Назва: ПРО ЗОНУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект(16.04.99)
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЗОНУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ


Проект(16.04.99)
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЗОНУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
1.
Розділ I


Розділ I
2.
Загальні положення
-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
У назві Закону слово "зону" замінити словами "правовий режим зони"
Відхилено

Загальні положення
3.
Стаття 1. Зона надзвичайної екологічної ситуації
-2- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Пропонує використати словосполучення "екологічне лихо" та "зона екологічного лиха" замість терміну "надзвичайна екологічна ситуація".
Відхилено

Стаття 1. Визначення зони надзвичайної екологічної ситуації
4.
Зона надзвичайної екологічної ситуації - оголошена Президентом України окрема місцевість, на території якої виникла надзвичайна ситуація, що потребує встановлення в межах цієї території правового режиму.
-3- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пропонує у статті 1 після слів "екологічної ситуації" слова "-оголошена Президентом України окрема" замінити словами "(далі зона)", а після слів "цієї території" додати слово "спеціального".
Відхилено


Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація.


-4- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує слова "окрема місцевість, на" замінити на слова " окрема територія (місцевість) України, на якій виникла..." далі за текстом.
Відхилено5.
Стаття 2. Надзвичайна екологiчна ситуація
-5- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пропонує текст статті 2 привести у відповідність до Закону України "Про аварійно - рятувальні служби".
Враховано


6.
Надзвичайна екологічна ситуацiя - ситуація, при якій унаслідок природних або техногенних процесів відбулися такі негативні зміни в навколишньому природному середовищі, коли рівень екологічної безпеки не забезпечує відвернення погіршення екологічної обстановки і небезпеки для життя та здоров'я людей і потребує застосування виняткових заходів з боку держави.
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пропонує у статті 2 слова "рівень екологічної безпеки не забезпечує відвернення погіршення екологічної обстановки екологічної обстановки і небезпеки для життя та здоров'я людей і" замінити словами "екологічна обстановка становить небезпеку для життя та здоров'я людей і продовжує погіршуватись, рівень екологічної безпеки знижується, що" далі за текстом.
Відхилено


Надзвичайна екологічна ситуацiя - надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави.


-7- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пропонує у статті 2 після слова «природних" додати наступне: "(таких, що виникають поза людськими втручаннями)", а після слова "техногенних "- "(таких, що виникають як результат функціонування людини в природному середовищі)".
Відхилено

Негативні зміни в навколишньому природному середовищі - це втрата, виснаження чи знищення комплексу природних умов і ресурсів та окремих екологічних систем унаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища або руйнівного впливу стихійних сил природи, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах.
7.
Стаття 3. Законодавствo про зону надзвичайної екологічної ситуацiї
-8- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у назві статті 3 слово "зону" замінити словами "правовий режим зони".

Відхилено

Стаття 2. Законодавствo про зону надзвичайної екологічної ситуацiї
8.
Законодавчою основою встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуацiї є Конституція України, Закони України "Про надзвичайний стан", "Про охорону навколишнього природного середовища", цей Закон та інші нормативно-правові акти.
Статтю 3 викласти у редакції: "Законодавство про правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших законів України і нормативних актів, прийнятих відповідно до них".
ВрахованоЗаконодавство про зону надзвичайної екологічної ситуації базується на Конституції України і складається із Законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про аварійно-рятувальні служби", "Про правовий режим надзвичайного стану", цього Закону та інших законів, а також прийнятих відповідно до них нормативно - правових актів.
9.
Стаття 4. Завдання законодавства про зону надзвичайної екологiчної ситуацiї
-9- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує назву статті 4 доповнити словом "Основні".
Враховано

Стаття 3. Основні завдання Закону та сфера його дії


-10- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пропонує у статті 4:
Об'єднати два перші абзаци у першій частині і викласти в такій редакції:
"Правове регулювання відносин, які виникають під час застосування невідкладних та планових заходів, спрямованих на захист життя та здоров'я людей і нормалізацію екологічної обстановки на території зони, шляхом встановлення відповідного правового режиму функціонування цієї зони, її організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення";
у частині другій після слів "у межах" додати слова "та режимі".
Враховано частково10.
Основними завданнями законодавства про зону надзвичайної екологiчної ситуацiї є:
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 4 частини 1: слово "зону" замінити словами "правовий режим зони";
Враховано частково


Основними завданнями Закону є:
11.
правове регулювання відносин, які виникають під час застосування невідкладних та планових заходів, спрямованих на захист життя та здоров'я людей і нормалізацію екологічної обстановки на території зони;
у абзаці 1 після слів "під час застосування" вилучити слова "невідкладних та планових";
Враховано частково


правове регулювання відносин, що виникають під час здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на захист життя та здоров'я людей і нормалізацію екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації;
12.
встановлення правового режиму функціонування цієї зони, її організацiйного та фінансового забезпечення;
у абзаці 2 після слів "правового режиму" вилучити слова "функціонування цієї", а слово "її" замінити словом "його";
Враховано


визначення порядку встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації, його організацiйного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, у тому числі відповідного режиму використання, охорони та відтворення природних ресурсів;
13.
забезпечення участі підприємств, установ, організацій та громадян у здійсненні невідкладних та планових заходів на території зони, а також компенсації збитків, заподіяних негативними змінами навколишнього природного середовища, та шкоди, заподіяної здоров'ю людей.
абзац 3 викласти в такій редакції:
"визначення порядку залучення юридичних та фізичних осіб до участі у заходах на території зони ";
додати новий абзац такого змісту:
"визначення порядку компенсації шкоди, заподіяної юридичним чи фізичним особам негативними змінами навколишнього природного середовища або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків".
Враховано
Враховано

встановлення порядку залучення юридичних та фізичних осіб до участі у надзвичайних заходах на території зони та відшкодування вартості виконаних ними робіт;
визначення порядку відшкодування шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам негативними змінами в навколишньому природному середовищі або проведенням робіт з ліквідації наслідків таких змін.

14.
Норми цього Закону є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб, які тимчасово або постійно перебувають чи провадять діяльність у межах зони надзвичайної екологічної ситуації.
Другу частину перенести до статті 3, а слова "Норми цього Закону є обов'язковими для" замінити словами "Дія цього Закону поширюється на".
Відхилено

-12- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує частину другу статті 4 доповнити такими словами; "здійснюють за її межами діяльність для подолання надзвичайної екологічної ситуації за рішенням органів державної влади ".
Відхилено15.
Стаття 5. Основні принципи регулювання правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації
-13- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує статтю 5 доповнити абзацами такого змісту:
"забезпечення населення інформацією про виконання заходів, спрямованих на нормалізацію екологічного стану;
непорушність конституційних прав і свобод людини і громадянина;
комплексність заходів, спрямованих на нормалізацію екологічного стану;".
Враховано

Стаття 4. Основні принципи регулювання правового режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації
16.
Основними принципами регулювання правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації є:


Основними принципами регулювання правового режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації є:
17.
пріоритет захисту життя і здоров'я людей;


пріоритет захисту життя та здоров'я людей;
непорушність конституційних прав і свобод людини і громадянина;
18.
обов'язковість виконання заходів, спрямованих на нормалізацію екологічної обстановки;


комплексність заходів, спрямованих на нормалізацію екологічного стану;
19.
компенсація заподіяної шкоди потерпілим унаслідок надзвичайної екологічної ситуації.
-14- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр. картка №375)
Статтю 5 доповнити абзацом такого змісту:
"забезпечення населення достовірною інформацією про стан довкілля, можливу загрозу для життя і здоров'я людини ".
Враховано

забезпечення населення достовірною інформацією про стан довкілля, можливу загрозу для життя та здоров'я людей і про виконання заходів, спрямованих на нормалізацію екологічного стану;


-15- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр. картка №383)
Статтю 5 доповнити абзацом такого змісту:
"відповідальність перед законодавством юридичних та фізичних осіб. з вини яких виникла, зберігається або ускладнюється надзвичайна екологічна ситуація".
Враховано редакційно

невідворотність відповідальності осіб, винних у виникненні чи ускладненні надзвичайної екологічної ситуації.
20.
Розділ II


Розділ II
21.
Умови та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації
-16- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Пропонує статті 1 і 2 об'єднати, а визначення терміну "негативні зміни в навколишньому природному середовищі " перенести до статті першої, назву якої викласти в такій редакції: "Стаття 1. Визначення зони надзвичайної екологічної ситуації ", а визначення термінів "зона надзвичайної екологічної ситуації", "надзвичайна екологічна ситуація" викласти в такій редакції:
Враховано

Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, зміна меж території зазначеної зони


"Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація.
Надзвичайна екологічна ситуацiя - надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави".


23.
Стаття 6. Умови оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації


Стаття 5. Підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації
24.
Окрема місцевість України оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації у разі настання на її території негативних змін у навколишньому природному середовищі, що призвело до створення умов, які виключають можливість подальшого проживання населення та провадження господарської діяльності.
-17- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр. картка №320)
Статтю 6 доповнити словами:
"із наступним затвердженням Верховною Радою України".
Враховано редакційно
в статті 6
Підставами для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації є:
значне перевищення гранично допустимих норм показників якості навколишнього природного середовища визначених законодавством;


-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у статті 6:
частину першу доповнити словами "на цій території";
Враховано


виникнення реальної загрози життю та здоров'ю великої кількості людей або заподіяння значної матеріальної шкоди юридичним, фізичним особам чи навколишньому природному середовищу внаслідок негативних змін навколишнього природного середовища;
25.
Негативні зміни в навколишньому природному середовищі - це втрата, виснаження чи знищення комплексу природних умов і ресурсів та окремих екологічних систем унаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища або руйнівного впливу природних стихійних явищ, що виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності у цих умовах.
частину другу перенести до статті 2, а слова "життєдіяльності людини" замінити словами "подальшого проживання населення".
-19- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує у другій частині статті 6 перед словом "виключають" додати слова "обмежують або".
Враховано частковоВраховано в статті 1

негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі на значній території за певний проміжок часу, усунути які на цій території за інших умов неможливо;
негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі, які виключають можливість подальшого проживання населення і провадження господарської діяльності на відповідній території;


-20- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Пропонує частину другу статті 6 перенести до статті 2.
Враховано, перенесена до статті 1
-21- Н.д.Мельников О.Б.(Реєстр. картка№379)
Критерії, що визначені в статті 7, не мають нормативної бази. Пропонує статтю 7 виключити, змістовну частину цієї статті перенести до статті 6, назву якої викласти в такій редакції: "Підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації".
Враховано

збільшення рівня захворюваності великої кількості населення внаслідок негативних змін у навколишньому природному середовищі.
26.
Стаття 7. Критерії оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації
-22- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Пропонує у статті 7 визначити як критерії повинні враховуватися при прийнятті рішення щодо оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації разом чи достатньо одного з них.
Відхилено, оскільки стаття 7 знята.
27.
Критеріями оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації є:
-23- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр. картка №375)
Пропонує в перший частині статті 7 додати абзац такого змісту:
"показники якості навколишнього природного середовища, які значно перевищують встановлені законодавством гранично допустимі норми".
Враховано редакційно в статті 5.
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у статті 7:
Враховано редакційно в статті 5


28.
кількість людей, для яких виникла реальна загроза їх життю та здоров'ю;
у частині першій абзац 1 викласти у редакції: "кількість людей, життю чи здоров'ю яких виникла загроза";29.
площа території, на якій сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що призвели до створення умов, які виключають можливість подальшого проживання населення і провадження господарської діяльності та усунути які іншими способами неможливо;
у абзаці другому вилучити слова: ",що призвели до створення умов, які виключають можливість подальшого проживання населення і провадження господарської діяльності та усунути які іншими способами неможливо";
-25- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує в першу частину статті 7 додати абзац такого змісту: " площа території, на якій сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі;".
Враховано редакційно в статті 5


30.
види господарської діяльності, провадження яких припиняється у зв'язку з умовами, що виникли;31.
розмір шкоди, заподіяної громадянам, підприємствам, установам, організаціям, навколишньому природному середовищу.
-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у статті 7:
у абзаці 4 слова "громадянам, підприємствам, установам, організаціям» замінити словами "юридичним і фізичним особам"
Враховано в статті 5

-27- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пропонує до частині першої статті 7 додати абзац такого змісту:
" збільшення рівня захворювань населення, як звичайними (визначеними, як характерні для даної місцевості) хворобами так і з появою .незвичайних хвороб".
Враховано частково в статті 5

-28- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує до частині першої статті 7 додати абзац такого змісту:
"прогноз реальної загрози виникнення надзвичайної екологічної ситуації".
Відхилено32.
Граничні значення критеріїв, на основі яких приймається рішення щодо оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
-29- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр. картка №383)
Пропонує у другий частині статті 7 після слів " екологічної ситуації " додати слова "умови, за яких можливе зняття з місцевості статусу зони надзвичайної екологічної ситуації".

Враховано редакційно в статті 7

33.
Стаття 7. Порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації
-30- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонують: порядковий номер статті, що починається словами «Порядок оголошення» змінити на «8», відповідно збільшивши на одиницю нумерацію наступних статей.
Враховано

Стаття 6. Порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації
34.
Окрема місцевість оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації Указом Президента України за поданням Кабінету Міністрів України з наступним негайним внесенням на затвердження Верховною Радою України.
-31- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину першу статті 7 доповнити словами:
"яка протягом 48 годин затверджує чи ні цей Указ".
Враховано редакційно в статті 6

Окрема місцевість України оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України або за поданням Кабінету Міністрів України, який затверджується Верховною Радою України протягом двох днів з дня звернення Президента України.


-32- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у статті 7:
у частині першій слова "Верховною Радою України" замінити словами "Постановою Верховної Ради України";
Відхилено


Кабінет Міністрів України вносить подання про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації на підставі пропозицій центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання екологічної безпеки, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування або за власної ініціативи.
35.
Рішення про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації негайно доводиться до відома населення через засоби масової інформації та систему оповіщення цивільної оборони.
-33- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Пропонує визначити повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим. щодо оголошення окремої території Криму зоною надзвичайної екологічної ситуації.
Враховано

Оголошення окремої місцевості Автономної Республіки Крим зоною надзвичайної екологічної ситуації або окремих її місцевостей може ініціювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
36.
В Указі Президента України про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації зазначаються:
у частині третій: після слів "екологічної ситуації" доповнити словом "зокрема";

Враховано

В Указі Президента України про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації зазначаються, зокрема:
37.
обставини, що стали причиною оголошення місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;


обставини, що стали причиною оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;
38.
обґрунтування необхідності оголошення місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;


обґрунтування необхідності оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;
39.
межі місцевості, що оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації;


межі території, на якій оголошується зона надзвичайної екологічної ситуації;
40.
організаційне та фінансове забезпечення функціонування зони надзвичайної екологічної ситуації;
-34- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр. картка №383)
Пропонує абзац 4 третьої частини статті 7 доповнити словами "матеріально-технічне забезпечення".
Враховано

заходи щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення життєдіяльності населення в зоні надзвичайної екологічної ситуації;
41.
перелік невідкладних та планових заходів, які здійснюватимуться в зоні надзвичайної екологічної ситуації;


основні заходи, що запроваджуються для подолання наслідків надзвичайної екологічної ситуації;
42.
органи державної влади, що забезпечуватимуть дотримання правового режиму функціонування зони надзвичайної екологічної ситуації і межі їх повноважень;
-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у третій частині статті 7:
у абзаці 6 після слів "правового режиму" вилучити слово "функціонування";
Враховано частково


обмеження на певні види діяльності в зонi надзвичайної екологiчної ситуації;
43.
час, з якого місцевість оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації.
абзац 7 викласти у такій редакції: "термін на який місцевість оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації;"


час, з якого окрема місцевість оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації, і строк, на який ця територія оголошується такою зоною.
44.
Матеріали Кабінету Міністрів України для оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації готує Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
У частині четвертий слова "Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій" замінити словами "центральний орган виконавчої влади до компетенції якого належать питання техногенно-екологічної безпеки".
Указ про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації негайно доводиться до відома населення через засоби масової інформації та систему оповіщення цивільної оборони.


-36- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Пропонує в останній частині статті 7 додати слова: "та Рада національної безпеки і оборони України".
Враховано


-37- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пропонує частину четверту статті 7 доповнити словами "а також органи місцевого самоврядування (міст з населенням понад 1 мільйон мешканців) ".
Враховано частково45.
Стаття 8. Перегляд меж зони надзвичайної екологічної ситуації
-38- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у назві статті 8 слова "перегляд меж" замінити словами "Зміна меж та правового режиму";
Враховано

Стаття 7. Зміна меж території, на якій оголошується зона надзвичайної екологічної ситуації
46.
Межі зони надзвичайної екологічної ситуації можуть бути переглянутими Кабінетом Міністрів України за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі висновків Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
-39- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр. картка №320)
У статті 8 замість слів "Кабінетом Міністрів України " написати "Президентом України ".

Враховано редакційно

Межі території, на якій оголошується зона надзвичайної екологічної ситуації можуть бути змінені з дотриманням вимог, встановлених статтею 6 цього Закону.


-40- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує в статті 8 зміну меж зони здійснювати в порядку, визначеному в статті 7.
Враховано
-41- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Статтю 8 викласти у редакції: "Межі та правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації, визначені Указом Президента, можуть бути змінені Указом Президента Україна за поданням центрального органу виконавчої влади до компетенції якого належать питання техногенно-екологічної безпеки. Такий Указ вводиться в дію Постановою Верховної Ради України.".
Враховано редакційно47.
Стаття 9. Припинення дії правового режиму функціонування зони надзвичайної екологічної ситуації
-42- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує назву статті 9 на початку доповнити словом "Дострокове", а слово "функціонування" вилучити.
Враховано


48.
Дія в окремій місцевості правового режиму функціонування зони надзвичайної екологічної ситуації припиняється Указом Президента України на підставі подання Кабінету Міністрів України.
-43- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у статті 9 слово "функціонування" вилучити; слово "припиняється" замінити словами "може бути достроково припинена";
слова "на підставі подання" замінити слова "за поданням".
Враховано частково
Враховано
-44- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує статтю 9 перенести до розділу ІІІ і доповнити такими словами: "Подання Кабінету Міністрів України готується з урахуванням рішень органів місцевого самоврядування ".
Враховано редакційно49.
Розділ III


Розділ III
50.
Правовий режим функціонування зони надзвичайної екологічної ситуації
-45- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у назві розділу ІІІ вилучити слово "функціонування".
Враховано

Забезпечення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації
51.
Стаття 10. Управління в зоні надзвичайної екологічної ситуації


Стаття 8. Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації

52.
Управління в зоні надзвичайної екологічної ситуації здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації або спеціально уповноважені органи виконавчої влади, що визначаються Указом Президента України і можуть наділятися відповідними повноваженнями для здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей.
-46- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пропонує у першій частині статті 10 після слів " державні адміністрації " додати слова "органи місцевого самоврядування (якщо надзвичайна екологічна ситуація не виходить за межі адміністративного кордону території, їм підпорядкованої)" далі по тексту.
-47- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Пропоную назву розділу ІІІ і статтю 10 викласти в такій редакції:
"Розділ III .Забезпечення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації
Стаття 10. Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації
Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації це особливий правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях при виникненні надзвичайних екологічних ситуацій, який спрямовується для попередження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров'ю громадян, також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації.
Запровадження правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації передбачає виділення державою та органами місцевого самоврядування додаткових фінансових та інших матеріальних ресурсів, достатніх для нормалізації екологічної стану та відшкодування нанесених збитків, запровадження спеціального режиму поставок продукції для державних потреб, реалізація комплексних та цільових програм громадських робіт.
За наявності достатніх підстав в межах зони надзвичайної екологічної ситуації може бути введено правовий режим надзвичайного стану.
Центральні місцеві органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації відповідно здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують виконання правового режиму надзвичайного стану зони надзвичайної екологічної ситуації та заходів, передбачених цим Законом".
Враховано частково


Враховано

Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації це особливий правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях при виникненні надзвичайних екологічних ситуацій, який спрямовується для попередження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров'ю громадян, також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації.
Запровадження правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації передбачає виділення державою та органами місцевого самоврядування додаткових фінансових та інших матеріальних ресурсів, достатніх для нормалізації екологічної стану та відшкодування нанесених збитків, запровадження спеціального режиму поставок продукції для державних потреб, реалізація комплексних та цільових програм громадських робіт.


-48- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує у першу частину статті 10 після слів "державні адміністрації "додати слова "органи місцевого самоврядування "
Враховано частково


За наявності достатніх підстав в межах зони надзвичайної екологічної ситуації може бути введено правовий режим надзвичайного стану.
53.
Зазначені органи мають право видавати обов'язкові до виконання на відповідній території накази з питань забезпечення встановленого правового режиму функціонування зони надзвичайної екологічної ситуації.
-49- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у частині другій статті 10, вилучити слово "встановленого" та слово "функціонування".
Враховано


Центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації відповідно здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують виконання правового режиму надзвичайного стану зони надзвичайної екологічної ситуації та заходів, передбачених цим Законом.
Стаття 9. Зміна і дострокове припинення дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації
Дія правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації може бути достроково припинено Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України або за поданням Кабінету Міністрів України у разі усунення обставин, що стали причиною оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, виконання заходів, які необхідно було здійснити для нормалізації екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації.
Припинення дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації на території Автономної Республіки Крим або в окремих її місцевостях може ініціювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
Подання Кабінету Міністрів України про дострокове припинення дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації готуються з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування.
З достроковим припиненням дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації така територія не вважається зоною надзвичайної екологічної ситуації.
Зміна правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації проводиться з дотриманням вимог, встановлених статтею 6 цього Закону .
54.
Стаття 11. Перелік невідкладних заходів, що можуть здійснюватися в зоні надзвичайної екологічної ситуації
-50- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Пропоную статтю 11 викласти в такій редакції:
"Статті 11. Заходи, що можуть здійснюватися в зоні надзвичайної екологічної ситуації

Стаття 10. Заходи, що можуть здійснюватися в зоні надзвичайної екологічної ситуації
55.
На період дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації можуть застосовуватися такі невідкладні заходи:
Введення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації передбачає обов'язкове виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України. За недостатністю цих коштів Кабінет Міністрів України вносить законопроект про внесення змін до Державного бюджету України, який розглядається Верховної Ради України невідкладно.
В межах видатків, передбачених місцевими бюджетами на відповідні цілі, органи місцевого самоврядування виділяють фінансові та інших матеріальні ресурси, а за необхідністю - додаткові кошти, з дотриманням вимог, встановлених статтею 67 Закону України "Про місцеве самоврядування".
Кабінет Міністрів України, або уповноважений ним центральний орган виконавчої влади, в межах виділених коштів, розміщує державне замовлення на поставки продукції для державних потреб, затверджує та реалізує комплексні чи цільові програми громадських робіт.
Органи місцевого самоврядування або уповноважені ними органи в межах виділених коштів, розміщують замовлення на поставки продукції для місцевих потреб, затверджують та реалізують комплексні чи цільові програми громадських робіт.
У випадку введення правового режиму надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" можуть запроваджуватися такі заходи:", далі по тексту.

Запровадження правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації передбачає обов'язкове виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України. За недостатністю цих коштів Кабінет Міністрів України вносить законопроект про внесення змін до Державного бюджету України, який розглядається Верховної Ради України невідкладно.
В межах видатків, передбачених місцевими бюджетами на відповідні цілі, органи місцевого самоврядування виділяють фінансові та інших матеріальні ресурси, а за необхідністю - додаткові кошти, з дотриманням вимог, встановлених статтею 67 Закону України "Про місцеве самоврядування".
Кабінет Міністрів України, або уповноважений ним центральний орган виконавчої влади, в межах виділених коштів, розміщує державне замовлення на поставки продукції для державних потреб, затверджує та реалізує комплексні чи цільові програми громадських робіт.
Органи місцевого самоврядування або уповноважені ними органи в межах виділених коштів, розміщують замовлення на поставки продукції для місцевих потреб, затверджують та реалізують комплексні чи цільові програми громадських робіт.
У випадку запровадження правового режиму надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" можуть запроваджуватися такі заходи:


-51- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у першу частину статті 11 після слів "можуть застосовуватися" доповнити словом "зокрема";
Відхилено56.
1) встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду;


встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду;
57.
2) обмеження руху транспортних засобів та проведення їх огляду;
-52- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр. картка №383)
Пропонує пункт 2) першої частини статті 11 доповнити словами:
"з метою проведення їх необхідної обробки, тимчасової затримки чи вилучення в разі виявлення їх можливого небезпечного впливу на життя і здоров'я людей або загрози погіршення екологічної ситуації".

Враховано редакційно

обмеження руху транспортних засобів та проведення їх огляду з метою необхідної їх обробки, тимчасової затримки в разі виявлення можливого небезпечного їх впливу на життя і здоров'я людей або загрози погіршення екологічної ситуації;
58.
3) посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та господарства;
-53- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у пункті 3) першої частини статті 11 вилучити слова "та господарства";
Враховано

посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;
59.
4) встановлення заборони на проведення масових заходів (у разі загострення епідеміологічної обстановки);
у пункті 4) після слова "встановлення" додати слова "обмежень чи", а слова "(у разі загострення епідеміологічної обстановки)" вилучити;
Враховано частково

встановлення обмежень чи заборони на проведення масових заходів в тому числі у разі загострення епідеміологічної обстановки, крім заходів, заборона та проведення яких встановлюється судом ;
60.
5) відселення людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм приміщень для постійного або тимчасового проживання;
-54- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Пропонує у статті 11 внести пункт про допомогу тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час і внаслідок надзвичайної екологiчної ситуацiї.
Враховано

відселення людей із місць, небезпечних для їх проживання, з обов'язковим наданням їм жилих приміщень для постійного або тимчасового проживання;
61.
6) встановлення тимчасової заборони на будівництво нових та розширення діючих підприємств та інших об'єктів;


встановлення тимчасової заборони на будівництво нових та розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайної екологічної ситуації або із забезпеченням життєдіяльності населення;
62.
7) накладення карантину та здійснення інших обов'язкових санітарно-протиепідемічних заходів;


встановлення карантину та здійснення інших обов'язкових санітарно -протиепідемічних заходів;
63.
8) запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності для евакуйованого населення;
-55- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пропонує у статті 12 у пункті 8):
вилучити слово "евакуйованого".

Враховано

запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності серед населення;
64.
9) проведення мобілізації ресурсів підприємств, установ і організацій, зміна режиму їх роботи та профілю виробничої діяльності в межах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних і відновних робіт;


проведення мобілізації ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зміна режиму їх роботи та профілю виробничої діяльності в межах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;
65.
10) використання ресурсів підприємств, установ і організацій з метою усунення небезпеки для життя і здоров'я людей та навколишнього природного середовища;
-56- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Пропонує в абзаці 10) статті 12 визначити форму власності підприємств, ресурси яких залучаються для виконання робіт з метою усунення небезпеки для життя і здоров'я людей та навколишнього природного середовища;
Враховано

проведення необхідних робіт по наданню допомоги тваринам у разі їх захворювання, загрози їх загибелі;
66.
11) проведення цільової мобілізації, обсяги і строки якої визначаються Президентом України.
-57- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у статті 11 в абзаці 11):
вилучити слова ", обсяги і строки якої визначаються Президентом України";
Відхилено


примусове відчуження об'єктів права приватної власності, з обов'язковим наступним повним відшкодуванням їх вартості;


-58- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр. картка №383)
Пропонує у статті 11:
Частину першу доповнити абзацом такого змісту
"мобілізація майна, матеріально-технічних засобів та іншої власності населення зони надзвичайної екологічної ситуації з обов'язковою подальшою компенсацією витрат, шкоди і збитків '';
у другій частині зробити таке уточнення:
"у разі виникнення потреби в терміновому виконанні в зоні надзвичайної екологічної ситуації великих обсягів аварійно-рятувальних та відновних робіт, а також: для посилення, в разі необхідності, забезпечення підтримки громадського порядку та безпеки населення. Президент України..." і далі за текстом.
Враховано частково


виконання комплексу робіт щодо нормалізації екологічного стану на території зони.
67.
У разі виникнення потреби в терміновому виконанні в зоні надзвичайної екологічної ситуації великих обсягів аварійно-рятувальних і відновних робіт Президент України може прийняти рішення про залучення до нього військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань.
-59- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у частині другій статті 11 після слів "про залучення до" слово "нього" замінити словом "цього";
частини другу та третю поміняти місцями.

Враховано
редакційно


Враховано


Для виконання невідкладних аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт в зоні надзвичайної екологічної ситуації можуть у разі необхідності залучатися в установленому законом порядку на добровільній основі працездатне населення, транспортні засоби громадян за умови обов'язкового забезпечення безпеки праці.
Забороняється залучати неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їх здоров'я.
68.
Для виконання невідкладних аварійно-рятувальних робіт в зоні надзвичайної екологічної ситуації може залучатися працездатне населення і транспортні засоби громадян за умови обов'язкового забезпечення безпеки праці, з відшкодуванням затрат людської праці та амортизації технічних засобів. Забороняється залучення неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їх здоров'я.
-60- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пропонує статтю 11 доповнити частиною такого змісту:
"Працездатне населення залучається до аварійно-рятувальних робіт після відповідного медичного обстеження та висновку відповідної уповноваженої медичної комісії".
Відхилено


У разі виникнення потреби в терміновому виконанні в зоні надзвичайної екологічної ситуації великих обсягів аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт Президент України може прийняти рішення про залучення до виконання таких робіт військові частини Збройних Сил України та інші утворені відповідно до закону України військові формування.

69.
Стаття 12. Організація спостережень за станом навколишнього природного середовища


Стаття 11. Спостереження за станом навколишнього природного середовища в зоні надзвичайної екологічної ситуації
З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що сталися в зоні надзвичайної екологічної ситуації, відповідно до законодавства проводяться спеціальні спостереження за станом навколишнього природного середовища в частині:
70.
На період дії правового режиму функціонування зони надзвичайної екологічної ситуації забезпечується:
-61- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує: у першому реченні статті 12 вилучити слово "функціонування";
Враховано


71.
встановлення причин виникнення та ступеня впливу небезпечних факторів, що призвели до надзвичайної екологічної ситуації;


визначення ступеню впливу небезпечних факторів, що спричинили виникнення і призвели до надзвичайної екологічної ситуації;
72.
проведення систематичного моніторингу довкілля в межах зони надзвичайної екологічної ситуації;
-62- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
у абзаці 2 статті 12 слова "систематичного моніторингу" замінити словами "систематичного обстеження";
Відхилено, виконується за вимогами чинного законодавства73.
проведення постійного санітарно-гігієнічного контролю;74.
виконання комплексу робіт з відновлення основних показників якості навколишнього природного середовища.
-63- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Пропонує абзац 4 статті 12 перенести в частину першу статті 11.
Враховано

короткострокового і довгострокового прогнозування негативних змін навколишнього природного середовища в зоні надзвичайної екологічної ситуації, а також прилеглих до неї територіях.


-64- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пропонує у статті 12 додати абзац такого змісту:
"проведення культурно-масових заходів"
Відхилено75.
Стаття 13. Заборонена дiяльнiсть у зонi надзвичайної екологiчної ситуації


Стаття 12. Обмеження на певні види діяльності в зонi надзвичайної екологiчної ситуації
76.
На час дії правового режиму у зонi надзвичайної екологiчної ситуації забороняється:


На час дії правового режиму зони надзвичайної екологiчної ситуації, з метою здійснення заходів для нормалізації екологічного стану, можуть встановлюватися обмеження на здійснення певних видів діяльності шляхом встановлення тимчасової заборони на:
77.
проектування, будівництво та функціонування екологiчно небезпечних об'єктів;
-65- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пропонує у статті 13:
у абзаці 1 після слова " небезпечних "додати слова "(таких, що безпосередньо можуть впливати на екологічну ситуацію в зоні визначеній, як зона надзвичайної екологічної ситуації)";
Враховано редакційно


будівництво та функціонування об'єктів, що становлять підвищену екологiчну небезпеку;
78.
застосування в господарськiй та iншiй дiяльностi особливо небезпечних речовин, препаратiв, засобiв захисту рослин;
у абзаці 2 після слова "речовин " додати слова "речовин (таких, що безпосередньо можуть впливати на екологічну ситуацію в зоні визначеній, як зона надзвичайної екологічної ситуації)";


застосування в господарськiй та iншiй дiяльностi особливо небезпечних речовин (хімічних, радіоактивних, токсичних, вибухових, окислювальних, горючих, біологічних агентів тощо), засобiв захисту рослин, сукупність властивостей яких і/або особливості їхнього стану можуть погіршувати екологічну ситуацію в цій зоні;
79.
функціонування санаторно-курортних закладiв;


функціонування санаторно-курортних закладiв;
80.
розмiщення, знешкодження та утилiзацiя вiдходiв без спецiальних дозволiв;
абзаці 4 доповнити словами " (класи токсичності відходів визначаються Кабінетом Міністрів України)."
Відхилено


81.
провадження будь-якої іншої дiяльностi, що створює потенційну загрозу для навколишнього природного середовища.


провадження будь-якої іншої дiяльностi, що становить підвищену екологiчну небезпеку для людей та для популяцій місцевих біооб'єктів.
82.
Стаття 14. Забезпечення громадського порядку


Стаття 13. Забезпечення громадського порядку в зонi надзвичайної екологiчної ситуації
83.
Забезпечення громадського порядку, охорони життя та здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян у зоні надзвичайної екологічної ситуації здійснюється силами та засобами підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Служби безпеки України відповідно до законодавства.
-66- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує в статті 14 вилучити слова "Національної гвардії України", а після слів " відповідно до "додати слово "чинного".
Враховано частково


Забезпечення громадського порядку в зоні надзвичайної екологічної ситуації здійснюється силами та засобами підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України відповідно до закону.


-67- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пропонує в статті 14 після слів " безпеки України " додати слова "Міністерства охорони здоров'я України".
Після статті 14 додати нову статтю такого змісту:
"Стаття 16. Зобов'язання держави.
Держава бере на себе відповідальність за заподіяну шкоду та можливі втрати громадян при умові виникнення надзвичайної екологічної ситуації та бере на себе зобов'язання відшкодувати ці можливі втрати громадян у разі: втрати працездатності або ж втрати здоров'я як громадянами так і їх дітьми, що постраждають під час виникнення негативних наслідків від надзвичайної екологічної ситуації, або ж при її ліквідації;
Втрати годувальника, якщо його смерть пов'язана з наслідками виникнення надзвичайної екологічної ситуації, або ж при її ліквідації."
Враховано частково84.
Розділ IV


Розділ IV
85.
Визнання юридичних та фізичних осіб потерпілими від надзвичайної екологічної ситуації та компенсація заподіяної їм шкоди


Визнання юридичних та фізичних осіб потерпілими від надзвичайної екологічної ситуації та відшкодування заподіяної їм шкоди
86.
Стаття 15. Визнання осіб потерпілими від надзвичайної екологічної ситуації
-68- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Пропонує у статті 15 критерії для визнання осіб потерпілими та розмір компенсації "Стаття 16 (частини перша і друга) визначити і внести в додаток".
Відхилено

Стаття 14. Визнання потерпілими від надзвичайної екологічної ситуації
87.
Потерпілими в зоні надзвичайної екологічної ситуації визнаються юридичні та фізичні особи, яким заподіяно шкоду внаслідок виникнення цієї ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків.


Потерпілими від надзвичайної екологічної ситуації відповідно до закону визнаються юридичні та фізичні особи, яким заподіяно шкоду внаслідок виникнення цієї ситуації або проведенням робіт з ліквідації її наслідків.
88.
Критерії для визнання осіб потерпілими встановлюються Кабінетом Міністрів України.
-69- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує другу частину статті 15 викласти в такій редакції: "Рішення про визнання осіб потерпілими приймає Кабінет Міністрів України".
Враховано редакційно


Порядок визнання осіб потерпілими від надзвичайної екологічної ситуації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
89.
Cтаття 16. Компенсація шкоди особам, потерпілим від надзвичайної екологічної ситуації, та громадянам, залученим до робіт з ліквідації її наслідківCтаття 15. Відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації та оплата праці громадянам, в зоні надзвичайної екологічної ситуації
Особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації, відшкодовуються заподіяна матеріальна шкода та надається інша необхідна допомога на умовах і в порядку, встановлених законом.
90.

-70- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пропонує статтю 16 викласти в такій редакції:
"Компенсація шкоди особам, потерпілим від надзвичайної екологічної ситуації, та громадянам, залученим до робіт з ліквідації її наслідків, інших витрат провадиться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті відповідним центральним органам виконавчої влади на ці цілі, коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України, а також згідно рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідних виконавчих органів рад, з бюджетних та позабюджетних коштів, які спрямовуються на фінансування зазначених робіт.
Враховано частково

Відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації, здійснюється за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України. У разі коли таких коштів не достатньо, то відшкодування шкоди потерпілим здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на зазначені цілі, а також інших, не заборонених законом, джерел.
91.
Особам, що визнані потерпілими в зоні надзвичайної екологічної ситуації, компенсується шкода в установленому законодавством порядку.
Особам, що визнані потерпілими в зоні надзвичайної екологічної ситуації, компенсується шкода в установленому законодавством порядку.


92.
Особи, майно і ресурси яких використовувалися для відвернення або ліквідації наслідків надзвичайної екологічної ситуації, мають право на компенсацію заподіяної їм шкоди у порядку і розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.
Особи, майно і ресурси яких використовувалися для відвернення або ліквідації наслідків надзвичайної екологічної ситуації, мають право на компенсацію заподіяної їм шкоди у порядку і розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України.


93.
Громадянам, залученим для виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної екологічної ситуації, гарантується оплата праці відповідно до законодавства, але не менше розміру заробітної плати за основним місцем роботи, яка провадиться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті відповідним центральним органам виконавчої влади на ці цілі, коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України, а також бюджетних та позабюджетних коштів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідних виконавчих органів рад, які відповідно до законодавства спрямовуються на фінансування зазначених робіт.
Громадянам, залученим для виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної екологічної ситуації, гарантується оплата праці відповідно до законодавства, але не менше розміру заробітної плати за основним місцем роботи."

-71- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у частині третій статті 16 після слів " за основним місцем роботи " слово "яка" замінити словами "Оплата праці", а слова "державному бюджеті відповідним" замінити словами "у бюджетах усіх рівнів на ці цілі".


Враховано редакційно
Громадянам, залученим до виконання основних надзвичайних заходів в тому числі аварійно-рятувальних робіт у випадках, передбачених цим Законом гарантується оплата праці відповідно до чинного законодавства.
95.
Розділ V


Розділ V
96.
Відповідальність за порушення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації


Відповідальність за порушення правового режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації
97.
Стаття 17. Відповідальність за порушення правового режиму функціонування зони надзвичайної екологічної ситуації
-72- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує: у назві статті 17 вилучити слово "функціонування";
Враховано

Стаття 16. Відповідальність за порушення правового режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації
98.
Особи, винні у порушенні встановленого цим Законом правового режиму функціонування зони надзвичайної екологічної ситуації, а також у невиконанні приписів органів виконавчої влади, які здійснюють контроль у визначеній законодавством сфері діяльності, несуть встановлену законодавством кримінальну, адміністративну, матеріальну чи дисциплінарну відповідальність.
-73- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує статтю 17 викласти у редакції: "За порушення законодавства про правовий режим надзвичайної екологічної ситуації юридичні та фізичні особи несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
За недотримання правового режиму надзвичайної екологічної ситуації юридичні та фізичні особи несуть відповідальність згідно чинного законодавства.
Враховано редакційно


Юридичні і фізичні особи, винні в порушенні правового режиму в зоні надзвичайної екологічної ситуації, несуть відповідальність відповідно до законів.

99.
Особи, з вини яких громадянам, підприємствам, установам та організаціям заподіяно шкоду, пов'язану з недотриманням встановленого цим Законом режиму функціонування зони надзвичайної екологічної ситуації, повинні відшкодовувати її відповідно до законодавства.
Юридичні та фізичні особи, через порушення якими правового режиму надзвичайної екологічної ситуації іншим юридичним чи фізичним особам заподіяно шкоду, повинні відшкодувати її згідно чинного законодавства".

Юридичні і фізичні особи, з вини яких юридичним та фізичним особам заподіяно шкоду, пов'язану з недотриманням вимог цього Закону, відшкодовують її згідно із законом.


-74- Н.д.Рибак В.В. (Округ №45)
Пропонує останню частину статті 17 виключити.
Відхилено

100.
Розділ VI
-75- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує слова "Розділ VI" вилучити.
ВрахованоСтаття 17. Міжнародне співробітництво
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері попередження надзвичайних екологічних ситуацій, ліквідації їхніх наслідків та надання взаємної допомоги відповідно до міжнародних договорів України та законодавства України.
Умови надання Україною допомоги іноземним державам і одержання Україною допомоги у сфері попередження надзвичайних екологічних ситуацій та ліквідації їхніх наслідків на прикордонних територіях визначаються міжнародними договорами України та законодавством України.
Розділ VI
101.
Прикінцеві положення
-76- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
Пропонує розглянути міжнародне співробітництво у прикордонних зонах надзвичайної екологічної ситуації.
Враховано
Прикінцеві положення
102.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
103.
2. Кабінетові Міністрів України:


2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
104.
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України " Про зону надзвичайної екологічної ситуації";
-77- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пропонує у частині другій прикінцевих положень першій абзац доповнити словами "протягом трьох місяців з дня набуття чинності цим Законом".
Враховано
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
105.
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом ;
106.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону;


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно - правових актів, що суперечать цьому Закону;
107.
забезпечити відповідно до компетенції прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


3. Положення цього Закону можуть застосовуватися з особливостями, передбаченими Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану".

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні