Назва: Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкове державного соціального страхування"
Автор: Народні депутати України Ю.Г.Донченко, П.С.Цибенко
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
(17.04.2001)


(17.04.2001)
2.
Вноситься народними депутатами


Вноситься народними депутатами
3.
України Ю.Донченком,


України Ю.Донченком,
4.
П.Цибенком


П.Цибенком
5.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
6.
Про внесення змін до статті 1 Закону України


Про внесення змін до статей 1 та 2 Закону України
7.
"Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового


"Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового
8.
державного соціального страхування"
-1- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Внести зміни до назви Закону, а саме: "Закон України про внесення змін до статей 1 та 2 Закону "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"
Враховано
державного соціального страхування"
9.
Верховна Рада Украї
ни п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
10.
І. Внести до статті 1 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної України, 2001 р., N 11, ст. 47) такі зміни:


І. Внести до Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" (Відомості Верховної України, 2001 р., N 11, ст. 47) такі зміни:
11.
1. Пункт 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:


У статті 1:
а) пункт 1:
після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:
12.
"для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці - 0, 7 відсотка від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян".
-2- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Фінансово обґрунтувати пропозицію щодо зниження розміру внесків на загальнообов'язкове страхування.
Дати обґрунтування умов, за якими визначається право підприємств на пільги із сплати обов'язкових платежів.
Із законопроекту вилучити положення про звільнення роботодавця від сплати внеску за працівників не інвалідів, які підлягають страхуванню на випадок безробіття.


-3- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Пропоную доповнити новим абзацом такого змісту: "для роботодавців - на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС - 0,5 відсотка від суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;"
ВідхиленоВраховано

"для роботодавців - на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці - окремо 0, 7 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 2,9 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці інших працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян;
для роботодавців - на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС - 0,5 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці", та підлягають обкладанню прибутковим податком з громадян ";
У зв'язку з цим абзаци третій-п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим-сьомим;


А в абзаці четвертому після слів "150 гривень" доповнити словами "та найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС".

абзац шостий після слів "150 гривень" доповнити словами "та найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах і в організаціях товариств УТОГ і УТОС";
13.
У зв'язку з цим абзаци третій-п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим-шостим.14.
2. Пункт 2 доповнити абзацом четвертим такого змісту:


б) пункт 2 доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:
15.
"роботодавці на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків суми витрат на оплату праці звільняються від сплати внесків в частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів".


" на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 відсотків, роботодавці звільняються від сплати внесків в частині витрат на оплату праці найманих працівників-інвалідів;


-4- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачується застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством".
Враховано
роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ та УТОС звільняються від сплати внесків ".


-5- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Доповнити пунктом 3 наступного змісту: "В п'ятому пункті слова "нижче 150 гривень" замінити на "що нижча за мінімальну заробітну плату встановлену законодавством".
В пункті шостому слова "більше 150 гривень" замінити на "що більша за мінімальну заробітну плату встановлену законодавством".
Відхилено

Статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачується застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та розмірах, встановлених законодавством".
16.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні