Назва: Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності господарських товариств
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України
щодо діяльності господарських товариств

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України
щодо діяльності господарських товариств

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:
1.
Закон України "Про цінні папери і фондову біржу"
1. У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N38, ст. 508):1. У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N38, ст. 508):

2.
Стаття 6. Рішення про випуск акцій
3.
Рішення про випуск акцій приймається засновниками акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів акціонерного товариства.
4.
Рішення про випуск акцій оформляється протоколом.
5.
Протокол рішення про випуск акцій повинен обов'язково містити: фірмове найменування емітента та його місцезнаходження; розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента; цілі та предмет його діяльності; зазначення службових осіб емітента; найменування контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів; мету випуску акцій; зазначення категорій акцій; кількість іменних акцій та акцій на пред'явника; кількість привілейованих акцій; загальну суму емісії і кількість акцій; номінальну вартість акцій; кількість учасників голосування; порядок виплати дивідендів; строк і порядок передплати акцій та їх оплати; строк повернення коштів при відмові від випуску акцій; черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями); порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій; умови розпорядження акціями; права власників привілейованих акцій; переважне право на придбання акцій при новій емісії.
а) у частині третій статті 6:після слів "кількість учасників голосування" додати слова "та порядок його проведення";

слова "умови розпорядження акціями" вилучити;а) у частині третій статті 6:


після слів "кількість учасників голосування" доповнити словами "та порядок його проведення";

слова "умови розпорядження акціями" виключити;

6.
Протокол, крім того, може містити й інші відомості щодо випуску акцій.
7.
Стаття 7. Випуск акцій
8.
Випуск акцій акціонерним товариством здійснюється у розмірі його статутного фонду або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його в акціонерне товариство). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.
б) друге речення частини першої статті 7 після слів "у тому разі, коли" доповнити словами "попередні випуски акцій були зареєстровані і";

-1- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Виключити із тексту підпункт "б" пункту першого частини першої.
Відхилено
(див. ч.1 ст.27 Закону України "Про господарські товариства" та ст.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
б) друге речення частини першої статті 7 після слів "у тому разі, коли" доповнити словами "попередні випуски акцій були зареєстровані і";

9.
Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю акціонерного товариства.
10.
Стаття 9. Виплата доходу по акціях
11.
Дивіденди по акціях виплачуються за підсумками року в порядку, передбаченому статутом акціонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженні після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.
в) у статті 9 слова "за підсумками року" замінити словами "один раз на рік за підсумками календарного року".в) у статті 9 слова "за підсумками року" замінити словами "один раз на рік за підсумками календарного року".

12.
Закон України "Про господарські товариства"
2. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст.682; 1998 р., № 18, ст. 89):


2. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст.682; 1998 р., № 18, ст. 89):


13.
Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові особи
14.
Управління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких здійснюється відповідно до виду товариства.
15.
Посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена рада товариства (спостережна рада), - голова та члени ради товариства (спостережної ради).
16.
Посадовими особами органів управління товариства не можуть бути члени виборних органів громадських організацій, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами тих товариств, які здійснюють цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть займати у товариствах керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.
а) перше речення частини третьої статті 23 викласти в такій редакції:
"Посадовими особами органів управління товариства не можуть бути члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також інші посадові особи органів державної влади і управління, крім випадків, коли державні службовці здійснюють управління акціями (частками, паями), що належать державі та (або) предстваляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії товариства без відриву від службової діяльності".
-2- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Підпункт "а" пункту 2 розділу I виключити.
-3- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Перше речення частини третьої статті 23 викласти в такій редакції:
"Посадовими особами органів управління товариства не можуть бути члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також посадові особи органів державної влади і управління, крім випадків, коли державні службовці за посадою здійснюють управління акціями (частками, паями), що належать державі та (або) представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії товариства".
-4- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині 3 статті 23 після запропонованого першого речення додати друге речення такого змісту:
"Особам, вказаним у першому реченні цієї частини, які здійснюють управління акціями (частками, паями), що належать державі та (або) представництво інтересів держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії товариства забороняється:
ВідхиленоВраховано частково

Враховано редакційно
а) перше речення частини третьої статті 23 викласти в такій редакції:

"Посадовими особами органів управління товариства не можуть бути члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, арбітражного суду, державного нотаріату, а також посадові особи органів державної влади, крім випадків, коли державні службовці здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, які представляють інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії товариства".


17.
Посадові особи відповідають за заподіяну ними товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

отримувати плату від цих господарських товариств за
вказану роботу, якщо ці особи здйснюють контроль чи нагляд за діяльністю таких товариств в силу покладених на них посадових обов'язків;
Врегульовано Законом України "Про боротьбу з корупцією"


18.
Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та установчими документами товариства.

використовувати інформацію, до якої вони мають доступ в силу виконання вказаної роботи для укладання угод у власних інтересах".
Врегульовано частиною 5 ст.23 Закону України "Про господарські товариства"

19.
Стаття 46. Рада акціонерного товариства (спостережна рада)
20.
В акціонерному товаристві з числа акціонерів може створюватися рада акціонерного товариства (спостережна рада), яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління.


б) статтю 46 після частини першої доповнити частиною другою такого змісту:

"У роботі ради акціонерного товариства (спостережній раді) з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою-шостою.


б) статтю 46 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"У роботі ради акціонерного товариства (спостережній раді) з правом дорадчого голосу беруть участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу".

У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати відповідно частинами третьою-шостою.

21.
В акціонерному товаристві, яке налічує понад 50 акціонерів, створення ради акціонерного товариства (спостережної ради) обов'язкове.
22.
Статутом акціонерного товариства або за рішенням загальних зборів акціонерів на раду акціонерного товариства (спостережну раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.
23.
Питання, віднесені статутом акціонерного товариства до виключної компетенції ради акціонерного товариства (спостережної ради), не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів товариства.
24.
Члени ради акціонерного товариства (спостережної ради) не можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії.

Стаття 52. Статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю.

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого повинен становити не менше суми, еквівалентної 625 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент сворення товариства з обмеженою відповідальністю.
До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 30 відсотків вказаного в установчих документах вкладу, що підтверджується документами, виданими банківською установою.
Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше року після реєстрації товариства. У разі невиконання цього зобов'язання у визначений строк учасник, якщо інше не передбачено установчими документами, сплачує за час прострочки 10 відсотків річних з недовнесеної суми.
Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс вклад, видається свідоцтво товариства.
-5- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
У частині першій статті 52 цифри "625" замінити цифрами "100".Враховано
в) у частині першій статті 52 цифри "625" замінити цифрами "100".
25.
Закон України "Про боротьбу з корупцією"


26.
Стаття 5. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції
27.
Державний службовець або інша особа, уповноважена на виконання функцій держави, не має права:
28.
а) сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності, а так само в отриманні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг з метою незаконного одержання за це матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;
29.
б) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, в якому вона працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва (крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики);
30.
в) входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність;
3. У Законі України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N34, ст.266; 1997 р., N19, ст.136):
-6- Н.д.Єхануров Ю.І. (Округ №64)
Пункт "в" частини першої статті 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N34, ст.266; 1997 р., N19, ст.136) після слів "входити самостійно" доповнити словами "(крім випадків, коли вони представляють державу)".

Враховано
3. Пункт "в" частини першої статті 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N34, ст.266; 1997 р., N19, ст.136) після слів "входити самостійно" доповнити словами "(крім випадків, коли державний службовець здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі, який представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії господарського товариства)".
31.
г) відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено правовими актами, умисно затримувати її, надавати недостовірну чи неповну інформацію.

-7- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пункт "в" ч. 1 ст. 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" викласти в наступній редакції:
"Самостійно входити (за винятком випадків, якщо вони є представниками держави), а також через представників або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно- фінансових установ, господарських товариств, організацій, спілок, кооперативів, що займаються підприємницькою діяльністю".

Враховано частково редакційно


32.
Обмеження, передбачені у пунктах "б" і "в" частини першої цієї статті, не поширюються на депутатів сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, які здійснюють депутатські повноваження, не пориваючи з виробничою чи службовою діяльністю.
(Далі за текстом)
частину другу статті 5 доповнити словами:

"а також на вказаних депутатів і державних службовців (крім членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних та інших органів виконавчої влади), які здійснюють управління акціями (частками, паями), що належать державі, та (або) представляють інтереси держави в раді акціонерного товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії господарського товариства без відриву від виробничої чи службової діяльності".

-8- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 3 розділу І виключити.

-9- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
У Законі України "Про боротьбу з корупцією" частину другу статті 5 доповнити словами:
"... а також державних службовців (крім членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних та інших органів виконавчої влади), які за посадою здійснюють управління акціями (частками, паями), що належать державі, та (або) представляють інтереси держави в раді акціонерного товариства (спостережній раді) або ревізійній комісії господарського товариства".
Враховано частково
редакційно


Враховано частково
редакційно

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

БОА


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні