Назва: Про органи самоорганізації населення
Автор: Комітет з питань
Головний комітет: Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України


Закон України
1.
Про органи самоорганiзацiї населення


Про органи самоорганiзацiї населення
2.
Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Мета Закону


Стаття 1. Мета Закону
4.
Цей Закон визначає правовий статус, порядок органiзацiї та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення.


Цей Закон визначає правовий статус, порядок органiзацiї та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення.
5.
Стаття 2. Основнi термiни, використанi в цьому Законi


Стаття 2. Основнi термiни, використанi в цьому Законi
6.
Основнi термiни, використанi в цьому Законi, мають такi значення:
-1- Президент України
Статтю 2 Закону викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі
Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:
Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які тимчасово або постійно проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом;
Власні повноваження органу самоорганізації населення - повноваження, надані відповідно до Конституції та законів України сільською, селищною, міською або районною у місті (у разі її створення) радою органу самоорганізації населення під час його утворення;
делеговані повноваження органу самоорганізації населення - повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення".
Враховано
частково
Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:
Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом;


7.
органи самоорганiзацiї населення - виборнi органи, що створюються частиною жителiв, якi тимчасово або постiйно проживають на вiдповiднiй територiї в межах села, селища, мiста;8.
власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це повноваження, вiднесенi Конституцiєю та законами України до вiдання цього органу;


власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це повноваження, вiднесенi Конституцiєю та законами України до вiдання цього органу;
9.
делегованi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це власнi повноваження сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi (у разi її створення) ради, якими вона надiляє орган самоорганiзацiї населення з передачею вiдповiдних коштiв, а також матерiально-технiчних та iнших ресурсiв, необхiдних для їх здiйснення.


делегованi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це власнi повноваження сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi (у разi її створення) ради, якими вона надiляє орган самоорганiзацiї населення з передачею вiдповiдних коштiв, а також матерiально-технiчних та iнших ресурсiв, необхiдних для їх здiйснення.
10.
Стаття 3. Поняття органу самоорганiзацiї населення


Стаття 3. Поняття органу самоорганiзацiї населення
11.
1. Орган самоорганiзацiї населення є однiєю з форм участi членiв територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах у вирiшеннi окремих питань мiсцевого значення.


1. Орган самоорганiзацiї населення є однiєю з форм участi членiв територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах у вирiшеннi окремих питань мiсцевого значення.
12.
2. Органами самоорганiзацiї населення є будинковi, вуличнi, квартальнi комiтети, комiтети мiкрорайонiв, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.


2. Органами самоорганiзацiї населення є будинковi, вуличнi, квартальнi комiтети, комiтети мiкрорайонiв, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.
13.
3. Основними завданнями органiв самоорганiзацiї населення є:


3. Основними завданнями органiв самоорганiзацiї населення є:
14.
1) створення умов для участi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в межах Конституцiї i законiв України;


1) створення умов для участi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в межах Конституцiї i законiв України;
15.
2) задоволення соцiальних, культурних, побутових та iнших потреб жителiв шляхом сприяння у наданнi їм вiдповiдних послуг;


2) задоволення соцiальних, культурних, побутових та iнших потреб жителiв шляхом сприяння у наданнi їм вiдповiдних послуг;
16.
3) участь у реалiзацiї соцiально-економiчного, культурного розвитку вiдповiдної територiї, iнших мiсцевих програм.


3) участь у реалiзацiї соцiально-економiчного, культурного розвитку вiдповiдної територiї, iнших мiсцевих програм.
17.
Стаття 4. Законодавство про органи самоорганiзацiї населення


Стаття 4. Законодавство про органи самоорганiзацiї населення
18.
1. Органи самоорганiзацiї населення дiють на пiдставi Конституцiї України, цього та iнших законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади (а в Автономнiй Республiцi Крим - також нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим та рiшень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим), рiшень вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування, рiшень мiсцевого референдуму, статутiв територiальних громад, розпоряджень сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, виданих у межах своїх повноважень, положень про органи самоорганiзацiї населення, рiшень зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, якi їх обрали.


1. Органи самоорганiзацiї населення дiють на пiдставi Конституцiї України, цього та iнших законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади (а в Автономнiй Республiцi Крим - також нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим та рiшень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим), рiшень вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування, рiшень мiсцевого референдуму, статутiв територiальних громад, розпоряджень сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, виданих у межах своїх повноважень, положень про органи самоорганiзацiї населення, рiшень зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, якi їх обрали.
19.
2. Орган самоорганiзацiї населення, утворений за дозволом районної у мiстi ради, керується у своїй дiяльностi також рiшеннями мiської ради та її виконавчого органу.


2. Орган самоорганiзацiї населення, утворений за дозволом районної у мiстi ради, керується у своїй дiяльностi також рiшеннями мiської ради та її виконавчого органу.
20.
Стаття 5. Принципи органiзацiї та дiяльностi органу самоорганiзацiї населення


Стаття 5. Принципи органiзацiї та дiяльностi органу самоорганiзацiї населення
21.
Органiзацiя та дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення грунтуються на принципах:


Органiзацiя та дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення грунтуються на принципах:
22.
1) законностi;


1) законностi;
23.
2) гласностi;


2) гласностi;
24.
3) добровiльностi щодо взяття окремих повноважень сiльської, селищної, мiської, районної в мiстi (у разi її створення) ради;


3) добровiльностi щодо взяття окремих повноважень сiльської, селищної, мiської, районної в мiстi (у разi її створення) ради;
25.
4) територiальностi;


4) територiальностi;
26.
5) виборностi;


5) виборностi;
27.
6) пiдзвiтностi, пiдконтрольностi та вiдповiдальностi перед вiдповiдними радами;


6) пiдзвiтностi, пiдконтрольностi та вiдповiдальностi перед вiдповiдними радами;
28.
7) пiдзвiтностi, пiдконтрольностi та вiдповiдальностi перед жителями, якi обрали орган самоорганiзацiї населення;


7) пiдзвiтностi, пiдконтрольностi та вiдповiдальностi перед жителями, якi обрали орган самоорганiзацiї населення;
29.
8) фiнансової та органiзацiйної самостiйностi.


8) фiнансової та органiзацiйної самостiйностi.
30.
Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення


Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення
31.
1. Обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть жителі, якi проживають на вiдповiднiй територiї і мають право голосу.
-2- Президент України
у частині першій статті 6 слова "і мають право голосу" виключити.

-3-Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка № 397)
У частині першій статті 6 після слів "жителі, які" доповнити словами "на законних підставах"
Враховано
Враховано

1. Обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть жителі, якi на законних підставах проживають на вiдповiднiй територiї.

32.

2. Забороняються будь-якi обмеження права жителів, якi проживають на вiдповiднiй територiї, на участь у відповідному органi самоорганiзацiї населення залежно вiд їх раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мовних або iнших ознак.


2. Забороняються будь-якi обмеження права жителів, якi проживають на вiдповiднiй територiї, на участь у відповідному органi самоорганiзацiї населення залежно вiд їх раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мовних або iнших ознак.
33.
Стаття 7. Територiя, в межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення


Стаття 7. Територiя, в межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення
34.
1. Орган самоорганiзацiї населення створюється за територiальною ознакою.


1. Орган самоорганiзацiї населення створюється за територiальною ознакою.
35.
2. Територiєю, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення, може бути частина територiї села, селища, мiста, району в мiстi, у межах якої проживають жителi, якi обрали цей орган.


2. Територiєю, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення, може бути частина територiї села, селища, мiста, району в мiстi, у межах якої проживають жителi, якi обрали цей орган.
36.
3. Територiя, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення, визначається рiшенням ради, що дала дозвiл на створення:


3. Територiя, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення, визначається рiшенням ради, що дала дозвiл на створення:
37.
а) сiльського, селищного комiтету - в межах територiї села, селища, якщо його межi не спiвпадають з межами дiяльностi сiльської, селищної ради;


а) сiльського, селищного комiтету - в межах територiї села, селища, якщо його межi не спiвпадають з межами дiяльностi сiльської, селищної ради;
38.
б) вуличного, квартального комiтету - в межах територiї кварталу, кiлькох, однiєї або частини вулицi з прилеглими провулками в мiсцях iндивiдуальної забудови;


б) вуличного, квартального комiтету - в межах територiї кварталу, кiлькох, однiєї або частини вулицi з прилеглими провулками в мiсцях iндивiдуальної забудови;
39.
в) комiтету мiкрорайону - в межах територiї окремого мiкрорайону, житлово-експлуатацiйної органiзацiї в мiстах;


в) комiтету мiкрорайону - в межах територiї окремого мiкрорайону, житлово-експлуатацiйної органiзацiї в мiстах;
40.
г) будинкового комiтету - в межах будинку (кiлькох будинкiв) в державному i громадському житловому фондi та фондi житлово-будiвельних кооперативiв;
д) комiтету району в мiстi - в межах одного або кiлькох районiв у мiстi, якщо його межi не спiвпадають з межами дiяльностi районної у мiстi ради.


г) будинкового комiтету - в межах будинку (кiлькох будинкiв) в державному i громадському житловому фондi та фондi житлово-будiвельних кооперативiв;
д) комiтету району в мiстi - в межах одного або кiлькох районiв у мiстi, якщо його межi не спiвпадають з межами дiяльностi районної у мiстi ради.
41.
Роздiл II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
42.
Стаття 8. Порядок iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення


Стаття 8. Порядок iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення
43.
1. З iнiцiативою про створення органу самоорганiзацiї населення до сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради можуть звернутися збори (конференцiя) жителів за мiсцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителiв вiдповiдної територiї, якi мають право голосу.


1. З iнiцiативою про створення органу самоорганiзацiї населення до сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради можуть звернутися збори (конференцiя) жителів за мiсцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителiв вiдповiдної територiї, якi мають право голосу.
44.
На зборах (конференцiї) жителів за мiсцем проживання обирається також iнiцiативна група, члени якої будуть представляти iнтереси жителiв - учасникiв зборiв (конференцiї) у вiдповiднiй мiсцевiй радi.


На зборах (конференцiї) жителів за мiсцем проживання обирається також iнiцiативна група, члени якої будуть представляти iнтереси жителiв - учасникiв зборiв (конференцiї) у вiдповiднiй мiсцевiй радi.
45.
2. Рiшення зборiв (конференцiї) приймається бiльшiстю голосiв їх учасникiв.


2. Рiшення зборiв (конференцiї) приймається бiльшiстю голосiв їх учасникiв.
46.
3. Iнiцiативна група подає до сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради заяву про створення органу самоорганiзацiї населення, протокол зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання про iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення iз зазначенням основних напрямiв дiяльностi створюваного органу самоорганiзацiї населення, а також список учасникiв зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, серiї i номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборiв (конференцiї) жителів.


3. Iнiцiативна група подає до сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради заяву про створення органу самоорганiзацiї населення, протокол зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання про iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення iз зазначенням основних напрямiв дiяльностi створюваного органу самоорганiзацiї населення, а також список учасникiв зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, серiї i номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборiв (конференцiї) жителів.
47.
Стаття 9. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення


Стаття 9. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення
48.
1. Дозвiл на створення органу самоорганiзацiї населення надається сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою.


1. Дозвiл на створення органу самоорганiзацiї населення надається сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою.
49.
2. Питання про створення органу самоорганiзацiї населення, внесене на розгляд сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, розглядається на найближчому засiданнi вiдповiдної ради за участю членiв iнiцiативної групи зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання.


2. Питання про створення органу самоорганiзацiї населення, внесене на розгляд сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, розглядається на найближчому засiданнi вiдповiдної ради за участю членiв iнiцiативної групи зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання.
50.
У рiшеннi ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення мають бути обов'язково визначенi його назва, основнi напрями дiяльностi, повноваження та умови їх здійснення, територiя, в межах якої має дiяти орган самоорганiзацiї населення.


У рiшеннi ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення мають бути обов'язково визначенi його назва, основнi напрями дiяльностi, повноваження та умови їх здійснення, територiя, в межах якої має дiяти орган самоорганiзацiї населення.
51.
3. Рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення доводиться до вiдома жителiв у встановленому порядку.


3. Рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення доводиться до вiдома жителiв у встановленому порядку.
52.
4. Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада може вiдмовити у наданнi дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення, якщо iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення було здiйснено з порушенням вимог, встановлених законом.


4. Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада може вiдмовити у наданнi дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення, якщо iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення було здiйснено з порушенням вимог, встановлених законом.
53.
5. Рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про вiдмову у наданнi дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.


5. Рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про вiдмову у наданнi дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.
54.
Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганiзацiї населення


Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганiзацiї населення
55.
1. Орган самоорганiзацiї населення обирається зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання на основi загального, рiвного виборчого права шляхом таємного голосування жителiв, якi проживають на вiдповiднiй територiї. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганiзацiї населення визначається зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання.


1. Орган самоорганiзацiї населення обирається зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання на основi загального, рiвного виборчого права шляхом таємного голосування жителiв, якi на законних підставах проживають на вiдповiднiй територiї. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганiзацiї населення визначається зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання.
56.
2. Органiзацiя проведення зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради.


2. Органiзацiя проведення зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради.
57.
3. Орган самоорганiзацiї населення обирається у складi керiвника, заступника (заступникiв) керiвника, секретаря, iнших членiв. Обраними до складу органу самоорганiзацiї населення вважаються особи, якi одержали бiльше половини голосiв учасникiв зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання.


3. Орган самоорганiзацiї населення обирається у складi керiвника, заступника (заступникiв) керiвника, секретаря, iнших членiв. Обраними до складу органу самоорганiзацiї населення вважаються особи, якi одержали бiльше половини голосiв учасникiв зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання.
58.
4. Члени органу самоорганiзацiї населення можуть бути достроково вiдкликанi за рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, що утворили даний орган.


4. Члени органу самоорганiзацiї населення можуть бути достроково вiдкликанi за рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, що утворили даний орган.
59.
5. Переобрання органу самоорганiзацiї населення, вiдкликання, обрання окремих його членiв замiсть вибулих чи змiна кiлькiсного складу органу самоорганiзацiї населення здiйснюється зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання в порядку, встановленому цiєю статтею.


5. Переобрання органу самоорганiзацiї населення, вiдкликання, обрання окремих його членiв замiсть вибулих чи змiна кiлькiсного складу органу самоорганiзацiї населення здiйснюється зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання в порядку, встановленому цiєю статтею.
60.
Стаття 11. Термiн повноважень органу самоорганiзацiї населення


Стаття 11. Термiн повноважень органу самоорганiзацiї населення
61.
Орган самоорганiзацiї населення обирається термiном на строк повноважень вiдповiдної ради, якщо iнше не передбачено рiшенням ради чи положенням про орган самоорганiзацiї населення.


Орган самоорганiзацiї населення обирається термiном на строк повноважень вiдповiдної ради, якщо iнше не передбачено рiшенням ради чи положенням про орган самоорганiзацiї населення.
62.
Стаття 12. Положення про орган самоорганiзацiї населення


Стаття 12. Положення про орган самоорганiзацiї населення
63.
1. Збори (конференцiя) жителiв на пiдставi рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про створення органiв самоорганiзацiї населення вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, iнших нормативно-правових актiв, актiв та рiшень вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування затверджують положення про орган самоорганiзацiї населення (далi - Положення).


1. Збори (конференцiя) жителiв на пiдставi рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про створення органiв самоорганiзацiї населення вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, iнших нормативно-правових актiв, актiв та рiшень вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування затверджують положення про орган самоорганiзацiї населення (далi - Положення).
64.
2. У Положеннi зазначаються:


2. У Положеннi зазначаються:
65.
1) назва та юридична адреса органу самоорганiзацiї населення;


1) назва та юридична адреса органу самоорганiзацiї населення;
66.
2) основнi завдання та напрями дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;


2) основнi завдання та напрями дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;
67.
3) права i обов'язки членiв органу самоорганiзацiї населення;


3) права i обов'язки членiв органу самоорганiзацiї населення;
68.
4) територiя, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення;


4) територiя, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення;
69.
5) строк повноважень органу самоорганiзацiї населення та порядок їх дострокового припинення;


5) строк повноважень органу самоорганiзацiї населення та порядок їх дострокового припинення;
70.
6) порядок використання коштiв та iншого майна, порядок звiтностi;


6) порядок використання коштiв та iншого майна, порядок звiтностi;
71.
7) порядок припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;


7) порядок припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;
72.
8) iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення.


8) iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення.
73.
3. Контроль за додержанням органом самоорганiзацiї населення Положення про нього покладається на раду та її виконавчий орган, який здiйснив реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення.


3. Контроль за додержанням органом самоорганiзацiї населення Положення про нього покладається на раду та її виконавчий орган, який здiйснив реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення.
74.
75.
Стаття 13. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення


Стаття 13. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення
76.
1. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення є обов'язковою i здiйснюється шляхом його реєстрацiї або повiдомлення про заснування.


1. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення є обов'язковою i здiйснюється шляхом його реєстрацiї або повiдомлення про заснування.
77.
У разi реєстрацiї орган самоорганiзацiї населення набуває статусу юридичної особи.


У разi реєстрацiї орган самоорганiзацiї населення набуває статусу юридичної особи.
78.
2. Реєстрацiя органу самоорганiзацiї населення здiйснюється виконавчим комiтетом вiдповiдної ради (далi - реєструючий орган).


2. Реєстрацiя органу самоорганiзацiї населення здiйснюється виконавчим комiтетом вiдповiдної ради (далi - реєструючий орган).
79.
3. Для реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення уповноваженi зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.


3. Для реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення уповноваженi зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.
80.
До заяви про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення додаються:


До заяви про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення додаються:
81.
1) копiя рiшення вiдповiдної ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення;


1) копiя рiшення вiдповiдної ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення;
82.
2) протокол зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання з рiшеннями про обрання членiв органу самоорганiзацiї населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представникiв для проведення реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення;


2) протокол зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання з рiшеннями про обрання членiв органу самоорганiзацiї населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представникiв для проведення реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення;
83.
3) Положення, затверджене зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання, - у двох примiрниках;


3) Положення, затверджене зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання, - у двох примiрниках;
84.
4) персональний склад членiв органу самоорганiзацiї населення iз зазначенням прiзвищ, iменi та по батьковi, року народження, мiсця проживання.


4) персональний склад членiв органу самоорганiзацiї населення iз зазначенням прiзвищ, iменi та по батьковi, року народження, мiсця проживання.
85.
4. Заява про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення розглядається реєструючим органом у мiсячний термiн з дня подання всiх необхiдних документiв вiдповiдно до вимог цього Закону.


4. Заява про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення розглядається реєструючим органом у мiсячний термiн з дня подання всiх необхiдних документiв вiдповiдно до вимог цього Закону.
86.
5. Реєструючий орган може проводити перевiрку вiдомостей, що мiстяться в поданих на реєстрацiю документах.


5. Реєструючий орган може проводити перевiрку вiдомостей, що мiстяться в поданих на реєстрацiю документах.
87.
6. За результатами розгляду заяви приймається рiшення про реєстрацiю або вiдмову в реєстрацiї.


6. За результатами розгляду заяви приймається рiшення про реєстрацiю або вiдмову в реєстрацiї.
88.
7. Пiдставою для вiдмови у реєстрацiї є обрання органу самоорганiзацiї населення з порушенням вимог Конституцiї України, цього Закону, Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та iнших нормативно-правових актiв.


7. Пiдставою для вiдмови у реєстрацiї є обрання органу самоорганiзацiї населення з порушенням вимог Конституцiї України, цього Закону, Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та iнших нормативно-правових актiв.
89.
8. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10- денний термiн з дня прийняття рiшення про реєстрацiю або про вiдмову в реєстрацiї повiдомляє уповноважених зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання їх представникiв.


8. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10- денний термiн з дня прийняття рiшення про реєстрацiю або про вiдмову в реєстрацiї повiдомляє уповноважених зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання їх представникiв.
90.
9. Рiшення про вiдмову у реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.


9. Рiшення про вiдмову у реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.
91.
10. У разi внесення змiн до Положення до реєструючого органу подаються:


10. У разi внесення змiн до Положення до реєструючого органу подаються:
92.
заява, пiдписана керiвником органу самоорганiзацiї населення;


заява, пiдписана керiвником органу самоорганiзацiї населення;
93.
протокол зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання про затвердження змiн до Положення, текст змiн.


протокол зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання про затвердження змiн до Положення, текст змiн.
94.
11. Органи самоорганiзацiї населення можуть легалiзувати своє заснування шляхом письмового повiдомлення вiдповiдного виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради.


11. Органи самоорганiзацiї населення можуть легалiзувати своє заснування шляхом письмового повiдомлення вiдповiдного виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради.
95.
12. Виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради затверджує методичнi рекомендацiї порядку здiйснення легалiзацiї органiв самоорганiзацiї населення, а також надає необхiдну органiзацiйну та правову допомогу органам самоорганiзацiї населення у проведеннi їх легалiзацiї.12. Виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради затверджує методичнi рекомендацiї порядку здiйснення легалiзацiї органiв самоорганiзацiї населення, а також надає необхiдну органiзацiйну та правову допомогу органам самоорганiзацiї населення у проведеннi їх легалiзацiї.
96.
Роздiл III. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл III. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
97.
Стаття 14. Власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення


Стаття 14. Власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення
98.
1. Органу самоорганiзацiї населення у межах територiї його дiяльностi під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:


1. Органу самоорганiзацiї населення у межах територiї його дiяльностi під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:
99.
1) представляти разом з депутатами iнтереси жителiв будинку, вулицi, мiкрорайону, села, селища, мiста у вiдповiднiй мiсцевiй радi та її органах, мiсцевих органах виконавчої влади;


1) представляти разом з депутатами iнтереси жителiв будинку, вулицi, мiкрорайону, села, селища, мiста у вiдповiднiй мiсцевiй радi та її органах, мiсцевих органах виконавчої влади;
100.
2) сприяти додержанню Конституцiї та законiв України, реалiзацiї актiв Президента України та органiв виконавчої влади, рiшень мiсцевих рад та їх виконавчих органiв, розпоряджень сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, рiшень, прийнятих мiсцевими референдумами;


2) сприяти додержанню Конституцiї та законiв України, реалiзацiї актiв Президента України та органiв виконавчої влади, рiшень мiсцевих рад та їх виконавчих органiв, розпоряджень сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, рiшень, прийнятих мiсцевими референдумами;
101.
3) вносити у встановленому порядку пропозицiї до проектiв мiсцевих програм соцiально-економiчного i культурного розвитку вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць та проектiв мiсцевих бюджетiв;


3) вносити у встановленому порядку пропозицiї до проектiв мiсцевих програм соцiально-економiчного i культурного розвитку вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць та проектiв мiсцевих бюджетiв;
102.
4) органiзовувати на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робiт з благоустрою, озеленення та утримання в належному станi садиб, дворiв, вулиць, площ, паркiв, кладовищ, братських могил, обладнаннi дитячих i спортивних майданчикiв, кiмнат дитячої творчостi, клубiв за iнтересами тощо; з цiєю метою можуть створюватися тимчасовi або постiйнi бригади, використовуватися iншi форми залучення населення;


4) органiзовувати на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робiт з благоустрою, озеленення та утримання в належному станi садиб, дворiв, вулиць, площ, паркiв, кладовищ, братських могил, обладнаннi дитячих i спортивних майданчикiв, кiмнат дитячої творчостi, клубiв за iнтересами тощо; з цiєю метою можуть створюватися тимчасовi або постiйнi бригади, використовуватися iншi форми залучення населення;
103.
5) органiзовувати на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони пам'яток iсторiї та культури, лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, будiвництвi i ремонтi шляхiв, тротуарiв, комунальних мереж, об'єктiв загального користування iз дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робiт;
6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;


5) органiзовувати на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони пам'яток iсторiї та культури, лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, будiвництвi i ремонтi шляхiв, тротуарiв, комунальних мереж, об'єктiв загального користування iз дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робiт;
6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
104.
7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органiзацiям культури, фiзичної культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчостi, фiзичної культури i спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицiй народної культури, охоронi пам'яток iсторiї та культури, впровадженню в побут нових обрядiв;


7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органiзацiям культури, фiзичної культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчостi, фiзичної культури i спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицiй народної культури, охоронi пам'яток iсторiї та культури, впровадженню в побут нових обрядiв;
105.
8) органiзовувати допомогу громадянам похилого вiку, iнвалiдам, сiм'ям загиблих воїнiв, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та багатодiтним сiм'ям, а також самотнiм громадянам, дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, вносити пропозицiї з цих питань до органiв мiсцевого самоврядування;


8) органiзовувати допомогу громадянам похилого вiку, iнвалiдам, сiм'ям загиблих воїнiв, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та багатодiтним сiм'ям, а також самотнiм громадянам, дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, вносити пропозицiї з цих питань до органiв мiсцевого самоврядування;
106.
9) надавати необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здiйсненнi протипожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;


9) надавати необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здiйсненнi протипожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
107.
10) сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченнi ними охорони громадського порядку;


10) сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченнi ними охорони громадського порядку;
108.
11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;


11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;
109.
13) сприяти депутатам вiдповiдних мiсцевих рад в органiзацiї їх зустрiчей з виборцями, прийому громадян i проведеннi iншої роботи у виборчих округах;


13) сприяти депутатам вiдповiдних мiсцевих рад в органiзацiї їх зустрiчей з виборцями, прийому громадян i проведеннi iншої роботи у виборчих округах;
110.
14) iнформувати громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, органiзовувати обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань.


14) iнформувати громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, органiзовувати обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань.
111.
112.
2. Орган самоорганiзацiї населення набуває власних повноважень з дня його легалiзацiї в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.


2. Орган самоорганiзацiї населення набуває власних повноважень з дня його легалiзацiї в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.
113.
3. Орган самоорганiзацiї населення, як правило, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його дiяльностi в установленому законом порядку, окрім випадків, передбачених статтею 26 цього Закону.
4. Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада передає органу самоорганiзацiї населення вiдповiднi кошти, а також матерiально-технiчнi та iншi ресурси, необхiднi для реалiзацiї зазначених повноважень, здiйснює контроль за їх виконанням.3. Орган самоорганiзацiї населення, як правило, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його дiяльностi в установленому законом порядку, окрім випадків, передбачених статтею 26 цього Закону.
4. Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада передає органу самоорганiзацiї населення вiдповiднi кошти, а також матерiально-технiчнi та iншi ресурси, необхiднi для реалiзацiї зазначених повноважень, здiйснює контроль за їх виконанням.

114.
Стаття 15. Делегованi повноваження сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради


Стаття 15. Делегованi повноваження сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради
115.
1. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi (у разi її створення) рада може надiляти частиною своїх повноважень орган самоорганiзацiї населення, зареєстрований в порядку, встановленому частинами другою - шостою статтi 13 цього Закону, з одночасною передачею йому вiдповiдних коштiв, а також матерiально-технiчних та iнших ресурсiв, необхiдних для здiйснення цих повноважень, здiйснює контроль за їх виконанням.
-4- Президент України
Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:
"1. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада може додатково наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням".
-5- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Із частини перщої статті 15 виключити слово "своїх"
Відхилено

Враховано
1. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi (у разi її створення) рада може надiляти частиною повноважень орган самоорганiзацiї населення, зареєстрований в порядку, встановленому частинами другою - шостою статтi 13 цього Закону, з одночасною передачею йому вiдповiдних коштiв, а також матерiально-технiчних та iнших ресурсiв, необхiдних для здiйснення цих повноважень, здiйснює контроль за їх виконанням.
116.
2. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi (у разi її створення) рада не може делегувати органу самоорганiзацiї населення повноваження, вiднесенi законами України до виключної компетенцiї мiсцевої ради.


2. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi (у разi її створення) рада не може делегувати органу самоорганiзацiї населення повноваження, вiднесенi законами України до виключної компетенцiї мiсцевої ради.
117.
3. За рiшенням сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi (у разi її створення) ради орган самоорганiзацiї населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому цiєю радою.


3. За рiшенням сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi (у разi її створення) ради орган самоорганiзацiї населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому цiєю радою.
118.
4. Якщо рiшення ради про надiлення органу самоорганiзацiї населення повноваженням вiдповiдної ради не забезпечене фiнансами i майном, збори (конференцiя) жителів за мiсцем проживання, на яких обирався цей орган, можуть на цiй пiдставi звернутися до вiдповiдної ради про виключення такого повноваження з числа делегованих органу самоорганiзацiї населення.4. Якщо рiшення ради про надiлення органу самоорганiзацiї населення повноваженням вiдповiдної ради не забезпечене фiнансами i майном, збори (конференцiя) жителів за мiсцем проживання, на яких обирався цей орган, можуть на цiй пiдставi звернутися до вiдповiдної ради про виключення такого повноваження з числа делегованих органу самоорганiзацiї населення.
119.
Роздiл IV. ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл IV. ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
120.
Стаття 16. Фiнансова основа органiв самоорганiзацiї населення


Стаття 16. Фiнансова основа органiв самоорганiзацiї населення
121.
1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є кошти вiдповiдного мiсцевого бюджету, якi надаються йому сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою для здiйснення наданих органу самоорганізації населення повноважень:

-6- Президент України
Частину першу статті 16 Закону викласти у такій редакції:
"1. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є кошти відповідного місцевого бюджету, які надаються йому сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою для здійснення наданих органу самоорганізації населення повноважень."

Відхилено
1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є кошти вiдповiдного мiсцевого бюджету, якi надаються йому сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою для здiйснення наданих органу самоорганізації населення повноважень:

122.
добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб;


добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб;
123.
iнших надходжень, не заборонених законодавством.


iнших надходжень, не заборонених законодавством.
124.
125.
2. Орган самоорганiзацiї населення самостiйно використовує фiнансовi ресурси, отриманi з мiсцевого бюджету, на цiлi та в межах, визначених відповідною радою.


2. Орган самоорганiзацiї населення самостiйно використовує фiнансовi ресурси, отриманi з мiсцевого бюджету, на цiлi та в межах, визначених відповідною радою.
126.
Стаття 17. Матерiальна основа органiв самоорганiзацiї населення


Стаття 17. Матерiальна основа діяльності органiв самоорганiзацiї населення
127.
Матерiальною основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є майно, передане йому радою в оперативне управлiння, та його власне майно, яке складається з:
-7- Президент України
Статтю 17 викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Матеріальна основа діяльності органів самоорганізації населення
Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому радою в оперативне управління.
Орган самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користується майном згідно з його призначенням."
Враховано частково
Матерiальною основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є майно, передане йому радою в оперативне управлiння, та його власне майно, яке складається з:
128.
добровiльних майнових внескiв фiзичних i юридичних осiб;


добровiльних майнових внескiв фiзичних i юридичних осiб;
129.
майна, придбаного органом самоорганiзацiї населення за власнi кошти.


майна, придбаного органом самоорганiзацiї населення за власнi кошти.
130.
Органи самоорганiзацiї населення для виконання своїх повноважень користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне управлiння вiдповiдними радами, згiдно з його призначенням.Органи самоорганiзацiї населення для виконання своїх повноважень користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне управлiння вiдповiдними радами, згiдно з його призначенням.
131.
Роздiл V. ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНУ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл V. ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНУ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
132.
Стаття 18. Гласнiсть роботи i пiдзвiтнiсть органiв самоорганiзацiї населення


Стаття 18. Гласнiсть роботи i пiдзвiтнiсть органiв самоорганiзацiї населення
133.
1. Орган самоорганiзацiї населення iнформує населення про своє мiсцезнаходження, час роботи i прийом громадян.


1. Орган самоорганiзацiї населення iнформує населення про своє мiсцезнаходження, час роботи i прийом громадян.
134.
2. Орган самоорганiзацiї населення не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою дiяльнiсть на зборах (конференцiї) жителів за мiсцем проживання.


2. Орган самоорганiзацiї населення не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою дiяльнiсть на зборах (конференцiї) жителів за мiсцем проживання.
135.
3. Громадяни, якi проживають на територiї дiї органу самоорганiзацiї населення, мають право знайомитися з його рiшеннями, а також отримувати засвiдченi секретарем цього органу копiї рiшень, прийнятих органом самоорганiзацiї населення.


3. Громадяни, якi проживають на територiї дiї органу самоорганiзацiї населення, мають право знайомитися з його рiшеннями, а також отримувати засвiдченi секретарем цього органу копiї рiшень, прийнятих органом самоорганiзацiї населення.
136.
Стаття 19. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення


Стаття 19. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення
137.
1. Формою роботи органу самоорганiзацiї населення є засiдання.


1. Формою роботи органу самоорганiзацiї населення є засiдання.
138.
2. Засiдання органу самоорганiзацiї населення скликаються його керiвником або заступником керiвника в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.


2. Засiдання органу самоорганiзацiї населення скликаються його керiвником або заступником керiвника в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.
139.
3. Порядок позачергового скликання засiдання органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.


3. Порядок позачергового скликання засiдання органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.
140.
4. Засiдання органу самоорганiзацiї населення є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його загального складу.


4. Засiдання органу самоорганiзацiї населення є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його загального складу.
141.
5. Для забезпечення роботи орган самоорганiзацiї населення може утворювати комiсiї, робочi групи, iншi свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.


5. Для забезпечення роботи орган самоорганiзацiї населення може утворювати комiсiї, робочi групи, iншi свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.
142.
Стаття 20. Рiшення органу самоорганiзацiї населення


Стаття 20. Рiшення органу самоорганiзацiї населення
143.
1. Орган самоорганiзацiї населення з питань, вiднесених до його повноважень, може приймати рiшення органiзацiйно-розпорядчого характеру.


1. Орган самоорганiзацiї населення з питань, вiднесених до його повноважень, може приймати рiшення органiзацiйно-розпорядчого характеру.
144.
2. Рiшення органу самоорганiзацiї населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини загального складу цього органу.


2. Рiшення органу самоорганiзацiї населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини загального складу цього органу.
145.
3. Рiшення органу самоорганiзацiї населення, що не вiдповiдають чинному законодавству або прийнятi з питань, не вiднесених до його повноважень, зупиняються вiдповiдною сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.


3. Рiшення органу самоорганiзацiї населення, що не вiдповiдають чинному законодавству або прийнятi з питань, не вiднесених до його повноважень, зупиняються вiдповiдною сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

146.
Стаття 21. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення


Стаття 21. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення
147.
148.
1. Члени органу самоорганiзацiї населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.


1. Члени органу самоорганiзацiї населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.
149.
2. За рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання керiвник i секретар цього органу можуть працювати в ньому на постiйнiй основi з оплатою їх працi за рахунок коштiв, переданих органу самоорганiзацiї населення.


2. За рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання керiвник i секретар цього органу можуть працювати в ньому на постiйнiй основi з оплатою їх працi за рахунок коштiв, переданих органу самоорганiзацiї населення.
150.
Стаття 22. Повноваження керiвника органу самоорганiзацiї населення


Стаття 22. Повноваження керiвника органу самоорганiзацiї населення
151.
1. Керiвник органу самоорганiзацiї населення - особа, яка обирається зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання та очолює орган самоорганiзацiї населення i надiлена вiдповiдними повноваженнями у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих функцiй в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.


1. Керiвник органу самоорганiзацiї населення - особа, яка обирається зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання та очолює орган самоорганiзацiї населення i надiлена вiдповiдними повноваженнями у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих функцiй в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.
152.
2. Керiвник органу самоорганiзацiї населення:


2. Керiвник органу самоорганiзацiї населення:
153.
1) органiзовує роботу цього органу;


1) органiзовує роботу цього органу;
154.
2) скликає i проводить його засiдання;


2) скликає i проводить його засiдання;
155.
3) органiзовує виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;


3) органiзовує виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;
156.
4) є розпорядником коштiв, пiдписує рiшення та iншi документи органу самоорганiзацiї населення;


4) є розпорядником коштiв, пiдписує рiшення та iншi документи органу самоорганiзацiї населення;
157.
5) представляє цей орган у вiдносинах з фiзичними i юридичними особами;


5) представляє цей орган у вiдносинах з фiзичними i юридичними особами;
158.
6) виконує доручення органу самоорганiзацiї населення;


6) виконує доручення органу самоорганiзацiї населення;
159.
7) здiйснює iншi повноваження, визначенi цим та iншими законами України, а також прийнятим вiдповiдно до них Положенням.


7) здiйснює iншi повноваження, визначенi цим та iншими законами України, а також прийнятим вiдповiдно до них Положенням.
160.
3. У разi вiдсутностi керiвника органу самоорганiзацiї населення або неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв з iнших причин його повноваження виконує заступник керiвника або секретар в порядку i межах, передбачених Положенням.


3. У разi вiдсутностi керiвника органу самоорганiзацiї населення або неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв з iнших причин його повноваження виконує заступник керiвника або секретар в порядку i межах, передбачених Положенням.
161.
Стаття 23. Повноваження секретаря органу самоорганiзацiї населення


Стаття 23. Повноваження секретаря органу самоорганiзацiї населення
162.
1. Секретар органу самоорганiзацiї населення:


1. Секретар органу самоорганiзацiї населення:
163.
1) органiзовує пiдготовку засiдання органу самоорганiзацiї населення та питань, що виносяться на його розгляд;


1) органiзовує пiдготовку засiдання органу самоорганiзацiї населення та питань, що виносяться на його розгляд;
164.
2) забезпечує ведення дiловодства;


2) забезпечує ведення дiловодства;
165.
3) забезпечує своєчасне доведення до вiдповiдних пiдприємств, установ та органiзацiй i фiзичних осiб рiшень органу самоорганiзацiї населення;


3) забезпечує своєчасне доведення до вiдповiдних пiдприємств, установ та органiзацiй i фiзичних осiб рiшень органу самоорганiзацiї населення;
166.
4) контролює виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;


4) контролює виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;
167.
5) виконує iншi передбаченi Положенням обов'язки.


5) виконує iншi передбаченi Положенням обов'язки.
168.
2. У разi вiдсутностi керiвника органу самоорганiзацiї населення та його заступника або неможливостi виконання ними своїх обов'язкiв з iнших причин повноваження керiвника цього органу в порядку i межах, передбачених Положенням, виконує секретар.


2. У разi вiдсутностi керiвника органу самоорганiзацiї населення та його заступника або неможливостi виконання ними своїх обов'язкiв з iнших причин повноваження керiвника цього органу в порядку i межах, передбачених Положенням, виконує секретар.
169.
Стаття 24. Господарська дiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення
-8- Президент України
Статтю 24 Закону виключити, відповідно змінивши нумерацію наступних статей.
-9- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Назву статті 24 після слова "Господарська" доповнити словом "(неприбуткова)"

ВідхиленоВраховано
Стаття 24. Господарська (неприбуткова) дiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення
170.
Органи самоорганiзацiї населення для виконання своїх завдань, передбачених Положенням, в порядку, встановленому законом, можуть здiйснювати необхiдну для виконання наданих їм повноважень господарську дiяльнiсть.


Органи самоорганiзацiї населення для виконання своїх завдань, передбачених Положенням, в порядку, встановленому законом, можуть здiйснювати необхiдну для виконання наданих їм повноважень господарську дiяльнiсть.
171.
172.
Роздiл VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛIЗАЦIЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛIЗАЦIЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
173.
Стаття 25. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення
-10- Президент України
У назві і тексті статті 25 слова "та господарською діяльністю" виключити.

Відхилено
Стаття 25. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення
174.
Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення в межах своїх повноважень здiйснюють:


Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення в межах своїх повноважень здiйснюють:
175.
1) сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада та її виконавчi органи;


1) сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада та її виконавчi органи;
176.
2) виконавчий комiтет, який здiйснив реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення;


2) виконавчий комiтет, який здiйснив реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення;
177.
3) збори (конференцiя) жителів за мiсцем проживання;


3) збори (конференцiя) жителів за мiсцем проживання;
178.
4) органи державної влади.


4) органи державної влади.
179.
Стаття 26. Дострокове припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення


Стаття 26. Дострокове припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення
180.
1. Повноваження органу самоорганiзацiї населення можуть бути достроково припиненi у разi:


1. Повноваження органу самоорганiзацiї населення можуть бути достроково припиненi у разi:
181.
1) невиконання рiшень сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, її виконавчого комiтету - за рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, яка дала дозвiл на його створення;


1) невиконання рiшень сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, її виконавчого комiтету - за рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, яка дала дозвiл на його створення;
182.
2) невиконання рiшень зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання;


2) невиконання рiшень зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання;
183.
3) порушення Конституцiї i законiв України, iнших актiв законодавства - за рiшенням суду.


3) порушення Конституцiї i законiв України, iнших актiв законодавства - за рiшенням суду.
184.
2. Орган самоорганiзацiї населення припиняє свої повноваження також у разi перебудови або реорганiзацiї будинкiв, вулиць, кварталiв, мiкрорайонiв, районiв у мiстах, сiл, селищ, у межах яких вони дiють, якщо така перебудова, реорганiзацiя пов'язана з вiдселенням (переселенням) жителiв, якi брали участь у зборах (конференцiї), що заснували цей орган.
3. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.


2. Орган самоорганiзацiї населення припиняє свої повноваження також у разi перебудови або реорганiзацiї будинкiв, вулиць, кварталiв, мiкрорайонiв, районiв у мiстах, сiл, селищ, у межах яких вони дiють, якщо така перебудова, реорганiзацiя пов'язана з вiдселенням (переселенням) жителiв, якi брали участь у зборах (конференцiї), що заснували цей орган.
3. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.
185.
Стаття 27. Порядок припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення


Стаття 27. Порядок припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення
186.
1. Дiяльність органу самоорганiзацiї населення припиняється відповідно до цього Закону та його Положення.


1. Дiяльність органу самоорганiзацiї населення припиняється відповідно до цього Закону та його Положення.
187.
2. У разi припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення фiнансовi ресурси та майно передаються у вiдповiдностi до закону:
-11- Президент України
Частину другу статті 27 Закону викласти в такій редакції:
"2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення фінансові ресурси та майно повертаються відповідній сільській, селищній, міській, районній у місті (у разі її створення) раді, що дала згоду на утворення зазначеного органу самоорганізації населення."

Відхилено
2. У разi припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення фiнансовi ресурси та майно передаються у вiдповiдностi до закону:

188.
1) майно, надане органу самоорганiзацiї населення у користування пiдприємствами, установами, об'єднаннями громадян або громадянами, повертається його колишньому власнику;


1) майно, надане органу самоорганiзацiї населення у користування пiдприємствами, установами, об'єднаннями громадян або громадянами, повертається його колишньому власнику;
189.
2) фiнансовi ресурси та майно, що були переданi мiсцевою радою в оперативне управлiння органу самоорганiзацiї населення, що припинив свою дiяльнiсть, передаються вiдповiднiй мiсцевiй радi.


2) фiнансовi ресурси та майно, що були переданi мiсцевою радою в оперативне управлiння органу самоорганiзацiї населення, що припинив свою дiяльнiсть, передаються вiдповiднiй мiсцевiй радi.
190.
191.
Роздiл VII. ГАРАНТIЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл VII. ГАРАНТIЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
192.
Стаття 28. Гарантiї дiяльностi органу самоорганiзацiї населення


Стаття 28. Гарантiї дiяльностi органу самоорганiзацiї населення
193.
1. Органи мiсцевого самоврядування сприяють здiйсненню органами самоорганiзацiї населення їхнiх повноважень i координують їх дiяльнiсть.


1. Органи мiсцевого самоврядування сприяють здiйсненню органами самоорганiзацiї населення їхнiх повноважень i координують їх дiяльнiсть.
194.
2. Органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи не мають права втручатися в дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, крiм випадкiв, передбачених законом.


2. Органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи не мають права втручатися в дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, крiм випадкiв, передбачених законом.
195.
3. Члени органу самоорганiзацiї населення мають право брати участь у засiданнях вiдповiдних мiсцевих рад та їх виконавчих органiв, що стосуються їх дiяльностi, а також при розглядi питань, iнiцiйованих органом самоорганiзацiї населення, з правом дорадчого голосу.


3. Члени органу самоорганiзацiї населення мають право брати участь у засiданнях вiдповiдних мiсцевих рад та їх виконавчих органiв, що стосуються їх дiяльностi, а також при розглядi питань, iнiцiйованих органом самоорганiзацiї населення, з правом дорадчого голосу.
196.
Стаття 29. Вiдповiдальнiсть органу самоорганiзацiї населення та його посадових осiб за порушення законодавства


Стаття 29. Вiдповiдальнiсть органу самоорганiзацiї населення та його посадових осiб за порушення законодавства
197.
1. Рiшення, дiї та бездiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення та їх членiв можуть бути оскарженi до вiдповiдної ради або до суду.


1. Рiшення, дiї та бездiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення та їх членiв можуть бути оскарженi до вiдповiдної ради або до суду.
198.
2. Прийняття органом самоорганiзацiї населення рiшень, що суперечать Конституцiї i законам України, актам законодавства, Положенню про цей орган та iншим рiшенням ради, її виконавчого органу, розпорядженням сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, а також рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, мiсцевого референдуму, може бути пiдставою для припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення.
-12- Президент України
Частину другу статті 29 Закону доповнити словами "або позбавлення його повноважень".
Враховано
2. Прийняття органом самоорганiзацiї населення рiшень, що суперечать Конституцiї i законам України, актам законодавства, Положенню про цей орган та iншим рiшенням ради, її виконавчого органу, розпорядженням сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, а також рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, мiсцевого референдуму, може бути пiдставою для припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення або позбавлення його повноважень.

199.
Стаття 30. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення


Стаття 30. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення
200.
Особи, виннi в порушеннi законодавства про органи самоорганiзацiї населення, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом.


Особи, виннi в порушеннi законодавства про органи самоорганiзацiї населення, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом.
201.
Роздiл VIII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ


Роздiл VIII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
202.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.


1. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.
203.
2. Сiльським, селищним, мiським, районним у мiстi (у разi їх створення) радам протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити перереєстрацiю iснуючих органiв самоорганiзацiї населення в порядку, встановленому цим Законом.


2. Сiльським, селищним, мiським, районним у мiстi (у разi їх створення) радам протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити перереєстрацiю iснуючих органiв самоорганiзацiї населення в порядку, встановленому цим Законом.
204.
3. Кабiнету Мiнiстрiв України у чотиримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:


3. Кабiнету Мiнiстрiв України у чотиримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:
205.
1) пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;


1) пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;
206.
2) привести акти Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть з цим Законом.


2) привести акти Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть з цим Законом.
207.
4. Визнати такими, що втрачають чиннiсть з дня набрання чинностi цим Законом:


4. Визнати такими, що втрачають чиннiсть з дня набрання чинностi цим Законом:
208.
Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 17 жовтня 1975 року "Про затвердження Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 44, ст.479);


Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 17 жовтня 1975 року "Про затвердження Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 44, ст.479);
209.
Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 7 сiчня 1981 року "Про внесення змiн i доповнень до Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 3, ст.36).


Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 7 сiчня 1981 року "Про внесення змiн i доповнень до Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 3, ст.36).
210.
Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ


Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ
211.
м. К и ї в


м. К и ї в
212.
20 квiтня 2000 року


20 квiтня 2000 року

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні