Назва: Про внесення змін і доповненьдо Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
Автор: Народні депутати України Самойленко Ю.І., Яценко В.М., Ткаленко І.І., Полюхович І.П., Долженко Г.П., Фурдичко О.І., Писаренко А.А., Сінько В.Д., Хазан В.Б.
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0
ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
(витяг)
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
1

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

2

Внести до Закону України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19 грудня 1991 року - відомості Верховної Ради України, 1992 р., №13, с.178; №37, с.543; 1993 р., №10, с.76; №20, с.217; №26, с.277, с.281; №29, с.305; №32, с.343; 1995 р., №16, с.111; 1996 р., №3, с.11; №35, с.162; 1997 р., №6, с.45; 1999 р., №8, с.132; 1999 р., №19, ст.174) такі зміни і доповнення:


І. Внести до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 178, № 37, ст. 543; 1996 р., № 35 ст. 162) такі зміни:

3
Частина друга статті 11:
1. У статті 11:4
Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, до потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать неповнолітні діти, зазначені у статті 27 цього Закону. Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування на роботу у передбачених чинним законодавством випадках до досягнення повноліття - за їх бажанням відповідно з часу одруження або влаштування на роботу), визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи провадиться на умовах, визначених у частині першій цієї статті.
частину другу після слів "визначених у частині першій цієї статті" доповнити словами: "а щодо потерпілих дітей, яким встановлено причинний зв'язок інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначення категорії після досягнення повноліття провадиться на умовах, визначених пунктом 1 частини першої статті 14 цього Закону".

-1- н.д. Акопян В.Г. (Округ № 131)
Текст "а щодо потерпілих дітей" замінити текстом "стосовно потерпілих дітей".
-2- н.д. Черненко В.Г. (Округ № 48)
Викласти в такій редакції: "а щодо потерпілих дітей, яким встановлено причинний зв'язок інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи, після досягнення ними повноліття проводиться в порядку, визначеному частинами четвертою, п'ятою та сьомою статті 17".
-3- н.д. Яценко В.М. (Округ № 66)
Викласти в такій редакції: "Частину другу статті 11 доповнити словами: "а щодо потерпілих, яким в дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, визначення категорії провадиться відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 цього Закону".

Не врахованоВраховано редакційно у змінах до статті 17
Враховано


1. Частину другу статті 11 доповнити словами "а щодо потерпілих, яким в дитячому віці встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, визначення категорії провадиться відповідно до пункту 1 частини першої статті 14 цього Закону".

5
Частина третя статті 12:
6
На встановлення причинного зв'язку між погіршенням стану здоров'я і встановленням інвалідності та наслідками Чорнобильської катастрофи мають право особи, яким після досягнення повноліття не буде надано відповідно до частини першої статті 11 цього Закону статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи, з числа:
- зазначених у пункті 2 статті 27 цього Закону;
- народжених після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до 1 або 2 категорії постраждалих, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до 1 або 2 категорії постраждалих;
- хворих на рак щитовидної залози.

-4- н.д. Ткаленко І.І. (Округ № 90) Внести зміни у абзац четвертий частини третьої статті 12, виклавши її в такій редакції:
- осіб, які з 26 квітня по 31 грудня 1986 року були у віці від дня народження до 18 років, одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка перевищує рівні, встановлені Міністерством охорони здоров'я України, і в подальшому захворіли на рак щитовидної залози незалежно від віку, в якому вони захворіли."
Враховано


2. Абзац четвертий частини третьої статті 12 викласти в такій редакції:
"- осіб, які з 26 квітня по 31 грудня 1986 року були у віці від дня народження до 18 років, одержали дозу опромінення щитовидної залози внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка перевищує рівні, встановлені Міністерством охорони здоров'я України, і в подальшому захворіли на рак щитовидної залози незалежно від віку, в якому вони захворіли."
7


-5- н.д. Джоджик Я.І. (Округ № 163)
Частину третю статті 12 доповнити пунктом такого змісту:
"- народжених від одного з батьків після прийняття батьком або матір'ю участі в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, військових навчаннях, випробуваннях з застосуванням ядерної зброї."

Не враховано

8
Пункт 1) частини першої статті 14:
2. У статті 14:9
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи (статті 10 і 11), щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1;

у пункті 1) слова "(статті 10 і 11)" викласти в редакції:
"(статті 10, 11 і частина третя статті 12)"

-6- н.д. Сергієнко О.І. (Округ № 101)
п.1 статті 14 після слів "променеву хворобу" доповнити текстом: "дружина (чоловік) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, що підтверджено відповідним посвідченням"
Не враховано
3. У пункті 1 частини першої статті 14 слова і цифри "(статті 10 і 11)" замінити словами і цифрами "(статті 10, 11 і частина третя статті 12)".

10
Частина четверта статті 17
Громадяни, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, переогляд у медико-соціальній експертній комісії проходять залежно від рівнів розладу функцій організму, що встановлюється зазначеною комісією, через 3-5 років. При стійких незворотних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефективності будь-яких видів реабілітаційних заходів, а також після досягнення пенсійного віку, в тому числі на пільгових умовах, група інвалідності встановлюється безстроково.


-7- н.д. Яценко (Округ № 66)
Статтю 17 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Потерпілі діти, яким було встановлено причинний зв'язок інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи проходять переогляд у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії по досягненні ними 18 років, незалежно від терміну на який їм було встановлено інвалідність у дитячому віці."
Враховано
4. Статтю 17 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Потерпілі діти, яким було встановлено причинний зв'язок інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи проходять переогляд у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії по досягненні ними 18 років, незалежно від терміну на який їм було встановлено інвалідність у дитячому віці.".

11
Частини п'ята, шоста та сьома статті 17:
Громадянам, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня і внаслідок цього стали інвалідами I або II групи, інвалідність встановлюється безстроково незалежно від віку.
За бажанням інвалідів їх переогляд проводиться в будь-який час.
У випадках, якщо при черговому переогляді у соціально-експертній комісії громадянам не підтверджено будь-яку групу інвалідності, зазначеним громадянам гарантується працевлаштування чи перекваліфікація.
У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою.
12
Пункт 11 частини першої статті 20:
3. У статті 20:


5. У статті 20:
13

абзац перший пункту 11 частини першої викласти в такій редакції:1) у пункті 11 частини першої:
абзац перший викласти в такій редакції:

14
11) плата за користування житлом (квартирна плата) ними та членами їх сім'ї в розмірі 50 процентів квартирної плати, передбаченої чинним законодавством, обчисленої за ставками, встановленими для робітників і службовців, а також плата в розмірі 50 процентів встановленої плати за користування комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) і телефоном.


"50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати), телефоном (в тому числі щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) ними і членами їх сім'ї у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством";

-8- н.д. Акопян В.Г. (Округ № 131)
Після слова "(квартирах)" доповнити текстом "усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством"
-9- н.д. Ткаленко І.І. (Округ № 90)
Доповнити реченням: "До членів сім'ї належать дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років) крім дітей інвалідів дитинства (які мають статус потерпілого), та тих, захворювання і інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, що проживають з батьками, які мають право на пільги, незалежно від віку."
Враховано
Враховано
редакційно
"11) 50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирної плати), телефоном (в тому числі щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та комунальним послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) ними і членами їх сім'ї у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством. До членів сім'ї належать дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років);"

15
Пільги щодо квартирної плати надаються громадянам, які проживають у будинках державного і громадського житлового фонду, а щодо оплати комунальних послуг також і тим, хто проживає у будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів та в будинках, що належать громадянам на праві особистої власності.
абзац другий виключити.


абзац другий виключити;

Особам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню.
У разі проживання у гуртожитку оплата за проживання провадиться у розмірі 50 процентів встановленої плати;

16
Частина друга статті 20:
4. У статті 20:17
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина або опікуну (на час опікунства) дітей померлого.
друге речення частини другої після слів "померлого громадянина" доповнити словами: "смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою";2) у частині другій:
друге речення після слів "померлого громадянина" доповнити словами "смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою";

18

доповнити новим реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

-10- н.д. Франчук А.Р. (Округ № 10)
після слова "видається" доповнити текстом "посвідчення, зразку, ідентичного чоловікові (дружині) із зберіганням всіх пільг".
-11- н.д. Яценко (Округ № 66)
Після слова "катастрофою" доповнити словами "а також опікуну дітей померлого".
Не враховано
Враховано
доповнити частину реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

19
частина друга статті 21:
5. У статті 21:


6. У частині другій статті 21:
20
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 цієї статті, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до категорії 1, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 цієї статті, надаються дружині (чоловіку) померлого громадянина або опікуну (на час опікунства) дітей померлого.
друге речення частини другої після слів "померлого громадянина" доповнити словами: "смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою";друге речення після слів "померлого громадянина" доповнити словами "смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою";

21

доповнити новим реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

-12- н.д. Яценко (Округ № 66)
Після слова "катастрофою" доповнити словами "а також опікуну дітей померлого".
Враховано
доповнити частину реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

22
частина друга статті 22:
6. У статті 22:

-13- н.д. Сергієнко О.І. (Округ № 101)
Виключити, бо запропоноване доповнення в частину другу статті 22 вже врегульовано в редакції Закону 230/96 від 06.06.96р.
Не враховано

23
Пільги, передбачені пунктами 1, 2, 17, 26, 27 статті 20, поширюються на неповнолітніх дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Пільги, передбачені пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 і 27 статті 20, надаються дружині (чоловіку) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, або опікуну (на час опікунства) дітей померлих громадян.
частину другу доповнити новим реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

-14- н.д. Шаров І.Ф. (Реєстраційна картка № 399)
Доповнити реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого є наслідком Чорнобильської катастрофи, видається посвідчення згідно порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України"
-15- н.д. Яценко (Округ № 66)
Після слова "катастрофою" доповнити словами "а також опікуну дітей померлого".
Не враховано
Враховано
7. Частину другу статті 22 доповнити реченням такого змісту: "Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого видається посвідчення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

24
Пункт 5) статті 27:
народились після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері мав підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, або народжені матір'ю, яка на час настання вагітності або під час вагітності мала підстави належати до категорії 1, 2 або 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-16- н.д. Джоджик Я.І. (Округ № 163)
Статтю 27 доповнити пунктом 6 наступного змісту:
"6) народилися від одного з батьків після прийняття батьком або матір'ю участі в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, військових навчаннях, випробуваннях з застосуванням ядерної зброї;"
пункти 6) і 7) відповідно вважати пунктами 7) і 8).

Не враховано, визначено п. 5) ст. 27


25

7. У статті 30:


8. У статті 30:
26
Пункт 1) частини першої статті 30:
1) повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних дошкільних закладах освіти і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України;

-17- н.д. Ткаленко І.І. (Округ № 90)
В пункті 1) статті 30 слова "державних дошкільних закладах освіти" замінити словами "дошкільних закладах освіти підприємств та тих, які належать до комунальної власності органів місцевого самоврядування."
Враховано редакційно
1) у частині першій:
у пункті 1 слова "державних дошкільних закладах освіти" замінити словами "державних та комунальних дошкільних навчальних закладах";
27
Пункт 11) частини першої статті 30:
11) безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів та технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення (пункти 2, 3, 4 статті 2 цього Закону), а також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Дітям, які не харчуються в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України;
Пункт 11 частини першої після слів "ці заклади" доповнити словами:
"(у тому числі і тим, які за станом здоров'я не можуть відвідувати загальноосвітні школи і не знаходяться в обліковому складі шкіл)".


-18- н.д. Акопян В.Г. (Округ № 131)
Пункт 11 частини першої після слів "в зазначених навчальних закладах" доповнити текстом: "(у тому числі і тим, які за станом здоров'я не можуть відвідувати загальноосвітні школи і не знаходяться в обліковому складі шкіл)" і далі за текстом.
-19- н.д. Яценко (Округ № 66)
Зміни до пункту 11) вилучити і внести відповідні зміни у пункт 12)
Не врахованоВраховано


28
Пункт 12) частини першої статті 30:
12) забезпечення продуктами харчування потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні заклади, на суму середньої вартості харчування в цих закладах, що встановлюється місцевими Радами народних депутатів, або виплата грошової компенсації батькам за їх бажанням, якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні;

-20- н.д. Яценко (Округ № 66)
Пункт 12) після слів "дитячі дошкільні" доповнити словами "та загальноосвітні навчальні";
після слова "заклади" доповнити словами "(у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл)".
ВрахованоВраховано


у пункті 12 сліва "дитячі дошкільні заклади" замінити словами "дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі і тих, які не знаходяться в обліковому складі шкіл)";
29
Пункт 8) частини третьої статті 30:
8) оплата сім'єю, що має дитину-інваліда, за користування житлом (в межах норми, передбаченої законодавством України) в розмірі 50 процентів квартирної плати, обчисленої за ставками, встановленими для робітників і службовців, а також оплата в розмірі 50 процентів встановленої плати за користування комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) та телефоном за умови, що дитина проживає разом з сім'єю.


-21- н.д. Ткаленко І.І. (Округ № 90)
Абзац перший пункту 8 статті 30 викласти в такій редакції: 8) 50-процентна знижка плати за користування сім'єю, що має дитину інваліда, житлом (квартирна плата), телефоном (в тому числі щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, за умови, що дитина проживає разом з сім'єю".
Враховано
2) у пункті 8 частини третьої:
абзац перший викласти в такій редакції:
8) 50-процентна знижка плати за користування сім'єю, що має дитину інваліда, житлом (квартирна плата), телефоном (в тому числі щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів при похвилинному обліку їх тривалості) та комунальними послугами (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, за умови, що дитина проживає разом з сім'єю";
30
Пільги по квартирній платі надаються сім'ї, що має дитину-інваліда, яка проживає у будинках державного і громадського житлового фонду, а по оплаті комунальних послуг також і сім'ї, яка проживає у будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів та в будинках, що належать громадянам на праві приватної власності.
Сім'ям, що мають дітей-інвалідів, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення, відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню;

-22- н.д. Ткаленко І.І. (Округ № 90) Абзац другий вилучити
Враховано
абзац другий виключити.
31

8. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні