Назва: Про перевезення небезпечних вантажiв
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Закон України
Про перевезення небезпечних вантажів


Проект
Закон України
Про перевезення небезпечних вантажів
1.
Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та авіаційним транспортом.
-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "соціальні та економічні", текст "морським, річковим" замінити текстом "водним".


Відхилено.
Законопроектом встановлюються соціальні (забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих перевезенням небезпечних вантажів) та економічні (страхування відповідальності, відшкодування збитків) основи діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів. визначення видів транспорту відповідає Закону України "Про транспорт"
Цей Закон визначає правові, організаційні, соцiальнi та економiчнi засади дiяльностi, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажiв залізничним, морським, рiчковим, автомобільним та авіаційним транспортом.
2.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
4.
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
5.
небезпечний вантаж - речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої дiяльностi, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів транспорту, заподіяти матеріальні збитки та шкоду навколишньому природному середовищу, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин;
-2- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "транспорту, заподіяти матеріальні збитки та" замінити текстом "заподіяти".
-3- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Доповнити абзац словом "комах".
-4- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац доповнити словами: "і які за чинними на території України міжнародними угодами або за результатами випробувань ступені їх впливу на рослинний і тваринний світ або людину віднесено до одного з таких класів: клас 1 - вибухові речовини та вироби; клас 2 - гази; клас 3 - легкозаймисті розчини; клас 4.1 - легкозаймисті тверді речовини; клас 4.2 - речовини, схильні до самозаймання; клас 4.3 - речовини що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою; клас 5.1 - речовини, що окислюють; клас 5.2 - органічні пероксиди; клас 6.1 - токсичні речовини; 6.2 - інфекційні речовини; клас 7 - радіоактивні матеріали; клас 8 - корозійні речовини; клас 9 - інші небезпечні речовини та вироби".
Відхилено.
Відхилено


Враховано

небезпечний вантаж - речовини, матерiали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, якi внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин, і які за міжнародними угодами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України або за результатами випробувань в установленому порядку ступені їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.
Небезпечні речовини - речовини, віднесені до таких класів: клас 1 - вибухові речовини та вироби; клас 2 - гази; клас 3 - легкозаймисті розчини; клас 4.1 - легкозаймисті тверді речовини; клас 4.2 - речовини, схильні до самозаймання; клас 4.3 - речовини що виділяють легкозаймисті гази при стиканні з водою; клас 5.1 - речовини, що окислюють; клас 5.2 - органічні пероксиди; клас 6.1 - токсичні речовини; 6.2 - інфекційні речовини; клас 7 - радіоактивні матеріали; клас 8 - корозійні речовини; клас 9 - інші небезпечні речовини та вироби;
6.
державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів - діяльність, спрямована на виконання завдань державного управління в галузі транспорту щодо перевезення небезпечних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та авіаційним транспортом;
-5- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 статті 1 вилучити.
Враховано


7.
державне регулювання безпеки перевезення небезпечних вантажів - діяльність, спрямована на визначення обов'язкових екологічних та санітарних вимог i забезпечення їх додержання суб'єктами перевезення небезпечних вантажів згідно із законодавством України;
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "діяльність, спрямована на".

Враховано

8.
компетентний орган України з перевезення небезпечних вантажів - орган, що визнається таким Кабінетом Міністрів України у зв'язку із застосуванням правил міжнародних перевезень небезпечних вантажів;
-7- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "у зв'язку із застосуванням правил міжнародних перевезень небезпечних вантажів".
Враховано
компетентний орган з перевезення небезпечних вантажiв - орган, що визнається таким Кабінетом Міністрів України з метою виконання міжнародних договорів України у сфері перевезень небезпечних вантажів;


-8- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку.
Слова "у зв'язку із застосуванням правил міжнародних перевезень небезпечних вантажів" замінити словами: "з метою виконання міжнародних договорів України у сфері перевезень небезпечних вантажів".
Враховано

9.
суб'єкт перевезення небезпечних вантажiв - підприємства, установи, організації, які відправляють, провозять або одержують небезпечні вантажі (відправники, перевізники та одержувачі);


суб'єкт перевезення небезпечних вантажiв - підприємства, установи, організації або фізичні особи, які відправляють, перевозять або одержують небезпечні вантажі (відправники, перевізники та одержувачі);
10.
відправник небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент i нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка є власником небезпечного вантажу, підготовляє та подає цей вантаж для перевезення;
-9- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Слова "є власником небезпечного вантажу" вилучити.

Враховано
відправник небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент i нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка підготовляє та подає цей вантаж для перевезення;
11.
перевізник небезпечного вантажу - юридична (резидент i нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка відповідно до свого правового статусу здійснює перевезення небезпечного вантажу;
-10- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "відповідно до свого правового статусу".

Враховано

перевізник небезпечного вантажу - юридична (резидент i нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;
12.
одержувач небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент i нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника;


одержувач небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент i нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника;
13.
перевезення небезпечних вантажів - діяльність, пов'язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з виконанням підготовки вантажу до відправлення, його прийманням у встановлених місцях, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення;
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "у встановлених місцях".

Враховано
перевезення небезпечних вантажів - діяльність, пов'язана з переміщенням небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткостроковим зберіганням вантажів на всіх етапах переміщення;


-12- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абзац в кінці доповнити словами "з дотриманням екологічних та санітарних вимог".

Відхилено.
У визначенні терміну "перевезення небезпечних вантажів" - застосовуються технологічні ознаки діяльності. Про додержання певних регулюючих вимог тут не йдеться. Додержання цих та інших вимог (радіаційна та пожежна безпека, фізичний захист, захист здоров'я людей, охорона праці, безпека руху) встановлено у абзаці другому статті 5 проекту.


14.
об'єкти зберігання небезпечних вантажiв - спеціально облаштованi місця, майданчики, складські приміщення та споруди, де короткостроково зберігаються прийняті до/пiсля перевезення небезпечні вантажі;
-13- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абзац в кінці доповнити словами: "з дотриманням екологічних та санітарних вимог".

Відхилено. (попереднє обгрунтування)
місця зберігання небезпечних вантажiв - спеціально облаштованi мiсця, майданчики, складські приміщення та споруди, де зберігаються прийняті до/пiсля перевезення небезпечні вантажі;


-14- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Слово "об'єкти" замінити словом "місця", а слово "короткостроково" виключити.

Враховано

15.
маршрути перевезення небезпечних вантажів - залізничні шляхи, автомобільні дороги, внутрішні водні шляхи, морський та повітряний простір, де відбувається рух транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі;
-15- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Слово "відбувається" залінити на слово "дозволено".
Враховано

маршрути перевезення небезпечних вантажів - залізничні шляхи, автомобільні дороги, внутрішні водні шляхи, морський та повітряний простір, де дозволено рух транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі;
16.
міжнародне перевезення небезпечних вантажів - перевезення небезпечних вантажів з території на/через територію України, на/через територію іншої держави;


міжнародне перевезення небезпечних вантажів - перевезення небезпечних вантажів з території України на територію іноземної держави; з території іноземної держави на територію України; транзитом через територію України.
17.
Державний реєстр небезпечних вантажів - перелік небезпечних вантажів відповідно до їх класифікації за результатами випробувань.
-16- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Другу частину статті 1 виключити.
Враховано


18.
Стаття 2. Законодавство з питань перевезення небезпечних вантажів


Стаття 2. Законодавство з питань перевезення небезпечних вантажів
19.
Законодавство з питань перевезення небезпечних вантажів складається з цього Закону, інших нормативно-правових актів, що визначають умови перевезення вантажів.
-17- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "що визначають умови перевезення вантажів" замінити текстом "прийнятих відповідно до нього, а також відповідних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

Відхилено.
пропозиція значно обмежує обсяг нормативно-правових актів, що складають законодавство з питань перевезень небезпечних вантажів. Вона виключає із нього нормативно-правові акти, які діють у даний час, до прийняття Закону "Про перевезення небезпечних вантажів".
Законодавство з питань перевезення небезпечних вантажiв складається з цього Закону, міжнародних договорів, згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України, інших нормативно-правових актiв, що визначають умови перевезення небезпечних вантажiв, вимоги до типів та обладнання транспортних засобів, порядку підготовки, перепідготовки, навчання, підвищення та підтвердження кваліфікації працівників, зайнятих перевезенням небезпечних вантажiв, порядку одержання дозволів на здійснення зазначених перевезень.


-18- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Статтю 2 Викласти в наступній редакції: "Законодавство з питань перевезення небезпечних вантажів складається з цього Закону, Закону України "Про відходи", інших нормативно-правових актів, що визначають умови перевезення вантажів".

Відхилено.
Поряд із Законом "Про відходи", умови перевезення речовин, матеріалів, виробів, відходів виробництва та іншої діяльності, які належать до небезпечних вантажів, встановлюються законами "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про пестициди і агрохімікати", "Про космічну діяльність", іншими нормативно-правовими актами". Тому запропоноване зосередження на Законі "Про відходи" є недоцільним.-19- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Статтю 2 викласти в редакції:
"Законодавство з питань перевезення небезпечних вантажiв складається з цього Закону, міжнародних угод до яких приєдналася Україна, iнших нормативно-правових актів, що визначають умови перевезення небезпечних вантажiв, вимоги до типів та обладнання транспортних засобів, порядку підготовки, перепідготовки, навчання, підвищення та підтвердження кваліфікації працівників, зайнятих перевезенням небезпечних вантажів, порядку одержання дозволів на здійснення зазначених перевезень".
Враховано


20.
Стаття 3. Сфера дії Закону


Стаття 3. Сфера дії Закону
21.
Дія цього Закону поширюється на такі види дiяльностi:


Дія цього Закону поширюється на такі види дiяльностi:
22.
державне управління та державне регулювання безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів;


державне управління та державне регулювання безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів;
23.
виконання робіт i надання послуг, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів;


виконання робіт i надання послуг, пов'язаних з перевезенням небезпечних вантажів;
24.
забезпечення мiжнародних зобов'язань у сфері перевезення небезпечних вантажів.


забезпечення мiжнародних зобов'язань у сфері перевезення небезпечних вантажів.
25.
Дія цього Закону не поширюється на перевезення небезпечних вантажів на територіях підприємств, установ та організацій, де ці вантажі виготовляються або утворюються, використовуються або захороняються.


Дія цього Закону не поширюється на перевезення небезпечних вантажів на територіях підприємств, установ та організацій, де ці вантажі виготовляються або утворюються, використовуються або захороняються.
26.
Стаття 4. Завдання законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів


Стаття 4. Завдання законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів
27.
Основними завданнями законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів є:


Основними завданнями законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів є:
28.
визначення основних принципів та напрямів державної політики у сфері перевезення небезпечних вантажів;
-20- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "принципів та"

Відхилено.
Напрями - це сфера пріоритетів державної політики.
Принципи - це певні правила, які визначаються у державі.
Пропозиція обмежує коло питань, які повинні визначатись у законодавстві щодо державної політики у сфері перевезень небезпечних вантажів.

визначення основних принципiв та напрямів державної полiтики у сферi перевезення небезпечних вантажiв;
29.
створення правових засад систем державного управління та державного регулювання безпеки у сферi перевезення небезпечних вантажiв;
-21- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "правових засад систем" замінити текстом "визначення правових засад".

Враховано
визначення правових засад державного управління та державного регулювання безпеки у сферi перевезення небезпечних вантажiв;
30.
установлення прав, обов'язків i відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажiв та врегулювання їх взаємовідносин.
-22- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "та врегулювання їх взаємовідносин".
Враховано
установлення прав, обов'язків i відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажiв.
31.
Стаття 5. Основні напрями державної полiтики у сферi перевезення небезпечних вантажiв


Стаття 5. Основні напрями державної полiтики у сферi перевезення небезпечних вантажiв
32.
Основними напрямами державної полiтики у сферi перевезення небезпечних вантажiв є:


Основними напрямами державної полiтики у сферi перевезення небезпечних вантажiв є:
33.
виконання вимог екологічної, радіаційної i пожежної безпеки, фізичного захисту, захисту здоров'я людей, охорони праці, санiтарноепiдемiчного благополуччя населення та безпеки руху;
-23- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абзац після слів "здоров'я людей" доповнити словами "та тварин".

Відхилено.
Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" встановлено, що заходи екологічної безпеки забезпечують у тому, числі, попередження погіршення навколишнього природного середовища. Згідно із Законом "Про тваринний світ", тваринний світ є основним компонентом навколишнього природного середовища. Тому захист тварин у сфері перевезень небезпечних вантажів забезпечується додержанням нормативів та правил екологічної безпеки.

виконання вимог екологiчної, радіаційної i пожежної безпеки, фізичного захисту, захисту здоров'я людей, охорони праці, санiтарно -епідемічного благополуччя населення та безпеки руху;
34.
організація підприємницької діяльності з перевезення небезпечних вантажiв, установлення критеріїв, норм, правил, вимог до робіт та послуг щодо перевезення та його безпеки, контроль за додержанням умов перевезення, а також створення системи страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна під час перевезення небезпечних вантажiв;
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "організація підприємницької" замінити текстом "сприяння підприємницькій", після тексту "перевезення, а також" слово "створення" замінити текстом "сприяння створенню".

Відхилено.
Перевезення небезпечних вантажів є особливим видом підприємницької діяльності, тому одним із основних напрямів державної політики повинно бути визначення особливостей його регулювання.

визначення особливостей регулювання пiдприємницької дiяльностi з перевезення небезпечних вантажів, установлення критеріїв, норм, правил, вимог до робіт та послуг щодо перевезення небезпечних вантажів, контроль за додержанням умов перевезення, а також створення системи страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна під час перевезення небезпечних вантажiв;


-25- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Слово "організація" замінити словами "визначення особливостей регулювання".

Враховано

35.
облік небезпечних вантажiв відповідно до їх класифікації та допуску до перевезення за Державним реєстром небезпечних вантажiв;
-26- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац четвертий виключити.
Враховано


36.
забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих перевезенням небезпечних вантажiв, та осіб, що постраждали від аварій під час перевезення небезпечних вантажiв.


забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих перевезенням небезпечних вантажiв, та осіб, які постраждали від аварій під час перевезення небезпечних вантажiв.
37.
Стаття 6. Стандартизація i сертифікація у сфері перевезення небезпечних вантажiв


Стаття 6. Стандартизація i сертифікація у сфері перевезення небезпечних вантажiв
38.
Стандартизації підлягають загальнотехнічні та органiзацiйно-методичнi вимоги, зокрема щодо термінології, класифікації небезпечних вантажiв та методів класифікаційних випробувань, упаковок (тари), контейнерів, цистерн, засобів пакування для перевезення небезпечних вантажiв i методів їх випробувань та маркування.
-27- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "загальнотехнічні та організаційно-методичні" замінити текстом "технічні, організаційні та методичні".

Відхилено.
Текст проекту викладено у відповідності із пунктом 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію". Пропозиція суперечить чинному законодавству в частині, що встановлює вимоги до державних стандартів України.
Стандартизації підлягають загальнотехнiчнi та органiзацiйно-методичнi вимоги, зокрема щодо термінології, класифікації небезпечних вантажів і методів класифікаційних випробувань, упаковок (тари), контейнерів, цистерн, засобів пакування для перевезення небезпечних вантажів i методів їх випробувань та маркування. В разі дорожнього перевезення відповідність транспортних засобів, обладнання, підготовки водіїв перевіряється Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України з видачею відповідних свідоцтв про допуск до перевезення.


-28- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац перший доповнити новим реченням: "В разі дорожнього перевезення відповідність транспортних засобів, обладнання, підготовки водіїв вимогам, викладеним в ДОПНВ перевіряється Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України з видачею відповідних свідоцтв про допуск до перевезення".

Враховано


39.
Нормативно-правові акти на всі види продукції та відходи, що належать до небезпечних вантажів, зміни i доповнення до них підлягають обов'язковому погодженню з органом, зазначеним у статтi 16 цього Закону. Упаковки (тара), контейнери, цистерни та засоби пакування, що можуть за результатами випробувань використовуватися для перевезення зазначеної продукції та відходів, повинні мати сертифікати відповідності, видані в державній системі сертифікації.
-29- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац другий викласти в редакції: "Розробка стандартів на всі види продукції та відходи, що належать до небезпечних вантажів, зміни i доповнення до них здійснюються підприємством-виробником небезпечного вантажу. Упаковки (тара), контейнери, цистерни та засоби пакування, що можуть за результатами випробувань використовуватися для перевезення зазначеної продукції та відходів, повинні мати їх сертифікати відповідності. Стандарти що стосуються перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом розробляються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України за погодження з Міністерством транспорту України, на перевезення небезпечних вантажів іншими видами транспорту - Міністерством транспорту України".

Враховано

Розробка стандартів на всі види продукції та відходи, що належать до небезпечних вантажiв, внесення змін до них здійснюються підприємством-виробником небезпечного вантажу. Упаковка (тара), контейнери, цистерни та засоби пакування, що можуть за результатами випробувань використовуватися для перевезення зазначеної продукції та відходів, повинні мати сертифікати відповідності. Стандарти, що стосуються дорожнього перевезення небезпечних вантажів розробляються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту.
40.
Послуги з перевезення небезпечних вантажiв підлягають обов'язковій сертифікації.
-30- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину третю вважати частиною першою.

Відхилено.
Послідовність викладу статті 6 проекту відповідає положенням Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію".


41.
Стандартизація i сертифікація здiйснюються відповідно до законодавства України.
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину четверту вважати частиною другою.

Відхилено ( попереднє обгрунтування).
Стандартизація i сертифікація здiйснюються відповідно до законодавства України.
42.
Стаття 7. Класифікація i державна реєстрація небезпечних вантажiв
-32- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Статтю 7 виключити.
Враховано


43.
Небезпечні вантажі, що подаються до перевезення, мають бути класифіковані за результатами випробувань у встановленому порядку i внесені до Державного реєстру небезпечних вантажів.44.
Порядок ведення Державного реєстру небезпечних вантажів встановлюється Кабінетом Мiнiстрiв України.45.
Розділ II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ


Розділ II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
46.
Стаття 8. Права та обов'язки відправників у сфері перевезення небезпечних вантажів
-33- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "у сфері перевезення".
Відхилено.
Пропозиція порушує взаємопов'язаність назв статей 8, 9, 10 проекту.
Стаття 7. Права та обов'язки відправника у сферi перевезення небезпечних вантажів
47.
Відправники небезпечних вантажів мають право на:


Відправник небезпечних вантажів має право на:
48.
одержання у встановленому порядку достовірної інформації про продукцію або відходи, які належать до небезпечних вантажів та подаються ними до перевезення;
-34- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "у встановленому порядку".

Відхилено.
Застереження "у встановленому порядку" означає, що такий порядок додатково встановлюється відповідними нормативно-правовими актами з питань перевезення небезпечних вантажів.

одержання у встановленому порядку достовірної інформації про продукцію або відходи, які належать до небезпечних вантажiв і подаються ними до перевезення;
49.
передачу небезпечного вантажу перевізнику для перевезення його відповідно до встановленого порядку;
-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "перевезення його відповідно до встановленого порядку" замінити текстом "його перевезення".
Відхилено. (Попереднє обгрунтування).
передачу небезпечного вантажу перевізнику для перевезення його вiдповiдно до встановленого порядку;
50.
перевезення небезпечного вантажу у визначений договором (нормативним актом) строк;


перевезення небезпечного вантажу, поданого для перевезення, у визначений договором (нормативним актом) строк;
51.
відшкодування у певних випадках збитків, що виникли внаслідок втрати чи пошкодження небезпечного вантажу або безпідставної відмови перевізника від прийняття небезпечного вантажу до перевезення.


відшкодування збитків, що виникли внаслідок втрати чи пошкодження небезпечного вантажу або безпідставної відмови перевізника від прийняття небезпечного вантажу до перевезення.
52.
Відправники небезпечних вантажiв зобов'язані:


Відправник небезпечних вантажiв зобов'язаний:
53.
забезпечувати у встановленому порядку заходи щодо класифікації небезпечного вантажу вiдповiдно до результатів випробувань та державну реєстрацію цього вантажу;
-36- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац сьомий виключити.
Абзац восьмий доповнити словами: "а в разі дорожнього перевезення аварійну картку".
Абзац десятий виключити.
Враховано


54.
здійснювати заходи щодо фізичного захисту, охорони i безпеки небезпечних вантажів до передачі їх перевізнику;


здійснювати заходи щодо фізичного захисту, охорони i безпеки небезпечних вантажів до передачі їх перевізнику;
55.
надавати перевізнику необхідні документи з достовірною інформацією про небезпечний вантаж;


надавати перевізнику необхідні документи з достовірною інформацією про небезпечний вантаж, а в разі дорожнього перевезення аварійну картку;
56.
забезпечувати вiдповiдно до встановленого порядку підготовку вантажу до відправлення, подавати перевізнику небезпечний вантаж відповідно до встановленого порядку у відповідній упаковці (тарі), контейнері, цистерні та засобі пакування;
-37- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Двічі вилучити слова "відповідно до встановленого порядку".

Враховано

забезпечувати підготовку вантажу до відправлення, подавати перевізнику небезпечний вантаж у відповідній упаковці (тарі), контейнері, цистерні та засобі пакування;
57.
забезпечувати у певних випадках фізичний захист, охорону i супроводження небезпечного вантажу під час перевезення;
-38- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "забезпечувати у певних випадках".

Враховано


58.
забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації осіб, які займаються відправленням небезпечних вантажів, та перевірок стану їх здоров'я;


забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації осіб, які займаються відправленням небезпечних вантажів, та їх медичного огляду;
59.
надавати в установленому порядку необхідну інформацію про відправлення небезпечних вантажів іншим суб'єктам перевезення та органам, зазначеним у статтях 11 i 18 цього Закону;
-39- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "в установленому порядку".

Відхилено
(Застереження "в установленому порядку" передбачає, що такий порядок додатково встановлюється відповідними нормативно-правовими актами з питань перевезень небезпечних вантажів).

надавати в установленому порядку необхідну інформацію про відправлення небезпечних вантажiв іншим суб'єктам перевезення та органам, зазначеним у статтях 10, 15 і 16 цього Закону;
60.
застрахувати в установленому порядку свою відповідальність за негативні наслідки перевезення небезпечних вантажiв;
-40- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст " в установленому порядку".

Відхилено. (Попереднє обгрунтування).
застрахувати в установленому порядку свою відповідальність за негативні наслідки перевезення небезпечних вантажiв;
61.
відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок порушення ними законодавства з питань перевезення небезпечних вантажiв.
-41- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Доповнити частину другу статті 8 абзацом такого змісту: "забезпечувати захист, охорону i безпеку навколишнього природного середовища, людей, тварин".

Вiдхилено.
Метою всього законопроекту є забезпечення захисту навколишнього природного середовища, людей, тварин. Це досягається впровадженням усього комплексу заходів, а не лише обов'язками відправників, перевізників i одержувачів вантажів.
відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок порушення ними законодавства з питань перевезення небезпечних вантажiв.
62.
Стаття 9. Права та обов'язки перевiзникiв у сфері перевезення небезпечних вантажів


Стаття 8. Права та обов'язки перевізника у сфері перевезення небезпечних вантажів
63.
Перевізники небезпечних вантажів мають право на:


Перевізник небезпечних вантажів має право на:
64.
своєчасне одержання небезпечного вантажу разом з відповідними документами з повною інформацією про вантаж;


своєчасне одержання небезпечного вантажу разом з відповідними документами з повною інформацією про вантаж;
65.
проведення всебічної передбаченої законодавством перевірки небезпечного вантажу, що приймається до перевезення, та документів на нього;


проведення всебічної передбаченої законодавством перевірки небезпечного вантажу, що приймається до перевезення, та документів на нього;
66.
відмову у прийнятті до перевезення небезпечного вантажу у разі невідповідності вантажу або документів на нього встановленим вимогам;


відмову у прийнятті до перевезення небезпечного вантажу у разі невідповідності вантажу або документів на нього встановленим вимогам;
67.
відшкодування збитків, заподіяних їм унаслідок подання вантажовідправником недостовірної інформації про вантаж або несвоєчасного прийняття його вантажоодержувачем.


відшкодування збитків, заподіяних йому внаслідок подання відправником недостовірної інформації про вантаж або несвоєчасного прийняття його вантажоодержувачем.
68.
Перевізники небезпечних вантажів зобов'язані:


Перевізник небезпечних вантажів зобов'язаний:
69.
приймати небезпечні вантажі до перевезення, якщо вантаж i документи на нього відповідають встановленим вимогам;


приймати небезпечні вантажі до перевезення, якщо вантаж i документи на нього відповідають встановленим вимогам;
70.
забезпечувати перевезення небезпечних вантажів у визначених встановленим порядком умовах певними транспортними засобами;
-42- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Доповнити абзац словами: "в разі дорожнього перевезення розробити та узгодити з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України умови безпечного перевезення автомобільним транспортом небезпечних вантажів, аварійні картки системи інформації про небезпеку, забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів в підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та отримання відповідного свідоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу, під час перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту, дотримуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу".
Враховано

забезпечувати перевезення небезпечних вантажiв у встановленому порядку визначеними транспортними засобами;
в разі дорожнього перевезення розробити та узгодити з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України умови безпечного перевезення небезпечних вантажів, аварійні картки системи інформації про небезпеку, забезпечити своєчасний огляд транспортних засобів у підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України та отримання відповідного свідоцтва про допуск до перевезення небезпечного вантажу, під час перевезення не відхилятися від узгодженого маршруту, дотримуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і вантажу;
71.
перевозити у встановлений строк небезпечний вантаж та передавати його вантажоодержувачу;


перевозити у встановлений строк небезпечний вантаж та передавати його одержувачу;
72.
зберігати небезпечний вантаж та здійснювати заходи щодо його безпеки;
-43- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "здійснювати заходи щодо його безпеки" замінити текстом "забезпечувати його належне зберігання".
Враховано
забезпечувати належне зберігання небезпечного вантажу;
73.
у відповідних випадках здiйснювати заходи фізичного захисту i охороняти небезпечний вантаж;


здiйснювати заходи фізичного захисту i охороняти небезпечний вантаж;
74.
забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, та перевірок стану їх здоров'я;
-44- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Після слів "небезпечних вантажів" доповнити словами "та перевірок стану їх здоров'я; в разі дорожнього перевезення забезпечувати одержання водіями свідоцтв про допуск про перевезення небезпечних вантажів, встановленого зразку після навчання та складання відповідних іспитів в Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, забезпечити періодичне направлення водіїв для вище вказаного навчання".

Враховано

забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації осіб, які здійснюють перевезення небезпечних вантажiв, та їх медичного огляду; в разі дорожнього перевезення забезпечувати одержання водіями свідоцтв про допуск до перевезення небезпечних вантажів встановленого зразка після навчання та складання відповідних іспитів в Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;
75.
надавати в установленому порядку необхідну інформацію про перевезення небезпечних вантажiв іншим суб'єктам перевезення та органам, зазначеним у статтях 11 i 18 цього Закону;
-45- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "в установленому порядку".

Відхилено (Попереднє обгрунтування).
надавати в установленому порядку необхідну інформацію про перевезення небезпечних вантажiв іншим суб'єктам перевезення та органам, зазначеним у статтях 10, 15 i 16 цього Закону, в разі дорожнього перевезення - Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України;


-46- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац доповнити словами "в разі дорожнього перевезення - Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України".

Враховано


76.
застрахувати в установленому порядку свою відповідальність за негативні наслідки перевезення небезпечних вантажiв;
-47- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "в установленому порядку".

Відхилено (Попереднє обгрунтування).
застрахувати в установленому порядку свою відповідальність за негативні наслідки перевезення небезпечних вантажiв;
77.
відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок порушення ними законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів.
-48- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину другу статті 9 заповнити абзацом такого змісту: "забезпечувати захист, охорону i безпеку навколишнього природного середовища, людей, тварин".

Відхилено. (Обгрунтування до п. 61).
відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок порушення ним законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів.
78.
Стаття 10. Права та обов'язки одержувачів у сфері перевезення небезпечних вантажів


Стаття 9. Права та обов'язки одержувача у сфері перевезення небезпечних вантажів
79.
Одержувачі небезпечних вантажів мають право на:


Одержувач небезпечних вантажів має право на:
80.
своєчасне одержання небезпечних вантажів разом з документами на них;


своєчасне одержання небезпечних вантажів разом з документами на них;
81.
відшкодування у відповідних випадках збитків за втрату, пошкодження, затримку перевезення небезпечного вантажу.


відшкодування збитків за втрату, пошкодження, затримку перевезення небезпечного вантажу.
82.
Одержувачі небезпечних вантажів зобов'язані:


Одержувач небезпечних вантажів зобов'язаний:
83.
своєчасно приймати небезпечний вантаж, що надійшов на їх адресу, та документи на нього;


своєчасно прийняти небезпечний вантаж, що надійшов на його адресу, та документи на нього;
84.
здійснювати заходи щодо збереження та забезпечення безпеки небезпечних вантажів;


здійснювати заходи щодо збереження та забезпечення безпеки небезпечних вантажів;
85.
забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації осіб, які займаються прийманням небезпечних вантажів, та перевірок стану їх здоров'я;


забезпечувати проведення спеціального навчання, підвищення кваліфікації осіб, які займаються прийманням небезпечних вантажів, та їх медичного огляду;
86.
надавати в установленому порядку необхідну інформацію про одержання небезпечних вантажів іншим суб'єктам перевезення та органам, зазначеним у статтях 11 i 18 цього Закону;
-49- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "в установленому порядку".

Відхилено. (Попереднє обгрунтування).
надавати в установленому порядку необхідну інформацію про одержання небезпечних вантажів іншим суб'єктам перевезення та органам, зазначеним у статтях 10, 15 i 16 цього Закону;
87.
застрахувати в установленому порядку свою відповідальність за негативні наслідки перевезення небезпечних вантажів;
-50- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст " в установленому порядку".

Відхилено. (Попереднє обгрунтування).
застрахувати в установленому порядку свою відповідальність за негативні наслідки перевезення небезпечних вантажів;
88.
відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок несвоєчасного прийняття небезпечних вантажів та порушення ними законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів.
-51- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину другу статті 10 доповнити абзацом такого змісту: "забезпечувати захист, охорону i безпеку навколишнього природного середовища, людей, тварин".
Відхилено. (Обґрунтування до п. 61).
відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок несвоєчасного прийняття небезпечних вантажів і порушення ним законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів.
89.
РОЗДІЛ III. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ


РОЗДІЛ III. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
90.
Стаття 11. Органи, що здійснюють державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів


Стаття 10. Органи, які здійснюють державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів
91.
Державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, а також спеціально уповноважені державні органи відповідно до їх компетенції.
-52- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Після слів "місцевого самоврядування" доповнити словами "Міністерство транспорту України, Міністерство внутрішніх справ України через Державтоінспекцію".
Враховано

Державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, а також інші спецiально уповноважені державні органи відповідно до їх компетенції.
92.
Стаття 12. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері перевезення небезпечних вантажів


Стаття 11. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері перевезення небезпечних вантажів
93.
До компетенції Кабінету Міністрів України у сфері небезпечних вантажів належить:
-53- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після слів "України у сфері" доповнити словом "перевезення".

Враховано
До компетенції Кабінету Міністрів України у сферi перевезення небезпечних вантажів належить:
94.
забезпечення проведення державної політики у сферi перевезення небезпечних вантажів;
-54- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "забезпечення проведення" замінити текстом "проведення".

Враховано
проведення державної політики у сферi перевезення небезпечних вантажів;
95.
розроблення i реалізація загальнодержавної програми забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів;
-55- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Слово "реалізація" замінити на слово "здійснення".

Враховано
розробка i здійснення загальнодержавної програми забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів;


-56- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Доповнити статтю абзацом такого змісту:
"встановлення порядку спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів;".

Враховано

встановлення порядку спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів;
96.
забезпечення розроблення нормативно-правових актів у сферi перевезення небезпечних вантажів;
-57- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац четвертий статті 12 виключити.

Враховано

97.
вжиття заходів до запобігання незаконному міжнародному перевезенню небезпечних вантажів;


вжиття заходів до запобігання незаконному міжнародному перевезенню небезпечних вантажів;
98.
спрямування i координація роботи органів, спеціально уповноважених здійснювати державне управління та державне регулювання безпеки у сферi перевезення небезпечних вантажів;


спрямування i координація роботи органів, спеціально уповноважених здійснювати державне управління та державне регулювання безпеки у сферi перевезення небезпечних вантажів.
99.
затвердження Державного реєстру небезпечних вантажів, які допускаються для перевезення на території України.
-58- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац виключити.
Враховано


100.
Стаття 13. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері перевезення небезпечних вантажів


Стаття 12. Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері перевезення небезпечних вантажів
101.
До компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері перевезення небезпечних вантажів належить:


До компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері перевезення небезпечних вантажів належить:
102.
здiйснення нормативного регулювання діяльності транспорту загального користування, санiтарно-епiдемiчних та медичних служб у частині перевезення небезпечних вантажів відповідно до вимог нормативно-правових актів органів, спеціально уповноважених здійснювати державне управління та державне регулювання безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів;
-59- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "здійснення нормативного" замінити текстом "нормативне".

Враховано
нормативне регулювання діяльності транспорту, санiтарно-епiдемiчних та медичних служб у сфері перевезення небезпечних вантажів відповідно до вимог нормативно-правових актів органів, спеціально уповноважених здійснювати державне управління та державне регулювання безпеки у сферi перевезення небезпечних вантажів;


-60- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після слів "відповідно до вимог" додати текст "чинного законодавства та".
Нормативно-правові акти є частиною чинного законодавства.
Відхилено

103.
забезпечення розроблення, затвердження i реалізація республіканської програми забезпечення перевезення небезпечних вантажів вiдповiдно до загальнодержавної програми.


розробка, затвердження i реалізація республіканської програми забезпечення перевезення небезпечних вантажів вiдповiдно до загальнодержавної програми.
104.
Стаття 14. Компетенція місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сферi перевезення небезпечних вантажів105.
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції, визначеної законодавством України, у сферi перевезення небезпечних вантажів здійснюють:
-61- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "у межах своєї компетенції, визначеної законодавством України".

Відхилено.
Компетенція місцевих державних адміністрацій i органів місцевого самоврядування визначається окремими законами України.

106.
реалізацію загальнодержавних, розроблення та реалізацію мiсцевих програм забезпечення перевезень небезпечних вантажів;107.
визначення регулярних маршрутів перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом та контроль за перевезенням таких вантажів іншими видами транспорту;
-62- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац виключити.

Враховано

108.
виконання інших функцій, встановлених законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів.109.
Стаття 15. Спеціально уповноважені органи державного управління у сфері перевезення небезпечних вантажів


Стаття 13. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері перевезення небезпечних вантажів
110.
Органами, спеціально уповноваженими здійснювати державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів, є центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту та інші центральні органи виконавчої влади, зазначені у статті 17 цього Закону, відповідно до їх компетенцiї.
-63- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "відповідно до їх компетенції"

Відхилено.
Компетенція центральних органів виконавчої влади визначається спеціальними нормативно-правовими актами.
Спеціально уповноваженими органами у сфері перевезення небезпечних вантажів, є центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту та інші органи виконавчої влади, зазначені у статтях 15 і 16 цього Закону, вiдповiдно до їх компетенції.
111.
Стаття 16. Компетенція центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у сфері перевезення небезпечних вантажів


Стаття 14. Компетенція центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у сфері перевезення небезпечних вантажів
112.
До компетенції центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у сфері перевезення небезпечних вантажів (компетентного органу України з перевезення небезпечних вантажів) належить:


До компетенції центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту у сфері перевезення небезпечних вантажів (компетентного органу України з перевезення небезпечних вантажів) належить:
113.
розроблення i затвердження нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажів та забезпечення ліквідації наслідків аварій, що виникають під час перевезення небезпечних вантажів, а також погодження нормативів i правил щодо безпеки перевезення;
-64- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після слів "правил щодо безпеки" доповнити словом "їх".

-65- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Слова "щодо безпеки переведення" замінити словами: "екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров'я людей та санiтарно-епiдемiчного благополуччя населення під час перевезення небезпечних вантажів".
Після слів "з питань перевезення небезпечних вантажiв" доповнити словами "(крім нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом які розробляються Державтоінспекцією та затверджуються Міністерством внутрішніх справ України)".

Враховано
Враховано
розробка i затвердження нормативно-правових актiв з питань перевезення небезпечних вантажiв (крім нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів які розробляються Державтоінспекцією та затверджуються Міністерством внутрішніх справ України) та забезпечення ліквідації наслідків аварій, що виникають пiд час перевезення небезпечних вантажiв, а також погодження нормативів i правил екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров'я людей та санiтарно-епiдемiчного благополуччя населення під час перевезення небезпечних вантажів;
114.
організація проведення робіт з обов'язкової сертифікації послуг з перевезення небезпечних вантажiв, їх упаковок (тари), контейнерів, цистерн i засобів пакування, якi можуть використовуватися для перевезення цих вантажiв;
-66- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після слів "Організація проведення" вилучити текст "робіт з"

Враховано-67- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Після абзацу третього статтю 16 доповнити абзацом: "організація надання безкоштовної медичної допомоги в разі одержання тілесних ушкоджень чи отруєння на роботі".

Відхилено.
Пропозиція стосується питань щодо гарантій прав громадян на охорону праці. Ці гарантії вже визначені Законом України "Про охорону праці", статтю 11 якого встановлено обов'язок власника відшкодувати потерпілому витрати на лікування та інші види медичної i соціальної допомоги, в разі ушкодження здоров'я, пов'язаного з виконанням трудових обов'язків.-68- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац виключити.

Враховано


115.
встановлення порядку спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів;
-69- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац четвертий статті 16 вилучити.

Враховано


116.
контроль за додержанням законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів;
-70- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац доповнити словами "крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів яке контролюється Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України".

Враховано

контроль за додержанням законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажiв (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів яке контролюється Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України);
117.
прийняття в установленому порядку рішень про умови перевезення небезпечних вантажiв, якщо такі умови не передбачені у відповідних нормативно-правових актах;
-71- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "в установленому порядку".

-72- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Після слів "небезпечних вантажiв" доповнити словами "(у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів такі умови встановлюються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України)".

Відхилено. (Обґрунтування було наведено у п. 48).Враховано
прийняття в установленому порядку рішень про умови перевезення небезпечних вантажiв (у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів такі умови встановлюються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України), якщо такi умови не передбачені у відповідних нормативно-правових актах;
118.
затвердження результатів випробування небезпечних вантажiв з метою проведення їх класифікації;
-73- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац виключити.

Враховано


119.
подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про внесення вантажiв, які визнано небезпечними, до Державного реєстру небезпечних вантажiв;
-74- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац виключити.
Враховано


120.
створення інспекцій, які належать до сфери управління компетентного органу України з перевезення небезпечних вантажiв i виконують його завдання;
-75- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац дев'ятий статті 16 виключити.

Враховано

121.
інформування Комітету експертів ООН з перевезення небезпечних вантажів про результати класифікації небезпечних вантажів в Українi, які раніше не були визнані такими, та про зміни у класифікації небезпечних вантажів;


інформування Комітету експертів ООН з перевезення небезпечних вантажів про результати класифікації небезпечних вантажів в Українi, які раніше не були визнані такими, та про зміни у класифікації небезпечних вантажів;
122.
здійснення міжнародного співробітництва у сфері перевезення небезпечних вантажів.


здійснення міжнародного співробітництва у сфері перевезення небезпечних вантажів.
123.
Стаття 17. Компетенція інших центральних органів виконавчої влади у сфері перевезення небезпечних вантажів


Стаття 15. Компетенція інших центральних органів виконавчої влади у сфері перевезення небезпечних вантажів
124.
До компетенції інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів, належить:


До компетенції інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів, належить:
125.
1) у галузі промислової політики:


1) у галузі промислової політики:
126.
участь у визначенні умов безпечного перевезення небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій, що виникли у процесі їх перевезення;
-76- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац доповнити словами "в разі дорожнього перевезення - за погодженням з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України".

Враховано

участь у визначенні умов безпечного перевезення небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій, що виникли у процесі їх перевезення; у разі дорожнього перевезення - за погодженням з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України;
127.
прийняття рішень про перевезення окремих вантажів на особливих умовах, які віднесено до його компетенції, якщо це обумовлено в нормативно-правових актах;
-77- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "якщо це обумовлено в нормативно-правових актах".

Враховано
визначення порядку перевезення окремих вантажів, які віднесено до його компетенції відповідно до нормативно-правових актів; у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів - за погодженням з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України;


-78- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац третій пункту 1 статті 17 викласти в такій редакції: "Відповідно до нормативно-правових актів визначення порядку перевезення окремих вантажів, які віднесено до його компетенції".
Доповнити абзац словами "у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів - з обов'язковим погодженням з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України".

Враховано

128.
2) у галузі стандартизації, метрології та сертифікації:
-79- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Пункт другий виключити.
Враховано


129.
організація виконання завдань, визначених статтею 6 цього Закону, розроблення та затвердження відповідних державних стандартів України;130.
затвердження переліку послуг з перевезення небезпечних вантажiв, якi підлягають обов'язковій сертифікації;131.
3) у галузі праці та соціальної політики:


2) у галузі праці та соціальної політики:
132.
організація та здійснення державного нагляду за дотриманням вимог актiв законодавства про охорону праці під час перевезення небезпечних вантажiв;
-80- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Слова "під час перевезення небезпечних вантажів" замінити словами: "щодо діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів".

Враховано
організація та здійснення державного нагляду за додержанням вимог законодавства про охорону праці щодо діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечних вантажів;
133.
участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажiв.


участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажiв;
134.
Стаття 18. Органи, що здійснюють державне регулювання безпеки перевезення небезпечних вантажiв
-81- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 18 перенести до статті 17 пунктом 4, назву статті, абзаци перший та другий замінити текстом:
"4) у галузі охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, охорони здоров'я".

Враховано
3) у галузі екології, природних ресурсів, охорони здоров'я:
135.
Органами, спеціально уповноваженими здійснювати державне регулювання безпеки перевезення небезпечних вантажiв, є центральні органи виконавчої влади в галузi охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, охорони здоров'я.136.
У межах компетенції, визначеної законодавством України, ці органи здійснюють:137.
розроблення та затвердження нормативів i правил безпеки перевезення небезпечних вантажiв та ліквідації наслідків аварій, що сталися під час їх перевезення, здійснення нагляду i контролю за виконанням цих нормативів i правил;
-82- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац третій статті 18 викласти в такій редакції:
"розроблення та затвердження нормативів i правил екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров'я людей та санiтарно-епiдемiчного благополуччя населення під час перевезення небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій, що сталися під час їх перевезення, здійснення нагляду i контролю за виконанням цих нормативів i правил; в разі дорожнього перевезення зазначені нормативи і правила узгоджуються з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України".
Враховано

розробка та затвердження нормативів i правил екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров'я людей та санiтарно-епiдемiчного благополуччя населення під час перевезення небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій, що сталися під час їх перевезення, здійснення нагляду i контролю за виконанням цих нормативів i правил; в разі дорожнього перевезення зазначені нормативи і правила погоджуються з Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України;
138.
виконання інших функцій, визначених законодавством з питань перевезення небезпечних вантажiв.


виконання інших функцій, визначених законодавством з питань перевезення небезпечних вантажiв;


-83- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Доповнити Закон новою статтею такого змісту:
"Стаття 16. Компетенція Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом
До компетенції Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом належить:
розроблення і подання на затвердження Міністерству внутрішніх справ України за погодженням з Міністерством транспорту України нормативно-правових актів з питань перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом;
контроль безпеки дорожнього руху під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, у тому числі забезпечення організації підготовки водіїв автотранспортних засобів, здійснення приймання іспитів з видачею відповідних свідоцтв установленого зразку, забезпечення проведення експертної оцінки і погодження умов, необхідних для перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, оформлення на спеціальних бланках і видачу у встановленому порядку дозволів на перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом".
Враховано

Стаття 16. Компетенція Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів
До компетенції Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів належить:
розробка і подання на затвердження Міністерству внутрішніх справ України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів;
контроль безпеки дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів , додержання законодавства, правил і нормативів у цій сфері, у тому числі забезпечення організації підготовки водіїв автотранспортних засобів, здійснення приймання іспитів з видачею відповідних свідоцтв установленого зразку, забезпечення проведення експертної оцінки і погодження умов, необхідних для дорожнього перевезення небезпечних вантажів, оформлення на спеціальних бланках і видачу у встановленому порядку дозволів на дорожнє перевезення небезпечних вантажів.
Стаття 17. Компетенція місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сферi перевезення небезпечних вантажiв
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції, визначеної законодавством України, у сферi перевезення небезпечних вантажiв здійснюють:
реалізацію загальнодержавних програм забезпечення перевезення небезпечних вантажів , розробку та реалізацію місцевих програм забезпечення перевезень небезпечних вантажiв;
виконання інших функцій, встановлених законодавством з питань перевезення небезпечних вантажiв.
139.
РОЗДІЛ IV. ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ


РОЗДІЛ IV. ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
140.
Стаття 19. Умови перевезення небезпечних вантажiв


Стаття 18. Умови перевезення небезпечних вантажiв
141.
Умови перевезення небезпечних вантажiв визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність транспорту. У разі відсутності таких актів небезпечний вантаж допускається до перевезення на умовах, встановлених за рішенням органів, зазначених у статтях 15 та 18 цього Закону.
-84- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Статтю доповнити словами "в разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів умови перевезення встановлюються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України".
Враховано

Умови перевезення небезпечних вантажiв визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність транспорту. У разi відсутності таких актів небезпечний вантаж допускається до перевезення на умовах, встановлених за рішенням органів, зазначених у статтях 13, 15 та 16 цього Закону. В разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів умови перевезення встановлюються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України.
142.
Стаття 20. Вимоги до транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі


Стаття 19. Вимоги до транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі
143.
Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, державним стандартам, а також у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркування i свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажiв.
-85- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Статтю доповнити словами "в разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідні свідоцтва, встановлені законодавством, видаються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України".
Враховано

Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам державних стандартів, безпеки, охорони праці та екології, а також у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркування i свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажiв. В разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідні свідоцтва, встановлені законодавством, видаються Державтоінспекцією Міністерства внутрішніх справ України.
144.
Стаття 21. Документи на перевезення небезпечних вантажiв


Стаття 20. Документи на перевезення небезпечних вантажiв
145.
Перевезення небезпечних вантажiв допускається за наявності відповідно оформлених перевізних документів, перелік i порядок подання яких визначається нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність транспорту.


Перевезення небезпечних вантажів допускається за наявності відповідно оформлених перевізних документів, перелік i порядок подання яких визначається нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність транспорту.
146.
Стаття 22. Фізичний захист i супроводження небезпечних вантажів


Стаття 21. Фізичний захист i супроводження небезпечних вантажів
147.
Фізичний захист i супроводження небезпечних вантажів здійснюється відповідно до порядку, встановленого нормативно-правовими актами з питань перевезення небезпечних вантажів залежно від їх класифікації та виду транспорту, якими вони перевозяться.


Фізичний захист i супроводження небезпечних вантажів здійснюються у порядку, встановленому нормативно-правовими актами з питань перевезення небезпечних вантажів залежно від їх класифікації та виду транспорту, яким вони перевозяться.
148.
Стаття 23. Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів та працівників, які беруть участь у перевезенні таких вантажів


Стаття 22. Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів і працівників, які беруть участь у перевезенні таких вантажів
149.
Відповідальність суб'єктів перевезення небезпечних вантажів повинна бути застрахована в установленому порядку.
-86- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "в установленому порядку".

Відхилено
(Обгрунтування до п. 48).
Відповідальність суб'єктів перевезення небезпечних вантажів підлягає обов"язковому страхуванню у встановленому порядку.
150.
Працівники, які беруть участь у перевезенні небезпечних вантажів, повинні бути застраховані в установленому порядку від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
-87- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "в установленому порядку".

Відхилено (обгрунтування до п. 48).
Здоров"я і життя працівників, які беруть участь у перевезенні небезпечних вантажів, підлягають обов"язковому страхуванню від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання у встановленому порядку.
151.
Стаття 24. Ліквідація наслідків аварій, що виникають під час перевезення небезпечних вантажів


Стаття 23. Ліквідація наслідків аварій, що виникають під час перевезення небезпечних вантажів
152.
Ліквідацію наслідків аварій, що виникають під час перевезення небезпечних вантажів, здійснюють, залежно від категорії аварії та відповідно до плану ліквідації її наслідків, центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи i під його керівництвом відправники, перевізники, одержувачі небезпечних вантажів разом із силами цивільної оборони, іншими підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до ліквідації наслідків таких аварій, або перевізники самостійно чи із залученням відповідних підприємств, установ та організацій.


Ліквідацію наслідків аварій, що виникають під час перевезення небезпечних вантажів, здійснюють, залежно від категорії аварії та відповідно до плану ліквідації її наслідків, центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та суб"єкти перевезення небезпечних вантажів, інші підприємства, установи та організації, які залучаються до ліквідації наслідків таких аварій, або перевізник самостійно чи із залученням відповідних підприємств, установ та організацій.
153.
Стаття 25. Вирішення спорів, що виникають у сфері перевезення небезпечних вантажів


Стаття 24. Вирішення спорів, що виникають у сфері перевезення небезпечних вантажів
154.
Спори, що виникають у сфері перевезення небезпечних вантажів, вирішуються в установленому законодавством порядку.
-88- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "в установленому законодавством порядку" замінити текстом "відповідно до чинного законодавства".
Враховано
Спори, що виникають у сфері перевезення небезпечних вантажів, вирішуються відповідно до чинного законодавства.
155.
Стаття 26. Відповідальність у сфері перевезення небезпечних вантажів


Стаття 25. Відповідальність у сфері перевезення небезпечних вантажів
156.
Порушення законодавства у сфері перевезення небезпечних вантажів тягне за собою кримінальну, цивільно-правову, адміністративну або дисциплінарну відповідальність згідно із законодавством України.
-89- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 26 викласти в редакції: "За порушення законодавства про перевезення небезпечних вантажів юридичні та фізичні особи несуть відповідальність згідно чинного законодавства".
Юридичні та фізичні особи, через порушення якими законодавства про перевезення небезпечних вантажів іншим юридичним чи фізичним особам заподіяно шкоду, повинні відшкодувати її згідно чинного законодавства".
Враховано частково
За порушення законодавства про перевезення небезпечних вантажів юридичні та фізичні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
157.
Стаття 27. Міжнародні перевезення небезпечних вантажiв та міжнародне співробітництво у сфері перевезення небезпечних вантажiв


Стаття 26. Міжнародні перевезення небезпечних вантажiв і міжнародне співробітництво у сфері перевезення небезпечних вантажiв
158.
Міжнародні перевезення небезпечних вантажiв здійснюються вiдповiдно до цього Закону.
-90- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину доповнити текстом "та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано
Міжнародні перевезення небезпечних вантажiв здійснюються вiдповiдно до цього Закону та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
159.
Якщо міжнародним договором України встановлюються інші правила перевезення небезпечних вантажiв, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.


Якщо міжнародним договором України встановлюються інші правила перевезення небезпечних вантажiв, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
160.
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері перевезення небезпечних вантажiв відповідно до норм міжнародного права.
-91- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину третю вважати частиною першою.

Відхилено.
Підставою міжнародних перевезень небезпечних вантажів є міжнародний договір, а не міжнародне співробітництво, яке є інструментом для укладання договорів.
Тому основне викладається на початку.

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері перевезення небезпечних вантажiв відповідно до норм міжнародного права.


-92- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Статтю 27 доповнити новою частиною наступного змісту: "Міжнародне перевезення небезпечних відходів через територію України здійснюється виключно у прямому сполученні одним видом транспорту без перевантаження на інший.
Контроль за додержанням цієї норми здійснюється в зонах митного контролю".

Відхилено.
Порядок перевезення небезпечних відходів встановлено Законом України "Про відходи". Згідно із статтею 36 цього Закону, порядок транзиту через територію України окремих видів відходів установлюється Кабінетом Міністрів України.-93- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "Розділ У" виключити.

Відхилено.
Прикінцеві положення є окремим розділом законопроекту.

161.
РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
162.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
163.
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить йому.
-94- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Пункт 2 Розділу У викласти в такій редакції:
"До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону".

Враховано
2. До приведення законів України, інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
164.
3. Кабінетові Міністрів України протягом шести місяців після опублікування цього Закону:
-95- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Слова "після опублікування цього Закону" замінити словами: "з набрання чинності цим Законом".

Враховано
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
165.
підготувати i подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін i доповнень до законодавчих актiв у зв'язку з прийняттям цього Закону;


підготувати i подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актiв у зв'язку з прийняттям цього Закону;
166.
привести свої рішення у вiдповiднiсть з цим Законом;
-96- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Слово "рішення" замістити словами "нормативно-правові акти".

Враховано
привести свої нормативно-правові акти у вiдповiднiсть з цим Законом;
167.
розробити нормативно-правовi акти, передбачені цим Законом;
-97- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац викласти в такій редакції: "відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом".

Враховано
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
168.
забезпечити розроблення, перегляд i скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у зв'язку з прийняттям цього Закону.
-98- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Абзац викласти в редакції: "забезпечити перегляд i скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".
Враховано

забезпечити перегляд i скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні