Назва: Про судоустрій
Автор: .
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Стаття 23. Порядок обрання та звільнення голови місцевого суду, його заступника.
1. Голова місцевого суду признача-ється з числа суддів цього суду стро-ком на п"ять років і звільняється з посади Радою суддів України за поданням голови відповідного апеля-ційного суду, погодженим з відповідною радою суддів.
2. Заступник голови місцевого суду обирається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і може бути звільнений з посади президією відпо-відного апеляційного суду за подан-ням голови цього суду, погодженим з радою суддів.
3. Голова і заступник голови місцевого суду можуть бути обрані на адміністративні посади повторно.
4. Звільнення голови та його зас-тупника з адміністративної посади в місцевому суді не звільняє їх від ви-конання обов"язків судді. Припи-нення повноважень судді припиняє перебування його на адміністра-тивній посаді.
3. Президент України Л.Д. Кучма
Визначити, що Президент України призначає на посаду і звільняє з посади голову місцевого суду і його заступника - за поданням Міністра юстиції України, погодженим із Радою суддів України.

Відхилено
Стаття 23. Порядок обрання та звільнення голови місцевого суду, його заступника.
1. Голова місцевого суду признача-ється з числа суддів цього суду стро-ком на п"ять років і звільняється з посади Радою суддів України за поданням голови відповідного апеля-ційного суду, погодженим з відповідною радою суддів.
2. Заступник голови місцевого суду обирається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і може бути звільнений з посади президією відпо-відного апеляційного суду за подан-ням голови цього суду, погодженим з радою суддів.
3. Голова і заступник голови місцевого суду можуть бути обрані на адміністративні посади повторно.
4. Звільнення голови та його зас-тупника з адміністративної посади в місцевому суді не звільняє їх від ви-конання обов"язків судді. Припи-нення повноважень судді припиняє перебування його на адміністра-тивній посаді.

Стаття 29. Порядок обрання голів апеляційних судів, їх заступників - голів судових палат, заступників голів судових палат та звільнення їх з посад

1. Голова апеляційного суду обирається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Голови Верховного Суду України і за наявності рекомендації Ради суддів України.
Голова апеляційного суду може обиратись на цю посаду повторно.
2. Перший заступник голови апеля-ційного суду, заступники голови - голови судових палат та заступники голів судових палат обираються з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посад Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України.
3. Звільнення судді з адміністра-тивної посади в апеляційному суді не звільняє його від виконання обов"-язків судді. Припинення повноважень судді припиняє перебування його на адміністративній посаді


4. Н.д. Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233) .
Статтю 29 викласти в такій редакції:
Стаття 29. Порядок обрання голів апеляційних судів, їх заступників - голів судових палат, заступників голів судових палат та звільнення їх з посад
1. Голова апеляційного суду обирається з числа суддів цього суду стро-ком на п"ять років і звільняється з посади Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України та наявності рекомендації відповідної Ради суддів.
2. Перший заступник (заступник) голови апеляційного суду, заступники голови - голови судових палат та заступники голів судових палат оби-раються з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посад Радою суддів України за подан-ням Голови Верховного Суду України та наявності рекомендації голови відповідного апеляційного суду.
3. Звільнення судді з адміністративної посади в апеляційному суді не звільняє його від виконання обов"язків судді. Припинення повноважень судді припи-няє перебування його на адміністра-тивній посаді.

5.Н.д. Коновалюк В.І. (Округ № 62)
Статтю 29 викласти в такій редакції:
"Стаття 29. Порядок призначення голів апеляційних судів, їх заступників - голів судових палат. Заступників голів судових палат та звільнення їх з посад
1. Голова апеляційного суду, перший заступник голови апеляційного суду, заступник голови - голови судових палат та заступники голів судових палат призначаються з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посад Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України.
Голова апеляційного суду може призначатись на цю посаду повторно.
2. Звільнення судді з адміністративної посади в апеляційному суді не звільняє його від виконання обов"язків судді. Припинення повноважень судді припи-няє перебування його на адміністра-тивній посаді.
ВрахованоВраховано
частково
Стаття 29. Порядок призначення голів апеляційних судів, їх заступників - голів судових палат, заступників голів судових палат та звільнення їх з посад

1. Голова апеляційного суду призначається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Радою суддів України шляхом таємного голосування за поданням Голови Верховного Суду України та наявності рекомендації відповідної Ради суддів.
2. Перший заступник (заступник) голови апеляційного суду, заступники голови - голови судових палат та заступники голів судових палат призначаються з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посад Радою суддів України шляхом таємного голосування за поданням Голови Верховного Суду України та наявності рекомендації голови відповідного апеляційного суду.
3. Звільнення судді з адміністративної посади в апеляційному суді не звільняє його від виконання обов"язків судді. Припинення повноважень судді припиняє перебування його на адміністративній посаді.6. Н.д Задорожній О.В. (Округ №217)
До статті 29:
У назві статті слово "обрання" замінити словом "призначення";
Перше речення частини першої викла-сти в такій редакції: "Голова апеляційного суду призначається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Радою суддів України.";
Частину 2 викласти в такій редакції: "Перший заступник голови апеляцій-ного суду, заступники голови - голови судових палат та заступники голів судових палат призначаються з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посади Прези-дентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з головою відповідного суду."

7. Президент України Л.Д. Кучма
Визначити, що Президент Укаїни при-значає голову апеляційного суду та його заступників - за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Радою суддів України.

8. Н.д. Кармазін Ю.А. (Округ № 134)
До статті 29:
У частинах першій і другій вказати, що вибори голови суду і його заступників проводяться Радою суддів України шляхом таємного голосування.

Враховано
частково
Відхилено


Враховано9. Н.д. Шишкін В.І. (Округ № 133)
До статті 29:
Частину першу і другу статті 29 замі-нити однією частиною такого змісту:
1."Голова апеляційного суду та заступ-ники голови апеляційного суду призна-чаються з числа суддів відповідного су-ду строком на п'ять років та звільня-ються з посади рішенням Ради суддів України за поданням Голови Верховного Суду України."

10. Н.д. Мовчан П.М. (Округ № 152)
До статті 29:
Частини першу і другу замінити однією частиною такого змісту:
"1. Голова апеляційного суду, його перший заступник, заступники голови апеляційного суду - голови судових палат призначаються на відповідну посаду строком на п'ять років та звіль-няються з неї за результатами кон-курсного відбору на відповідну посаду з числа раніше обраних суддів відпо-відного або більш високого рівня. Положення про порядок конкурсного відбору затверджується Вищою радою суддів".
Частину третю викласти в такій редакції:
"2. Припинення повноважень судді або завершення строку обрання на адміні-стративну посаду припиняє його пов-новаження на цій адміністративній посаді".

11. Н.д. Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337).
До статті 29:
Текст статті викласти в такій редакції:
" Головою суду призначається особа з числа суддів цього суду, яка має найбі-льший стаж роботи в цьому суді, а за рівних умов - яка має найбільший зага-льний стаж роботи за фахом. У випад-ках ососбистої відмови на посаду Голо-ви суду призначається особа з числа суддів цього суду за такими ж критеріями.
При відсутності Голови суду його функції виконує особа з числа суддів цього суду, визначена за встановлени-ми в цій статті критеріями. Голова суду може бути звільнений з посади виклю-чно з підстав, встановлених трудовим законодавством, Головою відповідного вищого спеціалізованого суду.
При цьому призначення нового Голови замість звільненого здійснюється тільки в порядку, визначеному цим Законом."
Посаду заступника Голови суду, як постійну, скасувати.

Враховано
частковоВідхилено

ВідхиленоСтаття 36. Порядок обрання голови місцевого спеціалізованого суду, його заступників та звільнення їх з посад.

1. Голова місцевого господарського суду обирається на посаду строком на п"ять років і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Голови Вищого госпо-дарського суду України та рекомен-дації Ради суддів.
2. Голова місцевого адміністра-тивного суду призначається з числа суддів цього суду строком на п"ять років Радою суддів України за подан-ням голови відповідного апеляцій-ного суду, погодженим з Радою суддів.
3. Заступник голови місцевого спеціалізованого суду обирається на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і може бути звільнений з посади президією відповідного вищого спеціалізова-ного суду за поданням голови цього суду, погодженим з Радою суддів.
4. Звільнення судді з адміні-стративної посади в місцевому спеціалізованому суді не звільняє його від виконня обов"язків судді. Припинення повноважень судді одночасно припиняє перебування його на адміністративній посаді.

12. Н.д. Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233) .
Статтю 36 викласти в такій редакції:
Стаття 36. Порядок обрання голови місцевого спеціалізованого суду, його заступників та звільнення їх з посад.

1. Голова місцевого господарського суду обирається на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Радою суддів України за поданням Голови Вищого господарського суду України і за наявності рекомендації відповідної Ради суддів.
2. Голова місцевого адміністративного суду обирається з числа суддів цього суду строком на п"ять років Радою суддів України за поданням Голови Вищого адміністративного суду України і за наявності рекомендації відповідної Ради суддів.
3. Заступник голови місцевого спеціалізованого суду обирається на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і може бути звільнений з посади президією відповідного вищого спеціалізованого суду за поданням голови цього суду, погодженим з Радою суддів.
4. Звільнення судді з адміністративної посади в місцевому спеціалізованому суді не звільняє його від виконня обо-в"язків судді. Припинення повнова-жень судді одночасно припиняє пере-бування його на адміністративній посаді.

Враховано
Стаття 36. Порядок призначення голови місцевого спеціалізованого суду, його заступників та звільнення їх з посад.

1. Голова місцевого господарського суду призначається на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Радою суддів України шляхом таємного голосування за поданням Голови Вищого господарського суду України і за наявності рекомендації відповідної Ради суддів.
2. Голова місцевого адміністративного суду призначається з числа суддів цього суду строком на п"ять років Радою суддів України шляхом таємного голосування за поданням Голови Вищого адміністративного суду України і за наявності рекомендації відповідної Ради суддів.
3. Заступник голови місцевого спеціа-лізованого суду призначається на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і може бути звільнений з посади президією відповідного вищого спеціалізованого суду шляхом таємного голосування за поданням голови цього суду, погодженим з Радою суддів.
4. Звільнення судді з адміністративної посади в місцевому спеціалізованому суді не звільняє його від виконання обов"язків судді. Припинення повноважень судді одночасно припиняє перебування його на адміністративній посаді.
13. Н.д. Коновалюк В.І. (Округ 62)
Статтю 36 викласти в такій редакції:
Стаття 36. Порядок призначення голови місцевого спеціалізованого суду, його заступників та звільнення їх з посад.
1. Голова місцевого господарського су-ду обирається на посаду строком на п'ять років і звільняється з посади Ра-дою суддів України за поданням Голо-ви Вищого господарського суду України.
2. Голова місцевого адміністративного суду призначається з числа суддів цього суду строком на п"ять років Радою суддів України за поданням голови відповідного апеляційного суду, погодженим з Радою суддів.
3. Заступник голови місцевого спеціалізованого суду призначається на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і може бути звільнений з посади президією відповідного вищого спеціалізованого суду за поданням голови цього суду, погодженим з Радою суддів.
4. Звільнення судді з адміністративної посади в місцевому спеціалізованому суді не звільняє його від виконання обов"язків судді. Припинення повно-важень судді одночасно припиняє перебування його на адміністративній посаді.

14. Задорожній О.В. (Округ № 217)
До статті 36:
У назві статті слово "обрання" замінити словом "призначення"
Частину 1 викласти в такій редакції:
" 1.Голова місцевого господарського су-ду призначається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Головою Вищого господарського суду України".;
частину 2 викласти в такій редакції:
" 2.Голова місцевого адміністративного суду призначається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з головою Вищого апеляційного суду.";
частину 3 викласти в такій редакції:
"3. Заступник голови місцевого спеціалізованого суду призначається на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з головою відповідного апеляційного суду."

Враховано
частковоВраховано
частково15. Президент України Л.Д. Кучма
Визначити, що Президент України при-значає голову місцевого господарсь-кого суду - за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Голо-вою Вищого господарського суду України, і за наявності рекомендації кваліфікаційної комісії суддів; голову місцевого адміністративного суду - за поданням Міністра юстиції України, погодженим з головою відповідного апеляційного адміністративного суду, і за наявності рекомендації кваліфікацій-ної комісії суддів; заступника голови місцевого спеціалізованого суду - за поданням Міністра юстиції України, погодженим з головою відповідного апеляційного суду, і за наявності реко-мендації кваліфікаційної комісії суддів.

16. Н.д. Кармазін Ю.А. (Округ № 134)
До статті 36:
У частинах першій, другій і третій вказати, що вибори голів судів і їх заступників проводяться шляхом таємного голосування.

17. Н.д. Шишкін В.І. (Округ № 133)
До статті 36:
Частини першу, другу і третю замінити однією частиною такого змісту:
"1. Голова місцевого спеціалізованого суду та заступники голови місцевого спеціалізованого суду призначаються з числа суддів відповідного суду строком на п'ять років та звільняються з посади рішенням Ради суддів України за поданням голови відповідного вищого спеціалізованого суду".
Відхилено

ВрахованоВраховано
частково18. Н.д. Мовчан П.М. (Округ № 152)
До статті 36:
Частини першу, другу і третю замінити однєю частиною такого змісту:
"1. Голови і заступник місцевого спеці-алізованого суду призначаються на від-повідну посаду строком на п'ять років та звільняються з неї за результатами конкурсного обрання на відповідну посаду з числа раніше обраних суддів відповідного або більш високого рівня. Положення про порядок конкурсного обрання затверджується Вищою радою суддів."
Частину четверту викласти в такій редакції:
"2. Припинення повноважень судді або завершення строку обрання на адміні-стративну посаду припиняє його пов-новаження на цій адміністративній посаді."

19. Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
До статті 36:
Текст статті викласти в такій редакції:
" Головою суду призначається особа з числа суддів цього суду, яка має найбільший стаж роботи в цьому суді, а за рівних умов - яка має найбільший загальний стаж роботи за фахом. У випадках ососбистої відмови на посаду Голови суду призначається особа з числа суддів цього суду за такими ж критеріями.
При відсутності Голови суду його функції виконує особа з числа суддів цього суду, визначена за встановлени-ми в цій статті критеріями.
Голова суду може бути звільнений з посади виключно з підстав, встановле-них трудовим законодавством, Голо-вою відповідного вищого спеціалізова-ного суду.
При цьому призначення нового Голови замість звільненого здійснюється тіль-ки в порядку, визначеному цим Законом."
Посаду заступника голови, як постійну, скасувати.

ВідхиленоВідхилено


Стаття 40.Порядок обрання голови апеляційного спеціалізованого суду, його заступників та звільнення їх з посад.

1.Голова апеляційного спеціа-лізованого суду обирається на посаду строком на п"ять років і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Голови вищого спеціалізованого суду України та наявності рекомендації відповідної Ради суддів.
2. Перший заступник, заступники голови апеляційного спеціалізо-ваного суду обираються на посаду строком на п"ять років і звільняються з посад відповідною Радою суддів за поданням Голови вищого спеціалізованого суду України.
3.Звільнення судді з адміністративної посади в апеляційному спеціалізованому суді не звільняє його від виконання обов"язків судді. Припинення повноважень судді припиняє перебування його на адміністративній посаді.

20. Н.д. Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233) .
Статтю 40 викласти в редакції:
Стаття 40. Порядок обрання голови апеляційного спеціалізованого суду, його заступників та звільнення їх з посад.
1.Голова апеляційного спеціалізова-ного суду обирається на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Радою суддів України за поданням Голови вищого спеціалізованого суду України і за наявності рекомендації відповідної Ради суддів.
2. Перший заступник, заступники голови апеляційного спеціалізованого суду обираються на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посад Радою суддів України за поданням Голови вищого спеціалізованого суду України і за наявності рекомендації відповідної Ради суддів.
3. Звільнення судді з адміністративної посади в апеляційному спеціалізова-ному суді не звільняє його від вико-нання обов"язків судді. Припинення повноважень судді припиняє перебу-вання його на адміністративній посаді.

21. Н.д. Коновалюк В.І. (Округ 62)
Статтю 40 викласти в такій редакції:
Стаття 40. Порядок призначення голови апеляційного спеціалізовано-го суду, його заступників та звільнення їх з посад.
1. Голова апеляційного спеціалізова-ного суду, перший заступник, заступ-ники голови апеляційного спеціалізо-ваного суду призначаються на посаду строком на п"ять років і звільняються з посади Радою суддів України за поданням Голови вищого спеціалізо-ваного суду України.
2. Звільнення судді з адміністративної посади в апеляційному спеціалізовано-му суді не звільнє його від виконання обов"язків судді. Припинення повнова-жень судді припиняє перебування його на адміністративній посаді.

Враховано


Враховано
частково
Стаття 40. Порядок приизначення голови апеляційного спеціалізованого суду, його заступників та звільнення їх з посад.

1.Голова апеляційного спеціалізованого суду призначається на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Радою суддів України шляхом таємного голосування за поданням Голови Верховного Суду України і за наявності рекомендації відповідної Ради суддів.
2. Перший заступник, заступники голови апеляційного спеціалізованого суду призначаються на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посад Радою суддів України шляхом таємного голосування за поданням Голови вищого спеціалізованого суду України і за наявності рекомендації відповідної Ради суддів. 3. Звільнення судді з адміністративної посади в апеляційному спеціалізованому суді не звільняє його від виконання обов"язків судді. Припинення повноважень судді припиняє перебування його на адміністративній посаді.
22. Задорожній О.В. (Округ №217)
До статті 40:
У назві статті слово "обрання" замінити словом "призначення";
Частину 1 викласти в такій редакції:
"Голова апеляційного спеціалізованого суду призначається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з головою Ви-щого спеціалізованого суду України.";
частину 2 викласти в такій редакції:
"Заступники голови апеляційного спе-ціалізованого суду призначаються з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посади Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з головою відповідного апеляційного суду."

23. Президент України Л.Д. Кучма
Визначити, що Президент України при-значає голову апеляційного спеціалі-зованого суду - за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Голо-вою Вищого спеціалізованого суду України, і за наявності рекомендації кваліфікаційної комісії суддів, а зас-тупників голови цього суду - за подан-ням Міністра юстиції України, погод-женим з головою відповідного апеляційного суду, і за наявності реко-мендації кваліфікаційної комісії суддів.

24. Н.д. Кармазін Ю.А. (Округ № 134)
До статті 40:
У частинах першій і другій вказати, що вибори голів судів і їх заступників проводяться Радою суддів України шляхом таємного голосування.

25. Н.д. Райковський Б.С. (Реєстр.картка №290)
До статті 40:
У частині першій статті 40 вказати, що голова апеляційного спеціалізованого суду обирається Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України.

26. Н.д. Шишкін В.І. (Округ № 133)
До статті 40:
Частини першу і другу статті 40 замінити однією частиною такого змісту:
"1.Голова апеляційного спеціалізова-ного суду, його перший заступник і заступники призначаються з числа суддів відповідного суду строком на п'ять років та звільняються з посади рішенням Ради суддів України за поданням голови відповідного вищого спеціалізованого суду."

Враховано
частковоВідхилено


ВрахованоВраховано
частковоВраховано
частково27. Н.д. Мовчан П.М. (Округ № 152)
До статті 40:
У тексті статті 40 частину першу викласти у такій редакції:
"1.Голова апеляційного спеціалізова-ного суду обирається на посаду стро-ком на п'ять років з числа раніше об-раних суддів, які стали переможцями конкурсного відбору на посаду, і звільняється з неї Верховною Радою України.
На посаду голови апеляційного спеціалізованого суду можуть претен-дувати судді як відповідного, так і більш високого рівня. Положення про порядок конкурсного відбору прийма-ється Верховною Радою України за поданням Вищої Ради суддів."
Частину другу статті 40 викласти в такій редакції:
"2.Перший заступник і заступники го-лови апеляційного спеціалізованого суду призначаються на відповідну посаду строком на п'ять років та звільняються з неї за результатами конкурсного обрання на відповідну посаду з числа раніше обраних суддів відповідного або більш високого рівня. Положення про порядок конкурсного обрання приймається Верховною Радою України за поданням Вищої Ради суддів."
Перше речення частини третьої виклю-чити, а речення друге викласти в такій редакції:
"3.Припинення повноважень судді або завершення строку обрання на адміні-стративну посаду припиняє повнова-ження відповідно голови або заступника голови апеляційного спеціалізованого суду."


Враховано
частково28. Н.д. Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
До статті 40:
Текст статті викласти в такій редакції:
" Головою суду призначається особа з числа суддів цього суду, яка має найбільший стаж роботи в цьому суді, а за рівних умов - яка має найбільший загальний стаж роботи за фахом. У випадках особистої відмови на посаду Голови суду призначається особа з числа суддів цього суду за такими ж критеріями.
При відсутності Голови суду його функції виконує особа з числа суддів цього суду, визначена за встановлени-ми в цій статті критеріями.
Голова суду може бути звільнений з посади виключно з підстав, встановле-них трудовим законодавством, Голо-вою відповідного вищого спеціалізова-ного суду.
При цьому призначення нового Голови замість звільненого здійснюється тіль-ки в порядку, визначеному цим Законом."
Посаду заступника голови суду, як постійну, скасувати.

Відхилено


Стаття. 47. Порядок обрання голови вищого спеціалізованого суду і його заступників та звільнення їх з посад

1. Голова вищого спеціалізованого суду обирається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Голови Верховного Суду України та наявності рекомендації зборів суддів вищого спеціалізованого суду та Ради суддів.
Перший заступник голови вищого спеціалізованого суду, заступники голови - голови судових палат обираються з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посад Радою суддів України за поданням Голови вищого спеціалізованого суду, погодженим з відповідною Радою суддів.
2.Звільнення судді з адміністративної посади у вищому спеціалізованому суді не звільняє його від виконання обов"язків судді. Припинення повноважень судді припиняє перебування його на адміністративній посаді.

29. Н.д. Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233) .
Статтю 47 викласти в редакції:
Стаття. 47. Порядок обрання голови вищого спеціалізованого суду і його заступників та звільнення їх з посад
1. Голова вищого спеціалізованого суду обирається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звіль-няється з посади Радою суддів Украї-ни за поданням Голови Верховного Суду України і за наявності реко-мендації відповідної Ради суддів.
2. Перший заступник голови вищого спеціалізованого суду, заступники голови - голови судових палат обира-ються з числа суддів цього суду стро-ком на п"ять років і звільняються з посад Радою суддів України за подан-ням Голови вищого спеціалізованого суду, погодженим з відповідною Радою суддів.
3. Звільнення судді з адміністративної посади у вищому спеціалізованому суді не звільняє його від виконання обов"язків судді. Припинення повнова-жень судді припиняє перебування його на адміністративній посаді.

30. Н.д. Коновалюк В.І.(Округ №62)
Статтю 47 викласти в такій редакції:
Стаття. 47. Порядок призначення голови вищого спеціалізованого суду і його заступників та звільнення їх з посад
1. Голова вищого спеціалізованого суду призначається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Радою суддів України за поданням Голови Верхов-ного Суду України, та наявності реко-мендації зборів суддів вищого спеці-алізованого суду та ради суддів.
Перший заступник голови вищого спеціалізованого суду, заступники голови - голови судових палат призна-чаються з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посад Радою суддів України за по-данням Голови вищого спеціалізо-ваного суду, погодженим з відповід-ною Радою суддів.

ВрахованоВраховано
частково

Стаття. 47. Порядок призначення голови вищого спеціалізованого суду і його заступників та звільнення їх з посад
1. Голова вищого спеціалізованого суду призначається з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Радою суддів України шляхом таємного голосування за поданням Голови Верховного Суду України і за наявності рекомендації відповідної Ради суддів.
2. Перший заступник голови вищого спеціалізованого суду, заступники голови - голови судових палат призначаються з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посад Радою суддів України шляхом таємного голосування за поданням Голови вищого спеціалізованого суду, погодженим з відповідною Радою суддів.
3. Звільнення судді з адміністративної посади у вищому спеціалізованому суді не звільняє його від виконання обов"язків судді. Припинення повноважень судді припиняє перебування його на адміністративній посаді.2. Звільнення судді з адміністративної посади у вищому спеціалізованому суді не звільняє його від виконання обов"язків судді. Припинення повнова-жень судді припиняє перебування його на адміністративній посаді.

31. Н.д. Задорожній О.В. (Округ №217)
До статті 47:
У назві статті слово "обрання" замінити словом "призначення";
Частину 1 викласти в такій редакції:
"Голова вищого спеціалізованого суду призначається на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Головою Верховного Суду України.";
частину 2 викласти в такій редакції:
"Перший заступник голови вищого спеціалізованого суду, заступники голови вищого спеціалізованого суду - голови судових палат, заступники голів судових палат призначаються на посаду з числа суддів цього суду строком на п"ять років і звільняються з посади Президентом України за поданням Міністра юстиції України, погодженим з Головою відповідного вищого спеціалізованого суду."

32. Президент України Л.Д. Кучма
Визначити, що Президент України призначає голову вищого спеціалізова-ного суду - за поданням Міністра юсти-ції України, погодженим з Головою Верховного Суду України, а заступників голови цього суду - за поданням Міністра юстиції України, погодженим з головою відповідного вищого спеціалізованого суду.

33. Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ № 134)
До статті 47:
У частині першій і другій вказати, що вибори голів судів та їх заступників проводяться Радою суддів України шляхом таємного голосування.

Враховано
частково


ВідхиленоВраховано34. Н.д. Шишкін В.І. (Округ № 133)
До статті 47:
Частини першу і другу статті 47 замінити однією частиною такого змісту:
"1.Голова вищого спеціалізованого су-ду, його перший заступник, заступники - голови судових палат та заступники голів судових палат обираються з чис-ла суддів цього суду строком на п'ять років і звільняються з посад Пленумом вищого спеціалізованого суду."


35. Н.д.Мовчан П.М. (Округ № 152)
До статті 47:
У статті 47 частину першу викласти у такій редакції:
"1.Голова вищого спеціалізованого суду обирається на посаду строком на п'ять років з числа раніше обраних суд-дів, які стали переможцями конкурс-ного відбору на посаду, і звільняється з неї Верховною Радою України.
На посаду голови вищого спеціалізо-ваного суду можуть претендувати суд-ді як цього суду, так і Верховного Суду України. Положення про порядок кон-курсного відбору приймається Верхов-ною Радою України за поданням Вищої Ради суддів."
Частину другу статті 47 викласти в такій редакції:
"2. Перший заступник голови вищого спеціалізованого, заступники голови - голови судових палат призначаються на відповідну посаду строком на п'ять років та звільняються з неї за резуль-татами конкурсного обрання на відпо-відну посаду з числа раніше обраних суддів цього суду або Верховного Суду України. Положення про порядок кон-курсного відбору приймається Верхов-ною Радою України за поданням Вищої Ради суддів."
Частину третю статті 47 викласти в такій редакції:
"3. Припинення повноважень судді або завершення строку обрання на адміні-стративну посаду припиняє його пов-новаження на відповідній адміністра-тивній посаді."

Відхилено


Відхилено36. Н.д.Асдчев В.М. (Реєстр.картка №337)
До статті 47:
Текст статті викласти в такій редакції:
" Головою суду призначається особа з числа суддів цього суду, яка має найбільший стаж роботи в цьому суді, а за рівних умов - яка має найбільший загальний стаж роботи за фахом. У випадках ососбистої відмови на посаду Голови суду призначається особа з числа суддів цього суду за такими ж критеріями.
При відсутності Голови суду його функції виконує особа з числа суддів цього суду, визначена за встановленими в цій статті критеріями.
Голова суду може бути звільнений з посади виключно з підстав, встановлених трудовим законодавст-вом, Головою відповідного вищого спеціалізованого суду.
При цьому призначення нового Голови замість звільненого здійснюється тільки в порядку, визначеному цим Законом."
Посаду заступника голови суду, як постійну, скасувати.

Відхилено


Стаття 71. Порядок переведення судді
Суддя може бути переведений за його згодою з одного до іншого суду того самого рівня в межах, наданих йому при призначенні чи обранні повноважень, Головою Верховного Суду України або Головою Вищого спеціалізованого Суду України за поданням голів відповдіних судів.

37. Президент України Л.Д. Кучма
Не відповідає вимогам Конституції України і стаття 70 Закону, згідно з якою суддя може бути переведений на роботу до іншого суду того самого рів-ня Головою Верховного Суду або Го-ловою Вищого спеціалізованого суду за поданням голів відповідних судів.
Адміністративні функції в даному разі має здійснювати Президент України, як це відбувається тепер, після прийняття Конституції України 1996 року. Водночас слід вирішити в Законі і питання щодо просування судді суду нижчого рівня до суду вищого рівня.

Враховано
частково
Стаття 71. Порядок переведення судді
Суддя може бути переведений за його згодою з одного до іншого суду того самого рівня в межах, наданих йому при призначенні чи обранні повноважень, Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України або Голови Вищого спеціалізованого Суду України.


Стаття 144. Повноваження Державної судової адміністрації України.
1. Державна судова адміністрація України є центральним органом су-дового управління судів загальної юрисдикції. Державна судова адміні-страція України створена для орга-нізаційного забезпечення діяльності місцевих, апеляційних та спеціалі-зованих судів і підзвітна Раді суддів України.
2. В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі діють управління Державної судової адміністрації України.
3. Державна судова адміністрація України:
1) забезпечує належні умови діяль-ності місцевих, апеляційних, спеціа-лізованих судів, кваліфікаційних комісій суддів, Академії суддів України, здійснює матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення органів суддівського самоврядування;
2) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;
3) розробляє і подає Голові Верховного Суду України пропозиції про створення і ліквідацію судів, їх дислокацію та штатну чисельність;
4) визначає кадрові потреби судів та за узгодженням з Радою суддів України і головами відповідних судів вносить подання про введення до-даткових посад суддів, прогнозує необхідну потребу в кадрах судів і здійснює офіційні замовлення на підготовку відповідних спеціалістів у системі вищої та середньої юридичної освіти;
5) веде статистичний і персональний облік відомостей про кадри судів, готує матеріали щодо призначення, обрання чи звільнення суддів;
6) створює установи, які забез-печують підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату судів, та організовує їх діяльність;
38. Президент України Л.Д. Кучма
Розділом 6 Закону передбачено утво-рення Державної судової адміністрації України. При цьому частиною першою статті 144 визначено, що зазначена Ад-міністрація "є центральним органом су-дового управління судів загальної юрисдикції", її утворено для організа-ційного забезпечення діяльності місце-вих, апеляційних та спецалізованих су-дів і вона підзвітна Раді суддів України.
Не заперечуючи проти утворення цього органу, не можна погодитися з його статусом та формою підзвітності.
Відповідно до статті 6 Коституції України державна влада поділяється на законодавчу, виконавчу і судову. До якої гілки влади належить Адміні-страція, невідомо. Утворення "органу судового управління суддів" супере-чить статті 4 цього ж Закону, яка встановлює принципи самостійності судів. До того ж Конституція України не передбачає існування органів "судового управління судами".
Виходячи з наведеного та враховуючи необхідність існування окремого дер-жавного органу, який здійснюватиме організаційне забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, вважаю, що Державна судова адміністрація Укра-їни повинна належити до системи центральних органів виконавчої влади з наданням їй спеціального статусу.
Враховано
частково
Стаття 144. Повноваження Державної судової адміністрації України.
1. Державна судова адміністрація України створена для організаційного забезпечення діяльності місцевих, апеляційних та спеціалізованих судів і підзвітна Раді суддів України.
2. В Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі діють управління Державної судової адміністрації України.
3. Державна судова адміністрація України:
1) забезпечує належні умови діяльності місцевих, апеляційних, спеціалізованих судів, кваліфікаційних комісій суддів, Академії суддів України, здійснює матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення органів суддівського самоврядування;
2) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;
3) розробляє і подає Голові Верховного Суду України пропозиції про створення і ліквідацію судів, їх дислокацію та штатну чисельність;
4) визначає кадрові потреби судів та за узгодженням з Радою суддів України і головами відповідних судів вносить подання про введення додаткових посад суддів, прогнозує необхідну потребу в кадрах судів і здійснює офіційні замовлення на підготовку відповідних спеціалістів у системі вищої та середньої юридичної освіти;
5) веде статистичний і персональний облік відомостей про кадри судів, готує матеріали щодо призначення, обрання чи звільнення суддів;
6) створює установи, які забезпечують підвищення кваліфікації суддів і працівників апарату судів, та організовує їх діяльність;
7) організовує проходження навчальної практики у сфері правосуддя і розробляє відповідні програми;
8) організовує роботу по веденню судової статистики, діловодства та архіву;
9) готує матеріали щодо формування бюджету судів та здійснює заходи щодо фінансування судів, органів суддівського самоврядування, а також органів і установ, які входять до її системи, здійснює контроль за витрачанням асигнувань;

7) організовує проходження навчаль-ної практики у сфері правосуддя і розробляє відповідні програми;
8) організовує роботу по веденню су-дової статистики, діловодства та архіву;
9) готує матеріали щодо формування бюджету судів та здійснює заходи щодо фінансування судів, органів суддівського самоврядування, а також органів і установ, які входять до її системи, здійснює контроль за витрачанням асигнувань;
10) здійснює матеріальне і соціальне забезпечення суддів, у тому числі тих, які перебувають у відставці, а також працівників апарату судів;
11) забезпечує медичне обслугову-вання і санаторно-курортне лікування суддів та працівників апарату судів, а також вживає заходів щодо забезпе-чення їх благоустроєним житлом;
12) у взаємодії з органами суддів-ського самоврядування, судами та правоохоронними органами забезпе-чує незалежність, недоторканність і безпеку суддів;
13) організовує будівництво і ремонт будинків та приміщень судів, а також їх технічне оснащення шляхом виділення коштів на його придбання;
14) організовує розроблення і впро-вадження в судах комп'ютеризації для судочинства, діловодства та ін-формаційно-нормативного забезпе-чення судової діяльності;
15) здійснює зв`язки з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав, з метою вдоско-налення організації діяльності судів;
16) забезпечує діяльність служби судових розпорядників;
17) здійснює інші надані їй законо-давством повноваження.
4. Працівники Державної судової адміністрації України є державними службовцями.10) здійснює матеріальне і соціальне забезпечення суддів, у тому числі тих, які перебувають у відставці, а також працівників апарату судів;
11) забезпечує медичне обслуговування і санаторно-курортне лікування суддів та працівників апарату судів, а також вживає заходів щодо забезпечення їх благоустроєним житлом;
12) у взаємодії з органами суддівського самоврядування, судами та правоохоронними органами забезпечує незалежність, недоторканність і безпеку суддів;
13) організовує будівництво і ремонт будинків та приміщень судів, а також їх технічне оснащення шляхом виділення коштів на його придбання;
14) організовує розроблення і впровадження в судах комп'ютеризації для судочинства, діловодства та інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності;
15) здійснює зв`язки з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав, з метою вдосконалення організації діяльності судів;
16) забезпечує діяльність служби судових розпорядників;
17) здійснює інші надані їй законодавством повноваження.
4. Працівники Державної судової адміністрації України є державними службовцями.


Стаття 145. Склад Державної судової адміністрації України

1. Державну судову адміністрацію України очолює голова Державної судової адміністрації України, який призначається на посаду і звільняється з неї Верховною Радою України за поданням Голови Верховного Суду України.
2. Голова Державної судової адміністрації України не може входити до складу органів виконачої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, які мають на меті отримання прибутку, займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої оплачуваної творчої діяльності у вільний від роботи час.
3. Голова Державної судової адміністрації України має заступників, які призначаються на посади і звільняються з них Головою Верховного Суду України за поданням голови Державної судової адміністрації України.
4. Структуру та штатну чисельність Державної судової адміністрації України затверджує Голова Верховного Суду України за поданням Голови Державної судової адміністрації України, погодженим з Радою суддів України.
5. Державна судова адміністрація України та її органи і установи здійснюють свої повноваження, керуючись Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, розпоряд-женнями Голови Верховного Суду України, постановами президії Верховного Суду України, рекомен-даціями з"їзду суддів України, Ради суддів України, наказами і розпорядженнями Голови Державної судової адміністрації України.
39. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Статтю 145 викласти в такій редакції:
Стаття 145. Склад Державної судової адміністрації України
1. Державну судову адміністрацію України очолює голова Державної
судової адміністрації України, який призначається на посаду і звільняється з неї Радою суддів України за подан-ням Голови Верховного Суду України.
2. Голова Державної судової адміні-страції України не може входити до складу органів виконавчої влади, ін-ших державних органів, органів місце-вого самоврядування, а також підпри-ємств, які мають на меті отримання прибутку, займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладаць-кої, наукової та іншої оплачуваної тво-рчої діяльності у вільний від роботи час.
3. Голова Державної судової адміні-страції України має заступників, які призначаються на посади і звільня-ються з них Радою суддів України за поданням голови Державної судової адміністрації України.
4. Структуру та штатну чисельність Державної судової адміністрації Украї-ни затверджує Рада суддів України за поданням Голови Державної судової адміністрації України.
5. Державна судова адміністрація України та її органи і установи здій-снюють свої повноваження, керуючись Конституцією України, цим Законом, Актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими норма-тивно-правовими актами, постановами президії Верховного Суду України, рекомендаціями з'їзду суддів України, Ради суддів України, наказами і розпорядженнями Голови Державної судової адміністрації України.
6. Державна судова адміністрація України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного
Враховано
Стаття 145. Склад Державної судової адміністрації України

1. Державну судову адміністрацію
України очолює голова Державної
судової адміністрації України, який призначається на посаду і звільняється з неї Радою суддів України шляхом таємного голосування за поданням Голови Верховного Суду України.
2. Голова Державної судової адміністрації України не може входити до складу органів виконачої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, які мають на меті отримання прибутку, займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької, наукової та іншої оплачуваної творчої діяльності у вільний від роботи час.
3. Голова Державної судової адміністрації України має заступників, які призначаються на посади і звільняються з них шляхом таємного голосування Радою суддів України за поданням голови Державної судової адміністрації України.
4. Структуру та штатну чисельність Державної судової адміністрації України затверджує Рада суддів України за поданням Голови Державної судової адміністрації України.
5. Державна судова адміністрація України та її органи і установи здійснюють свої повноваження, керуючись Конституцією України, цим Законом, Актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, постановами президії Верховного Суду України, рекомендаціями з"їзду суддів України, Ради суддів України, наказами і розпорядженнями Голови Державної судової адміністрації України.
6. Державна судова адміністрація України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в установах банку.


6. Державна судова адміністрація України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в установах банку.
Герба України та своїм наймену-ванням, самостійний баланс та рахунки в установах банку.

40. Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 145 викласти в такій редакції:
Стаття 145. Склад Державної судової адміністрації України
1.Державну судову адміністрацію
України очолює голова Державної
Судової адміністрації України, який призначається на посаду і звільняється з неї Верховною Радою України за поданням Голови Верховного Суду України.
2. Голова Державної судової адмі-ністрації України не може входити до складу органів виконачої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, які мають на меті отримання прибутку, займатися підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької, науко-вої та іншої оплачуваної творчої діяльності у вільний від роботи час.
3. Голова Державної судової адміні-страції України має заступників, які призначаються на посади і звільня-ються з них Головою Верховного Суду України за поданням голови Державної судової адміністрації України.
4. Структуру та штатну чисельність Державної судової адміністрації Украї-ни затверджує Голова Верховного Суду України за поданням Голови Дер-жавної судової адміністрації України, погодженим з Радою суддів України.
5.Державна судова адміністрація України та її органи і установи здій-снюють свої повноваження, керуючись Конституцією України, цим Законом, та іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями Голови Верховного суду України, постановами президії Верховного Суду України, рекомендаціями з"їзду суддів України, Ради суддів України, наказами і розпорядженнями голови Державної судової адміністрації України.
6.Державна судова адміністрація Укра-їни є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в установах банку.ВідхиленоВраховано


Відхилено41. Н.д. Задорожній О.В. (Округ №217)
у частині 1 слова: "Верховною Радою України за поданням Голови Верховного Суду України" замінити словами: "Президентом України за поданням Міністра юстиції України";
у частині 3 слова: "Головою Верховного Суду України за поданням Голови Дер-жавної судової адміністрації України" замінити словами: "Президентом України за поданням Міністра юстиції України";
у частині 4 слова: "Голова Верховного Суду України за поданням Голови Дер-жавної судової адміністрації України, погодженим з Радою суддів України" замінити словами: "Кабінет Міністрів України за поданням Голови Держав-ної судової адміністрації України, по-годженим з Міністром юстиції України";
у частині 5 після слів: "цим Законом" замінити текст словами "іншими законодавчими актами та положенням про Державну судову адміністрацію України, яке затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Міністра юстиції України";

42.Президент України Л.Д. Кучма
Голова судової Адміністрації та його заступники, як і керівники інших центральних органів виконавчої влади, мають призначатися Президентом України за поданням Прем"єр-міністра України.
Повноваження Адміністрації, склад її місцевих органів мають визначатися положенням, яке, як і положення всіх інших центральних органів виконавчої влади, затверджуються у встанов-леному порядку.
Структуру і штатну чисельність Адмі-ністрації повинен затверджувати Кабінет міністрів України, як це він робить щодо інших центральних органів виконавчої влади.

ВідхиленоВідхилено43. Н.д.Кармазін (Округ № 134)
У частині першій і третій статті 145 вказати, що призначення Голови Державної судової адміністрації і його заступників проводиться Радою суддів України шляхом таємного голосування.

44. Н.д.Шишкін В.І. (Округ № 133)
До статті 145:
Частину першу викласти в такій редакції:
"1.Державну судову адміністрацію України очолює голова Державної су-дової адміністрації України, який при-значається на посаду і звільняється По-становою Кабінету Міністрів України за рекомендацією Ради суддів України."
Частину четверту викласти в такій редакції:
"4.Структура та штатна чисельність Державної судової адміністрації України затверджується Постановою Кабінету Міністрів України за поданням Голови Державної судової адміністрації України, погодженим з Радою суддів України".

45.Н.д.Бродський М.Ю. (Округ № 215)
Частину першу статті 145 викласти в такій редакції:
"1.Державний Судовий Департамент України, який очолює Голова Держав-ного Судового Департаменту України, призначається і звільняється з посади Президентом України за поданням Міністра юстиції України за погод-женним з Головою Верховного Суду України, є підконтрольний з'їзду суддів України."

46. Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
У частині першій статті 145 слова "Верховною Радою України" замінити словами "з'їздом суддів України"

ВрахованоВідхилено


Відхилено

Відхилено


Стаття 150. Фінансування судів та інших установ судової влади

1.Держава забезпечує повне фінансування та належні умови функціонування судів та інших установ судової влади . У Державному бюджеті України окремим додатком визначаються видатки на утримання Верховного Суду України, кожного вищого спеціалізованого суду та кожного рівня інших судів, Державної судової адміністрації України.
2. Видатки Державного бюджету України на утримання судів та інших установ судової влади захищені безпосередньо Конституцією України і не можуть бути зменшеними.
3. Проекти видатків Державного бюджету на утримання Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів подаються Кабінету Міністрів України головами цих судів самостійно, а інших судів загальної юрисдикції - Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Радою суддів України. У разі незгоди з поданими проектами Кабінет Міністрів України включає їх до проекту Державного бюджету України і додає до них свій висновок.

47. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Статтю 150 викласти в такій редакції:
Стаття 150. Фінансування судів та інших установ судової влади
1.Держава забезпечує повне фінан-сування та належні умови функціону-вання судів та інших установ судової влади. У Державному бюджеті України окремим додатком визначаються видатки на утримання Верховного Суду України, кожного вищого спеціалізованого суду та кожного рівня інших судів, Державної судової адміністрації України.
2. Видатки Державного бюджету України на утримання судів та інших установ судової влади захищені безпо-середньо Конституцією України і не можуть бути зменшеними.
3. Проекти видатків Державного бюджету на утримання Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів подаються Кабінету Міністрів України головами цих судів самостійно, а інших судів загальної юрисдикції - Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Радою суддів України

48. Н.д. Коновалюк В.І. (Округ 62)
Статтю 150 викласти в такій редакції:
Стаття 150. Фінансування судів та інших установ судової влади
1.Держава забезпечує повне фінан-сування та належні умови функціону-вання судів та інших установ судової влади . У Державному бюджеті Украї-ни окремим додатком визначаються видатки на утримання Верховного Су-ду України, кожного вищого спеціалі-зованого суду та кожного рівня інших судів, Державної судової адміністрації України.

2. Видатки Державного бюджету України на утримання судів та інших установ судової влади захищені безпосередньо Конституцією України і не можуть бути зменшеними.Враховано

Останнє речення частини третьої відхилено


Стаття 150. Фінансування судів та інших установ судової влади

1.Держава забезпечує повне фінансування та належні умови функціонування судів та інших установ судової влади . У Державному бюджеті України окремим додатком визначаються видатки на утримання Верховного Суду України, кожного вищого спеціалізованого суду та кожного рівня інших судів, Державної судової адміністрації України.
2. Видатки Державного бюджету України на утримання судів та інших установ судової влади захищені безпосередньо Конституцією України і не можуть бути зменшеними.
3. Проекти видатків Державного бюджету на утримання Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів подаються Кабінету Міністрів України головами цих судів самостійно, а інших судів загальної юрисдикції - Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Радою суддів України3. Попередні проекти видатків Державного бюджету на утримання Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів подаються Кабінету Міністрів України головами цих судів самостійно, а інших судів загальної юрисдикції - Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Радою суддів України.
Кабінет Міністрів України формує про-ект видатків Державного бюджету на утримання судів та інших установ судової влади, враховуючи запро-поновані відповідними органами попередні проекти. У разі незгоди з поданими попередніми проектами Кабінет Міністрів України додає їх та свій висновок щодо їх неприйнятості до проекту Державного бюджету.
49. Н.д. Задорожній О.В. (Округ №217)
До статті 150
Останнє речення частини третьої виключити.

50. Н.д. Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Пропоную врахувати у законопроекті "Про судовий устрій" пропозицію: "Суддя, що має стаж роботи на посаді судді не менше 15 років, при виході у відставку, вважається почесним суддею України"


Враховано


ВідхиленоПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.Цей Закон набирає чинності через три ммісяці з дня його офіційного оопублікування.
2. Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону підготувати для розгляду Верховною Радою України проект закону про статус суддів (у новій редакції).
3. Кабінету Міністрів України: привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти, забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
подати у тримісячний строк після опублікування цього Закону до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавства України, що випливають з цього Закону;
у Державному бюджеті України починаючи з 2000 року та наступних роках передбачити окремими рядками виділення коштів на реформування судової системи України, будівництво будинків правосуддя, створення Державної судової адміністрації України і її структурних підрозділів та Академії суддів України;
у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом вирішити питання про надання Державній судовій адміністрації України та її структурним підрозділам на місцях, Академії суддів України службових приміщень, транспорту та інших матеріально-технічних ресурсів по забезпеченню їх діяльності;
внести на розгляд Верховної Ради України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону проекти Кримінально-процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та Адмі-ністративно-процесуального кодексу України, якими визна-чається новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
4. Голові Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом:
подати у двомісячний строк в порядку, передбаченому цим Законом до Верховної Ради України кандидатуру для призначення на посаду голови Державної судової адміністрації України;
51. Н.д. Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Прикінцеві положення викласти в такій редакці:
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1 1.Цей Закон набирає чинності з дня оофіційного опублікування.
2. Комітету Верховної Ради України з питань правової політики у шести-місячний строк з дня опублікування цього Закону підготувати для розгляду Верховною Радою України проект змін до закону "Про статус суддів" .
3. Кабінету Міністрів України: у трьох-місячний термін привести у відповід-ність з цим Законом нормативно-правові акти по реформуванню судової системи України відповідно до цього Закону, розробити і затвердити Положення про порядок оплати праці народних засідателів і присяжних;
подати у тримісячний строк після опублікування цього Закону до Вер-ховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавства Украї-ни, що випливають з цього Закону;
у Державному бюджеті України почи-наючи з 2001 року та наступних роках передбачати окремими рядками виділення коштів на реформування судової системи України, будівництво будинків правосуддя, створення Державної судової адміністрації України і її структурних підрозділів та Академії суддів України;
у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом вирішити пи-тання про надання Державній судовій адміністрації України та її структурним підрозділам на місцях, Академії суддів України службових приміщень, тран-спорту та інших матеріально-технічних ресурсів по забезпеченню їх діяльності.
4. Голові Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом забезпечити:
подання у двомісячний строк в порядку, передбаченому цим Законом до Ради суддів України кандидатури для призначення на посаду голови Дер-жавної судової адміністрації України;
затвердження в порядку, перед-баченому цим Законом, структури та штатної чисельності Державної судової адміністрації в межах видатків, затвер-джених у Державному бюджеті Украї-ни на забезпечення діяльності судів;
внесення на затвердження в порядку, передбаченому цим Законом, канди-датури на посади заступників голови Державної судової адміністрації.
5. Встановити, що формування Дер-жавної судової адміністрації України здійснюється протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
6. Президії Верховного Суду України та Президії Вищого господарського
Враховано
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1 1.Цей Закон набирає чинності з дня оофіційного опублікування.
2. Комітету Верховної Ради України з питань правової політики у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону підготувати для розгляду Верховною Радою України проект змін до Закону України "Про статус суддів".
3. Кабінету Міністрів України: у трьохмісячний термін привести у відпо-відність з цим Законом нормативно-правові акти по реформуванню судової системи України відповідно до цього Закону, розробити і затвердити Положення про порядок оплати праці народних засідателів і присяжних;
подати у тримісячний строк після опублікування цього Закону до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавства України, що випливають з цього Закону;
у Державному бюджеті України починаючи з 2001 року та наступних роках передбачати окремими рядками виділення коштів на реформування судової системи України, будівництво будинків правосуддя, створення Державної судової адміністрації України і її структурних підрозділів та Академії суддів України;
у тримісячний строк після набрання чинності цим Законом вирішити питання про надання Державній судовій адміністрації України та її структурним підрозділам на місцях, Академії суддів України службових приміщень, транспорту та інших матеріально-технічних ресурсів по забезпеченню їх діяльності.

4. Голові Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом забезпечити:
подання у двомісячний строк в порядку, передбаченому цим Законом до Ради суддів України кандидатури для призначення на посаду голови Державної судової адміністрації України;
затвердження в порядку, передбаченому цим Законом, структури та штатної чисельності Державної судової адміністрації в межах видатків, затвержених у Державному бюджеті України на забезпечення діяльності судів;
внесення на затвердження в порядку, передбаченому цим Законом, кандидатури на посади заступників голови Державної судової адміністрації.
5. Встановити, що формування Державної судової адміністрації України здійснюється протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

6. Голові Верховного Суду України та Голові Вищого господарського суду України у місячний строк після опублікування цього Закону внести подання Президенту України щодо кількості суддів у судах загальної

затвердити в порядку, передбаченому цим Законом, структуру та штатну чисельність Державної судової адміністрації;
внести на затвердження в порядку, передбаченому цим Законом, кандидатури на посади заступників голови Державної судової адміністрації.
5. Встановити, що формування Державної судової адміністрації України здійснюється протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
6. Президії Верховного Суду України та Президії Вищого господарського суду України у шестимісячний строк після опублікування цього Закону визначити у встановленому ним порядку кількість суддів у судах загальної юрисдикції та господарських судах, необхідну для здійснення судочинства відповідно до процесуальних законів, якими встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
7. Голові Державної судової адміністрації України затвердити у встановленому цим Законом порядку структуру та штатну чисельність апарату загальних місцевих та апеляційних судів, місцевих та апеляційних спеціалізованих судів, військових судів гарнізонів у місячний строк після введення в дію процесуальних законів, якими визначається новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
8.Питання утворення Апеляційного Суду України та Господарського апеляційного суду ліквідації міжобласного суду, а також формування судів присяжних та списків народних засідателів відповідно до цього Закону вирішуються після набрання чинності відповідними процесуальними законами, якими встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
9. Визнати такими, що втратили чинність: Закон України "Про судоустрій" (Відомості Верховної Ради УРСР 1981 р., Додаток №24, ст.357; 1992 р. №35, ст.508; 1994 р., №26, ст.204), Закон України "Про арбітражний суд" (Відомості Верхов-

суду України у місячний строк після опублікування цього Закону визначити у встановленому ним порядку кількість суддів у судах загальної юрисдикції та господарських судах, необхідну для здійснення судочинства відповідно до процесуальних законів, якими встано-влюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону, в межах відповідних видатків , затверджених у Державному бюджеті України 2001 року на утримання судів.
7. Голові Державної судової адміні-страції України затвердити у встанов-леному цим Законом порядку струк-туру та штатну чисельність апарату загальних місцевих та апеляційних судів, місцевих та апеляційних спеці-алізованих судів, військових судів гар-нізонів у місячний строк після вве-дення в дію процесуальних законів, якими визначається новий порядок су-дочинства, що випливає з цього Закону.
8. Питання утворення Апеляційного Суду України та Господарського апеляційного суду, ліквідації міжоблас-ного суду, а також формування судів присяжних та списків народних засі-дателів відповідно до цього Закону вирішуються після набрання чинності відповідними процесуальними закона-ми, якими встановлюється новий поря-док судочинства, що випливає з цього Закону. До утворення зазначених судів їх повноваження, визначені процесу-альними законами, здійснюються від-повідними палатами Верховного Суду України та Вищим господарським судом України.
9. Визнати такими, що втратили чинність: Закон України "Про судо-устрій" (Відомості Верховної Ради УРСР 1981 р., Додаток №24, ст.357; 1992 р. №35, ст.508; 1994 р., №26, ст.204;
Закон України "Про арбітражний суд" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №36, ст.469; 1992 р., №32, ст.455, №48, ст.661; 1993 р., №33, ст.348; 1997 р., №18, ст.124);
Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" (Відомості Верховної Ради України, 1994, №22, ст.140);
Закон України "Про органи суд-дівського самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 1994, №22, ст.138).

юрисдикції та господарських судах, необхідної для здійснення судочинства відповідно до процесуальних законів, якими встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону, в межах відповідних видатків , затверджених у Державному бюджеті України 2001 року на утримання судів.
7. Голові Державної судової адміністрації України затвердити у встановленому цим Законом порядку структуру та штатну чисельність апарату місцевих та апеляційних судів, місцевих та апеляційних спеціалізованих судів, військових судів гарнізонів у місячний строк після введення в дію процесуальних законів, якими визначається новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
8. Питання утворення Апеляційного Суду України та Господарського апеляційного суду, ліквідації міжобласного суду, а також формування судів присяжних та списків народних засідателів відповідно до цього Закону вирішуються після набрання чинності відповідними процесуальними законами, якими встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону. До утворення зазначених судів їх повноваження, визначені процесуальними законами, здійснюються відповідними палатами Верховного Суду України та Вищим господарським судом України
9. Визнати такими, що втратили чинність: Закон України "Про судоустрій" (Відомості Верховної Ради УРСР 1981 р., Додаток №24, ст.357; 1992 р. №35, ст.508; 1994 р., №26, ст.204),
Закон України "Про арбітражний суд" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №36, ст.469; 1992 р., №32, ст.455, №48, ст.661; 1993 р., №33, ст.348; 1997 р., №18, ст.124);
Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" (Відомості Верховної Ради України, 1994, №22, ст.140);
Закон України "Про органи суддівського самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 1994, №22, ст.138).


ної Ради України, 1991 р., №36, ст.469; 1992 р., №32, ст.455, №48, ст.661; 1993 р., №33, ст.348; 1997 р., №18, ст.124);
Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" (Відомості Верховної Ради України, 1994, №22, ст.140);
Закон України "Про органи суддівського самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 1994, №22, ст.138).
52. Н.д. Задорожній О.В. (Округ №217)
викласти Прикінцеві положення в такій редакцій:
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Закон України "Про судоустрій" (Відомості Верховної Ради УРСР 1981 р., Додаток №24, ст.357; 1992 р. №35, ст.508; 1994 р., №26, ст.204),
Закон України "Про арбітражний суд" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №36, ст.469; 1992 р., №32, ст.455, №48, ст.661; 1993 р., №33, ст.348; 1997 р., №18, ст.124);
Закон України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" (Відомості Верховної Ради України, 1994, №22, ст.140);
Закон України "Про органи суддів-ського самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 1994, №22, ст.138) вважати такими, що втратили чинність.
3. На протязі двох місяців з дня набрання чинності цим Законом призначити суддів на адміністративні посади голів і заступників голів судів, а також створити відповідно до цього Закону:
1) Вищий господарський суд України із Вищого арбітражного суду України;
2) Вищий адміністративний суд України;
3) апеляційні і місцеві суди на базі Верховного суду Автономної Рес-публіки Крим, обласних, Київсь-кого і Севастопольського міських судів, а також районних (міських) судів, арбітражного суду Автоно-мної Республіки Крим, арбітраж-них судів міст Києва і Севастополя;
4) апеляційний суд України, Апеляційні спеціалізовані суди. Місцеві адміністративні суди;
5) Державну судову адміністрацію України;
6) кваліфікаційні комісії суддів;
7) органи суддівського самовряду-вання.

Враховано
частково4.Судді Вищого арбітражного суду України за їх згодою набувають повноважень суддів Вищого господар-ського суду України.
5.Судді Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київ-ського і Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил, міжоблас-ного суду за їх згодою набувають повноважень суддів відповідних апеляційних судів.
6. Судді районних (міських) судів, Військових судів гарнізонів, арбітраж-них судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за їх згодою набувають повноважень суддів відповідних місцевих судів.
7. За суддями новоутворених судів загальної юрисдикції зберігаються умови матеріального і соціально-побутового забезпечення, що діяли для них на час прийняття цього Закону.
8. До сформування системи судів загаль-ної юрисдикції відповідно до цього Закону суди України здійснюють свої повноваження на підставі чинного законодавства.
9. Кабінету Міністрів України здійснити фінансування заходів по реформуванню судової системи України відповідно до цього Закону.
10. Кабінету Міністрів України у двомі-сячний термін привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти. Підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів щодо приведення законодавства України у відповідність з цим Законом.
11. Покласти на Президента України та Кабінет Міністрів України організацію і проведення судової реформи відповідно до цього Закону.
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Районні, районні у місті, міські (міськрайонні) суди, військові суди гарнізонів після набрання чинності цим Законом набувають статусу загальних місцевих судів і продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у кримінальних, цивільних справах та справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, віднесених процесуальним законом до їх підсудності, - до введення в дію відповідних процесуальних законів, якими встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
2. Голови районних, районних у місті, міських (міськрайонних) судів, військових судів гарнізонів, обрані або призначені на посаду голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови загального місцевого суду, передбачені цим Законом, - до обрання на посаду голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу голів місцевих судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом трьох років з дня набрання чинності даним Законом.
3. Заступники голів районних, районних у місті, міських (міськрайонних) судів, військових судів гарнізонів, обрані або призначені на посаду заступника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження заступника голови загального місцевого суду, передбачені цим Законом, - до обрання на посаду заступника голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу заступників голів звичайних місцевих судів відповідно до цього Закону здійснюються протягом трьох років з дня набрання чинності даним Законом.
53. Н.д. Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Перехідні положення викласти в такій редакції:
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Районні, районні у місті, міські (міськрайонні) суди, військові суди гарнізонів після набрання чинності цим Законом набувають статусу загальних місцевих судів і продовжують здійс-нювати у встановленому порядку судочинство у кримінальних, цивіль-них справах та справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, віднесених процесуальним законом до їх підсудності, - до введення в дію від-повідних процесуальних законів, якими встановлюється новий порядок судо-чинства, що випливає з цього Закону.
2. Голови районних, районних у місті, міських (міськрайонних) судів, війсь-кових судів гарнізонів, обрані або при-значені на посаду голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови загального місцевого суду, передбачені цим Законом, - до закінчення строку на який вони обрані чи призначені, а голови зазначених судів, обрані чи призначені на посади після прийняття Конституції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання чи призначення та до обрання на посаду голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу голів місцевих судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
3. Заступники голів районних, районних у місті, міських (міськ-районних) судів, військових судів гарнізонів, обрані або призначені на посаду заступника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження заступника голови загального місцевого суду, передбачені цим Законом, - до закінчення строку на який вони обрані чи призначені, а заступники голів зазначених судів, обрані чи призначені на посади після прийняття Консти-туції України - до закінчення п"ятиріч-
Враховано
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Районні, районні у місті, міські (міськрайонні) суди, військові суди гарнізонів після набрання чинності цим Законом набувають статусу місцевих судів і продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у кримінальних, цивільних справах та справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, віднесених процесуальним законом до їх підсудності, - до введення в дію відповідних процесуальних законів, якими встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
2. Голови районних, районних у місті, міських (міськрайонних) судів, військових судів гарнізонів, обрані або призначені на посаду голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови місцевого суду, передбачені цим Законом, - до закінчення строку на який вони обрані чи призначені, а голови зазначених судів, обрані чи призначені на посади після прийняття Конституції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання чи призначення та до обрання на посаду голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу голів місцевих судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
3. Заступники голів районних, районних у місті, міських (міськрайонних) судів, військових судів гарнізонів, обрані або призначені на посаду заступника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження заступника голови місцевого суду, передбачені цим Законом, - до закінчення строку на який вони обрані чи призначені, а заступники голів зазначених судів, обрані чи призначені на посади після прийняття Конституції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання чи призначення та до обрання на посаду заступника голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу заступників голів місцевих судів відповідно до цього Закону здійснюються протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

4. Судді районних, районних у місті, міських (міськрайонних) судів, військових судів гарнізонів після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження суддів місцевого суду, передбачені цим Законом.
5. Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські суди, військові суди регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом набувають статусу загальних апеляційних судів відповідно до цього Закону та продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у кримінальних, цивільних справах та справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, віднесених процесуальним законом до їх підсудності, - до введення в дію відповідних процесуальних законів, якими встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
6. Голови Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил, обрані або призначені на посаду голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови загального апеляційного суду, передбачені цим Законом, - до обрання на посаду голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу голів загальних апеляційних судів відповідно до цього Закону здійснюються протягом двох років з дня набрання чинності даним Законом.
ного строку з дня обрання чи призначення та до обрання на посаду заступника голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу заступників голів звичайних місцевих судів відповідно до цього Закону здійснюються протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
4. Судді районних, районних у місті, міських (міськрайонних) судів, війсь-кових судів гарнізонів після набрання чинності цим Законом здійснюють пов-новаження суддів місцевого суду, передбачені цим Законом, до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.
5. Верховний Суд Автономної Рес-публіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські суди, військо-ві суди регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Зако-ном набувають статусу загальних апеляційних судів відповідно до цього Закону та продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у кримінальних, цивільних справах та справах, що виникають з адміністра-тивно-правових відносин, віднесених процесуальним законом до їх підсуд-ності, - до введення в дію відповідних процесуальних законів, якими встано-влюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
6. Голови Верховного Суду Автоном-ної Республіки Крим, обласних, Київ-ського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил, обрані або призначені на посаду голови суду до набрання чинності цим Законом, здій-снюють повноваження голови загаль-ного апеляційного суду, передбачені цим Законом, - до закінчення строку на

4. Судді районних, районних у місті, міських (міськрайонних) судів, військових судів гарнізонів після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження суддів місцевого суду, передбачені цим Законом, до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.
5. Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольсь-кий міські суди, військові суди регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом набувають статусу апеляційних судів відповідно до цього Закону та продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у кримінальних, цивільних справах та справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, віднесених процесуальним законом до їх підсудності, - до введення в дію відповідних процесуальних законів, якими встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
6. Голови Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил, обрані або призначені на посаду голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови апеляційного суду, передбачені цим Законом, - до закінчення строку на який вони обрані чи призначені, а голови зазначених судів, обрані чи призначені на посади після прийняття Конституції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання чи призначення та до обрання на посаду голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу голів апеляційних судів відповідно до цього Закону здійснюються протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.


7. Заступники голови Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопо-льського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил, обрані або призначені на посаду заступника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження першого заступника або заступника голови загального апеляційного суду, передбачені цим Законом, - до обрання на посаду першого заступника (заступника) голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу заступників голів загальних апеляційних судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом двох років з дня набрання чинності даним Законом.
8. Судові колегії у кримінальних та цивільних справах Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів з дня набрання чинності цим Законом іменуються відповідно судовими палатами у кримінальних справах та судовими палатами у цивільних справах зазначених апеляційних судів. Голови судових колегій у кримінальних та цивільних справах названих судів, обрані або призначені на посаду до набрання чинності цим Законом, здійснюють передбачені цим Законом повноваження заступника голови загального апеляційного суду - голови судової палати,- до обрання на посади заступників голови суду - голів судових палат відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу заступників голів судів - голів судових палат та заступників голів судових палат загальних апеляційних судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності даним Законом.

який вони обрані чи призначені, а голови зазначених судів, обрані чи призначені на посади після прийняття Конституції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання чи призначення та до обрання на посаду голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу голів загальних апеляційних судів відповідно до цього Закону здійснюються протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
7. Заступники голови Верховного Суду Автономної Республіки Крим, облас-них, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регі-онів та Військово-Морських Сил, обрані або призначені на посаду зас-тупника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження першого заступника або заступника голови загального апеля-ційного суду, передбачені цим Законом, - до закінчення строку на який вони обрані чи призначені, а заступники голів зазначених судів, обрані чи призначені на посади після прийняття Конституції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання чи призначення та до обрання на посаду першого заступника (заступ-ника) голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу заступників голів загальних апеляційних судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
8. Судові колегії у кримінальних та цивільних справах Верховного Суду Автономної Республіки Крим, облас-них, Київського та Севастопольського міських судів з дня набрання чинності цим Законом іменуються відповідно судовими палатами у кримінальних справах та судовими палатами у ци-вільних справах зазначених апеляцій-них судів набувають статусу судових палат апеляційних судів. Голови судових колегій у кримінальних та цивільних справах названих судів, обрані або призначені на посаду до

7. Заступники голови Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил, обрані або призначені на посаду заступника голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження першого заступника або заступника голови апеляційного суду, передбачені цим Законом, - до закінчення строку на який вони обрані чи призначені, а заступники голів зазначених судів, обрані чи призначені на посади після прийняття Конституції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання чи призначення та до обрання на посаду першого заступника (заступника) голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу заступників голів апеляційних судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
8. Судові колегії у кримінальних та цивільних справах Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів з дня набрання чинності цим Законом іменуються відповідно судовими палатами у кримінальних справах та судовими палатами у цивільних справах зазначених апеляційних судів набувають статусу судових палат апеляційних судів. Голови судових колегій у кримінальних та цивільних справах названих судів, обрані або призначені на посаду до набрання чинності цим Законом, здійснюють передбачені цим Законом повноваження заступника голови апеляційного суду - голови судової палати,- до закінчення строку на який вони обрані чи призначені, а голови зазначених колегій, обрані чи призначені на посади після прийняття Конституції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання чи призначення та до обрання на посади заступників голови суду - голів судових палат відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу заступників голів судів - голів судових палат та заступників голів судових палат апеляційних судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

9. Судді Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді апеляційного суду, передбачені цим Законом.
10. Президії Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів після набрання чинності даним Законом здійснюють повноваження
президії загального апеляційного суду,
передбачені цим Законом, - до сформування президій зазначених судів у порядку, встановленому цим Законом.
Формування президій апеляційних судів відповідно до цього Закону здійсюються протягом двох років з дня набрання чинності даним Законом.
. Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські арбітражні суди після набрання чинності цим Законом іменуються господарськими судами і набувають статусу спеціалізованих місцевих судів, передбаченого цим Законом.
Зазначені суди продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у господарських справах, віднесених процесуальним законом до їх підсудності, - до введення в дію відповідного процесуального закону, яким встановлюється новий порядок удочинства, що випливає з цього Закону.

набрання чинності цим Законом, здій-снюють передбачені цим Законом пов-новаження заступника голови загаль-ного апеляційного суду - голови судо-вої палати,- до закінчення строку на який вони обрані чи призначені, а голови зазначених колегій, обрані чи призначені на посади після прийняття Конституції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання чи призначення та до обрання на посади заступників голови суду - голів судо-вих палат відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом. Формування складу заступників голів судів - голів судових палат та заступ-ників голів судових палат загальних апеляційних судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
9. Судді Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київсь-кого та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил після набран-ня чинності цим Законом здійснюють повноваження судді апеляційного суду, передбачені цим Законом, до закін-чення строку, на який вони обрані чи призначені.
10. Президії Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження президії загального апеляційного суду, передбачені цим Законом, - до сформування президій зазначених судів у порядку, встановленому цим Законом.
Формування президій апеляційних судів відповідно до цього Закону здійсюються протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.


9. Судді Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді апеляційно-го суду, передбачені цим Законом, до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.
10. Президії Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження президії апеляційного суду, передбачені цим Законом, - до сформування президій зазначених судів у порядку, встановленому цим Законом.
Формування президій апеляційних судів відповідно до цього Закону здійсюються протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
11. Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські арбітражні суди після набрання чинності цим Законом іменуються господарськими судами і набувають статусу спеціалізованих місцевих судів, передбаченого цим Законом.
Зазначені суди продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у господарських справах, віднесених процесуальним законом до їх підсудності, - до введення в дію відповідного процесуального закону, яким встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
12. Голови арбітражних судів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів, обрані або призначені на посаду голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови спеціалізованого місцевого суду, передбачені цим Законом, - до обрання на посаду голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.


12. Голови арбітражних судів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів, обрані або призначені на посаду голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови спеціалізованого місцевого суду, передбачені цим Законом, - до обрання на посаду голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу голів господарських місцевих судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом трьох років з дня набрання чинності даним Законом.
13. Заступники голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севасто-польського міських арбітражних судів, обрані або призначені на посаду першого заступника (засту-пника) голови суду до набрання чин-ності даним Законом, здійснюють повноваження першого заступника чи заступника голови місцевого спе-ціалізованого суду, передбачені цим Законом, - до обрання першого заступника (заступника) голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
14. Судді арбітражних судів Автоно-мної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді міс-цевого господарського суду, перед-бачені цим Законом.
11. Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські арбітражні суди після набрання чинності цим Законом іменуються господарськими судами і набувають статусу спеці-алізованих місцевих судів, передба-ченого цим Законом.
Зазначені суди продовжують здій-снювати у встановленому порядку судочинство у господарських справах, віднесених процесуальним законом до їх підсудності, - до введення в дію від-повідного процесуального закону, яким встановлюється новий порядок судо-чинства, що випливає з цього Закону.
12. Голови арбітражних судів Авто-номної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського місь-ких арбітражних судів, обрані або при-значені на посаду голови суду до наб-рання чинності цим Законом, здійсню-ють повноваження голови спеціалізова-ного місцевого суду, передбачені цим Законом, - до обрання на посаду голови відповідного суду в порядку, встано-вленому цим Законом.
Формування складу голів господар-ських місцевих судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
13. Заступники голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, облас-них, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів, обрані або призначені на посаду першого засту-пника (заступника) голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження першого заступника чи заступника голови міс-цевого спеціалізованого суду, передба-чені цим Законом, - до обрання першо-го заступника (заступника) голови від-повідного суду в порядку, встановле-ному цим Законом.

Формування складу голів господарських місцевих судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
13. Заступники голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів, обрані або призначені на посаду першого заступника (заступника) голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження першого заступника чи заступника голови місцевого спеціалізованого суду, передбачені цим Законом, - до обрання першого заступника (заступника) голови відповідного суду в порядку, встановленому цим Законом.
Формування складу заступників голів господарських судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
14. Судді арбітражних судів Авто-номної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді місцевого господарського суду, передбачені цим Законом, до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.
15. Встановити, що Апеляційний господарсь-кий суд створюється на протязі шести місяців на базі судової колегії з розгляду спорів Вищого арбітражного суду України і до його складу зараховуються, за згодою, на посаду Голови суду - заступник Голови - голова судової колегії з розгляду спорів Вищого арбітражного суду України, а на посади суддів - судді зазначеної колегії, за їх згодою, з наданням цим посадовим особам нових повноважень на термін, визначений на час їх призначення або обрання до Вищого арбітражного суду України із збереженням рівня умов матеріального і соціально-побутового забезпечення, діючого на той час.

15. Встановити, що Апеляційний господарський суд створюється на базі судової колегії з розгляду спорів Вищого арбітражного суду України і до його складу зараховуються на посаду Голови суду - заступник Голови - голова судової колегії з роз-гляду спорів Вищого арбітражного суду України, а на посади суддів - судді зазначеної колегії з наданням цим посадовим особам нових повно-важень на термін, визначений на час їх призначення або обрання до Вищого арбітражного суду України із збереженням рівня умов матері-ального і соціально-побутового забезпечення, діючого на той час.
16. Вищий арбітражний суд України після набрання чинності цим Законом іменується Вищим господарським судом України, набуває статусу вищого спеціалізованого суду, перед-баченого цим Законом, та здійснює повноваження вищого спеціалізова-ного суду, зазначені у статті 43 цього Закону, за винятком повноважень щодо розгляду судових справ.
Вищий арбітражний суд України після набрання чинності цим Законом продовжує здійснювати у встанов-леному порядку судочинство у госпо-дарських справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом, - до введення в дію відповідного процесуального закону, яким встано-влюється новий порядок судочин-ства, що випливає з цього Закону.
17. Голова Вищого арбітражного суду, обраний на посаду голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснює повноваження голови ви-щого спеціалізованого суду, передба-чені цим Законом, - до обрання на посаду голови Вищого господар-ського суду в порядку, встановле-ному цим Законом.
Формування складу заступників голів господарських судів відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
14. Судді арбітражних судів Авто-номної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського місь-ких арбітражних судів після набрання чинності цим Законом здійснюють пов-новаження судді місцевого господар-ського суду, передбачені цим Законом, до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.
15. Встановити, що Апеляційний господарський суд створюється на протязі шести місяців на базі судової колегії з розгляду спорів Вищого арбітражного суду України і до його складу зараховуються, за згодою, на посаду Голови суду - заступник Голови - голова судової колегії з розгляду спорів Вищого арбітражного суду України, а на посади суддів - судді зазначеної колегії, за їх згодою, з наданням цим посадовим особам нових повноважень на термін, визначений на час їх призначення або обрання до Вищого арбітражного суду України із збереженням рівня умов матеріального і соціально-побутового забезпечення, діючого на той час.

16. Вищий господарський суд України після набрання чинності цим Законом іменується Вищим господарським судом України, набуває статусу вищого спеціалізованого суду, передбаченого цим Законом, та здійснює повноважен-ня вищого спеціалізованого суду, зазначені у статті 43 цього Закону, за винятком повноважень щодо розгляду судових справ.
Вищий арбітражний суд України після набрання чинності цим Законом


16. Вищий арбітражний суд України після набрання чинності цим Законом іменується Вищим господарським судом України, набу-ває статусу вищого спеціалізованого суду, передбаченого цим Законом, та здійснює пов-новаження вищого спеціалізованого суду, зазначені у статті 43 цього Закону, за винятком повноважень щодо розгляду судо-вих справ.
Вищий арбітражний суд України після набрання чинності цим Законом продовжує здійснювати у встановленому порядку судо-чинство у господарських справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом, - до введення в дію відповідного процесу-ального закону, яким встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
17. Голова Вищого арбітражного суду, обра-ний на посаду голови суду до набрання чин-ності цим Законом, здійснює повноваження голови вищого спеціалізованого суду, перед-бачені цим Законом до закінчення строку, на який його обрано чи призначено та до обран-ня на посаду голови Вищого господарського суду в порядку, встановленому цим Законом.
Обрання на посаду голови Вищого госпо-дарського суду здійснюється на протязі шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
18. Перший заступник та заступники голови Вищого арбітражного суду України, обрані на посаду першого заступника (заступника) голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження заступ-ників голови вищого спеціалізованого суду, передбачені цим Законом, - до обрання на посаду першого заступника голови Вищого господарського суду України та заступників голови -голів судових палат Вищого госпо-дарського суду України в порядку, встанов-леному цим Законом.
Обрання на посаду заступників голови Вищого господарського суду здійснюється протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

18. Перший заступник та заступники голови Вищого арбітражного суду України, обрані на посаду першого заступника (заступника) голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження заступ-ників голови вищого спеціалізова-ного суду, передбачені цим Законом, - до обрання на посаду першого заступника голови Вищого господа-рського суду України та заступників голови -голів судових палат Вищого господарського суду України в по-рядку, встановленому цим Законом.
19. Судді Вищого арбітражного суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді вищого спеціалізованого суду, передбачені даним Законом.
20. Президія Вищого арбітражного суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження президії вищого спеціалізованого суду, передбачені цим Законом.
Формування Президії Вищого гос-подарського суду України відповідно до цього Закону здійснюється протя-гом двох років з дня набрання чинності цим Законом.
21. Пленум Вищого арбітражного суду України після набрання чинності цим Законом здійснює пов-новаження Пленуму вищого спеціалі-зованого суду, передбачені цим Законом.
Формування Пленуму Вищого гос-подарського суду України відповідно до цього Закону здійснюється протя-гом двох років з дня набрання чинності цим Законом.
продовжує здійснювати у встанов-леному порядку судочинство у госпо-дарських справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом, - до введення в дію відповідного проце-суального закону, яким встановлюється новий порядок судочинства, що випли-ває з цього Закону.
17. Голова Вищого арбітражного суду, обраний на посаду голови суду до наб-рання чинності цим Законом, здійснює повноваження голови вищого спеціалі-зованого суду, передбачені цим Законом до закінчення строку, на який його обрано чи призначено та до обрання на посаду голови Вищого господарського суду в порядку, встановленому цим Законом.
Обрання на посаду голови Вищого господарського суду здійснюється на протязі шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
18. Перший заступник та заступники голови Вищого арбітражного суду України, обрані на посаду першого заступника (заступника) голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження заступників голови вищого спеціалізованого суду, передбачені цим Законом, - до обрання на посаду першого заступника голови Вищого господарського суду України та заступників голови - голів судових палат Вищого господарського суду України в порядку, встановленому цим Законом.
Обрання на посаду заступників голови Вищого господарського суду здійснюється протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.
19. Судді Вищого арбітражного суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді вищого спеціалізованого суду, передбачені цим Законом до закінчен-ня строку, на який їх обрано чи призначено.


19. Судді Вищого арбітражного суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді вищого спеціалізованого суду, передбачені цим Законом до закінчення строку, на який їх обрано чи призначено.
20. Президія Вищого арбітражного суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження президії вищого спеціалізованого суду, передбачені цим Законом.
Формування президії Вищого гос-подарського суду України відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
21. Пленум Вищого арбітражного суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження Пленуму вищого спеціалізованого суду, передбачені цим Законом.
Формування Пленуму Вищого господар-ського суду України відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
22. Голови та заступники голів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітражних судів, Голова Вищого арбітражного суду України та його заступники, Президія та Пленум Вищого арбітражного суду України після набрання чинності цим Законом продовжують виконувати у встановленому порядку повноваження щодо здійснення судочинства у господарських справах відповідно до процесуального закону, - до введення в дію відповідного процесуального закону, яким встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.


22. Голови та заступники голів арбітражних судів Автономної Респу-бліки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітраж-них судів, Голова Вищого арбітраж-ного суду України та його заступ-ники, Президія та Пленум Вищого арбітражного суду України після наб-рання чинності цим Законом продо-вжують виконувати у встановленому порядку повноваження щодо здійс-нення судочинства у господарських справах відповідно до процесуаль-ного закону, - до введення в дію відповідного процесуального закону, яким встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
23. Верховний Суд України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження, передбачені цим Законом, та продовжує здійсню-вати інші надані йому законом повноваження для забезпечення належного функціонування системи судів загальної юрисдикції, - до введення в дію цього Закону в повному обсязі.
24. Голова Верховного Суду України, обраний на посаду голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснює повноваження Голови Вер-ховного Суду України, передбачені цим Законом, - до обрання на посаду Голови Верховного Суду України в порядку, встановленому цим Законом.
25. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України, обрані на вказані посади до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження першого заступника та заступників Голови Верховного Суду України, передбачені цим Законом, - до обрання на ці посади в порядку, встановленому даним Законом.

20. Президія Вищого арбітражного суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження президії вищого спеціалізованого суду, передбачені цим Законом.
Формування президії Вищого гос-подарського суду України відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
21. Пленум Вищого арбітражного суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження Пленуму вищого спеціалізованого суду, передбачені цим Законом.
Формування Пленуму Вищого госпо-дарського суду України відповідно до цього Закону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
22. Голови та заступники голів арбі-тражних судів Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських арбітраж-них судів, Голова Вищого арбітражно-го суду України та його заступники, Президія та Пленум Вищого арбітраж-ного суду України після набрання чинності цим Законом продовжують виконувати у встановленому порядку повноваження щодо здійснення судо-чинства у господарських справах відповідно до процесуального закону, - до введення в дію відповідного про-цесуального закону, яким встановлю-ється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
23. Верховний Суд України після на-брання чинності цим Законом здійснює повноваження, передбачені цим Зако-ном, та продовжує здійснювати інші надані йому законом повноваження для забезпечення належного функціонуван-ня системи судів загальної юрисдикції, - до введення в дію відповідних проце-суальних законів, якими встановлю-ється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.

23. Верховний Суд України після набрання чинності цим Законом здійснює повнова-ження, передбачені цим Законом, та продов-жує здійснювати інші надані йому законом повноваження для забезпечення належного функціонування системи судів загальної юрисдикції, - до введення в дію відповідних процесуальних законів, якими встановлю-ється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
24. Голова Верховного Суду України, обраний на посаду голови суду до набрання чинності цим Законом, здійснює повнова-ження Голови Верховного Суду України, передбачені цим Законом, - до закінчення строку повноважень, на який його обрано, та до обрання на посаду Голови Верховного Суду України в порядку, встановленому цим Законом.
25. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України, обрані на вказані посади до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження першого заступника та заступників Голови Верховного Суду України, передбачені цим Законом, - до закінчення строку, на який вони обрані (затверджені) на зазначені посади та до обрання на ці посади в порядку, встановленому цим Законом.
26. Судові колегії у кримінальних, цивільних справах та військова колегія Верховного Суду України з дня набрання чинності цим Законом іменуються відповідно Судовою палатою в кримінальних справах, Судовою палатою в цивільних справах, Судовою військовою палатою Верховного Суду України та набувають статусу судових палат Верховного Суду України.
Голови судових колегій у кримінальних, цивільних справах та військової колегії Верховного Суду України, затверджені на вказані посади до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови судової палати Верховного Суду України, передбачені цим Законом, - до закінчення строку, на який вони затверджені на зазначені посади та до обрання голови відповідної судової палати в порядку, встановленому цим Законом.

26. Судові колегії у кримінальних , цивільних справах та військова колегія Верховного Суду України з дня набрання чинності цим Законом іменуються відповідно Судовою палатою у кримінальних справах, Судовою палатою у цивільних справах та Судовою військовою палатою Верховного Суду України.
Голови судових колегій у кримі-нальних, цивільних справах та війсь-кової колегії Верховного Суду України, обрані на вказані посади до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голови судової палати Верховного Суду України, передбачені цим Законом, - до обрання голови відповідної судо-вої палати в порядку, встановленому цим Законом.
Заступники голів судових колегій у кримінальних, цивільних справах та військової колегії Верховного Суду України, обрані на вказані посади до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження заступ-ників голів судових палат Верхов-ного Суду України, передбачені цим Законом, - до обрання заступника голови відповідної палати Верховного Суду України в порядку, встановленому цим Законом.
27. Судді Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді Верховного Суду України, перед-бачені цим Законом.
Порядок звільнення суддів з адміністративних посад у Верхо-вному Суді України, встановлений у статті 65 цього Закону, застосову-ється щодо тих посадових осіб, які були обрані на посади відповідно до цього Закону після набрання ним чинності.
24. Голова Верховного Суду України, обраний на посаду голови суду до наб-рання чинності цим Законом, здійснює повноваження Голови Верховного Суду України, передбачені цим Законом, - до закінчення строку повноважень, на який його обрано, та до обрання на посаду Голови Верховного Суду України в порядку, встановленому цим Законом.
25. Перший заступник та заступники Голови Верховного Суду України, обрані на вказані посади до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження першого заступника та заступників Голови Верховного Суду України, передбачені цим Законом, - до закінчення строку, на який вони обрані (затверджені) на зазначені посади та до обрання на ці посади в порядку, встановленому цим Законом.
26. Судові колегії у кримінальних, цивільних справах та військова колегія Верховного Суду України з дня наб-рання чинності цим Законом імену-ються відповідно Судовою палатою в кримінальних справах, Судовою пала-тою в цивільних справах, Судовою військовою палатою Верховного Суду України та набувають статусу судових палат Верховного Суду України.
Голови судових колегій у кримі-нальних, цивільних справах та війсь-кової колегії Верховного Суду Украї-ни, затверджені на вказані посади до набрання чинності цим Законом, здійс-нюють повноваження голови судової палати Верховного Суду України, передбачені цим Законом, - до закін-чення строку, на який вони затверджені на зазначені посади та до обрання голови відповідної судової палати в порядку, встановленому цим Законом.
Заступники голів судових колегій у кримінальних, цивільних справах та військової колегії Верховного Суду України, обрані (затверджені) на вказа-

Заступники голів судових колегій у кримінальних, цивільних справах та військової колегії Верховного Суду України, обрані (затверджені) на вказані посади до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження заступників голів судових палат Верховного Суду України, передбачені цим Законом, - до закінчення строку, на який вони обрані (затверджені) на ці посади, а при обранні (затвердженні) після прийняття Конституції України - до закінчення п"яти-річного строку з дня обрання, та до обрання заступника голови відповідної палати Верхо-вного Суду України в порядку, встанов-леному цим Законом.
Формування Судової палати в адміністративних справах та Судової палати в господарських справах у Верховному Суді України в межах його штатної чисельності здійснюється на протязі трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
27. Судді Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді Верховного Суду України, передбачені цим Законом, до закінчення строку, на який вони обрані.
Порядок звільнення суддів з адміністративних посад у Верховному Суді України, встановлений у статті 64 цього Закону, застосовується щодо тих посадових осіб, які були обрані на посади відповідно до цього Закону після набрання ним чинності.
28. Президія Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження Президії Верховного Суду України, передбачені цим Законом.
Формування Президії Верховного Суду України відповідно до цього Закону здійсню-ється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
29. Пленум Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом, здійснює повноваження Пленуму Верховного Суду України, передбачені цим Законом, та продо-вжує здійснювати у встановленому процесу-альним законом порядку судочинство до введення в дію відповідного процесуального

28. Президія Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження Президії Верховного Суду України, передбачені цим Законом.
Формування Президії Верховного Суду України відповідно до цього Закону здійснюється протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.
29. Пленум Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження Пленуму Верховного Суду України, передбачені цим Законом.
30. Голови та заступники голів Верховного Суду Автономної Респу-бліки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил, президії цих судів, Голова Верховного Суду України та його заступники після набрання чинності цим Законом продовжують виконувати у встано-вленому порядку повноваження щодо здійснення судочинства у кримі-нальних, цивільних справах та спра-вах, що виникають з адміністратив-но-правових відносин, згідно з чин-ними процесуальними законами, - до введення в дію відповідних проце-суальних законів, якими встановлю-ється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
31. Після набрання чинності цим Законом повноваження передбачених ним адміністративних місцевих судів здійснюють місцеві суди в порядку, встановленому процесуальним законом, в тому числі шляхом запровадження спеціалізації суддів з розгляду справ адміністративної юрисдикції, - до введення в дію відповідного процесуального закону, яким встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
ні посади до набрання чинності цим Законом, здійснюють повнова-ження заступників голів судових палат Верховного Суду України, передбачені цим Законом, - до закінчення строку, на який вони обрані (затверджені) на ці посади, а при обранні (затвердженні) після прийняття Консти-туції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання, та до обрання заступника голови відповідної палати Верховного Суду України в порядку, встановле-ному цим Законом.
Формування Судової палати в адміністративних справах та Судової палати в господарських справах у Верховному Суді України в межах його штатної чисельності здійснюється на протязі трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
27. Судді Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді Верховного Суду України, передбачені цим Законом, до закінчення строку, на який вони обрані.
Порядок звільнення суддів з адміністративних посад у Верховному Суді України, встановлений у статті 64 цього Закону, застосовується щодо тих посадових осіб, які були обрані на посади відповідно до цього Закону після набрання ним чинності.
28. Президія Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження Президії Верховного Суду України, передбачені цим Законом.
Формування Президії Верховного Суду України відповідно до цього За-кону здійснюється протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.
29. Пленум Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом, здійснює повноваження Пленуму Вер-ховного Суду України, передбачені цим Законом, та продовжує здійсню-вати у встановленому процесуальним

законодавства, яким встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
30. Голови та заступники голів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил, президії цих судів, Голова Верховного Суду України та його заступники після набрання чинності цим Законом продовжують виконувати у вста-новленому порядку повноваження щодо здійснення судочинства у кримінальних, ци-вільних справах та справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, згідно з чинними процесуальними законами, - до вве-дення в дію відповідних процесуальних зако-нів, якими встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
31. Після набрання чинності цим Законом повноваження передбачених ним адміністративних місцевих судів здійснюють місцеві суди в порядку, встановленому процесуальним законом, в тому числі шляхом запровадження спеціалізації суддів з розгляду справ адміністративної юрисдикції, - до введення в дію відповідного процесуального закону, яким встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
32. Для забезпечення спеціалізації судочинства в адміністративних справах до створення відповідно до цього Закону системи адміністративних судів у апеляційних судах, Верховному Суді України, після набрання чинності цим Законом утворюються судові палати в адміністративних справах, які забезпечують розгляд справ, віднесених процесуальним законом до справ, що виникають з адміністративно-правових відносин, - до введення в дію відповідного процесуального закону, яким встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
Судові палати в адміністративних справах зазначених судів формуються в порядку, встановленому цим Законом, та здійснюють повноваження, передбачені цим Законом для судових палат відповідних судів.

32. Для забезпечення спеціалізації судочинства в адміністративних справах до створення відповідно до цього Закону системи адміні-стративних судів у апеляційних судах, Апеляційному Суді України та Верховному Суді України після набрання чинності цим Законом утворюються судові палати в адміністративних справах, віднесе-них процесуальним законом до їх підсудності, - до введення в дію відповідного процесуального закону, яким встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
Судові палати в адміністративних справах зазначених судів форму-ються в порядку, встановленому цим Законом, та здійснюють повнова-ження, передбачені цим Законом для судових палат відповідних судів.

законом порядку судочинство до введення в дію відповідного процесу-ального законодавства, яким встанов-люється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.
30. Голови та заступники голів Вер-ховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Сева-стопольського міських судів, військо-вих судів регіонів та Військово-Мор-ських Сил, президії цих судів, Голова Верховного Суду України та його за-ступники після набрання чинності цим Законом продовжують виконувати у встановленому порядку повноваження щодо здійснення судочинства у кримі-нальних, цивільних справах та справах, що виникають з адміністративно-пра-вових відносин, згідно з чинними про-цесуальними законами, - до введення в дію відповідних процесуальних зако-нів, якими встановлюється новий поря-док судочинства, що випливає з цього Закону.
31. Після набрання чинності цим Законом повноваження передбачених ним адміністративних місцевих судів здійснюють місцеві суди в порядку, встановленому процесуальним зако-ном, в тому числі шляхом запрова-дження спеціалізації суддів з розгляду справ адміністративної юрисдикції, - до введення в дію відповідного проце-суального закону, яким встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону.

Формування системи адміністративних судів здійснюється на протязі двох років з дня набрання чинності цим Законом.
33. Працівники апаратів судів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом набувають статусу працівників апаратів відповідних апеляційних судів.
34. За апеляційними судами - Верховним Судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими судами, військовими судами регіонів та Військово-Морських Сил, зберігається майно, яке знаходиться у господарському віданні цих судів.
35. Кабінет Міністрів України у встановленому порядку створює належні умови для здійснення правосуддя в місцевих та апеляційних судах.
36. До 1 січня 2002 року фінансування і матеріально-технічне забезпечення місцевих та апеляційних судів здійснюється в обсязі встановленому Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".


32. Для забезпечення спеціалізації су-дочинства в адміністративних справах до створення відповідно до цього Закону системи адміністративних судів у апеляційних судах, Верховному Суді України, після набрання чинності цим Законом утворюються судові палати в адміністративних справах, які забезпе-чують розгляд справ, віднесених про-цесуальним законом до справ, що виникають з адміністративно-правових відносин, - до введення в дію відповід-ного процесуального закону, яким встановлюється новий порядок судо-чинства, що випливає з цього Закону.
Судові палати в адміністративних справах зазначених судів формуються в порядку, встановленому цим Законом, та здійснюють повноваження, передбачені цим Законом для судових палат відповідних судів.
Формування системи адміністратив-них судів здійснюється на протязі двох років з дня набрання чинності цим Законом.
33. Працівники апаратів судів Верхо-вного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Сева-стопольського міських судів, військо-вих судів регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом набувають статусу працівників апаратів відповідних апеляційних судів.
34. За апеляційними судами - Верхов-ним Судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими судами, військовими судами регіонів та Військово-Морських Сил, зберігається майно, яке знаходиться у господар-ському віданні цих судів.
35. Кабінет Міністрів України у встановленому порядку створює нале-жні умови для здійснення правосуддя в місцевих та апеляційних судах.
36. До 1 січня 2002 року фінансування і матеріально-технічне забезпечення міс-цевих та апеляційних судів здійсню- ється в обсязі встановленому Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік".54. Н.д. Задорожній О.В. (Округ №217)
До перехідних положень:
Пункти 2, 3, 6, 7 друге речення частини
першої та частину другу пункту 8 та частини другої пункту 10, пункти 12, 13, 15, 17, 18, частину другу пункту 20, частину другу пункту 21, пункти 24, 25, частину другу і третю пункту 26, частину другу пункту 27, частину другу пункту 28 виключити

Відхилено
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні