Назва: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
1.

2.

Закон України


Закон України
3.

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"


про внесення змін до деяких законодавчих актів України
4.

5.

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство"У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

6.

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

7.

І. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
І. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

Кримінально-процесуальний Кодекс України

Стаття 112. Підслідність
…..
У справах про злочини, передбачені статтею 80-1, частинами 2 і 3 статті 148-2 Кримінального кодексу України ( 2001-05, 2002-05 ), попереднє слідство провадиться слідчими податкової міліції. Якщо під час розслідування цих справ будуть встановлені злочини, передбачені статтями 84, 86-1, 87, 148, 148-3-148-5, 153-1, 156-3, 165-172, 194 Кримінального кодексу України, пов'язані зі злочинами, за якими порушено справу, вони розслідуються слідчими податкової міліції.


-1- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодек-су України після цифр "156-3" доповнити цифрами "156-4", далі по тексту.
Враховано


1. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "156-3" доповнити цифрами "156-4", далі по тексту.
8.
Закон України
"Про підприємництво"

Стаття 10. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності
1. Частину третю статті 10 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,N 48, ст. 654) викласти у такій редакції:
-2- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Запропоновану в новій редакції даного законопроекту ч.3 ст.10 Закону України "Про підприємництво" перенести до ст.11 "Припинення підприємницької діяльності"
Відхилено
2. Частину третю статті 10 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 654) викласти у такій редакції:
9.
Суб'єкт підприємництва - юридична особа може бути визнана арбітражним судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом України "Про банкрутство"
"Суб'єкт підприємницької діяльності може бути визнаний арбітражним судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
-3- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399
В Законі України "Про підприємництво" перенести в п.1 ст.10 даного законопроекту до ст.11 "Припинення підприємницької діяльності".
Відхилено

"Суб'єкт підприємницької діяльності може бути визнаний арбітражним судом банкрутом у порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
10.
Закон України
"Про підприємства в Україні"
2. У Законі України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р.,N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,N 48, ст. 655; 1993 р.,N 13, ст. ст. 115, 116;N 19, ст. 204;N 26, ст.ст. 279, 280; 1994 р.,N 38, ст. 353; 1995 р.,N 14, ст. ст. 90, 93; 1996 р.,N 52, ст. 302):


3. У Законі України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 655; 1993 р., N 13, ст. ст. 115, 116;N 19, ст. 204;N 26, ст.ст. 279, 280; 1994 р., N 38, ст. 353; 1995 р., N 14, ст. ст. 90, 93; 1996 р., N 52, ст. 302):
11.
Стаття 3. Об'єднання підприємств
Підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.

абзац перший пункту 1 статті 3 після слів "якщо" доповнити словами "інше не передбачено законодавством і якщо";


в абзаці першому пункту 1 статті 3 слова "якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України" замінити словами "інше не передбачено законодавством України";

12.
Стаття 16. Керівництво підприємства
2. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за винятком віднесених статутом до компетенції інших органів управління даного підприємства. Власник майна не має права втручатися в оперативну діяльність керівника підприємства.
пункт 2 статті 16 після слів "даного підприємства" доповнити словами "і якщо інше не передбачено законодавством";
-4- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У пункті 2 запропонованого законопроекту у Законі України "Про підприємства в Україні" пункт 2 статті 16 слова "даного підприємства" замінити словами "і якщо інше не передбачено законодавством".
Відхилено

перше речення пункту 2 статті 16 доповнити словами "і якщо інше не передбачено законодавством ";
13.

Стаття 35. Ліквідаційна комісія
абзац третій пункту 1 статті 35 викласти в такій редакції:


абзац третій пункту 1 статті 35 викласти в такій редакції:
14.
В разі визнання підприємства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації підприємства визначаються Законом України "Про банкрутство" Закону N 2685-12 від 14.10.92).

"У разі визнання підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


"У разі визнання підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";
15.
Стаття 36. Задоволення претензій кредиторів
статтю 36 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:


статтю 36 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
16.
(доповнення новим пунктом 4)
"4. У разі визнання підприємства банкрутом черговість задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


"4. У разі визнання підприємства банкрутом черговість задоволення вимог кредиторів визначається відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
17.

У зв'язку з цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 5 - 8.


У зв'язку з цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 5 - 8.

Стаття 37. Особливості створення, ліквідації, реорганізації казенного підприємства

Закон України
"Про місцеве самоврядування"

-5- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399
Закони України "Про підприємництва в Україні" (ст.37) та "Про місцеве самоврядування" доповнити положенням про те, хто відповідає за зобов'язаннями відповідно державних і комунальних підприємств.
Не тема цього Закону18.

Закон України
"Про господарські товариства"
3. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р.,N 48, ст. 662; 1995 р.,N 14, ст. ст. 90, 93):


4. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662; 1995 р., N 14, ст. ст. 90, 93):
19.

Стаття 19. Припинення діяльності товариства
абзац другий пункту "в" частини четвертої статті 19 викласти в такій редакції:


абзац другий пункту "в" частини четвертої статті 19 викласти в такій редакції:
20.
……………
На підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про банкрутство".
"на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


"на підставі рішення арбітражного суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

21.

Стаття 20. Ліквідаційна комісія
частину першу статті 20 викласти в такій редакції:


частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
22.

Ліквідація товариства провадиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
"Ліквідація товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. У разі визнання товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


"Ліквідація товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності товариства за рішенням суду (арбітражного суду) - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. У разі визнання товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Закон України
"Про колективне сільськогосподарське
підприємство"
23.

Стаття 32. Ліквідаційна комісія


4. Абзац третій пункту 1 статті 32 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприєм-ство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658) викласти у такій редакції:


5. Абзац третій пункту 1 статті 32 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658) викласти у такій редакції:
24.
У разі визнання підприємства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації підприємства визначаються відповідно до Закону України "Про банкрутство"
"У разі визнання підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


"У разі визнання підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


Закон України
"Про оренду державного та комунального майна"
25.
Стаття 9. Порядок укладення договору оренди

5. Частину другу статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,N 30, ст. 416; 1995 р.,N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р.,N 29, ст. 239) доповнити абзацом шостим такого змісту:


6. Частину другу статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 416; 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88; 1999 р., N 29, ст. 239; 2000р., №№ 33-34, ст. 272) доповнити абзацом шостим такого змісту:
26.
(частина друга статті 9 - доповнення новим шостим абзацом)
"У разі порушення провадження у справі про банкрутство керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди нерухомого майна, копію яких орендодавець у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому управляти відповідним майном"."У разі порушення провадження у справі про банкрутство керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна подає орендодавцеві матеріали щодо оренди нерухомого майна, копію яких орендодавець у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає органу, уповноваженому управляти відповідним майном".
27.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні