Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про насіння''
Автор: Народні депутати України О.Юхновський, Ю.Самойленко
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

Файл у форматі MS WORD7

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про насіння"
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про насіння"


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про насіння"
1.

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
2.

Внести до Закону України "Про насіння" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
-1- Кабінет Міністрів України
У законопроекті невірно вказане офіційне джерело опублікування чинного Закону України "Про насіння". Замінити "(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до №51, ст.1122)" на "(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 2, ст.5)".
Враховано
І. Внести до Закону України "Про насіння" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 2, ст.5) зміни, виклавши його у такій редакції:
3.

1. Назву закону викласти в такій редакції: "Закон України "Про насіння і садивний матеріал".
-2- Кабінет Міністрів України
Слід дати таку назву проекту Закону України: "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про насіння".
Відхилено
"ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про насіння і садивний матеріал".

Цей Закон містить основні положення, що регулюють виробництво, реалізацію та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, декоративних, лікарських та лісових рослин, на які затверджено державні стандарти, і правові відносини між виробниками та споживачами насіння і садивного матеріалу, а також охороняють їх права.
Цей Закон містить основні положення, що регулюють виробництво, реалізацію та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, а також лікарських рослин, на які затверджено державні стандарти, визначають правові відносини між виробниками та споживачами насіння і садивного матеріалу та охороняють їх права.


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯРозділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.
Стаття 1. Визначення термінів
2. У статті 1:


Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
5.
насіння - генеративні і вегетативні органи, що використовуються для відтворення сорту (саме насіння, саджанці, живці, цибулини, бульби, меристема, тощо);
1) в абзаці другому слово "насіння" замінити словами "насіння і садивний матеріал";
-3- Кабінет Міністрів України
У статті 1 розмежувати терміни "насіння" і "садивний матеріал".

Враховано
насіння - органи рослин, які використовуються для розмноження;
-4- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
В абзаці другому визначення термінів "насіння" і "садивний матеріал" викласти в такій редакції:
слово "насіння - органи рослин, які використовуються для розмноження;
садивний матеріал - вегетативні органи рослин, які використовуються для розмноження".
Враховано
садивний матеріал - вегетативні органи рослин, які використовуються для розмноження;-5- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Виходячи з розмежування термінів "насіння" і "садивний матеріал" у тексті законопроекту абзацах десятому, двадцять першому ст.1, у ст.3, частинах третій, п'ятій ст. 5, частинах першій, другій ст.8, частині другій ст.9, назві, частинах першій, другій, п'ятій ст.14, назві, частині третій ст.15, ст.17, частинах першій, другій ст.21, абзацах третьому, четвертому, шостому частини першої ст.24 після слова "насіння" додати слова "і садивний матеріал" у відповідних відмінках.
Враховано
-6- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У зв'язку з введенням терміну "садивний матеріал" необхідно у тексті законопроекту у абзаці дванадцятому ст. 1, ст.3, частинах першій, третій, п'ятій ст.5, частинах другій, третій ст.8, абзаці п'ятому частини першої ст.9, назві розділу ІУ, назві, частині першій, другій ст.22, назві, частині першій ст.23, назві, частині першій-третій ст.24 після слова "насінництво" додати слова "та розсадництво" у відповідних відмінках.
Враховано
насінництво та розсадництво - галузь рослинництва, що займається розмноженням відповідно насіння і садивного матеріалу, збереженням і поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей (властивостей), а також здійснює сортовий та насіннєвий контроль;
6.

первинні ланки насінництва - посіви розсадників розмноження генетично вирівняних сортів";
-7- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Після абзацу третього статті 1 додати новий термін "первинні ланки насінництва і розсадництва" такого змісту:
"первинні ланки насінництва і розсадництва - посіви і насадження розсадників добору і розмноження визнаного сорту";
Враховано
первинні ланки насінництва і розсадництва - посіви і насадження розсадників добору і розмноження визнаного сорту.
7.
Категорії насіння:
2) абзац четвертий замінити абзацами четвертим, п'ятим такого змісту:


Категорії насіння:
8.
оригінальне - насіння, одержане науковими установами в первинних ланках насінництва шляхом послідовного добору родовідних рослин і оцінки їх нащадків з метою відтворення і збереження сорту.
"оригінальне насіння - створений селекціонером посівний матеріал нового сорту, який пройшов первинні ланки насінництва.
-8- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У пункті 2 статті 1 після слів "створений селекціонером" у дужках записати "селекціонерами" і далі за текстом.
Відхилено
оригінальне насіння - насіння первинних ланок насінництва та розсадництва, яке реалізують для подальшого його розмноження і отримання елітного насіння;
-9- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У абзаці другому ст. 1 після слів "створений селекціонером" доповнити словами "або групою селекціонерів" і далі за текстом.
Відхилено
-10- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац четвертий викласти в такій редакції:
"оригінальне насіння - насіння первинних ланок насінництва, яке реалізують для подальшого його розмноження і отримання елітного насіння";
Враховано


елітне - розмножене насіння відібраних у розсадниках первинних ланок кращих нащадків родовідних рослин, яке найбільш повно передає спадкові ознаки та властивості сорту і за сортовими та посівними якостями відповідає вимогам державного стандарту на еліту;


-11- Кабінет Міністрів України
У чинному Законі України "Про насіння" потребує уточнення термін "елітне насіння". У визначенні слова "державного стандарту" замінити на "нормативного документа" (Законом України "Про стандартизацію" передбачено добровільне застосування стандартів).

Враховано редакційно
елітне насіння - насіння отримане від послідовного розмноження оригінального насіння в елітно-насінницьких й інших господарствах, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу;-12- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Термін "елітне насіння" викласти у такій редакції:
"елітне насіння - насіння отримане від послідовного розмноження оригінального насіння в елітно-насінницьких й інших господарствах, занесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу".
Враховано


репродукційне - насіння першої та наступних репродукцій.репродукційне насіння - насіння першої та наступних репродукцій.

До насіння зазначених категорій прирівнюється відповідний садивний матеріал картоплі, винограду, плодових, горіхоплідних, ягідних, декоративних, лікарських, лісових культур з урахуванням особливостей їх розмноження;До насіння зазначених категорій прирівнюється відповідний садивний матеріал картоплі, винограду, плодових, горіхоплідних, ягідних, декоративних, лікарських, лісових рослин з урахуванням особливостей їх розмноження.

сортові якості - сукупність показників, що характеризують належність насіння до відповідного сорту;

посівні якості - сукупність показників якості насіння, що характеризують його придатність до посіву;

партія насіння - будь-яка кількість однорідного насіння, якість якого засвідчена одним документом;

-13- Кабінет Міністрів України
У статті 1 чинного Закону України "Про насіння" потребує уточнення визначення терміну "партія насіння", у якому словосполучення "однорідного насіння" замінити на "однорідного за якістю насіння".
Враховано
Партія насіння і садивного матеріалу - будь-яка кількість однорідного за якістю насіння і садивного матеріалу, якість яких засвідчується відповідним документом;
-14- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У статті 1 термін "партія насіння" викласти в редакції: "партія насіння, в тому числі садивного матеріалу - будь-яка кількість однорідного за якістю насіння, в тому числі садивного матеріалу, якість якого засвідчується відповідним документом".
Враховано


сортові якості - сукупність показників, що характеризують належність насіння до відповідного сорту;

посівні якості - сукупність показників якості насіння, що характеризують його придатність до посіву;

сортова чистота - відношення числа стебел основного сорту до загальної кількості розвинених стебел цієї культури;-15- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Доповнити статтю 1 новим терміном "кондиційне насіння" у такій редакції:
"кондиційне насіння - насіння, сортові та посівні якості якого відповідають вимогам нормативних документів".
Враховано
кондиційне насіння - насіння, сортові та посівні якості якого відповідають вимогам нормативних документів;

некондиційне насіння - насіння, що не відповідає за якісними показниками вимогам державного стандарту;некондиційне насіння - насіння, що не відповідає за якісними показниками вимогам нормативних документів;
9.

3) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:10.
насінництво - галузь рослинництва, завданням якої є розмноження насіння високопродуктивних сортів, збереження і поліпшення їх чистосортності: біологічних і врожайних властивостей;
"насінництво - діяльність по виробництву, заготовці, обробці, зберіганню, реалізації, транспортуванню і використанню насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських, лікарських, лісових, квітково-декоративних рослин, а також сортовий та насіннєвий контроль";
-16- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац дванадцятий викласти в такій редакції та перенести його на початок статті після терміну "садивний матеріал":
"насінництво та розсадництво - галузь рослинництва, що займається розмноженням відповідно насіння і садивного матеріалу, збереженням і поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей (властивостей), а також здійснює сортовий та насіннєвий контроль";
Враховано


система насінництва - комплекс взаємопов'язаних організаційних, наукових і агротехнічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва, реалізації та використання насіннєвого і садивного матеріалу сільськогосподарських, декоративних, лікарських та лісових рослин;система насінництва та розсадництва - комплекс взаємопов'язаних організаційних, наукових і агротехнічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, а також лікарських рослин;
11.
Реєстр сортів рослин України - реєстр, до якого занесено сорти, допущені до господарського використання
4) в абзаці чотирнадцятому слова "Реєстр сортів рослин України "замінити словами "Національний Реєстр сортів рослин України";
-17- Кабінет Міністрів України
Вважаємо недоцільним змінювати назву Реєстру сортів рослин України, включивши слово Національний, тому що до Реєстру заносяться не тільки сорти вітчизняної, а й іноземної селекції.
Враховано
Реєстр сортів рослин України - документ, в якому наведено перелік сортів і гібридів, що за результатами державного випробування дозволені до виробництва;-18- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
В абзаці чотирнадцятому (і далі в тексті законопроекту) із словосполучення "Національний Реєстр сортів рослин України" слово "Національний" виключити.
Абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
"Реєстр сортів рослин України - документ, в якому наведено перелік сортів і гібридів, що за результатами державного випробування дозволені до виробництва";
Враховано

12.
Державний реєстр виробників насіннєвого і садивного матеріалу - перелік господарств незалежно від форм власності, яким надано право виробляти і реалізовувати насіння
"Державний реєстр виробників насіннєвого і садивного матеріалу - перелік суб'єктів насінництва, яким надано право виробляти і реалізовувати насіння;
-19- Кабінет Міністрів України
У статті 1 у визначенні терміну "державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу" слова "яким надано право виробляти і реалізовувати насіння і садивний матеріал" замінити на слова "яким надано право виробляти для реалізації насіння і садивний матеріал".
ВрахованоДержавний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу - перелік суб'єктів насінництва і розсадництва, яким надано право виробляти для реалізації насіння і садивний матеріал;


маркування насіння - умовне позначення, слово, торговельна марка, символ або малюнок, розміщені на упаковці, прикріплені до неї, вкладені в середину;маркування насіння - умовне позначення, слово, торговельна марка, символ або малюнок, розміщені на упаковці, прикріплені до неї, вкладені в середину;
13.
апробація - польова оцінка якості сортових посівів.
"апробація посівів - обстеження сортових і гібридних посівів з метою визначення їх сортової чистоти чи сортової типовості рослин, забур'яненості посівів, а також ступінь ураження хворобами та шкідниками;
-20- Кабінет Міністрів України
У статті 1 (далі по всьому тексту законопроекту) термін "апробація посівів" доцільно замінити на термін "польова апробація" та дати його визначення у такій редакції: "польова апробація - оцінка якості сортових посівів і насаджень".
Враховано
апробація (польова апробація) - оцінка якості сортових посівів і насаджень;
14.

5) абзац п'ятнадцятий замінити абзацами п'ятнадцятим - сімнадцятим такого змісту:15.

сортовий контроль - заходи щодо визначення сортової чистоти, встановленню належності сільськогосподарських, лікарських, лісових, квітково-декоративних рослин і насіння до відповідного сорту методом проведених апробацій посівів, грунтового контролю і лабораторного контролю;
-21- Кабінет Міністрів України
У статті 1 необхідно надати визначення термінам "сортовий контроль", "насіннєвий контроль" та додати термін "грунтовий контроль" відповідно до ДСТУ 2462-94 "Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення". Контроль є діяльністю, а не заходом.
Врахованосортовий контроль - діяльність щодо визначення сортової чистоти, встановлення належності сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, а також лікарських рослин, насіння і садивного матеріалу до відповідного сорту рослин методом проведення апробації посівів і насаджень, ґрунтового контролю і лабораторного контролю;
-22- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 1 законопроекту у визначенні терміну "сортовий контроль" після слова "посівів" додати слова "і насаджень".
Враховано

16.

насіннєвий контроль - заходи щодо визначення посівних якостей, контроль за дотриманням норм Державних стандартів та інших нормативних документів у галузі насінництва";
-23- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
"насіннєвий контроль - державний і внутрішньогосподарський контроль за сортовими та посівними якостями насіння і садивного матеріалу";
Враховано
насіннєвий контроль - державний і внутрішньогосподарський контроль за сортовими та посівними якостями насіння і садивного матеріалу;

17.

грунтовий контроль - визначення рівня генетичної цінності і біологічної чистоти за показником "Закріплення стерильності та морфологічна однорідність вирощеного насіння" сільськогосподарських, лікарських, лісових, квітково-декоративних рослин, визначення сортовою чистоти рослин методом посівів насіння на спеціальних ділянках з послідуючою перевіркою;
-24- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У статті 1 законопроекту термін "грунтовий контроль" викласти в такій редакції:
"грунтовий контроль - діяльність щодо визначення сортової чистоти, зараженості насіння хворобами, а також ступеня чоловічої стерильності у стерильних аналогів сортів, ліній та простих міжлінійних гібридів, що проводиться шляхом висіву насіння в грунт з наступною оцінкою рослин";

Враховано
грунтовий контроль - діяльність щодо визначення сортової чистоти, зараженості насіння хворобами, а також ступеня чоловічої стерильності у стерильних аналогів сортів, ліній та простих міжлінійних гібридів, що проводиться шляхом висіву насіння в грунт з наступною оцінкою рослин;
-25- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
З терміну "лабораторний сортовий контроль" виключити слово "сортовий" та перенести його після терміну "грунтовий контроль".
Враховано
лабораторний контроль - встановлення належності насіння до відповідного сорту і визначення сортової чистоти насіння шляхом проведення лабораторного аналізу;-26- Кабінет Міністрів України
У статтю 1 доцільно внести нові терміни: "страховий насіннєвий фонд", "Державний резервний насіннєвий фонд", "сертифікат на насіння" та дати їх визначення.
Враховано
-27- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Визначення термінів "страховий насіннєвий фонд", "Державний резервний насіннєвий фонд" викласти у такій редакції:
"страховий насіннєвий фонд - недоторканий, періодично відновлюваний запас насіння в господарствах на випадок неврожаю чи стихійного лиха.
Враховано
страховий насіннєвий фонд - недоторканий, періодично відновлюваний запас насіння в господарствах на випадок неврожаю чи стихійного лиха;державний резервний насіннєвий фонд - насіння для забезпечення районів, що не виробляють власного насіння або мають обмежені можливості його виробництва";


державний резервний насіннєвий фонд - насіння для забезпечення районів, що не виробляють власного насіння або мають обмежені можливості його виробництва;

18.

6) абзац сімнадцятий замінити абзацами сімнадцятим - двадцять шостим такого змісту:19.

реєстрація посівів - огляд сортових посівів без відбору снопа для апробації з подальшим оформленням в установленому порядку результатів огляду;
-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 2 до статті 1, пункт 6) абзац другий після тексту "в установленому" доповнити текстом "нормативними документами".
Відхилено
-29- Кабінет Міністрів України
У статті 1 законопроекту термін "реєстрація посівів" слід виключити, оскільки в подальшому цей термін не зустрічається.
Враховано

20.

лабораторний сортовий контроль - встановлення належності насіння до відповідного сорту і визначення сортової чистоти насіння шляхом проведення лабораторного аналізу;
-30- Кабінет Міністрів України
У статті 1 термін "лабораторний сортовий контроль" вилучити, оскільки в ДСТУ 2462-94 визначено термін "лабораторна апробація".
Відхилено

21.

сортова чистота - це відношення числа стебел основного сорту до загальної кількості розвинених стебел цієї культури;
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 2 до статті 1, пункт 6) абзац п'ятий виключити слово "це".
Враховано
-32- Кабінет Міністрів України
У статті 1 терміни "сортова чистота" вилучити.
Відхилено

22.

сортова типовість - показник сортової чистоти перехресно-запильних рослин;
-33- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 1 законопроекту термін "сортова типовість" виключити, тому що в подальшому він не зустрічається.
Враховано

23.

сільськогосподарські рослини - зернові, зернобобові, кортові, олійні, ефіроолійні, технічні, овочеві, лікарські, квіткові, плодові, ягідні рослини, картопля, цукрові буряки, виноград, які використовуються в сільськогосподарському виробництві;
-34- Кабінет Міністрів України
У статті 1 із визначення терміну "сільськогосподарські рослини" вилучити "зернобобові", тому що згідно з сертифікатом України ДК 016-97 "Державний класифікатор продукції та послуг" зернобобові культури віднесені до угрупування зернові культури. Доповнити перелік культур словами "прядивні та кормові", а слово "культури" замінити на "рослини".
Враховано
сільськогосподарські рослини - зернові, кормові, олійні, ефіроолійні, технічні, прядивні, овочеві, лікарські, квіткові, плодові, ягідні рослини, виноград, картопля, які використовуються в сільськогосподарському виробництві;
-35- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У тексті законопроекту словосполучення "сільськогосподарські культури" замінити на "сільськогосподарські рослини" у відповідних відмінках.
Враховано

24.

лісні рослини - лісові дерева і кущі, які використовуються в лісовому господарстві;
-36- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У статті 1 термін "лісові рослини" привести у відповідність з Лісовим кодексом і викласти в редакції: "лісові рослини - деревна і чагарникова рослинність, яка використовується в лісовому господарстві".
Враховано редакційно
лісові рослини - лісові дерева і чагарники, які використовуються в лісовому господарстві;-37- Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 1 термін "лісові рослини" викласти в такій редакції: "лісові рослини - деревна і чагарникова рослинність, яка використовується в лісовому господарстві".
Враховано редакційно

25.

квітково-декоративні рослини - квіти, газонні трави, цибулини, клубнецибулини, саджанці, живці, мікрочеренки і мікророслини тощо, які використовуються в квітково-декоративному виробництві;


квітково-декоративні рослини - квіти, газонні трави, цибулини, клубнецибулини, саджанці, живці, мікрочеренки і мікророслини тощо, які використовуються в квітково-декоративному виробництві;
26.

паспорт-патент - документ, що засвідчує право на виробництво і реалізацію насіння і садивного матеріалу";
-38- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
З частини 2 виключити визначення "паспорт-патент".
Враховано редакційно


паспорт - документ, що засвідчує право на внесення суб'єкта господарювання до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу;

-39- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У статтю 1 додати термін "сертифікат на насіння" в такій редакції:
"сертифікат на насіння - документ, що засвідчує сортові та посівні якості насіння і садивного матеріалу";
Враховано
сертифікат на насіння - документ, що засвідчує сортові та посівні якості насіння і садивного матеріалу.
-40- Кабінет Міністрів України
У статтю 1 додатково включити термін "відповідність - дотримання всіх встановлених вимог до продукції, процесу чи послуги" (ДСТУ 2462-94)

Відхилено
-41- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.1 доповнити пунктом такого змісту: "Державний комітет лісового господарства України - це комітет, на який покладено розвиток насінництва лісових культур, перевірку їх якості, здійснення заходів щодо удосконалення економічного механізму взаємовідносин між виробниками і споживачами насіння".
Враховано редакційно в ст.5

27.

7) у зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий і шістнадцятий, сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - шістнадцятим і дев'ятнадцятим, двадцятим.
Стаття 2. Об'єкти насінництва

До об'єктів насінництва згідно з цим Законом належать:
сорт (гібрид, популяція, сортосуміш, клон, лінія);
насіння;
насінницькі посіви та насадження.Стаття 2. Об'єкти насінництва та розсадництва
До об'єктів насінництва та розсадництва згідно з цим Законом належать:
сорт рослин (клон, лінія, гібрид, популяція, сортосуміш );
насіння і садивний матеріал;
насінницькі посіви та насадження.
28.
Стаття 3. Суб'єкти насінництва
До суб'єктів насінництва належать фізичні та юридичні особи, яким надано право займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння відповідно до цього Закону.
3. У статті 3 слова "цього Закону" замінити словами "законодавства України".
-42- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 3 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Суб'єкти насінництва та розсадництва
До суб'єктів насінництва та розсадництва належать фізичні та юридичні особи, яким надано право займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу відповідно до законодавства України".
Враховано
Стаття 3. Суб'єкти насінництва та розсадництва
До суб'єктів насінництва та розсадництва належать фізичні та юридичні особи, яким надано право займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу відповідно до законодавства України.-43- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У ст. 3 слова "законодавства України" замінити словами "та іншими актами законодавства України".
Враховано редакційно
-44- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У пункті 3 законопроекту замість слів "законодавства України" записати слова "законодавчих актів України".
Враховано редакційно


Стаття 4. Законодавство України про насіння
Законодавство України про насіння складається з цього Закону, Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ), інших законодавчих актів, а також нормативно-правових актів органів державної влади і управління.

-45- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Законодавство України про насіння і садивний матеріал
Законодавство України про насіння і садивний матеріал складається з цього Закону, Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", інших законів та нормативних актів, прийнятих відповідно до них".
Враховано
Стаття 4. Законодавство України про насіння і садивний матеріал
Законодавство України про насіння і садивний матеріал складається з цього Закону, Закону України "Про охорону прав на сорти рослин", інших законів та нормативних актів, прийнятих відповідно до них.-46-Н.д.СамойленкоЮ.І. (Реєстр.картка №375)
Проект Закону після Розділу І доповнити додатковим розділом під назвою: "Розділ ІІ. Державне управління в галузі виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу"
В цьому розділі ІІ, розробити окремі статті про повноваження Кабінету Міністрів України та всіх центральних спеціально уповноважених органів виконавчої влади у галузі виробництва, реалізації та використання насіння і садівного матеріалу.

Враховано
Розділ ІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА
-47- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
В розділі ІІ викласти окрему статтю такого змісту: "Стаття . Органи, що здійснюють державне управління в галузі насінництва та розсадництва
Враховано
Стаття 5. Органи, що здійснюють державне управління в галузі насінництва та розсадництваДержавне управління в галузі насінництва та розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний органи виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноважений центральний органи виконавчої влади з питань лісового господарства, спеціально уповноважений центральний органи виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та їх територіальні органи відповідно до їх повноважень".Державне управління в галузі насінництва та розсадництва здійснюють Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний органи виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноважений центральний органи виконавчої влади з питань лісового господарства, спеціально уповноважений центральний органи виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та їх територіальні органи відповідно до їх повноважень.
-48- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Повноваження Кабінету Міністрів України викласти в такій редакції:
Враховано
Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі насінництва та розсадництваСтаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі насінництва та розсадництва
До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі насінництва та розсадництва належить:
забезпечення проведення державної політики в галузі насінництва та розсадництва;
координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади в галузі насінництва та розсадництва;
розроблення і здійснення загальнодержавних програм розвитку насінництва та розсадництва;
видання нормативно-правових актів з питань насінництва та розсадництва і контроль за їх виконанням;
державна підтримка розвитку насінництва та розсадництва і державне регулювання ринку насіння;
організація міжнародного співробітництва з питань насінництва та розсадництва.

До повноважень Кабінету Міністрів України в галузі насінництва та розсадництва належить:
забезпечення проведення державної політики в галузі насінництва та розсадництва;
координація роботи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади в галузі насінництва та розсадництва;
розроблення і здійснення загальнодержавних програм розвитку насінництва та розсадництва;
видання в межах повноважень нормативно-правових актів з питань насінництва та розсадництва і контроль за їх виконанням;
державна підтримка розвитку насінництва та розсадництва і державне регулювання ринку насіння;
організація міжнародного співробітництва з питань насінництва та розсадництва.-49- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю щодо повноважень органу виконавчої влади з питань аграрної політики викласти в такій редакції:
Враховано
Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва"Стаття. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництваДо повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва належить:
забезпечення реалізації основних напрямків державної політики в сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва;
організація діяльності державних насіннєвих та помологічно-ампелографічних інспекцій у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва;
участь у розробленні та виконання загальнодержавних програм розвитку насінництва та розсадництва;
забезпечення розвитку насінництва та розсадництва сільськогосподарських рослин, спрямованого на повне забезпечення потреб виробників насіння і садивного матеріалу;
урахування під час створення системи ведення насінництва та розсадництва особливостей виробництва лісового та квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу;
затвердження нормативно-правових актів щодо виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу відповідно до закону;
забезпечення організації формування страхових та державного резервного насіннєвого фондів;
ведення Державного реєстру виробників насіннєвого і садивного матеріалу;
забезпечення проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин відповідно до порядку, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації.
удосконалення економічного механізму взаємовідносин між виробниками та споживачами насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин;
здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про насіння і садивний матеріал, інших нормативно-правових актів суб'єктами насінництва та розсадництва;
участь у міжнародному співробітництві з питань насінництва та розсадництва, а також виконання міжнародних договорів України у цій сфері".

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України у сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва належить:
забезпечення реалізації основних напрямків державної політики в сфері сільськогосподарського насінництва та розсадництва;
організація діяльності державних насіннєвих та помологічно-ампелографічних інспекцій;
участь у розробленні та виконання загальнодержавних програм розвитку насінництва та розсадництва;
забезпечення розвитку насінництва та розсадництва сільськогосподарських рослин, спрямованого на повне забезпечення потреб виробників насіння і садивного матеріалу;
видання нормативно-правових актів щодо виробництва, реалізації та використання насіння і садивного матеріалу відповідно до закону;
забезпечення організації формування страхових насіннєвих та державного резервного насіннєвого фондів;
ведення Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу;
забезпечення проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин відповідно до порядку, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації;
організація здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства про насіння і садивний матеріал, інших нормативно-правових актів суб'єктами насінництва та розсадництва;
участь у міжнародному співробітництві з питань насінництва та розсадництва, а також виконання міжнародних договорів України у цій сфері.-50- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
В зазначеному розділі ІІ подати статті про компетенцію спеціально уповноважених центральних органів виконавчоі влади у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва та у сфері лісового насінництва та розсадництва в слідуючій редакції:

Враховано редакційно
Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері лісового насінництва та розсадництва"Стаття Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у сфері лісового насінництва та розсадництва
Центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства є спеціально уповноваженим органом, який здійснює державне управління та контроль у сфері лісового насінництва та розсадництва, до відома якого належить:
забезпечення реалізації єдиної державної політики в лісовому насінництві та розсадництві;
планування діяльності зональних лісонасіннєвих інспекцій та здійснення заходів щодо їх науково-технічного та соціального розвитку;
перевірка лісового насіння на посівні якості, фіто- і ентомозараженість та видача відповідних документів встановлених законодавством;
ведення державного обліку об'єктів постійної лісонасінної бази;
виконання арбітражних та перевірочних аналізів якості насіння, дерев та чагарників за зверненням суб'єктів господарювання усіх форм власності;
створення системи зонального лісового насінництва та розсадництва;
урахування під час створення системи ведення насінництва та розсадництва особливостей виробництва лісового насіння і садивного матеріалу;
забезпечення виробництва, розмноження, збереження, реалізації та використання лісового насіння і садивного матеріалу;
забезпечення сертифікації лісового насіння і садивного матеріалу, відповідно до "Порядку сертифікації насіння", затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації;
здійснення державного контролю за дотриманням лісокористувачами та іншими суб'єктами господарської діяльності усіх форм власності, які ведуть заготівлю лісового насіння посівного призначення, вимог законодавства у сфері лісового насінництва та розсадництва;
участь у міжнародному співробітництві з питань виробництва, реалізації та використання лісового насіння і садивного матеріалу."До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства України у сфері лісового насінництва та розсадництва належить:
забезпечення реалізації державної політики в лісовому насінництві та розсадництві;
організація і планування діяльності лісонасіннєвих інспекцій та здійснення заходів щодо їх науково-технічного та соціального розвитку;
забезпечення перевірки лісового насіння на посівні якості, фіто- і ентомозараженість та видача відповідних документів, встановлених законодавством;
організація ведення державного обліку об'єктів постійної лісонасінної бази;
створення системи зонального лісового насінництва та розсадництва;
забезпечення відповідно до закону організації та контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням лісового насіння і садивного матеріалу;
забезпечення сертифікації лісового насіння і садивного матеріалу, відповідно до порядку, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації;
організація здійснення державного контролю за дотриманням лісокористувачами та іншими суб'єктами господарської діяльності усіх форм власності, які ведуть заготівлю лісового насіння посівного призначення, вимог законодавства про насіння і садивний матеріал;
участь у міжнародному співробітництві з питань виробництва, реалізації та використання лісового насіння і садивного матеріалу.-51- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
"Стаття Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва

Враховано редакційно
Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництваЦентральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства є спеціально уповноваженим органом, який здійснює державне управління, регулювання та контроль у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва, до відома якого належить:
реалізація єдиної науково-технічної, соціально-економічної політики у цій сфері діяльності;
здійснення заходів щодо комплексного планування територій, поліпшення архітектурно-планувального рівня населених пунктів України, а також створення сприятливих умов для підвищення рівня їх благоустрою (зелене будівництво та квітникарство);
розвиток квітково-декоративного насінництва та розсадництва, перевірка якості цього насіння і садивного матеріалу;
створення системи зонального квітково-декоративного насінництва та розсадництва;
урахування під час створення системи ведення насінництва та розсадництва особливостей виробництва квітково-декоративного насіння та садивного матеріалу;
забезпечення виробництва, розмноження, збереження, реалізації та використання квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу, поліпшення їх сортових, посівних і врожайних якостей відповідно до нормативно-правових актів;
забезпечення сертифікації квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу, відповідно до "Порядку сертифікації насіння", затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації;
удосконалення економічного механізму взаємовідносин між виробниками і споживачами квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу;
здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання усіх форм власності вимог законодавства у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва;
участь у міжнародному співробітництві з питань виробництва, реалізації та використання квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу.До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва належить:
реалізація науково-технічної, соціально-економічної політики у цій сфері діяльності;
організація діяльності квітково-декоративних насіннєвих інспекцій;
здійснення заходів щодо створення сприятливих умов для підвищення рівня благоустрою населених пунктів (озеленення, квітникарство тощо);
участь у розробленні та виконання загальнодержавних програм озеленення та квітникарства населених пунктів України, розвитку квітково-декоративного насінництва та розсадництва;
створення системи зонального квітково-декоративного насінництва та розсадництва;
забезпечення відповідно до закону організації та контролю за виробництвом, розмноженням, збереженням, реалізацією та використанням квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу, поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей;
забезпечення сертифікації квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу відповідно до порядку, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації;
організація здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання усіх форм власності у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва вимог законодавства про насіння і садивний матеріал;
участь у міжнародному співробітництві з питань виробництва, реалізації та використання квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу.
29.
Розділ ІІ. СИСТЕМА ВЕДЕННЯ НАСІННИЦТВА
4. Частини перша - третя, п'ята статті 5 замінити частинами першою - третьою, п'ятою і шостою такого змісту:


Розділ ІІІ. СИСТЕМИ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Cтаття 5. Система насінництва
Cтаття 10. Системи насінництва та розсадництва
30.
1. Система насінництва сільськогосподарських культур складається з ланок первинного, елітного і репродукційного насінництва, страхових фондів насіння та державних насіннєвих ресурсів.
"1. Система насінництва сільськогосподарських культур складається з ланок первинного, елітного і репродукційного насінництва, основних та страхових фондів насіння та державних насіннєвих ресурсів.
-52- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
У частинах 4 і 6 слова "державні насіннєві ресурси" замінити словами "державний насіннєвий страховий фонд".
Враховано редакційно
Системи насінництва та розсадництва складаються з ланок оригінального, елітного і репродукційного насінництва та розсадництва, страхових насіннєвих і державного резервного насіннєвого фондів.-53- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Система лісового насінництва складається з ланок первинного, елітного і репродукційного насінництва і розсадництва, основних та страхових фондів насіння та садивного матеріалу державних насіннєвих ресурсів.
Система декоративно-квіткового насінництва і розсадництва складається з ланок первинного, елітного і репродукційного насінництва і розсадництва, основних та страхових фондів насіння та садивного матеріалу державних насіннєвих ресурсів
Враховано редакційно
-54- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У частині першій статті 5 слово "первинного" замінити словом "оригінального", слова "основних та страхових фондів насіння та державних насіннєвих ресурсів" замінити словами "страхових і державного резервного насіннєвого фондів".
Враховано

31.
2. Особливості виробництва насіння окремих сільськогосподарських культур або їх груп, декоративних, лікарських і лісових рослин ураховуються під час створення систем їх насінництва, що регулюються відповідними нормативними актами Міністерства сільського господарства і продовольства України, Міністерства лісового господарства України і Української академії аграрних наук.
2. Особливості виробництва насіння окремих сільськогосподарських культур або їх груп, декоративних, лікарських, квітково-декоративних і лісових рослин ураховуються під час створення систем їх насінництва, що регулюються відповідними нормативними актами Міністерства аграрної політики України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Української академії аграрних наук.
-55- Кабінет Міністрів України
У тексті проекту Закону слова "Міністерство аграрної політики України, Державний комітет лісового господарства України, Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань лісового господарства України", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлової політики України" у відповідних відмінках.
Враховано
Особливості виробництва насіння і садивного матеріалу окремих сільськогосподарських рослин або їх груп, лісових квітково-декоративних, а також лікарських рослин ураховуються під час створення систем їх насінництва та розсадництва, що регулюються відповідними нормативно-правовими актами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.-56- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 4 до статті 5. У частині 2 наприкінці виключити текст "Української академії аграрних наук", оскільки академія не є органом виконавчої і взагалі державної влади.
Враховано
-57- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У частині другій ст.5 вилучити слово "декоративних".
Враховано
-58- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У пункті 2 ст.5 власну назву міністерств і комітетів замінити на спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади. Наприклад, замість "Державного комітету лісового господарства України" записати "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства України " і так у всьому тексті законопроекту.
Враховано
-59- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У пункті 2 слово "культур" замінити словом "рослин", а слова "нормативними актами" замінити словами "нормативно-правовими актами"
Враховано
-60- Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
У статті 5 у пункті 2 і по всьому тексту Закону назву міністерств і комітетів замінити на спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з таких то питань.
Враховано

32.
3. Міністерство сільського господарства і продовольства України забезпечує розвиток насінництва сільськогосподарських культур, спрямований на повне забезпечення потреб виробників насіння, перевірку його якості, здійснює заходи щодо державної підтримки насінництва, удосконалення міжнародних договорів України з насінництва, веде Державний реєстр виробників насіннєвого і садивного матеріалу.
3. Міністерство аграрної політики України забезпечує розвиток насінництва сільськогосподарських культур, спрямований на повне забезпечення потреб виробників насіння, перевірку його якості, здійснює заходи щодо державної підтримки насінництва, удосконалення економічного механізму взаємовідносин між виробниками і споживачами насіння, а також виконання міжнародних договорів України з насінництва, веде Державний реєстр виробників насіннєвого і садивного матеріалу.
-61- Кабінет Міністрів України
Пункт 3 статті 5 потребує доопрацювання в частині слів "споживачів насіння", оскільки визначення цього терміну не дається, а в загальноприйнятому значенні це поняття охоплює надто широке коло суб'єктів. Отже, запропонована редакція призведе до ускладнень при реалізації норми на практиці.

Враховано редакційно


4. Міністерство лісового господарства України забезпечує розвиток насінництва лісових культур, перевірку їх якості, здійснює заходи щодо удосконалення економічного механізму взаємовідносин між виробниками і споживачами насіння, а також виконання міжнародних договорів України з насінництва.

-62- Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 5 доповнити пунктом 8 в такій редакції:
"7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства здійснює контроль в лісовому насінництві, проводить сертифікацію насіння згідно з "Порядком сертифікації насіння", затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом з питань стандартизації, метрології та сертифікації, а також забезпечує розвиток насінництва та лісорозсадництва і перевірку їх якості".
Враховано редакційно в ст.8

33.
5. Українська академія аграрних наук за державними контрактами організовує вирощування і реалізацію оригінального насіння та еліти сільськогосподарських культур, а також розмноження і впровадження у виробництво нових перспективних сортів, вивчає попит світового насінницького ринку, вступає у взаємовідносини з органами насінництва інших держав, розробляє прогресивні технології вирощування та обробки насіння, а також із зацікавленими міністерствами - методики виробництва насіння та інші нормативні документи.
5. Українська академія аграрних наук проводить наукове забезпечення насінництва, за договорами організовує вирощування і реалізацію насіння первинних ланок та еліти сільськогосподарських культур, а також розмноження і впровадження у виробництво нових перспективних сортів, вивчає попит світового насінницького ринку, вступає у взаємовідносини з органами насінництва інших держав, розробляє прогресивні технології вирощування та обробки насіння, а також із зацікавленими міністерствами - методики виробництва насіння та інші нормативні документи.
-63- Кабінет Міністрів України
Пункт 5 статті 5 потребує доопрацювання в частині функцій Української академії аграрних наук в сфері наукових досліджень з питань насіннєзнавства та сортовивчення.
.
Враховано
-64- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Частину п'яту статті 5 викласти у такій редакції:
"Українська академія аграрних наук, Національна академія наук України здійснюють: наукове забезпечення насінництва та розсадництва; проведення наукових досліджень з питань сортовивчення; організацію вирощування та реалізації оригінального, елітного насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин; забезпечення прискореного розмноження та впровадження у виробництво нових перспективних сортів; співпрацю з науковими установами інших держав; розроблення прогресивних технологій вирощування та обробки насіння і садивного матеріалу; розроблення із зацікавленими міністерствами та відомствами методик виробництва насіння і садивного матеріалу, інших нормативно-правові документів, що регламентують галузь насінництва та розсадництва".


34.

6. Українська державна насіннєва інспекція здійснює контроль в насінництві та проводить сертифікацію насіння згідно з "Порядком сертифікації насіння", затвердженого Держстандартом України".
-65- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У пункті 6 статті 5 слова "Держстандартом України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації.".
Враховано
-66- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Статтю 5 доповнити пунктом 7 в такій редакції:
"7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлової політики України забезпечує розвиток насінництва та садивного матеріалу квітково-декоративних рослин, перевірку їх якості, подає пропозиції Кабінету Міністрів України та здійснює заходи щодо удосконалення економічного механізму взаємовідносин між виробниками і споживачами насіння та садивного матеріалу, а також щодо державної підтримки насінництва і роздадництва".
Враховано редакційно в ст.9

-67- Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
Статтю 5 доповнити пунктом 7 в такій редакції:
"7. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлової політики України здійснює контроль в квітково-декоративному насінництві, проводить сертифікацію насіння згідно з "Порядком сертифікації насіння", затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом з питань стандартизації, метрології та сертифікації, а також забезпечує розвиток насінництва та садивного матеріалу квітково-декоративних рослин і перевірку їх якості".
Враховано редакційно в ст.9

35.
Стаття 11. Компетенція Української академії аграрних наук, Національної академії наук України у сфері насінництва та розсадництва сільськогосподарських рослин


Українська академія аграрних наук, Національна академія наук України здійснюють:
наукове забезпечення насінництва та розсадництва;
проведення наукових досліджень з питань сортовивчення;
організацію вирощування для реалізації оригінального, елітного насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин;
забезпечення прискореного розмноження та впровадження у виробництво нових перспективних сортів;
співпрацю з науковими установами інших держав;
розроблення прогресивних технологій вирощування та обробки насіння і садивного матеріалу;
розроблення із зацікавленими органами виконавчої влади та суб'єктами господарювання методик виробництва насіння і садивного матеріалу, інших нормативно-правові документів, що регламентують галузь насінництва та розсадництва.


5. У статті 6:36.
Стаття 6. Страхові фонди насіння
1) назву статті викласти в такій редакції: "Основні та страхові фонди насіння";
-68- Кабінет Міністрів України
Назву статті 6 викласти в такій редакції: "Страхові фонди насіння".
Враховано редакційно
Стаття 12. Страхові насіннєві фонди
37.

2) статтю викласти в такій редакції:38.
Страхові фонди оригінального насіння створюються відповідними суб'єктами насінництва в обсязі ста відсотків до потреби супереліти - п'ятдесяти, еліти і репродуктивного насіння - не менш п'ятнадцяти вiдсоткiв потреби в насiннi. Поновлення страхових фондiв проводиться щорiчно. Використання насiння страхових фондiв не за призначенням у межах строкiв, визначених Мiнiстерством сiльського господарства i продовольства України, забороняється.
"Створення власних основних та страхових фондів являється обов'язковим для всіх виробників та споживачів насіння і регламентується цим законом. Страхові фонді оригінального насіння створюються відповідними суб'єктами насінництва в обсязі ста відсотків до потреби, супереліти - п'ятдесяти, еліти і репродуктивного насіння - не менше п'ятнадцяти відсотків потреби в насінні. Поновлення страхових фондів проводиться щорічно. Використання насіння страхових фондів не за призначенням у межах строків, визначених Міністерством аграрної політики України, забороняється".
-69- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 6 викласти в такій редакції:
"Створення страхового насіннєвого фонду є обов'язковим для всіх виробників насіння. Страхові насіннєві фонди оригінального насіння створюються відповідними суб'єктами насінництва в обсязі ста відсотків до потреби, елітного і репродукційного насіння - не менше п'ятнадцяти відсотків. Поновлення страхових насіннєвих фондів проводиться щорічно. Використання насіння страхових насіннєвих фондів не за призначенням у межах строків, визначених Міністерством аграрної політики України, забороняється. Витрати на зберігання страхового насіннєвого фонду в установах та господарствах державної форми власності відшкодовуються за рахунок коштів Державного бюджету України".
Враховано
Створення страхового насіннєвого фонду є обов'язковим для всіх виробників насіння.
Страхові насіннєві фонди оригінального насіння створюються відповідними суб'єктами насінництва в обсязі ста відсотків до потреби, елітного і репродукційного насіння - не менше п'ятнадцяти відсотків. Поновлення страхових насіннєвих фондів проводиться щорічно.
Використання насіння страхових насіннєвих фондів не за призначенням у межах строків, визначених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, забороняється.
Витрати на зберігання страхового насіннєвого фонду відшкодовуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

39.

6. У статті 7:40.
Стаття 7. Державнi насiннєвi ресурси
1) назву статті викласти в такій редакції: "Державний насіннєвий страховий фонд";
-70- Кабінет Міністрів України
Назву статтi 7 викласти в такій редакції: "Державний насiннєвий резервний фонд".
Враховано
Стаття 13. Державний насіннєвий резервний фонд
41.
1. Для забезпечення насiнням районiв, що не виробляють власного насiння або мають обмеженi можливостi його виробництва, подання допомоги у разi знищення або пошкодження насiнницьких посiвiв внаслiдок стихiйного лиха, забезпечення сортовiдновлення, сортозамiни та реалiзацiї насiння за мiжнародними договорами створюються державнi насiннєвi ресурси.
2) в частині першій слова "створюються державні насіннєві ресурси" замінити словами "створюється державний насіннєвий страховий фонд";
-71- Кабінет Міністрів України
У статті 7 словосполучення "державний насiннєвий страховий фонд", "державні насіннєві сортові ресурси", "державний насiннєвий фонд" з точки зору вимог нормопроектування стосовно єдності термінології є неприпустимим.

Враховано
Державний резервний насіннєвий фонд створюється для забезпечення насiнням районiв, що не виробляють власного насiння або мають обмеженi можливостi його виробництва, надання допомоги у разi знищення або пошкодження насiнницьких посiвiв внаслiдок стихiйного лиха, забезпечення сортовiдновлення, сортозамiни та реалiзацiї насiння за мiжнародними договорами.-72- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У частині першій слова "створюються державні насіннєві ресурси" замінити словами "створюється державний резервний насіннєвий фонд";
Враховано

42.

3) частину другу - четверту викласти в такій редакції:43.
2. Обсяги формування державних насiннєвих ресурсiв щодо груп культур i сортiв визначаються Мiнiстерством сiльського господарства i продовольства України (лiсового насiння - Мiнiстерством лiсового господарства України) i затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Заготiвля насiння в державнi ресурси здiйснюється на контрактнiй основi, а також за рахунок iмпорту. Формування насiннєвих партiй з товарного зерна забороняється.
"2. Обсяги формування державних насіннєвих ресурсів щодо груп культур і сортів визначаються Міністерством аграрної політики України (лісового насіння - Державним комітетом лісового господарства України, квітково-декоративного насіння Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України) і затверджується Кабінетом Міністрів України. Заготівля насіння в державні ресурси здійснюється на контрактній основі, а також за рахунок імпорту. Формування насіннєвих партій з товарного зерна забороняється.
-73- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У частині другій замінити слова "державних насіннєвих ресурсів", "насіннєвих партій" на слова "державних насіннєвих резервних фондів" , "партій насіння" ;

Враховано
Обсяги формування державного насіннєвого резервного фонду щодо насіння сільськогосподарських рослин визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, насіння лісових рослин - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства України, насіння квітково-декоративних рослин - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України відповідно до їх компетенції і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Заготівля насіння в державний насіннєвий резервний фонд здійснюється на контрактній основі, а також за рахунок імпорту. Формування партій насіння з товарного зерна забороняється.

44.
3. Заготiвлю насiння в державнi ресурси i його зберiгання забезпечують пiдприємства i органiзацiї за дорученням Мiнiстерства сiльського господарства i продовольства України (лiсового насiння - Мiнiстерство лiсового господарства України).
3. Заготівлю насіння в державний насіннєвий фонд і його зберігання забезпечують підприємства і організації за дорученням Міністерства аграрної політики України (лісового насіння ( Державним комітетом лісового господарства України, квітково-декоративного насіння ( Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України).
-74- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У частині третій після слова "державний" додати слово "резервний "; після слів "житлової політики України" доповнити словами "за рахунок Державного бюджету України";
Враховано

Заготівлю насіння в державний резервний насіннєвий фонд і його зберігання забезпечують підприємства та організації за дорученням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України, відповідно до їх компетенції, за рахунок коштів Державного бюджету України.
45.
4. Пiдприємствам та органiзацiям, якi здiйснюють заготiвлю. обробку, зберiгання та реалiзацiю насiння державних ресурсiв надаються пiльговi кредити за рахунок коштiв державного бюджету
4. Підприємствам та організаціям, які здійснюють заготівлю, обробку, зберігання та реалізацію насіння державного насіннєвого страхового фонду надаються пільгові кредити та реалізацію насіння державного насіннєвого страхового фонду надаються пільгові кредити за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел".
-75- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 6 до статті 7. У частині 4 наприкінці виключити текст "та іншими джерелами".
Враховано
-76- Кабінет Міністрів України
Пункт 4 статті 7 виключити, тому що він суперечить статті 7 Бюджетного кодексу України.

Враховано

46.
Стаття 8. Право на виробництво і використання насіння

7. Частину першу - п'яту статті 8 викласти в такій редакції:


Стаття 14. Право на виробництво та використання насіння і садивного матеріалу
47.
1. Юридичнi i фiзичнi особи можуть розмножувати, заготовляти, реалiзовувати та використовувати насiння сортiв рослин лише за умови вiдповiдностi своїх виробничих можливостей атестацiйним вимогам, що встановлюються Мiнiстерством сiльського господарства i продовольства України.
" 1. Юридичні і фізичні особи мають право розмножувати, заготовляти, реалізовувати та використовувати насіння сортів (гібридів, популяцій, сортосумішей, клонів, ліній) рослин лише за умови відповідності своїх виробничих можливостей атестаційним вимогам, що встановлюються Міністерством аграрної політики України, для лісового господарства атестаційні вимоги встановлюються Державним комітетом лісового господарства України, для житлово-комунального господарства атестаційні вимоги встановлюються Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.
-77- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У частині першій статті 8 виключити слова " популяцій, сортосумішей " .
Враховано
Юридичні і фізичні особи мають право розмножувати, заготовляти, реалізовувати та використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів) лише за умови відповідності своїх виробничих можливостей атестаційним вимогам, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України відповідно до їх компетенції.-78- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У пункті 7 частину першу викласти в наступній редакції: "Юридичнi i фiзичнi особи мають право розмножувати, заготовляти, реалiзовувати та використовувати насiння сортiв (гiбридiв, популяцiй, сортосумiшей, клонiв, лiнiй) рослин лише за умови вiдповiдностi своїх виробничих можливостей атестацiйним вимогам, що встановлюються Мiнiстерством аграрної полiтики України, а також Державним комiтетом лiсового господарства України для лiсового господарства та Державним комiтетом будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України для житлово-комунального господарства".
Враховано редакційно

48.
2. За наслiдки атестацiї проведеної Міністерством сiльського господарства i продовольства України, дозвіл на виробництво i використання оригiнального насiння надається науково-дослідним установам i учбовим господарствам вищих сiльськогосподарських учбових закладів, елiтно-дослiдним та елiтно-насiнницьким господарствам науково-дослiдних установ, учбовим господарствам вищих сiльськогосподарських учбових закладiв, а за наслiдками атестацiї, проведеної органами управлiння сiльським господарством Республiки Крим та областей, дозвiл на виробництво використання репродукцiйного насiння i гiбридiв першого поколiння - спецiалiзованим насiнницьким господарствам, колективам сiльськогосподарським пiдприємствам, селянським (фермерським) та iншим господарствам незалежно вiд форм власностi.
2. За наслідками атестації, проведеної Міністерством аграрної політики України, Державним комітетом лісового господарства України, Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України і Українською академією аграрних наук, дозвіл на виробництво і реалізацію насіння первинних ланок та еліти надається науково-дослідним установам і вищим навчальним закладам, дослідним, навчально-дослідним господарствам науково-дослідних установ і навчальних закладів, власникам прав на сорти рослин, а за наслідками атестації, проведеної органами управління сільським господарством Республіки Крим та областей, дозвіл на виробництво і реалізацію репродукційного насіння, гібридів першого покоління - спеціалізованим насінницьким господарством, селянським (фермерським) господарством та іншим суб'єктам насінництва.
-79- Кабінет Міністрів України
У частині другій статті 8 після слів "Українська академія аграрних наук" доповнити словами "Національної академії наук України" та після слів "власникам прав на сорти" доповнити "авторам сортів на які не видаються патенти".

Враховано
За наслідками атестації, проведеної спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України, Українською академією аграрних наук і Національною академією наук України, право на виробництво для реалізації оригінального та елітного насіння надається науково-дослідним установам і вищим навчальним закладам, дослідним, навчально-дослідним господарствам науково-дослідних установ і навчальних закладів, власникам прав на сорти рослин. За наслідками атестації, проведеної спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань аграрної політики Автономної Республіки Крим і областей, право на виробництво для реалізації репродукційного насіння і садивного матеріалу, гібридів першого покоління надається спеціалізованим насінницьким і розсадницьким господарствам, селянським (фермерським) господарствам та іншим суб'єктам насінництва та розсадництва.
-80- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У частині другій статті 8 слово "дозвіл" замінити словом "право", слова " насіння первинних ланок та еліти" замінити словами "оригінального та елітного насіння".

Враховано
-81- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 7 до статті 8. У частині 2 виключити текст "Українською академією аграрних наук".
Відхилено
-82- Кабінет Міністрів України
По всьому тексту замість слів "Республіка Крим" слід вживати слова "Автономна Республіка Крим".
Враховано

49.
3. Юридичнi і фізичні особи, що за наслiдками атестацiї одержали дозвiл на виробництво i використання насiння вiдповідних категорiй, заносяться до Державного реєстру виробникiв насiннєвого i садивного матерiалу, який веде i видає Мiнiстерство сiльського господарства i продовольства України.
3. Суб'єкти насінництва, що за наслідками атестації одержали паспорт-патент на виробництво і реалізацію насіння відповідних категорій, заносяться до Державного реєстру виробників насіннєвого і садивного матеріалу, який веде Міністерство аграрної політики України, для лісового господарства Державний реєстр виробників насіннєвого і садивного матеріалу веде і видає Державний комітет лісового господарства України, для житлово-комунального господарства Державний реєстр виробників насіннєвого і садивного матеріалу веде і видає Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.
-83- Кабінет Міністрів України
У пунктах 2 і 3 статті 8 потребують узгодження визначення "дозвіл" чи "паспорт-патент", що надає право на виробництво та реалізацію насіння.

Враховано редакційно
Суб'єкти насінництва і розсадництва, що за наслідками атестації одержали паспорт на виробництво для реалізації насіння і садивного матеріалу відповідних категорій, заносяться до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, який веде спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України.
-84- Кабінет Міністрів України
Ведення державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу доцільно доручити Міністерству аграрної політики України, а не державним комітетам, як це викладено у п.3 цієї статті.
Враховано
-85- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У частині третій статті 8 словосполучення "паспорт-патент" замінити словом "паспорт". Текст після слів: "аграрної політики України" виключити.

Враховано
-86- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
У частині 7 слова "паспорт-патент" замінити словом "дозвіл".
Враховано редакційно

50.
4. Положення про Державний реєстр виробникiв насiннєвого i садивного матерiалу затверджується Мiнiстерством сiльського господарства i продовольства України i Українською академiєю аграрних наук.
4. Положення про Державний реєстр виробників насіннєвого і садивного матеріалу затверджується Міністерством аграрної політики України, Державним комітетом лісового господарства України, Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України і Українською академією аграрних наук.
-87- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 7 до статті 8. У частині 4 виключити текст "Українською академією аграрних наук".
Враховано
Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України.-88- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 8 пункт 4 доповнити текстом:
"Положення про державний реєстр виробників лісового насіння і садивного матеріалу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства.
Положення про державний реєстр виробників квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлової політики"

Відхилено
-89- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У частині четвертій слово "насіннєвого" замінити словом "насіння".
Враховано

51.
5. Юридичнi i фiзичнi особи, що не мають дозволу на виробництво i використання насiння можуть вирощувати його тiльки для власного використання без права продажу.
5. Юридичні і фізичні особи, що не мають дозволу на виробництво і реалізацію насіння та садивного матеріалу мають право вирощувати його тільки для власного використання".
-90- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину п'яту статті 8 викласти у такій редакції:
"5. Юридичні і фізичні особи, що не занесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу не мають права виробляти насіння і садивний матеріал для реалізації."
Враховано
Юридичні і фізичні особи, що не занесені до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу не мають права виробляти насіння і садивний матеріал для реалізації.
52.

8. У статті 9:53.
Стаття 9. Права і обов'язки виробників насіння
1) назву статті викласти в такій редакції: "Права та обов'язки виробників насіння і садивного матеріалу";


Стаття 15. Права та обов'язки виробників насіння і садивного матеріалу
54.
1. Юридичнi i фiзичнi особи, що одержали дозвiл на виробництво i використання насiння мають право:

2) в частині першій слова "використання насіння" замінити словами "реалізацію насіння садивного матеріалу".
-91- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац перший частини першої статті 9 викласти у такій редакції: "Виробники насіння та садивного матеріалу мають право:"
Враховано
Виробники насіння і садивного матеріалу мають право:

на договiрних умовах купувати у iнших виробникiв вiдповiднi категорiї насiння та батькiвськi форми гiбридiв для наступного розмноження i реалiзацiї;

-92- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзаци другий та четвертий частини першої вилучити.

Враховано


вимагати вiдшкодування завданих збитків вiд перехресного запилення посiвiв вирощуваного сорту iншим сортом внаслiдок невиконання сусiднiм виробником умов укладеного з ним договору щодо розмiщення посiвiв перехреснозапильників;

-93- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У абзаці третьому частини першої слово "посівів" замінити словом "рослин".
Враховано
вимагати вiдшкодування завданих збитків вiд перехресного запилення рослин вирощуваного сорту iншим сортом внаслiдок невиконання сусiднiм виробником умов укладеного з ним договору щодо розмiщення посiвiв перехреснозапильників;

встановлювати договiрнi цiни на вирощене насiння, що пiдлягає реалiзацiї;
55.
звертатись до органiв державного управлiння i контролю в насiнництвi та до судових органiв у разi порушення прав, наданих їм цим Законом.звертатись до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, до державних органів контролю в насiнництвi та розсадництві та до судових органiв у разi порушення прав, наданих їм цим Законом.
56.
2. Виробники насiння зобов'язаннi:
3) абзац перший, другий частини другої викласти в такій редакції:


Виробники насiння і садивного матеріалу зобов'язаннi:
57.
укладати угоди на використання сортiв з власниками патентiв на сорти, установами-оригинаторами сортiв, на якi не видаються патенти, або авторами сортiв;
"укладати договори на використання сортів з власниками прав на сорти, установами-оригінаторами сортів або авторами сортів, на які не видаються патенти;
-94- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Абзац першой частини другої викласти в такій редакції:
"укладати договори на використання сортів з установами-оригінаторами та іншими власниками прав на сорти або авторами сортів, на які не видаються патенти".
Враховано
укладати договори на використання сортів рослин з власниками сорту;-95- Кабінет Міністрів України
В проекті доцільно конкретизувати також, які установи відносяться до установ-оригінаторів або дати визначення цього терміну.
Враховано у ст.1

58.
вирощувати насiння згiдно з обсягом, зумовленим державним контрактом, створювати його страховi фонди в обсягах, визначених статтями 6, 7 цього Закону;
додержувати технологiчних i методичних вимог насiнництва щодо збереження сортової чистоти, бiологiчних i урожайних властивостей сорту та посiвних якостей насiння;
гарантувати вiдповiднiсть насiння, що пiдлягає реалiзацiї, сортовiй чистотi i посiвним якостям, зазначеним у документі на насiння;
вирощувати насіння згідно з обсягом зумовленим договором, створювати його страхові насіннєві фонди в обсягах, визначених статтями 6, 7 цього Закону";


вирощувати насіння і садивний матеріал згідно з обсягом, зумовленим договором, створювати страхові насіннєві та державний резервний насіннєвий фонди в обсягах, визначених статтями 12, 13 цього Закону;

додержувати технологiчні i методичні вимоги насiнництва та розсадництва щодо збереження сортової чистоти, бiологiчних i урожайних властивостей сорту та посiвних якостей насiння;

гарантувати вiдповiднiсть насiння і садивного матеріалу, що пiдлягає реалiзацiї, сортовiй чистотi i посiвним якостям, зазначеним у документі на насiння;
59.
своєчасно здавати зразки насiння для контролю якостi до лабоаторiй Української державної насiннєвої інспекції;


5) доповнити абзац п'ятий частини другої словами "Української Державної лісонасіннєвої інспекції, Державної насіннєвої інспекції Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України".
-96- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У абзаці п'ятому та шостому частини другої слово "зразки" замінити словом "проби" та викласти їх у такій редакції:
"своєчасно здавати проби насіння і садивного матеріалу для контролю якості до лабораторій Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Державної лісонасіннєвої станції, Державної насіннєвої інспекції Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, відповідно їх компетенції;

Враховано
своєчасно здавати проби насіння і садивного матеріалу для контролю якості до лабораторій Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, відповідно їх компетенції;

зберiгати дублiкати зразкiв насiння протягом термiну, визначеного державним стандартом;


зберігати дублікати проб насіння і садивного матеріалу протягом терміну дії нормативного документа, який засвідчує якість насіння і садивного матеріалу ";

зберігати дублікати проб насіння і садивного матеріалу протягом терміну дії документа, який засвідчує якість насіння і садивного матеріалу;

вести по кожному сорту насiнницьку документацiю за встановленими формами i зберiгати її протягом трьох рокiв;
додержувати встановленого порядку маркування i затарювання насiння, що пiдлягає реалiзацiї.вести по кожному сорту насiнницьку документацiю за встановленими формами i зберiгати її протягом трьох рокiв;

додержувати встановленого порядку маркування i затарювання насiння і садивного матеріалу, що пiдлягає реалiзацiї;-97- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Доповнити частину другу абзацом дев'ятим такого змісту: "відшкодовувати матеріальні збитки перед споживачем за реалізацію некондиційного насіння і садивного матеріалу".
Враховано
відшкодовувати матеріальні збитки перед споживачем за реалізацію некондиційного насіння і садивного матеріалу.

Виробники насіння і садивного матеріалу мають й інші права та обов'язки, передбачені цим Законом та нормативними актами з питань насінництва та розсадництва.

3. Виробники насіння мають й інші права та обов'язки, передбачені цим Законом та нормативними актами з питань насінництва.
60.
Стаття 10. Термін поновлення насіння
Термін поновлення (кількість поколінь відтворення) насіння, що виробляється, визначають органи управління сільським господарством Республіки Крим і областей з урахуванням рекомендації оригінатора сорту.
9. У статті 10 слова "рекомендації оригінатора сорту" замінити словами "рекомендацій власника прав на сорт (гібрид)".


Стаття 16. Термін поновлення насіння і садивного матеріалу
Термін поновлення (кількість поколінь відтворення) насіння і садивного матеріалу, що виробляється, визначають спеціально уповноважені органи з питань аграрної політики Автономної Республіки Крим і областей з урахуванням рекомендацій власника сорту (гібриду).
61.
Стаття 11. Закриті райони насінництва
10. Статтю 11 викласти в такій редакції:


Стаття 17. Закриті райони насінництва та розсадництва

62.
З метою створення сприятливих фітосанітарних і технологічних умов для вирощування високоякісного насіння окремих сільськогосподарських культур Міністерство сільського господарства і продовольства України за погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади організовує закриті райони, на території яких встановлюється відповідний режим вирощування цих культур у господарствах різних форм власності.
"З метою створення сприятливих і технологічних умов для вирощування високоякісного насіння окремих сільськогосподарських культур Міністерство аграрної політики України за погодженням з місцевими органами виконавчої влади організовує закриті райони, на території яких встановлюється відповідний режим вирощування цих культур у господарствах різних форм власності".
-98- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 11 після слова "сприятливих" додати слово "фітосанітарних" .
Враховано
З метою створення сприятливих фітосанітарних і технологічних умов для вирощування високоякісного насіння і садивного матеріалу окремих сільськогосподарських рослин спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України за погодженням з місцевими органами виконавчої влади організовує закриті райони, на території яких встановлюється відповідний режим вирощування цих рослин у господарствах різних форм власності.-99- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У статті 11 після слів "високоякісного насіння" доповнити словами "та садивного матеріалу".
Враховано
-100- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 11 викласти в такій редакції:
З метою створення сприятливих фітосанітарних і технологічних умов для вирощування високоякісного насіння та садивного матеріалу рослин спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань аграрної політики, з питань лісового господарства, з питань будівництва, архітектури та житлової політики України за погодженням з місцевими органами виконавчої влади організовують закриті райони, на території яких встановлюється відповідний режим вирощування цих рослин у господарствах різних форм власності".
Відхилено

63.
Розділ ІІІ. ОБОРОТ НАСІННЯ
11. Назву розділу ІІІ викласти в такій редакції: "Обіг насіння і садивного матеріалу".


Розділу ІУ. ОБІГ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ
64.

12. У статті 12:65.
Стаття 12. Введення насіння в оборот
1) назву статті викласти в такій редакції: "Введення насіння, садивного матеріалу в обіг";


Стаття 18. Введення насіння і садивного матеріалу в обіг-101- Кабінет Міністрів України
Потребують редагування п. 1, 2 статті 12.
Враховано

66.
1. Насіння вводиться в оборот після його визнання державними органами управління контролю в насінництві, що підтверджується відповідними документами встановленої форми.
2) в частині першій слово "оборот" замінити словом "обіг";
-102- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Частину першу викласти в такій редакції:
1. Насіння і садивний матеріал вводять в обіг після їх визнання державними органами контролю в насінництві та розсадництві, що підтверджується відповідними документами встановленої форми.
Враховано
Насіння і садивний матеріал вводять в обіг після їх визнання державними органами контролю в насінництві та розсадництві, що підтверджується відповідними документами встановленої форми.
67.
2. Насіння вважається визнаним, якщо воно:
належить до сорту, що пройшов державне випробування, за наслідками якого занесено Реєстру сортів рослин України або визнано перспективним;
за сортовою чистотою і посівними якостями відповідає вимогам державного стандарту України.
3) в абзаці першому частини другої слова "Реєстру сортів рослин України" замінити словами "Національного Реєстру сортів рослин України".
-103- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Частину другу викласти в такій редакції:
2. Насіння і садивний матеріал вважається визнаним, якщо вони:
належать до сорту, який занесено до Реєстру сортів рослин України або визнано перспективним;
за сортовою чистотою і посівними якостями відповідає вимогам нормативного документу.
Враховано
Насіння і садивний матеріал вважаються визнаними, якщо вони:
належать до сорту, який занесено до Реєстру сортів рослин України або за результатами державного випробовування сорту визнані перспективними;
за сортовою чистотою і посівними якостями відповідають вимогам нормативного документу.

Стаття 13. Вимоги щодо визначення сортових і посівних якостей насінняСтаття 19. Вимоги щодо визначення сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу

1. При визначенні сортових і посівних якостей насіння використовуються єдині методи і лабораторно-технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація.При визначенні сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу використовуються єдині методи і лабораторно-технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація.

2. Норми сортових і посівних якостей насіння встановлюються державними стандартами України.Норми сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу встановлюються нормативними документами.
68.
Стаття 14. Визначення сортових якостей насіння
13. Частину третю - п'яту статті 14 замінити частинами третьою - восьмою такого змісту:
1. Визначення сортових якостей насіння здійснюється методом апробації, грунтового і лабораторного контролю.Стаття 20. Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу

Визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу здійснюється методом апробації, грунтового і лабораторного контролю.

2. Обсяги апробації сортових посівів в розрізі культур і сортів визначаються виробниками насіння самостійно виходячи із необхідності задоволення власних насіннєвих потреб, створення страхових фондів, виконання згідно з укладеними договорами поставок в державні ресурси, а також з урахуванням реалізації на ринку насіння.

-104- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У частині другій ст.14 після слова "посівів" додати слово "насаджень", слова "державні ресурси" замінити словами "державний резервний насіннєвий фонд ";
Враховано
Обсяги апробації сортових посівів та насаджень сортів рослин визначаються виробниками насіння і садивного матеріалу самостійно, виходячи із необхідності задоволення власних насіннєвих потреб, створення страхових фондів, виконання згідно з укладеними договорами поставок в державний резервний насіннєвий фонд, а також з урахуванням реалізації на ринку насіння.
69.
3. Апробація сортових посівів здійснюється в порядку, визначеному інструкцією Міністерства сільського господарства і продовольства України.
"3. Апробація сортових посівів здійснюється в порядку, визначеному інструкцією Міністерства аграрної політики України, в лісовому господарстві інструкцією Державного комітету лісового господарства України, в житлово-комунальному господарстві Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, за рахунок коштів державного бюджету.
-105- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 13 до статті 14. У частині 3 слово "інструкцією" двічі замінити текстом "нормативно-правовими актами", текст "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету України".
Враховано частково
Апробація сортових посівів і насаджень здійснюється в порядку, визначеному інструкцією спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань аграрної політики України, інструкцією спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань лісового господарства України, інструкцією спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України, за рахунок коштів державного бюджету України та інших джерел фінансування.
-106- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Частину третю статті 14 в кінці після слів "державного бюджету" доповнити словами "України та інших джерел фінансування".

Враховано

70.

Апробація насіннєвих посівів по вирощуванню насіння для реалізації проводиться спеціалістами державної насіннєвої інспекції.
-107- Кабінет Міністрів України
У статті 14 з пункту 3 вилучити другий абзац, оскільки апробація сільськогосподарських культур проводиться згідно з Інструкцією по апробації, яка затверджується Мінагрополітики.
Враховано
-108- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 14 п.3 доповнити текстом:
"Апробація насіннєвих посівів лісового господарства та насіннєвих посівів квітково-декоративного господарства, яке призначене для реалізації, проводиться відповідно спеціалістами Української державної лісонасіннєвої інспекції та Української державної квітково-декоративної інспекції з участю представників уповноважених органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань будівництва, архітектури та житлової політики України та відповідних наукових установ, які пройшли спеціальну підготовку і мають посвідчення апробатора".

Відхилено


71.
4. У разі невідповідності посіву вимогам державного стандарту він вилучається із числа насіннєвих, а одержане насіння не може використовуватися на посівні цілі
4. У разі невідповідності посіву вимогам державного стандарту він вилучається із числа насіннєвих, а одержане насіння переводиться в розряд рядового і не може використовуватися на посівні цілі. При цьому насіння сільськогосподарських культур, яке безпосередньо не може бути використане на продовольчі та кормові цілі, знищується під наглядом державного насіннєвого інспектора.
-109- Кабінет Міністрів України
У частині четвертій статті 14 слова "державного стандарту" замінити словами "чинних нормативних документів"; в кінці пункт доповнити словами "з насінництва за рахунок власника насіння".
Враховано
У разі невідповідності якості посіву вимогам нормативних документів, він вилучається із числа насіннєвих, а одержане насіння переводиться в категорію, вимогам якої відповідає насіння, і не може використовуватися на посівні цілі. При цьому насіння (посів) сільськогосподарських рослин, яке безпосередньо не може бути використане на продовольчі та кормові цілі, знищується під наглядом державного інспектора з насінництва за рахунок власника насіння.-110- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У частині четвертій статті 14 після слова "невідповідності " додати слово "якості ".
Враховано
-111- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 14 п. 4 доповнити текстом:
"При цьому насіння лісових рослин, а також насіння квітково-декоративних рослин, яке безпосередньо не може бути використане на продовольчі та кормові цілі, знищується під наглядом державного лісонасіннєвого інспектора чи державного інспектора Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції відповідно до їх повноважень з насінництва за рахунок власника насіння".
Відхилено

72.

5. Усі партії насіння, призначенні для реалізації, повинні мати сертифікати, що засвідчують їх сортові та посівні якості.
-112- Кабінет Міністрів України
Пункт 5 статті 14 слід узгодити з пунктами 3 і 4 статті 15 в частині використання єдиної термінології "сертифікат" або "документ про якість" (або розтлумачити їх значення).
Враховано у визначенні термінів ст.1
Усі партії насіння і садивного матеріалу, призначені для реалізації, повинні мати сертифікати, що засвідчують їх сортові та посівні якості.
73.

6. Порядок проведення сертифікації та видача сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні якості насіння, здійснюються державними насіннєвими інспекціями.


Проведення сертифікації та видача сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні якості насіння, здійснюються державними насіннєвими інспекціями.
74.

7. У разі, якщо насіння не відповідає вимогам заявленої категорії, державна насіннєва інспекція знижує її до тієї, вимогам якої відповідає насіння, або надає обгрунтовану відмову у видачі насіннєвого сертифікату.
-113- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У статті 14 пункті 7 після слів "до тієї" доповнити словами "категорії", а слово "насіннєвого" вилучити.
Враховано
У разі, якщо насіння і садивний матеріал не відповідає вимогам заявленої категорії, відповідна державна насіннєва інспекція знижує її до тієї категорії, вимогам якої відповідає насіння, або надає обгрунтовану відмову у видачі сертифікату.-114- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 14 п.7 доповнити текстом:
"У разі, якщо лісове насіння та садивний матеріал та квітково-декоративне насіння і садивний матеріал не відповідають вимогам заявленої категорії, Українська державна лісонасіннєва інспекція та Українська державна квітково-декоративна інспекція, відповідно до своїх повноважень знижують її до тієї категорії, вимогам якої відповідає насіння та садивний матеріал, або надають обгрунтовану відмову у видачі сертифікату".
Враховано редакційно

75.
5. Міністерство сільського господарства і продовольства України у разі необхідності дозволяє введення в оборот одновидових або різновидових сумішей, компонентами яких є визнане насіння.
8. Міністерство аграрної політики України у разі необхідності дозволяє введення в обіг одновидових або різновидових сумішей, компонентами яких є визнане насіння".
-115- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину восьму статті 14 вилучити.
Враховано

76.
Стаття 15. Визначення посівних якостей насіння
14. Частину першу, третю, четверту статті 15 викласти в такій редакції:
Стаття 21. Визначення посівних якостей насіння і садивного матеріалу
77.
1. Визначення посівних якостей здійснюється в лабораторіях Державної насіннєвої інспекції методом аналізу проб, відібраних від партій насіння.
"1. Визначення посівних якостей здійснюється в лабораторіях Державної насіннєвої інспекції, Державної лісонасіннєвої інспекції, Державної насіннєвої інспекції Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, методом аналізу проб, відібраних від партій насіння, за рахунок коштів державного бюджету.
-116- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У частині першій статті 15 після слова "якостей" додати слова "і видача відповідних документів на насіння та садивний матеріал"; в кінці частини після слова "бюджету" додати слова "України та інших джерел фінансування".

Враховано
Визначення посівних якостей і видача відповідних документів на насіння і садивний матеріал здійснюється лабораторіями Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України, відповідно до їх компетенції, методом аналізу проб, відібраних від партій насіння і садивного матеріалу, за рахунок коштів державного бюджету України та інших джерел фінансування.

2. Проби насіння від партій, що підлягають реалізації, відбираються працівниками Державної насіннєвої інспекції, а для власних потреб виробника - самим виробником або особами, уповноваженими на те Українською державною насіннєвою інспекцією.
Взяття проб і визначення посівних якостей насіння, що експортується, здійснюється відповідно до міжнародних правил.


-117- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину другу ст.15 викласти у такій редакції:
"2. Проби насіння і садивного матеріалу від партій насіння і садивного матеріалу, що підлягають реалізації, відбираються працівниками державних насіннєвих інспекції або особами, уповноваженими на те відповідними інспекціями, відповідно до їх компетенції. Проби насіння і садивного матеріалу від партій насіння і садивного матеріалу для власних потреб виробника відбираються самим виробником або особами, уповноваженими на те відповідними державними насіннєвими інспекціями.
Взяття проб і визначення посівних якостей насіння та садивного матеріалу, що експортується, здійснюється відповідно до міжнародних правил".
Враховано
Проби насіння і садивного матеріалу від партій насіння і садивного матеріалу, що підлягають реалізації, відбираються працівниками державних насіннєвих інспекції або особами, уповноваженими на те відповідними інспекціями, відповідно до їх компетенції. Проби насіння і садивного матеріалу від партій насіння і садивного матеріалу для власних потреб виробника відбираються самим виробником або особами, уповноваженими на те відповідними державними насіннєвими інспекціями.
Взяття проб і визначення посівних якостей насіння та садивного матеріалу, що експортується, здійснюється відповідно до міжнародних правил.
78.
3. На насіння, яке за даними лабораторного аналізу відповідає вимогам державного стандарту України, його власник одержує документ про якість.
3. На насіння, яке за даними лабораторного аналізу відповідає вимогам державного стандарту України, його власнику видається документ про якість.
-118- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У частині третій статті 15 слова "державного стандарту України" замінити словами "нормативних документів", слова " документ про якість" замінити словом " сертифікат ". В кінці пункт доповнити реченням: "Використання на посів насіння, яке не перевірене в лабораторіях відповідно до їх компетенції або не відповідає вимогам чинних нормативних документів, забороняється".
Враховано
На насіння і садивний матеріал, які за даними лабораторного аналізу відповідають вимогам нормативних документів, його власнику видається сертифікат. Використання на посів насіння, яке не перевірене в лабораторіях відповідно до їх компетенції або не відповідає вимогам нормативних документів, забороняється

79.
4. Документи, що засвідчують якість лісового насіння, видають лісонасіннєві станції Міністерства лісового господарства України.
4. Документи, що засвідчують якість лісового насіння, видають лісонасіннєві інспекції Державного комітету лісового господарства України, а документи, що засвідчують якість квітково-декоративного насіння, видає державна насіннєва інспекція Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України".
-119- Кабінет Міністрів України
Пункт 4 статті 15 вилучити, оскільки його суть викладена у п.1.
Враховано


5. Насіння, що підлягає поставці на експорт, супроводжується міжнародним і фітосанітарним сертифікатами.


-120- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У частині п'ятій статті 15 після слова "насіння" додати слова "і садивний матеріал".
Враховано
Насіння і садивний матеріал, що підлягають поставці на експорт, супроводжуються міжнародним і фітосанітарним сертифікатами.

80.
Стаття 16. Використання невизнаного насінняСтаття 22. Використання невизнаного насіння і садивного матеріалу

Кондиційне насіння сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України і не визнаних перспективними, може використовуватись для посівних цілей лише у тих випадках, якщо:Кондиційне насіння і садивний матеріал сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України і не визнаних перспективними за результатами державного випробовування сортів, може використовуватись для посівних цілей лише у тих випадках, якщо:

його розмноження передбачено міжнародним договором для вивезення за межі України;його розмноження передбачено міжнародним договором для вивезення за межі України;

стосовно сорту прийнято спеціальне рішення Міністерства сільського господарства і продовольства України;стосовно сорту рослин прийнято рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики України;

автор сорту створює запас насіння в період проведення державного сортовипробування;
15. В абзаці третьому частини першої статті 16 слова "автор сорту" замінити словами "власник прав на сорт".


власник сорту створює запас насіння в період проведення державного випробування сорту;

насіння використовується виробником насіння для власних потреб без права реалізації;насіння і садивний матеріал використовується виробником насіння і садивного матеріалу для власних потреб без права реалізації;

насіння використовується для селекційних і дослідних робіт, експонування.насіння і садивний матеріал використовується для селекційних і дослідних робіт, експонування.
81.

16. У статті 17:82.
Стаття 17. Ввезення і вивезення насіння
1) назву статті викласти в такій редакції: "Ввезення і вивезення насіння і садивного матеріалу";


Стаття 23. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу
83.

2) частину першу - третю викласти в такій редакції:84.
1. Насіння може ввозитись в Україну з інших держав за умови якщо:
"1. Насіння може ввозитись в Україну за умови якщо:


Насіння і садивний матеріал можуть ввозитись в Україну за умови, якщо:
85.
воно належить до сорту, що пройшов державне випробування і його занесено до Реєстру сортів рослин України або визнано перспективним;
насіння належить до сорту, що пройшов державне випробування і його занесено до Національного Реєстру сортів рослин України або визнано перспективним;
-121- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Абзац перший частини першої викласти у такій редакції: "насіння і садивний матеріал належать до сорту, який занесено до Реєстру сортів рослин України або за результатами державного випробовування визнано перспективним";

Враховано
насіння і садивний матеріал належать до сорту, який занесено до Реєстру сортів рослин України або за результатами державного випробовування сорту визнано перспективним;

86.
державна інспекція з карантину рослин видала дозвіл на його ввезення;
державна інспекція з карантину рослин видала дозвіл на його ввезення;


Головна державна інспекція з карантину рослин видала дозвіл на їх ввезення;
87.

насіння має сертифікат походження;


насіння і садивний матеріал мають сертифікат походження;
88.
насіння має фітосанітарний сертифікат, виданий державними органами з карантину рослин країни-експортера;
насіння має фітосанітарний сертифікат, виданий державними органами з карантину рослин країни-експортера;
-122- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 16 до статті 17. Пункт 2) у частині 1 абзаці четвертому текст "державними органами" замінити текстом "органами державної влади".
Відхилено
насіння і садивний матеріал мають фітосанітарний сертифікат, виданий державними органами з карантину рослин країни-експортера;
89.
насіння призначено для селекційних і дослідних робіт, експонування.
насіння призначено для селекційних і дослідних робіт, експонування;


насіння і садивний матеріал призначені для селекційних і дослідних робіт, експонування;
90.

насіння має сертифікат, що засвідчує його якість.
-123- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У абзаці шостому ст.17 слова "має сертифікат" замінити словами "супроводжуються сертифікатом".
Враховано
насіння і садивний матеріал супроводжуються сертифікатом, що засвідчує їх якість.
91.
2. Насіння, що ввозиться та вивозиться для наукових цілей та для державного сортовипробування, не обкладається митом і не підлягає квотуванню і ліцензуванню.
2. Насіння, що ввозиться та вивозиться для наукових цілей та для державного сортовипробування, не обкладається митом і не підлягає квотуванню і ліцензуванню в обсягах, погоджених Міністерством аграрної політики та Українською академією аграрних наук.
-124- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Частину другу ст.17 в кінці доповнити таким текстом: "Національною академією наук України та іншими науковими установами".
Враховано
Насіння і садивний матеріал, що ввозяться та вивозяться для наукових цілей і державного сортовипробування, не обкладаються митом і не підлягають квотуванню і ліцензуванню в обсягах, погоджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, Українською академією аграрних наук, Національною академією наук України та іншими науковими установами.
92.
3. Міністерство сільського господарства і продовольства України може дозволити ввезення насіння сорту, який не занесено до Реєстру сортів рослин України за умови, що воно призначено для розмноження і наступного вивезення за межі країни за міжнародними договорами України.
3. Міністерство аграрної політики України (для лісового насіння - Державний комітет лісового господарства України, для квітково-декоративного насіння - Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України) може дозволити ввезення насіння сорту, який не занесено до Національного Реєстру сортів рослин України за умови, що воно призначено для розмноження і наступного вивезення за межі країни за міжнародними договорами України";
-125- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 16 до статті 17. Пункт 2) частину 3 наприкінці доповнити текстом:
", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

Відхилено
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України може дозволити ввезення насіння сорту, який не занесено до Реєстру сортів рослин України за умови, що воно призначене для розмноження і наступного вивезення за межі країни за міжнародними договорами України.-126- Кабінет Міністрів України
Пункт 3 статті 17 доповнити словами: "зауважимо, що дозвіл на ввезення надає Міністерство аграрної політики України".
Враховано редакційно

93.

3) доповнити частиною четвертою, п'ятою такого змісту:94.

"4. Ввезення насіння в Україну юридичними і фізичними особами здійснюється лише в обсягах, необхідних для використання на посівні цілі, за умови дефіциту насіння власного виробництва. Граничні обсяги імпорту насіння визначаються Кабінетом Міністрів України.
-127- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Частину четверту статті 17 доповнити наступним реченням:
"Дозвіл на ввезення насіння видає спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань аграрної політики України".
Враховано
Ввезення насіння в Україну юридичними і фізичними особами здійснюється лише в обсягах, необхідних для використання на посівні цілі, за умови дефіциту насіння власного виробництва. Дозвіл на ввезення насіння та садивного матеріалу видає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики України. Граничні обсяги імпорту насіння визначаються Кабінетом Міністрів України.-128- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Пункт 3) частини 16 виключити.
Даний пункт передбачає, що ввезення насіння в Україну здійснюється лише в обсягах, необхідних для використання на посівні цілі, за умови дефіциту насіння власного виробництва, а також, що митна ціна імпортованого насіння не може бути нижчою від діючої ціни внутрішньої реалізації на даний вид насіннєвого матеріалу. Однак ці положення суперечать статті ХІ Генеральної угоди з торгівлі і тарифів (ГАТТ 1947), яка передбачає заборону кількісних обмежень торгівлі, а також статті 7 Угоди про застосування статті VІІ ГАТТ, відповідно до якої митна вартість не може визначатись на підставі продажної ціни в країні імпорту тих товарів, що вироблені в такій країні.
Враховано частково

95.

5. Митна ціна імпортованого насіння не може бути нижчою від діючої ціни внутрішньої реалізації на даний вид насіннєвого матеріалу".
-129- Кабінет Міністрів України
Пункт 5 статті 17 вилучити, оскільки в Законі України "Про єдиний митний тариф" є чітке визначення митної вартості.
Враховано


Стаття 18. Карантинний контроль за ввезенням, вивезенням і використанням насіння
Карантинний контроль за ввезенням, вивезенням і використанням насіння здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ).Стаття 24. Карантинний контроль за ввезенням, вивезенням і використанням насіння і садивного матеріалу
Карантинний контроль за ввезенням, вивезенням і використанням насіння і садивного матеріалу здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про карантин рослин".
96.
Стаття 19. Маркування і затарювання
Насіння, яке вводиться в оборот, обов'язково маркується і затарюється відповідно вимогам державних стандартів України.
17. В статті 19 слово "оборот " замінити словом "обіг".
-130- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У статті 19 після слова насіння додати слова "і садивний матеріал", слова "державних стандартів України" замінити словами "нормативних документів".
Враховано
Стаття 25. Маркування і затарювання
Насіння і садивний матеріал, які вводяться в обіг, обов'язково маркуються і затарюються відповідно до встановлених законодавством вимог нормативних документів.

Стаття 20. Гарантії на насіння
Стаття 26. Гарантії на насіння і садивний матеріал

1. Суб'єкт насінництва гарантує відповідність сортових і посівних якостей насіння, зазначених у відповідних документах, і в разі їх порушення несе відповідальність згідно із законодавством України.Суб'єкт насінництва та розсадництва гарантує відповідність сортових і посівних якостей насіння та садивного матеріалу, зазначених у відповідних документах, і в разі їх порушення несе відповідальність згідно із законодавством України.

2. Якщо власник реалізованого насіння доведе, що відсутність показників якості насіння, зазначених у пункті 1 цієї статті, є наслідком незалежних від нього обставин, споживач не може вимагати відшкодування збитків.Якщо власник реалізованого насіння або садивного матеріалу доведе, що відсутність показників якості насіння і садивного матеріалу, зазначених у частині першій цієї статті, є наслідком незалежних від нього обставин, споживач не може вимагати відшкодування збитків.

3. На придбане насіння гарантії діють протягом терміну, визначеного в документі про його якість.На придбане насіння і садивний матеріал гарантії діють протягом терміну, визначеного в документі про його якість.
97.

18. У статті 21:98.
Стаття 21. Експертне визначення якості насіння
1) назву статті викласти в такій редакції: "Арбітражне та експертне визначення якості насіння";
-131- Кабінет Міністрів України
Назву статті 21 викласти у такій редакції: "Експертне визначення якості насіння ".
Враховано
Стаття 27. Експертне визначення якості насіння і садивного матеріалу
99.

2) частину першу, другу замінити частиною першою - третьою такого змісту:100.

"1. Арбітражне визначення якості насіння проводиться за вимогою споживачів Українською, Республіканською АР Крим, обласними державними насіннєвими інспекціями Українською державною лісонасіннєвою інспекцією, Державною насіннєвою інспекцією Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України.
-132- Кабінет Міністрів України
Частину першу статті 21 вилучити, оскільки вона не є нормою цього Закону.
Враховано
-133- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У пункті 18 (стаття 21) слова "АР Крим" замінити на слова "Автономної Республіки Крим".
Враховано

101.
1. Експертне визначення якості насіння проводиться за вимогою споживачів Українською державною насіннєвою інспекцією.
2. Експертне визначення якості насіння проводиться за вимогою споживачів та інших структур Українською державною насіннєвою інспекцією та її органами на місцях.
-134- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину першу статті 21 викласти у такій редакції:
"1. Експертне визначення якості насіння і садивного матеріалу проводиться на вимогу споживачів у лабораторіях Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Державної лісонасіннєвої станції, відповідно до їх компетенції.

Враховано
Експертне визначення якості насіння і садивного матеріалу проводиться на вимогу споживачів у лабораторіях Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції відповідно до їх компетенції.
-123- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Частину першу статті 21 викласти у такій редакції:
"Експертне визначення якості відповідного насіння і садивного матеріалу проводиться на вимогу споживачів у лабораторіях Української державної насіннєвої інспекції, Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Української державної лісонасіннєвої інспекції, Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлової політики України відповідно до їх компетенції".
Враховано
-135- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
У частині першій статті 21 слова "лісонасіннєвої станції" замінити словами лісонасіннєвої інспекції", після слів лісонасіннєвої інспекції" доповнити текстом : " та Української державної насіннєвої інспекції спеціально уповноваженого центрального органу з питань будівництва, архітектури та житлової політики України".
Враховано

102.
2. Правила експертного визначення якості насіння та порядок оформлення заяв встановлюються Міністерством сільського господарства і продовольства України та Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації.

3. Правила експертного визначення якості насіння та порядок оформлення заяв встановлюються Міністерством аграрної політики України, Державним комітетом лісового господарства України, Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України та Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації".
-136- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У частині третій статті 21 виключити слова: "Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації".
Враховано
Правила експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.

Розділ ІV. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У НАСІННИЦТВІРозділ ІV. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У НАСІННИЦТВІ
103.
Стаття 22. Державні органи управління і контролю в насінництві
19. У статті 22:
-137- Кабінет Міністрів України
Статтю 22 відредагувати і дати повну назву державних органів контролю в насінництві.
Враховано
Стаття 28. Державні органи контролю в насінництві та розсадництві
104.
1. Державне управління в насінництві здійснюють Міністерство сільського господарства і продовольства України, Міністерство лісового господарства України та Українська академія аграрних наук відповідно до їх компетенції.
1) в частині першій слова "Міністерство сільського господарства і продовольства України, Міністерство лісового господарства України" замінити словами "Міністерство аграрної політики України, Державний комітет лісового господарства України, Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики";
-138- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У в частині першій виключити слова "Українська академія аграрних наук".
Враховано

105.

2) частину другу викласти в такій редакції:106.
2. Державний контроль у насінництві здійснюють Українська державна насіннєва інспекція, Державна насіннєва інспекція Республіки Крим, державні насіннєві інспекції областей, районні, міські і міжрайонні державні насіннєві інспекції, Державна помологічно-ампелографічна інспеція по якості садивного матеріалу винограду, плодових і ягідних культур. Державна лiсонасiннєва станція.
"2. Державний контроль у насінництві здійснюють: Українська державна насіннєва інспекція Республіки Крим, державні насіннєві інспекції областей, районні, міські і міжрайонні державні насіннєві інспекції, Державна помологічно-ампелографічна інспекція по якості садивного матеріалу винограду, плодових і ягідних культур, Українська державна лісонасіннєва інспекція, Державні зональні лісонасіннєві інспекції, Державна насіннєва інспекція Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України".
-139- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Частину другу викласти в такій редакції:
"2. Державний контроль у насінництві здійснюють: Українська державна насіннєва інспекція, Державна насіннєва інспекція Автономної Республіки Крим, державні насіннєві інспекції областей, районів, міські і міжрайонні державні насіннєві інспекції, Державна помологічно-ампелографічна інспекція, Державна лісонасіннєва станція, державні зональні лісонасіннєві станції, Державна насіннєва інспекція Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України".
Враховано
Державний контроль у насінництві та розсадництві здійснюють: Українська державна насіннєва інспекція, Державна насіннєва інспекція Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, міжрайонні державні насіннєві інспекції, Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція, Українська дёержавна лісонасіннєва інспекція, державні зональні лісонасіннєві інспекції, Українська державна квітково-декоративна насіннєва інспекція.
107.
Стаття 23. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у насінництві
20. Статтю 23 викласти в такій редакції:


Стаття 29. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у насінництві та розсадництві.
108.
1. Організація та здійснення державного контролю у насінництві покладається на головного державного інспектора України з насінництва - начальника Української державної насіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади Міністерством сільського господарства і продовольства України, а також на головних державних інспекторів з насінництва Республіки Крим, областей та районів.
"1. Організація та здійснення державного контролю у насінництві покладається на головного державного інспектора України з насінництва - начальника Української державної насіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади Міністерством аграрної політики України, а також на головних державних інспекторів з насінництва Республіки Крим, областей та районів. В лісовому господарстві організація та здійснення державного контролю в лісовому насінництві покладається на головного державного інспектора України з лісового насінництва - начальника Української державної лісонасіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади Державним комітетом лісового господарства України, а також головних державних інспекторів з лісового насінництва - начальників зональних лісонасіннєвих інспекцій. У житлово-комунальному господарстві організація та здійснення державного контролю квітково-декоративному насінництві покладається на головного державного інспектора України з квітково-декоративного насінництва - начальника Державної насіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України.
-140- Кабінет Міністрів України
У статті 23 введення посад головних державних інспекторів з лісового господарства Державного комітету лісового господарства України та Головного державного інспектора України з квітково-декоративного насінництва Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України недоцільно, оскільки структура і кількість одиниць існуючих галузевих інспекцій і станцій не дозволить їм здійснювати своєчасно державний контроль на всій території України. Реформування лісонасіннєвих станцій в лісонасіннєві інспекції та створення мережі структурних підрозділів у квітково-декоративному насінництві може призвести до залучення коштів Державного бюджету України.
Враховуючи, що ці інспекції та станції здійснюють державний насіннєвий контроль в межах своєї компетенції, слід підпорядкувати їх єдиному центру керівництва для організації та здійснення державного контролю в насінництві.
Відхилено
Організація та здійснення державного контролю покладається:
у сільськогосподарському насінництві - на Головного державного інспектора України з насінництва - начальника Української державної насіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, а також на головних державних інспекторів з насінництва начальників державних насіннєвих інспекцій Автономної Республіки Крим, областей та районів;
у розсадництві - на державного інспектора України з розсадництва - начальника Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, який призначається і звільняється з посади спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики України;
в лісовому насінництві - на Головного державного інспектора України з лісового насінництва - начальника Української державної лісонасіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань лісового господарства України, а також на головних державних інспекторів з лісового насінництва - начальників зональних лісонасіннєвих інспекцій.
в квітково-декоративному насінництві та розсадництві - на Головного державного інспектора України з квітково-декоративного насінництва та розсадництва - начальника Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.-129- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Викласти частину першу статті 23 у такій редакції:
"1. Організація та здійснення державного контролю у насінництві та розсадництві покладається на Головного державного інспектора України з насінництва - начальника Української державної насіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади Міністерством аграрної політики України, а також на головних державних інспекторів з насінництва Автономної Республіки Крим, областей та районів; у розсадництві - на державного інспектора України з розсадництва - начальника Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, який призначається і звільняється з посади Міністерством аграрної політики України.
Враховано
-141- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Замінити у частинах 19, 20, 21, а також по всьому тексту законопроекту слова "Республіка Крим" словами "Автономна Республіка Крим" відповідно до Конституції України.
Враховано
-142- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У пунктах 19-21 (статті 22-24) замість слів "Республіки Крим" записати слова "Автономної Республіки Крим" і далі за текстом.
Враховано
-143- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 23 викласти у такій редакції:
"1. Організація та здійснення державного контролю у насінництві та розсадництві покладається:
в сільськогосподарському насінництві та розсадництві - на Головного державного інспектора України з насінництва - начальника Української державної насіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики України, а також на головних державних інспекторів з насінництва Автономної Республіки Крим, областей та районів;
в лісовому насінництві - на Головного державного інспектора України з лісового насінництва - начальника Української державної лісонасіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань лісового господарства України, а також на головних державних інспекторів з лісового насінництва - начальників зональних лісонасіннєвих інспекцій.
в квітково-декоративному насінництві та розсадництві - на Головного державного інспектора України з квітково-декоративного насінництва та розсадництва - начальника Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, який призначається і звільняється з посади спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлової політики України;
в плодово-ягідному розсадництві - на державного інспектора України з плодово-ягідного розсадництва - начальника Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, який призначається і звільняється з посади спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України.
Враховано редакційно

109.
2. Головні та провідні спеціалісти Української державної насіннєвої інспекції, Державної насіннєвої інспекції Республіки Крим, обласних, районних (міських) і міжрайонних державних насіннєвих інспекцій за посадою є одночасно державними інспекторами з насінництва.
2. Головні та провідні спеціалісти Української державної насіннєвої інспекції, Державної насіннєвої інспекції Республіки Крим, обласних, районних (міських) і міжрайонних державних насіннєвих інспекцій за посадою є одночасно державними інспекторами з насінництва. В лісовому господарстві головні та провідні спеціалісти Української державної лісонасіннєвої інспекції і зональних лісонасіннєвих інспекцій за посадою є одночасно державними інспекторами з лісового насінництва. В житлово-комунальному господарстві головні та провідні спеціалісти державної насіннєвої інспекції Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України за посадою є одночасно державними інспекторами з квітково-декоративного насіння.
-144- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Частину другу статті 23 викласти у такій редакції:
"Головні та провідні спеціалісти державних інспекцій, зазначених у статті 28 цього Закону, за посадою є одночасно державними інспекторами з насінництва та розсадництва".

Враховано
Головні та провідні спеціалісти державних інспекцій, зазначених у статті 28 цього Закону, за посадою є одночасно державними інспекторами з насінництва та розсадництва.-145- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Частину другу статті 23 після першого речення доповнити текстом: "Головні та провідні спеціалісти Української державної лісонасіннєвої інспекції та зональних лісонасіннєвих інспекцій за посадою є одночасно державними інспекторами з лісового насінництва.
Заступник начальника, головні та провідні спеціалісти Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлової політики України за посадою є одночасно державними інспекторами України з квітково-декоративного насінництва та розсадництва".

Враховано
-146- Н.д.Власов В.Д. (Округ №54)
Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Частину другу статті 23 після першого речення доповнити текстом: " Заступник начальника, головні та провідні спеціалісти Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлової політики України за посадою є одночасно державними інспекторами України з квітково-декоративного насінництва та розсадництва.
"Головні та провідні спеціалісти Української державної лісонасіннєвої інспекції та зональних лісонасіннєвих інспекцій за посадою є одночасно державними інспекторами з лісового насінництва".
Враховано редакційно

110.

3. Посадові особи, які здійснюють державний контроль у насінництві є представниками органів виконавчої влади".
-147- Кабінет Міністрів України
У статті 23 пункт 3 викласти в такій редакції: "На спеціалістів, яким надано повноваження державних інспекторів з насінництва та розсадництва, поширюється дія Закону України "Про державну службу".
Враховано
На посадових осіб, яким надано повноваження державних інспекторів з насінництва та розсадництва, поширюється дія Закону України "Про державну службу".-133-Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 23 пункт 3 викласти в такій редакції: "На посадових осіб, яким надано повноваження державних інспекторів з насінництва та розсадництва, поширюється дія Закону України "Про державну службу".
Враховано

111.
Стаття 24. Права головних державних інспекторів та державних інспекторів з насінництва
21. У статті 24:


Стаття 30. Права головних державних інспекторів і державних інспекторів з насінництва та розсадництва

1. Здійснюючи контроль за додержанням вимог цього Закону, інших нормативних актів насінництва і сортовипробування, головний державний інспектор України, головні державні інспектори Республіки Крим, областей, районів, міст та державні інспектори з насінництва мають право:Здійснюючи контроль за додержанням вимог цього Закону, інших нормативних актів у галузі насінництва та розсадництва, головний державний інспектор України, головні державні інспектори Автономної Республіки Крим, областей, районів та державні інспектори з насінництва та розсадництва мають право:

контролювати додержання суб'єктами насінництва незалежно від форм власності методичних і технологічних вимог;контролювати додержання суб'єктами насінництва і розсадництва незалежно від форм власності методичних і технологічних вимог;

давати обов'язкові для виконаннясуб1єктами насінництва вказівки щодо усунення порушень у порядку ведення насінництва;давати обов'язкові для виконання суб'єктами насінництва та розсадництва вказівки (приписи) щодо усунення порушень у порядку ведення насінництва і розсадництва;

доступу в будь-яке місце вирощування, оброблення і зберігання насіння;

-148- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У абзаці третьому частини першої ст.24 перед словом "доступу" додати слово "безперешкодного".
Враховано
безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, оброблення і зберігання насіння і садивного матеріалу;

знайомитися з документацією з насінництва, відкривати будь-яку упаковку насіння для відбирання контрольних зразків;знайомитися з документацією з насінництва та розсадництва, відкривати будь-яку упаковку насіння і садивного матеріалу для відбирання контрольних проб;

накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог цього закону та інших нормативних актів;накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог цього закону та інших нормативних актів;

забороняти реалізацію будь-якого насіння, якщо під час перевірки виявлено невідповідність його якісних показників державним стандартам.

-149- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У абзаці шостому частини першої ст.24 слова "державним стандартам" замінити словами "нормативним документам";
Враховано
забороняти реалізацію будь-якого насіння і садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено невідповідність його якісних показників нормативним документам;

давати вказівки на знищення насіння згідно статті 20 цього Закону;
112.

1) частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:113.

"порушити клопотання про позбавлення права на виробництво насіння при систематичному порушенні цього Закону та інших нормативних актів в насінництві, а також методич.их та технологічних вимог";
-150- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 21 до статті 24. Пункт 1) після тексту "нормативних актів" доповнити текстом "чи нормативних документів", а текст ", а також методичних та технологічних вимог" - виключити.
Враховано
порушувати клопотання про позбавлення права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу при систематичному порушенні цього Закону, інших нормативних актів чи нормативних документів у насінництві та розсадництві.-151- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У абзаці сьомому частини першої ст.24 після слова "виробництво" додати слова "та реалізацію насіння і садивного матеріалу".
Враховано

114.

2) частину другу викласти в такій редакції:115.
2. Головний державний інспектор України з насінництва, головні державні інспектори з насінництва Республіки Крим, областей, районів та державні інспектори з насінництва здійснюють контроль у взаємодії з органами місцевої державної влади, Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації, його територіальними органами.
"2. Головний державний інспектор України з насінництва, головні державні інспектори з насінництва Республіки Крим, областей, районів та державні інспектори з насінництва, в лісовому господарстві - головні державні інспектори і державні інспектори з лісового насінництва, в житлово-комунальному господарстві - головні державні інспектори і державні інспектори з квітково-декоративного насінництва здійснюють контроль у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, Державним комітетом України по стандартизації, метрології та сертифікації, його територіальними органами";
-152- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Частину другу ст.24 викласти в такій редакції:
"2. Головні державні інспектори, державні інспектори з насінництва і розсадництва здійснюють контроль у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації, його територіальними органами".
Враховано
Головні державні інспектори, державні інспектори з насінництва і розсадництва здійснюють контроль у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології та сертифікації, його територіальними органами.
116.

3) частину третю викласти в такій редакції:117.
3. Суб'єкти насінництва, посадові особи підприємств і організацій насінництва у період проведення контрольних заходів зобов'язані допомагати інспекторам у виконанні їх функцій.

"3. Суб'єкти насінництва, посадові особи підприємств і організацій з насінництва, підприємці та інші виробники, а також реалізатори у період проведення контрольних заходів зобов'язані допомагати інспекторам у виконанні їх функцій".
-153- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Частину третю ст.24 викласти в такій редакції:
"3. Посадові особи суб'єктів насінництва та розсадництва всіх форм власності та господарювання, реалізатори насіння і садивного матеріалу у період проведення контрольних заходів зобов'язані сприяти інспекторам у виконанні їх функцій".
Враховано
Посадові особи суб'єктів насінництва та розсадництва всіх форм власності та господарювання, реалізатори насіння і садивного матеріалу у період проведення контрольних заходів зобов'язані сприяти інспекторам у виконанні їх функцій.
118.

22. Доповнити розділи V і VІ такого змісту:119.

"Розділ V Державна підтримка насінництва


Розділ VІ. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА НАСІННИЦТВА І РОЗСАДНИЦТВА. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ НАСІННЯ
120.

Стаття 25. Державна підтримка насінництва
-154- Кабінет Міністрів України
Назву статті 25 пропонується викласти у такій редакції: "Стаття 25. Державна підтримка селекції, насінництва і розсадництва".
Враховано
Стаття 31. Державна підтримка селекції, насінництва і розсадництва

121.

1. Державна підтримка насінництва здійснюється за допомогою:
-155- Кабінет Міністрів України
Зміст статті 25 викласти у такій редакції: "Державна підтримка селекції, насінництва і розсадництва здійснюється шляхом компенсації витрат у цих галузях".
Враховано
Державна підтримка селекції, насінництва і розсадництва здійснюється шляхом компенсації витрат у цих галузях, а також іншими заходами, встановленими законодавством.
122.

виділення державних інвестицій;123.

надання податкових пільг;
-156- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 22 до статті 25. У частині 1 виключити абзац другий, оскільки це предмет виключно податкового законодавства.
Враховано

124.

компенсації затрат на виробництво оригінального та елітного насіння;125.

надання кредитів на пільгових умовах;126.

застосування інших засобів економічного стимулювання.127.

2. Фінансування в галузі насінництва здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
-157- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 22 до статті 25. У частині 2 текст "державного бюджету" замінити "Державного бюджету України".
Враховано редакційно

128.

Розділ VІ Державне регулювання ринку насіння129.

Стаття 26. Торгівля насінням
-158- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 22. Статтю 26 виключити.
Враховано частково
Стаття 32. Торгівля насінням і садивним матеріалом
130.

1. Оптова торгівля насінням на внутрішньому ринку України здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності виключно за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії), яка видається органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
-159- Кабінет Міністрів України
До статті 26 в частині запровадження ліцензування діяльності щодо оптової торгівля насінням слід зазначити, що відповідно до частини 3 статті 2 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" види господарської діяльності, крім випадків, передбачених частиною 2 цієї статті, які не включені до переліку видів господарської діяльності, встановленою ст.9 цього Закону, не підлягає ліцензуванню. Стаття 9 цього Закону не містить такого виду господарської діяльності як "оптова торгівля насінням" .
Відхилено
Оптова торгівля насінням на внутрішньому ринку України здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності виключно за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії), яка видається органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.-160- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
У частині 22 слова "спеціальний дозвіл (ліцензія)" замінити словом "дозвіл".
Відхилено

131.

2. Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють оптову торгівлю насінням, мають право одержати визначене для реалізації сортове і гібридне насіння виключно у юридичних і фізичних осіб, які мають спеціальні дозволи (ліцензії) на його вирощування та обробку.
-161- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частини другу статті 26 вилучити.
Враховано

132.

3. Насіння, призначене безпосередньо для висіву, може бути реалізоване тільки після відповідної його обробки на сертифікованих насіннєвих підприємствах в спеціальних цехах і на обладнанні при обов'язковій відповідності державним стандартам.
-162- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
.У частині третій статті 26 слова "державним стандартам" замінити словами "нормативним документам".
Враховано

133.

4. Насіння технічних і продовольчих культур (кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків та інших), що мають складну схему вирощування гібридного насіння за участю селекційних установ, елітних господарств і переробних підприємств, реалізується за спеціальними схемами, затвердженими відповідними органами, уповноваженими Кабінетом Міністрів України, і відображеними у типових контрактах на його купівлю і продаж".
-163- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Частини третю, четверту об'єднати і викласти в такій редакції: "Насіння технічних і продовольчих культур (кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків та інших), що мають особливу схему гібридного насіння за участю селекційних установ, елітних господарств і переробних підприємств, призначене безпосередньо для висіву, може бути реалізоване тільки після відповідної його обробки на сертифікованих насіннєвих підприємствах в спеціальних цехах і на обладнанні при обов'язковій відповідності нормативним документам".
Враховано
2. Насіння технічних і продовольчих культур (кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків та інших), що мають особливу схему вирощування гібридного насіння за участю селекційних установ, елітних господарств і переробних підприємств, призначене безпосередньо для висіву, реалізується тільки після відповідної його обробки на сертифікованих насіннєвих підприємствах в спеціальних цехах і на обладнанні при обов'язковій відповідності нормативним документам.

Розділ V. Відповідальність за порушення законуРозділ VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 25. Відповідальність за порушення ЗаконуСтаття 33. Відповідальність за порушення законодавства в галузі насінництва та розсадництва

1. Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні законодавства з питань насінництва, притягаються до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України.Особи винні в порушенні законодавства в галузі насінництва та розсадництва несуть відповідальність згідно з законами України.

2. Накладення стягнення не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законодавством України.Накладення стягнення не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законодавством України.

Розділ VI. Міжнародні відносини в галузі насінництвРозділ VІІI. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В ГАЛУЗІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 26. Участь у міжнародному співробітництві в галузі насінництва
Інтереси України у міжнародних і регіональних організаціях з питань насінництва, а також у відносинах з іншими країнами представляють уповноважені Кабінетом Міністрів України органи.Стаття 34. Участь у міжнародному співробітництві в галузі насінництва та розсадництва
Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі насінництва та розсадництва, зокрема на основі міжнародних договорів.
Участь України у міжнародному співробітництві в галузі насінництва та розсадництва здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Стаття 27. Міжнародні договори
Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних договорів.Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних договорів.

134.

23. У зв'язку з цим розділи V і VІ вважати відповідно розділами VІІ і VІІІ, а статті 25 - 27 відповідно статтями 27 - 29.
-164- Кабінет Міністрів України
Законопроект необхідно доповнити прикінцевими положеннями, які повинні визначати строк набрання чинності Закону, доручення, пов'язані з прийняттям Закону та приведення нормативних актів у відповідність із прийнятим Законом.
Враховано
-165- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Доповнити закон розділом ІХ Прикінцеві положення такого змісту:
1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення інших законів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох /шести/ місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
4. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст.299) після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"оптова торгівля насінням";
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - шістдесят перший вважати відповідно абзацом тринадцятим - шістдесят другим.
Враховано
Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення інших законів у відповідність із цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
4. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст.299) після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"оптова торгівля насінням";
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - шістдесят третій вважати відповідно абзацами тринадцятим - шістдесят четвертим.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні