Назва: про ліцензування певних видів господарської діяльності
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарської діяльності, власності та діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
(13.01.2000)2.
Закон України


Закон України
3.
Про ліцензування певних видів
господарської діяльності
-1- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
В назві Закону слово "господарської" замінити на "підприємницької".
Відхилено

Про ліцензування певних видів
господарської діяльності
5.
Цей Закон визначає основні принципи ліцензування певних видів господарської діяльності, порядок видачі ліцензій, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів виконавчої влади за порушення законодавства про ліцензування.
-2- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Преамбулу проекту подати в такій редакції:
"Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування."
Враховано


Цей Закон визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.

6.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів

7.
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
8.
анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата права на провадження певного виду господарської діяльності органом ліцензування;
-3- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 1:
Враховано

анулювання ліцензії - позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження певного виду господарської діяльності;


в абз.4 після слова "осіб" вставити слова " - суб'єктів підприємницької діяльності";
у абз.5 слово "ліцензується" замінити словами "підлягає ліцензуванню";
абз.6 продовжити словами "за умови виконання ліцензійних умов";
в абз.8 після слова "законодавства" додати слова "у сфері ліцензування";
абз.9 подати в такій редакції:
"орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності";
в абз.12 слово "ліцензіар" замінити словами "орган ліцензування", а слова "або уповноваженого органу з питань ліцензування" вилучити;
в абз.13 слово "ліцензіар" замінити словами "орган ліцензування", доповнити абзац після слова "законодавства" словами " у сфері ліцензування". а після слова "усунення" словами "ліцензіатом або".


9.
виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;

-4- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Абз.3 статті 1 подати в такій редакції:


Враховано редакційно
виробництво (виготовлення) - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва;
10.
господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних або фізичних осіб, пов'язана з виробництвом (виготовленням) товарів, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;
"господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних або фізичних осіб, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею (реалізацією), наданням послуг, виконанням робіт;".
-5- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
В ч.3 статті 1 вилучити визначення "господарська діяльність".
Відхилено

господарська діяльність - будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт;
11.
ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що ліцензується;


ліцензіат - суб'єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
12.
ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом установленого строку;
-6- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В абз.5 статті 1 слово "установленого" замінити на "визначеного".
Враховано
ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;
13.
ліцензійні умови - вичерпний перелік кваліфікаційних, організаційних вимог, установлених законами України та нормативно-правовими актами, виданими на виконання законів України, якими регулюються питання ліцензування, а також установлених нормативно-технічними документами технологічних вимог до певного виду господарської діяльності, виконання яких є обов'язковим для провадження певного виду господарської діяльності;
-7- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абз.7 статті 1 дати в такій редакції:
"ліцензійні умови - установлені з урахуванням законів, інших нормативно-правових актів (у тому числі екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, технологічних, ліцензійних правил і норм), організаційні, кваліфікаційні та інші спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню".
Враховано редакційно
ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;


-8- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
Ч.6 статті 1 викласти в такій редакції:
"ліцензійні умови - вичерпний перелік вимог до певного виду підприємницької діяльності, встановлений відповідними законами України".
Враховано частково

14.
ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства органом ліцензування;
-9- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 1:
у абз.7 слова "інших нормативно-правових актів" вилучити;
у абз.8 слова "ліцензіатом" та "органом ліцензування або ліцензіатом" вилучити;
у абз.12 слова "розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом" замінити словами " розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов";
у абз.13 слова "розпорядження про усунення порушень законодавства органом ліцензування" замінити словами "розпорядження про усунення порушень законодавства".
Враховано

ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
15.
орган ліцензування (ліцензіар) - орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України провадити ліцензування;
-10- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
В ч.8 статті 1 після слів "Кабінетом Міністрів України" додати слова "відповідно цього Закону", а після слова "ліцензування " додати слова "а також визначені законами "Про радіочастотний ресурс України" та "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".
Враховано частково
орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності;
16.
плата за ліцензію - разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії;


плата за ліцензію - разовий платіж, що вноситься суб'єктом господарювання за одержання ліцензії;
17.
повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;


повторне порушення - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення певних ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;
18.
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом - рішення ліцензіара або спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом в установлені строки порушень ліцензійних умов;


розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;
19.
розпорядження про усунення порушень законодавства органом ліцензування - рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення ліцензіаром в установлені строки порушень законодавства з ліцензування;


розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування - рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом або органом ліцензування в установлені строки порушень законодавства у сфері ліцензування;
20.
суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;
-11- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
В ч.13 статті 1 відповідно замінити "суб'єкт господарювання" на "суб'єкт підприємницької діяльності" і "господарську діяльність" на "підприємницьку діяльність".
-12- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Відхилено

Відхилено
суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності;
21.
торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари, а також операції згідно з договорами комісії.
В абз.14 статті 1 слово "міни" вилучити.
Додати такий термін:
"суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, яка зареєстрована в установленому порядку і провадить будь-яку господарську діяльність".торгівля - будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари.
22.
Стаття 2. Сфера дії Закону


Стаття 2. Сфера дії Закону
23.
Дія цього Закону поширюється на види господарської діяльності, визначені статтею 9 цього Закону.
-13- Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Статтю 2 викласти в наступній редакції:

Враховано редакційно

Дія цього Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання.
24.
Дія Закону не поширюється на відносини, що регулюють діяльність банків, зовнішньоекономічну діяльність, ринок цінних паперів, а також на відносини, пов'язані з використанням інтелектуальної власності.
"Дія цього Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання
Ліцензування банківської діяльності та банківських операцій, зовнішньо-економічної діяльності, ринків цінних паперів, природних монополій та суміжних з ними ринків, також ліцензування у сфері інтелектуальної власності та у сфері використання ядерної енергії здійснюється згідно з іншими законами України".Ліцензування банківської діяльності, зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування каналів мовлення, ліцензування у сфері енергетики та використання ядерної енергії, ліцензування у сфері інтелектуальної власності, здійснюється згідно з іншими законами України.

Види господарської діяльності, не включені до переліку видів господарської діяльності, встановлені статтею 9 цього Закону, не ліцензуються, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті.-14- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Статтю 2 викласти в наступній редакції:
Дія цього Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання.
Ліцензування банківської діяльності та банківських операцій, зовнішньо-економічної діяльності, а також ліцензування у сфері використання ядерної енергії здійснюється згідно з іншими законами України".
Враховано редакційно
-15- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
Ч.2 статті 2 викласти в такій редакції:
"Дія Закону не поширюється на відносини, що виникають у сфері діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації, використання радіочастотного ресурсу, діяльності банків, зовнішньоекономічної діяльності, на ринку цінних паперів, а також на відносини, пов'язані з використанням інформаційної інтелектуальної власності".
Враховано редакційно
-16- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Ч.2 статті 2 викласти в такій редакції:
"Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, ліцензування банківської діяльності, а також ліцензування каналів мовлення та ліцензування у сфері інтелектуальної власності здійснюється з законами, що регулюють відносини у цих сферах ".
Доповнити статтю 2 частиною 3 такого змісту:
"Види господарської діяльності, не включені до єдиного переліку видів господарської діяльності, встановлених статтею 9 цього Закону, не ліцензуються, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті".Враховано
-17- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пропонуємо доповнити частину другу статті 2 законопроекту словами "...діяльність у сфері природних монополій та суміжних ринків..."
Відхилено
-18- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
У статті 2 вилучити слова "та на відносини, що пов'язані з використанням інтелектуальної власності".
Відхилено

25.
Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування


Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування

26.
Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:
Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:
27.

забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;
-19- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абз.2 ч.1 статті 3 викласти в такій редакції:
"захист свобод, прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян, забезпечення прав і законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;".
Враховано редакційнозабезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб'єктів господарювання;


-20- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
П.1 частини 1 статті 3 вилучити.
Відхилено

28.
ліцензування лише тих видів господарської діяльності, провадження яких безпосередньо впливає на здоров'я людини, на довкілля, безпеку держави;
-21- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Доповнити ч.3 статті 3 після слів "безпеку держави" словами "або провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів".
Враховано редакційно
в іншій статті
захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
29.
встановлення єдиного порядку ліцензування певних видів господарської діяльності на території України;

-22- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Ч.5 статті 3 викласти в такій редакції:

Інша редакція
в статті 15
встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України;
30.
зарахування плати за ліцензію до державного бюджету.
"плата за ліцензію зараховується до Державного або місцевого бюджету, залежно від території, на яку розповсюджується діяльність, що підлягає ліцензуванню".

встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
31.
Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.
-23- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Доповнити ч.1 статті 3 новим абзацом такого змісту:
"встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;".
-24- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Доповнити статтю 3 новим абзацом:
"Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню".
-25- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)

Враховано

Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.

Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на зайняття певним видом господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню.
32.
Перелік певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлюється цим Законом. Визначення видів господарської діяльності, що ліцензуються, іншими законодавчими актами без внесення відповідних змін до цього Закону не допускається.
В ч.3 статті 3 після слів "не допускається" додати "окрім питань, визначених законами "Про радіочастотний ресурс України" та "Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".
Враховано,
інша редакція в статті 9

33.
Фінансування органів ліцензування здійснюється з Державного бюджету України.
-26- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 3:
абзац четвертий частини першої виключити;
частину 3 статті 3 вилучити;
частину четверту виключити з даної статті і подати її у статті 6.
Враховано


Враховано у статті 6


34.
Стаття 4. Структура системи ліцензування
-27- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Назву статті 4 викласти в такій редакції:
"Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування".
Враховано

Стаття 4. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування

35.
Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.


Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.
36.
Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України та уповноважені ним органи виконавчої влади.
-28- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
В ч.2 статті 4 додати слова "та Національна рада з питань телебачення і радіомовлення".


-29- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Враховано в ст.2Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності.


Частину другу статті 4 викласти в такій редакції:
"Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснює Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, а також органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважені виконавчі органи рад, уповноважені провадити ліцензування певних видів господарської діяльності".

Враховано


37.
Організаційну структуру системи ліцензування утворюють:
-30- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину третю статті 4 виключити.
Враховано


38.
спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;
-31- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)


39.
органи ліцензування;
Доповнити статтю 5 після частини 2 новою частиною такого змісту:
Враховано


40.
експертно-апеляційна рада.
"Для здійснення своїх повноважень спеціально уповноважений орган з питань ліцензування має свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування".


41.
Стаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензуванняСтаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування

42.
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:

-32- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
Враховано редакційно
у статті 2
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
43.
розробляє основні напрями розвитку ліцензування;
В статті 5:
в п.1 частини 1 додати слова "окрім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення";


розробляє основні напрями розвитку ліцензування;
44.
погоджує проекти актів законодавства з питань ліцензування та проекти інших нормативно-правових актів дозвільного характеру;
в п.2 частини 1 додати слова "окрім питань, які віднесені до компетенції Національної ради з питань телебачення і радіомовлення".

-33- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Абзаци 3 та 4 ч.1 статті 5 викласти в такій редакції:
"розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування;

Враховано

розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування;

погоджує нормативно-правових акти з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;

узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;
45.
узагальнює практику застосування законодавства для розроблення проектів нормативно-правових актів з питань ліцензування;
погоджує нормативно-правових акти з питань ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої влади;
узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;".
-34- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)Враховано редакційно

46.
організовує контроль за додержанням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у цій сфері та дає роз'яснення щодо його застосування;
В п.4 частини 1 статті 5 після слів "органами ліцензування" додати слова "окрім Адміністрації зв'язку та радіочастот України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", далі за текстом.
-35- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У частині 1 статті 5:
у абз.4 слова "організовує контроль" замінити словами "здійснює нагляд", а слова "у цій сфері" замінити словами "у сфері ліцензування";
у абз.5 слово "разом" замінити словом "спільно";
абз.10 після слова "законодавства" замінити словами "у сфері ліцензування";
доповнити частину новими абзацами такого змісту:
"здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;
визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення".
у статті 2


Враховано

здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування та ліцензіатами законодавства у сфері ліцензування та дає роз'яснення щодо його застосування;

здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;

визначає форми документів у сфері ліцензування та правила їх оформлення;


-36- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статті 5:
абз.5 частини 1 викласти в такій редакції:
"здійснює контроль за додержанням органами ліцензування законодавства у цій сфері;"
Враховано частково
редакційно


47.
затверджує разом з органами ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;
абз.6 частини 1 виключити.

-37- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
П.5 частини 1 статті 5 вилучити.
Відхилено

Відхилено

затверджує спільно з органами ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;
48.
формує експертно-апеляційну раду;


формує експертно-апеляційну раду;
49.
організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;


організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування;
50.
веде Єдиний ліцензійний реєстр;


веде Єдиний ліцензійний реєстр;
51.
організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій;

-38- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)

Враховано
організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій;
52.
видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом, а також розпорядження про усунення порушень законодавства органом ліцензування.
В п.10 частини 1 статті 5 додати слова "окрім АЗРЧ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".
-39- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 5:
абз.10 частини 1 викласти в такій редакції:
редакційно
у статті 2
видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.
53.
Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування визначає кваліфікаційні вимоги до зазначених фахівців, здійснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок підготовки та атестації фахівців з ліцензування.
"видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування";
у частині 2 слова "визначає кваліфікаційні вимоги до зазначених фахівців," вилучити;
у частині 3 слова "центральними і місцевими органами виконавчої влади" замінити на слова "органами виконавчої влади та місцевого самоврядування".
Враховано

Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацій та посібників, установлює порядок підготовки та атестації фахівців з ліцензування.
Для здійснення своїх повноважень спеціально уповноважений орган з питань ліцензування має свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
54.
Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.


Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування можуть бути оскаржені до суду.
-40- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
В частині 3 статті 5 після слів "виконання центральними" додати слова "окрім АЗРЧ" і далі за текстом.
Доповнити ч.3 словами "окрім питань, які віднесені до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" або "Розпорядження зазначеного вище органу не поширюються на суб'єкти інформаційної діяльності - аудіовізуальні засоби масової інформації (телерадіоорганізації)".
Враховано редакційно
у статті 2

Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його компетенції, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності.Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування можуть бути оскаржені до суду.
55.
56.
Стаття 6. Орган ліцензування
-41- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)

Стаття 6. Орган ліцензування
57.
Орган ліцензування:
Статтю 6 після слів "орган ліцензування" доповнити абзацом:
Відхилено


Орган ліцензування:
58.
забезпечує виконання нормативно-правових актів з ліцензування;
"в установленому порядку сприяє виявленню суб'єктів господарювання, які проваджують певні види діяльності без відповідної ліцензії".


забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;
59.
затверджує разом із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;
-42- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абз.3 статті 6 викласти в такій редакції:
"затверджує ліцензійні умови та порядок їх контролю щодо видів господарської діяльності, що ліцензуються цим органом;".
Відхилено

затверджує спільно із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування ліцензійні умови провадження певного виду господарської діяльності та порядок контролю за їх додержанням;
60.
видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на певний вид господарської діяльності;
-43- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У частині 1 статті 6:
Враховано

видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на певний вид господарської діяльності, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними;
61.
здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;
у абз.1 слова "нормативно-правових актів з" замінити словами "законодавства у сфері";

здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;
62.
видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом;
у абз.2 слово "разом" замінити словом "спільно";

видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
63.
анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності;
формує і веде ліцензійний реєстр.
абз.4 доповнити словами "приймає рішення про визнання ліцензій недійсними";

анулює ліцензії на певний вид господарської діяльності;
формує і веде ліцензійний реєстр.
65.
Орган ліцензування, що здійснює передбачені цією статтею повноваження, може делегувати їх своїм місцевим органам.
частину 3 статті 6 викласти в такій редакції:
"Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані іншим особам, в тому числі створеним органом. ліцензування.
Орган ліцензування не може доручати іншим особам визначати спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови".


Орган ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, що здійснює передбачені цією статтею повноваження, може делегувати їх своїм структурним територіальним підрозділам.
66.
Повноваження з ліцензування не можуть бути делеговані юридичним особам, які провадять господарську діяльність, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності.
-44- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 6:
у абз.5 частини 1 слово "ліцензіатом" вилучити;
у ч.2 слово "місцевими органами виконавчої влади" замінити на слова "структурним територіальним підрозділам";
доповнити ч.2 після слів "орган ліцензування" словами "яким є центральний орган виконавчої влади";
останній абзац викласти в такій редакції:
Враховано

Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані іншим особам, у тому числі створеним органом ліцензування.

Орган ліцензування не може доручати іншим особам визначати спроможність суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови згідно з поданими документами.


"Фінансування органу ліцензування здійснюється з Державного бюджету України або місцевого бюджету".
-45- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
Статтю 6 доповнити частиною такого змісту:
"Органом ліцензування телерадіомовлення є Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення".
Інша редакція

Фінансування органу ліцензування здійснюється з Державного бюджету України або місцевого бюджету.
67.
Стаття 7. Експертно-апеляційна рада


Стаття 7. Експертно-апеляційна рада

68.
Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.


Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування. У своїй діяльності експертно-апеляційна рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.
69.
Рішення експертно-апеляційної ради мають характер експертних висновків і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.


Рішення експертно-апеляційної ради мають характер експертних висновків і є обов'язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
70.
До компетенції експертно-апеляційної ради належать:


До компетенції експертно-апеляційної ради належать:
71.
експертиза актів законодавства, що стосуються правил та порядку одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності;
-46- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абз.2 частини 3 статті 7 викласти в такій редакції:
"експертиза проектів актів законодавства в частині, що стосується правил та порядку ..." - далі за текстом.
Враховано редакційно


експертиза проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади з питань ліцензування;

72.
розроблення рекомендацій з головних проблем державної політики у сфері ліцензування;


розроблення рекомендацій з основних проблем державної політики у сфері ліцензування;
73.
розгляд пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування чи його скасування для певних видів господарської діяльності;
-47- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У абз.3 частини 3 статті 7 слово "розгляд" замінити словами "надання попередніх висновків щодо", а слова "щодо доцільності" замінити словами "про доцільність".
Враховано


надання попередніх висновків щодо пропозицій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян і підприємців щодо доцільності запровадження ліцензування чи його скасування для певних видів господарської діяльності;
74.
розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства з ліцензування;


розгляд заяв, претензій та скарг суб'єктів господарювання на рішення органів ліцензування щодо порушення цими органами законодавства у сфері ліцензування;
75.
аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.

-48- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)

аналіз стану та розроблення рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.
76.
Склад експертно-апеляційної ради формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських об'єднань і затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Ч.7 статті 7 після слова "представників" доповнити словами "Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" і далі за текстом.
-49- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Ч.4 статті 7 викласти в такій редакції:
"Склад експертно-апеляційної ради формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських оорганізацій. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад затверджується Кабінетом Міністрів України".
Враховано редакційно
у статті 2
Враховано

Склад експертно-апеляційної ради формується з державних службовців, науковців, інших фахівців та представників громадських організацій. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад затверджується Кабінетом Міністрів України.
77.
Експертно-апеляційну раду очолює голова спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.


Експертно-апеляційну раду очолює голова спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
78.
До складу експертно-апеляційної ради залучаються незалежні експерти та представники громадських об'єднань у кількості не менше ніж двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.


До складу експертно-апеляційної ради залучаються незалежні експерти та представники громадських об'єднань у кількості не менше ніж двадцять відсотків загальної кількості членів цієї ради.
79.
Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.


Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності експертно-апеляційної ради здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.
80.
Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах.


Експертно-апеляційна рада має право залучати для консультацій та експертизи державних службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах.
81.
Регламент роботи експертно-апеляційної ради розглядається на її засіданні та затверджується головою експертно-апеляційної ради.
-50- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину 9 статті 7 вилучити.
Враховано


82.
Проекти актів законодавства, пропозиції та звернення (апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом двадцяти робочих днів з дня їх реєстрації.
-51- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Ч.10 статті 7 продовжити словами: "...у спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування".
Враховано
Проекти нормативно-правових актів, пропозиції та звернення (апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом двадцяти робочих днів з дня їх реєстрації в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.
83.
Рішення експертно-апеляційної ради приймається більшістю голосів від загальної кількості членів експертно-апеляційної ради.


Рішення експертно-апеляційної ради приймається більшістю голосів від загальної кількості членів експертно-апеляційної ради.
84.
За результатами розгляду поданих проектів актів законодавства, пропозицій та звернень (апеляцій) приймається рішення експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.


За результатами розгляду поданих проектів нормативно-правових актів, пропозицій та звернень (апеляцій) приймається рішення експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.
85.
Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання розпорядження про усунення порушень законодавства органом ліцензування.
-52- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину 13 статті 7 після слова "видання" доповнити словами "уповноваженим органом з питань ліцензування".
Враховано

Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

86.
Стаття 8. Ліцензійні умови
-53- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину 3 статті 8 вважати частиною першою, виключивши з неї слова "без посилань на інші акти законодавства".
Враховано

Стаття 8. Ліцензійні умови
Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.


-54- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статті 8:


87.
Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.
частину 1 продовжити словами: "...з дотриманням законодавства України, екологічних, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних, протипо-жежних правил і норм";
Відхилено

Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.


доповнити статтю частинами 2 та 3 такого змісту:
"У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання юридичних осіб, та (або) до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.
Враховано

У ліцензійні умови щодо видів господарської діяльності, для провадження яких необхідні спеціальні знання, включаються кваліфікаційні вимоги до працівників суб'єктів господарювання - юридичних осіб та (або) до фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.


У разі, якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.";

У разі якщо для провадження певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, необхідні особливі вимоги щодо будівель, приміщень, обладнання, інших технічних засобів, такі вимоги включаються до ліцензійних умов.
88.

Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.
частину 2 вважати частиною 4 і викласти в такій редакції:
"Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються наказом органу, до повноважень якого віднесено ліцензування відповідних видів господарської діяльності";
частину 4 виключити.


Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням затверджуються спільним наказом спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та органу ліцензування.


-55- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
Ч.2 статті 8 викласти в редакції:
"Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням визначаються виключно законами України" і відповідно відредагувати цю статтю в цілому.
Відхилено


89.
Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення якого без посилань на інші акти законодавства встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.


-56- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 8:


90.
У разі коли суб'єкт господарювання провадить певний вид господарської діяльності не в повному обсязі, а з окремих робіт, операцій, послуг, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до окремих робіт, операцій, послуг.

у частині 4 слово "певний" виключити, а слова "не в повному обсязі, а з окремих робіт, операцій, послуг" замінити словами "вказаний в статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково";
частину 5 викласти в такій редакції:

Враховано

У разі якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, зазначений в статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково або з окремих робіт, операцій, послуг, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.
91.
Орган ліцензування зобов'язаний офіційно оприлюднити зміни ліцензійних умов не пізніше ніж за десять робочих днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта, яким вносяться зміни до ліцензійних умов.
"Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законом, і набувають чинності через десять робочих днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта ".
Враховано


Ліцензійні умови та зміни до ліцензійних умов підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законом, і набувають чинності протягом десяти робочих днів з дати державної реєстрації нормативно-правового акта.
92.
Стаття 9. Певні види господарської діяльності, що ліцензуються
-57- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву ст.9 викласти в такій редакції:
"Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню".
Враховано


Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

93.
Ліцензуванню підлягають:
Абз.1 статті 9 продовжити такою фразою: «...такі види господарської діяльності».
Враховано редакційно

Відповідно до цього Закону ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності:

1) пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;1) пошук (розвідка) корисних копалин;

2) виробництво вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
-58- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У статті 9 доцільно об'єднати пункти: 2,3 і 39; 5,19 і 41; 6-10; 11-13; 14-16 і 46; 17 і 40; 30-33; 34-38.
Пункти 21, 22, 25, 29, 45, 51-54 виключити.

Враховано


Відхилено

2) виробництво, ремонт вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

3) ремонт вогнепальної, холодної, пневматичної зброї;
-59- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
Доповнити статтю 9 пунктом такого змісту:
"Ліцензуванню підлягають:

Враховано частково
в п.5 статті 24


4) виробництво вибухових речовин і матеріалів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
судово-експертна діяльність, за винятком криміналістичних, судово-медичних та судово-психіатричних видів експертиз".

3) виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

5) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;


4) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

6) переробка уранових руд і продуктів їх переробки;
-60- Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
З частини 1 статті 9 вилучити пункти: 6)-13), 21), 25), 27)-29).
Відхилено

5) видобування уранових руд;

7) перевезення радіоактивних матеріалів;
-61- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
З частини 1 статті 9 вилучити пункти 6) - 13).
Відхилено8) переробка та зберігання радіоактивних відходів;
-62- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 9:
п.8 викласти в такій редакції:
"переробка, зберігання, захоронення радіоактивних відходів;";
пп. 9 та10 об'єднати і викласти в такій редакції:
"виробництво, зберігання, технічне обслуговування, використання джерел іонізуючого випромінювання;";
Враховано9) виробництво джерел іонізуючого випромінювання;
пп.11-13 викласти в такій редакції:
"проектування, будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація, виведення з експлуатації ядерної установки;
проектування, будівництво, експлуатація, закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів";
пп.14-16, 46 викласти в такій редакції:
"видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння";

Враховано у п.9


Враховано у п.10Враховано у п.13Враховано у п.14Враховано у п.15


10) технічне обслуговування джерел іонізуючого випромінювання;
п.25 викласти в такій редакції:
"передача та розподіл електроенергії, постачання електроенергії";
пп.27 та 28 об'єднати і викласти в редакції:
"транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл";
пп.52, 53 об'єднати і викласти в такій редакції:
"заготівля обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини, операції у сфері поводження з небезпечними відходами (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);".
-63- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 9 пункти 1, 4, 5, 31, 54 викласти в редакціях:

Враховано в п.27


Враховано в п.28


Враховано у п.48
11) проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
1) пошук (розвідка) родовищ корисних копалин;
4) виробництво вибухових речовин і матеріалів;
Враховано в п.1

Враховано в п.312) будівництво ядерної установки або сховищ для захоронення радіоактивних відходів;
5) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
31) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;
54) надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами;
пункти30, 32 та 33 вилучити;
доповнити статтю новими пунктами:
Враховано в п.4

Враховано в п.33


Враховано в п.50
13) експлуатація ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів;
"діяльність, пов'язана із забезпеченням фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок (за переліком видів діяльності, який затверджується Кабінетом Міністрів України);
Враховано в п.11
централізоване водопостачання та водовідведення;
Враховано в п.3114) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
15) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
централізоване постачання теплової енергії;
професійна діяльність на ринках цінних паперів;
Враховано в п.32

Враховано в п.66
13) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

16) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем".
Враховано в п.67-68
14) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
15) виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

17) виробництво лікарських засобів;


16) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;

18) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів;


17) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;

19) виробництво пестицидів та агрохімікатів;
-64- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Доповнити статтю 9 такими пунктами:18) виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

20) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
55) виготовлення і реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового, тютюнових виробів ;
56) виготовлення пива;
57) створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
Враховано в пп.61-62


Відхилено
Відхилено

19) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;


58) агентування морського торговельного флоту;
59) виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку і знаків поштової оплати, а також матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва;
60) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян;
61) виконання авіаційно-хімічних робіт та аерофотозйомок;
Відхилено


Враховано частково
в п.26

Враховано в п.53


Враховано частково
в п.55

94.
21) виробництво електроенергії в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;
62) аудиторська діяльність;
63) страхова діяльність;
64) пересилання грошових переказів;
65) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок;
66) діяльність, пов'язана з розробкою, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів криптографічного та технічного захисту інформації, а також з наданням послуг із криптографічного та технічного захисту інформації;
67) діяльність, пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму;
Відхилено
Враховано в п.63
Враховано в п.56

Враховано частково
в п.54

Враховано в пп.23, 25

Враховано в п.60

95.
22) виробництво теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;
68) судово-експертна діяльність;
69) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
70)посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
71) надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
Відхилено
Враховано в пп.51-52

Враховано в п.65


Враховано в пп.58-59


72) переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх і виготовлених з них препаратів;
73) довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника);
74) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
75) розроблення, виготовлення і реалізація спеціальних технічних засобів (в тому числі іноземного виробництва) для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;".
Враховано в п.38Відхилено

Відхилено


Враховано в п.22
23) виробництво технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного одержання інформації;
-65- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 23 статті 9 викласти в такій редакції:
"розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;".


Враховано22) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;


Включити до статті 9 такі види господарської діяльності:
"розробка, виробництво, використання, реалізація, експлуатація, сертифікаційні випробування або тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації та надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації;
Враховано

23) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;розробка, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
розробка, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації та надання послуг в галузі технічного захисту інформації".
Враховано

24) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
25) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;


66- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Статтю 9 доповнити пунктом:
"розробка, виробництво, ввезення та сертифікація голографічних захисних елементів;
природокристування (вилов риби);
митна, брокерська діяльність"
тільки на конкурсній основі.
Враховано
в пп.24, 69-70


24) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;


26) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

25) передача електроенергії;

-67- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)26) використання радіочастот;
П.26 частини першої статті 9 доповнити словами "окрім питань, які віднесені до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", або взагалі вилучити, оскільки само по собі "використання радіочастот" не є ні господарською, ні підприємницькою діяльністю.
Враховано редакційно
у пункті 2


27) транспортування нафти та нафтопродуктів трубопроводами;
-68- Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Статтю 9 доповнити пунктами такого змісту:

28) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

28) транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;
"діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
Враховано в п.69

29) постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

29) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;
посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;".

Враховано в п.70

30) зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;

30) наукові дослідження, пов'язані із створенням і використанням космічної техніки та технологій (крім ракет-носіїв);31) централізоване водопостачання та водовідведення;

31) розроблення, випробування, виробництво та експлуатація космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем, крім систем телерадіомовлення;


-69- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 9:
пп.34-38 викласти в такій редакції:
33) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем;

32) передавання, одержання, розповсюдження та використання даних з космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
"розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;


Враховано
у пп.34-3533) надання інших космічних послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;
культивування, використання, реалізація рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;"34) роздрібна реалізація громадянам наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III переліку, та прекурсорів, включених до списку N 1 таблиці IV переліку, наведеного в Законі України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів";
-70- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Початок п.34 викласти в такій редакції:
"діяльність, пов'язана з виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, випуском, оптовою реалізацією, імпортом, експортом, знищенням наркотичних засобів і психотропних речовин..." - далі за текстом.Враховано у п.34

34) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

35) культивування та/або використання чи реалізація рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку, наведеного в Законі України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", з метою виробництва та/ або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин;
Перелік видів діяльності, що ліцензуються, необхідно доповнити такими:
"діяльність центрів обов'язкової сертифікації та випробувальних лабораторій;
фармацевтична діяльність;
оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів;Відхилено

Відхилено
Враховано у п.16

35) культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;

36) культивування та/або використання чи реалізація рослин, включених до списку N 3 таблиці I переліку, наведеного в Законі України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", з низьким вмістом наркотичних засобів для промислових цілей, за винятком виробництва та/ або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин;
розробка наркотичних засобів і психотропних речовин;
діяльність, пов'язана з використанням наркотичних засобів і психотропних речовин для проведення наукових досліджень, експертиз тощо;
виробництво, технічне обслуговування та ремонт, метрологічні та сертифікаційні випробування медичної техніки та виробів медичного призначення;

Враховано у п.34
Відхилено
96.
37) перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України;
діяльність, пов'язана з живими збудниками інфекційних хвороб людей і тварин;
Відхилено38) обіг прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці IV переліку, наведеного в Законі України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів";
діяльність, пов'язана з науковими дослідженнями із застосуванням генно-інженерних та біологічних технологій, виробництвом і використанням такої продукції;
Відхилено
виробництво та розлиття мінеральної і природної питної води;
Відхилено
проведенням дезінфекційних, дезінсекційних і дератизаційних робіт;"
Враховано

36) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

39) торгівля вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, а також холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
40) торгівля лікарськими засобами, крім дозволених до відпуску без рецепту, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
-71- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У пункті 40 частини 1 статті 9 виключити слова "крім дозволених до відпуску без рецепту, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;"
Враховано
у пункті 16


41) торгівля особливо небезпечними хімічними речовинами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;


-72- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)42) медична практика;
У пункті 42 частини 1 статті 9 після слів "медична практика" додати слова "за виключенням загально-оздоровчої діяльності, яку здійснюють пансіонати відпочинку, дитячі оздоровчі табори".
Відхилено
37) медична практика;

43) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;


38) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;

44) ветеринарна практика;
-73- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

39) ветеринарна практика;

45) проведення азартних ігор;
Пункт 45) статті 9 викласти в такій редакції:
"45) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;".
Враховано


40) організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів;

46) торгівля дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням;
-74- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
П.47 статті 9 викласти в такій редакції:47) будівельна діяльність;
"47) виготовлення та монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній та ремонтно-будівельній діяльності; шляхово-будівельні роботи;"
-75- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
П.47 статті 9 викласти в такій редакції:
"47) будівельна діяльність (окремі види проектних та будівельно-монтажних робіт за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України".
ВрахованоВраховано редакційно
41) виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;

48) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом;
-76- Н.д.Бабич В.Г. (Округ №218)
П.48 статті 9 викласти в такій редакції:
"48) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;".
Враховано в п.44

42) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

49) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
-77- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
П.50 статті 9 викласти в такій редакції:

43) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;


50) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
"50) надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (крім держав СНД)".
Враховано частково
редакційно в п.44
44) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
45) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

51) заготівля, переробка, реалізація та металургійна переробка металобрухту;
-78- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 51) статті 9 викласти в такій редакції:
"заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння".
Враховано в пп.46-47
46) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

47) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

52) заготівля та обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України;
-79- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Ч.1 статті 8 доповнити наступними абзацами:
"діяльність, пов'язана зі здійсненням операцій у сфері поводження з відходами, крім окремих видів відходів як вторинної сировини (відповідно ст.23 пункт "ж" Закону України "Про відходи");
Враховано редакційно
48) заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);

53) заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України;
діяльність, пов'язана з транскордонними перевезеннями відходів (відповідно ст.23 пункт «ж» Закону України «Про відходи»);
діяльність, пов'язана з поводженням з небезпечними відходами (відповідно ст.35 Закону України «Про відходи»);
гідрометеорологічна діяльність (відповідно ст.19 і 20 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність»).
Відхилено


Враховано у п.49


Відхилено
49) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

54) надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами.
-80- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У пункті 54 частини 1 статті 9 слова "загальноосвітніми навчальними закладами" замінити словами "закладами освіти".
Враховано рекдакційно у п.50


50) надання освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними та вищими навчальними закладами;


-81- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Доповнити статтю 9 абзацами такого змісту:
"торгівля засобами захисту тварин";
"торгівля пестицидами".
Відхилено
Враховано у п.18

104.

-82- Н.д.Чубатенко О.М. (Округ №216)
Статтю 9 доповнити такими видами діяльності:
«оцінка протипожежного стану об'єктів, проектування, монтаж, технічне обслуговування установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, протидимного захисту, систем сповіщення про спрацювання протипожежної автоматики об'єктів, сповіщення людей про пожежу, блискавкозахисту, вогнезатримувальних пристроїв, вогнегасників, систем опалення та проведення вогнезахисної обробки;Враховано редакційно
в пп.51-52
51) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
105.

- проведення випробувань на пожежної техніки, пожежнотехнічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам та речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання на пожежну небезпеку»,

52) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

106.

-83- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 9 доповнити таким абзацом:
"діяльність , пов'язана з виконанням робіт протипожежного призначення за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України".


Враховано у пп.51-52


110.

-84- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Включити до статті 9 пункти наступної редакції:
111.

"постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
підготовка персоналу для експлуатації ядерної установки".
Враховано в п.29

Враховано в п.12

53) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;


-85- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Статтю 9 доповнити текстом такого змісту:
"охорона майна фізичних і юридичних осіб, у тому числі у разі його транспортування;
забезпечення особистої безпеки фізичних осіб".
Враховано редакційно
у п.53

54) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

55) виконання авіаційно-хімічних робіт;
112.

-86- Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Включити до статті 9 пункти наступної редакції:
"надання послуг зв'язку за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;".
Враховано
у пп.56-59
56) пересилання грошових переказів;
57) надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);


87- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Н.д.Хмельовий А.П. (Реєстр.картка №306
Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
Доповнити статтю 9 абзацом такого змісту:
"надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів), послуг щодо передачі даних у мережах зв'язку загального користування та технічне обслуговування мереж теле - , радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатації;"

Враховано в п.5858) надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);

59) технічне обслуговування мереж теле-, радiо- i проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
137.

-88- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Доповнити статтю 9 новими пунктами в такій редакції:
"55) діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг:
- організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм);
- організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);
- організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм);
- екскурсійна діяльність;
- організація масового та оздоровчо-спортивного туризму;
56) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:
- організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні".
Враховано частково
в п.60Відхилено
60) організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму;145.

-89- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ст.9 доповнити абзацами такого змісту:
"виготовлення пива, реалізація алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
виготовлення тютюнових виробів, алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового;".
Враховано частково
в пп.61-6261) виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, оптова, роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями;
62) виробництво тютюнових виробів, оптова, роздрібна торгівля тютюновими виробами;
147.

-90- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Частину 1 статті 9 пропоную доповнити такими видами господарської діяльності, що ліцензуються:
"55) юридична практика;
56) виготовлення пива, а також виготовлення та реалізація алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового;
57) виготовлення та реалізація тютюнових виробів;
Відхилено
Враховано частково
у п.61


Враховано у п.6258) аудиторська діяльність;
59) страхова діяльність;
60) діяльність, пов'язана з організацією іноземного та зарубіжного туризму;
Відхилено
Враховано
Враховано у п.60


63) страхова діяльність;


61) судово-експертна діяльність;
62)надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
63)посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
64) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)".
-91- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Статтю 9 доповнити пунктом такого змісту:
"діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);"
Відхилено
Враховано, інша редакція (пп.51-52)
Враховано в п.65

Враховано в п.64

Враховано у п.64

64) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);-92- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Доповнити статтю 9 новими пунктами у такій редакції:
«55) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
56) надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів»,
-93- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Доповнити статтю 9 таким абзацом:
«55) оптова торгівля цукром на внутрішньому ринку України в межах квоти «А», визначеної Кабінетом Міністрів України»,Враховано в п.65

Відхилено
Відхилено

65) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

66) професійна діяльність на ринку цінних паперів;

67) проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;

68) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
148.
З метою забезпечення ефективного й раціонального використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій та обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів, а також у разі надходження кількох заяв, ліцензування певних видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, здійснюється на конкурсній основі. До таких видів господарської діяльності належать:
-94- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Останню частину статті 9 вилучити і подати її у статті 12.
-95- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Друге речення частини 2 статті 9 викласти в такій редакції:
"До видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів відносяться:
видобування уранових руд і продуктів їх переробки;
видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
постачання електроенергії;
постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;
надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот)".
ВрахованоВраховано в статті 1269) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;

70) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника.


-96- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:

Інша редакція«діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, прекурсорів, занесених до списку №1 таблиці IV, психотропних речовин (за винятком занесених до списку №2 таблиці ІІІ), виготовлення і реалізація військової зброї та боєприпасів до неї, вибухових речовин, видобування бурштину, а також діяльність, пов'язана із розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами.
Діяльність, пов'язана з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку".
Частини 1 і 2 проекту вважати відповідно частинами 2 і 3.
Пункт 2 частини 1 статті 9 після слова "вогнепальної" доповнити словами "спортивної, мисливської" і далі за текстом.


149.
переробка уранових руд і продуктів їх переробки;
-97- Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)


150.
використання радіочастот.
З ч.2 статті 9 вилучити абзац "переробка уранових руд і продуктів їх переробки".
Враховано-98- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
П.2 частини 2 статті 9 доповнити словами "окрім питань, які віднесені до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".
Враховано у статті 2

151.
Стаття 10. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії


Стаття 10. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії

152.
Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.


Суб'єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.
153.
У заяві повинні міститися такі дані:


У заяві повинні міститися такі дані:
154.

1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника:
-99- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пункти 2 і 3 частини 2 статті 10 після слова "діяльності" доповнити словами "(перелік окремих робіт, операцій, послуг),".
Враховано редакційно

1) відомості про суб'єкта господарювання - заявника:
155.
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи;


найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи;
156.
прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;


прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів - для фізичної особи;
157.

2) вид господарської діяльності, на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію;


-100- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У частині 2 статті 10:
п.2 після слова "діяльності" доповнити словами "вказаний згідно статті 9 цього Закону (в повному обсязі або частково)";


Враховано


2) вид господарської діяльності вказаний згідно з статтею 9 цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.

158.
3) у разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть певний вид господарської діяльності, що ліцензується, у заяві зазначається їх місцезнаходження.
п.3 подати в такій редакції:
"У разі наявності у заявника філій інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність, на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження";
Враховано

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.
159.
Заява подається у двох примірниках з підписом власника або уповноваженої ним особи.
ч.3 статті 10 вилучити.

Враховано


160.
До заяви додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
-101- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Ч.4 статті 10 продовжити словами: "...а також інші документи, передбачені ліцензійними умовами для певного виду господарської діяльності".
-102- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Після частини 4 статтю 10 доповнити новою частиною такого змісту:
"Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням уповноваженого органу з питань ліцензування".
Враховано редакційно


Враховано

До заяви додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.

Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
161.
Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи, не передбачені цим Законом.
-103- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Абз.3 п.3 статті 10 подати в такій редакції:
"Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи та свідчення, не передбачені цим Законом та затверджені ліцензійними умовами".
Враховано редакційно

Органу ліцензування забороняється вимагати від суб'єктів господарювання інші документи, не вказані у цьому Законі, крім документів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.
162.
За подання у заяві недостовірних відомостей заявник несе відповідальність згідно із законодавством.
-104- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 10:
частини 6 та 8 вилучити;Враховано

163.
Перший примірник заяви залишається в органі ліцензування, другий - повертається заявникові з відміткою про дату приймання документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи. У разі коли заява та відповідні документи для одержання ліцензії надсилаються рекомендованим листом, другий примірник заяви надсилається заявнику рекомендованим листом з відміткою органу ліцензування про дату приймання документів.
частину 7 подати в такій редакції:
"Усі документи, подані органу ліцензування для держання ліцензії, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату приймання документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.";
перше речення частини 8 після слова "ліцензії" доповнити словами "при наявності всіх належно оформлених документів передбачених цим Законом.";

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом відповідальної особи.доповнити статтю частинами 9-11 такого змісту:
"Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
заява подана(підписана) особою, яка немає на це повноважень;
документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.
Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки передбачені для видачі ліцензії.
Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник повторно подає заяву про видачу ліцензії яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом"


164.
Органу ліцензування забороняється відмовляти заявникові у прийнятті документів на одержання ліцензії. Таку відмову заявник може оскаржити у судовому порядку.
-105- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Перше речення ч.8 статті 10 продовжити фразою: "...крім випадків, коли документи не оформлені згідно з умовами цієї статті".
-106- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У ч.8 статті 10 слова "на одержання" замінити словами "про видачу".
-107- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
Статтю 10 доповнити частиною такого змісту:
"Порядок ліцензування телерадіо-мовлення та видачі ліцензій телерадіоорганізаціям визначається Законом України "Про телебачення і радіомовлення" та Положенням про порядок ліцензування телерадіо-мовлення, яке розробляється Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення і підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.
Положення про порядок ліцензування телерадіомовлення публікується у засобах масової інформації».
Враховано редакційно
Враховано
Враховано редакційно
у статті 2

Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо :

заява подана(підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи оформлені з порушенням вимог цієї статті.

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.

Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник повторно подає заяву про видачу ліцензії, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.

165.
Стаття 11. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензіїСтаття 11. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії
166.
Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви та документів, що додаються до заяви. Для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі приймається у строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати визначення переможця конкурсу.

-108- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 11:
у частині 1 перше речення доповнити словами "якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший термін видачі ліцензії на окремі види діяльності", а після слова "заяви" доповнити словами "про видачу ліцензії";
друге речення виключити;

Враховано


Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у певних сферах господарської діяльності, не передбачений інший строк видачі ліцензії на окремі види діяльності.
167.
Повідомлення щодо рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення. У разі відмови у видачі ліцензії зазначаються підстави відмови.
частини 2 та 3 подати в редакції:
"Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.
168.
Орган ліцензування має право відмовити у видачі ліцензії, якщо у документах, поданих заявником, будуть виявлені недостовірні дані.
невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам встановленим для виду господарської діяльності вказаного в заяві про видачу ліцензії.";
доповнити статтю частинами 4-5 такого змісту:
" У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву на отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам встановленим для виду господарської діяльності вказаного в заяві про видачу ліцензії суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії".
У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною шостою.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву на отримання ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, вказаного в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.
169.
Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.


Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.

170.
Стаття 12. Особливості проведення конкурсу для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів
-109- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 12 подати в новій редакції:
"Стаття 12. Особливості проведення конкурсу на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів


Враховано


Стаття 12. Особливості проведення конкурсу на отримання ліцензій для видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів
171.
У разі надходження кількох заяв на види господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, проводиться конкурс. Порядок проведення конкурсів установлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене законами України.
З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів, ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів.

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів, ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій, здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів.
172.
Для видачі ліцензії та проведення конкурсу створюється ліцензійна комісія.
Порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій установлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене законами України.

Порядок проведення конкурсів на отримання ліцензій встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачене законами України
173.
Ліцензійна комісія є позавідомчим колегіальним органом органу з ліцензування.
Оголошення про проведення конкурсів на отримання ліцензій дається органом ліцензування не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до дня проведення конкурсу на отримання ліцензії і підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях.

Оголошення про проведення конкурсів на отримання ліцензій дається органом ліцензування не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до дня проведення конкурсу на отримання ліцензії і підлягає обов'язковій публікації в офіційних друкованих виданнях.
174.
Ліцензійна комісія:
Для участі у конкурсі на отримання ліцензії на конкурсній основі суб'єкти господарювання не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня проведення конкурсу подають до органу ліцензування повідомлення про намір взяти участь у конкурсі, а також інші документи передбачені порядком проведення конкурсу на отримання ліцензії для виду діяльності, що підлягає ліцензуванню на конкурсній основі.

Для участі у конкурсі на отримання ліцензії на конкурсній основі суб'єкти господарювання не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня проведення конкурсу подають до органу ліцензування повідомлення про намір взяти участь у конкурсі, а також інші документи, передбачені порядком проведення конкурсу на отримання ліцензії для виду діяльності, що підлягає ліцензуванню на конкурсній основі.
175.
визначає порядок проведення конкурсу;
Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом і затверджується керівником органу ліцензування у строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати проведення конкурсу.

Рішення про результати конкурсу оформлюється протоколом і затверджується керівником органу ліцензування у строк не пізніше ніж п'ять робочих днів з дати проведення конкурсу.
176.
готує рекомендації органу ліцензування.
Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії за результатами конкурсу або про відмову у видачі ліцензії за результатами конкурсу надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про результати конкурсу

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії за результатами конкурсу або про відмову у видачі ліцензії за результатами конкурсу надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про результати конкурсу.
177.
Рекомендації ліцензійної комісії є обов'язковими для розгляду органом ліцензування під час прийняття рішень з питань ліцензування.
Рішення про результати конкурсу може бути оскаржено до суду.

Рішення про результати конкурсу може бути оскаржено до суду.
178.
До складу ліцензійної комісії входить заступник керівника органу ліцензування (голова ліцензійної комісії), посадові особи органу ліцензування, представники спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, незалежні експерти з певного виду господарської діяльності.
У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами конкурсу орган ліцензування у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати прийняття рішення про її анулювання зобов'язаний оголосити конкурс на отримання ліцензії, яка була анульована.

У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами конкурсу орган ліцензування у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати прийняття рішення про її анулювання зобов'язаний оголосити конкурс на отримання ліцензії, яка була анульована.
179.
Кількість незалежних експертів з певного виду господарської діяльності, які входять до складу ліцензійної комісії, не може перевищувати однієї третини складу ліцензійної комісії.
У разі, коли ліцензіат протягом шести місяців не провадить господарську діяльність згідно отриманої за результатами конкурсу ліцензії, орган ліцензування має право анулювати таку ліцензію."

У разі, коли ліцензіат протягом шести місяців не провадить господарську діяльність згідно з отриманою за результатами конкурсу ліцензією, орган ліцензування має право анулювати таку ліцензію.
180.
Відповідальним секретарем ліцензійної комісії призначається посадова особа органу ліцензування.


До видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, відносяться:
181.
Засідання ліцензійної комісії оформляється протоколом, який підписується головою комісії (у разі відсутності голови - його заступником), а також відповідальним секретарем комісії.


видобування уранових руд і продуктів їх переробки;
видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
182.
У разі незгоди деяких членів ліцензійної комісії з прийнятою рекомендацією вони викладають свою думку в окремому документі, який додається до протоколу засідання ліцензійної комісії.


-110- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
Статтю 12 доповнити частиною такого змісту:

постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлюваний ліцензійними умовами;
183.

Не пізніше п'яти робочих днів після засідання ліцензійної комісії орган ліцензування з урахуванням протоколів засідань ліцензійної комісії приймає рішення з розглянутих на засіданні комісії питань та видає відповідний наказ.
"Положення про умови конкурсу на отримання ліцензій на телерадіомовлення розробляється і затверджується Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення і публікується в засобах масової інформації".
Враховано редакційно у статті 2

надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот).
184.
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ліцензійної комісії здійснює орган ліцензування.
-111- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Статтю 12 виключити, а її суттєві функції та повноваження передати експертно-апеляційній раді, оскільки переважна їх кількість дублюється.
Інша редакція

185.
Стаття 13. Відомості, які містить ліцензія


Стаття 13. Відомості, які містить ліцензія

186.
На території України органи ліцензування використовують єдину форму бланка ліцензії, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.


На території України органи ліцензування використовують єдину форму бланка ліцензії, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.
187.
Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.


Бланки ліцензій є документами суворої звітності, мають облікову серію і номер.
188.
У ліцензії зазначаються:


У ліцензії зазначаються:
189.
найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

-112- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)

Враховано редакційно
найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;
190.
певний вид господарської діяльності, на право провадження якого видається ліцензія;
Абз.3 ч.3 статті 13 після слова "діяльності" доповнити словами "перелік окремих робіт, операцій, послуг".
-113- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абз.2 частини 3 статті 13 викласти в такій редакції:
"вид господарської діяльності, вказаний згідно статті 9 цього Закону ( в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія;".
Враховано

вид господарської діяльності, вказаний згідно з статтею 9 цього Закону ( в повному обсязі або частково), на право провадження якого видається ліцензія;
191.
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;


найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
192.
ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;


ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;
193.
місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;


місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
194.
дата та номер рішення про видачу ліцензії;


дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;
195.
строк дії ліцензії;


строк дії ліцензії;
196.
посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;


посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;
197.
дата видачі ліцензії.


дата видачі ліцензії.
198.
Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступником та засвідчується печаткою цього органу.


Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або його заступником та засвідчується печаткою цього органу.

199.
Стаття 14. Видача ліцензії
-114- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Стаття 14. Видача ліцензії
200.
За видачу ліцензії справляється плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, крім тих, видача яких здійснюється на конкурсній основі. Плата вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії.
За видачу ліцензії на види господарської діяльності, провадження яких пов'язане з використанням обмежених ресурсів, справляється плата, розмір якої та порядок зарахування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Абз.1 статті 14 викласти в такій редакції:
"За видачу ліцензії справляється плата з громадян-підприємців у розмірі п'яти, з юридичних осіб - двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, крім тих, видача яких здійснюється на конкурсній основі. Плата вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії".
Враховано редакційно
у статті 15

201.

-115- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 14:
частини першу і другу виключити;

Враховано


202.
Орган ліцензування видає ліцензію заявникові не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію.

в частині третій слова "видає ліцензію заявникові" замінити словами "повинен оформити ліцензію";

Орган ліцензування повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію.
203.
Орган ліцензування робить відмітку про дату приймання документів, що підтверджують внесення заявником плати за ліцензію, на примірнику заяви, яка залишилася у заявника.
в частині четвертій слова "примірнику заяви, яка залишається у заявника" замінити словами " копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви на одержання ліцензії.";

Орган ліцензування робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за ліцензію, на копії опису, яку було видано заявнику при прийомі заяви на одержання ліцензії.
204.
Якщо заявник протягом двадцяти робочих днів не подав документа, що засвідчує внесення плати за ліцензію, орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії.
частину п'яту подати в такій редакції:
"Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною".
Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за ліцензію, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії, орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
205.
Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим ніж три роки.
-116- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У абз.6 статті 14 число "три" замінити на число "п'ять".

-117- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частини 6-9 статті 14 після слова «діяльності» доповнити словами «перелік окремих робіт, операцій, послуг».-118- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину сьому статті 14 подати в такій редакції:
Враховано редакційно
Враховано редакційно


Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, але не може бути меншим ніж три роки.
Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України.
Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади або спеціально уповноважений виконавчий орган рад, здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
206.
Нотаріально засвідчена копія ліцензії є документом, що підтверджує право суб'єкта господарювання на провадження певного виду господарської діяльності.
"Кожній філії, кожному відокремленому підрозділу, які провадитимуть на підставі отриманої ліцензії господарську діяльність, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.";

у частині 8 після слова "ліцензію" доповнити словами "або її копію";

доповнити статтю новими частинами 8-13 такого змісту:

"За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України.

У разі створення ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності, згідно отриманої ліцензії, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону.
Враховано

Кожній філії, кожному відокремленому підрозділу, які провадитимуть на підставі отриманої ліцензії господарську діяльність, орган ліцензування видає ліцензіату засвідчені ним копії ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.
За видачу копії ліцензії справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Плата за видачу копії ліцензії зараховується до Державного бюджету України.
У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності, згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону.
У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження господарської діяльності філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.
207.
Ліцензіат не може передавати ліцензію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність згідно утриманої ліцензії, або у разі припинення провадження господарської діяльності філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно отриманої ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.
У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії певний вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому цим Законом.
Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

У разі, коли ліцензіат має намір провадити зазначений в ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку її дії, він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому цим Законом.

Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.


Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, здійснюється на всій території України.
Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади, або виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення) ради, або спеціально уповноважений виконавчий орган рад здійснюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці".
У зв'язку з цим частини 8-9 вважати частинами 14-15;


208.
У разі провадження господарської діяльності без ліцензії суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно із законодавством.
частину 10 вилучити, виклавши її в статті 20.
-119- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Статтю 14 доповнити абзацом такого змісту:
"За видачу та переоформлення ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України".
Враховано у статті 22
Враховано редакційно
у статтях 15 та 16
-120- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абз.1 та 2 статті 14 замінити на абзац такого змісту:
"За видачу ліцензії справляється плата у розмірі та порядку встановленому Кабінетом Міністрів України, крім тих, видача яких здійснюється на конкурсній основі. Видача ліцензії здійснюється після прийняття рішення та внесення плати за неї" - далі по тексту.
Враховано редакційно
-121- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Доповнити Закон новою статтею 15 такого змісту:
"Стаття 15. Плата за видачу ліцензій
Враховано

Стаття 15. Плата за видачу ліцензійЗа видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії.

За видачу ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до Державного бюджету України встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Плата за видачу ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії.


Десять відсотків коштів, що надходять до Державного бюджету України як плата за видачу ліцензії, зараховуються до Спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного ліцензійного реєстру та виготовленням бланків ліцензій".
У зв'язку з цим статтю 15 вважати статтею 16.

Десять відсотків коштів, що надходять до Державного бюджету України як плата за видачу ліцензії, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються на відшкодування витрат, пов'язаних з веденням Єдиного ліцензійного реєстру та виготовленням бланків ліцензій.

209.
Стаття 15. Переоформлення ліцензії


Стаття 16. Переоформлення ліцензії

210.
Підставами для переоформлення ліцензії є:
-122- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Враховано в статті 16

Підставами для переоформлення ліцензії є:
211.

зміна найменування або місцезнаходження юридичної особи;
У статті 15:
абзаци перший і другий частини першої подати в такій редакції:
"зміна найменування юридичної особи ( якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності;

зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності;

зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності;
212.
зміна прізвища, ім'я, по батькові або місця проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.
зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності";

зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в статті 9 цього Закону.
213.
У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат чи його правонаступник зобов'язані протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.
частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:
"зміни, пов'язані з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в статті 9 цього Закону ";
у частині 2 слова "чи його правонаступник" вилучити;
частину 3 після слів "заяви" доповнити словами "на переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї ".

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.
214.
Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.


Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви на переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.
215.
У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.
-123- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У ч.4 статті 15 слово "анулювання" замінити словами "визнання недійсною";
у частині 7 слово "наявність" замінити словами "прийняття заяви на переоформлення", а слова "суб'єкт господарювання" замінити словом "ліцензіат";
доповнити статтю новими частинами такого змісту:
"Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії.
Не переоформлена в установлений строк ліцензія вважається недійсною.
Враховано

У разі переоформлення ліцензії на підставі змін, пов'язаних з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, зазначеного в статті 9 цього Закону, якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії.
Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії.
У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.
216.
Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.
У разі переоформлення ліцензії на підставі змін, пов'язаних з провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.
217.
За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за переоформлення ліцензії зараховується до державного бюджету.
статті 9 цього Закону, якщо ця зміна пов'язана з намірами ліцензіата розширити свою діяльність, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії".

За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за переоформлення ліцензії зараховується до Державного бюджету України.
218.

Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про наявність ліцензії на провадження певного виду діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.


Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви на переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.
Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.-124- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Доповнити проект новою статтею 17 такого змісту:
"Стаття 17. Зміна даних зазначених в документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії
Враховано


Стаття 17. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензіїЛіцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених в документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених в документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.


На підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування, орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії у строки передбачені цим Законом.

На підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування, орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії у строки, передбачені цим Законом.


Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є неможливість ліцензіата забезпечити згідно з поданими документами виконання ліцензійних умов, встановленим для виду господарської діяльності, на який видана ліцензія".

Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є неможливість ліцензіата згідно з поданими документами забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності, на який видана ліцензія.


У зв'язку з цим статті 16-22 вважати відповідно статтями 18-24.219.
Стаття 16. Видача дубліката ліцензії


Стаття 18. Видача дубліката ліцензії

220.
Підставами для видачі дубліката ліцензії є:


Підставами для видачі дубліката ліцензії є:
221.
втрата ліцензії;


втрата ліцензії;
222.
пошкодження ліцензії.


пошкодження ліцензії.
223.
У разі втрати ліцензії суб'єкт господарювання зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за дублікат ліцензії.
-125- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У частині 2 статті 16 другій слова суб'єкт господарювання" замінити словом "ліцензіат".
Враховано в статті 18

У разі втрати ліцензії ліцензіат зобов'язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
224.
Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає відповідному органу ліцензування:


Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає відповідному органу ліцензування:
225.
заяву про видачу дубліката ліцензії;


заяву про видачу дубліката ліцензії;
226.
непридатну для користування ліцензію;


непридатну для користування ліцензію;
227.
документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.


документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
228.
Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.


Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.
229.
Суб'єкт господарювання, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про наявність ліцензії на провадження певного виду діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.
-126- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У частині 5 статті 16 слово "наявність" замінити словами "подання заяви про видачу дубліката", а слова "суб'єкт господарювання" замінити словом "ліцензіат".
Враховано в статті 18

Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.
230.
Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви на видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.


Орган ліцензування зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви на видачу дубліката ліцензії видати заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.
231.
У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.
-127- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У частині 7 статті 16 слово "анулювання" замінити словами "визнання недійсною".
Враховано в статті 18

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.
232.
За дублікат ліцензії, що видається замість втраченої або пошкодженої ліцензії, справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за видачу дубліката ліцензії зараховується до державного бюджету.


За видачу дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої ліцензії справляється плата у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Плата за видачу дубліката ліцензії зараховується до Державного бюджету України.

233.
Стаття 17. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр

128- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 17:

Стаття 19. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр

234.
Орган ліцензування після надходження заяви на одержання ліцензії формує ліцензійну справу і фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Журнал обліку заяв та виданих ліцензій ведеться на певний вид господарської діяльності.


Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійної справи.


Орган ліцензування формує і веде ліцензійний реєстр з певного виду господарської діяльності.
ч.1 викласти в такій редакції:
"Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документів, пов'язаних із зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.
Орган ліцензування фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Журнал обліку заяв та виданих ліцензій ведеться на кожний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню";

Орган ліцензування після надходження заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо кожного суб'єкта, в якій зберігаються документи, що подаються суб'єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії, видачі дублікатів ліцензії, документи, пов'язані із зміною даних в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії, а також копії рішень органу ліцензування про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.
Орган ліцензування фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Журнал обліку заяв та виданих ліцензій ведеться на кожний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
237.
Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості, які заносяться до ліцензійного реєстру, дату надходження заяви на видачу ліцензії, у разі відмови у видачі ліцензії - дату та номер рішення про відмову у видачі ліцензії.
частину 4 подати в такій редакції:
"Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, а також відомості про видачу копій ліцензії.";
Враховано в статті 19

Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, а також відомості про видачу копій ліцензії.
238.
У разі створення у ліцензіата філії, іншого відокремленого підрозділу, де провадитиметься певний вид господарської діяльності, що ліцензується, або у разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіат зобов'язаний протягом семи робочих днів з моменту створення або ліквідації такої філії, іншого відокремленого підрозділу подати до органу ліцензування відповідне повідомлення.
частину п'яту, абзац четвертий частини шостої - вилучити;
абзац 3 частини 7 після слова "діяльністю" доповнити словами "відповідно до виданої ліцензії";
подати частини 4 та 5 після частини першої, а частини 2 та 3 вважати відповідно частинами 4, 5.


239.
При видачі ліцензії у журналі обліку заяв та виданих ліцензій зазначається дата видачі ліцензії, прізвище заявника або уповноваженої ним особи, яку ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду господарської діяльності, що засвідчується підписом цієї особи.
абз.3 ч.7 подати в такій редакції:
"вид господарської діяльності згідно виданої ліцензії";

При видачі ліцензії у журналі обліку заяв та виданих ліцензій зазначається дата видачі ліцензії, прізвище заявника, якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду господарської діяльності, що засвідчується його підписом.
Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійної справи.
240.
До ліцензійного реєстру заносяться:


Орган ліцензування формує і веде ліцензійний реєстр з певного виду господарської діяльності.

До ліцензійного реєстру заносяться:
241.
відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата;


відомості про суб'єкта господарювання - ліцензіата;
242.
відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію;


відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію;
243.
вид господарської діяльності, на провадження якого видано ліцензію;


вид господарської діяльності згідно з виданою ліцензією ;
244.
у разі наявності у ліцензіата філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть певний вид господарської діяльності, що ліцензується, - їх місцезнаходження;245.
дата прийняття рішення про видачу ліцензії та номер рішення;


дата прийняття рішення про видачу ліцензії та номер рішення;
246.
серія та номер ліцензії;


серія та номер ліцензії;
247.
строк дії ліцензії;


строк дії ліцензії;
248.
відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії;
-129- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абз.8 частини шостої статті 17 доповнити словами "видачу копій ліцензії".
Враховано в статті 19

відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, видачу копій ліцензії;
249.
підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом;


підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;
250.
дата і номер рішення про анулювання ліцензії.
-130- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 17:
абз.10 частини шостої перед словом "дата" доповнити словом "підстави";
Враховано в статті 19

підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;
підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною.
251.
Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування веде Єдиний ліцензійний реєстр, який містить відомості ліцензійних реєстрів та ідентифікаційний код органу ліцензування.
у частині сьомій слова "ідентифікаційний код органу ліцензування" замінити словами "ідентифікаційні коди органів ліцензування";

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування веде Єдиний ліцензійний реєстр, який містить відомості ліцензійних реєстрів та ідентифікаційні коди органів ліцензування.
252.
Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою. За користування їх даними справляється плата.

доповнити частину сьому новим абзацом такого змісту:
"підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною";

Інформація, яка міститься в Єдиному ліцензійному реєстрі та ліцензійних реєстрах, є відкритою. За користування їх даними справляється плата, яка зараховується до Державного бюджету України.
253.
Порядок формування, ведення та користування ліцензійними реєстрами, порядок надання відомостей з ліцензійних реєстрів до Єдиного ліцензійного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
частину восьму доповнити словами "яка зараховується до Державного бюджету України".


Порядок формування, ведення та користування ліцензійними реєстрами, порядок надання відомостей з ліцензійних реєстрів до Єдиного ліцензійного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
254.
Органи державної влади звільняються від плати за користування даними Єдиного ліцензійного реєстру та ліцензійних реєстрів.


Органи державної влади звільняються від плати за користування даними Єдиного ліцензійного реєстру та ліцензійних реєстрів.
255.

Стаття 18. Державний контроль у сфері ліцензування
-131- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву статті 18 після слова "державний" доповнити словом "нагляд".
-132- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Враховано в статті 20Враховано в статті 20


Стаття 20. Нагляд і контроль у сфері ліцензування

256.
Державний контроль за додержанням ліцензіарами вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування.
Назву статті 18 викласти в такій редакції:
"Нагляд і контроль у сфері ліцензування";
у ч.1 статті 18 слова "контроль" і "ліцензіарами" замінити відповідно словами "нагляд" і "органами ліцензування" та продовжити частину словами " шляхом проведення планових та позапланових перевірок";
у ч.2 та ч.4 статті 18 слово "ліцензіар" замінити словами "орган ліцензування", а у ч.2 слова "при перевірці" замінити словами "під час перевірки";

Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування здійснює позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування лише на підставі надходження до нього в письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування.
257.
Ліцензіар під час перевірки надає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування рішення та інші документи з ліцензування.
частину другу доповнити словами "та забезпечує умови для її проведення";
частини 3 та 4 після слова "законодавства" доповнити словами "у сфері ліцензування".

Орган ліцензування під час перевірки надає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування рішення та інші документи з питань ліцензування та забезпечує умови для проведення перевірки.
За результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий - зберігається в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.
258.
У разі виявлення порушень законодавства у сфері ліцензування, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, не пізніше ніж за десять робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення порушень законодавства органом ліцензування.


У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, не пізніше ніж за десять робочих днів з дати складання акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування.
259.
Ліцензіар, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства, зобов'язаний в установлений строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про усунення виявлених порушень.


Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про усунення виявлених порушень.
260.
Державний контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
-133- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У чч. 5, 7 і 19 статті 18 слова "та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування" виключити, замінивши їх на слова "органи, що
Відхилено

Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
261.
Періодичність проведення планових перевірок установлюється нормативно-правовим актом, яким затверджуються ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням.
здійснюють державний нагляд і контроль, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування".
-134- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 18:
Враховано

Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік.
262.
Позапланові перевірки здійснюють органи ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування лише на підставі надходження до них у письмовій формі інформації про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, або з метою перевірки виконання рішень про усунення його порушень.
у частині 5 слово "державний вилучити";
частину шосту подати в такій редакції:
"Планові перевірки дотримання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік";
у частині 7 слова "вимог законодавства у сфері ліцензування" замінити словами "ліцензіатом ліцензійних умов", а слова "рішень про усунення його порушень" - на слова "розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов".

Позапланові перевірки здійснюють органи ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування лише на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.
Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.
263.
Орган, що здійснює перевірку, складає за її результатами акт у двох примірниках. Один примірник акта видається суб'єкту, який перевірявся, другий - зберігається в органі, який здійснив перевірку.
-135- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
у ч.8 статті 18 слово "суб'єкту" замінити словом "керівнику".


Орган, що здійснює перевірку, за результатами перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику суб'єкта , який перевірявся, другий - зберігається в органі, який здійснив перевірку.
264.
Орган ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов ліцензіатом або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.
-136- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Абз.9 статті 18 доповнити після слів "орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії" доповнити словами "та в установленому порядку сповіщає про це Державну податкову адміністрацію, Державний комітет у справах захисту споживачів".
-137- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У ч.9 статті 18 слово "ліцензіатом" виключити.
Відхилено
Враховано

Орган ліцензування або спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.
265.
Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений строк подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про їх усунення.
Ст.18 доповнити частиною такого змісту:
"Органи, що здійснюють державний нагляд і контроль, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов повідомляють про ці порушення та вжиті в межах своїх повноважень заходи щодо їх усунення орган ліцензування".
Відхилено

Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним порушень ліцензійних умов, зобов'язаний в установлений у розпорядженні строк подати органу, який видав це розпорядження, інформацію про усунення порушень.-138- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
Статтю 18 доповнити частиною такого змісту:
"Контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог чинного законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, реклами, авторського права і суміжних прав, а також умов ліцензій здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення".
Враховано у статті 2

Державні контролюючі органи та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов зобов'язані повідомити про ці порушення орган ліцензування.


-139- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Доповнити статтю 18 новими частинами такого змісту:
"Уповноважений орган з питань ліцензування здійснює позапланові перевірки органів ліцензування лише на підставі надходження до нього в письмовій формі інформації про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень вимог законодавства у сфері законодавства органом ліцензування
Враховано в статті 20
За результатами перевірки уповноважений орган з питань ліцензування складає акт у двох примірниках. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, який перевірявся, другий - зберігається в спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування.
Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.".


266.
Стаття 19. Анулювання ліцензії


Стаття 21. Анулювання ліцензії

267.
Підставами для анулювання ліцензії є:


Підставами для анулювання ліцензії є:
268.
заява ліцензіата про анулювання ліцензії;


заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
269.
акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;


акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
270.
рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;


рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;
271.
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;


нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;
272.
заява ліцензіата про переоформлення ліцензії;273.
акт про встановлення факту непереоформлення ліцензії в установлений строк за наявності підстав для її переоформлення;
-140- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 19:
Враховано в статті 21

274.
заява ліцензіата про видачу дубліката ліцензії;
абзаци 6-8 та 10 частини першої виключити;


275.
акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
абзац 11 після слова "ліцензії" доповнити словами "або її копії".

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
276.
акт про встановлення факту неподання в установлений строк інформації про створення або ліквідацію у ліцензіата філії, іншого відокремленого підрозділу, де провадився певний вид господарської діяльності, що ліцензується;

-141- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Доповнити частину першу статті 19 новими абзацами такого змісту:

Враховано в статті 21

277.
акт про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності.
"акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії;
акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.";
доповнити статтю 19 новою частиною такого змісту:

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;
акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії;
акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності.
278.
Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру у п'ятиденний строк.
"Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду".
Частину 2 ст19 викласти в такій редакції:
"Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії і вручає (надсилає) таке рішення ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття".


Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії і вручає (надсилає) таке рішення ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.
Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.
Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.
Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
279.
У разі анулювання ліцензії за порушення ліцензіатом ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
-142- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Ч.3 статті 19 після слова "діяльності" доповнити словами "перелік окремих робіт, операцій, послуг".
-143- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину третю статті 19 подати в такій редакції:
"У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.";

Враховано по сутіВраховано в статті 21

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавалися до заяви на отримання ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.


доповнити статтю 19 абзацом такого змісту:
"Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних зазначених в документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників. Рішення про анулювання ліцензії з таких підстав набирає чинності через 15 днів з дня його прийняття. Якщо ліцензіат на протязі цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття рішення уповноваженого органу з питань ліцензування".
-144- Н.д.Понеділко В.І. (Округ №77)
Статтю 19 доповнити частиною такого змісту:
"Справи про позбавлення телерадіоорганізацій ліцензій розглядаються судом у встановленому порядку за відповідним поданням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".
Враховано в статті 2


280.
Стаття 20. Відповідальність посадових осіб органів ліцензування
-145- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 20 пропонуємо викласти у такій редакції:

Враховано редакційно

Стаття 22. Відповідальність за порушення норм цього Закону

281.
Посадові особи органів ліцензування у разі недодержання порядку ліцензування несуть відповідальність згідно із законодавством.
"Стаття 20. Відповідальність за порушення норм цього Закону
Посадові особи органів ліцензування у разі недодержання порядку ліцензування несуть відповідальність згідно із законодавством.
До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів в розмірі отриманої виручки від здійснення певного виду

Посадові особи органів ліцензування у разі недодержання законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із законодавством.

До суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, встановлених законом.господарської діяльності, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.
Рішення про стягнення штрафів, приймаються органом, на який згідно чинного законодавства покладено функції контролю за наявністю ліцензій".

Зазначені штрафи спрямовуються до Державного бюджету України.

Рішення про стягнення штрафів, приймаються органом, на який згідно чинного законодавства покладено функції контролю за наявністю ліцензій.
282.

Стаття 21. Відшкодування збитків у зв'язку з порушенням законодавства у сфері ліцензуванняСтаття 23. Відшкодування збитків у зв'язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування

283.
Збитки, завдані порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законодавством.


Збитки, завдані порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законодавством.

284.
Стаття 22. Прикінцеві положення


Стаття 24. Прикінцеві положення

285.
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня опублікування.
286.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

-146- Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
П.3 статті 22 викласти в такій редакції:

Відхилено

2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" закони та інші нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
287.
3. Види господарської діяльності, не включені до статті 9 цього Закону, з дня набрання чинності цим Законом провадяться без ліцензій.
"Види господарської діяльності, не включені до статті 9 цього Закону і не передбачені законами України, що регулюють ліцензування банківської діяльності та банківських операцій, зовнішньоекономічної діяльності, ринків цінних паперів, природних монополій та суміжних з ними ринків, а також ліцензування у сфері інтелектуальної власності та у сфері використання ядерної енергії, з дня набрання чинності цим Законом провадяться без ліцензії".
-147- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 3 статті 22 виключити, а пункти 4 та 5 вважати відповідно пунктами 3 та 4.
Враховано в статті 24
-148- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
П.3 статті 22 викласти в такій редакції:
"Види господарської діяльності, не включені до статті 9 цього Закону і не передбачені законами України, що регулюють ліцензування банківської діяльності та банківських операцій, зовнішньоекономічної діяльності, а також ліцензування у сфері інтелектуальної власності та у сфері використання ядерної енергії, з дня набрання чинності цим Законом провадяться без ліцензій".
Відхилено


288.
4. Ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом і ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків.
-149- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
П.4 Прикінцевих положень після слова "діяльності" доповнити словами "перелік окремих робіт, операцій, послуг".

-150-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 22:
Враховано редакційно

3. Ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, які видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом і ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків, а бланки цих ліцензій підлягають заміні на єдиний бланк встановленого зразка протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
289.
5. Кабінету Міністрів України у місячний строк після набрання чинності цим Законом:
п.2 після слів "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" доповнити словом "закони";
Враховано
в ст.24
4. Кабінету Міністрів України у місячний строк після набрання чинності цим Законом:
290.
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
п.4 доповнити словами "а бланки цих ліцензій підлягають заміні на єдиний бланк встановленого зразка протягом одного року з дня набрання чинності цього Закону в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
291.
привести свої рішення у відповідність з цим Законом;


привести свої рішення у відповідність з цим Законом;
292.
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;


забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
-151- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Доповнити статтю 22 новим пунктом такого змісту:

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
293.

"Внести зміни до Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 14, ст.168; 1995, N 30, ст.232; 1997, N 29, ст.188; 1998, N 26, ст.158; 1999, N 7, ст.52; N 8, ст.60; N 42-43, ст.378; N 36, ст.317; N 48, ст.415; 2000, N 5, ст.34; N 6-7, ст.37):
частину третю статті 3 викласти в такій редакції::
"Перелік видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій управління, встановлюється Верховною Радою України";

5. Внести зміни до Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 14, ст.168; 1995, N 30, ст.232; 1997, N 29, ст.188; 1998, N 26, ст.158; 1999, N 7, ст.52; N 8, ст.60; N 42-43, ст.378; N 36, ст.317; N 48, ст.415; 2000, N 5, ст.34; N 6-7, ст.37):

частину третю статті 3 викласти в такій редакції::

"Перелік видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій управління, встановлюється Верховною Радою України";статтю 4 викласти в такій редакції:
"Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (60/95-ВР).
Діяльність, пов'язана з виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов'язана з проведенням криміналіс-тичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, вироб-ництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами.
Враховано

статтю 4 викласти в такій редакції:
"Діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (60/95-ВР).
Діяльність, пов'язана з виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками із будь-якою метою, може здійснюватися тільки державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами.


Діяльність, пов'язана з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж (крім місцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування (крім супутникових систем телефонного зв'язку в мережах загального користування, які мають наземну станцію спряження на території України та створюються або розгортаються за допомогою національних ракет-носіїв або національних космічних апаратів), виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку.

Діяльність, пов'язана з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж (крім місцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування (крім супутникових систем телефонного зв'язку в мережах загального користування, які мають наземну станцію спряження на території України та створюються або розгортаються за допомогою національних ракет-носіїв або національних космічних апаратів), виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку.


Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих (А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек) з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок - абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового ефіру, здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих (А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек) з вмістом не менш як 5 відсотків високооктанових кисневмісних добавок - абсолютованого технічного спирту та етил-трет-бутилового ефіру, здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.


Діяльність, пов'язана з виробництвом зазначених у частині третій цієї статті високооктанових кисневмісних добавок, здійснюється державними спиртовими заводами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України".

Діяльність, пов'язана з виробництвом зазначених у частині третій цієї статті високооктанових кисневмісних добавок, здійснюється державними спиртовими заводами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України."

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні