Назва: "Про порядок направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав", прийнятого Верховною Радою України 5 листопада 1999 року, з пропозиціями Президента України від 26.11.99 р.
Автор: Народні депутати України — члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
Головний комітет: Народні депутати України — члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Закон України


Закон України

Про порядок направлення пiдроздiлiв


Про порядок направлення пiдроздiлiв

Збройних Сил України до iнших держав


Збройних Сил України до iнших держав

Цей Закон визначає порядок направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав та умови тимчасового перебування на територiї цих держав, принципи формування, органiзацiї пiдготовки зазначених пiдроздiлiв та гарантiї соцiального захисту осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу, членiв їх сiмей.


Цей Закон визначає порядок направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав та умови тимчасового перебування на територiї цих держав, принципи формування, органiзацiї пiдготовки зазначених пiдроздiлiв та гарантiї соцiального захисту осiб їх вiйськового i цивiльного персоналу, членiв їх сiмей.

Стаття 1. Визначення термiнiв


Стаття 1. Визначення термiнiв

У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:


У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

пiдроздiл Збройних Сил України - вiйськовий пiдроздiл, що належить до сухопутних вiйськ (вiйськ наземної оборони), сил протиповiтряної оборони, вiйськово-повiтряних, вiйськово-морських або спецiальних сил (вiйськ) Збройних Сил України, має постiйну чи тимчасову органiзацiю, оснащений легкою зброєю чи важкою бойовою технiкою, яка пiдпадає пiд дiю Договору про звичайнi збройнi сили в Європi, перебуває пiд командуванням особи, вiдповiдальної перед Україною та iншою державою за поведiнку своїх пiдлеглих, якi зобов'язанi додержуватися внутрiшньої дисциплiни, норм мiжнародного права, i направляється до iншої держави з метою, визначеною мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України;
-1- В адзаці другому статті 1 слова "з метою, визначеною мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України" замінити словами "з метою виконання бойових або миротворчих завдань".
Враховано
пiдроздiл Збройних Сил України - вiйськовий пiдроздiл, що належить до сухопутних вiйськ (вiйськ наземної оборони), сил протиповiтряної оборони, вiйськово-повiтряних, вiйськово-морських або спецiальних сил (вiйськ) Збройних Сил України, має постiйну чи тимчасову органiзацiю, оснащений легкою зброєю чи важкою бойовою технiкою, яка пiдпадає пiд дiю Договору про звичайнi збройнi сили в Європi, перебуває пiд командуванням особи, вiдповiдальної перед Україною та iншою державою за поведiнку своїх пiдлеглих, якi зобов'язанi додержуватися внутрiшньої дисциплiни, норм мiжнародного права, i направляється до iншої держави з метою виконання бойових або миротворчих завдань;

особи вiйськового персоналу - вiйськовослужбовцi, якi проходять вiйськову службу в пiдроздiлах Збройних Сил України i направляються до iншої держави;


особи вiйськового персоналу - вiйськовослужбовцi, якi проходять вiйськову службу в пiдроздiлах Збройних Сил України i направляються до iншої держави;

особи цивiльного персоналу - особи, якi працюють за трудовим договором у пiдроздiлах Збройних Сил України i є громадянами України.


особи цивiльного персоналу - особи, якi працюють за трудовим договором у пiдроздiлах Збройних Сил України i є громадянами України.

Стаття 2. Мета направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав
Пiдроздiли Збройних Сил України можуть направлятися до iнших держав з метою:
-2- Статтю 2 Закону виключити.

Враховано
надання державi, на її прохання, вiйськової допомоги;
участi у спiльних вiйськових навчаннях та маневрах;
пiдготовки спiльних вiйськових пiдроздiлiв, створюваних у рамках вiйськового спiвробiтництва за мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.
Питання щодо участi пiдроздiлiв Збройних Сил України в мiжнародних миротворчих операцiях регулюються Законом України "Про участь України в мiжнародних миротворчих операцiях".
Стаття 3. Пiдстави направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав i перебування їх в цих державах


Стаття 2. Пiдстави направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав i перебування їх в цих державах

Пiдроздiли Збройних Сил України можуть направлятися до iнших держав та перебувати на територiї цих держав лише тимчасово вiдповiдно до мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.
-3- У статтi 3 слова "вiдповiдно до мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України" замiнити словами "на пiдставi мiжнародних договорiв України та в порядку i на умовах, визначених законодавством України".
Враховано

Пiдроздiли Збройних Сил України можуть направлятися до iнших держав та перебувати на території цих держав лише тимчасово на пiдставi мiжнародних договорiв України та в порядку i на умовах, визначених законодавством України.

Стаття 4. Змiст мiжнародного договору про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав i їх тимчасове перебування на територiї цих держав


Стаття 3. Змiст мiжнародного договору про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав i їх тимчасове перебування на територiї цих держав

Мiжнародний договiр, згода на обов'язковiсть якого надається Верховною Радою України, про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав i їх тимчасове перебування на територiї цих держав має передбачати:


Мiжнародний договiр, згода на обов'язковiсть якого надається Верховною Радою України, про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав i їх тимчасове перебування на територiї цих держав має передбачати:

мету i строк перебування;
-4- Абзаци другий i третiй статтi 4 викласти в такiй редакцiї:
"мету, строк та порядок перебування;
види дiяльностi та пiдпорядкованiсть пiдроздiлiв Збройних Сил України".

Враховано

мету, строк та порядок перебування;


види дiяльностi пiдроздiлiв Збройних Сил України;


види дiяльностi та пiдпорядкованiсть пiдроздiлiв Збройних Сил України;

мiсце i межi дислокацiї пiдроздiлiв Збройних Сил України;


мiсце i межi дислокацiї пiдроздiлiв Збройних Сил України;

склад та структуру пiдроздiлiв Збройних Сил України, а також типи i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки;


склад та структуру пiдроздiлiв Збройних Сил України, а також типи i кiлькiсть озброєння та вiйськової технiки;

чисельнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу;


чисельнiсть осiб вiйськового i цивiльного персоналу;

правовий статус осiб вiйськового i цивiльного персоналу;


правовий статус осiб вiйськового i цивiльного персоналу;

порядок в'їзду (виїзду) до (з) держави перебування;


порядок в'їзду (виїзду) до (з) держави перебування;

маршрути пересування територiєю держави перебування;


маршрути пересування територiєю держави перебування;

порядок проведення митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, вiйськової технiки, iншого майна;


порядок проведення митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, вiйськової технiки, iншого майна;

порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави;


порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави;

питання виплати компенсацiйних сум особам вiйськового i цивiльного персоналу, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час виконання обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв), пов'язаних з участю у наданнi вiйськової допомоги iншим державам, спiльних вiйськових навчаннях та маневрах у рамках вiйськового спiвробiтництва, а також членам сiмей зазначених осiб, якi загинули, померли, пропали безвiсти пiд час виконання обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв);


питання виплати компенсацiйних сум особам вiйськового i цивiльного персоналу, якi стали iнвалiдами внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних пiд час виконання обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв), пов'язаних з участю у наданнi вiйськової допомоги iншим державам, спiльних вiйськових навчаннях та маневрах у рамках вiйськового спiвробiтництва, а також членам сiмей зазначених осiб, якi загинули, померли, пропали безвiсти пiд час виконання обов'язкiв вiйськової служби (службових обов'язкiв);

питання юрисдикцiї, пов'язанi з перебуванням пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави;


питання юрисдикцiї, пов'язанi з перебуванням пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави;

порядок повернення або вiдкликання пiдроздiлiв Збройних Сил України з територiї iншої держави;


порядок повернення або вiдкликання пiдроздiлiв Збройних Сил України з територiї iншої держави;

умови денонсацiї мiжнародного договору України;


умови денонсацiї мiжнародного договору України;

фiнансовi, матерiально-технiчнi та iншi питання, пов'язанi iз забезпеченням перебування пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави, що випливають iз мiжнародних зобов'язань сторiн за мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.


фiнансовi, матерiально-технiчнi та iншi питання, пов'язанi iз забезпеченням перебування пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави, що випливають iз мiжнародних зобов'язань сторiн за мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

Стаття 5. Перетинання державного кордону України особами вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України


Стаття 4. Перетинання державного кордону України особами вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України

Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України перетинають державний кордон України вiдповiдно до законiв України та мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, з додержанням встановленого порядку митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, вiйськової технiки, iншого майна, необхiдного для виконання покладених на них завдань.
-5- У статтi 5, частинi другiй статтi 11, статтях 13 i 14 слова "згода на обов'язковiсть яких (якого) надана Верховною Радою" виключити.

Враховано

Особи вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України перетинають державний кордон України вiдповiдно до законiв України та мiжнародних договорiв України з додержанням встановленого порядку митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, вiйськової технiки, iншого майна, необхiдного для виконання покладених на них завдань.

Стаття 7. Внесення пропозицiї щодо направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав


Стаття 6. Внесення пропозицiї щодо направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав

Пропозицiя щодо направлення у вiдповiдностi з мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, пiдроздiлiв Збройних Сил України до iншої держави вноситься до Ради нацiональної безпеки i оборони України Мiнiстерством закордонних справ України разом з Мiнiстерством оборони України за погодженням з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозицiя має включати наявнi на момент її внесення данi про райони дiй, завдання, загальну чисельнiсть зазначених пiдроздiлiв, тип i склад їх озброєння, вiйськової технiки, пiдпорядкованiсть, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок замiни та умови виведення пiдроздiлiв, про гарантiї i компенсацiї особам вiйськового i цивiльного персоналу, а також iнформацiю про порядок i умови вiдшкодування витрат, пов'язаних з виконанням пiдроздiлами Збройних Сил України покладених на них завдань у зв'язку з направленням до iншої держави i перебуванням на територiї цiєї держави.
-6- Частину першу пiсля слiв "до iншої держави" слiд доповнити словами "з метою надання вiйськової допомоги", а слова "у вiдповiдностi з мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України" з наведених вище мотивiв виключити
Враховано
в іншій редакції
Пропозицiя щодо направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iншої держави вноситься до Ради нацiональної безпеки i оборони України Мiнiстерством закордонних справ України разом з Мiнiстерством оборони України за погодженням з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозицiя має включати наявнi на момент її внесення данi про райони дiй, завдання, загальну чисельнiсть зазначених пiдроздiлiв, тип i склад їх озброєння, вiйськової технiки, пiдпорядкованiсть, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок замiни та умови виведення пiдроздiлiв, про гарантiї i компенсацiї особам вiйськового i цивiльного персоналу, а також iнформацiю про порядок i умови вiдшкодування витрат, пов'язаних з виконанням пiдроздiлами Збройних Сил України покладених на них завдань у зв'язку з направленням до iншої держави i перебуванням на територiї цiєї держави.

Рада нацiональної безпеки i оборони України, визнаючи вiдповiднiсть надання такої вiйськової допомоги нацiональним iнтересам i законам України, у тому числi мiжнародним зобов'язанням України згiдно iз Статутом ООН, враховуючи можливостi фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення, безпеки громадян України, якi братимуть участь у наданнi цiєї допомоги, вносить пропозицiю щодо направлення вiдповiдних пiдроздiлiв Збройних Сил України до iншої держави на розгляд Президента України.


Рада нацiональної безпеки i оборони України, визнаючи направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави таким, що відповідає нацiональним iнтересам i законам України, у тому числi мiжнародним зобов'язанням України згiдно iз Статутом ООН, враховуючи можливостi фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення, безпеки громадян України, якi братимуть участь у згаданих підрозділах, вносить пропозицiю щодо направлення вiдповiдних пiдроздiлiв Збройних Сил України до iншої держави на розгляд Президента України.

Пропозицiї щодо направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав у рамках вiйськового спiвробiтництва можуть вноситися у формi узгоджених з вiдповiдними державами планiв спiвробiтництва на пiдставi мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, на рiк чи iнший перiод. Вони розглядаються, узгоджуються та схвалюються в порядку, визначеному цiєю статтею i статтею 8 цього Закону.
-7- Частину третю статті 7 виключити.
ВрахованоСтаття 8. Прийняття рiшень щодо направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав


Стаття 7. Прийняття рiшень щодо направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав

Рiшення про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення такого рiшення. Разом iз законопроектом подається iнформацiя, зазначена в частинi першiй статтi 7 цього Закону.


Рiшення про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення такого рiшення. Разом iз законопроектом подається iнформацiя, зазначена в частинi першiй статтi 7 цього Закону.

Рiшення Президента України про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав пiдлягає схваленню Верховною Радою України вiдповiдно до пункту 23 статтi 85 Конституцiї України. Поданий Президентом України законопроект про схвалення рiшення щодо направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав як невiдкладний розглядається Верховною Радою України позачергово.


Рiшення Президента України про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав пiдлягає схваленню Верховною Радою України вiдповiдно до пункту 23 статтi 85 Конституцiї України. Поданий Президентом України законопроект про схвалення рiшення щодо направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав як невiдкладний розглядається Верховною Радою України позачергово.

Якщо Верховна Рада України не схвалила рiшення Президента України про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав, це рiшення вважається таким, що не набрало чинностi.
-8- Норма частини третьої статтi 8 є зайвою i має бути виключена
ВрахованоСтаття 9. Вiдкликання пiдроздiлiв Збройних Сил України з iнших держав


Стаття 8. Вiдкликання пiдроздiлiв Збройних Сил України з iнших держав

Пiдроздiли Збройних Сил України, якi були направленi до iнших держав, можуть бути вiдкликанi у разi, якщо їх подальше перебування на територiї iнших держав не вiдповiдає нацiональним iнтересам України або порушуються зазначенi в мiжнародному договорi, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, умови їх перебування. Рiшення про вiдкликання пiдроздiлiв Збройних Сил України приймається з урахуванням мiжнародних зобов'язань України Президентом України за поданням Мiнiстерства закордонних справ України, узгодженим з Мiнiстерством оборони України, або за пропозицiєю Верховної Ради України.
-9- У статтi 9 виключити слова "або за пропозицiєю Верховної Ради України".
Враховано


Пiдроздiли Збройних Сил України, якi були направленi до iнших держав, можуть бути вiдкликанi у разi, якщо їх подальше перебування на територiї iнших держав не вiдповiдає нацiональним iнтересам України або порушуються зазначенi в мiжнародному договорi, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, умови їх перебування. Рiшення про вiдкликання пiдроздiлiв Збройних Сил України приймається з урахуванням мiжнародних зобов'язань України Президентом України за поданням Мiнiстерства закордонних справ України, узгодженим з Мiнiстерством оборони України.

Стаття 11. Навчання та спецiальна пiдготовка осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України, що направляються до iнших держав


Стаття 10. Навчання та спецiальна пiдготовка осiб вiйськового i цивiльного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України, що направляються до iнших держав

Навчання та спецiальна пiдготовка осiб вiйськового i цивiльного персоналу, якi зараховуються до пiдроздiлiв Збройних Сил України, що направляються до iнших держав, проводяться у вiдповiдних навчальних центрах та вiйськових навчальних закладах.


Навчання та спецiальна пiдготовка осiб вiйськового i цивiльного персоналу, якi зараховуються до пiдроздiлiв Збройних Сил України, що направляються до iнших держав, проводяться у вiдповiдних навчальних центрах та вiйськових навчальних закладах.

Технiчне, тилове, медичне, фiнансове та iншi види забезпечення пiдроздiлiв Збройних Сил України, що направляються до iнших держав, здiйснюються вiдповiдно до закону та мiжнародного договору, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України.


Технiчне, тилове, медичне, фiнансове та iншi види забезпечення пiдроздiлiв Збройних Сил України, що направляються до iнших держав, здiйснюються вiдповiдно до закону та мiжнародного договору.

Стаття 13. Фiнансове забезпечення заходiв, пов'язаних з направленням пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав


Стаття 12. Фiнансове забезпечення заходiв, пов'язаних з направленням пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав

Фiнансування витрат, пов'язаних iз направленням пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав та перебуванням їх на територiї цих держав, здiйснюється з Державного бюджету України, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України.


Фiнансування витрат, пов'язаних iз направленням пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав та перебуванням їх на територiї цих держав, здiйснюється з Державного бюджету України, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором.

Стаття 14. Вiдповiдальнiсть за перебування пiдроздiлiв Збройних Сил України в iнших державах
-10- Назву статтi 14 привести у вiдповiднiсть з її назвою, виклавши в такiй редакцiї:
"Стаття 14. Орган, який забезпечує додержання порядку i дисциплiни, збереження життя i здоров'я персоналу".

Враховано
в уточненій редакції назви статті
Стаття 13. Орган, який забезпечує додержання порядку і дисципліни, збереження життя і здоров'я персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України під час перебування в iнших державах

Забезпечення додержання порядку i дисциплiни, збереження життя i здоров'я осiб вiйськового i цивiльного персоналу, якi направляються до iнших держав у складi пiдроздiлiв Збройних Сил України, покладається на Мiнiстерство оборони України.


Забезпечення додержання порядку i дисциплiни, збереження життя i здоров'я осiб вiйськового i цивiльного персоналу, якi направляються до iнших держав у складi пiдроздiлiв Збройних Сил України, покладається на Мiнiстерство оборони України.

Стаття 17. Iнформування Верховної Ради України про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав


Стаття 16. Iнформування Верховної Ради України про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав

Кабiнет Мiнiстрiв України щорiчно подає Верховнiй Радi України доповiдь про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав та про результати їх дiяльностi на територiї цих держав.
-11- Статтю 17 пропонується виключити.

Прийняти статтю в іншій редакції

Міністерство оборони України щорiчно подає Президенту України і Верховнiй Радi України доповiдь про направлення пiдроздiлiв Збройних Сил України до iнших держав та про результати їх дiяльностi на територiї цих держав.

ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ


ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.


Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні