Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi''
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань науки і освіти

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змiн до Закону України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi"


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змiн до Закону України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi"

1.
Закон України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi"
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


"Закон України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi"
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
2.
Стаття 1. Визначення термiнiв


Стаття 1. Визначення термiнiв
3.
У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:


У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:
4.
Установа - спецiально уповноважена Кабiнетом Мiнiстрiв України державна органiзацiя з питань охорони промислової власностi;
Абзац другий статті 1 Закону викласти в такій редакції:
"Установа - центральний орган виконавчої влади у сфері правової охорони об'єктів промислової власності".
Враховано

Установа - центральний орган виконавчої влади у сфері правової охорони об'єктів промислової власності;
5.
Стаття 3. Повноваження Установи у сферi охорони прав на винаходи (кориснi моделi)


Стаття 3. Повноваження Установи у сферi охорони прав на винаходи (кориснi моделi)
6.
1. Установа забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi правової охорони об'єктiв промислової власностi, зокрема винаходiв i корисних моделей. При цьому Установа:
приймає до розгляду заявки, проводить їх експертизу, здiйснює державну реєстрацiю та видачу патентiв;
публiкує офiцiйнi вiдомостi щодо правової охорони винаходiв i корисних моделей;
представляє iнтереси України з питань охорони прав на винаходи i кориснi моделi в мiжнародних органiзацiях вiдповiдно до чинного законодавства;
розробляє нормативно-правовi акти у межах її повноважень та подає їх вiдповiдному державному органу на затвердження в установленому порядку;
є правонаступником Державного патентного вiдомства України щодо правовiдносин, що випливають з цього Закону та мiжнародних договорiв України;
здiйснює керiвництво пiдпорядкованими їй пiдприємствами та органiзацiями;
виконує iншi функцiї вiдповiдно до Статуту, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Частину першу статті 3 Закону викласти у такій редакції:
"1. Установа забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi правової охорони об'єктiв промислової власностi, зокрема винаходiв i корисних моделей. Установа є правонаступником лiквiдованого Державного патентного вiдомства України щодо правовiдносин, якi випливають з цього Закону i мiжнародних договорiв України, та здiйснює такi функцiї:
органiзовує приймання заявок, проведення їх експертизи;
видає патенти на винаходи i кориснi моделi, забезпечує їх державну реєстрацiю;
забезпечує опублiкування офiцiйних вiдомостей про винаходи i кориснi моделi;
представляє iнтереси України з питань охорони прав на винаходи i кориснi моделi в мiжнародних органiзацiях вiдповiдно до законодавства;
приймає в установленому порядку нормативно-правовi акти в межах своїх повноважень;
виконує iншi функцiї вiдповiдно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку".
Враховано

1. Установа забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi правової охорони об'єктiв промислової власностi, зокрема - винаходiв i корисних моделей. Установа є правонаступником лiквiдованого Державного патентного вiдомства України щодо правовiдносин, якi випливають з цього Закону i мiжнародних договорiв України, та здiйснює такi функцiї:
органiзовує приймання заявок, проведення їх експертизи;
видає патенти на винаходи i кориснi моделi, забезпечує їх державну реєстрацiю;
забезпечує опублiкування офiцiйних вiдомостей про винаходи i кориснi моделi;
представляє iнтереси України з питань охорони прав на винаходи i кориснi моделi в мiжнародних органiзацiях вiдповiдно до чинного законодавства;
приймає в установленому порядку нормативно-правовi акти в межах своїх повноважень;
виконує iншi функцiї вiдповiдно до Положення про неї, затвердженого в установленому порядку.
7.
3. Фiнансування дiяльностi Установи провадиться за рахунок коштiв, одержаних нею вiд зборiв за подання заявок, проведення експертиз, державну реєстрацiю та видачу патентiв, пiдтримання їх чинностi тощо, а також коштiв, одержаних за наданi послуги та з iнших джерел, що не забороненi законодавством України.
Частину третю статті 3 Закону викласти в такій редакції:
"3. Фiнансування дiяльностi Установи провадиться за рахунок коштiв Державного бюджету України".

3. Фiнансування дiяльностi Установи провадиться за рахунок коштiв Державного бюджету України.
8.
Стаття 36. Збори


Стаття 36. Збори
9.
За подання заявок, проведення їх експертиз, державну реєстрацiю та видачу патентiв, пiдтримання їх чинностi, продовження строку дiї тощо сплачуються збори. Розмiр зборiв, передбачених цим Законом, строки i порядок їх сплати визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Кошти, одержанi вiд зборiв та за наданi послуги, використовуються Установою для фiнансового забезпечення її дiяльностi i розвитку системи охорони промислової власностi в Українi.
У статті 36 Закону останнє речення частини першої виключити, а частину другу викласти у такій редакції:
"Кошти, одержанi вiд зборiв та за наданi послуги, зараховуються до Державного бюджету України".
Враховано

За подання заявок, проведення їх експертиз, державну реєстрацiю та видачу патентiв, пiдтримання їх чинностi, продовження строку дiї тощо сплачуються збори. Розмiр зборiв, передбачених цим Законом, строки i порядок їх сплати визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
Кошти, одержанi вiд зборiв та за наданi послуги, зараховуються до Державного бюджету України і використовуються для розвитку державної системи правової охорони промислової власності..
10.
Установа щорiчно публiкує у своєму офiцiйному бюлетенi звiт про витрачання зазначених коштiв.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні