Назва: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток


Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток
1.
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
2.
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:


I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
3.
І. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 43 - 44, ст. 268):


І. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 43 - 44, ст. 268):
4.
1). доповнити Кодекс статтею 78-1 такого змісту:


1). доповнити Кодекс статтею 78-1 такого змісту:
5.
"Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при визначенні тривалості щорічних відпусток


"Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при визначенні тривалості щорічних відпусток
6.
Святкові і неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються".


Святкові і неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються".
7.
2). у статті 79:
-1- Президент України
Пункт 2 доповнити після абзацу другого новими абзацами такого змісту:
частину шосту доповнити реченням такого змісту:
"При цьому невикористана частина відпустки надається з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини";
Відхилено

Пропозиція протирічить статті 8-1 Кодексу законів про працю України, а також статтям 8 і 9 Конвенції Міжнародної організації праці № 132 про оплачувані відпустки (переглянутої в 1970 році), ратифікованої Верховною Радою України 29.05.2001р.
2). у статті 79:
8.
у частині п'ятій слова "який зобов'язаний повідомити" замінити словами "який зобов'язаний письмово повідомити";


у частині п'ятій слова "який зобов'язаний повідомити" замінити словами "який зобов'язаний письмово повідомити";
9.
частину восьму доповнити реченням такого змісту: "У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки";


частину восьму доповнити реченням такого змісту: "У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки";
10.
3). пункт 1 частини першої статті 80 після слова "терміну" доповнити словом "письмового";


3). пункт 1 частини першої статті 80 після слова "терміну" доповнити словом "письмового";
11.
4). частину другу статті 81 після слів "повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки" доповнити словами "і не одержав за них грошову компенсацію";


4). частину другу статті 81 після слів "повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки" доповнити словами "і не одержав за них грошову компенсацію";
12.
5). у частині першій статті 82:


5). у частині першій статті 82:
13.
у пункті 1 слова "неповного робочого дня" замінити словами "неповного робочого часу";


у пункті 1 слова "неповного робочого дня" замінити словами "неповного робочого часу";
14.
у пункті 4 слова "статтею 25 і частиною другою статті 26" замінити словами "статтями 25 і 26".


у пункті 4 слова "статтею 25 і частиною другою статті 26" замінити словами "статтями 25 і 26".
15.
6). частину третю статті 84 викласти у такій редакції:
-2- Президент України
Пункт 6 викласти в такій редакції:
"6) частину третю статті 84 виключити".
Враховано частково

6). частину третю статті 84 викласти у такій редакції:


-3- Н.д.Сухий Я.М. (Округ №78)
Частину третю статті 84 викласти у такій редакції:
"У разі простою підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів з незалежних від працівників причин власник або уповноважений ним орган може надавати працівникам за їх заявою відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням терміном до 3 місяців протягом календарного року в порядку, визначеному колективним договором"


16.
"У разі простою підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів з незалежних від працівників причин власник або уповноважений ним орган може надавати працівникам за їх згодою відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням терміном до 6 місяців протягом року в порядку, визначеному колективним договором"


"У разі простою підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів з незалежних від працівників причин власник або уповноважений ним орган може надавати працівникам за їх заявою відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням терміном до 3 місяців протягом року в порядку, визначеному колективним договором";
17.
7). у статті 182-1:


7). у статті 182-1:
18.
частину першу викласти у такій редакції:


частину першу викласти у такій редакції:
19.
"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину - інваліда, або яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).


"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину - інваліда, або яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).
20.
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів".


За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів".
21.
частину третю доповнити словами "а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу".


частину третю доповнити словами "а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу".
22.
8). у пункті 3 частини першої статті 211 слова "без урахування вихідних" виключити;


8). у пункті 3 частини першої статті 211 слова "без урахування вихідних" виключити;
23.
9). у статті 213 слова "протягом року" замінити словами "протягом навчального року".


9). у статті 213 слова "протягом року" замінити словами "протягом навчального року".
24.
10). у статті 216:


10). у статті 216:
25.
у назві статті слова "у вищих закладах освіти та аспірантурі" замінити словами "у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі";


у назві статті слова "у вищих закладах освіти та аспірантурі" замінити словами "у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі";
26.
в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 1 та в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 2 частини першої слово "щорічно" виключити;


в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 1 та в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 2 частини першої слово "щорічно" виключити;
27.
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:


доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
28.
"Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації".


"Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації".
29.
У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;


У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;
30.
доповнити статтю частиною шостою такого змісту:


доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
31.
"Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року".


"Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року".
32.
11). у тексті Кодексу слова "заклад освіти" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі.


11). у тексті Кодексу слова "заклад освіти" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі.
33.
2. У Законі України "Про відпустки"
-4- Президент України
У статті 2 пункти 1 і 3 виключити
Враховано частково

2. У Законі України "Про відпустки"
34.
(Відомості Верховної Ради України, 1997р., №2, 2000р., №51-52, ст.449):


(Відомості Верховної Ради України, 1997р., №2, 2000р., №51-52, ст.449):
35.
1). останнє речення частини першої статті 12 виключити;


1). друге речення частини першої статті 12 виключити;
36.
2). текст статті 19 викласти у такій редакції:


2). текст статті 19 викласти у такій редакції:
37.
"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину - інваліда, або яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу).


"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину - інваліда, або яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу).
38.
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів".


За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів".
39.
3). доповнити статтю 26 частиною другою такого змісту:
-5- Н.д.Сухий Я.М. (Округ №78)
Доповнити Закон змінами до Закону України "Про відпустки", виклавши частину другу статті 26 Закону за змістом запропонованої редакції частини третьої статті 84 Кодексу законів про працю України

3). статтю 26 доповнити частиною другою такого змісту:
40.
"У разі простою підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів з незалежних від працівників причин, власник або уповноважений ним орган може надавати працівникам за їх згодою відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням терміном до 6 місяців протягом календарного року в порядку, визначеному колективним договором."


"У разі простою підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів з незалежних від працівників причин, власник або уповноважений ним орган може надавати працівникам за їх заявою відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням терміном до 3 місяців протягом календарного року в порядку, визначеному колективним договором."
41.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні