Назва: Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про лізинг"
Автор: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект


Проект
4.

(5.04.2001)5.

6.
З А К О Н У К Р А Ї Н И

ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
7.

Про лізингПро внесення змін до Закону України "Про лізинг"Про внесення змін до Закону України "Про лізинг"
9.

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
10.
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 16, ст.68 )

(Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 394-XIV ( 394-14) від 14.01.99, ВВР, 1999, N 9-10, ст.67)
І. Внести зміни до Закону України "Про лізинг" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 16, ст. 68, 1999 р., N 9-10, ст. 67), виклавши його в такій редакції:І. Внести зміни до Закону України "Про лізинг" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 16, ст. 68, 1999 р., N 9-10, ст. 67), виклавши його в такій редакції:

11.

"ЗАКОН УКРАЇНИ


"ЗАКОН УКРАЇНИ
12.

"Про лізинг"


"Про лізинг"
13.
Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.
Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.


Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.


14.
Стаття 1. Визначення лізингу

Стаття 1. Визначення лізингу


Стаття 1. Визначення лізингу
15.
1. Лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповід-ного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем пері-одичних лізингових платежів.
1. Лізинг є строковим та платним, відповідно до визначених договором умов, користуванням предметом лізингу, переданим лізингоодержувачу особою, яка є його власником (лізингодавцем).1. Лізинг є строковим та платним, відповідно до визначених договором умов, користуванням предметом лізингу, переданим лізингоодержувачу особою, яка є його власником (лізингодавцем).

16.
2. Лізинг здійснюється за договором лізингу, який регулює правовідносини між суб'єктами лізингу, і, залежно від особливостей здійснення лізингових операцій, може бути двох видів - фінансовий чи оперативний.

2. У лізинг може передаватися як майно, спеціально придбане лізингодавцем згідно з визначеними в угоді з лізингоодержувачем специфікацією та умовами (непрямий лізинг), так і майно, придбане лізингодавцем на свій розсуд безвідносно до будь-яких попередніх домовленостей з лізингоодержувачем, виготовлене або отримане ним у власність в інший спосіб (прямий лізинг).


2. У лізинг може передаватися як майно, спеціально придбане лізингодавцем згідно з визначеними в угоді з лізингоодержувачем специфікацією та умовами (непрямий лізинг), так і майно, придбане лізингодавцем на свій розсуд безвідносно до будь-яких попередніх домовленостей з лізингоодержувачем, виготовлене або отримане ним у власність в інший спосіб (прямий лізинг).
17.
3. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним тощо/


18.
Стаття 2. Об'єкт лізингу

Стаття 2. Види та форми лізингу


Стаття 2. Види та форми лізингу
19.
1. Об'єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, яке може бути віднесене до основних фондів відповідно до законодавства, в тому числі продукція, вироблена державними підприємствами (машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, системи телекомунікацій тощо), не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передачу його в лізинг (оренду).
І. Залежно від особливостей здійснення лізинг може бути двох видів - фінансовий або оперативний.
Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), яке може бути набуте лізингоодержувачем у власність після закінчення строку користування ним на умовах, визначених договором.

Оперативний лізинг - договір прямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізингу), яке підлягає обов'язковому поверненню лізингодавцю після закінчення визначеного договором строку користування ним.


І. Залежно від особливостей здійснення лізинг може бути двох видів - фінансовий або оперативний.
Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), яке може бути набуте лізингоодержувачем у власність після закінчення строку користування ним на умовах, визначених договором.

Оперативний лізинг - договір прямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізингу), яке підлягає обов'язковому поверненню лізингодавцю після закінчення визначеного договором строку користування ним.
21.
2. Майно, зазначене в частині першій цієї статті, яке є в державній власності, може бути об'єктом лізингу тільки за погодженням з органом, що здійснює управління цим майном у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Не можуть бути об'єктами лізингу за цим Законом:
2. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним чи іншої форми, що прямо не заборонено законом.2. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним чи іншої форми, що прямо не заборонено законом.
23.
об'єкти оренди державного майна, визначені в статті 4 Закону України "Про оренду державного майна" ( 2269-12 ), крім окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств;
Зворотний лізинг - договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг.Зворотний лізинг - договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг.

24.
земельні ділянки та інші природні об'єкти.
Пайовий лізинг - договір фінансового лізингу, що передбачає участь двох та більше кредиторів, які надають лізингодавцю кредит на придбання предмета лізингу.


Пайовий лізинг - договір фінансового лізингу, що передбачає участь двох та більше кредиторів, які надають лізингодавцю кредит на придбання предмета лізингу.
25.

Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав, і передбачає перетинання відповідним майном, послугами та платежами державних кордонів.


Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав, і передбачає перетинання відповідним майном, послугами та платежами державних кордонів.
26.

Допускається укладення лізингових договорів будь-яких інших форм, що прямо не заборонені законом.


Допускається укладення лізингових договорів будь-яких інших форм, що прямо не заборонені законом.
Стаття 3. Предмет лізингу


Стаття 3. Предмет лізингу


1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене неспоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг передбачена законом.
-1- Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
У статті 3:
у п.1 після слів "… інше устаткування" додати "об'єкти незавершеного будівництва";
у п.2 після слів "комунальної власності" додати "(крім об'єктів незавершеного будівництва)".

Враховано

1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, об'єкти незавершеного будівництва, а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене неспоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг передбачена законом.2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), об'єкти державної та комунальної власності.


2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), об'єкти державної та комунальної власності (крім об'єктів незавершеного будівництва).Стаття 3. Суб'єкти лізингу
Стаття 4. Суб'єкти лізингу


Стаття 4. Суб'єкти лізингу

Суб'єктами лізингу можуть бути:
Суб'єктами лізингу можуть бути:


Суб'єктами лізингу можуть бути:

лізингодавець - суб'єкт підприємницької діяльності, у тому числі банківська або небанківська фінансова установа, який передає в користування об'єкти лізингу за договором лізингу;
лізингодавець - юридична або фізична особа, яка передає лізингоодержувачу належне їй на праві власності майно для користування згідно з умовами договору лізингу;


лізингодавець - юридична або фізична особа, яка передає лізингоодержувачу належне їй на праві власності майно для користування згідно з умовами договору лізингу;

лізингоодержувач - суб'єкт підприємницької діяльності, який одержує в користування об'єкти лізингу за договором лізингу;
лізингоодержувач - юридична або фізична особа, яка отримує предмет лізингу для користування згідно з умовами договору;лізингоодержувач - юридична або фізична особа, яка отримує предмет лізингу для користування згідно з умовами договору;

продавець лізингового майна (далі - продавець) - суб'єкт підприємницької діяльності, що виготовляє майно (машини, устаткування тощо) та/або продає власне майно, яке є об'єктом лізингу.
продавець предмета лізингу (далі - продавець) - юридична або фізична особа, власник (у тому числі виробник) майна, що є предметом договору непрямого фінансового лізингу, яка відчужує відповідне майно лізингодавцю і, якщо це прямо передбачено законом чи договором, є зобов'язаною і відповідальною за здійснення доставки та передачі предмета лізингу, виконання його гарантійного ремонту, усунення недоліків щодо комплектності та/або якості, заміну предмета лізингу та виконання інших зобов'язань, передбачених законом або обумовлених договором про відчуження предмета лізингу, окрім лізингодавця, також перед лізингоодержувачем;


продавець предмета лізингу (далі - продавець) - юридична або фізична особа, власник (у тому числі виробник) майна, що є предметом договору непрямого фінансового лізингу, яка відчужує відповідне майно лізингодавцю і, якщо це прямо передбачено законом чи договором, є зобов'язаною і відповідальною за здійснення доставки та передачі предмета лізингу, виконання його гарантійного ремонту, усунення недоліків щодо комплектності та/або якості, заміну предмета лізингу та виконання інших зобов'язань, передбачених законом або обумовлених договором про відчуження предмета лізингу, окрім лізингодавця, також перед лізингоодержувачем;


інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.


інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатостороннього договору лізингу.
27.

28.
Стаття 4. Види та форми лізингу
Стаття 5. Сублізинг


Стаття 5. Сублізинг
29.
1. Види лізингу:

1. Якщо це прямо не заборонено законом, передача лізингоодержувачем предмета лізингу у сублізинг третім особам може здійснюватися лише за попередньої згоди лізингодавця на умовах, визначених договором. Складові частини предмета лізингу можуть бути передані у сублізинг лише у разі, якщо така передача не потягне за собою неможливість користування предметом лізингу згідно з його призначенням та умовами договору лізингу.


1. Якщо це прямо не заборонено законом, передача лізингоодержувачем предмета лізингу у сублізинг третім особам може здійснюватися лише за попередньої згоди лізингодавця на умовах, визначених договором. Складові частини предмета лізингу можуть бути передані у сублізинг лише у разі, якщо така передача не потягне за собою неможливість користування предметом лізингу згідно з його призначенням та умовами договору лізингу.
30.
1) фінансовий лізинг - це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.
2. Користування переданим у сублізинг предметом лізингу або його складовими частинами здійснюється на підставі укладеного у письмовій формі договору, істотні умови якого мають відповідати вимогам чинного законодавства щодо договорів лізингу відповідного виду і форми та не повинні суперечити договору лізингу.


2. Користування переданим у сублізинг предметом лізингу або його складовими частинами здійснюється на підставі укладеного у письмовій формі договору, істотні умови якого мають відповідати вимогам чинного законодавства щодо договорів лізингу відповідного виду і форми та не повинні суперечити договору лізингу.

Сума відшкодування вартості об'єкта лізингу в складі лізингових платежів за період дії договору фінансового лізингу повинна включати не менше 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.
3. Положення договору сублізингу, що суперечать договору лізингу, є недійсними. У разі якщо положення договору сублізингу суперечать договору лізингу, застосовуються положення договору лізингу. Зміни та доповнення, внесені до договору лізингу після укладення відповідного договору сублізингу, є обов'язковими для сублізингоодержувача лише у разі, якщо про обов'язковість для нього таких змін та доповнень застережено у договорі сублізингу.


3. Положення договору сублізингу, що суперечать договору лізингу, є недійсними. У разі якщо положення договору сублізингу суперечать договору лізингу, застосовуються положення договору лізингу. Зміни та доповнення, внесені до договору лізингу після укладення відповідного договору сублізингу, є обов'язковими для сублізингоодержувача лише у разі, якщо про обов'язковість для нього таких змін та доповнень застережено у договорі сублізингу.
31.
Після закінчення строку договору фінансового лізингу об'єкт лізингу, переданий лізингоодержувачу згідно з договором, переходить у власність лізингоодержувача або викуповується ним за залишковою вартістю;
4. Передача предмета лізингу (його складових частин) у сублізинг не звільняє лізингоодержувача від виконання ним усіх його зобов'язань за договором лізингу. Переведення лізингоодержувачем його боргу на іншу особу допускається лише за згодою лізингодавця у визначеному законодавством порядку.


4. Передача предмета лізингу (його складових частин) у сублізинг не звільняє лізингоодержувача від виконання ним усіх його зобов'язань за договором лізингу. Переведення лізингоодержувачем його боргу на іншу особу допускається лише за згодою лізингодавця у визначеному законодавством порядку.
32.
2) оперативний лізинг - це договір лізингу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший строку, за який амортизується 90 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.
5. Стосовно сублізингоодержувача сублізингодавець несе весь обсяг зобов'язань та користується всіма правами, визначеними законодавством щодо лізингодавця, за виключенням прав лізингодавця щодо визначення умов передачі предмета лізингу або його складових частин у сублізинг.


5. Стосовно сублізингоодержувача сублізингодавець несе весь обсяг зобов'язань та користується всіма правами, визначеними законодавством щодо лізингодавця, за виключенням прав лізингодавця щодо визначення умов передачі предмета лізингу або його складових частин у сублізинг.
33.
Після закінчення строку договору оперативного лізингу він може бути продовжений або об'єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу за договором лізингу.
Стосовно сублізингодавця сублізинго-одержувач несе весь обсяг зобов'язань та користується всіма правами, визначеними чинним законодавством щодо лізинго-одержувача, за виключенням прав лізингоодержувача щодо продавця предмета лізингу.


Стосовно сублізингодавця сублізинго-одержувач несе весь обсяг зобов'язань та користується всіма правами, визначеними чинним законодавством щодо лізинго-одержувача, за виключенням прав лізингоодержувача щодо продавця предмета лізингу.
34.
2. Форми лізингу:
1) зворотний лізинг - це договір лізингу, який передбачає набуття лізингодавцем майна у власника і передачу цього майна йому у лізинг;
2) пайовий лізинг - це здійснення лізингу за участю суб'єктів лізингу на основі укладення багатостороннього договору та залучення одного або кількох кредиторів, які беруть участь у здійсненні лізингу, інвестуючи свої кошти. При цьому сума інвестованих кредиторами коштів не може становити більше 80 відсотків вартості набутого для лізингу майна;
3) міжнародний лізинг - це договір лізингу, що здійснюється суб'єктами лізингу, які перебувають під юрисдикцією різних держав, або в разі якщо майно чи платежі перетинають державні кордони.
6. Лізингодавець має право пред'являти сублізингоодержувачу згідно з відповідними положеннями договору лізингу та чинним законодавством вимоги щодо утримання предмета лізингу (його складових частин), забезпечення можливості здійснення перевірок умов його використання та утримання, надання інформації щодо стану переданого у сублізинг майна та фінансового стану сублізингоодержувача, повернення предмета лізингу в усіх передбачених чинним законодавством та договором лізингу випадках, та виконання фінансових зобов'язань за договором сублізингу безпосередньо на користь лізингодавця у разі невиконання чи прострочки виконання відповідних зобов'язань сублізингодавцем за договором лізингу (у розмірі, що не перевищує відповідних фінансових зобов'язань лізингоодержувача за договором лізингу).


6. Лізингодавець має право пред'являти сублізингоодержувачу згідно з відповідними положеннями договору лізингу та чинним законодавством вимоги щодо утримання предмета лізингу (його складових частин), забезпечення можливості здійснення перевірок умов його використання та утримання, надання інформації щодо стану переданого у сублізинг майна та фінансового стану сублізинго-одержувача, повернення предмета лізингу в усіх передбачених чинним законодавством та договором лізингу випадках, та виконання фінансових зобов'язань за договором сублізингу безпосередньо на користь лізингодавця у разі невиконання чи прострочки виконання відповідних зобов'язань сублізингодавцем за договором лізингу (у розмірі, що не перевищує відповідних фінансових зобов'язань лізингоодержувача за договором лізингу).

Міжнародний лізинг здійснюється відповідно до цього Закону, законодавства України, міжнародних договорів, в яких бере участь Україна, та договорів, укладених суб'єктами лізингу.
Сублізинг припиняється з моменту припинення дії відповідного договору лізингу.
7. Забороняється укладати договори сублізингу предмета лізингу, що знаходиться у сублізингу.


Сублізинг припиняється з моменту припинення дії відповідного договору лізингу.
7. Забороняється укладати договори сублізингу предмета лізингу, що знаходиться у сублізингу.


37.
Стаття 5. Законодавство про лізинг
Стаття 6. Законодавство про лізинг


Стаття 6. Законодавство про лізинг
38.
Відносини між суб'єктами лізингу регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами України та укладеними відповідно до них договорами лізингу, крім відносин, урегульованих нормативно-правовими актами про оренду та приватизацію державного майна.

Відносини між суб'єктами лізингу регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, якими регулюються відносини, пов'язані з договорами лізингу.Відносини між суб'єктами лізингу регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, якими регулюються відносини, пов'язані з договорами лізингу.


40.
Стаття 6. Договір лізингу
Стаття 7. Договір лізингу


Стаття 7. Договір лізингу
41.
1. Договір лізингу укладається у формі багатосторонньої угоди за участю лізингодавця, лізингоодержувача, продавця об'єкта лізингу або двосторонньої угоди між лізингодавцем і лізингоодержувачем.

1. Договір лізингу може бути двостороннім, за участю лізингодавця та лізингоодержувача, або багатостороннім, у якому сторонами, окрім лізингодавця і лізингоодержувача, виступають також продавець предмета лізингу та/або інші юридичні або фізичні особи.


1. Договір лізингу може бути двостороннім, за участю лізингодавця та лізингоодержувача, або багатостороннім, у якому сторонами, окрім лізингодавця і лізингоодержувача, виступають також продавець предмета лізингу та/або інші юридичні або фізичні особи.

2. Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі та повинен відповідати вимогам законодавства України.
2. Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі та відповідати вимогам законодавства України.


2. Договір лізингу має бути укладений у письмовій формі та відповідати вимогам законодавства України.


3. У випадках, передбачених законом або договором, договір лізингу повинен бути нотаріально засвідчений.


3. У випадках, передбачених законом або договором, договір лізингу повинен бути нотаріально засвідчений.


42.
Стаття 7. Істотні умови договору лізингу
Стаття 8. Істотні умови договору лізингу


Стаття 8. Істотні умови договору лізингу
43.
1. Істотними умовами договору лізингу є:
1. Істотними умовами договору лізингу є:


1. Істотними умовами договору лізингу є:

найменування сторін;
об'єкт лізингу (склад і вартість майна), умови та строки його поставки;
строк, на який укладається договір лізингу;
розмір, склад та графік сплати лізингових платежів, умови їх перегляду;
умови переоцінки вартості об'єкта лізингу згідно з законодавством України;
умови повернення об'єкта лізингу в разі банкрутства лізингоодержувача;
найменування сторін;
склад та вартість предмета лізингу;
умови та строки передачі предмета лізингу у користування;
строк користування предметом лізингу;
розмір, склад, спосіб, форма, строки сплати лізингових платежів;
умови та строки надання інформації щодо технічного стану предмета лізингу;
умови відповідальності сторін за невиконання прийнятих за договором зобов'язань;


найменування сторін;
склад та вартість предмета лізингу;
умови та строки передачі предмета лізингу у користування;
строк користування предметом лізингу;
розмір, склад, спосіб, форма, строки сплати лізингових платежів;
умови та строки надання інформації щодо технічного стану предмета лізингу;
умови відповідальності сторін за невиконання прийнятих за договором зобов'язань;

умови страхування об'єкта лізингу;
умови та строки повернення предмета лізингу;


умови та строки повернення предмета лізингу;

умови експлуатації та технічного обслуговування, модернізації об'єкта лізингу та надання інформації щодо його технічного стану;
особливі умови користування предметом лізингу у разі, якщо договором передбачається особливий режим його використання;


особливі умови користування предметом лізингу у разі, якщо договором передбачається особливий режим його використання;

умови реєстрації об'єкта лізингу;
особливості стану предмета лізингу у разі, якщо предмет лізингу вирізняється особливими властивостями або має недоліки;


особливості стану предмета лізингу у разі, якщо предмет лізингу вирізняється особливими властивостями або має недоліки;

умови повернення об'єкта лізингу чи його викупу після закінчення дії договору;
умови викупу предмета фінансового лізингу;


умови викупу предмета фінансового лізингу;

умови дострокового розірвання договору лізингу;
умови надання відомостей про фінансовий стан лізингоодержувача;

умови страхування предмета лізингу у разі, якщо таке страхування є обов'язковим відповідно до законодавства або якщо сторони визначили необхідність такого страхування;


умови страхування предмета лізингу у разі, якщо таке страхування є обов'язковим відповідно до законодавства або якщо сторони визначили необхідність такого страхування;
44.
відповідальність сторін;
дата і місце укладення договору.
умови реєстрації предмета лізингу, якщо така реєстрація є необхідною відповідно до законодавства або якщо сторони визначили необхідність такої реєстрації;


умови реєстрації предмета лізингу, якщо така реєстрація є необхідною відповідно до законодавства або якщо сторони визначили необхідність такої реєстрації;

За згодою сторін у договорі лізингу можуть бути передбачені й інші умови.
умови реєстрації договору лізингу, якщо така реєстрація є необхідною відповідно до законодавства.


умови реєстрації договору лізингу, якщо така реєстрація є необхідною відповідно до законодавства.
45.
2. Реорганізація лізингодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору лізингу.
2. Договором фінансового лізингу може передбачатися перерахування лізингодавцю визначеної договором грошової суми як забезпечення виконання лізингоодержувачем його зобов'язань за договором. Зазначена сума у разі дострокового розірвання договору з вини лізингоодержувача, переходить до лізингодавця; у разі дострокового розірвання договору з вини лізингодавця підлягає поверненню лізингоодержувачу; у визначеному договором порядку може бути використана при остаточному розрахунку між сторонами лізингового договору.


2. Договором фінансового лізингу може передбачатися перерахування лізинго-давцю визначеної договором грошової суми як забезпечення виконання лізингоодержувачем його зобов'язань за договором. Зазначена сума у разі дострокового розірвання договору з вини лізингоодержувача, переходить до лізингодавця; у разі дострокового розірвання договору з вини лізингодавця підлягає поверненню лізингоодержувачу; у визначеному договором порядку може бути використана при остаточному розрахунку між сторонами лізингового договору.
52.

53.
Стаття 8. Строки договору лізингу
Стаття 9. Строки договору лізингу


Стаття 9. Строки договору лізингу
54.
Строки договору лізингу визначаються за домовленістю сторін відповідно до вимог цього Закону.
Строки договору лізингу визначаються його сторонами відповідно до вимог цього Закону.


Строки договору лізингу визначаються його сторонами відповідно до вимог цього Закону.


68.
Стаття 9. Передача та повернення об'єкта лізингу
Стаття 10. Передача та повернення предмета лізингу


Стаття 10. Передача та повернення предмета лізингу
69.
1. Передача об'єкта лізингу лізингодавцем лізингоодержувачу здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі лізингу.
Майно, передане за договором фінансового лізингу, зараховується на баланс лізингоодержувача з зазначен-ням, що це майно взято у фінансовий лізинг. Майно, передане за договором оперативного лізингу, залишається на балансі лізингодавця із зазначенням, що це майно пере-дано у лізинг та зараховується на позабалансовий рахунок лізингоодержувача із зазначенням, що це майно одержано у лізинг.

1. Передача предмета лізингу у користування має здійснюватися у строки та на умовах, визначених договором.

Стан предмета лізингу має відповідати його призначенню та умовам договору.

Лізингодавець не відповідає за недоліки предмета лізингу, застережені ним при укладені договору.1. Передача предмета лізингу у користування має здійснюватися у строки та на умовах, визначених договором.

Стан предмета лізингу має відповідати його призначенню та умовам договору.

Лізингодавець не відповідає за недоліки предмета лізингу, застережені ним при укладені договору.

2. Якщо з вини лізингодавця у строки і на умовах, визначених у договорі лізингу, не передано лізингоодержувачу об'єкт лізингу, лізингоодержувач має право вимагати від лізингодавця передачі зазначеного об'єкта та відшкодування збитків, завданих затримкою передачі, або в установленому порядку вимагати розірвання договору та відшкодування збитків, завданих йому невиконанням умов договору лізингу.
2. Лізингоодержувач повинен перевірити предмет лізингу на відповідність умовам договору до його прийняття у користування.


2. Лізингоодержувач повинен перевірити предмет лізингу на відповідність умовам договору до його прийняття у користування.

3. Передача лізингоодержувачем об'єкта лізингу лізингодавцю здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі лізингу.
3. За договором непрямого фінансового лізингу лізингодавець не несе відповідальності перед лізингоодержувачем за невиконання продавцем предмета лізингу його, передбачених законом та/або укладеним між ним та лізингодавцем договором про відчуження предмета лізингу, зобов'язань щодо якості, комплектності та справності предмета лізингу, його доставки, заміни або безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо - якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем. У разі, якщо вибір продавця було здійснено лізингодавцем, продавець та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність за зазначені зобов'язання.


3. За договором непрямого фінансового лізингу лізингодавець не несе відповідальності перед лізинго-одержувачем за невиконання продавцем предмета лізингу його, передбачених законом та/або укладеним між ним та лізингодавцем договором про відчуження предмета лізингу, зобов'язань щодо якості, комплектності та справності предмета лізингу, його доставки, заміни або безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо - якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем. У разі, якщо вибір продавця було здійснено лізингодавцем, продавець та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність за зазначені зобов'язання.

4. Якщо з вини лізин-гоодержувача у строки і на умовах, визначених у договорі лізингу, не повернуто лізингодавцю об'єкт лізингу, лізингодавець має право вимагати від лізингоодержувача передачі зазначеного об'єкта та від-шкодування збитків, завданих затримкою передачі, відповідно до умов договору та законодавства України.
4. У разі відмови від прийняття предмета лізингу лізингоодержувач зобов'язаний забезпечити його зберігання протягом 30 (тридцяти) днів, якщо договором лізингу не визначено іншого строку.


4. У разі відмови від прийняття предмета лізингу лізингоодержувач зобов'язаний забезпечити його зберігання протягом 30 (тридцяти) днів, якщо договором лізингу не визначено іншого строку.

5. У разі несплати лізинго-одержувачем лізингових платежів протягом двох чергових строків на вимогу лізингодавця об'єкт лізингу підлягає поверненню у безспірному порядку згідно з виконавчим написом, учиненим у державній нотаріальній конторі.
5. Повернення предмета лізингу має здійснюватися у строки та на умовах, визначених договором, а дострокове повернення - у строки та на умовах, передбачених законодавством та договором.


5. Повернення предмета лізингу має здійснюватися у строки та на умовах, визначених договором, а дострокове повернення - у строки та на умовах, передбачених законодавством та договором.


Предмет лізингу має бути повернений у стані, в якому його було передано у користування, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.


Предмет лізингу має бути повернений у стані, в якому його було передано у користування, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.


6. Лізингодавець повинен перевірити стан предмета лізингу при його поверненні. У разі невиконання цього зобов'язання предмет лізингу вважається таким, що був повернений у належному стані.


6. Лізингодавець повинен перевірити стан предмета лізингу при його поверненні. У разі невиконання цього зобов'язання предмет лізингу вважається таким, що був повернений у належному стані.


7. Повернення предмета лізингу у разі банкрутства лізингоодержувача.


7. Повернення предмета лізингу у разі банкрутства лізингоодержувача.


7.1. У разі набрання чинності судовою ухвалою про порушення провадження у справі про банкрутство лізингоодержувача та призначення розпорядника його майна, призначений судом розпорядник майна неправомочний чинити будь-які перешкоди щодо зазначеного повернення предмета лізингу.


7.1. У разі набрання чинності судовою ухвалою про порушення провадження у справі про банкрутство лізингоодержувача та призначення розпорядника його майна, призначений судом розпорядник майна неправомочний чинити будь-які перешкоди щодо зазначеного повернення предмета лізингу.


7.2. У разі винесення судом постанови про визнання лізингоодержувача банкрутом ліквідатор зобов'язаний повернути предмет лізингу лізингодавцю протягом десяти днів з дати прийняття судом зазначеної постанови, якщо проти цього письмово не заперечує лізингодавець. Якщо з будь-яких причин ліквідатор не може здійснити повернення наявного у нього предмета лізингу лізингодавцю, він зобов'язаний повідомити про це лізингодавця та виконати усі необхідні дії для забезпечення йому можливості вивезення предмета лізингу.


7.2. У разі винесення судом постанови про визнання лізингоодержувача банкрутом ліквідатор зобов'язаний повернути предмет лізингу лізингодавцю протягом десяти днів з дати прийняття судом зазначеної постанови, якщо проти цього письмово не заперечує лізингодавець. Якщо з будь-яких причин ліквідатор не може здійснити повернення наявного у нього предмета лізингу лізингодавцю, він зобов'язаний повідомити про це лізингодавця та виконати усі необхідні дії для забезпечення йому можливості вивезення предмета лізингу.


70.

Стаття 11. Дострокове припинення договору лізингу. Повернення предмета лізингу у безспірному порядку


Стаття 11. Дострокове припинення договору лізингу. Повернення предмета лізингу у безспірному порядку
71.


1. У разі невиконання умов договору лізингу його сторони мають право вимагати розірвання договору у встановленому законодавством України порядку.

1. У разі невиконання умов договору лізингу його сторони мають право вимагати розірвання договору у встановленому законодавством України порядку.
72.

2. Лізингоодержувач має право розірвати договір лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця у випадку, якщо прострочка передачі предмета прямого лізингу становить більше тридцяти днів за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку.


2. Лізингоодержувач має право розірвати договір лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця у випадку, якщо прострочка передачі предмета прямого лізингу становить більше тридцяти днів за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку.
75.

У разі, якщо допущене лізингодавцем порушення договору може бути ним виправлене, лізингоодержувач має право на одностороннє розірвання договору лізингу лише за умови, що лізингодавцю було надано можливість такого виправлення у прийнятні для цього строки, погоджені сторонами.


У разі, якщо допущене лізингодавцем порушення договору може бути ним виправлене, лізингоодержувач має право на одностороннє розірвання договору лізингу лише за умови, що лізингодавцю було надано можливість такого виправлення у прийнятні для цього строки, погоджені сторонами.
76.

Лізингодавець має право оскаржити до суду одностороннє розірвання договору лізингоодержувачем та вимагати відшкодування збитків.


Лізингодавець має право оскаржити до суду одностороннє розірвання договору лізингоодержувачем та вимагати відшкодування збитків.
77.

3. Лізингодавець має право розірвати договір лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингоодержувача, та повернути предмет лізингу від будь-якої особи, у якої він перебуває, у безспірному порядку згідно з виконавчим написом, вчиненим нотаріусом, у випадку, якщо:


3. Лізингодавець має право розірвати договір лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингоодержувача, та повернути предмет лізингу від будь-якої особи, у якої він перебуває, у безспірному порядку згідно з виконавчим написом, вчиненим нотаріусом, у випадку, якщо:
78.

а) прострочка сплати лізингового платежу перевищує зазначені в договорі строки, якщо інше не передбачено законом;


а) прострочка сплати лізингового платежу перевищує зазначені в договорі строки, якщо інше не передбачено законом;
81.

б) предмет лізингу, без згоди лізингодавця або з порушенням погоджених з ним умов договору лізингу, передано лізингоодержувачем третій особі;


б) предмет лізингу, без згоди лізингодавця або з порушенням погоджених з ним умов договору лізингу, передано лізингоодержувачем третій особі;


в) предмет лізингу вивезено за межі території, на якій договором передбачалося його використання, якщо інше не передбачено договором лізингу.


в) предмет лізингу вивезено за межі території, на якій договором передбачалося його використання, якщо інше не передбачено договором лізингу.


У разі якщо допущене лізингоодержувачем порушення договору може бути ним виправлене, лізингодавець має право на одностороннє розірвання договору лізингу лише за умови, що лізингоодержувачу була надана можливість такого виправлення у прийнятні для цього строки, погоджені сторонами.


У разі якщо допущене лізингоодержувачем порушення договору може бути ним виправлене, лізингодавець має право на одностороннє розірвання договору лізингу лише за умови, що лізингоодержувачу була надана можливість такого виправлення у прийнятні для цього строки, погоджені сторонами.


Лізингоодержувач має право оскаржити до суду одностороннє розірвання договору лізингодавцем та вимагати повернення предмета лізингу і відшкодування збитків, завданих його вилученням.


Лізингоодержувач має право оскаржити до суду одностороннє розірвання договору лізингодавцем та вимагати повернення предмета лізингу і відшкодування збитків, завданих його вилученням.Стаття 10. Право власності на об'єкт лізингу
Стаття 12. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача


Стаття 12. Право власності на предмет лізингу. Порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача

1. Об'єкт лізингу протягом усього строку дії договору лізингу є власністю лізингодавця.
У разі переходу права власності на об'єкт лізингу від лізингодавця до іншої особи договір лізингу зберігає чинність щодо нового власника.
1. Предмет лізингу є власністю лізингодавця протягом усього строку його перебування у користуванні лізингоодержувача.
У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи відповідні права та зобов'язання лізингодавця за договором лізингу переходять до нового власника предмета лізингу.


1. Предмет лізингу є власністю лізингодавця протягом усього строку його перебування у користуванні лізингоодержувача.
У разі переходу права власності на предмет лізингу від лізингодавця до іншої особи відповідні права та зобов'язання лізингодавця за договором лізингу переходять до нового власника предмета лізингу.

2. У договорі фінансового лізингу може передбачатися право викупу об'єкта лізингу лізингоодержувачем після закінчення або до закінчення строку договору, але не раніше строку, протягом якого амортизується 60 відсотків вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору лізингу.
2. За договором фінансового лізингу право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача у разі і з моменту сплати ним, після закінчення строку користування предметом лізингу, визначеної договором повної його ціни.


2. За договором фінансового лізингу право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача у разі і з моменту сплати ним, після закінчення строку користування предметом лізингу, визначеної договором повної його ціни.

Право власності на об'єкт фінансового лізингу набувається лізингоодержувачем після сплати повної вартості об'єкта лізингу відповідно до умов договору лізингу та законодавства України.
У договорі фінансового лізингу за лізингоодержувачем може передбачатися право на викуп предмету лізингу до закінчення визначеного договором строку користування ним. У цьому випадку право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача у разі і з моменту сплати ним у передбачені договором строки визначеної договором повної ціни предмета лізингу.


У договорі фінансового лізингу за лізингоодержувачем може передбачатися право на викуп предмету лізингу до закінчення визначеного договором строку користування ним. У цьому випадку право власності на предмет лізингу переходить до лізингоодержувача у разі і з моменту сплати ним у передбачені договором строки визначеної договором повної ціни предмета лізингу.

3. Право користування об'єктом лізингу належить лізингоодержувачу тільки на умовах, визначених договором лізингу.

3. Якщо іншого не передбачено договором лізингу:3. Якщо іншого не передбачено договором лізингу:


а) за наявності простроченої заборгованості лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів, усі кошти, що сплачуються ним у рахунок виконання зобов'язань за договором, зараховуються в першу чергу на погашення простроченої заборгованості;


а) за наявності простроченої заборгованості лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів, усі кошти, що сплачуються ним у рахунок виконання зобов'язань за договором, зараховуються в першу чергу на погашення простроченої заборгованості;


б) придбання предмета фінансового лізингу можливе лише після виконання лізингоодержувачем усіх його зобов'язань щодо сплати лізингових платежів, обчислених на дату придбання предмета лізингу, як прострочених, так і тих, сплата яких передбачалася договором на більш пізній строк;


б) придбання предмета фінансового лізингу можливе лише після виконання лізингоодержувачем усіх його зобов'язань щодо сплати лізингових платежів, обчислених на дату придбання предмета лізингу, як прострочених, так і тих, сплата яких передбачалася договором на більш пізній строк;


в) усі кошти, що перераховуються лізингоодержувачем у рахунок сплати ціни предмета фінансового лізингу, зараховуються в першу чергу в рахунок погашення лізингових платежів, обчислених на дату перерахування коштів, як прострочених, так і тих, сплата яких передбачалася договором на більш пізній строк.


в) усі кошти, що перераховуються лізингоодержувачем у рахунок сплати ціни предмета фінансового лізингу, зараховуються в першу чергу в рахунок погашення лізингових платежів, обчислених на дату перерахування коштів, як прострочених, так і тих, сплата яких передбачалася договором на більш пізній строк.

4. У разі банкрутства лізингоодержувача, арешту чи конфіскації його майна об'єкт лізингу відокремлюється від загального майна лізингоодержувача і підлягає поверненню лізингодавцю, який може розпоряджатися ним на власний розсуд.
4. Не допускається звернення стягнення на майно лізингодавця у зв'язку з діями або бездіяльністю лізингоодержувача.


4. Не допускається звернення стягнення на майно лізингодавця у зв'язку з діями або бездіяльністю лізингоодержувача.

Порядок відшкодування збитків, завданих у зв'язку з банкрутством лізингоодержувача, визначається згідно з умовами договору лізингу та законодавством України.
5. Якщо з вини лізингоодержувача сталася втрата або таке пошкодження предмета лізингу, внаслідок якого стало неможливим його використання згідно з його призначенням та умовами договору, лізингоодержувач зобов'язаний відшкодувати лізингодавцю збитки у розмірі, передбаченому договором лізингу.


5. Якщо з вини лізингоодержувача сталася втрата або таке пошкодження предмета лізингу, внаслідок якого стало неможливим його використання згідно з його призначенням та умовами договору, лізингоодержувач зобов'язаний відшкодувати лізингодавцю збитки у розмірі, передбаченому договором лізингу.


83.
Стаття 11. Права та обов'язки лізингодавця
Стаття 13. Захист прав лізингоодержувача на предмет лізингу


Стаття 13. Захист прав лізингоодержувача на предмет лізингу
84.
1. Лізингодавець має право:
1) здійснювати за власний рахунок контроль за умовами експлуатації та цілеспрямованим використанням об'єкта лізингу лізингоодержувачем згідно з умовами договору лізингу, вимогами та інструкціями продавця щодо експлуатації об'єкта лізингу, а також відповідно до законодавства України;
1. Лізингоодержувачу (сублізинго-одержувачу) забезпечується захист його прав на предмет лізингу нарівні із захистом, встановленим законодавством стосовно прав власника.


1. Лізингоодержувачу (сублізинго-одержувачу) забезпечується захист його прав на предмет лізингу нарівні із захистом, встановленим законодавством стосовно прав власника.
85.
2) вимагати повернення у безспірному порядку майна, переданого в лізинг, якщо лізингоодержувач не сплатив лізингові платежі протягом двох чергових строків;
2. Лізингоодержувач (сублізинго-одержувач) має право вимагати, у тому числі і від лізингодавця, усунення будь-яких порушень його прав на предмет лізингу. Зокрема йому належить право вимагати повернення предмета лізингу з будь-якого незаконного володіння та користування, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування завданої шкоди тощо.


2. Лізингоодержувач (сублізинго-одержувач) має право вимагати, у тому числі і від лізингодавця, усунення будь-яких порушень його прав на предмет лізингу. Зокрема йому належить право вимагати повернення предмета лізингу з будь-якого незаконного володіння та користування, усунення перешкод у користуванні ним, відшкодування завданої шкоди тощо.
86.
3) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності, відповідно до умов договору.
88.
2. Лізингодавець зобов'язаний:
1) передати належне йому на праві власності майно в користування лізингоодержувачеві або за дорученням лізингоодержувача відповідно до його вибору та визначеної ним специфікації укласти договір купівлі-продажу майна з відпо-відним продавцем і передати майно в користування лізингоодержувачеві;
89.
2) не втручатися у вибір лізингоодержувачем продавця майна та у визначення специфікації об'єкта лізингу;
90.
3) набуваючи майно для лізингоодержувача, повідомити продавця про те, що майно призначене для передачі в лізинг конкретній особі;
91.
4) своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов'язання перед лізингоодержувачем щодо утримання об'єкта лізингу (ремонт, технічне обслуговування тощо) відповідно до умов договору;
92.
5) прийняти об'єкт лізингу від лізингоодержувача після закінчення строку договору лізингу, якщо об'єкт не буде викуплено лізингоодержувачем.

Стаття 12. Права та обов'язки лізингоодержувача
1. Лізингоодержувач має право:
Стаття 14. Права та зобов'язання лізингодавця

1. Лізингодавець має право:


Стаття 14. Права та зобов'язання лізингодавця

1. Лізингодавець має право:

1) відмовитися від прийняття об'єкта лізингу, який не відповідає умовам договору, затримувати належні лізингодавцеві платежі до усунення ним виявленого порушення умов договору за умови попереднього повідомлення лізингодавця;
1) інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;


1) інвестувати на придбання предмета лізингу як власні, так і залучені та позичкові кошти;

2) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні договору лізингу, відповідно до умов договору;
2) здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання відповідно до умов договору лізингу;


2) здійснювати перевірки дотримання лізингоодержувачем умов користування предметом лізингу та його утримання відповідно до умов договору лізингу;

3) пред'являти продавцеві об'єкта лізингу всі права та вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу цього майна, зокрема щодо його якості та комплектності, строків передачі, гарантійних ремонтів тощо. Однак лізингоодержувач не має права припиняти дію договору купівлі-продажу між лізингодавцем і продавцем або змінювати його умови.
3) вимагати розірвання договору та повернення предмета лізингу у передбачених законом та договором випадках;

4) вимагати повернення предмета лізингу з користування та володіння як лізингоодержувача, так і будь-яких третіх осіб;


3) вимагати розірвання договору та повернення предмета лізингу у передбачених законом та договором випадках;

4) вимагати повернення предмета лізингу з користування та володіння як лізингоодержувача, так і будь-яких третіх осіб;


5) на стягнення з лізингоодержувача простроченої заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;


5) на стягнення з лізингоодержувача простроченої заборгованості у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса;
100.

6) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків, спричинених невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу.


6) вимагати від лізингоодержувача відшкодування збитків, спричинених невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу.
102.

2. Лізингодавець зобов'язаний:


2. Лізингодавець зобов'язаний:
103.

1) погоджувати із лізингоодержувачем умови договору купівлі-продажу майна, що є предметом договору непрямого фінансового лізингу в частині, що стосується прав лізингоодержувача;
2) у передбачені договором строки надати лізингоодержувачу предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору;


1) погоджувати із лізингоодержувачем умови договору купівлі-продажу майна, що є предметом договору непрямого фінансового лізингу в частині, що стосується прав лізингоодержувача;
2) у передбачені договором строки надати лізингоодержувачу предмет лізингу у стані, що відповідає його призначенню та умовам договору;
104.

3) попередити лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна лізингоодержувача чи інших осіб або призвести до пошкодження самого предмета лізингу під час користування ним;


3) попередити лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки предмета лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна лізингоодержувача чи інших осіб або призвести до пошкодження самого предмета лізингу під час користування ним;
105.

4) відповідно до умов договору, своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;


4) відповідно до умов договору, своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу;
106.

5) відшкодовувати лізингоодержувачу витрати на поліпшення предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;


5) відшкодовувати лізингоодержувачу витрати на поліпшення предмета лізингу, на його утримання або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;
107.

6) прийняти предмет лізингу у разі дострокового розірвання договору або у разі закінчення строку користування предметом лізингу.


6) прийняти предмет лізингу у разі дострокового розірвання договору або у разі закінчення строку користування предметом лізингу.
108.

109.

Стаття 15. Права та зобов'язання лізингоодержувача


Стаття 15. Права та зобов'язання лізингоодержувача
110.

1. Лізингоодержувач має право:


1. Лізингоодержувач має право:
111.

1) відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору;


1) відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає його призначенню та/або умовам договору;


2) в односторонньому порядку розірвати договір лізингу у передбачених законом випадках;


2) в односторонньому порядку розірвати договір лізингу у передбачених законом випадках;


3) вимагати розірвання договору лізингу у передбачених законом та договором лізингу випадках;


3) вимагати розірвання договору лізингу у передбачених законом та договором лізингу випадках;


4) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, спричинених невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу, а від продавця - відшкодування збитків, причинених невиконанням визначених законом та/або договором його зобов'язань перед лізингоодержувачем;


4) вимагати від лізингодавця відшкодування збитків, спричинених невиконанням або неналежним виконанням умов договору лізингу, а від продавця - відшкодування збитків, причинених невиконанням визначених законом та/або договором його зобов'язань перед лізингоодержувачем;


5) у разі виявлення прихованих недоліків прийнятого у користування предмета лізингу, що істотно зменшують можливість користування ним, за винятком випадку непрямого фінансового лізингу, якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем, на власний розсуд вимагати:


5) у разі виявлення прихованих недоліків прийнятого у користування предмета лізингу, що істотно зменшують можливість користування ним, за винятком випадку непрямого фінансового лізингу, якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем, на власний розсуд вимагати:


заміни предмета лізингу;


заміни предмета лізингу;


відповідного зменшення плати за користування;


відповідного зменшення плати за користування;


безоплатного усунення недоліків предмета лізингу або відшкодування витрат на їх усунення чи виправлення;


безоплатного усунення недоліків предмета лізингу або відшкодування витрат на їх усунення чи виправлення;


6) у разі виявлення прихованих недоліків предмета лізингу, що унеможливлюють користування ним відповідно до його призначення та умов договору за винятком випадку непрямого фінансового лізингу, якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем, вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків;


6) у разі виявлення прихованих недоліків предмета лізингу, що унеможливлюють користування ним відповідно до його призначення та умов договору за винятком випадку непрямого фінансового лізингу, якщо вибір продавця було здійснено лізингоодержувачем, вимагати розірвання договору та відшкодування завданих збитків;


7) пред'являти безпосередньо продавцю предмета непрямого фінансового лізингу вимоги щодо якості і комплектності, строків поставки та інші вимоги, які передбачені Законом та/або укладеним між продавцем та лізингодавцем договором купівлі-продажу предмета лізингу;


7) пред'являти безпосередньо продавцю предмета непрямого фінансового лізингу вимоги щодо якості і комплектності, строків поставки та інші вимоги, які передбачені Законом та/або укладеним між продавцем та лізингодавцем договором купівлі-продажу предмета лізингу;


8) викупати предмет фінансового лізингу відповідно до умов договору.


8) викупати предмет фінансового лізингу відповідно до умов договору.


2. Лізингоодержувач зобов'язаний:


2. Лізингоодержувач зобов'язаний:


1) прийняти предмет лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення та умов договору;


1) прийняти предмет лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення та умов договору;


2) відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані;


2) відповідно до умов договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо утримання предмета лізингу, підтримувати його у справному стані;


3) своєчасно сплачувати лізингові платежі;


3) своєчасно сплачувати лізингові платежі;


4) у передбачені договором строки та порядку надавати лізингодавцю інформацію про стан предмета лізингу;


4) у передбачені договором строки та порядку надавати лізингодавцю інформацію про стан предмета лізингу;


5) надавати лізингодавцю доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання відповідно до договору лізингу;


5) надавати лізингодавцю доступ до предмета лізингу і забезпечувати можливість здійснення перевірки умов його використання та утримання відповідно до договору лізингу;


6) письмово повідомляти лізингодавця, а в гарантійний період і продавця предмета непрямого фінансового лізингу, про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу відповідно до договору лізингу;


6) письмово повідомляти лізингодавця, а в гарантійний період і продавця предмета непрямого фінансового лізингу, про всі випадки виявлення несправностей предмета лізингу відповідно до договору лізингу;


7) відшкодовувати лізингодавцю витрати на утримання предмета лізингу у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;


7) відшкодовувати лізингодавцю витрати на утримання предмета лізингу у порядку та випадках, передбачених законом та/або договором;


8) у разі відмови від прийняття предмета лізингу забезпечити його зберігання протягом строку, передбаченого цим Законом та/або договором;


8) у разі відмови від прийняття предмета лізингу забезпечити його зберігання протягом строку, передбаченого цим Законом та/або договором;


9) у разі закінчення строку користування предметом лізингу, в тому числі якщо предмет фінансового лізингу не був придбаний лізингоодержувачем, а також у разі дострокового розірвання договору та в інших передбачених законом і договором випадках дострокового повернення лізингового майна, повернути предмет лізингу у стані, обумовленому договором.


9) у разі закінчення строку користування предметом лізингу, в тому числі якщо предмет фінансового лізингу не був придбаний лізингоодержувачем, а також у разі дострокового розірвання договору та в інших передбачених законом і договором випадках дострокового повернення лізингового майна, повернути предмет лізингу у стані, обумовленому договором.


3. Умови ремонту і технічного обслуговування предмета лізингу продавцем може визначатися окремим укладеним з ним договором.


3. Умови ремонту і технічного обслуговування предмета лізингу продавцем може визначатися окремим укладеним з ним договором.


113.
Стаття 13. Порядок реєстрації об'єкта лізингу
Стаття 16. Реєстрація предмета лізингу


Стаття 16. Реєстрація предмета лізингу
114.
1. Об'єкт лізингу, який потребує реєстрації в державних наглядових органах (транспортні засоби, обладнання підвищеної небезпеки тощо), реєструється за домовленістю сторін на ім'я лізингодавця або лізинго-одержувача у встановленому законодавством України порядку.
1. Предмет лізингу підлягає державній реєстрації у випадках і в порядку, передбачених законодавством.
Якщо інше не встановлено законодавством, предмет лізингу може реєструватися як на ім'я лізингодавця, так і на ім'я лізингоодержувача згідно з досягнутою між ними домовленістю.


1. Предмет лізингу підлягає державній реєстрації у випадках і в порядку, передбачених законодавством.
Якщо інше не встановлено законодавством, предмет лізингу може реєструватися як на ім'я лізингодавця, так і на ім'я лізингоодержувача згідно з досягнутою між ними домовленістю.
115.

2. Реєстрація об'єкта лізингу здійснюється в порядку і випадках, передбачених законодавством України.
2. Якщо інше не встановлено законодавством, лізингодавець і лізингоодержувач мають право передбачати у лізинговому договорі, окрім випадків обов'язкової державної реєстрації, інші випадки реєстрації предмета лізингу.


2. Якщо інше не встановлено законодавством, лізингодавець і лізингоодержувач мають право передбачати у лізинговому договорі, окрім випадків обов'язкової державної реєстрації, інші випадки реєстрації предмета лізингу.


3. Якщо предметом лізингу є рухоме майно, повідомлення про права лізингодавця на це рухоме майно може бути зареєстроване в порядку, визначеному законодавством.


3. Якщо предметом лізингу є рухоме майно, повідомлення про права лізингодавця на це рухоме майно може бути зареєстроване в порядку, визначеному законодавством.


116.
Стаття 14. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта лізингу та його страхування
Стаття 17. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу та його страхування


Стаття 17. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу та його страхування
117.
1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта фінансового лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачено договором лізингу.
1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета фінансового лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачено договором.


1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета фінансового лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачено договором.
118.
2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта оперативного лізингу несе лізингодавець, якщо інше не передбачено договором лізингу.
2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета оперативного лізингу несе лізингодавець, якщо інше не передбачено договором.


2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета оперативного лізингу несе лізингодавець, якщо інше не передбачено договором.
119.
3. Якщо продавець або лізингодавець прострочили строк передачі об'єкта лізингу, ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження у період прострочення несе сторона, що допустила прострочення строку передання.
3. У разі прострочки строку прийому-передачі предмета лізингу лізингодавцем або лізингоодержувачем як при його наданні у користування лізингоодержувачу, так і при його поверненні лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу несе сторона, дії чи бездіяльність якої мали своїм наслідком прострочку прийому чи передачі предмета лізингу.


3. У разі прострочки строку прийому-передачі предмета лізингу лізингодавцем або лізингоодержувачем як при його наданні у користування лізингоодержувачу, так і при його поверненні лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу несе сторона, дії чи бездіяльність якої мали своїм наслідком прострочку прийому чи передачі предмета лізингу.
120.
4. З метою забезпечення інтересів суб'єктів лізингу під час виконання ними лізингових операцій об'єкт лізингу та ризики, пов'язані з виконанням лізингових договорів, ризики випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єктів лізингу підлягають страхуванню за домовленістю сторін договору лізингу відповідно до законодавства України.
4. Предмет лізингу та/або пов'язані із виконанням лізингових договорів ризики підлягають страхуванню у випадках, коли їх обов'язковість встановлена законом або договором у порядку, визначеному законодавством та договором.
Якщо інше не встановлено договором лізингу, витрати на страхування за договором фінансового лізингу несе лізингоодержувач, а за договором оперативного лізингу - лізингодавець.


4. Предмет лізингу та/або пов'язані із виконанням лізингових договорів ризики підлягають страхуванню у випадках, коли їх обов'язковість встановлена законом або договором у порядку, визначеному законодавством та договором.
Якщо інше не встановлено договором лізингу, витрати на страхування за договором фінансового лізингу несе лізингоодержувач, а за договором оперативного лізингу - лізингодавець.
121.

Якщо витрати на страхування за договором лізингу несе лізингодавець, сума таких витрат відшкодовується лізингоодержувачем у складі лізингових платежів.


Якщо витрати на страхування за договором лізингу несе лізингодавець, сума таких витрат відшкодовується лізингоодержувачем у складі лізингових платежів.


132.
Стаття 15. Витрати на утримання лізингового майна
Стаття 18. Утримання предмета лізингу


Стаття 18. Утримання предмета лізингу
133.


1. Лізингоодержувач протягом усього часу перебування предмета лізингу в його користуванні повинен підтримувати його у справному стані.1. Лізингоодержувач протягом усього часу перебування предмета лізингу в його користуванні повинен підтримувати його у справному стані.
134.
1. При фінансовому лізингу всі витрати на утримання об'єкта лізингу, пов'язані з його страхуванням, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом, несе лізингоодержувач, якщо інше не передбачено договором лізингу.
2. При фінансовому лізингу витрати на утримання предмета лізингу, пов'язані з його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено законом та/або договором.
При оперативному лізингу витрати на утримання предмета лізингу, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та поновленням використаних матеріалів, несе лізингодавець, якщо інше не встановлено законом та/або договором.


2. При фінансовому лізингу витрати на утримання предмета лізингу, пов'язані з його експлуатацією, технічним обслуговуванням, ремонтом несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено законом та/або договором.
При оперативному лізингу витрати на утримання предмета лізингу, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та поновленням використаних матеріалів, несе лізингодавець, якщо інше не встановлено законом та/або договором.
135.
2. При оперативному лізингу всі витрати на утримання об'єкта лізингу, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та поновленням використаних матеріалів, несе лізингодавець, якщо інше не передбачено договором лізингу.
181.

Стаття 19. Правові наслідки поліпшення лізингоодержувачем предмета лізингу


Стаття 19. Правові наслідки поліпшення лізингоодержувачем предмета лізингу
183.

У разі здійснення за дозволом лізингодавця поліпшення предмета лізингу, лізингоодержувач має право на відшкодування відповідних витрат або на залік вартості відповідних витрат, якщо інше не встановлено законом або договором.


У разі здійснення за дозволом лізингодавця поліпшення предмета лізингу, лізингоодержувач має право на відшкодування відповідних витрат або на залік вартості відповідних витрат, якщо інше не встановлено законом або договором.
184.

Якщо в результаті здійснення зазначеного поліпшення предмет лізингу перестав існувати у попередньому стані, тобто якщо результатом проведення поліпшення стало створення нової речі, лізингоодержувач стає її співвласником у розмірі частки вартості відповідних витрат на поліпшення предмета лізингу, якщо інше не встановлено законом або договором.


Якщо в результаті здійснення зазначеного поліпшення предмет лізингу перестав існувати у попередньому стані, тобто якщо результатом проведення поліпшення стало створення нової речі, лізингоодержувач стає її співвласником у розмірі частки вартості відповідних витрат на поліпшення предмета лізингу, якщо інше не встановлено законом або договором.


188.

Стаття 20. Відповідальність за шкоду, заподіяну у зв'язку з використанням предмета лізингу


Стаття 20. Відповідальність за шкоду, заподіяну у зв'язку з використанням предмета лізингу
190.

1. Шкода, заподіяна третім особам у зв'язку з використанням предмета лізингу (у тому числі і таким, що відповідно до законодавства є джерелом підвищеної небезпеки), підлягає відшкодуванню лізинго-одержувачем на встановлених законодавством підставах, якщо інше не передбачено договором.


1. Шкода, заподіяна третім особам у зв'язку з використанням предмета лізингу (у тому числі і таким, що відповідно до законодавства є джерелом підвищеної небезпеки), підлягає відшкодуванню лізингоодержувачем на встановлених законодавством підставах, якщо інше не передбачено договором.
191.

2. Шкода, заподіяна третім особам у зв'язку з використанням предмета лізингу, підлягає відшкодуванню лізингодавцем у разі, якщо вона була спричинена відомими лізингодавцю особливими властивостями або недоліками предмета лізингу, про які лізингоодержувач не був попереджений і про які він не знав і не міг знати.


2. Шкода, заподіяна третім особам у зв'язку з використанням предмета лізингу, підлягає відшкодуванню лізингодавцем у разі, якщо вона була спричинена відомими лізингодавцю особливими властивостями або недоліками предмета лізингу, про які лізингоодержувач не був попереджений і про які він не знав і не міг знати.


192.
Стаття 16. Лізингові платежі
Стаття 21. Лізингові платежі


Стаття 21. Лізингові платежі
193.
1. Лізингоодержувач за користування об'єктом лізингу вносить періодичні лізингові платежі. Величина періоду, за який вноситься лізинговий платіж, встановлюється за договором лізингу і може бути нерівномірною.
1. Сплата лізингових платежів здійснюється лізингоодержувачем у визначених договором лізингу складі, розмірах, строках, способах і формах.


1. Сплата лізингових платежів здійснюється лізингоодержувачем у визначених договором лізингу складі, розмірах, строках, способах і формах.
194.
2. Лізингові платежі включають:
суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об'єкта лізингу, що амортизується за строк, за який вноситься лізинговий платіж;
2. Лізингові платежі включають:


2. Лізингові платежі включають:
195.
суму, що сплачується лізингодавцю як процент за залучений ним кредит для придбання майна за договором лізингу;
платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;
плату за користування предметом лізингу;


плату за користування предметом лізингу;
196.
відшкодування страхових платежів за договором страхування об'єкта лізингу, якщо об'єкт застрахований лізингодавцем;
інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.
відшкодування страхових платежів за відповідним договором страхування предмета лізингу, витрат на реєстрацію предмета лізингу та витрат на реєстрацію договорів лізингу, якщо це передбачено договором лізингу;


відшкодування страхових платежів за відповідним договором страхування предмета лізингу, витрат на реєстрацію предмета лізингу та витрат на реєстрацію договорів лізингу, якщо це передбачено договором лізингу;
197.

відшкодування лізингодавцю інших передбачених договором лізингу витрат.


відшкодування лізингодавцю інших передбачених договором лізингу витрат.
198.
3. Розміри, спосіб, форма і строки внесення лізингових платежів та умови їх перегляду визначаються у договорі лізингу за домовленістю сторін відповідно до вимог цього Закону та законодавства України.
Лізингоодержувач зобов'язаний своєчасно сплачувати передбачені договором лізингу платежі.
3. У разі дострокового розірвання договору лізингу з вини лізингоодержувача сплачені ним лізингові платежі поверненню не підлягають.
У разі дострокового розірвання договору лізингу з вини лізингодавця, лізингоодержувачу мають бути повернені сплачені ним лізингові платежі: на відшкодування страхових платежів за відповідним договором страхування предмета лізингу, витрат на реєстрацію предмета лізингу та витрат на реєстрацію договорів лізингу; інші лізингові платежі, повернення яких прямо передбачено договором.


3. У разі дострокового розірвання договору лізингу з вини лізингоодержувача сплачені ним лізингові платежі поверненню не підлягають.
У разі дострокового розірвання договору лізингу з вини лізингодавця, лізингоодержувачу мають бути повернені сплачені ним лізингові платежі: на відшкодування страхових платежів за відповідним договором страхування предмета лізингу, витрат на реєстрацію предмета лізингу та витрат на реєстрацію договорів лізингу; інші лізингові платежі, повернення яких прямо передбачено договором.
199.
4. Лізингові платежі відповідно до законодавства України відносяться на валові витрати виробництва та обігу лізингоодержувача.
4. Лізингові платежі відносяться на валові витрати виробництва та обігу лізингоодержувача, якщо інше не встановлено законом.


4. Лізингові платежі відносяться на валові витрати виробництва та обігу лізингоодержувача, якщо інше не встановлено законом.


212.
Стаття 17. Розв'язання спорів, що виникають з договорів лізингу
Стаття 22. Вирішення спорів


Стаття 22. Вирішення спорів
213.
1. Спори, що виникають з договорів лізингу, розглядаються відповідно до законодавства України судами.
Спори, що виникають з договорів міжнародного лізингу, за домовленістю сторін можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом за місцем, обумовленим у договорі.
1. Спори, що виникають при укладенні та виконанні лізингових договорів, вирішуються відповідно до законодавства України.


1. Спори, що виникають при укладенні та виконанні лізингових договорів, вирішуються відповідно до законодавства України.
214.
2. У разі порушення умов договору лізингу суб'єкти мають право вимагати розірвання договору у встановленому законодавством України порядку.
2. Спори, що виникають з договорів міжнародного лізингу, вирішуються з урахуванням визначених такими договорами умов розгляду та вирішення спорів.


2. Спори, що виникають з договорів міжнародного лізингу, вирішуються з урахуванням визначених такими договорами умов розгляду та вирішення спорів.


215.
Стаття 18. Амортизаційні відрахування
Стаття 23. Амортизаційні відрахування


Стаття 23. Амортизаційні відрахування
216.
1. Амортизаційні відрахування на надане в лізинг майно обчислюються згідно із законодавством України.
1. Амортизаційні відрахування на предмет лізингу обчислюються відповідно до законодавства.


1. Амортизаційні відрахування на предмет лізингу обчислюються відповідно до законодавства.
217.
2. Договором лізингу за домовленістю сторін може бути передбачена прискорена амортизація об'єкта лізингу згідно із законодавством України.
2. Договором лізингу відповідно до законодавства може передбачатися прискорена амортизація предмета лізингу.


2. Договором лізингу відповідно до законодавства може передбачатися прискорена амортизація предмета лізингу.


218.
Стаття 19. Бухгалтерський облік та звітність
Стаття 24. Бухгалтерський облік та звітність


Стаття 24. Бухгалтерський облік та звітність
219.
Бухгалтерський облік та звітність щодо лізингових операцій ведуться відповідно до законодавства України. Особливості відображення лізингових операцій у бухгалтерському обліку та звітності визначаються Міністерством фінансів України.
Бухгалтерський облік та звітність щодо лізингових операцій здійснюються відповідно до законодавства.


Бухгалтерський облік та звітність щодо лізингових операцій здійснюються відповідно до законодавства.


220.
Стаття 20. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного збору при ввезенні об'єктів лізингу на митну територію України
Стаття 25. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного збору при міжнародному лізингу


Стаття 25. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного збору при міжнародному лізингу
222.
Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при здійсненні операцій міжнародного лізингу сплачуються відповідно до законодавства України.
Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при виконанні договорів міжнародного лізингу сплачуються відповідно до законів України.


Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при виконанні договорів міжнародного лізингу сплачуються відповідно до законів України.


223.
Стаття 21. Реєстрація договорів лізингу
224.
1. У разі якщо об'єктом лізингу є державне майно або договір пайового лізингу передбачає залучення державних коштів чи для забезпечення виконання лізингового договору надаються державні гарантії, договір лізингу підлягає обов'язковій реєстрації у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Договори, не зареєстровані у встановленому порядку, визнаються недійсними.
225.
( Частину другу статті 21 виключено на підставі Закону N 394-XIV ( 394-14 ) від 14.01.99 )


226.
Стаття 22. Прикінцеві положення
ІІ. Прикінцеві положення


ІІ. Прикінцеві положення
227.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
228.
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.


2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг" закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
229.
3. Кабінету Міністрів України в місячний строк після опублікування цього Закону:
3. Кабінету Міністрів України в місячний строк після набрання чинності цим Законом:


3. Кабінету Міністрів України в місячний строк після набрання чинності цим Законом:
230.
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів;

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;


підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
231.
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;


привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
232.
розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;


розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
233.

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні