Назва: ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Автор: Народні депутати України В.Бондаренко, Р.Безсмертний, Б.Андресюк та інші
Головний комітет: Народні депутати України -члени Комітету з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ1.
ЗМІСТ
-1- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Виключити із законопроекту розділ "Зміст".

Враховано


2.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ3.
Стаття 1. Мета Закону4.
Стаття 2. Визначення i застосування термiнiв5.
Стаття 3. Поняття та основи правового статусу органу самоорганiзацiї населення6.
Стаття 4. Правовi засади утворення та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення7.
Стаття 5. Мета створення органу самоорганiзацiї населення8.
Стаття 6. Принципи органiзацiї та дiяльностi органу самоорганiзацiї населення9.
Стаття 7. Право громадян обирати та бути обраним до органу самоорганiзацiї населення10.
Стаття 8. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення11.
Роздiл II. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ12.
Стаття 9. Фiнансова основа органiв самоорганiзацiї населення13.
Стаття 10. Матерiальна основа органiв самоорганiзацiї населення14.
Роздiл III. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ15.
Стаття 11. Порядок iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення16.
Стаття 12. Пiдготовка рiшення ради щодо органу самоорганiзацiї населення.17.
Стаття 13. Рiшення ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення18.
Стаття 14. Рiшення ради про делегування органу самоорганiзацiї населення її власних повноважень19.
Стаття 15. Положення про орган самоорганiзацiї населення20.
Стаття 16. Типовi Положення про органи самоорганiзацiї населення21.
Стаття 17. Оприлюднення рiшень з питань органiв самоорганiзацiї населення22.
Стаття 18. Порядок утворення органу самоорганiзацiї населення23.
Стаття 19. Статут органу самоорганiзацiї населення24.
Стаття 20. Назва органу самоорганiзацiї населення25.
Стаття 21. Загальний склад органу самоорганiзацiї населення26.
Стаття 22. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення27.
Стаття 23. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення28.
Стаття 24. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення29.
Стаття 25. Скасування державної реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення30.
Стаття 26. Виконавчий орган органу самоорганiзацiї населення31.
РОЗДІЛ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ32.
Стаття 27. Види та правовi засади визначення повноважень органу самоорганiзацiї населення33.
Стаття 28. Правовий статус, порядок набуття та позбавлення власних невладних повноважень органу самоорганiзацiї населення34.
Стаття 29. Правовий статус, порядок надiлення та позбавлення делегованими повноваженнями орган самоорганiзацiї населення35.
Стаття 30. Власнi невладнi повноваження органу самоорганiзацiї населення36.
Стаття 31. Повноваження, якi сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi рада може делегувати органу самоорганiзацiї населення37.
Стаття 32. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування, що не можуть належати до компетенцiї органу самоорганiзацiї населення38.
Стаття 33. Повноваження голови, заступника голови органу самоорганiзацiї населення39.
Стаття 34. Повноваження секретаря органу самоорганiзацiї населення40.
РОЗДІЛ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ41.
Стаття 35. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення42.
Стаття 36. Рiшення органу самоорганiзацiї населення43.
Стаття 37. Порядок реєстрацiї та набрання чинностi актiв органiв самоорганiзацiї населення з питань владних повноважень.44.
Стаття 38. Порядок зупинення дiї, а також скасування актiв органiв самоорганiзацiї населення.45.
Стаття 39. Гласнiсть роботи i пiдзвiтнiсть органiв самоорганiзацiї населення46.
Стаття 40. Припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення
47.
РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ48.
Стаття 41. Гарантiї дiяльностi органу самоорганiзацiї населення49.
Стаття 42. Вiдповiдальнiсть органу самоорганiзацiї населення та його посадових осiб за порушення законодавства50.
Стаття 43. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення51.
Роздiл VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
52.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
53.
ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ


ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
54.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
55.
Стаття 1. Мета Закону


Стаття 1. Мета Закону
56.
Цей Закон визначає правовий статус, порядок утворення та органiзацiю дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення.


Цей Закон визначає правовий статус, порядок органiзацiї та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення.
57.
Стаття 2. Визначення i застосування термiнiв
-2- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399), Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 2 виключити.

Відхилено

Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі


-3- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі
Основні терміни, використані в цьому Законі мають такі значення:
органи самоорганізації населення - виборні органи місцевого самоврядування, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній спільній території в межах села, селища, міста;
власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це повноваження, віднесені законами України до виключного відання цього органу;
делегованi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це власні повноваження сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, якими вона наділяє орган самоорганізації населення з передачею відповідних коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.".

Враховано

Основні терміни, використані в цьому Законі мають такі значення:
органи самоорганізації населення - виборні органи місцевого самоврядування, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній спільній території в межах села, селища, міста;
власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це повноваження, віднесені законами України до виключного відання цього органу;
делегованi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це власні повноваження сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, якими вона наділяє орган самоорганізації населення з передачею відповідних коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.
58.
1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:
-4- Кабінет Міністрів України
У статті 2 об'єднати дві частини в одну.


Враховано частково

-5- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У частині 1 ст.2 спочатку дати визначення органу самоорганізації населення.

Враховано


59.
посадова особа органу самоорганiзацiї населення - особа, яка працює в органi самоорганiзацiї населення, має вiдповiднi повноваження у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцiй i отримує заробiтну плату за рахунок коштiв цього органу в порядку, передбаченому статутом територiальної громади або рiшенням вiдповiдної ради;
-6- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
В абзаці першому частини 1 ст.2 слова "або рішенням відповідної ради" виключити.

Відхилено

-7- Кабінет Міністрів України
Перший абзац част.1 ст.2 виключити.
Відхилено


-8- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абзаці першому частини 1 ст.2 після слів "яка працює" додати слова "на певній посаді".

Відхилено

-9- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Частину 1 ст.33 перенести у частину 1 ст.2.

Відхилено

-10- Кабінет Міністрів України
По всьому тексту законопроекту слова "голова органу самоорганізації населення" замінити на "керівник органу самоорганізації населення" у відповідних відмінках.

Враховано


60.
власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це невладнi повноваження цього органу, якi встановленi законами України, статутом територiальної громади, рiшеннями органу мiсцевого самоврядування та статутом органу самоорганiзацiї населення як його виключне право;
-11- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
В абзаці другому частини 1 ст.2 текст ", рішенням органу місцевого самоврядування" виключити.

Враховано
-12- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Скрізь по тексту законопроекту виключити слово "невладні" в усіх відмінках.

Враховано
-13- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У другому абзаці частини 1 ст.2 текст "органу місцевого самоврядування та статутом" замінити текстом "відповідних органів місцевого самоврядування та положенням про орган самоорганізації населення", а слова "органу самоорганiзацiї населення" виключити.

Враховано


61.
делегованi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це частина власної компетенцiї сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради щодо вирiшення питань мiсцевого значення, яка передана органу самоорганiзацiї населення;
-14- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Абзац третій частини 1 ст.2 виключити.

Відхилено
-15- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У третьому абзаці частини 1 ст.2 виключити слово "власної" та текст "щодо вирішення питань місцевого значення".

Враховано частково

-16- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
В третьому абзаці част.1 ст.2 і по всьому тексту законопроекту слово "компетенції" замінити на слово "повноважень" у відповідних відмінках.

Враховано


62.
територiально-функцiональний принцип дiї органу самоорганiзацiї населення - виконання органом самоорганiзацiї населення на частинi територiї дiї територiальної громади надiлених радою її окремих повноважень щодо вирiшення питань мiсцевого значення, задоволення культурно-побутових та iнших потреб населення;
-17- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У четвертому абзаці частини 1 ст.2 визначення "територіально-функціональний принцип дії органу самоорганізації населення" виключити або дати інше формулювання.

Враховано частково
-18- Кабінет Міністрів України
Четвертий абзац частини 1 ст.2 виключити.
Враховано
-19- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У четвертому абзаці частини 1 ст.2 текст "частині території дії територіальної громади наділених радою її окремих" замінити текстом "території його дії власних та делегованих".
Відхилено63.
територiя дiї органу самоорганiзацiї населення - частина територiї дiї територiальної громади, у межах якої владнi рiшення органу самоорганізції населення є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб;
-20- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
П'ятий абзац частини 1 ст.2 викласти у редакції:
"територія дії органу самоорганізації населення - територія на якій проживає частина територіальної громади, яка утворила цей орган;"

Відхилено64.
територiя дiї органу самоорганiзацiї населення - частина територiї дiї територiальної громади, у межах якої владнi рiшення органу самоорганiзацiї населення є обов'язковими для юридичних i фiзичних осiб;
-21- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Абзац шостий частини 1 ст.2 виключити.

Враховано

-22- Кабінет Міністрів України
Абзаци 6, 7, част.1 ст.2 виключити.

Враховано


65.
об'єкти комунальної власностi - рухоме i нерухоме майно, доходи мiсцевих бюджетiв, iншi кошти, земля, природнi ресурси, що є у власностi територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах, а також об'єкти їхньої спiльної власностi, що перебувають в управлiннi районних i обласних рад;
-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У сьомому абзаці частини 1 ст.2 виключити текст "районів у містах,".

Відхилено


66.
владнi повноваження - право то обов'язок органiв та посадових осiб в порядку i межах, визначених законом, приймати обов'язковi для виконання, додержання, використання та застосування юридичними i фiзичними особами на вiдповiднiй територiї рiшень з питань, встановлених законодавством згiдно з Конституцiєю та законами України.
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У восьмому абзаці частини 1 ст.2 викласти у редакції: "владні повноваження - право та обов'язок органів та посадових осіб, в межах своєї компетенції, приймати рішення обов'язкові для юридичних і фізичних осіб"

Відхилено


-25- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
В восьмому абзаці част.1 ст.2 слова "приймати рішення" перенести після слова "осіб".
Відхилено

-26- Кабінет Міністрів України
У восьмому абзаці част.1 ст.2 і по всьому тексту законопроекту слово "владні" замінити на слово "власні".

Враховано частково67.
2. У цьому Законi наведенi нижче термiни застосовуються у такому значеннi:
-27- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383),
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У ст.2 назву частини 2 зняти, а перелік термінів частини 1 просто продовжити.

Враховано частково

-28- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 2 ст.2 виключити.

Враховано


68.
загальнi збори громадян - загальнi збори громадян за мiсцем проживання або конференцiї їх представникiв;
-29- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У абзаці 1 частини 2 ст.2 виключити текст "або конференції їх представників".

Враховано

-30- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
По всьому тексту законопроекту термін "загальні збори громадян" замінити терміном "загальні збори громадян за місцем проживання".

Враховано


69.
рада - сiльська, селищна мiська або районна у мiстi рада;70.
компетенцiя - обсяг владних та невладних повноважень органу або посадової особи, якi характеризують його мiсце в системi влади.
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У абзаці 3 частини 2 ст.2 текст "які характеризують його місце в системі влади" замінити текстом "визначених законодавством, нормативними актами органів державної влади та рішеннями органів місцевого самоврядування".

Відхилено71.
Стаття 3. Поняття та основи правового статусу органу самоорганiзацiї населення
-32- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві ст.3 виключити текст "Поняття та".

Відхилено

Стаття 3. Поняття органу самоорганiзацiї населення


-33- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Поняття органу самоорганiзацiї населення
1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення.
2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів міст, районів у містах, сіл.
3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:
1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань в межах Конституції і законів України;
2) задоволення, соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
3) участь у реалiзацiї соцiально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм."

Враховано

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення.
2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів міст, районів у містах, сіл.
3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:
1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань в межах Конституції і законів України;
2) задоволення, соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
3) участь у реалiзацiї соцiально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

72.
1. Орган самоорганiзацiї населення - виборний орган частини територiальної громади, що обирається загальними зборами громадян за iнiцiативою жителiв населеного пункту згiдно з дозволом ради, i який може бути надiлений радою частиною її власної компетенцiї, фiнансами, майном, а також правом здiйснювати неприбуткову господарську дiяльнiсть.
-34- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 3 слово "виборний" замінити на слово "представницький".

Відхилено

-35- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У частині 1 ст.3 текст "згідно з дозволом ради," виключити.

Враховано


-36- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.3 текст "загальними зборами громадян за ініціативою жителів населеного пункту" замінити текстом "усіма громадянами, які мають право голосу і проживають на відповідній території", а після слів "наділений радою частиною її" вилучити слово "власної".

Враховано частково
-37- Кабінет Міністрів України
Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частину 1 статті 3 викласти в такій редакції:
"1. Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, міста."

Враховано частково


73.
2. Орган самоорганiзацiї населення входить в систему мiсцевого самоврядування i пiдпорядковується сiльськiй, селищнiй мiськiй, районнiй у мiстi радi.
-38- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 2 ст.3 виключити.
Враховано
-39- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частину 2 ст.3 викласти в редакції:
"2. Орган самоорганізації населення входить до системи місцевого самоврядування села, селища, міста, району в місті і підпорядкований відповідній раді та її виконавчому комітету."

Відхилено
-40- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.3 після слова "міський" доповнити текстом "(для міст де немає районних у місті рад)".

Відхилено


74.
3. Орган самоорганiзацiї населення в iнтересах членiв територiальної громади або її визначеної частини може надiлятися радою на визначенiй територiї окремими владними повноваженнями мiсцевого самоврядування.
-41- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 3 ст.3 наприкінці доповнити словами "та виконавчої влади".

Відхилено

-42- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.3 виключити текст "в інтересах членів територіальної громади або її визначеної частини".
Відхилено

75.
4. Орган самоорганiзацiї населення утворюється за територiальним принципом i дiє за територiально-функцiональним принципом.

-43- Кабінет Міністрів України
Частину 4 статті 3 виключити.

Враховано
-44- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Частину 4 ст.3 остаточної редакції доповнити текстом ", які проживають на відповідній території".

Відхилено


76.
5. Органи самоорганiзацiї населення є однiєю з форм участi членiв територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах у вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах рад та їх виконавчих органiв.
-45- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 5 ст.3 виключити.

Відхилено


-46- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 ст.3 виключити текст ", районів у містах".

Відхилено
77.
Стаття 4. Правовi засади утворення та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення
-47- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Привести назву ст.4 у відповідність до змісту (в тексті немає нічого про "засади утворення").

Враховано
Стаття 4. Законодавство про органи самоорганiзацiї населення
78.
1. Орган самоорганiзацiї населення керується у своїй дiяльностi:


1. Органи самоорганiзацiї населення діють на підставі:
79.
1) Конституцiєю України;80.
2) законами України;
-48- Кабінет Міністрів України
Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частину першу статті 4 доповнити новими пунктами 3, 4, 5 такого змісту:
"3) актами Президента України;
4) актами Кабінету Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади;
5) нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим;"
Відповідно змінити нумерацію наступних пунктів.

Враховано

Конституцiї України, цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади (а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим), рішень відповідних органів місцевого самоврядування, Статутів територiальної громади, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, виданих у межах своїх повноважень, Положень про орган самоорганізації населення, рiшень зборiв (конференції) громадян за мiсцем проживання, якi його обрали.
81.
3) рiшеннями Конституцiйного Суду України;
-49- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Законодавство про органи самоорганiзацiї населення
1. Органи самоорганiзацiї населення діють на підставі:
Конституцiї України, цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади (а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим), рішень відповідних органів місцевого самоврядування, Статутів територiальної громади, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, виданих у межах своїх повноважень, Положень про орган самоорганізації населення, рiшень зборiв (конференції) громадян за мiсцем проживання, якi його обрали.
2. Орган самоорганiзацiї населення, утворений за дозволом районної у мiстi ради, керується у своїй дiяльностi також рiшеннями мiської ради та її виконавчого органу.
Враховано

2. Орган самоорганiзацiї населення, утворений за дозволом районної у мiстi ради, керується у своїй дiяльностi також рiшеннями мiської ради та її виконавчого органу.
82.
4) рiшеннями мiсцевого референдуму;
-50- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 4 частини 1 ст.4 викласти у такій редакції:
"4) рішеннями загальнодержавного та місцевого референдумів;"

Відхилено


-51- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 4 частини 1 ст.4 викласти у такій редакції:
"рішеннями всеукраїнського та місцевого референдумів;"

Відхилено83.
5) Статутом територiальної громади;84.
6) рiшеннями сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, яка дала дозвiл на його утворення;
-52- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункти 6 і 7 частини 1 ст.4 виключити.

Враховано частково
-53- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Пункт 6 част.1 ст.4 викласти у такій редакції:
"рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування;".

Враховано
-54- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 6 частини 1 ст.4 об'єднати з частиною 2 ст.4 (вилучивши останню).

Відхилено
-55- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 6 частини 1 ст.4 викласти у редакції:
"6) рішеннями ради, яка дала дозвіл на його утворення та її виконавчого органу;".

Враховано частково

-56- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 ст.4 після пункту 6 доповнити пунктом такого змісту:
"розпорядженнями сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради, виданих у межах своїх повноважень;".

Враховано


85.
7) Положенням про орган самоорганiзацiї населення, затвердженим радою (якщо орган надiлений радою її власними повноваженнями, фiнансами, майном, правом займається неприбутковою господарською дiяльнiстю);
-57- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Пункт 7 частини 1 ст.4 виключити.

Враховано

-58- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 7 частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
"7) Положенням про орган самоорганізації населення;"

Враховано


86.
8) Статутом органу самоорганiзацiї населення, затвердженому зборами громадян;
-59- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пункт 8 частини 1 ст.4 виключити.

Враховано


87.
9) рiшеннями загальних зборiв громадян за мiсцем проживання, якi його обрали, або їх представникiв;
-60- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 9 частини 1 ст.4 в кінці перед словом "представників" доповнити словом "повноважних ".

Відхилено
-61- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В пункті 9 частини 1 ст.4 текст "або їх представників" замінити текстом "відповідного місцевого референдуму".

Відхилено88.
10) рiшеннями виконавчого органу ради, прийнятими в межах повноважень, визначених радою.
-62- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 10 частини 1 ст.4 виключити.

Враховано


89.
2. Орган самоорганiзацiї населення, дозвiл на утворення якого надала районна у мiстi рада, керується у своїй дiяльностi також рiшеннями мiської ради.
-63- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частини 2 і 3 ст.4 виключити.

Враховано

-64- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.4 доповнити наприкінці текстом "та її виконавчого органу".

Відхилено90.
3. Орган самоорганiзацiї населення та його виконавчий орган керуються у своїй дiяльностi також розпорядженнями сiльського, селищного або мiського голови та мiсцевого органу виконавчої влади, прийнятими у межах їх повноважень.
-65- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У ст.4 частину 3 перетворити на пункт 11 частини 1 у такій редакції:
"11) розпорядженнями сільського, селищного або міського органу виконавчої влади, прийнятими в межах їх повноважень."

Відхилено


-66- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 статті 4 виключити слова "та його виконавчий орган".

Відхилено
91.
4. Владнi повноваження реалiзуються органом самоорганiзацiї населення тiльки на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, визначених законами України, Статутом територiальної громади та вiдповiдною сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою.
-67- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 4 ст.4 після слова "України" викласти у редакції: "та Статутом територіальної громади." Текст після слова "громади" виключити.

Відхилено
-68- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 4 ст.4 виключити текст ", у межах повноважень", а також текст "сільською, селищною, міською або районною у місті".

Відхилено
-69- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 4 статті 4 виключити.

Враховано
-70- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
У частині 4 ст.4 перед словом "відповідною" додати слово "рішенням", і далі за текстом зробити редакційні правки.

Відхилено92.
5. Рiшення сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради щодо органiв самоорганiзацiї населення не можуть протирiчити Статуту територiальної громади та рiшенням вiдповiдного мiсцевого референдуму.
-71- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 5 ст.4 слова "не можуть" замінити на слова "не повинні".

Відхилено

-72- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 5 ст.4 виключити.

Враховано


93.
6. Порядок прийняття рiшень вiдповiдною сiльською, селищною, мiською та районною у мiстi радою щодо надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення та про затвердження Положення про цей орган, визначається законами України, Статутом територiальної громади або регламентом ради.
-73- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)

Частину 6 ст.4 виключити.

Враховано

-74- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 6 ст.4 "дозвілу" замінити на "дозволу".

Відхилено
-75- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 6 ст.4 виключити текст "сільською, селищною, міською та районною у місті", а також текст ", законами України, Статутом територіальної громади або".

Відхилено
94.
Стаття 5. Мета створення органу самоорганiзацiї населення
-76- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Законопроект доповнити статтею, присвяченої механізму утворення і функціонування спеціальних органів самоорганізації населення, які б займалися вирішенням питань молоді та спорту, а також роботою з ветеранами війни, інвалідами, пенсіонерами.

Відхилено
-77- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 5 виключити

Враховано


95.
Створення органу самоорганiзацiї населення має на метi:
-78- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Викласти текст ст.5 в редакції:
"Органи самоорганізації населення створюються з метою більш широкого залучення, сприяння реалізації рішень соціальних та інших проблем органів місцевого самоврядування, зміцненню громадського порядку, найбільш повному задоволенню культурно-побутових та інших потреб населення."

Відхилено96.
1. Реалiзацiю мiсцевого самоврядування в iнтересах частини територiальної громади, як максимально наближеної до її членiв.
-79- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 1 ст.5 кінцівку подати у такій редакції: "громади, як такої, що максимально наближена до її членів".

Відхилено
-80- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 ст.5 виключити текст ",як максимально наближеної до її членів".

Враховано97.
2. Задоволення культурно-побутових та iнших потреб населення, яке проживає на вiдповiднiй територiї.
-81- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині 2 ст.5 замість слова "проживає" застосувати слово "мешкає".

Відхилено


98.
3. Реалiзацiя соцiальних програм, покладених на органи мiсцевого самоврядування.
-82- Кабінет Міністрів України
Частину 3 статті 5 викласти в новій редакції:
"3. Участь у реалізації соціальних програм, покладених на органи самоорганізації населення".

Відхилено

-83- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 ст.5 текст "Реалізація соціальних" замінити текстом "Участь в реалізації соціальних та інших".

Відхилено99.
Стаття 6. Принципи органiзацiї та дiяльностi органу самоорганiзацiї населення
-84- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Статтю 6 виключити.

Відхилено

Стаття 5. Принципи органiзацiї та дiяльностi органу самоорганiзацiї населення
100.
Органiзацiя та дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення грунтується на принципах:


Органiзацiя та дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення грунтується на принципах:
101.
1) законностi;


1) законностi;
102.
2) гласностi;


2) гласностi;
103.
3) можливостi надiлення органу самоорганiзацiї населення окремими повноваженнями сiльської, селищної мiської або районної у мiстi ради;
-85- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 3 ст.6 викласти у редакції:
"3) делегуванні йому окремих повноважень відповідної ради;"

Відхилено


3) добровiльностi щодо взяття окремих повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті ради;
4) територіальності;
104.
4) захисту прав i законних iнтересiв громадян, задоволення соцiальних потреб населення;
-86- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4 ст.6 виключити текст ", задоволення соціальних потреб населення".

Відхилено5) виборностi;


-87- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пункти 3-8 викласти у такій редакції:
"3) добровiльностi щодо взяття окремих повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті ради;
4) територіальності;
5) виборностi;
6) пiдзвiтностi, пiдконтрольностi та вiдповiдальностi перед вiдповiдними радами в частині виконання делегованих повноважень;
7) пiдзвiтностi органу самоорганiзацiї населення перед загальними зборами (конференцією) громадян за місцем проживання, що його обрали;
8) фінансової та організаційної самостійності."
Враховано

6) пiдзвiтностi, пiдконтрольностi та вiдповiдальностi перед вiдповiдними радами в частині виконання делегованих повноважень;


-88- Кабінет Міністрів України
Статтю 6 після п.4 доповнити пунктом такого змісту:
"територіальності;".
Враховано

7) пiдзвiтностi органу самоорганiзацiї населення перед загальними зборами (конференцією) громадян за місцем проживання, що його обрали;
105.
5) органiзацiйної самостiйностi;


8) фінансової та організаційної самостійності.
106.
6) виборностi членiв органу самоорганiзацiї населення;
-89- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 6 ст.6 виключити текст "членів органу самоорганізації населення".

Враховано


107.
7) пiдконтрольностi, пiдзвiтностi та вiдповiдальностi органiв самоорганiзацiї населення перед вiдповiдними радами;
-90- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт 7 ст.6 виключити.

Відхилено
-91- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пункт 7 ст.6 викласти в такій редакції:
"7) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед відповідними радами в частині виконання повноважень, наданих радами;".
Враховано частково108.
8) пiдзвiтностi органу самоорганiзацiї населення перед загальними зборами громадян, що його обрали;109.
9) добровiльностi взяття на себе завдань щодо здiйснення функцiй мiсцевого самоврядування;
-92- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 9 ст.6 викласти у редакції:
"9) добровільності щодо взяття окремих повноважень ради;"
і перенести цей пункт після пункту 3.

Враховано


110.
10) вiдсутностi прибуткової дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;
-93- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 10 ст.6 виключити текст "органу самоорганізації населення".

Враховано
-94- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пункт 10 ст.6 виключити.
Враховано111.
11) можливiсть здiйснення органом самоорганiзацiї населення за рiшенням загальних зборiв громадян та дозволом ради неприбуткової господарської дiяльностi;
-95- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У ст.6 в пункті 11 перше слово абзацу подати в родовому відмінку - "можливості".

Відхилено
-96- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 11 ст.6 викласти у редакції:
"11) можливості здійснення неприбуткової діяльності;"

Відхилено
-97- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пункти 11, 12 ст.6 виключити.

Враховано


112.
12) права членiв територiальної громади, що проживають на вiдповiднiй частинi її територiї, приймати участь у створеннi органу самоорганiзацiї населення.
-98- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 12 ст.6 після слова "права" додати слово усіх", слово "приймати" замінити словом "брати", а наприкінці додати текст ", обранні та переобранні його членів".

Відхилено
-99- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У ст.6 в пункті 12 замість "приймати участь" записати "брати участь" та зробити відповідні поправки по всьому тексту законопроекту.

Відхилено
-100- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Доповнити ст.6 пунктом 13 такого змісту:
"13) фінансової та організаційної самостійності."

Враховано113.
Стаття 7. Право громадян обирати та бути обраним до органу самоорганiзацiї населення
-101- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В назві ст.7 слово "обраним" подати у множині - "обраними".

Враховано

Стаття 6. Право громадян обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення
114.
1. Члени територiальної громади - громадяни України, якi мають виборчi права та проживають на вiдповiднiй територiї, мають право обирати на цiй територiї орган самоорганiзацiї населення в установленому цим Законом порядку.
-102- Кабінет Міністрів України
У частині першій статті 7 слова "виборчі права" замінити словами "право голосу на виборах та референдумах".

Враховано

1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть громадяни України, які мають право голосу на виборах та референдумах та проживають на відповідній території.


-103- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Доповнити частину 1 ст.7 такими словами: "порядку та бути обраними до цього органу".

Відхилено

-104- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Текст статті 7 викласти в такій редакції:
"1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення можуть громадяни України, які мають право голосу на виборах та референдумах та проживають на відповідній території, в порядку, визначеному цим Законом.
2. Забороняються будь-якi iншi обмеження права громадян України на участь в органi самоорганiзацiї населення залежно вiд їх раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мовних або інших ознак."
Враховано


115.
2. В виборах органу самоорганiзацiї населення не приймають участь:
-105- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 7 виключити.

Враховано

2. Забороняються будь-якi iншi обмеження права громадян України на участь в органi самоорганiзацiї населення залежно вiд їх раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.
116.
1) вiйськовослужбовцi строкової служби Збройних Сил України, Нацiональної Гвардiї, iнших вiйськових формувань, якi проживають в службових примiщеннях на закритих вiйськових територiях;117.
2) особи, якi вiдповiдно до рiшення суду утримуються в мiсцях позбавлення118.
3. Будь-якi iншi обмеження права громадян України на участь в органi самоорганiзацiї населення залежно вiд їх раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану та за мовними ознаками забороняються.
-106- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині 3 ст.7 слово "забороняються" перенести з кінця на початок.

Враховано
-107- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.7 текст "та за мовними" замінити текстом ", мовними та іншими".

Враховано


119.
Стаття 8. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення
-108- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення
1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.
2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території села, селища, міста, району в місті, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.
3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:
а) сільського, селищного комітету - в межах території села, селища, якщо його межі не співпадають з межами діяльності сільської, селищної ради;
б) вуличного, квартального комітету - в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;
в) дільничного комітету - в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах ;
г) будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів."
Враховано

Стаття 7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення
120.
1. Територiєю дiї органу самоорганiзацiї населення може бути частина територiї дiї територiальної громади.
-109- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частини першу - п'яту ст.8 викласти в редакції:
"1. Органи самоорганізації населення створюються і діють у межах будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, житлових комплексів, інших територіальних мікроутворень, а також сіл, селищ, які не є адміністративними центрами. Територія їх діяльності визначається радою, яка дає дозвіл на утворення органу самоорганізації, або виконавчим комітетом такої ради."
Відповідно змінити нумерацію наступних частин.

Враховано частково

1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.
121.
2. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення може бути похiдною вiд територiї будинку, кварталу, вулицi, мiкрорайону, житлового комплексу, району у мiстi, iнших частин населеного пункту.


2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території села, селища, міста, району в місті, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.
122.
3. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення може спiвпадати з територiєю одного чи кiлькох сiл, селищ, мiст, якщо їх загальна територiя є частиною територiї дiї територiальної громади.
-110- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину 3 статті 8 виключити.

Враховано частково

3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:
а) сільського, селищного комітету - в межах території села, селища, якщо його межі не співпадають з межами діяльності сільської, селищної ради;
б) вуличного, квартального комітету - в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;
в) дільничного комітету - в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах ;
г) будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.


-111- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Кабінет Міністрів України
Частину 3 ст.8 викласти у такій редакції:
"3. Територія дії органу самоорганізації населення може співпадати з територією окремого села, селища, якщо ці населені пункти є частиною території дії єдиної територіальної громади."

Враховано частково


123.
4. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення визначається рiшенням ради, що надала дозвiл на утворення органу самоорганiзацiї населення.
-112- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 4 ст.8 виключити.

Відхилено


124.
5. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення має вiдповiдати територiї проживання громадян, що обрали орган самоорганiзацiї населення на загальних зборах громадян.
-113- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 ст.8 виключити текст "на загальних зборах громадян".

Враховано частково


125.
6. Орган самоорганiзацiї населення не може утворюватись:
-114- Кабінет Міністрів України
Частину шосту статті 8 виключити.

Враховано


126.
1) на територiї пiдроздiлiв та частин Збройних Сил України, Нацiональної Гвардiї, iнших вiйськових формувань;127.
2) на територiї пенiтенцiарних закладiв.128.
Роздiл II. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
-115- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Розділ ІІ вважати розділом ІV і відповідно змінити нумерацію статей.
Враховано

Роздiл IV. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
129.
Стаття 9. Фiнансова основа органiв самоорганiзацiї населення

Статтю 9 вважати статтею 16 остаточної редакції

Стаття 16. Фiнансова основа органiв самоорганiзацiї населення
130.
1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є кошти мiсцевого бюджету, якi переданi йому радою, та власнi кошти, якi формуються з:
-116- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину першу ст.9 викласти в такій редакції:
"1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є кошти відповідного мiсцевого бюджету, якi перераховані йому сільською, селищною, міською, районною у місті радою для здійснення делегованих нею повноважень, а також власнi кошти, якi формуються з:
добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб;
інших надходжень, не заборонених законодавством."

Враховано


1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є кошти відповідного мiсцевого бюджету, якi перераховані йому сільською, селищною, міською, районною у місті радою для здійснення делегованих нею повноважень, а також власнi кошти, якi формуються з:
131.
- добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб;


1) добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб;
132.
- фiнансових ресурсiв, отриманих за дозволом ради з iнших джерел.
-117- Кабінет Міністрів України
Другий пункт частини 1 статті 9 виключити.

Враховано


2) інших надходжень, не заборонених законодавством.
133.
2. Сiльськi, селищнi, мiськi, районнi у мiстi ради можуть передати органу самоорганiзацiї населення частину коштiв мiсцевого бюджету, якi потрiбнi для виконання повноважень, переданих цьому органу радою.
-118- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.9 текст "переданих цьому органу радою" замінити текстом "якими ця рада наділила даний орган".

Враховано частково

2. Для забезпечення виконання повноважень, наданих органам самоорганізації населення сільською, селищною, міською, районною у місті радою, рада перераховує їм відповідні кошти, а також наділяє матеріально-технічними та іншими ресурсами, необхідних для здійснення цих повноважень, що є комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах.


-119- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 2 ст.9 викласти в такій редакції:
"2. Для забезпечення виконання повноважень, наданих органам самоорганізації населення сільською, селищною, міською, районною у місті радою, рада перераховує їм відповідні кошти, а також наділяє матеріально-технічними та іншими ресурсами, необхідних для здійснення цих повноважень, що є комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах."

Враховано
-120- Кабінет Міністрів України
Частину 2 статті 9 викласти в такій редакції:
"2. У випадках, коли сільська, селищна, міська, районна у місті рада наділяє частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення, вона одночасно передає йому відповідні кошти місцевого бюджету, матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, а також здійснює контроль за їх виконанням."

Враховано частково


134.
3. Орган самоорганiзацiї населення не має власного бюджету.
-121- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Частину 3 ст.9 виключити.

Враховано


135.
4. Кошти, отриманi органом самоорганiзацiї населення з мiсцевого бюджету використовуються їм в межах i в порядку, встановленому радою та згiдно з кошторисом, затвердженим вiдповiдно сiльським, селищним, мiським головою, або головою районної у мiстi ради.
-122- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 4 ст.9 викласти в такій редакції:
"4. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, для виконання делегованих повноважень на цілі і в межах, визначених радою, а також добровільні внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством."

Враховано

3. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, для виконання делегованих повноважень на цілі і в межах, визначених радою, а також добровільні внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.
136.
5. Орган самоорганiзацiї населення самостiйно в межах своїх повноважень використовує фiнансовi ресурси, отриманi як добровiльнi внески фiзичних i юридичних осiб.
-123- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 6, 7 і 8 ст.9 виключити.

Враховано


137.
6. Контроль за використанням коштiв органом самоорганiзацiї населення здiйснюється фiнансовим органом виконавчого комiтету вiдповiдної ради або в iншому порядку, визначеному радою або статутом територiальної громади.138.
7. У випадку припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення залишки коштiв, що є у його розпорядженнi, повиннi бути переданi вiдповiднiй радi у порядку, встановленому нею.
-124- Кабінет Міністрів України
У частині 7 статті 9 слова "залишки коштів" доповнити словами "переданих органу самоорганізації населення відповідною радою" і далі за текстом.

Відхилено
139.
8. За незаконне використання коштiв мiсцевого бюджету територiальної громади органи самоорганiзацiї населення та їх посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть перед територiальною громадою, вiдповiдною радою та зборами громадян, а також органами державної влади України в межах їх повноважень.
-125- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У ст.9 частину 8 доповнити словами "згідно із законодавством України".

Відхилено
-126- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 8 ст.9 текст "та зборами громадян" виключити, а текст "в межах їх повноважень" замінити текстом "згідно чинного законодавства".

Відхилено

-127- Кабінет Міністрів України
У частині 8 статті 9 слово "незаконне" виключити, а після слова "використання" додати "не за цільовим призначенням".

Відхилено

-128- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 8 статті 9 виключити слова "територіальної громади".

Враховано


140.
Стаття 10. Матерiальна основа органiв самоорганiзацiї населення

Статтю 10 вважати статтею 17 остаточної редакції
Стаття 17. Матерiальна основа органiв самоорганiзацiї населення

141.
1. Матерiальною основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є:
-129- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 1 ст.10 викласти в такій редакції:
"1. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому радою в оперативне управління, та його власне майно, яке складається з:
1) добровільних майнових внесків фізичних і юридичних осіб;
2) майна, придбаного органом самоорганізації населення за власні кошти."
Враховано

1. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому радою в оперативне управління, та його власне майно, яке складається з:
142.
- об'єкти комунальної власностi територiальної громади, якi переданi йому вiдповiдною радою у безоплатне користування або управлiння;
-130- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У першому абзаці частини 1 ст.10 виключити слово "безоплатне".

Враховано частково

1) добровільних майнових внесків фізичних і юридичних осіб;
143.
- майно iнших форм власностi, яке передане йому за договором у користування або в управлiння;
-131- Кабінет Міністрів України
З другого абзацу частини 1 статті 10 виключити слова "або в управління".

Враховано

2) майна, придбаного органом самоорганізації населення за власні кошти.
144.
а також майно, яке складається з:145.
- добровiльних майнових внескiв юридичних i фiзичних осiб;146.
- майна, придбаного органом самоорганiзацiї населення за отриманi ним добровiльнi грошовi внески.
-132- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
П'ятий абзац частини 1 ст.10 після слів "добровільні грошові" доповнити текстом "або майнові".

Враховано
-133- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Доповнити статтю 10 таким положенням:
"Органи самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне управління відповідними радами, згідно з його призначенням."

Враховано

2. Органи самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне управління відповідними радами, згідно з його призначенням.
147.
2. Сiльськi, селищнi, мiськi, районнi у мiстi ради передають органу самоорганiзацiї населення об'єкти комунальної власностi, якi потрiбнi для забезпечення виконання повноважень, переданих органу самоорганiзацiї населення вiдповiдною радою.
-134- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.10 викласти у редакції:
"2. Рада передає органу самоорганізації населення об'єкти комунальної власності, які потрібні йому для виконання функцій місцевого самоврядування, наданих цією радою."

Відхилено
-135- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частини 2-7 виключити.

Враховано148.
3. Все майно органу самоорганiзацiї населення, окрiм майна iнших форм власностi, переданого йому тимчасово за договором, є комунальною власнiстю територiальної громади.
-136- Кабінет Міністрів України
У частині 3 статті 10 виключити слово "все" і доповнити після слова "власністю" словом "відповідної".

Враховано


149.
4. Орган самоорганiзацiї населення згiдно з дозволом ради може на договiрних засадах управляти або користуватися об'єктами спiльної власностi або основаних на рiзних формах власностi.
-137- Кабінет Міністрів України
Частину четверту статті 10 виключити.

Враховано


150.
5. У випадку припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення, об'єкти комунальної власностi територiальної громади, що передавались цьому органу радою в користування або в управлiння, повиннi бути переданi вiдповiднiй радi у встановленому нею порядку.
-138- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині 5 ст.10 після тексту "в користування або в управління," додати текст "а також були придбані за рахунок добродійних грошових внесків,".

Відхилено

-139- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 5 ст.10 викласти у редакції:
"5. Після припинення повноважень органу самоорганізації населення, у порядку встановленому відповідною радою, припиняється його користування або управління комунальним майном."

Відхилено
151.
6. За незаконне використання комунального майна територiальної громади органи самоорганiзацiї населення та їх посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть перед територiальною громадою, вiдповiдною радою та зборами громадян, а також органами державної влади України в межах їх повноважень.
-140- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 6 ст.10 текст "та зборами громадян" виключити, а текст "в межах їх повноважень" замінити текстом "згідно чинного законодавства".

Відхилено

-141- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Частину 6 ст.10 виключити.

Враховано


152.
7. Орган самоорганiзацiї населення не має права приймати рiшення, що можуть призвести до порушення права власностi суб'єктiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на його територiї, втручатись у господарську дiяльнiсть пiдприємств, товариств i об'єднань, основаних на рiзних формах власностi.
-142- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У частині 7 ст.10 слова "товариств i об'єднань, основаних на рiзних формах власностi" замінити словами "установ, організацій, незалежно від форм власності".

Відхилено


-143- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині 7 ст.10 текст після слова "суб'єктів" замінити на слово "господарювання".

Відхилено153.
Роздiл ІII. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
-144- Н.д.Безсмертний Р.П.
(Реєстр.картка №397)
Розділ ІІІ вважати розділом ІІ і назву розділу викласти у такій редакції: "Порядок створення органів самоорганізації населення"
Враховано
Розділ ІІ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
154.
Стаття 11. Порядок iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення
-145- Н.д.Безсмертний Р.П.
(Реєстр.картка №397)
Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Стаття 11. Порядок iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення
1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради можуть звернутися загальні збори (конференція) громадян за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідної території.
На загальних зборах (конференції) громадян за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів-учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді.
2. Рішення загальних зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.
3. Ініціативна група подає до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення та його правового статусу, а також список учасників зборів (конференції) громадян за місцем проживання із зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, серiї i номера паспорта і домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) громадян.

Враховано
(Статтю 11 вважати статтею 8 остаточної редакції)
Стаття 8. Порядок iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення
1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради можуть звернутися загальні збори (конференція) громадян за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідної території.
На загальних зборах (конференції) громадян за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів-учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді.
2. Рішення загальних зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.
3. Ініціативна група подає до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення та його правового статусу, а також список учасників зборів (конференції) громадян за місцем проживання із зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, серiї i номера паспорта і домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) громадян.
155.
1. Утворення органу самоорганiзацiї населення може бути iнiцiйовано перед вiдповiдною радою в порядку визначеному цим Законом:
-146- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У частині 1 ст.11 слова "перед відповідною радою" виключити.
Враховано


-147- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частини 1 та 2 ст.11 виключити.

Враховано156.
1) жителями вiдповiдної територiї;157.
2) загальними зборами громадян;158.
3) депутатами цiєї ради;
-148- Кабінет Міністрів України
Із частини першої статті 11 виключити пункти 3 і 4.

Враховано
-149- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У пункті 3 частини 1 ст.11 слово "цієї" замінити словами "відповідної".
Відхилено


159.
4) сiльським, селищним, мiським головою або головою районної у мiстi ради.160.
2. Утворення органу самоорганiзацiї населення може бути iнiцiйовано не менше нiж п'ятою частиною вiд кiлькостi членiв територiальної громади, якi мають виборчi права i проживають на територiї, де пропонується утворити орган самоорганiзацiї населення.
-150- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частину 2 ст.11 виключити.
Враховано


161.
3. Рiшення про iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення може бути прийняте загальними зборами громадян, що проживають на вiдповiднiй територiї.
-151- Кабінет Міністрів України
Частину 3, 4 статті 11 виключити.

Враховано


162.
4. Інiцiювати створення органу самоорганiзацiї населення можуть також депутати мiсцевої ради, якi обранi вiд територiї, де передбачається утворити орган самоорганiзацiї населення.
163.
5. Інiцiатива щодо утворення органу самоорганiзацiї населення оформлюється заявою з обгрунтованими пропозицiями.
-152- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 ст.11 текст "заявою з обгрунтованими пропозиціями" замінити текстом "відповідною заявою".

Враховано частково
164.
6. Заява громадян щодо утворення органу самоорганiзацiї населення пiдписується iнiцiаторами з наведенням їх прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, серiї i номера паспорта, а також домашньої адреси кожного.
-153- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 6 ст.11 текст "ініціаторами з зазначенням їх" замінити текстом "кожною особою з числа ініціаторів з наведенням".

Враховано частково

-154- Кабінет Міністрів України
У частині 6 статті 11 слово "громадян" замінити на "жителів".

Враховано


165.
7. До заяви загальних зборiв громадян щодо утворення органу самоорганiзацiї населення, додається витяг з протоколу цих зборiв.166.
8. Заява з iнiцiативою щодо утворення органу самоорганiзацiї населення подається до секретарiату ради або її виконавчого комiтету.
-155- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частини 8, 9, 10, 11 ст.11 виключити.

Враховано
-156- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У частині 8 ст.11 виключити слова "до секретаріату ради або".

Відхилено

-157- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 8 ст.11 текст "виконавчого комітету" замінити текстом "виконавчого органу".

Відхилено167.
9. До заяви додаються проект рiшення сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення.
-158- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 9 ст.11 виключити.

Враховано


168.
10. Якщо в заявi щодо утворення органу самоорганiзацiї населення пропонується делегувати цьому органу власнi повноваження ради, передати кошти мiсцевого бюджету, об'єкти комунальної власностi або право займатися неприбутковою господарською дiяльнiстю, до заяви має додаватися проект Положення про орган самоорганiзацiї населення.
-159- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 10 ст.11 виключити.

Враховано


169.
11. Порядок внесення пропозицiй щодо утворення органу самоорганiзацiї населення на розгляд ради визначається вiдповiдно до цього Закону Статутом територiальної громади та регламентом ради.

-160- Н.д.Безсмертний Р.П.
(Реєстр.картка №397)
Проект доповнити статтею "Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення", яку викласти у такій редакції:
"1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою.
2. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, розглядається на найближчому засіданні відповідної ради за участю членів ініціативної групи загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання.
У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути зазначені основні напрями діяльності, строк повноважень, територія, у межах якої має діяти орган самоорганізації населення, що створюється, норми представництва жителів відповідної території для участі у зборах (конференції) громадян за місцем проживання.
3. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
4. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом.
5. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.


Враховано
Стаття 9. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення
1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою.
2. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, розглядається на найближчому засіданні відповідної ради за участю членів ініціативної групи загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання.
У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути зазначені основні напрями діяльності, строк повноважень, територія, у межах якої має діяти орган самоорганізації населення, що створюється, норми представництва жителів відповідної території для участі у зборах (конференції) громадян за місцем проживання.
3. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
4. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом.
5. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.
170.
Стаття 12. Пiдготовка рiшення ради щодо органу самоорганiзацiї населення.
-161- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76),
Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статті 12 і 13 виключити.

Враховано
-162- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Назву статті 12 після слова "щодо" доповнити словом "утворення".

Відхилено


171.
1. У роботi над пiдготовкою проекту рiшення ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення та проекту Положення про цей орган мають право приймати участь:
-163- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.12 текст "про надання дозволу на" замінити текстом "щодо", а слово "приймати" замінити словом "брати".

Відхилено


172.
1) члени територiальної громади, якi iнiцiювали утворення органу самоорганiзацiї населення;
-164- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 частини 1 ст.12 текст "члени територіальної громади, які ініціювали" замінити текстом "ініціатори".

Відхилено173.
2) посадовi особи виконавчого комiтету;
-165- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 частини 1 ст.12 текст "комітету" замінити текстом "органу цієї ради".

Відхилено


174.
3) депутати цiєї ради, якi обранi вiд мiсцевостi, де утворюється орган самоорганiзацiї населення.
-166- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 частини 1 ст.12 текст "місцевості" замінити текстом "території".

Відхилено


175.
2. Інiцiатори розгляду в радi питання щодо органу самоорганiзацiї населення зобов'язанi розробити та подати до виконавчого комiтету або секретарiату ради вiдповiдний проект її рiшення.
-167- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.12 виключити.


Враховано


176.
3. Проект Положення про орган самоорганiзацiї населення подається на розгляд ради депутатами цiєї ради, сiльським, селищним, мiським головою, головою районної у мiстi ради, або головуючим на загальних зборах громадян, якi iнiцiювали створення органу самоорганiзацiї населення.177.
4. За дорученням сiльського, селищного та мiського голови або голови районної у мiстi ради заява з пропозицiєю про створення органу самоорганiзацiї населення, проект рiшення ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення та проект Положення про цей орган розглядаються виконавчим комiтетом або секретарiатом ради.
-168- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 4 ст.12 після тексту "сільського, селищного" слово "та" замінити на ",", а слова "виконавчим комітетом" замінити словами "виконавчим органом".

Відхилено


178.
5. Виконавчий комiтет або секретарiат ради пiд час розгляду заяви з пропозицiєю про створення органу самоорганiзацiї населення, зобов'язаний органiзувати юридичну експертизу всiх додаткiв до цiєї заяви.
-169- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 ст.12 слова "Виконавчий комітет" замінити словами "Виконавчий орган".

Відхилено


179.
6. Висновки виконавчого комiтету щодо доцiльностi утворення органу самоорганiзацiї населення, а також результати вiдповiдної юридичної експертизи подаються до секрiтарiату ради не пiзнiше 30 днiв з дня отримання заяви.
-170- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 6 ст.12 слова "виконавчого комітету" замінити словами "виконавчого органу".

Відхилено


180.
7. Висновки виконавчого комiтету щодо доцiльностi утворення органу самоорганiзацiї населення не є обов'язковими для врахування депутатами ради.
-171- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У статтях 12 і 13 процедуру надання дозволу спростити до мінімуму. На практиці об'єктивно рада не зможе приймати рішення по кожному окремому органу самоорганізації населення. Рада має прийняти одне загальне рішення, яким дозволить створити на відповідній території органи самоорганізації, затвердити загальну структуру таких органів. Всі інші питання має вирішувати виконком.

Відхилено
-172- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 7 ст.12 слова "виконавчого комітету" замінити словами "виконавчого органу".
Відхилено


181.
Стаття 13. Рiшення ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення182.
1. Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi рада може надати дозвiл на утворення органу самоорганiзацiї населення своїм рiшенням.
-173- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.13 виключити текст "Сільська, селищна, міська, районна у місті".
Відхилено


183.
2. Питання про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення розглядається радою на пiдставi вiдповiдної пропозицiї, поданої в порядку нормотворчої iнiцiативи згiдно з положеннями цього Закону.
-174- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.13 текст "поданої в порядку нормотворчої ініціативи згідно з положеннями цього Закону" замінити текстом "в порядку, визначеному регламентом ради та цим Законом".

Відхилено


184.
3. Пiд час розгляду пропозицiй щодо надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення в роботi сесiї ради з правом дорадчого голосу мають право приймати участь представники тих груп громадян, якi iнiцiювали утворення органу самоорганiзацiї населення.
-175- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині 3 ст.13 виключити текст "тих груп".

Враховано частково


185.
4. Якщо пропозицiю щодо утворення органу самоорганiзацiї населення пiдтримали своїми пiдписами бiльше половини членiв територiальної громади, якi мають право обирати цей орган, рада зобов'язана призначити проведення загальних зборiв громадян щодо утворення органу самоорганiзацiї населення.
-176- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.13 виключити.

Враховано


186.
5. В рiшеннi ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення визначаються:
-177- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Перше речення частини 5 ст.13 замінити текстом:
"5. Рішенням ради про утворення органу самоорганізації населення має бути також затверджене Положення про нього. У цьому рішенні також визначаються:"

Відхилено


187.
1) офiцiйна назва органу;
-178- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 1 частини 5 ст.13 викласти у редакції:
"1) назва органу самоорганізації населення;".

Відхилено


188.
2) територiя дiї органу самоорганiзацiї населення;189.
3) мета створення органу самоорганiзацiї населення;190.
4) порядок утворення органу самоорганiзацiї населення;191.
5) термiн дiї органу самоорганiзацiї населення;192.
6) дату i мiсце проведення зборiв громадян для обрання органу самоорганiзацiї населення;
-179- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 6 частини 5 ст.13 викласти у редакції:
"6) дата і місце проведення загальних зборів громадян для обрання органу самоорганізації населення або інший порядок його обрання;".

Відхилено


193.
7) порядок проведення загальних зборiв громадян або норми представництва на конференцiю їх представникiв.
-180- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 7 частини 5 ст.13 текст "або норма представництва на конференцію їх представників" замінити текстом "та відповідних місцевих референдумів".

Відхилено
-181- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 5 ст.13 наприкінці доповнити пунктом:
"8) а у разі потреби також інші питання щодо органу самоорганізації населення."

Відхилено


194.
Стаття 14. Рiшення ради про делегування органу самоорганiзацiї населення її власних повноважень
-182- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 14 слово "делегування" замінити словом "наділення", а текст "її власних" замінити текстом "частиною її".

Відхилено

(Статтю 14 вважати статтею 15 в новій редакції)

-183- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Повноваження органів самоорганізації населення
Органи самоорганізації населення у межах своєї території:
1) представляють інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища в раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;
2) сприяють дотриманню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень відповідних рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами, загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання, прийнятих у межах їх повноважень;
3) вирішують в межах своїх повноважень питання, пов'язані з діяльністю органу самоорганізації населення;
4) змінюють кількісний склад та обирають нових членів органу самоорганізації населення за пропозицією його керівника;
5) вносять пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, сільських, селищних, міських, районних у містах бюджетів;
6) скликають загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання для обговорення питань, які належать до їх відання;
7) організують на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони природи, проведення робіт по благоустрою, озелененню та утриманню в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення до участі у громадській роботі;
8) беруть участь у здійсненні контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, дотриманням правил забудови, за охороною і раціональним використанням землі, належним утриманням житла і благоустроєм, вносять до відповідних органів пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, надають допомогу в обліку житлового фонду, поліпшенні його утримання;
9) надають допомогу відповідним органам місцевого самоврядування в організації обліку дітей дошкільного і шкільного віку, вирішенні у визначеному порядку питань встановлення опіки і піклування щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх прав, надання матеріальної та іншої допомоги, здійснюють громадський контроль за захистом інтересів дітей у сім'ях;
10) сприяють закладам охорони здоров'я у наданні медико-санітарної допомоги населенню та здійсненні інших заходів;
11) надають допомогу закладам та організаціям освіти, культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої і виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяють збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
12) вносять пропозиції щодо розміщення і встановлення режиму роботи підприємств та організацій сфери обслуговування населення;
13) виявляють піклування про громадян похилого віку, інвалідів, сім'ї загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпечених та багатодітних сімей, а також про самотніх громадян, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вносять пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;
14) надають допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, контролю за протипожежним станом будинків та інших об'єктів;
15) сприяють органам місцевого самоврядування у здійсненні заходів, спрямованих на дотримання законності, забезпечення правопорядку, запобігання правопорушенням серед неповнолітніх, у проведенні виховної роботи серед населення;
16) сприяють відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
17) розглядають у межах своїх повноважень звернення громадян, ведуть прийом громадян;
18) сприяють депутатам відповідних рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийомів громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;
19) iнформують громадян про дiяльнiсть органу самоорганізації населення, органiзують обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань;
20) члени органу самоорганізації населення з правом дорадчого голосу беруть участь в засіданнях відповідних рад та їх виконавчих органів за їх запрошенням, а також при розгляді питань, які були ініційовані органом самоорганізації населення;
21) здійснюють інші повноваження, надані їм законом;
22) здійснюють повноваження, надані їм відповідними радами, та звітують перед ними про їх виконання."

Враховано частково
у статті 14 остаточної редакції

195.
1. Рада може надiлити орган самоорганiзацiї населення, дозвiл на утворення якого вона надала, частиною своїх власних повноважень шляхом їх делегування.
-184- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У частині 1 ст.14 виключити текст ", дозвіл на утворення якого вона надала,".

Відхилено
-185- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.14 слово "власних" замінити словами "владних та невладних", а текст "шляхом їх делегування" замінити текстом "прийнявши про це відповідне рішення".

Відхилено


196.
2. Рада може делегувати органу самоорганiзацiї населення свої окремi власнi владнi та невладнi повноваження, прийнявши про це вiдповiдне рiшення.
-186- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.14 виключити.

Враховано


197.
3. Питання про надiлення органу самоорганiзацiї населення власними повноваженнями ради розглядається нею на пiдставi вiдповiдної пропозицiї, поданої в порядку нормотворчої iнiцiативи згiдно з положеннями цього Закону.
-187- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частини 3, 4, 5, 6 і 7 ст.14 виключити.

Враховано


-188- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.14 виключити слово "власними" та текст "в порядку нормотворчої ініціативи".

Відхилено


198.
4. Рада може вiдмовити iнiцiаторам у делегуваннi органу самоорганiзацiї населення своїх повноважень, прийнявши про це вiдповiдне мотивоване рiшення.
-189- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.14 викласти у редакції:
"4. Рада може прийняти мотивоване рішення про відмову наділити орган самоорганізації населення її повноваженнями."

Відхилено


199.
5. Інiцiювання однiєю п'ятою членiв територiальної громади питання утворення органу самоорганiзацiї населення або обрання цього органу на загальних зборах громадян не зобов'язує вiдповiдну раду щодо делегування її власних повноважень цьому органу самоорганiзацiї населення.
-190- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 5 ст.14 викласти в такій редакції:
"5. Рада може прийняти мотивоване рішення про позбавлення органу самоорганізації населення повноважень, якими вона його раніше наділила. Після прийняття такого рішення рада може вилучити у органа самоорганізації населення кошти місцевого бюджету, передані йому для виконання цих повноважень, а також позбавити цей орган права користування або управління комунальним майном, наданим для виконання цих повноважень."

Відхилено


200.
6. Рада зобов'язана делегувати органу самоорганiзацiї населення свої окремi власнi повноваження, якщо це у вiдповiдностi з законом визначено в Статутi терiторiальної громади або затвержено рiшенням мiсцевого референдуму.
-191- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 6 ст.14 виключити.

Враховано


201.
7. Рада делегує органу самоорганiзацiї населення свої власнi повноваження шляхом прийняття рiшення про затвердження Положення про орган самоорганiзацiї населення, або шляхов внесення вiдповiдних змiн до чинного Положення про цей орган.
-192- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 7 ст.14 викласти у редакції:
"7. Рада наділяє орган самоорганізації населення повноваженнями шляхом затвердження Положення про нього, або внесенням змін до чинного Положення про відповідний орган."

Відхилено


202.
8. В рiшеннi ради про делегування органу самоорганiзацiї населення власних повноважень ради шляхом внесення вiдповiдних змiн до чинного Положення про цей орган визначаються:
-193- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У першому реченні частини 8 ст.14 слово "делегування" замінити словом "наділення", а текст "власних повноважень ради" замінити текстом "частиною своїх повноважень".
Відхилено


203.
1) офiцiйна назва органу;
-194- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 1 частини 8 ст.14 викласти у редакції:
"1) назва органу самоорганізації населення;".
Відхилено


204.
2) територiя дiї органу самоорганiзацiї населення;205.
3) власнi повноваження ради, якими надiляється орган самоорганiзацiї населення;
-195- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 частини 8 ст.14 виключити слово "власні".
Відхилено


206.
4) порядок введення у дiю та термiн дiї владних повноважень, що делегуються органу самоорганiзацiї населення сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою;
-196- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4 частини 8 ст.14 текст "що делегуються органу самоорганізації населення сільською, селищною, міською або районною у місті" замінити текстом "якими орган самоорганізації населення наділяється".

Відхилено


207.
5) правовий статус рiшень органу самоорганiзацiї населення з питань владних повноважень, якi делегованi сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою;
-197- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 5 частини 8 ст.14 текст "які делеговані сільською, селищною, міською або районною у місті радою" замінити текстом "якими його наділила рада".
Відхилено


208.
6) порядок набрання чинностi рiшенням ради про внесення змiн до Положення про орган самоорганiзацiї населення;209.
7) порядок введення у дiю рiшення ради про внесення змiн до Положення про орган самоорганiзацiї населення або окремих його статей.
-198- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Доповнити ст.14 пунктом про те, що радою можуть делегуватись окремі повноваження органів самоврядування, крім повноважень, віднесених Законом про місцеве самоврядування до виключної компетенції ради (ст. 26).

Відхилено
-199- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 8 ст.14 доповнити пунктом:
"8) кількісний склад органу самоорганізації населення."

Відхилено


210.
Стаття 15. Положення про орган самоорганiзацiї населення
-200- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У назві і тексті статті 15 слова "Положення про орган" замінити на слова "Статут органу" у відповідних відмінках.

Відхилено

(Статтю 15 вважати статтею 12 остаточної редакції)
-201- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статті 15, 16 і 17 виключити.

Відхилено
-202- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Положення про орган самоорганізації населення
1. Органи самоорганізації населення діють на підставі Положення про орган самоорганізації населення (далі - положення), яке затверджується зборами (конференцією) громадян за місцем проживання.
2. У положенні зазначається:
1) назва, статус та юридична адреса органу самоорганізації населення;
2) основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення;
3) права і обов`язки членів органу самоорганізації населення;
4) територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення;
5) строк повноважень органу та порядок їх дострокового припинення;
6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності;
7) порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення;
8) інші питання, пов`язані з діяльністю органу самоорганізації населення.
3. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення положення про нього покладається на раду та її виконавчий орган, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення."

Враховано

Стаття 12. Положення про орган самоорганізації населення
1. Органи самоорганізації населення діють на підставі Положення про орган самоорганізації населення (далі - положення), яке затверджується зборами (конференцією) громадян за місцем проживання.
2. У положенні зазначається:
1) назва, статус та юридична адреса органу самоорганізації населення;
2) основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення;
3) права і обов`язки членів органу самоорганізації населення;
4) територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення;
5) строк повноважень органу та порядок їх дострокового припинення;
6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності;
7) порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення;
8) інші питання, пов`язані з діяльністю органу самоорганізації населення.
3. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення положення про нього покладається на раду та її виконавчий орган, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення.
211.
1. Реалiзацiя органом самоорганiзацiї населення повноважень, наданих радою, здiйснюється на основi Положення про орган самоорганiзацiї населення, який затверджує рада.
-203- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 ст.15 викласти у редакції:
"1. Орган самоорганізації населення діє на основі Положення про нього, яке затверджується радою."

Враховано частково212.
2. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада зобов'язана затвердити Положення про орган самоорганiзацiї населення, якщо вона прийняла рiшення про:
-204- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.15 викласти у редакції:
"2. У рішенні про утворення органу самоорганізації населення, рада також затверджує Положення про нього. Рада може приймати рішення про зміни та доповнення Положень про органи самоорганізації населення, які вона затвердила."

Відхилено


213.
1) делегування органу самоорганiзацiї населення радою її власних владних або невладних повноважень;214.
2) видiлення цьому органу коштiв з мiсцевого бюджету;215.
3) передача органу самоорганiзацiї населення об'єктiв комунальної власностi;216.
4) надання цьому органу дозволу на здiйснення неприбуткової господарської дiяльностi.217.
3. В Положеннi про орган самоорганiзацiї населення у вiдповiдностi з рiшенням ради мають бути зазначенi:218.
1) його офiцiйна назва, статус та юридична адреса;
-205- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 частини 3 ст.15 виключити слово "офіційна".

Враховано


219.
2) територiя дiї органу самоорганiзацiї населення;220.
3) мета створення органу самоорганiзацiї населення;221.
4) власнi повноваження сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, якими надiляється орган самоорганiзацiї населення (якщо такi є);
-206- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4 частини 3 ст.15 виключити слово "власні", а також текст "сільської, селищної, міської або районної у місті".

Відхилено222.
5) порядок введення у дiю та термiн дiї владних повноважень, що делегуються органу самоорганiзацiї населення сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою;
-207- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 5 частини 3 ст.15 виключити текст "сільською, селищною, міською або районною у місті".

Враховано
223.
6) правовий статус рiшень органу самоорганiзацiї населення з питань владних повноважень, якi делегованi сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою;
-208- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 6 частини 3 ст.15 виключити текст "сільською, селищною, міською або районною у місті".

Враховано
224.
7) джерела, обсяг та порядок передачi органу самоорганiзацiї населення фiнансiв i майна;
-209- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 7 частини 3 ст.15 слово "фінансів" замінити словом "коштів".

Враховано


225.
8) порядок використання органом самоорганiзацiї населення наданих йому радою фiнансiв i майна, що є у власностi територiальної громади;
-210- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 8 частини 3 ст.15 текст "фінансів і майна, що є у власності територіальної громади" замінити текстом "коштів з місцевого бюджету і комунального майна".

Враховано частково226.
9) порядок формування органу самоорганiзацiї населення;
-211- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 9 частини 3 ст.15 наприкінці доповнити текстом "та зміни його складу".

Відхилено


227.
10) порядок дострокового припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення;228.
11) порядок виконання майнових зобов'язань та використання майна у разi припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;
-212- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 11 частини 3 ст.15 після слів "використання майна" доповнити словом "зокрема".

Відхилено


229.
12) порядок звiтностi органу самоорганiзацiї населення;230.
13) перелiк додаткiв до положення про орган самоорганiзацiї населення;231.
14) порядок набрання чинностi Положення про орган самоорганiзацiї населення;232.
15) порядок введення у дiю Положення про орган самоорганiзацiї населення або окремих його статей.233.
16) iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення.234.
4. Положення про орган самоорганiзацiї населення не повинно суперечити Статуту територiальної громади законодавству України.
-213- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 4 ст.15 текст "не повинно суперечити Статуту територіальної громади, законодавству України" замінити текстом ", після його затвердження радою, реєструється її виконавчим органом або секретаріатом відповідно до регламенту цієї ради".

Відхилено


235.
5. Контроль за додержанням органом самоорганiзацiї населення Положення про цей орган покладається на виконавчий орган або секретарiат вiдповiдної ради, який здiйснив його реєстрацiю.
-214- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 ст.15 текст "цей орган" замінити текстом "нього", а текст "здійснив його реєстрацію" замінити текстом "зареєстрував дане Положення".

Враховано частково


-215- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У част.5 ст.15 після слів "покладається на" додати слова "раду та її", а текст "відповідної ради, який здійснив його реєстрацію" виключити.
Враховано


236.
Стаття 16. Типовi Положення про органи самоорганiзацiї населення
-216- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131), Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 16 виключити.

Враховано237.
1. Органи самоорганiзацiї населення з характерними функцiями можуть дiяти на основi вiдповiдного Типового положення, яке приймається радою.
-217- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.16 виключити текст "з характерними функціями".

Відхилено


238.
2. Типового положення про органи самоорганiзацiї населення не можуть протирiчити:
-218- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.16 виключити.

Враховано


239.
1) Конституцiї i законам України240.
2) рiшенням мiсцевого референдуму;241.
3) Статуту територiальної громади;242.
4) рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради.243.
3. За пропозицiєю ради Типовi положення про органи самоорганiзацiї населення можуть бути затвердженi територiальною громадою на мiсцевому референдумi.
-219- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.16 слово "Типові" замінити словом "Типове", а слово "можуть" замінити словом "може".

Відхилено


244.
4. Порядок утворення та повноваження органiв самоорганiзацiї населення з типовими (характерними) функцiями можуть бути визначенi в Статутi територiальної громади.
-220- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.16 викласти у редакції:
"4. Окремі норми стосовно органів самоорганізації населення можуть міститись у Статуті територіальної громади."

Відхилено


245.
Стаття 17. Оприлюднення рiшень з питань органiв самоорганiзацiї населення.246.
Рiшення ради про надання дозволу на утворення органiв самоорганiзацiї населення та про порядок їх утворення, а також iншi рiшення щодо органiв самоорганiзацiї населення оприлюднюються органом мiсцевого самоврядування в офiцiйних мiсцевих засобах масової iнформацiї.
-221- Кабінет Міністрів України
Статтю 17 виключити.

Враховано


247.
Стаття 18. Порядок утворення органу самоорганiзацiї населення
-222- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Порядок обрання органу самоорганізації населення
1. Орган самоорганізації населення обирається зборами громадян (конференцією) за місцем проживання, проведених з урахуванням норм представництва жителів відповідної території, встановлених відповідною місцевою радою. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) громадян за місцем проживання.
2. Організація проведення зборів (конференції) громадян за місцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.
3. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганiзацiї населення вважаються особи, якi одержали бiльше половини голосiв учасникiв зборiв (конференції) громадян за місцем проживання.
4. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) громадян за місцем проживання, що утворили даний орган.
5. Переобрання органу самоорганізації населення, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами (конференцією) громадян за місцем проживання в порядку, встановленому цією статтею."

Враховано

(Статтю 18 вважати статтею 10 остаточної редакції)

Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганізації населення
1. Орган самоорганізації населення обирається зборами громадян (конференцією) за місцем проживання, проведених з урахуванням норм представництва жителів відповідної території, встановлених відповідною місцевою радою. Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) громадян за місцем проживання.
2. Організація проведення зборів (конференції) громадян за місцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.
3. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганiзацiї населення вважаються особи, якi одержали бiльше половини голосiв учасникiв зборiв (конференції) громадян за місцем проживання.
4. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) громадян за місцем проживання, що утворили даний орган.
5. Переобрання органу самоорганізації населення, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами (конференцією) громадян за місцем проживання в порядку, встановленому цією статтею.
248.
1. Орган самоорганiзацiї населення обирається на загальних зборах громадян пiсля надання вiдповiдного дозволу ради.
-223- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У частині 1 статті 18 виключити слова "після надання відповідного дозволу ради".

Враховано частково
-224- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частину першу ст.18 викласти в редакції:
"1. Персональний склад органу самоорганізації населення обирається на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території, шляхом відкритого чи таємного голосування".
Частину другу виключити.

Відхилено


-225- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.18 текст "на загальних зборах громадян після надання відповідного дозволу ради" замінити текстом "після відповідного рішення ради на загальних зборах громадян або іншим способом визначеним радою".

Відхилено


249.
2. Орган самоорганiзацiї населення за рiшенням ради може обиратися шляхом таємного голосування.
-226- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У частині 2 ст.18 виключити слова "за рішенням ради".

Відхилено

-227- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.18 текст "за рішенням ради може" замінити текстом "повинен".

Відхилено


250.
3. Порядок скликання i проведення виборiв органу самоорганiзацiї населення вiдповiдно до законiв України та Статуту територiальної громади визначається рiшенням сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради та зазначається у Положеннi про орган самоорганiзацiї населення.
-228- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частини 3, 4 і 5 ст.18 виключити.

Враховано
-229- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.18 виключити текст "скликання і" та текст "відповідно до законів України та Статутом територіальної громади", а текст "сільської, селищної, міської або районної у місті" замінити текстом "відповідної".

Враховано частково


251.
4. За рiшенням ради орган самоорганiзацiї населення може обиратися на конференцiї представникiв громадян. Представники громадян обираються в порядку, встановленому радою вiдповiдно до законiв України та Статуту територiальної громади
-230- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.18 виключити.

Враховано252.
5. Органiзацiя виборiв органу самоорганiзацiї населення може покладатися на виконавчий комiтет або секретарiат сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради.
-231- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 ст.18 слово "комітет" замінити словом "орган", а текст "сільської, селищної, міської або районної у місті ради" замінити текстом "ради, що зареєстрував даний орган самоорганізації населення".

Відхилено253.
6. Вибори органу самоорганiзацiї населення або предстаникiв громадян не може проводитись одночасно з виборами сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, окрiм виборiв депутатiв мiсцевих рад на замiну вибулих.
-232- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 6 ст.18 виключити.

Враховано


254.
7. Вибори органу самоорганiзацiї населення вважаються такими, що вiдбулися, якщо в них прийняло участь не менше половини кiлькостi громадян, якi мають право голосу на цих виборах.
-233- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 7 ст.18 текст "в них прийняло участь не менше половини кількості громадян" замінити текстом "до участі в них були запрошені усі громадяни".

Відхилено
-234- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частини 7, 8 ст.18 виключити.

Враховано


255.
8. Орган самоорганiзацiї населення вважається обраним, якщо до його складу обрано не менше двох третин вiд визначеної згiдно з цим Законом загального складу цього органу.
-235- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404), Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 8 ст.18 слово "визначеної" замінити словом "визначеного", а слово "загального" замінити словом "кількісного".

Враховано частково256.
9. Члени органу самоорганiзацiї населення дiють згiдно з Статутом цього органу, який затверджується та змiнюється загальними зборами громадян в порядку, встановленому радою згiдно з законами України та Статутом територiальної громади.
-236- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
В частині 9 ст.18 виключити текст ", встановленому радою".

Відхилено
-237- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 9 ст.18 виключити.

Враховано


-238- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 18 доповнити частинами 10 і 11 такого змісту:
"10. Переобрання органу самоорганізації населення, обрання окремих його членів замість вибулих чи при збільшенні кількісного складу органу самоорганізації населення, відбувається з дотриманням вимог цієї статті.
11. Якщо при обранні (переобранні) органу самоорганізації населення або окремих його членів були порушені норми цього або інших законів України, Статут територіальної громади або відповідні рішення ради, то такі вибори визнаються недійсними, а їх результати анулюються. Рішення про визнання виборів недійсними приймає рада на підставі відповідного судового рішення."

Враховано частково


Відхилено

-239- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Проект доповнити новою статтею "Термін повноважень органу самоорганізації населення" викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Термін повноважень органу самоорганізації населення
Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення."
Враховано

Стаття 11. Термін повноважень органу самоорганізації населення
Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення.
257.
Стаття 19. Статут органу самоорганiзацiї населення
-240- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397), Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 19 виключити та внести відповідні зміни по тексту законопроекту.

Враховано258.
1. Внутрiшня органiзацiя органу самоорганiзацiї населення визначається в його Статутi, який затверджується загальними зборами громадян.259.
2. В Статутi органу самоорганiзацiї населення зазначаються:260.
- власна назва органу261.
- чисельнiсть органу самоорганiзацiї населення;262.
- структура органу самоорганiзацiї населення;263.
- права та обов'язки членiв органу самоорганiзацiї населення;264.
- повноваження голови, заступника голови, секретаря органу самоорганiзацiї населення щодо органiзацiї роботи цього органу;265.
- порядок ведення дiловодства в органi самоорганiзацiї населення;266.
- порядок скликання органу самоорганiзацiї населення;267.
- порядок проведення засiдань органу самоорганiзацiї населення;268.
- порядок внесення та розгляду пропозицiй до органу самоорганiзацiї населення;269.
- iншi питання, якi визначенi загальними зборами громадян.270.
3. Предметом визначення Статуту органу самоорганiзацiї населення не можуть бути питання, якi належать до повноважень ради, а також виключної компетенцiї територiальної громади, iнших органiв та посадових осiб державної влади та мiсцевого самоврядування.271.
4. Слiд зазначити, що Статут органу самоорганiзацiї населення має вiдповiдати законам України та Статуту територiальної громади.
-241- Кабінет Міністрів України, Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
З частини 4 статті 19 виключити текст "Слід зазначити, що".

Відхилено

-242- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Частину 4 ст.19 виключити.

Враховано272.
Стаття 20. Назва органу самоорганiзацiї населення
-243- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397), Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 20 виключити.

Враховано273.
1. Назва органу самоорганiзацiї населення складається з його власної та офiцiйної назви.
-244- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину 1 ст.20 викласти у такій редакції:
"Назва органу самоорганізації є його офіційною назвою."

Відхилено274.
2. Власна назва органу самоорганiзацiї населення може затверджуватись вiдповiдними зборами громадян.
-245- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину 2 ст.20 виключити.

Враховано


275.
3. Офiцiйна назва органу самоорганiзацiї населення встановлюється радою згiдно з статусом цього органу.
-246- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 3 ст.20 виключити.

Враховано


276.
Стаття 21. Загальний склад органу самоорганiзацiї населення
-247- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 21 слово "Загальний" замінити словом "Кількісний".

Відхилено
-248- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Статтю 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 21. Загальний склад органу самоорганізації населення
1. Загальний (кількісний) склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами громадян за місцем проживання (конференцією).
2. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів.
3. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково звільнені від виконання своїх обов'язків за рішенням загальних зборів громадян за місцем проживання (конференції). Обрання нових членів органу самоорганізації населення замість вибулих провадиться відповідно до цього Закону."

Відхилено277.
1. Загальний (кiлькiсний) склад органу самоорганiзацiї населення має визначатися загальними зборами громадян.
-249- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 ст.21 викласти у редакції:
"1. Початковий кількісний склад органу самоорганізації населення визначається радою у рішенні про його утворення, а в подальшому він може змінюватись за рішенням ради, органу самоорганізації населення, загальних зборів громадян."

Відхилено278.
2. Обраними до складу органу самоорганiзацiї населення вважаються особи, якi одержали бiльше половини голосiв учасникiв зборiв.
-250- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.21 виключити.

Враховано
279.
3. Орган самоорганiзацiї обирається у складi:280.
- голови;281.
- заступника (заступникiв) голови;282.
- секретаря;283.
- iнших членiв органу самоорганiзацiї населення.284.
4. Члени органу самоорганiзацiї населення можуть бути достроково звiльненi вiд виконання своїх обов'язкiв за рiшенням загальних зборiв громадян.
-251- Кабінет Міністрів України
Частину 4 статті 21 після слів "зборів громадян" доповнити текстом "за місцем проживання, що утворили даний орган, або відповідною радою".

Відхилено

-252- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 4 ст.21 текст "звільнені від виконання своїх обов'язків" замінити текстом "відкликані"; а наприкінці додати текст "або за рішенням місцевого референдуму".

Відхилено285.
5. Обрання нових членiв органу самоорганiзацiї населення замiсть вибулих провадиться в порядку, встановленому Статутом органу самоорганiзацiї населення, вiдповiдно до законiв України, Статуту територiальної громади та Положення про орган самоорганiзацiї населення.
-253- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399),
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У частині 5 ст.21 і далі по всьому тексту законопроекту виключити слова "Положення про орган самоорганізації населення".

Відхилено

-254- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 5 ст.21 виключити.

Враховано286.
Стаття 22. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення
-255- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 22 частково врахувати у ст.21 остаточної редакції.

Враховано287.
1. Правовий статус, порядок та умови дiяльностi членiв органу самоорганiзацiї населення визначається Статутом цього органу згiдно з законодавством України, Статутом територiальної громади та Положенням про орган самоорганiзацiї населення, а також рiшеннями загальних зборiв громадян.
-256- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 ст.22 викласти у редакції:
"1. Правовий статус та умови праці членів органу самоорганізації населення визначаються Положенням про цей орган, загальними зборами громадян за місцем проживання чи місцевим референдумом згідно чинного законодавства."

Враховано частково
288.
2. Члени органу самоорганiзацiї населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.289.
3. За рiшенням ради, яка дала дозвiл на утворення органу самоорганiзацiї населення, керiвник i секретар цього органу можуть працювати на постiйнiй основi.
-257- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 3 ст.22 виключити.

Відхилено


-258- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.22 слово "керівник" замінити словом "голова", а після слів "можуть працювати" додати слова "в ньому".

Відхилено

290.
4. Загальнi збори громадян можуть прийняти рiшення про оплату роботи членiв органу самоорганiзацiї населення за рахунок коштiв, отриманих як добровiльнi внески фiзичних i юридичних осiб.
-259- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.22 після слів "збори громадян" доповнити словами "за місцем проживання або місцевий референдум".

Відхилено


-260- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частини 3 і 4 ст.22 поміняти місцями.

Відхилено


291.
Стаття 23. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення
-261- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 23 частково врахувати у ст.19 остаточної редакції.

Враховано


292.
1. Орган самоорганiзацiї населення проводить свою роботу за планами, якi затверджуються на його засiданнях.293.
2. Формою роботи органу самоорганiзацiї населення є засiдання.294.
3. Засiдання органу самоорганiзацiї населення скликаються його головою або заступником голови в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал.295.
4. Порядок термiнового та позачергового скликання засiдання органу самоорганiзацiї населення визначається Статутом про цей орган.
-262- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.23 викласти у редакції:
"4. Порядок скликання позачергового засідання органу самоорганізації населення, не з ініціативи його голови чи заступника голови, визначається Положенням про даний орган."

Враховано частково

296.
5. Засiдання органу самоорганiзацiї населення є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його загального складу.297.
Для забезпечення роботи орган самоорганiзацiї населення може утворювати комiсiї, робочi групи, iншi свої органи.298.
Стаття 24. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення
-263- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Легалізація органу самоорганізації населення
1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.
У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.
2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради (далі - реєструючий орган).
3. Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені загальними зборами (конференцією) громадян за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.
До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:
1) копія рішення відповідної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
2) протокол загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження положення про орган самоорганізації населення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;
3) положення про орган самоорганізації населення, затверджене зборами (конференцією) громадян за місцем проживання - у двох примірниках;
4) персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.
4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог цього Закону.
5. Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.
6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.
7. Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, цього Закону, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів самоорганізації населення.
8. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених загальними зборами (конференцією) громадян за місцем проживання їх представників.
9. Рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.
10. У разі внесення змін і доповнень до положення до реєструючого органу подаються:
заява, підписана керівником органу самоорганізації населення;
протокол загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання про затвердження змін до Положення про орган самоорганізації населення, текст змін.
11. Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідного виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
12. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради затверджує методичні рекомендації порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення, а також надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення у проведенні їх легалізації ."
Враховано
(Статтю 24 вважати статтею 13 остаточної редакції)
Стаття 13. Легалізація органу самоорганізації населення
1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.
У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.
2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради (далі - реєструючий орган).
3. Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені загальними зборами (конференцією) громадян за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.
До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:
1) копія рішення відповідної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
2) протокол загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження положення про орган самоорганізації населення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;
3) положення про орган самоорганізації населення, затверджене зборами (конференцією) громадян за місцем проживання - у двох примірниках;
4) персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.
4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог цього Закону.
5. Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.
6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.
7. Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, цього Закону, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів самоорганізації населення.
8. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених загальними зборами (конференцією) громадян за місцем проживання їх представників.
9. Рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.
10. У разі внесення змін і доповнень до положення до реєструючого органу подаються:
заява, підписана керівником органу самоорганізації населення;
протокол загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання про затвердження змін до Положення про орган самоорганізації населення, текст змін.
11. Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідного виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради.
12. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради затверджує методичні рекомендації порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення, а також надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення у проведенні їх легалізації.


-264- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 24 виключити.

Відхилено


299.
1. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення здiйснюється шляхом його безплатної державної реєстрацiї в виконавчому органi вiдповiдної ради (далi - реєструючий орган ).300.
2. Реєструючий орган надає органiзацiйну, правову та iнформацiйну допомогу, пов'язану з реєстрацiєю органу самоорганiзацiї населення.301.
3. Для реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення його голова або секретар подає до реєструючого органу вiдповiдну заяву.302.
4. До заяви про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення додаються:303.
1) рiшення вiдповiдної ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення;
-265- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункти 1 і 4 частини 4 ст.24 виключити.

Відхилено
304.
2) протокол загальних зборiв громадян з рiшеннями про затвердження Статуту органу самоорганiзацiї населення, про обрання членiв органу самоорганiзацiї населення, а також списки учасникiв цих зборiв (конференцiї);305.
3) Статут органу самоорганiзацiї населення, прийнятий загальними зборами громадян;306.
4) Положення про орган самоорганiзацiї населення (якщо таке затверджене рiшенням ради).307.
5. Статут про орган самоорганiзацiї населення подається на реєстрацiю у двох примiрниках.308.
6. Списки членiв органу самоорганiзацiї населення подаються iз зазначенням прiзвищ, iменi та по батьковi, року народження, мiсця проживання.309.
7. Пiсля реєстрацiї орган самоорганiзацiї населення може набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено в Положеннi про орган самоорганiзацiї населення.310.
8. Порядок реєстрацiї органiв самоорганiзацiї населення, якi згiдно з цим Законом набувають статусу юридичної особи, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-266- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У ст.24 спростити порядок легалізації органів самоорганізації населення.

Враховано частково
311.
9. Заява про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення розглядається реєструючим органом у мiсячний термiн з дня подання всiх необхiдних документiв вiдповiдно до вимог цього Закону.312.
10. Реєструючий орган може проводити перевiрку вiдомостей, що мiстяться в поданих на реєстрацiю документах.313.
11. За результатами розгляду заяви приймається рiшення про реєстрацiю або вiдмову в реєстрацiї.314.
12. Орган самоорганiзацiї населення, який утворюється iз статусом юридичної особи, набуває прав юридичної особи з дня його реєстрацiї.315.
13. Пiдставами у вiдмовi в реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення можуть бути:316.
1) визначення мети цього органу, яка порушує положення Конституцiї i законiв України;
-267- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт 1 частини 13 ст.24 викласти у такій редакції:
"1) невідповідність поданих документів Конституції і законам України, іншим актам законодавства з питань організації та діяльності органів самоорганізації населення;"

Враховано частково


317.
2) невiдповiднiсть Статуту органу самоорганiзацiї населення законам України, Статуту територiальної громади, Положенню про орган самоорганiзацiї населення або рiшенням вiдповiдної ради;
-268- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт 2 частини 13 ст.24 викласти у такій редакції:
"2) невідповідність Статуту органу самоорганізації населення Статуту територіальної громади;"
Відхилено


318.
3) невиконання процедури обрання органу самоорганiзацiї населення, що визначена рiшенням вiдповiдної ради згiдно з законами України та Статутом територiальної громади;
-269- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Виключити пункти 3, 4 частини 13 ст.24.
Враховано


319.
4) обрання голови органу самоорганiзацiї населення не таємним голосуванням;320.
5) iнша невiдповiднiсть поданих документiв Конституцiї i законам України, iншим актам законодавства з питань органiзацiї та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення.
-270- Кабінет Міністрів України
З пункту 5 частини 13 статті 24 виключити слова "іншим актам законодавства".
Враховано частково
-271- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт 5 частини 13 ст.24 виключити.

Враховано частково


321.
15. За результати розгляду заяви реєструючий орган у 10-денний термiн з дня прийняття рiшення про реєстрацiю повiдомляє голову органу самоорганiзацiї населення.
-272- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Частину 15 ст.24 після слів "про реєстрацію" доповнити словами "або про відмову в реєстрації".
Враховано


322.
16. Рiшення про вiдмову у реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення може бути оскаржено у судi323.
17. У разi внесення змiн i доповнень до Статуту органу самоорганiзацiї населення до реєструючого органу подаються:324.
- заява, пiдписана головою органу самоорганiзацiї населення;325.
- протокол загальних зборiв громадян про затвердження вiдповiдних змiн;326.
- копiя Положення про орган у двох примiрниках.327.
18. За результатами розгляду заяви про внесення змiн до Статуту органу самоорганiзацiї населення приймається рiшення про погодження зазначених змiн (про що до Статуту вноситься вiдповiдний запис), або про вiдмову у їх погодженнi.328.
Стаття 25. Скасування державної реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення
-273- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76), Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404),
Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 25 виключити.
Враховано


329.
Державна реєстрацiя органу самоорганiзацiї населення скасовується, якщо протягом року орган самоорганiзацiї населення не збирав збори громадян або їх представникiв, а також якщо на таких зборах керiвник (голова) органу самоорганiзацiї населення не звiтував про свою роботу.330.
Стаття 26. Виконавчий орган органу самоорганiзацiї населення
-274- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 26 виключити.

Враховано
-275- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 26 виключити, відповідно по всьому тексту законопроекту слова "виконавчий орган органу самоорганізації населення" виключити.

Враховано


331.
1. Орган самоорганiзацiї населення може утворювати свiй виконавчий орган i залучати до роботи у ньому штатних працiвникiв.
-276- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 ст.26 після слів "самоорганізації населення" доповнити текстом ", якщо це передбачено у Положенні про нього,".

Відхилено


332.
2. Виконавчий орган органу самоорганiзацiї населення за посадою очолює голова органу самоорганiзацiї населення.
-277- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.26 виключити текст "за посадою".

Відхилено


333.
3. Структура та чисельнiсть штатних працiвникiв виконавчого органу визначається органом самоорганiзацiї населення згiдно з законами України, Статутом територiальної громади та рiшенням ради.
-278- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У частині 3 ст.26 слова "та рішенням ради" виключити, а "," відповідно змінити на "та".

Відхилено
-279- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 ст.26 викласти у редакції:
"3. Штатний розклад виконавчого органу затверджується органом самоорганізації населення за пропозицією його голови."

Відхилено
-280- Кабінет Міністрів України
У частині 3 статті 26 слова "Структура та чисельність штатних працівників" замінити словами "Кількісний склад".

Відхилено


334.
4. Умови оплати працi працiвникiв органу самоорганiзацiї населення визначаються вiдповiдною радою згiдно з законодавством.
-281- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.26 після слів "згідно з" доповнити словом "чинним".

Відхилено
-282- Кабінет Міністрів України
Частину 4 ст.26 викласти в такій редакції:
"4. Умови оплати праці працівників органів самоорганізації населення, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, визначається Кабінетом Міністрів України."

Відхилено


335.
5. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада може в порядку, встановленому нею або статутом територiальної громади видiлити для роботи в органi самоорганiзацiї населення штатних працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування (мунiципальних службовцiв).
-283- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині 5 ст.26 текст "Сільська, селищна, міська або районна у місті" замінити текстом "Відповідна".

Відхилено
-284- Кабінет Міністрів України
Частину 5 статті 26 виключити.

Враховано


336.
РОЗДІЛ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ
-285- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Розділ ІV вважати розділом ІІІ і назву розділу викласти в такій редакції: "Повноваження органів самоорганізації населення".
Статті 27, 29, 30, 31, 32 виключити.ВрахованоВраховано частково

Розділ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
337.
Стаття 27. Види та правовi засади визначення повноважень органу самоорганiзацiї населення
-286- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 27 виключити текст "та правові засади визначення".

Відхилено338.
Орган самоорганiзацiї населення може мати такi повноваження:339.
- невладнi власнi повноваження;
-287- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Перший пункт ст.27 викласти у редакції:
"- владні та невладні повноваження місцевого самоврядування, якими його наділила відповідна рада;".

Відхилено


340.
- делегованi радою повноваження мiсцевого самоврядування.341.
Стаття 28. Правовий статус, порядок набуття та позбавлення власних невладних повноважень органу самоорганiзацiї населення
-288- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 28 викласти у такій редакції:
"Стаття 28. Власні повноваження органу самоорганізації населення
1. Орган самоорганізації населення у межах території його діяльності:
1) представляє інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;
2) сприяє дотриманню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
3) вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;
4) організує на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони природи, проведення робіт по благоустрою, озелененню та утриманню в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
5) організує на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку здійснення таких робіт;
6) надає допомогу закладам та організаціям освіти, культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої і виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяє збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
7) організує допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, вносять пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;
8) надає необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організують вивчання населенням правил пожежної безпеки, беруть участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
9) сприяє відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
10) розглядає звернення громадян, ведуть прийом громадян;
11) сприяє депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийомів громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;
12) iнформує громадян про дiяльнiсть органу самоорганізації населення, органiзують обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань;
13) здійснює інші повноваження, надані їм законом.
2. Орган самоорганiзацiї населення набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.
3. Орган самоорганiзацiї населення не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в установленому законом порядку."

Враховано

(Статтю 28 вважати статтею 14 остаточної редакції)


Стаття 14. Власні повноваження органу самоорганізації населення
1. Орган самоорганізації населення у межах території його діяльності:
1) представляє інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;
2) сприяє дотриманню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
3) вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;
4) організує на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони природи, проведення робіт по благоустрою, озелененню та утриманню в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
5) організує на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку здійснення таких робіт;
6) надає допомогу закладам та організаціям освіти, культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої і виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяє збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
7) організує допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, вносять пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;
8) надає необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організують вивчання населенням правил пожежної безпеки, беруть участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
9) сприяє відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
10) розглядає звернення громадян, ведуть прийом громадян;
11) сприяє депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийомів громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;
12) iнформує громадян про дiяльнiсть органу самоорганізації населення, органiзують обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань;
13) здійснює інші повноваження, надані їм законом.
2. Орган самоорганiзацiї населення набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.
3. Орган самоорганiзацiї населення не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в установленому законом порядку.
342.
1. Власнi повноваженнями органу самоорганiзацiї населення визначаються у його Статутi.
-289- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.28 текст "його Статуті" замінити текстом "Положенні про нього".

Враховано


343.
2. Власними повноваженнями орган самоорганiзацiї населення надiляється зборами громадян, якi затверджують Статут про цього органу.
-290- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частин 2 ст.28 текст "зборами громадян, які затверджують Статут про цього органу" замінити текстом "відповідною радою, яка затверджує Положення про цей орган".

Відхилено
345.
3. Статут органу самоорганiзацiї населення не може протирiчити законам України та Статуту територiальної громади.
-291- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 ст.28 виключити.
Враховано


345.
4. Статут органу самоорганiзацiї населення не може бути обов'язковим для членiв територiальної громади.
-292- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.28 виключити.

Враховано


346.
5. Статут органу самоорганiзацiї населення є обов'язковим для членiв органу самоорганiзацiї населення.
-293- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 ст.28 текст "Статут органу" замінити текстом "Положення про орган".

Відхилено347.
6. Власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення не можуть бути владними.
-294- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 6 ст.28 перенести після частини 1.

Відхилено348.
7. Орган самоорганiзацiї населення набуває власних повноважень з дня його державної реєстрацiї.
-295- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 7 ст.28 текст "з дня його державної реєстрації" замінити текстом "з дня його сформування".

Враховано частково


-296- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
В частині 7 ст.28 виключити слово "державної".

Враховано


349.
8. Орган самоорганiзацiї населення не може бути позбавлений власних повноважень до скасування його державної реєстрацiї.
-297- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 8 ст.28 текст "до скасування його державної реєстрації" замінити текстом "до припинення його діяльності".

Відхилено350.
Стаття 29. Правовий статус, порядок надiлення та позбавлення делегованими повноваженнями орган самоорганiзацiї населення
-298- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 29 викласти у такій редакції:
"Стаття 29. Делеговані повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті ради
1. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада може наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганiзацiї населення, зареєстрований в порядку, встановленому частинами другою-шостою статті 13 цього Закону, з одночасною передачею йому відповідних коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.
Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції місцевої ради.
3 За рішенням сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради орган самоорганiзацiї населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому цією радою.
4. Якщо рiшення ради про надiлення органу самоорганiзацiї населення повноваженням відповідної ради не забезпечене фiнансами i майном, загальнi збори (конференція) громадян за місцем проживання, на яких обирався цей орган, можуть на цiй пiдставi звернутися до вiдповiдної ради про позбавлення органу самоорганiзацiї населення такого делегованого повноваження."

Враховано

(Статтю 29 вважати статтею 15 остаточної редакції)

Стаття 15. Делеговані повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті ради
1. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада може наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганiзацiї населення, зареєстрований в порядку, встановленому частинами другою-шостою статті 13 цього Закону, з одночасною передачею йому відповідних коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.
Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції місцевої ради.
3 За рішенням сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради орган самоорганiзацiї населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому цією радою.
4. Якщо рiшення ради про надiлення органу самоорганiзацiї населення повноваженням відповідної ради не забезпечене фiнансами i майном, загальнi збори (конференція) громадян за місцем проживання, на яких обирався цей орган, можуть на цiй пiдставi звернутися до вiдповiдної ради про позбавлення органу самоорганiзацiї населення такого делегованого повноваження.


-299- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 29 текст "делегованими повноваженнями орган самоорганізації населення" замінити текстом "органу самоорганізації населення повноваженнями органів місцевого самоврядування".

Враховано частково

351.
1. Делегованими повноваженнями мiсцевого самоврядування орган самоорганiзацiї населення може бути надiлений сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою шляхом делегування йому частини її власних повноважень.
-300- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 ст.29 викласти у редакції:
"1. Відповідна рада може наділити орган самоорганізації населення частиною своїх повноважень у здійсненні місцевого самоврядування."

Враховано

-301- Кабінет Міністрів України
Частину 1 ст.29 виключити.

Відхилено352.
2. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада може надiляти орган самоорганiзацiї населення повноваженнями щодо вирiшення питань мiсцевого значення тiльки на територiї дiї органу самоорганiзацiї населення.
-302- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.29 виключити текст "Сільська, селищна, міська або районної у місті", а слово "значення" замінити словом "самоврядування".

Відхилено
-303- Кабінет Міністрів України
У част.2 ст.29 виключити слово "тільки".
Відхилено353.
3. Обсяг кожного повноваження мiсцевого самоврядування, делегованого органу самоорганiзацiї населення сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою, не може перевищувати обсяг вiдповiдного повноваження ради.
-304- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 ст.29 виключити.

Враховано


354.
4. Порядок прийняття рiшення радою щодо делегування своїх повноважень органу самоорганiзацiї населення визначається законами України, Статутом територiальної громади та регламентом ради.
-305- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 4 ст.29 текст "рішення радою щодо делегування" замінити текстом "радою рішення щодо наділення частиною".

Відхилено355.
5. Орган самоорганiзацiї населення набуває делегованих йому радою повноважень не ранiше нiж з дня державної реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення та не ранiше нiж з дня офiцiйного опублiкування вiдповiдного рiшення ради.
-306- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 5 ст.29 виключити.

Враховано


356.
6. Не може бути надiлений владними повноваженнями орган самоорганiзацiї населення, що обраний громадянами з недотриманням або порушенням процедури виборiв, встановленої для нього законами України, Статутом територiальної громади або рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради.
-307- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 6 ст.29 виключити.

Враховано


357.
7. Орган самоорганiзацiї населення може бути. достроково позбавлений делегованих йому радою повноважень шляхом прийняття нею вiдповiдного рiшення.
-308- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 7 ст.29 текст "делегованих" замінити текстом "наданих".

Відхилено


358.
8. Якщо рiшення ради про надiлення органу самоорганiзацiї населення делегованим самоврядним повноваженням не забезпечене фiнансами i майном, загальнi збори громадян, на яких обирався цей орган, можуть на цiй пiдставi звернутися до вiдповiдної ради про позбавлення органу самоорганiзацiї населення такого делегованого повноваження.
-309- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частина 8 ст.29 після слів "самоорганізації населення" виключити слово "делегованим", текст "на яких обирався цей орган," замінити текстом "місцевий референдум", а після слів "населення такого" вилучити слово "делегованого".
Відхилено
-310- Кабінет Міністрів України
У част.8 ст.29 виключити слово "делегованим самоврядним", а після слова "повноваженням" додати слова "відповідної ради".

Враховано


359.
9. Закiнчення термiну повноважень вiдповiдної сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, що надала дозвiл на утворення органу самоорганiзацiї населення не означає обов'язкового припинення повноважень цим органом самоорганiзацiї населення.
-311- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 9 ст.29 викласти у редакції:
"9. Закінчення терміну повноважень ради не означає обов'язкового припинення повноважень тих органів самоорганізації населення дозвіл на утворення яких надала ця рада."

Відхилено360.
10. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада є правонаступницею у вирiшеннi питань щодо органiв самоорганiзацiї населення, дозвiл на утворення яких надала вiдповiдна рада попереднього скликання.
-312- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 10 ст.29 виключити.

Враховано

-313- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 10 ст.29 виключити текст "Сільська, селищна, міська або районна у місті".
Відхилено


361.
11. У разi лiквiдацiї районної у мiстi ради, орган самоорганiзацiї населення, який має делегованi цiєю радою повноваження, продовжує їх виконувати до прийняття рiшення з цього питання мiською радою.
-314- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 11 ст.29 текст "який має делеговані цієї радою повноваження, продовжує їх виконувати" замінити текстом "дозвіл на утворення якого надала ця рада, продовжує виконувати свої повноваження у повному обсязі".

Відхилено362.
Стаття 30. Власнi невладнi повноваження органу самоорганiзацiї населення
-315- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Виключити з назви статті 30 слово "невладні" та доповнити статтю пунктом такого змісту:
"1) представництво інтересів жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища в раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;"

Відхилено

-316- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статті 30 і 31 виключити.

Враховано


363.
До вiдання органу самоорганiзацiї населення належить:364.
1) скликання загальних зборiв громадян для обговорення питань, якi належать до їх вiдання, визначення норми представництва на цi збори;
-317- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В пункті 1 ст.30 текст "для обговорення" замінити текстом ", проведення місцевого референдуму для вирішення", а текст "визначення норми представництва на ці збори" виключити.
Відхилено


365.
2) розгляд у межах своїх повноважень звернень громадян, ведення прийому громадян;366.
3) iнформування виборцiв про дiяльнiсть ради, її виконавчих органiв, органiзацiя обговорення проектiв їх рiшень з найважливiших питань;
-318- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В пункті 3 ст.30 текст "виборців про діяльність ради, її виконавчих органів" замінити текстом "громадян про діяльність органу самоорганізації населення", а слово "їх" замінити словом "його".

Відхилено
367.
4) прийняття участi з правом дорадчого голосу в засiданнях вiдповiдних рад та їх виконавчих органiв за їх запрошенням, а також при розглядi питань, якi були iнiцiйованi органом самоорганiзацiї населення;
-319- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4 ст.30 текст "прийняття участі" замінити текстом "участь членів органу самоорганізації населення".

Відхилено368.
5) обрання за пропозицiєю голови органу самоорганiзацiї населення на посаду та звiльнення з посади заступника голови та секретаря органу самоорганiзацiї населення;
-320- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 5 ст.30 виключити текст "за пропозицією голови органу самоорганізації населення".

Відхилено369.
6) затвердження кiлькiсного складу органу самоорганiзацiї населення за пропозицiєю його голови;
-321- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 6 ст.30 слово "затвердження" замінити словом "зміна", виключити текст "за пропозицією його голови".

Відхилено370.
7) затвердження згiдно з дозволом ради та за пропозицiєю голови органу самоорганiзацiї населення кiлькiсного складу його виконавчого органу (у разi утворення);
-322- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 7 ст.30 викласти у редакції:
"7) затвердження за пропозицією голови органу самоорганізації населення штатного розкладу його виконавчого органу (у разі утворення);".
Відхилено371.
8) затвердження плану роботи органу самоорганiзацiї населення та заслуховування звiту про його виконання;
-323- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункти 8 та 9 ст.30 поміняти місцями.

Відхилено372.
9) заслуховування звiту голови органу самоорганiзацiї населення про дiяльнiсть його виконавчого органу (у разi утворення);373.
10) заслуховування повiдомлень членiв органу самоорганiзацiї населення про роботу в ньому, виконання ними доручень цього органу;374.
11) здiйснення контролю за виконанням рiшень загальних зборiв громадян;
-324- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 11 ст.30 наприкінці доповнити текстом ", місцевого референдуму".

Відхилено375.
12) внесення на розгляд загальних зборiв громадян проекту пропозицiй щодо внесення змiн до Статуту територiальної громади та Положення про орган самоорганiзацiї населення;376.
13) внесення пропозицiй зборам громадян щодо внесення змiн до Статуту органу самоорганiзацiї населення;
-325- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 13 ст.30 виключити.

Враховано377.
14) iншi повноваження, встановленi законами України, Статутом територiальної громади та рiшеннями загальних зборiв громадян.
-326- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 14 ст.30 текст "рішеннями загальних зборів громадян" замінити текстом "Положенням про нього:".

Відхилено

-327- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Статтю 30 доповнити новими пунктами:
"входити з клопотанням до виконавчого комітету ради про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, багатодітним та неповним сім'ям, особам похилого віку;
приймати з дозволу виконавчих комітетів рад, підприємств і організацій на громадську схоронність житлові будинки, ігрові і спортивні майданчики, клуби, об'єкти благоустрою, пам'ятники історії, архітектури, культури і природи;
створювати на добровільних засадах тимчасові і постійні бригади, використовувати інші форми самоорганізації населення для проведення робіт по утриманню і благоустрою житлового фонду і території;
з правом дорадчого голосу брати участь у роботі сесії відповідної ради, засіданнях її виконавчого комітету, звертатися із запитами і пропозиціями щодо питань, які випливають з колективних потреб жителів будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, села, селища, якщо воно є складовою частиною більш широкої адміністративно-територіальної одиниці, яка знаходиться під юрисдикцією єдиної територіальної громади."

Відхилено378.
Стаття 31. Повноваження, якi сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi рада може делегувати органу самоорганiзацiї населення
-328- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 31 текст "які сільська, селищна, міська або районна у місті рада може делегувати органу" замінити текстом "якими рада може наділити орган".

Відхилено
-329- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 31 виключити.

Враховано


379.
Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада може делегувати органу самоорганiзацiї населення на територiї його дiї такi свої власнi повноваження:
-330- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Перше речення ст.31 викласти у редакції:
"Рада може наділити орган самоорганізації населення такими своїми повноваженнями:".

Відхилено


380.
1) у межах їх повноважень сприяти реалiзацiї Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, рiшень мiсцевих референдумiв, рiшень вiдповiдної ради та її виконавчого комiтету, розпоряджень сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi ради, а також рiшень органiв виконавчої влади, прийнятих у межах їх компетенцiї;
-331- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 ст.31 виключити текст "у межах їх повноважень"; текст "виконавчого комітету" замінити текстом "виконавчого органу".

Відхилено


381.
2) здiйснювати заходи щодо охорони природи, проведення робiт по благоустрою, озелененню та утриманню в належному станi садиб, дворiв, вулиць, площ, паркiв, кладовищ, братських могил, пам'яток iсторiї та культури, лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, будiвництвi i ремонтi шляхiв, тротуарiв, комунальних мереж, об'єктiв загального користування, обладнаннi дитячих i спортивних майданчикiв, кiмнат дитячої творчостi, клубiв за iнтересами тощо;382.
3) надавати допомогу закладам та органiзацiям освiти, культури, фiзичної культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньої, спортивно-оздоровчої i виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчостi, фiзичної культури i спорту; сприяють збереженню культурної спадщини, традицiй народної культури, охоронi пам'яток iсторiї та культури, впровадженню в побут нових обрядiв;383.
4) приймати участь в органiзацiї виховної роботи з дiтьми, їх дозвiлля у позашкiльний час за мiсцем проживання;
-332- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У ст.31 пункт 4 подати у такій редакції:
"4) організовувати виховну роботу з дітьми" і далі за текстом.

Відхилено384.
10) брати участь у здiйсненнi контролю за належною експлуатацiєю та органiзацiєю обслуговування населення пiдприємствами житлово-комунального господарства, торгiвлi, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, дотриманням правил забудови, за охороною i рацiональним використанням землi, належним утриманням житла i благоустроєм, вносять до вiдповiдних органiв пропозицiї щодо усунення виявлених недолiкiв, надають допомогу в облiку житлового фонду, полiпшеннi його утримання;
-333- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У пункті 10 част.1 ст.31 виключити слова "експлуатацією та".
Відхилено385.
11) вносити пропозицiї щодо розмiщення i встановлення режиму роботи пiдприємств та органiзацiй сфери обслуговування населення;386.
12) брати участь у здiйсненнi контролю за дотриманням правил забудови, за охороною i рацiональним використанням землi, належним утриманням житла i благоустроєм, з iнших питань, якi належать до їх вiдання, вносять до вiдповiдних органiв пропозицiї щодо усунення виявлених недолiкiв;
-334- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 12 ст.31 виключити текст ", з інших питань, які належать до їх відання, вносять до відповідних органів пропозиції щодо усунення виявлених недоліків".

Відхилено387.
13) брати участь у роботi комiсiй виконавчих органiв рад, пiдприємств, установ та органiзацiй по прийманню в експлуатацiю на вiдповiднiй територiї новозбудованих i капiтально вiдремонтованих об'єктiв культурно-побутового i соцiального призначення та жилих будинкiв;388.
14) вносити пропозицiї щодо змiни цiльового призначення житлових квартир, iнших будiвель та об'єктiв в межах своєї територiї;389.
15) вносити пропозицiї та погоджувати проектiв рiшень органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування щодо мiсць розташування об'єктiв, надання або вилучення земельних дiлянок;
-335- Кабінет Міністрів України
Пункт 15 статті 31 викласти в новій редакції:
"15) Вносити пропозиції до проектів рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо місць розташування об'єктів, надання або вилучення земельних ділянок."

Відхилено390.
16) вносити пропозицiї до плану приватизацiї об'єктiв комунальної власностi в межах своєї територiї;391.
17) вносити пропозицiї щодо вiдведення земельних дiлянок в межах своєї територiї, переводу земель територiальної громади з однiєї в iншу категорiю, якщо землi були загального користування;392.
18) користуватися наданими їм земельними дiлянками в порядку, передбаченому рiшенням ради або Статутом територiальної громади;393.
19) вносити пропозицiї до вiдповiдних державних органiв щодо оголошення природних та iнших об'єктiв, що мають екологiчну, iсторичну, культурну або наукову цiннiсть, пам'ятками природи, iсторiї або культури, якi охороняються законом;
-336- Кабінет Міністрів України
Виключити зі статті 31 пункти 19, 20, 21, 25, 26.

Враховано частково394.
20) надання вiдповiдно до законодавства згоди на розмiщення на вiдповiднiй територiї населеного пункту нових об'єктiв, сфера екологiчного впливу дiяльностi яких згiдно з дiючими нормативами включає вiдповiдну територiю;395.
21) пiдготовка та подання пропозицiй до вiдповiдної ради з питань, що належать до компетенцiї мiсцевого самоврядування;396.
22) сприяти органам мiсцевого самоврядування у здiйсненнi заходiв, спрямованих на дотримання законностi, забезпечення правопорядку, запобiгання правопорушенням серед неповнолiтнiх, у проведеннi виховної роботи серед населення;397.
23) сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченнi ними охорони громадського порядку;
-337- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 23 ст.31 виключити текст "відповідно до законодавства".

Враховано частково398.
24) сприяти депутатам мiсцевих рад в органiзацiї їх зустрiчей з виборцями, прийомiв громадян i проведеннi iншої роботи у виборчих округах;399.
25) брати участь у формуваннi i дiяльностi асоцiацiй громадського самоврядування;
-338- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У ст.31 пункт 25 виключити.

Враховано частково
400.
26) надавати згоду щодо видачi дозволу на спецiальне використання природних ресурсiв мiсцевого значення, внесення пропозицiй про скасування такого дозволу;401.
27) пропонувати (висувають) кандидатури до складу дiльничних виборчих комiсiй та дiльничних комiсiй з референдуму, сприяють цим комiсiям у здiйсненнi ними своїх повноважень вiдповiдно до законодавства;
-339- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункти 26, 27 ст.31 виключити.
Враховано частково

-340- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 27 ст.31 текст "дільничних виборчих комісій та дільничних комісій з" замінити текстом "дільничних комісій з проведення місцевого", виключити текст "відповідно до законодавства".

Відхилено
-341- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Статтю 31 доповнити пунктом 28 такого змісту:
"28) брати участь у реалізації контролю планів і програм комплексного вирішення питань соціальної підтримки малозахищених верств населення (молоді, пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей)."

Відхилено402.
29) здiйснювати iншi повноваження сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, делегування яких органам самоорганiзацiї населення не заборонено законами України та якi не входять до виключної компетенцiї рад.
-342- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 29 ст.31 виключити текст "сільської, селищної, міської або районної у місті", а після слів "та які не" слово "входять" замінити словом "належать".

Відхилено


403.
Стаття 32. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування, що не можуть належати до компетенцiї органу самоорганiзацiї населення
-343- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Статтю 32 виключити.
Враховано
-344- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Ст.32 виключити або встановити (з посиланням на ст.26 Закону про місцеве самоврядування), що питання виключних повноважень рад не можуть делегуватись органам самоорганізації населення чи будь-яким іншим органам. При цьому відпаде необхідність у перерахуванні повноважень.

Враховано
-345- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 32 текст "що не можуть належати до компетенції органу" замінити текстом "якими не може наділятись орган".

Відхилено


404.
До компетенцiї органу самоорганiзацiї населення не можуть належати такi повноваження мiсцевого самоврядування:
-346- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Першу частину ст.32 викласти у редакції:
"Орган самоорганізації населення не може бути наділений такими повноваженнями місцевого самоврядування:".

Відхилено


405.
1) якi є виключними повноваженнями територiальної громади;406.
2) повноваження органiв виконавчої влади, що делегованi законами органам мiсцевого самоврядування, якщо iнше не передбачено законами України;407.
3) прийняття рiшення про проведення мiсцевого референдуму та з питань органiзацiї проведення референдумiв та виборiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування;
-347- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 ст.32 виключити текст "про проведення місцевого референдуму та".

Відхилено


408.
4) затвердження мiсцевого бюджету, внесення змiн до нього, затвердження звiту про виконання вiдповiдного бюджету, визначення шляхiв поповнення бюджету;409.
5) встановлення та визначення розмiрiв мiсцевих податкiв i зборiв, ставок земельного податку та плати за користування природними ресурсами;410.
6) прийняття рiшень щодо випуску мiсцевих позик, отримання позик з iнших мiсцевих бюджетiв та джерел, а також щодо передачi коштiв з вiдповiдного мiсцевого бюджету;411.
7) прийняття рiшень з питань власностi комунального майна та приватизацiї;
-348- Кабінет Міністрів України
В пункті 7 статті 32 слова "власності комунального майна" замінити словами "комунальної власності".

Відхилено


412.
8) прийняття рiшень з питань боротьби зi стихiйним лихом, епiдемiями, епiзоотiями, за порушення яких передбачено адмiнiстративну вiдповiдальнiсть;413.
9) прийняття рiшень, пов'язаних iз створенням спецiальних вiльних та iнших зон, змiнами в статусi цих зон;414.
10) iншi повноваження сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради, делегування яких органам самоорганiзацiї населення заборонено законами України.415.
Стаття 33. Повноваження голови, заступника голови органу самоорганiзацiї населення.
-349- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
З Розділу IV виділити в окремий розділ питання організації діяльності органу самоорганізації населення, виклавши його у такій редакції:

"Розділ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
Стаття 33. Гласнiсть роботи i пiдзвiтнiсть органiв самоорганiзацiї населення
1. Орган самоорганiзацiї населення iнформує населення про своє мiсцезнаходження, час роботи i прийом громадян.
2. Орган самоорганiзацiї населення не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою дiяльнiсть на зборах громадян.
3. Громадяни, якi проживають на територiї дiї органу самоорганiзацiї населення, мають право знайомитись з його рiшеннями, а також отримувати засвiдченi секретарем цього органу копiї рішень, прийнятих органом самоорганiзацiї населення.

Стаття 34. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення
1. Формою роботи органу самоорганiзацiї населення є засiдання.
2. Засiдання органу самоорганiзацiї населення скликаються його керівником або заступником керівника в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал.
3. Порядок позачергового скликання засiдання органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.
4. Засiдання органу самоорганiзацiї населення є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його загального складу.
5. Для забезпечення роботи орган самоорганiзацiї населення може утворювати комiсiї, робочi групи, iншi свої органи, в порядку, визначеному Положенням про цей орган.

Стаття 35. Рiшення органу самоорганiзацiї населення
1. Орган самоорганiзацiї населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.
2. Рiшення органу самоорганiзацiї населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини загального складу цього органу.
3. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, можуть бути скасовані в судовому порядку.

Стаття 36. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення
1.Правовий статус членів органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган
2. Члени органу самоорганiзацiї населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.
3. За рiшенням зборів (конференції) громадян за місцем проживання, керівник i секретар цього органу можуть працювати в ньому на постiйнiй основi з оплатою їхньої праці за рахунок власних коштів органу самоорганізації населення.

Стаття 37. Повноваження керівника органу самоорганiзацiї населення
1. Керівник органу самоорганiзацiї населення - особа, яка обирається зборами (конференцією) громадян за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення та надiлена вiдповiдними повноваженнями у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих функцiй в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.
2. Керівник органу самоорганiзацiї населення:
1) органiзовує роботу цього органу;
2) скликає i проводить його засiдання;
3) органiзує виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;
4) є розпорядником коштів, пiдписує рiшення та iншi документи органу самоорганiзацiї населення;
5) представляє цей орган у вiдносинах з фiзичними i юридичними особами;
6) виконує доручення органу самоорганізації населення;
7) здiйснює iншi повноваження, визначенi Положенням про орган самоорганiзацiї населення;
3. У разi вiдсутностi керівника органу самоорганiзацiї населення або неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв з iнших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар в порядку i межах, передбачених Положенням про орган самоорганiзацiї населення.

Стаття 38. Повноваження секретаря органу самоорганiзацiї населення
1. Секретар органу самоорганiзацiї населення:
1) органiзовує пiдготовку засiдання органу та питань, що виносяться на його розгляд;
2) забезпечує ведення дiловодства;
3) забезпечує своєчасне доведення до вiдповiдних пiдприємств, установ та органiзацiй i фiзичних осiб рiшень органу самоорганiзацiї населення;
4) контролює виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;
5) виконує iншi передбачені положенням про орган самоорганізації населення обов'язки.
2. У разi вiдсутностi керівника органу самоорганiзацiї населення та його заступника, або неможливостi виконання ними своїх обов'язкiв з iнших причин, повноваження керівника цього органу в порядку i межах, передбачених Положенням про орган самоорганiзацiї населення, виконує секретар.
Стаття . Господарська діяльність органів самоорганізації населення
Органи самоорганізації населення для виконання своїх завдань, передбачених положенням, в порядку, встановленому законом, можуть здійснювати необхідну господарську діяльність.
Органи самоорганізації населення, зареєстровані в порядку, встановленому частинами другою-шостою статті 13 цього Закону для здійснення необхідної господарської та іншої комерційної діяльності можуть створювати госпрозрахункові установи і організації зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством."
Враховано

(Стаття 33 врахована частково в статті 22 остаточної редакції )

Розділ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 18. Гласнiсть роботи i пiдзвiтнiсть органiв самоорганiзацiї населення
1. Орган самоорганiзацiї населення iнформує населення про своє мiсцезнаходження, час роботи i прийом громадян.
2. Орган самоорганiзацiї населення не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою дiяльнiсть на зборах громадян.
3. Громадяни, якi проживають на територiї дiї органу самоорганiзацiї населення, мають право знайомитись з його рiшеннями, а також отримувати засвiдченi секретарем цього органу копiї рішень, прийнятих органом самоорганiзацiї населення.

Стаття 19. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення
1. Формою роботи органу самоорганiзацiї населення є засiдання.
2. Засiдання органу самоорганiзацiї населення скликаються його керівником або заступником керівника в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал.
3. Порядок позачергового скликання засiдання органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.
4. Засiдання органу самоорганiзацiї населення є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його загального складу.
5. Для забезпечення роботи орган самоорганiзацiї населення може утворювати комiсiї, робочi групи, iншi свої органи, в порядку, визначеному Положенням про цей орган.

Стаття 20. Рiшення органу самоорганiзацiї населення
1. Орган самоорганiзацiї населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.
2. Рiшення органу самоорганiзацiї населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини загального складу цього органу.
3. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, можуть бути скасовані в судовому порядку.

Стаття 21. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення
1. Правовий статус членів органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган
2. Члени органу самоорганiзацiї населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.
3. За рiшенням зборів (конференції) громадян за місцем проживання, керівник i секретар цього органу можуть працювати в ньому на постiйнiй основi з оплатою їхньої праці за рахунок власних коштів органу самоорганізації населення.

Стаття 22. Повноваження керівника органу самоорганiзацiї населення
1. Керівник органу самоорганiзацiї населення - особа, яка обирається зборами (конференцією) громадян за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення та надiлена вiдповiдними повноваженнями у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих функцiй в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.
2. Керівник органу самоорганiзацiї населення:
1) органiзовує роботу цього органу;
2) скликає i проводить його засiдання;
3) органiзує виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;
4) є розпорядником коштів, пiдписує рiшення та iншi документи органу самоорганiзацiї населення;
5) представляє цей орган у вiдносинах з фiзичними i юридичними особами;
6) виконує доручення органу самоорганізації населення;
7) здiйснює iншi повноваження, визначенi Положенням про орган самоорганiзацiї населення;
3. У разi вiдсутностi керівника органу самоорганiзацiї населення або неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв з iнших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар в порядку i межах, передбачених Положенням про орган самоорганiзацiї населення.

Стаття 23. Повноваження секретаря органу самоорганiзацiї населення
1. Секретар органу самоорганiзацiї населення:
1) органiзовує пiдготовку засiдання органу та питань, що виносяться на його розгляд;
2) забезпечує ведення дiловодства;
3) забезпечує своєчасне доведення до вiдповiдних пiдприємств, установ та органiзацiй i фiзичних осiб рiшень органу самоорганiзацiї населення;
4) контролює виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;
5) виконує iншi передбачені положенням про орган самоорганізації населення обов'язки.
2. У разi вiдсутностi керівника органу самоорганiзацiї населення та його заступника, або неможливостi виконання ними своїх обов'язкiв з iнших причин, повноваження керівника цього органу в порядку i межах, передбачених Положенням про орган самоорганiзацiї населення, виконує секретар.

Стаття 24. Господарська діяльність органів самоорганізації населення
Органи самоорганізації населення для виконання своїх завдань, передбачених положенням, в порядку, встановленому законом, можуть здійснювати необхідну господарську діяльність.
Органи самоорганізації населення, зареєстровані в порядку, встановленому частинами другою-шостою статті 13 цього Закону для здійснення необхідної господарської та іншої комерційної діяльності можуть створювати госпрозрахункові установи і організації зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством.

416.
1. Голова органу самоорганiзацiї населення - особа, обрана до складу органу самоорганiзацiї населення та надiлена вiдповiдними повноваженнями у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих функцiй в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.
-350- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Частину 1 ст.33 перенести до ст.37.

Враховано частково417.
2. Голова органу самоорганiзацiї населення обирається зборами громадян.
-351- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.33 після слів "населення обирається" доповнити словами "таємним голосуванням", а наприкінці доповнити текстом "або іншим способом, визначеним радою".

Відхилено
-352- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Виключити частини 3, 4 ст.33.

Враховано


418.
3. Заступник голови органу самоорганiзацiї населення обирається цим органом.419.
4. За дозволом ради голова органу самоорганiзацiї населення може обиратися на засiданнi цього органу таємним голосуванням.
-353- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.33 виключити.

Враховано


420.
5. Голова органу самоорганiзацiї населення:421.
1) органiзовує роботу цього органу;422.
2) скликає i проводить його засiдання;423.
3) органiзує виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;424.
4) є розпорядником поточного банкiвського рахунку, пiдписує рiшення та iншi документи органу самоорганiзацiї населення;
-354- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У пункті 4 част.1 ст.33 слова "поточного банкiвського рахунку" замінити на слово "коштів".

Враховано


425.
5) представляє цей орган у вiдносинах з фiзичними i юридичними особами;426.
6) за рішенням сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради приймає участь у роботi створеної нею органiв;
-355- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 6 частини 5 ст.33 виключити текст "сільської, селищної, міської або районної у місті".

Враховано

-356- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Пункт 6 частини 5 ст.33 виключити.

Враховано
-357- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 5 ст.33 після пункту 6 доповнити пунктом:
"6') виконує доручення органу самоорганізації населення;".

Враховано


427.
7) здiйснює iншi вiдповiднi повноваження, визначенi Положенням про орган самоорганiзацiї населення;
-358- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 7 частини 5 ст.33 виключити слово "відповідні".

Враховано


428.
6. Голова органу самоорганiзацiї населення несе персональну вiдповiдальнiсть за органiзацiю здiйснення наданих органу самоорганiзацiї населення повноважень.
-359- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Частину 6 ст.33 виключити.

Враховано


429.
7. У разi вiдсутностi голови органу самоорганiзацiї населення або неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв з iнших причин його повноваження виконує заступник голови в порядку i межах, передбачених Статутом органу самоорганiзацiї населення.
-360- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 7 ст.33 текст "Статутом органу" замінити текстом "Положенням про орган".
Враховано


430.
Стаття 34. Повноваження секретаря органу самоорганiзацiї населення

Стаття 34 врахована частково в ст.23 остаточної редакції


431.
1. Секретар органу самоорганiзацiї населення обирається цим органом.
-361- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Частину 1 ст.34 виключити.
Враховано


432.
2. Секретар органу самоорганiзацiї населення:433.
1) органiзовує пiдготовку засiдання органу та питань, що виносяться на його розгляд;434.
2) забезпечує ведення дiловодства;435.
3) забезпечує своєчасне доведення до вiдповiдних пiдприємств, установ та органiзацiй i фiзичних осiб рiшень органу самоорганiзацiї населення;436.
4) контролює виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;
-362- Н.д.Пономаренко Г.Г. (Реєстр.картка №245)
Виключити пункт 4 частини 2 ст.34.

Відхилено437.
5) виконує доручення органу самоорганiзацiї населення, iншi покладенi на нього обов'язки.438.
3. У разi вiдсутностi голови органу самоорганiзацiї населення та його заступника, або неможливостi виконання ними своїх обов'язкiв з iнших причин, повноваження голови цього органу в порядку i межах, передбачених Статутом органу самоорганiзацiї населення, виконує секретар.439.
Роздiл V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл VІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
440.
Стаття 35. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення

Статтю 35 вважати статтею 25 остаточної редакції

Стаття 25. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення
441.
1. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення здiйснюють:
-363- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У частині першій статті 35 після слів "населення" додати слова "у межах своїх повноважень"
Враховано
Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення в межах своїх повноважень здiйснюють:
442.
1) рада, яка затвердила Положення про цей орган;
-364- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Пункти 1-3 викласти у такій редакції:
"1) сільська, селищна, міська, районна у місті рада та її виконавчі органи;
2) виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення;
3) загальнi збори (конференція) громадян за місцем проживання;
4) органи державної влади."
Враховано
1) сільська, селищна, міська, районна у місті рада та її виконавчі органи;
2) виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення;
3) загальнi збори (конференція) громадян за місцем проживання;
4) органи державної влади.

443.
2) загальнi збори громадян, якi обрали орган самоорганiзацiї населення;444.
3) органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених законом.
-365- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 частини 1 ст.35 після слів "влади та" виключити слово "органи", а також текст "в межах їх повноважень, визначених законом".

Враховано445.
2. Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення:
-366- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частини 2-9 ст.35 виключити.

Враховано


446.
1) через свої органи;447.
2) шляхом утворення контрольної комiсiї;448.
3) шляхом утворення лiквiдацiйної комiсiї;449.
4) шляхом покладання вiдповiдного обв'язку на виконавчий комiтет;
-367- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4 частини 2 ст.35 слово "комітет" замінити словом "орган".

Відхилено


450.
5) через затвердження кошторису витрат органу самоорганiзацiї населення;451.
6) через реєстрацiю актiв органу самоорганiзацiї населення.452.
3. Загальнi збори громадян контролюють дiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення шляхом:453.
1) утворення ревiзiйної комiсiї та визначення порядку її роботи;454.
2) щорiчного заслуховування звiтiв голови органу самоорганiзацiї населення.455.
4. Для контролю за використанням органом самоорганiзацiї населення фiнансових i матерiальних ресурсiв вiдповiдною радою призначається контрольна комiсiя. Членом контрольної комiсiї не може бути особа, обрана до складу органу самоорганiзацiї населення.456.
5. Для контролю за виконанням органом самоорганiзацiї населення рiшень загальних зборiв громадян, використанням ним коштiв та iншого майна загальними зборами громадян обирається ревiзiйна комiсiя.457.
6. Членом ревiзiйної комiсiї не може бути особа, обрана до складу органу самоорганiзацiї населення.458.
7. Члени ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки на громадських засадах.459.
8. Голова ревiзiйної комiсiї має право брати участь в засiданнях органу самоорганiзацiї населення з правом дорадчого голосу.460.
9. У разi виявлення недолiкiв за результатами ревiзiй дiяльностi органу самоорганiзацiї населення, ревiзiйна комiсiя iнформує виконком вiдповiдної ради, вiдповiдну раду та збори громадян.
-368- Кабінет Міністрів України
В частині 9 ст.35 слово "виконком" замінити на "виконавчий комітет".

Відхилено
-369- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 9 ст.35 виключити текст "виконком відповідної ради".

Відхилено


461.
Стаття 36. Рiшення органу самоорганiзацiї населення

Ст.36 врахована частково у ст.20 остаточної редакції


462.
1. Орган самоорганiзацiї населення в межах повноважень, визначених законом та радою приймає рiшення.
-370- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.36 текст "повноважень, визначених законом та радою" замінити текстом "своїх повноважень".

Враховано


-371- Кабінет Міністрів України
Статтю 36 викласти в такій редакції:
"Стаття 36. Рішення органу самоорганізації населення
1. Орган самоорганізації населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.
2. Порядок прийняття рішень органом самоорганізації населення визначається статутом територіальної громади та положенням про цей орган.
3. Рішення органу самоорганізації населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу цього органу.
4. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, можуть бути скасовані відповідними радами чи сільським, селищним, міським головою або в судовому порядку.
5. Рішення нормативно-правового характеру з питань здійснення наданих повноважень приймаються радою, що надала дозвіл на створення органу самоорганізації населення за його ініціативою."

Враховано частково

-372- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 1 ст.36 після слова "повноважень" викласти в редакції "приймають рішення організаційно-розпорядчого характеру.

Враховано463.
2. Порядок прийняття рiшень з питань мiсцевого самоврядування органом самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.
-373- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.36 виключити текст "з питань місцевого самоврядування".

Враховано


464.
3. Рiшення органу самоорганiзацiї населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини загального складу цього органу.
-374- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.36 текст "загального" замінити текстом "кількісного".

Відхилено


465.
4. Орган самоорганiзацiї населення приймає рiшення з питань владних делегованих повноважень шляхом видання вiдповiдного акта.
-375- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину 4 ст.36 виключити.

Враховано466.
Стаття 37. Порядок реєстрацiї та набрання чинностi актiв органiв самоорганiзацiї населення з питань владних повноважень.
-376- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394),
Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 37 виключити.
Враховано


467.
1. Акти органiв самоорганiзацiї населення з питань владних повноважень набирають чинностi не ранiше дня їх офiцiйного опублiкування.468.
2. Акти органiв самоорганiзацiї населення офiцiйно публiкуються пiсля їх державної реєстрацiї.469.
3. Державну реєстрацiю актiв органу самоорганiзацiї населення здiйснює виконавчий орган або секрiтарiат ради, що затвердила Положення про вiдповiдний орган самоорганiзацiї населення.470.
4. Акти органу самоорганiзацiї населення з питань делегованих владних повноважень не можуть набирати чинностi до його державної реєстрацiї.471.
Стаття 38. Порядок зупинення дiї, а також скасування актiв органiв самоорганiзацiї населення
-377- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 38 виключити.

Враховано


472.
1. Дiя акта органу самоорганiзацiї населення з мотивiв його невiдповiдностi Конституцiї i законам України, Статуту територiальної громади, рiшенням ради та розпорядженням голови, або з мотивiв його прийняття з порушенням визначеної радою процедури може бути зупинена вiдповiдним сiльським, селищним, мiським головою, головою районної у мiстi ради, з одночасним внесенням вiдповiдного подання на розгляд ради.
-378- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 ст.38 після слів "та розпорядженням" доповнити текстом "сільського, селищного, міського".

Відхилено473.
2. Рiшення органу самоорганiзацiї населення з мотивiв його невiдповiдностi Статуту цього органу може бути скасовано рiшенням загальних зборiв громадян.
-379- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.38 текст "Статуту цього органу" замінити текстом "Положення про цей орган".

Відхилено474.
3. Рiшення органу самоорганiзацiї населення з питань мiсцевого самоврядування може бути скасовано вiдповiдною радою.475.
4. Рiшення органу самоорганiзацiї населення можуть бути визнанi незаконними у судовому порядку.
-380- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 4 ст.38 доповнити реченням: "Такі рішення вважаються нечинними з моменту їх прийняття і мають бути скасовані".

Відхилено
476.
Стаття 39. Гласнiсть роботи i пiдзвiтнiсть органiв самоорганiзацiї населення
-381- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 39 вважати статтею 18 остаточної редакції.

Враховано


477.
1. Орган самоорганiзацiї населення iнформує населення про своє мiсцезнаходження, час роботи i прийому громадян.
-382- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У ст.39 частину 1 викласти в новій редакції:
"1. Орган самоорганізації населення через місцеві засоби інформації повідомляє населення про своє місцезнаходження, а також про напрямки, хід виконання та результати своєї роботи."

Відхилено


478.
2. Орган самоорганiзацiї населення не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою дiяльнiсть на зборах громадян.479.
3. Громадяни, якi проживають на територiї дiї органу самоорганiзацiї населення мають право знайомитись з його рiшеннями, а також отримувати засвiдченi секретарем цього органу копiї актiв, якi прийняв орган самоорганiзацiї населення.
-383- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 ст.39 після слів "органу копії" доповнити текстом "рішень та".

Враховано
-384- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У част.3 ст.39 слово "актів" замінити на "рішень".
Враховано


480.
Стаття 40. Припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення
-385- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 40 вважати статтею 26 остаточної редакції і викласти в такій редакції:
"Стаття 40. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення
1. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:
1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті ради, її виконавчого комітету - за рішенням відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті ради, яка дала дозвіл на його створення;
2) невиконання рішень загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання;
3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства з питань діяльності органів самоорганізації населення - за рішенням суду;
2. Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у містах, сіл, селищ, у межах якого вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган."
Враховано

Стаття 26. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення
1. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:
1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті ради, її виконавчого комітету - за рішенням відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті ради, яка дала дозвіл на його створення;
2) невиконання рішень загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання;
3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства з питань діяльності органів самоорганізації населення - за рішенням суду;
2. Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у містах, сіл, селищ, у межах якого вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.
481.
1. Термiн дiї владних повноважень органу самоорганiзацiї населення визначається рiшенням ради згiдно з Статутом територiальної громади та рiшеннями мiсцевого референдуму i зазначається в Положеннi про цей орган.
-386- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399),
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині 1 ст.40 замість слів "в Положенні про цей орган" записати " "в Статуті цього органу".

Відхилено


482.
2. Дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення може бути припинена:
-387- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 40 викласти в такій редакції:
"2. Повноваження органу самоорганізації населення припиняються достроково у порядку, передбаченому статтею 80 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"."

Відхилено


483.
1) за рiшенням ради, яка надала дозвiл на його утворення;484.
2) за рiшенням загальних зборiв громадян, що його обирали;
-388- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 ст.40 після пункту 2 доповнити пунктом:
"2') за рішенням місцевого референдуму;"

Відхилено


485.
3) за рiшенням суду.486.
3. Заява органу самоорганiзацiї населення про саморозпуск має наслiдком його переобрання на загальних зборах громадян.
-389- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 3 ст.40 текст "на загальних зборах" замінити текстом "в порядку, визначеному цим Законом".

Відхилено


487.
4. Пiдставами дострокового припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення можуть бути:488.
1) невиконання Статуту територiальної громади, рiшень сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради, а також загальних зборiв громадян;
-390- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 частини 4 ст.40 текст "сільської, селищної, міської або районної у місті ради" замінити текстом "відповідної ради".

Відхилено489.
2) винесення рiшення ради або загальних зборiв громадян про невиконання органом самоорганiзацiї населення своїх повноважень;
-391- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 2 частини 4 ст.40 після слів "рішення ради" доповнити текстом ",місцевого референдуму".

Відхилено


490.
3) змiна меж територiї, де обирався орган самоорганiзацiї населення.491.
5. Порядок дострокового припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi ради радою визначається нею згiдно з Статутом територiальної громади.
-392- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 5 ст.40 текст "сільською, селищною, міською, районною у місті радою, визначається нею згідно з" замінити текстом "відповідною радою визначається законами України та".

Враховано частково492.
6. Порядок дострокового припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення загальними зборами громадян визначається Статутом органу самоорганiзацiї населення згiдно з Статутом територiальної громади.
-393- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 6 ст.40 після слів "зборами громадян" доповнити текстом ", місцевим референдумом", а текст "Статутом органу самоорганізації населення згідно з" замінити текстом "Положенням про орган самоорганізації населення згідно з законами України та".

Враховано частково493.
7. Для припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення, що займався неприбутковою господарською дiяльнiстю, вiдповiдною сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою призначається лiквiдацiйна комiсiя, яка дiє в порядку, встановленому цiєю радою.
-394- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частина 7 ст.40 виключити текст "сільською, селищною, міською або районною у місті".

Враховано частково494.
8. Орган самоорганiзацiї населення припиняє дiяльнiсть з моменту скасування його державної реєстрацiї.
-395- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частина 8 ст.40 текст "скасування його державної реєстрації" замінити текстом "набуття чинності відповідного рішення ради або суду".

Враховано частково

-396- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Доповнити законопроект новою статтею 40-1 такого змісту:
"Стаття 40-1. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення
1. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення визначається Положенням про орган самоорганізації населення .
2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення майнові питання вирішуються відповідно до його положення і чинного законодавства:
1) майно, надане органу самоорганізації населення у користування підприємствами, установами, об'єднаннями громадян або громадянами, повертається його колишньому власнику.
2) фінансові ресурси та майно, що було передане місцевою радою в оперативне управління органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, передаються відповідній місцевій раді.
3) власні фінансові ресурси органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, використовуються на цілі та в порядку, встановлені зборами (конференцією) громадян за місцем проживання, що створили цей орган."
Враховано

Стаття 27. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення
1. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення визначається Положенням про орган самоорганізації населення .
2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення майнові питання вирішуються відповідно до його положення і чинного законодавства:
1) майно, надане органу самоорганізації населення у користування підприємствами, установами, об'єднаннями громадян або громадянами, повертається його колишньому власнику.
2) фінансові ресурси та майно, що було передане місцевою радою в оперативне управління органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, передаються відповідній місцевій раді.
3) власні фінансові ресурси органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, використовуються на цілі та в порядку, встановлені зборами (конференцією) громадян за місцем проживання, що створили цей орган.
495.
РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ


РОЗДІЛ VІІ. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
496.
Стаття 41. Гарантiї дiяльностi органу самоорганiзацiї населення

Статтю 41 вважати статтею 28 остаточної редакції.
Стаття 28. Гарантiї дiяльностi органу самоорганiзацiї населення
497.
1. Органи мiсцевого самоврядування сприяють здiйсненню органами самоорганiзацiї населення їхнiх повноважень i координують їх дiяльнiсть через свої органи.
-397- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 ст.41 виключити текст "через свої органи".
Враховано

1. Органи мiсцевого самоврядування сприяють здiйсненню органами самоорганiзацiї населення їхнiх повноважень i координують їх дiяльнiсть.
498.
2. Органи виконавчої влади, їх посадовi особи не мають права втручатися в дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, крiм випадкiв, передбачених законом.
-398- Н.д.Безсмертний Р.П.Реєстр.картка №397)
У частині 2 статті 41 після слів "виконавчої влади" додати слова " органи місцевого самоврядування".

Враховано
2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадовi особи не мають права втручатися в дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, крiм випадкiв, передбачених законом.
499.
3. У випадках, передбачених цим законом та рiшенням вiдповiдної ради органи самоорганiзацiї населення за умов, встановлених законодавством, можуть набувати права юридичних осiб, мати розрахунковий рахунок в установах банку, печатку, штамп та офiцiйнi бланки, вступати в цивiльно-правовi вiдносини.
-399- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину 3 викласти у такій редакції:
"3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь в засіданнях відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу."
Враховано

3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь в засіданнях відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.
500.
Стаття 42. Вiдповiдальнiсть органу самоорганiзацiї населення та його посадових осiб за порушення законодавства

Статтю 42 вважати статтею 29 остаточної редакції


Стаття 29. Вiдповiдальнiсть органу самоорганiзацiї населення та його посадових осiб за порушення законодавства
501.
1. Рiшення, дiї та бездiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення та їх посадових осiб можуть бути оскарженi до вiдповiдної ради або до суду.
-400- Н.д.Безсмертний Р.П.Реєстр.картка №397)
У частині 1 ст. 42 слова "посадових осіб" замінити словом "членів".

Враховано
1. Рiшення, дiї та бездiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення та їх членів можуть бути оскарженi до вiдповiдної ради або до суду.
502.
2. Прийняття органом самоорганiзацiї населення рiшень, що суперечать Конституцiї i законам України, iншим актам законодавства, Статуту територiальної громади, Положенню про цей орган та iншим рiшенням ради, її виконавчого органу, розпорядженням сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi ради, а також рiшенням загальних зборiв громадян, може бути пiдставою для скасування реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення або позбавлення його будь-яких повноважень з питань мiсцевого самоврядування.
-401- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині 2 ст.42 замість слів "Положенню про цей орган" записати "Статуту цього органу".

Відхилено

2. Прийняття органом самоорганiзацiї населення рiшень, що суперечать Конституцiї i законам України, актам законодавства, Положенню про цей орган та iншим рiшенням ради, її виконавчого органу, розпорядженням сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi ради, а також рiшенням загальних зборiв громадян (конференції) за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути пiдставою для припинення діяльності органу самоорганiзацiї населення або позбавлення його делегованих повноважень місцевої ради.


-402- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
В першому реченні част.2 ст.42 виключити слово "іншим" Наприкінці слова "будь-яких" замінити на слова "делегованих", а слова "з питань місцевого самоврядування" замінити на слова "місцевої ради".

Враховано
-403- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 ст.42 текст "може бути підставою для скасування реєстрації" замінити текстом "місцевого референдуму, може бути підставою для припинення діяльності".

Враховано


503.
Стаття 43. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення

Статтю 43 вважати статтею 30 остаточної редакції

Стаття 30. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення
504.
Юридичнi i фiзичнi особи несуть адмiнiстративну, цивiльно-правову та кримiнальну вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення згiдно з законами України.
-404- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 43 текст "з законами" замінити текстом "чинного законодавства".

Відхилено

-405- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Викласти статтю 43 в такій редакції:
"Особи, які порушили законодавство про органи самоорганізації населення, несуть відповідальність згідно з законом."

Враховано

Особи, які порушили законодавство про органи самоорганізації населення, несуть відповідальність згідно з законом.
505.
Роздiл VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Роздiл VIІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
506.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.
-406- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Розділ VІІ. Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Сiльським, селищним, мiським, районним у мiстi радам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перереєстрацiю iснуючих органiв самоорганiзацiї населення в порядку, встановленому цим Законом.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з дня набрання чинності цим Законом:
Указ Президії Верховної Ради УРСР від 17 жовтня 1975 року "Про затвердження Положення про громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 44, ст. 479);
Указ Президії Верховної Ради УРСР від 7 січня 1981 року "Про внесення змін і доповнень до Положення про громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні, дільничні, домові комітети в Українській РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 3, ст. 36)."

Враховано частково


1. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.
507.
2. Сiльським, селищним, мiським, районним у мiстi радам забезпечити реєстрацiю iснуючих органiв самоорганiзацiї населення, порядок обрання яких вiдповiдає вимогам, встановленим цим законом.
-407- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 Розділу VII (Прикінцеві положення) наприкінці доповнити текстом "протягом трьох місяців з дня набуття чинності цим Законом".

Відхилено


2. Сiльським, селищним, мiським, районним у мiстi радам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перереєстрацiю iснуючих органiв самоорганiзацiї населення в порядку, встановленому цим Законом.
508.
3. Кабiнету Мiнiстрiв України у чотирьохмiсячний термiн:
-408- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Перший абзац частини 3 Розділу VII (Прикінцеві положення) наприкінці доповнити текстом "з дня набуття чинності цим Законом".

Враховано

3. Кабiнету Мiнiстрiв України у чотирьохмiсячний термiн з дня набуття чинності цим Законом:
509.
- пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;


1) пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;
510.
- привести акти Уряду у вiдповiднiсть з цим Законом.
-409- Кабінет Міністрів України
В абзаці другому третього частини розділу VII слово "Уряду" замінити на "Кабінету Міністрів України".
Враховано

2) привести акти Кабінету Міністрів України у вiдповiднiсть з цим Законом.
511.
4. Визнати такими, що втрачають чиннiсть з дня набрання чинностi цим Законом:
-410- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Розділ VII доповнити новою частиною 4 такого змісту:
"4. Внести зміни та доповнення до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виклавши абзац дванадцятий статті 1 у такій редакції:
"органи самоорганізації населення - виборний орган частини територіальної громади, який обирається за ініціативою жителів населеного пункту згідно з дозволом ради, і який може бути наділений радою частиною її власної компетенції, фінансами, майном, а також правом здійснювати неприбуткову господарську діяльність;"

Відхилено

4. Визнати такими, що втрачають чиннiсть з дня набрання чинностi цим Законом:
512.
- Указ Президiї Верховної Ради УРСР вiд 17 жовтня 1975 року "Про затвердження Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 44, ст.479);


Указ Президiї Верховної Ради УРСР вiд 17 жовтня 1975 року "Про затвердження Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 44, ст.479);
513.
- Указ Президiї Верховної Ради УРСР вiд 7 сiчня 1981 року "Про внесення змiн i доповнень до Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 3, ст.36).


Указ Президiї Верховної Ради УРСР вiд 7 сiчня 1981 року "Про внесення змiн i доповнень до Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 3, ст.36).

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні