Назва: Про внесення доповнень до деяких законів України (щодо порядку використання фонограм)
Автор: Народний депутат України Л.Косаківський
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань культури і духовності

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект1.

ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.

Про внесення доповнень до деяких законів України


Про внесення змін до деяких законів України
6.
Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких Законів України:
7.
Закон України "Про захист прав споживачів" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N З0, ст.379):
У Законi України "Про захист прав споживачів" пункт 1 статті 18 доповнити новим абзацом 10 такого змісту:

-1- Н.д.Косаківський Л.Г. (Округ №223)
Додати до частини 2 преамбули Закону України "Про захист прав споживачів" абзаци 8, 9 в такій редакції:
"- використання фонограми із власним виконанням", що означає: виступ з використанням запису на спеціальному матеріалі (плівка, платівка, т.ін.) власного виконання музичного твору виконавцем з музичним супроводом такого виконання, або без такого;
- використання музичного супроводу власного виконання, що означає: використання виконавцем музичних творів під час власного виступу запису на спеціальному матеріалі (плівка, платівка і т. ін.) музичного супроводу власного виконання".

Враховано редакційно
1. Пункт перший статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., № З0, ст. 379; 1994 р., № 1, ст. 1; 1995 р., № 14, ст. 90; 1995 р., № 23, ст. 182; 1997 р., № 35, ст. 219; 1999 р., № 34, ст. 274 ) доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:
"Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору."
У зв'язку з цим абзаци одинадцятий, дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим, тринадцятим.8.
Розділ ІI.
ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ТА ЇХ ЗАХИСТ
Стаття 18. Право споживача на інформацію про товари (роботи, послуги)

9.
1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної та достовірної інформації про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх компетентного вибору.Інформація про товари (роботи, послуги) повинна містити:
назви нормативних документів, вимогам яких повинні
відповідати товари (роботи, послуги);
10.
перелік основних споживчих властивостей товарів (робіт, послуг), а щодо продуктів харчування - склад (включаючи перелік використаних у процесі їх виготовлення інших продуктів харчування і харчових добавок), калорійність, вміст шкідливих для здоров'я речовин порівняно з обов'язковими вимогами нормативних документів і протипоказання щодо застосування;


12.
ціну та умови придбання товарів (робіт, послуг);
дату виготовлення;
гарантійні зобов'язання виготівника (виконавця);
правила та умови ефективного використання товарів (робіт, послуг);

13.
термін служби (придатності) товарів (наслідків робіт),
відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а
також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
"вказівку на використання під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів фонограм із власним виконанням та (або) фонограми музичного супроводу власного виконання ".
Наступні абзаци пункту вважати відповідно абзацами 11, 12.
-2- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
1. Пункт перший статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., № З0, ст. 379; 1994 р., № 1, ст. 1; 1995 р., № 14, ст. 90; 1995 р., № 23, ст. 182; 1997 р., № 35, ст. 219; 1999 р., № 34, ст. 274 ) доповнити новим абзацом одинадцятим такого змісту:
"Інформація про послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, повинна містити дані про використання чи невикористання виконавцями музичних творів фонограм власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору з музичним супроводом або без нього чи фонограм музичного супроводу до власного вокального, інструментального, вокально-інструментального виконання музичного твору."

Враховано


14.
найменування та адресу виготівника (виконавця, продавця) і
підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій
від споживача, а також проводить ремонт, технічне обслуговування.

-3- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Абзац 10 статті 18 пункту 1 викласти в редакції:
"вказівку про те, що під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів буде використовуватись фонограма із власним голосовим чи інструментальним виконанням та (або) фонограма музичного супроводу власного голосового чи інструментального виконання".

Враховано
редакційно

15.
Стосовно товарів (робіт, послуг), які підлягають обов'язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про їх сертифікацію.

-4- Н.д.Гнатюк Д.М. (Реєстр.картка №409)
Пункт 1 статті18 доповнити новим абзацом 10 такого змісту:
"дані про використання виконавцями музичних творів під час надання розважальних послуг музичного характеру фонограм з наявністю власного виконання та (або) музичного супроводу до власного виконання. Відповідальність за порушення цього положення несе організатор розважальної послуги, а також виконавець музичних творів (або його представник) згідно з умовами договору між ним та організатором розважальної послуги".
Враховано
редакційно
-5- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Текст доповнення викласти в наступній редакції:
"вказівку про використання під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів примірників фонограм із записами власного виконання та (або) примірників фонограм із записами музики для музичного супроводу виконання і вказівку про дозвіл виробників фонограм на їх використання".

Враховано
редакційно

16.
Стосовно товарів (робіт, послуг), які за певних умов можуть бути небезпечними для життя, здоров'я споживача та його майна, виготівник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про такі товари (роботи, послуги) і можливі наслідки їх впливу.

17.
2. Інформація, передбачена пунктом 1 цієї статті, доводиться до відома споживачів виготівником (виконавцем, продавцем) у технічній документації, що додається до товарів (наслідків робіт, послуг), на етикетці, а також маркуванням чи іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів (робіт, послуг) або в окремих сферах обслуговування.

18.
Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні, повинні забезпечуватись інформацією про місце їх походження.
19.
3. Громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність, на етикетці товару (роботи, послуги) повинен надати інформацію про номер документа, що засвідчує право на заняття підприємницькою діяльністю, та найменування органу, що його видав, а в разі необхідності - відомості про його сертифікацію.


20.
4. Якщо надання недостовірної або неповної інформації про товар (роботу, послугу), а також про виготівника (виконавця, продавця) спричинило:
придбання товару (роботи, послуги), який не має потрібних споживачеві властивостей, - споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування завданих йому збитків;
неможливість використання придбаного товару (роботи, послуги)
за призначенням - споживач має право вимагати надання у розумно
короткий, але не більше місяця, термін належної інформації. Якщо
інформацію в обумовлений термін не буде надано, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування збитків;
заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну споживача - він
має право пред'явити продавцю (виготівнику, виконавцю) вимоги, передбачені статтею 17 цього Закону, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об'єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором.

22.
5. Збитки, завдані споживачеві товарами (роботами, послугами), придбаними в результаті недобросовісної реклами, підлягають відшкодуванню винною особою у повному обсязі.

23.
6. Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про товари (роботи, послуги) чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики товарів (робіт, послуг), які він придбаває.

7. Держава створює умови для набуття споживачами потрібних знань з питань реалізації їх прав.

ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про рекламу"
( Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39, ст. 181)

Розділ II
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМИ
Стаття 8. Загальні обмеження щодо реклами
1. У рекламі забороняється:
поширювати інформацію щодо продукції, виробництво або реалізацію якої заборонено законодавством України;

вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, за інших обставин або такі, що дискредитують продукцію інших осіб;

подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдавати шкоди здоров'ю або життю людей та навколишньому природному середовищу, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

використовувати засоби і технології, які безпосередньо діють на підсвідомість споживача;

наводити твердження, що дискримінують осіб, які не користуються продукцією, що рекламується;

використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України та звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів України, крім випадків, передбачених законодавством;

рекламувати продукцію, яка підлягає обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізації якої вимагає наявності спеціального дозволу (ліцензії), у разі відсутності відповідного сертифіката, ліцензії;

вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без згоди останньої;

імітувати (копіювати або наслідувати) загальне вирішення, текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі іншої продукції, якщо інше не передбачено законодавством України про авторське право та суміжні права.

2. Рекламодавець зобов'язаний на вимогу виробника або розповсюджувача реклами надати документальні підтвердження достовірності інформації, необхідної для виробництва та розповсюдження реклами.

-6- Н.д.Зінченко О.О. (Реєстр.картка №441)
Другу частину законопроекту викласти у такій редакції:
"- доповнити пункт 1 статті 8 Закону України "Про рекламу" новим абзацом такого змісту:
"рекламувати надання розважальних послуг без вказування на афішах, в інших рекламних засобах на використання фонограм із власним виконанням та (або) фонограм музичного супроводу власного виконання".
ВрахованоРозділ III.
ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
- доповнити Закон України "Про рекламу" новою статтею 26 такого змісту:
-7- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Другу частину законопроекту викласти в редакції: "Частину першу статті 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 34, ст. 274) доповнити абзацом такого змісту:
"рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків від загальної площі (обсягу) всієї реклами."

Враховано

2. Частину першу статті 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 34, ст. 274) доповнити абзацом такого змісту:
"рекламувати послуги, пов'язані з концертною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі (обсягу) всієї реклами.""Вказівка на використання під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів фонограми із власним виконанням та (або) фонограми музичного супроводу власного виконання має міститись на афішах, в інших рекламних засобах стосовно конкретної розважальної послуги і займати не менше 5% від загальної площі (обсягу) всієї реклами.
Відповідно змінити нумерацію подальших статей чинного закону.
-8- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Статтю викласти в редакції:
"Вказівка про те, що під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів буде використовуватись фонограма із власним голосовим чи інструментальним виконанням та (або) фонограма музичного супроводу власного голосового чи інструментального виконання має міститись на афішах, в інших рекламних засобах стосовно конкретної розважальної послуги (за винятком радіо- і телевізійної реклами) і займати не менше 5% від загальної площі (обсягу) всієї реклами."
Враховано
частково
-9- Н.д.Гнатюк Д.М. (Реєстр.картка №409)
Статтю викласти в редакції:
"Дані про використання виконавцями музичних творів під час надання розважальних послуг музичного характеру фонограм з наявністю власного виконання та (або) музичного супроводу до власного виконання має міститись на афішах та в інших рекламних засобах стосовно конкретної розважальної послуги і займати не менше 5% від загальної площі (обсягу) всієї реклами."
Враховано
редакційно
-10- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Текст нової статті 26, якою доповнюється Закон України "Про рекламу ", виклавши в редакції:
"Вказівка про використання під час надання розважальних послуг музичного характеру виконавцями музичних творів примірників фонограм із записами власного виконання та (або) примірників фонограм із записами музики для музичного супроводу виконання має міститися на афішах, в інших рекламних засобах стосовно конкретної розважальної послуги і займати не менше 5 % від загальної площі (обсягу) всієї реклами. Там також має міститися інформація про одержання дозволу від виробників фонограм на їх використання".

Враховано
редакційно

-11- Н.д.Косів М.В. (Округ №116)
Доповнити законопроект положенням такого змісту:
"V. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:
Враховано

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні