Назва: Про внесення змiн i доповнень до Закону України ''Про приватизацію державного майна''
Автор: Кабінет Міністрів України, народні депутати України В.Матвєєв та інші
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Проект


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про приватизацію державного майна
Про внесення змiн i доповнень до Закону України


"Про приватизацiю державного майна"

-1- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Із назви Закону слово «і доповнень» виключити
ВрахованоПро внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного майна»


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52)
I. Внести до Закону України "Про приватизацію державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52) такі зміни і доповнення:
-2- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Відхилити проект Закону в частині припинення використання приватизаційних майнових сертифікатів.
Відхилено

I. Внести до Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52; № 51, ст.453) такі зміни:

Стаття 2. Пріоритети та принципи приватизації

1. Основними пріоритетами приватизації є підвищення ефективності виробництва та мотивації до праці, прискорення структурної перебудови і розвитку економіки України.
2. Приватизація здійснюється на основі таких принципів:

-3- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ст.2 Закону доповнити частиною 2 наступного змісту:
"2. Приватизація державного майна здійснюється виключно за грошові кошти. У зв'язку з цим частину 2 статті 2 вважати частиною третьою".


Враховано редакційнозаконності;
державного регулювання та контролю;

надання громадянам України пріоритетного права на придбання державного майна;

надання пільг для придбання державного майна членам трудових колективів підприємств, що приватизуються;

забезпечення соціальної захищеності та рівності прав участі громадян України у процесі приватизації;


-4- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абзац сьомий частини другої статті 2 викласти в такій редакції:1. У статті 2 :
абзац сьомий частини другої викласти в такій редакції:


платності відчуження державного майна;
пріоритетного права трудових колективів на придбання майна своїх підприємств;

«продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних особливостей за кошти».
Враховано

"продажу об'єктів приватизації з урахуванням їх індивідуальних особливостей за кошти";

створення сприятливих умов для залучення інвестицій;безоплатної передачі частки державного майна кожному громадянинові України за приватизаційні папери;
1. Абзац десятий частини другої статтi 2 виключити.
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шiстнадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - п'ятнадцятим.
-5- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абзац 10 статті 2 не виключати, а доповнити словами: "за винятком приватизаційних майнових сертифікатів".
Відхилено

абзац десятий частини другої виключити.
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим.-6- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Абзац 10 частини 2 статті 2 не виключати, а доповнити словами: "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".
Відхилено

додержання антимонопольного законодавства;

повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про порядок приватизації та відомості про об'єкти приватизації;

врахування особливостей приватизації об'єктів агропромислового комплексу, гірничодобувної промисловості, незавершеного будівництва, невеликих державних підприємств, підприємств із змішаною формою власності та об'єктів науково-технічної сфери;

застосування переважно конкурентних способів у разі:
приватизації невеликих державних підприємств, законсервованих об'єктів та об'єктів незавершеного будівництва, підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування населення, готельного господарства, туристичного комплексу;

продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі середніх та великих підприємств.

Стаття 4. Державна програма приватизації

3. У Державній програмі приватизації визначаються:

завдання щодо приватизації майна, яке перебуває в державній власності, та державного майна, що належить Автономній Республіці Крим;

відповідні способи приватизації для різних груп об'єктів;

квоти обов'язкового застосування приватизаційних паперів для приватизації різних груп об'єктів;
2. Абзац четвертий частини третьої статтi 4 виключити.
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим.
-7- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Абзац 4 частини 3 статті 4 не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".
Відхилено

2. Абзац четвертий частини третьої статті 4 виключити.
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим.

завдання відповідним органам виконавчої влади щодо забезпечення проведення приватизації;

заходи щодо залучення в процесі приватизації інвесторів;

особливості участі в процесі приватизації громадян України, іноземних інвесторів та інших покупців;

розрахунок витрат на виконання програми приватизації, порядок їх відшкодування та джерела фінансування;

прогноз надходження коштів від приватизації та напрями їх використання.

Стаття 7. Державні органи приватизації

8. Конкурсний продаж акцій за приватизаційні папери здійснюється через національну мережу центрів сертифікатних аукціонів.
3. Частину восьму статтi 7 виключити.
У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною восьмою.
-8- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину 8 статті 7 не виключати, а після слів " за приватизаційні папери" додати слова "крім приватизаційних майнових сертифікатів".
Відхилено

3. Частину восьму статті 7 виключити.
У зв'язку з цим частину дев'яту вважати частиною восьмою.-9- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Частину 8 статті 7 не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".
ВідхиленоСтаття 8. Покупці

3. Не можуть бути покупцями:

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків;

органи державної влади;

працівники державних органів приватизації (крім випадків використання ними приватизаційних паперів);
4. В абзацi четвертому частини третьої статтi 8 слова "(крiм випадкiв використання ними приватизацiйних паперiв)" виключити.
-10- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абзаці 4 частини 3 статті 8 слова "( крім випадків використання ними приватизаційних паперів)" замінити словами " крім випадків використання ними приватизаційних майнових сертифікатів".
Відхилено

4. В абзаці четвертому частини третьої статті 8 слова "(крім випадків використання ними приватизаційних паперів)" виключити.-11- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
В абзаці 4 частини 3 статті 8 слова "( крім випадків використання ними приватизаційних паперів)" не виключати, а доповнити словами "(до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери)".
Відхиленоюридичні особи, майно яких перебуває в комунальній власності, органи місцевого самоврядування.

Стаття 9. Довірчі товариства, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії
5. У статтi 9:


5. У статті 9:


1. Для обслуговування обігу приватизаційних паперів, створення ринку цінних паперів та подальшого його обслуговування, зниження ризику покупців при розміщенні вкладів в об'єкти приватизації створюються довірчі товариства, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, інші фінансові посередники.
У частинi першiй слова "Для обслуговування обiгу приватизацiйних паперiв, створення" замiнити словами "З метою розвитку";


у частині першій слова "Для обслуговування обігу приватизаційних паперів, створення" замінити словами "З метою розвитку";

Звернення покупців до послуг посередницьких організацій при придбанні державного майна не є обов'язковим.

2. Порядок створення і діяльності довірчих товариств, інвестиційних фондів та інвестиційних компаній визначається законодавчими актами України.
Частину другу викласти в такiй редакцiї:
Порядок створення i дiяльностi фiнансових посередникiв визначається законом".


частину другу викласти в такій редакції:
«2. Порядок створення i діяльності фінансових посередників визначається законом».

Стаття 14. Проект плану приватизації

2. Проект плану приватизації повинен передбачати строки та способи приватизації, початкову ціну об'єкта приватизації (розмір статутного фонду господарського товариства), рекомендовані форми платежу, квоти обов'язкового застосування приватизаційних паперів, розміри пакетів акцій за напрямами їх реалізації, а також забезпечення технологічної єдності виробництва, недопущення руйнування цілісних майнових комплексів, циклів, технологій, порядок використання майна, що не підлягає приватизації.
6. В абзацi першому частини другої статтi 14 слова "квоти обов'язкового застосування приватизацiйних паперiв" виключити.
-12- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абзаці 1 частини 2 статті 14 слова "квоти обов'язкового застосування приватизаційних паперів" замінити на слова "квоти обов'язкового застосування приватизаційних майнових сертифікатів".


Відхилено

6. В абзаці першому частини другої статті 14 слова "квоти обов'язкового застосування приватизаційних паперів" виключити.-13- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
В абзаці 1 частини 2 статті 14 слова "квоти обов'язкового застосування приватизаційних паперів" не виключати, а доповнити словами "(до моменту завершення привати-зації за приватизаційні папери").
Відхилено


За рішенням комісії до розробки проекту плану приватизації може бути включено проект реорганізації об'єкта, в якому передбачено створення на основі його структурних підрозділів юридичних осіб.

Рішення про необхідність реорганізації приймається в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України.

До проекту плану приватизації додається акт оцінки вартості об'єкта приватизації, який складається відповідно до законодавства і затверджується органом приватизації.

У разі якщо проектом плану приватизації передбачено продаж цілісного майнового комплексу підприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцій, до проекту плану приватизації додаються документи, зазначені в частині першій статті 12 цього Закону.

Стаття 15. Способи приватизації
7. У статтi 15:


7. У статті 15:

1. Приватизація державного майна здійснюється шляхом:

продажу частини державного майна кожному громадянину України за приватизаційні папери;
Абзац другий частини першої виключити.
У зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами другим - шостим;
-14- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абзаці 2 частини 1 статті 15 слова " за приватизаційні папери" замінити на слова "за приватизаційні майнові сертифікати".

Відхилено
абзац другий частини першої виключити.
У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами другим - шостим;-15- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Абзац 2 частини 1 статті 15 не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".
Відхилено


продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, у тому числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів;
В абзацi третьому частини першої слова "у тому числi з виключним застосуванням приватизацiйних паперiв" виключити.
-16- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абзаці 3 частини 1 статті 15 слова " приватизаційних паперів" замінити на слова " приватизаційних майнових сертифікатів".
Відхилено
в абзаці третьому частини першої слова "у тому числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів" виключити.-17- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
В абзаці 3 частини 1 статті 15 слова " у тому числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів" не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери"
Відхилено


продажу акцій (часток, паїв), що належать державі у господарських товариствах, на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах та іншими способами, що передбачають загальнодоступність та конкуренцію покупців;

продажу на конкурсній основі цілісного майнового комплексу державного підприємства, що приватизується, або контрольного пакета акцій відкритого акціонерного товариства при поданні покупцем документів, передбачених частиною першою статті 12 цього Закону;

викупу майна державного підприємства згідно з альтернативним планом приватизації.

-18- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 15 доповнити абзацом 7 такого змісту:
Враховано
в тексті Закону


Неконкурентні способи продажу майна державних підприємств застосовуються щодо об'єктів, не проданих на аукціоні, за конкурсом.

"продаж акцій відкритих акціонерних товариств, що створені в процесі приватизації інвестиційно - привабливих підприємств, здійснюється виключно на організаційно - оформлених фондових ринках (фондових біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах (ТІС) або відкритих конкурсах. Випуск цих акцій здійснюється виключно у бездокументарній формі в Національній депозитарній системи України".
Абзац 7 статті 15 вважати відповідно абзацом 8.Стаття 16. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах
8. Статтю 16 викласти в такiй редакцiї:
"Стаття 16. Продаж об'єктiв приватизацiї на аукцiонi, за конкурсом, на фондових бiржах


8. Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Продаж об'єктів приватизацiї на аукціоні, за конкурсом, на фондових біржах

Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом, у тому числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів, та на фондових біржах здійснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до розділу IV Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".
Продаж об'єктiв приватизацiї на аукцiонах, за конкурсом та на фондових бiржах здiйснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комiтетом України, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, Мiнiстерством економiки України".
-19- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Слова «Міністерством економіки України» виключити.


Враховано


Продаж об'єктів приватизацiї на аукціонах, за конкурсом та на фондових біржах здійснюється у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку".-20- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 16 викласти в такiй редакцiї:
"Стаття 16. Продаж об'єктiв приватизацiї на аукцiонi, за конкурсом, на фондових бiржах
Продаж об'єктiв приватизацiї на аукцiонах, за конкурсом та на фондових бiржах здiйснюється у випадках та порядку, встановленими законами України з питань приватизації, а також Фондом державного майна України, Антимонопольним комiтетом України, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, погодженими із Мiнiстерством економiки України, що видаються на виконання положень зазначених законів".


Враховано редакційно
Стаття 17. Приватизація майна, зданого в оренду

-21- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)1. Приватизація зданих в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, крім невеликих державних підприємств, здійснюється шляхом продажу належних державі акцій відкритих акціонерних товариств (далі - товариства), заснованих державними органами приватизації та орендарями.

Частину 1 статті 17 викласти в такій редакції:
1. Приватизація зданих в оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, крім невеликих державних підприємств, здійснюється шляхом продажу належних державі акцій відкритих акціонерних товариств (далі - товариства).
Засновниками таких товариств є органи приватизації а також орендарі, якщо до статутного фонду товариства вноситься напрацьоване ними за період оренди майно.
У разі демонополізації у процесі приватизації орендного підприємства, засновниками акціонерних товариств, створених на базі його структурних підрозділів, виступають державні органи приватизації а також господарське товариство, створене працівниками цих структурних підрозділів, що були орендарями.
Відхилено6. Члени організації орендарів, члени трудового колективу підприємства, створеного орендарем, а також колишні працівники об'єкта приватизації, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, та інваліди, звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, мають право на пільгове придбання акцій відповідно до статті 25 цього Закону.
9. У статтi 17:
У частинi шостiй слова "пiльгове придбання акцiй" замiнити словами "придбання акцiй за кошти";
-22- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У ч.6 статті 17 після слів "пільгове придбання акцій" доповнити словами "за кошти".
Враховано редакційно

9. У статті 17:
у частині шостій слова "пільгове придбання акцій" замінити словами "придбання акцій за кошти";

7. Якщо вартість майна, що вноситься організацією орендарів (орендарем) до статутного фонду товариства, становить менше 25 відсотків його статутного фонду і, з урахуванням вартості акцій, придбаних на пільгових умовах членами організації орендарів, не перевищує цього розміру, члени організації орендарів мають право на додаткове придбання за власні кошти і сертифікати, що отримують громадяни України як компенсацію втрат від знецінення заощаджень в установах Ощадного банку України і колишнього Укрдержстраху, акцій, що належать державі, за їх номінальною вартістю в межах 25 відсотків статутного фонду товариства, але не більше ніж на суму одного приватизаційного майнового сертифіката на кожного члена організації орендарів.
Частину сьому викласти в такiй редакцiї:
"7. Якщо вартiсть майна, що вноситься орендарем (органiзацiєю орендарiв або господарським товариством, створеним членами трудового колективу пiдприємства, що приватизується) до статутного фонду товариства, становить менше 25 вiдсоткiв його статутного фонду i з урахуванням вартостi акцiй, придбаних ними, не перевищує цього розмiру, члени органiзацiї орендарiв (члени трудового колективу пiдприємства - засновники господарського товариства, яке є орендарем) мають право на додаткове придбання за кошти акцiй, що належать державi, за їх номiнальною вартiстю у межах 25 вiдсоткiв статутного фонду товариства, але не бiльше 500 гривень на кожного члена органiзацiї орендарiв (члена трудового колективу пiдприємства - засновника господарського товариства, яке є орендарем)";
-23- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В запропонованій редакції частини 7 статті 17 цифри і слова "500 гривень" замінити на цифри і слова " 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Враховано
частину сьому викласти в такій редакції:
"7. Якщо вартість майна, що вноситься орендарем (організацією орендарів або господарським товариством, створеним членами трудового колективу підприємства, що приватизується) до статутного фонду товариства, становить менше 25 відсотків його статутного фонду i з урахуванням вартості акцій, придбаних ними, не перевищує цього розміру, члени організації орендарів (члени трудового колективу підприємства - засновники господарського товариства, яке є орендарем) мають право на додаткове придбання за кошти акцій, що належать державі, за їх номінальною вартістю у межах 25 відсотків статутного фонду товариства, але не більше 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожного члена організації орендарів (члена трудового колективу підприємства - засновника господарського товариства, яке є орендарем)";

8. У разі відмови орендаря виступити засновником акціонерного товариства приватизація майна, зданого в оренду, здійснюється без його згоди в порядку, визначеному статтею 18 цього Закону.

Договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна.

9. Орендар має право на викуп об'єкта оренди, якщо це було передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом України "Про оренду державного майна" ( 2269-12 ).

Орендар здійснює викуп об'єкта оренди відповідно до законодавства та договору оренди. Умови викупу (ціна, порядок, строки, засоби платежу, обов'язкова квота використання майнових приватизаційних сертифікатів) визначаються в договорі оренди. Ціна об'єкта оренди визначається відповідно до статті 20 цього Закону.
В абзацi другому частини дев'ятої слова "обов'язкова квота використання майнових приватизацiйних сертифiкатiв" виключити.

-24- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
В абзаці 2 частини 9 статті 17 слова "обов'язкова квота використання майнових приватизаційних сертифікатів" не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".
Відхилено
в абзаці другому частини дев'ятої слова "обов'язкова квота використання майнових приватизаційних сертифікатів" виключити.

Орендар має право відмовитися від здійснення передбаченого у договорі права на викуп.

Стаття 18. Продаж акцій та часток (паїв), що належать державі в майні господарських товариств

1. При перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство в процесі приватизації його засновником виступає державний орган приватизації, який діє в межах повноважень, передбачених законодавством.

До засновників такого акціонерного товариства не застосовуються обмеження, передбачені частиною першою статті 30 Закону України "Про господарські товариства" .10. У статтi 18:

10. У статтi 18:

2. Засновник акціонерного товариства встановлює відповідно до плану приватизації (плану розміщення акцій) способи, обсяг і строки продажу акцій, а також порядок внесення платежів.

В абзацi першому частини другої слова "а також порядок внесення платежiв" виключити;в абзаці першому частини другої слова "а також порядок внесення платежів" виключити;

При перетворенні державних підприємств в акціонерні товариства відповідно до цього Закону можуть випускатися тільки прості іменні акції.

3. Працівники підприємства, майно якого приватизується, мають право об'єднатись відповідно до статті 8 цього Закону для викупу контрольного пакета акцій.

4. Продаж акцій засновником акціонерного товариства провадиться на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених законодавством.

5. Створене відповідно до цієї статті акціонерне товариство є правонаступником підприємства, що приватизується.

6. Продаж акцій (часток, паїв), що належать державі у майні підприємств із змішаною формою власності, провадиться з урахуванням законодавства та установчих документів цих підприємств.

Якщо продаж здійснюється не на конкурентних засадах, то вартість цих акцій (часток, паїв) визначається експертним шляхом у встановленому порядку.


доповнити статтю частиною сьомою та восьмою такого змісту:

-25- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абзаці 1 частини 7 статті 18 виключити слова "помилково оцінене або".
Врахованодоповнити статтю частинами сьомою та восьмою такого змісту:


"7. За рiшенням державного органу приватизацiї до початку продажу акцiй вiдкритого акцiонерного товариства, яке створено в процесi приватизацiї чи корпоратизацiї, а в iнших випадках - за рiшенням вищого органу вiдкритого акцiонерного товариства, до статутного фонду цього товариства може додатково вноситися майно, набуте пiдприємством у перiод мiж датою оцiнки розмiру статутного фонду та датою державної реєстрацiї вiдкритого акцiонерного товариства, помилково оцiнене або безпiдставно виключене майно та майно, щодо якого знято заборону на приватизацiю.
-26- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину 7 Статті 18 прийняту в першому читанні викласти в такій редакції:
"7. За рішенням державного органу приватизації до початку продажу акцiй відкритого акціонерного товариства, яке створено у процесі приватизації чи корпоратизації, а в інших випадках - за рішенням вищого органу відкритого акціонерного товариства, до статутного фонду цього товариства може додатково вноситися майно, набуте підприємством у період між датою оцінки розміру статутного фонду та датою державної реєстрації відкритого акціонерного товариства, безпідставно виключене майно та майно, щодо якого знято заборону на приватизацію.
Враховано


"7. За рішенням державного органу приватизації до початку продажу акцiй відкритого акціонерного товариства, яке створено у процесі приватизації чи корпоратизації, а в інших випадках - за рішенням вищого органу відкритого акціонерного товариства, до статутного фонду цього товариства може додатково вноситися майно, набуте підприємством у період між датою оцінки розміру статутного фонду та датою державної реєстрації відкритого акціонерного товариства, безпідставно виключене майно та майно, щодо якого знято заборону на приватизацію.


Для збереження розмiрiв часток, якi належать акцiонерам в статутному фондi вiдкритого акцiонерного товариства, за рiшенням вищого органу вiдкритого акцiонерного товариства, акцiонери можуть додатково вносити до статутного фонду майно, що належить до засобiв виробництва, перелiк якого попередньо погоджується виконавчим органом товариства. При цьому таке майно не може перебувати в заставi або пiд арештом. Додаткова емiсiя акцiй здiйснюється на вартiсть державного майна та майна iнших акцiонерiв, додаткового внесеного до статутного фонду товариства з пiдстав, передбачених абзацом першим цiєї частини. Акцiї додаткової емiсiї розподiляються мiж акцiонерами пропорцiйно вартостi їх додаткових внескiв до статутного фонду товариства. Порядок оцiнки майна, за рахунок якого здiйснюється додаткова емiсiя, визначається за методикою, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок додаткового випуску акцiй вiдкритих акцiонерних товариств, створених в процесi приватизацiї чи корпоратизацiї, встановлюється Державною комiсiєю з цiнних паперів та фондового ринку.
Порядок оцінки вартості майна, що додатково вноситься до статутного фонду товариства, визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Додаткова емісія акцiй на вартість майна, додатково внесеного до статутного фонду товариства, здійснюється у порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, для відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації
Продаж акцій додаткової емісії здійснюється державними органами приватизації на конкурентних засадах".
-27- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В останньому реченні частини 7 статті 18 слова "Порядок додаткового випуску акцій" замінити на слова "Порядок додаткової емісії акцій".

Враховано
редакційно
Порядок оцінки вартості майна, що додатково вноситься до статутного фонду товариства, визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Додаткова емісія акцiй на вартість майна, додатково внесеного до статутного фонду товариства, здійснюється у порядку, визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, для відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації
Продаж акцій додаткової емісії здійснюється державними органами приватизації на конкурентних засадах".


Збереження розмiру часток акцiонерiв у статутному фондi вiдкритого акцiонерного товариства може забезпечуватися також шляхом придбання ними за кошти акцiй додаткової емiсiї в порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.

У разi вiдмови вiдкритого акцiонерного товариства вiд здiйснення додаткової емiсiї акцiй на вартiсть державного майна, зазначеного в абзацi першому цiєї частини, товариство має право на придбання такого майна за кошти.

8. Продаж пакетiв акцiй, закрiплених у державнiй власностi здiйснюється за погодженням з Верховного Радою України.».


8. Пакети акцій, які закріплені у встановленому законом порядку державній власності, підлягають продажу за погодженням з Верховною Радою України".-28- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
"Продаж пакетів акцій, закріплених у державній власності, здійснюється і затверджується за погодженням з Верховною Радою України".
Враховано частково редакційно

-29- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 18 доповнити новою частиною такого змісту:
"Верховна Рада України затверджує перелік пакетів, що закріплені у державній власності і не підлягають відчуженню протягом строку такого закріплення".
Враховано частково редакційно


-30- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 18 Закону доповнити частиною 9 такого змісту:
"Верховна Рада України затверджує перелік пакетів підприємств, що підпадають під визначення підприємств групи Г згідно законодавства, щодо яких приймається рішення про закріплення у державній власності та заборону відчуження".
Враховано частково редакційноСтаття 21. Джерела коштів для придбання державного майна, що приватизується
11. У статтi 21:


11. У статті 21:

1. Державне майно може бути придбано за рахунок приватизаційних паперів, випущених в обіг відповідно до законодавства, а також власних і позичених коштів покупців, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Закону.

В абзацi першому частини першої слова "приватизацiйних паперiв, випущених в обiг вiдповiдно до законодавства, а також" виключити;
-31- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абзац 1 частини 1 статті 21 не виключати, а слова "приватизаційних паперів" замінити на слова "приватизаційних майнових сертифікатів".
Відхилено


в абзаці першому частини першої слова "приватизаційних паперiв, випущених в обіг вiдповiдно до законодавства, а також" виключити;-32- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
В абзаці 1 частини 1 статті 21 слова "приватизаційних паперів випущених в обіг відповідно до законодавство" не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".
ВідхиленоПри придбанні об'єкта приватизації за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, покупці - фізичні особи повинні подати до органу приватизації декларацію про доходи.

3. Покупці, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Закону, вправі використовувати для придбання об'єктів приватизації гроші шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними в банках України іменних рахунків у межах коштів, що перебувають на цих рахунках.
У частинi третiй слова "у межах коштiв, що перебувають на цих рахунках" виключити.у частині третій слова "у межах коштів, що перебувають на цих рахунках" виключити.


Стаття 22. Порядок визначення розмірів емісії приватизаційних майнових сертифікатів та їх номінальної вартості
12. Статтю 22 виключити.


12. Статтю 22 виключити.
-33- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Статтю 22 не виключати, а доповнити частиною 3 наступного змісту:
"3. Приватизація за приватизаційні майнові сертифікати проводиться до 01.05. 1999 р."
ВідхиленоСтаття 23. Використання грошових коштів, одержаних від приватизації

2. Забороняється використання коштів, одержаних від приватизації, на покриття дефіциту державного та місцевих бюджетів.
13. Частину другу статтi 23 виключити.
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.


13. Частину другу статтi 23 виключити.
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.

Стаття 24. Безоплатна передача державного майна
14. У статтi 24:


14. У статтi 24:

1. Кожному громадянину України надається право на безоплатне придбання частки державного майна на суму одержаного приватизаційного майнового сертифіката.
Частину першу виключити;частину першу виключити;

2. За рішенням державного органу приватизації об'єкти соціально-побутового призначення в разі відмови трудових колективів підприємств, що приватизуються, від приватизації цих об'єктів можуть передаватися місцевим радам згідно з законодавством. У разі неможливості утримання за рахунок коштів місцевого бюджету об'єктів соціально-побутового призначення, створених за рахунок коштів фонду соціального розвитку (аналогічних фондів) підприємства, що приватизується, зазначені об'єкти можуть безоплатно передаватися господарському товариству, створеному працівниками підприємства відповідно до статті 8 цього Закону, до складу якого ввійшло не менш як 50 відсотків працівників підприємства, за умови їх цільового використання та належного утримання і без права продажу.
Частину другу викласти в такiй редакцiї:
«2. За рiшенням державного органу приватизацiї об'єкти соцiально-побутового призначення можуть передаватися мiсцевим радам вiдповiдно до законодавства. У разi неможливостi утримання за рахунок коштiв мiсцевого бюджету об'єктiв соцiально-побутового призначення, створених за рахунок коштiв фонду соцiального розвитку (аналогiчних фондiв) пiдприємства, що приватизується, а також за наявностi згоди вiдкритого акцiонерного товариства, створеного у процесi приватизацiї, такi об'єкти можуть передаватися у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, у безстрокове безоплатне користування товариству за умови їх цiльового використання та належного утримання".
-34- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину другу статті 24 викласти в такій редакції :
«2. За рішенням державного органу приватизації об'єкти соціально-побутового призначення в разі відмови трудових колективів підприємств, що приватизуються, від приватизації цих об'єктів можуть передаватися місцевим радам відповідно до законодавства. У разі неможливості утримання за рахунок коштів місцевого бюджету об'єктів соціально-побутового призначення, створених за рахунок коштів фонду соціального розвитку (аналогічних фондів) підпри-ємства, що приватизується, а також за наявності згоди відкритого акціонерного това-риства, створеного у процесі приватизації на базі вказаного підприємства, такі об'єкти можуть передаватися у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України у безстрокове безоплатне користу-вання товариству за умови їх цільового використання та належного утримання і без права продажу. Подальша приватиза-ція таких об'єктів може здійснюватися у відповідності з законодавством».
Враховано

частину другу викласти в такій редакції :
«2. За рішенням державного органу приватизації об'єкти соціально-побутового призначення в разі відмови трудових колективів підприємств, що приватизуються, від приватизації цих об'єктів можуть передаватися місцевим радам відповідно до законодавства. У разі неможливості утримання за рахунок коштів місцевого бюджету об'єктів соціально-побутового призначення, створених за рахунок коштів фонду соціального розвитку (аналогічних фондів) підприємства, що приватизується, а також за наявності згоди відкритого акціонерного товариства, створеного у процесі приватизації на базі вказаного підприємства, такі об'єкти можуть передаватися у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України у безстрокове безоплатне користування товариству за умови їх цільового використання та належного утримання і без права продажу. Подальша приватизація таких об'єктів може здійснюватися у відповідності з законом».-35- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Частину другу статті 24 викласти у такій редакції:
"Об'єкти соціально - побутового призначення можуть передаватися у власність територіальних громад відповідно до законодавства."
Враховано
в тексті Закону


Стаття 25. Пільги працівникам підприємства, що приватизується
15. У статтi 25:


15. У статтi 25:

1. Працівникам підприємства, майно якого приватизується, надається право на:
першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на суму і за рахунок виданого працівнику приватизаційного майнового сертифіката;
Частину першу викласти в такiй редакцiї:
«1. Працiвникам пiдприємства, майно якого приватизується, надається право на першочергове придбання акцiй за їх номiнальною вартiстю за кошти на суму до 750 гривень включно";
-36- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 25 слова та цифри "до 750 грн." замінити слова та цифри "до 50 не оподаткованих мінімумів доходів громадян".
-37- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину першу викласти в такій редакції:
«1. Працівникам підприєм-ства, майно якого прива-тизується, надається першочергове право на придбання акцій загальною номінальною вартістю 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано
редакційно

Враховано


частину першу викласти в такій редакції:
«1. Працівникам підприємства, майно якого приватизується, надається право на першочергове придбання акцій загальною номінальною вартістю 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданого працівнику приватизаційного майнового сертифіката.


-38- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Частину першу статті 25 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі відчуження об'єктів комунальної власності органи місцевого самоврядування можуть встановлювати інші пільги працівникам підприємств, майно якого підлягає продажу".
Враховано
в тексті Закону


2. Пільги, передбачені цією статтею, поширюються також на колишніх працівників підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідів, звільнених у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівників, звільнених у зв'язку із станом здоров'я, а також на працівників соціально-культурних та оздоровчо - лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають.
У частинi другiй слова "передбаченi цiєю статтею" замiнити словами "передбаченi частиною першою цiєї статтi".


у частині другій слова "передбачені цією статтею" замінити словами "передбачені частиною першою цієї статтi";


4. Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів державних підприємств, що перетворюються у відкриті акціонерні товариства в процесі приватизації (в тому числі корпоратизованих підприємств) за умови додержання відповідно до чинного законодавства строків приватизації та корпоратизації, мають право на додаткове придбання за грошові кошти акцій товариства за їх номінальною вартістю на загальну суму до 5 відсотків статутного фонду товариства з відстрочкою оплати на один рік після придбання акцій працівниками підприємства.
Відстрочка оплати надається за умови внесення не менше 30 відсотків вартості придбаних акцій.


-39- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частини четверту та п'яту статті 25 викласти в такій редакції:
"4. Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів підпри-ємств, а також диспетчери підприємств енергетики, їх структурних одиниць і підрозділів, що перетворюються у відкриті акціонерні товариства в процесі приватизації (в тому числі корпоратизованих підпри-ємств), мають право на додаткове придбання акцій товариства на загальну суму 5 відсотків статутного фонду товариства.

5. Ціна однієї акції при пільговому продажу, передбаче-ному цією статтею, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції";
Враховано

частини четверту та п'яту викласти в такій редакції:

"4. Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів підприємств, а також диспетчери підприємств енергетики, їх структурних одиниць і підрозділів, що перетворюються у відкриті акціонерні товариства в процесі приватизації (в тому числі корпоратизованих підприємств), мають право на додаткове придбання акцій товариства на загальну суму 5 відсотків статутного фонду товариства";5. Ціна однієї акції при пільговому продажу, передбаченому цією статтею, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції.

Стаття 27. Оформлення угод приватизації

Доповнити статтю 25 частиною 6 такого змісту:
Враховано2. До договору купівлі-продажу повинні включатися передбачені бізнес-планом чи планом приватизації зобов'язання або зобов'язання сторін, які були визначені умовами аукціону, конкурсу чи викупу, щодо:

"6. Держаною програмою приватизації можуть встановлюватися інші умови пільгового продажу об'єктів приватизації".

6. Держаною програмою приватизації можуть встановлюватися інші умови пільгового продажу об'єктів приватизації".

здійснення програм технічного переозброєння виробництва, впровадження прогресивних технологій;

здійснення комплексу заходів щодо збереження технологічної єдності виробництва та технологічних циклів;

збереження та раціонального використання робочих місць;

виконання вимог антимонопольного законодавства;

збереження номенклатури та обсягу виробництва продукції (послуг) відповідно до бізнес-плану;

завершення будівництва жилих будинків;

утримання об'єктів соціально-побутового призначення;

виконання заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та охорони навколишнього середовища;

внесення інвестицій виключно у грошовій формі, їх розміру та строків;

виконання встановлених мобілізаційних завдань.

До договору купівлі-продажу об'єкта приватизації включаються санкції за порушення його умов.

Включення до договору інших зобов'язань покупця допускається за згодою сторін.

Термін дії зазначених зобов'язань, за винятком виконання встановлених мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п'яти років, а щодо підприємств-монополістів, підприємств військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії, галузевих науково-дослідних інститутів та проектно-конструкторських бюро, інших підприємств і установ, приватизація яких здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України, порядок контролю за їх діяльністю затверджується Кабінетом Міністрів України.


16. У статті 27:
16. У статті 27:

Зазначені в цій частині зобов'язання зберігають свою дію для осіб, які придбають об'єкт у разі його подальшого відчуження протягом терміну дії цих зобов'язань.
у частині другій:
абзац п'ятнадцятий доповнити реченнями такого змісту:
"У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт у разі його подальшого відчуження, копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до органу приватизації. Орган приватизації має право вимагати від нового власника виконання зазначених зобов'язань і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством. Емітент або реєстратор, який веде реєстр власників цінних паперів, зобов`язаний подати органу приватизації відомості про нового власника на письмову вимогу органу приватизації";
-40- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абзац 15 частини 2 статті 27 доповнити першим реченням такого змісту:
"Відчуження майна (акцій) обтяжених передбаченими у цій частині зобов'язаннями можливо виключно за згодою органу приватизації, який контролює їх виконання".
-41- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абзац 15 частини 2 статті 27 доповнити останнім реченням такого змісту:
"Договори про подальше відчуження майна (акцій) обтяжених передбаченими у цій частини зобов'язаннями підлягають нотаріальному посвідченню".

ВрахованоВраховано
у частині другій:
абзац п'ятнадцятий доповнити реченнями такого змісту:
"Відчуження майна (акцій) обтяжених передбаченими у цій частині зобов'язаннями можливо виключно за згодою органу приватизації, який контролює їх виконання. У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт у разі його подальшого відчуження, копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до органу приватизації. Орган приватизації зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зазначених зобов'язань і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством. Емітент або реєстратор, який веде реєстр власників цінних паперів, зобов`язаний подати органу приватизації відомості про нового власника на письмову вимогу органу приватизації. Договори про подальше відчуження майна (акцій), обтяжених передбаченими у цій частині зобов'язаннями, підлягають нотаріальному посвідченню";-42- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абз.15 частини 2 статті 27 викласти в такій редакції:
"Зазначені в цій частині зобов'язання зберігають свою дію для осіб, які придбають об'єкт у разі його подальшого відчуження, якщо законодавством та договором купівлі-продажу не передбачено обмеження на відчуження до повного виконання прийнятих згідно договором зобов'язань. У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт у разі його подальшого відчуження, копії документів, що підтверджують цей перехід права власності, повинні бути подані новим власником до органу приватизації. Орган приватизації повинен вимагати від нового власника виконання зазначених зобов'язань і застосовувати до нього у разі невиконання санкції згідно законодавства. Емітент та реєстратор, які ведуть реєстр власників цінних паперів підприємства, щодо акцій якого укладається угода про відчуження, зобов'язані подати органу приватизації відомості про нового власника на письмову вимогу органу приватизації".
Враховано редакційноКонтроль за виконанням умов договору купівлі-продажу здійснює державний орган приватизації.Доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:
"3. Інвестиції та кошти, які не є інвестиціями, вносяться покупцем у розвиток підприємства згідно з умовами договору купівлі-продажу, поверненню не підлягають і стають власністю господарського товариства з моменту підписання акта їх приймання-передачі. Форма акта затверджується Фондом державного майна України".
У зв'язку із цим частини третю, четверту, п'яту шосту та сьому вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою, шостою, сьомою та восьмою;
-43- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частині 3 статті 27 розтлумачити термін "кошти, які не є інвестиціями". які кошти і за яких обставин не вважаються інвестиціями.
-44- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Прийняту в першому читанні частину 3 статті 27 виключити.
-45- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У ч.3 статті 27 виключити слова "які не є інвестиціями".
Інша редакція


ВрахованоІнша редакція


6. Договір купівлі-продажу не укладається при продажу акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації, крім продажу їх пакетом згідно з планом приватизації (планом розміщення акцій).


Покупець набуває право власності на акції, придбані на сертифікатному аукціоні, з дня затвердження протоколу про результати сертифікатного аукціону.
Абзац другий частини шостої статтi 27 виключити.
У зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом другим.


абзац другий частини шостої виключити.
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;-46- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Абзац 2 частини 6 статті 27 не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".
ВідхиленоПродаж акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації, на фондових біржах здійснюється у порядку, встановленому законодавством.


Доповнити статтю частинами дев'ятою та десятою такого змісту:
"9. Забороняється подальше відчуження пакета акцій окремими частками до повного виконання покупцем умов договору купівлі - продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов`язань, визначених умовами конкурсу, аукціону, викупу"


-47- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині 9 статті 27 після слів "умов договору купівлі - продажу" додати слова " без письмової згоди органу приватизації"
-48- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частині 9 статті 27 записати: "При подальшому відчуженні об'єкту приватизації до нового покупця переходять невиконані продавцем зобов'язання, які містяться в договорі приватизації".
ВідхиленоВраховано
доповнити статтю частинами восьмою та дев'ятою такого змісту:
"8. Забороняється подальше відчуження пакета акцій окремими частками до повного виконання покупцем умов договору купівлі - продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов`язань, визначених умовами конкурсу, аукціону, викупу.
При подальшому відчуженні об'єкту приватизації до нового покупця переходять невиконані продавцем зобов'язання, які містяться в договорі купівлі - продажу.-49- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Ч.9 статті 27 викласти в такій редакції:
"9. Забороняється подальше відчуження пакета акцій окремими частками, так і в цілому, до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу об'єкта приватизації без збереження зобов'язань, передбачених таким договором. Дія цього пункту не поширюється на договори купівлі-продажу об'єктів приватизації, якими передбачено обмеження щодо відчуження об'єкта приватизації до повного виконання умов договорів".
Враховано частково
10. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі - продажу через невиконання покупцем договірних зобов'язань об'єкт приватизації підлягає поверненню у державну власність".


9. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі - продажу через невиконання покупцем договірних зобов'язань об'єкт приватизації підлягає поверненню у державну власність".

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію3. Посадові особи державних органів приватизації, інших органів виконавчої влади несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за:

безпідставну відмову у прийнятті заяви про приватизацію; порушення строків розгляду заяви про приватизацію; порушення умов і порядку проведення конкурсу, аукціону, продажу акцій (часток, паїв); порушення умов і порядку передачі акцій акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, корпоратизації -

до восьми встановлених на день вчинення порушення розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

17. У статті 29:
17. У статті 29:

необгрунтовану відмову від продажу підприємства (майна, акцій); безпідставну відмову у видачі приватизаційних паперів громадянам України; безпідставну відмову в наданні інформації про об'єкт приватизації -
В абзацi четвертому частини третьої слова "безпiдставну вiдмову у видачi приватизацiйних паперiв громадянам України" виключити.


в абзаці четвертому частини третьої слова "безпідставну відмову у видачі приватизаційних паперів громадянам України" виключити;-50- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
В абзаці 4 частини 3 статті 29 слова "безпідставну відмову у видачі приватизаційних паперів громадянами України" не виключати, а доповнити словами "до моменту завершення приватизації за приватизаційні папери".
Відхиленодо десяти встановлених на день вчинення порушення розмірів неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

5. При повному або частковому невиконанні умов договорів купівлі-продажу встановлюється така відповідальність покупців:

у разі порушення встановлених умовами договору купівлі-продажу строків внесення інвестицій у встановленому обсязі покупцями сплачується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості не внесених інвестицій за кожний день прострочення;

у разі розірвання договору купівлі-продажу в зв'язку з невиконанням умов договору щодо внесення інвестицій внесені частково інвестиції не повертаються, а в разі невнесення інвестицій на день подачі позову про розірвання договору покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків загального обсягу інвестицій;

у разі недотримання покупцем зобов'язань щодо збереження протягом визначеного періоду профілю діяльності приватизованого об'єкта покупець сплачує штраф у розмірі 10 відсотків вартості придбаного майна.

Зазначені штрафи перераховуються до Державного бюджету України.
У частині п'ятій:
Абзац п'ятий викласти у такій редакції:
"у разі невиконання інших умов договору покупець сплачує штраф у розмірі 0,1 відсотка вартості придбаного об'єкта приватизації за кожний день прострочення виконання зобов'язання";
-51- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Абзац п'ятий частини пўятої виключити.
У звўязку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно пўятим - сьомим.
Враховано

абзац п'ятий частини п'ятої виключити.
У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно п'ятим - сьомим.


За недопущення працівників державних органів приватизації, протидію чи перешкоджання проведенню ними перевірки дотримання умов договору купівлі-продажу державного майна на керівника приватизованого підприємства накладається штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний встановлений факт.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в установленому порядку.
В абзаці сьомому після слів "в установленому порядку" доповнити словами "та перераховуються до Державного бюджету України".


в абзаці шостому після слів "в установленому порядку" доповнити словами "та перераховуються до Державного бюджету України".

Порушення встановленого законодавством порядку приватизації або прав покупців є підставою для визнання недійсним договору купівлі-продажу об'єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством України.II. Прикінцеві положення


II. Прикінцеві положення1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-52- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Прикінцеві положення доповнити пунктом такого змісту:


Враховано


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування."Кабінету Міністрів України:
розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".

2. Кабінету Міністрів України:
розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні