Назва: Про внесення змін і доповнень до деяких законів України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект

Проект
1.

Закон України


Закон України
2.

Про внесення змін і доповнень до деяких законів України
-1- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".
Враховано
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
3.

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни і доповнення до таких законів України:


У зв'язку з прийняттям Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
4.
Закон України "Про підприємництво"
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 17, ст. 80, № 26, ст. 158) із змінами, внесеними законами України від 24 грудня 1998 року і 12 січня 1999 року
1. У частині четвертій статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 17, ст. 80, № 26, ст. 158) із змінами, внесеними законами України від 24 грудня 1998 року і 12 січня 1999 року:
-2-Н.д.НовикА.М.(Реєстр.
картка № 353)
Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23
Пропозиції щодо Закону України "Про підприємництво" виключити у зв'язку з тим, що ці пропозиції Кабінету Міністрів враховані у проекті закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності.
Враховано

5.
Стаття 4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності
(Частина четверта, витяг)
Без ліцензії, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, не можуть здійснюватися:
діяльність, пов'язана з використанням радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання, перевезення ядерних матеріалів та радіоактивних речовин; проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування;
1) абзац чотирнадцятий після слів "джерел іонізуючого" доповнити словами "та неіонізуючого";
доповнити частину новими
абзацами такого змісту:
"виробництво, переробка, та реалізація медичних імунобіологічних препаратів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, товарів побутової хімії;
будь-які роботи з біологічними агентами та хімічними речовинами".6.
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 41, ст.546; 1996 р.,N 15, ст. 70; 1998 р.,N 11-12, ст. 41 )
2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 41, ст.546; 1996 р.,N 15, ст. 70; 1998 р.,N 11-12, ст. 41):


1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 11-12, ст. 41):
7.

1) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;


1) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках;
8.
Стаття 27. Об'єкти екологічної експертизи

Екологічній експертизі підлягають:
д) матеріали, речовини, продукція, господарські рішення, системи й об'єкти, впровадження або реалізація яких може призвести до порушення норм екологічної безпеки та негативного впливу на навколишнє природне середовище чи створення небезпеки для здоров'я людей.

-3- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У пункті д) частини першої статті 27 слова "чи створення небезпеки для здоров'я людей" виключити.
Враховано
2) у пункті д) частини першої статті 27 слова "чи створення небезпеки для здоров'я людей" виключити;
9.
Стаття 32. Екологічні стандарти
(Частина перша)
Державні стандарти в галузі охорони навколишнього природного середовища є обов'язковими для виконання і визначають поняття і терміни, режим використання й охорони природних ресурсів, методи контролю за станом навколишнього природного середовища, вимоги щодо запобігання шкідливого впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей, інші питання, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища та використанням природних ресурсів.

-4- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У частині першій статті 32 слова "шкідливого впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей" замінити словами "забрудненню навколишнього природного середовища".

Враховано
3) у частині першій статті 32 слова "шкідливого впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я людей" замінити словами "забрудненню навколишнього природного середовища";
10.
Стаття 33. Екологічні нормативи
Система екологічних нормативів включає:
а) нормативи екологічної безпеки (гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі, гранично допустимі рівні акустичного, електромагнітного, радіаційного та іншого шкідливого фізичного впливу на навколишнє природне середовище, гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування);
б) гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів.
Законодавством України можуть встановлюватися нормативи використання природних ресурсів та інші екологічні нормативи.
Екологічні нормативи повинні відповідати вимогам охорони навколишнього природного середовища та здоров'я людей від негативного впливу його забруднення.
Нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі та рівні шкідливих фізичних впливів на нього є єдиними для всієї території України.
У разі необхідності для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших окремих районів можуть встановлюватися більш суворі нормативи гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.
Екологічні нормативи розробляються і вводяться в дію Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерством охорони здоров'я України та іншими уповноваженими на те державними органами відповідно до законодавства України.

2) частину третю статті 33 викласти у такій редакції:
"Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів та відповідати вимогам охорони навколишнього природного середовища".


-5- Н.д.Черненко В.Г.(Округ №48)
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У статті 33:
частину першу викласти в такій редакції: "Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів;"
у частині шостій слова "Міністерством охорони здоров'я України" виключити.
Враховано
4) у статті 33:

частину першу викласти в такій редакції: "Екологічні нормативи встановлюють гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні допустимого шкідливого впливу на нього фізичних та біологічних факторів";частину третю викласти в такій редакції:
"Екологічні нормативи повинні встановлюватися з урахуванням вимог санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів";
у частині шостій слова "Міністерством охорони здоров'я України" виключити;
11.
Стаття 52. Охорона навколишнього природного середовища при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів
(частина п'ята)
Перелік засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших речовин і препаратів, застосування яких дозволяється в народному господарстві, а також способи, умови їх застосування затверджуються Міністерством охорони здоров'я України і Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.
3) частину п'яту статті 52 викласти у такій редакції:
"Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, і регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах випробувань і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
-6- Н.д.Черненко В.Г.(Округ №48)
Частину п'яту статті 52 викласти у такій редакції: "Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, і регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього визначаються в установленому законодавством порядку".
Враховано
5) частину п'яту статті 52 викласти в такій редакції: "Перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, регламенти їх застосування, а також щорічні доповнення до нього визначаються в установленому законодавством порядку".
12.
Закон України "Про інформацію"
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 650)
Стаття 8. Об'єкти інформаційних відносин
Об'єктами інформаційних відносин є документована або публічно оголошувана інформація про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах.
3. Статтю 8 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 650) після слова "культури" доповнити словами "охорони здоров'я населення".
-7- Н.д.Чиж І.С. (Округ №190)
Статтю 8 Закону "Про інформацію" після слова "культури" доповнювати словами "охорони здоров'я населення" не потрібно, бо це поняття охоплюється поняттям "соціальна сфера", яке у тексті статті є.

Відхилено
2. Статтю 8 Закону України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 48, ст. 650) після слова "культури" доповнити словами "охорони здоров'я ".
13.
Закон України "Про охорону атмосферного повітря"
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст.678)
4. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст.678):14.

1) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;
-8- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" виключити у зв'язку з тим, що вони враховані у прийнятій за основу новій редакції проекту Закону України про охорону атмосферного повітря.
Враховано

15.
Стаття 24. Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря при розміщенні і розвитку міст та інших населених пунктів
(Частина перша)
Планування, розміщення, забудова і розвиток міст та інших населених пунктів повинні здійснюватися з урахуванням екологічної ємкості територій, додержанням вимог щодо охорони, раціонального використання та екологічної безпеки атмосферного повітря.
2) частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
"Планування, розміщення, забудова і розвиток міст та інших населених пунктів повинні передбачати створення найбільш сприятливих умов для життя, збереження і зміцнення здоров'я громадян, а також здійснюватися з урахуванням екологічної ємкості територій, додержанням вимог щодо охорони, раціонального використання та екологічної безпеки атмосферного повітря";16.
Стаття 27. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об'єктів, які впливають на стан атмосферного повітря
(Частина перша)
Проектування, розміщення, будівництво і введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, вдосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів та устаткування повинно здійснюватись з обов'язковим додержанням норм екологічної безпеки, врахуванням сукупної дії викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря і шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на нього всіма діючими і запланованими для будівництва спорудами та іншими об'єктами, а також з урахуванням накопичення забруднення в атмосфері, транскордонного його перенесення, особливостей кліматичних умов.
3) частину першу статті 27 після слів "екологічної безпеки" доповнити словами "державних санітарних норм, правил, гігієнічних нормативів".17.
Закон України "Про телебачення і радіомовлення"
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р.,N 2, ст. 6)
5. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р.,N 2, ст. 6):


3. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1998 р., N 2, ст. 6):
18.

1) у тексті Закону слова "Державний комітет телебачення і радіомовлення України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення" у відповідному відмінку;
-9- Н.д.Чиж І.С. (Округ №190)
У тексті Закону України "Про телебачення і радіомовлення" слова "Державний комітет телебачення і радіомовлення України" замінювати словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері телебачення і радіомовлення" недоцільно.
Відхилено
1) у тексті Закону слова "Державний комітет телебачення і радіомовлення України" в усіх відмінках замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення і радіомовлення" у відповідних відмінках;
19.
Стаття 12. Державні телерадіомовні організації України
(Частина шоста, витяг)
Основними завданнями державних телерадіоорганізацій є:
а) оперативне інформування телеглядачів і радіослухачів про суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади;2) у частині шостій статті 12:
пункт "а" після слів "за кордоном" доповнити словами "про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та епідемічному благополуччю";
-10- Н.д.Новик А.М. (Реєстр. картка № 353)
Навести повністю нову редакцію пунктів "а та "б".
Враховано
2) пункти а) та б) частини шостої статті 12 викласти в такій редакції:
"а) оперативне інформування телеглядачів і радіослухачів про суспільно-політичні та інші події в Україні і за кордоном, про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров'ю населення, розповсюдження офіційних повідомлень, роз'яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади;
20.
б) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва;
пункт "б" після слова "спортивних" доповнити словами "медико-гігієнічних".


б) створення та розповсюдження економічних, публіцистичних, культурно-освітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних програм, а також програм для дітей та юнацтва;"
21.
Закон України "Про страхування"
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст.4, N11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст.35)
Стаття 6. Види обов'язкового страхування
(Витяг)
В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:
28) державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої системи.
6. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст.4, 1988 р., N11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст.35) доповнити пунктом 29 такого змісту:
"29) державне обов'язкове страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків".
-11- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка № 353)
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347) Н.д.Черненко В.Г.(Округ №48)
Доповнення до Закону України "Про страхування" викласти в такій редакції: "29) державне обов'язкове особисте страхування працівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків ".
Враховано
4. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35) доповнити пунктом 29 такого змісту:
"29) державне обов'язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків".-12- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Підтримуємо пропозицію про необхідність обов'язкового державного страхування працівників державної санепідслужби на випадок їх каліцтва або професійного захворювання.
Враховано

22.
Закон України "Про міліцію"
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., №4, ст. 20)
Стаття 10. Основні обов'язки міліції
(Частина перша, витяг)
Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана:
12) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати реєстрацію та облік автомототранспортних засобів, приймати іспити на право керування транспортними засобами і видавати відповідні документи; запобігати забрудненню повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською технікою;
26) забезпечувати виконання загальнообов'язкових рішень місцевих Рад народних депутатів, прийнятих ними в межах своєї компетенції, з питань охорони громадського порядку і правил торгівлі у невстановлених місцях;

-13- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347) Н.д.Черненко В.Г.(Округ №48) Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка № 353)
У частині першій статті 10 Закону України "Про міліцію":
1) пункт 12 доповнити такою фразою: "здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та чистоті дороги, вулиці, майдани;"
2) пункт 26 після слова "порядку" доповнити словами: "правил утримання тварин у домашніх умовах, а також контролювати утримання в належній чистоті територій дворів і прибудинкових територій у містах та інших населених пунктах;"
Враховано
5. У частині першій статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2000 р., № 10, ст. 79):

1) пункт 12) доповнити словами "здійснювати контроль за утриманням у належному технічному стані та чистоті дороги, вулиці, майдани;"
2) пункт 26) доповнити словами "правил утримання тварин у домашніх умовах, а також контролювати утримання в належній чистоті територій дворів і прибудинкових територій у містах та інших населених пунктах;".
23.
Закон України "Про споживчу кооперацію"
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 414; 1993, N 29, ст.308)
Стаття 17. Гарантії прав споживчої кооперації
(Пункт восьмий)
8. Державні органи здійснюють у межах своєї компетенції контроль за додержанням споживчою кооперацією вимог Законів України з питань безпеки виробництва та праці, пожежної безпеки, антимонопольного законодавства і санітарно-екологічних вимог, а також за сплатою обов'язкових платежів у бюджет та витрачанням виділених бюджетних коштів.

-14- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
У пункті 8 Статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" слова "і санітарно-екологічних вимог" виключити, а після слова "антимонопольного" доповнити словами "санітарного та природоохоронного".

Враховано
6. Пункт 8 Статті 17 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 414; 1993 р., N 29, ст. 308) після слова "антимонопольного" доповнити словами "санітарного та природоохоронного", а слова "і санітарно-екологічних вимог" виключити.

24.
Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року № 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст.247)
Стаття 2. Органи державного нагляду
(Пункт 1)
1. Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, станом засобів вимірювань, а також інших вимог, пов'язаних з якістю продукції (надалі - стандартів, норм і правил), здійснює Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) і його територіальні органи - центри стандартизації, метрології та сертифікації (надалі - органи державного нагляду), а також інші спеціально уповноважені на те органи.
Діяльність спеціально уповноважених органів визначається окремими актами законодавства.

-15- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347
Абзац другий пункту 1 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" доповнити таким реченням: "Нагляд за дотриманням вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах здійснюють органи та установи державної санітарно-епідеміологічної служби".
Враховано
7. Абзац другий пункту 1 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 року № 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247) доповнити реченням такого змісту: "Нагляд за дотриманням вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах здійснюють органи та установи державної санітарно-епідеміологічної служби".
25.
Закон України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 8, ст.54)
Стаття 1. Екологічна експертиза в Україні

Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів,
еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці
передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан
навколишнього природного середовища та здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, абезпечення
екологічної безпеки.
Стаття 5. Основні завдання екологічної експертизи
(Витяг)
Основними завданнями екологічної експертизи є:
3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил;
4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей і якість природних ресурсів;
5) оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей;

-16- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347) Н.д.Черненко В.Г.(Округ №48
У Законі України "Про екологічну експертизу":

1) у статті 1 слова "та здоров'я людей виключити;"2) у статті 5:

у пункті 3) слова санітарних норм" виключити;


у пункті 4) слова "здоров'я людей" виключити;


у пункті 5) слова "і здоров'я людей" виключити.
Враховано
8. У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 8, ст. 54):
1) у тексті Закону слова: "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у відповідних відмінках, а слова "народних депутатів" виключити;
2) у статті 1 слова "та здоров'я людей" виключити;

3) у статті 5:
у пункті 3) слова "санітарних норм" виключити;


у пунктах 4) і 5) слова "здоров'я людей", "і здоров'я людей" виключити;
26.
Стаття 7. Об'єкти екологічної експертизи
Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, створення загрози здоров'ю людей.
Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей.

-17-Н.д.МарковськаН.С. (Реєстр.картка №347
Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
У частині першій і другій статті 7 слова "здоров'я людей" виключити.
Враховано
4) у статті 7 слова "створення загрози здоров'ю людей", "та здоров'я людей" виключити;
27.
Стаття 8. Загальні вимоги щодо проведення екологічної експертизи
До документації на об'єкти екологічної експертизи додаються обгрунтування щодо забезпечення екологічної безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності з комплексною еколого-економічною оцінкою існуючого чи передбачуваного впливу на стан навколишнього природного середовища, оцінкою екологічного ризику і небезпеки для здоров'я людей та з альтернативними прогнозними варіантами зменшення цих впливів.
Особи, які передають документацію на об'єкти екологічної експертизи, в разі необхідності організують і фінансують проведення додаткових досліджень, пошукових і експертних робіт, забезпечують гласність і враховують громадську думку щодо запланованої чи здійснюваної діяльності, гарантують достовірність попередньої оцінки впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людей, що відображається в Заяві про екологічні наслідки діяльності.

-18-Н.д.МарковськаН.С. (Реєстр.картка №347
У частині першій статті 8 слова "і небезпеки для здоров'я людей" виключити, а слова "цих впливів" замінити словами "цього впливу". У частині другій слова "і здоров'я людей" виключити.
Враховано
5) у статті 8:
у частині першій слова "і небезпеки для здоров'я людей" виключити, а слова "цих впливів" замінити словами "цього впливу;"
у частині другій слова "і здоров'я людей" виключити;
28.
Стаття 9. Суб'єкти екологічної експертизи
(Витяг)
Суб'єктами екологічної експертизи є:
2) органи та установи Міністерства охорони здоров'я України - в частині, що стосується експертизи об'єктів, які можуть негативно впливати чи впливають на здоров'я людей;

-19- Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
Пункт 2) статті 9 виключити;
Враховано6) пункт 2) статті 9 виключити;

29.
Стаття 10. Гласність екологічної експертизи

Замовники екологічної експертизи об'єктів, що в процесі реалізації (будівництва, експлуатації тощо) можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров'я
людей, зобов'язані оголосити через засоби масової інформації про проведення екологічної експертизи у спеціальній Заяві про екологічні наслідки діяльності.

-20-Н.д.МарковськаН.С. (Реєстр.картка №347
У частині першій статті 10 слова "та здоров'я людей" виключити.
Враховано
7) у частині першій статті 10 слова "та здоров'я людей" виключити;
30.
Стаття 13. Державна екологічна експертиза
(Частина перша)
Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями або спеціально створюваними комісіями Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України, їх органів на місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади.

-21-Н.д.МарковськаН.С. (Реєстр.картка №347
У частині першій статті 13 слова "Міністерства охорони здоров'я України" виключити, а слово "їх" замінити на слово "його".
Враховано
8) у частині першій статті 13 слова "Міністерства охорони здоров'я України" виключити, а слово "їх" замінити словом "його";
31.
Стаття 14. Об'єкти державної екологічної експертизи
Державній екологічній експертизі підлягають:
4) проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та
здоров'я людей;
5) документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за
кордоном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу та здоров'ю людей.
Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад народних депутатів чи їх виконавчих комітетів державній екологічній експертизі мож уть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей.-22- Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
У пунктах 4) і 5) частини першої і частині другій статті 14 слова "та здоров'я людей", "та здоров'ю людей" виключити.


Враховано


9) у пунктах 4) і 5) частини першої та у частині другій статті 14 слова "та здоров'я людей", "та здоров'ю людей" виключити;

32.
Стаття 15. Спеціальні вимоги до документації на об'єкти державної екологічної експертизи
(Частина перша, витяг)
В документації на об'єкти державної екологічної експертизи повинні передбачатися:
1) комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи здійснюваної діяльності на стан навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, здоров'я населення, оформлена у вигляді окремого тому (книги, розділу) документації і Заяви про екологічні наслідки діяльності;

-23- Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
У пункті 1) частини першої статті 15 слова "здоров'я населення" виключити.
Враховано


10) у пункті 1) частини першої статті 15 слова "здоров'я населення" виключити;
33.
Стаття 20. Органи державного управління в галузі екологічної експертизи
Державне управління в галузі екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України, Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів, органи виконавчої влади на місцях, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України як спеціально уповноважений орган у цій галузі і його органи на місцях, а також органи та установи Міністерства охорони здоров'я України та інші органи державної виконавчої влади відповідно до законодавства України.-24- Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
У статті 20 слова "а також органи та установи Міністерства охорони здоров'я України та" виключити.


Враховано

11) у статті 20 слова "а також органи та установи Міністерства охорони здоров'я України та" виключити;
34.
Стаття 32. Обов'язки замовників екологічної експертизи
(Витяг)
Замовники екологічної експертизи зобов'язані:
1) подавати на екологічну експертизу необхідні матеріали на об'єкти екологічної експертизи і висновки щодо попередньої оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище, здоров'я людей;
Стаття 34. Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи

Державна екологічна експертиза проводиться у разі:
1) наявної або можливої потенційної небезпеки об'єктів екологічної експертизи для навколишнього природного середовища і здоров'я людей;-25-Н.д.МарковськаН.С. (Реєстр.картка №347
Н.д.Новик А.М. (Реєстр..картка №353)
У пункті 1) статті 32 слова "здоров'я людей" та пункті 1) частини першої статті 34 слова "і здоров'я людей" виключити.Враховано


12) у пункті 1) статті 32 та пункті 1) частини першої статті 34 слова "здоров'я людей" , "і здоров'я людей" виключити;
35.
Стаття 37. Шляхи проведення державної екологічної експертизи
(Витяг)
Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:
1) аналізу і оцінки об'єктів екологічної експертизи - групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і організацій органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства охорони здоров'я України;

-26- Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
У пункті 1) статті 37 слова "Міністерства охорони здоров'я України" виключити.
Враховано13) у пункті 1) статті 37 слова "Міністерства охорони здоров'я України" виключити;
36.
Стаття 43. Зміст висновків екологічної експертизи
У констатуючій частині подається коротка характеристика видів запланованої чи здійснюваної діяльності, її впливу на стан
навколишнього природного середовища, здоров'я людей, ступеня екологічного ризику відповідних заходів, спрямованих на нейтралізацію і запобігання цьому впливові, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Стаття 50. Правопорушення в галузі екологічної експертизи

Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є:
3) надання дозволів на спеціальне природокористування; фінансування та реалізація проектів і програм чи діяльності, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, без позитивного висновку екологічної експертизи;

-27- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У частині третій статті 43 і пункті 3) частини першої статті 50 слова "здоров'я людей" виключити.
Враховано
14) у частині третій статті 43 і пункті 3) частини першої статті 50 слова "здоров'я людей", "та здоров'я людей" виключити;
37.
Стаття 51. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної експертизи

Якщо міжнародним договором становлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону навколишнього природного середовища, то застосовуються правила міжнародного договору України.

-28- Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
У частині другій статті 51 вказати на обов'язковість ратифікації таких договорів.

15) частину другу статті 51 після слова "договором" доповнити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".
38.
Закон України "Про загальну середню освіту"
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230)
Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців)
(Частини друга - четверта)
2. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
3. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України.-29- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
У частині другій статті 22 Закону України "Про загальну середню освіту"(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230):
1) у частині другій пункту 2 слова "несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм," виключити.

2) пункт третій після слів "форм власності" доповнити словами "додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм".Враховано
9. У статті 22 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230):
1) у частині другій пункту 2 слова "несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм," виключити;2) пункт 3 після слів "форм власності" доповнити словами "додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм".

39.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 29) статті 6 Закону України "Про страхування", який набирає чинності з 1 січня 2001 року.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні