Назва: Про пенсії за особливі заслуги перед Укркаїною
Автор: Верховна Рада України
Головний комітет: Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України
Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною
Цей Закон визначає основнi засади державної полiтики щодо громадян, якi мають значнi заслуги у сферi державної, громадської або господарської дiяльностi, досягнення у галузi науки, культури, освiти, охорони здоров'я, фiзичної культури i спорту тощо.
Закон передбачає встановлення таким особам пенсiй за особливi заслуги перед Україною, а в разi смертi цих осiб - членам їх сiмей.
Стаття 1. Пенсiї за особливi заслуги перед Україною (далi - пенсiї за особливi заслуги) встановлюються громадянам України:
1) вiдзначеним почесними званнями "народний", "заслужений", державними нагородами України та колишнього Союзу РСР, лауреатам державних премiй України та колишнього Союзу РСР;
2) народним депутатам України, депутатам колишнiх республiк Союзу РСР i Союзу РСР; депутатам обласних, Київської i Севастопольської мiських рад трьох скликань та депутатам районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi рад, мiських рад чотирьох скликань, якщо вони не були державними службовцями i не займали виборних та керiвних посад у цих радах;
3) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соцiалiстичної Працi, особам, нагородженим орденом Слави трьох ступенiв, орденом Трудової Слави трьох ступенiв, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трьох ступенiв, чотирма i бiльше орденами, чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", ветеранам Великої Вiтчизняної вiйни, нагородженим у перiод бойових дiй медаллю "За вiдвагу";
4) видатним спортсменам - переможцям Олiмпiйських iгор,

чемпiонам i рекордсменам свiту i Європи;
5) космонавтам та членам льотно-випробувальних екiпажiв лiтакiв;
6) матерям, якi народили семеро i бiльше дiтей та виховали їх не менш як до восьмирiчного вiку. При цьому враховуються дiти, усиновленi в установленому законом порядку.
Стаття 2. Для призначення пенсiй за особливi заслуги створюється Комiсiя з встановлення пенсiй за особливi заслуги перед Україною при Кабiнетi Мiнiстрiв України (далi - Комiсiя). Положення про Комiсiю та її склад затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Стаття 3. За цим Законом встановлюються пенсiї:
за вiком;
по iнвалiдностi;
у разi втрати годувальника.
Стаття 4. Пенсiї за особливi заслуги встановлюються громадянам, зазначеним у статтi 1 цього Закону, якi мають право на пенсiю за вiком, по iнвалiдностi, у разi втрати годувальника вiдповiдно до закону.
Стаття 5. Пенсiї за особливi заслуги встановлюються виходячи з розмiру пенсiї за вiком, по iнвалiдностi, у разi втрати годувальника, на яку має право особа згiдно з законом. До зазначеної пенсiї встановлюється надбавка у розмiрi вiд 50 до 80 вiдсоткiв пенсiї за вiком, по iнвалiдностi, у разi втрати годувальника, яка визначається Комiсiєю залежно вiд заслуг особи.
Встановлена надбавка виплачується у разi, коли пенсiонер не працює.
Стаття 6. Право на пенсiю в разi втрати годувальника за цим Законом мають непрацездатнi члени сiм'ї померлого годувальника, зазначенi в статтi 37 Закону України "Про пенсiйне забезпечення", якi були на його утриманнi. При цьому дiтям пенсiї призначаються незалежно вiд того, чи були вони на утриманнi годувальника.
Стаття 7. Пенсiя за особливi заслуги у разi втрати годувальника встановлюється членам його сiм'ї у таких розмiрах: за наявностi одного непрацездатного члена сiм'ї - 70 вiдсоткiв, двох i бiльше - 90 вiдсоткiв пенсiї померлого годувальника або пенсiї, що могла бути йому встановлена. Частка пенсiї, що належить кожному членовi сiм'ї, визначається Комiсiєю.
Стаття 8. Клопотання про призначення пенсiй за особливi заслуги порушується Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстром України, мiнiстрами та керiвниками iнших центральних органiв виконавчої влади, Головою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, головами обласних, Київської i Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, головами обласних, Київської i Севастопольської мiських рад у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Стаття 9. Клопотання про призначення пенсiї за особливi заслуги подається в Комiсiю, яка розглядає його в мiсячний строк з дня подання документiв.
Рiшення Комiсiї про призначення пенсiї за особливi заслуги або про вiдмову в її призначеннi повiдомляється посадовим особам, якi порушили клопотання, не пiзнiше 10 днiв пiсля його прийняття.
Стаття 10. Питання про збiльшення розмiру пенсiї за особливi заслуги у разi виявлення нових даних про заслуги особи розглядається Комiсiєю за клопотанням посадових осiб, зазначених у статтi 8 цього Закону.
Стаття 11. У разi вчинення пенсiонером умисного злочину або виявлення помилкових чи неправдивих даних, на пiдставi яких було призначено пенсiю за особливi заслуги, рiшенням Комiсiї пенсiонер позбавляється призначеної пенсiї. Сума пенсiї, виплачена пенсiонеровi надмiру внаслiдок зловживань з його боку, стягується у порядку, встановленому законом.
Стаття 12. Пенсiї за особливi заслуги виплачуються за мiсцем проживання пенсiонера в порядку, визначеному законодавством України.
Стаття 13. Нарахованi суми пенсiї за особливi заслуги, якi з тих чи iнших причин своєчасно не були одержанi пенсiонером, виплачуються за минулий час, але не бiльш як за 3 роки, що передували зверненню за їх одержанням.
Суми пенсiї, не одержанi пенсiонером своєчасно з вини органу, що призначає або виплачує пенсiю, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.
Стаття 14. Особам, якi одержують пенсiю за особливi заслуги i проживають у будинках-iнтернатах для громадян похилого вiку та iнвалiдiв, виплачується рiзниця мiж призначеною їм пенсiєю та вартiстю утримання в будинку-iнтернатi, але не менш як 25 вiдсоткiв пенсiї.
Якщо у зазначених осiб є непрацездатнi члени сiм'ї, якi перебувають на його утриманнi, то пенсiя виплачується у такому порядку: за наявностi одного непрацездатного - 25 вiдсоткiв; двох i бiльше - 50 вiдсоткiв призначеної пенсiї, якi дiляться мiж утриманцями порiвну; решта пенсiї, яка залишається пiсля вирахування вартостi утримання в будинку-iнтернатi та коштiв на утримання непрацездатних членiв сiм'ї, але не менш як 25 вiдсоткiв призначеної пенсiї, виплачується пенсiонеровi.
Стаття 15. Рiзниця мiж сумою пенсiї за особливi заслуги та розмiром пенсiї, на яку має право особа згiдно iз законом, фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України, i цi видатки включаються до перелiку захищених статей видаткiв Державного бюджету України.
Стаття 16. Рiшення органу, що призначає пенсiю за особливi заслуги, може бути оскаржене у судовому порядку.Закон України
Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною
Цей Закон визначає основнi засади державної полiтики щодо громадян, якi мають значнi заслуги у сферi державної, громадської або господарської дiяльностi, досягнення у галузi науки, культури, освiти, охорони здоров'я, фiзичної культури i спорту тощо.
Закон передбачає встановлення таким особам пенсiй за особливi заслуги перед Україною, а в разi смертi цих осiб - членам їх сiмей.
Стаття 1. Пенсiї за особливi заслуги перед Україною (далi - пенсiї за особливi заслуги) встановлюються громадянам України:
1) вiдзначеним почесними званнями "народний", "заслужений", державними нагородами України та колишнього Союзу РСР, лауреатам державних премiй України та колишнього Союзу РСР;
2) народним депутатам України, депутатам колишнiх республiк Союзу РСР i Союзу РСР; депутатам обласних, Київської i Севастопольської мiських рад трьох скликань та депутатам районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi рад, мiських рад чотирьох скликань, якщо вони не були державними службовцями i не займали виборних та керiвних посад у цих радах;
3) Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соцiалiстичної Працi, особам, нагородженим орденом Слави трьох ступенiв, орденом Трудової Слави трьох ступенiв, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трьох ступенiв, чотирма i бiльше орденами, чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", ветеранам Великої Вiтчизняної вiйни, нагородженим у перiод бойових дiй медаллю "За вiдвагу";
4) видатним спортсменам - переможцям Олiмпiйських iгор, чемпiонам i рекордсменам свiту i Європи;
5) космонавтам та членам льотно-випробувальних екiпажiв лiтакiв;
6) матерям, якi народили семеро i бiльше дiтей та виховали їх не менш як до восьмирiчного вiку. При цьому враховуються дiти, усиновленi в установленому законом порядку.
Стаття 2. Для призначення пенсiй за особливi заслуги створюється Комiсiя з встановлення пенсiй за особливi заслуги перед Україною при Кабiнетi Мiнiстрiв України (далi - Комiсiя). Положення про Комiсiю та її склад затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Стаття 3. За цим Законом встановлюються пенсiї:
за вiком;
по iнвалiдностi;
у разi втрати годувальника.
Стаття 4. Пенсiї за особливi заслуги встановлюються громадянам, зазначеним у статтi 1 цього Закону, якi мають право на пенсiю за вiком, по iнвалiдностi, у разi втрати годувальника вiдповiдно до закону.
Стаття 5. Пенсiї за особливi заслуги встановлюються виходячи з розмiру пенсiї за вiком, по iнвалiдностi, у разi втрати годувальника, на яку має право особа згiдно з законом. До зазначеної пенсiї встановлюється надбавка у розмiрi вiд 50 до 80 вiдсоткiв пенсiї за вiком, по iнвалiдностi, у разi втрати годувальника, яка визначається Комiсiєю залежно вiд заслуг особи.
Встановлена надбавка виплачується у разi, коли пенсiонер не працює.
Стаття 6. Право на пенсiю в разi втрати годувальника за цим Законом мають непрацездатнi члени сiм'ї померлого годувальника, зазначенi в статтi 37 Закону України "Про пенсiйне забезпечення", якi були на його утриманнi. При цьому дiтям пенсiї призначаються незалежно вiд того, чи були вони на утриманнi годувальника.
Стаття 7. Пенсiя за особливi заслуги у разi втрати годувальника встановлюється членам його сiм'ї у таких розмiрах: за наявностi одного непрацездатного члена сiм'ї - 70 вiдсоткiв, двох i бiльше - 90 вiдсоткiв пенсiї померлого годувальника або пенсiї, що могла бути йому встановлена. Частка пенсiї, що належить кожному членовi сiм'ї, визначається Комiсiєю.
Стаття 8. Клопотання про призначення пенсiй за особливi заслуги порушується Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем'єр-мiнiстром України, мiнiстрами та керiвниками iнших центральних органiв виконавчої влади, Головою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, головами обласних, Київської i Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, головами обласних, Київської i Севастопольської мiських рад у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Стаття 9. Клопотання про призначення пенсiї за особливi заслуги подається в Комiсiю, яка розглядає його в мiсячний строк з дня подання документiв.
Рiшення Комiсiї про призначення пенсiї за особливi заслуги або про вiдмову в її призначеннi повiдомляється посадовим особам, якi порушили клопотання, не пiзнiше 10 днiв пiсля його прийняття.
Стаття 10. Питання про збiльшення розмiру пенсiї за особливi заслуги у разi виявлення нових даних про заслуги особи розглядається Комiсiєю за клопотанням посадових осiб, зазначених у статтi 8 цього Закону.
Стаття 11. У разi вчинення пенсiонером умисного злочину або виявлення помилкових чи неправдивих даних, на пiдставi яких було призначено пенсiю за особливi заслуги, рiшенням Комiсiї пенсiонер позбавляється призначеної пенсiї. Сума пенсiї, виплачена пенсiонеровi надмiру внаслiдок зловживань з його боку, стягується у порядку, встановленому законом.
Стаття 12. Пенсiї за особливi заслуги виплачуються за мiсцем проживання пенсiонера в порядку, визначеному законодавством України.
Стаття 13. Нарахованi суми пенсiї за особливi заслуги, якi з тих чи iнших причин своєчасно не були одержанi пенсiонером, виплачуються за минулий час, але не бiльш як за 3 роки, що передували зверненню за їх одержанням.
Суми пенсiї, не одержанi пенсiонером своєчасно з вини органу, що призначає або виплачує пенсiю, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком.
Стаття 14. Особам, якi одержують пенсiю за особливi заслуги i проживають у будинках-iнтернатах для громадян похилого вiку та iнвалiдiв, виплачується рiзниця мiж призначеною їм пенсiєю та вартiстю утримання в будинку-iнтернатi, але не менш як 25 вiдсоткiв пенсiї.
Якщо у зазначених осiб є непрацездатнi члени сiм'ї, якi перебувають на його утриманнi, то пенсiя виплачується у такому порядку: за наявностi одного непрацездатного - 25 вiдсоткiв; двох i бiльше - 50 вiдсоткiв призначеної пенсiї, якi дiляться мiж утриманцями порiвну; решта пенсiї, яка залишається пiсля вирахування вартостi утримання в будинку-iнтернатi та коштiв на утримання непрацездатних членiв сiм'ї, але не менш як 25 вiдсоткiв призначеної пенсiї, виплачується пенсiонеровi.
Стаття 15. Рiзниця мiж сумою пенсiї за особливi заслуги та розмiром пенсiї, на яку має право особа згiдно iз законом, фiнансується за рахунок коштiв Державного бюджету України, i цi видатки включаються до перелiку захищених статей видаткiв Державного бюджету України.
Стаття 16. Рiшення органу, що призначає пенсiю за особливi заслуги, може бути оскаржене у судовому порядку.

1.
Стаття 17. Прикiнцевi положення


Стаття 17. Прикiнцевi положення
2.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

У пунктi 1 статтi 17 слова "з дня опублiкування" слiд замiнити словами "з 1 сiчня 2001 року".
Не враховано. Вважаємо за можливе додаткові витрати у зв'язку з введенням в дію цього Закону у розмірі близько 6 млн.грн. в рік врахувати при уточненні показників Державного бюджету.
1.Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

3.
2. Установити, що дiя цього Закону поширюється на осiб, якi вийшли на пенсiю до набрання чинностi цим Законом.


2. Установити, що дiя цього Закону поширюється на осiб, якi вийшли на пенсiю до набрання чинностi цим Законом.
4.
3. Питання про призначення пенсiї за особливi заслуги за цим Законом особам, яким до 1 сiчня 1992 року були встановленi персональнi пенсiї союзного, республiканського чи мiсцевого значення, розглядається Комiсiєю за клопотанням посадових осiб, зазначених у статтi 8 цього Закону.

Пункт 3 статтi 17 викласти в такiй редакцiї:
"3. Питання про призначення пенсiї за особливi заслуги особам, зазначеним у статтi 1 цього Закону, яким до 1 сiчня 1992 року було встановлено персональнi пенсiї союзного, республiканського чи мiсцевого значення, розглядається Комiсiєю за клопотанням посадових осiб, зазначених у статтi 8 цього Закону".
Не враховано.
Не передбачає поширення на усіх без винятку осіб, оскільки є посилання щодо призначення пенсій за особливі заслуги за цим Законом, тобто і з урахуванням статті 1.
3. Питання про призначення пенсiї за особливi заслуги за цим Законом особам, яким до 1 сiчня 1992 року були встановленi персональнi пенсiї союзного, республiканського чи мiсцевого значення, розглядається Комiсiєю за клопотанням посадових осiб, зазначених у статтi 8 цього Закону.

5.
4. До прийняття Закону України про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування пенсiї за особливi заслуги призначаються виходячи з розмiру пенсiї за вiком, по iнвалiдностi, у разi втрати годувальника, на яку має право особа згiдно з Законом України "Про пенсiйне забезпечення".
5. Кабiнету Мiнiстрiв України:
пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону.


4. До прийняття Закону України про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування пенсiї за особливi заслуги призначаються виходячи з розмiру пенсiї за вiком, по iнвалiдностi, у разi втрати годувальника, на яку має право особа згiдно з Законом України "Про пенсiйне забезпечення".
5. Кабiнету Мiнiстрiв України:
пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні