Назва: про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім ям
Автор: Народний депутат України М.В.Степанов
Головний комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм`ям


Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм`ям
2.
Цей Закон спрямований на реалiзацiю конституцiйних гарантiй права громадян на соцiальний захист - забезпечення рiвня життя не нижчого вiд прожиткового мiнiмуму шляхом надання грошової допомоги найменш соцiально захищеним сiм`ям.


Цей Закон спрямований на реалiзацiю конституцiйних гарантiй права громадян на соцiальний захист - забезпечення рiвня життя не нижчого вiд прожиткового мiнiмуму шляхом надання грошової допомоги найменш соцiально захищеним сiм`ям.
3.
Стаття 1. Визначення термiнiв


Стаття 1. Визначення термiнiв
4.
У цьому Законi термiни використовуються в такому значеннi:


У цьому Законi термiни використовуються в такому значеннi:
5.
державна соцiальна допомога малозабезпеченим сiм`ям (далi - державна соцiальна допомога) - щомiсячна допомога, яка надається малозабезпеченим сiм`ям у грошовiй формi в розмiрi, що залежить вiд величини середньомiсячного доходу сiм`ї;


державна соцiальна допомога малозабезпеченим сiм`ям (далi - державна соцiальна допомога) - щомiсячна допомога, яка надається малозабезпеченим сiм`ям у грошовiй формi в розмiрi, що залежить вiд величини середньомiсячного сукупного доходу сiм`ї;
6.
сiм`я - одинока особа чи кiлька осiб, що проживають разом i (або) об`єднанi законними правами та обов`язками по утриманню;
-1- Кабінет Міністрів України
У абзаці 3 статті 1 після слів "чи кілька осіб" слова "що проживають разом і (або) об`єднані законними правами та обов`язками по утриманню" замінити словами "що прописані і проживають разом, пов`язані родинними стосунками, на підставі яких виникає зобов`язання щодо утримання непрацездатних, або з інших підстав передбачених законодавством"
Відхилено
(прописка як адміністративний захід не повинна впливати на реалізацію конституційних гарантій)
сiм`я - одинока особа чи кiлька осiб, які проживають разом i (або) об`єднанi законними правами та обов`язками щодо утримання;
7.
малозабезпечена сiм`я - сiм`я, яка з поважних або незалежних причин має середньомiсячний дохiд нижчий вiд прожиткового мiнiмуму для сiм`ї;


малозабезпечена сiм`я - сiм`я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомiсячний сукупний дохiд нижчий вiд прожиткового мiнiмуму для сiм`ї;
8.
прожитковий мiнiмум для сiм`ї - визначена для кожної сiм`ї залежно вiд її складу сума прожиткових мiнiмумiв, розрахованих та затверджених вiдповiдно до Закону України "Про прожитковий мiнiмум" для осiб, якi вiдносяться до основних соцiальних i демографiчних груп населення;


прожитковий мiнiмум для сiм`ї - визначена для кожної сiм`ї залежно вiд її складу сума прожиткових мiнiмумiв, розрахованих та затверджених вiдповiдно до Закону України "Про прожитковий мiнiмум" для осiб, якi вiдносяться до основних соцiальних i демографiчних груп населення;
9.
середньомiсячний дохiд сiм`ї - обрахований у середньому за мiсяць дохiд усiх членiв сiм`ї з усiх джерел надходжень протягом пiврiччя, що передує мiсяцю звернення за призначенням державної соцiальної допомоги.
-2- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В абзаці 5 частини 1 статті 1 слово "півріччя" замінити на слово "року" і далі за текстом

Відхилено


середньомiсячний сукупний дохiд сiм`ї - обчислений у середньому за мiсяць дохiд усiх членiв сiм`ї з усiх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують мiсяцю звернення за призначенням державної соцiальної допомоги.


-3- Кабінет Міністрів України
В абзаці 6 слова "півріччя, що передує" замінити словами "шести місяців, що передують"
Враховано


10.
Стаття 2. Законодавство про державну соцiальну допомогу


Стаття 2. Законодавство про державну соцiальну допомогу
11.
Законодавство про державну соцiальну допомогу складається з Закону України "Про прожитковий мiнiмум", цього Закону, iнших нормативно-правових актiв, що регулюють правовiдносини з надання державної соцiальної допомоги.


Законодавство про державну соцiальну допомогу складається з Закону України "Про прожитковий мiнiмум", цього Закону, iнших нормативно-правових актiв, що регулюють правовiдносини з надання державної соцiальної допомоги.

12.
Стаття 3. Право на державну соцiальну допомогу


Стаття 3. Право на державну соцiальну допомогу
13.
Право на державну соцiальну допомогу мають малозабезпеченi сiм`ї, якi постiйно проживають на територiї України.
-4- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
У статті 3 після слів "на території України" доповнити словами "які є громадянами України"

Відхилено
(громадянство не є ознакою сім`ї)
Право на державну соцiальну допомогу мають малозабезпеченi сiм`ї, якi постiйно проживають на територiї України.
14.
Стаття 4. Порядок призначення державної соцiальної допомоги


Стаття 4. Порядок надання державної соцiальної допомоги
15.
Заява про призначення державної соцiальної допомоги подається уповноваженим представником сiм`ї до районного органу соцiального захисту населення за мiсцем його проживання. У заявi дається згода сiм`ї на збiр iнформацiї про неї, про її власнiсть та майно, необхiдної для мети цього Закону.
-5- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Перший абзац статті 4 викласти в такій редакції: "Заява про призначення державної соціальної допомоги подається уповноваженим представником сім`ї за місцем його проживання до районного органу соціального захисту населення. У заяві дається згода сім`ї на збір інформації про неї, про її власність та майно, необхідної для досягнення мети цього Закону."
Відхилено
(у зв`язку зі зміною редакції частини)
Заява про надання державної соцiальної допомоги подається уповноваженим представником сiм`ї до органу соцiального захисту населення за місцем його проживання або до виконавчого комітету сільської, селищної ради. Виконавчий комітет сільської, селищної ради передає заяву про надання державної соціальної допомоги до органу соціального захисту населення.
-6- Кабінет Міністрів України
В абзаці першому статті 4 слова "районного органу соціального захисту населення" замінити словами "місцевих органів праці та соціального захисту населення"

Враховано частково
(у частині першій статті 4)
-7- Кабінет Міністрів України
Статтю 4 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:
"У сільській місцевості заяви з необхідними документами для призначення державної соціальної допомоги приймаються уповноваженими особами, визначеними виконавчими комітетами селищних і сільських рад, і передаються відповідним органам праці та соціального захисту населення.
Враховано
(у частинах першій та четвертій статті 4)При визначенні сукупного доходу сім`ї, органи, що призначають допомогу мають право користуватися всіма офіційними джерелами, які містять інформацію про доходи та майно громадян, у тому числі інформацією органів державної податкової адміністрації"


У заявi дається згода сiм`ї на збiр iнформацiї про неї, про її власнiсть, доходи та майно, що необхiдна для мети цього Закону.
16.
До заяви про призначення державної соцiальної допомоги додаються:
-8- Кабінет Міністрів України
після слова "додаються:" доповнити словами "документ, що посвідчує особу"

Враховано
До заяви про надання державної соцiальної допомоги додаються:
документ, що посвідчує особу;
17.
довiдка про склад сiм`ї (до складу сiм`ї не включаються особи, якi знаходяться на повному державному утриманнi);


довiдка про склад сiм`ї (до складу сiм`ї не включаються особи, якi перебувають на повному державному утриманнi);
18.
декларацiя про доходи осiб, якi входять до складу сiм`ї (в декларацiю не включаються державна соцiальна допомога, призначена вiдповiдно до цього Закону; нарахована субсидiя за спожитi житлово-комунальнi послуги; сплаченi членами сiм`ї алiменти).
-9- Кабінет Міністрів України
після слів "декларація про доходи" доповнити словами "та майно"

-10- Кабінет Міністрів України
Після слів "сплачені членами сім`ї аліменти)" доповнити словами "довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)"
ВрахованоВраховано
декларацiя про доходи та майно осiб, якi входять до складу сiм`ї (в декларацiю не включаються державна соцiальна допомога, призначена вiдповiдно до цього Закону; нарахована субсидiя за спожитi житлово-комунальнi послуги; сплаченi членами сiм`ї алiменти);
довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);
19.
Форма та порядок заповнення заяви, довiдки про склад сiм`ї, декларацiї про доходи встановлюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики.
-11- - Кабінет Міністрів України
Статтю 4 доповнити абзацом шостим у такій редакції:
"У разі, коли відомості викладені в заяві, не підтверджені належно оформленими документами, державна соціальна допомога призначається з місяця надходження заяви, якщо відомості було підтверджено в установленому порядку протягом місяця з дня подання заяви."

Враховано
(у частині п`ятій статті 4)
Форма заяви, довiдки про склад сiм`ї, декларацiї про доходи та майно встановлюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики.
Органи соціального захисту населення для мети цього Закону мають право користуватися всіма офіційними джерелами інформації, в тому числі й інформацією органів державної податкової адміністрації.
Державна соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи.
20.
Рiшення про призначення державної соцiальної допомоги чи про вiдмову в призначеннi державної соцiальної допомоги приймається районним органом соцiального захисту населення протягом десяти календарних днiв i наступного пiсля його прийняття дня надсилається уповноваженому представнику малозабезпеченої сiм`ї.
-12- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині четвертій статті 4 слово "десяти" замінити на слово "семи" і далі за текстом

Відхилено
(з метою уникнення невиконання норм термін має бути реальним)
Рiшення про призначення державної соцiальної допомоги чи про вiдмову в її наданні приймається органом соцiального захисту населення протягом десяти календарних днiв i наступного пiсля його прийняття дня надсилається уповноваженому представнику малозабезпеченої сiм`ї.
21.
Рiшення про вiдмову в призначеннi державної соцiальної допомоги має бути мотивованим i мiстити в собi посилання на причини вiдмови та роз`яснення порядку його оскарження.


Рiшення про вiдмову в наданні державної соцiальної допомоги має бути вмотивованим i мiстити роз`яснення порядку його оскарження.
22.
Стаття 5. Розмiр державної соцiальної допомоги


Стаття 5. Розмiр державної соцiальної допомоги
23.
Розмiр державної соцiальної допомоги визначається як рiзниця мiж прожитковим мiнiмумом для сiм`ї та її середньомiсячним доходом але не може бути бiльшим нiж 75 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для сiм`ї.
-13- Кабінет Міністрів України
Статтю 5 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі недоотримання одержувачами державної соціальної допомоги встановлених нормативними актами вимог щодо власної участі у відшкодуванні джерел для забезпечення своєї життєдіяльності (докладання зусиль до працевлаштування непрацюючих працездатних членів сім`ї, використання можливості перекваліфікації, отримання прибутків від власності, намагання відшукати способи для забезпечення свого існування за рахунок використання інших власних можливостей тощо) органи праці та соціального захисту населення мають право зменшувати розмір цієї допомоги, але не більше, ніж до 50 відсотків розміру державної соціальної допомоги, передбаченого для даного виду".
Враховано
(у частині другій
статті 7)
Розмiр державної соцiальної допомоги визначається як рiзниця мiж прожитковим мiнiмумом для сiм`ї та її середньомiсячним сукупним доходом, але не може бути бiльшим нiж 75 вiдсоткiв прожиткового мiнiмуму для сiм`ї.
24.
Стаття 6. Термiни призначення державної соцiальної допомоги


Стаття 6. Строки призначення державної соцiальної допомоги
25.
Державна соцiальна допомога призначається на шiсть мiсяцiв.
-14- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині 1 статті 6 слова "шість місяців" замінити на слова "один рік"

Відхилено

Державна соцiальна допомога призначається на шiсть мiсяцiв.


-15- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У статті 6 перший абзац викласти в такій редакції: "Державна соціальна допомога призначається на термін від шести до дванадцяти місяців за рішенням районного органу соціального захисту населення. Після закінчення терміну виплати державної соціальної допомоги поновлення державної соціальної допомоги відбувається у порядку, передбаченому у статті 4."
Відхилено
(термін шість місяців є оптимальним для призначення допомоги, його збільшення призведе до невиправданих витрат з бюджету в умовах недостатності коштів)

26.
Одиноким особам, визнаним у результатi медико-соцiальної експертизи непрацездатними, якi не мають iнших джерел до iснування, державна соцiальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною.


Одиноким особам, визнаним за результатами медико-соцiальної експертизи непрацездатними, якi не мають iнших джерел до iснування, державна соцiальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною.
27.
Одиноким особам, якi досягли 65-рiчного вiку i не мають iнших джерел до iснування, державна соцiальна допомога може бути призначена довiчно.


Одиноким особам, якi досягли 65-рiчного вiку i не мають iнших джерел до iснування, державна соцiальна допомога може бути призначена довiчно.
28.
Зазначенi у другiй та третiй частинах цiєї статтi умови застосовуються також при призначеннi державної соцiальної допомоги непрацездатному подружжю, яке проживає окремою сiм'єю, при вiдсутностi осiб, об'єднаних з ними законними правами та обов'язками по утриманню.
-16- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Статтю 6 доповнити пунктом 5 "В разі смерті одного з членів малозабезпеченої сім`ї в термін призначення державної соціальної допомоги, грошові кошти сплачуються членам сім`ї на весь строк до перерахунку допомоги"
Відхилено
(пропозиція суперечить нормі статті 8 законопроекту)
Зазначенi у другiй та третiй частинах цiєї статтi умови застосовуються також при призначеннi державної соцiальної допомоги непрацездатному подружжю при вiдсутностi осiб, зобов`язаних їх утримувати відповідно до закону.
29.
Стаття 7. Випадки обмеження права на державну соцiальну допомогу


Стаття 7. Випадки обмеження права на державну соцiальну допомогу
30.
У призначеннi державної соцiальної допомоги може бути вiдмовлено або виплата призначеної допомоги може бути припинена в випадках, коли:


У наданні державної соцiальної допомоги може бути вiдмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у випадках, коли:
31.
з`ясовано, що малозабезпеченою сiм`єю чи кимось iз її складу на протязi останнього перед зверненням за призначенням допомоги року була здiйснена покупка на суму, що на час звернення перебiльшує 10-кратну величину прожиткового мiнiмуму для сiм`ї;з`ясовано, що малозабезпеченою сiм`єю чи кимось iз її складу протягом останнього перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги року була здiйснена покупка на суму, що на час звернення перебiльшує 10-кратну величину прожиткового мiнiмуму для сiм`ї;
32.
у власностi чи володiннi малозабезпеченої сiм`ї знаходяться земельна дiлянка площею бiльше 0,60 га, чи пiдсобне господарство, що має приносити дохiд, чи бiльше одного автомобiля, чи друга квартира (будинок) при умовi, що площа житла перевищує соцiальну норму для сiм`ї;
-17- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абзац другий частини першої статті 7 після слів "приносити дохід" доповнити словами "(за винятком непрацездатних осіб)" і далі за текстом

Відхилено
(логічно не узгоджується зі змістом норми)

(врахована
19 пропозиція)
у власностi чи володiннi малозабезпеченої сiм`ї знаходяться земельна дiлянка площею бiльше 0,60 га чи пiдсобне господарство, що має приносити дохiд, чи друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 квадратних метра на сім`ю, чи бiльше одного автомобiля, транспортного засобу (механізму);


-18- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Третій абзац статті 7 пропонується викласти так: "у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї знаходяться земельна ділянка площею більше 0,60 га, чи підсобне господарство, що має приносити прибуток, чи друга квартира (будинок) при умові, що площа житла перевищує соціальну норму для сім`ї;"
Відхилено
(наявність більше одного автомобіля є ознакою добробуту і надає можливість віднаходження додаткового джерела для існування)

33.
до районного органу соцiального захисту населення сiм`єю навмисне поданi недостовiрнi вiдомостi чи прихованi вiдомостi, якi вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соцiальну допомогу та на визначення її розмiру.(врахована пропозиція 13)
сiм`єю навмисне подано недостовiрнi вiдомостi чи приховано вiдомостi, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соцiальну допомогу та на визначення її розмiру.
Призначена державна соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у випадку невикористання сім`єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування.
34.
Порядок вiдмови в призначеннi державної соцiальної допомоги та припинення виплати призначеної державної соцiальної допомоги в передбачених цiєю статтею випадках встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi працi та соцiальної полiтики.
-19- Кабінет Міністрів України
статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7, Випадки обмеження права на державну соціальну допомогу
У призначенні державної соціальної допомоги може бути відмовлено або виплата призначеної допомоги може бути припинена в випадках, коли:
особа, яка звернулася за призначенням державної соціальної допомоги або будь-яка інша особа, що прописана разом з нею у житловому приміщенні (будинку), здає за договором у найм або оренду житлове приміщення (будинок);
особа, яка звернулася за призначенням допомоги та особи, які прописані разом з нею у житловому приміщенні (будинку) мають у своєму володінні (користуванні) чи володінні (користуванні) дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності більше ніж одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі перевищує встановленому норму володіння чи користування загальною площею житла;
особа, яка звернулася за призначенням допомоги, та особи, які прописані разом з нею у житловому приміщенні (будинку) мають у своєму володінні (користуванні) чи володінні (користуванні) дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) транспортний засіб (механізм), крім засобів, які згідно з чинним законодавством не є об`єктами оподаткування (за винятком тракторів на гусеничному ходу), який знаходиться в експлуатації не більше 10 років з року випуску (за винятком одержаного чи придбаного на пільгових умовах через органи праці та соціального захисту населення) та зареєстрованого в установленому порядку;
до органу праці та соціального захисту населення сім`єю навмисне подані недостовірні відомості, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на державну соціальну допомогу та на визначення її розміру.
Порядок відмови в призначенні державної соціальної допомоги та припинення виплати призначеної державної соціальної допомоги в передбачених цією статтею випадках встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики.


Враховано частково
Порядок вiдмови в наданні державної соцiальної допомоги, припинення виплати та зменшення розміру призначеної державної соцiальної допомоги в передбачених цiєю статтею випадках встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi працi та соцiальної полiтики.
35.
Стаття 8. Перерахунок розмiру державної соцiальної допомоги


Стаття 8. Перерахунок розмiру державної соцiальної допомоги
36.
Розмiр державної соцiальної допомоги перераховується на пiдставi документiв про змiни в складi сiм`ї, спричиненi народженням чи смертю, а також у зв`язку з вiднаходженням додаткових джерел для iснування.
-20- Кабінет Міністрів України
В абзаці першому статті 8 слова "на підставі документів про зміни в складі сім`ї, спричинені народженням чи смертю, а також у зв`язку з віднаходженням додаткових джерел для існування" замінити словами "за особистою заявою уповноваженого представника сім`ї у зв`язку із зміною складу сім`ї, величини сукупного доходу"

Враховано частково

Розмiр призначеної державної соцiальної допомоги перераховується за заявою уповноваженого представника сім`ї в зв`язку зі змінами в складі сім`ї.
37.
При вiднаходженнi пiсля призначення державної соцiальної допомоги додаткових джерел для iснування кожна гривна додаткового доходу враховується при обрахуваннi середньомiсячного доходу сiм`ї як 50 копiйок.
-21- Кабінет Міністрів України
Абзац другий статті 8 виключити.

Враховано


38.
Стаття 9. Обов`язок сiм`ї, якiй призначена державна соцiальна допомога

Стаття 9 виключена в зв`язку з врахуванням 20 та 21 пропозиції

39.
Сiм`я, якiй призначена державна соцiальна допомога, зобов`язана повiдомляти районному органу соцiального захисту населення про змiни в обставинах, що були пiдставою для встановлення права на державну соцiальну допомогу та для визначення її розмiру, протягом двох тижнiв пiсля настання зазначених змiн.

40.
Стаття 10. Виплата державної соцiальної допомоги


Стаття 9. Виплата державної соцiальної допомоги
41.
Державна соцiальна допомога виплачується за мiсцем проживання уповноваженого представника сiм`ї раз на мiсяць у готiвковiй формi державними пiдприємствами зв`язку чи перераховуються на особовий рахунок уповноваженого сiм`ї у банкiвськiй установi.


Державна соцiальна допомога виплачується раз на мiсяць за мiсцем проживання уповноваженого представника сiм`ї державними пiдприємствами зв`язку чи перераховується на особовий рахунок уповноваженого сiм`ї в банкiвськiй установi.
42.
Не отримана своєчасно з вини сiм`ї державна соцiальна допомога може бути отримана в наступному мiсяцi пiсля закiнчення термiну, на який вона призначена.Не отримана своєчасно з вини сiм`ї державна соцiальна допомога може бути отримана в наступному мiсяцi, але не пізніше місяця пiсля закiнчення строку, на який вона призначена.
43.
Затримка виплати державної соцiальної допомоги з вини органу, що її призначає чи виплачує не допускається.


Затримка виплати державної соцiальної допомоги з вини органу, що її призначає чи виплачує, не допускається.
44.
При переїздi сiм`ї чи її уповноваженого представника в iншу мiсцевiсть виплата призначеної державної соцiальної допомоги за старим мiсцем проживання припиняється.


При переїздi сiм`ї в iншу мiсцевiсть виплата призначеної державної соцiальної допомоги за попереднім мiсцем проживання припиняється.

45.
Стаття 11. Порядок оскарження рiшення про надання державної соцiальної допомоги
-22- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Статтю 11 скасувати або назву статті викласти так: "Порядок оскарження рішення про відмову у наданні державної соціальної допомоги"
Враховано
(у редакції статті)
Стаття 10. Порядок оскарження рiшення про надання державної соцiальної допомоги
46.
Скарга на рiшення районного органу соцiального захисту населення про надання державної соцiальної допомоги може бути подана до вищестоящого органу виконавчої влади або до суду.


Скарга на рiшення органу соцiального захисту населення про призначення державної соцiальної допомоги чи про відмову в її наданні може бути подана до вищестоящого органу виконавчої влади або до суду.

47.
Стаття 12. Фiнансування державної соцiальної допомоги


Стаття 11. Фiнансування державної соцiальної допомоги
48.
Державна соцiальна допомога надається за рахунок коштiв Державного бюджету України.


Державна соцiальна допомога надається за рахунок коштiв Державного бюджету України.
49.
Нормативи фiнансування витрат, пов`язаних з наданням державної соцiальної допомоги, встановлюються окремою статтею у законах України про Державний бюджет України на поточний рiк.


Обсяг коштів, пов`язаних з наданням державної соцiальної допомоги, встановлюється окремим рядком у законі України про Державний бюджет України на поточний рiк.
50.
За рахунок мiсцевих бюджетiв органи мiсцевого самоврядування можуть проводити доплати до встановлених вiдповiдно до цього Закону розмiрiв державної соцiальної допомоги виходячи iз затвердженого регiонального прожиткового мiнiмуму.
-23- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому статті 12 після слів "місцевих бюджетів" доповнити словами "та спеціально створених регіональних фондів соціальної допомоги"

Враховано

За рахунок мiсцевих бюджетiв та спеціально створених регіональних фондів соціальної допомоги органи мiсцевого самоврядування можуть проводити доплати до встановлених вiдповiдно до цього Закону розмiрiв державної соцiальної допомоги виходячи iз затвердженого регiонального прожиткового мiнiмуму.

51.
Стаття 13. Облiк одержувачiв державної соцiальної допомоги


Стаття 12. Облiк одержувачiв державної соцiальної допомоги
52.
З метою ведення повного облiку сiмей - одержувачiв державної соцiальної допомоги, забезпечення контролю за правильнiстю i своєчаснiстю її надання, а також для органiзацiї нормативно-довiдкової iнформацiї для органiв соцiального захисту, що призначають i контролюють призначення державної соцiальної допомоги, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики створюється єдина облiково-iнформацiйна система.


З метою ведення облiку сiмей - одержувачiв державної соцiальної допомоги, забезпечення контролю за правильнiстю i своєчаснiстю її надання, а також для органiзацiї нормативно-довiдкової iнформацiї для органiв соцiального захисту населення, що призначають i здійснюють контроль за правильністю надання державної соцiальної допомоги, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики створюється єдина облiково-iнформацiйна система.
53.
Єдина облiково-iнформацiйна система одержувачiв державної соцiальної допомоги формується та використовується з додержанням вимог Закону України "Про iнформацiю", iнших законiв України.


Єдина облiково-iнформацiйна система одержувачiв державної соцiальної допомоги формується та використовується з додержанням вимог Закону України "Про iнформацiю", iнших законiв України.

54.
Стаття 14. Контроль за правильнiстю надання державної соцiальної допомоги


Стаття 13. Контроль за правильнiстю надання державної соцiальної допомоги
55.
Контроль за правильнiстю надання державної соцiальної допомоги здiйснює спецiально уповноважений орган виконавчої влади в сферi працi та соцiальної полiтики.
-24- Кабінет Міністрів України
статтю 14 доповнити абзацами другим, третім і четвертим у такій редакції:
"Контроль за правильністю та достовірністю подання громадянами даних про доходи на підприємствах, в установах та організаціях та правильністю призначення державної соціальної допомоги в органах праці та соціального захисту населення, здійснюють соціальні інспектори.
Контроль за правильністю використання органами праці та соціального захисту населення виділених їм з відповідного бюджету коштів на надання державної соціальної допомоги здійснюється відповідними органами державної виконавчої влади разом з фінансовими органами.
Положення про статус соціального інспектора затверджується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України."

Враховано
Контроль за правильнiстю надання державної соцiальної допомоги та використання коштів Державного бюджету України, спрямованих на надання державної соціальної допомоги, здiйснює спецiально уповноважений орган виконавчої влади в сферi працi та соцiальної полiтики безпосередньо та через соціальних інспекторів.
Правовий статус соціальних інспекторів та їх повноваження визначаються Кабінетом Міністрів України.
56.
Стаття 15. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про прожитковий мiнiмум


Стаття 14. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про державну соціальну допомогу
57.
Посадовi особи, виннi у порушеннi законодавства про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм`ям, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законами.
-25- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Статтю 15 доповнити пунктом 2: "Забороняється використання коштів державної соціальної допомоги не за цільовим призначенням"

Відхилено
(відсутня відокремленість цих коштів від коштів Державного бюджету)
Посадовi особи, виннi у порушеннi законодавства про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм`ям, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

58.
Стаття 16. Прикiнцевi положення
-26- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пропонується статтю 16 "Прикінцеві положення" проекту закону викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року, крім статті 5, яка набирає чинності з 1 січня 2003 року.
2. До 2003 року порядок визначення розміру соціальної допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України виходячи з наявних бюджетних можливостей.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня опублікування цього Закону:
внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
привести свої рішення у відповідність із цим Законом."

Відхилено
(суперечить статті 46 Конституції України)Стаття 15. Прикiнцевi положення
59.
1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2000 року.
-27- Кабінет Міністрів України
в абзаці першому статті 16 слова та цифри "з 1 січня 2000 року" замінити словами "з дня його опублікування"

Враховано
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублікування.
60.
2. Кабiнету Мiнiстрiв України в двомiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону:


2. Кабiнету Мiнiстрiв України в двомiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

61.
внести до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;


внести до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

62.
привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Законом;


привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Законом;
53.
забезпечити перегляд i скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Закону.
-28- Кабінет Міністрів України
статтю 16 доповнити абзацом третім і четвертим такого змісту:
"До стабілізації економічної ситуації в країні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму визначається щорічно, виходячи із фінансових ресурсів країни при складанні Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.
Кабінету Міністрів України надати право, виходячи із якісного складу сім`ї, встановлювати розміри та порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям."
Відхилено
(суперечить статті 46 Конституції України, крім того пропонується ввести новий невизначений законами термін - рівень забезпечення прожиткового мінімуму)
забезпечити перегляд i скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні