Назва: Про планування і забудову територій
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України: Ткаленко І.І., Костинюк Б.І.

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України
Про планування і забудову територій


Закон України
Про планування і забудову територій
1.
Цей Закон визначає правові та організаційні засади планування, забудови та іншого використання територій і спрямований на забезпечення сталого розвитку населених пунктів, урахування державних, суспільних і приватних інтересів під час розміщення, проектування і будівництва об'єктів містобудування.
-1- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Викласти в такій редакції:
"Цей Закон встановлює правові і організаційні основи планування, забудови та іншого використання територій і спрямований на забезпечення сталого розвитку населених пунктів, вдосконалення планування, забудови та іншого раціонального використання територій."

-2- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Після слів "спрямований на забезпечення" доповнити словами "найбільш сприятливого життєвого середовища, збереження і зміцнення здоров'я громадян"
Враховано редакційно

Не враховано.
Входить в напрямки сталого розвитку населених пунктів.
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи планування, забудови та іншого використання територій і спрямований на забезпечення сталого розвитку населених пунктів.

2.
I. Загальні положення


Розділ I. Загальні положення
3.
Стаття 1. Терміни та їх визначення
-3- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 1 викласти в такій редакції:
". Терміни та їх визначення
В цьому Законі вживаються такі терміни:
територія - земна, водна і шельфова поверхня України з властивими їй географічним положенням, природними та створеними умовами і ресурсами а також розташованими під нею надрами та з повітряним простором;
планування територій - форма регулювання соціальних потреб громадян, суспільства і держави шляхом створення містобудівної документації та рішень про забудову, інше використання територій;
об'єкти планування - територія України, території адміністративно-територіальних одиниць а також окремі їхні земельні ділянки;
схема планування - принципове проектне вирішення планування територій;
генеральна схема планування - принципове проектне вирішення планування території України;
генеральний план населеного пункту - проект планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;
детальний план території - проектна документація, яка розробляється для вільних від забудови земель, функціональних зон, окремих районів, мікрорайонів, кварталів і -для районів реконструкції існуючої забудови, передбачених генеральним планом для першочергового будівництва.
проект забудови території - форма містобудівної та проектної документації, яка розробляється для будівництва комплексу будинків і споруд на території першочергової забудови;
проект розподілу території - проектне визначення площ і меж територій за ознакою їх використання;
регіональні правила забудови - нормативно-правовий акт, яким встановлюється загальний для територій і населених пунктів (крім міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування) Автономної Республіки Крим і областей містобудівний порядок планування, забудови та іншого використання земельних ділянок;
місцеві правила забудови - нормативно-правовий акт, яким встановлюється містобудівний порядок планування, забудови та іншого використання земельних ділянок в межах населеного пункту;
режим використання та забудови земель - складова частина правил забудови;
план містобудівного зонування території населеного пункту - складова частина місцевих правил забудови, яка відображає поділ територій на окремі функціональні зони з установленим конкретним містобудівним порядком їх забудови або іншого використання земельних ділянок в межах населеного пункту;
інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
червоні лінії - визначені межі існуючих та запроектованих елементів вулично-дорожньої мережі (вулиць, доріг і майданів) населених пунктів, які використовуються або призначені для інженерно-транспортних комунікацій, а також встановлюють зовнішні межі мікрорайонів, кварталів та територій іншого призначення;
лінії регулювання забудови - визначені межі розташування будинків і споруд з відступом від червоних ліній або меж земельних ділянок.
містобудівний кадастр - система даних про населені пункти, їхні функціональні зони, території та земельні ділянки, будинки і споруди, соціальне, інженерне і транспортне середовище, екологічні та інженерно-геологічні умови."

Враховано частково.
Закон спрямовано на врегулювання планування не лише території України в цілому, а і адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих функціональних зон тобто частин території України.
Пропозиції щодо термінів " генеральна схема планування", "схема планування", "схема планування", " генеральний план населеного пункту ", "детальний план території", " проект забудови території" та "проект розподілу території" враховано редакційно у відповідних статтях. Пропозиції до терміну " червоні лінії" враховано частково. Згідно із статтею 1 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" визначення елементів місцевості, меж землеволодінь, тощо здійснюється щодо пунктів геодезичної мережі. Пропозиції до терміну "Містобудівний кадастр" не враховано. Його визначено ст.23 Закону України "Про основи містобудування".
Стаття 1. Визначення термінів
4.
У цьому Законі вживаються такі терміни:
-4- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Дати визначення терміну "містобудівний регламент".

-5- Н.д. Ткаленко І.І. (в/о №90)
До статті 1 додати визначення "державних", "суспільних" та "приватних інтересів", як таких, що забезпечують потреби відповідно держави, територіальної громади, громадян та юридичних осіб під час планування та забудови територій. а також дати визначення "містобудівної документації" та "проектної документації"

Термін вилучено.

Враховано частково.
Розширене тлумачення "державних", "суспільних" та "приватних інтересів" дано в статтях 17 і 18
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

5.
територія - частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людини умовами і ресурсами, а також розташованими під нею надрами та з повітряним простором;

Редакційна правка
територія - частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами;
6.
планування територій - систематична і комплексна діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування з регулювання використання територій для виробничого, сельбищного, оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного, історико-культурного та іншого призначення, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури шляхом розроблення та затвердження містобудівної документації і прийняття відповідно до її положень рішень щодо забудови та іншого використання територій;

Редакційна правка
планування територій - форма регулювання використання територій, яка полягає у створенні та впровадженні містобудівної документації, ухваленні та реалізації відповідних рішень;
містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється планування, забудова та інше використання територій;
проектна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва;
генеральна схема планування території України - містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України;
схема планування території - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць, їх окремих частин;
генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;
детальний план території - містобудівна документація, яка розробляється для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів;
проект забудови територій - форма поєднання містобудівної і проектної документації, яка розробляється для будівництва комплексів будинків і споруд;
об'єкти планування - територія України, території адміністративно-територіальних одиниць або їх частини, а також окремі земельні ділянки;
суб'єкти планування - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи;
7.
регіональні правила забудови - нормативно-правовий акт, в якому в межах законодавства з урахуванням регіональних природно-кліматичних, соціально-демографічних та інших особливостей встановлюється загальний для територій і населених пунктів (крім міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування) Автономної Республіки Крим, області порядок вирішення питань розміщення, погодження будівництва об'єктів містобудування, видачі вихідних даних (архітектурно-планувальних завдань, технічних та інших умов) на їх проектування, погодження та затвердження проектної документації, а також надання дозволів на виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, контролю за містобудівною діяльністю;
-6- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити слова "в межах законодавства"
Враховано
регіональні правила забудови - нормативно-правовий акт, яким встановлюється загальний для територій і населених пунктів області, Автономної Республіки Крим (крім міст Києва та Севастополя, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим, міст обласного значення) порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок;

8.
місцеві правила забудови - нормативно-правовий акт місцевого самоврядування, яким на основі затвердженої містобудівної документації встановлюється містобудівний регламент забудови та іншого використання земельних ділянок в межах населеного пункту;


місцеві правила забудови - нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування;

9.
план містобудівного зонування території населеного пункту - складова частина місцевих правил забудови, яка відображає поділ територій на окремі функціональні зони з установленим конкретним містобудівним регламентом їх забудови або іншого використання;

Текст вилучено

10.
зона облаштування - об'єкт містобудування, що являє собою територію, на якій за рішенням органу виконавчої влади або місцевого самоврядування згідно із законодавством здійснюються заходи щодо інженерної підготовки, створення інженерно-транспортної інфраструктури та необхідних умов для її комплексної забудови і упорядження;
-7- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити слова "згідно із законодавством"
Слово "упорядження " замінити словом "упорядкування"

Враховано в статті 27.

11.
інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення життєдіяльності та розвитку відповідної території, населених пунктів;

Редакційна правка
інженерно-транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
12.
червоні лінії - визначені у геодезичних координатах межі існуючих та запроектованих елементів вулично-дорожньої мережі (вулиць, доріг і майданів) населених пунктів, які використовуються або призначені для розміщення інженерно-транспортних комунікацій, а також встановлюють зовнішні межі мікрорайонів, кварталів та територій іншого призначення;

Редакційна правка
червоні лінії - визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення;
13.
лінії регулювання забудови - визначені у геодезичних координатах межі розміщення будинків і споруд з відступом від червоних ліній або меж земельних ділянок.

Редакційна правка
лінії регулювання забудови - визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.


-8- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Після статті 1 додати таку статтю "Стаття 2. Законодавство про планування, забудову та інше використання територій .
Законодавство про планування, забудову та інше використання територій складається з цього Закону, інших Законів України і нормативно-правових актів, прийнятних відповідно до нього, а також відповідних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Нормативно-правові акти та інші документи з питань планування, забудови та іншого використання територій діють виключно на підставах, в межах та у спосіб, передбачених законодавством про планування, забудову та інше використання територій.
Рішення органів державної влади, місцевого самоврядування, інших суб'єктів цього Закону, прийняті у відповідності до чинного законодавства, є обов'язковими для всіх юридичних та фізичних осіб."
Не враховано.
Поданий законопроект є складовою законодавства у сфері містобудування

14.
Стаття 2. Зміст планування територій
-9- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 2 викласти в такій редакції:
" Планування територій
Планування територій повинне забезпечувати:
передбачення потреб та визначення переважаючих напрямів використання територій;
державні, суспільні і приватні інтереси в плануванні, забудові та іншому використанні територій;
обґрунтування розподілу земель за видами забудови та іншого використання територій;
раціональне розселення і сталий розвиток населених пунктів;
раціональне визначення і розташування виробничих, житлових, оздоровчих, рекреаційних, природоохоронних, історико-культурних та інших територій і об'єктів;
обґрунтування і встановлення режиму раціонального використання та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
визначення територій регіонів і населених пунктів з історико-культурною спадщиною та природними ландшафтами, встановлення передбачених законодавством України обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
раціональне регулювання забудови населених пунктів та інших територій."

Враховано частково.
Функції "визначення, вибір, вилучення" визначено згідно із статтею 11 Закону України "Про основи містобудування", статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Пропозиції щодо територій природоохоронного, оздоровчого та іншого призначення враховано згідно з статтею 7 Закону України "Про природно-заповідний фонд",
Стаття 2. Основні завдання планування і забудови територій
15.
У процесі планування територій повинне забезпечуватися:

Редакційна правка
Основними завданнями планування і забудови територій є:

16.
прогнозування потреб та визначення пріоритетних напрямів використання територій;

Редакційна правка
обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямів використання територій;
17.
урахування державних, суспільних і приватних інтересів щодо забудови та іншого використання територій;

Редакційна правка
урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;
18.
обґрунтування розподілу та перерозподілу земель за видами забудови та іншого використання;

Редакційна правка
обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;
19.
раціональне розселення і сталий розвиток населених пунктів;

Редакційна правка
забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку населених пунктів;
20.
раціональне розміщення виробничих, сельбищних, оздоровчих, рекреаційних, природоохоронних, історико-культурних та інших територій і об'єктів;

Редакційна правка
визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій і об'єктів;
21.
обґрунтування і здійснення заходів щодо встановлення режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

Редакційна правка
обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації;
22.
визначення територій регіонів і населених пунктів з історико-культурною спадщиною та природними ландшафтами, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх використання та забудову;
-10- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Після слова "визначення" доповнити словами "оздоровчих та рекреаційних", а після слів "населених пунктів" - словами "а також".
Враховано у частині 20
визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
23.
охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;


охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
24.
регулювання забудови населених пунктів та інших територій.


регулювання забудови населених пунктів та інших територій.

25.
Стаття 3. Об'єкти планування територій
-11- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 3 виключити з послідовною перенумерацією статей.

Враховано

26.
Об'єктами планування територій є територія України, території адміністративно - територіальних одиниць та їх функціональних зон, а також окремі земельні ділянки.27.
Стаття 4. Організація планування територій
-12- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Організація планування територій
Планування територій здійснюється на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні.
Організація планування територій забезпечується відповідними органами державної влади."
Враховано частково. Конституцією України та Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" визначено, що органи місцевого самоврядування також забезпечують планування територій згідно із повноваженнями.
Стаття 3. Організація планування територій
28.
Планування територій здійснюється на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні.


Планування територій здійснюється на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні.
29.
Організація планування територій забезпечується органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції та в порядку, визначеному цим Законом, а також іншими актами законодавства.

Редакційна правка
Планування територій здійснюється відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
Планування та забудова окремих земельних ділянок, що належать на праві власності чи праві користування здійснюється їх власниками чи користувачами у встановленому законодавством порядку.
Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань забудови та іншого використання територій, вибору, вилучення (викупу) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб приймаються відповідно до містобудівної документації за погодженням з спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури.
Рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забудови та іншого використання територій, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов'язковими для суб'єктів містобудування.
Проведення експертизи та надання висновків до схем планування територій та іншої містобудівної і проектної документації здійснюється в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

30.
Стаття 5. Фінансування робіт з планування територій
-13- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Фінансування робіт з планування територій
Фінансування робіт з планування територій на загальнодержавному рівні, а також розроблення містобудівної документації для населених пунктів та інших частин території України, нормативно-методичних документів провадиться коштами Державного бюджету України.
Фінансування робіт з планування територій Автономної Республіки Крим,, областей, районів, населених пунктів та інших частин території України провадиться відповідно коштами республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих бюджетів.
Фінансування робіт з планування окремих земельних ділянок, на яких зацікавлені громадяни чи юридичні особи мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт або впорядкування територій об'єктів містобудування, провадиться коштами цих осіб.
Громадяни та юридичні особи України, інших держав можуть брати участь у фінансуванні робіт з планування територій згідно з законодавством України."

Враховано частково.
Порядок організації та фінансування передбачено Законами України "Про плату за землю", "Про місцеве самоврядування в Україні".
Стаття 4. Фінансування робіт з планування територій
31.
Фінансування робіт з планування територій на загальнодержавному рівні, а також розроблення експериментальної містобудівної документації для населених пунктів та інших територій, нормативно-методичних документів провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України.

Редакційна правка
Фінансування робіт з планування територій на загальнодержавному рівні, розроблення експериментальної містобудівної документації для населених пунктів та інших територій України, розроблення нормативних документів з питань планування і забудови територій, проведення найважливіших науково-дослідних робіт здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України.

32.
Фінансування робіт з планування територій Автономної Республіки Крим, областей, районів, населених пунктів та окремих функціональних зон (виробничих, сельбищних, оздоровчих, рекреаційних та інших), провадиться відповідно за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів.

Редакційна правка
Фінансування робіт з планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, населених пунктів та інших частин їх території може здійснюватися за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим або відповідних місцевих бюджетів і передбачатися у них окремим рядком.
33.
Громадяни та юридичні особи України, інших держав можуть брати участь у фінансуванні робіт з планування територій у порядку, встановленому законодавством України.
-14- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Після слів "інших держав" доповнити текстом "особи без громадянства".

Текст вилучено.

34.
Фінансування робіт з планування окремих земельних ділянок, на яких заінтересовані громадяни та юридичні особи мають намір здійснити нове будівництво, провести реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та упорядження територій об'єктів містобудування, провадиться за рахунок коштів цих осіб.

Редакційна правка
Фінансування робіт з планування окремих земельних ділянок, на яких фізичні чи юридичні особи мають намір здійснити нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об'єктів містобудування або впорядкування територій, здійснюється за рахунок коштів цих осіб.
34Фінансування робіт з планування територій може здійснюватись за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

35.
II. Планування територій на загальнодержавному і регіональному рівні


Розділ II. Планування територій на загальнодержавному і регіональному рівні
36.
Стаття 6. Планування територій на загальнодержавному рівні
-15- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю б викласти в такій редакції:
"Планування територій на загальнодержавному рівні
Планування територій на загальнодержавному рівні здійснюється шляхом розроблення Генеральної схеми планування території України (далі - Генеральна схема), яка забезпечує раціональне використання території України, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, здоров'я громадян, пам'яток історії та культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем розселення, виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
Генеральна схема повинна мати:
аналіз стану використання території України та функціонування систем розселення;
аналіз намірів та потреб використання відповідних територій які є в затверджених державних програмах і планах соціально-економічного розвитку відповідних регіонів, схемах розвитку галузей економіки;
аналіз екологічного та санітарно-гігієнічного стану регіонів та реалізації відповідних цільових програм, здійснення заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля;
встановлення диспропорцій використання територій;
визначення територій за видами переважного функціонального використання;
напрями вдосконалення систем розселення і сталого розвитку населених пунктів, заходи їхньої реалізації."

Враховано редакційно
Стаття 5. Планування територій на загальнодержавному рівні
37.
Планування територій на загальнодержавному рівні здійснюється шляхом розроблення Генеральної схеми планування території України (далі - також Генеральна схема), положення якої спрямовуються на забезпечення раціонального використання території України, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, здоров'я населення, пам'яток історії та культури, визначення державних пріоритетів щодо розвитку систем розселення, виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
-16- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Після слова "охорони" речення продовжити "здоров'я населення та довкілля", і далі за текстом.

Враховано частково
Планування територій на загальнодержавному рівні полягає у розробленні Генеральної схеми планування території України (далі - Генеральна схема), якою передбачається раціональне використання території України, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, охорони здоров'я населення, охорони пам'яток історії та культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем розселення, виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.
38.
Генеральна схема повинна містити:


Генеральна схема повинна містити:
39.
аналіз стану використання території України та функціонування систем розселення з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій;
-17- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Після слів "з урахуванням" продовжити словами "демографічних особливостей", і далі за текстом
Не враховано.
Редакційна правка

аналіз стану використання території України та функціонування систем розселення;
40.
аналіз намірів та потреб у використанні відповідних територій центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, що містяться у затверджених державних програмах і планах соціально-економічного розвитку регіонів, схемах розвитку галузей економіки;

Редакційна правка
аналіз намірів та потреб використання окремих територій, визначених у загальнодержавних програмах соціально-економічного розвитку, схемах розвитку галузей економіки, інших державних програмах;
41.
аналіз екологічного та санітарно-гігієнічного стану регіонів та реалізації відповідних цільових програм, пропозиції щодо здійснення заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля;
-18- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Слова "екологічного" та "санітарно-гігієнічного" поміняти місцями.
Враховано
аналіз санітарно-епідемічного та екологічного стану регіонів і реалізації відповідних цільових програм, а також аналіз заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля;
42.
визначення диспропорцій у використанні територій по регіонах;

Редакційна правка
аналіз диспропорцій використання територій;
43.
визначення територій за видами переважного функціонального використання;

Редакційна правка
визначення територій за видами переважного використання;
44.
напрями вдосконалення систем розселення і сталого розвитку населених пунктів;


напрями вдосконалення систем розселення та сталого розвитку населених пунктів;
45.
комплекс заходів щодо її реалізації.


комплекс заходів щодо її реалізації.
46.
Для вирішення питань загальнодержавного значення за рішенням Кабінету Міністрів України можуть розроблятися схеми планування окремих частин території України - кількох областей, узбереж Чорного та Азовського морів, у межах впливу міжнародних транспортних коридорів, прикордонних територій тощо.

Редакційна правка
За рішенням Кабінету Міністрів України можуть розроблятися схеми планування окремих частин території України - кількох областей, узбереж Чорного та Азовського морів, у межах впливу міжнародних транспортних коридорів, прикордонних територій тощо.
47.
Органи виконавчої влади керуються Генеральною схемою, схемами планування окремих частин території України, які мають загальнодержавне значення, зокрема, під час:

Редакційна правка
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень керуються Генеральною схемою під час:
48.
розроблення проектів державних програм соціально-економічного розвитку України, інших державних програм - з питань охорони довкілля, охорони здоров`я населення, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури тощо;
-19- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Слова "охорони довкілля" та "охорони здоров'я населення" поміняти місцями.
Враховано
підготовки проектів загальнодержавних програм соціально-економічного розвитку України, інших державних програм - з питань охорони земель, охорони здоров'я населення, охорони довкілля, розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-культурної спадщини, розвитку туризму;
49.
розв'язання міждержавних та міжрегіональних проблем планування територій;

Текст вилучено

50.
вибору трас і проектування транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій і споруд регіонального, загальнодержавного та міжнародного значення;


вибору трас і проектування найважливіших транспортних, енергетичних та інших інженерних комунікацій, будівель і споруд;
51.
підготовки та розгляду висновків щодо розробленої містобудівної документації на регіональному, а у випадках, передбачених статтею 17 цього Закону, - місцевому рівні;


підготовки та розгляду висновків щодо розробленої містобудівної документації на регіональному, а у випадках, передбачених статтею 17 цього Закону, - місцевому рівні;
52.
визначення територій з особливим режимом використання і розвитку;53.
створення резерву територій, призначених для перспективних загальнодержавних потреб, та встановлення умов їх тимчасового використання;


створення резерву територій, призначених для перспективних містобудівних потреб загальнодержавного значення, та визначення режиму використання земель;
54.
вирішення питань удосконалення економічного районування і адміністративно-територіального устрою України;
-20- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
вилучити текст "удосконалення економічного районування"
Враховано
підготовки пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою України;
55.
вирішення інших питань використання територій.


вирішення інших питань використання територій.

56.
Стаття 7. Розроблення, погодження і затвердження Генеральної схеми, схем планування окремих частин території України, які мають загальнодержавне значення
-21- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Розроблення і затвердження Генеральної схеми і схем планування окремих частин території України
Розроблення Генеральної схеми планування території України і схем планування окремих частин території України виконується згідно з законодавством України.
Генеральна схема, схеми планування окремих частин території України створюються на підставі розроблених і затверджених схем планування територій регіонального рівня.
Генеральна схема, схеми планування окремих частин території України затверджуються Верховною Радою України.
Затверджена Генеральна схема, затверджені схеми планування окремих частин території України є обов'язковими для суб'єктів містобудування."
Враховано редакційно
Стаття 6. Розроблення та затвердження Генеральної схеми, схем планування окремих частин території України
57.
Розроблення, погодження (експертиза) Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, які мають загальнодержавне значення, проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
-22- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Слово "експертиза" написати без дужок;
- слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "законодавством".
Враховано.

Розроблення Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, визначених частиною третьою статті 5 цього Закону, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
58.
Для координації робіт з розроблення Генеральної схеми, схем планування окремих частин території України, які мають загальнодержавне значення, Кабінетом Міністрів України може утворюватися координаційна рада з числа представників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, провідних учених та висококваліфікованих фахівців. Ця рада провадить свою діяльність відповідно до положення про неї, яке затверджується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
-23- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
У першому реченні текст "провідних учених та висококваліфікованих" замінити текстом "учених та"; -у другому реченні вилучити текст "У порядку встановленому".

Текст вилучено

Редакційна правка
Генеральна схема розробляється Кабінетом Міністрів України з урахуванням затверджених схем планування територій на регіональному рівні і подається на затвердження Верховній Раді України.
59.
Генеральна схема, схеми планування окремих частин території України, які мають загальнодержавне значення, затверджуються Кабінетом Міністрів України.60.
Положення Генеральної схеми, схем планування окремих частин території України, які мають загальнодержавне значення, затверджених в установленому порядку, є обов'язковими для органів державної влади та місцевого самоврядування під час здійснення планування територій.
-24- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст ",затверджених в установленому порядку".

Текст вилучено61.
Стаття 8. Планування територій на регіональному рівні
-25- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 8 викласти в такій редакції:
"Планування територій на регіональному рівні
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні, районні ради здійснюють планування відповідно територій Автономної Республіки Крим, відповідних областей, районів, а також їх окремих частин, які мають загальнорегіональне значення.
Планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення і затвердження схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей, районів, їх окремих частин, а також здійснення контролю за реалізацією цих схем.
Планування територій на регіональному рівні здійснюється відповідними органами містобудування та архітектури.
У схемах планування територій на регіональному рівні визначаються заходи реалізації державної політики та дотримання державних інтересів в плануванні цих територій."
Враховано частково
Стаття 7. Планування територій на регіональному рівні
62.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради здійснюють планування відповідно територій Автономної Республіки Крим, областей, районів, а також їх окремих частин, які мають загальнорегіональне значення.

Редакційна правка
(текст перенесено)

63.
Планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення і затвердження в порядку, встановленому статтями 9 і 10 цього Закону, схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей, районів, їх окремих частин, які мають загальнорегіональне значення, а також установлення контролю за реалізацією цих схем.
-26- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Після тексту "частин, які мають" слово "загальнорегіональне" замінити словом "регіональне". Аналогічну заміну зробити у всьому тексті закону.

Враховано
Планування територій на регіональному рівні полягає у розробленні та затвердженні схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей, районів, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради в межах своїх повноважень приймають рішення про розроблення схем планування територій відповідних адміністративно-територіальних одиниць, а також їх окремих частин.

64.
Організація робіт з планування територій на регіональному рівні забезпечується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями.

Текст вилучено

65.
У схемах планування територій, зазначених у частині другій цієї статті, визначаються, зокрема, заходи з реалізації державної політики та дотримання державних інтересів щодо планування територій з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій;
-27- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Слово "демографічних" помістити після слова "економічних".
Текст вилучено.
Редакційна правка

У схемах планування територій на регіональному рівні визначаються заходи реалізації державної політики та враховуються державні інтереси під час плануванні цих територій.

66.
Стаття 9. Врахування суспільних інтересів під час планування територій на регіональному рівні
-28- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 9 викласти в такій редакції:
"Забезпечення суспільних інтересів під час планування територій на регіональному рівні
Для забезпечення суспільних інтересів під час планування територій повідомляють про планування відповідних територій;
залучають представників відповідних територіальних громад до розгляду містобудівної документації.
Територіальні громади під час планування відповідних територій мають право на:
одержання інформації про планування територій та його можливі правові, економічні і екологічні наслідки;
подання вимог, пропозицій і зауважень до містобудівної документації;
участь у розгляді розробленої містобудівної документації;
оскарження рішень відповідних рад про планування територій."

Враховано частково.
"Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування" Ст.140 Конституції.
Стаття 5 п.1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначає, що включає самоврядування.
Стаття 8. Врахування громадських інтересів під час планування територій на регіональному рівні

67.
Для врахування суспільних інтересів під час планування територій на регіональному рівні Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації:

Редакційна правка

З метою врахування громадських інтересів під час планування територій на регіональному рівні спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації відповідно до своїх повноважень:
68.
інформують населення, органи місцевого самоврядування про наміри щодо планування територій Автономної Республіки Крим, області, району, встановлюють порядок розгляду та врахування пропозицій (зауважень) до відповідної містобудівної документації;

Редакційна правка

інформують населення через засоби масової інформації та письмово органи місцевого самоврядування, в тому числі суміжних територій, про розроблення схем планування відповідних територій;

69.
згідно із законодавством залучають представників відповідних територіальних громад та органів місцевого самоврядування до участі у розгляді містобудівної документації;
-29- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "згідно із законодавством"

Враховано
залучають представників відповідних територіальних громад, сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів до участі в обговоренні схем планування територій на регіональному рівні;
70.
готують пропозиції щодо погодження інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей у вирішенні питань планування територій;


готують пропозиції щодо погодження інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на регіональному рівні.
71.
забезпечують подання на затвердження відповідним радам матеріалів щодо встановлення особливого режиму використання територій, на яких згідно із затвердженими схемами планування територій передбачена перспективна містобудівна діяльність.

Текст вилучено

72.
Територіальні громади для захисту своїх інтересів під час планування відповідних територій мають право на:

Редакційна правка
Територіальні громади під час здійснення планування і забудови відповідних територій мають право на:

73.
одержання інформації про планування територій та його можливі правові, економічні і екологічні наслідки;


одержання інформації про планування територій та його можливі правові, економічні та екологічні наслідки;

74.
пред'явлення законних вимог і подання пропозицій до розроблюваної містобудівної документації;

Редакційна правка
подання пропозицій і зауважень до схем планування територій на регіональному рівні;
75.
участь у розгляді розробленої містобудівної документації, в тому числі з планування територій суміжних територіальних громад, внесення пропозицій (зауважень) до неї;

Редакційна правка
участь у обговоренні схем планування територій на регіональному рівні, в тому числі з планування територій суміжних адміністративно-територіальних одиниць.
76.
оскарження рішень відповідних рад з планування територій у встановленому законодавством порядку.
-30- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "у встановленому законодавством порядку".
Враховано


Рішення відповідних рад щодо планування і забудови територій на регіональному рівні може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

Стаття 10. Розроблення, погодження і затвердження містобудівної документації на регіональному рівні
-31- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 10 викласти в такій редакції:
"Розроблення і затвердження містобудівної документації на регіональному рівні
Після прийняття відповідними радами рішення про розроблення містобудівної документації відповідні органи містобудування та архітектури розробляють необхідну містобудівну документацію.
Зазначена містобудівна документація затверджується відповідними радами.
Порушення законодавства України, державних, суспільних і приватних інтересів, вихідних даних на розроблення відповідної містобудівної документації є підставою для оскарження рішень відповідних рад про затвердження відповідної містобудівної документації."
Враховано частково.
Повноваження місцевих державних адміністрацій визначено в ст.13 Закону України "Про основи містобудування", а також ст.20, 34, 35 Закону України "Про місцеві
Стаття 9. Організація розроблення та затвердження схем планування територій на регіональному рівні
77.
Після прийняття відповідними радами рішень про розроблення містобудівної документації, визначеної у частині другій статті 8 цього Закону, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації, в двомісячний строк:

Редакційна правка

Після прийняття відповідними радами рішень про розроблення схем планування територій спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації відповідно до своїх повноважень протягом двох місяців:
79.
оприлюднюють через засоби масової інформації відомості про початок розроблення відповідної містобудівної документації та визначають форму, місце, строк внесення територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, громадянами, юридичними особами пропозицій (зауважень) до цієї документації;


оприлюднюють через засоби масової інформації відомості про початок робіт, пов'язаних з розробленням схем планування територій на регіональному рівні та визначають форму, місце, строк внесення сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, а також фізичними та юридичними особами пропозицій (зауважень) до технічних завдань цих схем;
80.
готують завдання та інші вихідні дані на розроблення відповідної містобудівної документації з урахуванням умов щодо врахування державних інтересів, які у місячний строк видаються спеціально уповноваженим органом державного управління у справах містобудування та архітектури (для територій Автономної Республіки Крим, областей), обласними державними адміністраціями (для територій районів);
-32- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Текст "державного управління" замінити текстом "центральним органом виконавчої влади"

Враховано
визначають технічні завдання на розроблення схем планування територій на регіональному рівні;
81.
забезпечують в установленому порядку розроблення відповідної містобудівної документації.
-33- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "в установленому порядку"
Враховано
організують розроблення схем планування територій на регіональному рівні.

82.
Після розроблення відповідної містобудівної документації з метою проведення нагляду за врахуванням державних і суспільних інтересів під час планування територій:
-34- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "з метою проведення нагляду за врахуванням державних і суспільних інтересів під час планування територій"
Текст вилучено

83.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні державні адміністрації у двотижневий строк повідомляють через засоби масової інформації про основні положення цієї документації, а також про форми, місце та строки подання пропозицій (зауважень), про порядок їх врахування.

Текст перенесено
.
84.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації подають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у справах містобудування та архітектури схеми планування територій Автономної Республіки Крим, областей для проведення експертизи та подання відповідній раді висновку щодо затвердження цієї схеми.
-35- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Слово "експертизи" замінити словом "експертиз", оскільки мова повинна йти й про інші види державних експертиз, зокрема про екологічну та санітарно-гігієнічну.
Не враховано.
Законами "Про основи містобудування" та "Про місцеві державні адміністрації" передбачено проведення саме експертизи містобудівної документації.
Спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації відповідно до своїх повноважень: протягом двох тижнів після завершення робіт, пов'язаних з розробленням схем планування територій на регіональному рівні:
повідомляють через засоби масової інформації про місце та строки розгляду схем планування територій, а також про форми подання пропозицій і порядок їх урахування;
подають спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань містобудування та архітектури схеми планування територій Автономної Республіки Крим, областей для проведення експертизи та надання висновку щодо їх затвердження.
85.
районні державні адміністрації, подають на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій схеми планування територій адміністративних районів для проведення експертизи та подання відповідній раді висновку щодо затвердження цієї схеми;
-36- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Після слів "схеми планування територій" вилучити слово "адміністративних"
Враховано
Районні державні адміністрації після завершення робіт подають на розгляд Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій схеми планування територій районів для проведення експертизи та підготовки висновку щодо їх затвердження.
86.
Експертиза та підготовка висновків щодо затвердження містобудівної документації, зазначеної у частинах сьомій і восьмій цієї статті , проводиться у двомісячний строк.
-37- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Слово "експертиза" замінити словом "експертизи", оскільки мова повинна йти й про інші види державних експертиз, зокрема про екологічну та санітарно-гігієнічну.

Текст вилучено

87.
Зазначена містобудівна документація затверджується відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, районною радою за поданням відповідного органу виконавчої влади.

Редакційна правка

Схеми планування територій на регіональному рівні затверджуються відповідними радами.
88.
Схеми планування територій кількох адміністративно-територіальних одиниць затверджуються спільним рішенням відповідних рад.

Редакційна правка

Схеми планування територій на регіональному рівні кількох адміністративно-територіальних одиниць затверджуються спільним рішенням відповідних рад.
89.
Рішення про затвердження містобудівної документації оприлюднюється через засоби масової інформації.


Рішення про затвердження схеми планування територій на регіональному рівні оприлюднюється через засоби масової інформації.
90.
Положення схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей та районів, затверджених у встановленому порядку, є обов'язковими для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування під час здійснення планування територій.
-38- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст ",затверджених у встановленому порядку",
Текст вилучено

91.
Порушення законодавства, а також умов щодо врахування державних і суспільних інтересів, інших вихідних даних на розроблення відповідної містобудівної документації є підставою для оскарження рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради про затвердження цієї містобудівної документації в установленому законом порядку.
-39- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити в "установленому законом порядку".

Враховано
Порушення встановленого цим Законом порядку розроблення схем планування територій на регіональному рівні може бути підставою для оскарження до суду рішень відповідних рад про їх затвердження.
92.
Для координації робіт з планування територій на регіональному рівні та узгодження при цьому державних і суспільних інтересів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, районна державна адміністрація може утворювати планувальну раду з числа представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, висококваліфікованих фахівців. Діяльність планувальної ради провадиться на громадських засадах згідно з положенням про неї, яке затверджується органом, що утворив цю раду.
-40- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
У першому реченні після тексту "місцевого самоврядування, громадськості," вилучити текст "висококваліфікованих".
Текст вилучено

93.
III. Планування територій на місцевому рівні


Розділ III. Планування територій на місцевому рівні
94.
Стаття 11. Здійснення планування територій на місцевому рівні
-41- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 11 викласти в такій редакції:
Планування територій на місцевому рівні
Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними радами і полягає у затвердженні генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій (функціональних зон, окремих районів, мікрорайонів, кварталів), планів червоних ліній та проектів забудови території.
За рішенням відповідних рад для деталізації окремих розділів генеральних планів населених пунктів або програм їх соціально-економічного розвитку може розроблятись інша містобудівна а також спеціалізована документація (плани земельно-господарського укладу, проекти встановлення меж населених пунктів, проекти розподілу територій, інші проекти).
Розроблення, погодження і затвердження містобудівної документації а також спеціалізованої документації провадиться згідно з законодавством України, державних стандартів і норм, державних, суспільних і приватних інтересів.
Містобудівна документація затверджується відповідною радою з визначенням строку реалізації такої документації та переліку раніше прийнятих рішень з планування територій, які втрачають чинність а також тих рішень, до яких обов'язково слід внести зміни.
Затверджена містобудівна документація є обов'язковою для суб'єктів містобудування.
Зміни до містобудівної документації вносяться на підставі рішення ради, яка затвердила зазначену документацію, після її погодження відповідним органом містобудування та архітектури."
Враховано частково
Стаття 10. Планування територій на місцевому рівні
95.
Планування територій на місцевому рівні здійснюється сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями шляхом розроблення і затвердження відповідно до законодавства генеральних планів населених пунктів, детальних планів території (функціональних зон, окремих районів, мікрорайонів, кварталів), планів червоних ліній, проектів забудови території, а також установлення контролю за їх реалізацією.
-42- Н.д. Акопян В.Г. (в/о № 131)
Вилучити слова "Київська та Севастопольська державна місцева адміністрація".
-43- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст ", Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями".
Текст вилучено


Не враховано
Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідно до їх повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.


96.
Крім основних видів містобудівної документації, визначених у частині першій цієї статті, за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для деталізації окремих розділів генеральних планів населених пунктів або програм їх соціально-економічного розвитку може розроблятись інша містобудівна, а також спеціалізована документація (плани земельно-господарського устрою, проекти встановлення меж населених пунктів, проекти розподілу території, інші галузеві проекти).

Текст вилучено

97.
Розроблення, погодження і затвердження містобудівної документації, а також спеціалізованої документації, пов'язаної з плануванням територій на місцевому рівні, провадиться відповідно до законодавства, державних стандартів і норм з урахуванням державних, суспільних і приватних інтересів у порядку, визначеному статтями 17 і 18 цього Закону.

Редакційна правка

Розроблення, погодження та експертиза містобудівної документації провадиться згідно з встановленими державними стандартами, нормами та правилами у порядку, визначеному законодавством.
98.
Містобудівна документація затверджується відповідно сільською, селищною, міською радою з визначенням у відповідному рішенні строку реалізації такої документації та переліку раніше прийнятих рішень з планування територій, які втрачають чинність, а також тих рішень, до яких обов'язково слід внести зміни.
-44- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "у відповідному рішенні", а після слів "строку реалізації" слово "такої" замінити словом "цієї".
Враховано редакційно
Містобудівна документація затверджується відповідною місцевою радою з визначенням строку її дії та переліку раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність, а також тих рішень, до яких необхідно внести відповідні зміни.
99.
Затверджена містобудівна документація є обов'язковою для органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадян і юридичних осіб у разі прийняття рішення щодо розміщення об'єктів, вилучення (викупу) і надання земель для будь-якого використання згідно із законодавством, вирішення питань нового будівництва, проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та упорядження територій об'єктів містобудування.
-45- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "згідно із законодавством"
Текст вилучено

100.
Зміни до містобудівної документації вносяться на підставі рішення ради, яка затвердила зазначену документацію, за поданням виконавчого органу відповідної ради, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.
-46- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Після тексту "виконавчого органу" текст " відповідної" замінити текстом "цієї", а текст "Київської, Севастопольської міської державної адміністрації" вилучити.
Враховано редакційно

Зміни до містобудівної документації вносяться рішенням ради, яка затвердила містобудівну документацію, після погодження з відповідним спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури.
101.
Для координації робіт з планування територій на місцевому рівні та узгодження при цьому державних, суспільних і приватних інтересів виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська, Севастопольська міська державна адміністрація можуть утворювати планувальну раду з числа представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, висококваліфікованих фахівців. Діяльність планувальної ради провадиться на громадських засадах згідно з положенням про неї, яке затверджується органом, що утворив цю раду.
-47- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
У першому реченні вилучити текст ", Київська, Севастопольська міська державна адміністрація", а після слів "місцевого самоврядування, громадськості" вилучити слово "висококваліфікованих"
Текст вилучено-48- Н.д. Ткаленко І.І. (в/о №90)
Після статті 11 додати окрему статтю щодо визначення завдань та змісту конче необхідного для сільській місцевості документу - схеми планування території сільської ради
Враховано редакційно
Стаття 11 Схеми планування територій на місцевому рівні
Схеми планування територій на місцевому рівні визначають:
потреби у зміні меж населених пунктів, потреби в територіях;
зонування територій для забудови та іншого використання;
планувальну структуру території;
інші питання, визначені державними будівельними нормами.
Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи в межах своїх повноважень вирішують питання планування, забудови та іншого використання територій згідно із схемою планування територій відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Схемами планування територій на місцевому рівні в разі необхідності може визначатись доцільність розроблення генеральних планів окремих населених пунктів.
102.
Стаття 12. Генеральний план населеного пункту
-49- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 12 викласти в такій редакції:
"Генеральний план населеного пункту
Генеральний план населеного пункту розробляється і затверджується для кожного населеного пункту.
Генеральним планом населеного пункту визначаються:
потреба в територіях для розташування і будівництва об'єктів будь-якого призначення, інженерно-транспортної інфраструктури, а також способи задоволення цієї потреби;
обґрунтування визначення меж населеного пункту, черговість забудови та іншого використання територій;
поділ територій на функціональні зони, а також території з особливими умовами розвитку;
планувальна структура і просторова композиція забудови населеного пункту;
території з планувальними обмеженнями їх використання;
напрями та інтенсивність транспортних зв'язків, розташування джерел та способи інженерного забезпечення;
техніко-економічні показники планування населених пунктів;
інші характеристики забезпечення сталого розвитку населених пунктів."
Враховано частково.
Вимоги щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану визначено ст.11 15 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Стаття 12. Генеральний план населеного пункту
103.
Генеральний план населеного пункту у обов'язковому порядку розробляється і затверджується для кожного села, селища, міста.

Текст вилучено

104.
Генеральним планом населеного пункту визначаються:

Редакційна правка
Генеральним планом населеного пункту визначаються:
105.
потреба в територіях для розміщення та будівництва об'єктів житлового, громадського, промислового, комунального, рекреаційного, сільськогосподарського, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, інженерно-транспортної інфраструктури, а також способи задоволення цієї потреби;

Редакційна правка

потреби в територіях для забудови та іншого використання;
106.
обґрунтування щодо визначення межі населеного пункту, черговість забудови та іншого використання територій;

Редакційна правка

потреба у зміні межі населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій;
107.
поділ територій на функціональні зони, а також території з особливими умовами розвитку;

Редакційна правка
межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання і забудови територій;
108.
планувальна структура і просторова композиція забудови населеного пункту з урахуванням історико-архітектурних, ландшафтних та інших містобудівних умов;

Редакційна правка
планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту;
109.
загальний стан довкілля населеного пункту, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану, мінімізації негативного природного і техногенного впливу на довкілля;

Текст вилучено

110.
території з планувальними обмеженнями їх використання відповідно до вимог законодавства, будівельних, санітарно-гігієнічних, природоохоронних та інших державних норм, архітектурно-планувальних умов;
-50- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "відповідно до вимог законодавства, будівельних, санітарно-гігієнічних, природоохоронних та інших державних норм, архітектурно-планувальних умов
Враховано
території з обмеженнями їх використання;
111.
напрями та інтенсивність транспортних зв'язків, розташування джерел водо- та енергопостачання, способи каналізування, санітарного очищення, інженерної підготовки території;

Текст вилучено

112.
техніко-економічні показники планування населених пунктів;

Текст вилучено

113.
інші питання щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів.

Редакційна правка
інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.
114.
Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації згідно із затвердженими генеральними планами в установленому законодавством порядку:
-51- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "Київська, Севастопольська міські державні адміністрації", а також текст "в установленому законодавством порядку".
Враховано частково
Відповідно до генеральних планів населених пунктів сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи в межах повноважень, визначених законом, а також Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, у випадку делегування таких повноваженьвідповідними радами:
115.
готують обгрунтовані пропозиції про встановлення і зміну меж населених пунктів для подання їх відповідно до районних, обласних рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Верховної Ради України;

Редакційна правка
готують обґрунтовані пропозиції щодо встановлення та зміни меж населених пунктів;
116.
організують роботу з установлення меж населених пунктів у натурі (на місцевості);

Редакційна правка

готують вихідні дані для розроблення планів земельно-господарського устрою території населеного пункту та іншої землевпорядної документації;
117.
вирішують питання щодо розміщення та проектування нового будівництва, проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та упорядження територій об'єктів містобудування;

Редакційна правка

вирішують питання щодо розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів містобудування та упорядкування територій;
118.
вирішують питання вибору, вилучення (викупу), надання у власність або користування (в оренду) земельних ділянок згідно з чинним законодавством;
-52- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "згідно з чинним законодавством".

Враховано
вирішують питання вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи в користування земельних ділянок, надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування;
119.
організують розроблення і затвердження місцевих правил забудови, детальних планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації;

Редакційна правка

організують розроблення та затвердження місцевих правил забудови, детальних планів території, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації та проектів;
120.
організують проведення економічної оцінки територій та грошової оцінки земель, визначають ставки земельного податку, стартову ціну земельних ділянок;

Редакційна правка

організують проведення грошової оцінки земель;
121.
розробляють і затверджують програми соціально-економічного розвитку населених пунктів;


розробляють і затверджують місцеві містобудівні програми та програми соціально-економічного розвитку населених пунктів;
122.
організують роботу з проведення оцінки впливу діяльності господарського комплексу на стан довкілля, визначення шляхів та засобів зменшення цього впливу;


організують роботу з проведення оцінки впливу діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на стан довкілля та визначають шляхи та засоби зменшення цього впливу;
123.
регламентують і узгоджують вирішення питань забудови та іншого використання територій із спільними інтересами суміжних територіальних громад;
-53- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Текст "регламентують і узгоджують вирішення питань" замінити текстом "узгоджують питання".
Враховано
узгоджують питання забудови та іншого використання територій, в яких зацікавлені суміжні територіальні громади на підставі укладених угод;
124.
встановлюють режим використання територій, передбачених для перспективної містобудівної діяльності;

Редакційна правка
встановлюють на відповідних територіях режим використання земель, передбачених для містобудівних потреб;
125.
вирішують інші питання згідно з повноваженнями, визначеними законодавством.


Редакційна правка
вирішують інші питання.
126.
Стаття 13. Детальний план території
-54- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Детальний план території
Детальний план території функціональних зон, окремих районів, мікрорайонів, кварталів, розроблений згідно з генеральним планом визначає:
розташування червоних ліній, ліній регулювання забудови;
розташування окремих земельних ділянок, щільність, поверховість, розташування вулиць, проїздів, пішохідних зон, інші параметри забудови;
розташування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури;
принципи формування архітектурно-просторової композиції забудови, розташування конкретних об'єктів містобудування;
перелік основних містобудівних заходів для поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану територій;
техніко-економічні показники забудови та іншого використання територій.
Детальний план території розробляється для вільних від забудови земель і для районів реконструкції існуючої забудови, передбачених генеральним планом для першочергового будівництва.
Рішення про розроблення детальних планів території приймаються відповідними радами.
Відповідні місцеві органи містобудування та архітектури:
визначають земельні ділянки для будівництва конкретних об'єктів містобудування та іншого використання;
готують для затвердження вибір, вилучення (викуп), надання у власність або користування (в оренду) земельних ділянок;
визначають щільність, поверховість та інші показники забудови земельних ділянок;
приймають рішення про погодження будівництва об'єктів містобудування та видають вихідні дані на їх проектування;
розробляють та затверджують місцеві правила забудови, проекти забудови території, проекти розподілу території мікрорайону (кварталу);
здійснюють контроль за дотриманням містобудівного порядку."
Враховано редакційно
Стаття 13. Детальний план території
127.
Детальний план території функціональних зон, окремих районів, мікрорайонів (кварталів), розроблений відповідно до генерального плану (в установлених в ньому межах) визначає:

Редакційна правка

Детальний план території розробляється згідно з генеральним планом населеного пункту і відображає:
128.
положення червоних ліній, ліній регулювання забудови;

Редакційна правка
розташування червоних ліній, ліній регулювання забудови;
129.
розміщення окремих земельних ділянок, щільність, поверховість та інші параметри їх забудови, розташування вулиць, проїздів, пішохідних зон;

Редакційна правка

розташування окремих земельних ділянок та об'єктів містобудування, вулиць, проїздів, пішохідних зон, щільність, поверховість, інші параметри забудови;
130.
розміщення мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури;


розташування інженерно-транспортної інфраструктури;
131.
принципи формування архітектурно-просторової композиції забудови, розташування конкретних об'єктів містобудування з урахуванням історико-архітектурних та ландшафтних умов;

Редакційна правка

принципи формування архітектурно-просторової композиції забудови;
132.
перелік основних містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану територій;

Редакційна правка
інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.
133.
техніко-економічні показники забудови та іншого використання територій.

Текст вилучено

134.
Детальний план території розробляється як для вільних від забудови земель, так і для районів реконструкції існуючої забудови, передбачених генеральним планом для першочергового будівництва.

Текст вилучено

135.
Рішення, що стосуються доцільності розроблення детальних планів території, приймаються сільськими, селищними, міськими радами за поданням їх виконавчих органів, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
-55- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій"
Не враховано
Рішення про розроблення детальних планів території приймаються відповідними радами за поданням їх виконавчих органів, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
136.
Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації згідно із затвердженими детальними планами території в установленому законодавством порядку:
-56- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст ",Київська, Севастопольська міські державні адміністрації", а також текст "в установленому законодавством порядку"

Враховано частково


Спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури відповідно до детального плану території подають висновки і пропозиції сільським, селищним, міським радам та їх виконавчим органам, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям для наступного прийняття рішень у межах повноважень, визначених законом щодо:
137.
визначають земельні ділянки для будівництва конкретних об'єктів містобудування та іншого використання;

Редакційна правка
визначення земельних ділянок для розташування та будівництва об'єктів містобудування та іншого використання;
138.
вирішують питання вибору, вилучення (викупу), надання у власність або користування (в оренду) земельних ділянок;


вибору, вилучення (викупу), надання у власність або користування (в оренду) земельних ділянок;
139.
визначають щільність, поверховість та інші параметри забудови земельних ділянок;


визначення поверховості та інших параметрів забудови території;
140.
приймають рішення про погодження будівництва об'єктів містобудування та видають вихідні дані на їх проектування;

Текст вилучено

141.
розробляють та затверджують місцеві правила забудови, проекти забудови території, проекти розподілу території мікрорайону (кварталу);

Редакційна правка
розроблення та затвердження місцевих правил забудови, проектів забудови території, проектів розподілу території мікрорайону (кварталу).
142.
здійснюють контроль за дотриманням містобудівного регламенту.

Текст вилучено

143.
Стаття 14. План червоних ліній
-57- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 14 викласти в такій редакції:
"План червоних ліній
Планом червоних ліній згідно з генеральним планом населеного пункту, місцевими правилами забудови, Державним земельним кадастром, містобудівним кадастром населеного пункту визначається положення червоних ліній.
План червоних ліній є складовою частиною генерального плану населеного пункту (детального плану території) або окремою містобудівною документацією.
Дотримання плану червоних ліній є обов'язковим для суб'єктів містобудування."
Враховано редакційно
Стаття 14. План червоних ліній
144.
Планом червоних ліній відповідно до генерального плану населеного пункту, місцевих правил забудови та з урахуванням даних Державного земельного кадастру і містобудівного кадастру населеного пункту визначається положення червоних ліній.

Редакційна правка
Планом червоних ліній відповідно до генерального плану населеного пункту, детального плану, даних Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру населеного пункту визначається положення червоних ліній.
145.
План червоних ліній розробляється у складі генерального плану населеного пункту (детального плану території) або як окрема містобудівна

документація.

Редакційна правка
План червоних ліній є складовою частиною генерального плану населеного пункту (детального плану території) або може бути окремою містобудівною документацією.
146.
План червоних ліній є обов'язковим для суб'єктів містобудування під час розроблення іншої містобудівної та спеціалізованої документації, а також вирішення питань розміщення, проектування та будівництва конкретних об'єктів містобудування.

Редакційна правка
Відповідно до планів червоних ліній сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи в межах повноважень, визначених законом, а також Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, у випадку делегування таких повноважень:
встановлюють межі земель загального користування населених пунктів;
вирішують питання вибору, вилучення (викупу), надання у власність або користування (оренду) земельних ділянок, встановлюють на відповідній території єдині умови та обмеження використання земель, визначених для містобудівних потреб;
визначають технічні умови для розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури.
147.
Стаття 15. Проект забудови території
-58- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Проект забудови території
Проект забудови території є поєднаною формою містобудівної і проектної документації, яка розробляється для будівництва комплексу будинків і споруд на території першочергової забудови, визначеної у генеральному плані населеного пункту (у детальному плані території). Проект забудови території визначає:
розташування конкретних об'єктів містобудування, а також розташування червоних ліній та ліній регулювання забудови;
архітектурно-просторову композицію, щільність, поверховість, призначення, місткість та інші показники конкретних об'єктів містобудування;
показники і технічні рішення мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури;
інженерне підготування території та обсяг цих робіт;
місця і технічні рішення під'єднання інженерного обладнання конкретних об'єктів містобудування до зовнішніх інженерних мереж і споруд;
схему організації транспортного та пішохідного руху;
порядок організації будівництва;
техніко-економічні показники та загальну кошторисну вартість забудови території;
інші архітектурно-планувальні та технічні рішення.
Рішення про розроблення проектів забудови території, приймаються відповідними радами.
Проекти забудови території погоджуються і затверджуються згідно з законодавством України."
Враховано частково
Стаття 15. Проект забудови території
148.
Проект забудови території є поєднаним видом містобудівної та проектної документації, яка розробляється в разі будівництва комплексу будинків і споруд на території першочергової забудови, визначеної у генеральному плані населеного пункту (у детальному плані території). Проект забудови території визначає:

Редакційна правка
Проект забудови території є формою поєднання містобудівної та проектної документації, яка розробляється в разі будівництва комплексу будинків і споруд.
Проект забудови території визначає:
149.
розташування конкретних об'єктів містобудування, а також положення в геодезичних координатах червоних ліній та ліній регулювання забудови;

Редакційна правка
розташування об'єктів містобудування, місцевих проїздів відносно червоних ліній;
150.
архітектурно-просторову композицію, щільність, поверховість та інші параметри забудови, зокрема призначення та місткість конкретних об'єктів містобудування;

Редакційна правка
архітектурно-просторове вирішення, призначення, щільність, поверховість та інші показники конкретних об'єктів містобудування;
151.
параметри і технічні рішення мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури;

Редакційна правка
показники та технічні вирішення інженерно-транспортної інфраструктури;
152.
заходи щодо інженерної підготовки території та обсяг цих робіт;

Редакційна правка
потребу в проведенні інженерної підготовки території та обсяг цих робіт;
153.
місця і технічні рішення щодо підключення інженерного обладнання конкретних об'єктів містобудування до зовнішніх інженерних мереж і споруд;

Редакційна правка
місця та технічні вирішення під'єднання інженерного обладнання об'єктів містобудування до зовнішніх інженерних мереж і споруд;
154.
схему організації транспортного та пішохідного руху;

Текст вилучено

155.
порядок організації будівництва;

Редакційна правка
організацію будівництва;
156.
техніко-економічні показники та загальну кошторисну вартість забудови території;


техніко-економічні показники та загальний кошторис забудови території;
157.
інші архітектурно-планувальні та технічні рішення.

Редакційна правка
інші вимоги, визначені державними будівельними нормами.
158.
Рішення, що стосуються доцільності розроблення проектів забудови території, приймаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
-59- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями".

Текст вилучено

В разі необхідності у складі проекту забудови території може розроблятися проект розподілу території.

159.
Проекти забудови території погоджуються і затверджуються в порядку, встановленому законодавством для погодження і затвердження проектної документації.


Редакційна правка
Проект забудови території погоджується і затверджується як проектна документація в порядку, визначеному законодавством.
160.
Стаття 16. Проект розподілу території
-60- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Проект розподілу території
Проект розподілу території розробляється як окрема містобудівна документація, яка може бути складовою частиною проекту забудови території мікрорайону (кварталу) чи його частин. Проектом розподілу території визначаються площі і межі:
земельних ділянок прибудинкових територій існуючих і запроектованих житлових будинків, громадських споруд та інших об'єктів містобудування;
територій загального користування;
територій з планувальними обмеженнями їх використання;
територій обмеженого користування земельною ділянкою, яке встановлене згідно з договором, рішенням суду або іншим правовим шляхом.
Рішення про проекти розподілу території приймаються відповідними радами.
Проект розподілу території є основою для розроблення відповідної землевпорядної документації і оформлення правовстановлюючих документів власникам, співвласникам (об'єднанням) конкретних об'єктів містобудування, а також визначення меж земельних ділянок в натурі.
Площі земельних ділянок і територій визначаються згідно із державними будівельними нормами і детальним планом території (проектом забудови території).
Порядок розроблення проектів розподілу території встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом у справах містобудування та архітектури."
Враховано частково.
Розробка проекту розподілу територій зумовлена необхідністю розмежування власності.
Стаття 16. Проект розподілу території
161.
Проект розподілу території розробляється як окрема містобудівна документація чи у складі проекту забудови території мікрорайону (кварталу) або їх частин і ним у геодезичних координатах визначаються площі і межі:

Редакційна правка
Проект розподілу території - це містобудівна документація, яка розробляється для мікрорайону (кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок.
Проектом розподілу території визначаються площі та межі:
162.
земельних ділянок прибудинкових територій існуючих і запроектованих житлових будинків, громадських споруд та інших об'єктів містобудування;

Редакційна правка
прибудинкових територій існуючих і запроектованих жилих будинків;
земельних ділянок, на яких розміщують громадські споруди та інші об'єкти містобудування;
надлишків земельних ділянок, призначених для подальшого спорудження жилих і громадських будинків і споруд та іншого використання (при розподілі території існуючої забудови);
163.
територій загального користування;


територій загального користування;
164.
територій з планувальними обмеженнями їх використання;

Текст вилучено

165.
територій обмеженого користування чужою земельною ділянкою, яке встановлене згідно з договором, рішенням суду або іншим правовим шляхом.

Редакційна правка
територій обмеженого користування земельною ділянкою, встановленого згідно з договором, рішенням суду або в іншому визначеному законом порядку.
166.
Рішення, що стосуються доцільності розроблення проектів розподілу території, приймаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
-61- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями"

Не враховано


Рішення про розроблення та затвердження проектів розподілу території приймаються відповідними радами.
167.
Проект розподілу території є основою для розроблення відповідної землевпорядної документації і оформлення в установленому законодавством порядку правовстановлюючих документів власникам, співвласникам (та їх об'єднанням) конкретних об'єктів містобудування, а також установлення меж земельних ділянок в натурі.
-62- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "в установленому законодавством порядку"

Враховано


Проект розподілу території є основою для визначення меж земельних ділянок на територіях існуючої забудови для розташування будинків і споруд, розроблення відповідної землевпорядної документації та оформлення в установленому законодавством порядку правовстановлюючих документів власникам, співвласникам, орендарям, а також встановлення меж земельної ділянки в натурі.
168.
Розміри земельних ділянок і територій, зазначених у частині першій цієї статті, визначаються згідно із державними будівельними нормами з урахуванням затверджених в установленому порядку детального плану території ( проекту забудови території).
-63- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "в установленому порядку"

Враховано


Площі окремих земельних ділянок та територій при розробленні проекту розподілу території визначаються з урахуванням державних будівельних норм і детального плану території (проекту забудови території).
169.
Порядок розроблення проектів розподілу території встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах містобудування та архітектури.

Редакційна правка
Порядок розроблення проектів розподілу території встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.
170.
Стаття 17. Врахування державних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні
-64- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 17 викласти в такій редакції:
"Забезпечення державних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні
Нагляд за дотриманням державних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні здійснюється шляхом виконання державної експертизи генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної,
спеціалізованої та проектної документації, державного контролю згідно з законодавством України."

Враховано редакційно
Стаття 17. Врахування державних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні
171.
Планування територій на місцевому рівні здійснюється з урахуванням державних інтересів, зокрема стосовно створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, здоров'я населення, пам'яток історії та культури, а також забезпечення потреб у територіях, необхідних для розміщення, утримання і обслуговування об'єктів містобудування загальнодержавного значення.

Текст вилучено

172.
Для врахування державних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:
-65- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст ",Київська та Севастопольська міські державні адміністрації"
Текст вилучено

173.
у двотижневий строк після прийняття відповідними радами рішень про розроблення генеральних планів населених пунктів звертаються до районних (села, селища чи міста, крім міст обласного значення, республіканського значення Автономної Республіки Крим, а також міст Києва та Севастополя), обласних (міста обласного підпорядкування) державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим (міста республіканського підпорядкування), спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах містобудування та архітектури (міста Київ та Севастополь) за отриманням умов щодо розміщення об'єктів загальнодержавного та регіонального значення, передбаченого рішеннями органів державної влади, а також містобудівною документацією (Генеральною схемою, схемами планування окремих частин території України, які мають загальнодержавне значення, схемами планування областей, районів) для їх включення до складу вихідних даних на розроблення генеральних планів. Зазначені умови видаються у двомісячний строк;

Текст вилучено

174.
Нагляд за врахуванням державних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні здійснюється шляхом проведення державної експертизи генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної, спеціалізованої та проектної документації, забезпечення державного контролю в порядку, встановленому законодавством.

Редакційна правка
Врахування державних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні полягає у визначенні потреби в територіях, необхідних для розташування та утримання об'єктів загальнодержавного значення, вирішення інших завдань реалізації державної політики щодо використання територій.
Врахування державних інтересів здійснюється шляхом виконання відповідних вимог до розроблення генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, проведення їх експертизи, здійснення державного контролю за плануванням, забудовою, іншим використанням територій та окремих земельних ділянок у порядку, встановленому законодавством.
Вимоги до забезпечення державних інтересів під час розроблення генеральних планів та іншої містобудівної документації визначаються відповідними спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури спільно з іншими спеціально уповноваженими на це органами виконавчої влади.
Для міст Києва та Севастополя вимоги для врахування державних інтересів при розробленні генеральних планів та іншої містобудівної документації визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури спільно з іншими спеціально уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади.
Порядок надання вимог для врахування державних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні встановлюється в регіональних правилах забудови.
175.
Стаття 18. Врахування суспільних і приватних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні.
-66- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 18 викласти в такій редакції:
"Забезпечення суспільних і приватних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні.
Планування територій на місцевому рівні здійснюється з врахуванням державних, суспільних і приватних інтересів, прав власності або користування, інших майнових та громадянських прав.
Територіальні громади, фізичні та юридичні особи мають право на:
одержання інформації про планування території на будь-якому рівні, його правові, економічні та екологічні наслідки;
участь у розгляді містобудівної документації, внесення пропозицій і зауважень до рішень з планування території та їх оскарження згідно з законодавством України,"
Враховано частково.

Стаття 18. Врахування громадських і приватних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні
176.
Планування територій на місцевому рівні здійснюється з урахуванням суспільних і приватних інтересів, зокрема щодо забезпечення потреб територіальної громади в територіях, необхідних для розміщення, утримання і обслуговування об'єктів комунальної власності та громадського призначення, створенні належних умов для розвитку і життєдіяльності відповідного населеного пункту, регулювання його забудови, а також потреб громадян та юридичних осіб у територіях, необхідних для розміщення, будівництва, обслуговування та безпечного функціонування об'єктів нерухомості, які знаходяться у приватній власності або користуванні, та захисті відповідних майнових прав.

Текст вилучено

177.
Для врахування суспільних і приватних інтересів під час планування і забудови територій на місцевому рівні виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:
-67- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "Київська та Севастопольська міські державні адміністрації"
Не враховано
При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні врахування громадських інтересів полягає у визначенні потреби територіальної громади в територіях, необхідних для розташування, утримання об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, вирішення інших завдань забезпечення сталого розвитку населеного пункту.
При здійсненні планування і забудови територій на місцевому рівні врахування приватних інтересів полягає у забезпеченні для фізичних та юридичних осіб рівних можливостей набуття у власність або у користування земельних ділянок, захисту майнових прав, а також безпечного функціонування об'єктів нерухомості.
Для врахування громадських і приватних інтересів виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в межах повноважень, визначених законом:

178.
у двотижневий строк після прийняття рішення про розроблення відповідної містобудівної документації повідомляють у засобах масової інформації про початок її розроблення, а також про форми, місце і строк подання громадянами, юридичними особами пропозицій до змісту цієї документації;

Редакційна правка
протягом двох тижнів після прийняття рішення про розроблення відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови повідомляють через засоби масової інформації про початок їх розроблення, а також про форми, місце і строк подання фізичними та юридичними особами пропозицій щодо цієї документації;
179.
у місячний строк після завершення розроблення відповідної містобудівної документації повідомляють у засобах масової інформації про основні положення цієї документації, а також про форми, місце і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення і врахування.

Редакційна правка
протягом місяця після завершення розроблення відповідної містобудівної документації, місцевих правил забудови повідомляють через засоби масової інформації про місце їх розгляду, форми, місце і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення;
180.
оприлюднюють через органи масової інформації рішення про затвердження містобудівної документації;

Редакційна правка
оприлюднюють через засоби масової інформації рішення про затвердження містобудівної документації, місцевих правил забудови та змін до них, а також дають роз'яснення про їх зміст;
181.
забезпечують оприлюднення та постійну доступність для населення регіональних і місцевих правил забудови, дають роз'яснення щодо їх змісту;

Редакційна правка
інформують про правові, економічні та екологічні наслідки планування території, а також про порядок врахування законних інтересів та вимог власників або користувачів земельних ділянок, будівель і споруд, що оточують місцє будівництва.
182.
здійснюють контроль за забудовою населених пунктів, координують розміщення, проектування, будівництво конкретних об'єктів містобудування.

Текст вилучено

183.
Територіальні громади, громадяни та юридичні особи для захисту їх законних інтересів мають право на:

Текст вилучено

184.
одержання в установленому порядку інформації про планування території на будь-якому рівні, його правові, економічні та екологічні наслідки;

Текст вилучено

185.
участь у розгляді містобудівної документації, внесення пропозицій (зауважень) до рішень з планування території та їх оскарження в порядку, встановленому законодавством;

Текст вилучено

186.
інформування органів, уповноважених здійснювати контроль та нагляд у зв'язку із забудовою та іншим використанням територій, про правопорушення з боку громадян та юридичних осіб у сфері містобудування;

Текст вилучено-68- Н.д. Ткаленко І.І. (в/о №90)
До статті 18 пропоную включити положення про можливість встановлення органами виконавчої влади та місцевого самоврядування обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок з метою забезпечення суспільних та приватних інтересів, в першу чергу для будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатації будинків і споруд, об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, вулиць та доріг, захисту територій від затоплення і підтоплення, устрою підпірних стін; ремонту спільних конструктивних елементів у блокованих будинках, організації проходу та проїзду через чужу земельну ділянку.
Враховано редакційно.
Визначено із урахуванням Закону України "Про оренду землі", нормативно-правових актів України та досвіду Європейського законодавства.
Для врахування громадських і приватних інтересів виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в межах своїх повноважень на основі містобудівної документації встановлюють режим забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, а також здійснюють контроль за забудовою населених пунктів.

187.
Стаття 19. Режим використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність
-69- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 19 викласти в такій редакції:
"Режим використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність
На території населеного пункту відповідною радою встановлюється режим використання та забудови земель.
Режим використання та забудови земель відображається у місцевих правилах забудови і є обов'язковим для суб'єктів містобудування;
Режим використання та забудови земель за межами населених пунктів, встановлюється відповідними радами.
Встановлення режиму використання та забудови земель не тягне за собою припинення права власності і права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до часу вилучення (викупу), надання цих ділянок для здійснення запланованої містобудівної діяльності згідно з законодавством України.
Враховано частково
Стаття 19. Режим забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб

188.
З метою створення умов, необхідних для здійснення перспективної містобудівної діяльності на території населеного пункту згідно із затвердженою містобудівною документацією відповідною сільською, селищною, міською радою встановлюється режим використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність (далі - режим використання та забудови земель). Режим використання та забудови земель відображається у місцевих правилах забудови і є обов'язковим для суб'єктів містобудування;


Редакційна правка
На території населеного пункту відповідною радою встановлюється режим забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб.
Режим забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, встановлюється у генеральних планах населених пунктів або місцевих правилах забудови.
Режим забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, враховується при розробленні землевпорядної документації.
189.
Режим використання та забудови земель за межами населених пунктів, встановлюється на договірних засадах радами, у адміністративному підпорядкуванні яких знаходяться ці території, та заінтересованими у їх забудові сільськими, селищними, міськими радами.

Редакційна правка
Режим забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб за межами населених пунктів, встановлюється відповідними радами.
190.
Спільні інтереси територіальних громад щодо використання та забудови їх суміжних територій визначаються при встановленні режиму використання та забудови земель, закріплюються відповідними угодами та відображаються у генеральних планах населених пунктів або іншій містобудівній документації.

Редакційна правка
Узгодження питань щодо забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, в яких зацікавлені суміжні територіальні громади здійснюється на підставі угод, відображається у схемах планування зазначених територій та генеральних планах населених пунктів.
191.
Встановлення режиму використання та забудови земель не тягне за собою припинення права власності і права користування земельними ділянками, зміни меж адміністративно-територіальної одиниці до часу вилучення (викупу), надання цих ділянок для здійснення запланованої містобудівної діяльності в установленому законодавством порядку.

Редакційна правка
Встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, зміни адміністративно-територіальних меж до часу вилучення (викупу), надання цих ділянок для здійснення запланованої містобудівної діяльності у встановленому законодавством порядку.
192.
IV. Регулювання планування, забудови та іншого використання територій


Розділ IV. Регулювання планування, забудови та іншого використання територій
193.
Стаття 20. Нормативне регулювання планування , забудови та іншого використання територій
-70- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій
Нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій провадиться виконанням державних будівельних норм, інших нормативно-правових актів, регіональних і місцевих правил забудови."
Враховано частково
Стаття 20. Нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій
194.
Нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій провадиться шляхом прийняття нормативно-правових актів, зокрема державних будівельних норм, відомчих нормативно-правових актів, регіональних і місцевих правил забудови.


Нормативне регулювання планування, забудови та іншого використання територій полягає у прийнятті нормативно-правових актів, зокрема державних будівельних норм, відомчих нормативних документів, регіональних і місцевих правил забудови.
195.
Стаття 21. Державні будівельні норми , відомчі нормативно-правові акти щодо планування, забудови та іншого використання територій
-71- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 21 викласти в такій редакції:
"Державні будівельні норми, інші нормативно-правові акти про планування, забудову та інше використання територій
Державні будівельні норми про планування, забудову та інше використання територій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом у справах містобудування та архітектури.
Нормативно-правові акти інших органів центральної виконавчої влади, які стосуються іншого використання територій, затверджуються спеціально уповноваженим органом у справах містобудування та архітектури тільки після відповідного погодження і реєструються згідно з законодавством України.
Державні будівельні норми та інші нормативно-правові акти про планування, забудову та інше використання територій є обов'язковими для суб'єктів містобудування."

Враховано редакційно

196.
Державні будівельні норми щодо планування, забудови та іншого використання територій розробляються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах містобудування та архітектури за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади з питань, які належать до їх компетенції.


Державні будівельні норми щодо планування і забудови та іншого використання територій розробляє та затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури за погодженням з іншими центральними органами виконавчої влади з питань, які належать до їх повноважень.
197.
Нормативно-правові акти інших органів центральної виконавчої влади щодо планування, забудови та іншого використання територій затверджуються цими органами після погодження із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах містобудування та архітектури і реєструються в установленому законодавством порядку.


Нормативно-правові акти інших центральних органів виконавчої влади щодо планування, забудови та іншого використання територій затверджуються цими органами після погодження із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектуриі реєструються в установленому законодавством порядку.
198.
Державні будівельні норми і відомчі нормативно-правові акти щодо планування, забудови та іншого використання територій є обов'язковими для суб'єктів містобудування.


Державні будівельні норми та інші нормативно-правові акти з питань планування і забудови територій є обов'язковими для суб'єктів містобудування.
199.
Стаття 22. Регіональні правила забудови
-72- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 22 викласти в такій редакції:
"Регіональні правила забудови
Регіональні правила забудови розробляються відповідними органами містобудування та архітектури на основі типових правил забудови, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом у справах містобудування і архітектури.
Верховна рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради затверджують регіональні правила забудови після погодження їх із спеціально уповноваженим центральним органом у справах містобудування та архітектури.
Затверджені регіональні правила забудови оприлюднюються в засобах масової інформації.
Затверджені регіональні правила забудови є обов'язковими для суб'єктів містобудування на території відповідного регіону (крім міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування)."

Враховано частково.
Пропозиція щодо запропонованого порядку розробки регіональних правил суперечить ст.12 Закону України "Про основи містобудування"

Стаття 21. Регіональні правила забудови
200.
Регіональні правила забудови розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними адміністраціями на основі типових регіональних правил забудови, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах містобудування і архітектури.

Редакційна правка
Регіональні правила забудови розробляються в установленому порядку на основі типових регіональних правил забудови, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань архітектури та містобудування.
201.
Верховна рада Автономної Республіки Крим, обласні ради затверджують регіональні правила забудови після погодження їх із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах містобудування і архітектури, а також місцевими органами, уповноваженими здійснювати контроль та нагляд у зв'язку із забудовою та іншим використання територій, у межах їх компетенції. Після затвердження регіональні правила забудови підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації.
-73- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
У першому реченні текст "у зв'язку із" замінити текстом "за".

Враховано
Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідні обласні ради затверджують регіональні правила забудови після погодження їх із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань архітектури та містобудування.
Затверджені регіональні правила забудови підлягають оприлюдненню через засоби масової інформації.
202.
Регіональні правила забудови повинні враховуватися під час розроблення місцевих правил забудови і є обов'язковими для суб'єктів містобудування під час здійснення містобудівної діяльності на території відповідного регіону (крім міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування).

Редакційна правка
Регіональні правила забудови є обов'язковими для суб'єктів містобудування на території відповідного регіону (крім міст обласного значення, республіканського значення Автономної Республіки Крим у разі затвердження відповідними радами місцевих правил забудови, а також міст Києва та Севастополя).

203.
Стаття 23. Місцеві правила забудови
-74- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 23 викласти в такій редакції:
"Місцеві правила забудови
Місцеві правила забудови розробляються для міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування на основі відповідних затверджених регіональних правил забудови відповідним органом містобудування та архітектури і затверджених типових правил забудови для всієї території населеного пункту або для окремих територій першочергової забудови і реконструкції, визначених у генеральному плані населеного пункту.
Місцеві правила забудови складаються із текстової і графічної частини.
Текстова частина - містобудівний порядок, яким встановлюються припустимі види та обмеження забудови, іншого використання територій населеного пункту у межах окремих функціональних зон, зокрема:
щільність, поверховість, площа забудови земельної ділянки у відсотках, гранично припустимі фізичні розміри будинків і споруд;
гранична площа земельних ділянок конкретних об'єктів містобудування;
відступи від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок, припустимі мінімальні відстані між будинками і спорудами;
вимоги до облаштування доріг та під'їздів до будівель, місць паркування транспортних засобів;
вимоги до забезпечення експлуатації інженерних споруд і комунікацій;
вимоги до озеленення та впорядкування територій;
вимоги до архітектурно-кольорового рішення будинків і споруд;
перелік планувальних обмежень (інженерних, санітарно-гігієнічних, природоохоронних, історико-культурних тощо);
режим забудови та іншого використання територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
інші вимоги, умови або обмеження.
Графічна частина - план містобудівного зонування територій населеного пункту, яким визначаються межі функціональних зон.
Місцеві правила забудови затверджуються відповідною радою після їхнього погодження відповідним органом містобудування та архітектури.
Затверджені місцеві правила забудови оприлюднюються в засобах масової інформації.
Зміни до затверджених місцевих правил забудови вносяться рішенням відповідної ради, яка їх затвердила, після погодження цих змін відповідним органом містобудування та архітектури.
Затверджені місцеві правила забудови є обов'язковими для суб'єктів містобудування на території відповідного населеного пункту."

Враховано частково.
Пропозиції щодо графічної частини враховано у статті 1 , визначення плану зонування території.
Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування містяться в статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Стаття 22. Місцеві правила забудови
204.
Місцеві правила забудови розробляються для всієї території населеного пункту або для окремих територій першочергової забудови і реконструкції , визначених у генеральному плані населеного пункту.

Редакційна правка
Місцеві правила забудови розробляються для міст Києва та Севастополя, міст обласного значення, республіканського значення Автономної Республіки Крим.
Для сіл, селищ, міст районного відповідні ради можуть розробляти місцеві правила забудови.
Місцеві правила забудови затверджуються відповідними радами.
Місцеві правила забудови повинні узгоджуватись з регіональними правилами забудови.
205.
Місцеві правила забудови складаються із текстової і графічної частини.

Редакційна правка
Місцеві правила забудови складаються із текстової та графічної частини - плану зонування.
206.
Текстова частина містить містобудівний регламент, яким встановлюються припустимі види та обмеження забудови, іншого використання територій населеного пункту у межах окремих функціональних зон, зокрема:

Редакційна правка
У текстовій частині місцевих правил забудови визначається перелік переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок у межах окремих зон.
Для кожної окремої зони згідно з державними будівельними нормами встановлюються єдині умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок:
207.
щільність, поверховість, площа забудови земельної ділянки у відсотках, гранично припустимі фізичні розміри будинків і споруд;

Редакційна правка
гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;
208.
гранична площа земельних ділянок конкретних об'єктів містобудування;

Текст вилучено

209.
відступи від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок, припустимі мінімальні відстані між будинками і спорудами;

Редакційна правка
мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок;
210.
вимоги до облаштування доріг та під'їздів до будівель, місць паркування транспортних засобів;


вимоги до впорядкування доріг та під'їздів до будинків і споруд, місць паркування транспортних засобів;
211.
вимоги до забезпечення експлуатації інженерних споруд і комунікацій;


вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;
212.
вимоги до озеленення та упорядження територій;


вимоги до озеленення та впорядкування територій;
213.
вимоги до архітектурно-кольорового рішення будинків і споруд;

Редакційна правка
вимоги до утримання будинків і споруд;
214.
перелік планувальних обмежень (інженерних, санітарно-гігієнічних, природоохоронних, історико-культурних тощо);

Редакційна правка
перелік обмежень використання земельних ділянок (містобудівних, інженерних, санітарно-епідеміологічних, природоохоронних, історико-культурних);
215.
режим забудови та іншого використання територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

Текст вилучено

інші вимоги, зазначені у статті 19 цього Закону.

216.
Графічна частина містить план містобудівного зонування територій населеного пункту, яким визначаються межі функціональних зон.
-75- Н.д. Ткаленко І.І. (в/о №90)
В статті 23 необхідно чітко визначити, що план зонування - це документ підготовлений для публікації засобами масової інформації. Крім того необхідно розкрити, які саме зони визначаються, оскільки в цьому питанні є розбіжності між кадастровими матеріалами та статистичними звітами.
Враховано

На плані зонування встановлюється поділ території населеного пункту на зони з допустимими та переважними видами використання земельних ділянок.
На плані зонування не допускається відображення елементів, які можуть перешкоджати вільному доступу до цього плану.
План зонування та перелік переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок розробляються для всієї території населеного пункту або окремої його частини.
При розробці землевпорядної документації враховуються єдині умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок, визначені місцевими правилами забудови.
217.
Для міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування місцевими правилами забудови встановлюється порядок вирішення питань розміщення, погодження будівництва об'єктів містобудування, видачі вихідних даних на їх проектування, погодження та затвердження проектної документації, а також надання дозволів на виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, здійснення контролю за містобудівною діяльністю;

Редакційна правка
Місцевими правилами забудови встановлюється порядок вирішення питань розташування, надання дозволу на будівництво об'єктів містобудування, надання дозволу виконання будівельних робіт, прийняття цих об'єктів в експлуатацію, а також порядок здійснення контролю за містобудівною діяльністю.
218.
Місцеві правила забудови, затверджені сільською, селищною, міською радою, є обов'язковими для суб'єктів містобудування під час здійснення містобудівної діяльності на території відповідного населеного пункту.


Текст вилучено

219.
Стаття 24. Розроблення і затвердження місцевих правил забудови
-76- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 24 виключити з послідовною перенумерацією статей.

Враховано.


220.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:
-77- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст ",Київська та Севастопольська міські державні адміністрації"
Текст вилучено

221.
після прийняття рішення відповідною радою про розроблення місцевих правил забудови повідомляють у засобах масової інформації про початок розроблення цих правил, визначають форму, місце, строк внесення громадянами, юридичними особами пропозицій до їх змісту;

Текст вилучено

222.
забезпечують відповідно до законодавства розроблення проекту місцевих правил забудови, а також його розгляд та обговорення, врахування обгрунтованих пропозицій (зауважень) громадян та юридичних осіб;

Текст вилучено

223.
подають проект місцевих правил забудови на розгляд відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям (Київська та Севастопольська міські державні адміністрації - спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у справах містобудування та архітектури) для одержання висновків щодо можливості їх затвердження;

Текст вилучено

224.
подають на затвердження відповідній раді проект місцевих правил забудови.

Текст вилучено

225.
Затверджені місцеві правила забудови підлягають оприлюдненню через засоби масової інформації .

Текст вилучено

226.
Зміни до місцевих правил забудови вносяться на підставі рішення ради, яка їх затвердила, за поданням виконавчого органу відповідної ради, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.
-78- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст ",Київської, Севастопольської міської державної адміністрації"
Текст вилучено


227.
Місцеві правила забудови є обов'язковими для суб'єктів містобудування під час здійснення містобудівної діяльності на території відповідного населеного пункту.


Текст вилучено

228.
Стаття 25. Забудова територій
-79- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 25 викласти в такій редакції:
"Забудова територій
Забудова територій здійснюється шляхом нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об'єктів містобудування, розширення та зміни • технічного спорядження підприємств (далі - будівництво) згідно з законодавством України, державними стандартами і нормами, затвердженою містобудівною документацією, регіональними або місцевими правилами забудови.
Фізичні та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво на конкретних земельних ділянках, зобов'язані отримати у виконавчих органах відповідних рад. Київській та Севастопольській міській державній адміністрації рішення про погодження такого будівництва.
Перелік документів та матеріалів, необхідних для отримання цього рішення, та порядок їх підготування визначаються регіональними правилами забудови (місцевими правилами забудови для міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування).
Рішення про погодження будівництва приймається виконавчим органом відповідної ради. Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією, відповідними обласними (районними) адміністраціями на підставі схвального висновку про відповідність такого будівництва до затвердженої містобудівної документації.
Зазначений висновок готується відповідними органами у справах містобудування та архітектури.
Висновок про погодження чи відмову про погодження будівництва зацікавленим фізичним та юридичним особам надається письмово.
Рішення про погодження будівництва надає право на отримання вихідних даних на проектування об'єктів містобудування та здійснення проектно-вишукувальних робіт, але не встановлює права власності, користування (оренди) земельними ділянками для фізичних та юридичних осіб (які не є їх власниками або користувачами) до часу оформлення відповідного права в порядку, встановленому законодавством України.
Знесення існуючих будинків і споруд, багаторічних зелених насаджень а також відшкодування збитків власникам (користувачам) будинків, споруд і земельних ділянок здійснюються згідно з законодавством України.
Будівництво конкретних об'єктів містобудування здійснюється відповідно до вимог затвердженої проектної документації."

Враховано частково.
Стаття 31, а), 9) Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" містить норму "надання дозволу на спорудження об'єкту містобудування"


Стаття 23. Забудова територій
229.
Забудова територій здійснюється шляхом розміщення нового будівництва, а також реконструкції, реставрації, капітального ремонту та упорядження об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво) відповідно до законодавства, державних стандартів і норм, затвердженої містобудівної документації, а також регіональних і місцевих правил забудови.
-80- Н.д. Ткаленко І.І. (в/о №90)
визначення зона облаштування незрозуміле, пропоную вилучити його та дати визначення "територія комплексної забудови"
Враховано

Забудова територій передбачає здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво). Будівництво об'єктів містобудування здійснюється згідно з законодавством, державними стандартами, нормами та правилами, регіональними і місцевими правилами забудови, містобудівною та проектною документацією.
Забудова території здійснюється суб'єктами планування та полягає в організації комплексної забудови території або розташуванні та будівництві окремих будинків і споруд.
Знесення існуючих будинків і споруд, зелених насаджень, а також відшкодування збитків власникам (користувачам) будинків і споруд, земельних ділянок здійснюється у встановленому законодавством порядку.
Планування земельних ділянок, пов'язане із зміною їх цільового призначення, здійснюється власниками або користувачами цих ділянок у встановленому законодавством порядку.
Планування окремої земельної ділянки, будівництво на ній будинків і споруд власниками або користувачами здійснюється з урахуванням законних інтересів власників або користувачів земельних ділянок, будинків і споруд, які межують з нею або знаходяться поруч.
230.
Громадяни та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво на конкретних земельних ділянках, зобов'язані отримати у виконавчих органах відповідних рад, Київській та Севастопольській міській державній адміністрації рішення про погодження такого будівництва. Перелік документів та матеріалів, необхідних для отримання цього рішення, та порядок їх підготовки визначаються регіональними правилами забудови (місцевими правилами забудови міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування).
-81- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
У першому реченні вилучити текст ",Київській та Севастопольській міській державній адміністрації".Не враховано
Редакційна правкаСтаття 24. Дозвіл на будівництво об'єктів містобудування
Фізичні та юридичні особи, які мають намір здійснити будівництво об'єктів містобудування на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, зобов'язані отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міської державної адміністрацій, у випадку делегування таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво об'єкта містобудування (далі - дозвіл на будівництво).
Фізичні та юридичні особи, заінтересовані в здійсненні будівництва об'єктів містобудування, подають письмову заяву про надання дозволу на будівництво до виконавчого органу відповідної ради або Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації.
До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або угода про право забудови цієї ділянки. Перелік інших документів та матеріалів, необхідних для отримання дозволу на будівництво, які додаються до письмової заяви, порядок їх розгляду визначаються регіональними та місцевими правилами забудови.
У разі прийняття сільською, селищною чи міською радою рішення про надання земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності для розміщення об'єкту містобудування в поряку, визначеному земельним законодавством, зазначене рішення одночасно є дозволом на будівництво цього об'єкту.
Дозвіл на будівництво дає право замовникам на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт та отримання дозволу на виконання будівельних робіт у порядку, визначеному цим Законом.
231.
Рішення про погодження будівництва приймається відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією на підставі позитивного висновку про відповідність такого будівництва затвердженій містобудівній документації (місцевим правилам забудови). Зазначений висновок готується в місячний строк місцевими органами у справах містобудування та архітектури за участю землевпорядних, інших заінтересованих місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Редакційна правка
Дозвіл на будівництво надається на підставі комплексного висновку щодо відповідності запропонованого будівництва містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам забудови (далі - комплексний висновок).
Порядок отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами визначається місцевими правилами забудови.
Комплексний висновок і проект рішення про дозвіл на будівництво готуються спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури протягом місяця від дня звернення зацікавленої особи. У випадках, передбачених регіональними або місцевими правилами забудови, комплексний висновок готується з урахуванням висновків відповідних землевпорядних, природоохоронних, санітарних та інших органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Свої висновки зазначені органи надають протягом двох тижднів від дня звернення спеціально уповноваженому органу з питань містобудування та архітектури.
232.
У разі негативного висновку заінтересованим громадянам та юридичним особам надаються обгрунтовані роз'яснення і рекомендації у письмовому вигляді.

Редакційна правка
У разі надання негативного комплексного висновку заінтересованим особам також надаються роз'яснення та відповідні рекомендації. Роз'яснення та рекомендації надаються в письмовій формі протягом одного місяця від дня звернення.


-82- Н.д. Костржевський Д.Б. (Реєстр.карт. №389)
Статтю 26 проекту Закону доповнити частиною дев'ятою наступного змісту:
"Забороняється зазначеним вище органам вимагати будь-які інші документи, що вони не передбаченіцією статтею. В разі необхідностіпогодження будівництва з підприємствами, установами та організаціями, органи зазначені в ч.1 цієї статті проводять такі погодження самостійно. Всі такі погодження з усіма органами контролю повинні бути здійснені протягом двох місяців з моменту подання заяви. За порушення строків органи державної виконавчої влади сплачують на користь заявників суми, що вони передбачені ст. 34 цього Закону."
-83- Н.д. Ткаленко І.І. (в/о №90)
В статті 26 додати слова "Термін надання дозволу на будівництво, не може перевищувати два місяці"Враховано редакційно.
Відповідальність передбачено у ст.34.Враховано
При наданні дозволу на будівництво органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від заявника документи, не передбачені регіональними та місцевими правилами забудови та цим Законом.
У разі необхідності спеціально уповноважені органи з питань містобудування та архітектури мають право залучати до підготовки комплексного висновку інші органи виконавчої влади.
Дозвіл на будівництво об'єкта містобудування надається заявнику протягом двох місяців з дня подання заяви.
233.
Рішення про погодження будівництва надає право на отримання вихідних даних на проектування об'єктів містобудування та здійснення проектно-вишукувальних робіт, але не встановлює права власності, користування (оренди) земельними ділянками для громадян та юридичних осіб (які не є їх власниками або користувачами) до часу оформлення відповідного права в порядку, встановленому законодавством.
-84- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "в порядку, встановленому законодавством"
Враховано
Дозвіл на будівництво об'єкта містобудування не дає права власності чи права користування (оренди) земельними ділянками до часу оформлення відповідного права в установленому законодавством порядку.
Дозвіл на будівництво об'єкта містобудування не дає права на початок виконання будівельних робіт без одержання відповідного дозволу місцевої інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.
234.
Питання щодо знесення існуючих будинків і споруд, багаторічних зелених насаджень в разі здійснення будівництва, а також відшкодування збитків власникам (користувачам) будинків, споруд і земельних ділянок вирішуються в установленому законодавством порядку.

Редакційна правка
У разі, якщо фізична або юридична особа не розпочала будівельні роботи протягом двох років від дня отримання дозволу на будівництво об'єкта містобудування цей дозвіл визнається не дійсним. Поновлення дозволу відбувається в такому ж порядку, як і його надання.
235.
Будівництво конкретних об'єктів містобудування здійснюється відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації.
-85- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "в установленому порядку"
Текст вилучено


236.
Стаття 26. Зони облаштування
-86- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 26 виключити з послідовною перенумерацією статей.Не враховано.
Порядок визначено з врахуванням досвіду вітчизняних та Європейських нормативно-правових актів.
Стаття 25. Здійснення комплексної забудови території
237.
Рішення щодо створення зон облаштування, визначення їх призначення та меж приймаються відповідно до затверджених генеральних планів населених пунктів і місцевих правил забудови виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
-87- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст ", Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями"
Текст вилучено-88- Н.д. Ткаленко І.І. (в/о №90)
В статті 27 розкрити основні питання організації комплексної забудови території щодо прийняття відповідних рішень місцевими радами, визначення функцій територіального забудовника, залучення інвесторів, визначення пайової участі замовників в упорядкуванні території, проектуванні та будівництві окремих об'єктів містобудування, особливості організації комплексної забудови території для розміщення об'єктів містобудування загальнодержавного значення (морських портів, аеропортів, терміналів, комплексів забезпечення виконання владних функцій тощо)

Враховано частково
Здійснення комплексної забудови території є засобом забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об'єктів містобудування. Комплексна забудова території забезпечується одним або кількома забудовниками.
Рішення щодо організації комплексної забудови території у визначених межах приймаються відповідними місцевими радами на підставі техніко-економічних та містобудівних обгрунтувань.
Функції замовника на будівництво виконавчий орган відповідної ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, у випадку делегування таких повноважень відповідними радами, можуть виконувати безпосередньо або делегувати на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) у порядку, встановленому законодавством.
238.
Рішення щодо створення зон облаштування для будівництва об'єктів містобудування загальнодержавного значення (морських портів, аеропортів, терміналів, комплексів забезпечення виконання владних функцій тощо) приймаються у порядку, визначеному частиною першою цієї статті, з урахуванням техніко-економічних обгрунтувань щодо такого будівництва, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Редакційна правка
Рішення органів місцевого самоврядування щодо організації комплексної забудови території для розташування об'єктів містобудування загальнодержавного значення (морських портів, аеропортів, терміналів, комплексів забезпечення виконання владних функцій тощо) приймаються з урахуванням техніко-економічних обґрунтувань, затверджених Кабінетом Міністрів України.
239.
Стаття 27. Організація забудови зон облаштування
-89- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 27 виключити з послідовною перенумерацією статей.
Не враховано.
Текст об'єднано у одній статті

240.
Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, Київська, Севастопольська міська державна адміністрація в разі прийняття рішення про створення зони облаштування визначає замовника її забудови (територіального забудовника), функції якого може виконувати безпосередньо або покладати їх на інші юридичні особи в установленому законодавством порядку.
-90- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст ", Київська, Севастопольська міська державна адміністрація", а також текст "в установленому законодавством порядку"
Текст вилучено


241.
Замовник в установленому законодавством порядку забезпечує розроблення, погодження, експертизу і затвердження проекту забудови території зони облаштування, проектної документації для будівництва конкретних об'єктів містобудування, а також виконання розрахунків пайової участі інвесторів у будівництві цих об'єктів.
-91- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "в установленому законодавством порядку"
Враховано
Дозвіл на будівництво об'єкта містобудування в межах визначеної території, який був наданий замовнику до прийняття рішення про організацію комплексної забудови, може бути скасовано або змінено лише за згодою замовника органом, який надавав дозвіл.
242.
Розміри пайової участі інвесторів у забудові зони облаштування, питання будівництва конкретних об'єктів містобудування і розпорядження збудованими об'єктами визначаються договорами між замовником та інвесторами в установленому законодавством порядку.

Редакційна правка
Розмір коштів інвесторів, що залучаються на пайових засадах в упорядкування території комплексної забудови, визначається договорами між замовником та інвестором на підставі проектної документації.
Майнові права на збудовані об'єкти містобудування визначаються договорами між замовником та інвестором у встановленому законом порядку.
243.
Проект забудови території зони облаштування затверджується замовником за погодженням з органом, який прийняв рішення про її створення.

Текст вилучено

244.
На період забудови зони облаштування сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати замовникам (інвесторам), які здійснюють будівництво житлових будинків, мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та об'єктів громадського призначення, пільг щодо внесення плати за землю, справляння інших місцевих зборів та податків згідно із законодавством.
-92- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "згідно із законодавством"
Текст вилучено


Регулювання земельних відносин при комплексній забудові здійснюється відповідно до земельного законодавства.
Проектування, будівництво, приймання в експлуатацію закінчених будівництвом окремих будинків і споруд на території комплексної забудови здійснюються відповідно до укладених договорів між замовником та інвестором у порядку, встановленому законодавством.
245.
Стаття 28. Дотримання містобудівного регламенту
-93- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 28 викласти в такій редакції:
"Дотримання містобудівного порядку
Дотримання містобудівного порядку забезпечується шляхом видавання зацікавленим громадянам та юридичним особам вихідних даних на проектування об'єктів містобудування (далі - вихідні дані), виконання державної експертизи проектної документації на будівництво, а також здійснення державного контролю за забудовою згідно з законодавством України.
Перелік і склад вихідних даних встановлюються державними будівельними нормами.
Порядок видавання вихідних даних фізичним та юридичним особам визначається відповідними регіональними правилами забудови і відповідними місцевими правилами забудови.
Порядок підготування вихідних даних і базові розцінки вартості робіт підготування вихідних даних встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах містобудування та архітектури, відповідними місцевими органами містобудування та архітектури."

Не враховано.
Статтю визначено на підставі Закону України "Про архітектурну діяльність"
Стаття 26. Дотримання регіональних та місцевих правил забудови
246.
Дотримання містобудівного регламенту забезпечується шляхом видачі заінтересованим громадянам та юридичним особам вихідних даних на проектування об'єктів містобудування (далі також - вихідні дані), проведення державної експертизи проектної документації на будівництво, а також здійснення державного контролю за забудовою земельних ділянок у порядку, встановленому законодавством.
-94- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "у порядку, встановленому законодавством "

Враховано

Для забезпечення дотримання вимог законодавства, а також регіональних та місцевих правил забудови, державних стандартів, норм і правил, містобудівної документації фізичним та юридичним особам за їх письмовим зверненням надаються єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок, вихідні дані на проектування об'єктів містобудування (далі - вихідні дані).
247.
Перелік і склад вихідних даних встановлюються державними будівельними нормами, порядок їх видачі громадянам і юридичним особам з дотриманням вимог статті 29 цього Закону визначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими органами рад міст обласного підпорядкування і відображаються у регіональних правилах забудови (місцевих правилах забудови міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування).

Текст вилучено

248.
Порядок підготовки вихідних даних і базові розцінки вартості робіт з їх підготовки встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах містобудування та архітектури.

Текст вилучено

249.
У разі відсутності затверджених місцевих правил забудови для населеного пункту у архітектурно-планувальному завданні визначаються додаткові вимоги згідно із частиною четвертою статті 23 цього Закону.

Текст вилучено-95- Н.д. Ткаленко І.І. (в/о №90)
В статті 28 визначити можливість обґрунтування розміщення окремих житлових та громадських будинків на забудованих територіях у спрощеній формі, оскільки дуже обтяжливо для місцевих бюджетів скоригувати у цих випадках містобудівну документацію в повному обсязі.


Враховано
У разі відсутності місцевих правил забудови для будівництва окремого об'єкта містобудування на території кварталу існуючої забудови розробляється містобудівне обґрунтування розташування об'єкта містобудування в цьому кварталі.
Містобудівне обґрунтування повинно містити текстові та графічні матеріали, розрахунки щодо можливості розташування об'єкта містобудування в кварталі та його параметрів з урахуванням державних будівельних норм.
Вимоги до складу, змісту і порядку розроблення, погодження, фінансування та затвердження містобудівного обґрунтування визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань архітектури та містобудування.


-96- Н.д. Ткаленко І.І. (в/о №90)
В статті 28 визначити форму та можливість отримання інвесторами інформації про умови використання забудови будь-якої земельної ділянки для визначення замовниками своїх намірів щодо забудови, відповідності їх містобудівному регламенту, розроблення ескізних, пошукових, концептуальних передпроектних пропозицій, без отримання дозволу на будівництво або погодження будівництва на зазначеній земельній ділянці.
-97- Н.д. Костржевський Д.Б. (Реєстр.карт. №389)
В статті 28 частину шосту проекту Закону викласти в наступній редакції:
"З метою уточнення своїх намірів замовники мають право за письмовою заявою одержувати від органів державної влади необхідну для цього інформацію щодо допустимих видів використання, умов і обмежень забудови земельної ділянки, виконувати передпроектні роботи (ескізні, пошукові, проектувальні). Органи повинні надати таку інформацію протягом одного місяця від дати звернення."
Враховано


Враховано редакційно

Фізичні та юридичні особи мають право за письмовою заявою одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови і обмеження забудови окремої земельної ділянки. Відповідно до отриманої інформації фізичні та юридичні особи мають право виконувати передпроектні роботи (ескізні, пошукові, концептуальні).

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають інформацію протягом одного місяця від дати звернення. Надання інформації про правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови і обмеження забудови окремої земельної ділянки здійснюється без отримання дозволу на будівництво та згоди власника або користувача зазначеної земельної ділянки.
Підготовка інформації на госпрозрахунковій основі здійснюється підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому законодавством.

250.
Стаття 29. Надання вихідних даних
-98- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 29 викласти в такій редакції:
"Надання вихідних даних
Громадянин або юридична особа, яка отримала від виконавчого органу відповідної ради або відповідної державної адміністрації рішення про погодження будівництва об'єкта містобудування, отримує згідно з встановленим порядком вихідні дані на проектування цього об'єкта.
Отримання вихідних даних фізичними та юридичними особами, які не є власниками або користувачами земельної ділянки, не дає їм право власності або право користування земельною ділянкою та розташованими на ній будинками і спорудами.
Видавання вихідних даних зацікавленим фізичними та юридичним особам в повному обсязі забезпечується виконавчими органами відповідних рад або відповідними державними адміністраціями.
Підготування, комплектування та видавання вихідних даних на госпрозрахунковій основі виконують відповідні органи у справах містобудування та архітектури не пізніше, ніж через два місяці після подання
відповідної письмової 'заяви зацікавленим громадянином або юридичною особою.
Вихідні дані видаються на весь нормативний час проектування і будівництва, але не менше ніж на два роки.
Зміни і доповнення до вихідних даних можуть бути внесені лише за взаємною згодою замовника і організації, що видала ці дані."
Враховано частково.
Стаття 27. Надання вихідних даних
251.
Громадянин або юридична особа, яка отримала від виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації рішення про погодження будівництва об'єкта містобудування, отримує в установленому порядку вихідні дані на проектування цього об'єкта.
-99- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст ", Київської та Севастопольської міської державної адміністрації", а також текст "в установленому порядку"

Текст вилученоФізичні або юридичні особи, які отримала дозвіл на будівництво об'єкта містобудування, отримують вихідні дані на проектування цього об'єкта.
252.
Отримання вихідних даних громадянами та юридичними особами, які не є власниками або користувачами земельної ділянки, не дає їм право власності або право користування земельною ділянкою та розташованими на ній будинками і спорудами.

Текст вилучено

253.
Видача вихідних даних заінтересованим громадянам та юридичним особам в повному обсязі забезпечується виконавчими органами міських рад (для міст республіканського і обласного підпорядкування), районними державними адміністраціями (для інших населених пунктів), а також Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями. Роботу з підготовки, комплектування та видачі вихідних даних (на госпрозрахунковій основі) проводять відповідні місцеві органи у справах містобудування та архітектури в строк, що не перевищує двох місяців після подачі письмової заяви заінтересованим громадянином або юридичною особою.
-100- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Перше речення після слів "республіканського і обласного підпорядкування" доповнити текстом "Києва та Севастополя".

Редакційна правка

Надання вихідних даних фізичним та юридичним особам у повному обсязі забезпечується виконавчими органами відповідних міських рад або відповідними районими державними адміністраціями не пізніше ніж через два місяці після подання письмової заяви у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім випадку, передбаченого частиною шостою цієї статті.
Проведення погодження вихідних даних у разі необхідності з підприємствами, установами та організаціями, що надають технічні умови, або отримання додаткової інформації від них здійснюють спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури.
Підготовка та комплектування вихідних даних на госпрозрахунковій основі здійснюється підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому законодавством.
Вихідними даними можуть визначатися вимоги до пайової участі замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів. Граничний розмір коштів на розвиток відповідної інфраструктури та порядок його визначення встановлюються Кабінетом Міністрів України.


-101- Н.д. Костржевський Д.Б. (Реєстр.карт. №389)
Статтю 29 після частини третьої проекту Закону доповнити частинами четвертою та п'ятою наступного змісту:
"Для отримання вихідних даних заявник подає до органів, зазначених в частині першій цієї статті, заяву до якої додається копія дозволу на будівництво та ескіз майбутнього об'єкту.
Погодження з підприємствами, установами та організаціями здійснюється органами, зазначеними в частині першій цієї статті, які проводять його самостійно. За порушення строків органи, зазначені в частині першій цієї статті сплачують на користь заявників суми, що вони передбачені ст. 34 цього Закону."
Частини четверту-дев'яту вважати, відповідно, частинами шостою-одинадцятою.
Враховано редакційно.
Види порушень визначені у ст.34
Перелік документів, необхідних для отримання вихідних даних, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
254.
Вихідні дані видаються на весь нормативний період проектування і будівництва, але не менше ніж на два роки.

Текст вилучено

255.
Зміни і доповнення до вихідних даних можуть бути внесені лише за взаємною згодою замовника і організації, що видала ці дані.

Текст вилучено-102- Н.д. Ткаленко І.І. (в/о №90)
В статті 29 визначити спрощену процедуру погодження місцевими органами містобудування та архітектури проектної документації для сільських забудовників без попереднього надання архітектурно-планувального завдання.


Враховано
Громадянам, які є власниками (користувачами) земельних ділянок у селах, селищах та містах районного значення, спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури може надавати будівельний паспорт об'єкта містобудування та погоджувати проектну документацію на будівництва об'єктів містобудування без попереднього надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо його інженерного забезпечення. Перелік об'єктів містобудування, щодо яких застосовується спрощена процедура, а також порядок надання будівельного паспорта встановлюються регіональними правилами забудови.

256.
Стаття 30. Проектна документація на будівництво конкретних об'єктів містобудування
-103- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 30 викласти в такій редакції:
"Проектна документація на будівництво конкретних об'єктів містобудування
Проектна документація на будівництво конкретних об'єктів містобудування ( далі - проектна документація) складається з графічних та текстових матеріалів, кошторисної документації, які визначають архітектурні, об'ємно-планувальні, конструктивні, технічні рішення і вартісні показники об'єкта містобудування.
Проектна документація розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням вимог державних стандартів і норм, регіональних, місцевих правил забудови та затверджується за умови схвального висновку державної експертизи."

Враховано частково.
Пропозиції щодо затвердження проектної документації регулюється положенням про Держбуд, ці питання віднесено до його компетенції.
Стаття 28. Проектна документація на будівництво
257.
Проектна документація на будівництво конкретних об'єктів містобудування ( далі - проектна документація) складається з графічних та текстових матеріалів, кошторисної документації, які визначають архітектурні, об'ємно-планувальні, конструктивні, технічні рішення і вартісні показники об'єкта містобудування.

Текст вилучено

258.
Проектна документація розробляється відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог державних стандартів і норм, регіональних і місцевих правил забудови та затверджується за умови отримання позитивного висновку комплексної державної експертизи.
-104- Н.д. Шевчук С.В. (в/о №23)
Після слів "за умови отримання" викласти в такій редакції: "позитивних висновків державних експертиз, проведених у порядку, встановленому законодавством".
Не враховано. Законами "Про основи містобудування" та "Про місцеві державні адміністрації" передбачено проведення саме експертизи.
Проектна документація на будівництво об'єктів містобудування розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови та затверджується замовником.
259.
Порядок проведення комплексної державної експертизи проектної документації та її затвердження встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Редакційна правка
Порядок розроблення і затвердження проектної документації на будівництво об'єктів містобудування встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань архітектури та містобудування.
У випадках, передбачених законодавством, розроблення проектної документації здійснюється на конкурсній основі.
260.
Стаття 31. Надання дозволу на виконання будівельних робіт
-105- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 31 викласти в такій редакції:
"Надання дозволу на виконання будівельних робіт
Дозвіл на виконання будівельних робіт є документом, що посвідчує право на це громадян або юридичних осіб, які здійснюють функції забудовника (замовника) та будівельної організації (виконавця).
Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями архітектурно-будівельного контролю після затвердження проектної документації, набуття права власності або користування (оренди) земельною ділянкою, рішення виконавчого органу відповідної ради, або відповідної державної адміністрації про погодження будівництва об'єкта містобудування.
Відмова про надання дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржена в судовому порядку.
Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, а також перелік документів, які подаються забудовником (замовником) та будівельною організацією (виконавцем) інспекціям архітектурно будівельного контролю для отримання дозволу на виконання будівельних робіт, визначається спеціально уповноваженим центральним органом у справах містобудування та архітектури, відповідними місцевими органами містобудування та архітектури.
Якщо право будівництва об'єкта передане іншому забудовнику (замовнику) або змінено будівельну організацію (виконавця), дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає перереєстрації відповідною інспекцією архітектурно-будівельного контролю.
Виконання будівельних робіт на об'єктах без дозволу або його перереєстрації,' а також виконання не зазначених у дозволі будівельних робіт вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством України.
Інформація про дозвіл на виконання будівельних робіт, а також дані пре замовника та виконавця будівельних робіт повідомляються зацікавленим особам шляхом установлення відповідного стенда на будівельному майданчику у доступному для огляду місці."

Враховано
Стаття 29. Дозвіл на виконання будівельних робіт
261.
Дозвіл на виконання будівельних робіт є документом, що посвідчує право на це громадян або юридичних осіб, які здійснюють функції забудовника (замовника) та генпідрядної будівельної організації.

Редакційна правка
Дозвіл на виконання будівельних робіт - це документ, що засвідчує право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд, видачу ордерів на проведення земляних робіт.
262.
Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями архітектурно - будівельного контролю в установленому порядку за умови наявності затвердженої проектної документації, права власності або користування (оренди) земельною ділянкою, рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації про погодження будівництва об'єкта містобудування. Відмова у наданні дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржена в судовому порядку.
-106- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "в установленому порядку", а також текст ",Київської, Севастопольської міської державної адміністрації".
-107- Н.д. Костржевський Д.Б. (Реєстр.карт. №389)
Статтю 31 проекту Закону після частини другої доповнити частинами третьою і четвертою наступної редакції:
"Для отримання дозволу на виконання будівельних робіт заявник подає до відповідного органу заяву, до якої додаються копії документів, що вони посвідчують право власності або користування земельною ділянкою, копію дозволу на будівництво, копію затвердженої проектної документації. Забороняється вимагати будь-які інші документи, не зазначені в цьому пункті. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Відмова у видачі дозволу оформляється письмово. Орган, що видає дозвіл на виконання будівельних робіт, не має права відмовити замовнику у видачі такого дозволу, якщо заявником подано зазначені в цьому пункті документи.
Забороняється зазначеним вище органам вимагати будь-які інші документи, що вони не передбачені цією статтею. В разі необхідності погодження будівництва з підприємствами, установами та організаціями, органи, зазначені в частині 1 цієї статті проводять такі погодження самостійно. Всі такі погодження з усіма підприємствами, установами та організаціями повинні бути здійснені протягом одного місяця з моменту звернення. За порушення строків зазначені вище органи сплачують на користь заявників суми, що вони передбачені ст. 34 цього Закону."
Частини третю-сьому вважати, відповідно, частинами п'ятою-дев'ятою.

Враховано


Враховано редакційно

Дозвіл на виконання будівельних робіт надається і реєструється інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.
Дозвіл на виконання будівельних робіт надається на підставі:
проектної документації;
документу, що засвідчує право власності чи користування (в тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою;
угоди про право забудови земельної ділянки;
рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта містобудування;
комплексного висновку державної інвестиційної експертизи;
документа про призначення відповідальних виконавців робіт.
У випадках здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів містобудування для отримання дозволу на виконання зазначених робіт додається копія документу, що посвідчує право власності на будинок чи споруду або письмової згоди його власника на проведення зазначених робіт.
Видача та реєстрація дозволу на виконання будівельних робіт здійснюється протягом одного місяця з дня подання заяви.
У разі відмови у видачі дозволу на виконання будівельних робіт заявнику надаються роз'яснення щодо невідповідності поданих документів вимогам законодавства. Роз'яснення надаються у письмовій формі протягом одного місяця з дня звернення.
Відмова надання дозволу на виконання будівельних робіт може бути оскаржена до суду у встановленому законом порядку.
263.
Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, а також перелік документів, які подаються забудовником (замовником) та генпідрядною будівельною організацією інспекціям архітектурно - будівельного контролю для отримання дозволу на виконання будівельних робіт, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах містобудування та архітектури.

Редакційна правка
Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань архітектури та містобудування.
264.
У разі передачі в установленому порядку права будівництва об'єкта іншому забудовнику (замовнику) або зміни генпідрядної будівельної організації дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає перереєстації в інспекціях архітектурно-будівельного контролю.
-108- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Вилучити текст "в установленому порядку".

Враховано


У разі, якщо право на будівництво об'єкту містобудування передане іншому забудовнику (замовнику) або змінено будівельну організацію (підрядчика), дозвіл на виконання будівельних робіт підлягає перереєстрації.
265.
Виконання будівельних робіт на об'єктах без дозволу або його перереєстрації, а також виконання не зазначених у дозволі будівельних робіт вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.

Редакційна правка
Здійснення будівельних робіт на об'єктах містобудування без дозволу на виконання будівельних робіт або його перереєстрації, а також здійснення не зазначених у дозволі будівельних робіт вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.
266.
Інформація про наявність дозволу на виконання будівельних робіт, а також дані про замовника та виконавців будівельних робіт доводяться до відома заінтересованих осіб з установленням відповідного стенда на будівельному майданчику у доступному для огляду місці.

Редакційна правка
Інформація про дозвіл на виконання будівельних робіт, а також відомості про замовника та підрядчиків будівельних робіт здійснюється шляхом встановлення відповідного стенду на будівельному майданчику у доступному для огляду місці.

267.
Стаття 32. Моніторинг забудови та іншого використання територій
-109- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 32 викласти в такій редакції:
"Моніторинг забудови та іншого використання територій
Моніторинг забудови та іншого використання територій здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом у справах містобудування та архітектури, відповідними місцевими органами містобудування та архітектури шляхом здійснення спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об'єктів містобудування, проведення виконавчого знімання і коригування топографо-геодезичних, картографічних та інших матеріалів.
Дані моніторингу використовуються для створення геоінформаційних систем, заносяться до містобудівних кадастрів населених пунктів і враховуються під час здійснення планування та забудови територій."
Враховано частково
Стаття 30. Моніторинг забудови та іншого використання територій
268.
Моніторинг забудови та іншого використання територій забезпечується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими органами рад міст обласного підпорядкування шляхом здійснення спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об'єктів містобудування, проведення виконавчого знімання і коригування топографо-геодезичних, картографічних та інших матеріалів.

Редакційна правка
Моніторинг забудови та іншого використання територій полягає у здійсненні спостережень за реалізацією відповідної містобудівної документації та зміною об'єктів містобудування, проведенні виконавчої зйомки і коригування топографо-геодезичних, а також картографічних та інших матеріалів.
Моніторинг забудови та іншого використання територій забезпечується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, виконавчими органами рад міст обласного підпорядкування в межах повноважень, визначених законом, та здійснюється відповідними спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури.
269.
Дані моніторингу використовуються для створення геоінформаційних систем, а також заносяться до містобудівних кадастрів населених пунктів і враховуються під час здійснення планування та забудови територій.

Редакційна правка
Дані моніторингу використовуються для створення геоінформаційних систем, заносяться до містобудівних кадастрів населених пунктів і враховуються під час здійснення планування та забудови територій.

270.
V. Державний контроль за плануванням, забудовою та іншим використанням територій

Редакційна правка
Розділ V. Державний контроль за плануванням, забудовою та іншим використанням територій. Відповідальність за порушення законодавства під час планування, забудови та іншого використання територій
272.
Відповідальність за правопорушення під час планування, забудови та іншого використання територій
274.
Стаття 35. Державний контроль за плануванням, забудовою та іншим використанням територій
-110- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 35 викласти в такій редакції:
"Державний контроль за плануванням, забудовою та іншим використанням територій
За плануванням, забудовою та іншим використанням територій здійснюється державний контроль.
Державний контроль за плануванням, забудовою та іншим використанням територій здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом у справах містобудування та архітектури, відповідними місцевими органами містобудування та архітектури.
Порядок здійснення державного контролю за плануванням, забудовою та іншим використанням територій визначається законодавством України."

Враховано редакційно
Стаття 31. Державний контроль за плануванням, забудовою та іншим використанням територій
275.
За плануванням, забудовою та іншим використанням територій здійснюється державний контроль.

Текст вилучено

276.
Державний контроль за плануванням, забудовою та іншим використанням територій здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом у справах містобудування та архітектури, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах делегованих їм повноважень.

Редакційна правка
Державний контроль за плануванням, забудовою та іншим використанням територій здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури і відповідними спеціально уповноваженими органами з питань містобудування та архітектури, а також інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, іншими спеціально уповноваженими на це органами виконавчої влади.
277.
Порядок здійснення державного контролю за плануванням, забудовою та іншим використанням територій визначається законодавством.


Порядок здійснення державного контролю за плануванням, забудовою та іншим використанням територій визначається законодавством.

278.
Стаття 36. Відповідальність за правопорушення під час планування забудови та іншого використання територій
-111- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 36 викласти в такій редакції:
"Відповідальність за правопорушення під час планування забудови та іншого використання територій
Особи, винні у:
недотриманні вимог цього Закону;
затвердженні містобудівної документації з порушенням законодавства України, державних стандартів і норм;
недотриманні регіональних, місцевих правил забудови під час планування, забудови та іншого використання територій
несуть відповідальність, передбачену законодавством України."
-112- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
У назві статті текст "правопорушення під час" замінити текстом "порушення законодавства про"
Враховано частково


Не враховано.
Назва статті відповідає конкретним діям, за які наступає відповідальність.
Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства під час планування, забудови та іншого використання територій
279.
Особи, винні у:


Особи, винні в:
280.
недотриманні вимог щодо врахування державних, суспільних і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

Текст вилучено

281.
затвердженні містобудівної документації з порушенням законодавства, державних стандартів і норм;


затвердженні містобудівної документації з порушенням встановлених державних стандартів, норм і правил;
282.
недотриманні регіональних і місцевих правил забудови під час планування, забудови та іншого використання територій,


недотриманні регіональних і місцевих правил забудови під час планування, забудови та іншого використання територій;
283.
а також недотриманні режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність
-113- Н.д. Костржевський Д.Б. (Реєстр.карт. №389)
Статтю 34 проекту Закону доповнити частиною четвертою, п''тою та шостою наступного змісту:
"За порушення органами виконавчої влади строків видачі дозволів на будівництво, вихідних даних, архітектурно-планувальних завдань та дозволів на виконання будівельних робіт ці органи сплачують на користь заявників 10% від мінімальної заробітної плати за кожен день прострочки.
За необгрунтовану відмову у видачі дозволів на будівництво, вихідних даних, архітектурно-планувальних завдань та дозволів на виконання будівельних робіт ці органи сплачують на користь заявників 50 мінімальних заробітних плат.
При сплаті зазначених вище сум розмір мінімальної заробітної плати враховується на момент необгрунтованої відмови або на момент скінчення строків, протягом яких цей орган повинен був вчинити дії або видати відповідні документи.
Враховано частково.
Міри покарання визначаються Законом України " Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом
.
недотриманні термінів надання висновків комплексної експертизи або обґрунтованої відмови;
недотриманні термінів подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи;
недотриманні термінів підготовки та надання дозволів на будівництво та виконання будівельних робіт;
вимаганні при видачі дозволів на будівництво об'єктів містобудування та виконання будівельних робіт чи проведення експертизи будь-яких інших документів, не передбачених законодавством;
недотриманні режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність,
284.
несуть відповідальність, передбачену законодавством.

Редакційна правка
несуть відповідальність, передбачену законами.
285.
Законодавчими актами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень під час планування, забудови та іншого використання територій.


Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень під час планування, забудови та іншого використання територій.

286.
VI. Міжнародне співробітництво під час планування і забудови територій


Розділ VI. Міжнародне співробітництво під час планування і забудови територій

287.
Стаття 37. Міжнародне співробітництво під час планування і забудови територій
-114- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Статтю 37 викласти в такій редакції:
"Міжнародне співробітництво під час планування і забудови територій
Міжнародне співробітництво під час планування і забудови територій здійснюється згідно з законодавством України."
Враховано редакційно
Стаття 33. Міжнародне співробітництво під час планування і забудови територій
288.
Міжнародне співробітництво під час планування і забудови територій здійснюється відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.
-115- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Частину 1 наприкінці доповнити текстом "України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо міжнародним договором України встановлюються інші норми, ніж передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору".

Враховано в частині другій
В межах компетенції центральні органи виконавчої влади мають право на підписання двосторонніх угод з окремих питань.

Міжнародне співробітництво під час планування і забудови територій здійснюється згідно з законодавством України та міжнародними договорами України.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші норми, ніж передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору
289.
Містобудівна документація для прикордонних територій України розробляється з урахуванням державних інтересів сусідніх держав на основі міжнародних договорів.
-116- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Наприкінці доповнити текстом "України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

Текст вилучено

290.
VII. Прикінцеві положення
-117- Н.д. Костинюк Б.І. (Реєстр.карт. № 337)
Прикінцеві положення викласти в такій редакції:
"VII. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінет Міністрів України впродовж трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону готує і подає до Верховної Ради України:
зміни і доповнення до законів України, спричинені цим Законом;
розробляє та затверджує нормативно-правові акти, передбачені цим Законом."
Враховано частково
Розділ VII. Прикінцеві положення
291.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
292.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
293.
3. Кабінет Міністрів України у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом:
готує і подає до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін і доповнень до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
розробляє та затверджує нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
-118- Н.д. Беспалий Б.Я. (Реєстр.карт. № 404)
Частину 3 наприкінці доповнити такими пунктами:
"проводить свої рішення у відповідність із цим Законом";
забезпечує розроблення, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів відповідно до цього Закону".


Враховано частково.

3. Кабінету Міністрів України впродовж трьох місяців після набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні