Назва: Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України ''Про угоди про розподіл продукції''
Автор: Народний депутат України Чукмасов С.О.
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ПРОЕКТ


ПРОЕКТ
1.
(22.06.99)


на друге читання
2.
вноситься народним депутатом


21 квітня 2000 р.
3.
України Чукмасовим С.О.4.
(в/о N24)5.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
6.
Про внесення змін та доповнень до деяких


«Про внесення змін та доповнень
7.
законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Закону України "Про угоди про розподіл продукції"


до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Закону України «Про угоди про розподіл продукції»
8.
9.
В зв'язку з прийняттям Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та з метою приведення законодавства у відповідність, Верховна Рада України, постановляє:


В зв'язку з прийняттям Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та з метою приведення законодавства у відповідність, Верховна Рада України, постановляє:
10.
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни та доповнення:


I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
11.
1. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N19, ст. 80):


1. У Законі України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 19, ст. 80):
12.
1) Статтю 3 доповнити сьомим абзацем такого змісту:
-1- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Підпункт 3) ст.1 редакції І читання
Враховано
1) доповнити Закон розділом V-1 такого змісту:
13.
"господарської (підприємницької) діяльності на підставі угод про розподіл продукції".
викласти як підпункт 1) в такій редакції:
"1) доповнити Закон розділом V-1 такого змісту:

«V-1. Іноземні інвестиції на основі угод про розподіл продукції.
14.
В зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацем восьмим.
"V-1. Іноземні інвестиції на основі угод про розподіл продукції....."
(далі за текстом)

Стаття 24-1. Угоди про розподіл продукції.
Іноземні інвестори мають право укладати з Україною угоди про розподіл продукції відповідно до вимог Закону України


У зв'язку з цим підпункти 1), 2) відповідно вважати підпунктами 2), 3).
Враховано
«Про угоди про розподіл продукції». На підставі таких угод іноземним інвесторам надається право користування надрами України на умовах розподілу продукції.
15.
2) Доповнити Статтю 8 другим абзацем такого змісту:
-2- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнення до ст.8 Закону України «Про режим іноземного інвестування» вилучити.
Відхилено
Стаття 24-2. Регулювання інвестиційної та господарської діяльності на основі угод про розподіл продукції.
16.
"До прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції протягом строку її дії, застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення, якщо інше не передбачене в угоді".


1. Інвестиційна діяльність на основі угоди про розподіл продукції регулюється Законом України «Про угоди про розподіл продукції», цим законом, іншими законодавчими актами, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та угодою про розподіл продукції, укладеною відповідно до вимог законодавства України.
17.
3) доповнити Закон розділом VI такого змісту:18.
"VI. Іноземні інвестиції на основі угод про розподіл продукції.
-3- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пункт IV редакції нової статті 26 вилучити.
Відхилено
2. Господарська діяльність на основі угоди про розподіл продукції регулюється законодавством України, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.
19.
Стаття 25. Угоди про розподіл продукції.20.
Іноземні інвестори мають право укладати з Україною угоди про розподіл продукції з дотриманням вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції". На підставі таких угод здійснюється надання іноземним інвесторам прав користування надрами України на умовах розподілу продукції.


Іноземний інвестор, що здійснює свою діяльність на території України на основі угоди про розподіл продукції, повинен вести окремий бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, складати фінансову звітність про операції пов'язані з виконанням цих угод та відкривати в банках України в установленому законодавством України порядку окремі банківські рахунки в національній і (або) іноземній валюті для обслуговування діяльності (робіт, послуг) передбачених угодою про розподіл продукції.
21.
Стаття 26. Регулювання інвестиційної та господарчої діяльності за угодою про розподіл продукції.


Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України.
22.
1. Інвестиційна діяльність за угодою про розподіл продукції регулюється Законом України "Про угоди про розподіл продукції", цим законом, іншими законодавчими актами, міжнародними договорами та угодою про розподіл продукції, укладеною відповідно до вимог законодавства України.


Річний баланс та звітність інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці.
23.
2. Господарська діяльність за угодою про розподіл продукції регулюється законодавством України, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.24.
Іноземний інвестор, що здійснює свою діяльність на території України на підставі угоди про розподіл продукції, повинен вести окремий бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, складати звітність про операції пов'язані з виконанням цих угод та відкривати окремі банківські рахунки в національній і (або) іноземній валюті для обслуговування робіт передбачених угодою про розподіл продукції.


3. Сплата податків, зборів (обов'язкових платежів) при виконанні угоди про розподіл продукції здійснюється відповідно до законодавства України з питань оподаткування, з урахуванням особливостей передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».
25.
Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності визначаються угодою про розподіл продукції.
-4- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Абзац третій пункту 2 статті 26 України «Про режим іноземного інвестування» викласти у такій редакції: «Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, провадиться окремо від обліку інших видів діяльності. Порядок такого обліку, з метою відшкодування витрат інвестора та розрахунку податку на прибуток, встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до норм чинного законодавства України.»
Відхилено
4. Ввезення (імпорт) на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, а також вивезення з митної території України продукції, набутої інвестором у власність відповідно до умов угоди про розподіл продукції, здійснюється з наданням пільг, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».

26.
3. Протягом дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов'язаної з виконанням цієї угоди стягнення з інвестора загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів) передбачених законодавством за винятком таких, що передбачені Законом України "Про угоди про розподіл продукції", замінюється розподілом між державою та інвестором виробленої продукції на умовах такої угоди.
-5- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Запропонований законопроектом до включення розділ 6 "Іноземні інвестиції на основі угод про розподіл продукції" ст.26, п.3 абзац 1 Закону України "Про режим іноземного інвестування" вилучити.
Відхилено
2) Статтю 3 після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції».
27.
Оподаткування та сплата обов'язкових платежів при виконанні угоди про розподіл продукції здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
-6- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пункт 3 статті 26 Закону України «Про режим іноземного інвестування» підлягає уточненню: податкі, збори та інші обов'язкові платежі, які підлягають сплаті при ввезенні товарів та інших предметів на митну територію України, повинні сплачуватися лише в грошовій формі.
Відхилено
В зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.


28.
4. Ввезення (імпорт) на митну територію України чи придбання в межах території України обладнання, товарів (продукції), майна, інших матеріальних цінностей (предметів), робіт, послуг, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, а також вивезення з митної території товарів (продукції), що відповідно до зазначеної угоди є власністю інвестора чи отримана ним у власність на умовах угоди, провадиться без сплати (справляння) митних платежів (крім митного збору), податку на додану вартість та акцизного збору.
-7- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пункт 4 статті 26 Закону України «Про режим іноземного інвестування» вилучити.
Відхилено
3) Статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:

«До прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції протягом строку її дії, застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.».
29.
Порядок віднесення товарів, робіт, послуг до таких, що призначені для виконання угоди про розподіл продукції, визначається такою угодою.30.
В зв'язку з цим розділи VI-VII вважати розділами VII-VIII, статті 25-27 вважати статтями 27-29.31.
2. У Кодексі України "Про надра" (Відомості Верховної Ради України 1994, N36, ст. 340):
-8- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пропоновані зміни до Кодексу України про надра вилучити, оскільки частиною четвертою статті 2 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» передбачено дію законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Відхилено
2. У Кодексі України «Про надра» (Відомості Верховної Ради України 1994, № 36, ст. 340):

32.
1) Доповнити Статтю 3 другою частиною такого змісту:
-9- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Підпункт 1) викласти в такій редакції:
«Статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

1) Статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
33.
"Особливості відносин користування надрами на умовах розподілу продукції, включаючи такі, що пов'язані з наданням, передачею та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
«Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов'язані з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України «Про угоди про розподіл продукції» та угодою про розподіл продукції.»
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

«Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов'язані з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України «Про угоди про розподіл продукції» та угодою про розподіл продукції.»
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
34.
2) Статтю 7 доповнити пунктом 4 такого змісту:


2) Статтю 7 після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:
35.
"4) затвердження Переліку ділянок надр, що становлять наукову, культурну, природно-заповідну або стратегічну цінність і не можуть надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції"


«4) затвердження Переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції»
36.
В зв'язку з цим пункт 4 статті 7 вважати пунктом 5.


В зв'язку з цим пункт 4 статті 7 вважати пунктом 5.
37.
3) Статтю 8 доповнити пунктами 11-13 такого змісту:


3) Статтю 8 після пункту 10 доповнити новими пунктами такого змісту:
38.
"11) затвердження Переліку ділянок надр, що можуть надаватись у користування на умовах угоди про розподіл продукції, а також визначення критеріїв щодо визнання запасів корисних копалин незначними;


«11) затвердження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватись у користування на умовах угоди про розподіл продукції;


-10- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити проект підпунктом 12) такого змісту:
«12) визначення критеріїв щодо визнання запасів корисних копалин незначними;»;
Враховано
12) визначення критеріїв щодо визнання запасів корисних копалин незначними;
39.
12) укладення угод про розподіл продукції спільно з органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що надається у користування, на умовах угоди про розподіл продукції;
новий пю13) викласти в такій редакції: «13) укладення угод про розподіл продукції спільно з Верховною Радою Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що надається у користування, на умовах угоди про розподіл продукції;»


13) укладення угод про розподіл продукції спільно з Верховною Радою Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що надається у користування, на умовах угоди про розподіл продукції;
40.
13) створення постійно-діючої міжвідомчої комісії, як уповноваженого органу щодо вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;"


14) створення постійно діючої міжвідомчої комісії, як уповноваженого органу щодо вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;»
41.
В зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 14.
У зв'язку з цим п.п.12, 13 змінити відповідно на 13,14, а п.11 чинного Кодексу вважати пунктом 15.
Враховано
В зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 15.
42.
4) Статтю 9 доповнити пунктами 2 та 3 такого змісту:


4) Статтю 9 після пункту 1 доповнити новими пунктами такого змісту:
43.
"2) узгодження Переліку ділянок надр, що можуть надаватись у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції;


«2) узгодження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватись у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції;
44.
"3) участь в укладенні угод про розподіл продукції"


«3) участь в укладенні угод про розподіл продукції»

45.
В зв'язку з цим пункти 2-8 Статті 9 вважати пунктами 4-10.


В зв'язку з цим пункти 2-8 вважати пунктами 4-10
46.
5) Доповнити Статтю 13 частинами другою та третьою такого змісту:


5) Статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:
47.
"Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України. Об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр за умови, що учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність по зобов'язанням, передбаченим угодою про розподіл продукції.


«Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України. Об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр відповідно до угод про розподіл продукції за умови, що учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених угодою про розподіл продукції.»
48.
Права та обов'язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - з моменту вступу такої угоди в силу."
-11- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Частину другу п.5) законопроекту вилучити.

-12- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Частину третю статті 13 Кодексу України про надра викласти у такій редакції:
«Права та обов'язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, а у разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - після підписання такої угоди та отримання інвесторами в установленому порядку спеціальних дозволів (ліцензій).»
Враховано
Відхилено49.
6) Доповнити Статтю 14 абзацем п'ятим такого змісту:
-13- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
П.6) викласти в такій редакції:
«6) Статтю 14 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:»
Враховано
6) Статтю 14 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

50.
"виконання робіт (діяльність) передбачених угодою про розподіл продукції".
-14- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Абзац п'ятий статті 14 Кодексу України про надра вилучити
Відхилено
«виконання робіт (діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції».
51.
В зв'язку з цим абзац п'ятий Статті 14 вважати абзацем шостим.
-15- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У п.6) слова "п'ятий" та "шостим" замінити відповідно на "шостий" та "сьомим".
Враховано
В зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
52.
7) Частину третю та четверту Статті 15 викласти у новій редакції такого змісту:


7) Частину третю та четверту Статті 15 викласти у такій редакції:
53.
"Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.
-16- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Нову редакцію частини третьої статті 15 Кодексу України про надра вилучити.
Відхилено
«Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.
54.
Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції з дня її підписання".
-17- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Частину четверту статті 15 Кодексу України про надра викласти у такій редакції:
«Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції - після її підписання з дня одержання інвестором спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами.»
Відхилено
Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції з дня її підписання».
55.
8) В Статті 16:


8) В Статті 16:
56.
- доповнити частину другу такими словами:


- частину другу доповнити такими словами:
57.
"та інвесторам з якими було укладено угоду про розподіл продукції".


«та інвесторам з якими було укладено угоду про розподіл продукції».
58.
- доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:


- доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
59.
"Порядок проведення та умови конкурсу для укладення угод про розподіл продукції визначається Законом України "Про угоди про розподіл продукції". Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції в місячний термін з дня її підписання і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції та з обов'язковим переоформленням спеціального дозволу, відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
-18- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Частину сьому статті 16 Кодексу України про надра після слів «з дня її підписання» записати: «і повинен містити вид користування надрами та інші дані та відомості, передбачені чинним законодавством та є невід'ємною частиною угоди про розподіл продукції...» і далі за текстом.

-19- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Друге і далі речення нової частини сьомої ст.16 викласти в такий редакції:
«Спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен передбачати усі види користування надрами та інші відомості, визначені угодою. У разі передачі прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції третім особам, права користування надрами передаються таким особам з обов'язковим переоформленням спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, відповідно до вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
Відхилено


Враховано

«Порядок проведення та умови конкурсу для укладення угод про розподіл продукції визначається Законом України «Про угоди про розподіл продукції. Спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен передбачати усі види користування надрами та інші відомості, визначені угодою. У разі передачі прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції третім особам, права користування надрами передаються таким особам з обов'язковим переоформленням спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, відповідно до вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції».

60.
9) Доповнити Статтю 17 частинами шостою та сьомою такого змісту:


9) Статтю 17 доповнити частиною шостою такого змісту:
61.
"Надання гірничих відводів інвесторам, з якими укладено угоду про розподіл продукції, здійснюється на підставі укладеної угоди про розподіл продукції в місячний термін з дня її підписання, шляхом оформлення відповідного акту, форма і зміст якого визначаються законодавством України.
-20- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити нову частину шосту словами "якщо інше не передбачене такою угодою»

-21- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Частину шосту статті 17 Кодексу України про надра викласти у такій редакції: «Надання гірничих відводів інвесторам, з якими укладено угоду про розподіл продукції, здійснюється на підставі укладеної угоди про розподіл продукції в місячній термін з дня її підписання, за наявності у них спеціального дозволу (ліцензії) на користування ділянкою надр.»
Враховано

Відхилено

«Надання гірничих відводів інвесторам, з якими укладено угоду про розподіл продукції, здійснюється на підставі укладеної угоди про розподіл продукції шляхом оформлення відповідного акту, форма і зміст якого визначаються законодавством України, якщо інше не передбачене такою угодою.»

62.
Користувач надр (інвестор), який отримав гірничий відвід, має виключне право здійснювати в його межах користування надрами відповідно до наданого спеціального дозволу (ліцензії) та угоди про розподіл продукції. Будь-яка діяльність, пов'язана з користуванням надр в межах гірничого відводу, може здійснюватись тільки за згодою користувача надр (інвестора), якому він наданий."
-22- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Останню частину пункту 9) проекту вилучити, доповнити проект пунктом 10):
«10) Статтю 19 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням дозволу (ліцензії) на користування надрами та акту про надання гірничого відводу.
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.»
Нумерацію проекту з п.10) по п.17) змінити відповідно на 11-19, з урахуванням нового п.18.
Враховано


Враховано
10) Статтю 19 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами та акту про надання гірничого відводу.»


У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
63.
10) В Статті 24:


11) В Статті 24:
64.
- доповнити пункт 1 частини першої Статті 24 такими словами:


- пункт 1 частини першої доповнити словами:

65.
"або угоди про розподіл продукції".


«або угоди про розподіл продукції»;

66.
- доповнити частину першу Статті 24 пунктом 5 такого змісту:


- частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:

67.
"5) користуватись додатковими правами передбаченими угодою про розподіл продукції".


«5) користуватись додатковими правами передбаченими угодою про розподіл продукції»;
- пункт 5 частини другої доповнити такими словами:
«та угодою про розподіл продукції»;
68.
- доповнити пункт 5 частини другої Статті 24 такими словами:69.
"та угодою про розподіл продукції".

-23- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити п.11 нової редакції таким текстом:
«- доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:
«Права та обов'язки користувача надр виникають з дня отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - з дня підписання такої угоди.
Враховано
- доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:
«Права та обов'язки користувача надр виникають з дня отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - з дня підписання такої угоди.


Користувач надр (інвестор), який отримав ліцензію на користування надрами та гірничий відвід або уклав угоду про розподіл продукції, має виключне право здійснювати в межах гірничого відводу користування надрами відповідно до наданого спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами та угоди про розподіл продукції. Будь-яка діяльність, пов'язана з користуванням надр в межах гірничого відводу, може здійснюватись тільки за згодою користувача надр (інвестора), якому він наданий.»

Користувач надр (інвестор), який отримав спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами та гірничий відвід або уклав угоду про розподіл продукції, має виключне право здійснювати в межах гірничого відводу користування надрами відповідно до наданого спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами та угоди про розподіл продукції. Будь-яка діяльність, пов'язана з користуванням надр в межах гірничого відводу, може здійснюватись тільки за згодою користувача надр (інвестора), якому він наданий.»
70.
11) Доповнити Статтю 26 частиною четвертою такого змісту:
-24- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Запропоновані зміни до статті 26 Кодексу України «Про надра» виключити, як недоцільні
Відхилено
12) Статтю 26 доповнити частиною четвертою та п'ятою такого змісту:
71.
"Вимоги цієї статті не застосовуються до користувачів надр за угодою про розподіл продукції. В цьому разі право користування надрами може бути припинене, призупинене або обмежене лише у випадку:
-25- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Друге речення нової четвертої частини ст.26 викласти в такій редакції:
«Право користування надрами за угодою про розподіл продукції може бути припинене, обмежено чи тимчасово заборонено лише у випадку:»
Враховано
«Вимоги цієї статті не застосовуються до користувачів надр за угодою про розподіл продукції. Право користування надрами за угодою про розподіл продукції може бути припинене, обмежено чи тимчасово заборонено лише у випадку:
72.
1) припинення (в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою;


1) припинення ( в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою;
73.
2) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю.


2) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю.
74.
Порядок і умови припинення (в тому числі достроково), призупинення чи обмеження користування надрами визначається угодою про розподіл продукції та Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
-26- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Другий абзац п.2 викласти в такій редакції:
«Особливості і умови обмеження або припинення, чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції визначається Законом України «Про угоди про розподіл продукції» та такою угодою.»

-27- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Частину четверту статті 26 Кодексу України про надра доповнити пунктами такого змісту:
Враховано


Відхилено
Особливості і умови обмеження або припинення, чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції визначається Законом України «Про угоди про розподіл продукції» та такою угодою.";

12) Доповнити Статтю 28 частиною третьою такого змісту:
«3) у разі користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища;

13) Статтю 28 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:


75.
"Плата за користування надрами за угодою про розподіл продукції справляється в межах та з врахуваннями особливостей передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
у разі використання надр не для тієї мети, для якої було надано спеціальний дозвіл (ліцензію).»


-28- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац другий п.13 викласти втакій редакції:
«Плата за користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції справляється з урахуваннями особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції"».


Враховано
«Плата за користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції справляється з урахуваннями особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".».
76.
В зв'язку з цим частину третю Статті 28 вважати частиною четвертою.


В зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
77.
13) Доповнити частину шосту Статті 30 такими словами:


14) Частину шосту Статті 30 доповнити такими словами:

78.
"а в разі укладення угоди про розподіл продукції, такою угодою".


«а в разі укладення угоди про розподіл продукції - такою угодою».
79.
14) Доповнити частину другу Статті 51 словами такого змісту:


15) Частину другу Статті 51 доповнити такими словами:
80.
"або з Міжвідомчою комісією, в разі укладення угоди про розподіл продукції".
-29- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац другий п.15 викласти в такій редакції:
«а в разі укладення угоди про розподіл продукції - з постійно діючою Міжвідомчою комісією».
Враховано
«а в разі укладення угоди про розподіл продукції - з постійно діючою Міжвідомчою комісією».
81.
15) Доповнити Статтю 54 частиною шостою такого змісту:


16) Статтю 54 доповнити частиною шостою такого змісту:
82.
"Консервація та ліквідація гірничих розробок та інших споруд, пов'язаних з надрокористуванням за угодою про розподіл продукції, здійснюється за рахунок інвестора в порядку передбаченому такою угодою."


«Консервація та ліквідація гірничодобувних об'єктів, пов'язаних з користуванням надрами відповідно до угоди про розподіл продукції, здійснюється за рахунок інвестора в порядку передбаченому такою угодою.»
83.
16) Доповнити Статтю 57 частиною другою такого змісту:


17) Статтю 57 доповнити частиною другою такого змісту:
84.
"При користуванні надрами відповідно до угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути припинене, призупинене чи обмежене на умовах та в порядку передбаченими Законом України "Про угоди про розподіл продукції" і такою угодою, а також у випадках зазначених в частині 4 Статті 26 цього Кодексу".
-30- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Запропоновані зміни до статті 57 Кодексу України «Про надра» виключити, як недоцільні

-31- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Зміни до ст.57 викласти в такій редакції:
«При користуванні надрами відповідно до умов угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено на умовах та в порядку передбаченими Законом України «Про угоди про розподіл продукції» і такою угодою, та лише у випадках, зазначених в частині 4 Статті 26 цього Кодексу.»

Відхилено

Враховано
«При користуванні надрами відповідно до умов угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено на умовах та в порядку передбаченими Законом України «Про угоди про розподіл продукції» і такою угодою, та лише у випадках, зазначених в частині 4 Статті 26 цього Кодексу.»-32- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити проект новим п.18:
Статтю 63 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
«Положення цієї статті щодо угод про розподіл продукції застосовуються з врахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції.»
Враховано
Статтю 63 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
«Положення цієї статті щодо угод про розподіл продукції застосовуються з врахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції.»
85.
17) Доповнити Статтю 64 частиною п'ятою такого змісту:


19) Статтю 64 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
86.
"Спори з питань користування надрами на умовах розподілу продукції вирішуються відповідно до умов передбачених такими угодами, що укладаються згідно з Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
-33- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Запропоновані зміни до статті 64 Кодексу України «Про надра» виключити.
Відхилено
«Спори з питань користування надрами на умовах розподілу продукції розв'язуються з урахуванням умов передбачених такими угодами, що укладаються відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
88.
3. У Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N14, ст. 168):
-34- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пункт 3 проекту вилучити.
Відхилено
3. У Законі України «Про підприємництво» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 14, ст. 168):
89.
1) Частину першу Статті 2 доповнити абзацом четвертим такого змісту:


1) У частині першій статті 2:
- доповнити частину абзацом четвертим такого змісту:
90.
"юридичні особи та об'єднання юридичних осіб інших держав, що здійснюють підприємницьку діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції".


«юридичні особи та об'єднання юридичних осіб інших держав, що здійснюють підприємницьку діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції».-35- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити частину другу ст.2 після слів «інших держав» доповнити словами «особи без громадянства».
Враховано
- абзац другий після слів «інших держав» доповнити словами «особи без громадянства».
91.
2) Частину першу Статті 8 після слів "суб'єктів підприємницької діяльності" доповнити такими словами:


2) Частину першу Статті 8 після слів «суб'єктів підприємницької діяльності» доповнити словами:
92.
"крім юридичних осіб та об'єднань юридичних осіб інших держав, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції".


«крім юридичних осіб та об'єднань юридичних осіб інших держав, що здійснюють свою діяльність в Україні на основі угод про розподіл продукції».
93.
3) Доповнити Статтю 11 абзацем 5 такого змісту:


3) Статтю 11 після абзацу четвертого доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
94.
"у разі припинення дії угоди про розподіл продукції юридичною особою чи об'єднанням юридичних осіб інших держав".
-36- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
В п.3 законопроекту, що регламентує внесення змін до Закону України "Про підприємництво", слова "інших держав" виключити з тексту цього пункту.
Відхилено
«у разі припинення дії угоди про розподіл продукції юридичною особою чи об'єднанням юридичних осіб інших держав».

95.
4. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N29, ст. 377):


4. У Законі України «Про зовнішньо-економічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 29, ст. 377):
96.
1) Доповнити Статтю 16 частиною восьмою такого змісту:


1) Статтю 16 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
97.
"Режим ліцензування та квотування не поширюється на експорт компенсаційної та прибуткової продукції, отриманої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції укладеної відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції". Введення будь-яких обмежень експорту такої продукції, в тому числі кількісних, забороняється".
-37- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити пункт після слова "експорт"словами "та реалізацію", в кінці додати "якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції"

Враховано
«Режим ліцензування та квотування не поширюється на експорт та реалізацію на території України компенсаційної та прибуткової продукції, отриманої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції укладеної відповідно до вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції». Введення будь-яких обмежень щодо експорту та реалізації такої продукції на території України, в тому числі кількісних, забороняється, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.»
98.
В зв'язку з цим частини 8-25 вважати відповідно частинами 9-26.


В зв'язку з цим частини 8-25 вважати відповідно частинами 9-26.
99.
2) Доповнити Статтю 37 частиною п'ятою такого змісту:
-38- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину 2 пункту 4 законопроекту виключити.
Відхилено
2) Доповнити Статтю 37 частиною п'ятою такого змісту:
100.
"Спеціальні санкції передбачені цією статтею не можуть застосовуватись до суб'єктів зовнішньо-економічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності (інвесторів), які є стороною угоди про розподіл продукції та здійснюють свою діяльність в Україні на умовах такої угоди".
-39- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Запропоновані зміни до статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вилучити.
Відхилено
«Спеціальні санкції передбачені цією статтею не можуть застосовуватись до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності (інвесторів), які є стороною угоди про розподіл продукції та здійснюють свою діяльність в Україні на умовах такої угоди».
101.
5. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради 1991, N41, ст. 546):
-40- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пропоновані зміни до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» вилучити.

Відхилено

5. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради 1991, № 41, ст. 546):
102.
1) Доповнити Статтю 20 частиною третьою такого змісту:
-41- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Підпункт 1 пункту 5 вилучити.
Відхилено
1) Статтю 20 після частини другої доповнити частиною третьою такого змісту:
103.
"Компетенція Міністерства охорони навколишнього природного середовища та його органів на місцях визначена у пункті (ж) частини першої цієї статті не застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що здійснюють свою діяльність на умовах угод про розподіл продукції".
-42- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У п.1 слово "компетенція" замінити на "повноваження", замінити назву Міністерства нас «спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів».

-43- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Запропоновані зміни до статті 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» виключити, як недоцільні
ВрахованоВідхилено
«Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його органів на місцях визначені у пункті (ж) частини першої цієї статті не застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що здійснюють свою діяльність на умовах угод про розподіл продукції».
В зв'язку із цим частину третю - тринадцяту вважають відповідно частинами четвертою - чотирнадцятою.
104.
2) Доповнити Статтю 69 частиною четвертою такого змісту:
-44- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Підпункт 2 пункту 5 вилучити.
Відхилено
2) Статтю 69 доповнити частиною четвертою такого змісту:
105.
"Шкода заподіяна довкіллю в зв'язку з виконанням угоди про розподіл продукції підлягає відшкодуванню відповідно до вимог Статті 29 Закону України "Про угоди про розподіл продукції".


«Шкода заподіяна довкіллю в зв'язку з виконанням угоди про розподіл продукції підлягає відшкодуванню відповідно до вимог Статті 29 Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
106.
6. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради 1996, N18, ст. 78):


6. Статтю 6 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради 1996, № 18, ст. 78) доповнити пунктами 29-30 такого змісту:
107.
1) Доповнити Статтю 6 пунктом 29 такого змісту:108.
"29) страхування цивільної відповідальності інвестора в тому числі за шкоду заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачене такою угодою".


«29) страхування цивільної відповідальності інвестора в тому числі за шкоду заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачене такою угодою;


-45- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити проект новим п.30:
30) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».
Враховано
30) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».
109.
7. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради, 1971, N50, ст. 375):
-46- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Пункт 7 законопроекту виключити.
Відхилено
7. Статтю 8 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради, 1971, № 50, ст. 375) викласти
110.
1) Статтю 8 викласти у новій редакції такого змісту:


у такій редакції:
111.
"Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України регулюються законодавством держави в якій здійснене працевлаштування (найм) працівника та міжнародними договорами України.


«Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України регулюються законодавством держави в якій здійснене працевлаштування (найм) працівника та міжнародними договорами України.
112.
Іноземні інвестори, що здійснюють свою діяльність в Україні, укладають трудові договори або трудові контракти з найнятими працівниками з числа громадян України та іноземних громадян, з дотриманням законодавства України про працю".
-47- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
В частині другий нової редакції ст.8 слово "інвестори" замінити на "юридичні особи, іноземці та особи без громадянства"
Враховано
Іноземні юридичні особи, іноземці та особи без громадянства, що здійснюють свою діяльність на території України, укладають трудові договори (контракти) з працівниками з числа громадян України та іноземними громадянами з дотриманням вимог законодавства України про працю».
113.
8. У Земельному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України 1992, N25, ст. 354):
-48- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пропоновані зміни до Земельного Кодексу України вилучити, оскільки частиною четвертою статті 2 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» передбачено дію законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Відхилено
8. У Земельному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України 1992, № 25, ст. 354):

114.
1) У частині третій Статті 7 слова "до двадцяти п'яти років" замінити словами "до п'ятидесяти років".
-49- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
-50- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 1) пункту 8 проекту вилучити.
-51- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У Статті 7 частину третю доповнити таким реченням:
"Терміе тимчасового користування землею на умовах угоди про розподіл продукції визначається такою угодою і не може перевищувати п'ятдесят років з дня підписання угоди про розподіл продукції."
Відхилено

Відхилено

Враховано
1) У Статті 7:
- частину третю доповнити реченням:
"Строк тимчасового користування землею на умовах угоди про розподіл продукції визначається такою угодою і не може перевищувати п'ятдесят років з дня підписання угоди про розподіл продукції."
115.
2) Доповнити частину другу Статті 7 абзацем такого змісту:
-52- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пунктом 2) вносити зміни не до другої, а до шостої частини ст.7 кодексу.
Враховано
- частину шосту доповнити абзацом такого змісту:

116.
"громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, юридичним особам України або інших держав, іншим інвесторам для виконання умов угоди про розподіл продукції".
-53- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
-54- -Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 2) пункту 8 проекту вилучити
Відхилено

Відхилено
«громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, юридичним особам України або інших держав, об'єднанням юридичних осіб, створеним в Україні чи за її межами, для виконання умов угоди про розподіл продукції».

117.
3) Доповнити Статтю 12 пунктом 12 такого змісту:118.
"12) узгодження та підписання угод про розподіл продукції".
-55- - Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
-56- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 3) пункту 8 проекту вилучити
Враховано


Враховано

119.
4) Доповнити Статтю 13 пунктом 9 такого змісту:120.
"9) узгодження та підписання угод про розподіл продукції".
-57- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
-58- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 4) пункту 8 проекту вилучити.
Враховано


121.
5) У Статті 19:
-59- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
-60- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 5) пункту 8 проекту вилучити.
Відхилено

2) У Статті 19:
122.
- у частині дванадцятій Статті після слів "земельних ділянок" доповнити слова "крім інвесторів, що уклали угоди про розподіл продукції".
-61- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 5 перенумерувати в п.2 та вікласти в такій редакції:
«2) У Статті 19:
- частину двадцяту після слів «земельних ділянок» доповнити словами «крім учасників угоди про розподіл продукції».
Враховано
- частину дванадцяту після слів «земельних ділянок» доповнити словами «крім учасників угоди про розподіл продукції».

123.
- доповнити Статтю частиною двадцятою такого змісту:


- доповнити статтю частиною двадцятою такого змісту:
124.
"Відведення та надання у користування земельної ділянки для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом:


«Відведення та надання у користування земельної ділянки для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом:
125.
- вилучення земельної ділянки в порядку, передбаченому статтями 31 і 32 цього Кодексу, здійснюється до моменту прийняття рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції;
-62- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Слово "моменту" замінити на "дня"
Враховано
- вилучення земельної ділянки в порядку, передбаченому статтями 31 і 32 цього Кодексу, здійснюється до дня прийняття рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції;

126.
- погодження та підписання відповідною місцевою Радою народних депутатів умов угоди про розподіл продукції в порядку визначеному Законом України "Про угоди про розподіл продукції";
-63- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Після слова "Рад" вилучити слова "народних депутатів"
Враховано
- погодження та підписання відповідною місцевою радою умов угоди про розподіл продукції в порядку визначеному Законом України «Про угоди про розподіл продукції»;
127.
- прийняття рішення відповідною місцевою Радою народних депутатів про надання земельної ділянки у користування та оформлення державного акта на користування землею для потреб угоди про розподіл продукції у місячний термін з дня її підписання, включаючи земельні ділянки, вилучені у порядку, передбаченому цією частиною статті 19."
-64- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Після слова "Рад" вилучити слова "народних депутатів", слово "землею" замінити на "земельноюділянкою", після слова "продукції" викласти в редакції «вилученою відповідно до вимог цієї частини».
Враховано
- прийняття рішення відповідною місцевою радою про надання земельної ділянки у користування та оформлення державного акта на користування земельною ділянкою для потреб угоди про розподіл продукції, вилученою відповідно до вимог цієї частини».


-65- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити проект новим пунктов в такій редакції:
«3) Частину першу Статті 22 доповнити таким реченням:
«В разі укладення угоди про розподіл продукції, право користування наданою земельною ділянкою виникає з дня підписання такої угоди.».
Враховано
3) Частину першу Статті 22 доповнити таким реченням:
«В разі укладення угоди про розподіл продукції, право користування наданою земельною ділянкою виникає з дня підписання такої угоди.».
128.
6) Доповнити частину першу Статті 24 реченням такого змісту:
-66- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
-67- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 6) пункту 8 проекту вилучити
Відхилено

Відхилено
4) Частину першу Статті 24 доповнити реченням такого змісту:
129.
"Право тимчасового користування землею на умовах угоди про розподіл продукції оформлюється державним актом, форма якого та порядок його реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України".
-68- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Слово "оформлюється" замінити на "посвідчується"
Враховано
«Право тимчасового користування землею на умовах угоди про розподіл продукції посвідчується державним актом, форма та порядок видачі якого встановлюються Кабінетом Міністрів України».
130.
7) В Статті 25:
-69- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Відхилено
5) В Статті 25:
131.
- доповнити перше речення частини першої Статті такими словами:
-70- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 7) пункту 8 проекту вилучити
Відхилено
- частину першу викласти в такій редакції:

"або угоди про розподіл продукції".132.

-71- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
частину першу викласти в такій редакції:
"Підприємства, установи і організації, які здійснюють геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, можуть проводити ці роботи на всіх землях, незалежно від їх цільового призначення, на підставі дозволу на проведення розвідувальних робіт і договору, що укладається з власником землі, землекористувачем або на підставі угоди про розподіл продукції. Земельні ділянки для проведення розвідувальних робіт у власника землі або землекористувача не вилучаються (не викупляються), крім випадку проведення розвідувальних робіт за угодою про розподіл продукції."
Враховано
"Підприємства, установи і організації, які здійснюють геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, можуть проводити ці роботи на всіх землях, незалежно від їх цільового призначення, на підставі дозволу на проведення розвідувальних робіт і договору, що укладається з власником землі, землекористувачем або на підставі угоди про розподіл продукції. Земельні ділянки для проведення розвідувальних робіт у власника землі або землекористувача не вилучаються (не викупляються), крім випадку проведення розвідувальних робіт за угодою про розподіл продукції."

133.
- доповнити частину другу Статті такими словами:
-72- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнення частини другої викласти в такій редакції:
Враховано
- частину другу доповнити таким реченням:
134.
"а для розвідувальних робіт за угодою про розподіл продукції - в порядку та на строк передбачені такою угодою".
«Дозвіл на проведення розвідувальних робіт за угодою про розподіл продукції видається зазначеними органами, в порядку та на строк передбачені такою угодою».

«Дозвіл на проведення розвідувальних робіт за угодою про розподіл продукції видається зазначеними органами в порядку та на строк, передбачені такою угодою».
135.
8) Доповнити частину третю Статті 26 такими словами:
-73- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнення повинно стосуватись і частини першої Статті 26 ЗК України

-74- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Враховано

6) Частини першу та третю Статті 26 доповнити такими словами:


136.
"якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції".
-75- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 8) пункту 8 проекту вилучити
Відхилено
«якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції».
137.
9) Доповнити частину першу Статті 27 пунктом 10 такого змісту:
-76- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Відхилено

7) Частину першу Статті 27 доповнити пунктом 10 такого змісту:
138.
"10) припинення дії угоди про розподіл продукції відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
-77- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 9) пункту 8 проекту вилучити
Відхилено
«10) припинення дії угоди про розподіл продукції відповідно до вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
139.
10) В Статті 30:
-78- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Замість змін до ст.30 кодексу слід доповнити кодекс новою статтею 30-1 відповідного змісту.
Враховано
8) Доповнити Кодекс Статтею 30-1 такого змісту:
«30-1. Перехід права користування землею.
140.
доповнити Статтю частиною четвертою такого змісту:
"При передачі прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції, право користування земельною ділянкою без зміни її цільового призначення переходить до особи, що в установленому порядку прийняла такі права та обов'язки з моменту укладення угоди про передачу прав та обов'язків".
-79- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
-80- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 10) пункту 8 проекту вилучити

При передачі прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції, право користування земельною ділянкою без зміни її цільового призначення, з дня укладення договору про передачу прав та обов'язків, переходить в установленому порядку до особи, яка прийняла такі права та обов'язки.
Право користування земельною ділянкою у випадку передбаченому цією статтею посвідчується в порядку, встановленому статтею 24».
141.
142.
В зв'язку з цим вважати частину четверту Статті 30 частиною п'ятою.
-81- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 9) частини 8 проекту закону вилучити, змінити нумерацію.
Враховано


143.
- в частині п'ятій Статті слова "статті 23" замінити словами "статей 23, 24".
-82- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У зв'язку з доповненням кодексу новою статтею 30-1 доповнити проект пунктом 9 відповідного змісту і п.10 в такій редакції:
«. 10) Статтю 36 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
«Плата за використання землі для потреб угоди про розподіл продукції справляється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції.».
Враховано
9) Статтю 36 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
«Плата за використання землі для потреб угоди про розподіл продукції справляється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції.».
144.
11) Доповнити частину першу Статті 38 пунктом 9 такого змісту:
-83- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
-84- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 11) пункту 8 проекту вилучити
Враховано

145.
"9) інвестор, який здійснює свою діяльність за угодою про розподіл продукції на термін дії такої угоди та в межах земельної ділянки наданої для потреб такої угоди".
-85- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Підпункт 11) пункту 8 законопроекту вилучити.
Враховано

146.
12) Доповнити Статтю 39 пунктом 1 такого змісту:
-86- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Відхилено

10) Частину першу Статті 39 доповнити пунктом 8 такого змісту:
147.
"1) здійснювати землекористування на умовах зазначених у договорі про тимчасове користування або в угоді про розподіл продукції".
-87- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 12) пункту 8 проекту вилучити
Відхилено
«8) здійснювати користування землею на умовах, зазначених у договорі про тимчасове користування землею або в угоді про розподіл продукції».
148.
13) Доповнити Главу 9 Статтею 72 такого змісту:
-88- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
-89- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт 13) пункту 8 проекту вилучити
Відхилено

Відхилено
11) Главу 9 доповнити Статтею 71-1 такого змісту:

«71-1 Землі для потреб угод про розподіл продукції.
149.
"Статя 72. Землі для потреб угод про розподіл продукції.
Землями для потреб угоди про розподіл продукції визнаються землі, надані для здійснення діяльності з пошуку, розвідки та видобування корисних копалин (користування надрами) в межах Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин) затвердженого Кабінетом Міністрів України. Для потреб угоди про розподіл продукції не можуть надаватись земельні ділянки в межах Переліку ділянок надр, затвердженого Верховною Радою України.
-90- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Номер пропонованої статті 72 замінити на 71-1, в тексті після дужок внести уточнення "що можуть надаватись у користування на умовах визначених угодами про розподіл продукції,", а друге речення першої частини викласти в такій редакції: «Не можуть надаватись у користування для потреб угоди про розподіл продукції земельні ділянки що включені до затвердженого Верховною Радою України Переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції.»;
Враховано
Землями для потреб угоди про розподіл продукції визнаються землі, надані для здійснення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин (користування надрами) в межах Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватись у користування на умовах визначених угодами про розподіл продукції, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Не можуть надаватись у користування для потреб угоди про розподіл продукції земельні ділянки що включені до затвердженого Верховною Радою України Переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції
150.
151.
Розмір земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей визначаються відповідно до умов угоди про розподіл продукції, а відведення земельних ділянок здійснюється з урахуванням черговості проведення робіт за такою угодою.Третю частину ст.71-1 вікласти в такій редакції:
Враховано
Розмір земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей визначаються відповідно до умов угоди про розподіл продукції, а відведення земельних ділянок здійснюється з урахуванням черговості проведення робіт за такою угодою.
152.
Порядок надання земель для потреб угод про розподіл продукції та землекористування здійснюються на умовах передбачених в таких угодах.
"Порядок надання земель для потреб угод про розподіл продукції, а також умови землекористування визначаються цим кодексом та угодою про розподіл продукції.";

Порядок надання земель для потреб угод про розподіл продукції, а також умови землекористування визначаються цим Кодексом та угодою про розподіл продукції.
153.
Земельні ділянки, що повертаються в зв'язку з закінченням дії або припиненням угоди про розподіл продукції, повинні відповідати вимогам передбаченим такою угодою".
в частині четвертий додати слова ", або закінченням окремих етапів робіт за такою угодою"
Враховано
Земельні ділянки, що повертаються в зв'язку з закінченням дії, достроковим припиненням або розірванням угоди про розподіл продукції, або закінченням окремих етапів робіт за такою угодою, повинні відповідати вимогам передбаченим такою угодою».


-91- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Доповнити законопроект новою частиною 9 в такій редакції:
«9. У Статті 2 Закону України «Про плату за землю» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 38, ст. 560; 1996, № 45, ст. 238):
Враховано
9. У Статті 2 Закону України «Про плату за землю» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 38, ст. 560; 1996, № 45, ст. 238):


- доповнити частину другу після слів «крім орендарів» словами «та учасників угоди про розподіл продукції»;
- доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

- доповнити частину другу після слів «крім орендарів» словами «та учасників угоди про розподіл продукції»;
- доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:


«Справляння земельного податку за земельні ділянки, надані в користування для потреб угоди про розподіл продукції, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.»
В зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

«Справляння земельного податку за земельні ділянки, надані в користування для потреб угоди про розподіл продукції, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.»
В зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
154.
9. У Митному Кодексі України (відомості Верховної Ради України 1992, N16, ст. 203):


10. У Митному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України 1992, № 16, ст. 203):


-92- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Доповнити частину 10 законопроекту новим пунктом 1) в такій редакції:
«1) Статтю 15 доповнити пунктом «17» такого змісту:
«17) під «матеріальними цінностями» - будь-які предмети, товари, майно, продукція, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, необхідні для потреб угоди про розподіл продукції, що переміщуються через митний кордон України»;
змінити подальшу нумерацію пунктів.
Враховано
1) Статтю 15 доповнити пунктом «17» такого змісту:
«17) під «матеріальними цінностями» - будь-які предмети, товари, майно, продукція, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, необхідні для потреб угоди про розподіл продукції, що переміщуються через митний кордон України».
155.
1) Доповнити Статтю 48 частиною другою такого змісту:
-93- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Запропоновані зміни до статті 48 Митного Кодексу України виключити, як недоцільні.
Відхилено
2) Статтю 48 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:
156.
"При ввезенні товарів, майна та предметів для потреб угоди про розподіл продукції декларант зобов'язаний:


«При ввезенні товарів, інших матеріальних цінностей, призначених для потреб угоди про розподіл продукції декларант зобов'язаний:
157.
1) пред'явити митниці майно, товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України;


1) пред'явити митниці товари та інші матеріальні цінності, що переміщуються через митний кордон України;
158.
2) пред'явити митниці копію угоди про розподіл продукції або угоди з інвестором, укладену відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", та завірену Міжвідомчою комісією створеною в порядку, передбаченому Законом України "Про угоди про розподіл продукції";


2) пред'явити митниці копію угоди про розподіл продукції або угоди з інвестором, укладені відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», та завірені Міжвідомчою комісією створеною в порядку, передбаченому Законом України «Про угоди про розподіл продукції»;
159.
3) сплатити митні збори, якщо інше не передбачене Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та угодою про розподіл продукції;
-94- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
З п.3) нової редакції залишити тільки слова "сплатити митні збори", інше вилучити.
Враховано
3) сплатити митні збори;
160.
4) пред'явити сертифікат відповідності на товари і предмети, що підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до законодавства України.


4) пред'явити сертифікат відповідності на товари і предмети, що підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до законодавства України.
161.
Забороняється вимагати подання декларантом будь-яких інших документів, відомостей з метою митного оформлення".


Забороняється вимагати подання декларантом, зазначеним у частині другій цієї статті, інших документів та відомостей з метою здійснення митного контролю та митного оформлення».
162.
2) Доповнити частину першу Статті 71 другим реченням такого змісту:
-95- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Запропоновані зміни до статті 71 Митного Кодексу України виключити, як недоцільні.

-96- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
П.3) нової редакції викласти в такій редакції:
«Товари та інші матеріальні цінності, необхідні для потреб угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», тимчасово ввозяться на строк, що не перевищує строк дії такої угоди».
Відхилено

Враховано
Частину першу статті 71 після першого речення доповнити другим реченням такого змісту:
«Товари та інші матеріальні цінності, необхідні для потреб угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», тимчасово ввозяться на строк, що не перевищує строк дії такої угоди».

163.
"Для потреб угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", майно, товари та інші предмети і матеріальні цінності тимчасово ввозяться на строк, що не перевищує термін дії такої угоди".164.
10. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради, 1998, N9, ст. 34):


11. У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради, 1998, № 9, ст. 34):
165.
1) Доповнити пункт 1 Статті 4 такими словами:
-97- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Пункти 1) і 2) нової редакції об'єднати.
Враховано
1) У Статті 4:
166.
"або на підставі та на умовах угод про розподіл продукції, що укладаються відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".


- частину першу доповнити такими словами:
«або на підставі та на умовах угод про розподіл продукції, що укладаються відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
167.
2) Доповнити пункт 2 Статті 4 такими словами:


- частину другу доповнити такими словами:
168.
"або угодою про розподіл продукції".


«або угодою про розподіл продукції».
169.
3) Доповнити пункт 2 Статті 10 слова словами такого змісту:
-98- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Слово "пункт" замінити на "частину".
Враховано
2) У Статті 10:
- частину другу доповнити словами такого змісту:
170.
"а також угодою про розподіл продукції, укладеною відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".


«а також угодою про розподіл продукції, укладеною відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
171.
4) Доповнити Статтю 10 пунктом 3 такого змісту:
-99- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Відхилено
- доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
172.
"3. Видобуті з надр дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння на умовах угоди про розподіл продукції є власністю держави до моменту розподілу в пункті виміру".
Частину 4 пункту 10 законопроекту - виключити.

«3. Видобуті з надр дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння на умовах угоди про розподіл продукції є власністю держави до моменту розподілу в пункті виміру».
173.
5) Доповнити Статтю 11 такими словами:


3) Статтю 11 доповнити такими словами:
174.
"якщо інше не передбачене законодавством України".


«якщо інше не передбачене законодавством України».
175.
11. У Законі України "Про видобування і переробку уранових руд" (Відомості Верховної Ради, 1998, N11-12, ст. 39):
-100- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Запропоновані зміни не передбачені основним законом і підлягають вилученню.
Враховано частково
12. У Законі України «Про видобування і переробку уранових руд» (Відомості Верховної Ради, 1998, № 11-12, ст. 39):
176.
1) Доповнити Статтю 4 частиною другою такого змісту:
-101- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Пункт 1) частини 11 законопроекту вилучити, змінити подальшу нумерацію.
Враховано

177.
"Види діяльності, передбачені частиною першою цієї статті щодо видобування уранових руд, можуть здійснюватись також на умовах угод про розподіл продукції, що укладаються відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".178.
2) Доповнити частину другу Статті 5 реченням такого змісту:
-102- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Частину 2 пункту 11 законопроекту - виключити.
Відхилено
1) Частину другу Статті 5 доповнити реченням такого змісту:
179.
"Видобуті з надр уранові руди на умовах угод про розподіл продукції, що укладаються відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" належать державі до моменту їх розподілу у пункті виміру".


«Видобуті з надр уранові руди на умовах угод про розподіл продукції, що укладаються відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» належать державі до моменту їх розподілу у пункті виміру».

180.
3) Доповнити Статтю 7 частиною другою такого змісту:


2) Статтю 7 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
181.
"Діяльність з пошуку, розвідки та видобування уранових руд може здійснюватись на умовах угод про розподіл продукції в порядку передбаченому Законом України "Про угоди про розподіл продукції". В разі укладення такої угоди, вимоги цієї статті застосовуються в частині, що не суперечить Закону України "Про розподіл продукції".
-103- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
В доповненні до другої частини ст.7 слова "застосовуються в частині, що не суперечить" замінити на "з урахуванням особливостей, передбачених ".
Враховано
«Діяльність з пошуку, розвідки та видобування уранових руд може здійснюватись на умовах угод про розподіл продукції в порядку передбаченому Законом України «Про угоди про розподіл продукції». В разі укладення такої угоди, вимоги цієї статті застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».
182.
В зв'язку з цим частини 2-6 вважати відповідно частинами 3-7.


В зв'язку з цим частини 2-6 вважати відповідно частинами 3-7.
183.
4) Доповнити Статтю 8 частиною другою такого змісту:


3) Статтю 8 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
184.
"Експорт уранових руд, видобутих на умовах угоди про розподіл продукції здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".


«Експорт та реалізація на території України уранових руд, видобутих на умовах угоди про розподіл продукції здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
В зв'язку з цим частини 2-3 вважати відповідно частинами 3-4.
185.
5) Доповнити частину першу і другу Статті 9 такими словами:


4) Доповнити частину першу і другу Статті 9 такими словами:
186.
"якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції".


«якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції».

187.
12. У Законі України "Про поставки продукції для державних потреб" (Відомості Верховної Ради, 1996, N3, ст. 9):
-104- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пункт 12 законопроекту - виключити.
Відхилено
13. Частину другу Статті 3 Закону України «Про поставки продукції для державних потреб» (Відомості Верховної Ради, 1996, № 3, ст. 9) доповнити абзацом такого змісту:
188.
1) Доповнити пункт 2 Статті 3 частиною третьою такого змісту:189.
"Дія частин першої та другої пункта 2 цієї статті не поширюється на частину продукції виробленої за угодою про розподіл продукції, право власності на яку перейшло до інвестора відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
-105- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Доповнення викласти в такій редакції:
«Положення цієї частини не поширюються на частину продукції виробленої відповідно до угоди про розподіл продукції, право власності на яку перейшло до інвестора відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
Враховано
«Положення цієї частини не поширюються на частину продукції виробленої відповідно до угоди про розподіл продукції, право власності на яку перейшло до інвестора відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
190.
13. У Законі України "Про пожежну безпеку" (Відомості Верховної Ради, 1994, N5, ст. 21):
-106- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пункт 13 вилучити.
Відхилено
14. Частину шосту Статті 10 Закону України «Про пожежну безпеку» (Відомості Верховної Ради, 1994, № 5, ст. 21) доповнити реченнями такого змісту:
191.
1) Доповнити частину шосту Статті 10 реченням такого змісту:
-107- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Запропоновані зміни до статті 10 Закону України «Про пожежну безпеку» виключити.
Відхилено

192.
"Діяльність підприємств, в тому числі іноземних інвесторів, що здійснюється за угодою про розподіл, регулюється Законом України "Про розподіл продукції" і не потребує дозволу на початок роботи".
-108- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
В пункті 13 слово "іноземних" - виключити.

-109- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Доповнення викласти в такій редакції:
«Діяльність підприємств, що здійснюється за угодою про розподіл продукції, регулюється Законом України «Про угоди про розподіл продукції». Такі підприємства починають свою діяльність без отримання в органах державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи».
Відхилено
Враховано
«Діяльність підприємств, що здійснюється за угодою про розподіл продукції, регулюється Законом України «Про угоди про розподіл продукції». Такі підприємства починають свою діяльність без отримання в органах державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи».
193.
14. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (Відомості Верховної Ради, 1993, N23, ст. 247):
-110- -Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пункт 14 вилучити.
Відхилено
15. Підпункт 7 абзацу другого пункта 1 Статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» (Відомості Верховної Ради, 1993, № 23, ст. 247) після слів «реалізацію продукції» доповнити словами «крім продукції виробленої відповідно до угоди про розподіл продукції».
194.
1) Підпункт 7 частини другої пункта 1 Статті 6 після слів "реалізацію продукції" доповнити словами "крім продукції виробленої відповідно до угоди про розподіл продукції".
-111- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Запропоновані зміни до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" вилучити, як необгрунтовані.
Відхилено

195.
15. У Законі України "Про правовий статус іноземців" (Відомості Верховної Ради, 1994, N23, ст. 162):
-112- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пункт 15 законопроекту вилучити.
Відхилено
16. Частину третю Статті 8 Закону України «Про правовий статус іноземців» (Відомості Верховної Ради, 1994, № 23, ст. 162) доповнити реченням такого змісту:
196.
1) Доповнити частину третю Статті 8 реченням такого змісту:
-113- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Пункт 15 законопроекту виключити.
Відхилено

197.
"Без отримання дозволу на працевлаштування здійснюється найм іноземців для потреб угод про розподіл продукції, у межах і за посадами (спеціальністю) визначеними такою угодою".
-114- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ № )
Доповнення викласти в такій редакції:
«Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю) визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування».
Враховано
«Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю) визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування».
198.
16. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради, 1997, N21, ст. 156):


17. У Законі України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 21, ст. 156):
199.
1) Статтю 2 доповнити підпунктом 2.7 такого змісту:


1) Статтю 2 доповнити підпунктом 2.7 такого змісту:

200.
"2.7. Особа, яка є учасником (інвестором) угоди про розподіл продукції"
-115- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
П.2.7.викласти в такій редакції:
«2.7. Особа, яка здійснює діяльність за угодою про розподіл продукції»
Враховано
«2.7. Особа, яка здійснює діяльність за угодою про розподіл продукції»

201.
2) В Статті 3:


2) Статтю 3 доповнити пунктом 3.3 такого змісту:

202.
- доповнити пункт 3.1 Статті після слів: "платники податку" словами "крім таких, що передбачені у пункті 2.7 статті 2 цього Закону;
-116- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Пропоноване доповнення п.3.1. вилучити.
Враховано

203.
- доповнити Статтю пункт 3.3 такого змісту:204.
"3.3. Об'єктом оподаткування платників податку, зазначених у пункті 2.7 Статті цього Закону є лише операції з реалізації на митній території України продукції, набутої інвестором у власність внаслідок її розподілу за угодою про розподіл продукції."


«3.3. Об'єктом оподаткування платників податку, зазначених у пункті 2.7 Статті 2 цього Закону є лише операції з продажу на митній території України продукції, набутої інвестором у власність внаслідок її розподілу за угодою про розподіл продукції.»
205.
3) Статтю 5 доповнити підпунктом 5.6 такого змісту:


3) Статтю 5 доповнити підпунктом 5.6 такого змісту:
206.
"5.6. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України обладнання, продукції, товарів (в тому числі підакцизних), інших матеріальних цінностей (предметів), робіт, послуг, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, а також операції з вивезення з митної території України продукції, набутої інвестором у власність відповідно до умов такої угоди.
-117- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
У пропонованому новому п.5.6. після слова "продукції" поставити крапку, все інше вилучити.
Враховано
«5.6. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів (в тому числі підакцизних), робіт, послуг, інших матеріальних цінностей (предметів), призначених для виконання угоди про розподіл продукції.»


207.
В зв'язку з цим підпункти 5.6 та 5.7 вважати відповідно підпунктоми 5.7 та 5.8.
-118- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Пропоноване посилання на пп.5.7. вилучити, як вилучене в основному законі.
Враховано
В зв'язку з цим підпункт 5.6 вважати відповідно підпунктом 5.7.


-119- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Доповнити проект п.4) в такійредакції:
Враховано
4) Пункт 6.2 Статті 6 доповнити підпунктом 6.2.9 такого змісту:


«4) Пункт 6.2 Статті 6 доповнити підпунктом 6.2.9 такого змісту:
«6.2.9. вивезення з митної території України продукції, набутої інвестором у власність відповідно до умов угоди про розподіл продукції»

«6.2.9. вивезення з митної території України продукції, набутої інвестором у власність відповідно до умов угоди про розподіл продукції»
208.
4) Статтю 7 доповнити підпунктом 7.10 такого змісту:
-120- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Підпункт 7.10. викласти в такій редакції:
Враховано
5) Статтю 7 доповнити підпунктом 7.10 такого змісту:
209.
"7.10. В разі укладення угоди про розподіл продукції, внесення податку на додану вартість може бути замінено розподілом продукції на умовах і в порядку передбаченими угодою. Угодою про розподіл продукції може передбачатись особливий механізм сплати податку на додану вартість, відповідно до вимог статті 25 Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
«7.10. В разі укладення угоди про розподіл продукції, сплата податку на додану вартість може здійснюватись у натуральній формі за рахунок продукції, що передається у власність інвестору в обсягах еквівалентних сумі податку, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції. В такому випадку механізм сплати і порядок зарахування до бюджету податку на додану вартість визначається Кабінетом Міністрів України, а вимоги, передбачені пунктами 7.1 - 7.9 цієї статті не застосовуються.»

«7.10. В разі укладення угоди про розподіл продукції, сплата податку на додану вартість може здійснюватись у натуральній формі за рахунок продукції, що передається у власність інвестору в обсягах еквівалентних сумі податку, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції. В такому випадку механізм сплати і порядок зарахування до бюджету податку на додану вартість визначається Кабінетом Міністрів України, а вимоги, передбачені пунктами 7.1 - 7.9 цієї статті не застосовуються.»
210.
В цьому разі порядок обчислення і сплати податку, передбачений пунктами 7.1 - 7.9 цієї статті не застосовується".211.
5) Пункт 11.12 Статті 11 доповнити абзацом наступного змісту:
-121- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Доповнення до пункту 11.12. викласти в такій редакції:
Враховано
6) Пункт 11.12 Статті 11 доповнити абзацом наступного змісту:
212.
"Встановити, що протягом дії угоди про розподіл продукції, податок на додану вартість стягується з врахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
«На період дії угоди про розподіл продукції, податок на додану вартість сплачується з врахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».

«На період дії угоди про розподіл продукції, податок на додану вартість сплачується з врахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».
213.
17. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради, 1997, N27, ст. 181):


18. У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 27, ст. 181):
214.
1) Статтю 2 доповнити пунктом 2.6 такого змісту:


1) Статтю 2 доповнити пунктом 2.6 такого змісту:
215.
"2.6. Платником податку на прибуток, отриманий від виконання угоди про розподіл продукції є інвестор, що є учасником такої угоди".


«2.6. Платником податку на прибуток, отриманий від виконання угоди про розподіл продукції є учасник такої угоди - інвестор».
216.
2) Підпункт 4.2.5 Статті 4 викласти у новій редакції такого змісту:


2) У Статті 4:
217.
"4.2.5. Суми коштів, або вартість майна, що надходять платнику податків у вигляді прямих інвестицій, або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, а також з метою виконання угод про розподіл продукції".


- підпункт 4.2.5 викласти у новій редакції:
«4.2.5. Суми коштів, або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій, або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, а також з метою виконання угод про розподіл продукції».
218.
3) Доповнити пункт 4.2 Статті 4 підпунктом 4.2.16 такого змісту:


- Пункт 4.2 після підпункту 4.2.15 доповнити новим підпунктом такого змісту:
219.
"4.2.16. Кошти чи майно, безоплатно отримані чи надані платнику податку на зворотній основі з метою виконання робіт за угодою про розподіл продукції".
-122- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Підпункт 4.2.16. доповнити уточненням:
«,включаючи безповоротну фінансову допомогу».
Враховано
«4.2.16. Кошти чи вартість майна, включаючи безповоротну фінансову допомогу, безоплатно отримані чи надані платнику податку на зворотній основі з метою виконання робіт за угодою про розподіл продукції».
220.
В зв'язку з цим підпункт 4.2.16 вважати відповідно пунктом 4.2.17.


В зв'язку з цим підпункт 4.2.16 вважати відповідно підпунктом 4.2.17.


-123- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Доповнити проект пунктом 3 в такій редакції:
«3) В підпункті 6.1 Статті 6 після слова «резидентів» доповнити слова «крім учасників угоди про розподіл продукції (інвесторів).»
Враховано
3) В підпункті 6.1 Статті 6 після слова «резидентів» доповнити слова «крім учасників угоди про розподіл продукції (інвесторів).»
221.
4) Статтю 7 доповнити пунктом 7.8 такого змісту:


4) Статтю 7 доповнити пунктом 7.17 такого змісту:
222.
"7.8. Оподаткування прибутку, отриманого інвестором за угодою про розподіл продукції здійснюється з урахуванням таких особливостей:
-124- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пропоновані зміни до ст.7 викласти у новій редакції:
Враховано
«7.17. Особливості оподаткування прибутку, отриманого інвестором від виконання угоди про розподіл продукції:
223.
7.8.1. Об'єктом оподаткування є прибуток інвестора, що обчислюється виходячи з прибуткової продукції переданої у власність інвестора або її вартості, зменшеної на частину продукції, вартість якої дорівнює сумі сплачених платежів передбачених пунктом 3 Статті 25 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та інших валових витрат за угодою про розподіл продукції, що не відшкодовуються інвестору компенсаційною продукцією.
7.17.1. податок на прибуток, одержаний від виконання угоди про розподіл продукції, може сплачуватись у грошовій або, якщо це обумовлено угодою, у натуральній формі, тобто у вигляді частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу виробленої продукції;

7.17.1. податок на прибуток, одержаний від виконання угоди про розподіл продукції, може сплачуватись у грошовій або, якщо це обумовлено угодою, у натуральній формі, тобто у вигляді частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу виробленої продукції;

224.
7.8.2. Склад і порядок зарахування валових витрат визначається законом, що діяв на день підписання угоди про розподіл продукції;
7.17.2. базою оподаткування прибутку, одержаного від виконання угоди про розподіл продукції, є прибуток інвестора, що нараховується виходячи з прибуткової продукції, яка відповідно до цієї угоди передається у власність інвестору;

7.17.2. базою оподаткування прибутку, одержаного від виконання угоди про розподіл продукції, є прибуток інвестора, що нараховується виходячи з прибуткової продукції, яка відповідно до цієї угоди передається у власність інвестору;
225.
7.8.3. Витрати інвестора, пов'язані з виробництвом та обігом здійснені у звітному періоді і не віднесені на валові витрати виробництва та обігу цього періоду можуть без обмеження строку переноситись на наступні періоди для цілей оподаткування;
7.17.3. під час визначення бази оподаткування прибуткова продукція або її вартість (залежно від форми внесення податку) зменшується відповідно на частину продукції або її вартість, що дорівнює сумі обов'язкових платежів, визначених частиною третьою статті 25 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (за винятком податку на прибуток), або на суму цих платежів, а також на інші витрати, пов'язані з виробництвом та обігом, що включаються до складу валових витрат, але не відшкодовуються інвестору компенсаційною продукцією (в натуральній або грошовій формі). Склад і порядок зарахування таких витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу, регулюються законом, що є чинним на день підписання угоди;

7.17.3. при визначенні бази оподаткування прибуткова продукція або її вартість (залежно від форми внесення податку) зменшується відповідно на частину продукції або її вартість, що дорівнює сумі обов'язкових платежів, визначених частиною третьою статті 25 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (за винятком податку на прибуток), або на суму цих платежів, а також на інші витрати, пов'язані з виробництвом та обігом, що включаються до складу валових витрат, але не відшкодовуються інвестору компенсаційною продукцією (в натуральній або грошовій формі). Склад і порядок зарахування таких витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу, регулюються законом, що є чинним на день підписання угоди;
226.
7.8.4. Податок на прибуток, від виконання угоди про розподіл продукції може вноситись у грошовій, або, якщо це обумовлено угодою, у натуральній формі, тобто у вигляді частини прибуткової продукції, що передана у власність інвестора внаслідок розподілу виробленої продукції;
7.17.4. якщо об'єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів, без обмеження строку перенесення на наступні періоди для цілей оподаткування, до повного погашення такого від'ємного значення об'єкта оподаткування;

7.17.4. якщо об'єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів, без обмеження строку перенесення на наступні періоди для цілей оподаткування, до повного погашення такого від'ємного значення об'єкта оподаткування;
227.
7.8.5. Сплата податку на прибуток та бухгалтерський облік господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг) передбачених угодою про розподіл продукції провадиться окремо від сплати податку та обліку інших видів діяльності;
7.17.5. виходячи з особливостей угоди про розподіл продукції та задіяних при виконанні угоди активів (обладнання, споруд тощо), угодою про розподіл продукції можуть бути встановлені норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин), відмінні від передбачених цим законом. У такому разі для податкових цілей застосовуються норми амортизації, передбачені угодою;

7.17.5. виходячи з особливостей угоди про розподіл продукції та задіяних при виконанні угоди активів (обладнання, споруд тощо), угодою про розподіл продукції можуть бути встановлені норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин), відмінні від передбачених цим законом. У такому разі для визначення оподатковуваного прибутку застосовуються норми амортизації, передбачені угодою;

228.
7.8.6. Механізм, строки і облік сплати податку на прибуток від виконання угод про розподіл продукції визначається Кабінетом Міністрів України.
7.17.6. податок на прибуток, одержаний від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до законодавства, яке діє на момент одержання такого прибутку, окремо від податку на прибуток, одержаний у вигляді прибуткової продукції;

7.17.6. податок на прибуток, одержаний від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до законодавства, яке діє на момент одержання такого прибутку, окремо від податку на прибуток, одержаний у вигляді прибуткової продукції;
229.
Порядок бухгалтерського обліку та розрахунку податку на прибуток визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України;
7.17.7. пільги щодо податку на прибуток підприємств, які передбачені законодавством, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються, якщо інше не передбачене угодою;

7.17.7. пільги щодо податку на прибуток підприємств, які передбачені законодавством, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються, якщо інше не передбачене угодою;
230.
7.8.7. Пільги по податку на прибуток підприємств, які передбачені законодавством, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором від час виконання угоди про розподіл продукції не застосовуються".
7.17.8. не підлягає утриманню податок на репатріацію доходів іноземного інвестора, отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції;

7.17.8. не підлягає утриманню податок на репатріацію доходів іноземного інвестора (нерезидента), отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції;


7.17.9. механізм, строки і облік сплати інвестором податку на прибуток, одержаний від виконання угод про розподіл продукції, визначається Кабінетом Міністрів України в межах його повноважень. Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток надається інвестору на його вимогу не пізніше 10 календарних днів з дати отримання такої вимоги. Податковий орган, що надає такі підтвердження, визначається Кабінетом Міністрів України не пізніше місяця з дня підписання відповідної угоди про розподіл продукції;

7.17.9. механізм, строки і облік сплати інвестором податку на прибуток, одержаний від виконання угод про розподіл продукції, визначається Кабінетом Міністрів України в межах його повноважень. Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток надається інвестору на його вимогу не пізніше 10 календарних днів з дати отримання такої вимоги. Податковий орган, що надає такі підтвердження, визначається Кабінетом Міністрів України не пізніше місяця з дня підписання відповідної угоди про розподіл продукції;


7.17.10. Особливості механізму, строків і обліку сплати податків при багатосторонній угоді про розподіл продукції або у разі, коли інвестором виступає певне об'єднання юридичних осіб, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції.»

7.17.10. Особливості механізму, строків і обліку сплати податків при багатосторонній угоді про розподіл продукції або у разі, коли інвестором виступає певне об'єднання юридичних осіб, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції.»

231.
В зв'язку з цим пункти 7.8 - 7.16 вважати відповідно пунктами 7.9 - 7.17.
-125- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Норму щодо перенумерації вилучити
Враховано-126- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити проект пунктами 5, 6 в такій редакції:
«Підпункт 8.6.1 пункта 8.6 Статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Відмінні від зазначених у цій статті, норми амортизації можуть бути встановлені угодою про розподіл продукції, укладеною згідно з Законом «Про угоди про розподіл продукції»
Враховано
Підпункт 8.6.1 пункта 8.6 Статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Відмінні від зазначених у цій статті, норми амортизації можуть бути встановлені угодою про розподіл продукції, укладеною згідно з Законом «Про угоди про розподіл продукції»


Статтю 9 доповнити після пункту 9.6 новим пунктом такого змісту:
«9.7. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин за угодою про розподіл продукції, може здійснюватись на умовах (за нормами), визначеними такою угодою.»

Статтю 9 доповнити після пункту 9.6 новим пунктом такого змісту:
«9.7. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин за угодою про розподіл продукції, може здійснюватись на умовах (за нормами), визначеними такою угодою.»
232.
5) Доповнити пункт 13.1 Статті 13 підпунктом (к) такого змісту:


7) У Статті 13:
233.
"к) прибуток від виконання угод про розподіл продукції з урахуванням вимог статті 7 цього Закону".


- пункт 13.1 доповнити підпунктом «к» такого змісту:
« к) прибуток від виконання угод про розподіл продукції з урахуванням положень пункту 7.17 статті 7 цього Закону».
234.
6) Доповнити пункт 13.2 Статті 13 після цифр "13.6" словами та цифрами "та 13.9"
-127- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Номери "13.6" і "13.9" замінити на "13.7" і "13.10"
Враховано
- пункт 13.2 після цифр «13.7» доповнити словами та цифрами «та 13.10»

235.
7) Доповнити Статтю 13 підпунктом 13.9 такого змісту:
-128- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Замість пункту 13.9 новий пункт 13.10 викласти в такій редакції:
Враховано
-доповнити статтю підпунктом 13.10 такого змісту:
236.
"13.9. Прибуток нерезидента отриманий від виконання угод про розподіл продукції оподатковується у порядку передбаченому цією Статтею з врахуванням вимог Статті 7 цього Закону стосовно особливостей оподаткування прибутку, отриманого за угодою про розподіл продукції".
«13.10. Прибуток інвестора, отриманий від виконання угод про розподіл продукції, оподатковується з врахуванням вимог пункту 7.17 статті 7 цього Закону і сплачується без утримання податку на репатріацію доходів іноземного інвестора.»

«13.10. Прибуток інвестора, отриманий від виконання угод про розподіл продукції, оподатковується з врахуванням вимог пункту 7.17 статті 7 цього Закону і сплачується без утримання податку на репатріацію доходів іноземного інвестора.»
237.
В зв'язку з цим пункт 13.9 вважати пунктом 13.10.
-129- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Норму щодо перенумерації вилучити
Враховано

238.
8) Доповнити пункт 13.8 Статті 13 новим абзацем такого змісту:


- абзац перший пункту 13.8 доповнити реченням такого змісту:

239.
"Якщо нерезидент здійснює свою діяльність на території України через своє постійне представництво, створене з метою виконання угоди про розподіл продукції, механізм, строки і облік податку на прибуток такого нерезидента визначається Кабінетом Міністрів України без врахування вимог цієї статті".


«Якщо нерезидент здійснює свою діяльність на території України через своє постійне представництво, створене з метою виконання угоди про розподіл продукції, механізм, строки і облік податку на прибуток такого нерезидента визначається Кабінетом Міністрів України без врахування вимог цієї статті».
240.
9) У пункті 16.11 Статті 16 після слів "через постійне представництво" доповнити слова "за виключенням нерезидентів, що здійснюють свою діяльність за угодою про розподіл продукції".


8) У пункті 16.11 Статті 16 після слів «через постійне представництво» доповнити словами «за виключенням нерезидентів, що здійснюють свою діяльність за угодою про розподіл продукції».
241.
18. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N19, ст. 259):


19. Статтю 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 19, ст. 259; 1993, № 24, ст. 270; 1996, № 41, ст. 192; 1999, № 31, ст. 253; 2000, № 3, ст. 20) доповнити пунктом
242.
1) Статтю 19 доповнити пунктом "ї)" такого змісту:


«к)» такого змісту:
243.
"ї) товари, продукція, обладнання, інші матеріальні цінності (предмети), роботи, послуги, що ввозяться на митну територію України з метою виконання угоди про розподіл продукції, а також продукції, що вивозиться інвестором з України на підставах, передбачених такою угодою та Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
-130- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пункт 18 вилучити.

-131- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Літеру "ї" замінити на "к" і викласти в такій редакції:
«к) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, що ввозяться на митну територію України з метою виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, що вивозиться інвестором з України відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та угоди про розподіл продукції».

Відхилено
«к) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, що ввозяться на митну територію України з метою виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, що вивозиться інвестором з України відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та угоди про розподіл продукції».

244.
19. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради, 1993, N10, ст. 82):
-132- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пункт 19 проекту підлягає уточненню: податки, збори та інші обов'язкові платежі, які підлягають сплаті при ввезенні товарів та інших предметів на митну територію України, повинні сплачуватися лише в грошовій формі.
Відхилено
20. Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1996, № 41, ст. 194; 1999, № 15, ст. 83, № 39, ст. 356) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
245.
1) Доповнити статтю 5 частиною п'ятою такого змісту:246.
"При ввезенні на митну територію України чи придбані в межах території України підакцизних товарів, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, а також при вивезенні з митної території України підакцизної продукції, набутою інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції, акцизний збір не справляється."
-133- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Частину п'яту статті 5 викласти у такій редакції:
«При вивезенні з митної території України підакцизної продукції, набутою інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції, акцизний збір не справляється.»
Враховано
«При вивезенні з митної території України підакцизної продукції, набутою інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції, акцизний збір не справляється.»-134- Н.д.Чукмасов С,О, (Округ №24)
Доповнити Закон частинами 21, 22, 23 і 24 такого змісту:
«21. Статтю 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 40, ст. 365) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
Враховано
21. Статтю 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 40, ст. 365) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:


«5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України.»

«5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України.»


В зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.

В зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.


22. У частині другій Статті 8 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 14, ст. 170; 1998, № 11-12, ст. 44):

22. У частині другій Статті 8 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 14, ст. 170; 1998, № 11-12, ст. 44):


- доповнити частину після слів «особи без громадянства» словами «крім найнятих відповідно до угоди про розподіл продукції».- доповнити частину після слів «особи без громадянства» словами «крім найнятих відповідно до угоди про розподіл продукції».
- доповнити частину реченням такого змісту:

- доповнити частину реченням такого змісту:


«Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю) визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування».

«Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю) визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування».


23. Статтю 2 Гірничого Закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 50, ст. 433) доповнити частиною другою такого змісту:

23. Статтю 2 Гірничого Закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 50, ст. 433) доповнити частиною другою такого змісту:


«Правовідносини у сфері діяльності гірничих підприємств, що здійснюється на підставі угод про розподіл продукції, регулюються Законом «Про угоди про розподіл продукції» та такою угодою. Діяльність за угодою про розподіл продукції регулюється положеннями цього Закону, якщо інше не передбачене законом та угодою про розподіл продукції.»

«Правовідносини у сфері діяльності гірничих підприємств, що здійснюється на підставі угод про розподіл продукції, регулюються Законом «Про угоди про розподіл продукції» та такою угодою. Діяльність за угодою про розподіл продукції регулюється положеннями цього Закону, якщо інше не передбачене законом та угодою про розподіл продукції.»


24. Розділ VI Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 44, ст. 391) доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Встановити, що будь-які інші законодавчі та нормативно-правові акти України до приведення їх у відповідність з Законом України «Про угоди про розподіл продукції» застосовуються у частині, що не суперечить такому закону.»

24. Розділ VI Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 44, ст. 391) доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Встановити, що будь-які інші законодавчі та нормативно-правові акти України до приведення їх у відповідність з Законом України «Про угоди про розподіл продукції» застосовуються у частині, що не суперечить такому закону.»

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.Кучма


Президент України Л.Кучма


стор.
PLM


КОВ* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні