проект

Назва: Про імміграцію
Автор: Народні депутати України Р.Безсмертний, Г.Удовенко, С.Ларін
Відповідальний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про імміграцію


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про імміграцію
1.
Цей Закон визначає умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства.
-1- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Преамбулу Закону, після слів "без громадянства", доповнити словами "...порядок виїзду і видворення їх за межі України".
Відхилено
Це є предметом регулювання З."Про правовий статус іноземців"
Цей Закон визначає умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства.
2.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
-2-Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
Преамбулу Закону після слова "визначає" доповнити словом "умови"
У тексті проекту слова "іноземці або особи без громадянства" у відповідних відмінках пропоную замінити словами "іноземці та особи без громадянства".
Враховано частково
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Основні поняття


Стаття 1. Визначення термінів
4.
Імміграція - це прибуття в Україну в установленому порядку іноземців або осіб без громадянства для постійного проживання.
-3- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Статтю 1 викласти в редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
імміграція - це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання;
іммігрант - іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання, або перебуваючи в Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в Україні на постійне проживання;
квота імміграції - це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року;
дозвіл на імміграцію - рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованих йому органів, що надає право іноземцям та особам без громадянства на імміграцію;
посвідка на постійне проживання документ, що підтверджує право іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні;
імміграційна віза - позначка у паспортному документі, що засвідчує право іноземця або особи без громадянства на в'їзд в Україну для постійного проживання;
паспортний документ - документ, виданий уповноваженими органами іноземної держави або уповноваженими органами, спеціалізованими установами чи іншими автономними організаціями системи ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особи без громадянства, надає право виїзду за кордон і визнається Україною;
законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують обов'язки опікунів і піклувальників."
Враховано

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
імміграція - це прибуття в Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства на постійне проживання;


-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину першу статті 1 після тексту "в установленому" доповнити словом "законом".
Враховано


5.
Іммігрант - іноземець або особа без громадянства, яка прибуває в Україну для постійного проживання.
-5- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину другу статті 1 після тексту "громадянства, яка" доповнити текстом "на законних підставах".

Враховано

іммігрант - іноземець чи особа без громадянства, який отримав дозвіл на імміграцію і прибув в Україну на постійне проживання, або перебуваючи в Україні на законних підставах, отримав дозвіл на імміграцію і залишився в Україні на постійне проживання;
6.
Квота імміграції - гранична кількість іноземців або осіб без громадянства, які отримують дозвіл на імміграцію протягом календарного року. Квота імміграції для постійного проживання встановлюється Кабінетом Міністрів України на кожний календарний рік.
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину третю статті 1 після тексту "кількість іноземців" слово "або" замінити словом "і".
Відхилено

квота імміграції - це гранична кількість іноземців та осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року;-7- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
У першому реченні третього абзацу статті 1 слова "які отримують" замінити на "яким надається".
Враховано редакційно
-8- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абзаці 3 статті 1 визначення поняття "квота імміграції" подати у такій редакції: "Квота імміграції - це нормативно гранична кількість іноземців або осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного року".
Враховано редакційно


7.
Дозвіл на імміграцію - документ, що надає право іноземцям або особам без громадянства на в'їзд в Україну для постійного проживання.
-9- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У статті 1 термін "Дозвіл на імміграцію" згідно з алфавітом поставити першим.
Відхилено
Терміни розташовані за логічною послідовністю
дозвіл на імміграцію - рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованих йому органів, що надає право іноземцям та особам без громадянства на імміграцію;
8.
Посвідка на проживання - документ, що надає право іноземцям або особам без громадянства на постійне проживання в Україні.


посвідка на постійне проживання - документ, що підтверджує право іноземця чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні;
імміграційна віза - позначка у паспортному документі, що засвідчує право іноземця або особи без громадянства на в'їзд в Україну для постійного проживання;
паспортний документ - документ, виданий уповноваженими органами іноземної держави або уповноваженими органами, спеціалізованими установами чи іншими автономними організаціями системи ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особи без громадянства, надає право виїзду за кордон і визнається Україною;

законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують обов'язки опікунів і піклувальників.
9.
Стаття 2. Законодавство про імміграцію в Україну
-10- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
З назви статті 2 слова "в Україну" вилучити.
Враховано

Стаття 2. Законодавство про імміграцію
10.
Імміграція в Україну регулюється Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
-11- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У частині першій статті 2 слова "нормативно-правовими" замінити словом "законодавчими".
Відхилено

Питання імміграції регулюються Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.


-12- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Частину першу статті 2 викласти в редакції: "Питання імміграції регулюються Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України."
Враховано
-13- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину першу статті 2 наприкінці доповнити текстом ", що не повинні їм суперечити".
Відхилено
Таке доповнення є зайвим

11.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлюються інші правила, відмінні від законодавства України, застосовуються правила міжнародного договору.
-14- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині другій статті 2 текст "відмінні від законодавства України" замінити текстом "ніж передбачені нормативно-правовими актами України".
Відхилено

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору України.


-15- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В абзаці другому статті 2 слово "законодавства" замінити на слово "законів".
Враховано редакційно-16- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
Частину другій статті 2 викласти у редакції: " Якщо міжнародним договором України згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародного договору України.
Враховано

12.
Стаття 3. Правовий статус іммігранта


Стаття 3. Правовий статус іммігранта
13.
Правовий статус іммігранта в Україні визначається Конституцією України, Законом України "Про правовий статус іноземців в Україні" та іншими законодавчими актами України.
-17- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Статтю 3 після слів "Конституцією України" доповнити словами "цим Законом" і далі за текстом.
Враховано

Правовий статус іммігранта в Україні визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.


-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 3 текст "іншими законодавчими актами України" замінити текстом "законом України "Про біженців".
Відхилено
Це не є вичерпний перелік-19- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У статті 3 після слів "Законом України "Про правовий статус іноземців в Україні" поставити кому і записати: "цим Законом" і далі за текстом.
Враховано редакційно-20- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Статтю 3, в кінці, після слів "актами України" доповнити: "...та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами".
Відхилено-21 Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
Зі статті 3 вилучити слова "Законом України "Про правовий статус іноземців в Україні", а слово "законодавчими актами" замінити словом "законами"

Враховано
-22- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 3 додати після слів "Про правовий статус іноземців в Україні" слова: "цим Законом", а далі за текстом.
Враховано редакційно


Стаття 4. Квота імміграції
Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції.
Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:
1) діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
2) висококваліфіковані спеціалісти і робітники, в яких відчувається гостра необхідність економіки України;
3) особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
4) особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
5) особи, які раніше перебували в громадянстві України;
6) батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
7) особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними.
Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:
1) одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
2) особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
3) особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
4) особам, імміграція яких становить державний інтерес для України.

14.
Розділ II. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ІММІГРАЦІЮ ТА ПОСВІДКИ НА ПРОЖИВАННЯ


Розділ II. Повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства про імміграцію

15.
Стаття 4. Повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства про імміграцію


Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України

16.
Центральний орган виконавчої влади у справах міграції видає дозвіл на імміграцію в Україну, скасовує у випадках, передбачених цим Законом, дозвіл на імміграцію, веде централізований облік осіб, що іммігрують, взаємодіє з іншими органами державної влади у вирішенні всіх питань, що стосуються імміграції.
-23- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Повноваження органів виписати в окремому розділі, виклавши його у наступній редакції: "Розділ II. Повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства про імміграцію
Стаття 5. Повноваження Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України:
1) визначає порядок формування квоти імміграції і встановлює квоту імміграції на кожний календарний рік;
2) визначає порядок провадження за заявами про надання дозволів на імміграцію і поданнями про скасування дозволів на імміграцію та виконання прийнятих рішень;
3) затверджує зразок посвідки на постійне проживання, правила та порядок її оформлення і видачі.
Враховано


Кабінет Міністрів України:
1) визначає порядок формування квоти імміграції і встановлює квоту імміграції на кожний календарний рік;
2) визначає порядок провадження за заявами про надання дозволів на імміграцію і поданнями про скасування дозволів на імміграцію та виконання прийнятих рішень;
3) затверджує зразок посвідки на постійне проживання, правила та порядок її оформлення і видачі.


Стаття 6. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції і підпорядкованих йому органів
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань імміграції і підпорядковані йому органи:
1) приймають заяви разом з визначеними цим Законом документами щодо надання дозволу на імміграцію від осіб, які перебувають в Україні на законних підставах;
2) перевіряють правильність оформлення документів щодо надання дозволу на імміграцію, виконання умов для надання такого дозволу, відсутність підстав для відмови у його наданні;
3) приймають рішення про надання дозволу на імміграцію, про відмову у наданні дозволу на імміграцію, про скасування дозволу на імміграцію та видають копії цих рішень особам, яких вони стосуються;
4) видають та вилучають у випадках, передбачених цим Законом, посвідки на постійне проживання;
5) ведуть облік осіб, які подали заяви про надання дозволу на імміграцію, та осіб, яким надано такий дозвіл.

Стаття 6. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції і підпорядкованих йому органів
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань імміграції і підпорядковані йому органи:
1) приймають заяви разом з визначеними цим Законом документами щодо надання дозволу на імміграцію від осіб, які перебувають в Україні на законних підставах;
2) перевіряють правильність оформлення документів щодо надання дозволу на імміграцію, виконання умов для надання такого дозволу, відсутність підстав для відмови у його наданні;
3) приймають рішення про надання дозволу на імміграцію, про відмову у наданні дозволу на імміграцію, про скасування дозволу на імміграцію та видають копії цих рішень особам, яких вони стосуються;
4) видають та вилучають у випадках, передбачених цим Законом, посвідки на постійне проживання;
5) ведуть облік осіб, які подали заяви про надання дозволу на імміграцію, та осіб, яким надано такий дозвіл.


Стаття 7. Повноваження дипломатичних представництв і консульських установ України
Дипломатичні представництва і консульські установи України :
1) приймають від осіб, які постійно проживають за межами України, заяви про надання дозволу на імміграцію разом з визначеними цим Законом документами, перевіряють правильність їх оформлення і надсилають через Міністерство закордонних справ України до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань імміграції;
2) видають копії рішень про надання дозволу на імміграцію та про відмову у наданні дозволу на імміграцію особам, яких вони стосуються;
3) оформляють особам, яким надано дозвіл на імміграцію, імміграційні візи.

Стаття 7. Повноваження дипломатичних представництв і консульських установ України
Дипломатичні представництва і консульські установи України :
1) приймають від осіб, які постійно проживають за межами України, заяви про надання дозволу на імміграцію разом з визначеними цим Законом документами, перевіряють правильність їх оформлення і надсилають через Міністерство закордонних справ України до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції;
2) видають копії рішень про надання дозволу на імміграцію та про відмову у наданні дозволу на імміграцію особам, яких вони стосуються;
3) оформляють особам, яким надано дозвіл на імміграцію, імміграційні візи.


Стаття 8. Повноваження інших органів виконавчої влади у сфері імміграції
Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики щорічно затверджує перелік спеціальностей та вимоги до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції.
Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я затверджує перелік інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію.
Інші органи виконавчої влади в межах наданої їм компетенції забезпечують виконання законодавства про імміграцію.
Відповідно змінити нумерацію статей, розділ II зробити розділом III, а його назву викласти у редакції: "Надання дозволу на імміграцію та видача посвідки на проживання"

Стаття 8. Повноваження інших органів виконавчої влади у сфері імміграції
Центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політики щорічно затверджує перелік спеціальностей та вимоги до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції.
Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я затверджує перелік інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію.
Інші органи виконавчої влади в межах наданої їм компетенції забезпечують виконання законодавства про імміграцію.-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині першій статті 4 після тексту "влади у вирішенні" виключити слово "всіх".
Відхилено
Дане положення викладене в іншій редакції-25- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У абзаці першому статті 4, після слів "скасовує у випадках, передбачених цим Законом, дозвіл на імміграцію" додати слова "приймає рішення про депортацію", а далі за текстом.
Відхилено


17.
Органи міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі приймають клопотання про видачу дозволу на імміграцію в Україну.
-26- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Частину другу статті 4 після слів "містах Києві та Севастополі приймають" доповнити словами "від іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах".
Враховано в іншій редакції


18.
Органи служби громадянства та реєстрації фізичних осіб в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі видають та вилучають у випадках, передбачених цим Законом, іноземцям або особам без громадянства посвідки на проживання на території України.19.
Центральний орган виконавчої влади у сфері внутрішніх справ та його органи на місцях в межах своєї компетенції вживають заходів для виявлення серед осіб, які порушили клопотання про видачу дозволу на імміграцію, таких, яким дозвіл не надається відповідно до статті 8 цього Закону, здійснюють видворення іммігрантів у випадках, передбачених законодавством України.
-27- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У частині четвертій статті 4 слова "Центральний орган виконавчої влади у сфері внутрішніх справ та його органи на місцях" замінити словами "Органи внутрішніх справ".

Відхилено
Положення вилучено
-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину четверту статті 4 після тексту "своєї компетенції" доповнити текстом "визначеної законом", а наприкінці текст "законодавством України" замінити текстом "законом".
Відхилено
Положення вилучено
-29- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти четвертий та п"ятий абзаци статті 4 у такій редакції:
"Міністерство внутрішніх справ та його органи на місцях в межах своєї компетенції вживають заходів для виявлення серед осіб, які порушили клопотання про видачу дозволу на імміграцію, таких, яким дозвіл не надається відповідно до статті 8 цього Закону, здійснюють видворення іммігрантів у випадках, передбачених законодавством України.
Міністерство закордонних справ через дипломатичні представництва і консульські установи України за кордоном приймає клопотання про надання дозволу на імміграцію в Україну."
Враховано частково
-30- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У абзаці четвертому статті 4, замість слова "видворення" вжити слово "депортація"
Відхилено


20.
Центральний орган виконавчої влади у галузі закордонних справ через дипломатичні представництва і консульські установи України за кордоном приймає клопотання про надання дозволу на імміграцію в Україну.
-31- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У частині п"ятій статті 4 слова "Центральний орган виконавчої влади у галузі закордонних справ" замінити словами "Міністерство закордонних справ України".
Враховано
-32- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Частину п'яту статті 4 після слів "України за кордоном" доповнити словами "від іноземців та осіб без громадянства" і далі за текстом.
Враховано редакційно


21.
Інші державні органи в межах наданої їм компетенції забезпечують виконання законодавства про імміграцію.
-33- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині шостій статті 4 текст "державні органи" замінити текстом "органи державної влади", а після тексту "наданої їм" додати слово "законом".
Враховано частково


22.
Стаття 5. Порядок подання клопотання про видачу дозволу на імміграцію


Розділ III. НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ІММІГРАЦІЮ ТА ВИДАЧА ПОСВІДКИ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ
23.
За межами України іноземці або особи без громадянства подають клопотання про видачу дозволу на імміграцію в Україну для постійного проживання до дипломатичних представництв і консульських установ України за кордоном.
-34- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Змінити нумерацію статті 5 на 9 і викласти її у редакції: " Стаття 9. Подання заяви про надання дозволу на імміграцію.
Заяви про надання дозволу на імміграцію подаються:
1) особами, які постійно проживають за межами України, - до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання;
2) особами, які перебувають в Україні на законних підставах, - до органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем їх проживання.
Заяву про надання дозволу на імміграцію заявник подає особисто до відповідного органу державної влади. За наявності поважних причин ( хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою, або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою .
За неповнолітніх осіб, а також осіб яких у встановленому порядку визнано недієздатними заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники.
Якщо іммігрує один з батьків, якого (яку) супроводжує неповнолітня дитина, він (вона) повинні подати заяву чоловіка (дружини), посвідчену нотаріально, про те, що він (вона) не заперечує проти імміграції дитини разом з батьком (матір'ю). У випадку відсутності такої згоди батько (мати) повинен подати рішення відповідного державного органу про залишення дітей при батькові (матері). Зазначене рішення має бути легалізоване консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.
Для надання дозволу на імміграцію до заяви додаються наступні документи:

1) три фотокартки;
2) копія документа, що посвідчує особу;
3) документ про місце проживання особи;
4) відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву перебуває в шлюбі);
5) документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров"я .
Крім вищевказаних документів подаються:
1) для осіб, зазначених у пункті 1 частини другої статті 4 цього Закону, - документ, що підтверджує підтримку їхнього клопотання центральним органом виконавчої влади України;
2) для осіб, зазначених у пункті 2 частини другої статті 4 цього Закону, копії документів, що підтверджують відповідність рівня кваліфікації спеціаліста або робітника вимогам, передбаченим у переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики;
3) для осіб, зазначених у пункті 3частини другої статті 4 цього Закону,- копію документа про державну реєстрацію іноземної інвестиції в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;
4) для осіб, зазначених у пункті 4 частини другої та у пункті 1 частини третьої статті 4 цього Закону, - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з громадянином України;
5) для осіб, зазначених у пункті 5 частини другої статті 4 цього Закону, - документ, який підтверджує, що особа раніше перебувала в громадянстві України;
6) для осіб , зазначених у пункті 6 частини другої статті 4 цього Закону, - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з іммігрантом і документ про те, що іммігрант не заперечує проти їхньої імміграції та гарантує їм фінансове забезпечення на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму встановленого в Україні;
7) для осіб, зазначених у пункті 7 частини другої статті 4 цього Закону, - копію документа, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня надання їй статусу біженця в Україні чи притулку в Україні;
8) для осіб, зазначених у пункті 2 частини третьої статті 4 цього Закону, - копії документів про призначення їх опікунами чи піклувальниками над громадянами України або про встановлення над ними опіки чи піклування громадянина України;
9) для осіб, зазначених у пункті 3 частини третьої статті 4 цього Закону, - документи, які підтверджують, що вони або хоча б один з їх батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України "Про правонаступництво України", а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР);
10) для осіб, зазначених у пункті 4 частини третьої статті 4 цього Закону, - подання центрального органу виконавчої влади України про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України.
Особи, які постійно проживають за межами України, разом із заявою про надання дозволу на імміграцію подають також довідку про відсутність судимості.
Якщо за дії, пов'язані з наданням дозволу на імміграцію, законодавством України передбачена сплата державного мита або консульського збору, разом із завою подається документ про його сплату.
У разі неподання особою всіх, визначених цим Законом, документів заява про надання дозволу на імміграцію не приймається.
Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати одного року з дня її подання".

Враховано редакційно

Стаття 9.. Подання заяви про надання дозволу на імміграцію.
Заяви про надання дозволу на імміграцію подаються:
1) особами, які постійно проживають за межами України, - до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання;
2) особами, які перебувають в Україні на законних підставах, - до органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем їх проживання.
Заяву про надання дозволу на імміграцію заявник подає особисто до відповідного органу державної влади. За наявності поважних причин ( хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою, або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою.
За неповнолітніх осіб, а також осіб яких у встановленому порядку визнано недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники.
Якщо іммігрує один з батьків, якого (яку) супроводжує неповнолітня дитина, він (вона) повинні подати заяву чоловіка (дружини), посвідчену нотаріально, про те, що він (вона) не заперечує проти імміграції дитини разом з батьком (матір'ю). У випадку відсутності такої згоди батько (мати) повинен подати рішення відповідного державного органу про залишення дітей при батькові (матері). Зазначене рішення має бути легалізоване консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині першій статті 5 виключити текст "для постійного проживання".

Враховано в іншій редакції
-36- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину першу і другу статті 5 викласти в єдиній редакції:
"За межами України повнолітні та дієздатні іноземці або особи без громадянства..." і далі за текстом.
"В Україні, клопотання про видачу дозволу на імміграцію в Україну..." і далі за текстом.

Враховано частково
-37- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В першому абзаці статті 5 (і далі у всьому тексті проекту) слова "дозволу на імміграцію в Україну для постійного проживання" замінити на "дозволу на імміграцію". У цьому ж абзаці після слів "консульських установ України за кордоном" додати "в країні свого постійного проживання".
Враховано частково
-38- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Перший абзац статті 5 викласти у такій редакції:
"Клопотання про видачу дозволу на імміграцію в Україну для постійного проживання подається повнолітніми та дієздатними іноземцями або особами без громадянства, що:
а) проживають за межами України - до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном;
б) перебувають в Україні на законних підставах - до органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
в) проживають в державі, де дипломатичні представництва та консульські установи України відсутні - надсилаються поштою безпосередньо до центрального органу виконавчої влади України у справах міграції."
Відповідно другий та третій абзаци статті 5 вилучити.
Враховано частково


24.
Клопотання про видачу дозволу на імміграцію в Україну для постійного проживання подається повнолітніми та дієздатними іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, до органу міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
-39- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині другій статті 5 виключити текст "для постійного проживання".

Враховано
-40- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У абзаці другому статті 5, після слів "які перебувають в Україні на законних підставах", варто уточнити: "згідно із законодавством України".
Відхилено


25.
Якщо іноземці або особи без громадянства, які клопочуться про видачу дозволу на імміграцію в Україну, проживають в державі, де дипломатичні представництва та консульські установи України відсутні, клопотання надсилаються поштою безпосередньо до центрального органу виконавчої влади у справах міграції.

-41- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У статті 5, після частини третьої ввести додаткову частину такого змісту:
"Форми і зразки документів, що подаються разом з клопотанням про видачу дозволу на імміграцію, для іноземців і осіб без громадянства, які визначені в частині третій цієї статті, надсилаються їм поштою центральним органом виконавчої влади у справах міграції за їх зверненням".
Відхилено
Положення частини третьої статті 5 вилучено

26.
Разом з клопотанням про видачу дозволу на імміграцію для постійного проживання в Україні подаються документи:


Для надання дозволу на імміграцію до заяви додаються наступні документи:

27.
1) заява-анкета встановленого зразка;
-42- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 частини четвертої статті 5 текст "встановленого зразка" замінити текстом " зразок якої встановлюється центральним органом виконавчої влади у справах міграції".
Відхилено
Положення викладено в іншій редакції


28.
2) три фотокартки;
-43- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Пункт 2 частини четвертої статті 5 викласти в редакції:
"2) три фотокартки встановленого зразка та розміру".
Враховано
В іншій редакції
1) три фотокартки;

29.
3) копія документа, що посвідчує особу;
-44- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пункт 3 статті 5 викласти у такій редакції:
"нотаріально завірена копія документа, що посвідчує особу;"
Враховано
В іншій редакції

2) копія документа, що посвідчує особу;


-45- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 3 четвертого абзацу статті 5 додати "нотаріально посвідчена"
Враховано
В іншій редакції
3) документ про місце проживання особи;

30.
2) відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб;
-46- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
у пункті 2 абзацу четвертого статті 5 помилково зазначеному в тексті вдруге (фактично це пункт 4), перед словами "Копія свідоцтва про шлюб" додати "нотаріально посвідчена", а також після слів "копія свідоцтва про шлюб" додати "нотаріально посвідчені копії свідоцтв про народження дітей".
Враховано
В іншій редакції
4) відомості про склад сім'ї, копія свідоцтва про шлюб (якщо особа, яка подає заяву перебуває в шлюбі);

31.
3) довідка про стан здоров'я із зазначенням відсутності інфекційних захворювань, перелік яких визначається Міністерством охорони здоров'я;
-47- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Пункт третій частини четвертої статті 5 після слів "Міністерства охорони здоров'я" доповнити словом "України".
Відхилено
Пункт викладено
в іншій редакції
5) документ про те, що особа не є хворою на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я .


-48- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти пункт 3 статті 5 у такій редакції:
"3) довідка про стан здоров'я із зазначенням відсутності інфекційних захворювань, перелік яких визначається Міністерством охорони здоров'я України;"
Враховано
В іншій редакції

32.
4) довідка про відсутність судимості, не перебування під слідством та судом;
-49- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Пункт 4 частини четвертої статті 7 доповнити словами "у відповідності з вимогами пунктів 1,2 частини першої статті 8 цього Закону;".
Відхилено
Таке доповнення є зайвим
-50- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Пункт 4 частини четвертої статті 5 викласти у наступній редакції: "довідка про відсутність судимості, не перебування під слідством та судом. У випадках, передбачених частиною першою статті 7 центральний орган виконавчої влади у справах міграції через МЗС робить запит в відповідне посольство".
Враховано
В іншій редакції-51- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Виключити пункт 4 статті 5.
Відхилено


33.
5) копії документів про освіту та кваліфікацію, що підтверджують спеціальність (професію);
-52- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пункт 5 статті 5 викласти у такій редакції:
"нотаріально завірені копії документів про освіту та кваліфікацію, що підтверджують спеціальність (професію);"
Враховано
в іншій редакції
-53- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Пункт 5 частини четвертої статті 5 викласти у наступній редакції: "копії документів про освіту та кваліфікацію, що підтверджують спеціальність (професію) для осіб, зазначених в частині другій статті 7".
Враховано в іншій редакції
-54- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 5 абзацу четвертого статті 5 копії документів про освіту теж повинні бути нотаріально підтвердженими, або засвідченими у відповідному порядку (ректоратом тощо).
Враховано в іншій редакції

34.
6) документ, що підтверджує сплату державного мита (консульського збору) за оформлення дозволу на імміграцію для постійного проживання;
-55- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 6 частини четвертої статті 5 виключити текст "для постійного проживання".
Враховано в іншій редакції
-56- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Після частини четвертої статті 5 ввести нову додаткову частину:
"Форми і зразки документів, визначені в частині четвертій цієї статті, ступінь їх легалізації визначаються центральним органом виконавчої влади у справах імміграції".
Частково враховано в іншій редакції-57- Н.д.Чубаров Р.А. (Округ №8)
Статтю 5 доповнити частиною п'ятою наступного змісту: "Вимоги пунктів 5,6,8 не поширюються на осіб, зазначених у пунктах 1,3 частини першої статті 7 цього Закону".
Враховано редакційно

Вимога пункту 5 не поширюється на осіб, зазначених у пунктах 1,3 частини третьої статті 4 цього Закону.
35.
Крім цих документів іноземці або особи без громадянства, зазначені в пунктах 1, 2, 4, 6 частини першої статті 7 подають документ, що підтверджує наявність родичів в Україні та ступінь родинних зв'язків, а зазначені у пунктах 4, 6 частини першої статті 7 також документ встановленого зразка, в якому родичі іноземців або осіб без громадянства, які подали клопотання про видачу дозволу на імміграцію, не заперечують проти імміграції і гарантують надання цим іноземцям або особам без громадянства фінансової підтримки на рівні не менше прожиткового мінімуму.
-58- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Тринадцятий абзац статті 5 викласти у такій редакції:
"Крім цих документів іноземці або особи без громадянства, зазначені в абзацах 2,3,5,7 частини першої статті 7 подають документ, що підтверджує наявність родичів в Україні та ступінь родинних зв'язків, а зазначені в абзацах 5,7 частини першої статті 7 також документ встановленого зразка, в якому родичі іноземців або осіб без громадянства, які подали клопотання про видачу дозволу на імміграцію, не заперечують проти імміграції і гарантують надання цим іноземцям або особам без громадянства фінансової підтримки на рівні не менше прожиткового мінімуму, встановленого в Україні."
Враховано частково

Крім вищевказаних документів подаються:
1) для осіб, зазначених у пункті 1 частини другої статті 4 цього Закону, - документ, що підтверджує підтримку їхнього клопотання центральним органом виконавчої влади України;
2) для осіб, зазначених у пункті 2 частини другої статті 4 цього Закону, копії документів, що підтверджують відповідність рівня кваліфікації спеціаліста або робітника вимогам, передбаченим у переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики;-59- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У частинах п'ятій, шостій, сьомій статті 5 є посилання на пункти статті 7, проте в статті 7 ніяких пунктів немає, тому необхідно змінити редакцію статті 5, або поставити пункти у статті 7, на які іде посилання.
Враховано

3) для осіб, зазначених у пункті 3 частини другої статті 4 цього Закону, - копію документа про державну реєстрацію іноземної інвестиції в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;-60- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину п'яту статті 5 після тексту "документ встановленого" доповнити текстом "центральним органом виконавчої влади з питань праці і соціальної політики", а після тексту "на рівні не" слово "менше" замінити словом "нижче".
Враховано частково

4) для осіб, зазначених у пункті 4 частини другої та у пункті 1 частини третьої статті 4 цього Закону, - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з громадянином України;

36.
Іноземці або особи без громадянства, зазначені у пунктах 1, 2 частини другої статті 7 цього Закону подають документи, що підтверджують підтримку їхнього клопотання центральним органом виконавчої влади з питань праці і соціальної політики;
-61- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Чотирнадцятий абзац статті 5 викласти у такій редакції:
"Іноземці або особи без громадянства, зазначені в абзацах 2,3 частини другої статті 7 цього Закону…" далі по тексту.
Відхилено
У відповідній статті пронумеровані пункти

5) для осіб, зазначених у пункті 5 частини другої статті 4 цього Закону, - документ, який підтверджує, що особа раніше перебувала в громадянстві України;

37.
Іноземці або особи без громадянства, зазначені у пункті 3 частини другої статті 7 цього Закону, подають документ про інвестування в економіку України.
-62- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
П'ятнадцятий абзац статті 5 викласти у такій редакції:
"Іноземці або особи без громадянства, зазначені в абзаці 4 частини другої статті 7 цього Закону…" далі по тексту.
Відхилено
У відповідній статті пронумеровані пункти

6) для осіб , зазначених у пункті 6 частини другої статті 4 цього Закону, - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з іммігрантом і документ про те, що іммігрант не заперечує проти їхньої імміграції та гарантує їм фінансове забезпечення на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму встановленого в Україні;

38.
У разі необхідності перевірки наявності підстав, за яких відповідно до статті 8 цього Закону дозвіл на імміграцію в Україну не надається, центральний орган виконавчої влади у справах міграції має право вимагати також інші необхідні документи.
-63- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Частину восьму статті 5 конкретизувати або вилучити. Можна також слова "вимагати також інші необхідні документи" замінити словами "вимагати інші документи для підтвердження дозволу на імміграцію".
Враховано частково

7) для осіб, зазначених у пункті 7 частини другої статті 4 цього Закону, - копію документа, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня надання їй статусу біженця в Україні чи притулку в Україні;-64- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Із статті 5 виключити абзац:
"У разі необхідності перевірки наявності підстав, за яких відповідно до статті 8 цього Закону дозвіл на імміграцію в Україну не надається, центральний орган виконавчої влади у справах міграції має право вимагати також інші необхідні документи."
Враховано

8) для осіб, зазначених у пункті 2 частини третьої статті 4 цього Закону, - копії документів про призначення їх опікунами чи піклувальниками над громадянами України або про встановлення над ними опіки чи піклування громадянина України;

39.
Клопотання про видачу дозволу на імміграцію для постійного проживання подається особисто усіма повнолітніми членами сім'ї іноземця або особи без громадянства. Неповнолітні діти можуть іммігрувати в Україну для постійного проживання лише разом з батьками, або особами, які їх замінюють, за їхнім клопотанням.
-65- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Сімнадцятий абзац статті 5 викласти у такій редакції:
"Клопотання про видачу дозволу на імміграцію для постійного проживання подається особисто усіма повнолітніми членами сім'ї іноземця або особи без громадянства. Неповнолітні діти можуть іммігрувати в Україну для постійного проживання лише разом з батьками, або особами, які їх замінюють, за клопотанням останніх".
Відхилено
Положення викладено в іншій редакції
9) .для осіб, зазначених у пункті 3 частини третьої статті 4 цього Закону, - документи, які підтверджують, що вони або хоча б один з їх батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України "Про правонаступництво України", а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР);-66- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині дев'ятій статті 5 двічі виключити текст "для постійного проживання".
Враховано в іншій редакції

10) для осіб, зазначених у пункті 4 частини третьої статті 4 цього Закону, - подання центрального органу виконавчої влади України про те, що імміграція особи становить державний інтерес для України.-67 Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
Частину дев'яту статті 5 після слів "усіма повнолітніми" доповнити словами "дієздатними".
Враховано
-68- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У абзаці дев'ятому статті 5 у першому реченні необхідно в кінці речення додати: "які мають намір іммігрувати до України".
Відхилено
Положення викладено в іншій редакції

40.
Якщо іммігрує один батько (мати), якого (яку) супроводжує неповнолітня дитина, він (вона) повинні подати завірене в нотаріальному порядку заяву чоловіка (дружини) про те, що він (вона) не заперечує проти проживання дітей разом з батьком (матір'ю) іммігранта; у випадку відсутності такої згоди батько (мати) повинен подати судове рішення відповідної держави про залишення дітей при цьому батькові (матері).
-69- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У частині десятій статті 5 слова "в нотаріальному порядку" замінити словами "в порядку, визначеному законодавством країни проживання".

Враховано
В іншій редакції
Особи, які постійно проживають за межами України, за винятком осіб зазначених у пунктах 1,3 частини третьої статті 4 цього Закону, разом із заявою про надання дозволу на імміграцію подають також довідку про відсутність судимості.
Якщо за дії, пов'язані з наданням дозволу на імміграцію, законодавством України передбачена сплата державного мита або консульського збору, разом із заявою подається документ про його сплату.


-70- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині десятій статті 5 текст "завірене в нотаріальному порядку" замінити текстом "нотаріально завірену".
Відхилено

-71- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В дев'ятому абзаці статті 5 слова "завірене в нотаріальному порядку" замінити на "посвідчену нотаріально" і доповнити абзац реченням такого змісту: "Вказаний документ має бути легалізований консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України".
Враховано
-72- -Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пункт 10 статті 5 доповнити підпунктом такого змісту: " Якщо один з батьків не проживав з дитиною, не виховував її протягом 10 і більше років, особиста згода не надається".
Відхилено


41.
У разі неподання іноземцем або особою без громадянства всіх необхідних документів, заява про видачу дозволу на імміграцію в Україну для постійного проживання не приймається.
-73- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині одинадцятій статті 5 текст "всіх необхідних" замінити текстом "принаймні одного з передбачених цією статтею", а текст "для постійного проживання" - виключити.
Враховано частково

У разі неподання особою всіх, визначених цим Законом документів, заява про надання дозволу на імміграцію не приймається.

Термін розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію не може перевищувати одного року з дня її подання.
42.
Стаття 6. Розгляд клопотання про видачу дозволу на імміграцію для постійного проживання
-74- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Статтю 6 виключити, порядок провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію визначатиме Кабмін нормативним актом.
Враховано
-75- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті 6 виключити текст "для постійного проживання".
Відхилено
Стаття вилучена

43.
Дипломатичне представництво або консульська установа України за кордоном, орган міграційної служби, які прийняли клопотання про видачу дозволу на імміграцію в Україну, протягом тижня надсилають її до центрального органу виконавчої влади у справах міграції.44.
Рішення про видачу дозволу на імміграцію для постійного проживання приймається центральним органом виконавчої влади у справах міграції не пізніше трьох місяців, а у разі подання клопотання через дипломатичні представництва або консульські установи України - не пізніше чотирьох місяців з дня його подання.
-76- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У частині другій статті 6 слова "не пізніше трьох місяців, а в разі подання клопотання через дипломатичні представництва або консульські установи України - не пізніше чотирьох місяців з дня подання" замінити словами "протягом двох місяців з дня одержання клопотання і необхідних документів".
Відхилено
-77- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині другій статті 6 виключити текст "для постійного проживання".
Відхилено
Стаття вилучена


45.
Дозвіл на імміграцію є підставою для оформлення відповідною консульською установою України за кордоном візи для в'їзду в Україну.46.
У разі відмови центрального органу виконавчої влади у справах міграції видати дозвіл на імміграцію в Україну це рішення може бути оскаржено іноземцями або особами без громадянства до суду.
-78- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Частину четверту статті 6 перенести як частину другу у статтю 8, де зазначені підстави для відмови у видачі дозволу на імміграцію.
Враховано частково


47.
Стаття 7. Порядок видачі дозволу на імміграцію
-79- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Статтю 7 зробити статтею 4, виклавши її у редакції: " Стаття 4. Квота імміграції
Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції.
Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:
1) діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;
2) висококваліфіковані спеціалісти і робітники, в яких відчувається гостра необхідність економіки України;
3) особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
4) особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;
5) особи, які раніше перебували в громадянстві України;
6) батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;
7) особи, які безперервно прожили на території України протягом трьох років з дня надання їм статусу біженців в Україні чи притулку в Україні, а також їхні батьки, чоловіки (дружини) та неповнолітні діти, які проживають разом з ними.
Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:
1) одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;
2) особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;
3) особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;
4) особам, імміграція яких становить державний інтерес для України.

Враховано


48.
Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:
-80- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Першу частину статті 7 викласти у такій редакції:
"Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:
одному з подружжя, дітям і батькам громадян України;
членам сімей іноземців або осіб без громадянства, яким надано притулок в Україні;
військовослужбовцям, звільненим з лав Збройних сил однієї з країн, колишніх республік колишнього Радянського Союзу, та членам їх сімей."
Враховано частково

-81- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Пронумерувати пункти статті 7.
Враховано
-82- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункти частин першої та другої статті 7 перенумерувати 1), 2), ...
Враховано
-83- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:
-одному з подружжя, дітям і батькам громадян України;
-іноземцям або особам без громадянства, які мають на своєму утриманні громадянина України, або які перебувають на утриманні громадянина України;
-особам, які народилися або постійно проживали на території України, а також їхнім нащадкам (дітям, онукам, правнукам);
-батькам, чоловіку ( дружині) іммігранта, його дітям у віці до 18 років чи повнолітнім недієздатним особам, які знаходяться під опікою іммігранта.
Дозвіл на імміграцію для постійного проживання в межах квот імміграції надається:
-видатним діячам науки та мистецтва, прибуття яких відповідає інтересам України;
-висококваліфікованим спеціалістам-технікам і робітникам, в яких відчувається гостра необхідність підприємств господарського комплексу України. Перелік відповідних спеціальностей щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України;
-іноземцям або особам без громадянства, яким відповідно до законів України надано притулок чи статус біженця;
-членам сімей іноземців або осіб без громадянства, яким надано притулок в Україні;
-іноземцям або особам без громадянства, які інвестували грошима в економіку України не менше 50 (п'ятдесяти) тисяч доларів США за встановленим Кабінетом Міністрів України порядком;
-іншим іноземцям або особам без громадянства, якщо квота імміграції залишилася невикористаною.
Дозвіл на імміграцію надається в порядку надходження клопотань. Якщо кількість клопотань перевищує встановлену на календарний рік квоту, дозволи за ними надаються в межах квоти наступного року."
Враховано частково49.
- одному з подружжя, дітям і батькам громадян України;
-84- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 частини першої статті 7 після тексту "з подружжя" доповнити текстом ", якщо другий з подружжя є громадянином України;"
Враховано
-85- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 1 абзацу першого статті 7 записати: "одному з членів подружжя..."
Відхилено


50.
- іноземцям або особам без громадянства, які мають на своєму утриманні громадянина України, або які перебувають на утриманні громадянина України;
-86- Н.д.Чубаров Р.А. (Округ №8)
Пункт 2 частини першої статті 7 викласти у редакції: "іноземцям та особам без громадянства, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадянина України".
Враховано редакційно


51.
- особам, які народилися або постійно проживали на території України, а також їхнім нащадкам (дітям, онукам, правнукам);
-87 Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
Абзац четвертий частини першої статті 7 викласти у такій редакції:
"особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням"
Враховано
-88- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 3 абзацу першого статті 7 уточнити, що значить "постійно", тобто як довго треба проживати в Україні, щоб вважалось, що це постійне проживання.
Відхилено
Пункт викладений в іншій редакції

52.
- батькам, чоловіку (дружині) іммігранта, його дітям у віці до 18 років чи повнолітнім недієздатним особам, які знаходяться під опікою іммігранта;53.
- іноземцям або особам без громадянства, яким відповідно до законів України надано притулок чи статус біженця;54.
- членам сімей іноземців або осіб без громадянства, яким надано притулок в Україні.

-89- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пункт 1 статті 7 доповнити підпунктом такого змісту: "Не етнічним українцям, які народилися, проживали на території України, але були насильно депортовані за її межі".
Відхилено
Немає потреби виокремлювати цю категорію-90- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
У пункті 6 частини першої статті 7 додати чіткий перелік членів сімей за ступенем родинного зв'язку.
Враховано
-91- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Додати в кінці абзацу першого статті 7: " і статус біженців".
Враховано редакційно


55.
Дозвіл на імміграцію для постійного проживання в межах квот імміграції надається:
-92- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В абзаці першому частини другої статті 7 виключити текст "для постійного проживання".
Враховано
-93- Н.д.Заєць В.В. (Реєстр.картка №450)
Розглянути можливість запровадити механізм соціальних гарантій тим іммігрантам, у прибутті яких в Україні особливо зацікавлені.
Відхилено


56.
- видатним діячам науки та мистецтва, прибуття яких відповідає інтересам України;
-94- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 частини другої статті 7 виключити слово "видатним".
Враховано
-95- Н.д.Заєць В.В. (Реєстр.картка №450)
Розширити дію абзаців 2,3 частини другої статті 7 на більше коло осіб, виклавши їх у наступній редакції:
абзац другий: "- діячам науки та мистецтва, прибуття яких відповідає інтересам України",
абзац третій: "- особам, що мають високу кваліфікацію зі спеціальностей, в яких відчувається гостра необхідність підприємств, установ та організацій України. Перелік відповідних спеціальностей затверджуються Кабінетом Міністрів України".
Враховано частково


57.
- висококваліфікованим спеціалістам-технікам і робітникам, в яких відчувається гостра необхідність підприємств господарського комплексу України. Перелік відповідних спеціальностей щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України;
-96- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Третій абзац частини другої статті 7 викласти у такій редакції:
"висококваліфікованим спеціалістам і робітникам, в яких відчувається гостра необхідність підприємств господарського комплексу України. Перелік відповідних спеціальностей щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України."
Враховано в іншій редакції
-97- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У пункті (абзаці) другому частини другої статті 7 виключити слово "технікам".
Враховано
-98- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У пункті 2 частини другої статті 7 друге речення викласти:
"Перелік відповідних спеціальностей, вимоги до кваліфікації щорічно затверджуються..." і далі за текстом.
Враховано в іншій редакції-99- Н.д.Заєць В.В. (Реєстр.картка №450)
Запровадити норму щодо першочерговості розгляду клопотань тих спеціалістів, на спеціальності яких є заявки відповідних підприємств чи установ України.
Відхилено
-100- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 2 абзацу другого статті 7 замість слова "спеціалістам-технікам" записати "спеціалістам".
Враховано


58.
- іноземцям або особам без громадянства, які інвестували грошима в економіку України не менше 100 (ста) тисяч доларів США за встановленим Кабінетом Міністрів України порядком;59.
- іншим іноземцям або особам без громадянства, якщо квота імміграції залишилася невикористаною.
-101- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
У пункті 4 частини другої статті 7 чітко визначити, яким саме категоріям іноземців, виклавши його у наступній редакції "іншим іноземцям або особам без громадянства, а саме: ( йде перелік категорій)"... і далі за текстом.
Враховано частково


60.
Дозвіл на імміграцію надається в порядку надходження клопотань. Якщо кількість клопотань перевищує встановлену на календарний рік квоту, дозволи за ними надаються в межах квоти наступного року.
-102- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 5 абзацу другого статті 7 доповнити речення такими словами: " і якщо вони не підпадають під дію статті 8 цього Закону".
Відхилено
дане положення вилучено

61.
Стаття 8. Підстави для відмови у видачі дозволу на імміграцію
-103- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Статтю 8 відповідно до зміни нумерації зробити статтею 10 і викласти її у наступній редакції: "Стаття 10. Підстави для відмови у наданні дозволу на імміграцію
Дозвіл на імміграцію не надається:
1) особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином, якщо судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
2) особам, які вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності та людства, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв'язку із вчиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином, або проти яких порушено кримінальну справу, якщо попереднє слідство за нею не закінчено;
3) особам, хворим на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено Міністерством охорони здоров'я України;
4) особам, які в заявах про надання дозволу на імміграцію зазначили свідомо неправдиві відомості чи подали підроблені документи;
5) особам, яким на підставі закону заборонено в'їзд на територію України;
6) в інших випадках, передбачених законами України."

Враховано редакційно

Стаття 10. Підстави для відмови у наданні дозволу на імміграцію
62.
Дозвіл на імміграцію не видається:
-104- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Пронумерувати пункти статті 8.
Враховано

Дозвіл на імміграцію не надається:


-105- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій статті 8 перенумерувати пункти -1), 2), ...
Враховано


63.
- іноземцям або особам без громадянства, які становлять загрозу національній безпеці України, громадському порядку в Україні, чи діяльність яких може негативно позначитися на моральності населення України;
-106- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
З пункту 1 статті 8 виключити слова "чи діяльність яких може негативно позначитися на моральності населення України".
Враховано
-107- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У абзаці першому статті 8 пункт 1 почати такими словами "іноземцям або особам без громадянства, діяльність яких становить загрозу..." і далі за текстом.
Відхилено
Пункт вилучено-108- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Другий абзац статті 8 виключити.

Враховано


64.
- іноземцям або особам без громадянства, які вчинили діяння, які відповідно до законодавства України визнаються злочинними і за які вони були засуджені до позбавлення волі на строк більше одного року;
-109- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Усунути розбіжності між статтями 5 та 8 законопроекту.
В третьому абзаці статті 8 зазначено, що дозвіл на імміграцію не видається іноземцям або особам без громадянства, які були "засуджені до позбавлення волі на строк більше одного року". Таким чином, якщо людина була засуджена до позбавлення волі на строк менше одного року, вона має право на імміграцію в Україну.
Але у частині четвертій статті 5 законопроекту зазначено, що одним з документів, без яких дозвіл на імміграцію не може бути виданий, є "довідка про відсутність судимості, не перебування під слідством та судом", а це означає, що особа могла бути засуджена на строк менше одного року, але, звичайно, довідку про відсутність судимості вона не отримає і, таким чином, взагалі не має права на імміграцію.
Враховано

1) особам, засудженим до позбавлення волі на строк більше одного року за вчинення діяння, що відповідно до законів України визнається злочином, якщо судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;-110- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 частини першої статті 8 після тексту "які відповідно до" слово "законодавства" замінити словом "законів".
Враховано
-111- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Третій абзац статті 8 викласти у такій редакції:
"-іноземцям або особам без громадянства, які вчинили діяння, які відповідно до законодавства України визнаються злочинними і за які вони були засуджені до позбавлення волі на строк більше п'яти років і якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
Враховано частково


65.
- іноземцям або особам без громадянства, які розшукуються у зв'язку із скоєнням тяжкого умисного злочину, чи проти яких порушено кримінальну справу, або які скоїли злочин проти миру та людяності;
-112- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 3 абзацу першого статті 8 замість слова "людяності" вжити слово "людство".
Враховано частково

2) особам, які вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяності та людства, як їх визначено в міжнародному праві, або розшукуються у зв'язку із вчиненням діяння, що відповідно до законів України визнається тяжким злочином, або проти яких порушено кримінальну справу, якщо попереднє слідство за нею не закінчено;
66.
- хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, бацилярний туберкульоз, інші інфекційні захворювання, перелік яких визначений Міністерством охорони здоров'я України;


3) особам, хворим на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію або інфекційні захворювання, перелік яких визначено центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я;
67.
- іноземцям або особам без громадянства, які через фізичний чи психічний стан здоров'я не можуть забезпечити своє утримання і догляд за собою та не мають опікунів в Україні;68.
- хворим на хронічний алкоголізм, токсикоманію, наркоманію;69.
- іноземцям або особам без громадянства, які в клопотанні на одержання дозволу зазначили зазнаки неправдиві відомості чи подали підроблені документи;


4) особам, які в заявах про надання дозволу на імміграцію зазначили свідомо неправдиві відомості чи подали підроблені документи;-113- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В підпункті 7 пункту 1 статті 8 після слова "дозволу", доповнити словом "умисно" і далі за текстом.
Відхилено
-114- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 7 абзацу першого статті 8 замість слова "зазнаки" вжити слово "заздалегідь".
Відхилено


70.
- іноземцям або особам без громадянства, яким заборонено в'їзд на територію України;
-115- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 8 частини першої статті 8 після тексту "громадянства, яким" доповнити текстом "на підставі закону".
Враховано

5) особам, яким на підставі закону заборонено в'їзд на територію України;-116- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Статтю 8 після пункту 8 доповнити додатковим пунктом: " якщо встановлено фіктивність шлюбу іноземця або особи без громадянства, які прибули в Україну або подали клопотання про імміграцію, в зв"язку із одруженням з особою, яка постійно проживає в Україні".
Відхилено


71.
- в інших випадках, передбачених законами України.


6) в інших випадках, передбачених законами України.-117- Н.д.Чубаров Р.А. (округ №8)
Статтю 8 доповнити частиною другою наступного змісту: "Положення пунктів 2,4,6 не поширюються на осіб, зазначених у пунктах 1,3 частини першої статті 7 цього Закону."
Враховано редакційно
Положення пунктів 1,3 не поширюються на осіб, зазначених у пунктах 1,3 частини третьої статті 4 цього Закону.
72.
Стаття 9. Порядок в'їзду іммігрантів в Україну і видачі посвідки на проживання
-118- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Змінити нумерацію статті 9 на 11 і викласти її у наступній редакції: " Стаття 11. Порядок в'їзду іммігранта в Україну і видачі посвідки на постійне проживання
Особі, яка постійно проживає за межами України і отримала дозвіл на імміграцію, дипломатичне представництво чи консульська установа України за її зверненням оформляють імміграційну візу, що є чинною протягом року з дня її оформлення. Зазначена особа в'їжджає на територію України в порядку, встановленому законодавством України.
Після прибуття іммігранта в Україну він має звернутися протягом п'яти робочих днів до органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем проживання із заявою про видачу йому посвідки на постійне проживання. До заяви має додаватися копія паспортного документа заявника із проставленою в ньому імміграційною візою та копія рішення про надання дозволу на імміграцію.
Орган спеціально уповноваженого органу центральної виконавчої влади з питань імміграції протягом тижня з дня прийняття заяви видає іммігранту посвідку на постійне проживання.
Особі, яка перебуває на законних підставах в Україні і отримала дозвіл на імміграцію, орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем її проживання видає посвідку на постійне проживання протягом тижня з дня подання нею відповідної заяви."

Враховано

Стаття 11. Порядок в'їзду іммігрантів в Україну і видачі посвідки на постійне проживання
73.
Іноземці або особи без громадянства, які іммігрують в Україну для постійного проживання, в'їжджають на її територію в порядку, передбаченому законодавством України.
-119- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Перший абзац статті 9 викласти у такій редакції:
"Іноземці або особи без громадянства, які отримали дозвіл на імміграцію, в'їжджають на територію України в порядку, передбаченому законодавством України."
Враховано редакційно

Особі, яка постійно проживає за межами України і отримала дозвіл на імміграцію, дипломатичне представництво чи консульська установа України за її зверненням оформляють імміграційну візу, що є чинною протягом року з дня її оформлення. Зазначена особа в'їжджає на територію України в порядку, встановленому законодавством України.


-120- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій статті 9 виключити текст "для постійного проживання".4
Враховано


74.
Після прибуття в Україну для постійного проживання орган служби громадянства та реєстрації фізичних осіб в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі у тижневий термін видає іммігранту посвідку на проживання встановленого Кабінетом Міністрів зразка.
-121- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Другий абзац статті 9 викласти у такій редакції:
"Після прибуття в Україну для постійного проживання іммігрант у тижневий термін отримує в органах служби громадянства та реєстрації фізичних осіб в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі посвідку на проживання встановленого Кабінетом Міністрів України зразка".
Відхилено положення викладено в іншій редакції

Після прибуття іммігранта в Україну він має звернутися протягом п'яти робочих днів до органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем проживання із заявою про видачу йому посвідки на постійне проживання. До заяви має додаватися копія паспортного документа заявника із проставленою в ньому імміграційною візою та копія рішення про надання дозволу на імміграцію.
75.
Іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну у зв'язку з одруженням з особою, яка постійно проживає в Україні, видаються в порядку, передбаченому статтею 5 цього Закону і частиною другою цієї статті, посвідки на проживання з терміном дії два роки. Після закінчення цього терміну за спільним клопотанням подружжя видаються безстрокові посвідки на проживання. У разі встановлення фіктивності шлюбу, в порядку, передбаченому чинним законодавством, посвідки для постійного проживання скасовуються.
-122- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині третій статті 9 перше речення після тексту "особою, яка постійно" доповнити текстом "на законних підставах".

Відхилено
Положення вилучене
Орган спеціально уповноваженого органу центральної виконавчої влади з питань імміграції протягом тижня з дня прийняття заяви видає іммігранту посвідку на постійне проживання.


-123- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У частині третій статті 9 у третьому реченні текст "чинним законодавством" замінити словом "законом".
Відхилено
Положення вилучене
Особі, яка перебуває на законних підставах в Україні і отримала дозвіл на імміграцію, орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем її проживання видає посвідку на постійне проживання протягом тижня з дня подання нею відповідної заяви.

76.
Розділ III. ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ІММІГРАЦІЮ
-124- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Змінити нумерацію розділу III на IV, а його назву викласти у редакції: " Розділ ІV. СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ІММІГРАЦІЮ. ВИЇЗД І ВИДВОРЕННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ
Враховано

Розділ ІV. СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ІММІГРАЦІЮ. ВИЇЗД І ВИДВОРЕННЯ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ
77.
Стаття 10. Скасування дозволу на імміграцію та вилучення посвідки на проживання
-125- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Змінити нумерацію статті 10 на 12 і викласти її у наступній редакції: "Стаття 12. Підстави для скасування дозволу на імміграцію
Дозвіл на імміграцію може бути скасовано органом, який його видав, якщо:
1) з'ясується, що його надано на підставі свідомо неправдивих відомостей, підроблених документів чи документів, що втратили чинність;
2) іммігранта засуджено в Україні до позбавлення волі на строк більше одного року і вирок суду набрав законної сили;
3) дії іммігранта становлять загрозу національній безпеці України, громадському порядку в Україні;
4) це є необхідним для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України;
5) іммігрант порушив законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства;
6) в інших випадках, передбачених законами України.

Враховано

Стаття 12. Підстави для скасування дозволу на імміграцію

78.
Дозвіл на імміграцію може бути скасовано центральним органом виконавчої влади у справах міграції:
-126- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пронумерувати пункти частини першої статті 10.
Враховано

Дозвіл на імміграцію може бути скасовано органом, який його видав, якщо:

79.
- якщо з'ясується, що її одержано на підставі зазнаки неправдивих відомостей, підроблених документів чи документів, що втратили чинність;
-127- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У пункті 1 частини першої статті 10 слово "зазнаки" замінити словом, яке вживається в українській мові.

Враховано

1) з'ясується, що його надано на підставі свідомо неправдивих відомостей, підроблених документів чи документів, що втратили чинність;-128- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 частини першої статті 10 після тексту "з'ясується, що" слово "її" замінити словом "його".

Враховано
-129- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
В абзаці першому статті 10 після слів "одержано на підставі" записати слово "ознаки" і далі за текстом.
Відхилено


80.
- якщо іммігрант засуджений до позбавлення волі за вироком суду України, що набрав законної сили;
-130- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Третій абзац статті 10 скасувати або суттєво переробити.
Враховано

2) іммігранта засуджено в Україні до позбавлення волі на строк більше одного року і вирок суду набрав законної сили;

81.
- якщо виникли обставини, перераховані у статті 32 Закону України "Про правовий статус іноземців"; у інших випадках, передбачених законами України. Посвідка на проживання іммігранта скасовується відповідним органом служби громадянства та реєстрації фізичних осіб після отримання ним рішення центрального органу виконавчої влади у справах міграції про скасування дозволу на імміграцію.
-131- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Пункт 4 статті 10 доповнити реченням наступного змісту: "Оскарження не зупиняє виконання рішення про видворення".
Відхилено
Це є предметом регулювання З. Про правовий статус іноземців
3) дії іммігранта становлять загрозу національній безпеці України, громадському порядку в Україні;

4) це є необхідним для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України;
82.
Рішення про скасування дозволу на імміграцію приймається центральним органом виконавчої влади у справах міграції за поданням суду, органів прокуратури, центрального органу виконавчої влади у сфері внутрішніх справ, центрального органу виконавчої влади з питань праці та соціальної політики, центрального органу виконавчої влади у галузі державної безпеки, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади з митних питань, органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі чи з власної ініціативи іммігранта. Рішення приймається протягом одного місяця з дня, коли центральному органу виконавчої влади у справах міграції стали відомі підстави для скасування посвідки на проживання.
-132- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Останнє речення п'ятого абзацу статті 10 викласти у такій редакції:
"Рішення приймається протягом одного місяця з дня, коли центральному органу виконавчої влади у справах міграції стали відомі підстави для скасування дозволу на імміграцію."

Відхилено
положення вилучено

5) іммігрант порушив законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства;
6) в інших випадках, передбачених законами України.-133- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині другій статті 10 текст "стали відомі підстави для" замінити текстом "надійшло подання про".
Відхилено
Положення вилучено

83.
Після прийняття рішення про скасування дозволу на імміграцію іммігранту протягом тижня надсилається вмотивоване повідомлення.
-134- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Можливість іммігранта оскаржити рішення органів державної влади та дії посадових осіб виписати в окремій статті.
Враховано


84.
Рішення про скасування дозволу на імміграцію може бути оскаржено іммігрантом до суду.85.
Стаття 11. Виїзд і видворення за межі України
-135- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Змінити нумерацію статті 11 на 13 і викласти її у наступній редакції:
" Стаття 13. Вилучення посвідки на постійне проживання, виїзд і видворення за межі України
Орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем проживання особи, стосовно якої прийнято рішення про скасування дозволу на імміграцію, не пізніш як у тижневий строк з дня отримання цього рішення надсилає його копію особі та вилучає у неї посвідку на постійне проживання.
Особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування дозволу на імміграцію, має виїхати з України протягом місяця з дня отримання копії цього рішення.
Якщо за цей час особа не виїхала з України, вона підлягає видворенню в порядку, передбаченому законодавством України. У разі скасування дозволу на імміграцію стосовно особи, яка мала до його надання статус біженця в Україні, її не може бути вислано або примусово повернуто до країни, де її життю або свободі загрожує небезпека через її расу, національність, релігію, громадянство (підданство), належність до певної соціальної групи або політичні переконання.
Якщо особа оскаржила рішення про скасування дозволу на імміграцію до суду, рішення про її видворення не приймається до набрання рішенням суду законної сили.
У разі скасування дозволу на імміграцію та вилучення посвідки на постійне проживання у зв'язку із засудженням до позбавлення волі за вироком суду, особа має виїхати з України протягом місяця з дня відбуття покарання.
Якщо особа, стосовно якої прийнято рішення про відмову у наданні їй дозволу на імміграцію, за час розгляду її заяви втратила інші законні підстави для перебування в Україні, на неї поширюються положення частин другої-четвертої цієї статті.

Враховано

Стаття 13. Вилучення посвідки на постійне проживання, виїзд і видворення за межі України

86.
Після скасування дозволу на імміграцію та вилучення посвідки на проживання іммігрант протягом одного місяця зобов'язаний вибути з України. Якщо за цей час іммігрант не виїхав з України, він підлягає видворенню в порядку, передбаченому законодавством України.
-136- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У частині першій статті 11 слова "вибути з України" замінити словами "покинути територію України", а слова "не виїхав з України" замінити словами "не покинув територію України".
Відхилено

Орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції за місцем проживання особи, стосовно якої прийнято рішення про скасування дозволу на імміграцію, не пізніш як у тижневий строк з дня отримання цього рішення надсилає його копію особі та вилучає у неї посвідку на постійне проживання.


-137- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У абзаці першому статті 11 слово "законодавством" замінити на слово "законом".

Відхилено

Особа, стосовно якої прийнято рішення про скасування дозволу на імміграцію, має виїхати з України протягом місяця з дня отримання копії цього рішення.


-138- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти перший абзац статті 11 у такій редакції:
"Після скасування дозволу на імміграцію, а у випадку оскарження іммігрантом цього рішення у суді, після вступу в силу рішення суду та вилучення посвідки на проживання, іммігрант протягом одного місяця зобов'язаний вибути з України. Якщо за цей час іммігрант не виїхав з України, він підлягає видворенню в порядку, передбаченому законодавством України."
Враховано

Якщо за цей час особа не виїхала з України, вона підлягає видворенню в порядку, передбаченому законодавством України. У разі скасування дозволу на імміграцію стосовно особи, яка мала до його надання статус біженця в Україні, її не може бути вислано або примусово повернуто до країни, де її життю або свободі загрожує небезпека через її расу, національність, релігію, громадянство (підданство), належність до певної соціальної групи або політичні переконання.
Якщо особа оскаржила рішення про скасування дозволу на імміграцію до суду, рішення про її видворення не приймається до набрання рішенням суду законної сили.
87.
У разі скасування дозволу на імміграцію та посвідки на проживання у зв'язку із засудженням до позбавлення волі за вироком суду України зазначений термін відраховується з моменту відбуття покарання.
-139- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Другий абзац статті 11 скасувати.

Відхилено

У разі скасування дозволу на імміграцію та вилучення посвідки на постійне проживання у зв'язку із засудженням до позбавлення волі за вироком суду, особа має виїхати з України протягом місяця з дня відбуття покарання.


-140- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині другій статті 11 слово "моменту" замінити словом "дня".
Враховано

Якщо особа, стосовно якої прийнято рішення про відмову у наданні їй дозволу на імміграцію, за час розгляду її заяви втратила інші законні підстави для перебування в Україні, на неї поширюються положення частин другої-четвертої цієї статті.


-141- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В другому абзаці статті 11 перед словом "посвідки" додати слово "вилучення".
Враховано


88.
Рішення про видворення іммігранта з України не поширюється на членів сім'ї іммігранта.
-142- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
До пункту 3 статті 11 внести доповнення: "Видворення іммігранта з України здійснюється органами внутрішніх справ"
Після цього пункту додати наступний: "Рішення про видворення іммігранта з України не поширюється на членів сім'ї іммігранта."
Відхилено
Видворення іноземців та осіб без громадянства є предметом З. Про правовий статус іноземців

89.
Стаття 12. Повторне клопотання про дозвіл на імміграцію
-143- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Змінити нумерацію статті 12 на 14 і викласти її у наступній редакції: "Стаття 14. Повторне подання заяви про надання дозволу на імміграцію
Особа може повторно подати заяву про надання дозволу на імміграцію не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на імміграцію чи його скасування."

Враховано

Стаття 14. Повторне подання заяви про надання дозволу на імміграцію
90.
Іноземець або особа без громадянства може звернутися щодо повторного подання клопотання про видачу дозволу на імміграцію в Україну через один рік з дня прийняття попереднього рішення.
-144- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Статтю 12 викласти у наступній редакції:
"Іноземець або особа без громадянства може звернутися щодо повторного подання клопотання про видачу дозволу на імміграцію в Україну через один рік з дня прийняття попереднього рішення про відмову у його видачі."
Враховано частково

Особа може повторно подати заяву про надання дозволу на імміграцію не раніше, ніж через рік з дня прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на імміграцію чи його скасування.-145- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У статті 12 слова "попереднього рішення" замінити словами "рішення про відмову у видачі дозволу на імміграцію чи його скасування".
Враховано редакційно
-146- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 12 текст "щодо повторного подання" замінити текстом "з повторним клопотанням", після тексту "імміґрацію в Україну" додати текст "не раніше як", текст "попереднього рішення" замінити текстом "рішення щодо попереднього клопотання".
Враховано частково
-147- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Доповнити закон статтею 15 і викласти її у наступній редакції:
"Стаття 15. Оскарження рішень з питань імміграції, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.
Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію, рішення, прийнятті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованими йому органами, можуть бути оскаржені у встановленому порядку до суду."
Враховано

Стаття 15. Оскарження рішень з питань імміграції, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.
Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок та строки розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію, рішення, прийнятті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань імміграції та підпорядкованими йому органами, можуть бути оскаржені у встановленому порядку до суду.
91.
Розділ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
-148- Н.д.Мигович І.І. (Реєстр.картка №274)
Нумерацію розділу IV змінити на V і викласти його у наступній редакції: " Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1.Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
- підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
- прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
3. Рекомендувати Президенту України визначити центральний орган виконавчої влади, на який буде покладено виконання функцій спеціально уповноваженого органу центральної виконавчої влади з питань імміграції та привести свої акти у відповідність з цим Законом.
4. Вважати такими, що мають дозвіл на імміграцію в Україну:
- іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності цим Законом і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні;
- іноземців та осіб без громадянства, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Грузії, прибули в Україну, одержали в установленому порядку тимчасову довідку, прожили в Україні не менше п'яти років і звернулися протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом із заявою про видачу їм посвідки на постійне проживання в Україні;
- іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну до 6 березня 1998 року за Угодою між Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам та Урядом СРСР про направлення і прийняття в'єтнамських громадян на професійне навчання та роботу на підприємства і в організації СРСР від 2 квітня 1981 року, залишилися проживати в Україні і звернулися протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом із заявою про видачу їм посвідки на постійне проживання в Україні;
- іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну дітьми-сиротами у зв'язку зі збройними конфліктами у місцях їх постійного проживання і виховуються або виховувалися у державних дитячих закладах чи в дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено чи було встановлено опіку або піклування громадян України.
Особам зазначеним у пункті 3 Прикінцевих положень, посвідка на постійне проживання видається за їх заявами або заявами їх законних представників без оформлення дозволу на імміграцію. На них поширюється чинність статей 12 - 15 цього Закону."

Враховано

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
- підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
- прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
- забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
3. Рекомендувати Президенту України визначити центральний орган виконавчої влади, на який буде покладено виконання функцій спеціально уповноваженого органу центральної виконавчої влади з питань імміграції та привести свої акти у відповідність з цим Законом.

4. Вважати такими, що мають дозвіл на імміграцію в Україну:
- іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності цим Законом і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання в Україні;
- іноземців та осіб без громадянства, які змушені були залишити місця постійного проживання в Автономній Республіці Абхазія Грузії, прибули в Україну, одержали в установленому порядку тимчасову довідку, прожили в Україні не менше п'яти років і звернулися протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом із заявою про видачу їм посвідки на постійне проживання в Україні;
- іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну до 6 березня 1998 року за Угодою між Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам та Урядом СРСР про направлення і прийняття в'єтнамських громадян на професійне навчання та роботу на підприємства і в організації СРСР від 2 квітня 1981 року, залишилися проживати в Україні і звернулися протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом із заявою про видачу їм посвідки на постійне проживання в Україні;
- іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну дітьми-сиротами у зв'язку зі збройними конфліктами у місцях їх постійного проживання і виховуються або виховувалися у державних дитячих закладах чи в дитячих будинках сімейного типу або над якими встановлено чи було встановлено опіку або піклування громадян України.
Особам зазначеним у пункті 3 Прикінцевих положень, посвідка на постійне проживання видається за їх заявами або заявами їх законних представників без оформлення дозволу на імміграцію. На них поширюється чинність статей 12 - 15 цього Закону.
92.
1. Іноземцям або особам без громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності цього Закону і отримали документ, що засвідчує право на постійне проживання в Україні, здійснюється його обмін на посвідку на проживання встановленого Кабінетом Міністрів зразка без оформлення дозволу на імміграцію.
-149- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Розділ ІУ. Прикінцеві положення відредагувати:
- зняти номери пунктів, відповідно до стилю Закону;
- почати розділ з частини другої: "Цей Закон набирає чинності...";
- частину першу зробити частиною третьою.
Враховано частково


93.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.94.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін:
-150- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 прикінцевих положень перший абзац після тексту "двомісячний термін" доповнити текстом "з дня набрання чинності цим Законом".
Враховано


95.
- подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про імміграцію";
-151- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У першому підпункті пункту 3 прикінцевих положень текст "законодавчих актів" замінити словом "законів".
Відхилено

96.
- привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом;
-152- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У другому підпункті пункту 3 прикінцевих положень текст "рішення Кабінету Міністрів України" замінити текстом "свої нормативно-правові акти".
Враховано


97.
- забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади України нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

-153- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Пункт 3 розділу ІУ доповнити абзацом такого змісту: "прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону".
Враховано
-154- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У третьому підпункті пункту 3 прикінцевих положень текст "перегляд і скасування" замінити словом "приведення", а текст "нормативних актів, що суперечать цьому" замінити текстом "їх нормативно-правових актів у відповідність до цього".
Враховано частково* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні