувачами з Державного бюджету України, зазначені кошти підлягають, за рішенням Центральної виборчої комісії, перерахуванню до Централізованого фонду по виборах Президента України. У разі, якщо є підстави вважати, що пожертвувані кошти отримані з Державного бюджету України, їх походження може бути перевірене органами контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів України.
8. Кошти особистого виборчого фонду кандидата в Президенти України можуть бути використані на передвиборчу агітацію, сплату зарплати агітаторам, відповідні нарахування на сплачену зарплату, відрядження, оренду приміщень та транспортних засобів, благодійницьку діяльність. Кандидату в Президенти України, його довіреним та уповноваженим особам забороняється одержувати від будь-кого та витрачати власні кошти на передвиборну агітацію поза особистим виборчим фондом кандидата. Не вважається оплатною участь громадян у передвиборній кампанії особистою працею, в тому числі з використанням власних транспортних засобів, на громадських засадах у вільний від роботи або служби час.
9. У період виборчого процесу забороняється здійснювати перевірки фінансової діяльності юридичних осіб, які внесли пожертвування до особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України, за винятком випадків, передбачених частиною 7 цієї статті.
10. Кошти, які залишилися в особистому виборчому фонді кандидата після обрання його Президентом України, а також кандидатів, які не були обрані Президентом України, можуть використовуватися ними за власним розсудом.
11. Якщо особа, яку не було обрано на виборах Президента України, знов реєструється кандидатом в Президенти України на повторних виборах, вона має право розпоряджатися коштами, що залишилися в її особистому виборчому фонді.
12. Центральна виборча комісія не пізніш ніж у триденний строк з дня отримання документів від банку, повідомляє виборців через газету "Голос України" про надходження до особистого виборчого фонду кандидата в Президенти України та про видатки з нього.
13. Контроль за надходженням і використанням коштів особистого виборчого фонду кандидата в Президенти України здійснюється Центральною виборчою комісією та контрольною комісією. Банківська установа зобов'язана подати Центральній виборчій комісії дані про надходження коштів до особистого виборчого фонду кандидата в Президенти України та їх видатки у триденний строк від дня їх надходження (видатку). За зверненням кандидата в Президенти банківська установа надає йому повні дані про розміри та джерела пожертвувань до його особистого виборчого фонду. Кандидат в Президенти України зобов'язаний щотижня подавати Центральній виборчій комісії дані про видатки з особистого виборчого фонду, суб'єктів, що отримали ці кошти та підстави отримання.
14. Невикористані кошти Централізованого фонду по виборах Президента України Центральна виборча комісія перераховує до Державного бюджету України.

Враховано частково

Особистий виборчий фонд утворюється за рахунок власних коштів кандидата, коштів політичних партій, пожертвувань громадян України, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком державних підприємств, державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування, а також іноземних громадян та юридичних осіб, підприємств з іноземними інвестиціями, благодійних організацій та релігійних об'єднань, підприємств, організації та установ, що мають заборгованість перед бюджетами всіх рівнів.


-314- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Наприкінці абзацу 2 частини 1 ст.31 текст «перед бюджетом» замінити на текст «перед бюджетами усіх рівнів».

Враховано в іншій статті
-315- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Абзац 2 частини 1 ст.31 текст «за винятком державних підприємств, державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування» замінити на текст «за винятком державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної або комунальної власності, підприємств установ та організацій, які повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів».

На розгляд Комітету

235.
Будь-які умови, домовленості та угоди між пожертвувачем і кандидатом, партією (блоком) щодо коштів, які перераховуються до виборчого фонду кандидата, є недійсними.
-316- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину першу статті 31 доповнити новим абзацем такого змісту:
"Порядок відкриття і закриття банківських рахунків, надходження і використання коштів власних виборчих фондів, а також порядок здійснення контролю визначається Центральною виборчою комісією разом з Національним банком України та Державною податковою адміністрацією України відповідно до законів України".

Враховано

Будь-які умови, домовленості та угоди між пожертвувачем і кандидатом, партією (блоком) щодо коштів, які перераховуються до виборчого фонду кандидата, є недійсними.
Порядок відкриття і закриття банківських рахунків, надходження і використання коштів власних виборчих фондів, а також порядок здійснення контролю визначається Центральною виборчою комісією разом з Національним банком України та Державною податковою адміністрацією України відповідно до законів України.
236.
2. Розмір особистого виборчого фонду кандидата не може перевищувати 1000 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, пожертвування однієї юридичної або фізичної особи - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-317- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 2 ст.31викласти в такій редакції:
"Пожертвування однієї фізичної або юридичної особи до особистого виборчого фонду кандидата не може перевищувати 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Відхилено

2. Розмір особистого виборчого фонду кандидата не може перевищувати 100000 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян, пожертвування однієї юридичної або фізичної особи - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


-318- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
У част.2 ст.31 число «1000» замінити на «100000» (сто тисяч).

Враховано
-319- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Частину 2 ст.31 викласти у такій редакції:
"2. Розмір пожертвування однієї юридичної або фізичної особи не може перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

Відхилено
-320- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)

Частину 2 ст.31 виключити.

Відхилено
-321- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.31 викласти у редакції:
«2. Розмір особистого виборчого фонду кандидата не обмежується. Розмір пожертвування фізичної особи до виборчого фонду одного кандидата не може перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Розмір пожертвування юридичної особи до виборчого фонду одного кандидата не може перевищувати 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

Відхилено
-322- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Частину 2 статті 31 вилучити, змінивши нумерацію наступних частин у статті.

Відхилено
-323- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст.31 частини 2 і 9 вилучити

Відхилено


237.
3. За письмовою заявою кандидата у Президенти України Ощадний банк України за місцем знаходження Центральної виборчої комісії зобов'язаний відкрити рахунок з грифом "Виборчий фонд" на його ім'я.
-324- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У частині 3 ст.31 виключити слова "за місцем знаходженням Центральної виборчої комісії".

Відхилено

3. За письмовою заявою кандидата у Президенти України Ощадний банк України за місцем знаходження Центральної виборчої комісії зобов'язаний відкрити рахунок з грифом "Виборчий фонд" на його ім'я.


-325- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.31 текст «Ощадний банк України» замінити на текст «банківська установа, уповноважена Центральною виборчою комісією».

Відхилено
-326- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Частину 3 статті 31 доповнити таким текстом:
"Кандидат у Президенти може відкривати рахунки для особистого виборчого фонду у будь-яких банківських установах України. Реквізити цих установ і відкритих в них рахунків особистого виборчого фонду кандидати у Президенти зобов'язані подати у Центральну виборчу комісію, яка оприлюднює їх в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" ."

Відхилено


238.
4. Контроль за надходженням і використанням коштів особистого виборчого фонду кандидата здійснюється виборчими комісіями, фінансовими та податковими органами, банківськими установами, в яких відкрито відповідний рахунок. За зверненням кандидата банк надає йому повні відомості про розміри та джерела пожертвувань до його особистого виборчого фонду.
-327- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину четверту статті 31 викласти в такій редакції:
«4. Контроль за надходженням і використанням коштів особистого виборчого фонду кандидата здійснюється Центральною виборчою комісією та Державною податковою адміністрацією України. За зверненням кандидата банк надає йому повні відомості про розміри та джерела пожертвувань, що надійшли на рахунок його особистого виборчого фонду.»

Враховано

4. Контроль за надходженням і використанням коштів особистого виборчого фонду кандидата здійснюється Центральною виборчою комісією та Державною податковою адміністрацією України. За зверненням кандидата банк надає йому повні відомості про розміри та джерела пожертвувань, що надійшли на рахунок його особистого виборчого фонду.
239.
5. Центральна виборча комісія не пізніш як у триденний строк повідомляє виборців через засоби масової інформації про надходження до особистого виборчого фонду кожного кандидата загальної суми коштів, дозволеної цим Законом.
-328- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частини п'яту статті 31 викласти в такій редакції:
«5. Центральна виборча комісія не пізніше як у п'ятиденний строк після дня виборів публікує в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" інформацію про розміри та джерела надходжень на рахунки особистих виборчих фондів кожного кандидата.»

Враховано

5. Центральна виборча комісія не пізніше як у п'ятиденний строк після дня виборів публікує в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" інформацію про розміри та джерела надходжень на рахунки особистих виборчих фондів кожного кандидата.


-329- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Текст частини 5 статті 31 замінити наступним:
"У 10-денний термін після виборів Центральна виборча комісія оприлюднює в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" фінансові звіти про розміри та використання бюджетних коштів, виділених на проведення виборчої кампанії, а також коштів особистих виборчих фондів осіб, що балотувалися на посаду Президента України".

Враховано частково
-330- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 5 ст.31 вилучити.

Відхилено
-331- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину 5 ст.31 викласти в редакції":
"5. Центральна виборча комісія щотижня повідомляє виборців через засоби масової інформації про надходження коштів до особистого виборчого фонду кожного кандидата із зазначенням пожертвувачів."

Відхилено


240.
6. Використання для потреб виборчої кампанії будь-яких коштів, крім коштів Централізованого виборчого фонду та особистих виборчих фондів кандидатів, забороняється.
-332- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 6 статті 31 уточнити, які наслідки настають для кандидатів, які (чи стосовно яких) допущено порушення передбаченої заборони. У противному разі зазначене положення на практиці не діятиме.

Відхилено

6. Використання кандидатами для потреб виборчої кампанії будь-яких коштів, крім коштів Державного бюджету України та з особистих виборчих фондів кандидатів, забороняється.


-333- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Початок частини 6 ст.31 викласти в редакції:
"6. Використання кандидатами для потреб виборчої кампанії..." і далі за текстом.

Враховано частково
-334- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину шосту статті 31 викласти в такій редакції:
«6. Використання кандидатами для потреб виборчої кампанії будь-яких коштів, крім коштів Державного бюджету України та з особистих виборчих фондів кандидатів забороняється.»

Враховано


241.
7. Не вважається оплатною участь громадян у передвиборній кампанії особистою працею, в тому числі з використанням власних засобів на громадських засадах у вільний від роботи або служби час.


7. Не вважається оплатною участь громадян у передвиборній кампанії особистою працею, в тому числі з використанням власних засобів на громадських засадах у вільний від роботи або служби час.
242.
8. Якщо кошти перераховані до особистого виборчого фонду кандидата фізичною чи юридичною особою, яка згідно з цим Законом не має права на такі пожертвування, або анонімною чи підставною особою, або якщо адреса пожертвувача відсутня чи є такою, що за нею неможливо відшукати пожертвувача, ці кошти перераховуються до Державного бюджету України.
-335- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину восьму статті 31 після слів "ці кошти" доповнити словами "за рішенням Центральної виборчої комісії".

Враховано

8. Якщо кошти перераховані до особистого виборчого фонду кандидата фізичною чи юридичною особою, яка згідно з цим Законом не має права на такі пожертвування, або анонімною чи підставною особою, або якщо адреса пожертвувача відсутня чи є такою, що за нею неможливо відшукати пожертвувача, ці кошти за рішенням Центральної виборчої комісії перераховуються до Державного бюджету України.
243.
9. Кошти (або їх частина), які надійшли до особистого виборчого фонду кандидата понад встановлений цим Законом максимальний розмір фонду, повертаються пожертвувачу за його рахунок.
-336- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Частину 9 ст.31 вилучити.

Відхилено

9. Кошти (або їх частина), які надійшли до особистого виборчого фонду кандидата понад встановлений цим Законом максимальний розмір фонду, повертаються пожертвувачу за його рахунок.
244.
10. Кандидат має право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, про що він подає заяву до установи, в якій відкрито рахунок його особистого виборчого фонду. Ці кошти повертаються згаданою установою пожертвувачу за його рахунок і не зараховуються при обчисленні максимально дозволеного розміру особистого виборчого фонду кандидата.
-337- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В другому реченні частини 10 ст.31 вилучити текст «і не зараховуються при обчисленні максимально дозволеного розміру особистого виборчого фонду кандидата».

Відхилено

10. Кандидат має право відмовитися від коштів, що надійшли від пожертвувача, про що він подає заяву до установи, в якій відкрито рахунок його особистого виборчого фонду. Ці кошти повертаються згаданою установою пожертвувачу за його рахунок і не зараховуються при обчисленні максимально дозволеного розміру особистого виборчого фонду кандидата.


-338- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Друге речення частини десятої ст.31 викласти в такій редакції:
"Ці кошти повертаються згаданою установою пожертвувачу за його рахунок".

Відхилено


245.
11. Кошти, які залишилися в особистому виборчому фонді кандидата після обрання його Президентом України або вибуття з балотування на виборах, перераховуються до Державного бюджету України.
-339- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину одинадцяту статті 31 викласти в такій редакції:
"11. Не використані під час виборчої кампанії кошти особистих виборчих фондів кандидатів після обрання Президента України перераховуються установами банку у безспірному порядку до Державного бюджету України у триденний строк після опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів. У разі вибуття кандидата або зняття його з балотування у встановленому порядку залишки коштів на рахунку його особистого виборчого фонду за рішенням Центральної виборчої комісії перераховуються до Державного бюджету України."

Враховано

11. Не використані під час виборчої кампанії кошти особистих виборчих фондів кандидатів після обрання Президента України перераховуються установами банку у безспірному порядку до Державного бюджету України у триденний строк після опублікування Центральною виборчою комісією результатів виборів. У разі вибуття кандидата або зняття його з балотування у встановленому порядку залишки коштів на рахунку його особистого виборчого фонду за рішенням Центральної виборчої комісії перераховуються до Державного бюджету України.


-340- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 11 ст.31 викласти в такій редакції:
«11. Кошти, які залишились в особистому виборчому фонді кандидата після дня голосування або після вибуття з балотування на виборах, перераховуються до Державного бюджету України.»

Враховано
-341- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Частину 11 ст.31 виключити.

Відхилено
-342- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Статтю 31 доповнити новими частинами такого змісту:
"Кандидат у Президенти України визначає з числа довірених осіб розпорядника особистого виборчого фонду.
На другий день після дня виборів установи банку, у яких відкрито рахунки особистих виборчих фондів кандидатів, інформують Центральну виборчу комісію про розміри і джерела надходжень до цих фондів та подають фінансові звіти про їх використання.
Кошти особистих виборчих фондів використовуються виключно на потреби передвиборної агітації. Оплата робіт і послуг з особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України можуть здійснюватися лише в безготівковому порядку.
Використання коштів особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України припиняється за день до виборів."
Форма фінансового звіту та порядок обліку надходжень і витрат коштів особистих виборчих фондів встановлюються Центральною виборчою комісією.
Копії вказаних фінансових звітів публікуються Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше як на сьомий день після дня виборів".

Враховано

12. Кандидат у Президенти України визначає з числа довірених осіб розпорядника особистого виборчого фонду.
13. На другий день після дня виборів установи банку, у яких відкрито рахунки особистих виборчих фондів кандидатів, інформують Центральну виборчу комісію про розміри і джерела надходжень до цих фондів та подають фінансові звіти про їх використання.
14. Кошти особистих виборчих фондів використовуються виключно на потреби передвиборної агітації. Оплата робіт і послуг з особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України можуть здійснюватися лише в безготівковому порядку.
15. Використання коштів особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України припиняється за день до виборів."
16. Форма фінансового звіту та порядок обліку надходжень і витрат коштів особистих виборчих фондів встановлюються Центральною виборчою комісією.
17. Копії вказаних фінансових звітів публікуються Центральною виборчою комісією у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніше як на сьомий день після дня виборів
246.
Глава 6. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА КАНДИДАТІВ, КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ВИБОРІВ


Глава 6. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА КАНДИДАТІВ, КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ВИБОРІВ
247.
Стаття 32. Права кандидата у Президенти України при проведенні виборчої кампанії
-343- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Назва статті 32 не відповідає її змісту і потребує конкретизації.

Враховано

Стаття 32. Права претендентів на кандидата та кандидата у Президенти України при проведенні виборчої кампанії
248.
1. Претенденти на кандидата та кандидати в Президенти України з часу їх реєстрації Центральною виборчою комісією беруть участь у виборчій кампанії на рівних засадах. Кандидати мають рівне право на використання державних засобів масової інформації на території України.
-344- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 1 ст.32 викласти в такій редакції:
"Кандидати на Президента України з часу офіційної публікації Центральною виборчою комісією списку зареєстрованих кандидатів беруть участь" і далі за текстом.

Відхилено

1. Претенденти на кандидата та кандидати в Президенти України з часу їх реєстрації Центральною виборчою комісією беруть участь у виборчій кампанії на рівних засадах. Кандидати мають рівне право на використання державних засобів масової інформації на території України.


-345- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Друге речення частини 1 ст.32 викласти у редакції:
«Кандидати мають рівне право на використання державних засобів масової інформації та засобів масової інформації місцевого самоврядування.»

Враховано частково
-346- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Частини 1 і 2 статті 32 вилучити, оскільки їх положення тією чи іншою мірою виписані у низці інших статей законопроекту (див. ст.ст. 1, 19, 28, 29, 31, 33 та ін.).

Відхилено


249.
2. Для всіх зареєстрованих кандидатів створюються рівні можливості щодо матеріально-технічного і фінансового забезпечення їх участі у виборчій кампанії з боку держави.
-347- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину другу статті 32 викласти в такій редакції:
"2. Кандидатам гарантуються рівні умови і можливості щодо використання державних засобів масової інформації на території України, фінансового і матеріально-технічного забезпечення їх участі у виборчій кампанії."

Враховано

2. Кандидатам гарантуються рівні умови і можливості щодо використання державних засобів масової інформації на території України, фінансового і матеріально-технічного забезпечення їх участі у виборчій кампанії.


-348- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.32 вилучити слово «зареєстрованих»

Враховано


250.
3. Зареєстровані кандидати на час проведення виборчої кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи (служби) за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на проведення виборів.
-349- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
На початку частина 3 ст.32 вилучити слово «Зареєстровані»

Враховано

3. Кандидати на час проведення виборчої кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків.


-350- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 3 статті 32 слід виписати механізм звільнення кандидатів від виробничих або службових обов'язків, передбачити обов'язок адміністрації надати кандидату відпустку і т.п.

Не конкретна пропозизія-351- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В частині 3 ст.32 замість слів "із збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи (служби)" записати: "із виплатою заробітної плати".
В кінці частини ст.32 додати:
"Розмір заробітної плати встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не вище середньої заробітної плати в народному господарстві України."

Відхилено
-352- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
У частині 3 статті 32 замість слів "мають право на звільнення..." записати "звільняються від виборчих або службових обов'язків..."

Відхилено


251.
4. Кандидати мають право на безплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах території України.
-353- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.32 викласти у редакції:
«4. Кандидати, їх довірені особи мають право на позачергове придбання проїзних документів(квитків) на всі види пасажирського транспорту в межах України. Для придбання проїзних документів(квитків) вони мають право користуватися усіма касами без винятку.»

Відхилено

4. Кандидати мають право на безплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах території України.
252.
5. Кандидати не можуть бути під час виборчої кампанії звільнені з роботи, а також переведені на іншу роботу або посаду без їх згоди.
-354- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину п'яту статті 32 доповнити словами "а також призваний на військові збори або навчання".

Враховано

5. Кандидати не можуть бути під час виборчої кампанії звільнені з роботи, переведені на іншу роботу або посаду без їх згоди, а також призвані на військові збори або навчання.


-355- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
До статті 32 додати частину 6 такого змісту:
"6. Держава забезпечує охорону кандидатів під час виборчої компанії у відповідності із Законом України "Про державну охорону".

Враховано

6. Держава забезпечує охорону кандидатів під час виборчої компанії у відповідності із Законом України "Про державну охорону державної влади та посадових осіб".
253.
Стаття 33. Довірені особи кандидата в Президенти України
-356- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
Сформулювати назву статті 33 таким чином
"Стаття 33. Довірені особи кандидата в Президенти України та уповноважені особи партії (блоку)".

Відхилено

Стаття 33. Довірені особи кандидата в Президенти України
254.
1. Кандидат у Президенти України може мати до 30 довірених осіб, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії, ведуть агітацію за обрання його Президентом України, представляють інтереси кандидата у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборцями, а також у виборчих комісіях.
-357- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
Частину 1 ст.33 викласти в редакції:
"Кандидат у Президенти України може мати у кожному виборчому окрузі по одній довіреній особі, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії" i далі за текстом.
Частину 1 ст.33 доповнити реченням:
"Кандидат у Президенти України може мати 5 довірених осіб, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії на території загальнодержавного одномандатного виборчого округу, ведуть агітацію за обрання його Президентом України, представляють інтереси кандидата у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, а також у виборчих комісіях".

Враховано


1. Кандидат у Президенти України може мати у кожному територіальному виборчому окрузі по одній довіреній особі і 5 довірених осіб, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії на території загальнодержавного одномандатного виборчого округу. Вониведуть агітацію за обрання його Президентом України, представляють інтереси кандидата у взаємовідносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, а також у виборчих комісіях.


-358- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Викласти статтю 33, починаючи з частини 1 в такій редакції:
«1. Кандидат в Президенти України може мати до 300 довірених осіб з числа громадян України, які мають право обирати.
2. До повноважень довірених осіб кандидата в Президенти України належить:
1) надання допомоги кандидату в Президенти України в здійсненні ним своїх прав, передбачених цим Законом;
2) агітація за обрання кандидата в Президенти України, довіреною особою якого він є;
3) представлення інтересів кандидата в Президенти України у його взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян, виборцями, виборчими комісіями.
4) делегують до складу дільничних виборчих комісій осіб відповідно до частини третьої статті 30 цього Закону;
5) беруть участь у засіданнях виборчих комісій;
6) мають право направляти запити до будь-якої виборчої комісії з будь-якого питання, що стосується виборчого процесу, на які комісія має дати письмову відповідь протягом трьох днів, а в день виборів - негайно;
7) оскаржують у встановленому законом порядку рішення і дії (бездіяльність) територіальних та дільничних виборчих комісій у цих чи вищестоящих комісіях або в суді;
8) здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством про вибори Президента України.
3. Довірені особи в разі виявлення порушень законодавства про вибори Президента України мають право скласти про це акт, який підписується ними і виборцями - свідками порушення, та звернутися до відповідної виборчої комісії із заявою про їх усунення. Акт та заява підлягають реєстрації в комісії і розглядаються нею протягом 24 годин. Підсумки розгляду заяви повідомляються заявникам у письмовій формі протягом двох днів.
4. Кандидат в Президенти України визначає довірених осіб за своїм розсудом і звертається у Центральну виборчу комісію щодо їх реєстрації. У зверненні щодо кожної кандидатури довіреної особи зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреса, номер телефону, а також подається відповідна письмова згода цієї особи.
5. Центральна виборча комісія протягом трьох днів після надходження заяви реєструє довірених осіб кандидата в Президенти України і видає їм посвідчення встановленого зразка.
6. Кандидат в Президенти України має право в будь-який час до дня виборів звернутися із заявою до Центральної виборчої комісії про припинення повноважень його довіреної особи і реєстрацію замість неї іншої особи. Довірена особа кандидата в Президенти України може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, повернувши в Центральну виборчу комісію видане їй посвідчення, про що Центральна виборча комісія протягом трьох днів повідомляє кандидата в Президенти України.
7. Повноваження довірених осіб починаються з дня їх реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчуються в день оприлюднення офіційних результатів виборів. В разі вибуття кандидата в Президенти України одночасно припиняються повноваження його довірених осіб. При достроковому припиненні повноважень довіреної особи за особистою заявою або за заявою кандидата в Президенти України її повноваження припиняються в день прийняття рішення з цього питання Центральною виборчою комісією.
8. Не допускається реєстрація довірених осіб кандидата в Президенти України з числа осіб, що проходять строкову військову службу або альтернативну (невійськову) службу, а також з числа військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, Управління державної охорони, Служби безпеки України та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, суддів і прокурорів, керівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування, їх заступників, керівників підприємств, установ та організацій.»

Враховано частково255.
2. Кандидат визначає довірених осіб за своїм розсудом і повідомляє про них для реєстрації в Центральну виборчу комісію, яка після реєстрації видає їм посвідчення. Кандидат має право в будь-який час замінити довірених осіб. Не допускається реєстрація довіреними особами кандидатів у Президенти України, керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, їх заступників, суддів, прокурорів.
-359- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Частину 2 статті 33 доповнити словами: "працівників міліції та СБУ".

Враховано

2. Кандидат визначає довірених осіб і звертається до Центральної виборчої комісії із заявою щодо їх реєстрації. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номер телефону кожної довіреної особи, а також додається письмова згода цієї особи. Не допускається реєстрація довіреними особами кандидатів, керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх заступників, суддів і прокурорів, працівників міліції та СБУ, керівників військових формувань Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії, Прикордонних військ та Служби безпеки України.
Центральна виборча комісія протягом трьох робочих днів після надходження заяви реєструє довірених осіб кандидата і видає їм посвідчення встановленого зразка.


-360- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину другу статті 33 викласти в такій редакції:
"2. Кандидат визначає довірених осіб і звертається до Центральної виборчої комісії із заявою щодо їх реєстрації. У заяві зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, службова і домашня адреси, номер телефону кожної довіреної особи, а також додається письмова згода цієї особи. Не допускається реєстрація довіреними особами кандидатів, керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх заступників, суддів і прокурорів.
Центральна виборча комісія протягом трьох робочих днів після надходження заяви реєструє довірених осіб кандидата і видає їм посвідчення встановленого зразка".

Враховано
-361- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Доповнити у частині 2 статті 33 перелік посадових осіб, які не можуть бути довіреними особами кандидата, керівниками військових формувань Міністерства оборони України, Національної гвардії, Прикордонних військ, а також Міністерства внутрішніх справ України.

Враховано


256.
3. Зареєстровані довірені особи кандидатів з часу реєстрації до закінчення виборчої кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи (служби). Відшкодування витрат середньої заробітної плати та на відрядження в межах території України здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборчої кампанії.


3. Зареєстровані довірені особи кандидатів з часу реєстрації до закінчення виборчої кампанії мають право на звільнення від виробничих або службових обов'язків.


-362- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Статтю 33 доповнити новою частиною такого змісту:
"Кандидат має право в будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень його довіреної особи і реєстрацію замість неї іншої. Довірена особа кандидата може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, звернувшись до Центральної виборчої комісії з відповідною заявою і повернути видане їй посвідчення".

Враховано

3'. Кандидат має право в будь-який час до дня виборів звернутися до Центральної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень його довіреної особи і реєстрацію замість неї іншої. Довірена особа кандидата може в будь-який час за власною ініціативою скласти свої повноваження, звернувшись до Центральної виборчої комісії з відповідною заявою і повернути видане їй посвідчення.


-363- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У другому реченні частини 3 ст.33 вилучити текст «та на відрядження в межах території України».

Враховано частково

-364- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 3 статті 33 треба виписати механізм звільнення довірених осіб від виробничих або службових обов'язків на період виборчої кампанії (за чиїм зверненням це робиться: самої довіреної особи чи відповідної територіальної комісії), а також передбачити обов'язок керівників організацій і установ, де вони працюють, надавати їм відпустку для здійснення їх повноважень.

Відхилено
-365- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В першому реченні частини 3 ст.33 замість слів "із збереженням середньої заробітної плати за місцем роботи (служби)" записати: "із виплатою заробітної плати".
В кінці частини 3 додати:
"Розмір заробітної плати встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не вище середньої заробітної плати в народному господарстві України."

Відхилено
-366- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
Доповнити ст.33 частиною 4 такого змісту:
"4. З`їзд партії (блоку) затверджує на кожний територіальний округ своїх уповноважених осіб, про що повідомляється Центральній виборчій комісії, яка видає їм відповідні посвідчення".

Відхилено


257.
Стаття 34. Офіційні спостерігачі на виборах Президента України


Стаття 34. Офіційні спостерігачі на виборах Президента України
258.
У виборчій кампанії по виборах Президента України можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів у Президенти України та від іноземних держав і міжнародних організацій. Статус офіційних спостерігачів визначається Положенням, затвердженим Центральною виборчою комісією.
-367- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Cт.34. після слів "офіційні спостерігачі" викласти в такій редакції: "від політичних партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та від іноземних держав" і далі за текстом.

Враховано


У виборчій кампанії по виборах Президента України можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів у Президенти України, від політичних партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, від іноземних держав і міжнародних організацій. Порядок реєстрації та статус офіційних спостерігачів визначається Положенням, затвердженим Центральною виборчою комісією.


-368- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Викласти статтю 34 законопроекту у такій редакції:
"У виборчій кампанії по виборах Президента України можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів у Президенти та громадських організацій. Статус офіційних спостерігачів визначається Положенням, затвердженим Центральною виборчою комісією".

Відхилено

-369- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст.34 перше речення викласти в редакції:
"У виборчій кампанії по виборах Президента України можуть брати участь офіційні спостерігачі від кандидатів у Президенти України, від громадських організацій, від іноземних держав та міжнародних організацій."

Відхилено

-370- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У другому реченні статті 34 слово "Статус" замінити словами "Кількість, порядок реєстрації та статус".

Враховано частково


259.
Стаття 35. Участь довірених осіб та інших учасників виборів у роботі виборчих комісій
-371- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Статтю 35 вилучити і замість неї внести статтю такого змісту:
«Стаття 35. Уповноважені особи партій (партійних блоків)
Політична партія (партійний блок), що прийняли рішення про висунення претендента на кандидата в Президенти України, можуть мати уповноважених осіб, які діють відповідно до законодавства про вибори Президента України.»

Відхилено

Стаття 35. Участь довірених осіб та інших учасників виборів у роботі виборчих комісій


-372- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Викласти заголовок статті 35 наступним чином:
"Спостереження довірених осіб та інших учасників виборів за роботою виборчих комісій".

Відхилено


260.
1. Довірені особи кандидатів у Президенти України та офіційні спостерігачі можуть брати участь у засіданнях виборчих комісій під час реєстрації кандидатів у Президенти України, голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів голосування по округу і підбиття загальних підсумків виборів Президента України. Повноваження зазначених представників визначаються в порядку, встановленому цим Законом, і засвідчуються відповідним документом. Втручання названих осіб у роботу виборчих комісій не допускається.
-373- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Викласти перше речення частини 1 статті 35 у такій редакції:
"Довірені особи кандидатів у Президенти України та офіційні спостерігачі можуть бути присутніми на засіданнях виборчих комісій під час реєстрації кандидатів у Президенти України, голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів виборів."

Враховано частково

1. Довірені особи кандидатів у Президенти України та офіційні спостерігачі можуть брати участь у засіданнях виборчих комісій під час реєстрації кандидатів у Президенти України, голосування, підрахунку голосів на виборчій дільниці, визначення результатів голосування по округу і підбиття загальних підсумків виборів Президента України. Повноваження зазначених представників визначаються в порядку, встановленому цим Законом, і засвідчуються відповідним документом. Втручання названих осіб у роботу виборчих комісій не допускається.


-374- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині першій статті 35 після слів: "довірені особи кандидатів у Президента України" доповнити словами: "уповноважені представники політичних партій і громадських організацій (блоків), що висунули кандидата в депутати".

Відхилено


261.
2. Особи, перелічені в частині першій цієї статті, в разі виявлення порушень законодавства про вибори Президента України мають право скласти про це акт, який підписується особою (особами), які виявили порушення, і виборцями - свідками порушення, та звернутись до відповідної виборчої комісії з заявою про усунення порушень.
-375- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Доповнити главу 6 окремими статтями, виписавши в них статус і повноваження уповноважених осіб партій (блоків), а також кандидатів, які самовисунулися, а також представників від комітетів виборців, створених для контролю за заходом виборчої кампанії.

Відхилено

2. Особи, перелічені в частині першій цієї статті, в разі виявлення порушень законодавства про вибори Президента України мають право скласти про це акт, який підписується особою (особами), які виявили порушення, і виборцями - свідками порушення, та звернутись до відповідної виборчої комісії з заявою про усунення порушень.
262.
Глава 7. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Глава 7. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
263.
Стаття 36. Виборчий бюлетень


Стаття 36. Виборчий бюлетень
264.
1. Форму і текст виборчого бюлетеня по виборах Президента України затверджує Центральна виборча комісія. Вона забезпечує їх своєчасне виготовлення і постачання дільничним виборчим комісіям.
-376- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У частині 1 статті 36 слід передбачити централізоване виготовлення Центральною виборчою комісією виборчих бюлетенів.
З метою унеможливлення виготовлення фальшивих виборчих бюлетенів слід передбачити їх суцільну нумерацію (на контрольному талоні зазначити номер і серію).

На розгляд Комітетом
1. Форму і текст виборчого бюлетеня по виборах Президента України затверджує Центральна виборча комісія.
265.
2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.


2. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.
266.
3. Виборчий бюлетень має містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці та позначене місце для підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень, а також місце для печатки дільничної виборчої комісії.
-377- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину третю статті 36 викласти в такій редакції:
"Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів, визначені місця для номеру виборчої дільниці, підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень, місце для печатки дільничної виборчої комісії".

Враховано частково

3. Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу і номер виборчої дільниці, крім виборчих дільниць, які утворені відповідно до част.7 ст.12, та позначене місце для підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень, а також місце для печатки дільничної виборчої комісії.
267.
4. До виборчого бюлетеня вносяться в алфавітному порядку всі зареєстровані кандидати у Президенти України із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності, а також ким висунутий кандидат. У разі висунення кандидата партією (блоком) вказується повна назва партії (блоку). Праворуч проти прізвища кожного із кандидатів розташовується порожній квадрат.
-378- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У першому реченні частини 4 ст.36 вилучити слово «зареєстровані».

Враховано

4. До виборчого бюлетеня вносяться в алфавітному порядку всі кандидати у Президенти України із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності, а також ким висунутий кандидат. У разі висунення кандидата партією (блоком) вказується повна назва партії (блоку). Праворуч проти прізвища кожного із кандидатів розташовується порожній квадрат.
268.
5. У виборчих бюлетенях після переліку прізвищ кандидатів зазначається: "Не підтримую жодного кандидата у Президенти України" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.


5. У виборчих бюлетенях після переліку прізвищ кандидатів зазначається: "Не підтримую жодного кандидата у Президенти України" і праворуч від цих слів розташовується порожній квадрат.
269.
6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон містить назву і дату виборів, номери територіального виборчого округу, виборчої дільниці, а також позначені місця для зазначення порядкового номера виборця у списку виборців, підписів виборця та члена дільничної виборчої комісії, який видав бюлетень.


6. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон містить назву і дату виборів, номери територіального виборчого округу, виборчої дільниці, крім виборчих дільниць, які утворені відповідно до част.7 ст.12, а також позначені місця для зазначення порядкового номера виборця у списку виборців, підписів виборця та члена дільничної виборчої комісії, який видав бюлетень.
270.
7. Виборчий бюлетень не повинен містити відомостей щодо кандидатів, які вибули з балотування. У разі коли кандидат вибув з балотування після видрукування бюлетенів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, а в разі необхідності - про його передрукування. Якщо зміни до виборчого бюлетеня внесені шляхом викреслення відомостей про особу, яка була кандидатом, дільнична комісія повідомляє про це кожного виборця під час видачі виборчого бюлетеня.


7. Виборчий бюлетень не повинен містити відомостей щодо кандидатів, які вибули з балотування. У разі коли кандидат вибув з балотування після видрукування бюлетенів, Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня, а в разі необхідності - про його передрукування. Якщо зміни до виборчого бюлетеня внесені шляхом викреслення відомостей про особу, яка була кандидатом, дільнична комісія повідомляє про це кожного виборця під час видачі виборчого бюлетеня.
271.
8. Виборчі бюлетені повинні друкуватися на однаковому папері і бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати формі, встановленій Центральною виборчою комісією. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.
-379- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Після ст.36 додати ст.36-1:
"Стаття 36-1. Порядок видачі виборчих бюлетенів
Територіальна виборча комісія на засіданні приймає виборчі бюлетені від Центральної виборчої комісії. Про підрахунок бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії. Протокол складається в трьох примірниках, один з яких надсилається до Центральної виборчої комісії, другий зберігається в комісії, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні комісії. На прохання кандидата або його довіреної особи, або особи, уповноваженої кандидатом, йому (їй) видається копія протоколу.
Територіальна виборча комісія на засіданні видає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Для підрахунку бюлетенів територіальна виборча комісія за взаємною згодою всіх членів комісії може розділитись не більше ніж на дві групи, але видача бюлетенів з оголошенням кількості бюлетенів, що видаються кожній дільничній виборчій комісії, відбувається на засіданні територіальної виборчої комісії.
Видача бюлетенів дільничним виборчим комісіям здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості виборців на дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією.
Про підрахунок і видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям територіальна виборча комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії. В протоколі зазначається кількість бюлетенів, виданих кожній з дільничних виборчих комісій, і кількість бюлетенів, яка залишилась в розпорядженні територіальної виборчої комісії. Протокол складається в двох примірниках, один з яких зберігається в комісії, а другий - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні комісії. На прохання кандидата або його довіреної особи, або особи, уповноваженої кандидатом, йому (їй) видається копія протоколу.
Додаткова видача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям з резерву територіальної виборчої комісії здійснюється за процедурою, встановленою цією статтею."

Враховано

8. Виборчі бюлетені повинні друкуватися на однаковому папері і бути однаковими за розміром, кольором та змістом, відповідати формі, встановленій Центральною виборчою комісією. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою частиною лише з одного боку.
Стаття 36'. Порядок видачі виборчих бюлетенів
Територіальна виборча комісія на засіданні видає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям. Для підрахунку бюлетенів територіальна виборча комісія за взаємною згодою всіх членів комісії може розділитись не більше ніж на дві групи, але видача бюлетенів з оголошенням кількості бюлетенів, що видаються кожній дільничній виборчій комісії, відбувається на засіданні територіальної виборчої комісії.
Видача бюлетенів дільничним виборчим комісіям здійснюється в кількості, яка дорівнює кількості виборців на дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією.
Про підрахунок і видачу бюлетенів дільничним виборчим комісіям територіальна виборча комісія складає протокол, який підписується всіма членами комісії. В протоколі зазначається кількість бюлетенів, виданих кожній з дільничних виборчих комісій, і кількість бюлетенів, яка залишилась в розпорядженні територіальної виборчої комісії. Протокол складається в двох примірниках, один з яких зберігається в комісії, а другий - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні комісії. За заявою кандидата або його довіреної особи, або особи, уповноваженої кандидатом, йому (їй) негайно видається копія протоколу.
Додаткова видача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям з резерву територіальної виборчої комісії здійснюється за процедурою, встановленою цією статтею.
272.
Стаття 37. Організація і порядок голосування.


Стаття 37. Організація і порядок голосування.
273.
1. Голосування проводиться в день виборів або в день повторного голосування з восьмої до двадцятої години.


1. Голосування проводиться в день виборів або в день повторного голосування з восьмої до двадцятої години.
274.
2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.


2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів.
275.
3. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування.
-380- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 ст.37 доповнити реченням:
«Приміщення для голосування не повинні міститись в одних будівлях з органами державної вдади, місцевого самоврядування або їх структурними підрозділами.»

Відхилено

3. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де обладнуються в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі виборчих бюлетенів і встановлюються виборчі скриньки таким чином, щоб виборці при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування.


-381- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 3 ст.37 додати:
"В приміщеннях для голосування обладнуються місця для роботи уповноважених осіб політичних партій, виборчих блоків партій, довірених осіб кандидатів, уповноважених представників кандидатів, офіційних спостерігачів."

Відхилено


276.
4. Вхід у кабіни або кімнати для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок повинні бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб політичних партій, виборчих блоків партій і довірених осіб кандидатів та офіційних спостерігачів.
-382- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Частину 4 статті 37 після слів "виборчих блоків партій" - доповнити словом "кандидатів", далі за текстом.

Враховано

4. Вхід у кабіни або кімнати для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок повинні бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії, кандидатів і довірених осіб кандидатів та офіційних спостерігачів.
277.
5. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні виборчі комісії. Виборець може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.


5. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні виборчі комісії. Виборець може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.
278.
6. У день виборів перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії в присутності членів виборчої комісії та офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації, які знаходяться на виборчій дільниці, перевіряє виборчі скриньки, пломбує або опечатує їх.


6. У день виборів перед початком голосування голова дільничної виборчої комісії в присутності членів виборчої комісії та офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації, які знаходяться на виборчій дільниці, перевіряє виборчі скриньки, пломбує або опечатує їх.
279.
7. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається.
-383- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину 7 ст.37 викласти в редакції:
"7. Кожен виборець голосує особисто. У разі вибуття виборця на день голосування за межі України або якщо виборець з інших причин не може прийняти участь у голосуванні, за нього може проголосувати інший громадянин, який має право голосу, внесений до списків виборців на цій дільниці і на якого оформлено довіреність у порядку, встановленому для нотаріального посвідчення довіреностей Законом України "Про нотаріат". Довіреності зберігаються разом з виборчою документацією."

Відхилено

7. Кожен виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається.
280.
8. Виборчі бюлетені видаються виборцям членами дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує його особу. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Забороняється робити на бюлетенях будь-які позначки, за якими можна було б встановити особу виборця. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців.


8. Виборчі бюлетені видаються виборцям членами дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців по відповідній виборчій дільниці за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує його особу. Член дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень, розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні. Забороняється робити на бюлетенях будь-які позначки, за якими можна було б встановити особу виборця. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у визначеному місці на контрольному талоні та у списку виборців.
281.
9. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії і разом із списком виборців і є підставою для встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені.


9. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії і разом із списком виборців і є підставою для встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені.
282.
10. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови, заступника голови або члена дільничної виборчої комісії запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування іншу особу на свій розсуд, крім членів виборчої комісії, кандидатів у Президенти України, їх довірених осіб, а також уповноважених осіб партій (блоків).
-384- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В третьому реченні частини 10 ст.37 після тексту «заступника голови» додати текст «, секретаря».

Враховано

10. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови, заступника голови, секретаря або члена дільничної виборчої комісії запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування іншу особу на свій розсуд, крім членів виборчої комісії, кандидатів у Президенти України, їх довірених осіб, офіційних спостерегачів, а також уповноважених осіб партій (блоків).


-385- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину десяту статті 37 після слів "довірених осіб" доповнити словами "офіційних спостерігачів".

Враховано


283.
11. У бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. Виборець може голосувати тільки за одного кандидата. У разі непідтримання жодного з кандидатів виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує його волевиявлення, в квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата у Президенти України".


11. У бюлетені для голосування виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує. Виборець може голосувати тільки за одного кандидата. У разі непідтримання жодного з кандидатів виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, яка засвідчує його волевиявлення, в квадраті проти слів: "Не підтримую жодного кандидата у Президенти України".
284.
12. У випадках коли окремі виборці за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовою заявою дільнична виборча комісія за три дні до дня виборів складає список таких виборців за формою загального списку виборців. Комісія визначає час і не менше трьох членів виборчої комісії, які організовують голосування в місцях перебування таких виборців. Час виходу членів комісії до виборців визначається з таким розрахунком, щоб ці виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. Голова дільничної виборчої комісії повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до виборців, які за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування. При проведенні такого голосування можуть бути присутні офіційні спостерігачі.
-386- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
В ст.37 виключити частину 12.

Відхилено

12. У випадках коли окремі виборці за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовою заявою дільнична виборча комісія за один день до дня виборів складає список таких виборців за формою загального списку виборців. Комісія визначає час і не менше трьох членів виборчої комісії, які організовують голосування в місцях перебування таких виборців. Ці члени комісії повинні бути представниками різних політичних партій (блоків). Час виходу членів комісії до виборців визначається з таким розрахунком, щоб ці виборці змогли проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування. Голова дільничної виборчої комісії повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до виборців, які за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування. Тільки після оголошення членам комісії видаються виборчі бюлетені і список виборців. Бюлетені перераховуються в присутності бажаючих членів комісії і офіційних спостерігачів. При проведенні такого голосування мають право бути присутні офіційні спостерігачі.


-387- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В останньому реченні частини 12 ст.37 слово «можуть» замінити на «мають право».

Враховано
-388- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В частині 12 ст.37 після другого речення додати:
"Ці члени комісії повинні бути представниками різних політичних партій (блоків)."

Враховано
-389- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Після третього речення частини 12 ст.37 додати:
"Тільки після оголошення членам комісії видаються виборчі бюлетені і список виборців. Бюлетені перераховуються в присутності бажаючих членів комісії і офіційних спостерігачів."

Враховано
-390- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В першому реченні частини 12 ст.37 замість слів "за три дні до дня виборів" записати:
"в день виборів".

Відхилено
-391- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частини дванадцятій статті 37 слова "за три дні до дня виборів" замінити словами "за день до дня виборів."

Враховано


285.
13. Для проведення голосування за межами приміщення для голосування відповідним членам дільничної виборчої комісії її головою вручається список виборців, голосування яких має бути організовано у місцях їх перебування, необхідна кількість виборчих бюлетенів та опломбована (опечатана) виборча скринька. При організації голосування один з членів дільничної виборчої комісії розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, після чого бюлетень видається виборцю, який розписується за його отримання у контрольному талоні та списку виборців. При заповненні виборцем виборчого бюлетеню не можуть бути присутніми будьякі особи, за виключенням випадку, передбаченому частиною десятою цього Закону.
-392- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У частині 13 ст.37 слово "необхідна" замінити на "відповідна".

Враховано

13. Для проведення голосування за межами приміщення для голосування відповідним членам дільничної виборчої комісії її головою вручається список виборців, голосування яких має бути організовано у місцях їх перебування, відповідна кількість виборчих бюлетенів та опломбована (опечатана) виборча скринька. При організації голосування один з членів дільничної виборчої комісії розписується у визначених місцях на виборчому бюлетені та контрольному талоні, після чого бюлетень видається виборцю, який розписується за його отримання у контрольному талоні та списку виборців. При заповненні виборцем виборчого бюлетеню не можуть бути присутніми будьякі особи, за виключенням випадку, передбаченому частиною десятою цієї статті.


-393- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В останньому реченні частини 13 ст.37 текст «цього Закону» замінити на «цієї статті».

Враховано


286.
14. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування членами дільничної виборчої комісії, які його організовували, робляться відповідні відмітки у загальному списку виборців. Список, по якому проводилось голосування, додається до загального списку.


14. Після проведення голосування за межами приміщення для голосування членами дільничної виборчої комісії, які його організовували, робляться відповідні відмітки у загальному списку виборців. Список, по якому проводилось голосування, додається до загального списку.
287.
Стаття 38. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці


Стаття 38. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці
288.
1. Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.


1. Підрахунок голосів на виборчій дільниці здійснюється виключно членами дільничної виборчої комісії на її засіданні в тому ж приміщенні, де проходило голосування. Під час підрахунку голосів ніхто не має права робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.
289.
2. Після закінчення голосування, на підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці.
-394- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Частини 2 і 3 ст.38 доповнити реченням «Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу.»
Враховано

2. Після закінчення голосування, на підставі списку виборців дільнична виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на виборчій дільниці.
Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу.
290.
3. Перед початком підрахунку голосів дільнична виборча комісія встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами виборців та членів комісії, які видавали виборчі бюлетені, а також відповідних підписів у списку виборців, кількість виборців, котрі отримали виборчі бюлетені.


3. Перед початком підрахунку голосів дільнична виборча комісія встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами виборців та членів комісії, які видавали виборчі бюлетені, а також відповідних підписів у списку виборців, кількість виборців, котрі отримали виборчі бюлетені.
Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу.
291.
4. До відкриття виборчих скриньок здійснюється підрахунок та погашення невикористаних бюлетенів шляхом відокремлення лівого верхнього куточка бюлетеню. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу. Після цього контрольні талони і погашені невикористані виборчі бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва виборчого бюлетеня, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів та бюлетенів, дата, час та ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії.


4. До відкриття виборчих скриньок здійснюється підрахунок та погашення невикористаних бюлетенів шляхом відокремлення лівого верхнього куточка бюлетеню. Кількість таких бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу. Після цього контрольні талони і погашені невикористані виборчі бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються, на пакеті зазначаються назва виборчого бюлетеня, номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих контрольних талонів та бюлетенів, дата, час та ставляться підписи голови і секретаря дільничної виборчої комісії.
292.
5. Після перевірки цілісності печаток або пломб на виборчих скриньках голова дільничної виборчої комісії відкриває їх.
-395- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 5 ст.38 додати:
"Виборчі скриньки відкриваються почергово, спочатку відкриваються виборчі скриньки, з якими голосування було організовано поза межами виборчої комісії у місцях перебування виборців. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів в скринці. Тільки після цього відкривається наступна скринька."

Враховано

5. Після перевірки цілісності печаток або пломб на виборчих скриньках голова дільничної виборчої комісії відкриває їх.
Виборчі скриньки відкриваються почергово, спочатку відкриваються виборчі скриньки, з якими голосування було організовано поза межами виборчої комісії у місцях перебування виборців. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів в скринці. Тільки після цього відкривається наступна скринька.
293.
6. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів і встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, та визначає кількість бюлетенів, визнаних недійсними.
-396- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст.38 замість частини 6 викласти частини 6 - 6-3:
"6. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений член комісії рахує бюлетені вголос. Всі предмети, які не є бюлетенями встановленого зразка, складаються окремо і не підраховуються. У разі виникнення сумнівів комісія вирішує голосуванням, чи є предмет бюлетенем встановленого зразка. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути предмет, на цей час підрахунок бюлетенів припиняється.
6-1. Предмети запаковуються. На пакеті робиться запис "Предмети", вказується номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата, час та ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії.
6-2. Після підрахунку всіх бюлетенів комісія сортує виборчі бюлетені. Визначений член комісії розкладає бюлетені на окремі місця, показуючи кожен бюлетень всім членам комісії і виголошуючи зміст бюлетеня. В залежності від змісту бюлетені сортуються на недійсні, подані проти всіх кандидатів, подані за кожного кандидата окремо. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеню комісія вирішує питання голосуванням. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути бюлетень, на цей час сортування бюлетенів припиняється. Місця для бюлетенів позначаються табличками з написами з обох боків у вигляді відповідно "недійсні", "проти всіх" та прізвищ кандидатів.
6-3. Для підрахунку і сортування бюлетенів дільнична виборча комісія за взаємною згодою всіх членів комісії може розділитись не більше ніж на дві групи. Кожна з груп діє в порядку, встановленому цією статтею."

Враховано частково
у част.7 ст.38
6. Комісія підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів і встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, та визначає кількість бюлетенів, визнаних недійсними. Визначений член комісії рахує бюлетені вголос.
294.
7. Недійсними вважаються виборчі бюлетені невстановленого зразка, а також на яких відсутня печатка дільничної виборчої комісії, без підпису члена дільничної виборчої комісії, який його видав, виборчі бюлетені, в яких зроблено більше ніж одну позначку проти прізвищ кандидатів, а також виборчі бюлетені, на яких не поставлено жодної позначки або в яких неможливо однозначно визначити волевиявлення виборця. При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування.
-397- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Доповнити частину 7 статті 38 положенням, згідно з яким виборчі бюлетені визнаються недійсними виключно за рішенням дільничної виборчої комісії.

Враховано

7. Недійсними вважаються виборчі бюлетені невстановленого зразка, а також на яких відсутня печатка дільничної виборчої комісії, без підпису члена дільничної виборчої комісії, який його видав, виборчі бюлетені, в яких зроблено більше ніж одну позначку проти прізвищ кандидатів, а також виборчі бюлетені, на яких не поставлено жодної позначки або в яких неможливо однозначно визначити волевиявлення виборця. При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня бюлетені визнаються недійсними виключно за рішенням дільничної виборчої комісії. При цьому кожен член комісії має право отримати і особисто оглянути бюлетень, на цей час підрахунок бюлетенів припиняється.-398- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В першому реченні частини 7 ст.38 слова "невстановленого зразка, а також" вилучити. Друге речення вилучити.

Відхилено
-399- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Після частини 7 ст.38 додати частину 7-1:
"7-1. Підрахунок голосів здійснюється комісією в повному складі. Визначений член комісії рахує бюлетені вголос почергово в залежності від змісту бюлетеня. Спочатку підраховуються недійсні бюлетені і запаковуються. Потім підраховуються бюлетені, подані за кожного кандидата окремо і запаковуються. Останніми підраховуються бюлетені, подані проти всіх кандидатів."

Враховано частково
(у част.9 ст.38)

295.
8. Встановлена кількість недійсних виборчих бюлетенів заноситься до протоколу, недійсні бюлетені запаковуються. На пакеті робиться запис "Недійсні бюлетені", вказується номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих бюлетенів, дата, час та ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії.
-400- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Перше речення част.8 ст.38 після слова «бюлетенів» доповнити словом «оголошується і».
Враховано

8. Встановлена кількість недійсних виборчих бюлетенів оголошується і заноситься до протоколу, недійсні бюлетені запаковуються. На пакеті робиться запис "Недійсні бюлетені", вказується номер територіального виборчого округу, номер виборчої дільниці, кількість запакованих бюлетенів, дата, час та ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії.
296.
9. Комісія підраховує кількість голосів, поданих за кожного кандидата. Після цього окремо запаковуються і опечатуються виборчі бюлетені з голосами "за" кожного кандидата у Президенти України із зазначенням на пакетах прізвища та ініціалів кандидата, а також номера територіального виборчого округу, номера виборчої дільниці кількості запакованих бюлетенів, дати, часу, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії.
-401- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 9 ст.38 після першого речення доповнити фразою:
«Кожен член комісії має право перевірити, а в разі потреби перерахувати кількість бюлетенів, поданих за кожного кандидата.» і далі за текстом.

Враховано

9. Комісія підраховує кількість голосів, поданих за кожного кандидата. Кожен член комісії має право перевірити, а в разі потреби перерахувати кількість бюлетенів, поданих за кожного кандидата. Визначений член комісії рахує бюлетені вголос почергово в залежності від змісту бюлетеня. Після цього окремо запаковуються і опечатуються виборчі бюлетені з голосами "за" кожного кандидата у Президенти України із зазначенням на пакетах прізвища та ініціалів кандидата, а також номера територіального виборчого округу, номера виборчої дільниці кількості запакованих бюлетенів, дати, часу, ставляться підписи голови та секретаря дільничної виборчої комісії та печатка комісії.
297.
10. Бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, також запаковуються в окремому пакеті з відповідним написом, датою, кількістю запакованих бюллетенів в пакеті. Пакет підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою.
-402- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст.38 після частини 10 додати частину 10-1:
"10-1. Кількість виборців, які взяли участь в голосуванні, визначається як сума кількості виборців, які проголосували за окремих кандидатів, та кількості виборців, які проголосували проти всіх кандидатів."

Відхилено

10. Бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, також запаковуються в окремому пакеті з відповідним написом, датою, кількістю запакованих бюллетенів в пакеті. Пакет підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою.
298.
11. Дільнична виборча комісія складає протокол, до якого заноситься:


11. Дільнична виборча комісія складає протокол, до якого прописом заноситься:
299.
1) загальна кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці;


1) загальна кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці;
300.
2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;


2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;
301.
3) кількість невикористаних бюлетенів;


3) кількість невикористаних бюлетенів;
302.
4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;


4) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
303.
5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
-403- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Доповнити пунтк 5 частини 11 статті 38 після слів "які взяли участь у голосуванні" словами :
«, що визначається кількістю бюлетенів для голосування, виявлених у виборчих скриньках на виборчих дільницях».

Враховано частково

5) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
304.
6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;


6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
305.
7) кількість голосів, поданих за кожного кандидата;


7) кількість голосів, поданих за кожного кандидата;
306.
8) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у Президенти України.


8) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата у Президенти України.
307.
12. Підрахунок голосів виборців проводиться дільничною виборчою комісією без перерви до підписання протоколу.
-404- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 12 ст.38 додати:
"Підрахунок голосів дільничною виборчою комісією необхідно закінчити протягом 12 годин з моменту закінчення голосування. У разі неможливості з будь-яких причин закінчити підрахунок голосів у визначений термін, дільнична комісія запаковує всі бюлетені і предмети у виборчі скриньки і забезпечує їх транспортування до територіальної виборчої комісії."

Відхилено

12. Підрахунок голосів виборців проводиться дільничною виборчою комісією без перерви до підписання протоколу про підсумки голосування.


-405- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину дванадцяту статті 38 доповнити словами "про підсумки голосування".

Враховано


308.
13. Протокол дільничної виборчої комісії складається у чотирьох примірниках, що підписуються головою, заступником голови, секретарем та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь в засіданні та скріплюється печаткою. До протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли з приводу підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший і другий примірники протоколу разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до територіальної виборчої комісії, третій - зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий - відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії.
-406- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)

У кінці частини 13 ст.38 додати речення:
"На вимогу офіційних спостерігачів, довірених осіб кандидата копії протоколу видаються їм відразу після надсилання матеріалів до територіальної виборчої комісії".

Враховано

13. Протокол дільничної виборчої комісії складається у чотирьох примірниках, що підписуються головою, заступником голови, секретарем та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь в засіданні та скріплюється печаткою. До протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли з приводу підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший і другий примірники протоколу разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до територіальної виборчої комісії, третій - зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий - відразу обов'язково вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії.
Перший екземпляр протоколу дільничної виборчої комісії мають право підписати офіційні представники та довірені особи кандидатів.
Перший примірник протоколу дільних виборчих комісій, утворених при представництвах України за кордоном після передачі факсом надсилаються разом із пакетами виборчих бюлетенів та контрольних талонів до Центральної виборчої комісії.
Заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем та внесення до нього будь-яких виправлень забороняється.
На вимогу офіційних спостерігачів, кандидата або довірених осіб кандидата копії протоколу видаються їм відразу після надсилання матеріалів до територіальної виборчої комісії.


-407- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
В останньому реченні частини 13 ст.38 після слів «четвертий - відразу» додати слово «обов'язково»

Враховано
-408- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 13 ст.38 додати:
"На прохання кандидата або його довіреної особи, або особи, уповноваженої кандидатом, йому (їй) видається копія протоколу, якщо така особа надасть комісії бланк протоколу".

Враховано

-409- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Частину тринадцяту статті 38 доповнити реченням такого змісту:
"Заповнення протоколу про підсумки голосування олівцем та внесення до нього будь-яких виправлень забороняється".

Враховано
-410- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Степанов М.В. (Реєстр.картка №349)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
Доповнити частину 13 ст.38, реченням такого змісту:
"На вимогу довіреної особи або уповноважень особи партії (блоку) кандидата у Президенти копія протоколу дільничної виборчої комісії з усіма додатками вручається йому негайно".

Враховано частково
-411- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині тринадцятій статті 38 у третьому реченні після слів: "негайно надсилаються до" доповнити словами "районної, міської (міст обласного значення без районного поділу), районної у місті".

Відхилено
-412- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
Частину 13 ст.38 доповнити реченням:
"Протоколи мають право підписати представники партій, що висунули кандидатів, та довірені особи кандидатів".

Враховано309.
14. Транспортування документів, передбачених частиною тринадцятою цієї статті, до територіальної виборчої комісії та передача їх здійснюється головою дільничної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ.
-413- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Доповнити статтю 38 частиною 15 такого змісту:
«15. Підрахунок голосів дільничними виборчими комісіями має бути закінчений не пізніше ніж за 4 години після закінчення голосування на виборчій дільниці.»

Відхилено

14. Транспортування документів, передбачених частиною тринадцятою цієї статті, до територіальної виборчої комісії та передача їх здійснюється головою дільничної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ.
Зазначені голова і члени комісії мусять бути представниками різних політичних партій (блоків).
Під час транспортування документів, забороняється розпечатувати пакети з бюлетенями.


-414- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 14 ст.38 доповнити реченням:
«Під час транспортування документів, забороняється розпечатувати пакети з бюлетенями, а також заїжджати будь-куди, окрім випадків, що вимагають негайного ремонту автомобіля.»

Враховано частково
-415- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 14 ст.38 додати:
"Зазначені голова і члени комісії мусять бути представниками різних політичних партій (блоків). Під час транспортування не дозволяється вивантажувати виборчі документи, перевантажувати їх в інший транспортний засіб, крім випадків технічної непридатності транспортного засобу дільничної виборчої комісії."

Враховано частково
-416- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст.38 після частини 14 додати частину 15:
"15. Протоколи та інші документи дільничних виборчих комісій подаються на засіданні територіальної виборчої комісії. Виборчі бюлетені приймаються на зберігання посадовими особами відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування."

Враховано частково

15. Протоколи та інші документи дільничних виборчих комісій передаються на засіданні територіальної виборчої комісії.
310.
Стаття 39. Встановлення підсумків голосування по територіальному виборчому округу
-417- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 39 викласти у такій редакції:
"Стаття 39. Встановлення підсумків голосування по району, місту, району в місті.
1. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій районна, міська (міст обласного значення без районного поділу), районна у місті визначає:
1) загальну кількість виборчих дільниць;
2) загальну кількість виборців, які отримали бюлетені;
3) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
4) кількість виборчих бюлетенів, визначених недійсними;
5) кількість голосів, поданих за кожного кандидата;
6) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата.
2. Протокол районної, міської, районної у місті територіальної виборчої комісії складається у трьох примірниках, що підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів виборчої комісії, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до комісії, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу разом з протоколом дільничних виборчих комісій негайно надсилається до територіальної виборчої комісії вищого рівня, другий - зберігається у територіальній комісії, що склала протокол, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії.
3. Міська (міст з районним поділом) територіальна виборча комісія підводить підсумки голосування на підставі протоколів районних у місті виборчих комісій, відповідно до частин 1 та 2 цієї статті.
4. Обласні, Київська та Севастопольська міські територіальні виборчі комісії підводять підсумки голосування на підставі протоколів територіальних виборчих комісій нижчого рівня відповідно до частин 1 та 2 цієї статті.
5. На прохання кандидата або довіреної особи чи уповноваженої особи політичної партії, громадської організації (блоків), йому (їй) виборчими територіальними виборчими комісіями видається копія протоколу про підсумки голосування на відповідній території".

Враховано частково

Стаття 39. Встановлення підсумків голосування по територіальному виборчому округу
311.
1. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій територіальна виборча комісія визначає:
-418- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Викласти статтю 39, починаючи з частини 1 в такій редакції:
«1. Територіальна виборча комісія встановлює результати голосування у відповідному територіальному виборчому округу виключно на підставі протоколів дільничних виборчих комісій. Під час встановлення результатів голосування на засіданні комісії можуть бути присутніми кандидати в Президенти України, їх довірені та уповноважені особи, офіційні спостерігачі та представники засобів масової інформації.
2. Встановлення результатів голосування по виборах Президента України у відповідному територіальному виборчому округу здійснюється шляхом визначення узагальнених даних, передбачених пунктами 3-8 частини другої статті 37 цього Закону, а також даних про кількість виборців, внесених до виборчих списків у відповідному територіальному виборчому округу, відсоток голосів поданих за кожного із кандидатів в Президенти України від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
3. У разі встановлення територіальною виборчою комісією розбіжностей у протоколах про результати голосування, що надійшли від дільничних виборчих комісій, а також у випадках надходження скарг на неправильний підрахунок голосів у дільничній виборчий комісії, територіальна виборча комісія має право відкрити в присутності не менше ніж двох третин членів дільничної виборчої комісії, які підписали протокол, та офіційних спостерігачів пакети (мішки) з бюлетенями і провести їх перевірку, про що складається протокол територіальної виборчої комісії.
4. Після встановлення результатів голосування по виборах Президента України у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, територіальна виборча комісія складає протокол у кількості, необхідній для виконання вимог частини 6 цієї статті про встановлення результатів голосування, що підписується всіма членами комісії і скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії.
5. Час встановлення результатів голосування по виборах Президента України у відповідній адміністративній одиниці і складання протоколу не може перевищувати 10 годин з часу закінчення голосування на виборчих дільницях.
6. Перший примірник протоколу територіальна виборча комісія негайно оприлюднює шляхом вивішування його у приміщенні, другий - надсилає кур'єром та передає факсом до Центральної виборчої комісії, третій примірник протоколу зберігається в територіальній виборчій комісії до офіційного оголошення результатів виборів Президента України, інші примірники протоколу негайно видаються кожному членові виборчої комісії, довіреним і уповноваженим особам кандидатів в Президенти України та офіційним спостерігачам, які були присутні під час підрахунку голосів. Копії протоколу негайно надсилають факсом кандидатам в Президенти України.

Враховано частково

1. На підставі протоколів дільничних виборчих комісій територіальна виборча комісія визначає:
312.
1) загальну кількість виборців по виборчому округу;


загальну кількість виборців по виборчому округу;
1') кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для виборчих дільниць округу;
313.
2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
-419- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Після пункту 2 частини 1 статті 39 додати пункт такого змісту:
"кількість виборчих бюлетенів, виданих дільничним виборчим комісіям."

Враховано

2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
2') загальну кількість виборчих бюлетенів, невикористаних по округу;
314.
3) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;


3) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
315.
4) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;


4) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
316.
5) кількість голосів, поданих за кожного кандидата;


5) кількість голосів, поданих за кожного кандидата;
317.
6) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата.
-420- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст.39 після частини 1 додати частини 1-1, 1-2, 1-3:
"1-1. Територіальна виборча комісія з моменту закінчення голосування оголошує безперервне засідання до моменту встановлення підсумків голосування по територіальному виборчому округу і підписання протоколу. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатись без їхньої згоди до виконання інших функцій крім участі у засіданні комісії.
1-2. Протокол дільничної виборчої комісії оголошується на засіданні територіальної виборчої комісії одразу після прибуття представників дільничної комісії. Тільки після цього протокол в разі необхідності передається для обробки в автоматизовану систему або для здійснення інших функцій. Після оголошення всіх протоколів членам територіальної виборчої комісіє надається підсумковий розрахунок, який після обговорення і схвалення комісією заноситься до протоколу.
1-3. У разі необхідності повного підрахунку голосів з окремих дільниць територіальна виборча комісія діє за процедурою, визначеною цим Законом для дільничних виборчих комісій."
Враховано

Враховано
Відхилено

6) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата.
1'. Територіальна виборча комісія з моменту закінчення голосування оголошує безперервне засідання до моменту встановлення підсумків голосування по територіальному виборчому округу і підписання протоколу. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатись до виконання інших функцій крім участі у засіданні комісії.
1''. Протокол дільничної виборчої комісії оголошується на засіданні територіальної виборчої комісії одразу після прибуття представників дільничної комісії. Тільки після цього протокол в разі необхідності передається для обробки в автоматизовану систему або для здійснення інших функцій. Після оголошення всіх протоколів членам територіальної виборчої комісіє надається підсумковий розрахунок, який після обговорення і схвалення комісією заноситься до протоколу.

318.
2. Протокол територіальної виборчої комісії складається у трьох примірниках, що підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії, які брали участь в засіданні і скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів територіальної виборчої комісії, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до комісії, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу разом з протоколом відповідних дільничних виборчих комісій негайно надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії.
-421- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частину 2 статті 39 додати після першого речення друге такого змісту:
«Проти прізвищ відсутніх членів комісії зазначається причина їх відсутності.»

Враховано

2. Протокол територіальної виборчої комісії складається у трьох примірниках, що підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної виборчої комісії, які брали участь в засіданні і скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. Проти прізвищ відсутніх членів комісії зазначається причина їх відсутності. До протоколу долучаються окремі думки членів територіальної виборчої комісії, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до комісії, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу разом з протоколом відповідних дільничних виборчих комісій негайно надсилається до Центральної виборчої комісії та прередається факсом, другий - зберігається у секретаря територіальної виборчої комісії, третій - відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії.
319.
3. На прохання кандидата або його довіреної особи, або особи, уповноваженої кандидатом, йому (їй) видається копія протоколу про підсумки голосування по територіальному виборчому округу.
-422- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Частину 3 ст.39 викласти в такій редакції:
"На вимогу кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів копії протоколу видаються їм відразу після надсилання матеріалів до Центральної виборчої комісії".

Враховано

3. На прохання кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів копії протоколу видаються їм відразу після надсилання матеріалів до Центральної виборчої комісії.


-423- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст.39 після частини 3 додати частини 4 і 5:
"4. Територіальна виборча комісія встановлює підсумки голосування по територіальному виборчому округу протягом 36 годин з моменту закінчення голосування. У разі неможливості з будь-яких причин визнати протягом встановленого терміну протоколи всіх дільничних виборчих комісій територіальна виборча комісія складає протокол із зазначенням дільниць, результати голосування на яких не враховано при встановленні підсумків голосування. Для цих дільниць складається окремий протокол після завершення процедури встановлення підсумків голосування.
5. Повідомлення про підсумки голосування в територіальному виборчому окрузі публікуються територіальною виборчою комісією в усіх державних газетах або газетах з державною участю чи участю органів місцевого самоврядування, які розповсюджуються на території округу, не пізніше як на п"ятий день після підписання протоколу про підсумки голосування. В кожній з таких газет територіальною виборчою комісією також публікуються підсумки голосування на виборчих дільницях, що утворені на території населених пунктів, в яких розповсюджуються відповідні газети. Щодо кожної виборчої дільниці публікуються всі дані, занесені до протоколу дільничної виборчої комісії."

Відхилено


320.
Стаття 40. Встановлення результатів виборів Президента України


Стаття 40. Встановлення результатів виборів Президента України
321.
1. Центральна виборча комісія на підставі протоколів територіальних виборчих комісій не пізніш як у п'ятиденний строк після дня виборів встановлює результати виборів по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу по виборах Президента України, про що складається відповідний протокол. У протоколі вказується:
-424- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Статтю 40 викласти в такій редакції:
"1. Центральна виборча комісія по виборах Президента України на підставі протоколів окружних виборчих комісій не пізніш як у тижневий строк після виборів встановлює результати виборів Президента України.
2. Обраним Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.
3. Повідомлення про результати виборів Президента України публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як через три дні з моменту підписання протоколу про результати виборів.''Відхилено

Відхилено
(враховано у част.3 ст.40)

Відхилено
(враховано у част.4 ст.40)

1. Центральна виборча комісія на підставі протоколів територіальних виборчих комісій не пізніш як у п'ятиденний строк після дня виборів встановлює результати виборів по єдиному загальнодержавному одномандатному виборчому округу по виборах Президента України, про що складається відповідний протокол. У протоколі вказується:


-425- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Викласти статтю 40, починаючи з частини 1, в такій редакції:
«1. Центральна виборча комісія за дві доби після закінчення голосування на виборчих дільницях встановлює результати голосування по загальнодержавному виборчому округу по виборах Президента України виключно на підставі отриманих протоколів територіальних виборчих комісій.
2. Підрахунок голосів Центральною виборчою комісією починається в міру надходження до неї протоколів 225 територіальних виборчих комісій.
3. Підрахунок голосів проводять члени Центральної виборчої комісії на відкритому засіданні в присутності кандидатів в Президенти України, їх довірених та уповноважених осіб, уповноважених осіб політичних партій (партійних блоків), що висунули кандидатів в Президенти України, офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації. Засідання Центральної виборчої комісії стенографується та фіксується на аудіо- та відео- магнітну стрічку.
4. Голова Центральної виборчої комісії відкриває її засідання та оголошує склад присутніх. Після цього Центральна виборча комісія на підставі протоколів територіальних виборчих комісій встановлює результати голосування по виборах Президента України, які фіксуються в протоколі.
5. В протоколі вказується:
1) загальна кількість виборців у виборах Президента України, внесених до списків виборців;
2) кількість бюлетенів для голосування, виданих виборцям;
3) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, що визначається кількістю бюлетенів для голосування, виявлених у виборчих скриньках на виборчих дільницях;
4) кількість бюлетенів для голосування, що визнані недійсними;
5) кількість голосів і відсоток голосів, поданих за кожного кандидата в Президенти України по відношенню до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
6. Після перевірки протоколу він ставиться на голосування членів Центральної виборчої комісії та скріплюється їх підписами і завіряється печаткою. Протокол публічно оголошує на засіданні Центральної виборчої комісії її голова негайно після його підписання.
7. Після оголошення протоколу Центральна виборча комісія встановлює результати виборів Президента України відповідно до статті 41 цього Закону.
8. Встановлення результатів виборів Президента України здійснюється Центральною виборчою комісією на підставі протоколу про підсумки голосування. При цьому Центральна виборча комісія приймає рішення про:
1) визнання виборів такими, що відбулися (не відбулися);
2) обрання Президента України;
3) повторне голосування;
4) призначення повторних виборів.
9. Вибори Президента України вважаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяла будь-яка кількість виборців, внесених до виборчих списків.
10. Вибори Президента України вважаються такими, що не відбулися, у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих Центральною виборчою комісією кандидатів в Президенти України, а також у зв'язку з неучастю жодного виборця у голосуванні.
11. Обраним вважається кандидат в Президенти України, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
12. Після складання Президентом України присяги народові України на урочистому засіданні Верховної Ради України Центральна виборча комісія видає Президентові України посвідчення встановленого зразка.
14. Центральна виборча комісія офіційно оголошує результати виборів Президента України не пізніш ніж на п'ятий день після дня голосування.»

Відхилено


Відхилено
(враховано у част.3 ст.40)

Відхилено
(враховано у част.1 ст.44)Відхилено
(враховано у част.4 ст.44)


-426- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В першому реченні частини 1 ст.40 замість слів "не пізніше як у п"ятиденний строк після дня виборів" записати: "не пізніше як через 72 години з моменту закінчення голосування".

Відхилено


322.
1) загальна кількість виборців по округу;
-427- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У статті 40 після слів: "У протоколі вказується" записати пункт перший у такій редакції:
"1) загальна кількість виборчих дільниць, по яких підведено підсумки голосування".
Відповідно пункти 1-7 вважати пунктами 2-8.

Відхилено

1) загальна кількість виборців по загальнодержавному одномандатному виборчому округу;
1') кількість виборчих бюлетенів, виготовлених територіальними виборчими комісіями;
2') кількість невикористаних бюлетенів по загальнодержавному одномандатному виборчому округу;
323.
2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;


2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
324.
3) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;


3) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
325.
4) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;


4) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
326.
5) кількість голосів, поданих за кожного кандидата;


5) кількість голосів, поданих за кожного кандидата;
327.
6) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата;


6) кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата;
328.
7) кандидат, який відповідно до цього Закону обраний Президентом України.
-428- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Доповнити частину першу цієї статті абзацом другим у такій редакції:
"Центральна виборча комісія до підведення результатів виборів Президента України може робити попередні повідомлення про дані, визначені пунктами першим, другим, четвертим протоколу".
Доповнити частину першу цієї статті абзацом третім у такій редакції:
"У разі визнання виборів недійсними по окремих виборчих дільницях, якщо в ході їх проведення або під час підрахунку голосів мали місце порушення цього Закону, внаслідок чого неможливо визначити кандидата, обраного Президентом України, Центральна виборча комісія призначає повторне голосування лише по зазначених виборчих дільницях, у порядку визначеним цим Законом".
У зв'язку з цим абзац третій вважати четвертим.

Відхилено

7) кандидат, який відповідно до цього Закону обраний Президентом України.
329.
У разі коли вибори Президента України відповідно до цього Закону визнані Центральною виборчою комісією такими, що не відбулися, або по результатах голосування неможливо визначити кандидата, обраного Президентом України, Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування чи повторних виборів, про що зазначається у протоколі.
-429- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
У частині 1 ст.40 після пункту 7) наступний текст вилучити.

Відхилено

У разі, коли за результатами голосування неможливо визначити кандидата, обраного Президентом України, Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, про що зазначається у протоколі.
У разі, коли вибори Президента України відповідно до цього Закону визнані Центральною виборчою комісією такими, що не відбулися, Центральна виборча комісія приймає рішення про подання до Верховної Ради України про призначення повторних виборів, про що зазначається у протоколі.


-430- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст. 40 після частини 1 додати частини 1-1, 1-2:
"1-1. Якщо до закінчення строку, визначеного частиною першою цієї статті, з будь-яких причин Центральна виборча комісія не змогла встановити остаточно результати виборів Президента України вона встановлює попередні результати виборів, про що складається протокол. У протоколі крім відомостей, визначених частиною першою цієї статті, вказується:
перелік територіальних виборчих округів, в яких підсумки голосування остаточно не встановлено;
кількість виборчих дільниць, на яких остаточно не підраховано голоси, в кожному з таких округів;
загальна кількість виборців на цих дільницях;
загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на цих дільницях
Повідомлення про попередні результати виборів публікується за правилами, встановленими цим Законом для опублікування остаточних результатів виборів.
1-2. Центральна виборча комісія встановлює остаточні результати виборів Президента України протягом 24 годин після встановлення підсумків голосування в усіх територіальних виборчих округах."

Відхилено


330.
2. Вибори визнаються такими, що не відбулися, коли в голосуванні взяли участь менше половини виборців, включених до списків виборців або у разі вибуття усіх кандидатів у Президенти України.
-431- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 2 ст.40 викласти в такій редакції:
"У разі, коли вибори Президента України відповідно до цього Закону визнані Центральною виборчою комісією такими, що не відбулися, Центральна виборча комісія приймає рішення про подання до Верховної Ради України про призначення повторних виборів, про що зазначається у протоколі".
Додати після частини 2 ст.40 нову частину:
"У разі, коли за результатами голосування неможливо визначити кандидата, обраного Президентом України, Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, про що зазначається у протоколі".

Враховано
2. Вибори визнаються такими, що не відбулися, коли в голосуванні взяли участь менше половини виборців, включених до списків виборців або у разі вибуття усіх кандидатів у Президенти України.


-432- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Частину 2 статті 40 вилучити.

Відхилено
-433- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
Частину 2 ст.40 викласти в редакції:
"Вибори визначаються такими, що не відбулись у разі вибуття усіх кандидатів у Президенти України".

Враховано частково
-434- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 2 ст.40 викласти в такій редакції:
«2. Вибори визнаються такими, що відбулися коли в голосуванні взяла участь будь-яка кількість виборців, включених до списків. Вибори визнаються такими, що не відбулися у разі вибуття усіх кандидатів у Президенти України.»

Враховано частково
-435- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині 2 ст.40 вилучити текст «, коли в голосуванні взяли участь менше половини виборців, включених до списків виборців або».

Відхилено

-436- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Викласти частину 2 статті 40 у такій редакції:
"Вибори визнаються такими, що не відбулися, у разі вибуття з балотування всіх кандидатів у Президенти України або якщо з боку кандидата, який набрав кількість голосів, необхідну для обрання його Президентом України, у судовому порядку були встановлені порушення, що вплинули на результати виборів."

Відхилено
-437- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину 2 ст.40 викласти в редакції:
"2. Вибори визнаються такими, що не відбулися, коли бюлетені отримали менше половини виборців, включених до списків виборців або у разі вибуття усіх кандидатів у Президенти України."

Враховано частково331.
3. Обраним Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
-438- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Передбачена статтею 50-відсоткова квота для визнання виборів такими, що відбулися, не відповідає Конституції України, за якою участь громадян у виборах є добровільною.

Відхилено

3. Обраним Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
332.
4. Повідомлення про результати виборів Президента України публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати виборів.
-439- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Частину 4 ст.40. поставити перед частиною 2, змінивши відповідно нумерацію частин.

Відхилено

4. Повідомлення про результати виборів Президента України публікується Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати виборів.


-440- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.40 викласти у редакції:
«4. Повідомлення про результати виборів оприлюднюється Центральною виборчою комісією одразу після підписання протоколу про результати виборів. Газети «Голос України» та «Урядовий кур'єр» публікують повідомлення про результати виборів не пізніше як на третій день після підписання протоколу про результати виборів.»

Враховано частково


333.
Стаття 41. Повторне голосування


Стаття 41. Повторне голосування
334.
1. Якщо до виборчого бюлетеня було включено більше двох кандидатів і жодного з них не було обрано, Центральна виборча комісія призначає повторне голосування по виборах Президента України по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів, не рахуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури.
-441- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Статтю 41 викласти в такій редакції:
"1. Якщо до виборчого бюлетеня було включено більше двох кандидатів у Президенти України і жодного з них не було обрано, Центральна виборча комісія призначає повторне голосування по виборах Президента України по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів, не рахуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури.
У разі, коли один з кандидатів, по яких проводиться повторне голосування, не пізніш як за сім днів до дня голосування зняв свою кандидатуру, Центральна виборча комісія приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня наступного за кількістю одержаних голосів кандидата. Якщо кандидатура знята пізніше зазначеного строку або немає інших кандидатів, голосування проводиться по одній кандидатурі.
2. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів Президента України з додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про дату проведення повторного голосування публікується у пресі.
3. Обраним Президентом України вважається кандидат, який в результаті повторного голосування одержав більшу ніж інший кандидат кількість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. Якщо повторне голосування проводилось лише по одній кандидатурі, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні".

Враховано частково

1. Якщо до виборчого бюлетеня було включено більше двох кандидатів і жоден з них не набрав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, Центральна виборча комісія призначає повторне голосування по виборах Президента України по двох кандидатах, які одержали найбільшу кількість голосів, не рахуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури.


-442- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині першій статті 41 слова "і жодного з них не було обрано" замінити словами "і жоден з них не набрав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні".

Враховано


335.
У разі, коли один з кандидатів, по яких проводиться повторне голосування, не пізніш як за сім днів до дня голосування зняв свою кандидатуру, Центральна виборча комісія приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня наступного за кількістю одержаних голосів кандидата. Якщо кандидатура знята пізніше зазначеного строку або немає інших кандидатів, голосування проводиться по одній кандидатурі.
-443- Н.д.Сидорчук М.Ю. (Реєстр.картка №431)
Другий абзац частини 1 ст. 41 сформулювати слідуючим чином:
"У разі, коли один з кандидатів по яких проводиться повторне голосування, зняв свою кандидатуру, голосування проводиться по одній кандидатурі".

Відхилено

У разі, коли один з кандидатів, по яких проводиться повторне голосування, не пізніш як за сім днів до дня голосування зняв свою кандидатуру, Центральна виборча комісія приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня наступного за кількістю одержаних голосів кандидата. Якщо кандидатура знята пізніше зазначеного строку або немає інших кандидатів, голосування проводиться по одній кандидатурі.
336.
2. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів Президента України з додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про дату проведення повторного голосування публікується у пресі. Повторне голосування вважається таким, що відбулося при будь-якій участі виборців у голосуванні.
-444- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Друге речення частини другої статті 41 викласти в такій редакції:
"Повідомлення про дату проведення повторного голосування публікується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і оприлюднюється в інших засобах масової інформації".

Враховано

2. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий строк після дня виборів Президента України з додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про дату проведення повторного голосування публікується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і оприлюднюється в інших засобах масової інформації. Повторне голосування вважається таким, що відбулося при будь-якій участі виборців у голосуванні.


-445- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Останнє речення частини 2 ст.41 вилучити.

Відхилено
-446- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Друге речення частини 2 ст.41 замінити наступним текстом:
«Повідомлення про день повторного голосування Центральна виборча комісія оприлюднює не пізніше як за сім днів до його проведення. Газети «Голос України» та «Урядовий кур'єр» публікують відповідне повідомлення не пізніше як на третій день після оприлюднення».

Відхилено
-447- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Після частини 2 ст.41 додати частину 2-1:
"2-1. Під час повторного голосування довірені особи кандидатів, які вибули з балотування за результатами першого голосування, а також особи, уповноважені такими кандидатами, користуються в повному обсязі встановленими цим Законом правами бути присутніми на засіданнях виборчих комісій, під час голосування і підрахунку голосів, встановлення підсумків голосування і результатів виборів та правами отримувати копії протоколів виборчих комісій."

Відхилено


337.
3. Обраним Президентом України вважається кандидат, який в результаті повторного голосування одержав більшу ніж інший кандидат кількість голосів виборців. У випадку, коли повторне голосування проводилось лише по одній кандидатурі, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
-448- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
До ст.41 додати частину 4:
"Повторне голосування вважається таким, що не дало можливості визначити кандидата, обраного Президентом України, якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів, або якщо єдиний кандидат не отримав більшості голосів виборців".

Враховано частково

3. Обраним Президентом України вважається кандидат, який в результаті повторного голосування одержав більшу ніж інший кандидат кількість голосів виборців. У випадку, коли повторне голосування проводилось лише по одній кандидатурі, кандидат вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
4. Повторне голосування вважається таким, що не дало можливості визначити кандидата, обраного Президентом України, якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилось по одній кандидатурі і вона не отримала більше половини голосів виборців.


-449- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
В останньому реченні частини третьої статті 41 слово «більшість» замінити словами «більше половини».

Враховано


338.
Стаття 42. Повторні вибори


Стаття 42. Повторні вибори
339.
1. Якщо на виборах Президента України балотувалося лише два кандидата в Президенти України і жодного з них не було обрано, а також у разі визнання виборів Президента України такими, що не відбулися, або якщо повторне голосування не дало змоги визначити кандидата, обраного Президентом України, Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день після встановлення результатів виборів вносить до Верховної Ради України подання про призначення повторних виборів Президента України з повторним висуванням кандидатів.
-450- Н.д.Лавринович О.В. (Округ №121)
Частину 1 ст.42 викласти у такій редакції :
"1. Якщо на виборах Президента України балотувалося лише два кандидати у Президенти України і жодного з них не було обрано, а також якщо всі кандидати у Президенти України до дня виборів зняли свої кандидатури Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день після встановлення результатів виборів вносить до Верховної Ради України подання про призначення повторних виборів Президента України."

Враховано

1. Якщо на виборах Президента України балотувалося не більше двох кандидатів у Президенти України і жодного з них не було обрано, а також якщо всі кандидати у Президенти України до дня виборів зняли свої кандидатури Центральна виборча комісія не пізніш як на двадцятий день після встановлення результатів виборів вносить до Верховної Ради України подання про призначення повторних виборів Президента України.


-451- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
В частині першій ст.42 слова «лише два кандидата» замінити словами «не більше двох кандидатів».

Враховано
-452- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В першому реченні частини 1 ст.42 текст «лише два кандидати в Президенти України» замінити на текст «один або два кандидати».

Враховано
-453- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині першій статті 42 слова "як на десятий день" замінити словами "як на двадцятий день".

Враховано


340.
2. Висування і реєстрація кандидатів у Президенти України, інші заходи пов'язані з проведенням повторних виборів Президента України, проводяться в порядку, встановленому цим Законом. За рішенням Центральної виборчої комісії вибори можуть проводитись раніше утвореними територіальними та дільничними виборчими комісіями по виборах Президента України.
-454- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Друге речення частини другої статті 42 вилучити.

Відхилено

2. Висування і реєстрація кандидатів у Президенти України, інші заходи пов'язані з проведенням повторних виборів Президента України, проводяться в порядку, встановленому цим Законом. За рішенням Центральної виборчої комісії вибори можуть проводитись раніше утвореними територіальними та дільничними виборчими комісіями по виборах Президента України.
341.
3. Повідомлення про проведення повторних виборів Президента України публікується в пресі та оголошується в інших засобах масової інформації.
-455- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині третій статті 42 слова "в пресі" замінити словами «в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр"».

Враховано

3. Повідомлення про проведення повторних виборів Президента України публікується в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" та оголошується в інших засобах масової інформації.


-456- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 ст.42 викласти у редакції:
«3. Повідомлення про проведення повторних виборів Центральна виборча комісія оприлюднює не пізніше як наступного дня після прийняття відповідного рішення. Газети «Голос України» та «Урядовий кур'єр» публікують відповідне повідомлення не пізніше як на третій день після оприлюднення.».

Відхилено
-457- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Поширити на статтю 42 положення, передбачені статтею 43 законопроекту, і на повторні вибори Президента.

Відхилено


342.
Стаття 43. Особливості проведення позачергових виборів Президента України


Стаття 43. Особливості проведення позачергових виборів Президента України
343.
Позачергові вибори Президента України проводяться в порядку і строки, визначені цим Законом, з такими особливостями:


Позачергові вибори Президента України проводяться в порядку і строки, визначені цим Законом, з такими особливостями:
344.
1) вибори проводяться по територіальних виборчих округах, утворених на попередніх виборах Президента України;
-458- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
Пункт перший частини першої статті 43 викласти в такій редакції:
"1) вибори проводяться по єдиному загальнодержавному виборчому округу і на виборчих дільницях, утворених на попередніх виборах Президента України;"

Враховано

1) вибори проводяться по єдиному загальнодержавному виборчому округу і на виборчих дільницях, утворених на попередніх виборах Президента України;
345.
2) пропозиції щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій подаються не пізніш як на п'ятий день після призначення виборів;
-459- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Викласти статтю 43, починаючи з пункту 2, в такій редакції:
«2) територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш ніж за 40 днів до дня виборів, а дільничі виборчи комісії не пізніш ніж за 35 днів до дня виборів;
3) висування (самовисування) претендентів на кандидатів починається після прийняття Верховною Радою України рішення про проведення позачергових виборів Президента України і закінчується не пізніше ніж за 80 днів до дня виборів.
4) збирання підписів на підтримку претендентів на кандидатів починається після їх реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується за 55 днів до дня виборів;
5) реєстрація кандидатів закінчується за 45 днів до дня виборів;
6) передвиборні плакати кандидатів виготовляються не пізніш як за 15 днів до дня виборів.»

Відхилено
(враховано в п.7 цієї статті)
2) пропозиції щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій подаються не пізніш як на п'ятий день після призначення виборів;
346.
3) територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 70 днів до дня виборів;


3) територіальні виборчі комісії утворюються не пізніш як за 70 днів до дня виборів;
347.
4) висування (самовисування) претендентів на кандидатів починається за 85 і закінчується за 75 днів до дня виборів;
-460- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
У пункті 4 ст.43 слово "(самовисування)" вилучити.

Відхилено

4) висування (самовисування) претендентів на кандидатів починається за 85 і закінчується за 75 днів до дня виборів;


-461- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В пункті 4 стаття 43 вилучити слово «(самовисування)».

Відхилено


348.
5) збирання підписів на підтримку претендентів на кандидатів починається після їх реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується за 40 днів до дня виборів;


5) збирання підписів на підтримку претендентів на кандидатів починається після їх реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується за 40 днів до дня виборів;
349.
6) реєстрація кандидатів закінчується за 30 днів до дня виборів;


6) реєстрація кандидатів закінчується за 30 днів до дня виборів;
350.
7) передвиборні плакати кандидатів виготовляються не пізніш як за 15 днів до дня виборів.
-462- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 7 ст.43 вилучити.

Відхилено

7) передвиборні плакати кандидатів виготовляються не пізніш як за 15 днів до дня виборів.
351.
Стаття 44. Набуття повноважень Президентом України


Стаття 44. Набуття повноважень Президентом України
352.
1. Новообраний Президент України відповідно до статті 104 Конституції України набуває повноважень з моменту складання присяги народові України на урочистому засіданні Верховної Ради України не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.


1. Новообраний Президент України відповідно до статті 104 Конституції України набуває повноважень з моменту складання присяги народові України на урочистому засіданні Верховної Ради України не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів.
353.
2. Після складання присяги Центральна виборча комісія України вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України.


2. Після складання присяги Центральна виборча комісія України вручає новообраному Президентові України посвідчення Президента України.
354.
Стаття 45.Використання автоматизованої інформаційно- аналітичної системи
-463- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Статтю 45 вилучити, вона не має нормативного характеру.

Враховано

Стаття 45 виключена.
355.
1. Для оперативного спостереження за процесами голосування та підрахунку голосів використовуються технічні та програмні засоби автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії.356.
2. З моменту початку голосування і до моменту встановлення результатів виборів Президента України Центральною виборчою комісією автоматизована інформаційна система використовується виключно для оперативного спостереження за ходом та результатами голосування шляхом передачі даних від низових виборчих комісій до виборчих комісій вищого рівня і до Центральної виборчої комісії.357.
3. Дані про перебіг та результати голосування, отримані через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему, є попередньою інформацією, що не тягне за собою юридичних наслідків.358.
Глава 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Глава 8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
359.
Стаття 46. Відповідальність за порушення виборчого законодавства


Стаття 46. Відповідальність за порушення виборчого законодавства
360.
1. Особи, які перешкоджали шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або в інший спосіб вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним, вести передвиборну агітацію, публічно закликали або агітували за бойкотування виборів, а також голова, заступник голови, секретар і члени виборчих комісій, посадові чи службові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, які вчинили підлог виборчих документів, завідомо неправильний підрахунок голосів виборців, порушили таємницю голосування, допустили інше порушення цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законом.
-464- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.46 вилучити текст «публічно закликати або агітувати за бойкотування виборів,».

Враховано

1. Особи, які перешкоджали шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або в інший спосіб вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним, вести передвиборну агітацію, а також голова, заступник голови, секретар і члени виборчих комісій, посадові чи службові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, які вчинили підлог виборчих документів, завідомо неправильний підрахунок голосів виборців, порушили таємницю голосування, допустили інше порушення цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законом.


-465- Н.д.Ключковський Ю.Б. (Реєстр.картка №339)
До частини 1 ст.46 додати речення:
"Претенденти та кандидати, які допустили порушення цього Закону, можуть бути зняті з балотування рішенням Верховного Суду України за поданням Центральної виборчої комісії".

Відхилено
-466- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 46 викласти у такій редакції:
"Особи, які перешкоджають шляхом насильства, обману, погроз, підкупу або в інший спосіб вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним, вести передвиборчу агітацію, публічно закликали або агітували за бойкотування виборів, а також опублікували чи поширили в іншій спосіб завідомо неправильні відомості про кандидата або вчинили підлог виборчих документів, завідомо неправильний підрахунок голосів виборців, порушили таємницю голосування, допустили інше порушення цього Закону несуть адміністративну, кримінальну відповідальність та відшкодовують завдані матеріальні і моральні збитки у порядку, передбаченому законом".

Враховано частково


361.
2. До відповідальності, встановленої законом, притягаються також особи, які опублікували чи поширили в інший спосіб завідомо неправдиві відомості про кандидата.
-467- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В ст.46 після частини 2 додати частину 3:
"3. Заяви про порушення виборчого законодавства, в яких вказується на нявність ознак злочинів, подаються до органів прокуратури або органів Міністерства внутрішніх справ і розглядаються у встановленому законодавством порядку."

Відхилено

2. До відповідальності, встановленої законом, притягаються також особи, які опублікували чи поширили в інший спосіб завідомо неправдиві відомості про кандидата.
362.
Стаття 47. Зберігання виборчої документації


Стаття 47. Зберігання виборчої документації
363.
1. Після офіційного опублікування результатів голосування та підсумків виборів Центральна виборча комісія передає виборчу документацію до відповідної центральної державної архівної установи, територіальні та дільничні виборчі комісії - до відповідних місцевих державних архівних установ.


1. Після офіційного опублікування результатів голосування та підсумків виборів Центральна виборча комісія передає виборчу документацію до відповідної центральної державної архівної установи, територіальні та дільничні виборчі комісії - до відповідних місцевих державних архівних установ.
364.
2. Перелік виборчих документів, що підлягають зберіганню в державних архівних установах, визначається Центральною виборчою комісією.
-468- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Частину 2 статті 47 після слів "архівних установах" доповнити словами "а також строки зберігання", далі за текстом. У зв'язку з цим частину 3 статті вилучити.

Відхилено

2. Перелік виборчих документів, що підлягають зберіганню в державних архівних установах, визначається Центральною виборчою комісією.
365.
3. Виборчі бюлетені зберігаються п'ять років в місцевих державних архівних установах, після чого знищуються в установленому порядку.
-469- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину 3 ст.47 викласти в редакції:
"3. Виборчі бюлетені і списки з підписами виборців, які отримали бюлетені, зберігаються п"ять років в місцевих державних архівних установах, після чого знищуються в установленому порядку."

Враховано


3. Виборчі бюлетені і списки виборців зберігаються п'ять років в місцевих державних архівних установах, після чого знищуються в установленому порядку.
366.
4. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації відповідно до законодавства України.
-470- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В кінці частини 4 ст.47 додати:
"Списки з підписами виборців, які отримали бюлетені, надаються на вимогу громадян для вивчення і копіювання в приміщенні архіву власними засобами."

Відхилено

4. Державні архівні установи забезпечують доступ до виборчої документації по виборах Президента України в порядку, визначеному законодавством України.


-471- Н.д.Цибенко П.С. (Округ №110)
Н.д.Матвєєв В.Г. (Реєстр.картка №262)
У частині четвертій статті 47 слова "відповідно до законодавства України" замінити словами "по виборах Президента України в порядку, визначеному законодавством України".

Враховано


367.
Стаття 48. Набуття Законом чинності
-472- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Статтю 48 проекту викласти в такій редакції:
"Стаття 48. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Визнати таким, що втратив чинність Закон України "Про вибори Президента України" (№ 1297-ХІІ) від 5 липня 1991 року з наступними змінами ("Відомості Верховної Ради УРСР"; 1991. - № 33. - Ст.448; "Відомості Верховної Ради України": 1994. - № 8. - Ст.40, - № 33 - ст.298)".

Відхилено

Стаття 48. Набуття Законом чинності
368.
Цей Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.


Цей Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
369.
З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про вибори Президента України" 1991 року із змінами та доповненнями 1994 року (Відомості Верховної Ради України 1994 року N33 ст.298).


З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про вибори Президента України" 1991 року із змінами та доповненнями 1994 року ((№ 1297-ХІІ) від 5 липня 1991 року з наступними змінами ("Відомості Верховної Ради УРСР"; 1991. - № 33. - Ст.448; "Відомості Верховної Ради України": 1994. - № 8. - Ст.40, - № 33 - ст.298).


-473- Н.д.Вінський Й.В. (Реєстр.картка №346)
Доповнити Закон главою 9 "Перехідні положення".
Статтю 48 і 49 викласти в такій редакції:
"Ст.48. Призначити вибори Президента України на 31 жовтня 1999 року.
Ст.49. Встановити, що межі територіальних виборчих округів під час виборів Президента України 31 жовтня 1999 року співпадають з межами одномандатних виборчих округів по виборах до Верховної Ради України, які відбулись в 1998 році".

Відхилено* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні "Перехідні положення".
Статтю 48 і 49 викласти в такій редакції:
"Ст.48. Призначити вибори Президента України на 31 жовтня 1999 року.
Ст.49. Встановити, що межі територіальних виборчих округів під час виборів Президента України 31 жовтня 1999 року співпадають з межами одномандатних виборчих округів по виборах до Верховної Ради України, які відбулись в 1998 році".

Відхилено* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні