Назва: ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
1.
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
2.
ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


ГЛАВА 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Земля - основне національне багатство
1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
2. Право власності на землю гарантується.
3. Використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
3.
Стаття 1. Земельне законодавство України і його завдання


Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання
1. Земельне законодавство включає цей Кодекс, інші нормативно-правові акти у галузі земельних відносин.
2. Завданнями земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель.
Стаття 3. Регулювання земельних відносин
4.
1. Земельні відносини в Україні регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами України, що видаються відповідно до нього.
-1- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 1 статті 1 викласти у такій редакції:
"1. Земельне законодавство України базується на Конституції України і складається з цього Кодексу, інших законодавчих актів України, що видаються відповідно до нього".

Враховано

1. Земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.


-2- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 статті 1 слова "законодавчими актами" замінити словами "нормативно-правовими актами". Аналогічну заміну зробити у всьому тексті кодексу.

Враховано
-3- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"1. Земельні відносини в Україні регулюються Конституцією України, цим Кодексом, Законом України "Про планування і забудову територія", а також іншими законодавчими актами України, що видаються відповідно до них".

Враховано частково


5.
2. Основними завданнями земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земельних ресурсів в інтересах нинішніх і майбутніх поколінь.
-4- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370) Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 2 викласти у наступній редакції:
"2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою створення умов для раціонального використання й охорони земель як засобу виробництва, рівноправного розвитку всіх форм власності на землю і господарювання, збереження та відтворення родючості грунтів, поліпшення природного середовища, охорони прав громадян, підприємств, установ і організацій на землю."

Враховано частково
-5- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
У статті 1 пункт 2 доповнити після слів "майбутніх поколінь" через крапку - визначених в положенні Конституції України.

Враховано частково
-6- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У пункті 2 статті 1 слово "основними" виключити.

Враховано
-7- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 слово "нинішніх" замінити словом "нинішнього".

Відхилено
-8- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 1 "У пункті 2 категорію "громадяни" замінити на "фізичні особи".

Відхилено
-9- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Пункти 2, 3, 4 ст.1 викласти у наступній редакції:
"2. Основними завданнями Земельного кодексу є регулювання земельних відносин з метою забезпечення прав на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання земельного фонду та охорони земельних ресурсів як основного національного надбання в інтересах нинішнього та майбутніх поколінь, а також визначення основних засад регулювання земельних відносин законодавчими актами, що приймаються відповідно до цього Кодексу.
3. Земельні відносини, що виникають при використанні гірничих, лісових, водних ресурсів, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря, регулюються цим Кодексом, а також актами законодавства про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, якщо вони не суперечать нормам цього Кодексу.
4. Норми законодавства про охорону довкілля, якими встановлений більш суворий режим охорони земель, мають пріоритет над відповідними нормами цього Кодексу та інших актів земельного законодавства."
Враховано частково


6.
3. Регулювання гірничих, лісових, водних відносин, а також відносин щодо використання та охорони надр, рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря у частині, яка стосується земельних відносин, здійснюється за цим Кодексом та іншими законами в цій сфері.
-10- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 3 статті 1 викласти у такій редакції:
"3. Відносини щодо використання та охорони надр, лісових і водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря у частині набуття права на землю регулюється земельним законодавством."

Враховано редакційно


2. Земельні відносини, що виникають при використанні надр, лісів, вод, а також рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря, якщо вони не суперечать цьому Кодексу.

3. У випадках протиріч між цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами застосовуються норми цього Кодексу.


-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 після слова "здійснюється" вилучити слово "за", а слова "в цій сфері" замінити словами "прийнятими відповідно до нього".

Враховано
-12- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 3 викласти у наступній редакції:
"3. Гірничі, лісові та водні відносини, відносини щодо використання й охорони рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря регулюються спеціальним законодавством України."

Відхилено, норма інших законів
-13- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 3 викласти у такій редакції:
"При конкуренції норм, що регулюють земельні відносини, застосовуються норми цього кодексу".

Враховано
-14- Н.д.Чубаров Р.А. (Округ №8)
Статтю 1 викласти у такій редакції:
"Угоди, пов'язані із набуттям та реалізацією прав громадян та юридичних осіб на земельні частки (паї), крім спадкування (правонаступництва) спадкоємцями першої черги - громадянами України, ящо інше не визначено законом. До таких угодs застосовуються наслідки, передбачені цивільним законодавством Україги".

Відхилено
-15- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Доповнити статтю 1 наступним реченням:
"При продажі сертифіката на земельну частку (пай), продаж проводити по оцінці землі згідно методики розробленої та затвердженої Кабінетом Міністрів України, вважати сертифікат цінним папером і справляти державне мито як з цінних паперів"

Відхилено,
норма іншого закону

7.
Стаття 2. Дія земельного законодавства в часі8.
Акти земельного законодавства не мають зворотної дії в часі і застосовуються до відносин, які виникли після набрання цими актами чинності.
-16- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Статтю 2 доцільно викласти в редакції: "Позбавляються права власності суб'єкти, що були позбавлені її до прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року".

Враховано частково
в ст. 78
-17- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Частину першу статті 2 викласти у такій редакції:
"Акти земельного законодавства застосовуються до відносин, які виникли після набрання ними чинності, якщо інше не встановлено законом".

Враховано
в Перехідних положеннях


9.
Дія цього кодексу поширюється на відносини, що виникли до набрання ним чинності лише у разі, коли це прямо передбачено законом.
-18- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Частину другу статті 2 вилучити, оскільки вона суперечить статті 58 Конституції України
Враховано


10.
Власникам землі (їх спадкоємцям), які мали право власності на землю до 24 серпня 1991 року з прийняттям Акта проголошення незалежності України земельні ділянки не повертаються.
-19- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Частину 3 ст\атті 2 викласти у такій редакції:
"Колишнім власникам землі (їх спадкоємцям) позбавлених права власності на землю іншими державами земельні ділянки Україною не повертаються. За їх бажанням їм може бути передано у власність або надано у користування земельні ділянки на загальних підставах".

Враховано частково
в ст.78-20- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Частину третю статті 2 слід записати у перехідних чи прикінцевих положеннях або у Постанові про порядок введення Кодексу в дію.
Враховано частково
в ст.78
-21- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 2 проекту викласти в редакції статті 2 альтернативного законопроекту.

Відхилено
-22- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 2 - виключити, змінивши наступну нумерацію статей.

Враховано
-23- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту статті 2 та 3 наступного змісту, з урахуванням зміни нумерації:
Стаття 2. Значення термінів, що вживаються в Кодексі.
1) цільове призначення земель - встановлений законодавством України порядок і умови використання земельних ділянок для конкретних цілей;
2) землеустрій - система заходів, спрямованих на реалізацію положень земельного законодавства, рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування стосовно організації використання і охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища та поліпшення природних ландшафтів;
3) економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель - система встановлених державою та органами місцевого самоврядування заходів, спрямованих на підвищення зацікавленості власників і користувачів землі, в тому числі і орендарів, у збереженні відтворенні родючості грунтів, захисті земель від негативних наслідків виробничої діяльності;
4) земельні відносини - відносини між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами щодо володіння, користування і розпорядження земельними ділянками;
5) земля - це ресурс, що використовується для виробництва сільськогосподарської продукції, будівництва, спорудження будинків, населених пунктів, залізничних та автомобільних шляхів, один із основних компонентів виробництва;
Відхилено
6) земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, яка характеризується точним географічним місце розташуванням, з визначеними щодо неї правами. Межі земельної ділянки фіксуються на планах і встановлюються у натурі (на місцевості). Земельна ділянка може бути подільною і неподільною. Подільною є земельна ділянка, яка без зміни свого цільового призначення може бути поділена на частини, кожна із яких може бути зареєстрована у якості окремої земельної ділянки. Неподільною визнається земельна ділянка, яка за своїм цільовим призначенням не може бути поділена на дві чи більше земельні ділянки. Неподільна земельна ділянка може стати подільною після зміни її цільового призначення у порядку встановленому цим Кодексом;
7) присадибна ділянка - земельна ділянка, що надається громадянам для зведення житла і підсобних споруд, обслуговування житла. Розмір присадибної ділянки в місті, селищі і селі визначається Земельним Кодексом. Присадибні ділянки належать громадянам на праві приватної власності (в окремих випадках - сумісної власності);
8) земельний пай - ідеальна частина земельної ділянки, яка може бути відокремлена від земельної ділянки після проведення землевпорядних робіт, необхідних для визначення меж земельної частки у натурі (на місцевості) та її реєстрації у якості окремої земельної ділянки;
9) земельна частка - частина земельної ділянки, котра може безоплатно передаватись громадянину на праві приватної власності в порядку, передбаченому Земельним Кодексом;
10) земельні ресурси - сукупність земель у межах всієї території України чи окремого регіону, які можуть використовуватися у якості просторового базису для ведення господарської діяльності і розселення, основного засобу виробництва у сільському господарстві, і характеризується певними рівнями біологічної продуктивності, екологічної стійкості та ландшафтом;
11) земельний фонд України - сукупність всіх земель у межах території України;
12) земельний дозвіл - право особи на обмежене користування однією або декількома сусідніми земельними ділянками з метою усунення перешкод для використання ділянки, яка належить цій особі на праві власності або на праві користування;
13) фермерське господарство - товарне сільськогосподарське виробництво з правами юридичної особи, яке веде фермер особисто або з використанням найманої праці на власній або орендованій землі;
14) сільськогосподарське підприємство - різноманітна за формою організації і відносинами власності юридична особа, що займається виробництвом продукції рослинного або тваринного походження, використовуючи землю як засіб виробництва;
15) селянське господарство - підсобне нетоварне господарство селянської сім'ї, основане на земельній ділянці, розмір якої визначений Земельним Кодексом. Загальний розмір ділянки входить і площа присадибного наділу. Селянське господарство не є юридичною особою.
16) обіг земельних ділянок - перехід права власності або інших прав на земельну ділянку від однієї особи до іншої або від територіальної громади, держави до громадян чи юридичних осіб і навпаки на підставі цивільно-правових угод, закону, рішення органу державної влади , місцевого самоврядування або суду;
17) кадастр земельний - сукупність відомостей про природний, господарський та правовий стан земель;
18) державна власність - одна із основних форм власності, господарем і розпорядником якої є держава. До державної власності належить земля, її надра, природні ресурси, основні засоби, будівлі, транспортна і комунальна інфраструктура, культурні і духовні надбання, інформація тощо.
19) бонітування земель - позитивна оцінка якості грунтів для прийняття рішень щодо ефективного їх використання;
20) відвід земель - виділення земельних ділянок для господарських чи інших потреб власникам або користувачам на основі рішень уповноважених на те органів;
21) відчуження земель - передача (примусова, договірна з відплатою чи безвідплатна) земельної ділянка, що належить одній особі у власність іншій особі;
22) вилучення земель - у нашому Кодексі - використовується як дія, пов'язана з відчуженням земель сільськогосподарського призначення, що передбачає спеціальну процедуру, спрямовану на збереження і захист сільськогосподарських угідь;
23) зонування земель - у нашому Кодексі розподіл земельних ділянок за принципом пріоритетності в межах населеного пункту;
24) земельна власність - суспільна форма привласнення землі, як предмета природи. Виражає виробничі відносини між людьми з приводу землі як природної умови і головного засобу виробництва у сільському і лісовому господарстві;
25) юридична особа - організація, підприємство, установа що має статус майнової і юридичної окремішності (незалежності), володіє майном, може від свого імені набувати особистих немайнових прав та виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі, третейському суді, має закінчений бухгалтерський баланс, розрахунковий рахунок у банку, власну печатку, пройшло державну реєстрацію і має свій код у державному реєстрі;
26) фізична особа - громадянин, що бере участь в економічній діяльності як повноправний суб'єкт цієї діяльності;
27) рента - дохід, що отримується власником від використання землі, майна, капіталу без здійснення ним підприємницької діяльності, затрат, додаткових зусиль;
28) рента земельна - економічна категорія за умов товарного виробництва, що відображає економічну форму реалізації права власності на землю як головного засобу виробництва в сільському господарстві. Рента землі є частиною державної вартості, яку створюють працівники у сільському господарстві, а привласнює її держава як власник, а також орендарі. Розрізняють дві форми - ренти землі - абсолютну та диференційну. Абсолютна рента землі становить надлишок вартості вироблених сільськогосподарських продуктів над ціною їх виробництва. Диференційна рента землі зумовлена монополією на землю як об'єкт господарювання і є наслідком обмеженості землі та її зайнятості окремими господарствам.
Заставник - той кому належить право, що закладається. Застава права оренди або іншого права на чужу річ не допускається без згоди її власника чи особи, котра має право розпоряджатися річчю, майном якщо законом чи договорами заборонено відчуження цього права без згоди вказаних осіб.
Стаття 3. Співвідношення земельних прав.
Акти земельного законодавства не мають зворотної дії в часі і застосовуються до відносин, які виникли після набрання цими актами чинності.
Дія цього кодексу поширюється на відносини, що виникли до набрання чинності лише у разі, коли це прямо передбачено законом.


11.
Стаття 3. Принципи земельного законодавства


Стаття 5. Принципи земельного законодавства
12.
Земельне законодавство базується на таких принципах:


Земельне законодавство базується на таких принципах:
13.
а) поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва;
-24- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Пункт "а" статті 3 викласти у такій редакції: "а) поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу, основного засобу виробництва і невід'ємного засобу існування селян".

Враховано частково


а) поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва;


-25- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт а) статті 3 виключити, бо це не правова норма, це ніби роз'яснення з підручника.
Відхилено
-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3. Буквені позначення пунктів а), б)… замінити числовими - 1), 2)…Аналогічно у всьому тексті кодексу.

Відхилено
-27- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті а) статті 3 після слів "ресурсу і" через кому додати слова "головним чином", далі - через кому - без змін.

Відхилено
-28- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 3 доповнити пунктом:
"б) пріоритету екологічних інтересів суспільства над виробничими";
пункти б) - ґ) вважати відповідно в) - д).
Враховано частково14.
б) забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад сіл, селищ, міст та держави;
-29- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 3 пункт "б" після слова "міст" доповнити словами "районів у містах".

Враховано
в інших статтях
б) забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави;


-30- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У пункті "б" статті 3 слово "громадян" замінити словом "фізичних осіб".

Відхилено
-31- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 3. У пунктах "б" та "в" категорію громадян замінити на "фізичні особи".

Відхилено
-32- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт б) статті 3 викласти у такій редакції:
"б) рівності суб'єктів права власності на землю перед законом".

Враховано редакційно15.
в) недопущення втручання держави в діяльність громадян, юридичних осіб та органів місцевого самоврядування щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законами;
-33- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У пункті "в" статті 3 як і в цілому по тексту проекту після слова "законами" треба дописати слово "України".

Відхилено

в) невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом;


-34- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
До статті 3:
1. Зміст пунктів "в" і "г" частини 1 сформульовано суперечливо щодо один одного - з одного боку зазначається про недопущення втручання держави в діяльність власників, а з іншого - закріплюється принцип управління ділянками незалежно від форм власності. Не вказано також, хто ж саме має здійснювати управління земельними ділянками різних форм власності (пункт "г").
2. Вбачається доцільним також закріпити принципи земельного законодавства не лише гарантіями щодо права власності, а й іншими, зокрема, про:
забезпечення екологічної безпеки при використанні земель;
цільового використання земель;
пріоритетності земель сільськогосподарського призначення;
доступності інформації про стан земель;
державної підтримки заходів щодо охорони і використання земель;
платності використання землі.


Враховано частково

16.
г) здійснення управління земельними ділянками незалежно від форми власності з метою забезпечення безпечних умов життя населення;
-35- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У пункті "г" статті 3 слово "управління" замінити словами "регулювання використання".

Відхилено

г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;


-36- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 3 пункту "г". "Управління земельними ділянками" в приватній власності не узгоджується з концепцією власності і є неприйнятними. Термін "регулювання" є прийнятним.

Враховано
-37- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті г) статті 3 після слова "ділянками" додати слова "на основі закону", далі за змістом.

Відхилено
-38- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт г) статті 3 краще викласти в редакції:
"приорітету екологічних інтересів суспільства над виробничим".
Відхилено


17.
ґ) забезпечення державою гарантій прав на землю та їх захисту.
-39- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт "ґ" статті 3 викласти в такій редакції: :
"Право власності на землю гарантується Конституцією України і набувається та реалізується на підставі Земельного кодексу та інших законів."

Враховано в ст.78


ґ) забезпечення гарантій прав на землю.


-40- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю доповнити такими пунктами:
е) цільового використання землі;
є) забезпечення екологічної безпеки;
ж) доступності інформації про стан землі;
з) державної підтримки заходів щодо охорони та використання землі;
г) запобігання нанесення шкоди землі.

Враховано частково
-41- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт ґ) статті 3 краще викласти в редакції:
"забезпечення судового захисту права власності на землю".
Враховано частково
в ст.152-42- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 3 доповнити принципом непорушності права власності на землю.
Враховано у ст.4


18.
Стаття 4. Земля як об`єкт правовідносин
-43- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 4 вилучити.

Враховано

Стаття 2. Земельні відносини


-44- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У статті 4 ввести в словник термінів і узгодити його зі словником наведеним в Законі про планування території.

Відхилено

1. Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.
2. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи органи місцевого самоврядування та органи державної влади.
19.
1. Земля в межах території України, земельні ділянки, земельні частки (паї) є об'єктами земельних відносин.
-45- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
У пункті 1 статті 4 вилучити слова "земельні частки (паї)".

Відхилено

3. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї).


-46- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У пункті 1 статті 4 не враховано, що об'єктами земельних відносин виступають ще і земельні частки, а також права на земельні ділянки, земельні частки і земельні частки (паї).

Враховано в ст.2
-47- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 1 статті 4 викласти у такій редакції:
"1. Об'єктами земельних правовідносин в межах території України є земля, окремі земельні ділянки та права на них".

Враховано частково
в ст.2
-48- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У пункті 1 статті 4 слова " земельні частки "паї" виключити.

Відхилено


20.
2. Земля - частина довкілля, яка характеризується певною просторовістю і рельєфом, з грунтовим покривом, рослинністю, надрами і водами.
-49- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Пункт 2 статті 4 доповнити таким положенням: "Земля виконує важливі соціально-екологічні функції. Вона є базою для розміщення різних галузей народного господарства, зокрема промисловості, енергетики, сільського господарства тощо, системою розселення шляхом створення в країні сільлських і міських поселень".
Відхилено
-50- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 4 пункт 2 після слова "земля -" доповнити словами "абсолютно нерухома".

Відхилено
-51- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Пункт 2 статті 4 після слів "водами" доповнити словами "і повітряним простором".

Відхилено
-52- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 2 статті 4 розпочати словами:
"Земля, в даному контексті розглядається, як частина довкілля ..." (далі по тексту).

Відхилено
-53- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 4. Пункт 2 доповнити в кінці словами, а також є об'єктом власності та користування (нерухоме майно),

Відхилено
-54- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 2 статті 4 викласти в такій редакції:
"2. Земля - найважливіша частина довкілля, яка перебуває під особливою охороною держави, характеризується певною просторовістю і рельєфом з ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами і водами".
Враховано частково
в ст.1


21.
3. Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцерозташуванням, з визначеними щодо неї правами. Межі земельної ділянки фіксуються на планах і виносяться в натуру. Площа земельної ділянки визначається після винесення її меж у натуру (на місцевість). Земельна ділянка включає в себе призначення, дозволене використання і зареєстроване в установленому законом порядку право на земельну ділянку (право власності, користування, в тому числі оренди, а також обмеження, обтяження).
-55- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У пункті 3 слова "це частина земної поверхні з установленими межами" замінити словами "це виділена в замкнутих межах частина землі з…".
Відхилено
-56- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У пункті 3 статті 4 останнє речення після слів "земельна ділянка" доповнити словами "як об'єкт права"

Відхилено
-57- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 3 статті 4 після слова "обмеження" доповнити словами "та інші".

Відхилено
-58- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 3 статті 4 викласти у такій редакції: "Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, визначеним місцерозташування та правами щодо неї".
Враховано частково в ст.79
-59- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 статті 4 текст "(на місцевість)" перенести з кінця другого речення у кінець першого речення.

Відхилено


22.
4. Земельна ділянка може бути подільною і неподільною. Подільною визнається земельна ділянка, яка без зміни свого призначення і дозволеного використання може бути поділена на частини, кожна з яких після поділу може утворити самостійну земельну ділянку. Неподільною визнається земельна ділянка, яка за своїм призначенням і дозволеними видами використання не може бути поділена на самостійні земельні ділянки.
-60- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 4 статті 4 доповнити таким реченням:
"Земельна ділянка може бути визначена неподільною на підставі закону".

Відхилено
-61- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Пункт 4 статті 4 доповнити таким реченням: "Неподільна земельна ділянка може стати подільною після зміни її цільового призначення у порядку, встановленому цим Кодексом".
Відхилено


23.
5. Земельна частка (пай) - не виділена в натурі частка земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення, що обліковується в умовних (кадастрових) гектарах та має грошове визначення.
-62- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В пункті 5 слово "обліковується" замінити словом "розрахована".

Відхилено
-63- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 5 статті 4 виключити.

Враховано
-64- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Пункт 5 доповнити окремою частиною такого змісту:
"Земельна частка (пай) - кількісно визначена частка участі разом з іншими особами в правах і зобов'язаннях щодо земельної ділянки, виділ якої може бути здійснений у випадках і на умовах, встановлених цим Кодексом."

Відхилено
-65- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати статтю 5 наступного змісту.
Стаття 5. Форми власності на землю. Розпорядження землею.
Власність на землю в Україні має такі форми: власність українського народу, державна, комунальна, приватна, спільна. Усі форми власності є рівноправними.

Відхилено


24.
Глава 2. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у галузі регулювання земельних відносин
-66- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Назву глави 2 розпочати з наступного виразу: "Повноваження Верховної Ради України", далі за текстом.

Враховано


Глава 2. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин


-67- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти главу 2 у наступній редакції:
Глава 2. Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин.
Стаття 6. Повноваження органів державної влади в галузі земельних відносин.
В галузі земельних відносин органи державної влади здійснюють повноваження щодо:
а) державного управління у сфері використання та охорони земельного фонду України;
б) володіння, користування та розпорядження землею (земельними ділянками), що знаходиться у власності держави відповідно до Конституції та Законів України.
Враховано частково
у відповідних статтяхСтаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин.
В галузі земельних відносин органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження щодо:
а) самоврядного управління у сфері використання та охорони земель, що знаходяться у комунальній власності та спільній власності територіальних громад;
б) володіння, користування та розпорядження землею (земельними ділянками), що знаходяться у комунальній власності та спільній власності територіальних громад, відповідно до Конституції України та Закону "Про місцеве самоврядування в Україні";
в) розпоряджаються землею ради, які в межах своєї компетенції передають землі у власність або надають у користування та вилучають їх.
Повноваження щодо передачі, надання та вилучення земельних ділянок місцеві ради можуть передавати відповідно органам державної виконавчої влади або виконавчим органам місцевого самоврядування.
Стаття 13. Компетенція України у галузі регулювання земельних відносин.
До відання України у галузі регулювання земельних відносин належить:
1) законодавче регулювання земельних відносин;
2) розпорядження землями загальнодержавної власності України;
3) установлення порядку і середніх ставок плати за використання землі, граничних розмірів орендної плати за землю;
4) організація і здійснення державного контролю за використанням та охороною земель та їх моніторингу;
5) розробка і виконання разом з Республікою Крим, місцевими радами державних програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земельних ресурсів у комплексі з іншими природоохоронними заходами;
6) встановлення основних положень землеустрою і порядку ведення державного земельного кадастру, організація їх здійснення;
7) вирішення інших питань у галузі регулювання земельних відносин.

-68- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Главу 2 краще назвати так:
"Регулювання земельних відносин органами влади". Крім того цю главу слід помістити після глави 3 та глави 4.
Глава "Регулювання земельних відносин органами влади" повинна включати наступні норми:
1.Земельні відносини в Україні незалежно від форм власності регулюються:
- в межах населених пунктів (села, селища, міста) - органами місцевого самоврядування відповідного населеного пункту;
- в межах між населеними пунктами - районними радами та їх виконавчими органами в межах відповідного району.
2. Обласними радами регулюються земельні відносини з питань, які не можуть бути вирішені в межах населеного пункту або району і які стосуються багатьох районів чи населених пунктів даної області, а також спірні питання, які не можуть самостійно вирішити органи місцевого самоврядування чи районні ради.
3. Верховною Радою України регулюються земельні відносини в частині прийняття відповідних законодавчих актів та внесення змін до них.
4. Кабінетом Міністрів України регулюються земельні відносини з питань загальнодержавного значення.

Враховано частково
у відповідних статтях-69- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
До глави 2 додати повноваження Верховної Ради України в такій редакції:
Стаття 5. Повноваження Верховної Ради України в галузі регулювання земельних відносин
До повноважень Верховної Ради України в галузі регулювання земельних відносин належить:
а) визначення державної політики в області використання та охорони земель;
б) законодавче регулювання земельних відносин;
в) розпорядження землями державної власності України;
г) затвердження загальнодержавних програм використання та охорони земель;
д) встановлення та зміна меж міст України.
Враховано частково


Стаття 6. Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин


-70- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
До глави 2 додати статтю:"Повноваження Верховної Ради України в галузі земельних відносин в такій редакції:
До повноважень Верховної Ради України у галузі земельних відносин належить:
а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;
б) визначення засад державної політики у галузі використання та охорони земель;
в) затвердження загальнодержавних програм щордо використання та охорони земель;
г) встановлення і зміна меж районів і міст;
ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель;
д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України.
Враховано

До повноважень Верховної Ради України у галузі земельних відносин належить:
а) прийняття законів у галузі регулювання земельних відносин;
б) визначення засад державної політики у галузі використання та охорони земель;
в) затвердження загальнодержавних програм щордо використання та охорони земель;
г) встановлення і зміна меж районів і міст;
ґ) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель;
д) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України.-71- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Назву та зміст статті 5 викласти в новій редакції:
"Стаття 5. Повноваження Верховної Ради України в галузі регулювання земельних відносин
Верховна Рада України вирішує питання щодо вилучення з державної власності земельних ділянок за поданням Кабінету Міністрів України".
Зміст та назву старої статті 5 об'єднати із статтею 6.
Враховано частково
-72- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В проекті Закону визнати повноваження Верховної Ради України і місцевих рад щодо регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.
Враховано


25.
Стаття 5. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим в галузі регулювання земельних відносин


Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим в галузі земельних відносин


-73- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Положення статті 5 не узгоджуються з Законом України "Про оренду землі", яким передбачено, що ради мають погоджувати питання щодо надання земель органами виконавчої влади.
Враховано


26.
До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим в галузі регулювання земельних відносин на території Автономної Республіки Крим належать:
-74- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 5 чітко визначити повноваження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в галузі регулювання земельних відносин
Враховано

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим в галузі земельних відносин на території республіки належить:
27.
а) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель;
-75- - Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Доповнити пунктом "а" такого змісту:
а) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин", відповідно змінивши нумерацію пунктів, яка існувала "а, б, в, г, д" на "б, в, г, д, е" і в останньому пункті після слова "міських" доповнити словами "(міст республіканського значення)".
Враховано частково

б) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель;


-76- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Статтю 5 доповнити новим пунктом у такій редакції:
"а-1) вирішення відповідно до цього Кодексу і інших законів у межах компетенції питань регулювання земельних відносин".

Враховано


28.
б) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління землями спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст;
-77- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Стаття 5 пункт "б" доповнити словами "які знаходяться в управлінні Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

Враховано

а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;


-78- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 5, пункт "б". В цьому параграфі не говориться, що такі повноваження виникають тільки у випадку спорів між територіальними громадами, а також не пояснюється, які питання виносяться на Верховну Раду (можливо вирішувати спори щодо управління між територіальними громадами).
Відхилено


29.
в) погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації в частині, яка стосується території Автономної Республіки Крим;


в) погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації щодо території Автономної Республіки Крим;
30.
г) затвердження програм Автономної Республіки Крим з питань використання та охорони земель;


г) затвердження та участь в реалізації республіканських програм використання земель, підвищення родючості грунтів, охорони земель;
ґ) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;
31.
ґ) координація діяльності районних і міських рад у межах Автономної Республіки Крим у галузі регулювання земельних відносин.
-79- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Доповнити пунктом "ж" такого змісту:
"ж) вирішення питань про включення земельних ділянок до складу територій і об'єктів природно-заповідного фонду".

Враховано частково

д) координація діяльності районних і міських (міст республіканського значення) рад у сфері земельних відносин;


-80- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Доповнити статтю 5 наступними пунктами:
ґ) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;
е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
є) координація здійснення контролю за використанням та охороною земель;
ж) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;
з) встановлення та зміна меж сіл, селищ;
и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
Враховано

е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
є) координація здійснення контролю за використанням та охороною земель;
ж) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;
з) встановлення та зміна меж сіл, селищ;
и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.


-81- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Доповнити статтю 5 частиною другою такого змісту:
"До відання Автономної Республіки Крим належить:
а) розпорядження землями державної та комунальної власності в межах Республіки Крим, за винятком земель визначених Верховною Радою України;
б) розробка і вдосконалення земельного законодавства Автономної Республіки Крим;
в) організація ведення земельно-кадастрової документації;
г) організація землеустрою;
ґ) організація і здійснення контролю за використанням та охороною земель, програм підвищення родючості ґрунтів, вирішення земельних спорів."

Враховано частково
-82- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, пункт "ґ". Після слів "у межах" додати слово "територій".

Відхилено

-83- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статті 5 і 6 викласти в новій редакції:
"Стаття 5. Повноваження органів державної влади в галузі земельних відносин
В галузі земельних відносин органи державної влади здійснюють повноваження щодо:
а) державного управління у сфері використання та охорони земельного фонду України та його частинами, що знаходяться у межах областей та районів;
б) володіння, користування та розпорядження землею (земельними ділянками), що знаходиться у власності держави.
Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин
В галузі земельних відносин органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження щодо:
а) самоврядного управління у сфері використання та охорони земель, що знаходяться у межах населених пунктів;
б) володіння, користування та розпорядження землею (земельними ділянками), що знаходиться у комунальній власності та спільній власності територіальних громад."
Враховано


32.
Стаття 6. Повноваження обласних і районних рад у галузі регулювання земельних відносин
-84- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Положення статті 6 не узгоджуються з Законом України "Про оренду землі", яким передбачено, що ради мають погоджувати питання щодо надання земель органами виконавчої влади.

Враховано

Стаття 8. Повноваження обласних рад у галузі земельних відносин


-85- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Зміст та назву старої статті 5 об'єднати із статтею 6.

Відхилено
-86- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У статті 6 привести зміст у відповідність до ст. 43 Закону про місцеве самоврядування.

Враховано


33.
До повноважень обласних і районних рад у галузі регулювання земельних відносин на території області, району відповідно належать:
-87- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 6 розмежувати повноваження районних і обласних рад, а також державних адміністрацій. До компетенції районної ради включити зміну меж сільських населених пунктів, а до компетенції обласної ради - вилучення земель для державних і громадських потреб за межами населених пунктів.

Враховано частково


До повноважень обласних рад в галузі земельних відносин на території області належить:
34.
а) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
-88- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт "а" статті 6 викласти в такій редакції:
"а) розпорядження землями на праві спільної власності територіальних громад".

Враховано в інших статтях


б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;


-89- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 6, пункт "а". Положення повинно обмежуватися землею, яка знаходиться у власності органів державної влади та місцевого самоврядування.

Враховано


35.
б) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель;


в) забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель;
36.
в) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління землями спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних, районних рад;
-90- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 6 пункт "в" викласти у такій редакції:
"в) вирішення в установленому законом порядку питань щодо відчуження, передачі в оренду, концесію, під заставу, а також управління землями спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні обласних, районних рад".

Враховано в інших статтях

а) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад;


-91- Н.д.Кирил В.О. (Реєстр.картка №269)
Стаття 6. Пункт "в"
Вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління землями державної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних, районних рад
Відхилено37.
г) погодження загальнодержавних та регіональних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації в частині, яка стосується території області, району;


г) погодження загальнодержавних програм використання та охорони земель, участь у їх реалізації на відповідній території;
38.
ґ) затвердження та участь у реалізації місцевих програм використання та охорони земель.
-92- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина 1, пункт "ґ" (останній). Наприкінці додати текст "спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають управлінні обласних, районних рад".

Відхилено

ґ) затвердження та участь у реалізації регіональних програм використання земель, підвищення родючості грунтів, охорони земель;


-93- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 6 доповнити пунктом "д" такого змісту:
"д) координація діяльності районних і міських (міст обласного значення та міст республіканського значення в межах Автономної Республіки Крим) рад у сфері регулювання земельних відносин та діяльності".

Враховано редакційно


д) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;


-94- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 6 викласти в такій редакції:
Стаття 11. Компетенція обласних рад у галузі регулювання земельних відносин.
До відання обласних рад у галузі регулювання земельних відносин на їх території належить:
1) надання земельних ділянок у користування в порядку, встановленому цим Кодексом;
2) вилучення земель відповідно до цього Кодексу;
3) організація ведення земельно-кадастрової документації;
4) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель та їх моніторингу, додержанням земельного законодавства;
5) сприяння створенню екологічно чистого середовища і поліпшенню природних ландшафтів, охороні пам'яток історії та культури;
6) розробка і виконання разом з районними та місцевими радами обласних програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земельних ресурсів;
7) організація землеустрою;
8) видача висновків про надання або вилучення земельних ділянок, яке провадиться Верховною Радою України;
9) координація діяльності місцевих землевпорядних органів;
10) вирішення земельних спорів у межах своєї компетенції;
11) вирішення інших питань у галузі земельних відносин у межах своєї компетенції.
Враховано частково

е) організація землеустрою;-95- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Доповнити статтю 6 наступними пунктами щодо повноважень обласних рад:
внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;
встановлення та зміна меж сіл, селищ;
Враховано

є) внесення до Верховної Ради України пропозицій щодо встановлення та зміни меж районів, міст;
ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ;
з) вирішення земельних спорів;
и) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
39.
До повноважень районних рад також належить внесення в установленому порядку пропозицій до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад щодо включення земельних ділянок до складу територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
-96- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Доповнити статтю 6 частиною третьою такого змісту:
"До відання обласних і районних рад (районних у місті рад) належить:
а) розпорядження землями державної та комунальної власності в межах відповідної області або району, за винятком земель визначених Верховною Радою України;
б) передача земельних ділянок у власність, надання їх у користування, організація реєстрації права власності, права користування землею і договорів на оренду землі в межах визначених законодавством;
в) організація ведення земельно-кадастрової документації;
г) організація землеустрою;
ґ) організація і здійснення контролю за використанням та охороною земель, програм підвищення родючості грунтів, вирішенням земельних спорів."

Враховано частково
в ст. 8, 10-97- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 після слів "в установленому" доповнити словами "законодавством".

Відхилено
-98- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Доповнити главу 2 статтею 8 "Повноваження Київської міської ради у галузі земельних відносин при здійсненні столичних функцій ".
Враховано частково

"Стаття 8. Повноваження Київської міської ради у галузі земельних відносин при здійсненні столичних функцій

Стаття 9. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у галузі земельних відносин


В комунальній власності перебувають усі землі в межах міста Києва, крім земель, що знаходяться в приватній власності та земель, які безпосередньо використовуються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України для здійснення своїх завдань.
Всі землі, що знаходяться в межах міста Києва, незалежно від їх призначення, характеру використання і форми власності, перебувають в управлінні Київської міської ради.
До повноважень Київської міської ради щодо управління землями столиці відноситься:

До повноважень Київської і Севастопольської міських рад в галузі земельних відносин на їх території належить:


а) розпорядження всіма землями в межах міста відповідно до закону, в тому числі передача земельних ділянок у власність громадян та юридичних осіб; надання земельних ділянок у користування; вилучення земельних ділянок; припинення права користування земельними ділянками; прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок, - крім земель, які знаходяться в приватній власності та земель, які безпосередньо використовуються Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України для здійснення своїх завдань;

а) розпорядження землями територіальної громади міста;
б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності в порядку, передбаченому цим Кодексом;


б) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста;

ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб міста;


в) встановлення правового режиму використання земель;


д) припинення права користування земельними ділянками у випадках, передбачених цим Кодексом;
е) прийняття рішення щодо звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;
є) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;
ж) встановлення та зміна меж сіл, селищ і районів у містах;


г) організація землеустрою;


з) організація землеустрою;
и) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;


д) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного законодавства;

і) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного законодавства;
ї) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення використання земельної ділянки громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;


е) інформування населення щодо надання, вилучення (викупу) земельних ділянок;

й) інформування населення щодо надання, вилучення (викупу) земельних ділянок;


ж) внесення в установленому порядку пропозицій до Верховної Ради України щодо встановлення і зміни меж міста;

к) внесення у встановленому порядку пропозицій до Верховної Ради України щодо встановлення та зміни меж міст;
л) вирішення земельних спорів;


з) визначення повноважень районних в м. Києві рад в галузі регулювання земельних відносин.

м) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.


-99- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати окрему статтю щодо компетенції районних рад у такій редакції:
Стаття 10. Компетенція районних рад у галузі регулювання земельних відносин.
До відання районних рад у галузі регулювання земельних відносин на їх території належить:
1) передача земельних ділянок у власність, надання їх у користування у порядку, встановленому цим Кодексом;
2) реєстрація права власності, права користування землею і договорів на оренду землі;
3) вилучення (викуп) земель відповідно цього Кодексу;
4) ведення земельно-кадастрової документації;
5) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель, додержанням земельного законодавства;
6) сприяння створенню екологічно чистого середовища і поліпшенню природних ландшафтів;
7) погодження будівництва землекористувачами жилих, виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд на землі, наданій їм у користування за межами населених пунктів;
8) припинення права власності або користування земельною ділянкою чи її частиною;
9) організація землеустрою;
10) розгляд і затвердження проектів і схем землеустрою;
11) затвердження проектів внутрігосподарського землеустрою та контроль за їх здійсненням;
12) видача висновків про надання або вилучення земельних ділянок, яке проводиться вищестоящою радою;
13) вирішення земельних спорів у межах своєї компетенції;
14) вирішення інших питань у галузі земельних відносин у межах своєї компетенції.
Враховано частково

Стаття 10. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин
До повноважень районних рад у галузі земельних відносин на території району належить:
а) розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних громад;
б) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної власності, що проводяться органами виконавчої влади;
в) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
г) забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони та використання земель;
ґ) організація землеустрою та затвердження землевпорядних проектів;
е) вирішення земельних спорів;
є) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.


-100- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Додати до глави 2 нову статтю:
Враховано
"Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин

Стаття 11. Повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин


Міські ради делегують районним у містах радам такі повноваження:

Міські ради делегують районним у містах радам такі повноваження:


а) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) і надання земельних ділянок із земель державної та комунальної власності, що проводиться міською радою та органами виконавчої влади;

а) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) і надання земельних ділянок із земель державної та комунальної власності, що провадиться міською радою та органами виконавчої влади;


б) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності;

б) здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності;


в) прийняття рішень про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;

в) прийняття рішень про звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок;


г) вирішення земельних спорів;

г) вирішення земельних спорів;


ґ) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону".

ґ) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.
40.
Стаття 7. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі регулювання земельних відносин
-101- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У назві статті 7 після слова "міських" доповнити словами "районних у містах".

Враховано в ст.11

Стаття 12. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин


-102- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Положення статті 7 не узгоджуються з Законом України "Про оренду землі", яким передбачено, що ради мають погоджувати питання щодо надання земель органами виконавчої влади.

Враховано
-103- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У статті 7 привести зміст у відповідність до ст. 33 Закону про місцеве самоврядування.

Враховано
-104- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 7 розділити на дві статті 8 і 9, які викласти в такій редакції:
Стаття 8. Компетенція сільських, селищних і міських районного підпорядкування рад у галузі регулювання земельних відносин.
До відання сільських, селищних і міських районного підпорядкування рад у галузі регулювання земельних відносин на їх території належить:
1) передача земельних ділянок у власність, надання їх у користування, в тому числі на умовах оренди, у порядку, встановленому цим Кодексом;
2) реєстрація права власності, права користування землею і договорів на оренду землі;
3) вилучення (викуп) земель відповідно до цього Кодексу;
4) справляння плати за землю;
5) ведення земельно-кадастрової документації;
6) погодження проектів землеустрою;
7) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель, додержанням земельного законодавства;
8) сприяння створенню екологічно чистого середовища і поліпшенню природних ландшафтів;
9) припинення права власності або користування земельною ділянкою чи її частиною;
10) видача висновків про надання або вилучення земельних ділянок, яке провадиться вищестоящою радою;
11) погодження будівництва жилих, виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд на земельних ділянках, що перебувають у власності або користуванні;
12) вирішення земельних спорів у межах своєї компетенції;
13) вирішення інших питань у галузі земельних відносин у межах своєї компетенції.
Враховано частково
в ст. 11, 12Стаття 9. Компетенція міських рад у галузі регулювання земельних відносин.
До відання міських рад у галузі регулювання земельних відносин на їх території належить:
1) передача земельних ділянок у власність, надання їх у користування, в тому числі на умовах оренди, у порядку, встановленому цим Кодексом;
2) реєстрація права власності, права користування землею і договорів на оренду землі;
3) вилучення (викуп) земель відповідно цього Кодексу;
4) справляння плати на землю;
5) ведення земельно-кадастрової документації;
6) здійснення державного контролю за використанням і охороною земель, додержання земельного законодавства;
7) сприяння створенню екологічно чистого середовища і поліпшенню природних ландшафтів;
8) припинення права власності або користування земельною ділянкою чи її частиною;
9) погодження будівництва жилих, виробничих, культурно-побутових та інших будівель і споруд на земельних ділянках, що перебувають у власності або користуванні;
10) організація землеустрою;
11) затвердження проектів внутрігосподарського землеустрою та контроль за їх здійсненням;
12) видача висновків про надання або вилучення земельних ділянок, яке проводиться вищестоящою радою;
13) вирішення земельних спорів у межах своєї компетенції;
14) вирішення інших питань у галузі земельних відносин у межах своєї компетенції.


41.
До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі регулювання земельних відносин на території сіл, селищ, міст належать:
-105- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 7 абзац 1 викласти в такій редакції:
"До повноважень сільських, селищних, міських, районних у містах рад у галузі регулювання земельних відносин на території сіл, селищ, міст, районів у містах належать".

Враховано в ст.11

До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належать:
42.
а) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
-106- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт "а" статті 7 викласти в такій редакції:
"а) розпорядження землями територіальних громад".

Враховано

а) розпорядження землями територіальних громад;
43.
б) передача земельних ділянок із права комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;
-107- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункти б), в), ї) статті 7 виключити.
Відхилено


б) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;


-108- Н.д.Безугла Л.Я. (Реєстр.картка №435)
У пункті б) статті 7 перед словом "передача" додати слова "Продаж чи".
Відхилено


44.
в) надання земельних ділянок у користування із земель права комунальної власності, в тому числі на умовах оренди, відповідно до цього Кодексу;


в) надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
45.
г) вилучення земельних ділянок, що були надані у користування із земель права комунальної власності, в порядку передбаченому цим Кодексом;


г) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;
46.
ґ) викуп земельних ділянок у громадян та юридичних осіб;
-109- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 7, пункт "г" викласти в такій редакції:
"г) "викуп земельних ділянок у громадян та юридичних осіб для суспільних потреб на основі та у відповідності з законодавчо встановленим порядком, а також за умови попереднього та повного відшкодування їх вартості, якщо немає згоди з власником".

Враховано частково


ґ) викуп земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст;
47.
д) визначення дозволених видів використання земель;
-110- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт д) статті 7 доповнити словами "згідно з місцевими правилами забудови".

Відхилено


48.
е) організація землеустрою;
-111- Н.д.Балашов Г.В. (Округ №27)
Пункт е) статті 7 виключити та доповнити ним статтю 169.
Відхилено

д) організація землеустрою;
49.
є) справляння плати за землю;
-112- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Пункт є) справляння плати за землю...
Цей пункт поданий дуже широко. Плата, що справляється, повинна або наводитися в тексті, або ж повинне бути посилання на відповідні закони, такі як "Закон про плату за землю" зі змінами.
Враховано

е) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
50.
ж) здійснення контролю за використанням та охороною земель права комунальної власності, додержанням земельного законодавства;


є) здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності;
51.
з) сприяння створенню екологічно чистого середовища і поліпшенню природних ландшафтів;52.
и) встановлення правил використання земель загального користування населених пунктів;
-113- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт и) статті 7 - виключити.

Враховано
-114- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт "и" викласти в такій редакції:
"и) розроблення місцевих правил забудови населених пунктів".

Відхилено


53.
і) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) чи припинення діяльності громадян та юридичних осіб у разі порушення ними вимог земельного законодавства;
-115- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Виключити із статті 7 пункт і);
Пункти ї) - к) вважати відповідно пунктами і) - й).

Відхилено

ж) обмеження, тимчасова заборона (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;


-116- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У пункті "і" статті 7 слово "громадян" замінити словом "фізичних осіб".

Відхилено
-117- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, пункт і). Після слів "чи припинення" доповнити словами "окремих видів".

Відхилено


54.
ї) підготовка висновків про надання або вилучення (викуп) земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади;
-118- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 7 пункт "ї" викласти у такій редакції:
"ї) прийняття рішень щодо відчуження, передачі в оренду, концесію, під заставу, а також управління земельними ділянками, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах".

Відхилено

з) підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;
и) встановлення та зміна меж районів у містах з районним поділом;
55.
й) організація інформування населення щодо вилучення (викупу) земельних ділянок права комунальної власності, приватизації та обігу земельних ділянок.


і) інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;
ї) внесення пропозицій до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ, міст;
56.
к) вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом.
-119- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Доповнити пунктами "л", "м", "н", "о" такого змісту:
"л) затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, які знаходяться у власності відповідних територіальних громад;
м) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
н) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, які підлягають особливій охороні, а також внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, які мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, відповідними пам'ятками, що охороняються законом;
о) дача відповідно до чинного законодавства згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу від діяльності яких, відповідно до діючих нормативів, включає відповідну територію".

Відхилено

й) вирішення земельних спорів;
к) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.


-120- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Доповнити статтю 7 частиною другою такого змісту:
"До відання сільських, селищних, міських рад належить:
а) розпорядження землями державної та комунальної власності в межах відповідної ради;
б) передача земельних ділянок у власність, надання їх у користування, організація реєстрації права власності, права користування землею і договорів на оренду землі в межах відповідної території сільської , селищної або міської ради;
в) організація ведення земельно-кадастрової документації в межах відповідної території сільської, селищної або міської ради;
г) організація землеустрою;
ґ) організація і здійснення контролю за використанням та охороною земель, програм підвищення родючості грунтів, вирішення земельних спорів в межах відповідної території сільської, селищної або міської ради;"

Враховано
-121- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 7 доповнити абзацом такого змісту:
"Повноваження щодо регулювання земельних відносин відповідні ради можуть передавати виконавчим органам".

Відхилено


Розділ ІІІ. ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
57.
Глава 3. Право на землю
-122- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Главу 3 "Право на землю" записати у редакції "Право власності на земельні ділянки".
Слова "право власності на землю у всьому тексті замінити на право власності на земельні ділянки"
Враховано частково

Глава 14. Право власності на землю
58.
Стаття 8. Право власності на землю та форми власності на землю


Стаття 78. Зміст права власності на землю
59.
1. Право власності на землю - це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками на підставі закону чи договору.
-123- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
Пункт перший статті 8 викласти у такій редакції:
"1. Право власності на землю - це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження земельними ділянками".

Відхилено


1. Право власності на землю - це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками.


-124- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 1 статті 8 після слова "розпоряджатися" додати слово "земельним", а словосполучення "...чи договору" вилучити. Інше без змін.

Враховано частково60.
2. Право власності на землю гарантується Конституцією України і набувається та реалізується виключно на підставі Земельного кодексу, інших законів, що видаються відповідно до нього.
-125- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У пункті 2 статті 8 слова "що вдаються відповідно до нього" виключити.

Відхилено

2. Право власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції України, цього Кодексу, а також інших законів, що видаються відповідно до них.
61.
3. Власність на землю в Україні має такі форми:
-126- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 3 статті 8 - вилучити.

Відхилено


3. Земля в Україні може перебувати у приватній, комунальній та державній власності.
62.
а) приватну;
-127- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Пункт 3 статті 8 викласти у редакції статті 6 альтернативного законопроекту.
Відхилено


63.
б) комунальну;
-128- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Доповнити пункт 3 статті 8 такими підпунктами:
"г) колективна власність на землю;
д) корпоративна власність на землю".

Відхилено


64.
в) державну.
-129- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Статтю 8 доповнити пунктом "в" такого змісту:
"в) республіканську (Автономної Республіки Крим)", відповідно змінивши нумерацію раніше існуючого пункту "в" на "г".

Відхилено
-130- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
В статті 8 пункт 3 доповнити підпунктом "г) спільна (колективна)".

Відхилено
-131- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 8 пункт 3 доповнити підпунктом;
"г) суспільну".

Відхилено


65.
Усі форми власності на землю є рівними.
-132- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Частину другу пункту 3 статті 8 викласти у такій редакції:
"Усі форми власності на землю рівні перед законом".

Відхилено


4. Особам (їх спадкоємцям), які мали у власності земельні ділянки до 15 травня 1992 року (з дня набуття чинності Земельного кодексу України), земельні ділянки не повертаються.


-133- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Доповнити законопроект новою статтею 15:
Стаття 15. Види прав фізичних та юридичних осіб на землю.
1.Громадяни і юридичні особи можуть набувати таких прав на земельні ділянки чи їх частини:
а) право власності;
б) право постійного користування;
в) право оренди;
г) дозвільне право;
д) право добросусідства.
2.Земельні ділянки, а також право власності, користування та оренди на них є об'єктом цивільного обігу.
3. Права громадян та юридичних осію на земельні ділянки виникають після державної реєстрації земельних ділянок та прав на них.

Враховано частково
в інших статтях

66.
Стаття 9. Земельна ділянка як об'єкт права власності
-134- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У статті 9 встановити обсяги розповсюдження права власності на землю у вертикальній площині.

Враховано

Стаття 79. Земельна ділянка, як об'єкт права власності
1. Земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
67.
Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (грунтовий) шар, надра, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться, якщо інше не передбачено законом.
-135- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
У статті 9 слово "надра" вилучити, а слова "якщо інше не передбачено законом" замінити на такі "в межах і порядку визначеному законом".

Враховано частково


2. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (грунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться.
-


136- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
В статті 9 вилучити слово "надра".
Враховано

3. Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.


-137- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Статтю 9 викласти в такій редакції:
"Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, багаторічні насадження, ліси, водні об'єкти, а також простір під та над поверхнею земельної ділянки на такій глибині чи висоті, де суб'єкт права власності може мати лише особистий інтерес у використанні права власності".

Враховано частково
-138- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати нову статтю наступного змісту, змінивши наступну нумерацію статей:
Стаття 27. Межі здійснення права власності на земельну ділянку.
1. Наявність у фізичної та юридичної особи права власності на земельну ділянку дає їй право без отримання спеціального дозволу на:
а) використання простору, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідних для зведення житлових і виробничих будівель і споруд;
б) посадку дерев і кущів;
в) облаштування джерел водопостачання;
г) добування загальнопоширених корисних копалин для власних потреб;
д) використання розташованих на земельній ділянці покладів торфу, лісових угідь, водних об'єктів, а також експлуатацію інших корисних властивостей землі;
е) здійснення іншої діяльності, зайняття якою вимагає необхідності отримання спеціального дозволу.
2. Власник земельної ділянки не може заборонити будь-яку діяльність, здійснювати іншими способами над чи під поверхнею належної йому земельної ділянки, якщо така діяльність не викликає обмеження прав власника земельної ділянки.

Враховано редакційно в інших статтях
-139- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Статтю 9 викласти в наступній редакції:
Суб'єктами права власності на землю є Український народ в особі:
а) держави, яка реалізує право власності через відповідні органи державної влади;
територіальних громад, які реалізують право власника безпосередньо або через органи місцевого самоврядування;
б) фізичні особи;
юридичні особи.
Враховано частково в ст. 80

68.
Стаття 10. Суб`єкти права власності на землю
-140- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 10 у наступній редакції:
Стаття 18. Суб'єкти право власності на землю.
Суб'єктами права власності на землю є:
а) на всі землі, що знаходяться в межах території України (земельний фонд України) - український народ, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим) та органи місцевого самоврядування;
б) на землі державної власності - держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади і Державний комітет по земельних ресурсах та місцеві державні адміністрації;
в) на землі, що віднесені до державного резерву з ділянок спільної та державної власності - відповідні органи місцевого самоврядування;
г) на землі комунальної власності - територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування;
д) на землі приватної власності - фізичні особи.
Враховано частково

Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю
69.
Суб'єктами права власності на землю є:


Суб'єктами права власності на землю є:
70.
а) на землі державної власності - Український народ в особі уповноважених органів державної влади;
-141- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті "а" статті 10 виключити слово "уповноважених";

Враховано

в) на землі державної власності - держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади.


-142- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
Н.д.Попеску І.В. (Округ №204)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Корчинський А.І. (Округ №205)
У пунктах "а" і "б" статті 10 вилучити слова "в особі уповноважених органів державної влади", замість вилучених слів додати "в особі представницьких органів влади і самоврядування".

Враховано частково

-143- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
У пункті "а" і "б" статті 10 вилучити слова "в особі уповноважених органів державної влади" і записати у такій редакції:
"а) на землі державної власності - Український народ в особі представницьких органів влади і самоврядування;
б) на землі комунальної власності - територіальні громади сіл, селищ, міст в особі представників органів місцевого самоврядування".

Враховано частково
-144- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Пункт "а" статті 10 після слів "державної влади" доповнити словами: "Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України."

Відхилено

-145- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 10. У пункті "а" після слова "особі" додати слова "Верховної Ради України та"

Відхилено
-146- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт а) статті 10 викласти у редакції:
а) на землі державної власності - Український народ в особі Верховної Ради України. Верховна Рада України реалізує право власності на землю від імені Українського народу через прийняття законодавчих актів та внесення змін до них.
Відхилено

-147- Н.д.Кирил В.О. (Реєстр.картка №269)
Пункт а) статті 10 викласти у редакції:
а) на землі державної власності - Український народ в особі уповноважаних органів обласних і районих рад.
Враховано частково


71.
б) на землі комунальної власності - територіальні громади сіл, селищ, міст в особі органів місцевого самоврядування;
-148- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті "б" слова "органів місцевого самоврядування" замінити на слова "сільських, селищних, міських рад";
доповнити пункт "б" такого змісту:
"б) на землі республіканської (Автономної Республіки Крим) власності - територіальні громади сіл, селищ, міст у особі Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідно змінити нумерацію наступних пунктів на "г" і "г".

Відхилено

б) на землі комунальної власності - територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування;


-149- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 10 пункт "б" викласти у такій редакції:
"б) на землі комунальної власності - територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах".

Враховано частково
-150- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У пункті "б" статті 10 пропущені районні та обласні ради.

Враховано
-151- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт б) статті 10 викласти у редакції:
б) на землі комунальної власності - територіальні громади сіл, селищ, міст в особі органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування реалізують право власності на землю від імені своїх територіальних громад через прийняття нормативно-правових актів у межах власних повноважень.
Враховано частково


72.
в) на землі приватної власності -громадяни та юридичні особи.
-152- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У пункті "в" статті 10 слово "громадян" замінити словом "фізичних осіб".

Відхилено

а) на землі приватної власності - громадяни та юридичні особи;


-153- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт "в" статті 10 викласти у такій редакції: "в) на землі приватної власності - громадяни та юридичні особи України".

Відхилено
-154- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Статтю 10 доповнити пунктом "г) на землі спільної (колективної) власності - об'єднання громадян."

Відхилено
-155- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Статтю 10 доповнити в пункті "в" реченням такого змісту:
Юридичні особи України, статутні фонди яких містять частку державної власності, можуть мати землю у власності.

Відхилено
-156- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У статті 10 доповнити пункт наступного змісту:
"На і землі колективної власності - колективні господарства, об'єднання громадян, кооперативи.

Відхилено
-157- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Статтю 10 з врахуванням статті 6


73.
Стаття 11. Право власності на землю громадян
-158- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти назву статті 11 наступним чином:
Стаття 19. Право власності на землю фізичних осіб (громадян).

Відхилено

Стаття 81. Право власності на землю громадян


-159- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Назва статті 11 потребує змін, так як в ній йдеться і про права іноземних громадян та осіб без громадянства.

Відхилено


74.
1. Громадяни України мають право на одержання у власність земельних ділянок.
-160- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункт перший статті 11 після слова "ділянок" додати:
"...для:
а) ведення фермерського господарства;
б) ведення особистого селянського господарства;
в) будівництва та утримання жилого будинку і господарських будівель;
г) садівництва та виноградарства;
д) дачного і гаражного будівництва;
е) ведення підприємницької діяльності;
є) інших незаборонених цим кодексом потреб."

Враховано частково
в інших статтях
-161- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Пункт 1 статті 11 викласти у редакції статті 11 альтернативного законопроекту.
Враховано частково


75.
2. Громадяни України набувають право власності на земельні ділянки у разі:


1. Громадяни України набувають право власності на земельні ділянки на підставі:
76.
а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
-162- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В підпункті а) пункту 2 статті 11 вилучити слова "придбання за договором".

Відхилено

а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;


-163- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Підпункт "а", пункту 2 статті 11 викласти у такій редакції:
"а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни іншими цивільно-правовими угодами, в тому числі земель сільськогосподарського призначення в граничних розмірах для степної зони - 50 га, для лісостепової зони -25 га, для полісся - 10 га, в гірській зоні - 5 га."

Відхилено
-164- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Підпункт "а" пункту 2 статті 11 викласти в такій редакції:
" а) придбання за договором купівлі-продажу ;" далі вилучити.

Відхилено
-165- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 11 пункт 2, підпункт а) слова "купівлі-продажу" - вилучити;

Відхилено


77.
б) безоплатної передачі із земель права державної і комунальної власності;
-166- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Підпункт "б" вилучити.

Відхилено

б) безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності;
78.
в) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;
-167- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати в підпункт в) пункту 2 статті 11 слова "у відповідності з цим кодексом" далі за текстом.

Відхилено

в) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;


-168- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Підпункт "в" пункту 2 статті 11 доповнити після слів "у користування" словами "але не більше за розміром середньої частки (паю)."
Відхилено


79.
г) одержання у спадщину;


г) прийняття спадщини;
80.
ґ) виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю) внаслідок паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств.
-169- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Підпункт ґ) пункту 2 статті 11 вилучити.

Відхилено

ґ) виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).


-170- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 2 статті 11 викласти в наступній редакції:
2. Громадяни України набувають право власності на землю виключно на підставі Державного акта на право власності на землю.
Відхилено


81.
3. Громадяни України набувають право власності на земельні частки (паї) внаслідок паювання земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.
-171- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 3 статті 11 вилучити, змінивши наступну нумерацію.

Враховано
-172- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У статті 11 пункт 3 виключити.

Враховано

-173- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 3 статті 11 доповнити наступним:
"Право власності на землю внаслідок паювання земель сільськогосподарських підприємств, установ і організацій набувається виключно на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку та виділення цієї земельної ділянки в натурі. Передача паю в будь-якій формі від одного власника цього паю до іншого без наявності державного акта на право власності на землю та виділення цієї земельної в натурі не надає новому власнику паю право власності на земельну ділянку.
Враховано частково
в інш. статтях
-174- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 11. У пунктах 3,4 після слів "Іноземні громадяни" додати слова "та особи без громадянства".

Враховано


82.
4. Іноземні громадяни можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об`єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.
-175- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати в пункт 4 статті 11: після слів "іноземні громадяни" слова "та особи без громадянства"; після слів "в межах населених пунктів" - слова "для спорудження об'єктів з метою здійснення підприємницької діяльності на території України"

Враховано частково


2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.


-176- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
У статті 11 вилучити пункти 4,5,6,7, норми яких суперечать Конституції України (ст. 12,14).
Відхилено

-177- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Пункт 4 статті 11 записати у такій редакції:
"Іноземні громадяни можуть набувати право користування, на умовах оренди, на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення і на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності".
Відхилено
-178- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункти 4, 5 статті 11 вилучити.
Відхилено


83.
5. Іноземні громадяни набувають право власності на земельні ділянки на підставі частини третьої цієї статті у разі:
-179- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 5 статті 11 слова "на підставі частини третьої цієї статті" замінити на слова "для цілей, визначених у частині 3 цієї статті", далі, після коми за текстом.

Відхилено

3. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати право власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті у разі:


-180- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пункт 5 викласти в такій редакції:
"Особам без громадянства і іноземним громадянам земельні ділянки у власність не передаються".
Відхилено
-181- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Пункт 5 статті 11 вилучити.
Відхилено
-182- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Пункти 4,5,7 статті 11 вилучити.
Відхилено
-183- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11 пункти 4, 5. Після слів "Іноземні громадяни" доповнити словами "та особи без громадянства".
Пункт 6 вилучити.
Враховано
-184- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт 5 - вилучити.
Відхилено


84.
а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
-185- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У підпункті а) пункту 5 статті 11 вилучити слова "придбання за договором ", далі за текстом.
Відхилено

а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
85.
б) приватизації шляхом викупу земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;


б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;
86.
в) одержання у спадщину.


в) прийняття спадщини.
87.
6. Особам без громадянства земельні ділянки у власність не передаються.
-186- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 6 статті 11 вилучити, змінивши наступну нумерацію.
Враховано частково

-187- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 6 статті 11 викласти у такій редакції:
"6. Іноземним громадянам, особам без громадянства та громадянам України, які постійно проживають за кордоном, а також іноземним юридичним особам земельні ділянки у власність не передаються".
Відхилено
-188- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 6 статті 11 доповнити фразою:
"Землі сільськогосподарського призначення іноземним громадянам у власність не передаються".
Враховано у ст.81, 82


88.
7. Землі сільськогосподарського призначення, отримані у спадщину іноземними громадянами, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.
-189- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Внести у пункт 7 статті 11 редакційні правки, виклавши її наступним чином:
"5. Землі сільськогосподарського призначення отримані у спадщину іноземними громадянами, особами без громадянства підлягають відчуженню на протязі одного року."

Враховано частково


4. Землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземними громадянами та особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.


-190- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Встановити додатково статтю 11а.
"Стаття 11а. Встановлення мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Встановити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, одержаних безкоштовно від держави фізичними і юридичними особами строком на 10 років".

Враховано в Перехідних положеннях

-191- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 7 статті 11 викласти у такій редакції:
"7. Землі, отримані у спадщину іноземними громадянами, особами без громадянства та громадянами України, які постійно проживають за кордоном, протягом року підлягають відчуженню".

Враховано частково
-192- Н.д.Слободян О.В. (Округ №220)
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
До статті 11 внести додатковий пункт такого змісту:
"Громадяни України, евакуйовані до УРСР з території Польщі у 1944-1947 роках мають право на одержання у власність ділянок в розмірі, передбаченому Договором між Польщею та УРСР від 9 вересня 1944 року".

Відхилено


89.
Стаття 12. Право власності на землю юридичних осіб


Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб
90.
1. Юридичні особи набувають у власність земельні ділянки для провадження своєї статутної діяльності шляхом:
-193- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Абзац перший пункту 1 статті 12 викласти у такій редакції:
"1. Юридичні особи, засновниками яких є громадяни України, що постійно проживають на території України, набувають у власність земельні ділянки для провадження своєї статутної діяльності шляхом:"

Враховано частково

1. Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі:


-194- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Пункти 1, 4 статті 12 викласти, у редакції пункту 1 статті 12 альтернативного законопроекту.

Враховано
-195- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 12. У пункті 1 слова "юридичні особи", а у пунктах 3, 4 - "іноземні юридичні особи" замінити словами відповідно "юридичні особи - резиденти України" та юридичні особи - не резиденти України".

Відхилено


91.
а) приватизації земельних ділянок із земель права державної та комунальної власності, в тому числі й земельних ділянок, на яких знаходяться об`єкти приватизації;
-196- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Підпункт "а" пункту 1 статті 12 доповнити словами: ", шляхом їх викупу".

Відхилено
-197- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Із статті 12 виключити підпункт а) пункту 1; пункти
б) - г) вважати відповідно пунктами а) - в).

Враховано

92.
б) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
-198- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 12 пункт 1, підпункт б) слова "купівлі-продажу" - вилучити;

Відхилено

а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
б) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного фонду;
93.
в) одержання у спадщину;


в) прийняття спадщини;
94.
г) з інших підстав, прямо передбачених законом
-199- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У підпункті "г" пункту 1 слово "передбачених" замінити словом "незаборонених".
Відхилено

г) інших підстав, передбачених законом.


-200- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У статті 12 пункт 1 доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) отримання земельної ділянки в якості внеску до статутного фонду юридичної особи";

Відхилено
-201- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
У статті 12 доповнити пункт 1 підпунктом "д" наступного змісту:
"д) отримання від держави згідно законодавству України до набрання чинності цього Закону."

Відхилено
-202- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт 1 доповнити підпунктом "д) отримання земельної ділянки як внесок .до статутного фонду".

Відхилено
-203- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Пункт 1 доповнити наступним підпунктом:
"У разі приватизації підприємства, яке користувалось земельною ділянкою протягом 15 років, при приватизації цього підприємства юридичною особою, заснованою робітниками підприємства"
Враховано частково
в ст.119-204- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 1 статті 12 викласти у наступній редакції:
"1. Юридичні особи набувають у власність земельні ділянки виключно на підставі Державного акта на право власності на землю".
Відхилено


95.
2. Іноземні держави для розміщення будівель і споруд дипломатичних представництв та прирівняних до них організацій можуть мати земельні ділянки на праві власності на підставі відповідних міжнародних договорів.
-205- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Вилучити зі статтю 12 пункт 2, та внести у інші пункти редакційні правки, виклавши її наступним чином:
Стаття 20. Право власності на землю юридичних осіб.
1. Юридичні особи (засновані громадянами України, громадянами та юридичними особами України) набувають у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької або іншої не забороненої законом діяльності шляхом:
а) приватизації земельних ділянок із земель державної та комунальної власності, на яких розташовані об'єкти приватизації;
б) придбання земель не сільськогосподарського призначення за договором купівлі-продажу, дарування, міни, інших цивільно-правових угод;
в) правонаступництва;
г) з інших підстав, визначених законом.

Враховано частково
-206-- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
У статті 12 вилучити пункти 2, 3 і 4, норми яких суперечать Конституції України (ст.14).

Відхилено
-207- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 2 доцільно виділити в окрему статтю і викласти її у такій редакції:
"Стаття 12. Іноземні держави для розміщення будівель і споруд дипломатичних представництв та прирівняних до них представництв міжнародних організацій можуть мати земельні ділянки на праві власності на підставі відповідних міжнародних договорів".

Враховано у ст.85
-208- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, пункт 2. Слово "Іноземні" замінити словом "інші", наприкінці додати текст ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

Враховано
-209- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт 2 - вилучити.

Відхилено


96.
3. Іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів для спорудження об`єктів ринкової інфраструктури з метою провадження підприємницької діяльності на території України, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об`єкти нерухомого майна, придбані ними у власність на підставі законодавства України.
-210- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Пункти 3 і 4 статті 12 записати у такій редакції:
"Іноземні юридичні особи не можуть набувати право власності на земельні ділянки незалежно від їхнього призначення".

Відхилено

2. Іноземні юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення:


-211- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 2 слова "з метою провадження" замінити словами "з метою здійснення".

Враховано редакційно
-212- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 3. Наприкінці текст "законодавства України" замінити текстом "закону".
Відхилено

а) в межах населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна та для спорудження об'єктів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні;


-213- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт 3 після слів "провадження підприємницької..." доповнити словом: ",дипломатичної".

Відхилено

б) за межами населених пунктів у разі придбання об'єктів нерухомого майна.


-214- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
У пункті 3 статті 12 замінити "іноземні особи" на "неризиденти".
Відхилено
-215- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункти 3,4 статті 12 виключити

Відхилено
-216- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
У пункті 3 статті 12 виключити слова "ринкової інфраструктури".

Враховано


97.
4. Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, протягом року підлягають відчуженню.
-217- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Виключити пункт 4 ст.12

Відхилено

3. Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року.


-218- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 3 слова "протягом року підлягають відчуженню" замінити словами " підлягають відчуженню на протязі одного року".

Враховано частково
-219- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Пункт 4 статті 12 вилучити.

Відхилено


98.
Стаття 13. Право власності на землю територіальних громад сіл, селищ, міст
-220- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Вилучити з назви статті 13, та з усіх інших пунктів цієї статті після слів "територіальних громад" слова "...сіл, селищ, міст".

Враховано

Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад


-221- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Назву статті 13 та пункти 1, 2, 4 після слова "…міст…" доповнити словами "районів у містах";

Відхилено


99.
1. Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю.
-222- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У пункті 1 статті 13 слова "комунальною власністю" замінити словами "об'єкти комунальної власності".

Відхилено

1. Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є комунальною власністю.


-223- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 1 статті 13 доповнити положеннями:
"До комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, районів у місті та міст передається не менш як 40 відсотків земель, що знаходяться у державній власності. Передача земель здійснюється на протязі 2000-2001 років за проектами розробленими відповідними місцевими радами із затвердженими для сільських населених пунктів та селищ міського типу обласними радами, для міст та районів Верховною Радою України. Норми земельного законодавства, що суперечать цим положенням підлягають корекції у відповідності до них."

Враховано частково


100.
2. Право комунальної власності на землю територіальні громади сіл, селищ, міст реалізують як безпосередньо, так і через їх органи місцевого самоврядування.
-224- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, пункт 2. Слово "їх" замінити словом "свої".

Відхилено


101.
3. У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, які не знаходяться у приватній або державній власності, а також земельні ділянки поза їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності.
-225- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти пункт 3 статті 13 у наступній редакції:
3. У комунальній власності перебувають землі загального користування, землі лісового фонду, землі водного фонду у межах населених пунктів, які не знаходяться у приватній спільній і державній власності, а також земельні ділянки поза їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності та землі запасу місцевого значення.

Відхилено


2. У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за їх межами, на яких розташовані об'єкти комунальної власності.


-226- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті 3 статті 13 вилучити слова "або державній".

Відхилено
-227- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 3 статті 13 доповнити таким реченням:
"У комунальну власність можуть передаватись землі сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів для спільного використання жителів територіальних громад".
Враховано
-228- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 3 статті 13 після слів "поза їх межами" доповнити словами "на які оформлено відповідні документи у порядку, встановленому законодавством".
Відхилено
-229- Н.д.Кирил В.О. (Реєстр.картка №269)
Пункт 3 статті 13 викласти в такій редакції:
3. У комунальній власності перебувають усі землі в межах населених пунктів, які не знаходяться у приватній або державній власності, а по за їх межами -земелі запасу і резервного фонду.
Враховано частково
-230- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до статті 13 пункт 4 наступного змісту, змінивши наступну нумерації:
4. До земель загального користування відносяться землі під вулицями, проїздами, майданами, шляхами, парками, лісопарками, левадами, скверами, бульварами, набережними, водоймищами, лугами, стадіонами, пасовищами, кладовищами, місця сінокосів, знешкодження та утилізації відходів, землі надані для розміщення будинків органів державної влади та місцевого самоврядування, спортивними майданчиками, тощо.

Враховано редакційно

-231- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 13 доцільно доповнити новою частиною такого змісту:
3. До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:
а) землі загального користування населенних пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо);
б) землі під залізницями, автомобільними дорогами, об'єктами повітряного і трубопровідного транспорту;
в) землі під об'єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;
г) землі лісового фонду, крім випадків визначених цим Кодексом;
ґ) землі водного фонду, крім випадків визначених цим Кодексом;
д) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних наукових установ та організацій.

Враховано

3. До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:
а) землі загального користування населенних пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо);
б) землі під залізницями, автомобільними дорогами, об'єктами повітряного і трубопровідного транспорту;
в) землі під об'єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;
г) землі лісового фонду, крім випадків визначених цим Кодексом;
ґ) землі водного фонду, крім випадків визначених цим Кодексом;
д) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних наукових установ та організацій.
102.
4. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть створювати фонд земель запасу для подальшого його використання в своїх інтересах.
-232- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати у пункт 4 статті 13 перед словом "фонд" слово "комунальний".

Відхилено
-233- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 4 статті 13 виключити.
Враховано


103.
5. Територіальні громади сіл, селищ, міст набувають право комунальної власності на землю у разі:


4. Територіальні громади набувають землю у комунальну власність у разі:
104.
а) передачі їм земель права державної власності;


а) передачі їм земель державної власності;
105.
б) примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів задоволення суспільних потреб за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості;
-234- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти підпункт б) пункту 5 статті 13 у наступній редакції:
б) відчуження на законних підставах земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та суспільних потреб за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості;

Враховано в ст.146, 147

б) примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;


-235- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У підпункті "б" пункту 5. Після слів "повного відшкодування їх" доповнити словом "ринкової".

Відхилено
-236- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 13. Підпункт "б" пункту 5 доповнити в кінці словами: "у порядку передбаченому цим кодексом"

Відхилено
-237- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 5 б) статті 13 викласти у редакції:
"б) реквізиції або примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільних потреб за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Експропріація земельних ділянок у власників з будь-яких мотивів забороняється. Конфіскація земельних ділянок у власників може здійснюватись виключно за рішенням суду".
Враховано в ст. 146, 147, 148

-238- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У законопроекті далі неодноразово використовується норма "примусового відчуження земельної ділянки для суспільних потреб" проте в тексті відсутні умови та механізми застосування цієї норми. Необхідно чітко визначити цей термін або вилучити його з проекту Земельного кодексу.
Враховано в ст.146, 147


106.
в) одержання у спадщину;


в) прийняття спадщини;
107.
г) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;


г) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
108.
ґ) з інших підстав, прямо передбачених законом.


ґ) інших підстав, передбачених законом.


-239- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Пункт 5 статті 13 доповнити підпунктом "д" такого змісту :
"д) вилучення у разі нецільового використання".

Відхилено
-240- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Доповнити статтю 13 пунктом 6 у такій редакції:
"6. Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах можуть мати землі, що належать їм на праві спільної власності, які перебувають в управлінні обласних та районних рад".

Враховано

5. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть об'єднувати на договірних засадах належні їм земельні ділянки комунальної власності. Управління зазначеними земельними ділянками здійснюють районні або обласні ради.
109.
Стаття 14. Право власності на землю держави
-241- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 14 у наступній редакції:
Стаття 22. Право власності на землі держави.
У державній власності перебувають всі землі України, за винятком земель, комунальної і приватної спільної власності.
Землі, що перебувають у державній власності, можуть передаватися в колективну або приватну власність і надаватися у користування, у тому числі в оренду, за винятком випадків, передбачених законодавством України і Автономної Республіки Крим.
Не можуть передаватись у спільну та приватну власність:
землі загального користування населених пунктів;
землі гірничодобувної промисловості, єдиної енергетичної та космічної систем, транспорту, зв'язку, оборони;
землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
землі лісового фонду, за винятком невеликих (до 5 гектарів) ділянок лісів, що входять до складу угідь сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств;
землі водного фонду, за винятком невеликих (до 3 гектарів) ділянок водойм і боліт, що входять до складу угідь сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) господарств;
землі сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів та їх дослідних господарств, учбових господарств навчальних закладів, державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, елітно-насінницьких і насінницьких господарств, племінних заводів, племінних, радгоспів і конезаводів, господарств по вирощуванню хмелю, ефіроолійних, лікарських рослин, фруктів і винограду.

Враховано частково

Стаття 84. Право власності на землю держави
110.
1. У державній власності перебувають усі землі України за межами населених пунктів (крім земель права комунальної та приватної власності), а також землі в межах населених пунктів, на яких розташовані об'єкти права державної власності.
-242- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті 1 статті 14 вилучити слова "а також землі в межах населених пунктів, на яких розташовані об`єкти права державної власності".

Відхилено

1. У державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності.


-243- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 1 статті 14 потребує уточнення щодо віднесення деяких земель до права державної власності, зокрема, земель водного фонду.

Враховано в інш.ст.


111.
2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських, районних державних адміністрацій відповідно до закону.
-244- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 2 статті 14 слова "Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських, районних державних адміністрацій" замінити на слова "Верховної Ради України";

Відхилено

2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій відповідно до закону.


-245- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
У статті 14 вилучити пункт 2 та підпункти "д" і "є"пункту 3.

Враховано частково

-246- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Пункт 2 статті 14 записати у такій редакції:
"2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою представницькими органами влади в особі Верховної Ради України, обласних, Київської і Севастопольської міських, районних рад відповідно до Закону".
Привести у відповідність до цієї статті всі інші статті проекту Земельного кодексу України, які встановлюють порядок реалізації права на землю держави.

Відхилено

-247- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Пункт 2 статті 14 після слів "в особі" викласти в такій редакції: "Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської і Севастопольської міських, міських, районних у місті, селищних, сільських рад відповідно до закону. Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують підготовку і подання на розгляд відповідних рад матеріалів щодо зміни права власності (володіння), надання в користування та оренду, вилучення (викупу) та здійснення інших форм розпорядження землею на територіях , підвідомчих місцевим радам".

Відхилено

-248- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
У пункті 2 статті 14 замість слів "в особі" записати "на підставі рішення Верховної Ради України за ініціативою" і далі за текстом.

Відхилено

-249- Н.д.Кирил В.О. (Реєстр.картка №269)
Стаття 14 Пункт 2
Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних рад відповідно до закону.

Відхилено

-250- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 2 статті 14 викласти в наступній редакції:
"2. На основі статті 10 цього Кодексу право державної власності на землю набувається і реалізується наступним чином:
а) Кабінет Міністрів України та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим володіють, користуються і розпоряджаються землями, що перебувають у державній власності згідно розподілу повноважень між ними, встановлених Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами безпосередньо або через органи державної влади, що їм підпорядковані.
б) Кабінет Міністрів України може делегувати свої повноваження з питань права власності на землю, встановлені цим Кодексом, органам державної влади на місцях через прийняття нормативно-правових актів або на договірних засадах.
в) Кабінет Міністрів України та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим в межах своєї компетенції встановлюють правовий режим власності на землі для підприємств, установ, організацій та інших юридичних осіб державної форми власності.

Відхилено


112.
3. До земель, що перебувають виключно у державній власності, належать:
-251- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Стаття 139. Обмеження щодо передачі земельних ділянок, що знаходяться у власності держави чи територіальної громади, у власність громадян та юридичних осіб.
Не можуть передаватися із державної та комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб ділянки із земель:
а) загального користування в межах населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, дороги, набережні, парки, сквери, бульвари, кладовища та інші території загального користування);
б) гірничодобувної промисловості державного і регіонального значення, а також земельні ділянки з розвіданими родовищами корисних копалин, за винятком загальнопоширених;
в) єдиної енергетичної та космічної системи;
г) залізниць, які знаходяться у державній власності, автомобільних доріг державного та регіонального значення, землі державних та регіональних об'єктів повітряного і трубопровідного транспорту, державних та регіональних установ зв'язку, інформації та астрономо-геодезичної мережі;
д) збройних сил України, служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
е) природно-заповідного фонду загальнодержавного та регіонального значення, інші землі природоохоронного призначення, території яких оголошені, та мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну, а також історико-культурну цінність загальнодержавного та регіонального призначення;
є) лісового фонду загальнодержавного та регіонального значення за винятком земельних ділянок лісового фонду, визначених цим Кодексом;
ж) водного фонду загальнодержавного та регіонального значення за винятком земельних ділянок водного фонду, визначених цим Кодексом;
з) державних та комунальних сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів;
и) які забезпечують діяльність Верховної Ради України, Президента України , Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
і) Національної академії наук України, інших самоврядних наукових організацій, що засновані на державній власності;
ї) зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також інші землі, які зазнали хімічного та іншого техногенного забруднення.
Враховано частково

3. До земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність належать:
113.
а) землі гірничодобувної промисловості, земельні ділянки із затвердженими родовищами корисних копалин загальнодержавного значення;
-252- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У статті 14 пункту 3 вилучити підпункти а), є), ж) та розділити пункт 3 на два пункти такого змісту:
3. Землі державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність
4. Землі державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність
Враховано


114.
б) землі єдиної енергетичної та космічної систем;


а) землі атомної енергетики та космічної системи;
115.
в) землі залізниць, що належать до державної власності, автомобільних доріг державного значення, землі державних об`єктів повітряного і трубопровідного транспорту, державних установ зв`язку та інформації;
-253- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У підпункті "в" пункту 3 статті 14 після слів "автомобільних доріг" слова "державного значення" замінити словами "загального користування державного та місцевого значення".
Підпункт "в" пункту 3 після слова "повітряного" доповнити словами "морського та річкового".

Відхилено


116.
г) землі Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших військових формувань, утворених відповідно до закону;
-254- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Доповнити частину 3 статті 14 після підпункту г) новим підпунктом:
"д) землі Історико-культурного призначення, які містять пам'ятки археології або на території яких можуть бути виявлені такі пам'ятки, а також території державних історико-культурних заповідників, яким в установленому порядку надано статус національних або які знаходяться в державній власності, інші землі, що мають історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом".

Відхилено

б) землі оборони, крім земельних ділянок під об'єктами соціально-культурного, виробничого та житлового призначення;
117.
ґ) землі природно-заповідного фонду та інші землі природоохоронного призначення загальнодержавного значення, а також землі територій та об`єктів загальнодержавного значення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;
-255- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
У статті 14 пункту 3 підпункт "г") викласти у такій редакції:
"г") землі природно-заповідного фонду та інші землі природоохоронного призначення загальнодержавного значення, а також землі територій та об'єктів загальнодержавного значення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну цінність, території державних історико-культурних заповідників, яким в установленому порядку надано статус національних або які знаходяться у державній власності, інші землі, що мають історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом".

Відхилено

в) землі під об'єктами природно-заповідного фонду та історико-культурними об'єктами, що мають національне та загальнодержавне значення;-256- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У статті 14 підпункт "г" пункту 3 слово "інші" замінити словами "встановлені спеціальним законодавством";
Відхилено


118.
д) землі лісового фонду, крім земель права комунальної та приватної власності;119.
е) землі водного фонду, крім земель права комунальної та приватної власності;


г) землі під об'єктами водного фонду загальнодержавного значення.
120.
є) землі державних сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів та їх дослідних господарств, а також державних учбових господарств навчальних закладів, державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, державних елітно-насінницьких і насінницьких господарств;
-257- Н.д.Трофименко Л.С. (Округ №37)
Пункти є), ж) частини статті 14 доповнити такими словами: "до прийняття рішення про їх приватизацію"

Враховано частково
в інш. статтях
-258- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У статті 14 підпункті є) пункту 3 слова "дослідних господарств" замінити словаами "дослідних ділянок" .
Враховано у п. ґ)
ст.84

121.
ж) землі державних племінних заводів, племінних державних господарств, конезаводів, державних господарств з вирощування хмелю, ефіроолійних і лікарських рослин, фруктів і винограду;122.
з) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;


ґ) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;
123.
и) землі Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, інших державних наукових установ та організацій;124.
і) землі зон відчуження та безумовного (обов`язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
-259- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Доповнити пункт 3 статті 14 підпунктом ї) такого змісту "ї) землі, зайняті археологічними пам'ятками (об'єктами)".

Відхилено

д) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.


-260- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Пункт 3 статті 14 доповнити підпунктом "к" наступного змісту: "к) інші землі, що знаходилися у державній власності до набрання чинності цього Закону."
Відхилено


125.
4. Держава може створювати фонд земель запасу для подальшого використання з метою забезпечення загальнодержавних потреб, які необхідні для провадження діяльності, що належить до такої за Конституцією та іншими законами України.
-261- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Пункт 4 статті 14 доповнити словами: "а також стратегічний фонд земель сільськогосподарського призначення в межах 10 відсотків орних земель для державного забезпечення виробництва стратегічних запасів сільськогосподарської продукції."

Відхилено

4. До земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:


-262- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 14, пункт 4. Слово "що належить до такої за " замінити словом "передбаченої".

Відхилено

а) землі атомної енергетики та космічної системи;


-263- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 4 викласти в такій редакції:
"Держава створює резерв територій, призначених для перспективних потреб загальнодержавного значення, та визначає режим використання цих земель".
Відхилено

б) землі під державними залізницями, об`єктами державної власності повітряного і трубопровідного транспорту;


-264- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У статті 14 вилучити пункт 4.
Враховано

в) землі оборони;
г) землі під об'єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;
ґ) землі лісового фонду, крім випадків визначених цим Кодексом;
д) землі водного фонду, крім випадків визначених цим Кодексом;
е) земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;
є) земельні ділянки зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.
126.
5. Держава набуває права власності на землю у разі:


5. Держава набуває права власності на землю у разі:
127.
а) примусового відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільних потреб за умови попереднього і повного відшкодування її вартості;
-265- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У підпункті а) пункту 5 статті 14. Після слів "відшкодування її" доповнити текстом "ринкової".

Відхилено

а) відчуження земельних ділянок у власників з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;


-266- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 14 підпункт "а" пункту 5 доповнити в кінці словами "у порядку передбаченому цим Кодексом".
Відхилено


128.
б) придбання за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;


б) придбання за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
129.
в) одержання у спадщину;


в) прийняття спадщини;
130.
г) передачі у власність державі земельних ділянок права комунальної власності територіальними громадами сіл, селищ, міст.
-267- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Підпункт "г" пункту 5 після слова "міст" доповнити словами "або відповідними радами".

Відхилено

г) передачі у державну власність земельних ділянок комунальної власності;


-268- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 14 пункт 5 підпункт "г" доповнити словами "районів у містах, а також земельних ділянок їх спільної власності за рішенням районних і обласних рад".

Відхилено
-269- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Пункт 5 статті 14 доповнити підпунктом "д" такого змісту : "д) вилучення та конфіскація земель".

Враховано

ґ) конфіскації земельної ділянки.


-270- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до закону нову статтю, змінивши наступну нумерацію:
Стаття 22. Право власності на землю іноземних держав.

Враховано

Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав


Іноземні держави можуть мати земельні ділянки на праві власності для розміщення будівель і споруд дипломатичних та інших прирівняних до них представництв відповідно до міжнародних договорів України.


Іноземні держави можуть набувати у власність земельні ділянки для розміщення будівель і споруд дипломатичних представництв та інших, прирівняних до них, організацій відповідно до міжнародних договорів.
131.
Стаття 15. Спільна власність на земельну ділянку
-271- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 15 у наступній редакції:
"Стаття 23. Право спільної власності на землю.
Земля може належати на праві спільної власності. Спільна власність на землю передбачає право володіння і користування земельною ділянкою. Забезпечення права спільної власності здійснюється у відповідності до глави 7 цього кодексу."

Враховано частково


Стаття 86. Cпільна власність на землю


-272- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
До статті 15.
Землі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст - це землі за межами населених пунктів які спільно використовуються, або мають використовуватись згідно з відповідно затвердженою містобудівною документацією суміжними територіальними громадами.

Відхилено
273- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Доповнити законопроект новою главою такого змісту:
"Глава. Спільна власність на земельну ділянку
Стаття. Спільна власність на земельну ділянку
1. Земельна ділянка, яка знаходиться у власності двох або більше громадян чи юридичних осіб, а також територіальних громад, держави належить їм на праві спільної власності.
2. Право спільної власності на земельну ділянку набувається у разі:
а) добровільного об'єднання власниками належних їм земельних ділянок;
б) придбання двома або більше особами земельної ділянки за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
в) виділення в натурі (на місцевості) двома або більше особами єдиним масивом земельної ділянки в рахунок належних їм земельних часток (паїв);
г) отримання у власність двома або більше особами земельної ділянки, яка не може бути розділена без зміни її призначення;
д) одержання у спадщину;
е) з інших підстав, прямо передбачених законом.
Стаття. Види спільної власності на земельну ділянку
1. Земельна ділянка може знаходитися на праві спільної власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність).
2. Спільна власність на земельну ділянку є спільною частковою власністю, крім випадків, коли цим Кодексом передбачена спільна сумісна власність на земельну ділянку.
3. Якщо частки учасників спільної власності не можуть бути визначені на підставі закону та не встановлені за згодою сторін, такі частки вважаються рівними.
Стаття. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності
1. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється за договором про спільну часткову власність.
2. Кожний учасник спільної часткової власності зобов'язаний пропорційно до своєї частки вносити плату за земельну ділянку, а також нести інші витрати щодо її утримання.
3. Кожний учасник спільної часткової власності має право вимагати виділу належної йому частки із складу відповідної земельної ділянки як окремо, так і разом з іншими учасниками, якщо це не суперечить умовам договору, в іншому разі - за рішенням суду.
Стаття. Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку
1. Істотними умовами договору про спільну часткову власність на земельну ділянку є:
а) визначення сторін та їх внеску до складу спільної земельної ділянки;
б) умови утворення спільної земельної ділянки;
в) дані про об'єкт (кадастровий план земельної ділянки з вказаним місцем її розташування та розміром);
г) умови та порядок володіння, користування і розпорядження спільною земельною ділянкою.
2. Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку укладається в письмовій формі і посвідчується нотаріально.
3. Типова форма договору про спільну часткову власність на земельну ділянку затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття. Переважне право купівлі-продажу частки у спільній частковій власності на земельну ділянку
1. У разі продажу учасником належної йому частки у спільній частковій власності на земельну ділянку інші учасники мають переважне право купівлі частки, що продається, за ціною, оголошеною для продажу, крім випадків продажу частки з публічних торгів.
2. Учасник, що продає належну йому частку у спільній частковій власності на земельну ділянку, зобов'язаний в письмовій формі повідомити інших учасників про свій намір продати належну йому частку з визначенням ціни та інших істотних умов, на яких він її продає. Якщо будь-хто з них протягом одного місяця від дати повідомлення про продаж частки не заявить про намір придбати її, учасник, що продає належну йому частку у спільній частковій власності на земельну ділянку, має право продати її третій особі.
3. Якщо кілька учасників спільної часткової власності одночасно виявили бажання придбати частку у спільній частковій власності на земельну ділянку, право вибору покупця надається продавцеві.
Стаття. Поділ земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності
Якщо виділення частки є неможливим без неспівмірної шкоди для земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності, учасник, який вимагає виділу частки, має право вимагати від інших учасників виплати йому грошової або надання іншої компетенції її вартості.
Враховано частково
-274- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 15 проекту виключити , а замість неї доповнити проект нового главою "Право сумісної власності на землю " у редакції статей 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 альтернативного законопроекту.

Враховано частково
-275- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Назву статті 15 викласти у такій редакції:
"Стаття 15. Спільна (колективна) власність на земельну ділянку."

Відхилено132.
1. Земельна ділянка, на якій розташовано об`єкт нерухомого майна, що перебуває у власності двох або більше громадян чи юридичних осіб, належить їм на праві спільної власності.
-276- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 15 пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Земельна ділянка, на якій розташовано об'єкт, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, двом або більше громадян, або юридичним особам, належить їм на праві спільної власності."

Враховано частково
-277- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Пункт 1 статті 15 викласти в такій редакції:
"1. Земельна ділянка, що перебуває у власності двох або більше громадян чи юридичних осіб, належить їм на праві спільної (колективної) власності."

Відхилено


133.
2. Земельна ділянка може перебувати у спільній власності з визначенням частки кожного із співвласників (спільна часткова власність) або без визначення часток співвласників (спільна сумісна власність).
-278- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
В пунктах 2,3,4,5,6,7 після слова "спільна" записати в дужках "колективна."

Відхилено

1. Земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність).


-279- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У статті 15 пункти 1,3,4,5,6 виключити, пункт 2 відповідно зробити пунктом 1 та додати пункти 2,3 наступного змісту:
2. Суб'єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни та юридичні особи.
3. Суб'єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних громад можуть бути районні та обласні ради.
Враховано

2. Суб'єктами права спільної власності на землю можуть бути громадяни та юридичні особи.
3. Суб'єктами права спільної власності на земельні ділянки територіальних громад можуть бути районні та обласні ради.
134.
3. Спільна власність на земельну ділянку є спільною частковою власністю, крім випадків, коли цим Кодексом передбачена спільна сумісна власність на земельну ділянку.
-280- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 15 пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Спільна власність на земельну ділянку територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах є спільною сумісною власністю."

Відхилено


135.
4. Якщо частки учасників спільної власності не можуть бути визначені на підставі закону та не встановлені за згодою сторін, такі частки вважаються рівними.136.
5. Кожний учасник спільної часткової власності зобов'язаний пропорційно до своєї частки вносити плату за земельну ділянку, а також нести інші витрати щодо її утримання.137.
6. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій та у спільній сумісній власності, здійснюється за договором.
-281- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 15 пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності здійснюється за договором, у спільній сумісній власності - за відповідними дорученнями".

Враховано в ст.87, 88

4. Право спільної власності на землю посвідчується державним актом на право власності на землю.


-282- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 6 статті 15 після слів "за договором" доповнити словами "між співвласниками".

Враховано
-283- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Замінити статтю 15 новими статтями у такій редакції:
"Стаття 15. Види та суб`єкти права спільної власності на землю
1. Земельна ділянка може знаходиться на праві спільної власності з визначенням частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або без визначення часток учасників спільної власності (спільна сумісна власність).
2. Суб'єктами права спільної сумісної та спільної часткової власності можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі відповідного органу виконавчої влади та територіальні громади в особі органів місцевого самоврядування."

Враховано частково
-284- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Замінити статтю 15 новими статтями у такій редакції:
"Стаття 15_0. Виникнення права спільної часткової власності на землю
Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:
а) при добровільному об'єднанні власниками належних їм земельних ділянок, в тому числі земельних часток (паїв) , одержаних громадянами при реформуванні недержавних сільськогосподарських підприємств;
б) при отриманні у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами;
в) при отриманні двома або більше особами земельної ділянки у спадщину;
г) за рішенням суду.
Враховано


Стаття 87. Виникнення спільної часткової власності на земельну ділянку
1. Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає:
а) при добровільному об'єднанні власниками належних їм земельних ділянок;
б) при придбані у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами;
в) при прийнятті спадщини на земельну ділянку двома або більше особами;.
г) за рішенням суду.
Стаття 15_1. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності
1. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється за згодою всіх учасників спільної часткової власності, а у разі недосягнення згоди - спір вирішується у судовому порядку.
2. Кожен з учасників спільної часткової власності має право вимагати виділу належної йому частки із складу відповідної земельної ділянки як окремо, так і разом з іншими учасниками, які вимагають виділу.
3. У разі недосягнення згоди щодо способу розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, будь-який учасник група учасників може в односторонньому порядку відмовитись від договору про спільну часткову власність.
4. Учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право на надання в його володіння, користування частини спільної земельної ділянки, що відповідає розміру належної йому частки.
5. Кожний учасник спільної часткової власності відповідно до своєї частки має право на доходи від використання спільної земельної ділянки, відповідає перед третіми особами по зобов'язаннях, пов'язаних зі спільною земельною ділянкою, і повинен брати участь у сплаті всякого роду податків і платежів, а також у витратах по утриманню і зберіганню спільної земельної ділянки.
6. Право спільної власності на земельну ділянку посвідчується в порядку встановленому цим Кодексом. До державного акту, що посвідчує право спільної часткової власності на земельну ділянку додається список усіх учасників спільної часткової власності та договір на спільну часткову власністю.
Враховано частково

Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності
1. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється за згодою всіх співвласників згідно договору, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.
3. Учасник спільної часткової власності має право вимагати виділення належної йому частки із складу земельної ділянки як окремо, так і разом з іншими учасниками, які вимагають виділення, а при неможливості виділення частки вимагати відповідної компенсації.
4. Учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право на отримання в його володіння, користування частини спільної земельної ділянки, що відповідає розміру належної йому частки.
5. Учасник спільної часткової власності відповідно до розміру своєї частки має право на доходи від використання спільної земельної ділянки, відповідає перед третіми особами по зобов'язаннях, пов'язаних зі спільною земельною ділянкою, і повинен брати участь у сплаті податків, зборів і платежів, а також у витратах по утриманню і зберіганню спільної земельної ділянки.


Стаття 15_2. Визначення часток учасників у праві спільної часткової власності на земельну ділянку
Частки учасників у праві спільної часткової власності на земельну ділянку визначаються ними за взаємною згодою та зазначаються в договорі.
Враховано частково

2. Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку укладається в письмовій формі і посвідчується нотаріально.Стаття 15_3. Переважне право купівлі-продажу частки у спільній частковій власності на земельну ділянку
1. При купівлі-продажу учасником належної йому частки у спільній частковій власності на земельну ділянку, інші учасники мають переважне право купівлі частки учасника, що продається, за ціною, оголошеною для продажу, за інших рівних умов, крім випадків продажу частки з публічних торгів. Публічні торги для продажу частки у спільній частковій власності на земельну ділянку можуть проводитися, при відсутності згоди усіх учасників, лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
2. Учасник спільної часткової власності на земельну ділянку, що продає належну йому частку у спільній частковій власності на земельну ділянку зобов'язаний в письмової формі повідомити інших учасників про свій намір продати належну йому частку з визначенням ціни та інших істотних умов, на яких він її продає. Якщо будь-хто з інших учасників протягом одного місяця від дати повідомлення про продаж частки не заявить про намір придбати її, учасник, що продає належну йому частку у спільній частковій власності на земельну ділянку, має право продати частку третій особи по ціні не менш оголошеної для продажу іншим учасникам.
3. Якщо кілька учасників спільної часткової власності виявили бажання придбати частку у спільній частковій власності на земельну ділянку, право вибору покупця надається продавцеві.
4. При продажі учасником належної йому частки у спільній частковій власності на земельну ділянку з порушенням переважного права її купівлі іншими учасниками, кожен інший учасник має право на протязі трьох місяців з моменту такого продажу вимагати в судовому порядку переводу на нього прав та обов'язків покупця частки у спільній частковій власності на земельну ділянку.
Враховано частково

6. При продажу учасником належної йому частки у спільній частковій власності на земельну ділянку, інші учасники мають переважне право купівлі частки відповідно до закону.


Стаття 15_4. Звернення стягнення на частку учасника спільної часткової власності
1. Кредитор учасника спільної часткової власності на земельну ділянку, має право вимагати виділення частки його боржника у спільній частковій власності на земельну ділянку у натуральному вигляді для звернення на неї стягнення. Якщо виділення частки у спільній частковій власності на земельну ділянку в натурі не допускається законом, або воно є неможливим без неспівмірної шкоди для земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності, або якщо проти цього заперечують інші учасники спільної власності, спір вирішується у судовому порядку.
2. У разі, коли виділення частки в натурі із спільної часткової власності на земельну ділянку неможливо або коли проти виділу заперечують інші учасники, кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки іншим учасникам спільної часткової власності на земельну ділянку та звернення стягнення на отриманні кошти для погашення боргу. Якщо учасники спільної часткової власності заперечують проти виділу частки боржника в натурі та протягом встановленого законодавством терміну не виявлять наміру придбати належну боржникові частку, кредитор має право вимагати продажу частки у спільній частковій власності на земельну ділянку третій особі. Кредитор також має право вимагати в судовому порядку звернути стягнення на частку боржника у спільній частковій власності чи перевести на нього права та обов'язки власника-боржника з проведенням відповідних перерахунків.
Відхилено
-285- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати нову статтю такого змісту:
Стаття 56. Звернення стягнення на частку учасника спільної часткової власності.
1. Кредитор учасника спільної часткової власності на земельну ділянку, має право вимагати передачі права на частку його боржника у спільній частковій власності на земельну ділянку як права заставника безпосередньо, або для передачі цього права третій особі. Якщо виділення частки у спільній частковій власності на земельну ділянку в натурі є неможливим без неспівмірної шкоди для земельної ділянки, що перебуває у спільній частковій власності, або якщо проти цього заперечують інші учасники спільної власності, спір вирішується у судовому порядку.
2. У разі, коли виділення частки в натурі із спільної часткової власності на земельну ділянку неможливо в т.ч. в судовому порядку, або коли проти виділу заперечують інші учасники, кредитор має право вимагати звернення стягнення на отриманий прибуток від земельної частки для погашення боргу.

Відхилено
-286- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Додати нову статтю:
Стаття 57. Спільна сумісна власність на земельну ділянку
1. В спільній сумісній власності перебувають земельні ділянки, які належать:
а) подружжю;
б) членам фермерського господарства та сільськогосподарським підприємствам різного виду, якщо інше не передбачено угодою між ними;
в) співвласникам житлового будинку (кондомініум);
г) іншим особам у випадках, прямо передбачених законодавчими актами України.
2. Земельна ділянка, що передана подружжю у власність у результаті укладання угод з землею або з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, за час шлюбу, належить подружжям на праві спільної сумісної власності, якщо договором між ними не встановлено інше.
3. Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, спільно володіють, користуються і розпоряджаються земельною ділянкою.
4. Щодо угод, які потребують нотаріального посвідчення або державної реєстрації, згода інших співвласників земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, на розпорядження спільною земельною ділянкою має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена.
5. Угоди щодо розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній сумісній власності, може здійснювати кожний співвласник спільної земельної ділянки, якщо інше не передбачено угодою між ними.
6. Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки. Частки співвласників у спільній сумісній власності є рівними.

Враховано частково

Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку

1. Земельна ділянка може належати на праві спільної сумісної власності лише громадянам.
2. В спільній сумісній власності перебувають земельні ділянки:
а) подружжя;
б) членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено угодою між ними;
в) співвласників житлового будинку.
3. Володіння, користування або розпорядження земельною ділянкою спільної сумісної власності здійснюється за договором або законом.
4. Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки.
5. Поділ земельної ділянки, яка є у спільній сумісній власності, з виділенням частки співвласника, може бути здійснений за умови попереднього визначення розміру земельних часток, які є рівними, якщо інше не передбачено законом або не встановлено судом.7. Кредитор учасника спільної сумісної власності на земельну ділянку може вимагати передачу права на частку його прибутку від спільної сумісної діяльності як права заставника безпосередньо або для передачі цього права третій особі. Спори щодо передачі такого права вирішуються в судовому порядку.
Юридична особа, створена на праві спільної сумісної власності на земельну ділянку, може бути заставником цього права за згодою всіх співвласників, що передбачається установчими документами, укладеними відповідно до законодавства.
Кредитор юридичної особи, створеної на праві спільної сумісної власності на земельну ділянку може вимагати передачі йому прав юридичної особи безпосередньо або для передачі їх третій особі. При цьому кредитор чи визначена ним третя особа стає правонаступником щодо забезпечення прав суб'єктів спільної сумісної власності на земельну ділянку
Відхилено
-287- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Статтю 15 викласти в такій редакції:
Стаття. Спільна сумісна власність на земельну ділянку
1. Володіння, користування або розпорядження земельною ділянкою спільної сумісної власності здійснюється за договором чи за законом.
2. Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки.
3. При поділі земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, частки співвласників у спільній сумісній власності є рівними, якщо інше не передбачено законом, угодою сторін або не встановлено в судовому порядку.
4. Умови та порядок володіння, користування і розпорядження спільною земельною ділянкою визначаються договором.
5. Типова форма договору про спільну сумісну власність на земельну ділянку затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття. Посвідчення права спільної власності на земельну ділянку
Право спільної власності на земельну ділянку посвідчується Державним актом на право власності на землю. До Державного акту на право власності на землю додається список суб'єктів спільної власності та договір між ними".

Враховано частково


138.
7. Типові форми договорів про спільну часткову власність і спільну сумісну власність на земельну ділянку затверджуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-288- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
З пункту 7 вилучити слова "…і спільну сумісну власність…".

Відхилено
-289- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 7 статті 15 доповнити словами: "за погодженням з Міністерством юстиції України".

Відхилено
-290- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 7 викласти в такій редакції:
"Типові форми договорів затверджуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів і реєструються відповідно встановленого порядку".

Відхилено
-291- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 7 статті 15 вилучити.
Враховано


139.
Стаття 16. Право на землю релігійних організацій та об'єднань громадян
-292- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
У назві статті 16 слово "землю" замінити на слова "земельні ділянки".

Відхилено


140.
Релігійні організації та об`єднання громадян можуть мати земельні ділянки на праві власності і оренди.
-293- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до статті 16 після слова "оренду" слова "у відповідності з цим кодексом."

Відхилено
-294- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Статтю 16 доповнити частиною 2 такого змісту:
"Політичні партії, організації, рухи і політичні коаліції не можуть набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення".

Відхилено
-295- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 16 вилучити.
Враховано


Глава 15. Право користування землею
141.
Стаття 17. Право постійного користування землею
-296- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 17 - вилучити.

Відхилено

Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою
142.
1. Право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування без встановлення строку земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності.
-297- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 17, пункт 1. Слова "без встановлення строку" перенести у кінець пункту.

Враховано

1. Право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.


-298- Н.д.Кирил В.О. (Реєстр.картка №269)
Стаття 17. Доповнити словами: "Колективні сільськогосподарські підприємства".
Відхилено


143.
2. Право постійного користування земельними ділянками із земель права державної та комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності, а також державні сортовипробувальні станції і сортодільниці, державні елітно-насінницькі і насінницькі господарства.
-299- Н.д.Суркіс Г.М. (Округ №71)
Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Пункт 2 статті 17 доповнити словами такого змісту:
"та користувачі земель рекреаційного призначення незалежно від форм власності".

Відхилено

2. Право постійного користування земельною ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності.


-300- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 17 пункт 2. Слова "а також" замінити словами "у тому числі".
Відхилено
-301- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 17 пункт 2 слово "лише" - вилучити.
Відхилено
-302- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 17 повинна містити у пункті 2 наступне:
"Право постійного користування земельними ділянками для земель державної та комунальної власності повинно надаватися тільки підприємствам, організаціям та установам, які мають частку державної власності в своїх статутних фондах".
Враховано частково
-303- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 17 вилучити.
Відхилено
-304- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У статті 17 пункті 2 після слів "а також" записати "державні сільськогосподарські науково-дослідні установи і навчальні заклади та їх дослідні господарства" і далі за текстом. В кінці пункту 2 після слів "насінницькі господарства" поставити кому і записати "державні племінні заводи, племінні господарства, конезаводи, державні господарства з вирощування хмелю, ефіроолійних і лікарських рослин, фруктів і винограду".
Враховано редакційно
-305- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
Статтю 17 необхідно доповнити пунктом 3 такого змісту: "3. Право постійного користування земельною ділянкою припиняється в разі ліквідації юридичних осіб, зазначених пунктом другим цієї статті".
Враховано в інш. статтях.
-306- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Статтю 17 викласти у такій редакції:
"1. Право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.
2. Право постійного користування земельною ділянкою здійснюється в цілях і межах, установлених законом та актом про надання ділянки у користування.
3. Право постійного користування земельною ділянкою із земель права державної та комунальної власності набувають лише підприємства, установи та організації, що належать до державної або комунальної власності, а також державні сортовипробувальні станції і сортодільниці, державні елітно-насінницькі і насінницькі господарства.
4. При реорганізації юридичної особи право постійного користування земельної ділянкою переходять до правонаступників".
Враховано
-307- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 17 викласти у такій редакції:
"1. Право постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і користування земельною ділянкою, яка знаходиться в державній або комунальній власності без встановлення терміну.
2. Право на постійне користування земельними ділянками із земель державної і комунальної власності набувають лише державні і комунальні організації та установи, які утримуються за рахунок державного і місцевого бюджету, а також державні і комунальні сільськогосподарські та лісогосподарські підприємства, сільськогосподарські та лісогосподарські дослідні господарства, державні і комунальні учбові господарства, державні сортовипробувальні станції і сортодільниці, державні елітно-насінницькі і насінницькі господарства".
Враховано
-308- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Доповнити главу 4 статтею 28 наступного змісту, змінивши наступну нумерацію статей
Стаття 28. Зміст права користування землею.
Користування землею може бути постійним або тимчасовим.
Постійним визнається землекористування без заздалегідь установленого строку.
Тимчасове користування землею може бути короткостроковим - до трьох років і довгостроковим - від трьох до двадцяти п'яти років. У разі виробничої необхідності ці строки може бути продовжено на період, що не перевищує одного строку відповідно короткострокового або довгострокового тимчасового користування.
Користування землею на умовах оренди для сільськогосподарських цілей повинно бути, як правило, довгостроковим.
У постійне користування земля надається :
громадянам України для ведення селянського (фермерського) господарства, особистого підсобного господарства;
сільськогосподарським підприємствам і організаціям;
громадським об'єднанням;
релігійним організаціям;
промисловим, транспортним та іншим несільськогосподарським підприємствам. установам і організаціям;
організаціям і установам для потреб оборони.
для ведення лісового господарства спеціалізованим підприємствам;
житловим, житлово-будівельним, гаражно-будівельним і дачно-будівельним кооперативам;
спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям з участю українських, іноземних юридичних і фізичних осіб, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам.
У тимчасове користування земля надається суб'єктами права власності на землю:
громадянам України для городництва, сінокосіння і випасання худоби, ведення селянського (фермерського) господарства;
промисловим, транспортним та іншим несільськогосподарським підприємствам, установам і організаціям;
громадським об'єднанням;
релігійним організаціям;
організаціям та установам для потреб оборони;
сільськогосподарським підприємствам і організаціям;
житловим, житлово-будівельним, гаражно-будівельним і дачно-будівельним кооперативам;
спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб.
Враховано частково


144.
Стаття 18. Право оренди землі


Стаття 93. Право оренди земельної ділянки
145.
1. Право оренди землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької, іншої діяльності, а також для задоволення власних потреб.
-309- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 18 наступним чином:
Стаття 26. Оренда землі.
Оренда землі - це засноване на договорі строкове, платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідне орендареві для здійснення господарської діяльності відповідно до Закону України "Про оренду землі".
Враховано частково

1. Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.


-310- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 1 статті 18 доповнити положенням "Земельні ділянки значної площі (від 100 гектарів земель і більше) надаються в оренду тільки для виробничих потреб. Земельні ділянки площею 1000 гектарів та більше можуть передаватись в оренду орендатору тільки після прийняття рішення відповідною місцевою радою. За природоохоронний стан та цільове використання таких земельних ділянок несуть відповідальність власник, місцева рада і державні землевпорядні органи відповідних адміністративно-територіальних одиниць. У випадку недотримання орендатором норм цільового використання землі та незадовільний природоохоронний стан земельної ділянки власник, відповідна місцева рада або державні землевпорядні органи можуть звертатись до суду про припинення договору оренди або безкоштовне вилучення земельних ділянок на користь держави."
Відхилено
-311- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 18 пункт 1 після слів "земельною ділянкою..." доповнити словами "за призначенням".
Відхилено
-312- Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
Доповнити пункт 2 статті 17 у кінці такими словами: "та суб'єкти підприємницької діяльності, яким було надано в постійне користування земельні ділянки під будівництво будівель та споруд (в тому числі штучних рибних ставів)".
Враховано в Прикінцевих положеннях


146.
2. Земельні ділянки на правах оренди надаються громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об`єднанням і організаціям, а також іноземним державам.
-313- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 18, пункт 2. Текст "іноземним державам" замінити текстом "іншим державам".

Відхилено

2. Земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а також іноземним державам.


-314- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 18 додати наступним пунктом 3:
"3. Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою - не більше 5 років та довгостроковою - не більше 50 років". Пункти з-5 вважати відповідно пунктами 4-6.
Враховано

3. Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою - не більше 5 років та довгостроковою - не більше 50 років.
147.
3. Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця передаватись орендарем у володіння, користування іншій особі (суборенда).
-315- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 3 статті 18 доповнити словами: "відповідно до закону".
Вбачається доцільним також у цій статті зазначити строки на які укладаються договори оренди землі.

Враховано

4. Орендована земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця передаватись орендарем у володіння та користування іншій особі (суборенда).


-316- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Пункт З статті 18 законопроекту виключити.

Відхилено


148.
4. Орендодавцями земельних ділянок є їх власники або уповноважені ними особи.


5. Орендодавцями земельних ділянок є їх власники або уповноважені ними особи.


-317- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У статті 18 пункті 4 після слів "земельних ділянок" записати слова "та земельних часток (паїв)" і далі за текстом.
Відхилено


149.
5. Відносини, пов`язані з орендою землі, регулюються законом.


6. Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються законом.


-318- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Главу 3 доповнити новою статтею:
Порядок передачі земельних ділянок в оренду
Враховано

Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду


1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають в державній або комунальній власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають в державній або комунальній власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.


2. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

2. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.


3. Передача в оренду земельних ділянок громадянам і юридичним особам із зміною цільового призначення ділянок здійснюється за проектами відведення в порядку, встановленому відповідно статтями 118, 122 цього Кодексу.

3. Передача в оренду земельних ділянок громадянам і юридичним особам із зміною цільового призначення та з земель запасу під забудову здійснюється за проектами відведення в порядку, встановленому відповідно статтями 118, 123 цього Кодексу.


-319- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Доповнити законопроект новою главою такого змісту:
"Глава. Оренда земельних ділянок
Відхилено
Стаття. Визначення земельних ділянок, які передаються в оренду
1. В оренду може бути передана земельна ділянка, яка забезпечує належне використання її орендарем за цільовим призначенням.
2. При укладенні договору оренди, а також при його припиненні, розірванні і поновленні, орендодавець і орендар спільно складають опис об'єкта оренди.
3. У випадках, коли одна з сторін відмовляється приймати участь у складанні опису або при цьому виникають розбіжності у визначенні фактичного стану об'єкта оренди кожна із сторін має право порушити питання щодо запрошення експерта. Експерт призначається за згодою сторін.
4. Після складання експертом опису сторони повинні його письмово погодити. У разі відсутності згоди сторін щодо опису об'єкта оренди спір вирішується у судовому порядку.
Стаття. Оренда земельних ділянок, виділених єдиним масивом групі власників земельних часток (паїв)
1. Два або більше власників земельних часток (паїв) можуть укласти з орендарем договір оренди земельних ділянок, виділених єдиним масивом.
2. Від імені власників земельних часток (паїв) договір оренди земельних ділянок, виділених єдиним масивом, укладає уповноважена ними особа. До договору оренди додається список власників земельних часток (паї).
Стаття. Право оренди земельних ділянок земель спільної власності
Оренда земельних ділянок спільної власності здійснюється за загальною згодою співвласників.
Стаття. Виділення в натурі частини орендованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення у розмірі земельних часток (паїв)
1. На виконання робіт, пов'язаних із виділенням в натурі частини орендованих земельних ділянок у розмірі земельних часток (паїв) згоди орендаря не вимагається.
2. Орендар має право відмовитись від договору оренди на всю земельну ділянку, або виділену в натурі її частину, або скласти окремі договори оренди з власниками виділених в натурі ділянок.
3. У випадках дострокового припинення дії договору оренди у зв'язку з виділенням в натурі частини орендованих земельних ділянок у розмірі земельних часток (паїв) орендар має право вимагати від орендодавця відшкодування втрат, пов'язаних із здійсненими ним поліпшеннями землі, а також упущеної вигоди.
Стаття. Дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення
Дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється за умови письмового попередження заінтересованої в цьому сторони не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення сільськогосподарського року.
Стаття. Обмін орендованими земельними ділянками сільськогосподарського призначення
Орендарі за згодою орендодавців мають право здійснювати на строк дії договору оренди обмін орендованими земельними ділянками з іншими господарюючими суб'єктами, у тому числі орендаря в порядку укладення цивільно-правових угод.
Стаття. Орендна плата за землю
1. Форма, розмір і строки внесення орендної плати, встановлюються за угодою сторін.
2. Орієнтовний розмір орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення визначається по кожному адміністративному району.
3. Визначення орієнтовних розмірів орендної плати здійснюється узгоджувальними комісіями, до складу яких залучаються представники реґіональних осередків орендарів і власників землі, представники орендодавців, місцевих органів самоврядування і місцевих органів земельних ресурсів.
4. Орієнтовні розміри орендної плати переглядаються один раз у три роки.
Стаття. Страхування об'єкту оренди
Земельні ділянки, які передаються в оренду, підлягають добровільному страхуванню, а у випадках, встановлених законом - обов'язковому.
Обов'язкове страхування здійснюється на весь час чинності договору оренди земельної ділянки.
Страхові поліси складаються орендодавцем.
Стаття. Суборенда земельних ділянок
1. Орендовані земельні ділянки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі ті, права на які посвідчені сертифікатом на право на земельну частку (пай), можуть передаватись орендарями в суборенду третім особам у розмірах не більше половини загальної площі орендованих земель.
2. Орендовані земельні ділянки земель несільськогосподарського використання можуть передаватись орендарем в суборенду без обмежень її площі.
3. Орендар має право передати в суборенду земельну ділянку або її частину за згодою орендодавця на строк дії договору оренди."
-320- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Доповнити статтю 18 пунктом 5 в такій редакції:
"5. Орендар має переважне право на покупку орендованої земельної ділянки." відповідно змінивши нумерацію пункту 5 на 6, доповнивши його в кінці "Про оренду землі".
Відхилено
-321- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Главу 3 в кінці доповнити новою статтею у редакції статті 15 альтернативного законопроекту.
Відхилено
-322- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 5 статті 18 доповнити фразою "та договором оренди".

Відхилено
-323- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 18 доповнити абзацом такого змісту:
"Право на оренду земельної ділянки може бути продано, подаровано, успадковано, обміняно, заставлено або іншим законним способом відчужено".

Відхилено
-324- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Доповнити главу 3 новою статтею такого змісту:
Стаття. Право концесіонера на землю
Враховано

Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку


1. Для здійснення концесійної діяльності концесіонеру надаються в оренду земельні ділянки у порядку, встановленому цим Кодексом.
2. Види господарської діяльності, для яких можуть надаватися земельні ділянки у концесію, визначаються законом.

1. Для здійснення концесійної діяльності концесіонеру надаються в оренду земельні ділянки у порядку, встановленому цим Кодексом.
2. Види господарської діяльності, для яких можуть надаватися земельні ділянки у концесію, визначаються законом.
150.
Глава 4. Права та обов'язки суб'єктів земельних правовідносин151.
Стаття 19. Права власників земельних ділянок
-325- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 19 у наступному вигляді:
Cтаття 29. Права власників земельних ділянок.
Власники земельних ділянок, якщо інше не передбачено законом, мають право:
а) самостійно господарювати на землі, використовуючи її за цільовим призначенням;
б) визначати порядок доступу на земельні ділянки інших осіб;
в) власності на посіви і посадку сільськогосподарських та інших культур і насаджень, на вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації;
г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також експлуатувати в межах, визначених законом, інші корисні властивості землі;
д) зводити житлові, виробничі та інші будівлі і споруди, необхідні для використання земельної ділянки за цільовим призначенням.
е) продавати або іншим шляхом відчужувати належні їм земельні ділянки, передавати їх в оренду та спадщину.

Враховано

Стаття 90. Права власників земельних ділянок
152.
1. Власники земельних ділянок, якщо інше не передбачено законом, або договором, мають право:


1. Власники земельних ділянок мають право:
153.
а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу;
-326- Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Н.д.Кузнецов П.С. (Реєстр.картка №307)
Підпункт "а" пункту 1 статті 19 викласти у такій редакції:
а) відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, а також виконувати будь-які інші операції відповідно до Цивільного кодексу України зо згодою власників сусідніх ділянок та органів місцевого самоврядування;
Відхилено

а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;
154.
б) самостійно господарювати на землі;
-327- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У статті 19 пункту 1 підпункт б) - вилучити

Відхилено

б) самостійно господарювати на землі;


328- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт "б" статті 19 доповнити словами "використовуючи її за призначенням".
Відхилено
-329- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Підпункт "б" пункту 1 статті 19 доповнити словами: "використання її за цільовим призначенням".

Відхилено


155.
в) обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут);156.
г) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур на вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації;
-330- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Підпункт "г" пункту 1 статті 19 викласти у редакції підпунктів "б", "д" статті 18 альтернативного законопроекту та доповнити пунктом "е" у редакції пункту "е" статті 18 альтернативного проекту.

Враховано

в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;


-331- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 19 виключити підпункт г) пункту 1.

Відхилено


157.
ґ) використовувати на свій розсуд усе, що знаходиться під і над поверхнею земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом та не порушує прав інших осіб;
-332- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт " ґ " статті 19 викласти в такій редакції:
"ґ) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також експлуатувати інші корисні властивості землі".

Враховано

г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;


-333- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У статті 19 пункту 1 в підпункті "г") після слів "під і над поверхнею земельної ділянки" доповнити словами "крім пам'яток археології та охоронюваних археологічних територій" і далі за текстом.

Відхилено


158.
д) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
-334- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Підпункт д) пункту 1 статті 19. Після слів "у випадках" доповнити текстом "і в розмірі".

Відхилено

ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
159.
е) споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди, необхідні для використання земельної ділянки за призначенням, з додержанням державних стандартів, норм і правил, місцевих правил забудови;
-335- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Підпункт е) пункту 1. Наприкінці слова "місцевих правил забудови" замінити словами "правил забудови, встановлених відповідним органом місцевого самоврядування".

Відхилено

д) споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.


-336- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 19 підпункт "е" пункту 1 викласти у такій редакції:
"е) споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди, які не суперечать використанню земельної ділянки за призначенням у відповідності до містобудівного законодавства, а також державних стандартів, норм і правил або передавати право забудови земельної ділянки іншій особі у відповідності до закону".

Відхилено


160.
є) здійснювати й іншу діяльність не заборонену законом.
-337- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Доповнити пункт 1 підпунктом "ж" такого змісту:
"ж) не допускати будь-якої спроби порушення права на земельну ділянку, вторгнення на земельну ділянку проти його волі".

Відхилено
-338- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
У пункті 1 статті 19 вилучити підпункт "є".

Враховано
-339- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Доповнити пункт 1 таким підпунктом:
"ж) вимагати від особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, відповідної компенсації за його встановлення".

Відхилено


161.
2. Порушені права власників земельних ділянок підлягають відновленню в порядку, встановленому законом.
-340- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Доповнити статтю 19 пунктом 3 такого змісту:
"3. Окремі громадяни та юридичні особи мають право володіти земельними ділянками 100 гектарів тільки для виробничих потреб. Земельні ділянки 100 гектарів можуть знаходитись у власності тільки після прийняття рішення відповідною місцевою радою. За природоохоронний стан та цільове використання таких земельних ділянок несуть відповідальність власник, місцева рада і державні землевпорядні органи відповідних адміністративно-територіальних одиниць. У випадку недотримання власником норм цільового використання землі та незадовільний природоохоронний стан земельної ділянки відповідна місцева рада або державні землевпорядні органи можуть звертатись до суду пор припинення права власності на земельну ділянку та безкоштовне вилучення земельних ділянок на користь держави."

Враховано частково
в Перехідних положеннях

2. Порушені права власників земельних ділянок підлягають відновленню в порядку, встановленому законом.
162.
Стаття 20. Обов'язки власників земельних ділянок
-341- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 20 викласти в такій редакції:
Стаття 30. Обов'язки власників земельних ділянок.
Власники земельних ділянок зобов'язані:
а) забезпечити використання землі відповідно до її цільового призначення;
б) дотримуватись вимог законодавства про охорону довкілля, дотримуватись вимог законодавства щодо використання лісових, водних та інших природних ресурсів;
в) своєчасно вносити земельний податок;
г) не порушувати прав власників та користувачів суміжних земельних ділянок;
д) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
е) дотримуватись державних будівельних стандартів, норм і правил, а також правил забудови населених пунктів;
є) своєчасно надавати органам державної влади, встановлені Кабінетом Міністрів України, дані про стан і використання земель і природних ресурсів;
ж) дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
з) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.
и) утримувати в належному фітосанітарному стані, не допускати поширення карантинних рослин.

Враховано частково

Стаття 91. Обов'язки власників земельних ділянок


-342- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 20 викласти у редакції статті 23 альтернативного законопроекту.
Враховано


163.
1. Власники земельних ділянок зобов`язані:


1. Власники земельних ділянок зобов'язані:
164.
а) забезпечувати використання землі за призначенням;
-343- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У статті 20 підпункт а) після слова "забезпечувати" записати слово "ефективне" і далі за текстом.

Відхилено

а) забезпечувати використання їх за цільовим призначенням;
165.
б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;
-344- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Підпункт "б" пункту 1 після слів "довкілля" доповнити словами "підвищувати родючість ґрунтів та інші корисні властивості землі".

Враховано

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;


-345- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт б) статті 20 після слова "довкілля" доповнити словами "та про охорону культурної спадщини".

Відхилено
-346- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 20 пункт 1, підпункт б) доповнити словами; "підвищувати родючість ґрунтів".

Враховано
-347- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У статті 20, пункт 1 б) викласти в такій редакції:
"додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля та про охорону культурної спадщини".
Відхилено


166.
в) своєчасно сплачувати земельний податок;


в) своєчасно сплачувати земельний податок;
167.
г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок, землекористувачів та інших осіб;


г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
168.
ґ) додержуватися законодавства щодо використання природних ресурсів;ґ) підвищувати родючість грунтів та зберігати інші корисні властивості землі;
169.
д) додержуватися під час здійснення на земельній ділянці будівництва державних стандартів, норм і правил, а також місцевих правил забудови;
-348- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 20, пункт1, підпункт д). Наприкінці слова "місцевих правил забудови" замінити словами "правил забудови, встановлених відповідним органом місцевого самоврядування".

Відхилено
-349- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 20 підпункт "д" пункту 1 викласти в такій редакції:
"д) додержуватися під час здійснення на земельній ділянці будівництва містобудівного законодавства; державних стандартів, норм і правил".
Відхилено


170.
е) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади дані про стан і використання земель та природних ресурсів у порядку, встановленому законом;


д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та природних ресурсів у порядку, встановленому законом;
171.
є) забезпечувати надання сервітутів у порядку, встановленому законом;


е) дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
172.
ж) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних та осушувальних систем;
-350- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352) Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166
Пункт ж) статті 20 після слів "геодезичні знаки" доповнити словами "охоронні знаки і охоронні дошки, інші інформаційні написи і позначки на об'єктах культурної спадщини або в межах їхніх територій" і далі за текстом.

Відхилено

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних та осушувальних систем.


-351- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Підпункт ж) після слів "геодезичні знаки" доповнити "кургани".

Відхилено
-352- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 20 доповнити пунктом "з" такого змісту:
"з) дотримуватись режиму, встановленого обмеженнями щодо використання земель, передбаченими законодавством України".

Враховано частково
-353- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 1 статті 20 доповнити такими підпунктами:
"з) підвищувати родючість ґрунтів, здійснювати заходи щодо охорони земель, дотримуватись порядку користування лісами, водними і іншими природними об'єктами;
и) сприяти посадовим особам спеціально уповноважених державних органів по контролю за використанням і охороною земель;
і) зберігати плани та іншу документацію щодо земельних ділянок."

Враховано частково
-354- Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
Пункт 1 статті 20 доповнити наступним підпунктом:
"з) надавати земельну ділянку юридичним особам у тимчасове, або постійне користування для проведення геологорозвідувальних робіт та будівничтва об'єктів промислового значення (будівництва нафтових і газових свердловин, їх експлуатації, будівництва нафтогазопромислів, нафтогазопроводів і т.д.)."

Відхилено


173.
2. Власники земельних ділянок можуть нести інші обов`язки, встановлені законом.
-355- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 2 після слів "встановлені законом" доповнити словами "і договорами".

Відхилено

2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки власників земельних ділянок.


-356- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У пункті 2 виключити слово "можуть", оскільки у разі встановлення законом певних правил власник зобов'язаний їх дотримуватись. Можливо пункт 2 статті 20 викласти у такій редакції:
"2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки власників земельних ділянок".

Враховано
-357- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У статті 20 пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Законодавчими актами України на власників земельних ділянок можуть бути накладені і інші обов'язки, якщо такі обов'язки не призведуть до обмеження права власників землі, встановлених цим Кодексом".
Враховано частково


174.
Стаття 21. Права землекористувачів


Стаття 95. Права землекористувачів
175.
1. Землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, мають право:
-358- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У статті 21 додати до підпункту а) пункту 1 після коми слова "використовуючи її за цільовим призначенням".
Після підпункту а) пункту 1 статті 21 додати підпункт б) наступного змісту (змінивши наступну нумерацію підпунктів):
б) не допускати будь-які спроби порушення права користування земельною ділянкою;

Відхилено

1. Землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, мають право:


-359- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 21 пункт 1, підпункт а) доповнити словами: "використовувати її за цільовим призначенням";

Відхилено


176.
а) самостійно господарювати на землі;


а) самостійно господарювати на землі;
177.
б) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію і доходи від її реалізації;


б) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;
178.
в) використовувати в установленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об`єкти, а також експлуатувати інші корисні властивості землі;
-360- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до підпункту в) пункту 1 статті 21 після коми слова "в межах, визначених законами".

Відхилено

в) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові угіддя, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі;


-361- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 21, пункт 1, підпункт в) після слів "в установленому" доповнити словами "законодавством".

Відхилено
-362- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Підпункт в) після слів "властивості землі" доповнити "якщо інше не передбачено законодавством".

Відхилено
-363- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 21 виключити підпункт в) пункту 1.

Відхилено


179.
г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
-364- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У підпункті г) пункту 1 статті 21 слова "законом" замінити на слова "законодавством України".
Викласти підпункт г) пункту 1 статті 21 у наступній редакції:
"е) зводити житлові, виробничі та інші будівлі і споруди, необхідні для використання земельної ділянки за призначенням. Забудова земельної ділянки повинна здійснюватися з дотриманням державних будівельних стандартів, норм і правил, а також правил забудови відповідних населених пунктів."

Відхилено

г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;


-365- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 21 підпункт "г" частини 1 доповнити в кінці такими словами "у відповідності до містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і правил".

Відхилено


180.
ґ) споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди, необхідні для використання земельної ділянки за призначенням;
-366- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Підпункт "г'" пункту 1 статті 21 доповнити словами "з дотриманням державних стандартів, норм і правил, місцевих правил забудови".

Відхилено

ґ) споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.


-367- Н.д.Тягнибок О.Я. (Округ №119)
Вилучити зі статті 21 підпункт ґ) пункту 1

Відхилено


181.
д) користуватися чужою земельною ділянкою з додержанням обмежень, визначених законом.
-368- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Вилучити зі статті 21 підпункт д) пункту 1 та пункт 2.

Враховано частково
-369- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Підпункт "д" пункту 1 статті 21 викласти в такій редакції:
"д) користуватися чужою земельною ділянкою з додержанням обмежень та в порядку, які визначені чинним законодавством".

Відхилено
-370- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 1 статті 21 доповнити такими підпунктами:
"е) добровільно відмовитися від земельної ділянки;
є) отримувати грошову компенсацію за здійснені поліпшення ділянки при поверненні її власнику або при вилученні для суспільних потреб".

Враховано в ст.142

Враховано
-371- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
У статті 21 підпункт "д" пункту 1 викласти в такій редакції:
"д) обмежено користуватися чужою земельною ділянкою з додержанням визначених законом норм".

Враховано в ст.99
-372- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У підпункті д), пункту 1. Слово "обмежень" замінити словом "вимог".

Відхилено


182.
2. Порушені права землекористувачів підлягають відновленню в порядку, встановленому законом.
-373- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статті 21 та 22 об'єднати та викласти в наступній редакції:
"Стаття 21. Права та обов'язки орендарів
Права та обов'язки орендарів визначаються орендною угодою між сторонами".

Відхилено

2. Порушені права землекористувачів підлягають відновленню в порядку, встановленому законом.
183.
Стаття 22. Обов`язки землекористувачів


Стаття 96. Обов'язки землекористувачів
184.
1. Землекористувачі зобов`язані:


1. Землекористувачі зобов'язані:
185.
а) забезпечувати використання землі за призначенням;
-374- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У підпункту а) пункту 1 статті 22 слова "за призначенням" замінити на слова "відповідно до цільового призначення".

Враховано

а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;
186.
б) не допускати будь-яких спроб порушення права користування земельною ділянкою;
-375- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У статті 22 в пункті 1 вилучити підпункт б) (змінивши наступну нумерацію підпунктів).

Враховано
-376- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт "б" пункту 1 статті 22 викласти у такій редакції:
"б) не допускати незаконного використання земельної ділянки іншими особами".

Відхилено


187.
в) додержуватися вимог законодавства щодо охорони довкілля;
-377- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти підпункт в) пункту 1 статті 22 наступним чином:
б) дотримуватись вимог законодавства про охорону довкілля, підвищувати родючість ґрунтів;

Враховано частково


б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;


-378- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Підпункт "в" пункту 1 статті 22 доповнити словами "підвищувати родючість грунтів та інші корисні властивості землі".

Враховано
-379- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Підпункт "в" викласти у такій редакції:
"в) підвищувати родючість ґрунтів, здійснювати заходи щодо охорони земель, дотримуватись порядку користування лісовим фондом, водними і іншими природними об'єктами, а також не допускати нанесення шкоди довкіллю".

Враховано
-380- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 22 пункт 1, підпункт в) доповнити словами "...і родючості ґрунтів";
підпункт є) після слів "відповідальним органам..." доповнити словом "державної і...".

Враховано


188.
г) своєчасно сплачувати земельний податок або вносити орендну плату;
-381- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти підпункт г) пункту 1 статті 22 у наступній редакції:
в) своєчасно вносити земельний податок;

Враховано частково


в) своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;
189.
ґ) не порушувати права власників суміжних земельних ділянок, землекористувачів та інших осіб;


г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;
190.
д) додержуватися вимог законодавства щодо використання природних ресурсів;
-382- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти підпункт д) пункту 1 статті 22 у наступній редакції:
д) дотримуватись встановленого законом порядку використання лісових, водних та інших природних ресурсів;

Відхилено

ґ) підвищувати родючість грунтів та зберігати інші корисні властивості землі;


-383- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У статті 22, пункт д) доповнити після слів "ресурсів" словами: "та законодавства щодо охорони культурної спадщини"; пункт ж) доповнити після слів "геодезичні знаки" словами: "геодезичні знаки" додати "охоронні знаки і охоронні дошки, інші інформаційні написи і позначки на об'єктах культурної спадщини або .в межах їхніх територій", далі за текстом.

Відхилено
-384- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У статті 22 пункти д), е) виключити.
Враховано


191.
е) додержуватися під час здійснення будівництва на земельній ділянці державних стандартів, норм і правил, а також місцевих правил забудови;
-385- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Внести редакційні правки у підпункт е) пункту 1 статті 22, виклавши його у наступній редакції:
е) дотримуватись при здійсненні на земельній ділянці будівництва, державних стандартів, норм і правил, місцевих правил забудови;

Відхилено
-386- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 22 пункт 1 підпункт е). Слова "місцевих правил забудови" замінити словами "правил забудови, встановлених відповідним органом місцевого самоврядування".

Відхилено
-387- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 22 підпункт "е" пункту 1 викласти в такій редакції:
"е) додержуватися під час здійснення будівництва на земельній ділянці містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і правил".

Відхилено


192.
є) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;
-388- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти підпункт є) пункту 1 статті 22 у наступній редакції:
є) своєчасно надавати органам державної влади, встановлені Кабінетом Міністрів України, дані про стан і використання земель і природних ресурсів;

Враховано

д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядуваня дані про стан і використання земель та природних ресурсів у порядку, встановленому законом;


-389- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Підпункт "є" пункту 1 у статті 22 після слів "органам виконавчої влади" доповнити словами "і органам місцевого самоврядування".

Враховано частково
-390- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У підпункті "є" після слів "виконавчої влади" доповнити словами "органам місцевого самоврядування".

Враховано


е) дотримуватись правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
193.
ж) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних та осушувальних систем;
-391- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до пункту 1 статті 22 підпункти з), и) та к) наступного змісту:
з) забезпечувати надання земельних дозволів в порядку, передбаченому законодавством України;
и) дотримуватись обмежень щодо використання земель, встановлених відповідно до закону;
к) утримувати в належному фітосанітарному стані не допускати поширення карантинних рослин.

Враховано частково

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних та осушувальних систем.


-392- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У статті 22 доповнити пунктом "з" такого змісту:
"з) дотримуватись режиму, встановленого обмеженнями щодо використання земель, передбаченими законодавством України".

Враховано
-393- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 1 статті 22 доповнити пунктами такого змісту:
"з) проводити рекультивацію порушених земель, відновлювати їх родючість, своєчасно повертати тимчасово зайняті землі за цільовим призначенням;
и) зберігати і передавати правонаступнику планово-картографічну документацію щодо земельних ділянок".

Враховано частково
-394- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Підпункт ж) пункту 1 статті 22 викласти у такій редакції:
"ж) зберігати геодезичні знаки, охоронні знаки і охоронні дошки, інші інформаційні написи і позначки на об'єктах культурної спадщини або в межах їхніх територій, мережі меліоративних систем, споруди інженерного захисту територій від небезпечних природних та техногенних процесів і явищ".

Відхилено
-395- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Доповнити пункт 1 статті 22 таким підпунктом:
"з) вимагати від особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, відповідної компенсації за його встановлення".

Відхилено


194.
2. Землекористувачі можуть нести інші обов`язки, передбачені законом або договором оренди.
-396- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 2 статті 22 - вилучити.

Відхилено

2. Законом можуть бути встановлені інші обов'язки землекористувачів.


-397- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Пункт 2 статті 22 викласти у такій редакції:
"2. Законом або договором оренди на землекористувачів можуть бути покладені інші обов'язки".

Враховано частково
-398- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Статтю 22 доповнити наступним пунктом: "Землекористувачі, що ведуть товарне сільськогосподарське виробництво повинні використовувати землю згідно проектів внутрігосподарського землеустрою".

Відхилено


195.
Стаття 23. Право на використання земельних ділянок для розвідувальних робіт
-399- Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
У назві статті 23 після слова "розвідувальних" добавити слова "і бурових".
Відхилено

Стаття 97. Обов'язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні роботи


-400- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 23 наступним чином, змінивши її назву:
Стаття 33. Обов'язки підприємств, установ і організацій, що проводять розвідувальні роботи.
1. Підприємства, установи і організації, які здійснюють геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, можуть проводити такі роботи на підставі угоди з власником землі або землекористувачем, в тому числі орендарем.
2. Строки проведення розвідувальних робіт визначаються угодою сторін, але не можуть перевищувати одного року.
3. Проведення розвідувальних робіт на землях заповідників, національних дендрологічних, ботанічних, меморіальних парків, поховань і археологічних пам'яток дозволяється у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України.
4. Підприємства, установи і організації, що проводять розвідувальні роботи, зобов'язані відшкодувати власникам землі ти землекористувачам усі збитки, включаючи неодержанні доходи, а також за свій рахунок приводити займані земельні ділянки у попередній стан.
Враховано
-401- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Положення статті 23 не в повній мірі відповідають Главі 4 та негармонійно поєднуються зі змістом статтями 19-22.
Статтю 23 "Порядок використання земельних ділянок для розвідувальних робіт" віднести до розділу II "Набуття, обмеження і припинення права на землю" щодо використання чужих земельних ділянок з уточненням з ким саме має укладатися договір на проведення розвідувальних робіт.

Враховано
-402- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
У статті 23 чітко визначити, хто повинен виступати сторонами угоди.

Враховано


196.
1. Підприємства, установи та організації, які здійснюють геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, можуть проводити ці роботи на всіх землях незалежно від їх призначення і форми власності шляхом укладення договору на проведення цих робіт.
-403- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 1 статті 23 доповнити словами "з власником чи землекористувачем". Доповнити статтю пунктом 3 такого змісту:
"3. Проведення розвідувальних робіт на землях заповідників, національних дендрологічних, ботанічних, меморіальних парків, поховань і археологічних пам'яток дозволяється у виняткових випадках".

Враховано

1. Підприємства, установи та організації, які здійснюють геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, можуть проводити такі роботи на підставі угоди з власником землі або за погодженням із землекористувачем.


-404- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 1 статті 23 доповнити такими словами: "після набуття права користування відповідними земельними ділянками у порядку, встановленому чинним законодавством".

Враховано частково
-405- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Пункт 1 статті 23 після слова "пошукові" доповнити словом "археологічні".

Відхилено
-406- Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
Пункт 1 статті 23 після слів "які здійснюють" доповнити словом "бурові".
Відхилено

2. Строки і місце проведення розвідувальних робіт визначаються угодою сторін.
3. Проведення розвідувальних робіт на землях заповідників, національних дендрологічних, ботанічних, меморіальних парків, поховань і археологічних пам'яток дозволяється у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України.
197.
2. Підприємства, установи та організації, які проводять розвідувальні роботи, зобов`язані відшкодовувати власникам землі та землекористувачам усі збитки, включаючи неодержані доходи, а також за свій рахунок приводити займані земельні ділянки у попередній стан.
-407- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 23 доповнити пунктом 2,3 у редакції пунктів 2,3, статті 21 альтернативного законопроекту.

Відхилено

4. Підприємства, установи та організації, які проводять розвідувальні роботи, зобов'язані відшкодовувати власникам землі та землекористувачам усі збитки, включаючи неодержані доходи, а також за свій рахунок приводити займані земельні ділянки у попередній стан.


-408- Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
Пункт 2 статті 23 після слова "розвідувальні" добавити слова "і бурові".
Відхилено

5. Спори, що виникають при проведенні розвідувальних робіт вирішуються у судовому порядку.


-409- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати нову статтю такого змісту:
Стаття 46. Резервні території.
1. Навколо міст, об'єктів природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, а також великих промислових вузлів, енергетичних комплексів, портів та транспортних магістралей можуть створюватися резервні території, які разом з такими об'єктами складають єдиний соціальний, природний чи господарський територіальний комплекс і є резервом для розширення території відповідних міст та об'єктів.
2. Встановлення резервних територій не тягне припинення прав власників землі та землекористувачів.
3. Використання земель резервних територій здійснюється відповідно до генеральних планів міст, проектів створення об'єктів природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, а також великих промислових вузлів, енергетичних комплексів, портів та транспортних магістралей. В межах резервних територій можуть встановлюватися обмеження щодо будівництва певних видів промислових, транспортних та інших об'єктів та споруд.
4. Правовий режим земель резервних територій визначається законом.
5. Резервні територія створюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відхилено


Розділ ІІ. Землі України
198.
Глава 5. Склад та класифікація земель України
-410- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти назву глави 5 у наступній редакції:
Глава 8. Склад земельного фонду України та його поділ.
Відхилено


Глава 4. Склад та цільове призначення земель України


-411- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Главу 5 доповнити статтями "Цільове призначення земель" у редакції статті 103 альтернативного проекту , а також статтею "Документи якими визначається цільове призначення земель" у редакції статті 107 альтернативного законопроекту.

Враховано частково


199.
Стаття 24. Склад земель України
-412- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 24 викласти в наступній редакції:
"Стаття 24. Склад земель України
До земельного фонду України відносяться усі землі її державного кордону, включаючи землі, на яких розташовані водні та інші природні ресурси, а також землі континентального шельфу та виключна (морська) економічна зона".

Враховано

Стаття 18. Склад земель


-413- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 24 викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Склад земельного фонду України
До земельного фонду України відносяться усі землі в межах її державного кордону, включаючи землі, на яких розташовані водні та інші природні ресурси, а також землі континентального шельфу та виключна (морська) економічна зона".
Враховано редакційно


200.
До земель України належать усі землі в межах її державного кордону, включаючи острови та землі, зайняті водними об'єктами.
-414- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Змінити назву статті 24, виклавши її наступним чином:
Стаття 58. Склад земельного фонду України.
1. До земельного фонду України відносяться усі землі в межах її державного кордону, включаючи землі, на яких розташовані водні та інші природні ресурси, а також континентальний шельф та виключна (морська) економічна зона.
2. Правовий режим земельних ділянок за межами території України, що знаходяться у державній власності України, визначається законодавством країни, в межах території якої знаходиться ділянка, та міжнародними договорами.
3. Кожна категорія земель України має особливий правовий режим. Землі, віднесені до відповідної категорії, крім земель запасу, використовуються у відповідності з її цільовим призначенням та іншими вимогами правового режиму даної категорії земель.

Враховано редакційно

1. До земель України належать усі землі в межах її території, включаючи острови та землі, зайняті водними об'єктами, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії.


-415- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 24 викласти у такій редакції:
"До земель України відносяться усі землі в межах її державного кордону, включаючи землі, зайняті водними об'єктами, а також континентальний шельф та виключну (морську) економічну зону".

Враховано частково
-416- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Зміст статті 24, по-перше, не відповідає її назві, оскільки про склад (перелік) земель тут не йдеться, по-друге, суперечить статті 25, у якій говориться про землі України, які знаходяться на території інших країн.

Враховано
-417- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 24 проекту викласти у редакції пункту 1 статті 102 альтернативного законопроекту.

Враховано частково
-418- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 24 в кінці доповнити словами ",а також континентальний шельф та виключна (морська) економічна зона".

Відхилено


201.
Стаття 25. Правовий режим земель України
-419- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 25 - вилучити.

Враховано
-420- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Положення статті 25 не узгоджуються з назвою глави - "Склад та класифікація". Пропонується віднести цю статтю до глави 1 "Основні положення".

Враховано частково


202.
1. Правовий режим земель України в межах державного кордону визначається виключно законодавством України.
-421- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 25 викласти у такій редакції:
"1. Правовий режим земель України в межах державного кордону визначається виключно законодавством України, а територіальних морських вод, крім того, і міжнародними договорами.
2. Правовий режим земель України, які знаходяться за межами її державного кордону, регулюються законодавством країн, на території яких вони знаходяться".

Відхилено

2. Категорії земель України мають особливий правовий режим.
203.
2. Правовий режим земель України, які знаходяться на території інших країн, регулюються законодавством цих країн.
-422- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 25 доповнити пунктом 3 у редакції пункту 3 статті 102 альтернативного проекту.

Відхилено

3. Україна за межами її території може мати на праві державної власності земельні ділянки, правовий режим яких визначається законодавствoм відповідної країни.


-423- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 25 доповнити положенням:
"3. Кожна категорія земель України має особливий правовий режим. Землі, віднесені до відповідної категорії, крім земель запасу, використовуються у відповідності з її цільовим призначенням та іншими вимогами правового режиму даної категорії земель."
Враховано редакційно


204.
Стаття 26. Класифікація земель України
-424- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 26 - вилучити.

Враховано
-425- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Стаття 26. З огляду на те, що в подальшому в цьому проекті відсутні положення про "характер використання", пункт "б" доцільно виключити, а з ним, можливо і статтю 26.

Враховано
-426- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 26 викласти у наступній редакції:
"Стаття 26. Класифікація земель України
1. Землі України поділяються за:
а) цільовим призначенням;
б) характером використання;
в) формами власності.
2. Цільове призначення земель являє собою встановлене у визначеному законодавством порядку призначення земель (земельних ділянок) для здійснення певної суспільно корисної діяльності та межі дозволеного використання земель.
Цільове призначення земель відображається в земельному кадастрі, в містобудівній документації та матеріалах землеустрою"
Відхилено


205.
Землі України поділяються за:
-427- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
У статті 26 вилучити пункти "а" і "б".

Враховано
-428- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт а) викласти в такій редакції:
"а) способом використання для суспільної та господарської діяльності людини".

Відхилено


206.
а) призначенням;207.
б) характером використання;
-429- Н.д.Песоцький М.Ф. (Реєстр.картка №449)
Статтю 26 доповнити:
пунктом "г" такого змісту :
"г) видами угідь";
частиною другою:
"2. Класифікація земель за видами угідь затверджується Кабінетом Міністрів України".

Відхилено
-430- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Після статті 58 додати нову статтю 59 наступного змісту:
Стаття 59. Цільове призначення земель.
Цільове призначення земель являє собою встановлене у визначеному законодавством порядку призначення земель (земельних ділянок) для здійснення певної суспільно корисної діяльності та межі дозволеного використання земель.
Цільове призначення земель відображається в земельному кадастрі, в містобудівній документації та матеріалах землеустрою.

Враховано частково


208.
в) формами власності.209.
Стаття 27. Поділ земель України за призначенням
-431- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 27 наступним чином:
Стаття 60. Поділ земельного фонду України на категорії земель.
1. За цільовим призначенням земельний фонд України поділяється на такі категорії земель:
а) землі сільськогосподарського призначення;
б) землі сіл, селищ, та міст;
в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
г) землі оздоровчого та рекреаційного призначення;
д) землі історико-культурного призначення;
е) землі лісового фонду;
є) землі водного фонду;
ж) землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики та оборони.
2. Землі, що перебувають у власності держави та територіальних громад і не надані у постійне користування, відносяться до земель відповідно державного та комунального запасу. Переведення земель в запас не змінює їх цільового призначення.

Враховано частково

Стаття 19. Категорії земель


-432- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
До статті 27. Ввести категорію резервні землі для розвитку міст та населених пунктів.

Відхилено
-433- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
В статті 27 дати визначення терміну "призначення земель".
Відхилено

-434- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У назві статті 27 та пункті 1 слово "призначення" замінити словами "способом використання для суспільної та господарської діяльності людини"

Відхилено


210.
1. За призначенням землі України поділяються на категорії:
-435- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 1 статті 27 доповнити таким положенням:
"Зміна земель за призначенням можлива тільки після прийняття рішення місцевої ради та спеціального уповноваженого органу виконавчої влади до адміністративно-територіального підпорядкування яких відносяться землі. Землі сільськогосподарського, історико-культурного, оздоровчого та рекреаційного призначення, лісового та водного фонду, транспорту, зв'язку, енергетики та оборони можуть змінювати призначення тільки після погодження цих змін з відповідним галузевим Міністерством або Державним комітетом."

Враховано в ст.20

1. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:
211.
а) землі сільськогосподарського призначення;
-436- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У пункті 1 статті 27:
в підпунктах а), б), в), г), ґ), є) слово "призначення" замінити словом "використання";

Відхилено


а) землі сільськогосподарського призначення;
212.
б) землі сельбищного призначення;
-437- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338)
Пункт б) частини першої статті 27 викласти в такій редакції:
"б) землі житлової та громадської забудови"

Враховано

б) землі житлової та громадської забудови;


-438- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
У підпункті б пункту 1 статті 27, слова "сельбищного призначення" замінити словами "житлової та громадської забудови".
Внести відповідні зміни по всьому тексту проекту.

Враховано


213.
в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;


в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;
214.
г) землі оздоровчого та рекреаційного призначення;


г) землі оздоровчого призначення;
215.
ґ) землі історико-культурного призначення;


ґ) землі рекреаційного призначення;
д) землі історико-культурного призначення;
216.
д) землі лісового фонду;
-439- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Підпункт д) викласти в такій редакції:
"д) землі експлуатації лісового фонду;

Відхилено

е) землі лісового фонду;
217.
е) землі водного фонду;
-440- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Підпункт е) викласти в такій редакції:
е) землі експлуатації водного фонду;"

Відхилено

є) землі водного фонду;
218.
є) землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
-441- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 27 у підпункті "є" пункту 1 виключити слова "та іншого призначення".

Відхилено

ж) землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.


-442- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 1 статті 27 доповнити підпунктом:
"ж) землі запасу".
Відхилено
-443- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 1 статті 27 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
"ж) землі загального користування та інфраструктури населених пунктів".

Відхилено


219.
2. Землі, що перебувають у державній і комунальній власності, не надані у постійне користування, належать до земель запасу. Перебування земель права державної і комунальної власності в запасі не змінює їх призначення.
-444- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У пункті 2 статті 27 слово "постійне" виключити.

Враховано

2. Земельні ділянки кожної категорії земель можуть перебувати у запасі, якщо вони не знаходяться у власності або користуванні громадян чи юридичних осіб.


-445- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У пункті 2 статті 27 слова "їх призначення" замінити словами "способом їх використання"

Відхилено
-446- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Викласти частину 2 ст. 27 в такій редакції:
"2. Всі землі, які не знаходяться у власності або користуванні юридичних осіб та громадян, є землями запасу. Землі запасу перебувають у віданні відповідних рад і призначаються для передачі та продажу у власність, надання в постійне користування та в оренду юридичним особам та громадянам у порядку, встановленому цим Кодексом".

Враховано частково

220.
Стаття 28. Підстави встановлення та зміни призначення земель
-447- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Викласти статтю 28 наступним чином:
Стаття 61. Підстави встановлення та зміни цільового призначення земель.
1. Віднесення земель до категорій, переведення їх із однієї категорії в іншу здійснюється на підставі рішень органів державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції. Переведення земельної ділянки із однієї категорії в іншу може здійснюватися з ініціативи власника земельної ділянки.
2. Віднесення земель запасу до інших категорій здійснюється:
- із земель комунального запасу - відповідними радами;
- із земель державного запасу - органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
3. Переведення земель сільськогосподарського призначення до складу земель поселень, земель промисловості, транспорту, зв'язку та теле- і радіокомунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, земель запасу здійснюється виключно за рішенням Верховної Ради України, у порядку визначеному законом.
4. Переведення земель сільськогосподарського призначення до складу земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель лісового фонду та земель водного фонду здійснюється за рішенням Верховної Ради України на пропозицію Кабінету Міністрів України та клопотання суб'єктів власності на землю у порядку визначеному законом.
5. Переведення земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та земель лісового фонду до інших категорій земель не допускається, якщо зазначені землі не втратили свого цільового значення в силу стихійного лиха, природних катастроф тощо. В таких випадках переведення зазначених земель до інших категорій здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, у порядку визначеному законом .
6. Переведення земель поселень, земель промисловості, транспорту, зв'язку та теле- і радіокомунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, земель водного фонду до інших категорій земель здійснюється за рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування, у віданні яких перебувають такі землі. Якщо переведення зазначених земель, а також земель сільськогосподарського призначення до інших категорій тягне за собою припинення господарської діяльності їх власників чи користувачів, то завдані таким припиненням збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі.
7. Переведення земель із однієї категорії їх цільового призначення до іншої здійснюється на підставі проектів землеустрою.
8. Зміна власника земельної ділянки не веде до зміни її цільового призначення.

Враховано частково

Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель


-448- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Назву статті 28 викласти у такій редакції:
"Стаття 28. Віднесення земель до категорій та їх зміна".

Відхилено
-449- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 28 викласти в редакції статей 105 альтернативного законопроекту.

Враховано частково


221.
1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії за призначенням здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.
-450- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 1 статті 28 слова "рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування" замінити словами "Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад".

Відхилено

1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.


-451- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт 1 статті 28 після слів "за призначенням здійснюються" доповнити словами "відповідно до чинного законодавства" і далі за текстом.

Відхилено
-452- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Стаття 28 в пункті 1 після слів "за призначенням здійснюється" додати "відповідно до чинного законодавства", а далі - за текстом. У пункті 2 після слів "містобудування та архітектури" додати: "та органами охорони культурної спадщини".

Відхилено


222.
2. Зміна призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а на забудованих землях також за погодженням із спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури.
-453- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
При зміні призначення земель доцільно також враховувати висновки санітарних органів (пункт 2 статті 28).

Враховано редакційно

2. Зміна цільового призначення земель провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих земель у власність або надання у користування, вилучення (викуп) земель, та затверджують проекти землеустрою або приймають рішення про створення об'єктів природоохоронного та історико-культурного призначення.


-454- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт 2 після слів "містобудування та архітектури" доповнити словами "та органами охорони культурної спадщини".

Відхилено
-455- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У кінці пункту 2 статті 28 пропонується добавити слова "у встановленому законом порядку з внесенням відповідних змін до затвердженої землевпорядної та містобудівної документації".

Відхилено
-456- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 28 пункт 2 після слів "земельних ділянок" доповнити словами "на підставі рішень відповідних органів влади та місцевого самоврядування" далі по тексту.

Враховано редакційно
-457- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У статті 28 пункти 2, 3 викласти в такій редакції:
"2. Зміна призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок відповідно до місцевих аби реґіональних правил забудови, а при їх відсутності на підставі генерального плану міста, іншої містобудівної документації та висновків спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури, спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
3. Переведення земель з однієї категорії призначення до іншої здійснюється на основі містобудівної документації та розробки відповідних до неї проектів землеустрою".

Враховано частково


223.
3. Переведення земель з однієї категорії призначення до іншої здійснюється на підставі проектів землеустрою з урахуванням містобудівної документації.
-458- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У пункті 3 статті 28 слова "з урахуванням " замінити словами " у відповідності до".

Враховано редакційно

3. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.


-459- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 28 пункт 3 після слів "на підставі" викласти "… необхідної землевпорядної документації з урахуванням погоджень спеціально уповноважених органів".

Враховано редакційно
-460- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Замінити статтю 28 новими статтями у такій редакції:
Стаття 28_0. Призначення земель
Призначення земель являє собою встановлене у визначеному законодавством порядку призначення земель (земельних ділянок) для здійснення певної суспільно корисної діяльності та межі дозволеного використання земель.
Призначення земель відображається в земельному кадастрі, в містобудівній документації та матеріалах землеустрою.
Відхилено
Стаття 28_1. Підстави встановлення та зміни призначення земель
1.Віднесення земель до категорій, переведення їх із однієї категорії в іншу здійснюється на підставі рішень органів державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції. Переведення земельної ділянки із однієї категорії в іншу може здійснюватися з ініціативи власника земельної ділянки.
2. Віднесення земель запасу до інших категорій здійснюється:
- із земель комунального запасу - відповідними радами;
- із земель державного запасу - органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
3. Переведення земель сільськогосподарського призначення до складу земель поселень, земель промисловості, транспорту, зв'язку та теле- і радіокомунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, земель запасу здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, у порядку визначеному законом.
Враховано частково
4. Переведення земель сільськогосподарського призначення до складу земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, земель лісового фонду та земель водного фонду здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, у порядку визначеному законом.
5. Переведення земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та земель лісового фонду до інших категорій земель не допускається, якщо зазначені землі не втратили свого цільового значення в силу стихійного лиха, природних катастроф тощо. В таких випадках переведення зазначених земель до інших категорій здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, у порядку визначеному законом
6. Переведення земель поселень, земель промисловості, транспорту, зв'язку та теле- і радіокомунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення, земель водного фонду до інших категорій земель здійснюється за рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування, у віданні яких перебувають такі землі. Якщо переведення зазначених земель, а також земель сільськогосподарського призначення до інших категорій тягне за собою припинення господарської діяльності їх власників чи користувачів, то завдані таким припиненням збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі.
7. Переведення земель із однієї категорії їх цільового призначення до іншої здійснюється на підставі проектів землеустрою.
8. Зміна власника земельної ділянки не веде до зміни її цільового призначення.
Стаття 28_2. Документи, якими визначається цільове призначення земель
Цільове призначення земель визначається в:
1) рішеннях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок фізичним та юридичним особам або про віднесення земель до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення та інших категорій земель;
2) свідоцтвах, договорах та інших документах, що посвідчують права на землю;
3) документах державного земельного кадастру;
4) документах державної реєстрації прав на землю.


224.
Стаття 29. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни призначення земель
-461- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Викласти статтю 29 наступним чином:
Стаття 62. Наслідки порушення порядку встановлення цільового призначення земель.
Порушення порядку встановлення цільового призначення земель та порядку переведення їх в інші категорії є підставою для:
1) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок фізичним та юридичним особам;
2) визнання недійсними угод з земельними ділянками, що були здійснені на підставі зазначених рішень;
3) відмови в державній реєстрації прав на землю, що виникли на підставі зазначених рішень чи зазначених угод.

Враховано

Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель
Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для:
1) визнання недійсними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам;
2) визнання недійсними угод із земельними ділянками;
3) відмови в державній реєстрації земельних ділянок або визнання реєстрації недійсною;


-462- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Крім зазначених пунктів 1)-3) додати пункт 4) такого змісту:
"4) .накладання штрафів на посадових осіб у порядку та розмірах визначених законом."
Враховано редакційно


4) притягнення до відповідальності громадян та юридичних осіб винних у їх порушенні відповідно до закону.
225.
Порушення визначеного цим Кодексом порядку встановлення та зміни призначення земель є підставою для відмови в державній реєстрації прав на землю.
-463- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 29 винести у главу 36 "Відповідальність за порушення земельного законодавства".
Відхилено
-464- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 29 доповнити такими словами: "та позбавлення права володіння або користування землею в установленому законодавством порядку".

Враховано
-465- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Самовільна зміна призначення земельної ділянки не повинна вичерпуватись лише санкцією у вигляді відмови в державні реєстрації. Порушники мають бути притягнуті до відповідальності згідно положень Глави 36. Це повинно бути у відповідних статтях глави зазначено.

Враховано

-466- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 29 викласти в редакції статей 106 альтернативного законопроекту.

Враховано


226.
Глава 6. Землі сільськогосподарського призначення
-467- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У главі 6 наявні прогалини щодо набуття земель сільськогосподарського призначення:
Сільськогосподарськими науково-дослідними установами та навчальними закладами, сільськими професійно-технічними училищами та загальноосвітніми школами;
релігійними організаціями і об'єднаннями громадян

Враховано редакційно

Глава 5. Землі сільськогосподарського призначення
227.
Стаття 30. Визначення земель сільськогосподарського призначення
-468- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Викласти статтю 30 законопроекту у наступній редакції:
Стаття 64. Визначення земель сільськогосподарського призначення.
1. Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, призначені для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, включаючи господарські двори, окремі будівлі, агролісомеліоративні насадження, гідротехнічні протиерозійні споруди, шляхи, тощо.
2. Землі сільськогосподарського призначення включають:
а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);
б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні і інші захисні лісонасадження, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації, тощо);
3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність і надаються у користування:
а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби;
б) громадянам, державним, комунальним і недержавним сільськогосподарським підприємствам - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду, для ведення сільського господарства;
г) несільськогосподарським підприємствам, установам і організаціям, релігійним організаціям і об`єднанням - для ведення підсобного господарства та надання в оренду працівникам цих підприємств, установ і організацій для ведення особистого селянського господарства, сінокосіння і випасання худоби.
4. На землях сільськогосподарського призначення, незалежно від форми власності і господарювання, дозволяється вирощування сільськогосподарської продукції для власних потреб та її реалізації, а також використання їх для дослідних і навчальних цілей громадянами та юридичними особами України, громадянами і юридичними особами інших країн і особами без громадянства.

Враховано частково

Стаття 22. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання


-469-- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Додати до законопроекту статтю 66, змінивши наступну нумерацію статей:
Стаття 66. Обов`язковість використання земель сільськогосподарського призначення.
Громадяни і юридичні особи, у власності чи користуванні яких перебувають землі сільськогосподарського призначення, зобов'язані забезпечити використання їх за цільовим призначенням безпосередньо або шляхом надання їх в оренду іншим особам.
Відхилено
-470- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Проект Кодексу доповнити новою статтею 30. "Умови надання земель сільськогосподарського призначення" в редакції законопроекту надісланого Кабінетом Міністрів (04.05.2000 р. № 22-1713/4) для попереднього ознайомлення народних депутатів.

Враховано


228.
1. Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для потреб сільського господарства або призначені для цих цілей.
-471- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У статті 30 пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Землями сільськогосподарського призначення визначаються землі, призначені для виробництва сільськогосподарської продукції. здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, включаючи господарські двори, окремі будівлі, агролісомеліоративні насадження, гідротехнічні протиерозійні споруди, шляхи тощо";
Враховано

1. Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей.
229.
2. Землі сільськогосподарського призначення включають:


2. Землі сільськогосподарського призначення включають:
230.
а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);


а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);
231.
б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації).
-472- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Підпункт "б" пункту 2 статті 30 після слів "господарські шляхи і прогони" доповнити словами "канави і канали", після слів "полезахисні лісосмуги" доповнити словами "чагарники", наприкінці доповнити словами "і тощо".

Враховано частково

б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо ).
232.
3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування:
-473- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У пункті 3 статті 30 підпункт "а" доповнити такими словами: "за умови реєстрації громадян як суб'єктів підприємницької діяльності".

Враховано в інших статтях

3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування:
233.
а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, а також для організації товарного сільськогосподарського виробництва;
-474- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 30. У підпункті "а" пункту 3 слово "громадянам" замінити словами "громадянам України", у підпункті "б" слова "сільськогосподарським підприємствам" - на слова "юридичним особам - резидентам України".

Відхилено

а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
234.
б) сільськогосподарським підприємствам - для організації товарного сільськогосподарського виробництва;
-475- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Підпункт "б" пункту 3 викласти в такій редакції:
"б) громадянам, державним, комунальним і недержавним сільськогосподарським підприємствам - для ведення товарного сільського господарства".

Відхилено


б) сільськогосподарським підприємствам - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;


-476- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
Н.д.Місюра В.Я. (Реєстр.картка №363)
У пункті 3 статті 30 підпункт "б" викласти в такій редакції:
"б) юридичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності - для організації товарного сільськогосподарського виробництва, створення власної сировинної та кормової бази."
Відхилено
-477- Н.д.Місюра В.Я. (Реєстр.картка №363)
Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
п. б) ч.3 ст.30 викласти в такій редакції:" сільськогосподарським підприємствам - для організації товарного сільськогосподарського виробництва, створення власної сировинної та кормової бази".

Відхилено


235.
в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду, для ведення сільського господарства;


в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства;
236.
г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об`єднанням громадян - для ведення підсобного сільського господарства.
-478- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Підпункт "г" "якщо такий вид діяльності передбачений їх установчими документами".

Відхилено

г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об`єднанням громадян - для ведення підсобного сільського господарства.


-479- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 30, пункт 3, підпункт г). виключити слова "і об'єднанням громадян".

Відхилено
-480- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 30 доповнити пунктом 4 у редакції пункту 4 статті 108 альтернативного законопроекту.

Відхилено
-481- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
У пункті 3 статті 30 підпункт "г" викласти в такій редакції:
"г) іншим установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян - для ведення сільського господарства."

Відхилено
-482- Н.д.Місюра В.Я. (Реєстр.картка №363)
Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
п. г) ч.3 ст.30 викласти в такій редакції: " несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян - для ведення сільського господарства".

Відхилено
-483- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Додати до ст.30 пункт 4 наступного змісту:
4. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземних держав, іноземних осіб, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб.

4. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.


-484- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту статтю 65, змінивши наступну нумерацію статей:
Стаття 65. Умови надання земель сільськогосподарського призначення.
1. Громадяни мають право на використання земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на сільськогосподарських землях у випадках, якщо вони мають відповідну сільськогосподарську освіту або необхідний практичний досвід роботи в сільськогосподарському виробництві.
2. Юридичні особи можуть використовувати землі сільськогосподарського призначення для ведення сільськогосподарського виробництва у випадках, якщо це передбачено їх установчими документами.

Враховано частково
в інш ст.-485- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Главу 6 доповнити статтею " Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення"
Враховано

Стаття 23. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення


1. Землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні надаватися насамперед для сільськогосподарського використання.

1. Землі, придатні для потреб сільського господарства, повинні надаватися насамперед для сільськогосподарського використання.


2. Визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, провадиться на підставі даних державного земельного кадастру.

2. Визначення земель, придатних для потреб сільського господарства, провадиться на підставі даних державного земельного кадастру.


3. Для будівництва промислових підприємств, об'єктів житлово-комунального господарства, залізниць і автомобільних шляхів, ліній електропередачі і зв'язку, магістральних трубопроводів, а також для інших потреб, не пов'язаних з веденням сільськогосподарського виробництва, надаються несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарські угіддя гіршої якості.

3. Для будівництва промислових підприємств, об'єктів житлово-комунального господарства, залізниць і автомобільних шляхів, ліній електропередачі і зв'язку, магістральних трубопроводів, а також для інших потреб, не пов'язаних з веденням сільськогосподарського виробництва, надаються переважно несільськогосподарські угіддя або сільськогосподарські угіддя гіршої якості.


4. Лінії електропередачі і зв'язку та інші комунікації проводяться головним чином вздовж шляхів, трас тощо.

4. Лінії електропередачі і зв'язку та інші комунікації проводяться головним чином вздовж шляхів, трас тощо.
237.
Стаття 31. Особливо цінні продуктивні землі
-486- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 31 законопроекту - вилучити.
Враховано частково


238.
1. До особливо цінних продуктивних земель належать земельні ділянки з високородючими грунтами (чорноземи нееродовані несолонцюваті суглинкові на лесових породах, лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові грунти, темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті, бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі, підзолисто-дернові суглинкові грунти, коричневі грунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі грунти Закарпаття).239.
2. Особливо цінні продуктивні землі підлягають особливій охороні, збереженню і відтворенню їх родючості у процесі сільськогосподарського використання.
-487- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Пункт 2 статті 31 доповнити словами "їх власниками і користувачами".

Відхилено


240.
3. На власників і користувачів земельних ділянок з особливо цінними землями покладаються обов'язки щодо їх збереження.
-488- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Н.д.Хазан В.Б. (Реєстр.картка №372)
У пункті 3 статті 31 слова "щодо їх збереження" замінити словами "щодо збереження якісного стану грунту згідно з показниками агрохімічного паспорта".

Відхилено
-489- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 31 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Особливо цінні продуктивні землі можуть бути переведені, як виняток, до інших категорій за рішенням Кабінету Міністрів України на основі проектів землеустрою".

Враховано в ст.150
-490- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 31 доповнити пунктом 4 такого змісту:
4. Особливості охорони, збереження і відтворення особливо цінних продуктивних земель визначаються законом.
Враховано редакційно
-491- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Особливо цінні землі не співпадають з такими ж у статті 137. У останній статті їх повторювати може вже недоцільно?
Пункт 3 статті 31 вилучити і, при необхідності збереження цих положень, перенести до ст. ст. 20, 22, де йдеться про обов'язки власників і землекористувачів.
Враховано в ст.150
-492- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Пункт 3 статті 31 виключити, оскільки положення його викладено у пункті 2.

Враховано в ст.150


241.
Стаття 32. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
-493- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 32 вилучити.

Відхилено

Стаття 24. Земельні ділянки державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
242.
1. Державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, установи та організації одержують земельні ділянки із земель права державної і комунальної власності у постійне користування для науково-дослідних, навчальних цілей та організації товарного сільськогосподарського виробництва.
-494- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 1 статті 32 після слів "земельні ділянки" додати слова "відповідно".

Відхилено

1. Державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям надаються земельні ділянки із земель державної і комунальної власності у постійне користування для науково-дослідних, навчальних цілей та ведення товарного сільськогосподарського виробництва.


-495- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У пункті 1 статті 32 слово "товарного" вилучити.

Відхилено
-496- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Після пункту 1 статті 32 додати новий пункт 2, змінивши наступну нумерацію пунктів:
2. Державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, установи і організації можуть брати в оренду земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб.

Враховано-497- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 1 статті 32 після слова "державні" доповнити через кому словами "республіканські (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено

2. Державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, установи і організації можуть орендувати земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб.


-498- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Вбачається доцільним передбачити право вказаних осіб набувати земельні ділянки також на правах оренди (частина 1 статті 32).

Враховано


243.
2. У разі ліквідації державного чи комунального сільськогосподарського підприємства, установи, організації землі, які перебували у їх постійному користуванні, повертаються власнику.
-499- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Викласти пункт 2 статті 32 у наступній редакції:
3. У разі ліквідації державного чи комунального підприємства, установи, організації землі, які знаходяться у їх постійному користуванні, за рішенням відповідної державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, переводяться до земель запасу або надаються іншим юридичним особам та громадянам для використання за їх цільовим призначенням.

Враховано

3. У разі ліквідації державного чи комунального підприємства, установи, організації землі, які знаходяться у їх постійному користуванні, за рішенням відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, переводяться до земель запасу або надаються іншим громадянам та юридичним особам для використання за їх цільовим призначенням, а договори оренди земельних ділянок припиняються.


-500- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до статті 32 пункт 4 наступного змісту:
4. У разі прийняття органом, уповноваженим управляти майном цих підприємств, установ і організацій, рішення про їх приватизацію земельні ділянки, що знаходились у постійному користуванні таких підприємств, установ і організацій, передаються їм за їх бажанням в оренду. Зазначені підприємства, установи та організації мають переважне право на отримання земельних ділянок, що знаходились у їх постійному користуванні, у володіння і користування.

Відхилено
-501- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 2 після слова "державного" доповнити словами через кому словами "республіканського (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено
-502- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 32 доповнити пунктами 3 і 4 такого змісту:
"3. Державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, установи і організації можуть брати в оренду земельні ділянки із земель будь-якої форми власності.
Державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, установи і організації за своїми зобов'язаннями не відповідають земельними ділянками, що надані їм у постійне користування".

Враховано частково
-503- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 2 статті 32 слова "повертаються власнику" замінити словами "відносяться до земель запасу".

Враховано
-504- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
В пункті 2 статті 32 доцільно передбачити правонаступництво щодо постійного користування земельними ділянками у разі реорганізації цих осіб.

Враховано


244.
Стаття 33. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
-505- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 33 - виключити.

Відхилено

Стаття 25. Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій


-506- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Назву статті 33 викласти у такій редакції:
"Приватизація державних та відчуження комунальних земель, що передані в постійне користування сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям";

Відхилено
-507- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 33 виключити.

Відхилено
-508- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У статті 33 після слів "державної, комунальної" додати слова "колективної".
Відхилено


245.
1. За клопотанням колективу сільськогосподарського підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності, у разі прийняття рішення органом, уповноваженим управляти майном цих підприємств, установ та організацій, про їх приватизацію здійснюється передача у їх власність земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
-509- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 1 статті 33 після слова "до державної" допомоги через кому словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено
-510- Н.д.Трофименко Л.С. (Округ №37)
Частину першу статті 33 викласти в такій редакції:
"1. За клопотанням колективу сільськогосподарського підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності, про їх приватизацію здійснюється передача у їх власність земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності, крім випадків, передбачених законодавством".

Враховано редакційно
-511- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Пункт 1 статті 33 викласти в такій редакції:
"1. За клопотанням господарського товариства створеного трудовим колективом сільськогосподарського підприємства, установи чи організації, землі яких належать до державної чи комунальної власності, у разі прийняття рішенням органом, уповноваженим управляти майном цих підприємств, установ та організацій про їх приватизацію чи відчуження майна здійснюється передача у їх власність земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності, крім випадків, передбачених цим Кодексом."

Відхилено
-512- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пункт 1 статті 33 викласти в такій редакції:
"За клопотанням колективу сільськогосподарського підприємства, установи та організації, що належать до державної власності здійснюється передача у їх власність земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності."
Враховано

-513- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
У статті 33 пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Землі державних сільгосппідприємств підлягають приватизації після прийняття Верховною Радою України відповідного рішення на підставі клопотання Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад".

Відхилено
-514- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 33, пункт 1. Слово "колективу" замінити словом "працівників".

Відхилено
-515- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Пункт 1 статті 33 викласти у такій редакції: "Приватизація земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій здійснюється за клопотанням їх колективів після перетворення цих підприємств, установ і організацій у недержавні в установленому законодавством порядку".

Відхилено


246.
2. У разі приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельні ділянки передаються працівникам цих підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням земельної частки (паю) кожного з них.
-516- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Пункт 2 статті 33 викласти в такій редакції:
"2. У разі приватизації чи відчуження земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельні ділянки залишаються у власності їх правонаступників з визначенням земельної частки (паю) учасників (працівників) державних або комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерів з їх числа) цих підприємств, установ та організацій."

Враховано редакційно

1. При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельні ділянки передаються працівникам цих підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням кожному з них земельної частки (паю).


-517- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Пункт 2 ст.34 викласти в такій редакції:
У разі приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, в першу чергу визначаються земельної частки (паї) працівників цих підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерів з їх числа в порядку, передбаченому п.2 статті 109 Земельного Кодексу.

Відхилено


247.
3. Рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій приймають за їх клопотанням органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, відповідно до їх компетенції.
-518- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 3 і 8 слова "органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування" замінити словами "Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські, районні і місті ради";

Відхилено

2. Рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій приймають органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень за клопотанням працівників цих підприємств, установ та організацій.


-519- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Пункт 3 статті 33 викласти в такій редакції:
"3. Рішення про приватизацію чи відчуження земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій приймають за клопотанням господарських товариств, створених працівниками цих структур органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, відповідно до їх компетенції."

Враховано
-520- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3. Вилучити слова "за їх клопотанням".

Відхилено
-521- Н.д.Кирил В.О. (Реєстр.картка №269)
Стаття 33 Пункт 3, 8
Виключити слова "виконавчої влади"
Відхилено


248.
4. Землі у власність новоутворених сільськогосподарських підприємств, установ та організацій і працівникам та пенсіонерам державних або комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій передаються безоплатно.


3. Землі у приватну власність працівникам державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх числа передаються безоплатно.
249.
5. Площа земель, що передаються у власність новоутворених сільськогосподарських підприємств, установ та організацій і громадян, становить різницю між загальною площею земель, що перебувають у постійному користуванні сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, і площею земель, які залишаються у державній власності (лісовий фонд, водний фонд, резервний фонд тощо).
-522- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Пункт 5, 6 викласти в такій редакції:
5. Площа земель, що передаються у власність новоутворених сільськогосподарських підприємств, установ та організацій безоплатно, дорівнює сумарній площі земельних часток (паїв) учасників цих підприємств.
6. Землі, що становлять різницю між загальною площею земель, що перебували у постійному користуванні сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, і площею земель, які передаються новоутвореним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям безоплатно, повертаються власнику і використовуються у порядку, передбаченому в статті 33. Зазначені підприємства, установи та організації мають переважне право на отримання земельних ділянок, що знаходились у їх постійному користуванні, в оренду.
Відхилено

4. Площа земель, що передаються у приватну власність становить різницю між загальною площею земель, що перебували у постійному користуванні сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, і площею земель, які залишаються у державній чи комунальній власності (лісовий фонд, водний фонд, резервний фонд ).
250.
6. Кожен учасник державного або комунального сільськогосподарського підприємства, установи та організації у разі виходу з нього має право одержати свою земельну частку (пай), виділену в натурі (на місцевості).


5. Кожен працівник цього підприємства, установи та організації, а також пенсіонери з їх числа мають гарантоване право одержати свою земельну частку (пай), виділену в натурі (на місцевості).
251.
При обчисленні розміру земельної частки (паю) враховуються сільськогосподарські угіддя, передані у власність новоутворених сільськогосподарських підприємств, установ та організацій і громадян. Загальний розмір обчисленої для приватизації площі сільськогосподарських угідь поділяється на кількість учасників приватизації.
-523- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У другій частині пункту 6 статті 33 слово "новоутворених" вилучити.

Враховано

6. При обчисленні розміру земельної частки (паю) враховуються сільськогосподарські угіддя, які перебували у постійному користуванні державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій за винятком площ, що залишаються у державній та комунальній власності. Загальний розмір обчисленої для приватизації площі сільськогосподарських угідь поділяється на кількість працівників цих підприємств та пенсіонерів з їх числа.


-524- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 6 статті 33 доповнити новим абзацом:
7. Вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) працівників відповідних підприємств, установ і організацій та пенсіонерів з їх числа є рівними.

Враховано

7. Вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) працівників відповідних підприємств, установ і організацій та пенсіонерів з їх числа є рівними.
252.
7. Внутрігосподарські шляхи, господарські двори, полезахисні лісосмуги та інші захисні насадження, гідротехнічні споруди, водойми тощо можуть бути відповідно до цього Кодексу передані у власність новоутворених державних чи комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій і громадян.


8. Внутрігосподарські шляхи, господарські двори, полезахисні лісосмуги та інші захисні насадження, гідротехнічні споруди, водойми тощо можуть бути відповідно до цього Кодексу передані у власність громадян, сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, що створені колишніми працівниками державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.
253.
8. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які безоплатно передають земельні ділянки у власність, у процесі приватизації створюють на своїй території резервний фонд земель, за погодженням місця розташування із землекористувачем, у розмірі до 15 відсотків площі усіх сільськогосподарських угідь, які були надані у постійне користування відповідним підприємствам, установам та організаціям.
-525- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Пункт 8 статті 33 викласти в такій редакції:
"8. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які безплатно передають земельні ділянки у власність, у процесі приватизації або відчуження створюють на своїй території резервний фонд земель, за погодженням місця розташування із землекористувачем, у розмірі до 15 відсотків площі усіх сільськогосподарських угідь, які були надані у постійне користування відповідним підприємствам, установам та організаціям".
Враховано

9. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у процесі приватизації створюють резервний фонд земель, за погодженням його місця розташування з працівниками цих підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерами з їх числа, у розмірі до 15 відсотків площі усіх сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій.


-526- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 8 статті 33 виключити, повинні бути тільки землі запасу.

Відхилено
-527- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
У пункті 8 статті 33 вилучити слова "органи виконавчої влади або" і розпочати із слів "Органи місцевого самоврядування", далі за текстом.

Відхилено


254.
9. Резервний фонд земель перебуває у державній або комунальній власності і призначається для подальшого перерозподілу та використання за призначенням.
-528- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 9 після слів "в державній" доповнити через кому словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено

10. Резервний фонд земель перебуває у державній або комунальній власності і призначається для подальшого перерозподілу та використання за цільовим призначенням.


-529- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
Пункт 9 статті 33 доповнити реченням: "До зазначеного вище перерозподілу ці землі залишаються постійно у користуванні попереднього власника".

Відхилено


255.
Стаття 34. Право на земельну частку (пай) учасників приватизованих державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій
-530- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 34 - вилучити.

Враховано
-531- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Назву статті 34 викласти у такій редакції:
"Приватизація державних та відчуження комунальних земель, що передані в постійне користування сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям".

Відхилено


256.
1. Право на земельну частку (пай) мають учасники державних або комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій та пенсіонери з їх числа, відповідно до списку, що додається до державного акта на право власності на землю.
-532- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 1 статті 34 викласти у такій редакції:
"1. Право на земельну частку (пай) мають члени державних або комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій та їх пенсіонери, відповідно до списку, що додається до державного акта на право власності на землю юридичних осіб, створених в процесі приватизації відповідних підприємств, установ і організацій."

Відхилено
-533- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 34 пункт 1 після слова "мають" доповнити словами "учасники приватизованих чи відчужених" далі по тексту;

Відхилено
-534- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 1 і 2 статті 34 після слів "державних" доповнити через кому словами "республіканських (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено
-535- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У статті 34 пункт 1 після слова "учасники" записати слово "приватизованих" і далі за текстом.

Відхилено


257.
2. Вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) усіх учасників приватизованих державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ і організацій є рівними.
-536- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 34 пункт 2 після слова "приватизованих" доповнити словом "…чи відчужених" (далі по тексту).

Відхилено


258.
3. Право на земельну частку (пай) може бути об`єктом оренди, купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, застави.
-537- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Вилучити пункти 3 і 4 статті 34.

Враховано
-538- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Пункт 3 статті 34 викласти в такій редакції та додати нові пункти 4, 5, змінивши наступну нумерацію пунктів:
3. Право на земельну частку (пай) підлягає державній реєстрації. Документом, який підтверджує право на земельну частку (пай) є сертифікат на право на земельну частку (пай).
4. Сертифікат на право на земельну частку (пай) може бути об`єктом оренди, купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, застави.
5. Порядок поділу земель приватизованих державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій на земельні частки (паї) розробляється Кабінетом Міністрів України.

Відхилено
-539- Н.д.Черенков О.П. (Округ №112)
Н.д.Бондарчук О.В. (Реєстр.картка №258)
Н.д.Левченко А.І. (Реєстр.картка №267)
У статті 34 з пункту 3 виключити слова: "дарування та міни".

Враховано частково
-540- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Стаття 34 пункт 3 слова "купівлі-продажу" - вилучити.

Враховано частково
-541- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Пункт 3 статті 34 вилучити.

Враховано


259.
4. Державна реєстрація права на земельну частку (пай) проводиться одночасно з державною реєстрацією земельних ділянок і права власності на них у Державному земельному кадастрі.
-542- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 4 статті 34 після слова "проводиться" доповнити словами "місцевими землевпорядними органами…" (далі по тексту).

Відхилено
-543- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Статтю 34 доповнити пунктом: "громадяни України одержують безплатно у приватну власність тільки одну земельну частку (пай)".

Враховано в ст.116


260.
Стаття 35. Виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості)
-544- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 35 - вилучити.

Враховано
-545- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Статтю 35 вкласти в такій редакції:
"Стаття 35. Виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості).
В разі якщо власник земельної ділянки (паю) подає заяву в недержавне сільськогосподарське підприємство, установу або організацію про виділення частки в натурі, то таке виділення земельної частки в натурі проводиться у відповідності з законодавчо встановленими процедурами. Державний акт, який посвідчує право приватної власності на земельну ділянку, видається після державної реєстрації такої земельної ділянки".

Враховано редакційно в інших статтях


261.
У разі виходу власника земельної частки (паю) з недержавного сільськогосподарського підприємства, установи та організації за його бажанням здійснюється відведення земельної ділянки у натурі (на місцевості) в установленому законодавством порядку і після державної реєстрації земельної ділянки йому видається державний акт на право приватної власності на неї.
-546- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Н.д.Хазан В.Б. (Реєстр.картка №372)
Статтю 35 після слів "державний акт на право приватної власності" доповнити словами "та агрохімічний паспорт".
Відхилено
547- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 35 доповнити пунктом 2:
"2. Порядок виходу членів колективних сільськогосподарських підприємств із належним їм земельними частками (паями) розробляється Кабінетом Міністрів України."
Відхилено


262.
Стаття 36. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств при їх об'єднаннях
-548- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 36 у наступній редакції:
Стаття 68. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських та фермерських господарств при входженні до сільськогосподарських об`єднань.
При входженні сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, селянських та фермерських господарств до сільськогосподарських об`єднань - асоціацій, комбінатів, агроспілок та інших формувань право на землю зберігається.

Враховано частково

Стаття 27. Збереження права на землю сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, особистих селянських і фермерських господарств
263.
За сільськогосподарськими підприємствами, установами та організаціями, особистими селянськими і фермерськими господарствами, які об'єднуються в асоціації та інші організаційно-правові форми, зберігається право на їхні земельні ділянки.
-549- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 36 доповнити пунктами 2, 3:
"2. Власник декількох сертифікатів на право на земельну частку (пай) має право звернутися до відповідної державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування з приводу виділення йому земельних ділянок єдиним масивом в межах села, міста, району, області.
Землі, в такому випадку можуть надаватися з резервного фонду земель.
3. Порядок виділення єдиним масивом земельних ділянок власнику декількох земельних часток (паїв) розробляється Кабінетом Міністрів України."

Відхилено

Сільськогосподарські підприємства, установи та організації, особисті селянські і фермерські господарства, які об'єднуються в асоціації та інші організаційно-правові форми, зберігають право на свої земельні ділянки, якщо інше не передбачено договором.


-550- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 36 доповнити абзацом такого змісту:
"Реалізація права на земельну частку (пай) на учасника підприємства здійснюється згідно із законом".

Відхилено


264.
Стаття 37. Земельні ділянки недержавних сільськогосподарських підприємств
-551- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 37 у наступній редакції:
Стаття 69. Земельні ділянки недержавних сільськогосподарських підприємств.
Недержавні сільськогосподарські підприємства, установи і організації мають право на отримання земельних ділянок сільськогосподарського та іншого цільового призначення у володіння і користування та оренду.
Враховано частково

Стаття 28. Земельні ділянки сільськогосподарських підприємств


-552- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 37 вилучити.

Відхилено


265.
1. Недержавним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям землі сільськогосподарського призначення можуть належати на праві власності та праві оренди.


1. Сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, крім державних і комунальних, землі сільськогосподарського призначення можуть належати на праві власності.


-553- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Доповнити статтю 37 пунктом такого змісту
" Право власності на землю цих підприємств може набуватися шляхом внесення до статутного фонду земельних ділянок їх засновників та придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами."
Враховано

2. Право власності на землю цих підприємств може набуватися шляхом внесення до статутного фонду земельних ділянок їх засновників та придбання земельних ділянок за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами.
266.
2. Реалізація прав на землю недержавними сільськогосподарськими підприємствами здійснюється згідно із законом.


3. Реалізація права на землю вказаними сільськогосподарськими підприємствами здійснюється відповідно до закону.
267.
Стаття 38. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян у разі ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій
-554- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 38 у наступній редакції:
Стаття 70. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств.
У разі ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств земельні ділянки, що належать таким підприємствам на праві володіння і користування, підлягають розподілу між засновниками (членами) таких підприємств у порядку, визначеному їх статутами та з урахуванням вимог цього Кодексу щодо змісту права і розміру земельних ділянок.

Враховано

Стаття 29. Визначення місця розташування земельних ділянок громадян при ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій


-555- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Назва статті 38 не узгоджується із її змістом.
Враховано редакційно


268.
1. У разі ліквідації недержавних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій місце розташування земельних ділянок у розмірі земельних частках (паях) визначається з урахуванням розміщення населених пунктів, у яких проживають члени цих підприємств.


1. При ліквідації сільськогосподарських підприємств, установ та організацій переважне право на отримання земельних ділянок поруч населених пунктів мають власники земельних часток (паїв), які в цих населених пунктах проживають.


-556- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У пункті 1 статті 38 після слів "визначається" доповнити "… на підставі землевпорядної документації" далі по тексту, після слів "цих підприємств" доповнити "… цілісності земельних масивів та виробничої потреби. Земельні ділянки, які залишились невитребованими власниками сертифікатів (їх спадкоємцями) передаються до земель запасу відповідної ради".

Враховано редакційно


2. Місце розташування земельних ділянок визначається з урахуванням вимог раціональної організації території і компактності землекористування відповідно до землевпорядних проектів, які затверджуються зборами власників земельних часток (паїв).


-557- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Доповнити главу 6 новою статтею такого змісту:
Стаття. Розподіл несільськогосподарських угідь при ліквідації приватних сільськогосподарських підприємств
Враховано

Стаття 30. Розподіл несільськогосподарських угідь при ліквідації сільськогосподарських підприємств
269.
2. Земельні ділянки несільськогосподарських угідь земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності недержавних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, у разі їх ліквідації розподіляються між правонаступниками за згодою співвласників. Частка цих угідь кожного із правонаступників визначається пропорційно кількості членів недержавного сільськогосподарського підприємства, установи та організації, на базі яких утворені нові господарства.
1. При ліквідації приватних сільськогосподарських підприємств несільськогосподарські угіддя, що перебували у їх власності, розподіляються відповідно до установчих документів цих підприємств за згодою власників земельних часток (паїв). У разі недосягнення згоди це питання вирішується у судовому порядку.

1. При ліквідації сільськогосподарських підприємств несільськогосподарські угіддя, що перебували у їх власності, розподіляються відповідно до установчих документів цих підприємств або за згодою власників земельних часток (паїв). У разі недосягнення згоди це питання вирішується у судовому порядку.
270.
3. Земельні ділянки із земель права державної і комунальної власності, які перебували у користуванні сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, що ліквідуються, повертаються їх власникам.
-558- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 3 статті 38 після слова "державної" доповнити через кому словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено

2. Земельні ділянки державної і комунальної власності, які перебували у користуванні сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, що ліквідуються, включаються до земель запасу або передаються у власність чи користування відповідно до цього Кодексу.
271.
Стаття 39. Землі фермерського господарства та його членів
-559- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 39 вилучити. Має застосовуватися порядок як для сільськогосподарських підприємств.

Відхилено

Стаття 31. Землі фермерського господарства


-560- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 39 - виключити.
Відхилено


272.
Земельна ділянка фермерського господарства може складатися із:


1. Землі фермерського господарства можуть складатися із:
273.
а) земельної ділянки, яка належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі;


а) земельної ділянки, яка належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі;
274.
б) земельних ділянок, які належать громадянам членам фермерського господарства на праві приватної власності;


б) земельних ділянок, які належать громадянам - членам фермерського господарства на праві приватної власності;
275.
в) земельної ділянки, яка використовується фермерським господарством на умовах оренди.


в) земельної ділянки, яка використовується фермерським господарством на умовах оренди.
276.
Стаття 40. Земельні ділянки для ведення фермерських господарств
-561- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 40 у наступній редакції:
Стаття 71. Земельні ділянки для ведення фермерських господарств.
1. Громадяни-засновники фермерських господарств та фермерські господарства як юридичні особи мають право на придбання у володіння та користування, та отримання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського та іншого призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
2. Розмір земельних ділянок, які на праві володіння та користування набуваються для ведення фермерського господарства, встановлюються законом. Загальна площа фермерського господарства, з урахуванням оренди землі, законом не обмежується.
Додати до законопроекту статтю 72, змінивши наступну нумерацію статей:
Враховано частково
в інших статтяхСтаття 72. Порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення фермерського господарства.
1. Громадяни, які виявили бажання вести фермерське господарство (включаючи й тих, хто переїздить з іншої місцевості), подають до суб'єкта власності на землю заяву про надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства, яку підписує голова створюваного господарства.
2. У заяві зазначаються:
а) бажані розмір і місце розташування земельної ділянки;
б) кількість членів фермерського господарства;
в) умови надання ділянки (надання в користування, передача в оренду);
г) досвід роботи в сільському господарстві і наявність кваліфікації або спеціальної підготовки.
3. Сільська, селищна, міська рада розглядає заяву громадянина про передачу земельної ділянки у власність або надання її в оренду у місячний термін і у разі згоди дає громадянинові дозвіл на укладення з землевпорядною організацією договору на розробку проекту відведення земельної ділянки.
4. У разі відмови, сільської, селищної, міської ради у наданні земельної ділянки для ведення фермерського господарства громадянин, що подав заяву, може оскаржити рішення про відмову у суді.
Додати до законопроекту статтю 73, змінивши наступну нумерацію статей:
Стаття 73. Обмеження щодо поділу земельних ділянок, наданих для ведення фермерського господарства.
1. Земельна ділянка, яка надана для ведення фермерського господарства поділу не підлягає, якщо в результаті поділу утвориться хоча б одна земельна ділянка площею менше 20 гектарів сільськогосподарських угідь.

-562- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У статті 40 відтворити обмеження у розмірі земельних ділянок, які передаються у власність фермерського господарства, згідно чинного законодавства, з можливим збільшенням цих розмірів у разі успадкування земель за законом.

Враховано

-563- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 40 вилучити.
Відхилено
-564- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 40 викласти в новій редакції:
Стаття 40. Земельні ділянки для ведення фермерських господарств
1. Громадяни-засновники фермерських господарств та фермерські господарства як юридичні особи мають право на придбання у власність та отримання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського та іншого призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
2. Розмір земельних ділянок, які можуть використовуватися для ведення фермерського господарства, законом не обмежується.

Враховано частково
в інш.ст.
277.
1. Фермерські господарства мають право на одержання у власність із земель права державної і комунальної власності земельних ділянок сільськогосподарського та іншого призначення, а також на придбання їх за цивільно-правовими угодами.278.
2. Громадяни, що ведуть фермерське господарство, мають право на користування земельними ділянками земель сільськогосподарського призначення на умовах оренди.


2. Громадяни - члени фермерського господарства мають право на одержання безоплатно у власність із земель державної і комунальної власності земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю).
279.
3. Розмір земельної ділянки, яка може перебувати у власності або в оренді фермерського господарства, не обмежується.
-565- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Стаття 40 (пункт 3) є прогресивною, проте враховуючи складні соціальні процеси на селі, потребує перехідного періоду, межі якого мають визначатись Кабінетом Міністрів України.

Враховано частково

-566- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 40 пункт 3 замість слів "не обмежується" записати: "не може перевищувати 300 га".

Враховано частково

-567- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У статті 40 пункт 3 - розмір ділянок обмежити 20 га.

Враховано частково280.
Стаття 41. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств
-568- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 41 - виключити.

Відхилено

Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств
281.
1. Членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) членів недержавних сільськогосподарських підприємств, розташованих на території відповідної ради.
-569- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 1 статті 41 викласти у такій редакції:
"1. Члени фермерських господарств мають право на безоплатну приватизацію ділянок із земель державної і комунальної власності, наданих їм у користування, у розмірах земельної частки (паю), визначеної відповідно до діючого законодавства України, для членів недержавних сільськогосподарських підприємств, які розташовані на території відповідної сільської, селищної ради ".

Враховано


1. Громадянам України - членам фермерських господарств передаються безоплатно у приватну власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території відповідної ради.
282.
2. Дія частини першої цієї статті не поширюється на колишніх членів недержавних сільськогосподарських підприємств, які одержали сертифікат на право на земельну частку (пай).


2. Дія частини першої цієї статті не поширюється на громадян, які раніше одержали право на земельну частку (пай).
283.
Стаття 42. Землі господарських товариств
-570-Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 42 вилучити.

Враховано


284.
Господарське товариство як юридична особа може набувати право власності на земельну ділянку шляхом укладення цивільно-правових угод.
-571- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У статті 42 доцільно не уникати питань, які потребують врегулювання, а встановити:
- право цих підприємств отримувати у оренду земельні ділянки державної та комунальної власності;
- право набувати у оренду земельні ділянки, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб;
- порядок внесення (деяким, наприклад, акціонерним товариствам заборонити) права власності на земельні ділянки у статутні фонди сільськогосподарських підприємств всіх існуючих у законодавстві організаційно-правових форм господарювання;
- інші питання, наприклад, порядок визначення місця розташування земельних ділянок у разі передачі у оренду "права" на земельну частку (пай).

Враховано частково
в інших статтях
-572- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Статтю 42 перенести до статті 12 після 1-го параграфу в такій редакції:
"Господарське товариство як юридична особа може набувати або передавати право власності на земельну ділянку шляхом укладення цивільно-правових угод".
Враховано в ст.82


285.
Стаття 43. Землі сільськогосподарських кооперативів
-573- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 43 у наступній редакції:
Стаття 74. Землі сільськогосподарських кооперативів.
1. Земельні ділянки, передані громадянами сільськогосподарському підприємству у якості пайового внеску, є предметом права володіння і користування такому підприємству як юридичній особі.
2. Сільськогосподарське підприємство має право набувати земельні ділянки у володіння та користування в т.ч. оренду на підставі цивільно-правових угод.

Відхилено
-574- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У статті 43 доцільно не уникати питань, які потребують врегулювання, а встановити:
- право цих підприємств отримувати у оренду земельні ділянки державної та комунальної власності;
- право набувати у оренду земельні ділянки, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб;
- порядок внесення (деяким, наприклад, акціонерним товариствам, заборонити) права власності на земельні ділянки у статутні фонди сільськогосподарських підприємств всіх існуючих у законодавстві організаційно-правових форм господарювання;
- інші питання, наприклад, порядок визначення місця розташування земельних ділянок у разі передачі у оренду права на земельну частку (пай).

Враховано частково
в інших статтях
-575- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 43 вилучити.

Враховано


286.
Сільськогосподарський кооператив може набувати права власності на земельну ділянку шляхом укладення цивільно-правових угод.
-576- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
У статті 43 слово "права" замінити на слова "або передавати право".

Відхилено


287.
Стаття 44. Земельні ділянки особистих селянських господарств
-577- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 44 викласти у наступній редакції:
Стаття 75. Земельні ділянки для ведення особистих селянських господарств.
1. Громадяни України можуть одержувати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.
2. Порядок використання земель особистого селянського господарства встановлюється законом.

Враховано

Стаття 33. Земельні ділянки особистих селянських господарств


-578- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Стаття 44. Для надання земельних ділянок для ведення особистого підсобного господарства необхідно чітко визначити: надається ця земля у власність або оренду; з яких земель (землі запасу або резерву); місце одержання земельної ділянки - за місцем проживання або роботи. Такі ж питання виникають і щодо статей 45-48.

Враховано в інших статтях
-579- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 44 вилучити.

Відхилено


288.
1. Громадяни України можуть одержувати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства без створення юридичної особи.
-580- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 1 статті 44 доповнити словами: "в розмірах, передбачених законодавством".

Відхилено

1. Громадяни України можуть мати на праві власності та на умовах оренди земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.


-581- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 44 доповнити п.2 наступного змісту:
2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на праві оренди.
Враховано

2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства на умовах оренди.
289.
2. Розмір особистих селянських господарств не обмежується.
-582-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
У статті 44 вилучити пункт 2.

Враховано
-583- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 44 пункт 2 слова "не обмежується" замінити словами: "не може перевищувати загальну площу земельним ділянок (паїв)членів сім'ї".
Враховано частково

-584- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Пункт 2 статті 44 викласти у такій редакції: "Громадяни, які одержали сертифікати на земельну частку (пай), можуть збільшити земельну ділянку особистого підсобного господарства за рахунок належних їм земельних часток (паїв). Граничний розмір земельної ділянки обмежується сумарною площею земельних часток (паїв) всіх членів особистого селянського господарства".

Враховано частково
в інших статтях


290.
3. Використання земель особистого селянського господарства здійснюється відповідно до закону.


3. Використання земель особистого селянського господарства здійснюється відповідно до закону.
291.
Стаття 45. Землі для сінокосіння і випасання худоби
-585- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 45 у наступній редакції:
Стаття 76. Громадські сіножаті і пасовища.
1. Органи державної влади та місцевого самоврядування можуть створювати за рахунок земель, що перебувають у власності держави чи територіальної громади, громадські сіножаті і пасовища для випасання худоби і заготівлі сіна членами територіальних громад.
2. Громадські пасовища використовуються громадянами - членами територіальних громад на умовах оренди або безплатного користування.
3. Право на сінокосіння і випасання худоби на громадських сіножатях і пасовищах належить жителям поселень.

Враховано частково

Стаття 34. Землі для сінокосіння і випасання худоби
1. Громадяни можуть орендувати земельні ділянки для сінокосіння і випасання худоби.
292.
1. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції можуть надавати в оренду земельні ділянки для випасання худоби і заготівлі сіна жителям сіл, селищ і міст за рахунок земель права державної і комунальної власності.
-586- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 1 статті 45 слова "Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади" замінити словами "Сільські, селищні, міські ради, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Верховна Рада України", після слова "державної" доповнити через кому словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено

2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть створювати на землях, що перебувають у власності держави чи територіальної громади, громадські сіножаті і пасовища.


-587- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 45 пункт 1 слова "можуть надавати в оренду" замінити словами "повинні надавати в безоплатне користування".

Відхилено


293.
2. У разі необхідності за бажанням територіальної громади сіл, селищ, міст у порядку землеустрою може здійснюватися перерозподіл земельних ділянок сіножатей і пасовищ з метою максимального наближення громадських сіножатей і пасовищ до населених пунктів.
-588- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У пункті 2 статті 45 застосовується поняття "громадські" сінокоси і пасовища, визначення яких немає у цьому проекті. Можливо, це землі комунальної власності за межами населених пунктів?

Відхилено
-589- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 45, пункт 2. Слова "у разі їх необхідності за бажанням" замінити словами "за рішенням".

Відхилено


294.
Стаття 46. Земельні ділянки для ведення садівництва
-590- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 46 у наступній редакції:
Стаття 77. Земельні ділянки для ведення садівництва.
1. Громадяни мають право на отримання у власність або в оренду земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва. Громадянин має також право побудувати на наданій для садівництва земельній ділянці житловий будинок та господарські будівлі відповідно до проекту землеустрою.
2. Порядок використання земельних ділянок, наданих для ведення колективного садівництва, визначається цим Кодексом та статутами садівницьких товариств, кооперативів тощо.
3. Член садівницького товариства чи кооперативу має право:
а) придбати у власність одну і більше земельних ділянок, призначених для садівництва;
б) об'єднати в одну дві і більше суміжних садових ділянок, які знаходяться у його власності;
в) виділити із садової ділянки будь-яку її частину і передати цю частину іншому власнику, якщо це не створює перешкод для використання ділянки за цільовим призначенням.
4. Передані у власність із земель державної і комунальної власності землі загального користування товариства, кооперативу тощо, є його власністю як юридичної особи. До земель загального користування належать земельні ділянки, зайняті дорогами, проїздами, будинками, будівлями і спорудами та іншими об'єктами загального користування.
5. Переважне право на придбання земельної ділянки, що належить членові садівничого товариства чи кооперативу, мають інші члени цього товариства, кооперативу.

Враховано частково

Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва
295.
1. Громадянам із земель права державної і комунальної власності передаються у власність або надаються в оренду земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва. Громадяни використовують земельні ділянки, надані їм для садівництва, для закладання насаджень дерев і кущів, винограду, хмелю, спорудження необхідних будинків, будівель і споруд тощо.
-591- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У пункті 1 спірною є пропозиція перерахувати всі можливі види насаджень, може доцільно використати універсальне визначення "багаторічні плодові насадження".

Враховано

1. Громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право набувати безоплатно у власність або в оренду земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва.
296.
2. Використання земельних ділянок садівничих товариств здійснюється відповідно до закону та статутів цих товариств.
-592- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
У пункті 2 вбачається доцільним зазначити розмір безплатної приватизації земельних ділянок для садівництва.

Враховано в ст.121


297.
3. Член садівничого товариства має право:
-593- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Додати до статті 46 новий пункт 2. наступного змісту:
2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва на праві оренди.
Враховано

2. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва на умовах оренди.
298.
а) придбати у власність із земель права державної і комунальної власності одну і більше земельних ділянок, призначених для садівництва, а також викупити частину ділянки, одну і більше садових ділянок в інших членів товариства;
-594- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Підпункт а) пункту 3 статті 46 викласти в наступній редакції: "а) придбати у власність із земель права державної і комунальної власності земельну ділянку, призначену для садівництва, а також викупити частину ділянки, або всю ділянку в інших членів товариства";

Відхилено

3. Земельні ділянки, призначені для садівництва, можуть використовуватись для закладання багаторічних плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а також для зведення необхідних будинків, господарських споруд тощо.
299.
б) об'єднати в одну дві і більше суміжних садових ділянок, які перебувають у його власності;300.
в) виділити із садової ділянки будь-яку її частину і передати цю частину іншому власнику, якщо це не створює перешкод для використання ділянки за призначенням.301.
4. Землі загального користування садівничого товариства є його власністю як юридичної особи. До земель загального користування належать земельні ділянки, зайняті охоронними зонами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами та іншими об'єктами загального користування.
-595- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У пункті 4 статті 46 слова "зайняті охоронними зонами" виключити, пункт 6 - виключити.

Враховано

4. Землі загального користування садівницького товариства є його власністю. До земель загального користування садівницького товариства належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами та іншими об'єктами загального користування.
302.
5. Приватизація земельної ділянки членом садівничого товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства.


5. Приватизація земельної ділянки громадянином - членом садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства.
303.
6. Переважне право на придбання земельної ділянки у садівничому товаристві мають члени цього товариства.
-596- Н.д.Песоцький М.Ф. (Реєстр.картка №449)
Статтю 46 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7. Приватизована земельна ділянка в садівничому товаристві не може використовуватись як ділянка для індивідуального садівництва, якщо на це не буде згоди загальних зборів (зборів уповноважених) згідно до статутів цих підприємств".

Відхилено


6. Використання земельних ділянок садівницьких товариств здійснюється відповідно до закону та статутів цих товариств.
304.
Стаття 47. Земельні ділянки для городництва
-597- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 47 - вилучити.
Відхилено

Стаття 36. Земельні ділянки для городництва
305.
1. Об'єднанням громадян та окремим громадянам за їх бажанням надаються в оренду земельні ділянки для городництва в розмірі до 0, 25 гектара із земель державної і комунальної власності.
-598- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 1 статті 47 після слова "державної" через кому доповнити словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено

1. Громадянам або їх об'єднанням із земель державної або комунальної власності можуть надаватися в оренду земельні ділянки для городництва.


-599- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
З змісту пункту 1 статті 47 випливає, що об'єднанню громадян, незалежно від кількості членів, можуть бути надані земельні ділянки для городництва загальним розміром не більше 0,25 га.

Враховано
-600- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 47. Пункт 1. Вилучити слова "об'єднанням громадян та окремим".

Враховано


306.
2. Закладання багаторічних плодових насаджень на земельних ділянках, наданих для городництва, а також спорудження капітальних будівель і споруд не допускається.
-601- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. На земельних ділянках, наданих для городництва забороняється закладання багаторічних плодових насаджень, а також спорудження капітальних будівель і споруд".

Враховано

2. На земельних ділянках, наданих для городництва закладання багаторічних плодових насаджень, а також спорудження капітальних будівель і споруд не допускається.
307.
3. У разі необхідності на земельних ділянках, наданих для городництва, можуть будуватися тимчасові споруди для зберігання інвентаря та захисту від негоди. Після закінчення строку оренди земельної ділянки, наданої для городництва, побудовані тимчасові споруди підлягають знесенню власниками цих споруд за їх рахунок.
-602- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 3 статті 47 вилучити.

Відхилено

3. На земельних ділянках, наданих для городництва, можуть бути зведені тимчасові споруди для зберігання інвентаря та захисту від непогоди. Після закінчення строку оренди зазначеної земельної ділянки, побудовані тимчасові споруди підлягають знесенню власниками цих споруд за їх рахунок.


-603- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3, вилучити слова "у разі необхідності".
Враховано


308.
Стаття 48. Право несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю
-604- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 48 у наступній редакції:
Стаття 78. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення несільськогосподарських підприємств, установ і організацій.
1. Підприємства, установи і організації несільськогосподарського профілю можуть набувати земельні ділянки сільськогосподарського та іншого призначення у володіння та користування для ведення підсобного сільського господарства.
2. Підприємства харчової і переробної галузі та фізичні особи, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини, мають право набувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення у володіння та користування в т.ч. в оренду для створення власної бази для виробництва сільськогосподарської сировини з метою її переробки.

Враховано частково

Стаття 37. Право несільськогосподарських підприємств, установ та організацій на землю


-605- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 48 вилучити.

Відхилено


309.
1. Підприємства, установи та організації несільськогосподарського профілю можуть придбавати у власність землі сільськогосподарського та іншого призначення для ведення підсобного господарства.
-606- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 48 в пунктах 1 і 2 слова "у власність землі..." замінити словами "в оренду землі...":

Відхилено

1. Приватні несільськогосподарські підприємства, установи та організації можуть набувати у власність або оренду землі сільськогосподарського та іншого призначення для ведення підсобного господарства.


-607- Н.д.Місюра В.Я. (Реєстр.картка №363)
Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Ч.1 ст.48 викласти в такій редакції: "Підприємства, установи та організації несільськогосподарського профілю можуть придбавати у власність землі сільськогосподарського та іншого призначення для ведення сільського господарства".

Відхилено
-608- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У пункті 1 статті 48 після слів "у власність" доповнити словами "або оренду", пункт 3 - виключити.

Враховано


310.
2. Підприємства харчової і переробної галузі та фізичні особи, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини, можуть придбавати у власність землі сільськогосподарського призначення з метою створення власної сировинної бази.
-609- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункти 2, 3 статті 48 вилучити.
Враховано


311.
3. Несільськогосподарські підприємства, установи та організації для своїх працівників і пенсіонерів з їх числа, що проживають у сільській місцевості, можуть придбавати у власність земельні ділянки для організації особистих селянських господарств, сінокосіння і випасання худоби. Зазначені підприємства, установи та організації можуть передавати у власність та надавати в оренду придбані ними земельні ділянки своїм працівникам і пенсіонерам з їх числа.
-610- Н.д.Песоцький М.Ф. (Реєстр.картка №449)
В кінці пункту 3 статті 48 додати "…шляхом укладення цивільно-правових угод".

Відхилено

2. Державні та комунальні несільськогосподарські підприємства, установи та організації можуть набувати у оренду землі сільськогосподарського та іншого призначення для ведення підсобного господарства.


-611- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
В пункті 3 слова "можуть придбати у власність, ..." замінити словами "можуть одержати у користування...".
Відхилено


312.
Стаття 49. Використання земельних ділянок, на яких здійснено невід'ємні роботи з поліпшення
-612- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 49 - вилучити.

Відхилено

Стаття 26. Використання земельних ділянок з меліоративними системами


-613- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Назва статті 49 не узгоджується з її змістом. Положеннями статті фактично визначається порядок формування і передачі окремих земель правонаступникам під час реорганізації сільськогосподарських підприємств, у яких раніше проведені так звані поліпшення.
Разом з тим вбачається, що частина 1 не зовсім обґрунтовано викладена в імперативній формі, оскільки, по-перше, зміст статті не містить інформації щодо обсягів таких "поліпшень", а вони можуть бути і незначні, проте, невід'ємні, по-друге, деякі земельні ділянки, наприклад, з багаторічними насадженнями можуть використовуватись і окремо без негативних наслідків. Не завжди можуть бути знайдені також сприйнятні варіанти, про які йдеться у частині другій цієї статті. Інших земель може і не бути.
Водночас компенсація вартості може бути визначена за домовленістю сторін і без рішення суду. Про це доцільно викласти у цій статті.
Положення статті потребують ретельного доопрацювання.

Враховано частково
-614- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 49 викласти у такій редакції:
"Стаття. Використання земельних ділянок з меліоративними системами
Земельні ділянки, одержані громадянами внаслідок приватизації земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, на яких розташовані та функціонують меліоративні системи, використовуються спільно. У разі відсутності згоди щодо спільного використання земельних ділянок питання вирішується судом.
Враховано


313.
1. Земельні ділянки, на яких здійснено невід'ємні роботи з поліпшення (осушувальні або зрошувальні роботи, закладення багаторічних насаджень тощо), використовуються спільно їх власниками.
-615- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 1 статті 49 викласти у такій редакції:
"1. Земельні ділянки, на яких виконані невід'ємні поліпшення (осушувальні або зрошувальні роботи, закладені багаторічні насадження тощо) розраховані на застосування однорічних технологій їх використання на усій площі поліпшень, повинні використовуватись спільно".

Враховано частково

Земельні ділянки, одержані громадянами внаслідок приватизації земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, на яких розташовані та функціонують меліоративні системи, використовуються спільно на підставі угоди. У разі відсутності згоди щодо спільного використання зазначених земельних ділянок питання вирішується судом.
314.
2. У разі недосягнення згоди щодо спільного використання земельної ділянки, на якій здійснені невід'ємні поліпшення, особам, які не бажають спільно їх використовувати, можуть бути надані земельні ділянки, на яких відсутні невід'ємні поліпшення.
-616- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 49, пункт 2. Слово "недосягнення" замінити словом "відсутності".

Враховано


315.
3. При відсутності земельних ділянок без невід'ємних поліпшень за рішенням суду може бути здійснена грошова компенсація вартості ділянки.316.
Глава 7. Землі сельбищного призначення
-617- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Змінити назву глави 9, виклавши її у наступній редакції:
Глава 11. Землі під забудову в межах населених пунктів.

Враховано редакційно

Глава 6. Землі житлової та громадської забудови


-618- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338)
Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У главі 7 і у інших статтях законопроекту термін "сельбищні" замінити терміном "житлової та громадської забудови".

Враховано
-619- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Главу 7 викласти у редакції глави 19 альтернативного законопроекту.

Враховано


317.
Стаття 50. Визначення і склад земель сельбищного призначення
-620- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 50 у наступній редакції:
Стаття 84. Поняття та цільове призначення земель під забудову.
1. До земель під забудову відносяться земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будинків і споруд, комунальних закладів, об`єктів загального користування.
2. Відвід земель під забудову дозволяється для будівництва будинків, будівель і споруд при дотриманні вимог законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил.

Враховано частково

Стаття 38. Визначення земель житлової та громадської забудови
318.
До земель сельбищного призначення належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлових будинків, інших громадських будівель і споруд, а також об`єктів загального користування.
-621- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Зміст статті 50 не в повній мірі відповідає її назві, оскільки в ній не міститься переліку земель сельбищного призначення.

Враховано

До земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об`єктів загального користування.


-622- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 50. Вилучити слово "інших".

Враховано
-623- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Статтю 50 викласти в такій редакції:
"До земель сельбищного призначення належать земельні ділянки житлових будинки, громадських установ і споруд, об'єктів загального користування всіх форм власності."

Відхилено


319.
Стаття 51. Забудова земель сельбищного призначення
-624- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 51 у наступній редакції:
Стаття 85. Вимоги щодо забудови.
Використання земель під забудову повинне здійснюватися у відповідності з вимогами генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, плану земельно-господарського устрою населеного пункту.

Враховано

Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови


-625- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 51 викласти в такій редакції:
"Стаття 51. Землі житлової та громадської забудови
1. На землях житлової та громадської забудови дозволяється будівництво будинків, будівель і споруд відповідно до містобудівного законодавства, державних стандартів, норм і правил.
2. На землях житлової та громадської забудови будівництво об'єктів містобудування здійснюється згідно з вимогами генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням реґіональних та місцевих правил забудови".

Враховано частково


320.
1. На землях сельбищного призначення дозволяється будівництво будинків, будівель і споруд відповідно до законодавства та державних стандартів, норм, правил а також місцевих правил забудови.
-626- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 51, пункт 1. Слова " місцевих правил забудови" замінити словами "правил забудови, встановлених органом місцевого самоврядування".

Відхилено


321.
2. Забудова на землях сельбищного призначення повинна здійснюватися згідно з вимогами генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою.


Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою, з дотриманням державних стандартів і норм, реґіональних та місцевих правил забудови.
322.
Стаття 52. Розміри площі земельних ділянок на землях сельбищного призначення
-627- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 52 у наступній редакції:
Стаття 86. Розміри земельних ділянок на землях під забудову.
Розміри земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, дачного і гаражного будівництва, зведення інших будинків, будівель і споруд та озеленення територій встановлюються відповідною містобудівною і планувальною документацією з урахуванням вимог, визначених державними будівельними нормами і правилами, в межах, передбачених цим Кодексом.

Відхилено
-628- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 52 вилучити.
Враховано


323.
Розміри площі земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, дачного і гаражного будівництва, спорудження інших, будівель і споруд та озеленення територій встановлюються відповідною містобудівною і землевпорядною планувальною документацією з урахуванням вимог, визначених державними нормами і місцевими правилами.
-629- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 52. Слова "визначених державними нормами і місцевими правилами" замінити словами "законодавства та правил, встановлених органом місцевого самоврядування".

Відхилено
-630- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
У статті 52 вилучити фразу "і місцевими правилами".

Відхилено


324.
Стаття 53. Земельні ділянки для індивідуального житлового і гаражного будівництва
-631- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 53 у наступній редакції:
Стаття 87. Земельні ділянки для індивідуального житлового і гаражного будівництва.
1. Громадянам за рішенням сільської, селищної, міської ради із земель комунальної власності передаються у власність або надаються в оренду земельні ділянки для будівництва індивідуальних жилих будинків, господарських будівель і гаражів.
2. Громадяни, можуть придбати у власність понад норму безплатної приватизації земельні ділянки для будівництва індивідуальних жилих будинків, господарських будівель і гаражів із земель будь-якої форми власності в порядку укладення цивільно-правових угод.

Враховано редакційно

Стаття 40. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва
325.
1. Громадянам за рішенням сільської, селищної, міської ради із земель права комунальної власності або за рішенням місцевої державної адміністрації із земель права державної власності можуть передаватися у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для спорудження індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і гаражів.
-632- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 53 пункт 1 слова "сільської, селищної, міської" замінити словом "відповідної".

Враховано редакційно

Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм, визначених цим Кодексом. Понад норму безоплатної передачі громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки для зазначених потреб за цивільно-правовими угодами.


-633- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 1 статті 53 після слів "комунальної власності" доповнити через кому словами "за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим з земель, віднесених до республіканської (Автономної Республіки Крим) власності".
Відхилено


326.
2. Громадяни можуть придбавати у власність понад норму безоплатної приватизації земельні ділянки для спорудження індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і гаражів із земель будь-якої форми власності за цивільно-правовими угодами.
-634- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 53 вилучити.

Відхилено


327.
Стаття 54. Земельні ділянки житлово-будівельних і гаражно-будівельних кооперативів


Стаття 41. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів
328.
1. Житловим, житлово-будівельним кооперативам за рішенням сільської, селищної, міської ради із земель права комунальної власності, а за рішенням місцевих державних адміністрацій - із земель права державної власності, можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися у довгострокову оренду земельні ділянки для житлового будівництва, розмір яких встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.
-635- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 1 статті 54 після слів "комунальної власності" доповнити через кому словами "за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим з земель, віднесених до республіканської (Автономної Республіки Крим) власності".
Відхилено

1. Житлово-будівельним (житловим) і гаражно-будівельним кооперативам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для житлового та гаражного будівництва передаються безоплатно у власність або надаються в оренду у розмірі, який встановлюється відповідно до затвердженої містобудівної документації.


-636- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 54 в пункті 1 слова "сільської, селищної, міської" замінити словом "відповідної"

Відхилено
-637- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 1 статті 54 (88) після слів "передаватися безоплатно у" додати слово "спільну"
Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Гаражно-будівельні кооперативи набувають земельні ділянки у спільну власність або оренду".
Враховано частково


329.
2. Гаражно-будівельні кооперативи можуть придбавати земельні ділянки у власність або у користування на умовах оренди.
-638- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 54 вилучити.
Відхилено

2. Житлово-будівельні (житлові) та гаражно-будівельні кооперативи можуть набувати земельні ділянки у власність за цивільно-правовими угодами.
330.
Стаття 55. Прибудинкові земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки
-639- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Викласти статтю 55 у наступній редакції:
Стаття 89 Прибудинкові земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків.
1. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки (прибудинкові земельні ділянки), власники квартир у яких створили асоціацію власників квартир, надаються їм у спільну власність (кондомініум).
2. Розміри та конфігурація прибудинкових територій визначаються на підставі проектів розподілу земель кварталів та мікрорайонів населених пунктів.
3. Прибудинкові земельні ділянки використовуються для обслуговування та експлуатації багатоквартирних житлових будинків.
4. За рішенням асоціації власників квартир, житлового кооперативу або товариства частина прибудинкової земельної ділянки може надаватися в оренду іншим особам з метою отримання додаткових коштів на утримання будинку.

Враховано частково

Стаття 42. Земельні ділянки багатоквартирних житлових будинків


-640- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Назву статті 55 суперечливо сформульовано, тому пропонується викласти у такій редакції:
"Стаття 55. Земельні ділянки багатоквартирних житлових будинків".

Враховано


331.
1. Прибудинкові земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, що перебувають у державній або комунальній власності, є державною або комунальною власністю і надаються в постійне користування організаціям або будинковим кооперативам, які здійснюють управління цими будинками.
-641- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 1 статті 55 після слів "у державній" і "є державною" доповнити через кому словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)" у відповідних відмінках;

Відхилено

1. Земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками.


-642- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 55 у пункті 1 після слів "…в постійне користування…" доповнити словами "…органом самоорганізації населення, організаціям або будинковим кооперативам…" (далі по тексту);

Враховано редакційно
-643- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У пункті 1 статті 55 слова "або будинковим кооперативом" виключити, пункт 3 після слова "визначається" викласти в такій редакції:
"відповідними радами з урахуванням вимог земельного і містобудівного законодавства та нормативно-технічної документації, місцевих норм і правил забудови".

Відхилено


332.
2. У разі приватизації багатоквартирних житлових будинків і утворенні при цьому житлового товариства прибудинкові земельні ділянки передаються безоплатно у власність або надаються в оренду цим товариствам на їх вибір.
-644- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Пункт 2 слова "житлового товариства" замінити словами "будинкового органу самоорганізації населення".

Враховано редакційно

2. У разі приватизації громадянами багатоквартирного житлового будинку відповідна земельна ділянка може передаватись безоплатно у власність або надаватись у користування об'єднанню власників.
333.
3. Порядок використання прибудинкових земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, визначається спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та з питань містобудування і архітектури.
-645- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 3 слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів і питань містобудування та архітектури" замінити словами "відділами або управліннями з питань земельних ресурсів, містобудування та архітектури районних, обласних адміністрацій, відповідними республіканськими комітетами Автономної Республіки Крим".

Відхилено

3. Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками.


-646- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 3 статті 55 пропонується викласти в такій редакції:
"Порядок використання прибудинкових земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки визначається відповідною радою у відповідності до затвердженої землевпорядної та містобудівної документації".

Відхилено
-647- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункти 3 і 4 статті 55 об'єднати і викласти в такій редакції:
"3. Площа і межі, порядок використання прибудинкових територій жилих будинків, земельних ділянок громадських споруд, земель загального користування встановлюються проектом розподілу території мікрорайону/кварталу".

Відхилено
-648- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 3 статті 55 вилучити.

Відхилено


334.
4. Розміри та конфігурація прибудинкових територій визначаються на підставі проектів розподілу земель території кварталу, мікрорайону.
-649- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 4 викласти в такій редакції:
"Розміри та конфігурація прибункових земельних ділянок визначається на підставі проекті розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації".

Враховано

4. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації.
335.
Стаття 56. Правовий режим земель сельбищного призначення
-650- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 56 у наступній редакції:
Стаття 90. Обмеження щодо використання земель під забудову.
На землях під забудову забороняється виробнича та інша діяльність, яка може негативно вплинути на здоров`я населення, погіршення стану довкілля, забруднення та пошкодження земель.

Відхилено
-651- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Назву статті 56 викласти у такій редакції:
"Стаття 56. Правовий режим земель житлової та громадської забудови".
Відхилено


336.
1. На землях сельбищного призначення забороняється діяльність, яка суперечить їх призначенню або може негативно вплинути на здоров`я населення, яке проживає на цих територіях.
652- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У пункті 1 статті 56 слова "сельбищного призначення" замінити словами "житлової та громадської забудови".
Відхилено337.
2. З метою забезпечення ефективного використання земель, сприятливих санітарних і екологічних умов проживання населення на землях сельбищного призначення здійснюється зонування правового режиму їх використання.
-653- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт 2 статті 56 викласти у такій редакції: "З метою забезпечення ефективного використання земель, сприятливих санітарних і екологічних умов проживання населення на землях житлової та громадської забудови встановлюється режим забудови та іншого використання земель відповідно до законодавства".

Відхилено
-654- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 2 статті 56 викласти у такій редакції:
"2. З метою забезпечення ефективного використання земель, сприятливих санітарних, екологічних та соціальних умов проживання населення на землях житлової та громадської забудови здійснюється визначення допустимого правового режиму, умов і обмежень їх використання. Межі допустимого правового режиму, умов і обмежень їх використання відображуються на плані. До плану має бутизабезпечено вільний доступ фізичних і юридичних осіб".

Відхилено
-655- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 56 виключити
Враховано
-656- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У статті 56 пункти 2,3 викласти в такій редакції:
"2. З метою забезпечення ефективного використання земель, сприятливих санітарних, екологічних та соціальних умов проживання населення на землях населених пунктів здійснюється правове зонування території та визначається режим використання цих зон."
3. Порядок зонування і використання земель населених пунктів визначається чинним законодавством та відповідними нормативними актами на базі яких і розробляються місцеві правила використання земель населених пунктів забудови."

Відхилено


338.
3. Порядок зонування і використання земель сельбищного призначення визначається законом.
-657- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт 3 статті 56 виключити.

Враховано
-658- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 3 статті 56 викласти у такій редакції:
"3. Порядок використання земель житлової та громадської забудови визначається законом про містобудування".
Відхилено


339.
Стаття 57. Використання земельних ділянок, на яких розташоване нерухоме майно на праві спільної власності
-659- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 57 - виключити.

Враховано
-660- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Положення статті 57 відносяться не лише до земель сельбищного призначення. Доцільно ці положення переадресувати до статті 15 глави 3 "Право власності на землю".

Враховано у ст.86


340.
1. Громадяни і юридичні особи, яким належить нерухоме майно та земельна ділянка на праві спільної власності, володіють, користуються і розпоряджаються нею спільно.
-661- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 57 пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, яким належить нерухоме майно та земельна ділянка на праві спільної власності, володіють, користуються і розпоряджаються нею спільно".
Відхилено


341.
2. Використання та розпорядження земельною ділянкою, що належить громадянам і юридичним особам на праві спільної часткової власності, визначається співвласниками нерухомого майна і земельної ділянки пропорційно розміру їх часток у спільній власності.
-662- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 2 статті 57 доповнити словами "на підставі договору".

Відхилено


342.
3. Якщо згоди на використання та розпорядження спільною земельною ділянкою не досягнуто, спір вирішується судом.
-663- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 57 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Зміни у розмірі часток в спільній власності на нерухоме майно не тягнуть за собою змін установленого порядку використання та розпорядження земельною ділянкою, якщо інше не обумовлено договором".

Відхилено
-664- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 3 статті 57 викласти в наступній редакції:
"3. Якщо згоди щодо порядку використання та розпорядження спільною земельною ділянкою не досягнуто, спір вирішується судом".

ВідхиленоГлава 8. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення


Глава 7. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
343.
Стаття 58. Землі природно-заповідного фонду
-665- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У кінці статті 58 додати слово "України".
Відхилено


Стаття 43. Землі природно-заповідного фонду


-666- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Зміст статей 58, 59 частково повторюється з деякими неузгодженостями. Назва статті 59 говорить про порядок використання земель, а у тексті такого "порядку" не міститься.
Доцільно все це об'єднати у одну статтю без повторів. Три частини з такими навантаженням - це оптимально.

Враховано редакційно


345.
До складу земель природно-заповідного фонду включаються ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до законодавства надано статус територій та об`єктів природно-заповідного фонду.
-667- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 58. Слово "законодавства" замінити словом "закону".

Враховано

Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій та об`єктів природно-заповідного фонду.


-668- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 58 доповнити пунктом 2 такого змісту:
"Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення перебувають у державній власності".

Враховано в ст.45


346.
Стаття 59. Склад та порядок використання земель природно-заповідного фонду
-669- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Зміст статті 59 не відповідає її назві. Стаття не розкриває порядку використання земель природно-заповідного фонду.
Враховано в ст.45

Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду
347.
До складу земель природно-заповідного фонду включаються природні території та об`єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам`ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об`єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки - пам`ятки садово-паркового мистецтва).


До земель природно-заповідного фонду включаються природні території та об`єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам`ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об`єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва).
Стаття 45. Використання земель природно-заповідного фонду


-670- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 59 розділити на дві окремі статті:
Стаття. Склад земель природно-заповідного фонду
Стаття. Використання земель природно-заповідного фонду
До останньої додати пункт такого змісту:
1. Землі природно-заповідного фонду можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.

Враховано

1. Землі природно-заповідного фонду можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
348.
Використання земель природно-заповідного фонду здійснюється відповідно до закону.
-671- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Другу частину статті 59 - виключити.

Відхилено

2. Порядок використання земель природно-заповідного фонду визначається законом.


-672- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до статті 59 наступні пункти:
2. Землі природних заповідників перебувають у власності держави. На землях природних заповідників забороняється будь-яка господарська діяльність, що суперечить завданням заповідання території, порушує природний розвиток процесів та явищ, а також створює загрозу негативного впливу на його природні комплекси та об`єкти.
3. Землі національних природних парків перебувають у власності держави та надаються у постійне користування адміністраціям національних природних парків. В межах земель національних природних парків можуть створюватися зони тимчасової та стаціонарної рекреації, а також господарські зони. Зони тимчасової рекреації використовуються для короткотривалого відпочинку та оздоровлення населення, огляду особливо мальовничих і пам`ятних місць. Зони стаціонарної рекреації використовуються для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об`єктів обслуговування відвідувачів парку. У межах господарських зон національних природних парків дозволяється здійснення господарської діяльності, спрямованої на виконання покладених на національні природні парки завдань.
4. Біосферні заповідники створюються на базі природних заповідників, національних природних парків та іншого природоохоронного призначення, а також інших категорій земель. Землі біосферних заповідників поділяються на землі заповідних зон та землі буферних територій та територій антропогенних ландшафтів. Землі заповідних зон біосферних заповідників перебувають у власності держави та надаються у постійне користування адміністраціям біосферних заповідників. Землі буферних територій та територій антропогенних ландшафтів біосферних заповідників можуть перебувати у власності громадян та юридичних осіб.
5. Землі реґіональних ландшафтних парків та заказників, а також пам`яток природи і заповідних урочищ можуть перебувати у власності держави, територіальних громад, спільній власності юридичних осіб та власності громадян.
Використання земель реґіональних ландшафтних парків та заказників, а також пам`яток природи і заповідних урочищ, що перебувають у власності громадян та спільній власності юридичних осіб, здійснюється відповідно чинного законодавства та охоронних угод, що укладаються між власниками таких земель та органами екології та природних ресурсів.
6. Землі штучно створених об`єктів природно-заповідного фонду (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки - пам`ятки садово-паркового мистецтва) можуть перебувати у власності держави, територіальних громад, спільній власності юридичних осіб та власності громадян. Використання таких земель здійснюється відповідно до законодавства про штучно створені об`єкти природно-заповідного фонду.

Відхилено
-673- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Статтю 59 доповнити частиною в такій редакції:
"На землях природно-заповідного фонду забороняється будь-яка діяльність, що не відповідає їх призначенню й може порушити режим заповідності".

Відхилено


349.
Стаття 60. Землі природоохоронного призначення
-674- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 60 у наступній редакції:
Стаття 93. Землі іншого природоохоронного призначення.
1. До земель іншого природоохоронного призначення належать:
а) охоронні зони територій та об`єктів природно-заповідного фонду України;
б) водно-болотні угіддя;
в) земельні ділянки, в межах яких розташовані природні і історико-культурні об'єкти, які мають особливу наукову, історико-культурну цінність (типові або рідкісні ландшафти, культурні ландшафти), зростають природні рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України, є місця перебування чи зростання видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, відносяться до особливо цінних земель;
г) зелені зони міст.
2. Власники та користувачі земельних ділянок з особливо цінними землями використовують їх з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством.
Додати до законопроекту статтю 94 наступного змісту:
Стаття 94. Закріплення та позначення меж земель природоохоронного призначення.
Межі територій природоохоронного призначення закріплюються на місцевості спеціальними межовими та інформаційними знаками.
Враховано частково

Стаття 46. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання
350.
1. До земель природоохоронного призначення належать:


1. До земель іншого природоохоронного призначення належать:
351.
а) охоронні зони територій та об`єктів природно-заповідного фонду України;352.
б) водно-болотні угіддя;


а) земельні ділянки водно-болотних угідь, не віднесених до земель лісового і водного фонду;
353.
в) земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність;


б) земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність.
354.
г) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України;355.
ґ) земельні ділянки, які є місцями перебування чи зростання видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України.
-675- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У підпункті "ґ" пункту 1 статті 60 після слів "які є місцями" додати слово "масового".

Відхилено


356.
2. Межі територій природоохоронного призначення закріплюються на місцевості спеціальними межовими або інформаційними знаками.


2. Межі земель іншого природоохоронного призначення закріплюються на місцевості межовими або інформаційними знаками.
357.
3. На землях природоохоронного призначення допускається обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого режиму охорони.
-676- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 60, пункт 3. Після слова "встановленого" доповнити словом "законом".

Відхилено


358.
4. Використання земель природоохоронного призначення здійснюється відповідно до закону.


3. Порядок використання земель іншого природоохоронного призначення визначається законом.
359.
Глава 9. Землі оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
-677- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти назву глави 9 у наступній редакції:
Глава 13. Землі оздоровчого та рекреаційного призначення.

Враховано частково

Глава 8. Землі оздоровчого призначення


-678- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Назву глави 9 викласти у такій редакції: "Землі оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, прикордонні землі та землі морського узбережжя".
Відповідно доповнити Главу 9 статтями, що регулюють статус прикордонних земель та земель морського узбережжя.

Відхилено


360.
Стаття 61. Землі оздоровчого призначення


Стаття 47. Визначення земель оздоровчого призначення
361.
1. До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики і лікування людей.


До земель оздоровчого призначення належать землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики і лікування людей.
Стаття 48. Обмеження діяльності на землях оздоровчого призначення
362.
2. На землях оздоровчого призначення забороняється діяльність, яка суперечить їх призначенню або може негативно вплинути на природні лікувальні властивості цих земель.
-679- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункти 2, 3, 4, 5 статті 61 вилучити.
Додати до статті 61 пункт 2 наступного змісту:
2. Землі оздоровчого призначення підлягають спеціальній державній реєстрації та обліку, що здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Враховано частково

1. На землях оздоровчого призначення забороняється діяльність, яка суперечить їх цільовому призначенню або може негативно вплинути на природні лікувальні властивості цих земель.


-680- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 2 статті 61 викласти в такій редакції:
"2. Землі оздоровчого призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. На землях оздоровчого призначення забороняється діяльність, яка суперечить їх призначенню або може негативно вплинути на природні лікувальні властивості цих земель.
Враховано


363.
3. З метою збереження сприятливих природних лікувальних властивостей земель оздоровчого призначення на територіях лікувально-оздоровчих зон і курортів встановлюється округ санітарної (гірничо-санітарної) охорони.


2. На територіях лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів встановлюються округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони.
364.
4. У межах округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони забороняється передача земельних ділянок у власність і надання у користування, у тому числі в оренду підприємствам, установам, організаціям і громадянам, діяльність яких несумісна з охороною природних лікувальних властивостей і відпочинком населення.
-681- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 61, пункт 4. Слова "діяльність яких несумісна" замінити словами "для діяльності несумісної".
-

Враховано

3. У межах округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони забороняється передача земельних ділянок у власність і надання у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам для діяльності, несумісної з охороною природних лікувальних властивостей і відпочинком населення.


682- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
У пункті 4 статті 61 введення обмеження на передачу земель у межах округу санітарної охорони у власність не відповідає існуючій структурі землеволодіння. В цих умовах доцільно визначити необхідність застосування, стосовно цього об'єкту, спеціальних санітарних стандартів землекористування.
Відхилено
-683- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 4 статті 61 викласти в наступній редакції:
"4. У межах округу санітарної (гірничо-санітарної) охорони забороняється продаж земельних ділянок і надання їх в оренду підприємства, установам, організаціям і громадянам, діяльність яких несумісна з охороною природних лікувальних властивостей і відпочинком населення".
Враховано
-684- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту статтю 96 наступного змісту:
Стаття 96. Використання земель оздоровчого призначення.
1. На землях оздоровчого призначення забороняється будь-яка діяльність, яка суперечить їх цільовому призначенню або може негативно вплинути на природні лікувальні фактори цих земель.
2. З метою збереження сприятливих природних лікувальних факторів земель оздоровчого призначення на територіях лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів встановлюються зони санітарної охорони.
3. У межах зон санітарної охорони забороняється передача земельних ділянок у власність і надання у користування, в тому числі в оренду, підприємствам, установам, організаціям і громадянам, що здійснюють діяльність, яка є несумісною з охороною природних лікувальних властивостей і відпочинком населення.
4. Порядок використання земель оздоровчого призначення визначається законодавством України.

Враховано частково
в ст.48
Стаття 49. Використання земель оздоровчого призначення
1. Землі оздоровчого призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
365.
5. Використання земель оздоровчого призначення здійснюється відповідно до закону.
-685- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 61 доповнити пунктом 6 такого змісту
"6. Землі оздоровчого призначення перебувають у державній власності".

Враховано частково
в ст.49

2. Порядок використання земель оздоровчого призначення визначається законом.
Глава 9. Землі рекреаційного призначення
366.
Стаття 62. Землі рекреаційного призначення
-686- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 62 у наступній редакції:
Стаття 97. Землі рекреаційного призначення.
1. До земель рекреаційного призначення відносяться землі, які використовуються для організації відпочинку, туризму та спортивної діяльності населення.
2. До складу земель рекреаційного призначення входять земельні ділянки зелених зон та зелених насаджень міст і інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркірованих трас, земельні ділянки, що зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і тимчасових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, наданих для дачного будівництва і інших об`єктів стаціонарної рекреації, які розташовані поза землями оздоровчого призначення.
3. Земельні ділянки, на яких проходять навчально-туристичні та екологічні стежки, маркіровані маршрути, виділяються за погодженням із власниками і користувачами земельних ділянок.
4. Земельні ділянки для дачного будівництва передаються у власність або надаються в довгострокову оренду громадянам та дачно-будівельним кооперативам за рішенням сільської, селищної, міської ради із земель, що перебувають у власності відповідної територіальної громади, або за рішенням місцевої державної адміністрації із земель, що перебувають у власності держави.
Враховано частково

Стаття 50. Визначення земель рекреаційного призначення
367.
1. До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.


До земель рекреаційного призначення належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів.
Стаття 51. Склад земель рекреаційного призначення
368.
2. До складу земель рекреаційного призначення входять земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також надані для дачного будівництва і спорудження інших об`єктів стаціонарної рекреації, розташованих поза землями оздоровчого призначення.
-687- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У Статті 62 із пункту 2 вилучити слова "а також надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації, розташованих поза землями оздоровчого призначення", а також пункт 4,5,6.

Враховано частково

До земель рекреаційного призначення належать земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас; земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об`єктів стаціонарної рекреації.
369.
3. Туристичні та екологічні стежки, траси і маршрути маркуються на місцевості (виділяються в натурі) за погодженням із власниками і користувачами земельних ділянок.370.
4. Земельні ділянки для дачного будівництва передаються у власність у межах норм приватизації або надаються громадянам у довгострокову оренду за рішенням сільської, селищної, міської ради із земель комунальної власності або за рішенням місцевої державної адміністрації із земель державної власності.
-688- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 4 статті 62 після слів "комунальної власності" доповнити словами "за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим з земель, віднесених до республіканської (Автономної Республіки Крим) власності".

Відхилено
-689- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 62 у пунктах 4 та 6 слова "…сільської, селищної, міської…" замінити на словом "…відповідної…"

Відхилено
-690- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 4 статі 62 викласти в наступній редакції:
"4. Земельні ділянки для дачного будівництва підлягають продажу або надаються у оренду із земель державної власності".

Враховано в інших статтях


371.
5. Громадяни можуть набувати у власність земельні ділянки понад норму приватизації для будівництва дач із земель будь-якої форми власності за цивільно-правовими угодами.
-691- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
Пункт 5 статті 62 вилучити.

Враховано


372.
6. Дачно-будівельним кооперативам можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в довгострокову оренду земельні ділянки для дачного будівництва за рішенням сільської, селищної, міської ради із земель, що перебувають у комунальній власності, а за рішенням місцевих державних адміністрацій - із земель права державної власності. Розмір земельних ділянок для зазначених цілей встановлюється відповідно до затвердженої землевпорядної документації.
-692- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У пункті 6 статті 62 в кінці слово "землевпорядної" замінити словом "містобудівної";

Відхилено
-693- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 6 статті 62 вилучити.

Враховано


Стаття 52. Використання земель рекреаційного призначення
373.
7. Землі рекреаційного призначення можуть перебувати у державній, комунальній власності та у власності громадян і юридичних осіб.


1. Землі рекреаційного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
374.
8. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан земель.


2. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель.
375.
9. Використання земель рекреаційного призначення здійснюється відповідно до закону.
-694- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Доповнити законопроект статтею 98 наступного змісту:
Стаття 98. Правовий режим та порядок використання земель рекреаційного призначення.
1. Землі рекреаційного призначення можуть перебувати у власності держави, територіальних громад, громадян та спільній власності юридичних осіб.
2. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає на природний стан земель.
3. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законодавством України.

Враховано частково

3. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.


-695- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У пункті 9 статті 62 в кінці слово "закону" замінити словами "законів України".

Відхилено


376.
Стаття 63. Землі історико-культурного призначення


Глава 10. Землі історико-культурного призначення


-696- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Правове регулювання земель історико-культурного призначення статті 63 можна виділити в окрему главу.

Враховано


Стаття 53. Склад земель історико-культурного призначення
377.
1. До земель історико-культурного призначення належать землі, на яких розташовані:
-697- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У статті 63 пункт 1 викласти в такій редакції: "До земель Історико-культурного призначення належать території: об'єктів культурної спадщини, які є пам'ятками, їхніх охоронних зон, заповідників, музеїв-заповідників, охоронювані археологічні території";
Відхилено

1. До земель історико-культурного призначення належать землі, на яких розташовані:
378.
а) історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, меморіальні парки, меморіальні (цивільні та військові) кладовища, могили, історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди і пам'ятні місця, пов'язані з історичними подіями;


а) історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, меморіальні парки, меморіальні (цивільні та військові) кладовища, могили, історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди і пам'ятні місця, пов'язані з історичними подіями;
379.
б) городища, кургани, давні поховання, пам'ятні скульптури та мегаліти, наскальні зображення, поля давніх битв, залишки фортець, військових таборів, поселень і стоянок, ділянки історичного культурного шару укріплень, виробництв, каналів, шляхів;


б) городища, кургани, давні поховання, пам'ятні скульптури та мегаліти, наскальні зображення, поля давніх битв, залишки фортець, військових таборів, поселень і стоянок, ділянки історичного культурного шару укріплень, виробництв, каналів, шляхів;
380.
в) архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, культової архітектури, народного зодчества, садово-паркові комплекси, фонова забудова.


в) архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри, квартали, площі, залишки стародавнього планування і забудови міст та інших населених пунктів, споруди цивільної, промислової, військової, культової архітектури, народного зодчества, садово-паркові комплекси, фонова забудова.


-698- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати статтю у наступній редакції:
Стаття 100 Використання земель історико-культурного призначення.
1. Землі історико-культурного призначення можуть перебувати у власності держави, територіальних громад, громадян та юридичних осіб.
2. Використання земель історико-культурного призначення для інших потреб, а також здійснення будь-якої діяльності, що може негативно вплинути на забезпечення дотримання їх режиму, забороняється.
3. Для забезпечення режиму історико-культурних заповідників, меморіальних парків, поховань, археологічних і архітектурних пам'яток та архітектурно-ландшафтних комплексів встановлюються охоронні зони з забороною на землях цих зон діяльності, яка шкідливо впливає або може вплинути на забезпечення дотримання режиму земель історико-культурного призначення.
4. Порядок використання земель історико-культурного призначення визначається законодавством України.

Враховано частково

Стаття 54. Використання земель історико-культурного призначення
381.
2. Землі історико-культурного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та у приватній власності.
-699- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
У пункті 2 статті 63 слова "та у приватній" вилучити.

Відхилено

1. Землі історико-культурного призначення можуть перебувати у державній, комунальній та у приватній власності.


-700- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт 2 статті 63 доповнити другим реченням такого змісту: "Землі історико-культурного призначення, зайняті пам'ятками археології перебувають у державній власності".

Відхилено


2. Навколо історико-культурних заповідників, меморіальних парків, давніх поховань, архітектурних ансамблів і комплексів встановлюються охоронні зони з забороною діяльності, яка шкідливо впливає або може вплинути на додержання режиму використання цих земель.
382.
3. Землі історико-культурного призначення не вилучаються. Будь-яка діяльність, що негативно впливає або може вплинути на забезпечення додержання їх режиму, забороняється.
-701- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У статті 63 із пункту 3 вилучити речення "Землі історико-культурного призначення не вилучаються"

Відхилено


383.
4. Для забезпечення додержання режиму історико-культурних заповідників, меморіальних парків, поховань, археологічних і архітектурних пам'яток та архітектурно-ландшафтних комплексів встановлюються охоронні зони з забороною на землях цих зон діяльності, яка шкідливо впливає або може вплинути на забезпечення додержання режиму земель історико-культурного призначення.
-702- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У пункті 4 статті 63 слова "охоронні зони" замінити словами "зони охорони".

Враховано


384.
5. Використання земель історико-культурного призначення здійснюється відповідно до закону.
-703- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У пункті 5 статті 63 слова "відповідно до закону" замінити словами "відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини".

Відхилено

3. Порядок використання земель історико-культурного призначення визначається законом.


-704- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Доповнити статтю 63 пунктами 6, 7, 8 такого змісту:
"6) Історичні центри, квартали, площі, вулиці, пам'ятні місця, культурні шари давніх міст та інших населених пунктів, природні та штучні ландшафти, що мають особливу історичну, археологічну, містобудівну, та архітектурну цінність можуть бути оголошені історико-культурними заповідними територіями (місцями);
7) На заповідних територіях (місцях) забороняється виконання земляних, будівельних та інших робіт, а також господарська діяльність без дозволу відповідних державних органів охорони пам'яток;
8) В межах заповідних територій (місць) земельні ділянки можуть залишатись в користуванні попередніх землекористувачів, котрі несуть відповідальність за виконання режиму, встановленого положенням про дану заповідну територію (місце)".

Відхилено


385.
Глава 10. Землі лісового фонду


Глава 11. Землі лісового фонду
386.
Стаття 64. Визначення земель лісового фонду


Стаття 55. Визначення земель лісового фонду
387.
До земель лісового фонду належать землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.


1. До земель лісового фонду належать землі, вкриті лісовою рослинністю, а також невкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.
388.
До земель лісового фонду не належать землі, зайняті:
-705- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Внести до статті 64 редакційні правки, виклавши другу її частину у такому вигляді:
До земель лісового фонду не відносяться:
а) зелені насадження у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів;
б) полезахисні лісові смуги, захисні насадження на смугах відводу залізниць, захисні насадження на смугах відводу автомобільних доріг, захисні насадження на смугах відводу каналів, гідротехнічних споруд та водосховищ;
в) окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях, садибах, присадибних дачних і садових ділянках.
Враховано

2. До земель лісового фонду не належать землі, зайняті:
389.
а) зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів;


а) зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів;
390.
б) полезахисними лісовими смугами, захисними насадженнями на смугах відводу залізниць, захисними насадженнями на смугах відводу автомобільних доріг, захисними насадженнями на смугах відводу каналів, гідротехнічних споруд та водних об'єктів;
-706- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Н.д.Хазан В.Б. (Реєстр.картка №372)
Статтю 64 привести у відповідність із статтею 4 Лісового кодексу, тобто у пункті "б" статті 64 вилучити слова "полезахисними лісовими смугами".
Відхилено


б) полезахисними лісовими смугами, захисними насадженнями на смугах відводу залізниць та автомобільних доріг, захисними насадженнями на смугах відводу каналів, гідротехнічних споруд та водних об'єктів;
391.
в) окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, садибах, присадибних, дачних і садових ділянках.


в) окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках тощо.
392.
Стаття 65. Поділ земель лісового фонду
-707- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 65 вилучити.
Враховано


393.
Землі лісового фонду поділяються на:394.
1) лісові:395.
а) вкриті лісовою (деревною і чагарниковою) рослинністю;396.
б) не вкриті лісовою рослинністю, які підлягають залісенню (зруби, згарища, рідколісся, пустирі тощо), зайняті лісовими шляхами, просіками, протипожежними розривами, тощо;397.
2) нелісові:398.
а) зайняті спорудами, пов'язаними з веденням лісового господарства, трасами ліній електропередачі, продуктопроводів і підземними комунікаціями тощо;399.
б) зайняті сільськогосподарськими угіддями (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, надані для потреб лісового господарства);
-708- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Підпункт "б" пункту 2 статті 65 після слова "пасовища" доповнити словом "перелоги".

Відхилено


400.
в) зайняті болотами і водними об'єктами в межах земельних ділянок лісового фонду, наданих для потреб лісового господарства.401.
Стаття 66. Власність на землі лісового фонду
-709- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 66 викласти у редакції статті 147 альтернативного законопроекту.
Враховано частково

Стаття 56. Власність на землі лісового фонду


-710- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Викласти статтю 66 у наступній редакції:
Стаття 85. Власність на землі лісового фонду.
1. Землі лісового фонду можуть перебувати у власності держави, територіальних громад, громадян та юридичних осіб.
2. Громадяни і юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки з деградованими і малопродуктивними угіддями для їх заліснення.
3. Штучно створені громадянами і юридичними особами ліси на землях, які перебувають у їх власності, незалежно від розмірів площ цих лісів, екологічного і господарського значення, категорії захисту, належать їм на праві власності.
Враховано частково


402.
1. Землі лісового фонду перебувають у державній, комунальній і приватній власності.
-711- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Пункт 1 статті 66 після слова "державної" доповнити через кому словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)".
Відхилено

1. Землі лісового фонду можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
403.
2. Громадянам і юридичним особам можуть безоплатно передаватись у власність замкнуті земельні ділянки лісового фонду площею до 5 гектарів із земель права державної і комунальної власності у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств.
-712- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 6 статті 66 викласти в наступній редакції:
"2. Громадянам і юридичним особам можуть продаватись замкнуті земельні ділянки лісового фонду із земель права державної і комунальної власності у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств".
Враховано

2. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність замкнені земельні ділянки лісового фонду загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств.
404.
3. Громадяни і юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки для залісення із земель іншого призначення з деградованими і малопродуктивними угіддями.
-713- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 3 статті 66 вилучити.

Відхилено

3. Громадяни і юридичні особи в установленому порядку можуть набувати у власність земельні ділянки деградованих і малопродуктивних угідь для залісення.
405.
4. Штучно створені громадянами та юридичними особами ліси на землях, які перебувають у їх власності, належать цим громадянам та юридичним особам на праві власності.406.
Стаття 67. Користування землями лісового фонду
-714- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Змінити назву статті 67 виклавши її у наступній редакції:
Стаття 86. Використання земель лісового фонду.
Земельні ділянки лісового фонду із земель державної і комунальної власності надаються у постійне користування спеціалізованим державним та іншим лісогосподарським підприємствам, а також підприємствам, установам і організаціям, у яких створено спеціалізовані підрозділи для ведення лісового господарства, спеціального використання лісових ресурсів потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, тощо.

Враховано

Стаття 57. Використання земель лісового фонду
407.
Земельні ділянки лісового фонду із земель права державної і комунальної власності надаються у постійне користування спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, а також в оренду іншим підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи, для ведення лісового господарства, спеціального використання лісових ресурсів та для потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.
-715- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Статтю 67 після слова "державної" доповнити через кому словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено

1. Земельні ділянки лісового фонду за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування спеціалізованим державним або комунальним лісогосподарським підприємствам, а також на умовах оренди іншим підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи, для ведення лісового господарства, спеціального використання лісових ресурсів і для потреб мисливського господарства, для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо.


-716- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Н.д.Хазан В.Б. (Реєстр.картка №372)
Статтю 67 привести у відповідність до частини 2 статті 9 та статті 36 і інших Лісового кодексу України.
Відхилено


2. Порядок використання земель лісового фонду визначається законом.


717- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Статтю 67 доповнити положенням такого змісту: "Земельні ділянки лісового фонду у встановленому законодавством порядку можуть надаватись для розміщення і будівництва необхідних для державних потреб промислових, господарських та інших об'єктів, транспортних та інженерних комунікацій, спорудження яких без надання таких ділянок є неможливим".
Відхилено
-718- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
У статті 67 "Користування землями лісового фонду" замість слів "у постійне користування" вжити "у оренду". Вилучити фразу "в оренду".
Відхилено
-719- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 67 доповнити словами "… та інші об'єкти громадського призначення, які не чинять негативного впливу на земельні ділянки".

Відхилено
-720- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Статтю 67 після слів "спеціалізованим державним" доповнити словами "і комунальним"
Враховано-721- Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
Статтю 67 доповнити другим абзацом:
"В окремих випадках при забезпеченні протипожежних заходів, а також дотримання державних норм і правил, допускається вилучення земель лісового фонду у тимчасове користування для проведення геологознімальних, бурових та геолого-розвідувальних робіт, або в постійне користування для розміщення об'єктів промислового призначення".
Відхилено


408.
Стаття 68. Умови користування землями лісового фонду у разі припинення діяльності недержавних сільськогосподарських підприємств
-722- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 68 законопроекту - вилучити.

Враховано


409.
У разі припинення діяльності недержавних сільськогосподарських підприємств землі лісового фонду не підлягають поділу на відокремлені частки і використовуються спільно.
-723- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 68 викласти в такій редакції:
"У разі припинення діяльності недержавних сільськогосподарських підприємств право користування землями лісового фонду припиняється. Земельні ділянки переводяться до земель державної або комунальної власності і використовуються відповідно до статті 67 цього Кодексу".

Відхилено


410.
Глава 11. Землі водного фонду
-724- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Главу 11 викласти у редакції глави 24 альтернативного законопроекту.
Враховано

Глава 12. Землі водного фонду
411.
Стаття 69. Визначення земель водного фонду


Стаття 58. Склад земель водного фонду
412.
1. До земель водного фонду належать землі, зайняті:


1. До земель водного фонду належать землі, зайняті:
413.
а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами;


а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами;
414.
б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель віднесених до лісового фонду;
-725- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В підпункті б) пункту 1 статті 69 слова "крім земель віднесених до лісового фонду" - виключити
Враховано

б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм;
415.
в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;


в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них;
416.
г) береговими смугами водних шляхів.


г) береговими смугами водних шляхів.
417.
2. Для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, замулення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливання стоку вздовж річок, на територіях уздовж морів та навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони.
-726- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти пункти 2 та 3 статті 69 у наступній редакції:
"2. Землі в смугах відведення під гідротехнічні, інші водогосподарські споруди та канали надаються органам водного господарства та іншим організаціям для спеціальних потреб і використовуються ними для створення захисних насаджень, ремонту споруд, будівництва переправ, виробничих приміщень, складів, тощо.
3. Розміри охоронних зон, обмеження щодо використання землі та земельні сервітути визначаються проектами землеустрою". Далі за текстом п. 3

Враховано редакційно

2. Для створення сприятливого режиму водних об'єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визначаються за проектами землеустрою.
418.
3. Розміри водоохоронних зон та обмеження щодо використання їх земель визначаються проектами землеустрою. В межах населених пунктів розміри прибережних та берегових смуг визначаються з урахуванням існуючої забудови, режиму використання земель, визначених у відповідній містобудівній документації.
-727- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У пункті 3 статті 69 після слова "Розміри" додати слова "прибережних захисних смуг і"; після слова "визначаються" додати слова "Водним кодексом України та".

Відхилено
-728- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У статті 69 перше речення пункту 3 доповнити словами:"відповідно до Водного Кодексу України".
Відхилено


419.
Стаття 70. Право на землі водного фонду
-729- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 70 законопроекту викласти у наступній редакції:
Стаття 106. Власність на землі водного фонду.
1. Землі водного фонду можуть перебувати у власності держави, територіальних громад, громадян та юридичних осіб.
2. Громадянам та юридичним особам можуть передаватись із земель державної та комунальної власності у власність окремі невеликі (до 3 гектарів) рибогосподарські, протиерозійні, природні та штучні водойми, які входять до складу угідь недержавних сільськогосподарських підприємств, селянських (фермерських) і приватних господарств, а також окремі ділянки земель водного фонду, розташовані в межах існуючої забудови населених пунктів.
Порядок передачі у власність громадян і спільну власність юридичних осіб із земель державної і комунальної власності рибогосподарських, протиерозійних, природних та штучних водойм, а також окремих ділянок, земель водного фонду розташованих в межах існуючої забудови населених пунктів встановлюється законом.
3. Громадянам і юридичним особам можуть передаватися в оренду земельні ділянки у межах прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів для використання у відповідності до призначення. Вказані орендарі земельних ділянок зобов'язані дотримуватись встановленого режиму використання цих земель.
Враховано частково

Стаття 59. Право на землі водного фонду
420.
1. Землі водного фонду можуть перебувати у державній, комунальній і приватній власності.
-730- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
У статті 70: в пункті 1 слова "і приватній власності" вилучити;

Відхилено

1. Землі водного фонду можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.


-731- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
У статті 70 пункт 1 слово "приватної" замінити словом "колективної".

Відхилено
-732- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Пункти 1 і 2 статті 70 після слова "державної" доповнити через кому словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено
-733- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 70 пункт 1 слова "комунальній і приватній власності" замінити словами: "...комунальній власності і в користуванні".

Відхилено


421.
2. Громадянам та юридичним особам можуть передаватися із земель права державної та комунальної власності у власність замкнуті (до 3 гектарів) рибогосподарські, протиерозійні природні та штучні водойми, які входять до складу угідь недержавних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, а також окремі ділянки земель водного фонду, розташовані в межах населених пунктів.
-734- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
У статті 70 у пункті 2 вилучити слова "а також окремі ділянки земель водного фонду, розташовані в межах населених пунктів".

Враховано

2. Громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів). Власники на своїх земельних ділянках можуть у встановленому порядку створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми.


-735- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 2 статті 70 викласти в наступній редакції:
"Громадянам та юридичним особам можуть продаватись із земель права державної та комунальної власності замкнуті (до 3 гектарів) рибогосподарські, протиерозійні природні та штучні водойми, які входять до складу угідь недержавних сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, а також окремі ділянки земель водного фонду, розташовані в межах населених пунктів".
Враховано редакційно


422.
Порядок передачі у власність громадян та юридичних осіб із земель державної і комунальної власності рибогосподарських, протиерозійних природних та штучних водойм, а також окремих ділянок земель водного фонду, розташованих у межах населених пунктів, встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-736- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У частині другій пункту 2 статті 70 після слів "населених пунктів"; викласти в редакції: "встановлюються спільно спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань водних і земельних ресурсів".

Відхилено
-737- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У статті 70 частину другу пункту 2 вилучити.
Враховано
-738- Н.д.Безугла Л.Я. (Реєстр.картка №435)
У частині другій пункту 2 статті 70 слова "встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "встановлюються місцевими правилами забудови".
Відхилено
-739- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 70 пункт 2 у абзаці 2 слово "порядок" замінити на слово "умови".

Відхилено
-740- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 2 статті 70 доповнити такими словами: "за умов погодження органами водного господарства, містобудування та архітектури, санітарного нагляду та іншими зацікавленими службами."
Відхилено


423.
3. Громадяни та юридичні особи можуть створювати на земельних ділянках, які перебувають у їх власності, водойми, здійснювати будівництво, гідротехнічних та інших водогосподарських споруд і каналів.
-741- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Пункт 3 статті 70 доповнити словами "при наявності позитивних висновків органів державної виконавчої влади, уповноважених на здійснення відповідних державних експертиз";

Відхилено
-742- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
Пункт 3 статті 70 доповнити такими словами: "з обов'язковим проведенням державної екологічної експертизи та з дозволу органів виконавчої влади, що здійснюють контроль за використанням та охороною земель і вод";
Враховано частково


424.
4. У постійне користування державним водогосподарським організаціям землі водного фонду надаються для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані.
-743- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 4 статті 70 вилучити.

Відхилено

3. Державним водогосподарським організаціям за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування землі водного фонду для догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами тощо.
425.
5. В оренду із земель водного фонду надаються земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, а також для проведення науково-дослідних робіт.
-744- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Пункт 5 статті 70 доповнити словами "створення портових, причальних та інших споруд, пов'язаних з функціонуванням водного транспорту, будівництвом мостів, трубопроводів та інших лінійних комунікаційних об'єктів".

Відхилено

4. Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть надаватись на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо.


-745- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 5 статті 70 доповнити
"… розміщення об'єктів громадського призначення, які не чинять негативного впливу на земельні ділянки".

Відхилено


426.
6. Використання земель водного фонду здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони водних об'єктів від забруднення, засмічення та замулення, а також з додержанням державних норм і правил.
-746- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 70, пункт 6. Після слів "з урахуванням вимог" доповнити словом "законодавства", а слова ", а також з додержанням державних норм і правил" - вилучити.

Відхилено


5. Використання земельних ділянок водного фонду для рибальства здійснюється за згодою з їх власниками або за погодженням із землекористувачами.
427.
Стаття 71. Землі прибережних захисних смуг
747- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти назву статті 71 у наступному вигляді:
Стаття 107. Прибережні захисні смуги.
Враховано

Стаття 60. Прибережні захисні смуги
428.
1. З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.
-748- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У статті 71 в пункті 1 після слів "морів і навколо" додати слово "водойм", а слова "озер, водосховищ та інших водойм" замінити словами "озер, водосховищ, ставків"

Враховано частково

1. Вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності у межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.Відхилено


429.
2. Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) завширшки:
-749- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Стаття 71 пункт 2 - Розміри прибережних захисних смуг встановлюються відповідно вимогам Водного Кодексу, тому доцільно в цьому пункті не приводити Їх розміри, а послатися на відповідні статті Водного Кодексу;

Відхилено

2. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегам річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:
430.
а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектара - 25 метрів;
-750- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
В підпункті "а" пункту 2 внести такі зміни:
а) слова "ставків площею менш як 3 гектара - 25 метрів" замінити словами "водойм площею до 3 гектарів включно - 25 метрів";

Відхилено

а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менш як 3 гектара - 25 метрів;
431.
б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;
-751- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
В підпункті "б" пункту 2 внести такі зміни:
б) замість слів "водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектарів - 50 метрів" дати формулювання "та водойм площею понад 3 гектари - 50 метрів";

Відхилено

б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари - 50 метрів;
432.
в) для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.
-752- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
В підпункті "в" пункту 2 внести такі зміни:
в) слова "водосховищ на них та озер - 100 метрів" замінити словами "і водойм площею понад 100 гектарів - 100 метрів".
Відхилено

в) для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів.
При крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється.
433.
3. У межах населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється проектами землеустрою з урахуванням містобудівної документації.
-753- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 3 статті 71 доповнити словами "і існуючої забудови".

Відхилено

3. Розмір та межі прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюються за проектами землеустрою, а в межах населених пунктів з урахуванням містобудівної документації.


-754- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти пункти 3 та 4 статтю 71 у наступній редакції:
3. У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється у відповідності із проектами землеустрою з урахуванням конкретних умов, що склалися (до часу встановлення меж).
4. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна смуга. Розмір та межі прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюється проектами землеустрою у відповідності до порядку, визначеному законом.

Враховано частково


434.
4. Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів виділяється прибережна захисна смуга. Розмір та межі прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюються проектами землеустрою відповідно до порядку, встановленого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-755- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У пункті 4 після слів "відповідно до порядку встановленого" замінити текст на "спільно спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань водних і земельних ресурсів".

Відхилено
-756- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Друге речення пункту 4 статті 71 викласти в такій редакції: "Розмір та межі прибережних захисних смуг уздовж морів та навколо морських заток і лиманів встановлюються проектами землеустрою відповідно до закону".

Враховано частково

-757- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У кінці пункту 4 статті 71 слово "земельних" замінити словом "водних".

Відхилено
-758- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Доповнити главу новою статтею:
Статті 48. Водоохоронні зони.
1. З метою забезпечення охорони водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення та вичерпання, знищення водних рослин і тварин, а також зменшення впливу коливань водного стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ і інших водойм встановлюються водоохоронні зони.
2. В межах водоохоронних зон забороняються певні види діяльності, які можуть призвести до завдання шкоди водним об'єктам, навколо яких вони створені.
3. Правовий режим земель водоохоронних зон визначається законом.
4. Водоохоронні зони створюються за рішенням Кабінету Міністрів України.

Враховано частково
в інш. статтях

435.
Стаття 72. Обмеження господарської діяльності у прибережних захисних сугах уздовж річок, навколо водойм та на островах


Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах
436.
1. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.


1. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.
437.
2. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:


2. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:
438.
а) розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;


а) розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;
439.
б) зберігання та застосування пестицидів і добрив;


б) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

в) влаштування літніх таборів для худоби;

440.
в) влаштування літніх таборів для худоби;


г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних) в тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

441.
г) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;
-759- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Підпункт "г" пункту 2 статті 72 доповнити такими словами "(окрім водного транспорту)".
Відхилено


442.
ґ) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.


г') влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.
443.
3. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах будівництво об`єктів здійснюється лише у випадках, коли внаслідок здійснення такого будівництва не порушується природоохоронний режим, визначений законом, за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань водного господарства.
-760- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти пункт 3 статті 72 у наступній редакції:
3. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах будівництво об`єктів здійснюється за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань водного господарства та меліорації земель та державними органами з питань екології і лише, як виняток, у випадках, коли внаслідок здійснення цього будівництва не порушується природоохоронний режим, визначений законом.

Відхилено
-761- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 3 статті 72 вилучити та додати новий пункт такого змісту:
"Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах встановлюється законом".
Враховано
-762- Н.д.Песоцький М.Ф. (Реєстр.картка №449)
В кінці пункту 3 статті 72 додати "… та екологічної безпеки".

Відхилено
-763- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 3 статті 72 викласти у такій редакції "У межах прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах будівництво об'єктів допускається тільки у тих випадках, коли їх спорудження та експлуатація не спроможні негативно впливати на стан водних об'єктів, що повинно бути підтверджене висновками комплексної державної експертизи чи державної екологічної експертизи, проведеної незалежно від комплексної".

Відхилено
-764- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах будівництво об'єктів здійснюється за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань водного господарства, з дотриманням природоохоронного режиму, встановленого законом".

Відхилено


444.
4. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.
-765- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 72, пункт 4. У першому реченні після слів "не порушується її" доповнити словом "природоохоронний".
У другому реченні після слів "не відповідають встановленим" доповнити словом "законодавством".

Відхилено

3. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.
4. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах встановлюється законом.
445.
Стаття 73. Обмеження господарської діяльності у прибережних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах
-766- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Статтю 73 викласти в такій редакції:
"Обмеження господарської діяльності у прибережних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах встановлюються відповідно до Водного Кодексу України, зокрема в цих зонах забороняється …" (далі по тексту)
Відхилено

Стаття 62. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах
446.
У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах забороняється:


1. У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах забороняється:
447.
а) застосування стійких та сильнодіючих пестицидів;448.
б) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;


а) влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод;
449.
в) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод обсягом понад 1 кубічний метр на добу;
-767- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У статті 73 пункт "в" викласти в редакції: "в) влаштування фільтруючих вигребів для господарсько-побутових стічних вод".

Відхилено

б) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод обсягом понад 1 кубічний метр на добу;
450.
г) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів.
-768- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У статті 73 у пункті "г" виключити слова "та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів".

Відхилено

в) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів;
г) застосування сильнодіючих пестицидів.-769- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
До статті 73 додати пункт 2 такого змісту:
2. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах встановлюється законом.
Враховано

2. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах встановлюється законом.
451.
Стаття 74. Землі смуг відведення
-770- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 74 у наступній редакції:
Стаття 110. Смуги відведення.
1. Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на зрошувальних і осушувальних системах, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування.
2. Розміри смуг відведення та режим користування ними встановлюються за проектами землеустрою, які розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з державними органами з питань екології та природних ресурсів, з питань земельних ресурсів та з питань водного господарства.
3. Земельні ділянки в межах смуг відведення переважно надаються органам водного господарства та іншим організаціям для спеціальних потреб і можуть використовуватися ними для створення водоохоронних лісонасаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ, виробничих приміщень
Враховано частково

Стаття 63. Смуги відведення
452.
1. Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках виділяються земельні ділянки для смуг відведення з особливим режимом користування.


1. Для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем, гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і гребель на берегах річок виділяються земельні ділянки смуг відведення з особливим режимом використання.
453.
2. Розміри смуг відведення та режим користування ними визначаються згідно з проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються водокористувачами за погодженням з територіальними органами спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань земельних ресурсів та з питань водного господарства.
-771- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Стаття 74 пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Розміри смуг відведення та режим користування ними визначаються спеціальними проектами розробленими фаховими інститутами і затверджуються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань земельних ресурсів та з питань водного господарства."

Відхилено

2. Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку.
454.
3. Земельні ділянки в межах смуг відведення переважно надаються територіальним органам спеціально уповноваженого органу з питань водного господарства для спеціальних потреб і можуть використовуватися ними для створення водоохоронних насаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ, виробничих приміщень.
-772- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 3 статті 74 слова "територіальним органам спеціально уповноваженого органу з питань водного господарства" замінити словами "відділами або управліннями районних, обласних адміністрацій з питань водного господарства, відповідним республіканським комітетом Автономної Республіки Крим".

Відхилено

3. Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються для створення водоохоронних насаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ тощо.
455.
Стаття 75. Землі берегових смуг водних шляхів
-773- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 75 у наступній редакції:
Стаття 111. Берегові смуги водних шляхів.
1. На судноплавних водних шляхах за межами міст і селищ для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються берегові смуги.
2. Розміри берегових смуг водних шляхів та господарська діяльність на них визначаються згідно з проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються водокористувачами за погодженням із державними органами з питань екології та природних ресурсів, з питань земельних ресурсів та з питань водного господарства.
3. Порядок встановлення берегових смуг водних шляхів та користування ними визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
Враховано частково

Стаття 64. Берегові смуги водних шляхів
456.
1. На судноплавних водних шляхах за межами міст і селищ для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються берегові смуги.
-774- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 75, пункт 1. Після слів "межами міст" доповнити словом ",сіл".

Відхилено

1. На судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються берегові смуги.
457.
2. Розміри берегових смуг водних шляхів та господарська діяльність на них визначаються згідно з проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються водокористувачами за погодженням з територіальними органами спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань земельних ресурсів та з питань водного господарства.
-775- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У пункті 2 статті 75 після слів "водного господарства" додати слова "і судноплавства".

Відхилено

2. Розміри берегових смуг водних шляхів визначаються за проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку.


-776- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 2 статті 75 викласти в такій редакції:
"2. Розміри берегових смуг водних шляхів та господарська діяльність на них визначаються спеціальними проектами розробленими фаховими інститутами і затверджуються спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсні, з питань земельних ресурсів та з питань водного господарства."

Відхилено


458.
3. Порядок встановлення берегових смуг водних шляхів та користування ними визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
-777- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У пункті 3 статті 75 слова "екології та природних ресурсів" замінити словом "судноплавства".

Відхилено

3. Порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхів визначається Кабінетом Міністрів України.
459.
Стаття 76. Використання земель водного фонду для рибальства
-778- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 76 законопроекту викласти у наступній редакції:
Стаття 112. Використання земель водного фонду.
1. У постійне користування землі водного фонду надаються водогосподарським спеціалізованим організаціям, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані служби по догляду за водними об'єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами та підтриманню їх у належному стані.
2. У оренду органами виконавчої влади або місцевого самоврядування за погодженням із землекористувачами земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення та берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, інші водойми, болота і острови можуть надаватися підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян, релігійним організаціям, громадянам України, іноземним юридичним та фізичним особам для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, а також для проведення науково-дослідних робіт.
3. Використання земель водного фонду здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення та замулення, а також з додержанням правил архітектури планування приміських зон та санітарних вимог у порядку, що встановлюється законом.

Відхилено
-779- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту статтю 95:
Стаття 113. Використання земельних ділянок дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об`єктів.
1. На земельних ділянках дна річок, озер, водосховищ, морів та інших водних об'єктів можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи.
2. Місця і послідовність проведення зазначених робіт визначаються відповідно до проектів, що затверджуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відхилено
-780- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Статтю 76 викласти в такій редакції: "Землі водного фонду, в межах земельної ділянки, що перебуває у приватній власності використовуються власником особисто або іншими особами за їх згодою відповідно до закону".

Відхилено
-781- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Статтю 76 виключити.

Враховано


460.
1. Землі водного фонду, які перебувають у приватній власності використовуються власниками особисто або іншими особами за їх згодою відповідно до закону.461.
2. Використання особами берегів річок і водойм з метою вилову риби в межах прилеглих до них земельних ділянок, які перебувають у власності або в довгостроковій оренді громадян і юридичних осіб, здійснюється за їх письмовою згодою.
-782- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 76. Вилучити із пункту 2 слово "письмовою".

Відхилено


462.
3. Місця, дозволені для рибальства на землях права державної і комунальної власності, визначаються відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до закону.
-783- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Пункт 3 статті 76 після слова "державної" доповнити через кому "республіканської (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено


463.
Глава 12. Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення
-784- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти назву глави 14 у наступній редакції:
Глава 16. Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики та оборони.

Відхилено

Глава 13. Землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення


-785- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У назві глави 12 вилучити слова "та іншого призначення".

Відхилено


464.
Стаття 77. Склад земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення
-786- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 77 у наступній редакції:
Стаття 114. Склад земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики та оборони.
1. Землями промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики та оборони визнаються земельні ділянки, відведені в установленому порядку підприємствам, установам і організаціям для виконання відповідних завдань.
2. Правила використання земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики та оборони, а також правила встановлення зон з особливими умовами використання встановлюються законом.

Враховано частково

Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення


-787- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 77 викласти у редакції статті 158 альтернативного законопроекту.

Відхилено


465.
1. Землями промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, відведені в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для виконання відповідних завдань.
-788- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 77, пункт 1. Після слів "в установленому" доповнити словом "законодавством", а слова "виконання відповідних завдань" замінити словами "здійснення відповідної діяльності".

Враховано

1. Землями промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення визнаються земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності.
466.
2. Правила використання земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також правила визначення зон з особливими умовами використання встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-789- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 2 статті 77 слова "спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "відділами і управліннями районних і обласних державних адміністрацій з питань земельних ресурсів і відповідним республіканським комітетом Автономної Республіки Крим".

Відхилено

2. Порядок використання земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення встановлюється законом.


-790- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 2 статті 77 доповнити словами "за погодженням зі спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення".

Відхилено
-791- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 2 статті 77 викласти в такій редакції:
"Порядок використання земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, а також порядок визначення зон з особливими умовами використання встановлюється відповідними органами місцевого самоврядування відповідно до закону".

Враховано
-792- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У пункті 2 статті 77 слова "спеціально уповноваженим органам виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "відповідними органами виконавчої влади чи місцевого самоврядування на підставі місцевих правил забудови, а при Їх відсутності - генеральних планів; за межами населених пунктів - на підставі містобудівної документації реґіонального рівня (схем планування території районів)."

Відхилено
-793- Н.д.Безугла Л.Я. (Реєстр.картка №435)
Закінчення пункту 2 статті 77 замість" встановлюються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів " викласти в такій редакції "в межах населених пунктів - встановлюється місцевими правилами забудови, за межами населених пунктів - регіональними правилами забудови".


467.
Стаття 78. Землі промисловості
-794- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 78 у наступній редакції:
Стаття 115. Землі промисловості.
1. Землями промисловості визнаються землі, надані для розміщення і експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будинків, інших споруд.
2. Розміри і склад земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей, визначається відповідно до затверджених в установленому порядку державних норм і проектної документації, а відведення ділянок здійснюється з урахуванням черговості.
3. Надання земельних ділянок для розробки корисних копалин проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами і відновлення земель згідно затвердженому проекту рекультивації на раніше відпрацьованих площах в установлені терміни.
Додати до законопроекту статтю 116 наступного змісту:
Стаття 116. Власність на землі промисловості та їх використання.
1. Землі промисловості можуть належати юридичним особам та громадянам на праві власності, постійного користування та оренди.
2. Землі промисловості можуть використовуватися для розміщення та експлуатації промислових підприємств, а також для інших цілей, якщо це не створює обмежень для використання таких земель за основним цільовим призначенням.
3. Землі промисловості повинні використовуватися без нанесення шкоди прилеглим територіям через засмічення і забруднення промисловими відходами, скидання забруднених стічних вод, викидів шкідливих речовин в атмосферу та перенесення їх з шламосховищ, териконів тощо.
Враховано частково

Стаття 66. Землі промисловості
468.
1. Землями промисловості визнаються землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничо-добувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд.
-795- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 78 у абзаці першому пункту 1 слово "транспортних" виключити.
Відхилено

1. До земель промисловості належать землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничо-добувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд.


-796- Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
Пункт 1 статті 78 після слів "гірничо-добувних" доповнити "нафтогазовидобувних".
Відхилено

2. Землі промисловості можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
469.
Розміри і склад земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей, визначаються відповідно до затверджених в установленому порядку державних норм і проектної документації.
-797- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 78, частина 2, пункт1. Слова "затверджених в установленому порядку державних норм" замінити словами "вимог законодавства".

Відхилено

3. Розміри земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей, визначаються відповідно до затверджених в установленому порядку державних норм і проектної документації, а відведення земельних ділянок здійснюється з урахуванням черговості їх освоєння.
470.
2. Надання земельних ділянок для розробки корисних копалин проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами і відновлення земель згідно із затвердженим проектом рекультивації на раніше відпрацьованих площах в установлені строки.
-798- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 2. Після слів "в установленому" доповнити словом "законодавства", а текст "в установлені строки" - вилучити.

Враховано

4. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами проводиться після оформлення в установленому порядку прав користування надрами і відновлення земель згідно із затвердженим проектом рекультивації на раніше відпрацьованих площах в установлені строки.
471.
3. Землі промисловості можуть перебувати у громадян та юридичних осіб у постійному або тимчасовому користуванні на умовах оренди, а також у приватній власності, крім земель, що перебувають виключно у державній власності.
-799- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 78 пункт 3 викласти у такій редакції:
"3. Землі промисловості можуть перебувати у юридичних та фізичних осіб у їх власності, у постійному або тимчасовому користуванні або на умовах оренди".

Враховано частково
-800- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 3 статті 78 після слів "у громадян" доповнити словами: "як суб'єктів підприємницької діяльності…" (далі по тексту).

Відхилено
-801- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 78 доповнити пунктами 4,5 такого змісту:
"4. Землі промисловості можуть використовуватися лише за прямим призначенням, визначеним в проектах землеустрою та містобудівній документації.
5. Землі промисловості повинні використовуватися без нанесення шкоди прилеглим територіям через засмічення і забруднення промисловими відходами, скидання забруднених стічних вод, викидів шкідливих речовин в атмосферу та перенесення їх з шламосховищ, териконів тощо."

Враховано в інших статтях
-802- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункти 3,4 статті 78 викласти в такій редакції:
"Землі промисловості можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності. Землі промисловості, які перебувають у державній або комунальній власності можуть перебувати у постійному користуванні на умовах оренди у юридичних осіб або громадян. Право постійного користування насувається лише підприємствами, установами та організаціями, що належать до державної або комунальної власності.
4. Землі промисловості можуть використовуватися лише за прямим призначенням, визначеним у проектах розвитку промислових підприємств, а при відсутності таких, містобудівною документацією та проектами землеустрою розробленими на основі цієї документації."

Враховано частково
-803- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У статті 78 пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Землі промисловості можуть належати юридичним особам та громадянам на праві власності, постійного користування та оренди".

Враховано
-804- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 3 статті 78 викласти у наступній редакції:
"3. Землі промисловості можуть перебувати у громадян та юридичних осіб на умовах оренди, а також у приватній власності, крім земель, що перебувають виключно у державній власності".

Враховано частково
-805- Н.д.Тягнибок О.Я. (Округ №119)
Пункт 3 статті 78 викласти у наступній редакції:
"3. Землі промисловості можуть перебувати у громадян та юридичних осіб у тимчасовому користуванні на умовах оренди, а також у приватній власності, крім земель, що перебувають виключно у державній власності".

Враховано частково
-806- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
У пункті 3 статті 78 слова "тимчасовому користуванні на умовах оренди" замінити словами "в оренді"

Враховано

472.
Стаття 79. Землі транспорту
-807- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 79 у наступній редакції:
Стаття 117. Землі транспорту.
1. Землями транспорту визнаються землі, надані підприємствам і організаціям залізничного, автомобільного транспорту та дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту вдосконалення і розвитку об'єктів транспорту.
2. Землі транспорту можуть перебувати у власності держави, територіальних громад та юридичних осіб.
Враховано частково


Стаття 67. Землі транспорту
473.
1. Землями транспорту визнаються землі, надані в користування або власність підприємствам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту вдосконалення і розвитку об'єктів транспорту.
-808- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 79 пункт 1 доповнити реченням такого змісту:
"Земельні ділянки для зазначених цілей надаються в установленому законом порядку."

Відхилено

1. До земель транспорту належать землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту.
474.
2. Землі транспорту можуть перебувати у державній, комунальній або приватній власності.


2. Землі транспорту можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
475.
3. Землі транспорту повинні використовуватися лише за прямим призначенням без заподіяння шкоди прилеглим територіям шляхом здійснення викидів в атмосферу шкідливих речовин автотранспортом, нерегульованого концентрованого скидання талих і дощових вод, безпечного пропуску повеней, забруднення нафтопродуктами та внаслідок дії інших негативних факторів.
-809- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Стаття 79 пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Землі транспорту повинні використовуватися лише за прямим призначенням. При їх експлуатації необхідно запобігати заподіянню шкоди прилеглим територіям шляхом здійснення викидів в атмосферу шкідливих речовин автотранспортом, не регульованого концентрованого скидання талих і дощових вод, безпечного пропуску повеней, забруднення нафтопродуктами та в наслідок дії інших негативних факторів.";

Враховано в інших статтях
-810- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У статті 79 пункт 3 викласти в такій редакції:
"Землі транспорту повинні використовуватись без заподіяння шкоди прилеглим територіям шляхом наднормативного негативного впливу фізичних та хімічних факторів від об'єктів транспорту."

Відхилено


476.
4. У процесі проектування, будівництва та експлуатації залізничних і автомобільних шляхів забезпечується:
-811- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Абзац 1 пункту 4 викласти в такій редакції:
"У процесі проектування, будівництва та експлуатації об'єктів забезпечується:
а) захист від наднормативного негативного впливу на оточуюче середовище фізичних та хімічних факторів від об'єктів транспорту;
б) безпечний пропуск повеней під мостовими переходами;
в) створення захисних насаджень уздовж автомобільних та залізничних шляхів;
г) створення умов для безпечної міграції диких тварин (крім птахів на прилеглі до аеродрому території та над територією аеропорту)."

Відхилено
-812- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У пункті 4 статті 79 слово "забезпечується" замінити "необхідно передбачити".
Відхилено


477.
а) безпечне скидання на прилеглі території утворювання уздовж доріг потоків талих і дощових вод;
-813- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У статті 79 пункти 3-6 виключити.
Враховано


478.
б) безпечний пропуск повеней під мостовими переходами;479.
в) створення захисних насаджень уздовж автомобільних шляхів;480.
г) створення умов для безпечної міграції диких тварин.481.
5. Землі морського та річкового транспорту використовуються із забезпеченням охорони берегів від руйнування і прибережних смуг від забруднення.482.
6. Землі трубопровідного транспорту використовуються з додержанням правил безпечного проведення робіт на прилеглих територіях і безпечного проїзду через них.

-814- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту статтю 125 наступного змісту:
Стаття 125. Використання земель транспорту.
1. Землі транспорту можуть використовуватися лише за прямим призначенням без нанесення шкоди прилеглим територіям через викиди в атмосферу шкідливих речовин автотранспортом, нерегульований концентрований скид талих і дощових вод, забруднення нафтопродуктами та інших негативних факторів.
2. При проектуванні, будівництві і експлуатації залізничних і автомобільних шляхів забезпечується:
а) безпечне скидання на прилеглі території сконцентрованих вздовж доріг потоків талих і дощових вод;
б) безпечний пропуск повеней під мостовими переходами;
в) створення захисних насаджень вздовж автомобільних шляхів.
2. Землі морського та річкового транспорту використовуються з забезпеченням охорони берегів від руйнування і прибережних смуг від забруднення.
3. Землі трубопровідного транспорту використовуються із забезпеченням безпечного проведення робіт на прилеглих територіях і безпечного проїзду через них.
4. Порядок використання земель транспорту визначається законодавством України.
Враховано редакційно
в інших статтях


483.
Стаття 80. Землі залізничного транспорту
-815- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 80 у наступній редакції:
Стаття 118. Землі залізничного транспорту.
1. До земель залізничного транспорту належать землі під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; захисними і укріплюючими насадженнями, службовими, культурно-побутовими приміщеннями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту.
2. До складу земель залізничного транспорту входять землі, що прилягають до залізничного полотна та є смугою відведення залізниць. Смуги відведення залізниць надаються підприємствам залізничного транспорту у постійне користування.
3. Утримання смуг відведення залізниць у належному санітарному стані покладається на підприємства залізничного транспорту.

Враховано частково

Стаття 68. Землі залізничного транспорту


-816- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 80 викласти в такій редакції:
"Стаття 80. Землі залізничного транспорту
До земель залізничного транспорту належать землі під залізничним полотном та об'єктами його облаштування, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; захисними і укріплювальними насадженнями, службовими; підприємствами залізничного транспорту по ремонту рухомого складу і виробництву залізобетонних шпал та спецконструкцій; службовими, побутовими приміщеннями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту та його обслуговування."
Враховано частково


484.
1. До земель залізничного транспорту належать землі під залізничним полотном та об'єктами його облаштування, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; захисними та укріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими приміщеннями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту.
-817- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
До статей 80-87.
Для всіх перелічених земель можливо буде достатньо визначити земельний сервітут, зокрема для ліній електропередач, ліній зв'язку, електротранспорту, трубопроводів, і т.ін.

Враховано частково

До земель залізничного транспорту належать землі смуг відведення залізниць під залізничним полотном та його облаштуванням, станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації; захисними та укріплювальними насадженнями; службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту.
485.
2. До складу земель залізничного транспорту входять землі, що прилягають до залізничного полотна, є смугою відведення залізниць і надаються їм у користування відповідно до законодавства.
-818- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 80, пункт 2. Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону".

Відхилено
-819- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 80 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Землі залізничного транспорту у смузі відведення повинні утримуватися в належному санітарному стані".

Відхилено
-820- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину 2 статті 80 вилучити.
Враховано


486.
Стаття 81. Землі морського транспорту
-821- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Викласти статтю 81 у наступній редакції:
"Стаття 81. Землі морського транспорту
1. До земель морського транспорту належать зем-лі (крім намитих, насипаних або створених із застосуванням інших гідротехнічних технологій за рахунок портів площі) під:
а) морськими портами з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об'єктами загально-портового і комплексного обслуговування флоту;
б) гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовими приміщеннями та іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт.
2. Намиті, насипані або створені із застосуванням інших гідротехнічних технологій за рахунок портів площі не є об'єктом землеволодіння та землекористування і відносяться до основних фондів портів.
3. Проекти будівництва об'єктів на підходах до портів (каналів) мостових, кабельних і повітряних переходів, водозабірних та інших об'єктів, а також проекти будівництва радіосистеми у зоні радіонавігаційних об'єктів погоджуються з адміністрацією портів.
Враховано частково

Стаття 69. Землі морського транспорту
487.
1. До земель морського транспорту належать землі під:


1. До земель морського транспорту належать землі під:
488.
а) морськими портами з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об'єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту;


а) морськими портами з набережними, майданчиками, причалами, вокзалами, будівлями, спорудами, устаткуванням, об'єктами загальнопортового і комплексного обслуговування флоту;
489.
б) гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовими приміщеннями та іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт.


б) гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки, судноремонтними заводами, майстернями, базами, складами, радіоцентрами, службовими та культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, що обслуговують морський транспорт.
490.
2. До земель морського транспорту також належать території, насипані або намиті в акваторії за кошти портів.
-822- Н.д.Калінчук В.А. (Округ №143)
Вилучити пункт 2 статті 81.
Враховано


491.
3. Проекти будівництва об'єктів на підходах до портів (каналів) мостових, кабельних і повітряних переходів, водозабірних та інших об'єктів, а також проекти будівництва радіосистеми у зоні радіонавігаційних об'єктів погоджуються з адміністрацією портів.
-823- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 3 статті 81 замість слів "Проекти будівництва об'єктів" замінити на слово "Спорудження", далі за текстом

Відхилено

2. На підходах до портів (каналів), мостових, кабельних і повітряних переходів, водозабірних та інших об'єктів у відповідності до закону можуть встановлюватись обмеження у використанні земель.
492.
Стаття 82. Землі річкового транспорту


Стаття 70. Землі річкового транспорту
493.
1. До земель річкового транспорту належать землі зайняті:
-824- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 1 статті 82 слово "зайняті" замінити на слово "під".

Враховано

До земель річкового транспорту належать землі під:
494.
а) портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затоками з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують річковий транспорт;


а) портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затонами з усіма технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують річковий транспорт;
495.
б) пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами;


б) пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами;
496.
в) судноплавними каналами, судноплавними, енергетичними та гідротехнічними спорудами, службово-технічними будівлями;


в) судноплавними каналами, судноплавними, енергетичними та гідротехнічними спорудами, службово-технічними будівлями;
497.
г) берегоукріплювальними спорудами й насадженнями;


г) берегоукріплювальними спорудами й насадженнями;
498.
ґ) вузлами зв'язку, радіоцентрами і радіостанціями;


ґ) вузлами зв'язку, радіоцентрами і радіостанціями;
499.
д) будівлями, береговими навігаційними знаками та іншими спорудами для обслуговування водних шляхів, судноремонтними заводами, ремонтно-експлуатаційними базами, майстернями, судноверф'ями, відстойно-ремонтними пунктами, складами, матеріально-технічними базами, інженерними мережами, службовими та культурно-побутовими приміщеннями, іншими об'єктами, що забезпечують роботу річкового транспорту.


д) будівлями, береговими навігаційними знаками та іншими спорудами для обслуговування водних шляхів, судноремонтними заводами, ремонтно-експлуатаційними базами, майстернями, судноверф'ями, відстойно-ремонтними пунктами, складами, матеріально-технічними базами, інженерними мережами, службовими та культурно-побутовими будівлями, іншими об'єктами, що забезпечують роботу річкового транспорту.
500.
2. Для проведення робіт, пов'язаних із судноплавством і сплавом на внутрішніх водних шляхах поза населеними пунктами, виділяється в установленому порядку берегова смуга.
-825- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти пункт 2 статті 82 у наступній редакції:
2. Для робіт, пов'язаних із судноплавством і сплавом на внутрішніх водних шляхах, поза населеними пунктами, виділяється у встановленому порядку берегова смуга. Землі берегової смуги можуть знаходитись у користуванні громадян та юридичних осіб.

Враховано в інш. ст.


501.

-826- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 82, пункт 2. Після слів "в установленому" доповнити словом "законодавством".

Відхилено
-827- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 2 статті 82 виключити.
Враховано


502.
Стаття 83. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства
-828- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 83 законопроекту викласти у наступному вигляді:
Стаття 121. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства.
1. До земель автомобільного транспорту належать землі під спорудами і устаткуванням енергетичного, гаражного й паливнороздавального господарства, автовокзалами, автостанціями, лінійними виробничими спорудами, службово-технічними будівлями, станціями технічного обслуговування, автозаправними станціями, автотранспортними, транспортно-експедиційними підприємствами, авторемонтними заводами, базами, вантажними дворами, майданчиками контейнерними та для перечеплення, службовими та культурно-побутовими приміщеннями й іншими об'єктами, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.
2. До земель дорожнього господарства належать землі, надані в користування або концесію під проїзну частину, узбіччя, земляне полотно, декоративне озеленення, резерви, кювети, мости, тунелі, транспортні розв'язки, водопропускні споруди, підпірні стінки, смуги відведення і розташовані в їх межах інші дорожні споруди та обладнання.
3. До складу земель дорожнього господарства входять також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об'їзні дороги, паромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об'єкти служби дорожнього сервісу;
в) будинки (в тому числі жилі) та споруди дорожньої служби з виробничими базами;
г) захисні насадження.
4. Землі, що знаходяться під автомобільними дорогами загального користування і їх спорудами, надаються дорожнім організаціям у користування або концесію відповідно до чинного законодавства.
Враховано частково

Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього господарства
503.
1. До земель автомобільного транспорту належать землі під спорудами та устаткуванням енергетичного, гаражного і паливороздавального господарства, автовокзалами, автостанціями, лінійними виробничими спорудами, службово-технічними будівлями, станціями технічного обслуговування, автозаправними станціями, автотранспортними, транспортно-експедиційними підприємствами, авторемонтними заводами, базами, вантажними дворами, майданчиками контейнерними та для перечеплення, службовими та культурно-побутовими приміщеннями й іншими об'єктами, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.


1. До земель автомобільного транспорту належать землі під спорудами та устаткуванням енергетичного, гаражного і паливороздавального господарства, автовокзалами, автостанціями, лінійними виробничими спорудами, службово-технічними будівлями, станціями технічного обслуговування, автозаправними станціями, автотранспортними, транспортно-експедиційними підприємствами, авторемонтними заводами, базами, вантажними дворами, майданчиками контейнерними та для перечеплення, службовими та культурно-побутовими будівлями й іншими об'єктами, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.
504.
2. До земель дорожнього господарства належать землі, надані в користування або концесію проїзної частини, узбіччя, земляне полотно, декоративне озеленення, резерви, кювети, мости, тунелі, транспортні розв'язки, водопропускні споруди, підпірні стінки, смуги відведення і розташовані в їх межах інші дорожні споруди та обладнання.
-829- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 2 статті 83 викласти у такій редакції:
"2. До земель автомобільних доріг належать землі надані в постійне користування під автомобільні дороги, які разом з мостами, тунелями, транспортними розв'язками, водо-пропускними спорудами, кюветами, резервами, підпірними стінками та іншими спорудами і обладнанням, а також декоративними та захисними насадженнями створюють смугу відводу автомобільних доріг".

Враховано частково

2. До земель дорожнього господарства належать землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожними спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
505.
3. До складу земель дорожнього господарства входять також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, які забезпечують функціонування автомобільних доріг.
-830- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 3 статті 83 викласти в такій редакції:
"3. До складу земель дорожнього господарства входять також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщенні споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
- паралельні об'їзні дороги, паромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди;
- майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об'єкти служби дорожнього сервісу;
- будинки (в тому числі жилі) та споруди дорожньої служби з виробничими базами;
- захисні насадження тощо".
Враховано

а) паралельні об'їзні дороги, паромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об'єкти служби дорожнього сервісу;
в) будинки (в тому числі жилі) та споруди дорожньої служби з виробничими базами;
г) захисні насадження.
506.
Стаття 84. Землі авіаційного транспорту


Стаття 72. Землі авіаційного транспорту
507.
До земель авіаційного транспорту належать землі, зайняті:


1. До земель авіаційного транспорту належать землі, під:
508.
а) аеропортами, аеродромами, відокремленими спорудами (об'єктами управління повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очисними та іншими спорудами), службово-технічними територіями з будівлями та спорудами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту;


а) аеропортами, аеродромами, відокремленими спорудами (об'єктами управління повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очисними та іншими спорудами), службово-технічними територіями з будівлями та спорудами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту;
509.
б) вертольотними станціями, включаючи вертольотодроми, службово-технічними територіями з усіма будівлями та спорудами;


б) вертольотними станціями, включаючи вертольотодроми, службово-технічними територіями з усіма будівлями та спорудами;
510.
в) ремонтними заводами цивільної авіації, аеродромами, вертольотодромами, гідроаеродромами та інші майданчиками для експлуатації повітряних суден;


в) ремонтними заводами цивільної авіації, аеродромами, вертольотодромами, гідроаеродромами та іншими майданчиками для експлуатації повітряних суден;
511.
г) службовими об'єктами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.
-831- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
До статті 84 додати пункт 2 наступного змісту:
2. Землі авіаційного транспорту можуть знаходитись у власності держави, територіальних громад та юридичних осіб. Юридичні особи можуть користуватися землями авіаційного транспорту на праві оренди.
Враховано частково
в ст.67

г) службовими об'єктами, що забезпечують роботу авіаційного транспорту.


-832- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Додати до статті 84 пункт 2 такого змісту:
"2. На приаеродромній території відповідно до закону запроваджується особливий режим використання земель".
Враховано

2. На приаеродромній території відповідно до закону запроваджується особливий режим використання земель.
512.
Стаття 85. Землі трубопровідного транспорту


Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту
513.
До земель трубопровідного транспорту належать земельні ділянки під наземними і підземними нафтопроводами, газопроводами, аміакопроводами та іншими продуктопроводами, водоводами, іншими трубопроводами та їх облаштуванням з усіма будівлями і спорудами, що їх обслуговують.
-833- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У статті 85 замість слова "належить" використати слово "відносяться".

Відхилено

1. До земель трубопровідного транспорту належать земельні ділянки надані під наземні і надземні трубопроводи та їх споруди, а також наземні споруди підземних трубопроводів.


-834- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 85 слова "і підземними нафтопроводами" виключити.

Враховано

2. Уздовж наземних і підземних трубопроводів встановлюються охоронні зони.


-835- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
В статті 85 слова "підземними нафтопроводами" замінити словами "над підземними нафтопроводами".
Відхилено
-836- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Доповнити статтю 85 пунктом 2:
2. Уздовж наземних і підземних трубопроводів встановлюються охоронні зони.
Враховано


514.
Стаття 86. Землі міського електротранспорту


Стаття 74. Землі міського електротранспорту
515.
До земель міського електротранспорту належать землі під відокремленими трамвайними коліями та їх облаштуванням, коліями і станціями фунікулерів, канатними дорогами, ескалаторами, трамвайно-тролейбусними депо, вагоноремонтними заводами, спорудами енергетичного і колійного господарства, сигналізації і зв'язку, службовими і культурно-побутовими приміщеннями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи міського електротранспорту.
-837- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
У статті 86 після слів "трамвайними коліями та їх облаштуванням" додати слово "метрополітеном".
Враховано

До земель міського електротранспорту належать землі під відокремленими трамвайними коліями та їх облаштуванням, метрополітеном, коліями і станціями фунікулерів, канатними дорогами, ескалаторами, трамвайно-тролейбусними депо, вагоноремонтними заводами, спорудами енергетичного і колійного господарства, сигналізації і зв'язку, службовими і культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи міського електротранспорту.
516.
Стаття 87. Землі зв'язку


Стаття 75. Землі зв'язку
517.
1. Землями зв'язку визнаються земельні ділянки, надані у власність або користування підприємствам та організаціям, що здійснюють експлуатацію повітряних і кабельних телефонно-телеграфних ліній та супутникових засобів зв'язку.
-838- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 1 статті 87 після слів "що здійснюють" доповнити словами "будівництво чи".

Відхилено

1. До земель зв'язку належать земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку.


-839- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 1 статті 87 після слова "підприємствам" доповнити словом "установам".

Відхилено
-840- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У статті 87 пункт 2 вилучити та додати нові пункти 2, 3 наступного змісту:
2. Землі зв'язку можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
3. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв'язку, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо випромінювальних споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній встановлюються охоронні зони.
Враховано

2. Землі зв'язку можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
518.
2. Організаціям, що здійснюють будівництво та експлуатацію повітряних і кабельних телефонно-телеграфних ліній зв'язку, надаються земельні ділянки відповідно до діючих норм і затверджених проектів на будівництво, а також надаються на орендних умовах земельні ділянки, необхідні для тимчасового користування під час здійснення будівництва та експлуатації цих об'єктів.
-841- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 2 статті 87 слова "під час" замінити на слова " в період".

Відхилено

3. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв'язку, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо випромінювальних споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній встановлюються охоронні зони.


-842- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 2 на початку доповнити словами "Підприємствам, установам та " (далі за текстом).

Відхилено
843- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до статті 87 пункт 3 наступного змісту:
3. Використання земель зв`язку здійснюється у відповідності до чинного законодавства
Відхилено
-844- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 87 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Використання земель зв'язку здійснюється у відповідності до проектів землеустрою і дотримання обмежень та земельних сервітутів".

Відхилено


519.
Стаття 88. Землі енергетичної системи


Стаття 76. Землі енергетичної системи
520.
1. Землями енергетичної системи визнаються землі, надані в користування підприємствам та організаціям (атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця та інших джерел) для забезпечення вироблення електроенергії і транспортування її до користувача.
-845- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 1 статті 88 викласти у наступній редакції:
1. Землями енергетичної системи визнаються землі, надані в користування підприємств і організацій для забезпечення виробітку електроенергії (атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця та інших джерел) і транспортуванні її до користувача.

Враховано частково

1. Землями енергетичної системи визнаються землі, надані під електрогенеруючі об'єкти (атомні, теплові, гідроелектростанції, електростанції з використанням енергії вітру і сонця та інших джерел) і транспортування електроенергії до користувача.


-846- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 88, пункт 1. Після слова "підприємствам" доповнити словом ", установам".
Відхилено


521.
2. Землі енергетичної системи використовуються лише за прямим призначенням без заподіяння шкоди прилеглим територіям через викиди шкідливих речовин в атмосферу, скидання стічних вод, негативну дію золовідвалів, забруднення і засмічення відходами виробництва.
-847- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У статті 88 пункти 2, 3 вилучити та додати новий пункт 2 такого змісту:
2. Землі енергетичної системи можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
Враховано

2. Землі енергетичної системи можуть перебувати у державній, комунальній та приватній власності.
522.
3. Організаціям, що здійснюють будівництво та експлуатацію об'єктів енергетичної системи, надаються земельні ділянки відповідно до діючих норм і затверджених проектів на будівництво, а також надаються на орендних умовах земельні ділянки для тимчасового користування під час здійснення будівництва та експлуатації повітряних і кабельних ліній електропередачі.
-848- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 3 статті 88 замінити слова "під час здійснення" на слова "в період".

Відхилено
-849- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 3. На початку доповнити словами "Підприємствам, установам та " (далі за текстом).

Відхилено


523.
4. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній електропередачі встановлюються охоронні зони.
-850- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 4 статті 88 - виключити.

Відхилено

3. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній електропередачі встановлюються охоронні зони.


-851- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 4. У другому реченні після слова "встановленими" доповнити словом "законодавством".

Відхилено


524.
Використання земель у межах охоронних зон проводиться з обмеженнями, встановленими для цих зон.
-852- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нову статтю наступного змісту:
Стаття 128. Використання земель енергетичної системи.
1. При проектуванні, будівництві і експлуатації об'єктів енергетичної системи забезпечується:
а) впровадження безвідходних і маловідходних технологій на теплових електростанціях з метою недопущення забруднення прилеглих територій через викиди шкідливих речовин в атмосферу та зменшення площ, зайняття земель для золовідвалів і захоронення відпрацьованих відходів АЕС та їх негативного впливу на прилеглі території;
б) перехід на підземне кабельне транспортування електроенергії з метою зниження витрат на її випромінення та негативного впливу на людей, навколишнє середовище і поліпшення умов для використання земель, на яких створені електромережі.
2. Вздовж повітряних і підземних кабельних ліній електропередачі встановлюються охоронні зони.
3. Використання земель в межах зон проводиться з обмеженнями, встановленими для цих зон.
4. Порядок використання земель енергетичної системи встановлюється чинним законодавством.

Враховано частково


525.
Стаття 89. Землі для потреб оборони
-853- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 89 у наступній редакції:
Стаття 129. Землі оборони.
Землями оборони визнаються землі, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств і організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і внутрішніх військ, що виконують завдання по охороні і безпеці.

Враховано частково

Стаття 77. Землі оборони
526.
1. Землями для потреб оборони визнаються землі, надані для розміщення військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і внутрішніх військ, що виконують завдання із забезпечення охорони і безпеки держави.


1. Землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань і внутрішніх військ, створених відповідно до законодавства України.


-854- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Редакцію пункту 2 статті 89 замінити наступною:
2. Землі оборони можуть перебувати у державній та комунальній власності.
Пункт 4 виключити.
Враховано

2. Землі оборони можуть перебувати у державній та комунальній власності.
527.
2. Земельні ділянки, надані для потреб оборони, можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам для сільськогосподарського та інших видів використання.
-855- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Стаття 89, пункт 2 вилучити.

Враховано
-856- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Із статті 89 виключити пункт 2; пункти 3-5 вважати відповідно пунктами 2-4.

Враховано

528.
3. Навколо військових та інших оборонних об'єктів з метою забезпечення безпеки населення і створення необхідних умов для їх експлуатації у разі необхідності створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування, в межах яких запроваджується особливий правовий режим використання земель.
-857- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 3. Текст "з метою забезпечення безпеки населення і створення необхідних умов для їх експлуатації у разі необхідності створюються" замінити словами "можуть створюватись".

Відхилено

3. Навколо військових та інших оборонних об'єктів у разі необхідності створюються захисні, охоронні та інші зони з особливими умовами користування.
529.
4. Режим використання та охорони земель оборони, в частині додержання вимог для забезпечення безпеки населення в захисних, охоронних та інших зонах, встановлюється проектами землеустрою за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань оборони.
-858- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Пункт 4 Статті 89 в кінці слово "оборони" замінити словами "земельних ресурсів".

Відхилено
-859- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У пункті 4 статті 88 абзац другий викласти в такій редакції:
"Землі в межах цих зон у власників землі та землекористувачів не вилучаються, а використовуються з обмеженнями, встановлених для цих зон".

Відхилено


530.
5. Порядок використання земель оборони встановлюється законом.
-860- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нову статтю н наступного змісту:
Стаття 130. Використання земель оборони.
1. Порядок використання земель оборони встановлюється законодавством України.
2. Земельні ділянки, надані для потреб оборони, можуть передаватися в оренду громадянам і юридичним особам для сільськогосподарського та інших видів використання, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міською, державними адміністраціями за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань оборони.
3. Навколо військових та ряду інших оборонних об'єктів з метою забезпечення безпеки населення і створення необхідних умов для їх експлуатації при необхідності створюються заборонні зони, в межах яких вводиться особливий порядок використання земель.
Враховано частково

4. Порядок використання земель оборони встановлюється законом.
531.
Стаття 90. Землі радіомовлення і телебачення
-861- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 90 вилучити, врахувавши її положення в інших статтях.
Враховано


532.
1. Землями радіомовлення і телебачення визнаються землі, надані у власність або користування організаціям для розміщення та експлуатації радіо- і телецентрів, радіорелейних та ретрансляційних, кабельних та інших ліній, а також об`єктів для їх обслуговування.
-862- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 90, пункт 1. Після слів "або користування" доповнити словами "підприємствам, установам,".

Відхилено
-863- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
У пункті 1 статті 90 замість "або користування" вжити "або оренди".

Відхилено


533.
2. Організаціям, що здійснюють будівництво та експлуатацію радіо- і телецентрів, радіорелейних та ретрансляційних, кабельних та інших ліній, а також об`єктів для їх обслуговування, можуть надаватися на умовах оренди земельні ділянки на період будівництва та експлуатації цих об`єктів.
-864- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 2. На початку доповнити текстом "Підприємствам, установам," (далі за текстом).

Відхилено


534.
3. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній радіомовлення і телебачення, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо випромінювальних споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній встановлюється охоронна зона. Землі в межах цих зон у власників землі та землекористувачів не вилучаються, а використовуються з обмеженнями, що встановлюються проектами землеустрою, затвердженими в установленому порядку.
-865- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 3. Друге речення після слів "в установленими" доповнити словом "законодавством".
.
Відхилено
-866- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У статті 90 перше речення пункту 3 доповнити словами "з обмеженнями визначеними за проектами відповідних фахівців та затвердженими в установленому порядку". Друге речення виключити
Відхилено
-867- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 3 статті 90 викласти у наступній редакції:
3. Вздовж повітряних і підземних кабельних ліній електропередачі, що проходять поза населеними пунктами, а також навколо випромінюючих споруд телерадіостанцій та радіорелейних ліній встановлюється охоронна зона. Землі в межах цих зон у власників землі та землекористувачів не вилучаються, а використовуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Враховано частково
в ст.112-868- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нові статті наступного змісту:
Стаття 132. Землі з розвіданими родовищами корисних копалин.
1. Землями з розвіданими родовищами корисних копалин визнаються земельні ділянки, в межах яких розміщуються корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення, в тому числі і техногенні.
2. До складу земель з розвіданими родовищами корисних копалин відносяться земельні ділянки в межах яких є нагромадження мінеральних речовин в надрах, в джерелах вод, газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання придатні для промислового використання, а також земельні ділянки з техногенними родовищами корисних копалин - місцями, де накопичилися відходи видобутку, збагачення та переробки мінеральної сировини, запаси яких оцінені і мають промислове значення.
3. Надання земельних ділянок для добування і переробки корисних копалин проводиться в порядку, встановленому цим Кодексом.

Відхилено
Стаття 133. Порядок використання земель з розвіданими родовищами корисних копалин.
1. Земельні ділянки з розвіданими родовищами корисних копалин можуть надаватися для добування корисних копалин лише після одержання гірничих відводів.
2. Власники земель та землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів (ліцензій) та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торфу загальною глибиною розробки до двох метрів.
3. Користувачі надр зобов'язані приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в попередній стан, або стан, придатний для подальшого їх використання у суспільних потребах.

Відхилено
-869- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Розділ І доповнити статтею 91"Землі запасу":
"Стаття 91. Землі запасу.
1. Землями запасу визнаються всі землі, не передані у власність або не надані у оренду.
2. Землі запасу перебувають у віданні сільських, селищних, районних, міських, в адміністративному підпорядкуванні яких є район, рад народних депутатів і призначаються для продажу або надання в оренду, переважно для сільськогосподарських потреб".

Враховано редакційно
в ст. 19,83

535.
РОЗДІЛ ІІ. НАБУТТЯ, ОБМЕЖЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
-870- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Вилучити з законопроекту розділ ІІ, врахувавши основні положення статей в інших розділах.

Враховано


536.
Глава 13. Набуття права на землю537.
Стаття 91. Набуття права власності на земельну ділянку
-871- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 91 вилучити.
Враховано


538.
Право власності на земельну ділянку набувається громадянами та юридичними особами, територіальними громадами сіл, селищ, міст, державою виключно відповідно до цього Кодексу.
-872- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Статтю 91 після слова "міст" доповнити через кому словами "Автономної Республіки Крим".

Відхилено


539.
Стаття 92. Набуття права на земельну ділянку за набувальною давністю
-873- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 92 законопроекту виключити.
Відхилено

Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність)


-874- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 92 викласти в новій редакції:
"Стаття 93. Набуття права на земельну ділянку за набувальною давністю
1.Громадянин або юридична особа України, яка добросовісно, відкрито і безперервно користується земельною протягом 10 років має право на передачу їй такої земельної ділянки у власність чи оренду.
2. Відповідний орган державної влади чи місцевого самоврядування, у віданні якого знаходиться земельна ділянка, зобов'язаний у триденний термін після подання заяви про набуття права на земельну ділянку за набувальною давністю прийняти рішення про передачу земельної ділянки у власність чи в оренду на підставі набувальної давності.
3. Відмова від передачі земельної ділянки на підставі набувальної давності допускається лише у випадку, якщо така земельна ділянка належить до земель, що перебувають виключно у державній власності.
4. Набуття права на земельну ділянку за набувальною давністю відносно земель, що перебувають у приватній власності, здійснюється за згодою власника земель.
5. Усі спори, що виникають при набутті права на земельну ділянку за набувальною давністю, вирішуються у суді."

Враховано частково
-875- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Виключити статтю 92.
Відхилено

540.
Громадянин чи юридична особа України, яка добросовісно, відкрито і безперервно користується земельною ділянкою протягом 15 років (набувальна давність) може набувати право власності або право оренди цієї ділянки за згодою власника.
-876- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 92 викласти в такій редакції:
Стаття 137. Набуття права власності на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність).
1. Громадянин або юридична особа України, яка добросовісно, відкрито і безперервно користується земельною ділянкою протягом 15 років, але не має документів, які б свідчили про наявність у такої особи прав на землю, може вимагати передачі їй такої земельної ділянки у власність (юридична особа - у володіння і користування), якщо інший громадянин, юридична особа, орган місцевого самоврядування чи державної влади не доведуть, що земельна ділянка належить їм на праві власності і передана громадянинові чи юридичній особі, які використовують її, у тимчасове користування.
2. Рішення про передачу права на земельну ділянку громадянину чи юридичній особі України на підставі набувальної давності приймається відповідним органом місцевого самоврядування, у віданні якого знаходиться земельна ділянка.
Враховано редакційно

1. Громадянин, який добросовісно, відкрито і безперервно користується земельною ділянкою протягом 15 років, але не має документів, які б свідчили про наявність у нього прав на цю земельну ділянку може звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. Розмір цієї земельної ділянки встановлюється у межах норм, визначених цим Кодексом.


-877- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 92 доповнити такими словами: "та за рішенням відповідного органу державної влади в рамках його компетенції після встановлення меж земельних ділянок в натурі".

Відхилено
-878- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 92 доповнити "… в порядку відведення за погодженням спеціально уповноважених органів".

Відхилено

2. Передача земельної ділянки у власність або користування громадянина на підставі набувальної давності здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом.
541.
Стаття 93. Набуття права на земельну ділянку за договором довічного утримання
-879- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 93 викласти в такій редакції:
Стаття 158. Набуття права власності, а також права володіння і користування на земельну ділянку за договором довічного утримання.
1.Громадянин-власник земельної ділянки, наданої для будівництва й обслуговування житлового будинку і господарських будівель, ведення фермерського чи селянського господарства, садівництва, гаражного або дачного будівництва може укласти з іншим громадянином (утримувачем) договір про довічне утримання, відповідно до якого утримувач зобов'язується довічно утримувати громадянина-власника земельної ділянки за умови переходу до утримувача права власника, а також права володіння і користування на земельну ділянку після смерті власника, а громадянин-власник земельної ділянки зобов'язується не відчужувати зазначену земельну ділянку на користь третіх осіб.
2.Право власності та право володіння і користування на земельну ділянку, яка є предметом договору довічного утримання, переходить до утримувача після смерті громадянина-власника цієї ділянки.
Відхилено
-880- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 93 вилучити.
Враховано


542.
1. У разі переходу права власності на будинок або його частину від однієї особи до іншої за договором довічного утримання право на земельну ділянку переходить на тих самих умовах, на яких вона належала попередньому власнику.
-881- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 1 статті 93 доповнити словами: "в порядку, передбаченому цим Кодексом".

Відхилено


543.
2. Земельна ділянка, вільна від будівель і споруд, може виступати як об`єкт у договорі довічного утримання.544.
Стаття 94. Виникнення права власності та права постійного користування земельною ділянкою
-882- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 94 викласти у наступній редакції:
"Стаття 94. Виникнення права власності.
1. Право власності земельною ділянкою виникає після її державної реєстрації.
2. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється після встановлення землевпорядними організаціями меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і оформлення державного акта на право власності на землю.
3. Використання земельної ділянки до державної реєстрації забороняється".

Враховано редакційно

Стаття 125. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою


-883- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 94 викласти в такій редакції:
Стаття 142. Момент виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.
1. Право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після державної реєстрації земельної ділянки та одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує відповідно право власності чи право постійного користування.
2. Право оренди земельної ділянки виникає після державної реєстрації договору оренди землі.
3. Використання земельної ділянки до її державної реєстрації та одержання документів, що посвідчує право на неї, або до державної реєстрації договору оренди землі, забороняється.
Враховано частково
-884- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Викласти ст. 94 в редакції:
"Стаття 94. Виникнення права власності та права користування земельною ділянкою.
Право власності, право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникає після її державної реєстрації, яка проводиться місцевими органами земельних ресурсів.
Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється після встановлення землевпорядними організаціями меж земельної ділянки в натурі і оформлення державного акту на право власності на землю чи право постійного користування землею або договору оренди земельної ділянки".

Враховано частково

545.
1. Право власності або право постійного користування земельною ділянкою виникає після її державної реєстрації.


1. Право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації.
546.
2. Державна реєстрація земельної ділянки здійснюється після встановлення землевпорядними організаціями меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) і оформлення державного акта на право власності на землю чи право постійного користування землею.
-885- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 94, пункт 2. Після слова "організаціями" доповнити текстом ", установами".

Відхилено

2. Право на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору оренди і його державної реєстрації.
547.
3. Використання земельної ділянки до державної реєстрації забороняється.
-886- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 після слів "ділянки до" доповнити словом "її".

Враховано

3. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації, забороняється.
548.
Стаття 95. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку
-887- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 95 викласти в наступній редакції:
"Стаття 95. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку
1. Єдиним документом, що засвідчує право власності на земельну ділянку є державний акт права власності на землю. Форми державних актів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
2. Право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до законодавства".

Враховано

Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку


-888- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 95 викласти в такій редакції:
Стаття 143. Документи, що посвідчують право власності та право постійного користування на земельну ділянку.
1.Право власності на земельні ділянки і право постійного користування земельними ділянками посвідчуються державними актами на право власності на землю та державними актами на право постійного користування землею. Державні акти на право власності на землю та державні акти на право постійного користування землею видаються органами, що здійснюють державну реєстрацію земельних ділянок та прав на них, безпосередньо, якщо земельні ділянки перебували у державній власності і на основі рішень органів самоврядування, якщо земля була у віданні останніх.
2. Форми державних актів затверджуються Верховною Радою України.
3. Право оренди землі посвідчується договором оренди землі, на якому міститься відмітка про його державну реєстрацію та нотаріальне посвідчення .
Відхилено


549.
1. Право власності на земельні ділянки і право постійного користування земельними ділянками посвідчується державними актами. Форми державних актів затверджуються Кабінетом Міністрів України.


1. Право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державними актами. Форми державних актів затверджуються Кабінетом Міністрів України.
550.
2. Право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до законодавства.
-889- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 95, пункт 2. Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону".

Враховано

2. Право оренди землі оформляється договором, який реєструється відповідно до закону.


-890- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Доповнити главу 13 статтею 96 в такій редакції:
"Стаття 96. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлі та споруди.
1. При переході права на будівлю та споруду, яка розташована на земельній ділянці, що знаходиться в користуванні юридичних чи фізичних осіб, до нового власника переходить право користування землею на умовах, на яких вона належала попередньому землекористувачу.
2. При переході права власності на будівлю і споруду, яка розташована на земельній ділянці, що перебуває у власності громадян або юридичних осіб, одночасно повинно відбуватись відчуження такої земельної ділянки новому власнику будівлі і споруди за цивільно-правовими угодами.

Враховано редакційно в ст.120

551.
Глава 14. Розмежування земель права державної і комунальної власності
-891- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Главу 14 вилучити, а викладені в ній положення врегулювати статтею наступної редакції:
" Стаття 117. Порядок передачі земельних ділянок державної власності у комунальну власність та комунальної власності у державну власність
Враховано

Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність
552.
Стаття 96. Завдання розмежування земель права державної та комунальної власності
Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та комунальної власності у державну власність провадиться у порядку, встановленому цим Кодексом для юридичних осіб."

Передача земельних ділянок державної власності в комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності в державну власність провадиться у порядку, встановленому цим Кодексом для юридичних осіб.
553.
1. Розмежування земель права державної та комунальної власності полягає у визначенні і встановленні в натурі (на місцевості) меж земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності.
-892- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У статті 96 пункти 1 і 2 назву глави 14 після слова "державної" доповнити через кому словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено


554.
2. Порядок щодо розмежування земель права державної та комунальної власності визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-893- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 96 пункт 2 викласти у слідуючій редакції:
"2. Розмежування земель права державної та комунальної власності встановлюється Законом України".

Відхилено
-894- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 2 статті 96 викласти у такій редакції:
"2. Порядок щодо розмежування земель державної та комунальної власності визначається Верховною Радою України у відповідності до статті 13 цього Кодексу."

Відхилено
-895- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 96, пункт 2. Наприкінці доповнити словами "відповідно до закону".

Відхилено
-896- Н.д.Кирил В.О. (Реєстр.картка №269)
Стаття 96 Пункт 2. Порядок щодо розмежування земель права державної та комунальної власності визначається спеціальною комісією обласних і районних рад з питань земельних ресурсів

Відхилено
-897- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
У статті 96 додати пункт 3 в наступній редакції:
"3. При розмежуванні земель державної та комунальної власності межі земельних ділянок визначаються місцевими органами самоврядування за погодженням із місцевими державними адміністраціями".

Враховано

555.
Стаття 97. Передача земель права державної та комунальної власності
-898- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
У статті 97 питання передачі земель права державної власності має вирішувати Верховна Рада України.

Відхилено
-899- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Назву статті 97 і пункт 1 після слова "державної" доповнити через кому словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)";
Відхилено
-900- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 97 викласти в такій редакції:
Стаття 144. Підстави передачі земель, що знаходяться у власності держави, у власність територіальної громади.
Передача земель, що знаходяться у власності держави, у комунальну власність здійснюється за рішенням:
а) Кабінету Міністрів України (крім земельних ділянок, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління районних державних адміністрацій);
б) Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо земельних ділянок, на яких розмішені об'єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління районних державних адміністрацій.
Відхилено


556.
1. Передача земель з державної у комунальну власність здійснюється за рішенням:557.
а) Кабінету Міністрів України (крім земельних ділянок, на яких розміщені об`єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління районних державних адміністрацій);
-901- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Доповнити підпункт "а" пункту 1 статті 97 словами "Верховної Ради України або…." далі з а текстом.

Враховано в інш.ст.
-902- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У підпункті "а" пункту 1 статті 97 замість слів "Кабінету Міністрів" записати "Верховної Ради".

Відхилено


558.
б) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо земельних ділянок, на яких розміщені об`єкти нерухомого майна, що перебувають у сфері управління районних державних адміністрацій.
-903- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У підпункті "б" замість слів "Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій" записати "Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад".

Відхилено
-904- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 97, пункт 1, підпункт б). Після слів "управління районних" доповнити словами ", районних у містах".

Враховано в ст.11


559.
2. Передача земель з комунальної у державну власність здійснюється за рішенням:
-905- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 2 після слів "у державну" додати через кому слова "республіканську (Автономної Республіки Крим)";

Відхилено


560.
а) сільських, селищних, міських рад - щодо земельних ділянок права комунальної власності відповідних територіальних громад, сіл, селищ, міст;561.
б) районних, обласних рад щодо земельних ділянок права спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.
-906- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Передача земель з республіканської (Автономної Республіки Крим власності у державну, комунальну або загальну власність територіальних громад здійснюється за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим".
Відхилено


562.
Стаття 98. Порядок передачі земель права державної власності у комунальну власність
-907- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 98 викласти в такій редакції:
Стаття 146. Порядок передачі земель, що знаходяться у власності держави, у комунальну власність.
1. Передача земель, що знаходяться у власності держави, у власність територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється за клопотанням відповідних сільських, селищних, міських рад, а у спільну власність територіальних громад сіл , селищ, міст - за клопотанням районних або обласних рад.
2. Клопотання рад про передачу земель, що знаходяться у власності держави, у власність територіальних громад, сіл, селищ, міст, яка здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погоджуються з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, а при наявності на земельній ділянці нерухомого майна, що знаходиться у власності держави - також і з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати управління державним майном.
3. Після отримання згоди органів зазначених у пункті 2 цієї статті, відповідні сільські, селищні, міські ради замовляють розробку державними землевпорядними організаціями проектів відведення земельних ділянок, що передаються у власність територіальних громад.
4. Проекти відведення земельних ділянок, що передаються у власність територіальних громад, погоджуються з відповідними сільськими, селищними, міськими радами, а у випадках передачі земельних ділянок у спільну власність територіальних громад - з відповідними районними або обласними радами, і подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.
5. Клопотання про передачу земель, що знаходяться у власності держави, у власність територіальних громад сіл, селищ, міст, яка здійснюється за рішенням Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, погоджуються з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, а при наявності на земельній ділянці нерухомого майна, що знаходиться у державній власності - також і з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати управління державним майном.
6. Після отримання згоди органів вказаних у пункті 5 цієї статті, відповідні сільські, селищні, міські ради замовляють розробку державними землевпорядними організаціями проектів відведення земельних ділянок, що передаються у комунальну власність.
7. Проекти відведення земельних ділянок, що передаються у комунальну власність. погоджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами, а у випадках передачі земельних ділянок у спільну власність територіальних громад - відповідними районними або обласними радами, і після позитивного висновку державної землевпорядної експертизи подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.
Відхилено


563.
1. Передача земель права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється за клопотанням відповідних сільських, селищних, міських рад, а у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст - за клопотанням районних або обласних рад на підставі проектів відведення земельних ділянок.
-908- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 98 у пункті 1 після слів "…сільських, селищних, міських…" доповнити словами "…районних у містах…"

Відхилено
-909- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У статті 98 пункт 1 після слів "державної власності в" доповнити словами "республіканську (Автономної Республіки Крим) і", а також після слів "обласних рад" доповнити словами через кому словами "а в респуб-ліканську (Автономної Республіки Крим) власність за клопотанням Верховної Ради Автономної Республіки Крим";

Відхилено


564.
2. Передача земель права державної у комунальну власність здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі висновків:
-910- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Пункт 2 після слів "державної в" доповнити словами "республіканську (Автономної Республіки Крим)";

Відхилено
-911- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 2 статті 98 виключити.

Враховано
-912- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункт 2 статті 98 замість слів "Кабінету Міністрів" записати "Верховної Ради", а після слів "на підставі" цей пункт доповнити словами "подання Кабінетом Міністрів України з урахуванням".

Відхилено


565.
а) спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
-913- Н.д.Кирил В.О. (Реєстр.картка №269)
Стаття 98. Пункт 2-а
Спеціально уповноваженого органу районних рад з питань земельних ресурсів

Відхилено


566.
б) за наявності нерухомого майна права державної власності -спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного майна.
-914- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Підпункт "б" викласти у такій редакції:
"б) за наявності нерухомого майна права державної власності - органу уповноваженого управляти визначеним майном";

Відхилено
-915- Н.д.Кирил В.О. (Реєстр.картка №269)
Пункт 3-б
Слова "виконавчої влади" замінити словами "Районної Ради"

Відхилено


567.
3. За наявності позитивного висновку спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів та з питань державного майна відповідна сільська, селищна, міська рада замовляє землевпорядній організації розроблення проекту відведення земельної ділянки, у комунальну власність.
-916- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Пункт 3 та 4 викласти у такій редакції:
"3. За наявності позитивного висновку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органу уповноваженого управляти визначеним майном відповідна рада замовляє землевпорядній організації розроблення проекту відведення земельної ділянки у комунальну власність.
4. Проект відведення земельної ділянки, що передається у комунальну власність погоджується відповідною радою, і після одержання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи подається відповідно на розгляд Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій згідно з їх компетенцією".

Враховано частково
в ст.151-917- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Пункт 3 після слів "міська рада" додати через кому слова "Верховна Рада Автономної Республіки Крим";

Враховано частково
в ст.151-918- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 98, пункт 3. Після слів "землевпорядній організації" доповнити словами ", установі".
Пункт 4. Після слів "комунальну власність" доповнити словами "територіальної громади села, селища, міста", після тексту "обласними радами, і" слово "після" замінити словами "у разі", а наприкінці слова "згідно з їх компетенцією" - вилучити.

Відхилено


568.
4. Проект відведення земельної ділянки, що передається у комунальну власність, погоджується відповідною сільською, селищною, міською радою, а у випадках передачі земельних ділянок у спільну власність територіальної громади - відповідними районними або обласними радами, і після одержання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи подається відповідно на розгляд Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій згідно з їх компетенцією.
-919- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Пункт 4 після слів "передається в" доповнити словами "республіканську (Автономної Республіки Крим)", після слів "обласними радами" доповнити через кому словами "а у разі передачі земельних ділянок у республіканську (Автономну Республіку Крим власність - Верховною Радою Автономної Республіки Крим", слова "Ради міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Верховної Ради Автономної Республіки".

Відхилено
-920- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті 4 статті 98 замість слів "Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій" записати слова "Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад".

Відхилено


569.
Стаття 99. Порядок передачі земель права комунальної власності у державну власність
-921- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 99 викласти в редакції таких статей:
Стаття 145. Підстави передачі земель, що знаходяться у власності територіальних громад, у власность держави.
Передача земель, що знаходяться у власності територіальних громад, у державну власність здійснюється за рішенням:
а) сільських, селищних, міських рад - щодо земельних ділянок права комунальної власності відповідних територіальних громад;
б) районних, обласних рад щодо земельних ділянок права спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад.
Відхилено
Стаття 147. Порядок передачі земель, що знаходяться у власності територіальних громад, у власність держави.
Передача земель, що знаходяться у власності територіальних громад, в тому числі у спільній власності двох чи більше територіальних громад, у власність держави для забезпечення суспільних потреб здійснюється за клопотанням Кабінету Міністрів України з компенсацією вартості земельної ділянки.
У випадку незгоди ради з передачею земельної ділянки у власність держави рішення про передачу такої ділянки вирішується судом.
Відхилено


570.
1. Передача земель права комунальної власності у державну власність здійснюється за клопотанням Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій відповідно до її компетенції на підставі проектів відведення земельних ділянок.
-922- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 1 статті 99 слова "Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій" замінити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських , селищних, міських рад";

Відхилено
-923- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 99, пункт 1. Після слів "відповідно до" слово "її" замінити словом "їх".

Відхилено
-924- Н.д.Кирил В.О. (Реєстр.картка №269)
Стаття 99 Пункт 1 Слова "місцеві державні адміністрації" замінити словами "Районних Рад"

Відхилено


571.
2. Передача земель права комунальної комунальної власності у державну власність здійснюється за рішенням сільських, селищних, міських рад за наявності позитивного висновку спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-925- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 2 слова "спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "відділів, управлінь з питань земельних ресурсів районних, обласних державних адміністрацій, відповідного республіканського комітету Автономної Республіки Крим";

Відхилено
-926- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 99 в пункті 2 слова "…сільських, селищних, міських…" замінити словом "…відповідних…"

Відхилено
-927- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Пункт 2 статті 99 після слів "міських рад" доповнити словами "а у випадках передачі земельних ділянок, що знаходяться у спільній власності територіальних громад, з урахуванням висновку Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних рад".

Відхилено
-928- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 2. Після слів "міських рад" доповнити текстом ", а у випадках передачі земельних ділянок спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст - за рішенням районних, обласних рад".

Відхилено


572.
3. Проект відведення земельної ділянки, що передається у державну власність, погоджується з відповідною сільською, селищною, міською радою та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями і після одержання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи подається на розгляд рад відповідно до їх компетенції.
-929- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 3 слова "Ради міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

Відхилено
-930- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В пункті 3 слова "…сільською, селищною, міською…" вилучити.
Відхилено
-931- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Пункт 3 статті 99 після слів "міською радою" доповнити словами "а у випадках передачі земельних ділянок, що знаходяться у спільній власності територіальних громад, з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними радами".

Відхилено
-932- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 3. Вилучити слова "відповідною сільською, селищною, міською радою та", слово "після" замінити словами "у разі", а слова "рад відповідно до їх компетенції" замінити словами "відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради".
Відхилено


573.
Стаття 100. Порядок встановлення меж земельних ділянок права державної і комунальної власності
-933- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 100 викласти в редакції таких статтей:
Стаття 148. Порядок встановлення меж земель, що перебувають у власності держави та територіальних громад.
1. Межі земель та земельних ділянок, що знаходяться у власності держави та територіальних громад, встановлюються в натурі (на місцевості) на підставі проектів відведення земельних ділянок, що виготовляються державними землевпорядними організаціями.
2. Після виготовлення та затвердження проекту встановлення меж земельних ділянок державної і комунальної власності органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, видається план меж в розрізі населених пунктів або адміністративно-територіальних утворень.
Враховано частково
в Перехідних положеннях
Стаття 149. Обмеження щодо передачі земель із власності держави у власність територіальних громад.
Не можуть передаватись із власності держави у власність територіальних громад ділянки з земель:
а) гірничодобувної промисловості державного значення і земельні ділянки з розвіданими родовищами корисних копалин загальнодержавного значення;
б) єдиної енергетичної та космічної систем;
в) залізниць, що перебувають у державній власності, автомобільних доріг державного значення, землі державних об'єктів повітряного і трубопровідного транспорту, державних установ зв'язку та інформації;
г) Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
д) природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та інших земель природоохоронного призначення, а також земель територій та об'єктів загальнодержавного значення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну, а також історико-культурну цінність;
е) лісового фонду загальнодержавного значення поза межами населених пунктів;
є) водного фонду, за винятком закритих водойм, боліт, каналів, повністю розміщених у межах населених пунктів, а також річок, які від витоку до гирла повністю протікають в межах населених пунктів;
ж) державних сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів та їх дослідних господарств, а також державних учбових господарств навчальних закладів, державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, державних елітно-насінницьких і насінницьких господарств;
з) державних племінних заводів, племінних державних господарств, конезаводів, державних господарств з вирощування хмелю, ефіроолійних і лікарських рослин, фруктів і винограду;
и) які забезпечують діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
і) Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, інших державних наукових установ та організацій.
Враховано в ст.84


574.
1. Межі земельних ділянок права державної і комунальної власності встановлюються в натурі (на місцевості) на підставі проектів відведення земельних ділянок, що передаються у комунальну чи державну власність, відповідними землевпорядними організаціями.
-934- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 100 пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Межі земельних ділянок права державної і комунальної власності встановлюються в натурі (на місцевості) на підставі рішень, згідно якими зазначені земельні ділянки передаються у комунальну чи державну власність, відповідними землевпорядними організаціями".

Відхилено
-935- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Пункти 1 і 2 статті 100 після слова "державної" доповнити через кому словами "республіканської (Автономної Республіки Крим)".

Відхилено
-936- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 100, пункт 1 наприкінці доповнити текстом "чи установами".

Відхилено
-937- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 101 у пункті 1 після слова "…здійснюється…" доповнити словами "…згідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України…".
Відхилено


575.
2. Органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, після встановлення меж земельних ділянок права державної і комунальної власності в натурі (на місцевості), видається план меж у розрізі населених пунктів або адміністративно-територіальних утворень.576.
3. Порядок складання планів меж та їх зміст визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-938- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 3 статті 100 виключити.

Враховано
-939- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 100 доповнити новим пунктом такого змісту:
"Після встановлення меж земельних ділянок державної і комунальної власності, дані про ці ділянки заносяться до державного земельного кадастру".

Відхилено


577.
Стаття 101. Організація робіт, пов`язаних з розмежуванням земель права державної і комунальної власності578.
1. Організація робіт, пов`язаних з розмежуванням земель права державної і комунальної власності, здійснюється відповідним територіальним органом спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.579.
2. Витрати, пов`язані з розмежуванням земель права державної і комунальної власності, здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
-940- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Глава ХV "Землі населених пунктів" повинна знаходитися у І розділі.

Відхилено


580.
Глава 15. Землі населених пунктів
-941- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Назву глави 15 змінити на слідуючу:"Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень".
Статті 102, 103 вилучити.
Враховано

Глава 29. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень


942- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту главу 10 наступного змісту:
Глава 10. Землі сіл, селищ та міст.
Відхилено


581.
Стаття 102. Землі населених пунктів сіл, селищ, міст
-943- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 102. Назву статті після слова "пунктів" доповнити знаком ":", або знаком "-", або взяти текст "сіл, селищ, міст" у дужки. Аналогічно у тексті статті.

Відхилено


582.
До земель населених пунктів сіл, селищ, міст належать усі землі, що знаходяться в межах, установлених для цих населених пунктів у порядку землеустрою.
-944- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Абзац перший статті 102 викласти у такій редакції:
"До земель населених пунктів належать усі землі, що знаходяться в межах, визначених згідно Закону про адміністративно-територіальний устрій України."

Відхилено
-945- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Частину першу статті 102 після слів "населених пунктів" доповнити словами "згідно з містобудівною документацією" і далі за текстом.

Відхилено


583.
Землі населених пунктів сіл, селищ, міст перебувають у віданні сільських, селищних, міських рад.584.
Стаття 103. Правовий режим земель у межах сіл, селищ, міст
-946- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 103 викласти в такій редакції:
Стаття 79. Правовий режим земель сіл, селищ та міст.
1. Землі в межах сіл, селищ, міст перебувають у державній, комунальній та приватній власності громадян і юридичних осіб.
2. Регулювання використання та зонування земель в межах населених пунктів, умови обмежень використання земельних ділянок здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням містобудівної та землевпорядної документації.
3. Незалежно від форм власності на землю, їх господарського використання, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати особливі правила землекористування на землях в межах сіл, селищ і міст в інтересах територіальної громади та у відповідності до закону.
Відхилено


585.
1. Землі в межах сіл, селищ, міст перебувають у державній, комунальній та приватній власності.586.
2. Використання земель у межах населених пунктів здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням містобудівної та землевпорядної документації.
-947- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 103, пункт 2. Слово "урахуванням" замінити словом "дотримання".

Відхилено
-948- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
У статті 103 пункти 2,3 викласти в такій редакції:
"2. Використання земель у межах, населених пунктів здійснюється відповідно до Їх генеральних планів, . Іншої містобудівної документації, реґіональних та місцевих правил забудови. На основі генерального плану населеного пункту відповідна рада здійснює:
- вибір, вилучення (викуп), надання у власність чи в користування земельних ділянок;
- підготовку вихідних даних для І розроблення планів земельно-господарського устрою території населеного пункту та іншої землевпорядної документації;
- встановлення на відповідних територіях режиму використання земель, передбачених для містобудівних потреб.
3. На території населеного пункту на підставі його генерального плану або місцевих правил забудови відповідною радою встановлюється режим використання земель, визначених для містобудівних потреб, незалежно від форм власності на землю".

Відхилено


587.
3. Незалежно від форми власності та використання землі органи місцевого самоврядування можуть встановлювати режим використання земель у межах сіл, селищ і міст в інтересах територіальної громади відповідно до закону на підставі землевпорядної та містобудівної документації, а також місцевих правил забудови.
-949- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3. Наприкінці вилучити слова ", а також місцевих правил забудови".

Відхилено
-950- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт 3 статті 103 після слів "форми власності" доповнити словом "призначення".

Відхилено
-951- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У пункті 3 статті 103 слова "власності та використання" замінити словами "власності, використання та призначення…" далі за текстом.

Відхилено
-952- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Главу 16 доповнити новою статтею 103а.
Стаття 103а. Адміністративно-територіальний поділ земельного фонду України.
Земельний фонд України подіфляється:
а) землі Автономної республіки Крим;з
б) землі областей;
в) землі міст державного підпорядкування;
г) землі міст обласного підпорядкування;
ґ) землі районів;
д) землі міст, селищ, сіл та інших населених пунктів районнго підпорядкування.

Відхилено
-953- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Главу 15 доповнити статтями 104 та 105 наступного змісту:
Стаття 104. Правовий режим земель в межах червоних ліній
Земельні ділянки, що знаходяться в межах червоних ліній, можуть надаватись юридичним особам та громадянам в оренду в порядку, встановленому цим Кодексом, при умові їх звільнення за вимогою відповідної ради або державної адміністрації без компенсації витрат, понесених за час користування.
Стаття 105. Резервування земель
Земельні ділянки, на яких передбачається будівництво об'єктів архітектури, резервуються за договором між відповідною радою або державною адміністрацією та юридичною особою або громадянином, яким погоджено місце розташування об'єкту, на період розробки проекту будівництва. Зарезервована земельна ділянка не може бути в період резервування надана в користування або продана іншим юридичним особам та громадянам.

Відхилено

588.
Стаття 104. Межі сіл, селищ і міст
-954- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 104 викласти в такій редакції:
Стаття 80. Межі сіл, селищ і міст.
1. Межа села, селища, міста - це умовна замкнена лінія на поверхні землі, яка відокремлює його землі від земель інших адміністративно-територіальних утворень.
2. Межі міст Києва і Севастополя, а також міст обласного значення та міст республіканського значення в межах Автономної Республіки Крим встановлюються та змінюються згідно із проектами землеустрою, які розробляються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, і затверджуються Верховною Радою України.
3. Межі міст районного підпорядкування і селищ встановлюються та змінюються згідно із проектами землеустрою, які розробляються в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, і затверджуються обласними радами.
4. Пропозиції щодо встановлення та зміни меж сіл згідно з проектами землеустрою розробляються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При вилученні земель сільськогосподарського призначення рішення з цього приводу приймають відповідні обласні ради.
Враховано частково

Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах
589.
1. Межа села, селища, міста - це умовна замкнена лінія на поверхні землі, яка відокремлює його землі від земель інших адміністративно-територіальних утворень.
-955- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 1 статті 104 викласти у такій редакції:
"1. Межі сіл, селищ, районів у містах та міст визначаються згідно Закону про адміністративно-територіальний устрій України."

Відхилено

1. Межа району, села, селища, міста, району у місті - це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію району, села, селища, міста, району в місті від інших територій.
590.
2. Межі міст Києва і Севастополя, а також інших міст встановлюються та змінюються Верховною Радою України на підставі проектів землеустрою.
-956- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 104 пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Межі міст встановлюються та змінюються Верховною Радою України на підставі проектів землеустрою".

Враховано частково

-957- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 2,3 статті 104 викласти в такій редакції:
"2. Межі міст встановлюються та змінюються Верховною Радою України на підставі проектів меж міста, що виконуються на базі генеральних планів або техніко-економічних обґрунтувань розвитку міста".
З. Межі сіл та селищ встановлюються та змінюються Верховною Радою АРК, обласними радами на підставі генеральних планів (схем планування території) цих населених пунктів."
Враховано частково


591.
3. Межі сіл та селищ встановлюються та змінюються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами на підставі проектів землеустрою.
-958- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункти 2, 3 статті 104 об'єднати і викласти в такій редакції:
2. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою, які розробляються відповідно до техніко-економічного обґрунтування їх розвитку, генеральних планів населених пунктів.

Враховано

2. Межі району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою, які розробляються відповідно до техніко-економічного обґрунтування їх розвитку, генеральних планів населених пунктів.
3. Включення земельних ділянок у межі району, села, селища, міста, району у місті не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до цього Кодексу.
592.
Стаття 105. Зміна меж населених пунктів (села, селища, міста)
-959- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 105 викласти в редакції таких статей:
Стаття 81. Зміна меж села, селища, міста.
1. Зміна меж села, селища, міста провадиться у разі:
а) включення населеного пункту до складу іншого населеного пункту;
б) об`єднання кількох населених пунктів;
в) включення земельних ділянок в склад земель населеного пункту;
г) виділення з складу земель міста, селища, села інших населених пунктів.
Зміни межі села, селища, міста здійснюються відповідно до генерального плану або плану земельно-господарського устрою населеного пункту.
2. Включення земельних ділянок до складу земель населеного пункту не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх викуп або вилучення відповідно до цього Кодексу.
Стаття 82. Набуття земельних ділянок з метою територіального розвитку поселень.
1. Набуття земельних ділянок у власність територіальної громади з метою територіального розвитку поселень здійснюється шляхом укладення відповідних цивільно-правових угод між органами місцевого самоврядування та юридичними особами і громадянами - власниками цих ділянок або внаслідок примусового викупу.
2. Передача у комунальну власність територіальних громад земельних ділянок, які знаходяться у власності інших територіальних громад, здійснюється за їх згодою. Спори з цього приводу розглядаються в судовому порядку.
Враховано частково
в статті 173

593.
1. Зміна меж населених пунктів провадиться у разі:
-960- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 1 статті 105 викласти у такій редакції:
"1. Зміна межі сіл, селищ, районів у містах та міст проводиться згідно Закону про адміністративно-територіальний устрій України."
Відхилено


594.
а) об`єднання кількох населених пунктів в один;595.
б) надання земельних ділянок для потреб населеного пункту;596.
в) включення до складу населеного пункту окремих земельних ділянок, на яких розміщені об`єкти промисловості, транспорту, зв`язку, оборони та іншого призначення;
-961- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 105 у підпункті "в" після слів "та іншого" доповнити словом "цільового".

Відхилено


597.
г) виділення з меж села, селища, міста земельних ділянок.
-962- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У підпункті "г" слово "меж" замінити словом "територій".
Відхилено


598.
2. Включення земельних ділянок до земель села, селища, міста не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до цього Кодексу.
-963- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 2 статті 105 перенести у статтю 104, решту пунктів виключити.

Враховано


599.
3. Землі садівничих товариств, прилеглі до населених пунктів, можуть включатися у межі населених пунктів за рішенням органів, що встановлюють ці межі.

-964- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Додати до глави 15 нову статтю такого змісту:
Стаття 105. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно - територіальних утворень
1. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст Верховна Рада України приймають за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад.
2. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням районних та відповідних сільських, селищних рад.
3. Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймаються міською радою за поданням відповідних районних рад.
Враховано

Cтаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та зміну меж адміністративно - територіальних утворень
1. Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад.
2. Рішення про встановлення і зміну меж сіл, селищ приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням районних, міських та відповідних сільських, селищних рад.
3. Рішення про встановлення і зміну меж районів у містах приймаються міською радою за поданням відповідних районних рад.
600.
Стаття 106. Порядок встановлення меж населених пунктів і меж адміністративно-територіальних утворень (сіл, селищ, міст)
-965- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Статтю 106 викласти у такій редакції:
"Межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються у відповідності до Закону про адміністративно-територіальний устрій України."

Враховано частково

Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень


-966- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 106. У назві статті вилучити слова "(сіл, селищ, міст)", чи перенести його після слова "пунктів". Слова статті "та у відповідності до закону" замінити текстом "визначеному законом".
Враховано частково601.
Межі населених пунктів (сіл, селищ, міст) та адміністративно-територіальних утворень встановлюються в порядку та у відповідності до закону.
-967- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 106 викласти в такій редакції:
Стаття 83. Порядок встановлення меж населених пунктів.
1. Межі населених пунктів визначаються на підставі пропозицій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської і Севастопольської міських рад.
2. Пропозиції щодо встановлення меж міст, селищ і сіл розглядаються Кабінетом Міністрів України.
3. До пропозицій щодо встановлення меж населених пунктів додаються:
а) відомості про розмір та межі території населеного пункту або села, селища, міста;
б) кадастрова карта населеного пункту або села, селища, міста з запропонованими змінами;
в) техніко-економічні обґрунтування запропонованих змін меж;
г) інші відомості, які обґрунтовують доцільність внесених пропозицій.
4. Після позитивного висновку Кабінету Міністрів України зацікавлені у встановленні або зміні меж Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Київська і Севастопольська міські ради замовляють державній землевпорядній організації розробку проекту встановлення або зміни меж відповідного населеного пункту чи іншої адміністративно-територіальної одиниці.
5. Проект встановлення або зміни меж населеного пункту чи іншої адміністративно-територіальної одиниці погоджується із відповідними органами місцевого самоврядування та виконавчої влади, і після позитивного висновку державної землевпорядної експертизи та висновку Кабінету Міністрів України, передаються на розгляд Верховної Ради України чи обласної ради відповідно до їх компетенції.

Відхилено

Межі адміністративно-територіальних утворень встановлюються в порядку та у відповідності до закону.
602.
Стаття 107. Посвідчення земель населених пунктів (сіл, селищ, міст) та адміністративно-територіальних утворень
-968- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 107 викласти у такій редакції:
"Віднесення земель до адміністративних утворень та населених пунктів проводиться на підставі проектної документації по їх формуванню".
Відхилено

Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних утворень
603.
1. Землі населених пунктів (сіл, селищ, міст) та адміністративно-територіальних утворень посвідчуються Державним актом України.
-969- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
У статті 107 слово "посвідчуються" замінити на "засвідчуються".

Відхилено

1. Межі адміністративно-територіальних утворень посвідчуються Державним актом України.
604.
2. Форма та порядок видачі Державного акта України на землі населеного пункту (села, селища, міста) та адміністративно-територіального утворення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
-970- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 2 статті 107 викласти у такій редакції:
"2. Форма та порядок видачі державного акта на землі населених пунктів та адміністративно-територіальних одиниць встановлюється у відповідності до Закону про адміністративно-територіальний устрій України Верховною Радою України."

Враховано частково


2. Форма та порядок видачі Державного акта України на межі адміністративно-територіального утворення встановлюються Верховною Радою України.
РОЗДІЛ ІУ. НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
605.
Глава 16. Порядок передачі земель у власність та надання їх у користування із земель права державної і комунальної власності
-971- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Назву Глави 16 викласти в такій редакції:
Глава 17. Набуття права власності та права користування на землю громадянами та юридичними особами.
Доповнити главу 17 новими статтями такого змісту:
Враховано частково

Глава 19. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами


Стаття 134. Підстави набуття права власності на земельні ділянки громадянами.
1. Право власності на земельні ділянки набувається громадянами у разі:
а) безплатного отримання у власність земельної ділянки із земель державної та комунальної власності;
б) придбання земельної ділянки у власність із земель державної та комунальної власності за плату на підставі договору купівлі-продажу;
в) придбання у власність земельної ділянки, що перебуває у власності громадянина або юридичної особи, на підставі договору купівлі-продажу чи іншої угоди;
г) оформлення права власності на земельну ділянку, яка знаходиться у користуванні громадянина чи юридичної особи більше 15 років, на підставі набувальної давності.
Стаття 135 Підстави набуття права власності на земельні ділянки юридичними особами.
1.Право власності на земельні ділянки набувається юридичними особами у разі:
а) створення юридичних осіб, що є правонаступниками попередніх суб'єктів права власності на землю, котрі функціонують відповідно до чинного законодавства;
б) придбання земельної ділянки у володіння і користування із земель державної та комунальної власності за плату на підставі договору;
в) придбання у володіння і користування земельної ділянки, що перебуває у власності громадянина або юридичної особи на підставі договору купівлі-продажу чи іншої угоди;
г) оформлення права володіння і користування земельною ділянкою, яка знаходиться у користуванні юридичної особи більше 15 років, на підставі набувальної давності.
Стаття 136 Безоплатна передача земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади, у власність громадян.
1. Земельні ділянки, що перебувають у власності територіальних громад, передаються у власність громадянам безоплатно на підставі рішень відповідних сільських, селищних, міських та районних і обласних рад щодо земель спільної власності територіальних громад, відповідно до їх повноважень.
2. Земельні ділянки, що перебувають у власності територіальної громадян і надані громадянам у постійне користування, передаються їм у власність безоплатно у спрощеному порядку, який встановлюється цим кодексом.
3. Передача земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громадян, безоплатно у власність громадян здійснюється один раз за кожним видом їх цільового призначення.
Враховано частково

Стаття 116. Підстави набуття права на землю
1. Громадяни та юридичні особи набувають право власності та право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом.
2. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.
3. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться у разі:
а) приватизації земельних ділянок, які знаходяться у користуванні громадян;
б) одержання земельних ділянок внаслідок приватизації державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;
в) одержання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених цим Кодексом.
4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян в межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.
5. Надання у користування земельної ділянки, що перебуває у власності або у користуванні, провадиться лише після вилучення (викупу) її в порядку, передбаченому цим Кодексом.
606.
Стаття 108. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян
-972- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
До статті 108. Особливості регулювання земельних відносин в перехідний період, зокрема, щодо безоплатної передачі землі у власність пропонується винести в Прикінцеві положення. Проектом кодексу регулюються відносини, які стосуються перехідного періоду розпаювання та розділення земель, проте Кодекс є законом тривалої дії.

Враховано частково

Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами


-973- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
В статті 108 не вказано строк, на протязі якого повинна розглядатися заява про надання земельної ділянки;

Враховано-974- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 108 вилучити.

Відхилено
-975- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 108 викласти в такій редакції:
Стаття 138. Порядок безоплатної передачі земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, у власність громадян.
1. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян із земель комунальної власності провадиться органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень за місцем знаходження земельної ділянки.
2. Передача у власність громадян земельних ділянок, що знаходяться у їх користуванні і перебувають у державній власності, провадиться спеціально уповноваженим місцевим органом виконавчої влади з питань проведення земельної реформи, забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів.
3. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельних ділянок, що знаходяться у його користуванні, подає заяву до відповідного місцевого державного органу земельних ресурсів. Зазначені земельні ділянки передаються у власність громадян на підставі рішення органів місцевого самоврядування та відповідних кадастрових матеріалів, що підтверджують її розмір та правовий режим. Виконання робіт по виготовленню технічної документації з виготовленням державного акту здійснюється за плату.
4. Громадянин, зацікавлений в одержанні безплатно у власність земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності для ведення особистого селянського господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва подає заяву до сільської, селищної, міської ради, а щодо земель спільної власності територіальних громад до районної чи обласної рад. У заяві зазначаються бажані розміри і місце розташування ділянки та мета її використання.
5. Відповідна сільська, селищна або міська рада розглядають заяву і в разі згоди на передачу земельної ділянки у власність дає згоду на замовлення проекту її відведення. Склад, зміст проекту відведення земельної ділянки та порядок його підготовки і затвердження встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення раціонального використання земельних ресурсів.
6. Відповідна сільська, селищна або міська, районна, обласна рада у місячний строк розглядає проект відведення земельної ділянки та приймає відповідне рішення.
Враховано частково


607.
1. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян із земель державної або комунальної власності провадиться місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень за місцезнаходженням земельної ділянки.
-976- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті 1 статті 108 вилучити слова "державними адміністраціями або". Після слів "земельної ділянки" доповнити текст словами "і відповідно поданням місцевої державної адміністрації".

Відхилено
-977- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Стаття 108 пункт 1
Слова "державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень за місцем знаходження земельної ділянки" замінити словами:
"... державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування відповідно законодавства і в межах їх повноважень за місцем земельної ділянки".

Враховано редакційно


608.
2. Громадянин, заінтересований у приватизації земельної ділянки, яка знаходиться у його користуванні, подає заяву до відповідної місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням його земельної ділянки. Зазначена земельна ділянка передається у власність громадянину на підставі відповідного рішення цих органів та кадастрових матеріалів, що підтверджують її розмір.
-978- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
У пункті 2 статті 108 слова "відповідного рішення цих органів" перенести в кінець речення в редакції "і відповідного рішення цих органів".

Враховано редакційно

1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка знаходиться у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.


-979- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 108, пункт 2 слова "кадастрових матеріалів" замінити словами "даних Державного земельного кадастру".

Відхилено

2. Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.


-980- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У Статті 108 слово "заінтересований" замінити словом "зацікавлений" (пункти 2, 3), пункт 4 після слів "розглядає заяву" доповнити словами "у десятиденний термін" і далі за текстом.

Враховано частково
-981- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 108 пункт 2 після слова "…приватизації…" доповнити словами "…або відчуженні…";

Відхилено
-982- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 2 після слів "що підтверджують її розмір" доповнити словами "та правовий режим";

Відхилено


609.
3. Громадянин, заінтересований в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки, яка перебуває в державній або комунальній власності для цілей, передбачених цим Кодексом подає заяву до сільської, селищної, міської ради або до місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням земельної ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри і місце розташування ділянки та мета її використання.
-983- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Громадянин, зацікавлений в одержані безплатно у власність земельної ділянки, яка перебуває в державній або комунальній власності для ведення особистого селянського господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), садівництва, дачного і гаражного будівництва подає заяву, якщо земельна ділянка розташована у межах населеного пункту, до сільської, селищної, міської ради, а якщо земельна ділянка розташована за межами населеного пункту - до районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. У заяві зазначаються бажані розміри і місце розташування ділянки та мета її використання".

Враховано редакційно

3. Громадяни - працівники державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також пенсіонери з їх числа, зацікавлені у одержанні безоплатно у власність земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні цих підприємств, установ та організацій, звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель відповідно до сільської, селищної, міської рад або районної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій.


-984- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 108 у пунктах 3,4,5 та 6 слова "…сільської, селищної, міської" замінити на слова "…відповідної…"

Відхилено


610.
4. Відповідна сільська, селищна, міська рада чи місцева державна адміністрація розглядає заяву і в разі згоди на передачу земельної ділянки у власність дає дозвіл на замовлення проекту її відведення. Склад, зміст проекту відведення земельної ділянки та порядок його розгляду і затвердження встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-985- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У пункті 4 статті 108 слова "в разі згоди на передачу" замінити словами "в разі відсутності законних підстав проти передачі".

Відхилено

4. Відповідні органи місцевого самоврядування або органи виконавчої влади в місячний термін розглядають клопотання і надають дозвіл підприємствам, установам та організаціям на розробку проекту приватизації земель.


-986- Н.д.Безугла Л.Я. (Реєстр.картка №435)
У пункті 4 статті 108 слова "встановлюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "встановлюються місцевими правилами забудови".

5. Передача земельних ділянок у власність громадянам - працівникам державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерам з їх числа провадиться після затвердження проекту приватизації земель у порядку, встановленому цим Кодексом.
6. Громадяни, зацікавлені у одержанні безоплатно у власність земельної ділянки з земель державної або комунальної власності для: ведення фермерського господарства; ведення особистого селянського господарства; ведення садівництва; будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); індивідуального дачного будівництва; будівництва індивідуальних гаражів в межах норм безоплатної приватизації, подають заяву до відповідної районної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її використання.
611.
5. Відповідна сільська, селищна, міська рада чи місцева державна адміністрація у місячний строк розглядає проект відведення земельної ділянки та приймає відповідне рішення.
-987- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 108, пункт 5.
У багатьох населених пунктах ради не збирають щомісячні засідання. У деяких містах вони проводять засідання тільки раз у квартал. У цих містах буде неможливо прийняти рішення протягом місяця.
Відхилено

7. Відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає заяву, а при передачі земельної ділянки фермерському господарству - також висновки конкурсної комісії, і в разі згоди на передачу земельної ділянки у власність, надає дозвіл на розробку проекту її відведення.
8. Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян організаціями, які мають відповідні дозволи(ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін.
9. Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом архітектури та подається на розгляд відповідних державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування.
10. Районна, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації або сільські, селищні, міські ради у місячний строк розглядають проект відведення та приймають рішення про передачу земельної ділянки у власність.
612.
6. У разі відмови сільської, селищної, міської ради чи місцевої державної адміністрації у передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку. Рішення суду є підставою для розробки проекту відведення земельної ділянки, перенесення у в натуру (на місцевість) і видачі документа, що посвідчує право власності на землю.
-988- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 6. Друге речення на початку доповнити текстом "У разі задоволення позову щодо передачі земельної ділянки у власність" (далі за текстом).
Відхилено

11. У разі відмови органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.


-989- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Пункт 6 ст. 108 виключити.

Відхилено

613.
Стаття 109. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам України
-990- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 109 вилучити.

Відхилено

Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам


-991- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Назву статті доповнити словами "у приватну власність". Цими словами доповнити абзац перший статті після слів "комунальної власності". У пунктах б), в), г), ґ), д) статті слово "до" замінити словами "не більше".

Відхилено-992- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 109 викласти в наступній редакції:
Стаття 109. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам України
1. Громадяни мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок права державної або комунальної власності в таких розмірах:
а) для ведення фермерського господарства - в розмірі середньої земельної частки (паю), яка обчислюється в порядку, передбаченому п.2 даної статті;
б) для ведення селянського господарства - до 2 гектарів;
в) для ведення садівництва - до 0,12 гектара;
г) для будівництва і обслуговування житлових будинків у сільських населених пунктах - до 0,25 гектара, в селищах - до 0,15 гектара, в містах - до 0,1 гектара;
ґ) для індивідуального дачного будівництва - до 0,1 гектара;
д) для будівництва індивідуальних гаражів - до 0,01 гектара.
2 При обчисленні розміру середньої земельної частки, що обчислюється сільською, селищною, міською Радою народних депутатів, враховуються сільськогосподарські угіддя (у тому числі рілля), якими користуються підприємства, установи, організації та громадяни у межах території даної Ради, крім тих підприємств, установ і організацій, землі яких не підлягають приватизації.
Загальний розмір обчисленої площі поділяється на кількість осіб, які працюють у сільському господарстві, пенсіонерів, які раніше працювали у сільському господарстві і проживають у сільській місцевості, а також осіб, зайнятих у соціальній сфері на селі.
До числа осіб, які працюють у сільському господарстві, належать усі працівники колективних сільськогосподарських підприємств, підсобних сільських господарств, селянських (фермерських) господарств, інших сільськогосподарських підприємств, установ і організацій.
До числа осіб, зайнятих у соціальній сфері, належать працівники освіти, охорони здоров'я, культури, побутового обслуговування населення, зв'язку, торгівлі та громадського харчування, правоохоронних органів, Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів, а також пенсіонери з числа цих осіб.
При визначенні середнього розміру земельної частки має враховуватися якість сільськогосподарських угідь. Розмір середньої земельної частки може переглядатися залежно від демографічних умов і конкретних обставин, що склалися, Радою народних депутатів, яка визначила цей розмір.
Враховано частково


614.
Громадяни мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок права державної або комунальної власності в таких розмірах:
-993- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 109 викласти в такій редакції:
Стаття 189. Нормування розмірів земель
1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування при передачі земель у власність і наданні земель у користування визначають граничні розміри ділянок, виходячи з конкретних природно-економічних, екологічних, соціальних умов та державних норм потреби площ для забудови в межах норм визначених частиною другою цієї статті.
2. Громадяни мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок в таких розмірах:
а) для ведення фермерського господарства в розмірі земельної частки (паю), визначеної для недержавних сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
б) для ведення селянського господарства з урахуванням присадибних ділянок - до 2 гектарів;
в) для ведення садівництва - до 0,12 гектара;
г) для будівництва і обслуговування житлових будинків (присадибні ділянки) в сільських населених пунктах - до 0,25 гектара, в селищах - до 0,15 гектара, в містах - до 0,10 гектара;
д) для індивідуального дачного будівництва - до 0,10 гектара;
е) для будівництва індивідуальних гаражів - до 0,01 гектара.

Враховано частково


1. Громадяни України мають право на безоплатну передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:
615.
а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для недержавних сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство;
-994- Н.д.Полюхович І.П. (Округ №155)
У статті 109 заміна, в даному випадку, терміну "особисте підсобне господарство" на "селянське" вносить складнощі у відпрацьовану термінологію. До того ж, є недостатньо вірним з етимологічного боку, оскільки поняття "селянське господарство" та "фермерське господарство" є ідентичні за змістом.

Враховано редакційно
а) для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки (паю), визначеної для сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;


-995- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пункт "а" статті 109 викласти в такій редакції:
"для ведення фермерського господарства - до 20 га".
Відхилено


616.
б) для ведення селянського господарства - до 2 гектарів;


б) для ведення особистого селянського господарства - не більше 2,0 гектарів;
617.
в) для ведення садівництва - до 0, 12 гектара;


в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;
618.
г) для будівництва і обслуговування житлових будинків у сільських населених пунктах - до 0, 25 гектара, в селищах - до 0, 15 гектара, в містах - до 0, 1 гектара;
-996- Н.д.Песоцький М.Ф. (Реєстр.картка №449)
Пункт "г" статті 109 після слів "житлових будинків" доповнити словами "… та господарських споруд…" (далі за текстом).

Враховано

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в містах - не більше 0,10 гектара;
619.
ґ) для індивідуального дачного будівництва - до 0, 1 гектара;


ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше 0,10 гектара;
620.
д) для будівництва індивідуальних гаражів - до 0, 01 гектара.


д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше 0,01 гектара.


-997- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Додати до статті 109 пункт 2 такого змісту:
2. Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для ведення особистого селянського господарства, може бути збільшено у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю).

2. Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно громадянину для ведення особистого селянського господарства, може бути збільшено у разі отримання ним в натурі (на місцевості) земельної частки (паю).


-998- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Додати до глави 16 нову статтю такого змісту:
Стаття. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування
Враховано

Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок юридичним особам у постійне користування


1. Сільські, селищні, міські ради надають земельні ділянки у постійне користування юридичним особам із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

1. Сільські, селищні, міські ради надають земельні ділянки у постійне користування юридичним особам із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.


2. Районні, обласні ради надають земельні ділянки у постійне користування юридичним особам із відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.

2. Районні, обласні ради надають земельні ділянки у постійне користування юридичним особам із відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.


3. Районні державні адміністрації на їх території надають земельні ділянки з земель державної власності у постійне користування юридичним особам в межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для:

3. Районні державні адміністрації на їх території надають земельні ділянки з земель державної власності у постійне користування юридичним особам в межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для:


а) сільськогосподарського використання;

а) сільськогосподарського використання;


б) ведення лісового і водного господарства, крім випадків передбачених частиною 7 цієї статті;

б) ведення лісового і водного господарства, крім випадків, передбачених частиною 7 цієї статті;


в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо).

в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо).


4. Обласні державні адміністрації надають земельні ділянки на їх території з земель державної власності у постійне користування юридичним особам в межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами 3, 7 цієї статті.

4. Обласні державні адміністрації надають земельні ділянки на їх території з земель державної власності у постійне користування юридичним особам в межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами 3, 7 цієї статті.


5. Київська, Севастопольська міські державні адміністрації надають земельні ділянки із земель державної власності у постійне користування юридичним особам у межах їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених частиною 7 цієї статті.

5. Київська, Севастопольська міські державні адміністрації надають земельні ділянки із земель державної власності у постійне користування юридичним особам у межах їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених частиною 7 цієї статті.


6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим надає земельні ділянки із земель державної власності у постійне користування юридичним особам у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та за їх межами для всіх потреб, крім випадків, визначених у частинах 3, 7 цієї статті.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим надає земельні ділянки із земель державної власності у постійне користування юридичним особам у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та за їх межами для всіх потреб, крім випадків, визначених у частинах 3, 7 цієї статті.


7. Кабінет Міністрів України надає земельні ділянки із земель державної власності у постійне користування юридичним особам у випадках, визначених статтями 149, 150 цього Кодексу.

7. Кабінет Міністрів України надає земельні ділянки із земель державної власності у постійне користування юридичним особам у випадках, визначених статтями 149, 150 цього Кодексу.
621.
Стаття 110. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам із земель права державної або комунальної власності
-999- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Стаття 110 викласти в редакції таких статтей:
Стаття 140. Підстави набуття юридичними особами права постійного користування земельними ділянками, що перебувають в власності держави або територіальних громад.
1. Земельні ділянки, що перебувають у власності держави, передаються юридичним особам у постійне користування на підставі рішень Київської і Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, відповідно до їх компетенції.
2. Земельні ділянки, що перебувають у власності територіальних громад, передаються юридичним особам у постійне користування на підставі рішень відповідних сільських, селищних та міських рад відповідно до їх повноважень
Стаття 141. Порядок надання земельних ділянок, що перебувають у власності держави або територіальної громади, у постійне користування юридичним особам.
1. Надання земельних ділянок у постійне користування здійснюється за проектами відведення цих ділянок.
2. Замовниками виконання зазначених робіт є відповідні юридичні особи.
3. Умови і строки розроблення проектів відведення земельних ділянок і перенесення їх у натуру (на місцевість) визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт.
4. Юридичні особи, зацікавлені в одержанні земельних ділянок у користування із земель державної або комунальної власності, звертаються з відповідним клопотанням до сільської, селищної або міської ради, місцевої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, які мають право надавати земельні ділянки у користування. Клопотання про відведення ділянок, що надаються у користування Кабінетом Міністрів України, подаються до Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.
5. До клопотання додаються документи, що обгрунтовують розмір, призначення та місце розташування земельної ділянки.
6. Відповідна сільська, селищна, міська рада, міська державна адміністрація або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації розглядають клопотання (заяву) у 10-денний термін і дають згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки.
7. Проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем та після позитивного висновку державної землевпорядної експертизи подається до відповідної сільської, селищної, міської ради, місцевої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його у місячний термін, і в межах своєї компетенції приймають рішення про надання земель.
Враховано частково

Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних ділянок юридичним особам


8. Якщо надання земельної ділянки у користування провадиться обласними державними адміністраціями, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим або Кабінетом Міністрів України, сільські, селищні, міські ради або районні державні адміністрації за місцем розміщення земельної ділянки подають свій висновок обласній державній адміністрації, Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Якщо надання земельної ділянки проводиться Кабінетом Міністрів України, висновок подається обласними державними адміністраціями або Радою Міністрів Автономної Республіки Крим.
9. Висновок про надання земельної ділянки приймається місцевими державними адміністраціями або сільськими, селищними, міськими радами у 10-денний термін.
10. Якщо надання земельної ділянки у користування провадиться Кабінетом Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації подають свій висновок та проект відведення спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань проведення земельної реформи, забезпечення раціонального використання та охорони земельних ресурсів, який розглядає ці матеріали і у 20-денний термін подає із висновком державної землевпорядної експертизи Кабінетові Міністрів України.
-1000- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
У назві статті 110 та в тексті після слів "у постійне користування" доповнити словами "та в оренду".
Відхилено
-1001- Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
В назві статті 110 слова "державної або комунальної" замінити словами "державної, комунальної та приватної".
Відхилено
-1002- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 110 вилучити.
Відхилено


622.
1. Надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування здійснюється на підставі рішень їх власників за проектами відведення цих ділянок.
-1003- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 1 статті 110 доповнити словами: ", якщо їх майбутнє використання не протирічить місцевим правилам, а в разі їх відсутності, іншій містобудівній документації".

Відхилено

1. Надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за проектами відведення цих ділянок.
623.
2. Умови і строки розроблення проектів відведення земельних ділянок і перенесення їх меж у натуру (на місцевість) визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт.


2. Умови і строки розроблення проектів відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним замовником з виконавцем цих робіт.
624.
3. Юридичні особи, заінтересовані в одержанні земельних ділянок у постійне користування із земель державної або комунальної власності, звертаються з відповідним клопотанням до сільської, селищної, міської ради або місцевої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, які мають право надавати земельні ділянки у постійне користування. Клопотання про відведення земельних ділянок, що надаються у постійне користування Кабінетом Міністрів України, подаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.
-1004- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 110 у пунктах 3, 5, 6, 8 та 10 слова "…сільської, селищної, міської" замінити на слова "…відповідної…"

Відхилено

3. Юридична особа, зацікавлені в одержанні земельної ділянки у постійне користування із земель державної або комунальної власності, звертаються з відповідним клопотанням до районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або сільської, селищної, міської ради.


1005- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті 3 статті 110 замість слів "які мають право надавати земельні ділянки у постійне користування" записати слова " у віданні яких знаходяться земельні ділянки".
У другому реченні цього пункту 3 замість слів "Кабінетом Міністрів" записати "Верховною Радою". Після слів "подаються до" текст доповнити словами "Кабінету Міністрів України".
Відхилено


625.
4. До клопотання про відведення земельної ділянки додаються документи, що обгрунтовують її розмір, призначення та місце розташування. Перелік документів та їх зміст визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-1006- Н.д.Безугла Л.Я. (Реєстр.картка №435)
У пункті 2 статті 110 слова "визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "визначаються місцевими правилами забудови".

4. До клопотання про відведення земельної ділянки додаються документи, що обгрунтовують її розмір, призначення та місце розташування.
626.
5. Відповідна сільська, селищна, міська рада або місцева державна адміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим розглядають клопотання (заяву) у 10-денний строк і дають згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки.


5. Відповідна районна державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає клопотання у місячний строк і дає згоду на розроблення проекту відведення земельної ділянки.
627.
6. Проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем та після одержання позитивного висновку державної землевпорядної експертизи подається до відповідної сільської, селищної, міської ради або місцевої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, які розглядають його у місячний строк і в межах своєї компетенції приймають рішення про надання земель.
-1007- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті 6 статті 110 закінчення тексту, починаючи з слів "які розглядають", вилучити, відповідно доповнивши цей пункт новим реченням у такій редакції: "Верховна Рада Автономної Республіки Крим за поданням Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради за клопотанням відповідних місцевих державних адміністрацій щодо земель державної власності з урахуванням висновків обласних, районних рад у випадках надання у постійне користування земельних ділянок, що знаходяться у спільній власності територіальних громад, у місячний строк розглядають проект відведення земельної ділянки і в межах своєї компетенції приймають рішення про надання земель".

Відхилено

6. Проект відведення земельної ділянки погоджується із землекористувачем, органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури та охорони культурної спадщини і після одержання висновку державної землевпорядної експертизи по об'єктах, які їй підлягають, подається до відповідної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, які розглядають його у місячний строк, і в межах своїх повноважень, визначених цим Кодексом, приймають рішення про надання земельної ділянки.


-1008- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 110, пункт 6. Наприкінці слова "про надання земель" замінити текстом "щодо ведення земельної ділянки".

Відхилено
-1009- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт 6 статті 110 після слів "проект відведення земельної ділянки" доповнити словами "розробляється з урахуванням містобудівної документації та місцевих правил забудови".

Відхилено


628.
7. Якщо надання земельної ділянки у користування провадиться обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або Кабінетом Міністрів України, сільські, селищні, міські ради або районні державні адміністрації за місцем розміщення земельної ділянки подають свій висновок обласній державній адміністрації, Раді міністрів Автономної Республіки Крим. Якщо надання земельної ділянки провадиться Кабінетом Міністрів України, висновок подається обласними державними адміністраціями або Радою міністрів Автономної Республіки Крим.
-1010- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Пункт 7 статті 110 викласти у такій редакції:
"7. Земельні ділянки державної власності, що знаходяться у віданні Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, надаються у користування за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад відповідно до подань Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій на підставі висновків сільських, селищних, міських рад, районних державних адміністрацій за місцем розміщення земельної ділянки. Якщо надання земельної ділянки проводиться Верховною Радою України відповідне подання Кабінету Міністрів України здійснюється на підставі висновків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій та Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад".

Відхилено

7. При наданні земельної ділянки у користування обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або Кабінетом Міністрів України, сільські, селищні, міські, районні, обласні ради, районні державні адміністрації за місцем розташування земельної ділянки подають свій висновок відповідно обласній державній адміністрації, Раді міністрів Автономної Республіки Крим.


-1011- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 7. Перше речення після слів "державними адміністраціями", доповнити словами "Київського і Севастопольського міськими державними організаціями", а після тексту "державній адміністрації", - текстом "Київській, Севастопольській міській адміністрації", друге речення після слів "державними адміністраціями", доповнити текстом "Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями".
Відхилено


629.
8. Висновок про надання земельної ділянки приймається місцевими державними адміністраціями або сільськими, селищними, міськими радами у 10-денний строк.630.
9. Якщо надання земельної ділянки у користування провадиться Кабінетом Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації подають свій висновок та проект відведення спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який розглядає ці матеріали і у 20-денний строк подає його разом з висновком державної землевпорядної експертизи Кабінетові Міністрів України.
-1012- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті 9 статті 110 замість слів "Кабінетом Міністрів" записати "Верховною Радою", після слів "державні адміністрації" текст доповнити словами "Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські ради".

Відхилено

8. При наданні земельної ділянки Кабінетом Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації подають свої висновки та проект відведення земельної ділянки центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який розглядає ці матеріали і у місячний строк подає їх до Кабінету Міністрів України.
631.
10. У разі відмови сільської, селищної, міської ради або місцевої державної адміністрації у наданні земельної ділянки в користування або залишення клопотання без розгляду питання вирішується у судовому порядку.
-1013- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Пункт 10 викласти в наступній редакції.
"10. Проект відведення земельних ділянок для будівництва об(єктів архітектури складається на підставі затверджених проектів будівництва та рішення відповідної ради або місцевої державної адміністрації про погодження місця розташування об'єкта".

Враховано частково в п.6
9. Відмови органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади у наданні земельної ділянки в користування або залишення клопотання без розгляду може бути оскаржено в судовому порядку.
632.
11. У разі задоволення позову щодо надання в постійне користування земельної ділянки, рішення суду є підставою для перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та видачі держаного акта на право постійного користування землею.
-1014- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 11 статті 110 після слів "є підставою" доповнити "… для прийняття рішення відповідною радою або державною адміністрацією" далі по тексту.

Відхилено
-1015- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Пункт 11 виключити.

Враховано

633.
Стаття 111. Порядок відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства
-1016- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 111 вилучити.

Враховано
-1017- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Викласти статтю 111 в новій редакції:
Стаття 111. Порядок надання земельних ділянок громадянам для ведення фермерського господарства
1. Громадяни, які виявили бажання вести фермерське господарство (включаючи й тих, хто переїздить з іншої місцевості), подають до місцевої державної адміністрації, якщо земельна ділянка перебуває в державній власності, або до сільської, селищної, міської ради, якщо земельна ділянка перебуває в комунальній власності, заяву, підписану головою створюваного фермерського господарства.
2. У заяві зазначаються:
а) бажані розмір і місце розташування земельної ділянки;
б) кількість членів фермерського господарства;
в) умови надання ділянки (продаж, безплатне надання в межах норми безплатної приватизації, передача в оренду);
3. Місцева державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада розглядає заяву громадянина про передачу земельної ділянки у власність або надання в її оренду в 10-денний термін і у разі згоди дає громадянинові дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки.
4. Проект відведення земельної ділянки погоджується в порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
5. У разі відмови місцевої державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради у відведенні земельної ділянки для ведення фермерського господарства питання вирішується судом.

Відхилено


634.
1. Громадяни, які виявили бажання вести фермерське господарство подають до місцевої державної адміністрації, якщо земельна ділянка перебуває в державній власності, або до сільської, селищної, міської ради, якщо земельна ділянка перебуває в комунальній власності, заяву, підписану головою створюваного фермерського господарства.
-1018- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 111, пункт 1. Після слів "комунальної власності" доповнити словами "територіальної громади села, селища, міста або до районної, обласної ради, якщо земельна ділянка перебуває у спільній власності кількох територіальних громад".

Відхилено
-1019- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Пункт 1 статті 111 після слова "подають" доповнити словами "за місцем розташування земельної ділянки".

Відхилено


635.
2. У заяві на відведення земельної ділянки зазначаються:
-1020- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 2 статті 111 доповнити підпунктом "г" такого змісту: "г) висновок конкурсної комісії про доцільність надання земельної ділянки та професійну відповідність".
Враховано в ст.118


636.
а) бажані розмір і місце розташування земельної ділянки;637.
б) кількість членів фермерського господарства;638.
в) відомості про досвід роботи в сільському господарстві і наявність кваліфікації або спеціальної підготовки.639.
3. Заяву громадянина про передачу земельної ділянки у власність або надання в оренду відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада розглядає у місячний строк. У разі їх згоди щодо передачі або надання земельної ділянки громадянин замовляє розроблення проекту її відведення.
-1021- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Н.д.Хазан В.Б. (Реєстр.картка №372)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Пункт 3 статті 111 після слів "проекту її відведення" доповнити словами "та агрохімічного паспорта на неї".
Пункт 4 цієї статті доповнити абзацом такого змісту: "Агрохімічний паспорт земельної ділянки видається в порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики".

Відхилено
-1022- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 111 у пунктах 1, 3, 5, 6, 8 та 10 слова "…сільської, селищної, міської" замінити на слова "…відповідної…"

Відхилено
-1023- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Пункт 3 цієї статті викласти у такій редакції:
"Заяву громадянина про передачу земельної ділянки державної власності у його власність або надання в оренду відповідна місцева державна адміністрація розглядає у двотижневий строк і подає клопотання до сільської, селищної, міської ради за місцем розташування земельної ділянки. Сільська, селищна, міська рада розглядає заяви громадян, а також клопотання місцевої державної адміністрації і приймає відповідне рішення у місячний строк".

Відхилено
-1024- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 111, пункт 3. Перше речення після слів "селищна, міська" доповнити текстом ", районна, обласна".
Відхилено


640.
4. Проект відведення земельної ділянки погоджується в порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-1025- Н.д.Безугла Л.Я. (Реєстр.картка №435)
У пункті 4 статті 111 слова "в порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами "в порядку, визначеному місцевими правилами забудови - в межах населених пунктів, і регіональними правилами забудови - за межами населених пунктів".
Відхилено641.
5. Рішення про передачу у власність або надання в оренду земель громадянам для ведення фермерського господарства приймають відповідні місцеві державні адміністрації або сільські, селищні, міські ради у місячний строк.
-1026- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 111, пункт 5. Після слів "селищні, міські" доповнити словами ", районні, обласні".

Відхилено


642.
6. У разі відмови місцевої державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради у відведенні земельної ділянки для ведення фермерського господарства питання вирішується судом.
-1027- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 111, пункт 6. Наприкінці доповнити текстом "У разі задоволення позову щодо виділення земельної ділянки, рішення суду є підставою для перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість) та видачі державного акта на право власності на землю чи для укладання договору оренди".

Відхилено
-1028- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
Главу 16 доповнити окремою статтею про врегулювання питання набуття права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом для громадян, в тому числі пенсіонерів, які постраждали або самостійним переселенням і на час переселення були членами колгоспів і радгоспів.

Відхилено
-1029- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Доповнити главу 16 новою статтею такого змісту:

Враховано

Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку при переході права на будівлю і споруду.


1. При переході права власності на будівлю і споруду право власності на земельну ділянку або її частину може переходити на підставі цивільно-правових угод, а право користування - на підставі договору оренди.

1. При переході права власності на будівлю і споруду право власності на земельну ділянку або її частину може переходити на підставі цивільно-правових угод, а право користування - на підставі договору оренди.


2. При відчуженні будівель та споруд, які розташовані на орендованій земельній ділянці, право на земельну ділянку визначається згідно договору оренди земельної ділянки.

2. При відчуженні будівель та споруд, які розташовані на орендованій земельній ділянці, право на земельну ділянку визначається згідно договору оренди земельної ділянки.


3. У разі переходу права власності на будинок або його частину від однієї особи до іншої за договором довічного утримання право на земельну ділянку переходить на умовах, на яких вона належала попередньому власнику.

3. У разі переходу права власності на будинок або його частину від однієї особи до іншої за договором довічного утримання право на земельну ділянку переходить на умовах, на яких вона належала попередньому власнику.


4. При переході права власності на будівлю та споруду до кількох осіб право на земельну ділянку визначається пропорційно часток осіб у вартості будівлі та споруди, якщо інше не передбачено у договорі відчуження будівлі і споруди.

4. При переході права власності на будівлю та споруду до кількох осіб право на земельну ділянку визначається пропорційно часток осіб у вартості будівлі та споруди, якщо інше не передбачено у договорі відчуження будівлі і споруди.


5. При переході права власності на будівлю або споруду до громадян або юридичних осіб, які не можуть мати у власності земельні ділянки, до них переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля чи споруда.

5. При переході права власності на будівлю або споруду до громадян або юридичних осіб, які не можуть мати у власності земельні ділянки, до них переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташована будівля чи споруда.
643.
Глава 17. ЗЕМЕЛЬНІ СЕРВІТУТИ
-1030- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Главу 17 проекту пропонується внести поняття сервітуту, як право обмеженого користування чужою земельною ділянкою, що не пов'язане із нею. Для підприємств зв'язку ця норма має значення з точки зору забезпечення вільного проходу через земельні ділянки власників для встановлення і експлуатації ліній і споруд зв'язку. Проте, в зазначеній главі недостатньо врегульовані деякі питання, зокрема, процедура встановлення сервітуту для прокладення ліній зв'язку та їх експлуатації."
Враховано редакційно

Глава 16. Право земельного сервітуту
644.
Стаття 112. Визначення земельного сервітуту
-1031- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту главу 5 наступного змісту:
Глава 5. Право земельного дозволу.
Стаття 34. Зміст права земельного дозволу.
1. Право земельного дозволу являє собою право власника земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування сусідньою земельною ділянкою (ділянками).
2. Земельні дозволи можуть бути постійними і строковими.
3. Встановлення земельного дозволу не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний дозвіл, прав володіння, користування та розпорядження нею.
4. Земельний дозвіл повинен здійснюватися способом, найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.

Враховано

Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту
1. Право земельного сервітуту є право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками).
2. Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими.
3. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею.
4. Земельний сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.
645.
Право обмеженого користування чужими земельними ділянками встановлюється для однієї особи або декількох осіб (приватний земельний сервітут) чи для необмеженого кола осіб (публічний земельний сервітут).

-1032- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Статтю 112 доповнити положенням такого змісту:
"Не можуть передаватись у приватну власність та відчуджуватись за рішенням суду: землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, пасовища, сінокоси, набережні, парки, озера та водоймища населених пунктів, а також їх ліси, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів), вулиці, проїзди та шляхи, що знаходяться у державній та комунальній власності, а також землі надані для розміщення будинків органів державної влади та органів місцевого самоврядування."
Враховано частково
в інш.статтях


646.
Стаття 113. Встановлення приватного і публічного земельного сервітутуСтаття 100. Порядок встановлення земельного сервітуту
647.
1. Приватний земельний сервітут встановлюється за домовленістю між особою, що вимагає його встановлення та власником земельної ділянки. В разі недосягнення такої згоди рішення приймається у судовому порядку за позовом особи, що вимагає встановлення сервітуту.
-1033- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 113 викласти в такій редакції:
Стаття 36. Порядок встановлення земельного дозволу.
1. Власник земельної ділянки має право вимагати встановлення земельного дозволу для обслуговування його земельної ділянки.
2. Земельний дозвіл встановлюється за домовленістю між власниками сусідніх земельних ділянок або за рішенням суду.
3. Право земельного дозволу виникає після його державної реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на нерухоме майно
Враховано

1. Власник або землекористувач земельної ділянки має право вимагати встановлення земельного сервітуту для обслуговування своєї земельної ділянки.
2. Земельний сервітут встановлюється за домовленістю між власниками сусідніх земельних ділянок на підставі договору або за рішенням суду.
3. Право земельного сервітуту виникає після його державної реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку.
648.
2. Публічний земельний сервітут встановлюється шляхом прийняття відповідного закону, іншого нормативно-правового акта України чи за рішенням суду.
-1034- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 2 статті 113 викласти у такій редакції:
"2. Публічний земельний сервітут встановлюється за рішенням місцевої ради, державної адміністрації або суду."

Відхилено
-1035- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 2 статті 113 доповнити після слів "акта України," словами "або органів місцевого самоврядування".

Відхилено
-1036- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 113 доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Земельні сервітути можуть бути встановлені також заповітом або за давністю користування".
Відхилено


649.
Стаття 114. Види земельних сервітутів
-1037- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 114 викласти в такій редакції:
Стаття 35. Види права земельного дозволу.
Власники земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких прав на сусідню земельну ділянку (ділянки):
а) право проходу, а також проїзду на велосипеді;
б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;
в) право прокладки та експлуатації державних, комунальних та приватних ліній електропередач, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій при умові дотримання санітарних норм;
г) право проводити на свою земельну ділянку воду з чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку;
д) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку;
е) право забору води для потреб своєї земельної ділянки з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;
є) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми ;
ж) право прогону худоби по наявному шляху;
з) право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;
и) право здійснювати на сусідній земельній ділянці заходи щодо охорони довкілля.
і) інші види права земельного дозволу
Враховано

Стаття 99. Види права земельного сервітуту
650.
За призначенням встановлюються такі земельні сервітути:


Власники або землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів:
651.
а) проходу - право проходу або проїзду на велосипеді через чужу земельну ділянку;


а) право проходу та проїзду на велосипеді;
652.
б) проїзду - право проїзду на транспортному засобі по проїзною частиною через чужу земельну ділянку;
-1038- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 114, пункт б). Вилучити текст "по проїзною частиною".

Враховано

б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;
653.
в) інженерної комунікації - право прокладки та експлуатації державних, комунальних та приватних ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій через чужу земельну ділянку;


в) право прокладки та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;
654.
г) водопроводу - право проводити на свою земельну ділянку воду з чужої водойми або через чужу земельну ділянку:


г) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід з чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку:
655.
ґ) водостоку - право відведення води зі своєї земельної ділянки на чужу або через чужу земельну ділянку;


ґ) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку;
656.
д) водозабору - право забору води для потреб своєї земельної ділянки з чужої водойми та право проходу до водойми;
-1039- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 114, пункт д). Після слів "проходу до" доповнити словами "такої".

Враховано редакційно

д) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;
657.
е) водопою - право поїти свою худобу та право прогону худоби, що веде до водойми;
-1040- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 114, пункт е). Після слів "свою худобу2 додати слова "з чужої водойми", а слова " , що веде до водойми" замінити словами "до цієї водойми".
Пункт й). Наприкінці доповнити словами "на чужій земельній ділянці".

Враховано редакційно

е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми;
658.
є) прогону худоби - право прогону худоби та проходу через чужу земельну ділянку;


є) право прогону худоби по наявному шляху;
659.
ж) пасовища - право сінокосу та випасу худоби на чужій земельній ділянці в періоди, що відповідають місцевим умовам та звичаям;
-1041- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У статті 114 виключити пункти ж), и), і), ї), й).
Враховано


660.
з) будівництва - право зведення будівель та споруд на власній земельній ділянці з опорою на сусідню земельну ділянку, або будівель та споруд, що нависають над сусідньою земельною ділянкою на відповідній висоті, право зведення будівель та споруд на сусідній земельній ділянці;


ж) право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;
661.
и) ремонтно-будівельної смуги - право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;662.
і) охорони довкілля - право здійснювати на чужій земельній ділянці заходи щодо охорони довкілля;663.
ї) проведення науково-дослідних робіт - право тимчасового користування земельною ділянкою для проведення науково - дослідних робіт;
-1042- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт ї) статті 114 після слів "проведення науково-дослідних робіт" та "для проведення науково-дослідних робіт" доповнити словами "археологічних розвідок і розкопок".

Відхилено
-1043- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У статті 114, пункт ї) доповнити двічі: замість слів "науково-дослідних робіт" дати "науково-дослідних робіт, археологічних розвідок і розкопок"

Відхилено


664.
й) вилову риби з берега водного об'єкта;665.
к) інші способи задоволення потреб, які не можуть бути забезпечені без встановлення відповідних земельних сервітутів.


з) інші земельні сервітути.
666.
Стаття 115. Правовий режим земельних сервітутів


Стаття 101. Дія земельного сервітуту
667.
1. Земельні сервітути, встановлені на земельну ділянку не позбавляють власника цієї земельної ділянки прав володіння, користування та розпорядження нею.
-1044- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 115 викласти в такій редакції:
Стаття 37. Дія земельного дозволу.
1. Дія земельного дозволу зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний дозвіл, до іншої особи.
2. Земельний дозвіл не може бути предметом купівлі-продажу, застави, та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей дозвіл встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.
3. Власник, користувач, в тому числі орендар земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний дозвіл, має право вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний дозвіл плату за його встановлення, якщо інше не передбаченої законом.
4. Власникові земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний дозвіл, має право на відшкодування збитків, завданих встановленням земельного дозволу.

Враховано


668.
2. Земельні сервітути підлягають обов'язковій державній реєстрації в порядку, передбаченому цим Кодексом. Інформація про встановлення земельного сервітуту є невід'ємною частиною правовстановлюючого документа щодо земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут.669.
3. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку до іншої особи.


1. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи.
670.
4. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави і не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.


2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави, та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.
671.
5. Власник, а також користувач та орендар земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут, має право, якщо інше не передбачено законом, вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, відповідної винагороди за його встановлення.
-1045- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 5 статті 115 доповнити реченням такого змісту:
"Розміри плати за право прокладення та експлуатації ліній зв'язку через чужу земельну ділянку визначаються Кабінетом Міністрів України".

Відхилено

3. Власник, землекористувач земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право, вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення, якщо інше не передбачено законом.
672.
6. Власникові земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут, мають бути відшкодовані збитки, завдані внаслідок користування земельним сервітутом.
-1046- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 6 статті 115 викласти у такій редакції:
"6. Власникові земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут, може за рішенням місцевої ради відшкодовуватись збитки, завдані внаслідок користування земельним сервітутом. Норми відшкодування встановлюються місцевою радою."
Враховано частково

4. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право на відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту.
673.
7. Земельні сервітути встановлюються на визначений та невизначений строк.674.
Стаття 116. Припинення дії земельного сервітуту
-1047- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 116 викласти в такій редакції:
Стаття 38. Припинення дії земельного дозволу.
1.Дія земельного дозволу підлягає припиненню у випадках:
а) поєднання особи, в інтересах якої встановлено земельний дозвіл та власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений;
б) відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний дозвіл від користування земельним сервітутом;
в) рішення суду про скасування земельного дозволу;
г) закінчення терміну, на який було встановлено земельний дозвіл;
д) невикористання земельного дозволу протягом трьох років;
е) порушення власників дозволу умов користування дозволом;
2. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний дозвіл, його дія може бути припинена у судовому порядку у випадках:
а) зникнення підстав його встановлення;
б) коли встановлення земельного дозволу робить неможливим використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний дозвіл за її цільовим призначенням.

Враховано

Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту
675.
1. На вимогу власника земельної ділянки, на яку встановлено земельний сервітут, його дія може бути припинена у зв'язку із зникненням підстав для його встановлення.676.
2. Дія земельного сервітуту припиняється на вимогу власника земельної ділянки у разі:
-1048- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 116 у пункті 2 підпункт "а" викласти у такій редакції:
"а) поєднання в одній особі власника земельної ділянки і особи, в інтересах якої встановлено земельних сервітут".

Враховано

1. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках:
677.
а) поєднання в одній особі особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут та власника земельної ділянки, на яку він встановлений;
-1049- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
У статті 116 підпункт "а" пункту 2 викласти в такій редакції:
"а) коли більше право і менше право на земельну ділянку об'єднані в одній особі, менше право поглинається більшим правом і, таким чином, скасовується, якщо не існує інших намірів".
Відхилено

а) поєднання в одній особі суб'єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника земельної ділянки;
678.
б) відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, від його подальшого використання;


б) відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут;
679.
в) рішення суду;


в) рішення суду про скасування земельного сервітуту;
680.
г) закінчення строку, на який було встановлено земельний сервітут.


г) закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут;


-1050- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 2 статті 116 можна доповнити підпунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) невикористання земельного сервітуту протягом трьох років".
Враховано

ґ) невикористання земельного сервітуту протягом трьох років;
д) порушення власником сервітуту умов користування сервітутом.
681.
3. Якщо земельна ділянка, на яку встановлено земельний сервітут, не може бути використана відповідно до її призначення, власник цієї земельної ділянки має право вимагати зняття земельного сервітуту з цієї земельної ділянки у судовому порядку.


2. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, його дія може бути припинена у судовому порядку у випадках:
а) припинення підстав його встановлення;
б) неможливості використання земельної ділянки за її цільовим призначенням.
682.
Глава 18. Обмеження щодо використання земельних ділянок


Глава 18. Обмеження прав на землю
683.
Стаття 117. Поняття права обмеженого використання земельної ділянки
-1051- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 117 вилучити.

Відхилено

Стаття 110. Поняття обмеження прав на земельну ділянку
684.
1. Право обмеженого використання земельної ділянки обтяжує (обмежує) право власності на земельні ділянки і дає можливість користуватися земельною ділянкою або її частиною в обсязі, передбаченому законом або договором.


1. На використання власником земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором.
685.
2. Перехід права власності на земельну ділянку не є підставою для припинення встановленого права обмеженого використання цієї ділянки іншими особами.
-1052- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 117, пункт 2 виключити.
Це випадок більш загальної дії, який має бути часткою Закону про реєстрацію прав на землю та інші земельні ділянки.
Враховано редакційно

2. Перехід права власності на земельну ділянку не припиняє встановленого обмеження (обтяження).
686.
Стаття 118. Суб`єкти права обмеженого використання земельної ділянки
-1053- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 118 вилучити.

Враховано


687.
Суб`єктами права обмеженого використання земельних ділянках можуть бути громадяни та юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.

-1054- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Виключити із статті пункти а), в), г); пункт б) вважати пунктом а), пункти г) - є) - вважати відповідно пунктами б) - г).

Відхилено

688.
Стаття 119. Обмеження прав на земельну ділянку
-1055- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 119 викласти в такій редакції
"Стаття 119. Обмеження прав на земельну ділянку
1.Права на земельну ділянку можуть бути обмежені:
а) забороною на продаж або інше відчуження певним особам або дозволів на відчуження певним особам протягом установленого строку;
б) забороною на здачу в оренду або в суборенду;
в) правом на переважну купівлю у разі її продажу;
г) передачею у спадщину тільки визначеним спадкоємцям (для сільськогосподарських угідь)
є) умовою розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків у визначеному проектом порядку;
д) забороною на зміну цільового призначення земельної ділянки, зовнішнього виду нерухомого майна, реконструкції або знесення будинків, будівель, споруд без погодження в установленому порядку;
е) умовою здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;
є) забороною на провадження окремих видів діяльності;
ж) умовою додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт, в тому числі щодо охорони грунтового покриву, тваринного світу, рідкісних рослин, пам'яток природи, історії і культури, археологічних об'єктів, які розміщені на земельній ділянці.
з) умовою надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку.
2. Якщо землі сільськогосподарського призначення використовуються не за призначенням чи неефективно протягом 2 років, за рішенням суду здійснюється передача земельних ділянок із цих земель без згоди їх власників в оренду на строк не менше 5 років іншим суб'єктам господарювання.
3. Особа, яка зацікавлена у оренді таких земель звертається до спеціального уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів з відповідною заявою, спеціальний уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює перевірку використання земель щодо цільового призначення і ефективності використання і у разі використання не за призначенням чи неефективно подає позов до суду щодо передачі таких земель в оренду.
4. Якщо новий власник використовує ці землі ефективного та за призначенням протягом терміну оренди він має право у судовому порядку вимагати примусового продажу таких земель з метою передачі їх йому у власність.
5. Оцінка земельної ділянки для примусового продажу за рішенням суду здійснюється відповідно до статті 188 цього Кодексу.
6. Вартість земельної ділянки для примусового продажу за рішенням суду зменшується на суму витрат з покращення властивостей земельної ділянки, які поніс новий землекористувач за час використання такої земельної ділянки.
7. Ефективне використання - економічно доцільне та прибуткове використання земельної ділянки за цільовим призначенням без погіршення її якісних еколого-естетичних характеристик із дотриманням вимог обтяжень та обмежень.
8. Методику оцінки ефективності використання землі розробляє Кабінет Міністрів України.
9. Обмеження використання земельної ділянки підлягають державній реєстрації і не припиняють своєї дії у разі передачі її до іншої особи.
10. Визначення меж обмежень земельних ділянок здійснюється проектами землеустрою."
Враховано частково
в статтях 111, 124, 146
Стаття 111. Види обмежень прав на земельну ділянку
689.
1. Права на земельну ділянку можуть бути обмежені законом або договором:


1. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором:
690.
а) забороною на продаж або інше відчуження певним особам або дозволів на відчуження певним особам протягом установленого строку;


а) забороною на продаж або інше відчуження певним особам протягом установленого строку;
б) забороною на передачу в оренду (суборенду);
691.
б) правом на переважну купівлю у разі її продажу;


в) правом на переважну купівлю у разі її продажу;
г) прийняття спадщини тільки визначеним спадкоємцям;
692.
в) умовою розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків у визначеному проектом порядку;


ґ) умовою розпочати і завершити забудову або освоєння земельної ділянки протягом встановлених строків;
693.
г) забороною на зміну цільового призначення земельної ділянки, зовнішнього виду нерухомого майна, реконструкції або знесення будинків, будівель, споруд без погодження в установленому порядку;
-1056- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 119. Пункт 1, підпункт ґ). Після слів "в установленому" додати слово "законом", а підпункт є) після слів "в установленому" доповнити словом "законом".
Враховано редакційно

е) забороною на зміну цільового призначення земельної ділянки, ландшафту та зовнішнього виду нерухомого майна;
694.
ґ) умовою здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;


є) умовою здійснити будівництво, ремонт або утримання дороги, ділянки дороги;
695.
д) забороною на провадження окремих видів діяльності;


д) забороною на провадження окремих видів діяльності;
696.
е) умовою додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт, в тому числі щодо охорони грунтового покриву, тваринного світу, рідкісних рослин, пам`яток природи, історії і культури, археологічних об`єктів, які розміщені на земельній ділянці;
-1057- Н.д.Песоцький М.Ф. (Реєстр.картка №449)
Підпункт "е" пункту 1 статті 119 після слів "охорони грунтового покриву" доповнити словами "…збереження захисних лісонасаджень та гідротехнічних споруд на сільськогосподарських угіддях…" (далі за текстом).

Враховано редакційно

ж) умовою додержання природоохоронних вимог або виконання визначених робіт;


-1058- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У підпункті е) пункту 1 статті 119 слова "історії та культури" замінити словами "об'єктів культурної спадщини".

Враховано редакційно


697.
є) умовою надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку.


з) умовою надавати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку;


-1059- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У статті 119:
пункт 1 доцільно доповнити підпунктами "ж", "з", "ї" такого змісту:
"ж) забороною на здачу в оренду або в суборенду;
з) передачею у спадщину тільки визначеним спадкоємцям (для сільськогосподарських земель);
ї) іншими зобов'язаннями, обмеженнями або умовами";
пункт 2 - чому строк дії обмежень використання земельної ділянки складає 25 років?

Враховано частково

и) іншими зобов'язаннями, обмеженнями або умовами.
698.
2. Обмеження використання земельної ділянки підлягають державній реєстрації і діють протягом 25 років.
-1060- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Пункт 2 статті 119 викласти у такій редакції:
"2. Обмеження використання земельної ділянки підлягають державній реєстрації і діють протягом терміну, визначеному у законі або договорі."

Враховано

2. Обмеження використання земельної ділянки підлягають державній реєстрації і діють протягом терміну встановленого законом або договором.


-1061- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Частину 2 статті 119 викласти в редакції:
"2. Обмеження щодо використання земельної ділянки підлягають державній реєстрації, що здійснюється місцевими органами земельних ресурсів, і діють протягом терміну, встановленого законом або договором".

Враховано частково

699.
3. Визначення меж обмежень земельних ділянок здійснюється проектами землеустрою.
-1062- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 3 статті 119 доповнити після слова "здійснюється" словами "на базі місцевих правил забудови та використання території, а також згідно іншої містобудівної документації та фіксуються".

Відхилено
-1063- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 3 статті 120 виключити.
Враховано


700.
Стаття 120. Охоронні зони
-1064- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 120 викласти в такій редакції:
Стаття 47. Охоронні зони.
1.Охоронні зони створюються:
а) навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів історичної і культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій з метою їхньої охорони і захисту від несприятливих антропогенних впливів;
б) уздовж ліній зв'язку, електропередач, магістральних трубопроводів, земель транспорту, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі та інші природні об'єкти.
2. В межах охоронних зон забороняються певні види діяльності, які можуть призвести до заподіяння шкоди людям природним та іншим об'єктам, навколо яких вони створені.
3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законом.
4. Охоронні зони створюються за рішенням Кабінету Міністрів України.

Враховано

Стаття 112. Охоронні зони
701.
Охоронна зона - це територія з особливим режимом використання земель і природокористування, яка виділяється навколо особливо цінних природних об`єктів, водних об`єктів, об`єктів історичної і культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій з метою їхньої охорони і захисту від несприятливих антропогенних впливів, а також уздовж ліній зв`язку, ліній електропередачі, магістральних трубопроводів, земель транспорту, навколо об`єктів промисловості, для забезпечення належних умов експлуатації, запобігання випадкам можливого ушкодження.
-1065- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Стаття 120: після слів "запобігання випадкам можливого ушкодження" доповнити такими словами "та зменшення їх впливу на землі іншого цільового (господарського) призначення";

Враховано редакційно

1.Охоронні зони створюються:
а) навколо особливо цінних природних об`єктів, об`єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;
б) уздовж ліній зв`язку, електропередачі, земель транспорту, навколо промислових об`єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.


1066- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У статті 120 слова "об'єктів історичної та культурної спадщини" замінити словами "об'єктів культурної спадщини, заповідників, музеїв-заповідників".
Враховано частково
-1067- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Стаття 120: доповнити частиною другою такого змісту:
"Для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення впливу коливань стоку вздовж річок, морів та навколо озер, водосховищ і інших водойм, встановлюються водоохоронні зони".

Враховано в ст.113
-1068- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Статтю 120 доповнити частиною другою такого змісту:
"Порядок встановлення охоронних зон, їх розмірів і режиму користування землями охоронних зон визначається законом".
Враховано

2. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України.
702.
Стаття 121. Зони санітарної охорони


Стаття 113. Зони санітарної охорони
703.
1. Зона санітарної охорони - це територія з особливим режимом використання земель, що прилягає до підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об`єктів оздоровчого призначення, на які поширюються обмеження щодо використання земель з метою забезпечення їхньої санітарно-епідеміологічної надійності.
-1069- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 121 викласти в такій редакції:
Стаття 49. Зони санітарної охорони.
1. Зони санітарної охорони створюються навколо територій, на яких знаходяться підземні та відкриті джерела водопостачання, водозаборі та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення з метою забезпечення їхньої санітарно-епідеміологічної захищеності.
2. В межах зон санітарної охорони забороняються певні види діяльності, які можуть призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним та водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.
3. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законом.
4. Зони санітарної охорони створюються за рішенням Кабінету Міністрів України.
Враховано

1. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, на яких знаходяться підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об`єкти оздоровчого призначення та інші для їх санітарно-епідеміологічної захищеності.
2. В межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним та водоочисним спорудам, водоводам, об`єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.
704.
2. Режим використання земель у санітарних зонах встановлюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань земельних ресурсів, з питань охорони здоров'я, з питань водного господарства та геології.
-1070- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 2 статті 121 викласти в редакції:
"2. Режим використання земель у зонах санітарної охорони встанов-люється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та санітарного нагляду за погодженням зі спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, екології та природних ресурсів, водного господарства та геології".

Відхилено

3. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України.
705.
Стаття 122. Зони особливого режиму використання земель


Стаття 115. Зони особливого режиму використання земель
706.
1. Зони особливого режиму використання земель - це території, що прилягають до військових об`єктів Міністерства оборони та інших військових формувань, призначених для забезпечення безпеки, збереження озброєння військової техніки та іншого військового майна, а також захисту населення, господарських об`єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, що можуть виникнути на цих об`єктах унаслідок аварій, стихійного лиха і пожеж.
-1071- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 122 викласти в такій редакції:
Стаття 51. Заборонні зони.
1. Заборонні зони створюються навколо військових об'єктів Міністерства оборони та інших військових формувань, призначених для забезпечення безпеки, збереження озброєння, військової техніки та іншого військового майна, охорони державного кордону, а також захисту населення, народногосподарських об'єктів і довкілля від впливу аварійних ситуаційних стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об'єктах.
2. Заборонні зони можуть встановлюватися як в межах земель, наданих для потреб оборони (внутрішні заборонні зони), так і на суміжних земельних ділянках (зовнішні заборонні зони).
Внутрішні заборонні зони та їх режим встановлюються органами, у віданні яких перебувають землі, надані для потреб оборони. У межах внутрішніх заборонних зон можуть вводитись обмеження щодо проходу чи проїзду сторонніх осіб тощо.
Зовнішні заборонні зони встановлюються Кабінетом Міністрів України. Землі в межах зовнішніх заборонних зон залишаються у власності або в користуванні тих суб'єктів, яким вони були надані, і використовуються ними з дотриманням встановлених для таких зон обмежень. В межах зовнішніх заборонних зон можуть встановлюватися заборони на спорудження певних будівель і споруд, виконання робіт, прокладку ліній електропередачі, комунальних мереж, будівництво нових або знищення існуючих доріг, переправ і насаджень, осушення водоймищ чи зміну річок, прохід і проїзд, купання тощо.
3. З метою забезпечення захисту державного кордону України вздовж нього встановлюється прикордонна смуга. У прикордонній смузі встановлюється прикордонний режим з особливим порядком в'їзду, тимчасового перебування, проживання та пересування громадян у межах цієї смуги. Розмір та режим прикордонної смуги встановлюється відповідно до закону України.

Враховано частково

1. Зони особливого режиму використання земель створюються навколо військових об`єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, для забезпечення функціонування цих об'єктів, збереження озброєння, військової техніки та іншого військового майна, охорони державного кордону, а також захисту населення, господарських об`єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що можуть виникнути на цих об`єктах.
2. Уздовж державного кордону України встановлюється прикордонна смуга, у межах якої діє особливий режим використання земель.
3. Розмір та правовий режим прикордонної смуги встановлюється відповідно до закону.
707.
2. Режим використання земель у зонах особливого використання земель встановлюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань оборони, з питань земельних ресурсів.
-1072- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 2 статті 122 викласти в такій редакції: "Режим використання земель у зонах особливого використання земель встановлюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань оборони за погодженням зі спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і з питань земельних ресурсів".

Відхилено
-1073- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 122 пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Режим використання земель у зонах особливого використання земель встановлюється Кабінетом Міністрів України".

Відхилено
-1074- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У Статті 122 із пункту 2 вилучити слова "з питань оборони"
Враховано
-1075- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
У статті 122 вилучити п.2.
Враховано


708.
Стаття 123. Санітарно-захисна зона
-1076- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 123 викласти в такій редакції:
Стаття 50. Санітарно-захисні зони.
1. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелом виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових, електромагнітних хвиль, радіочастот, електричних полів, іонізуючих випромінювань з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.
2. В межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів та об'єктів соціальної інфраструктури, а також можуть встановлюватися інші обмеження щодо використання земель. Юридичні особи, навколо земель яких встановлюються санітарно-захисні зони, зобов'язані здійснювати їх озеленення та впорядкування за свій рахунок.
3. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законом.
4. Санітарно-захисні зони створюються за рішенням Кабінету Міністрів України.
Враховано частково

Стаття 114. Санітарно-захисні зони
1. Санітарно-захисні зони створюються навколо об`єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.
2. В межах санітарно-захисних зон забороняються будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.
3. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України.
709.
1. Санітарно-захисна зона - це територія з регульованим режимом використання земель, що відокремлює від житлової забудови об`єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівнів шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних хвиль, радіочастот, електричних полів, іонізуючих випромінювань.
-1077- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У статті 123 пункт 1 після слів "шкідливих речовин" доповнити словами "стічних вод";

Відхилено


710.
2. Режим використання земель у санітарно-захісних зонах встановлюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань земельних ресурсів, з питань санітарного нагляду.
-1078- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
У статті 123 пункт 2 викласти в такій редакції: "режим використання земель у санітарно-захисних зонах встановлюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та санітарного нагляду за погодженням зі спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і з питань земельних ресурсів".

Відхилено
-1079- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
До законопроекту добавити нову главу в такій редакції:
"Глава. Добросусідство
Стаття. Визначення добросусідства
1. Усі суб'єкти права власності на землю і користування нею рівні перед законом. Використання землі не може завдавати шкоди правом, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.
2. Власники землі і землекористувачі сусідніх земельних ділянок зобов'язані добросовісно співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного із них, недопущення негативного неприпустимого впливу на використання земельних ділянок кожного з них.
Стаття. Попередження неприпустимого впливу на земельну ділянку продукцією, а також будівлями і спорудами, розташованими на сусідніх ділянках
Власник земельної ділянки вправі вимагати від власників або користувачів сусідніх земельних ділянок припинення будь-якої діяльності, яка негативно впливає або може вплинути на стан використання його земельної ділянки за призначенням.
Стаття. Захист від проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев і кущів
Власник земельної ділянки має право відрізати і залишити у себе корені або гілки дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.
Стаття. Використання дерев, які стоять на межі суміжних земельних ділянок
1. Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок в рівних долях.
2. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев покладається на сусідів в рівних долях. Сусід, який вимагає ліквідації дерев, які стоять на спільній межі, несе витрати на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на ці дерева.
3. Вимога на ліквідацію дерев виключається, якщо вони служать межовими знаками і, в залежності від обставин, не можуть бути замінені іншими доцільними межовими знаками.
4. Положення частин 1,2 і 3 цієї статті дійсні і для кущів, які ростуть на межах сусідніх земельних ділянок.
Стаття. Визначення спільних меж
1. Вид межових знаків і порядок відновлення меж земельних ділянок визначається державними органами земельних ресурсів відповідно до закону.
2. Витрати на відновлення спільних меж земельних ділянок несуть їх власники рівними долями, якщо інше не випливає з їх домовленості.
3. Власник земельної ділянки вправі вимагати від власника або користувача суміжної земельної ділянки встановлення та відновлення твердих меж.
Стаття. Попередження обвалу будівель і споруд
Якщо земельній ділянці загрожує небезпека обвалу будівлі чи споруди, які пов'язані із сусідньою земельною ділянкою, або від відокремлення їх окремих частин, то власник земельної ділянки може вимагати від особи, яка відповідає за можливу небезпеку, щоб вона провела заходи, необхідні для попередження цієї небезпеки.
Враховано частково
в ст.103-109
Глава 17. ДобросусідствоСтаття. Попередження обвалу грунту
Земельна ділянка не може бути поглиблена таким чином, щоб грунт сусідньої земельної ділянки втратив необхідну опору, якщо не буде забезпечено укріплення опори.
Стаття. Відповідальність за порушення меж при забудові
1. Якщо власник земельної ділянки при спорудженні будівлі вийшов за межі своєї ділянки і немає підстав звинуватити його в умислі, то сусід повинен допустити перехід межі якщо ним не було це опротестовано до або зразу ж після порушення межі.
2. Сусіду при цьому повинна виплачуватись компенсація у вигляді щорічної ренти за частину земельної ділянки, яка фактично використовується власником сусідньої земельної ділянки.
3. Особа, яка має право на отримання щорічної ренти, може в будь-який час вимагати, щоб особа, яка повинна виплачувати ренту, купила у неї забудовану з порушенням меж частину земельної ділянки за ціною, яка була на час перетину межі будівлею.
Стаття. Відновлення меж
1. Якщо неможливо виявити правильні межі, то для розмежування визначальним є існуюче володіння невизначеною ділянкою. Якщо існуюче володіння неможливо визначити, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки.
2. У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не узгоджується з виявленими обставинами, зокрема, з встановленими розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням виявлених обставин.
Стаття. Право проїзду по чужій земельній ділянці
1. Якщо у сусідньої земельної ділянки відсутнє нормальне сполучення із громадською дорогою чи вулицею то її власник може вимагати від сусідів, щоб вони до ліквідації цього недоліку допустили використання їх земельних ділянок для організації необхідного сполучення.
2. Напрям проїзду по чужому володінню і обсяги права користування визначаються при необхідності рішенням суду.
3. Сусіди, через земельні ділянки яких відбувається цей проїзд, повинні отримувати компенсацію за фактично втрачену земельну ділянку у вигляді земельної ренти.
Стаття. Неможливість виникнення права проїзду по чужій ділянці
1. Обов'язок допустити проїзд по власній ділянці не виникає, якщо існуюче до цього сполучення сусідньої ділянки з громадською дорогою чи вулицею припинилось внаслідок самоправних дій власника цієї ділянки.
2. Якщо внаслідок вилучення частини земельної ділянки ця частина або та, яка залишилася у власності, відрізана від сполучення із громадською дорогою чи вулицею, то власником тієї частини, через яку до цього часу існувало сполучення, повинне бути допущений проїзд через своє володіння.
3. До вилучення частини земельної ділянки прирівнюється вилучення однієї із декількох належних власнику земельних ділянок."
-1080- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Доповнити законопроект главами 6 та 7 наступного змісту:
Глава 6. Право добросусідства.
Стаття 39. Зміст права добросусідства.
1. Власники, землекористувачі, в тому числі орендарі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам, в тому числі орендарям сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення. неприємні запахи, шумове забруднення тощо).
2. Власники, землекористувачі, в тому числі орендарі земельних ділянок зобов'язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам, в тому числі орендарям сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).
3. Власники, землекористувачі, в тому числі орендарі сусідніх земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення земельних прав кожного з них (встановлення, зберігання межових знаків тощо).
Враховано

Стаття 103. Зміст добросусідства
1. Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).
2. Власники та землекористувачі земельних ділянок зобов'язані не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням (неприпустимий вплив).
3. Власники та землекористувачі сусідніх земельних ділянок зобов'язані співпрацювати при вчиненні дій, спрямованих на забезпечення прав на землю кожного з них (встановлення, зберігання межових знаків тощо).
711.
Стаття 124. Попередження неприпустимого впливу на земельну ділянку продукцією, а також будівлями і спорудами, розташованими на сусідніх ділянках
-1081- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 124 викласти в такій редакції:
Стаття 40. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку.
Власники, землекористувачі, в тому числі орендарі земельних ділянок можуть вимагати припинення такої діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може з певною очевидністю призвести до шкідливого впливу на здоров'я людей, тварин, повітря, на земельні ділянки та інше.

Враховано редакційно

Стаття 104. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку
712.
Власник земельної ділянки вправі вимагати від власників або користувачів сусідніх земельних ділянок припинення будь-якої діяльності, яка негативно впливає або може вплинути на стан використання його земельної ділянки за призначенням.
-1082- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 124 викласти в такій редакції:
"1. Власник земельної ділянки може вимагати, щоб на сусідніх земельних ділянках не здійснювалася виробнича діяльність або були відсутні будівлі і споруди, від яких з впевненістю можна очікувати, що їх існування або використання може мати неприпустимий вплив на його земельну ділянку.
2. Якщо продукція, будівлі і споруди задовольняють державним стандартам, нормам і правилам, то вимагати припинення виробництва, ліквідації будівель і споруд власник або користувач (орендар) земельної ділянки може лише у тому випадку, коли фактично має місце неприпустимий вплив".

Враховано редакційно

Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров`я людей і тварин, на повітря, земельні ділянки та інше.


-1083- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Статтю 124 в кінці доповнити словами: "а також компенсації шкоди, заподіяної такою діяльністю".

Враховано в ст.156
-1084- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 124 доповнити такою частиною: "У разі відмови задовольнити зазначену вимогу, питання вирішується у судовому порядку".

Враховано в ст.158


713.
Стаття 125. Захист від проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев і кущів
-1085- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Статтю 125 вилучити, передбачивши розкриття питання, якого вона стосується, у підзаконному акті.
Відхилено

Стаття 105. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев
714.
Власник земельної ділянки має право відрізати і залишити у себе корені або гілки дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки.
-1086- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 125 викласти в такій редакції:
Стаття 41. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев.
У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки власники, землекористувачі, в тому числі орендарі земельних ділянок мають право відрізати і залишити у себе корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.

Враховано

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням.
715.
Стаття 126. Визначення спільних меж
-1087- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 126 викласти в такій редакції:
Стаття 42. Обов'язки щодо визначення спільних меж.
1. Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки щоб той сприяв встановленню твердих меж, а якщо межові знаки знищилися, перемістились або стали невиразними, то допоміг у їх відновленні.
2. Вид межових знаків і порядок відновлення меж визначається державними органами земельних ресурсів у відповідності з вимогами закону.
3. Витрати на відновлення суміжних меж земельних ділянок несуть їх власники у рівних долях. якщо інше не випливає з існуючих між ними правовідносин
Враховано

Стаття 106. Обов'язки щодо визначення спільних меж
716.
1. Вид межових знаків і порядок відновлення меж земельних ділянок визначається державними органами земельних ресурсів відповідно до закону.
-1088- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 126, пункт1. Слова "державними органами" замінити словами "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань".

Враховано

2. Вид межових знаків і порядок відновлення меж визначається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
717.
2. Витрати на відновлення спільних меж земельних ділянок несуть їх власники рівними долями, якщо інше не випливає з їх домовленості.
-1089- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 126 у пункті 2. Слова "випливає з їх домовленості" замінити словами "встановлено договором між ними".
Враховано

3. Витрати на встановлення суміжних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними.
718.
3. Власник земельної ділянки вправі вимагати від власника або користувача суміжної земельної ділянки встановлення та відновлення твердих меж.


1. Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними.


-1090- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Доповнити главу новою статтею:
Стаття 43. Відновлення меж.
Враховано

Стаття 107. Відновлення меж1.Основою для відновлення меж є дані землевпорядної документації.
2.Якщо неможливо виявити правильні межі, то для розмежування визначальним є існуюче володіння невизначеною ділянкою. Якщо існуюче володіння неможливо визначити, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки.
3.У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не узгоджується з виявленими обставинами, зокрема, з встановленими розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням виявлених обставин, за рішенням органу місцевого самоврядування або суду.1. Основою для відновлення меж є дані земельно-кадастрової документації.
2. При неможливості виявлення дійсних меж, їх встановлення здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки. Якщо існуюче використання ділянки неможливо встановити, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки.
3. У випадках, коли в такий спосіб визначення меж не узгоджується з виявленими обставинами, зокрема, з встановленими розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням цих обставин.
719.
Стаття 127. Спільне використання межових споруд
-1091- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 127 викласти в такій редакції:
Стаття 44. Спільне використання межових споруд.
1. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені одна від іншої рослинною смугою, стежкою, ровом, каналом, стіною, парканом або іншим способом, корисним для обох земельних ділянок, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те. що межова споруда належить лише одному з сусідів.
2.Власники сусідніх земельних ділянок, які мають право на спільне використання межових споруд, можуть користуватися, цими спорудами в спосіб. який впливає з властивостей споруд без порушення інтересів одне одного. Витрати на утримання споруди в належному стані сусіди несуть в рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів заінтересований в подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінене без його згоди.

Враховано редакційно

Стаття 108. Спільне використання межових споруд
720.
1. У разі коли суміжні земельні ділянки відокремлюються одна від іншої смугою трав`яної рослинності, стежкою, ровом, каналом, стіною, живоплотом, парканом або якоюсь іншою спорудою, яка використовується власниками обох земельних ділянок, власники цих ділянок мають право на спільне використання споруди, якщо інше не передбачено їх домовленістю.
-1092- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 127, пункт 1. Після слів "парканом або" вилучити слово "якоюсь", а наприкінці слова "їх домовленістю" замінити словами "договором між ними".

Враховано частково

1. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з сусідів.
721.
2. Власники суміжних земельних ділянок, які мають право на спільне використання межових споруд, можуть користуватися цими спорудами в спосіб, який випливає з властивостей споруд, без порушення інтересів кожного. Витрати на утримання споруди в належному стані власники несуть рівними частками. До того часу, поки один із власників заінтересований у подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди.
-1093- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Пункт 2 Статті 127 викласти в такій редакції
"2. Власники суміжних земельних ділянок, які мають право на спільне використання межових споруд, можуть користуватися цими спорудами в спосіб, який випливає з властивостей споруд, без порушення інтересів інших власників"

Враховано редакційно

2. Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися межовими спорудами спільно за домовленістю між ними. Витрати на утримання споруди в належному стані сусіди несуть в рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений в подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди.
722.
Стаття 128. Використання дерев, які стоять на межі суміжних земельних ділянок
-1094- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Статтю 128 виключити, передбачивши розкриття питання, якого вона стосується, у підзаконному акті.
Відхилено

Стаття 109. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок


-1095- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Назву статті 128 викласти в такій редакції:
Стаття 45. Використання дерев, які стоять на межі земельних ділянок.
.

Враховано


723.
1. Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок в рівних долях.


1. Дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок в рівних частинах.
724.
2. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев покладається на сусідів в рівних долях. Сусід, який вимагає ліквідацію дерев, які стоять на спільній межі несе витрати на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на ці дерева.
-1096- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 2 закінчити такими положеннями:"Вимога на ліквідацію дерев виключається, якщо вони служать межовими знаками і, в залежності від обставин, не можуть бути замінені іншими доцільними межовими знаками. Ці положення дійсні і для кущів, які ростуть на межах сусідніх земельних ділянок".
Враховано

2. Кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. Витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів в рівних частинах.
3. Сусід, який вимагає ліквідацію дерев, які стоять на спільній межі, повинен один нести витрати на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на дерева.
4. Вимога на ліквідацію дерев виключається, якщо вони служать межовими знаками і, в залежності від обставин, не можуть бути замінені іншими межовими знаками. Ці положення дійсні і для кущів, які ростуть на межах сусідніх земельних ділянок.
725.
Глава 19. Припинення і перехід прав на землю
-1097- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Назву глави 19 викласти в такій редакції:
"Глава 21. Припинення прав на землю".
Враховано

Глава 22. Припинення права на землю
726.
Стаття 129. Підстави припинення права власності на земельну ділянку
-1098- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статті 129-137 викласти у редакції статей 86-90 альтернативного законопроекту.
Враховано частково

Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку


-1099- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Назву статті 129 та пложення пунктів г) - є) викласти в такій редакції:
Стаття 168. Підстави припинення права власності та права володіння і користування на земельну ділянку.
г) звернення стягнення на право на власність або право на володіння і користування земельною ділянкою, що перебуває в власності або володінні і користуванні за вимогою кредитора, відповідно до цього Кодексу;
д) викупу земельної ділянки для суспільних потреб відповідно до цього Кодексу;
е) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
є) конфіскації земельної ділянки за рішенням суду.
Враховано частково


727.
Право власності на земельну ділянку припиняється у разі:


Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:
728.
а) добровільної відмови власника від права на земельну ділянку;
-1100- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Підпункт а) статті 129 доповнити "… у тому числі у разі бажання власника змінити призначення земельної ділянки, переданої у власність згідно до цього Земельного кодексу".

Враховано в ст.141

а) добровільна відмова власника від права на земельну ділянку;
729.
б) смерті власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця;
-1101- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт "б" статті 129 доповнити такими словами: "та неоформлення права власності на землю протягом трьох років".
Відхилено

б) смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця;
730.
в) відчуження земельної ділянки;


в) відчуження земельної ділянки за рішенням власника;
731.
г) звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності, на вимогу кредитора;
-1102- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 129. Пункт г). вилучити текст ", що перебуває у власності".
Враховано

г) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;
732.
ґ) примусового відчуження земельної ділянки для суспільних потреб;


ґ) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;
д) конфіскації за рішенням суду;
733.
д) конфіскації;
-1103- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 129, пункти "д" та "є".
Зазначені приводи для "припинення" права власності дуже невизначені і дуже сумнівно, що їх можна використати.

Враховано частково

е) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом.
734.
е) порушення законодавства України при набутті права власності на земельну ділянку.
-1104- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Статтю 129 доповнити підпунктом "є)використання не за призначенням або в спосіб, що знижує родючість грунтів".

Враховано в ст.141
-1105- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Доповнити статтю 129 пунктами "є" та "ж" такого змісту:
"є) систематичного невнесення земельного податку, а також орендної плати;
ж) використання землі не за цільовим призначенням".

Враховано в ст.141
-1106- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 129 доповнити пунктом ж) такого змісту:
"ж) оформлення документів на підставних осіб".

Враховано в інш ст.
-1107- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 129 доцільно доповнити пунктами "є", "ж", "з" такого змісту:
"є") приватизація земель державної і комунальної власності;
ж) неможливості подальшого використання земельної ділянки внаслідок стихійного лиха;
з) використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам та законним інтересам інших власників і землекористувачів".

Враховано редакційно
-1108- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Статтю 129 пропоную доповнити підпунктом ж) "зниження родючості ґрунтів, що сталося з вини землекористувача".

Враховано редакційно в ст.156


735.
Стаття 130. Підстави припинення права постійного користування земельною ділянкою
-1109- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 130. У назві статті вилучити слово "постійного".
Враховано

Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною ділянкою


-1110- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 130 викласти в такій редакції:
Стаття 169. Порядок припинення права постійного користування земельними ділянками, які використовуються в порушенням земельного законодавства.
1. У випадку виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор по раціональному використанню та охороні земель складає протокол про порушення та видає особі, яка допустила порушення, вказівку про його усунення у 30-денний строк. Якщо особа, яка допустила порушення земельного законодавства, не виконала протягом зазначеного строку приписи вказівки державного інспектора щодо припинення порушення земельного законодавства, державний інспектор по раціональному використанню та охороні земель накладає на таку особу адміністративне стягнення у відповідності до закону та повторно видає вказівку про припинення земельного правопорушення чи усунення його наслідків у 30-денний строк;
2. У випадку неусунення порушення земельного законодавства у 30-денний строк державний інспектор по раціональному використанню та охороні земель звертається до суду з позовом про припинення права постійного користування земельною ділянкою.
Враховано частково
-1111- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 130 вилучити.

Відхилено


736.
Право постійного користування земельною ділянкою припиняється у разі:


Підставами припинення права користування земельною ділянкою є:
а) добровільна відмова від права користування земельною ділянкою;
737.
а) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом;
-1112- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 130, підпункті "а" пункту 1 доповнити після слова "ділянки" словами "для суспільних потреб".
Враховано редакційно в ст.147

б) вилучення земельної ділянки у випадках, передбачених цим Кодексом;
738.
б) припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ, організацій або добровільної відмови від земельної ділянки;


в) припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;
739.
в) використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам та законним інтересам інших власників землі і землекористувачів;


г) використання земельної ділянки способами, які суперечать екологічним вимогам;
740.
г) використання земельної ділянки не за призначенням;
-1113- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт "г" статті 130 викласти в такій редакції:
" г) систематичного невнесення земельного податку та орендної плати в терміни, встановлені законом".
Статтю 130 доповнити пунктом про добровільну відмову від права користування землею.

Враховано

ґ) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;


-1114- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Підпункт "г" викласти в такій редакції:
"г) систематичного невнесення земельного податку в терміни, встановлені поточним законодавством України, а також орендної плати в терміни, визначені договором оренди".

Враховано
-1115- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Стаття 130, підпункт "г" - вилучити; доповнити статтю пунктом 2 такого змісту:
"2. В разі припинення права користування земельною ділянкою, якщо землекористувачем були зроблені документально підтверджені втрати на покращення земельної ділянки, такі витрати підлягають відшкодуванню у повному обсязі".
Враховано редакційно в ст.156


741.
ґ) систематичного невнесення земельного податку в терміни, встановлені законом;


д) систематична несплата земельного податку або орендної плати.
742.
д) неможливості подальшого використання земельної ділянки внаслідок стихійного лиха;743.
е) порушенням закону при набутті права постійного користування земельною ділянкою.


-1116- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 130 доповнити пунктом такого змісту:
"є) добровільно відмови землекористувача від земельної ділянки".

Враховано редакційно
-1117- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа В.Д. (Округ №31)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Доповнити статтю 130 пунктами "є", "ж" такого змісту:
"є) закінчення терміну, який було надано земельну ділянку;
ж) невикористання протягом одного року земельної ділянки, наданої для сільськогосподарського виробництва, а також протягом двох років - для несільськогосподарських потреб".

Відхилено
-1118- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Статтю 130 доповнити пунктом: "є невикористання земельних ділянок сільськогосподарського призначення більше одного року".
Відхилено


744.
Стаття 131. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою
-1119- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Назву статті 131 викласти в наступній редакції:
"Стаття 131. Добровільна відмова від права власності земельною ділянкою
У пункті 1 вилучити слово "добровільної"

Відхилено


Стаття 142. Добровільна відмова від права власності або права постійного користування земельною ділянкою
745.
1. Припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь органу виконавчої влади або органи місцевого самоврядування здійснюється за його заявою до відповідного органу.
-1120- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 131, пункт 1. Після слів "влади або" слово "органи" замінити словом "органу".

Відхилено

1. Припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади здійснюється за його заявою до відповідного органу.
746.
2. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у разі згоди на одержання права власності на земельну ділянку укладають угоду про передачу права власності на земельну ділянку. Угода про передачу права власності на земельну ділянку підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
-1121- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
Вилучити із тексту ст. 131 пункти 2 і 3;
Пункти 4-5 вважати відповідно пунктами 2-3.

Відхилено
2. Органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування у разі згоди на одержання права власності на земельну ділянку укладають угоду про передачу права власності на земельну ділянку. Угода про передачу права власності на земельну ділянку підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
747.
3. У разі добровільної відмови власника земельної ділянки на користь громадянина або юридичної особи між ними укладається угода про переуступлення права, яка підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.
-1122- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 3 статті 131 вилучити.

Враховано


748.
4. Припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача здійснюється за його заявою до власника земельної ділянки.


3. Припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача здійснюється за його заявою до власника земельної ділянки.
749.
5. Власник земельної ділянки на підставі заяви землекористувача приймає рішення про припинення права користування земельною ділянкою, про що повідомляє органи державної реєстрації.
-1123- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 5 статті 131 доповнити словами: "або до органу виконавчої влади, на території якого знаходиться земельна ділянка".

Відхилено

4. Власник земельної ділянки на підставі заяви землекористувача приймає рішення про припинення права користування земельною ділянкою, про що повідомляє органи державної реєстрації.
750.
Стаття 132. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку


Стаття 143. Підстави для примусового припинення прав на земельну ділянку
751.
Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку у разі:


Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у судовому порядку у разі:
752.
а) використання земельної ділянки не за призначенням;
-1124- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Деталізувати у статті 132, щодо використанням земельної ділянки не за призначенням, або додати до пункту а) слова "у випадках визначених даним Кодексом".

Враховано

а) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
753.
б) неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару грунту, об`єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які наносять шкоду здоров`ю населення) в терміни, встановлені вказівками спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
-1125-Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Підпункт "б)" статті 132 після слів "здоров'ю населення" доповнити словами "… порушення містобудівного законодавства, місцевих норм і правил забудови" далі по тексту.

Відхилено

б) неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару грунту, об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які наносять шкоду здоров'ю населення) в терміни, встановлені вказівками спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
754.
в) конфіскації земельної ділянки;
-1126- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У Статті 132 пункт "в" доповнити в кінці словами "за рішенням суду", а пункт "г" після слів "суспільних потреб" - словами "у випадках, передбачених цим Кодексом" і далі за текстом.

Враховано частково
в ст.148
в) конфіскації земельної ділянки;
755.
г) викупу (вилучення) земельної ділянки для суспільних потреб, якщо власник не дає згоди на це;
-1127- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Пункт "г" статті 132 доповнити після слова "(вилучення)" словами "із відшкодуванням вартості"

Враховано в ст.147

г) викупу (вилучення) земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;
756.
ґ) примусового звернення стягнень на земельну ділянку по зобов`язанням власника цієї земельної ділянки.ґ) примусового звернення стягнень на земельну ділянку по зобов'язаннях власника цієї земельної ділянки;


-1128- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 132 доповнити підпунктом "д" в такій редакції:
"д) якщо земельна ділянка несільськогосподарського призначення не використовується за призначенням протягом 3 років".
Відхилено
-1129- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 132 доповнити підпунктом д) в такій редакції:
д) невідчуження земельної ділянки іноземними особами у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом
Враховано

д) невідчуження земельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визначених цим Кодексом.
757.
Стаття 133. Порядок припинення права власності та права користування земельними ділянками, які використовується з порушенням земельного законодавства
-1130- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Назву статті 133 викласти в наступній редакції:
"Стаття 133. Порядок припинення права власності земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства

Відхилено


Стаття 144. Порядок припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства
758.
1. Припинення права власності або користування земельною ділянкою, які використовується з порушенням земельного законодавства, здійснюється в такому порядку:
-1131- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Пункт 1 статті 133 викласти в такій редакції:
1. Припинення права власності земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства, здійснюється в такому порядку:

Відхилено

1. У випадку виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор по використанню та охороні земель складає протокол про порушення та видає особі, яка допустила порушення, вказівку про його усунення у 30-денний строк. Якщо особа, яка допустила порушення земельного законодавства, не виконала протягом зазначеного строку вказівки державного інспектора щодо припинення порушення земельного законодавства, державний інспектор по використанню та охороні земель у відповідності до закону накладає на таку особу адміністративне стягнення та повторно видає вказівку про припинення правопорушення чи усунення його наслідків у 30-денний строк.
759.
а) у разі виявлення порушення земельного законодавства на винних громадян або юридичних осіб спеціально уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів накладають адміністративні стягнення у відповідності до закону;
-1132- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У статті 133 доповнити підпункт 1 після слова "органи" словами "складають протокол про порушення", слово "вказаний" замінити словом "тридцяти денний".

Враховано редакційно


760.
б) одночасно з накладанням адміністративних стягнень вищевказані органи вручають вказівку про усунення у вказаний термін допущених порушень.761.
2. У разі неусунення порушень земельного законодавства спеціально уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів, які виявили порушення, вносять до судових органів подання про припинення права на дану земельну ділянку.
-1133- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У пункті 2 статті 133 слова "судових органів" замінити словами: "відповідних органів місцевого самоврядування".
- ".
Враховано


2. У випадку неусунення порушення земельного законодавства у 30-денний строк державний інспектор по використанню та охороні земель звертається до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про припинення права користування земельною ділянкою.


1134- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 133, пункт 2. Слова "судових органів" замінити словом "суду".

Відхилено


762.
3. Припинення права на земельну ділянку не звільняє винних від відшкодування заподіяних збитків і втрат сільськогосподарських і лісових угідь.
-1135- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 3. Вилучити слова "і втрат сільськогосподарських і лісових угідь

Відхилено
-1136- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 3 статті 133 вилучити.
Враховано
-1137- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 133 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4. Рішення про припинення права користування або власності на земельну ділянку може бути оскаржене в судовому порядку в 10-денний термін".
Враховано


3. Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування може бути оскаржене землекористувачем у судовому порядку.


-1138- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Главу 19 доповнити новою статтею такого змісту:
"Стаття. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності
Враховано

Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку особи, якій земельна ділянка не може належати на праві власності


1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати у її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права.

1. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка за цим Кодексом не може перебувати у її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права.


2. У випадках коли земельна ділянка цією особою протягом встановленого строку не відчужена, така ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду.

2. У випадках, коли земельна ділянка цією особою протягом встановленого строку не відчужена, така ділянка підлягає примусовому відчуженню за рішенням суду.


3. Особа, до якої переходить право власності на земельну ділянку і яка не може набути право власності на землю, має право отримати її в оренду".

3. Особа, до якої переходить право власності на земельну ділянку і яка не може набути право власності на землю, має право отримати її в оренду.


-1139- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 134 викласти в новій редакції:
Стаття 134-1 (170). Викуп земельних ділянок для суспільних потреб
Враховано редакційно

Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб


1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені повноваженнями розпорядження землями, що перебувають відповідно у власності держави та територіальних громад, мають право здійснювати викуп земельних ділянок, наданих громадянам та юридичним особам у власність, для суспільних потреб.
2. Суспільними визнаються потреби використання земельної ділянки для:

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, визначених цим Кодексом, мають право викупу земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для таких суспільних потреб:


а) розміщення будівель і споруд, необхідних для розміщення органів державної влади та місцевого самоврядування;

а) під будівлі і споруди органів державної влади та органів місцевого самоврядування;


б) розміщення будівель, споруд та інших виробничих об'єктів, які залишаються у власності держави чи територіальної громади;

б) під будівлі, споруди та інші виробничі об'єкти державної та комунальної власності;


в) створення чи розширення об'єктів природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, а також для заліснення території;

в) під об'єкти природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;


г) потреб оборони та національної безпеки;

г) оборони та національної безпеки;


д) будівництва та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередач, аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо), незалежно від форми власності на такі об'єкти;

ґ) під будівництво та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередач, аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо);


е) для розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав та міжнародних організацій;


д) під розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав та міжнародних організацій;


є) міських парків, майданчиків відпочинку та інших об'єктів загального призначення, необхідних для обслуговування населення.


е) під міські парки, майданчики відпочинку та інші об'єкти загального призначення, необхідні для обслуговування населення.


3. Орган, який прийняв рішення про викуп, повинен не пізніше чім за рік до майбутнього викупу письмово повідомити про це власника земельної ділянки, яка підлягає викупу.

2. Власник земельної ділянки не пізніше ніж за один рік до майбутнього викупу має бути письмово попереджений органом, який приймає рішення про її викуп.


4. Викуп земельної ділянки здійснюється за попередньої згоди її власника та за умови сплати власникові земельної ділянки, що викупляється для суспільних потреб, її вартості за цінами, що склалися на момент викупу.
При визначені викупної ціни в нею включаються ринкова вартість земельної ділянки чи прав на неї і нерухомого майна, яке знаходиться на цій земельній ділянці, а також всі збитки, які були спричинені власнику у зв'язку з втратою земельної ділянки, в тому числі збитки, які він несе у зв'язку з достроковим припиненням зобов'язань перед третіми особами.

3. Викуп земельної ділянки здійснюється за згодою її власника. Вартість земельної ділянки встановлюється відповідно до грошової та експертної оцінки земель, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.


Якщо власник земельної ділянки не згоден з ціною викупу, запропонованою органом, що здійснює викуп земельної ділянки для суспільних потреб, питання про ціну викупу ділянки вирішується судом.
4. Якщо після викупу земельної ділянки буде встановлено, що викуплена земельна ділянка використовується не для суспільних потреб, її колишній власник має право звернутися до суду з позовом про розірвання договору викупу та повернення йому земельної ділянки.


4. Якщо власник земельної ділянки не згоден з викупною вартістю, питання вирішується в судовому порядку.


Стаття 134-3 (171). Вилучення земельних ділянок для суспільних та інших потреб
1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені повноваженнями розпорядження землями, що перебувають відповідно у власності держави та територіальних громад, мають право здійснювати вилучення наданих юридичним особам у постійне користування земельних ділянок для суспільних потреб, а також з метою передачі їх у власність іншим особам.
2. Вилучення земельних ділянок, що перебувають у власності територіальної громади, здійснюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради.
3. Вилучення земельних ділянок, що перебувають у власності держави, здійснюється за рішенням відповідної державної адміністрації. Вилучення особливо цінних земель, що перебувають у власності держави, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України."
Враховано частково
в ст.149-1140- Президент України
Пропонується передбачити у Земельному кодексі надання державі права викупляти у юридичних і фізичних осіб раніше придбані земельні ділянки, на території яких виявлені корисні копалини, за такими цінами, за якими ці ділянки свого часу були куплені у селян, з коригуванням на рівень інфляції за час володіння такими ділянками.

Відхилено


763.
Стаття 134. Примусове відчуження земельної ділянки


Стаття 147. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності
764.
1. У разі настання стихійного лиха, аварій, епідемій та інших надзвичайних обставин земельні ділянки, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, за рішенням органів виконавчої влади можуть бути відчужені (вилучені) з мотивів суспільних потреб у порядку, встановленому цим Кодексом.
-1141- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 1статті 134 узгодити з підпунктом "б" пункту 5 статті 13.

Враховано

1. У разі введення воєнного або надзвичайного стану земельні ділянки, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб, можуть бути відчужені (вилучені) з мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому законом.


-1142- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 1 статті 134 після слів "юридичних осіб" викласти в такій редакції "суспільних потреб за рішенням органів місцевого самоврядування або державної адміністрації можуть бути відчужені (вилучені) у порядку встановленому цим Кодексом".

Враховано редакційно


765.
2. Припинення права власності на земельну ділянку здійснюється за умови повного відшкодування її вартості.
-1143- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 134, пункт 2. Після слів " відшкодування її" доповнити словом "ринкової".

Відхилено

2. Припинення права власності на земельну ділянку у таких випадках здійснюється за умови повного відшкодування її вартості.


-1144- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 134 доповнити пунктами 3,4 такого змісту:
"3. Особа, у якої була примусового відчужена земельна ділянка, може після припинення дії обставин, у зв'язку з якими було проведено примусове відчуження, вимагати в судовому порядку повернення цієї земельної ділянки.

Враховано

3. Особа, у якої була примусово відчужена земельна ділянка, після припинення дії обставин, у зв'язку з якими було проведено примусове відчуження, має право вимагати повернення цієї земельної ділянки.


4. У випадку неможливості повернення примусового відчуження земельної ділянки власнику відшкодовується її вартість або за його бажанням надається тотожна земельна ділянка".


4. У випадку неможливості повернення примусово відчуженої земельної ділянки, власнику за його бажанням надається інша земельна ділянка


-1145- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 134 викласти в такій редакції:
Стаття 134-2. Тимчасове вилучення земельної ділянки при обставинах надзвичайного характеру
1. У випадку стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій та при інших обставинах надзвичайного характеру земельна ділянка в інтересах суспільства по рішенню державних чи місцевих органів влади може бути тимчасово вилучена у власника з відшкодуванням йому збитків. Оцінка, по якій власнику компенсують збитки, може бути оскаржена в суді.
2. В випадку об'яви карантину і заборони господарської діяльності на визначений період земельні ділянки не вилучаються, а їх власникам відшкодовуються спричиненні у зв'язку з цим збитки.
3. Особа, земельна ділянка якої тимчасово вилучена, вправі при припиненні дії обставин, у зв'язку з якими було проведено вилучення, вимагати у судовому порядку повернення йому земельної ділянки.
4. У випадку неможливості повернення земельної ділянки власнику відшкодовується вартість земельної ділянки.
Враховано редакційно


766.
Стаття 135. Конфіскація земельної ділянки


Стаття 148. Конфіскація земельної ділянки
767.
Земельна ділянка може бути конфіскована виключно за рішенням суду у випадках, обсягах та порядку, встановлених законом.


Земельна ділянка може бути конфіскована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановленому законом.
768.
Стаття 136. Вилучення земельних ділянок постійного користування
-1146- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 136 вилучити

Враховано769.
Вилучення земель права державної власності, що перебувають у постійному користуванні, здійснюється за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій відповідно до їх компетенції.
-1147- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Пункт 1 статті 136 після слів "на підставі рішень" доповнити слова "Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської і Севастопольської міських, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх компетенції, прийнятих за поданням".

Відхилено


770.
2. Вилучення земель права комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні здійснюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради відповідно до їх компетенції.
-1148- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 2 статті 136 доповнити словами "з повною компенсацією збитків землекористувачу".

Враховано в ст.156
-1149- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 136 у пункті 2 слова "…сільської, селищної, міської" вилучити.

Відхилено
-1150- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
П. 2 ст. 136 викласти в редакції:
"Вилучення земель права комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні, здійснюється за згодою землекористувачів на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради відповідно до їх компетенції".

Враховано частково
в ст.149-1151- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 136, частину 1, пункт 2. Наприкінці доповнити текстом "визначеної законом".
Відхилено
-1152- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Главу 19 доповнити статтею такого змісту:
Стаття. Порядок вилучення земельних ділянок

Враховано

Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок


1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатись для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної власності, можуть вилучатись для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


2. Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх повноважень.

2. Вилучення земельних ділянок провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, сільських, селищних, міських рад відповідно до їх повноважень.


3. Сільські, селищні, міські ради вилучають земельні ділянки комунальної власності відповідних територіальних громад, які знаходяться у постійному користуванні, для всіх потреб, крім особливо цінних земель, які вилучаються (викупляються) з урахуванням вимог статті 150 цього Кодексу.

3. Сільські, селищні, міські ради вилучають земельні ділянки комунальної власності відповідних територіальних громад, які знаходяться у постійному користуванні, для всіх потреб, крім особливо цінних земель, які вилучаються (викупляються) ними з урахуванням вимог статті 150 цього Кодексу.


4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради вилучають земельні ділянки спільної власності відповідних територіальних громад, які перебувають у постійному користуванні для всіх потреб, крім особливо цінних земель, які вилучаються (викупляються) з урахуванням вимог статті 150 цього Кодексу.

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради вилучають земельні ділянки спільної власності відповідних територіальних громад, які перебувають у постійному користуванні для всіх потреб.


5. Районні державні адміністрації на їх території вилучають земельні ділянки державної власності, які знаходяться у постійному користуванні, в межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб, та за межами населених пунктів для:

5. Районні державні адміністрації на їх території вилучають земельні ділянки державної власності, які знаходяться у постійному користуванні, в межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб, та за межами населених пунктів для:


а) сільськогосподарського використання;

а) сільськогосподарського використання;


б) ведення лісового і водного господарства, крім випадків, визначених частиною 9 цієї статті;

б) ведення лісового і водного господарства, крім випадків, визначених частиною 9 цієї статті;


в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, лікарень, підприємств торгівлі тощо);

в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, лікарень, підприємств торгівлі тощо);


6. Обласні державні адміністрації на їх території вилучають земельні ділянки державної власності, які знаходяться у постійному користуванні в межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами 5, 9 цієї статті.

6. Обласні державні адміністрації на їх території вилучають земельні ділянки державної власності, які знаходяться у постійному користуванні в межах міст обласного значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами 5, 9 цієї статті.


7. Київська, Севастопольська міські державні адміністрації вилучають земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні у межах їх територій для всіх потреб, крім випадків визначених частиною 9 цієї статті.

7. Київська, Севастопольська міські державні адміністрації вилучають земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні у межах їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених частиною 9 цієї статті.


8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами 5, 9 цієї статті.

8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні у межах міст республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та за межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених частинами 5, 9 цієї статті.


9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси першої групи площею понад 10 га, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, крім випадків, визначених у частинах 5, 6, 7, 8 цієї статті та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу.

9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси першої групи площею понад 10 га, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, крім випадків, визначених у частинах 5, 6, 7, 8 цієї статті та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу.
771.
3. У разі відмови землекористувача від вилучення земельної ділянки з мотивів суспільних потреб питання вирішується у судовому порядку.
10. У разі незгоди землекористувача у вилученні земельної ділянки питання вирішується у судовому порядку.

10. У разі незгоди землекористувача у вилученні земельної ділянки питання вирішується у судовому порядку.


-1153- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Главу 19 доповнити новою статтею наступного змісту:
" Стаття. Порядок погодження питань, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок
Враховано

Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок


1. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок, зобов'язані до початку проектування погодити із власниками землі і землекористувачами та сільськими, селищними, міськими радами, державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом Міністрів України і Верховною Радою України місце розташування об'єкта, розмір земельної ділянки та умови її вилучення (викупу) з врахуванням комплексного розвитку території, який би забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих територіях усіх об'єктів, умови проживання населення і охорону довкілля.

1. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок, зобов'язані до початку проектування погодити із власниками землі і землекористувачами та сільськими, селищними, міськими радами, державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом Міністрів України і Верховною Радою України місце розташування об'єкта, розмір земельної ділянки та умови її вилучення (викупу) з врахуванням комплексного розвитку території, який би забезпечував нормальне функціонування на цій ділянці і прилеглих територіях усіх об'єктів, умови проживання населення і охорону довкілля.


2. Вибір земельних ділянок для розміщення об'єктів провадиться у встановленому порядку юридичними особами, зацікавленими у їх відведенні.

2. Вибір земельних ділянок для розміщення об'єктів провадиться у встановленому порядку юридичними особами, зацікавленими у їх відведенні.


3. Погодження місць розташування об'єктів, розмірів передбачуваних для вилучення (викупу) земельних ділянок та умов їх відведення провадиться відповідними сільськими, селищними, міськими радами, державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом Міністрів України, відповідно до їх повноважень щодо вилучення цих ділянок, а також Верховною Радою України.

3. Погодження місць розташування об'єктів, розмірів передбачуваних для вилучення (викупу) земельних ділянок та умов їх відведення провадиться відповідними сільськими, селищними, міськими радами, державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом Міністрів України, відповідно до їх повноважень щодо вилучення цих ділянок, а також Верховною Радою України.


4. Погодження місць розташування об'єктів на особливо цінних землях, а також місць розташування об'єктів власності інших держав, міжнародних організацій провадиться Верховною Радою України.

4. Погодження місць розташування об'єктів на особливо цінних землях, а також місць розташування об'єктів власності інших держав, міжнародних організацій провадиться Верховною Радою України.


5. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок, звертаються з клопотанням про погодження місць розташування об'єктів до відповідної сільської, селищної, міської ради, державної адміністрації. Клопотання щодо об'єктів, вилучення яких провадиться Кабінетом Міністрів України, подаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Севастопольської міської державної адміністрації.

5. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок, звертаються з клопотанням про погодження місць розташування об'єктів до відповідної сільської, селищної, міської ради, державної адміністрації. Клопотання щодо об'єктів, вилучення яких провадиться Кабінетом Міністрів України, подаються до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Севастопольської міської державної адміністрації.


6. До клопотання додаються необхідні матеріали та розрахунки.

6. До клопотання додаються необхідні матеріали та розрахунки.


7. Відповідна сільська, селищна, міська рада, державна адміністрація розглядає у місячний строк клопотання і дає юридичній особі дозвіл на підготовку матеріалів погодження місця розташування об'єкта.

7. Відповідна сільська, селищна, міська рада, державна адміністрація розглядає у місячний строк клопотання і дає юридичній особі дозвіл на підготовку матеріалів погодження місця розташування об'єкта.


8. Юридичні особи погоджують найбільш доцільне місце розташування об'єкта, розміри намічуваної для вилучення земельної ділянки та умови її вилучення (викупу) із власником землі або землекористувачем, районним (міським) органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і архітектури і подають відповідні матеріали до сільської, селищної, міської ради, державної адміністрації, які погоджують місце розташування того об'єкта, під який мають право самостійно вилучати земельну ділянку.

8. Юридичні особи погоджують найбільш доцільне місце розташування об'єкта, розміри намічуваної для вилучення земельної ділянки та умови її вилучення (викупу) із власником землі або землекористувачем, районним (міським) органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини і подають відповідні матеріали до сільської, селищної, міської ради, державної адміністрації, які погоджують місце розташування того об'єкта, під який мають право самостійно вилучати земельну ділянку.


9. Якщо погодження місця розташування об'єкта провадиться районною, обласною державною адміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада готує свій висновок і подає матеріали на погодження до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських, районної рад або районної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

9. Якщо погодження місця розташування об'єкта провадиться районною, обласною державною адміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада готує свій висновок і подає матеріали на погодження до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських, районної рад або районної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.


10. Районна державна адміністрація розглядає у місячний строк ці матеріали і погоджує місце розташування того об'єкта, під який має право вилучати земельну ділянку, або подає свій висновок до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації.

10. Районна державна адміністрація розглядає у місячний строк ці матеріали і погоджує місце розташування того об'єкта, під який має право вилучати земельну ділянку, або подає свій висновок до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації.


11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація розглядають подані матеріали і погоджують місце розташування об'єкта, під який мають право вилучати земельну ділянку.

11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна державна адміністрація розглядають подані матеріали і погоджують місце розташування об'єкта, під який мають право вилучати земельну ділянку.


12. Матеріали погодження місця розташування об'єкта, що провадиться Кабінетом Міністрів України, подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною Київською та Севастопольською міською державними адміністраціями із своїм висновком уповноваженому органу по земельних ресурсах, який розглядає ці матеріали і у місячний строк подає свої пропозиції до Кабінету Міністрів України.

12. Матеріали погодження місця розташування об'єкта, що провадиться Кабінетом Міністрів України, подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною Київською та Севастопольською міською державними адміністраціями із своїм висновком уповноваженому органу по земельних ресурсах, який розглядає ці матеріали і у місячний строк подає свої пропозиції до Кабінету Міністрів України.


13. Кабінет Міністрів України розглядає ці матеріали і приймає відповідне рішення, а по питаннях, що погоджуються Верховною Радою України, подає їй свої пропозиції.

13. Кабінет Міністрів України розглядає ці матеріали і приймає відповідне рішення, а по питаннях, що погоджуються Верховною Радою України, подає їй свої пропозиції.


14. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські ради подають до Верховної Ради України пропозиції щодо вилучення особливо цінних земель із земель комунальної власності.

14. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські ради подають до Верховної Ради України пропозиції щодо вилучення особливо цінних земель із земель комунальної власності.


15. Матеріали погодження місця розташування об'єкта повинні включати: проект планування та забудови населеного пункту, копію плану земельної ділянки з нанесенням на ній варіантів розміщення об'єкта із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити. Зазначається також склад угідь земельної ділянки, що вилучається, та умови її відведення.

15. Матеріали погодження місця розташування об'єкта повинні включати: викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної документації населенного пункту, копію плану земельної ділянки з нанесенням на ній варіантів розміщення об'єкта із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити. Зазначається також склад угідь земельної ділянки, що вилучається, та умови її відведення.


16. У разі відмови власника землі або землекористувача, сільської, селищної, міської ради, органів державної влади у погодженні місця розташування об'єкта ці питання вирішуються у судовому порядку.

16. У разі відмови власника землі або землекористувача, сільської, селищної, міської ради, органів державної влади у погодженні місця розташування об'єкта ці питання вирішуються у судовому порядку.


17. У разі задоволення позову щодо оскарження відмови власника землі або землекористувача, сільської, селищної, міської ради, органів державної влади у погодженні місця розташування об'єкта рішення суду, арбітражного суду є підставою для розробки проекту відведення земельної ділянки.

17. У разі задоволення позову щодо оскарження відмови власника землі або землекористувача, сільської, селищної, міської ради, органів державної влади у погодженні місця розташування об'єкта рішення суду, арбітражного суду є підставою для розробки проекту відведення земельної ділянки.
772.
Стаття 137. Вилучення особливо цінних земель


Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення
773.
1. Вилучення із земель права державної власності ріллі, земельних ділянок зайнятих багаторічними плодовими насадженнями, меліоративними системами для несільськогосподарських потреб, а також земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та земель, зайнятих лісами першої групи, для цілей, не пов'язаних з веденням лісового господарства, допускається, як виняток, для суспільних потреб за рішенням Кабінету Міністрів України. Вилучення особливо цінних земель (чорноземи нееродовані несолонцюваті суглинкові на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові грунти; темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі; підзолисто-дернові суглинкові грунти; торфовища з глибиною залягання торфу до одного метра і осушені незалежно від глибини; коричневі грунти Південного узбережжя Криму; дернові глибокі грунти Закарпаття), земель сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів для несільськогосподарських потреб, крім випадків надання їх для будівництва об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також земель дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів, земель природно-заповідного фонду, меморіальних парків, поховань і археологічних пам'яток не допускається.
-1154- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
У пункті 1 статті 137 замість слів "Кабінету Міністрів України" записати "Верховної Ради України за поданням Кабінету Міністрів України".

Враховано частково

1. До особливо цінних земель відносяться: чорноземи нееродовані несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові грунти; темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерновобуроземні глибокі і середньоглибокі; підзолистодернові суглинкові грунти; торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини; коричневі грунти Південного узбережжя Криму; дернові глибокі грунти Закарпаття; землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів; землі природно-заповідного фонду; землі історико - культурного призначення. Вилучення особливо цінних земель для несільськогосподарських потреб не допускається, за виключенням випадків, визначених частиною другою цієї статті.


-1155- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
У пункті 1 статті 137 слова: "за рішенням Кабінету Міністрів України" замінити словами "за рішенням Верховної Ради України".

Відхилено
-1156- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 1 статті 137 після слів "за рішенням Кабінету Міністрів України" доповнити словами: "крім земель в межах населених пунктів" (далі по тексту).

Відхилено
-1157- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 137, пункт 1, речення 1. Слова "допускається, як виняток", вилучити, а після слів "суспільних потреб" доповнити словами "дозволяється виключно".
Пункт 1. Наприкінці слова "не допускається" замінити словом "забороняється".
Відхилено
-1158- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Розділити на дві статті:
1. Вилучення особливо цінних земель, земель сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів для не сільськогосподарських потреб, земель природозаповідного фонду, меморіальних парків поховань і археологічних пам'яток, що не допускається.
2. Вилучення із земель права державної власності, які потребують особливого порядку.

Враховано частково
-1159- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Із статті 137 вилучити фраґмент: "… особливо цінних земель (чорноземи не еродовані… Закарпаття)."

Враховано редакційно
-1160- Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
В другому реченні пункту 1 статті 137 вилучити слова "нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією".
Статтю 137 доповнити частиною такого змісту:
"Вилучення особливо цінних земель, зазначених в частині 1 цієї статті, для надання їх у постійне користування для будівництва нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, допускається, як виняток, за рішенням обласних державних адміністрацій".
Запропоновану частину вважати частиною 2, а частину 2 статті 137 вважати відповідно частиною 3.
Відхилено

2. Земельні ділянки особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності можуть вилучатися (викуплятися) для будівництва об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, за постановою Кабінету Міністрів України або за рішенням відповідної ради, якщо питання про вилучення (викуп) земельної ділянки погоджується Верховною Радою України.
774.
2. Законом може бути заборонено вилучення й інших особливо цінних продуктивних земель.
-1161- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 137, пункт 2. Після слів "заборонено вилучення" доповнити словами "із земель права державної власності", а слово "продуктивних" - вилучити.

Відхилено

3. Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо цінних земель, що знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, провадиться Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міських рад.
775.
РОЗДІЛ ІІІ. ОБІГ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК776.
Глава 20. Види обігу земельних ділянок і його здійснення
-1162- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Назву Глави 20 викласти в такій редакції:
Глава 19. Обіг земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод.
Враховано редакційно

Глава 20. Придбання земельних ділянок на підставі цивільно-правових угод
777.
Стаття 138. Поняття та підстави обігу земельних ділянок
-1163- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статті 138- 149 викласти у редакції статей 50-85 альтернативного законопроекту.

Враховано частково

Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності
778.
1. Обіг земельних ділянок - перехід права власності або інших прав на земельну ділянку від одного або другого власника на підставі цивільно-правових угод, рішення суду або закону.
-1164- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 138, пункт 1. Після слів "від одного" або "замінити словом" "до".

Відхилено
-1165- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 138 викласти в такій редакції:
Стаття 150. Відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності держави чи територіальних громад.
1. Органи державної влади та місцевого самоврядування, які наділені повноваженнями здійснення розпорядження землями, що перебувають відповідно у власності держави та територіальних громад, здійснюють відчуження земельних ділянок шляхом їх продажу громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність, а також іноземним державам відповідно до цього Кодексу.
2. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави чи територіальних громад, громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон, конкурс).
3. Земельна ділянка може бути набута у власність однією або двома і більше особами.
Враховано частково

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень здійснюють продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності громадянам та юридичним особам, які мають право на набуття земельних ділянок у власність, а також іноземним державам відповідно до цього Кодексу.


-1166- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Статтю 138 доповнити пунктом:
"Купівлі-продажу підлягають земельні ділянки до 2 га"

Відхилено


2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам здійснюється на конкурентних засадах (аукціон, конкурс), крім викупу земельних ділянок, на яких знаходяться об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок.
779.
2. Земельні ділянки, які не підлягають передачі у власність громадян і юридичних осіб, не можуть перебувати в обігу.
-1167- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 2 статті 138 викласти в такій редакції:
"1. Обіг земельних ділянок - перехід права власності або інших прав на земельну ділянку від однієї особи до іншої або від територіальної громади, держави до громадян чи юридичних осіб на підставі цивільно-правових угод, рішення суду або закону" . Пункт 2 статті 138 - не зрозуміло, чому передача земельної ділянки у користування - не є обігом?

Відхилено
-1168- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
У пункті 2 статті 138 фразу "не підлягають передачі" замінити на "не підлягають продажу".

Відхилено


780.
3. Обіг сільськогосподарських земель здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.781.
Стаття 139. Купівля-продаж земельних ділянок права приватної власності
-1169- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Вилучити статтю 139.

Враховано


782.
1. Земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві приватної власності можуть вільно купуватись та продаватись шляхом укладення договору купувлі-продажу відповідно до закону.
-1170- Н.д.Іщенко О.М. (Округ №96)
Пункт 1 статті 139 викласти у такій редакції:
"1. Земельні ділянки не можуть скуповуватись окремими громадянами або юридичними особами у розмірах що перевищують 100 гектарів, не можуть знаходитись землі у приватній власності громадянина або юридичної особи більше за цю норму. Земельні ділянки. що перебувають у приватній власності або відчужуються підлягають обов'язковій реєстрації у сільській, селищній або міській раді та державній адміністрації. У разі порушення цих норм місцева рада або державна адміністрація може звертатись до суду про безкоштовну передачу таких земель у комунальну або державну власність."
Відхилено


783.
2. За бажанням власників купівля-продаж земельних ділянок можуть відбуватись на умовах аукціону або конкурсу.784.
Стаття 140. Продаж земельних ділянок у власність громадян та юридичних осіб із земель права державної і комунальної власності
-1171- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
В назві статті 140 виключити слова "та юридичних осіб".

Відхилено

Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам


-1172- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 140. Невідповідність назви статті її змісту: у назві статті йдеться про громадян та юридичних осіб, а у тексті мова ведеться тільки про громадян.

Враховано
-1173- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 140 викласти в редакції таких статей:
Стаття 151. Порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави чи територіальних громад, громадянам.
1.Продаж громадянам земельних ділянок для підприємницької діяльності із земель, що перебувають у власності держави або територіальних громад, провадиться відповідно місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування, в межах їх повноважень за місцем знаходження земельної ділянки.
2.Громадяни, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву до відповідної місцевої державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради, із земель якої вони бажають придбати земельну ділянку. В заяві зазначаються бажане місце розташування земельної ділянки та її розмір, а також характер використання (цільове призначення) земельної ділянки.
3.Громадяни, зацікавлені у викупі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, наданих їм у користування, подають заяву до відповідної місцевої державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцем розташування земельної ділянки. До заяви додаються:
а) державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі, яка знаходиться у користуванні на умовах оренди;
б) у разі відсутності державного акта на право користування землею, рішення відповідного органу про надання земельної ділянки у користування та кадастровий план ділянки.
4. Місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада у місячний термін розглядає заяву про продаж громадянинові земельної ділянки і приймає рішення про визначення умов продажу земельної ділянки або про відмову в продажу з зазначенням причин відмови.
Якщо громадянин подав заяву про продаж йому земельної ділянки, яка не перебуває у його користуванні, то продаж здійснюється протягом 30 днів після виготовлення землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки.
5. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:
а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;
б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.
6. Рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування про продаж земельної ділянки громадянинові є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки.
7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню і є підставою для державної реєстрації права власності громадянина на земельну ділянку.
8. Вартість земельної ділянки визначається в порядку, визначеному законом.
9. Сплата вартості земельної ділянки може здійснюватись за згодою сторін із розстроченням.
10. Рішення про відмову продажу земельної ділянки доводиться у десятиденний термін до відома покупця у письмовій формі органом, який прийняв таке рішення.
11. Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскарженим в суді. Залишення заяви громадянина без розгляду протягом 30 днів розглядається як відмова у продажу земельної ділянки.
Враховано редакційно
Стаття 152. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави або територіальних громад, юридичним особам.
1. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави або територіальних громад, юридичним особам здійснюється на підставі рішень місцевих державних адміністрацій або сільських, селищних, міськаих рад в межах їх повноважень за місцем знаходження земельної ділянки.
2. Юридичні особи, які є суб'єктами підприємницької діяльності і зацікавлені в придбанні земельних ділянок, подають до місцевої державної адміністрації, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим або до відповідної сільської, селищної, міської ради клопотання встановленого зразка. До клопотання додаються:
а) державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі, яка знаходиться у користуванні на умовах оренди;
б) у разі відсутності державного акта на право користування землею, рішення відповідного органу про надання земельної ділянки у користування та кадастровий план ділянки;
в) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.
3. Місцева державна адміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим або сільська, селищна, міська рада у місячний термін від дня надходження клопотання приймає рішення про умови продажу земельної ділянки або відмову в продажі з зазначенням причин відмови.
Якщо юридична особа подала заяву про продаж їй земельної ділянки, яка не перебуває у її користуванні, то рішення про умови продажу приймається протягом 30 днів після виготовлення землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки.
4. Підставою для відмови у продажу земельної ділянки є:
а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу земельної ділянки;
б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
в) якщо стосовно юридичної особи порушена справа про банкрутство або про припинення її діяльності.
5. Рішення місцевої державної адміністрації, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, сільської, селищної, міської ради, проект відведення є підставою для її купівлі-продажу між продавцем і покупцем.
6. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню і є підставою для державної реєстрації права власності юридичної особи на земельну ділянку.
7. Вартість земельної ділянки визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
8. Оплата вартості земельної ділянки може здійснюватися за згодою сторін із розстроченням платежу.
9. Кошти, одержані від продажу землі, що перебувала у державній чи комунальній власності, зараховуються відповідно до державного та міського бюджетів.


785.
1. Продаж громадянам земельних ділянок для підприємницької діяльності, а також понад норму, яка приватизується безоплатно для цілей, визначених цим Кодексом, із земель права державної або комунальної власності здійснюється місцевими державними адміністраціями або сільськими, селищними, міськими радами в межах їх повноважень за місцем знаходження земельної ділянки.
-1174- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 140:
у пунктах 1, 2 та 5 слова "…сільської, селищної, міської" замінити на слова "…відповідної…";
.
Відхилено

1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної та комунальної власності для потреб, визначених цим Кодексом, провадиться місцевими державними адміністраціями, Урядом Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень.


-1175- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 140. У пункті 1 говориться, що землю можна продавати громадянам "тільки для здійснення підприємницької діяльності". А як же інші цілі, такі, як розваги, інше місце проживання, і т.д., тому Стаття 140 суперечить вимогам Статті 11
Враховано


786.
2. Громадяни, заінтересовані у викупі земельних ділянок, подають заяву до місцевої державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.
-1176- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
" У разі відсутності право-установлюючих документів на землю або рішення відповідного органу про надання земельної ділянки кадастровий план земельної ділянки".

Враховано редакційно

2. Особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради. В заяві зазначаються бажане місце розташування земельної ділянки, цільове призначення та її розмір.
787.
3. У разі передачі земельних ділянок понад норму, яка приватизується, до заяви додаються:
-1177- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 3 статті 140 викласти в такій редакції:
"3 У випадках продажу земельних ділянок понад норму, яка приватизується безкоштовно, до заяви додаються :

Враховано редакційно

До заяви додаються:


-1178- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Пункт 3 статті 140 пропоную доповнити підпунктом такого змісту: "агрохімічний паспорт земельної ділянки".

Відхилено


788.
а) державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі, яка перебуває у користуванні;


а) державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі;
789.
б) у разі відсутності державного акта на право користування землею подається рішення відповідного органу про надання земельної ділянки у користування та кадастровий план ділянки;


б) план земельної ділянки та документ про її надання у разі відсутності державного акта;
790.
в) копія свідоцтва про державну реєстрацію фермерського господарства.
-1179- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У Статті 140 вилучити підпункт "в" із пункту 3.

Відхилено

в) свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької дяльності.
791.
4. У разі продажу земельних ділянок для підприємницької діяльності до заяви додається обгрунтування призначення та розміру земельної ділянки.
-1180- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Стаття 140. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. У разі продажу земельних ділянок для підприємницької діяльності у населених пунктах у заяві зазначається бажаний вид забудови чи іншого використання земельної ділянки і її розмір відповідного до місцевих правил забудови, а при їх відсутності - відповідно до генерального плану населеного пункту і за межами населених пунктів - відповідно до іншої містобудівної документації"

Відхилено
-1181- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 4 доповнити такими словами: "копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємця".
Враховано редакційно


792.
5. Місцева державна адміністрація, якщо земельна ділянка перебуває у державній власності, або сільська, селищна, міська рада, якщо земельна ділянка перебуває в комунальній власності, у місячний строк приймає рішення про продаж земельної ділянки або про відмову в ньому. У разі продажу нової земельної ділянки рішення з цього питання приймається після розроблення проекту її відведення в такий же строк. У продажі земельної ділянки може бути відмовлено у разі:
-1182- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 140:
у пункті 5 слова "…у місячний строк…" замінити на слова "…на протязі трьох місяців…";

Відхилено

3., Уряд Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада у місячний термін розглядає заяву і приймає рішення про продаж земельної ділянки або про відмову в продажу з зазначенням причин відмови.


-1183- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 5 статті 140 після слів "міська рада" доповнити словами: "або уповноважений нею орган" (далі по тексту).
Відхилено
-1184- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 5 статті 140 викласти в такій редакції: "Місцева державна адміністрація, якщо земельна ділянка перебуває у державній власності, або сільська, селищна, міська рада, якщо земельна ділянка перебуває в комунальній власності, у місячний термін приймає рішення про продаж земельної ділянки або про відмову в ньому, а якщо здійснюється продаж нової земельної ділянки, після розроблення проекту її відведення в такий же термін. Відмовити в продажу земельної ділянки відповідний орган може на таких підставах".
Враховано редакційно

4. Особам, які подали заяви (клопотання) про придбання (купівлю) земельної ділянки, що не перебуває у їх користуванні, продаж цієї ділянки здійснюється не пізніше 30 днів після виготовлення землевпорядною організацією проекту відведення земельної ділянки.


-1185- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Пункт 5 статті 140 викласти в новій редакції:
5. Місцева державна адміністрація, якщо земельна ділянка перебуває у державній власності, або сільська, селищна, міська рада, якщо земельна ділянка перебуває в комунальній власності, в 10-денний строк приймає рішення про продаж земельної ділянки або про відмову в ньому. У разі продажу нової земельної ділянки або передбачається зміна цільового використання земельної ділянки, рішення з цього питання приймається після розроблення проекту її відведення в такий же строк.

Відхилено
-1186- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Виділити з статті 140 окрему статтю у такій редакції:
Стаття 155. Підстави відмови у продажу земельних ділянок, що перебувають у власності держави або територіальних громад.
1. Продавець має право відмови покупців у продажу земельної ділянки у разі:
а) якщо покупець не подав необхідні документи або якщо в поданих ним документах містяться недостовірні відомості;
б) покупець не може бути суб'єктом права власності на землю згідно чинного законодавства;
г) коли відносно покупця порушена справа про банкрутство або про припинення діяльності цієї особи;
д) якщо згідно генерального плану або плану земельно-господарського устрою земельна ділянка віднесена до земель, що не підлягають приватизації.
2. Рішення про відмову у придбанні у власність земельної ділянки доводиться до покупця у письмовій формі у місячний термін з моменту звернення.
Враховано частково

5. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:


-1187- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Пункт 5 статті 140 пропоную доповнити підпунктом в) такого змісту:
"погіршення показників якісного стану ґрунту, яке сталося внаслідок господарської діяльності заявника, що підтверджується агрохімічним паспортом".
Відхилено


793.
а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;


а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;
794.
б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.


б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах.


-1188- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Стаття 140. Пункт 5 доповнити підпунктом "в" такого змісту:
"в) невідповідно місцевим правилам забудови, а при їх відсутності - генеральному плану; за межами населеного пункту - містобудівній документації регіонального рівня (схемі планування території району)".
Відхилено


в) якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності.
795.
6. Рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування є підставою для укладення між продавцем і покупцем договору купівлі-продажу земельної ділянки.


6. Рішення Уряду Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки.
796.
7. Організацію купівлі-продажу земельних ділянок здійснюють спеціально уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-1189- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 140 пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. Організацію купівлі-продажу земельних ділянок, що перебувають у державній власності здійснюють спеціально уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів, земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності - органи місцевого самоврядування або уповноважені ними органи";

Відхилено
-1190- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Н.д.Безугла Л.Я. (Реєстр.картка №435)
У статті 140 виключити пункт 7.
Враховано


797.
8. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню і є підставою для оформлення відповідного державного акта на право приватної власності на землю після повної оплати вартості земельної ділянки.


7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню. Документ про оплату є підставою для видачі державного акту на право власності на земельну ділянку та її державної реєстрації .
798.
9. Вартість земельної ділянки визначається спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів за методиками грошової оцінки земель, встановленими відповідно до законодавства.
-1191- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Стаття 140. У пункті 9 вилучити слова "з питань земельних ресурсів".

Враховано

8. Вартість земельної ділянки визначається на підставі її грошової та експертної оцінки, яка проводиться за методикою, затверженою Кабінетом Міністрів України.


-1192- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
У статті 140 виключити пункт 9.
Відхилено


799.
10. Оплата вартості земельної ділянки може здійснюватися за згодою сторін із розстроченням платежу.


9. Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням.
800.
11. Рішення про відмову в продажу земельної ділянки доводиться у десятиденний строк покупцеві земельної ділянки у письмовій формі органом, який прийняв таке рішення.
-1193- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 140 у пункті 11 слова "…десятиденний строк…" замінити на слова "…на протязі трьох місяців…"

Відхилено


801.
12. Рішення про відмову в продажу земельної ділянки, а також залишення заяви громадянина без розгляду може бути оскарженим у суді.
-1194- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Статтю 140 та статтю 141 об'єднати та викласти в наступній редакції:
"Стаття 140. Продаж земельних ділянок у власність громадян та юридичних осіб із земель права державної і комунальної власності.
1. Продаж земель державної або комунальної власності здійснюється виключно на ринкових засадах, на аукціонах або шляхом вільного продажу.
2. Органи місцевого самоврядування, які є власниками земельних ділянок, що підлягають продажу, виставляють їх на продаж, на земельну біржу або аукціон.
3. На земельні ділянки, які пропонуються на продаж складаються технічні паспорти, що містять відомості про ці ділянки.
4. Органи місцевого самоврядування зобов'язані надавати всю необхідну інформацію щодо зазначених земельних ділянок, виставлених на продаж на земельних біржах чи аукціонах.
5. Громадяни чи юридичні особи звертаються до відповідних земельних бірж або аукціонів із заявкою.
6. Первісна вартість земельних ділянок визначається власником або уповноваженим ним органом за методикою грошової оцінки землі, встановленої відповідно до законодавства. Остаточна вартість земельної ділянки встановлюється на ринкових засадах.
Вся документація щодо земельної ділянки повинна оформлятись протягом одного робочого дня з дня її продажу.
8. Земельна біржа, яка здійснила продаж земельної ділянки, зобов'язана оформити договір купівлі-продажу протягом одного робочого дня з після укладення зазначеної угоди. Реєстрація права власності на землю здійснюється безоплатно протягом трьох робочих днів з моменту пред'явлення покупцем платіжного доручення".

Враховано частково
в ст. 135
10. Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскарженим в суді.
802.
Стаття 141. Продаж земельних ділянок у власність юридичних осіб із земель права державної і комунальної власності803.
1. Продаж земельних ділянок у власність юридичних осіб із земель права державної або комунальної власності здійснюється місцевими державними адміністраціями або сільськими, селищними, міськими радами в межах їх повноважень за місцезнаходженням земельної ділянки.
-1195- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 141 в пунктах 1, 3, 4 та 10 слова "…сільської, селищної, міської" замінити на слова "…відповідної…";

Відхилено
1196- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 141 пункти 1, 4, 6 після слів відповідно "міськими радами", "міська рада", "міської ради" доповнити словами: "або уповноважений орган" (далі по тексту).
Відхилено


804.
2. На земельні ділянки, які пропонуються на продаж, складаються технічні паспорти, що містять відомості про ці ділянки.
-1197- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
У статті 141 виключити пункт 2.
Враховано


805.
3. Юридичні особи, які заінтересовані в купівлі земельних ділянок, подають до місцевої державної адміністрації або до відповідної сільської, селищної, міської ради клопотання встановленого зразка.
-1198- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 141 пункті 3 слова "…у місячний строк…" замінити на слова "…на протязі трьох місяців…";

Відхилено
-1199- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 3 статті 141 після слова "міської" доповнити словами "… районної, обласної…"

Відхилено
-1200- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Стаття 141. Пункт 3 доповнити словами:
"з зазначенням бажаного виду забудови чи іншого використання земельної ділянки та її розміру у межах населених пунктів - відповідно до місцевих правил забудови або (при їх відсутності) генеральних планів, за межами населених пунктів - відповідно до містобудівної документації регіонального рівня (схем планування території районів)".

Враховано частково


806.
4. Місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада у місячний строк від дня надходження клопотання приймає рішення щодо продажу земельної ділянки або відмову в ньому, а якщо здійснюється продаж нової земельної ділянки рішення з цього питання приймається після розроблення проекту її відведення.
-1201- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Пункт 4 статті 141 викласти в такій редакції:
Місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська рада в 10-денний строк від дня надходження клопотання приймає рішення щодо продажу земельної ділянки або відмову в ньому, а якщо здійснюється продаж нової земельної ділянки, або передбачається зміна цільового використання земельної ділянки, рішення з цього питання приймається в такий же термін після розроблення проекту її відведення.Відхилено
-1202- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 4 статті 141 доповнити словами "… в такий же термін
Відхилено-1203- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Стаття 141. Пункт 4 після слова "міська" доповнити словами "…районна, обласна…"

Відхилено


807.
5. Продавець має право відмовити в продажу земельної ділянки у разі:808.
а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу земельної ділянки;809.
б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;810.
в) якщо стосовно покупця порушена справа про банкрутство або про припинення діяльності юридичної особи.811.
6. Рішення місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської ради є підставою для укладання договору її купівлі-продажу між продавцем і покупцем.
-1204- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 6 статті 141 після слова "міської" доповнити словами "…районної, обласної…"

Відхилено
-1205- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 6 статті викласти в такій редакції: "6 Рішення місцевої державної адміністрації. Ради міністрів Автономної Республіки Крим, сільської, селищної, міської ради, проект відведення або технічний паспорт земельної ділянки є підставою для укладання договору її купівлі-продажу між продавцем і покупцем".
Враховано частково


812.
7. Організацію купівлі-продажу земельних ділянок здійснюють спеціально уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-1206- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 141 пункт 7 викласти у такій редакції:
"7. Організацію купівлі-продажу земельних ділянок. що перебувають у державній власності здійснюють спеціально уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів, земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності - органи місцевого самоврядування або уповноважені ними органи".

Відхилено
-1207- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Стаття 141. Пункт 7 доповнити словами: "та іншими уповноваженими органами".

Відхилено
-1208- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 7 статті 141 після слова "ресурсів" доповнити словами "…або органи місцевого самоврядування…"
Відхилено
-1209- Н.д.Безугла Л.Я. (Реєстр.картка №435)
У статті 141 виключити пункт 7.


813.
8. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає нотаріальному посвідченню і є підставою для оформлення відповідного державного акта на право власності на цю земельну ділянку.814.
9. Вартість земельної ділянки визначається державним органом земельних ресурсів на підставі грошової оцінки земельної ділянки за методиками, встановленими відповідно до законодавства.
-1210- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Н.д.Кіяшко С.М. (Реєстр.картка №351)
Н.д.Попеску І.В. (Округ №204)
Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Н.д.Корчинський А.І. (Округ №205)
В пункті 9 статті 141 визначити, що методику оцінки землі та заставної ціни на землю здійснювати на підставі відповідного закону.

Відхилено
-1211- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 141, пункт 9. Слова "на підставі" замінити словом "шляхом".
Відхилено


815.
10. Оплата вартості земельної ділянки може здійснюватися за згодою сторін із розстроченням платежу.816.
11. Державний акт на право власності на землю видається покупцеві за умови оплати вартості придбаної ним земельної ділянки.817.
12. Спори, що виникають у процесі продажу земельної ділянки, вирішуються судами в установленому порядку, відповідно до їх компетенції.
-1212- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 12. Слова "судами в установленому порядку, відповідно до їх компетенції" замінити словом "судом".
Відхилено
-1213- Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 141 доповнити такими частинами:
"Місцевими державними адміністраціями або сільськими, селищними, міськими радами в межах повноважень яких знаходяться відповідні земельні ділянки складається перелік всіх земельних ділянок, які пропонуються на продаж і на які розроблено технічні паспорти.
Протягом місяця після затвердження цього переліку відповідними місцевими державними адміністраціями або сільськими, селищними, міськими радами він підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації.
Протягом місяця після оприлюднення переліку заінтересовані особи подають письмові заяви про бажання придбати відповідну земельну ділянку. Земельні ділянки на які надійшло дві і більше заяв підлягають продажу виключно через земельні торги (аукціони, конкурси).
Зміни до переліку можуть бути внесені у такому ж порядку.
продаж земельних ділянок з порушенням цього порядку тягне за собою відповідальність відповідно до закону".

Враховано частково
в ст.135-136
-1214- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Додати нову статтю після статей 140 і 141:
Стаття 142. Підстави відмови у продажу земельних ділянок, що перебувають у власності держави або територіальних громад
1. Продавець має право відмови покупцеві у продажу земельної ділянки лише у разі:
а) якщо покупець не подав необхідні документи або якщо в поданих ним документах містяться недостовірні відомості;
б) покупець не може бути суб`єктом права власності на землю згідно чинного законодавства;
г) коли відносно покупця порушена справа про банкрутство або про припинення діяльності цієї особи;
д) якщо згідно генерального плану або плану земельно-господарського устрою земельна ділянка віднесена до земель, що не підлягають приватизації.
2. Рішення про відмову у придбанні у власність земельної ділянки доводиться до покупця у письмовій формі в 10-денний строк з моменту звернення.
Враховано частково
-1215- Н.д.Місюра В.Я. (Реєстр.картка №363)
Додати до законопроекту нову главу:
"Земельні правовідносини з іноземними фізичними та юридичними особами та особами без громадянства.
Стаття 1. Управління і контроль за земельними правовідносинами.
Для управління і контролю за земельними правовідносинами іноземними фізичними та юридичними особами у Кабінеті Міністрів України створюється спеціальна структура, якій доручається від імені Кабінету Міністрів України проводити усі необхідні дії щодо цих правовідносин.
Для контролю за земельними правовідносинами з іноземцями у Верховній Раді України може бути створений підкомітет Верховної Ради України, який повинен контролювати законність цієї діяльності.
Стаття 2. Набуття права власності на земельні ділянки.
Іноземні юридичні та фізичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення тільки під затверджені державою інвестиційні проекти та під об'єкти, придбаними ними у власність згідно законодавства України.
Стаття 3. Умови набуття права власності.
Іноземні юридичні та фізичні особи можуть набувати право власності на земельні ділянки в Україні у разі виконання ними наступних умов:
а) письмова згода керуватись у всіх сферах своєї діяльності в Україні законодавством України;
б) заявка на придбання земельної ділянки до якої повинні входити:
обґрунтування необхідності придбання ділянки;
відомості щодо покупця;
підтвердження першокласного банку про можливість покупця викупити землю та побудувати на ній заявлений об'єкт.
в) після попереднього розгляду у структурі Кабінету Міністрів України протягом одного місяця потенційний покупець отримує дозвіл на проведення повного документального обґрунтування поданої заявки.
г) повне обґрунтування заявки включає в себе:
бізнес - план;
узгодження з землекористувачами і місцевою владою планів вилучення і відведення земель;
узгодження вартості відведених земель;
перед проектну документацію.
д) після розгляду повного обґрунтування заявки у структурі Кабінету Міністрів України проводиться узгодження і підписання Генеральної Угоди між структурою Кабінету Міністрів України та покупцем ділянки. Генеральна Угода є єдиним документом правовідносин покупця ділянки з усіма державними структурами, у якому повинні бути чітко виписані усі права і обов'язки сторін і їх відповідальність за порушення Генеральної Угоди.
е) підписання Генеральної Угоди надає право на виконання проектної документації і оформлення необхідних документів на придбання землі.
ж) після узгодження проекту, заявленого для будівництва об'єкту, цей проект і документи на продаж землі затверджується Кабінетом Міністрів України і, покупець одержує право на реальне виділення земельної ділянки і початок робіт.
з) при надбанні права власності на земельну ділянку під придбаним об'єктом на розгляд структури Кабінету Міністрів України подається проект реконструкції цього об'єкта.
і) форму Генеральної Угоди розробляє та затверджує Кабінет Міністрів України.
Стаття 4. Земельні правовідносини з особами без громадянства.
Особи без громадянства не мають права на надбання права власності на земельні ділянки в Україні. У разі набуття такими особами права на земельну ділянку на основі права спадщини, земля їм не надається, а відшкодовується її вартість за експертною оцінкою.
Стаття 5. Відчуження земельних ділянок.
Придбані іноземними фізичними та юридичними особами земельні ділянки під інвестиційні проекти не можуть бути відчужені до 50% виконання інвестиційного проекту, крім випадків передачі у спадщину.
Стаття 6. Проведення сільськогосподарської діяльності.
У разі бажання іноземних фізичних або юридичних осіб займатися сільськогосподарською діяльністю в Україні, вони проводять таку діяльність тільки на основі довгострокових орендних правовідносин (не менше 10 років) з усіма формами земельної власності і під контролем відповідних державних інспекцій.
Стаття 7. Надання земельних ділянок під концесії.
Право концесії іноземним фізичним та юридичним особам належить Кабінету Міністрів України або уповноваженим ним структурам.
При наданні концесії на нове будівництво держава повинна звільнити відводи земель під нові концесійні об'єкти і передати їх у користування концесіонерам на весь термін концесії. При наданні у концесію діючого об'єкту з ним передається у користування уся закріплена за об'єктом земельна ділянка. Умови такої передачі закладаються у концесійному договорі".

Враховано редакційно

Стаття 129. Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, іноземним юридичним особам


-1216- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нову статтю такого змісту:
Стаття 153. Продаж іноземним державам та іноземним юридичним особам, земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави або територіальних громад
Враховано частково
1. Продаж земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави та територіальних громад, іноземним юридичним особам допускається за умови реєстрації іноземною юридичною особою самостійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України.
2. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється Кабінетом Міністрів України.
3. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
.


1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України.
2. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
3. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави та територіальних громад, іноземним юридичним особам допускається за умови реєстрації іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України.


4. Іноземні держави та іноземної юридичної особи, зацікавлені у придбані земельних ділянок у власність із земель, що перебувають у власності держави або територіальних громад, подають клопотання встановленого зразка до Кабінету Міністрів України. До клопотання додається державний акт на право постійного користування землею або договір оренди землі, яка знаходиться у користуванні іноземної держави чи іноземної юридичної особи на умовах оренди, а також копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою самостійного постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України. Крім цього, іноземна юридична особа додає виписку із торговельного, банківського або судового реєстру про державну реєстрацію юридичної особи у країні місцезнаходження, засвідчену згідно із законодавством країни його видачі, перекладену українською мовою та легалізовану у консульській установі України або ж засвідчену у посольстві відповідної країни та легалізовану у Міністерстві закордонних справ України
Враховано частково

4. Іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до Кабінету Міністрів України.
5. Іноземні юридичні особи зацікавлені у придбанні земельних ділянок подають клопотання до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій або сільської, селищної, міської ради. До клопотання додається договір оренди землі, копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України.
6. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюється сільськими, селищними, міськими радами після отримання погодження Кабінету Міністрів України.


5. Продаж земельних ділянок іноземним державам здійснюється виключно для будівництва, установ, що представляють державу (посольства, консульства, представництва) відповідно до міжнародних договорів.
Враховано в ст.85
-1217- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нові статті такого змісту:
Стаття 156. Обмеження щодо відчуження земель сільськогосподарського призначення.
1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності чи користуванні фізичних та юридичних осіб, а також земельні ділянки, що перебувають у власності держави та територіальних громад, приватизація яких не заборонена цим Кодексом, можуть бути об'єктом відчуження.
2. Розташовані на земельній ділянці сільськогосподарського призначення будівлі та інші виробничі споруди, призначені для ведення сільськогосподарського виробництва, а також посіви і насадження сільськогосподарських культур підлягають передачі у власність особі, до якої перейшло право власності на земельну ділянку, якщо договором, на підставі якого відбувся перехід права власності на земельну ділянку, не передбачено інше.
Враховано частково
в інш ст.

Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення


Стаття 157. Покупці земель сільськогосподарського призначення.
1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення відповідно до ст. 19 цього Кодексу можуть бути громадяни України.
2. Користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського та селянського господарства, можуть бути:
а) громадяни України, які займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського та селянського господарства, а також громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту та необхідний досвід роботи у сільському господарстві;
б) сільськогосподарські підприємства, що створені відповідно до законодавства України.
Враховано частково

1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:
а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;
б) юридичні особи України, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.
2. Переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.


-1218- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нову статтю такого змісту:
Стаття 159. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших угод.
1. Громадяни та юридичні особи України, а також територіальні громади та держава вправі набути право власності на земельні ділянки передбачені ст. 19 - 21 цього Кодексу в результаті міни, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод
2. Укладення таких угод здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог цього Кодексу.

Враховано

Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно-правових угод
1. Громадяни та юридичні особи України, а також територіальні громади та держава мають право набувати у власність земельні ділянки на підставі міни, дарування, успадкування та інших цивільно-правових угод.
2. Укладення таких угод здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог цього Кодексу.


-1219- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нову главу такого змісту:
Глава 20. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.
Враховано

Глава 21. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах


Стаття 162. Обов'язковість продажу земельних ділянок, що перебувають у власності держави або територіальних громад на конкурентних засадах.

Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної або комунальної власності на конкурентних засадах


Земельні ділянки із земель несільськогосподарського призначення, що перебувають у власності держави або територіальних громад і призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги).

Земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги).
818.
Стаття 142. Земельні торги (аукціони, конкурси)
-1220- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Статтю 142 вилучити.

Відхилено

Стаття 135. Земельні торги


-1221- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 142 викласти в такій редакції:
Стаття 163. Земельні торги.
1. Земельні торги проводяться спеціально визначеним законом органом, з метою продажу земельної ділянки у формі аукціону або конкурсу.
2. Земельні торги можуть бути відкритими або закритими.
3. У відкритих земельних торгах можуть брати участь громадяни і юридичні особи, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески і можуть бути покупцями відповідно до законодавства України, а у закритому - тільки особи, спеціально запрошені продавцем до участі в земельних торгах.
4. Форма проведення земельних торгів (аукціон або конкурс) визначається власником земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом.
5. Земельні торги можуть проводитися за рішенням суду.
Враховано
-1222- Президент України
Зважаючи на відсутність в Україні зрілих ринкових передумов у земельних відносинах пропоную тимчасово на період до 2010 року внести таке обмеження:
"Набуття у приватну власність шляхом купівлі-продажу земельних ділянок здійснюється виключно на основі відкритих чи закритих аукціонних торгів. Оцінка земельних ділянок (для сплати державного мита), набутих у приватну власність іншими способами (дарування, успадкування, обмін), здійснюється шляхом прирівняння їх до ціни ділянки аналогічної характеристики, проданої на аукціонних торгах.. "
Враховано частково в ст. 135-137.-1223- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 142 доповнити наступним пунктом:
1. Земельні ділянки із земель, що перебувають у власності держави або територіальних громад і призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги).


Враховано в інших статтях819.
1. Земельні торги проводяться з метою продажу земельної ділянки на умовах аукціону або конкурсу і можуть бути відкритими або закритими.
-1224- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 142, пункт 1 викласти у такій редакції:
"Земельні торги з метою продажу земельної ділянки здійснюються шляхом проведення відкритого або закритого аукціону чи конкурсу".

Враховано частково

1. Земельні торги проводяться у формі аукціону або конкурсу.


-1225- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 142. Пункт 1 цієї статті викласти у такій редакції:
"1. Продаж земельної ділянки, яка є державною чи комунальною власністю, здійснюється тільки шляхом проведення земельних торгів на умовах аукціону або конкурсу, які можуть бути відкритими або закритими".

Відхилено820.
2. У відкритому земельному аукціоні (конкурсі) можуть брати участь громадяни і юридичні особи, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески і можуть бути покупцями відповідно до законодавства, а у закритому - лише особи, запрошені до участі в земельних торгах.
-1226- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 2 статті 142 викласти в такій редакції: "2 У відкритому земельному аукціоні (конкурсі) можуть брати участь фізичні і юридичні особи, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески і можуть бути покупцями відповідно до законодавства України, а у закритому тільки ті особи, яких спеціально запросили до участі в даних земельних торгах".

Враховано частково


2. У земельних торгах можуть брати участь громадяни і юридичні особи, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески і можуть бути покупцями відповідно до законодавства України.


-1227- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 142, пункт 2. Слово "законодавства" замінити словом "закону".

Відхилено


821.
3. Форма проведення земельних торгів визначається власником земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом.
-1228- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 142, пункт 3 викласти у такій редакції:
"Якщо законом прямо не встановлено інше, земельні торги (аукціон, конкурс) мають бути відкритими".

Враховано редакційно

3. Форма проведення земельних торгів (аукціон або конкурс) визначається власником земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом.


-1229- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 142 доповнити таким пунктом:
5. Аукціони з продажу земельних ділянок із земель, що перебувають у власності держави або територіальних громад можуть бути тільки відкритими.

Відхилено
-1230- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 142 доповнити після пункту 3 пунктами 4-10 відповідно змінивши пункти 4, 5 на 11, 12.
"4. Земельні ділянки із земель, що перебувають у державній або комунальній власності підлягають продажу лише на умовах аукціону або конкурсу (земельні торги).
5. Земельні торги можуть бути відкритими або закритими.
6. У відкритому земельному аукціоні (конкурсі) можуть брати участь громадяни, юридичні особи, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески і можуть бути покупцями відповідно до законодавства, а у закритому - лише особи, запрошені до участі в земельних торгах.
7. Землекористувач має право придбати орендовану ним земельну ділянку без проведення аукціону чи конкурсу.
8. Форма проведення земельних торгів визначається власником земельної ділянки. Якщо інше не передбачено законом.
9. Земельні торги визнаються такими, що відбулись у разі наявності тільки одного покупця.
10. Земельні торги можуть проводитись за рішенням суду".

Враховано частково


4. Земельні торги можуть проводитися за рішенням суду.
822.
4. Земельні торги (аукціон, конкурс) проводяться згідно з Положенням про проведення земельних торгів (аукціону, конкурсу), затвердженим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-1231- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 142 пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Земельні торги (аукціон, конкурс) по продажу земельних ділянок, що перебувають у державній власності, проводяться згідно з Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України. що перебувають у комунальній власності - згідно з Положенням, затвердженим відповідною радою".

Відхилено
-1232- Н.д.Єщенко В.М. (Реєстр.картка №242)
Пункт 4 статті 142 викласти в такій редакції:
"4. Земельні торги (аукціон, конкурс) проводяться згідно з Положенням про проведення земельних торгів (аукціону, конкурсу)."
Відхилено
-1233- Н.д.Безугла Л.Я. (Реєстр.картка №435)
Виключити пункт 4 статті 142.


823.
5. Земельні торги визнаються недійсними або такими, що не відбулися, у разі:824.
а) відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;825.
б) якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;
-1234- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 142, пункт 5, підпункт б). Слова "ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки" замінити словами "стартову ціну земельної ділянки або вищу ціну".

Відхилено
-1235- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Доповнити статтю 142 пунктом 6:
"6. Земельні торги можуть проводитися у порядку виконання рішення суду".
Регулювання порядку проведення торгів доцільно виділити в окрему статтю.
Доцільно врегулювати в проекті підстави відмови у продажу земельних ділянок, а також підстави недійсності угод із земельними ділянками.

Враховано частково
-1236- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 142, пункт 5, підпункт в). Після слів "в установлений" доповнити текстом "Положення про проведення земельних торгів".
Відхилено


826.
в) несплати в установлений строк переможцем земельних торгів належної суми за придбану земельну ділянку.
-1237- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 142 доповнити пунктом такого змісту:
Земельні торги можуть проводитися за рішенням суду.
Враховано
-1238- Н.д.Пасєка М.С. (Округ №15)
Главу 20 доповнити статтями такого змісту:
"Стаття 143. Обмеження щодо придбання у власність земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення
Протягом десяти років громадяни мають право придбавати у власність земельні ділянки із земель сільськогосподарського призначення шляхом купівлі-продажу, дарування, міни:
а) в Степовій зоні - до 600 га сільськогосподарських угідь;
б) у Лісостеповій зоні - до 500 га сільськогосподарських угідь;
в) у Поліській зоні - до 400 га сільськогосподарських угідь.
Враховано частково
в Перехідних положеннях
Стаття 144. Обмеження на придбання у власність сертифікатів на право на земельну частку (пай)
1. Покупцями сертифікатів на право на земельну частку (пай) протягом п'яти років з часу введення в дію цього Кодексу є лише громадяни України, які постійно проживають в адміністративному районі, де видані сертифікати.
2. Юридичні особи - резиденти протягом п'яти років з часу введення в дію цього Кодексу не мають права придбавати у власність шляхом купівлі-продажу, дарування, міни сертифікати на право на земельну частку (пай). Успадковані сертифікати на право на земельну частку (пай) юридичні особи - резиденти можуть замінити на державні акти на право власності на землю після закінчення п'ятирічного строку з часу введення в дію цього Кодексу.
3. Право на відчуження сертифікатів на право на земельну частку (пай) шляхом продажу, дарування, міни протягом п'яти років з часу введення в дію цього Кодексу мають:
а) їх власники - пенсіонери: бувші члени недержавних сільськогосподарських підприємств ;
б) власники сертифікатів на право на земельну частку (пай) у працездатному віці, які переїздять на постійне місце проживання в іншу місцевість або вкладають одержані від продажу кошти в інше виробництво на території місцевої ради.
4. Власники сертифікатів на право на земельну частку (пай), не перелічені у частині третій цієї статті, відчужують свої земельні частки шляхом купівлі-продажу, дарування, міни після заміни цих сертифікатів на державні акти на право власності на землю.
Відхилено
Стаття 145. Придбання у власність орендованих земельних ділянок із земель права державної та комунальної власності
Придбання у власність за ринковими цінами орендованих земельних ділянок із земель права державної і комунальної власності здійснюється будь-яким громадянином чи юридичною особою України, які мають на це право, визначене законом після п'яти років з часу введення в дію цього Кодексу. Покупець орендованої земельної ділянки набуває право господарського її використання лише після закінчення дії договору оренди, якщо інше не передбачене у цьому договорі.
Відхилено
Стаття 146. Придбання орендованих земельних ділянок сільськогосподарського призначення на пільгових умовах
1. Орендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із земель права державної і комунальної власності можуть придбавати їх у власність за пільговими цінами шляхом фінансування викупу за рахунок виручки від урожаю.
2. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення можуть придбаватись орендарями із справлянням мита за посвідчення договорів купівлі-продажу у половинному розмірі у випадках, коли загальна площа їх землекористування менша за оптимальну, визначену для даної спеціалізації господарства в даному регіоні. Державна реєстрація таких земельних ділянок здійснюється безплатно.
3. У випадках продажу орендарем придбаних на пільгових умовах земельних ділянок сільськогосподарського призначення в період до закінчення п'ятирічного строку з дня їх придбання, виручка, яка перевищує пільгові витрати на придбання цих ділянок, зараховується в місцевий бюджет.
4. Порядок продажу орендованих земельних ділянок на пільгових умовах встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відхилено
Стаття 147. Переважне право придбання у власність земельної частки (паю)
1. Переважне право на придбання у власність земельної частки (паю) мають громадяни, які проживають у населеному пункті, де здійснюється продаж цієї частки (паю).
2. Вартість земельної частки (паю), що продається, визначається за домовленістю сторін і може здійснюватись із розстрочкою платежів, виплачуватись як у грошовій, так і у натуральній і відробітковій формах.
Відхилено
Стаття 148. Організація купівлі-продажу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення
1. Купівля-продаж земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення здійснюється під контролем районних земельних комісій, до складу яких входять призначені і обрані члени.
2. Рішенням районної ради до складу земельної комісії призначаються по одному представнику місцевих органів земельних ресурсів, охорони природи та юридичного управління.
3. До складу районної земельної комісії від кожної сільської ради територіальні громади обирають по одному представнику для розгляду питань щодо купівлі-продажу земельних ділянок в межах відповідної ради.
4. До складу районної земельної комісії делегуються представники місцевих асоціацій сільських товаровиробників.
5. Районна земельна комісія працює під головуванням голови (заступника голови) районної ради.
6. Порядок роботи районних земельних комісій з питань купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення визначається сесією відповідної районної ради на підставі типового порядку, який затверджується Кабінетом Міністрів України."
Відхилено


827.
Стаття 143. Технічні паспорти земельних ділянок
-1239- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 143 викласти в такій редакції:
Стаття 164. Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу на земельних торгах.
1.Органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені приймати рішення про відчуження земель, що перебувають відповідно у власності держави або територіальних громад, визначають переліки земельних ділянок, призначених для продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах.
2.Земельна ділянка, призначена для продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах, виставляється на земельні торги після:
а) складання проекту відведення земельної ділянки;
б) визначення меж земельної ділянки у натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
в) виготовлення технічного паспорта земельної ділянки.
3. В технічному паспорті земельної ділянки містяться відомості про:
а) розмір земельної ділянки;
б) її місце розташування (адресу);
в) перебування у власності держави чи територіальної громади;
г) орган, уповноважений здійснити відчуження (продаж) земельної ділянки;
д) грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну;
е) природний і господарський стан земельної ділянки;
є) землевпорядну організацію, яка виготовила проект відведення земельної ділянки;
ж) цільове призначення земельної ділянки;
з) дату прийняття рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах.
4. Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, визначається Кабінетом Міністрів України.
Враховано

Стаття 136. Підготовка земельних ділянок для продажу на земельних торгах
1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, уповноважені приймати рішення про відчуження земель, що перебувають у державній або комунальній власності, визначають переліки земельних ділянок, призначених для продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах.
2. Земельна ділянка, призначена для продажу суб'єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах, виставляється на земельні торги після:
а) визначення меж земельної ділянки у натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
б) виготовлення технічного паспорта земельної ділянки.
3. В технічному паспорті земельної ділянки містяться відомості про:
а) розмір земельної ділянки;
б) місце розташування (адресу);
в) належність до державної чи комунальної власності;
г) грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну;
ґ) природний і господарський стан земельної ділянки;
д) цільове призначення земельної ділянки.
4. Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, визначається Кабінетом Міністрів України.


-1240- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Статтю 143 викласти в новій редакції:
Стаття 143. Підготовка земельних ділянок для продажу на земельних торгах
1. Органи державної влади та місцевого самоврядування, уповноважені приймати рішення про відчуження земель, що перебувають відповідно у власності держави або територіальних громад, визначають переліки земельних ділянок, призначених для продажу суб'єктам підприємницької діяльності.
2. Земельна ділянка, призначена для продажу суб'єктам підприємницької діяльності на земельних торгах, виставляється на земельні торги після:
а) складання проекту відведення земельної ділянки;
б) визначення меж земельної ділянки у натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками;
в) виготовлення технічного паспорта земельної ділянки.
3. В технічному паспорті земельної ділянки містяться відомості про:
а) розмір земельної ділянки;
б) її місце розташування (адресу);
в) перебування у власності держави чи територіальної громади;
г) орган, уповноважений здійснити відчуження (продаж) земельної ділянки;
д) грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну;
е) природний і господарський стан земельної ділянки;
є) землевпорядну організацію, яка виготовила проект відведення земельної ділянки;
ж) цільове призначення земельної ділянки;
з) дату прийняття рішення про продаж земельної ділянки на земельних торгах.
4. Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги, визначається Кабінетом Міністрів України.
Враховано


828.
1. На земельні ділянки, які підлягають продажу, із земель права державної і комунальної власності спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів на підставі затвердженого щорічного переліку розробляються технічні паспорти земельних ділянок, у яких на поточний момент посвідчується природний і господарський стан, кількісні та якісні характеристики цих ділянок, а також документи до проекту відведення земельної ділянки.
-1241- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
Пункт 1 статті 143 після слів "з питань земельних ресурсів" доповнити словами "за погодженням із спеціально уповноваженими органами місто-будування та архітектури".

Відхилено


829.
2. Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка пропонується на продаж, визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.830.
3. Технічні паспорти земельних ділянок, які пропонуються на продаж, можуть розроблятися за бажанням їх власників.

-1242- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нову статтю такого змісту:
Стаття 165. Оголошення про проведення земельних торгів.
1. Відкриті земельні торги проводяться не раніше 30 днів з моменту опублікування у пресі офіційної інформації про виставлення земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельні торги, а також розміщення на таких земельних ділянках рекламних щитів з офіційною інформацією про виставлення земельних ділянок на земельні торги.
2. Офіційна інформація про виставлення земельних ділянок на земельні торги повинна включати відомості про:
а) розмір земельної ділянки;
б) її цільове призначення;
в) стартову ціну;
г) місце і час проведення торгів;
д) назву та адресу установи, прізвище та посаду та номер телефону особи, у якої можна ознайомитись з технічним паспортом земельної ділянки.
3. Організатором земельних торгів є орган державної влади чи місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу під забудову. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи місцевого самоврядування.
4. Організатор відкритих земельних торгів має право відмовитися від їх проведення не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення з обов'язковою публікацією офіційної інформації про скасування земельних торгів з зазначенням причини скасування.
5. Земельні торги проводяться у порядку, встановленому законом.
Враховано

Стаття 137. Оголошення про проведення земельних торгів
1. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів з моменту опублікування у пресі офіційної інформації про виставлення на земельні торги земельних ділянок, а також розміщення на таких земельних ділянках рекламних щитів з офіційною інформацією про виставлення на земельні торги земельних ділянок.
2. Офіційна інформація про виставлення на земельні торги земельних ділянок повинна включати відомості про:
а) розмір земельної ділянки;
б) цільове призначення;
в) стартову ціну;
г) місце і час проведення торгів;
ґ) назву та адресу установи, прізвище та посаду, номер телефону особи, у якої можна ознайомитись з технічним паспортом земельної ділянки.
3. Організатором земельних торгів є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати відчуження земельної ділянки, призначеної для продажу під забудову, або державний виконавець за рішенням суду. Проведення земельних торгів здійснює юридична особа, яка має дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів, на підставі договору з відповідним органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.
4. Організатор земельних торгів має право відмовитися від їх проведення не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення з обов'язковою публікацією офіційної інформації про скасування земельних торгів з зазначенням причини скасування.
5. Земельні торги проводяться у порядку, встановленому законом.


-1243- - Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нові статті такого змісту:
Стаття 167. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися.
Враховано

Стаття 138. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися


Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:


а) відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;

а) відсутності покупців або наявності тільки одного покупця;


б) якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки:

б) якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки;


в) несплаті в установлений термін переможцем земельних торгів належної суми за придбану земельну ділянку.

в) несплати в установлений термін переможцем земельних торгів належної суми за придбану земельну ділянку.


Стаття 166. Відчуження земельних ділянок за рішенням суду.
Враховано

Стаття 139. Відчуження земельних ділянок за рішенням суду


1. У випадку звернення стягнення на право власності на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина чи юридичної особи, земельна ділянка підлягає продажу на земельних торгах, що проводяться у формі аукціону.


1. У випадку звернення стягнення на земельну ділянку, що перебуває у власності громадянина чи юридичної особи, земельна ділянка підлягає продажу на земельних торгах, що проводяться у формі аукціону.


2. Звернення стягнення на право володіння і користування земельними ділянками, призначеними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського та селянського господарства, допускається у випадках, коли у власників таких ділянок відсутнє інше майно, на яке може бути звернене стагнення.

2. Звернення стягнення на земельні ділянки, призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, допускається у випадках, коли у власників таких ділянок відсутнє інше майно, на яке може бути звернене стягнення, якщо інше не запропоновано власником земельної ділянки.
831.
Стаття 144. Обмін земельних ділянок832.
1. Земельні ділянки, що перебувають у приватній власності, можуть обмінюватися одна на другу в будь-якому співвідношенні.
-1244- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Положення статей 144-146 викласти у одній статті щодо набуття права власності на земельні ділянки на підставі інших цивільно правових угод
Враховано в ст.131


833.
2. У разі згоди, особи, які бажають обміняти свої земельні ділянки, укладають угоду про обмін, яка підлягає нотаріальному посвідченню.834.
3. Нотаріально посвідчена угода є підставою для переоформлення державних актів на право власності на землю.
-1245- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 144, пункт 3. Наприкінці слово "землю" замінити словами "зазначені земельні ділянки".

Відхилено


835.
Стаття 145. Дарування земельних ділянок836.
1. Власник земельної ділянки може передавати земельну ділянку або її частину у власність громадянину, юридичній особі, а також державі або органу місцевого самоврядування за договором дарування.
-1246- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 145, пункт 1. Слова "органу місцевого самоврядування" замінити словами "територіальній громаді".
Пункт 2. Після слів "які перевищують" слово "їх" замінити словом "її".
Відхилено


837.
2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть відмовитися від договору дарування земельної ділянки, якщо вона несе небезпеку для життя і здоров`я громадян, тваринного і рослинного світу або обтяжена боргами, які перевищують їх вартість.
-1247- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 3 після слова "державну" доповнити словом "комунальну".

Відхилено


838.
3. Дарування земель права державної і комунальної власності не допускається.839.
4. Громадяни та юридичні особи можуть відмовитися від дарованих земельних ділянок за будь-яких обставин.840.
5. Нотаріально посвідчений договір дарування земельної ділянки або її частини є підставою для видачі новому власнику ділянки державного акта на право власності на землю.

-1248- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
Статтю 145 доповнити пунктом 6 такого змісту: "6. Дарування земельних ділянок іноземцям та особам без громадянства, а також іноземним юридичним особам забороняється".
Відхилено


841.
Стаття 146. Успадкування земельних ділянок842.
1. У разі смерті громадянина право власності на належну йому земельну ділянку або її частину переходить у спадщину за заповітом або законом на підставі цивільного законодавства з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.843.
2. Не допускається поділ між спадкоємцями земельної ділянки, якщо це призводить до унеможливлення використання її за призначенням.
-1249- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 146, пункт 2. Слова "призводить до унеможливлення" замінити словом "унеможливлює".

Відхилено


844.
3. За відсутності спадкоємців або у разі відмови від спадкоємства земельна ділянка передається у державну власність.
-1250- Н.д.Раханський А.В. (Округ №4)
Н.д.Штепа В.Д. (Округ №31)
Н.д.Василенко А.С. (Реєстр.картка №260)
Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Н.д.Лешан Є.А. (Округ №1)
Н.д.Тягнибок О.Я. (Округ №119)
Стаття 146 пункт 3 після слова "державну" доповнити словами "або комунальну".
Відхилено


845.
4. При успадкуванні земельної ділянки особою, яка не досягла повноліття, її законні представники можуть до досягнення спадкоємцем повноліття передавати цю земельну ділянку в оренду.846.
5. Свідоцтво про успадкування земельної ділянки є підставою для видачі спадкоємцю державного акта на право власності на землю.

-1251- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Н.д.Долженко Г.П. (Реєстр.картка №251)
Статтю 146 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6. Успадкування земельних ділянок іноземцям та особам без громадянства, а також іноземним юридичним особам забороняється".
Враховано частково
в ст.81


847.
Стаття 147. Особливості успадкування земельної ділянки фермерського господарства
-1252- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статтю 147 вилучити.
Враховано


848.
1. Земельна ділянка фермерського господарства, яка успадковується, поділу між спадкоємцями не підлягає і передається тому із членів господарства або із спадкоємців будь-якої черги, хто виявив бажання вести фермерське господарство. Спадкоємець фермерського господарства повинен відповідати вимогам цього Кодексу. За наявності декількох спадкоємців спір про переважне право спадкоємця фермерського господарства розглядається в судовому порядку.
-1253- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 1 статті 147 доповнити:
після слів "яка успадковується" доповнити "у разі неможливості ефективного використання по призначенню" далі по тексту.
новим абзацом в такій редакції:
"Висновки щодо можливості поділу земельної ділянки надавати спеціально уповноваженому органі виконавчої влади з питань земельних ресурсів".

Відхилено


849.
2. Спадкоємці у разі відмови від участі у веденні фермерського господарства мають право на відчуження земельної ділянки шляхом продажу фермерського господарства та одержання відповідної частини спадщини.850.
Стаття 148. Оформлення угод щодо земельних ділянок


Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки
851.
1. Угоди щодо земельних ділянок укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчуються.
-1254- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 148 викласти в такій редакції:
Стаття 160. Вимоги щодо угод про перехід права власності на земельні ділянки.
1. Угоди, на підставі яких здійснюється перехід права власності на земельну ділянку, повинні містити:
а) назву сторін;
б) предмет договору (план та опис земельної ділянки, її цільове призначення, кадастровий номер, наявність на земельній ділянці нерухомого майна);
в) підстави переходу від однієї до другої сторони прав на земельну ділянку і розміщене на ній нерухоме майно (купівля-продаж, міна, дарування тощо);
г) відомості про відсутність заборони на укладення договору про відчуження (передачу) земельної ділянки і розташованого на ній нерухомого майна;
д) відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням (знаходження ділянки у заставі, оренді, наявність сервітуту тощо);
е) ціна договору;
є) зобов'язання сторін.
2. Угоди щодо земельних ділянок укладаються в письмовій формі та підлягають нотаріальному посвідченню
3. Угоди щодо земельних ділянок, на яких розміщені будинки, будівлі і споруди, незалежно від прав на ці земельні ділянки, будинки, будівлі і споруди оформляються єдиним договором, якщо такі будинки, будівлі та споруди передаються у власність особи, до якої переходить право власності на земельну ділянку.
Враховано редакційно


1. Угоди щодо переходу права власності на земельні ділянки укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчуються.
852.
2. Угоди щодо земельних ділянок, на яких розміщені будинки, будівлі і споруди, незалежно від прав на ці земельні ділянки, будинки, будівлі і споруди оформляються єдиним договором.853.
3. Договір повинен містити такі умови:


2. Угоди повинні містити:
854.
а) сторони угоди (прізвище, ім'я та по батькові громадянина, назва юридичної особи);


а) назву сторін (прізвище, ім'я та по батькові громадянина, назва юридичної особи);
855.
б) вид угоди;


б) вид угоди;
856.
в) предмет угоди (кадастровий план та опис земельної ділянки, її правовий режим, у тому числі обмеження і сервітути, кадастровий номер, дані про нерухоме майно, розміщене на земельній ділянці);
-1255- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Н.д.Хазан В.Б. (Реєстр.картка №372)
Підпункт "в" пункту 3 статті 148 після слів "кадастровий номер," доповнити словами "для сільськогосподарських земель - агрохімічний паспорт земельної ділянки" (далі за текстом).

Відхилено

в) предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місцерозташування, площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму тощо);


-1256- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 148. Пункт 3, підпункт в). слова "дані про нерухоме майно, розміщене" замінити словами "перелік нерухомого майна, розміщеного".
Відхилено


857.
г) підстави набуття продавцем прав на земельну ділянку і розміщене на ній нерухоме майно (приватизація, купівля, успадкування тощо);


г) документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку;
858.
ґ) відомості про відсутність заборон на здійснення угод щодо даної земельної ділянки і тісно пов`язаного з нею нерухомого майна;
-1257- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 148. Пункт 3 підпункт г') слова "тісно пов'язаного з нею" замінити словами "розташованого на ній".
Відхилено

ґ) відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки;
859.
д) відомості про відсутність або наявність обтяжень земельної ділянки правами третіх осіб (застава, оренда, особливий режим використання, сервітути, майнові права тощо);


д) відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути, тощо);
860.
е) дата передачі прав на земельну ділянку;861.
є) ціна угоди;


е) договірна ціна;
862.
ж) заява продавця і покупця за їх підписами про те, що вказана в договорі ціна є достовірною;
-1258- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Підпункт "ж" пункту 3 статті 148 - викликає сумніви обов'язковість і доцільність такої умови при оформленні угод щодо земельних ділянок.
Враховано


863.
з) зобов`язання сторін.


є) зобов'язання сторін.
864.
4. Угоди щодо земельних ділянок вважаються укладеними з дня їх нотаріального посвідчення.
-1259- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У пункті 4 статті 148 слова "нотаріального посвідчення" замінити словами: "державної реєстрації спеціально уповноваженими органами земельних ресурсів після їх нотаріального посвідчення".

Відхилено

3. Угоди щодо переходу права власності на земельні ділянки вважаються укладеними з дня їх нотаріального посвідчення.
865.
Стаття 149. Особливості звернення стягнення на земельні ділянки, призначені для організації товарного сільськогосподарського виробництва та ведення особистого селянського господарств
-1260- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
Статтю 149 вилучити.

Враховано, зміст статті викладено у ст.139


866.
Звернення стягнення на земельні ділянки, призначені для організації товарного сільськогосподарського виробництва, та ведення особистого селянського господарств, допускається у випадках, коли у власників таких ділянок немає іншого майна, на яке може бути звернене стягнення.867.
Глава 21. Застава земельних ділянок
-1261- Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Главу 21 "Застава земельних ділянок" можна видалити, оскільки всі ці положення будуть викладені у Законі про заставу.

Враховано частково868.
Стаття 150. Застава земельної ділянки
-1262- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Статтю 150 вилучити.

Відхилено

Стаття 133. Застава земельних ділянок
869.
1. Застава земельної ділянки - це спосіб забезпечення виконання зобов'язань.
-1263- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 150, пункт 1 після слова "Застава" доповнити словом "(іпотека)".

Відхилено


870.
2. З огляду на заставу кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленої земельної ділянки переважно перед іншими кредиторами. Застава (іпотека) земельної ділянки виникає у зв'язку з договором чи законом.
-1264- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Пункт 2 статті 150 додати словами: "Договори застави можуть оформлюватися шляхом оформлення закладних".

Відхилено


871.
3. Предметом застави (іпотеки) може бути земельна ділянка, що перебуває у власності громадянина чи юридичної особи, або частка в праві спільної власності на земельну ділянку та земельна ділянка, яка може бути відчужена заставодавцем і на яку може бути звернено стягнення.
-1265- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Н.д.Костржевський Д.Б. (Реєстр.картка №389)
У статті 150 пункт 3 в кінці доповнити словами "або земельна частка "пай".

Відхилено

1. У заставу можуть передаватися земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності.
872.
4. Предметом застави (іпотеки) може бути земельна ділянка, яка переходить у власність заставодавця після укладення договору застави.
-1266- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 150, пункт 4 вилучити.

Враховано


873.
5. Предметом застави (іпотеки) не можуть бути земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності, приватизація яких заборонена відповідно до цього Кодексу.
-1267- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У пункті 5 статті 150 після слова "…приватизація…" доповнити словами "…або відчуження…"

Відхилено


874.
6. Земельна ділянка, що перебуває у спільній власності, може бути передана у заставу (іпотеку) тільки за згодою всіх власників.
-1268- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Пункт 6 статті 150 викласти в такій редакції:
"6. Земельна ділянка, що перебуває у спільній власності, може бути передана у заставу (іпотеку) тільки за письмовою згодою всіх власників.
При зверненні стягнення на орендовану земельну ділянку на вимогу кредитора доля кожного орендодавця є рівною".

Враховано частково

2. Земельна ділянка, яка перебуває у спільній власності, може бути передана у заставу за згодою всіх співвласників.


-1269- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 150 доповнити пунктом 7 такого змісту: "7. Земельна ділянка, що перебуває у спільній частковій власності (земельна частка (пай)) може бути самостійним предметом застави за умови виділення її в натурі".

Враховано частково

-1270- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 150 доповнити пунктом 7 такого змісту: "Земельна ділянка, яка входить до складу цілісного майнового комплексу і не може використовуватися за призначенням окремо від цього майнового комплексу, не може передаватися у заставу тільки в складі майнового комплексу".

Відхилено
-1271- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Статті 150 і 151 об'єднати в одну статтю такого змісту:
Стаття. Застава земельних ділянок
1. У заставу можуть передаватися земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності.
2. Земельна ділянка, яка перебуває у спільній власності, може бути передана у заставу за згодою всіх співвласників.
3. Передача в заставу частини земельної ділянки здійснюється після виділення її в натурі (на місцевості).
4. Заставодержателем земельної ділянки можуть бути лише банки, які відповідають вимогам, установленим законами України.
5. Порядок застави земельних ділянок визначається законом.

Враховано


875.
Стаття 151. Особливості застави земельної ділянки
-1272- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Статтю 151 викласти в такій редакції:
"1. Земельні ділянки, які знаходяться у громадян та юридичних осіб на праві власності або оренди за згодою власника можуть бути передані в заставу для забезпечення кредитних зобов'язань банків або інших кредитних організацій.
2. При заставі будинків, будівель, споруд, а також підприємств, розміщених на земельних ділянках, які належать власнику будинку, будівлі, споруди, підприємства на праві постійного користування може бути передбачено право заставоутримувача вимагати земельні ділянки в розмірі, необхідному для господарського обслуговування заставлених об'єктів нерухомого майна.
3. Якщо в заставу передається частина земельної ділянки, то попередньо встановлюються її межі.
4. Застава земельних ділянок, що перебувають в державній або комунальній власності відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування не допускається.
5. Порядок і умови застави земельних ділянок встановлюються законодавством України про іпотеку".

Враховано частково
-1273- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Статтю 151 вилучити.

Відхилено


876.
1. Земельні ділянки, які перебувають у громадян та юридичних осіб на праві власності або оренди, за згодою власника можуть бути передані в заставу для забезпечення кредитних зобов'язань банків чи інших кредитних організацій.
-1274- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 151, пункт 1. Після слів "інших кредитних" доповнити текстом "установ".

Враховано редакційно
-1275- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Пункт 1 статті 151 після слів "інших кредитних організацій" доповнити словами "що можуть займатися такою діяльністю згідно діючого законодавства".
Враховано редакційно
-1276- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У статті 151 пункт 1 після слів "які перебувають у" записати слово "власності" і далі за текстом.

Враховано редакційно
-1277- Н.д.Салій І.М.(Округ №221)
В п.1 після слів "на праві власності" вилучити слова "або оренди"

Враховано

877.
2. Якщо в заставу передається частина земельної ділянки, попередньо встановлюються її межі.


3. Передача в заставу частини земельної ділянки здійснюється після виділення її в натурі (на місцевості).
4. Заставодержателем земельної ділянки можуть бути лише банки, які відповідають вимогам, установленим законами України.
878.
3. Особливості застави земельної ділянки регулюються законом.


5. Порядок застави земельних ділянок визначається законом.


-1278- Н.д.Довгань С.В. (Реєстр.картка №342)
Ввести до Земельного кодексу України статтю 151-а такого змісту:
"Стаття 151-а. Державне регулювання заставної ціни та землі сільськогосподарського призначення.
1. Землі сільськогосподарського призначення, як природне багатство і надбання народу України, не може бути предметом спекуляції і ринкової товарної кон'юнктури. З метою захисту селян та інших власників від втрати земель сільськогосподарського призначення через ринкове знецінення землі і непаритетну заставу, держава встановлює фіксовану обов'язкову для всіх суб'єктів іпотечних відносин ціну землі сільськогосподарського призначення.
2. Укладення договору застави земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється як спосіб забезпечення паритетного виконання зобов'язань за згодою сторін. Підставою укладення договору на заставу землі є державний акт на власність земельної ділянки.
3. Вартість заставленої земельної ділянки сільськогосподарського призначення в укладеному договорі застави встановлюється на основі заставної ціни кадастрового гектара, визначеної цим законом.
4. Заставна ціна на землі сільськогосподарського призначення встановлюється за кадастровою оцінкою якості земель в таких розмірах:
а) на гірші землі - 20 000 дол. США/га.
б) на середні землі - 40 000 дол. США/га.
в) на кращі землі - 60 000 дол. США/га.
5. Договір про заставу земельної ділянки сільськогосподарського призначення обов'язково реєструється районною державною адміністрацією, яка контролює недопущення порушень вставленої земельним кодексом заставної ціни на землю.
Відхилено


879.
РОЗДІЛ IV. ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ


Розділ УI. OХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
880.
Глава 22. Завдання, зміст і порядок охорони земель


Глава 26. Завдання, зміст і порядок охорони земель
881.
Стаття 152. Поняття охорони земель


Стаття 162. Поняття охорони земель
882.
1. Охорона земель - це система правових, організаційних, економічних, екологічних заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необгрунтованому вилученню сільськогосподарських та лісових угідь для інших потреб, захист від шкідливого природного і антропогенного впливу, на відтворення родючості грунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення режиму земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.


Охорона земель - це система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на: раціональне використання земель; запобігання необгрунтованого вилучення земель сільськогосподарського призначення; захист від шкідливого антропогенного впливу; відтворення і підвищення родючості грунтів; підвищення продуктивності земель лісового фонду; забезпечення особливого режиму використаня земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.
883.
2. Охороні підлягають усі землі незалежно від їх призначення, форми власності і господарювання.
-1279- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до статті 152 пункт 3 наступного змісту:
3. Держава виступає гарантом забезпечення охорони земельного фонду країни як національного надбання.

Враховано в ст.1


884.
Стаття 153. Завдання охорони земель


Стаття 163. Завдання охорони земель
885.
Завданнями охорони земель є забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель.
-1280- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Статтю 153 викласти в такій редакції:
"1. Завданням охорони земель є забезпечення збереження та відтворення екологічної цінності порушених угідь та зменшення антропогенного навантаження на довкілля, запобігання деградації земельних ресурсів, засмічення земель та забруднення грунтів під час господарської та іншої діяльності, збереження земельного фонду України, як основного національного багатства.
2. При плануванні, проектуванні і виконанні заходів щодо охорони земель забезпечується екосистемний підхід для збереження ландшафтного і біологічного різноманіття та інших екологічних переваг, шляхом запровадження нормування та екологічного обмеження землекористування, збереження, врахування та підтримки традиційних форм природокористування корінних та місцевих громад.
3. Загальні екологічні вимоги щодо охорони земель включають обов'язковість проведення оцінки впливу на довкілля та заяви про наслідки діяльності".
Враховано частково
в главі 30
Завданнями охорони земель є забезпечення збереження та відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих якостей земель.
886.
Стаття 154. Зміст охорони земель
-1281- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 154 у наступній редакції:
Стаття 174. Зміст і порядок охорони земель.
1. Охорона земель включає:
а) проведення цілеспрямованої державної політики щодо забезпечення раціонального землекористування;
б) захист сільськогосподарських та лісових угідь від необгрунтованого вилучення їх для інших потреб;
в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, пересушування, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;
г) охорону перезволожених земель;
д) попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;
е) консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.
2. Охорона земельного фонду здійснюється шляхом розробки та реалізації державних і регіональних програм щодо охорони земель, а також шляхом участі України у реалізації міжнародних угод щодо охорони земель.
3. Порядок охорони земель встановлюється законодавством України.
Враховано частково

Стаття 164. Зміст охорони земель
887.
1. Держава виступає гарантом забезпечення охорони земель.888.
2. Охорона земель забезпечується шляхом проведення охоронних заходів та визначення видів і методів їх здійснення.889.
3. Охорона земель включає:
-1282- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У пункті 3 статті 154 перед підпунктом "а" включити підпункт наступного змісту: " еколого-економічне обгрунтування системи невідкладних (пріоритетних) заходів з охорони та відтворення земельно-ресурсного потенціалу, збереження та відтворення дикої флори і фауни, створення екологічно сталих ландшафтів, екологічні обмеження власності на землю і цільового землекористування".

Відхилено

1. Охорона земель включає:
890.
а) обґрунтування і досягнення раціонального землекористування;
-1283- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Підпункт а) пункту 3 статті 154 доповнити словами:"з урахуванням еколого-економічної оптимізації використання і охорони земель".
Відхилено

а) обґрунтування і забезпеченя досягнення раціонального землекористування;
891.
б) захист сільськогосподарських та лісових угідь від необґрунтованого вилучення їх для інших потреб;
-1284- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 3 статті 154 перед підпунктом "б" доповнити підпунктом такого змісту:
"збереження і відтворення продуктивного потенціалу (родючості грунтів), відновлення і посилення їх екологічної ролі";

Відхилено

б) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого вилучення для інших потреб;
892.
в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, пересушування, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;
-1285- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У пункті 3 статті 154 підпункті "в" після слова "ущільнення" додати слово "засмічення", після слова "виробництва" додати слово "забруднення" далі за текстом.

Відхилено

в) захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, переосушення, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;


-1286- Н.д.Покотило Н.О. (Реєстр.картка №352)
У пункті 3 статті 154 підпункт в) після слів "від ерозії" доповнити словами "та абразії, зсувів і обвалів", а також після слова "підтоплення" доповнити словами "та затоплення".

Відхилено


893.
г) охорону перезволожених земель;


г) збереження природних водно-болотних угідь;
894.
ґ) попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;


ґ) попередження погіршення естетичного стану та екологічної ролі антропогенних ландшафтів;
895.
д) консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.
-1287- Н.д.Песоцький М.Ф. (Реєстр.картка №449)
Підпункт "д" пункту 3 статті 154 розпочати словами:
"д) оптимізацію земельних угідь та …" (далі за текстом).

Відхилено

д) консервацію деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.


-1288- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 3 статті 154 пункт "д" доповнити словами "якщо іншими способами неможливо відновити родючість грунтів";
доповнити такими додатковими пунктами:
"е) захист від зростання сільськогосподарських угідь чагарниками і дрібноліссям, інших процесів погіршення культуртехнічного стану земель;
ж) рекультивацію порушених земель і реабілітацію земель, забруднених хімічними і радіоактивними речовинами;
з) знімання, використання і збереження родючого шару грунту при проведенні робіт, пов'язаних з порушенням земель;
и) удосконалення агротехнологій;
і) використання і охорона земель несільськогосподарського призначення (всіх без винятку);
ї) використання і охорона земель природно-заповідного фонду, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення;
й) реабілітація та наступне використання земель військово-промислового комплексу в процесі конверсії".
Враховано частково
В ст. 166-168

896.
4. Порядок охорони земель встановлюється законом.
-1289- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Пункт 4 статті 154 викласти у такій редакції: "Порядок охорони земель і родючості ґрунтів встановлюється законом".

Відхилено

2. Порядок охорони земель встановлюється законом.
897.
Стаття 155. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів
-1290- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 155 викласти у наступній редакції:
Стаття 175. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів.
1. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів здійснюється з метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян України шляхом встановлення комплексу нормативів, стандартів норм та правил щодо якості земель, допустимого антропогенного навантаження на грунти та окремі території, допустимих меж сільськогосподарського освоєння території тощо.
2. До нормативних документів із стандартизації та нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів відносяться документи, що містять:
а) визначення термінів та понять, класифікацію земель та грунтів;
б) методи, методики та засоби визначення складу земель та властивостей грунтів;
в) вимоги до збирання, обміну, обробки, збереження, аналізу інформації та програмування кількісних і якісних показників стану земельних ресурсів;
г) метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;
д) інші нормативи та стандарти.
3. У галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів встановлюються такі нормативи:
а) екологічної безпеки землекористування;
б) якісного стану грунтів;
в) гранично допустимого забруднення хімічними та іншими речовинами грунтів сільськогосподарських земель;
г) деградації земель та грунтів;
д) максимально допустимого питомого тиску ходової частини сільськогосподарських та інших машин на грунти;
е) максимально допустимого рівня сільськогосподарського освоєння території;
є) мінімально допустимого заліснення території;
ж) рекультивації земель.
4. Нормативні документи із стандартизації в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Враховано частково

Стаття 165. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів
898.
1. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів здійснюється з метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом прийняття комплексу взаємопов`язаних нормативних документів, які визначають взаємопогоджені вимоги до об`єктів, що підлягають стандартизації і нормуванню.
-1291- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 155, у пунктах 1, 2, 4 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".

Відхилено

1. Стандартизація і нормування в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів здійснюється з метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки громадян шляхом прийняття відповідних нормативів і стандартів, які визначають вимоги щодо якості земель, допустимого антропогенного навантаження на грунти та окремі території, допустимого сільськогосподарського освоєння земель тощо.
899.
2. Нормативні документи із стандартизації в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів повинні містити:
-1292- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 2 статті 155 вилучити.
Враховано


900.
а) основні положення;901.
б) визначення термінів і понять, класифікації земель та грунтів;902.
в) опис методів, методик і засобів визначення складу земель та властивостей грунтів;903.
г) вимоги до збирання, обміну, оброблення, збереження, аналізу інформації та програмування кількісних і якісних показників стану земельних ресурсів;904.
ґ) метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;905.
д) інші нормативи із стандартизації в цій галузі.906.
3. У галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів встановлюються такі нормативи:


2. У галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів встановлюються такі нормативи:
907.
а) екологічної безпеки землекористування;
-1293- Н.д.Песоцький М.Ф. (Реєстр.картка №449)
Пункт 3 статті 155 доповнити після підпункту "а" такого змісту: "б) співвідношення угідь в агроландшафтах", у зв'язку з чим змінити відповідно позначення наступних підпунктів.
Враховано редакційно

а) оптимального співвідношення земельних угідь;
908.
б) якісного стану грунтів;


б) якісного стану грунтів;
909.
в) гранично допустимого забруднення грунтів;


в) гранично допустимого забруднення грунтів;
910.
г) показники деградації земель та грунтів;


г) показники деградації земель та грунтів.
911.
д) технологічні нормативи використання сільськогосподарських угідь.912.
4. Нормативні документи із стандартизації в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.


3. Нормативні документи із стандартизації в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
913.
Стаття 156. Рекультивація порушених земель
-1294- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 156 викласти у наступній редакції:
Стаття 176. Рекультивація порушених земель.
1. Рекультивація порушених земель являє собою комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів щодо зняття, зберігання та нанесення грунтового покриву на порушені та малопродуктивні землі з метою поліпшення стану земель, відновлення грунтового покриву на певній території та підвищення продуктивності порушених земель.
2. Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані грунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, підлягають обов'язковій комплексній рекультивації з метою приведення у стан, придатний для їх використання як засобу виробництва чи просторового базису.
4. Заскладований знятий грунт використовується для рекультивації порушених земель, а також для відновлення деградованих земельних угідь, пошарового нанесення на малопродуктивні ділянки або ділянки без грунтового покриву за погодженням з органами місцевого самоврядування, землевласниками і землекористувачами.
Враховано

Стаття 166. Рекультивація порушених земель
914.
1. Рекультивація порушених земель - це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на поліпшення стану земель, відновлення грунтового покриву на певній території та продуктивності порушених земель.


1. Рекультивація порушених земель - це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення грунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель.
915.
2. Планування, проектування та виконання робіт, пов`язаних з рекультивацією порушених земель, здійснюється за умови:
-1295- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункти 2, 5 статті 156 виключити.
Враховано


916.
а) визначення мінімально необхідних розмірів земельних ділянок, які були порушені, їх якості та грошової оцінки, а також обсягів фінансування, необхідних для реалізації землеохоронних заходів;917.
б) виконання в установленому порядку робіт, які передбачають пошарове, відповідно до структури грунтового профілю, зняття і роздільне складування верхнього, найбільш родючого та наступних шарів грунту;
-1296- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття156 пункт 2 у підпункті "б" вилучити слова "в установленому порядку".

Враховано


918.
в) врахування особливо цінних продуктивних земель, а також земель, які перебувають під природно-заповідними, історико-культурними і курортно-рекреаційними об`єктами;919.
г) виявлення та попередження можливих негативних екологічних наслідків порушення земель, його впливу на екологічний стан і якість земельних ресурсів на прилеглих територіях;920.
ґ) виявлення та попередження можливого негативного впливу відвалів порід і грунтів, забруднених небезпечними речовинами, на здоров`я людини, окремі природні ресурси і довкілля в цілому.921.
3. Землі, структура рельєфу, екологічний стан грунтів і материнських порід та гідрологічний режим яких зазнали змін унаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, підлягають комплексній рекультивації і мають бути приведені у стан, придатний для суспільно корисного їх використання.


2. Землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані грунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, підлягають рекультивації.
922.
4. Заскладований знятий грунт використовується для рекультивації порушених земель, а також для відновлення деградованих земельних угідь, пошарового нанесення на малопродуктивні ділянки або ділянки без грунтового покриву за погодженням з органами місцевого самоврядування, землевласниками і землекористувачами.


3. Для рекультивації порушених земель, відновлення деградованих земельних угідь, використовується грунт, знятий при проведенні гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт шляхом нанесення на малопродуктивні ділянки або на ділянки без грунтового покриву.

923.
5. Контроль за використанням знятого родючого шару грунту здійснюється спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.
-1297- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Н.д.Хазан В.Б. (Реєстр.картка №372)
Пункт 5 статті 156 доповнити словами "спільно із спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань аграрної політики".

Відхилено


924.
Стаття 157. Вимоги щодо охорони земель від забруднення небезпечними речовинами


Стаття 167. Охорона земель від забруднення небезпечними речовинами
925.
1. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і грунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.
-1298- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 157, пункт 1 після слів "понад встановлені" доповнити словом "законодавством".

Відхилено

1. Господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і грунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.
926.
2. Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у грунтах, а також перелік цих речовин затверджується органами виконавчої влади у галузі охорони довкілля і санітарно-епідеміологічного нагляду за погодженням з органами виконавчої влади з питань аграрної політики, лісового і водного господарства.
-1299- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пункт 2 статті 157 викласти в редакції: "Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у грунтах, а також перелік цих речовин затверджується спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та санітарного нагляду за погодженням зі спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань аграрної політики, лісового і водного господарства, екології та природних ресурсів".
Враховано

2. Нормативи гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у грунтах, а також перелік цих речовин затверджується спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у галузі охорони здоров'я та санітарного нагляду, екології та природних ресурсів.
927.
3. Забруднені небезпечними речовинами земельні ділянки використовуються з встановленими обмеженнями, з обов`язковим дотриманням вимог щодо запобігання їх небезпечному впливу на здоров`я і добробут людини, природні ресурси та довкілля.


3. Забруднені небезпечними речовинами земельні ділянки використовуються з дотриманям встановлених обмежень, вимог щодо запобігання їх небезпечному впливу на здоров'я людини та довкілля.
928.
4. Результати обстеження і вимірювання рівнів забруднення грунтів враховуються при прийнятті рішень щодо надання земельних ділянок у користування або їх вилучення з обороту, зміни характеру і режиму використання земель, а також щодо залучення нових земельних ділянок для цільового використання.
-1300- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 4 статті 157 викласти у наступній редакції:
4. Результати обстеження і вимірювання рівнів забруднення грунтів враховуються при прийнятті рішень щодо надання земельних ділянок у користування або їх вилучення з господарського обороту, зміни характеру і режиму використання земель, а також щодо залучення нових земельних ділянок для цільового використання.

Відхилено


4. Рівень забруднення грунтів враховується при наданні земельних ділянок у користування, вилученні з господарського обігу та зміни характеру і режиму використання.
929.
5. Умови використання та охорони забруднених земель обов`язково узгоджуються з органами санітарно-епідеміологічного нагляду.
-1301- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 5 статті 157 викласти у наступній редакції:
5. Використання та охорона забруднених земель здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

Враховано в ст.169
-1302- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нову статтю такого змісту:
Стаття 180. Охорона грунтів.
1. Грунти (грунтовий покрив) земельних ділянок є об'єктом особливої охорони.
2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати відчуження грунту.
3. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель, крім випадків надання земельних ділянок для потреб забудови, добування корисних копали та проведення іншої діяльності, пов'язаною з порушенням поверхневого шару грунту.
4. При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару грунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару грунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.

Враховано

Стаття 168. Охорона грунтів
1. Грунти земельних ділянок є об'єктом особливої охорони.
2. Власники земельних ділянок та землекористувачі не мають права здійснювати зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель.
3. При здійсненні діяльності, пов'язаної з порушенням поверхневого шару грунту, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні здійснювати зняття, складування, зберігання поверхневого шару грунту та нанесення його на ділянку, з якої він був знятий (рекультивація), або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності та інших якостей.


-1303- Н.д.Сас С.В. (Реєстр.картка №361)
Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Розділ ІV доповнити статтями "Охорона особливо цінних продуктивних земель", "Порядок зміни цільового призначення особливо цінних продуктивних земель" та " Охорона грунтів " у редакції відповідно статей 184, 185, 186 альтернативного проекту.

Враховано частково
-1304- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нову статтю наступного змісту:
Стаття 178. Охорона особливо цінних продуктивних земель.
1. До особливо цінних продуктивних земель відносяться земельні ділянки з високородючими грунтами (чорноземи нееродовані несолонцюваті суглинкові на лесових породах, лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові грунти, темносірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесх і глеюваті, бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі, підзолисто-дернові суглинкові грунти, коричневі грунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі грунти Закарпаття).
2. Особливо цінні продуктивні землі підлягають особливій охороні, збереженню і відтворенню їх родючості в процесі сільськогосподарського використання.
3. На власників і користувачів земельних ділянок з особливо цінними землями покладаються обов'язки щодо їх збереження.
4. Ці землі можуть бути переведені як виняток до інших категорій за рішенням Верховної Ради України, на основі пропозицій Кабінету Міністрів України.

Враховано частково
в ст.150-1305- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Додати до законопроекту нову статтю наступного змісту:
Стаття 179. Порядок зміни цільового призначення особливо цінних земель.
1. За межами населених пунктів, вилучення ріллі чи земельних ділянок, зайнятих багаторічними плодовими насадженнями, меліоративними системами, що перебувають у державній або комунальній власності для несільськогосподарських потреб, а також земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, а також земель, зайнятих лісами першої групи, для цілей, не пов'язаних із веденням лісового господарства, допускається, як виняток, для суспільних або громадських потреб відповідно за рішенням Верховної Ради України на пропозицію Кабінету Міністрів України.
2. Вилучення особливо цінних продуктивних земель (чорноземи нееродовані несолонцюваті суглинкові на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові грунти; темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті; бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі; підзолисто-дернові суглинкові грунти; торфовища з глибиною залягання торфу до одного метра і осушені незалежно від глибини; коричневі грунти Південного узбережжя Криму; дернові глибокі грунти Закарпаття), земель сільськогосподарських науково-дослідних установ і навчальних закладів для несільськогосподарських потреб, крім випадків надання їх для будівництва об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також земель дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів, земель природно-заповідного фонду, меморіальних парків, поховань і археологічних пам'яток не допускається.
3. Законодавством України може бути заборонено вилучення й інших особливо цінних продуктивних земель.

Враховано частково
в ст.149-151

930.
Глава 23. Правовий режим техногенно забруднених земель


Глава 27. Використання техногенно забруднених земель
931.
Стаття 158. Поняття техногенно забруднених земель
-1306- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Викласти статтю 158 у наступній редакції:
Стаття 181. Поняття техногенно забруднених земель
1. Техногенно забруднені землі - землі з підвищеною небезпекою для проживання і здоров'я людей, на яких діють або можуть діяти природні процеси або умови, спричинені господарською діяльністю людини, що призводять до деградації земель та негативного впливу на здоров'я громадян.
2. До земель з підвищеною небезпекою для проживання, а також здоров'я людей відносяться території, забруднені радіонуклідами, важкими металами, іншими хімічними елементами, тощо.
3. При використанні земель з підвищеною небезпекою в обов`язковому порядку повинні враховуватися дозволені цілі та особливості режиму їх використання.
4. Особливий режим і порядок використання земель з підвищеною небезпекою встановлюється законодавством України.

Враховано частково

Стаття 169. Поняття техногенно забруднених земель
932.
1. Техногенно забруднені землі - це землі, забруднені внаслідок господарської діяльності людини, що призводить до деградації земель та негативного впливу їх на здоров'я громадян.
-1307- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 158, пункт 1. Слово "призводить" замінити словом "призвело".
У пункті 2 вилучити слова "в обов'язковому порядку".
Враховано

1. Техногенно забруднені землі - це землі забруднені внаслідок господарської діяльності людини, що призвела до деградації земель та негативного впливу на довкілля і здоров'я людей.
933.
2. До техногенно забруднених земель з підвищеною небезпекою для проживання, забруднені радіонуклідами, важкими металами, іншими хімічними елементами, тощо. При використанні земель з підвищеною небез