Назва: «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» ВИТЯГ
Автор: Верховна Рада України
Головний комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Закон України


Закон України

Про державнi соцiальнi стандарти та


Про державнi соцiальнi стандарти та

державнi соцiальнi гарантiї


державнi соцiальнi гарантiї

Стаття 5. Порядок формування, встановлення та затвердження державних соцiальних стандартiв i нормативiв


Стаття 5. Порядок формування, встановлення та затвердження державних соцiальних стандартiв i нормативiв

Державнi соцiальнi стандарти i нормативи формуються та встановлюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за участю та погодженням з iншими сторонами соцiального партнерства, якщо iнше не передбачено законами України.
-1-
Пропонується викласти текст статті 5 у такій редакції:
"Державні соціальні стандарти і нормативи формуються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за участю та погодженням з іншими сторонами соціального партнерства, якщо інше не передбачено законами України.
Враховано частково

Державнi соцiальнi стандарти i нормативи формуються, встановлюються та затверджуються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за участю та погодженням з iншими сторонами соцiального партнерства, якщо iнше не передбачено Конституцією України та законами України.

Державнi соцiальнi стандарти та найважливiшi державнi соцiальнi нормативи затверджуються Верховною Радою України.
Прожитковий мінімум та державні соціальні стандарти у сфері доходів населення встановлюються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, а всі інші державні соціальні стандарти і нормативи, зазначені у розділі II цього Закону, встановлюються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади".
Стаття 23. Державна пiдтримка забезпечення надання державних соцiальних гарантiй


Стаття 23. Державна пiдтримка забезпечення надання державних соцiальних гарантiй

Держава здiйснює фiнансову пiдтримку мiсцевого самоврядування з метою забезпечення надання державних соцiальних гарантiй на основi нормативiв витрат (фiнансування).


Держава здiйснює фiнансову пiдтримку мiсцевого самоврядування з метою забезпечення надання державних соцiальних гарантiй на основi нормативiв витрат (фiнансування).

Цiльова державна пiдтримка здiйснюється з метою вирiвнювання можливостей окремих територiальних громад щодо забезпечення надання державних соцiальних гарантiй.


Цiльова державна пiдтримка здiйснюється з метою вирiвнювання можливостей окремих територiальних громад щодо забезпечення надання державних соцiальних гарантiй.

Державнi соцiальнi гарантiї, державнi соцiальнi стандарти i нормативи та нормативи витрат (фiнансування) є основою для визначення мiнiмального розмiру мiсцевого бюджету - розрахункового мiнiмально допустимого обсягу його доходiв та видаткiв. Виходячи з цього розмiру здiйснюється надання дотацiй та субвенцiй з Державного бюджету України обласним та районним бюджетам для наступного розподiлу у формi цiльових дотацiй мiсцевим бюджетам.
-2-
Пропоную частини третю-шосту статті 23 із Закону виключити.Відхилено
Державнi соцiальнi гарантiї, державнi соцiальнi стандарти i нормативи та нормативи витрат (фiнансування) є основою для визначення мiнiмального розмiру мiсцевого бюджету - розрахункового мiнiмально допустимого обсягу його доходiв та видаткiв. Виходячи з цього розмiру здiйснюється надання дотацiй та субвенцiй з Державного бюджету України обласним та районним бюджетам для наступного розподiлу у формi цiльових дотацiй мiсцевим бюджетам.

Основою для надання державної цiльової пiдтримки є iнвестицiйна програма, яка розробляється органами мiсцевого самоврядування на основi розрахункiв обсягу капiтальних вкладень, необхiдних для розвитку вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць iз дотриманням державних соцiальних стандартiв i нормативiв.


Основою для надання державної цiльової пiдтримки є iнвестицiйна програма, яка розробляється органами мiсцевого самоврядування на основi розрахункiв обсягу капiтальних вкладень, необхiдних для розвитку вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць iз дотриманням державних соцiальних стандартiв i нормативiв.

Пiд час прийняття Закону України про Державний бюджет України на поточний рiк обсяг державних дотацiй та субвенцiй визначається окремою статтею з урахуванням коштiв, необхiдних для реалiзацiї прийнятих на пiдставi договорiв iнвестицiйних програм.


Пiд час прийняття Закону України про Державний бюджет України на поточний рiк обсяг державних дотацiй та субвенцiй визначається окремою статтею з урахуванням коштiв, необхiдних для реалiзацiї прийнятих на пiдставi договорiв iнвестицiйних програм.

Надання державної пiдтримки здiйснюється за умови, що питома вага коштiв з Державного бюджету України не перевищуватиме 50 aiдсоткiв загальної суми витрат вiдповiдного мiсцевого бюджету.


Надання державної пiдтримки здiйснюється за умови, що питома вага коштiв з Державного бюджету України не перевищуватиме 50 вiдсоткiв загальної суми витрат вiдповiдного мiсцевого бюджету.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні