Назва: Про мисливське господарство та полювання
Автор: Народні депутати України В.Шпігало, О.Фурдичко катастрофи
Головний комітет: Народні депутати - члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про мисливське господарство та полювання


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про мисливське господарство та полювання
1.
Стаття 2. Мисливськi тварини як природний ресурс загальнодержавного значення
До мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення належать тварини, що перебувають у станi природної волi або утримуються в напiввiльних умовах у межах угiдь державних мисливських господарств, територiй природно-заповiдного фонду та земельних дiлянок лiсового фонду.
-1- Статтю 2 пропонується викласти у такій редакції:
"Стаття 2. Мисливські тварини як природний ресурс загальнодержавного значення
Мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі або утримуються у напіввільних умовах, належать до природних ресурсів загальнодержавного значення".
Враховано

Стаття 2. Мисливські тварини як природний ресурс загальнодержавного значення
Мисливські тварини, що перебувають у стані природної волі або утримуються у напіввільних умовах, належать до природних ресурсів загальнодержавного значення.
2.
Стаття 3. Право власностi на мисливських тварин та право користування цими тваринами
Мисливськi тварини, що перебувають у станi природної волi в межах територiї України, є об'єктом права власностi Українського народу.
Вiд iменi Українського народу права власника мисливських тварин здiйснюють органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування в межах, визначених Конституцiєю України.


Стаття 3. Право власностi на мисливських тварин та право користування цими тваринами
Мисливськi тварини, що перебувають у станi природної волi в межах територiї України, є об'єктом права власностi Українського народу.
Вiд iменi Українського народу права власника мисливських тварин здiйснюють органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування в межах, визначених Конституцiєю України.
3.
Право користування мисливськими тваринами здiйснюється з вилученням i без вилучення їх з природного середовища.
У приватнiй власностi юридичних i фiзичних осiб можуть знаходитися окремi мисливськi тварини, вилученi з природного середовища в установленому законодавством порядку, розведенi в неволi або набутi iншим шляхом, не забороненим законодавством.
З метою безпеки населення, а також в iнтересах охорони тваринного свiту право приватної власностi на окремих мисливських тварин може бути обмежено законом.
-2- Частину третю статті 3 пропонується замінити двома частинами такого змісту:
"Органи державної влади здійснюють права власника щодо всіх мисливських тварин, за винятком тих, які в порядку, установленому цим Законом та іншими актами законодавства, передані до комунальної власності чи приватної власності юридичних і фізичних осіб.
Користування мисливськими тваринами може здійснюватися з вилученням або без вилучення їх з природного середовища чи штучно створених напіввільних умов";
у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

Враховано

Органи державної влади здійснюють права власника щодо всіх мисливських тварин, за винятком тих, які в порядку, установленому цим Законом та іншими актами законодавства, передані до комунальної власності чи приватної власності юридичних і фізичних осіб.
Користування мисливськими тваринами може здійснюватися з вилученням або без вилучення їх з природного середовища чи штучно створених напіввільних умов.
4.
Стаття 4. Державне регулювання у галузi мисливського господарства та полювання
Державне регулювання у галузi мисливського господарства та полювання здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi мисливського господарства та полювання, його мiсцевi органи та iншi центральнi органи виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень.
-3- Статтю 4 сформулювати у такій редакції:
"Стаття 4. Державне регулювання у галузі мисливського
господарства та полювання
Державне регулювання у галузі мисливського господарства та полювання здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень, а також їх місцеві органи.
Органам місцевого самоврядування цим та іншими законами України можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади у сфері державного регулювання мисливського господарства та полювання".

Враховано

Стаття 4. Державне регулювання у галузі мисливського
господарства та полювання
Державне регулювання у галузі мисливського господарства та полювання здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх повноважень, а також їх місцеві органи.
Органам місцевого самоврядування цим та іншими законами України можуть бути надані окремі повноваження органів виконавчої влади у сфері державного регулювання мисливського господарства та полювання.
5.
Стаття 5. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi мисливського господарства та полювання
До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi мисливського господарства та полювання належить:


Стаття 5. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi мисливського господарства та полювання
До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у галузi мисливського господарства та полювання належить:
6.
забезпечення реалiзацiї державної полiтики у галузi охорони, використання i вiдтворення тваринного свiту;
розроблення та здiйснення загальнодержавних програм мисливського господарства;
забезпечення державного регулювання та контролю у галузi охорони, використання та вiдтворення мисливських тварин;
затвердження порядку встановлення лiмiтiв та видачi дозволiв на використання мисливських тварин;
органiзацiя зовнiшньоекономiчних зв'язкiв i мiжнародного спiвробiтництва у галузi мисливського господарства та полювання;
вирiшення iнших питань у межах своїх повноважень.
-4- Абзац другий статті 5 замінити трьома абзацами такого змісту:
"забезпечення реалізації державної політики у галузі мисливського господарства та полювання;
передача мисливських тварин, що перебувають у державній власності, у комунальну власність та приватну власність юридичних і фізичних осіб;
встановлення відповідно до цього Закону та інших актів законодавства порядку видачі дозволів на використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення";
у зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати абзацами п'ятим - дев'ятим;

Враховано

забезпечення реалізації державної політики у галузі мисливського господарства та полювання;
передача мисливських тварин, що перебувають у державній власності, у комунальну власність та приватну власність юридичних і фізичних осіб;
встановлення відповідно до цього Закону та інших актів законодавства порядку видачі дозволів на використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення;
7.
Стаття 6. Повноваження спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi мисливського господарства та полювання
До повноважень спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi мисливського господарства та полювання належить:
здiйснення державного регулювання i контролю у галузi мисливського господарства та полювання;
органiзацiя робiт з охорони, використання i вiдтворення мисливських тварин, збереження та полiпшення стану мисливських угiдь;


Стаття 6. Повноваження спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi мисливського господарства та полювання
До повноважень спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi мисливського господарства та полювання належить:
здiйснення державного регулювання i контролю у галузi мисливського господарства та полювання;
органiзацiя робiт з охорони, використання i вiдтворення мисливських тварин, збереження та полiпшення стану мисливських угiдь;
8.
встановлення порядку видачi та видача вiдповiдно до цього Закону дозволiв на використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення;
прийняття рiшення про припинення полювання у випадках, передбачених цим Законом;
-5- Абзац четвертий статті 6 викласти у такій редакції:
"видача дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності".

Враховано

видача дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності;
9.
Стаття 14. Документи на право полювання
Документами на право полювання є:
посвiдчення мисливця;
У статті 14 Закону необхідно:
у частині першій:

Стаття 14. Документи на право полювання
Документами на право полювання є:
посвiдчення мисливця;
10.
квиток громадської мисливської органiзацiї - користувача мисливських угiдь;
-6- Абзац третій виключити;

Враховано


11.
документ (вiдмiтка) про сплату державного мита;
-7- Абзац четвертий викласти у такій редакції:
"щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з позначкою про сплату державного мита";

Враховано


щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання з позначкою про сплату державного мита;
12.
дозвiл на добування мисливських тварин (лiцензiя, вiдстрiльна картка);
-8- Абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка тощо)";

Враховано

дозвiл на добування мисливських тварин (лiцензiя, вiдстрiльна картка тощо);
13.
вiдповiдний дозвiл на право користування вогнепальною мисливською зброєю;


вiдповiдний дозвiл на право користування вогнепальною мисливською зброєю;
14.
паспорт на собак мисливських порiд, iнших ловчих звiрiв i птахiв з вiдмiткою про допуск до полювання у поточному роцi у разi їх використання пiд час полювання.паспорт на собак мисливських порiд, iнших ловчих звiрiв i птахiв з вiдмiткою про допуск до полювання у поточному роцi у разi їх використання пiд час полювання.

15.
Зазначенi документи мисливець зобов'язаний мати пiд час здiйснення полювання, транспортування або перенесення продукцiї полювання i пред'являти їх на вимогу осiб, уповноважених здiйснювати контроль у галузi мисливського господарства та полювання.Зазначенi документи мисливець зобов'язаний мати пiд час здiйснення полювання, транспортування або перенесення продукцiї полювання i пред'являти їх на вимогу осiб, уповноважених здiйснювати контроль у галузi мисливського господарства та полювання.

16.
Посвiдчення мисливця видається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi мисливського господарства та полювання або його мiсцевими органами в установленому ним порядку.

-9- Частину третю викласти у такій редакції:
"Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання або його місцевими органами у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.
Розмір державного мита, а також платежів за видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання встановлюється у порядку, передбаченому законодавством".

Враховано

Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання або його місцевими органами у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.
Розмір державного мита, а також платежів за видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки обліку добутої дичини і порушень правил полювання встановлюється у порядку, передбаченому законодавством.
17.
Розмiр плати за видачу посвiдчення мисливця встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв.


Розмiр плати за видачу посвiдчення мисливця встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв.
18.
Стаття 20. Заборони щодо здiйснення полювання
3 метою рацiонального використання мисливських тварин, охорони диких тварин, а також середовища їх перебування забороняється:
1) полювання без документiв визначених статтею 14 цього Закону;
полювання на тварин, не зазначених у дозволах на добування мисливських тварин, або понад встановлену в цих дозволах норму;
-10- Вважаємо за доцільне пункт 1 статті 20 викласти в такій редакції:
"1) полювати без належного на те дозволу, а саме:
без документів, визначених статтею 14 цього Закону;
полювання на тварин, які не зазначені у дозволах на добування мисливських тварин або понад встановлену в цих дозволах норму".
Враховано

Стаття 20. Заборони щодо здiйснення полювання
3 метою рацiонального використання мисливських тварин, охорони диких тварин, а також середовища їх перебування забороняється:
1) полювати без належного на те дозволу, а саме:
без документів, визначених статтею 14 цього Закону;
полювання на тварин, які не зазначені у дозволах на добування мисливських тварин або понад встановлену в цих дозволах норму
19.
Стаття 22. Порядок надання у користування мисливських угiдь
Мисливськi угiддя для ведення мисливського господарства надаються у користування Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними та Київською i Севастопольською мiськими радами за поданням мiсцевого органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi мисливського господарства та полювання i за погодженням з сiльськими, селищними радами, мiсцевими органами спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища та власниками або користувачами земельних дiлянок.
Мисливськi угiддя надаються у користування на строк не менш як на 15 рокiв.

-11- Частину першу статті 22 пропонуємо викласти у такій редакції:
"Мисливські угіддя для ведення мисливського господарства надаються у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням місцевого органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, погодженим з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, а також власниками або користувачами земельних ділянок".

Враховано

Стаття 22. Порядок надання у користування мисливських угiдь
Мисливські угіддя для ведення мисливського господарства надаються у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням місцевого органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання, погодженим з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, а також власниками або користувачами земельних ділянок.
Мисливськi угiддя надаються у користування на строк не менш як на 15 рокiв.

20.
Площа мисливських угiдь, що надаються користувачевi, повинна становити не менше 3 тис. гектарiв.
Переважне право на користування мисливськими угiддями мають:
власники та постiйнi користувачi земельних дiлянок;
користувачi мисливських угiдь, якi продовжують строк користування цими угiддями.
-12- Абзац третій статті 22 доповнити і викласти в такій редакції:
"Площа мисливських угідь, що надаються користувачеві, повинна становити не менше 3 тис. гектарів, але не більше ніж 35 відсотків від загальної площі мисливських угідь Автономної Республіки Крим, області".

Враховано


Площа мисливських угідь, що надаються користувачеві, повинна становити не менше 3 тис. гектарів, але не більше ніж 35 відсотків від загальної площі мисливських угідь Автономної Республіки Крим, області.
Переважне право на користування мисливськими угiддями мають:
власники та постiйнi користувачi земельних дiлянок;
користувачi мисливських угiдь, якi продовжують строк користування цими угiддями.
21.
Стаття 23. Припинення права користування мисливськими угiддями
Право користування мисливськими угiддями припиняється у разi:
закiнчення строку користування;
добровiльної вiдмови вiд користування;
припинення дiяльностi юридичних осiб, яким надано у користування мисливськi угiддя;
систематичного невиконання обов'язкiв щодо охорони та вiдтворення мисливських тварин, зобов'язань, обумовлених договором мiж користувачем мисливських угiдь та власником (користувачем) земельних дiлянок або мiсцевим органом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi ведення мисливського господарства та полювання, а також в iнших випадках, передбачених законодавством;
погiршення якостi мисливських угiдь з вини їх користувача.

Стаття 23. Припинення права користування мисливськими угiддями
Право користування мисливськими угiддями припиняється у разi:
закiнчення строку користування;
добровiльної вiдмови вiд користування;
припинення дiяльностi юридичних осiб, яким надано у користування мисливськi угiддя;
систематичного невиконання обов'язкiв щодо охорони та вiдтворення мисливських тварин, зобов'язань, обумовлених договором мiж користувачем мисливських угiдь та власником (користувачем) земельних дiлянок або мiсцевим органом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi ведення мисливського господарства та полювання, а також в iнших випадках, передбачених законодавством;
погiршення якостi мисливських угiдь з вини їх користувача.
22.
Рiшення про припинення права користування мисливськими угiддями, крiм випадку закiнчення строку користування, приймається Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними та Київською i Севастопольською мiськими радами за поданням мiсцевого органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi мисливського господарства та полювання або мiсцевого органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища, або власника чи користувача земельних дiлянок.
-13- Частину другу статті 23 необхідно сформулювати у такій редакції:
"Рішення про припинення права користування мисливськими угіддями, крім випадку закінчення строку користування, приймаються за поданням місцевих органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання або у галузі охорони навколишнього природного середовища тими ж органами, які уповноважені на надання мисливських угідь".
Враховано

Рішення про припинення права користування мисливськими угіддями, крім випадку закінчення строку користування, приймаються за поданням місцевих органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання або у галузі охорони навколишнього природного середовища тими ж органами, які уповноважені на надання у користування мисливських угідь.


-14- Закон необхідно доповнити статтями 24, 25 та 26 такого змісту, змінивши відповідно нумерацію наступних статей:
"Стаття 24. Плата за користування мисливськими угіддями
Користування мисливськими угіддями є платним.
Розмір та порядок внесення плати за користування мисливськими угіддями визначаються у договорі між користувачем мисливських угідь та власником або постійним користувачем земельних ділянок, на яких знаходяться ці угіддя.
Розмір плати за користування мисливськими угіддями встановлюється залежно від їх місцезнаходження, природної якості та інших факторів.
Стаття 25. Збір за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення
За використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення з користувачів мисливських угідь справляється збір.
Збір за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення не справляється у разі:
використання тварин у цілях, передбачених статтями 29 та 30 цього Закону;
добування тварин, які не перебувають у державній власності.
Розмір збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення встановлюється для окремих видів (груп видів) тварин залежно від їх поширення, чисельності, відтворювальної здатності та обсягу добування.
Порядок справляння і розміри збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 26. Розподіл коштів від сплати збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення
Кошти від сплати збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення у розмірі 50 відсотків перераховуються до державного бюджету і 50 відсотків - до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міста Севастополя.
Кошти від сплати збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення, що надходять до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міста Севастополя, розподіляються між місцевими бюджетами різних рівнів відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними і Севастопольською міською радами".
Враховано


Стаття 24. Плата за користування мисливськими угіддями
Користування мисливськими угіддями є платним.
Розмір та порядок внесення плати за користування мисливськими угіддями визначаються у договорі між користувачем мисливських угідь та власником або постійним користувачем земельних ділянок, на яких знаходяться ці угіддя.
Розмір плати за користування мисливськими угіддями встановлюється залежно від їх місцезнаходження, природної якості та інших факторів.
Стаття 25. Збір за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення
За використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення з користувачів мисливських угідь справляється збір.
Збір за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення не справляється у разі:
використання тварин у цілях, передбачених статтями 29 та 30 цього Закону;
добування тварин, які не перебувають у державній власності.
Розмір збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення встановлюється для окремих видів (груп видів) тварин залежно від їх поширення, чисельності, відтворювальної здатності та обсягу добування.
Порядок справляння і розміри збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 26. Розподіл коштів від сплати збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення
Кошти від сплати збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення у розмірі 50 відсотків перераховуються до державного бюджету і 50 відсотків - до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міста Севастополя.
Кошти від сплати збору за використання мисливських тварин як природного ресурсу загальнодержавного значення, що надходять до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міста Севастополя, розподіляються між місцевими бюджетами різних рівнів відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними і Севастопольською міською радами
23.
Стаття 32. Продукцiя полювання, мисливськi трофеї
Перната дичина та хутровi звiрi, а також субпродукти копитних тварин, добутих мисливцем пiд час полювання в установленому цим Законом порядку, є власнiстю мисливця.


Стаття 32. Продукцiя полювання, мисливськi трофеї
Перната дичина та хутровi звiрi, а також субпродукти копитних тварин, добутих мисливцем пiд час полювання в установленому цим Законом порядку, є власнiстю мисливця.
24.
Шкури, м'ясо, роги та iкла копитних тварин, добутих у процесi полювання, а також вiдловленi живi тварини здаються користувачевi мисливських угiдь. Учасники полювання мають переважне право на придбання цiєї продукцiї (крiм живих тварин).
-15- У частині другій статті 32 слова "крім живих тварин" слід виключити.

Враховано

Шкури, м'ясо, роги та iкла копитних тварин, добутих у процесi полювання, а також вiдловленi живi тварини здаються користувачевi мисливських угiдь. Учасники полювання мають переважне право на придбання цiєї продукцiї.
25.
Стаття 37. Правовий та соцiальний захист працiвникiв, уповноважених здiйснювати контроль у галузi мисливського господарства та полювання
Частина сьома
На iнспекторiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища, посадових осiб спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi мисливського господарства та полювання, їх органiв на мiсцях, а також посадових осiб користувачiв мисливських угiдь поширюється дiя законiв щодо правового та соцiального захисту працiвникiв правоохоронних органiв.
-16- Частину сьому статті 37 пропонується виключити.

Враховано

Стаття 37. Правовий та соцiальний захист працiвникiв, уповноважених здiйснювати контроль у галузi мисливського господарства та полювання
Частина сьома

26.
Стаття 40. Вiдшкодування збиткiв, завданих унаслiдок порушення законодавства у галузi мисливського господарства та полювання
Вiдшкодування збиткiв, завданих унаслiдок порушення законодавства у галузi мисливського господарства та полювання, здiйснюється добровiльно або за рiшенням суду, арбiтражного суду вiдповiдно до законодавства за затвердженими в установленому порядку таксами.
Такси для обчислення розмiру вiдшкодування збиткiв, завданих унаслiдок порушення законодавства в галузi мисливського господарства та полювання, затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища i спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв.


Стаття 40. Вiдшкодування збиткiв, завданих унаслiдок порушення законодавства у галузi мисливського господарства та полювання
Вiдшкодування збиткiв, завданих унаслiдок порушення законодавства у галузi мисливського господарства та полювання, здiйснюється добровiльно або за рiшенням суду, арбiтражного суду вiдповiдно до законодавства за затвердженими в установленому порядку таксами.
Такси для обчислення розмiру вiдшкодування збиткiв, завданих унаслiдок порушення законодавства в галузi мисливського господарства та полювання, затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi охорони навколишнього природного середовища i спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв.
27.
Кошти, вiдшкодованi як покриття збиткiв, заподiяних мисливському господарству внаслiдок порушення законодавства у галузi мисливського господарства та полювання, спрямовуються на поновлення ресурсу мисливського господарства, якому завдано збиткiв, незалежно вiд того, хто є користувачем мисливських угiдь.
-17- Абзац третій статті 40 виключити.
Враховано* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні