Назва: Про охоронну дiяльнiсть
Автор: Вноситься народним депутатом України О.М. Бандуркою в.о. 175
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охоронну дiяльнiстьЗАКОН УКРАЇНИ
Про охоронну діяльність
1.
Цей Закон визначає правовi, органiзацiйнi та економiчнi засади провадження охоронної дiяльностi, об'єкти та суб'єктiв охоронної дiяльностi, їх повноваження щодо захисту майнових прав власникiв, особистої безпеки фiзичних осiб - замовникiв послуг охорони та безпеки, гарантiї прав громадян i юридичних осiб пiд час виконання працiвниками охорони покладених на них обов'язкiв, гарантiї правового та соцiального захисту працiвникiв охорони, а також здiйснення контролю за їх дiяльнiстю.
-1- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До законопроекту в цілому: У тексті законопроекту вживаються терміни "послуги охорони і безпеки" (абз. 5 ст. 1), "послуги охорони" (ст. 6), "заходи охорони і безпеки" (абз. 10 ст. 1, ст. 3, ст. 12), "охоронні послуги" )ст. 6) тощо. У зв'язку з цим, по-перше, необхідно уніфікувати термінологію законопроекту; по-друге, у статті 1 варто дати визначення терміну "послуги охорони і безпеки".
Враховано частковоЦей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади провадження охоронної діяльності, об'єкти та суб'єктів охоронної діяльності, їх повноваження щодо захисту майнових прав власників, особистої безпеки фізичних осіб - замовників послуг охорони та безпеки, гарантії прав громадян і юридичних осіб під час виконання працівниками охорони покладених на них обов'язків, гарантії правового та соціального захисту працівників охорони, а також здійснення контролю за їх діяльністю.
2.
Р о з д i л I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Р о з д i л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Визначення термiнiв


Стаття 1. Визначення термінів
4.
У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:


У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
5.
охорона майна юридичних i фiзичних осiб - дiяльнiсть, спрямована на забезпечення схоронностi визначеного власником або уповноваженим ним органом (далi - власником) належних йому будiвель, споруд, iншого рухомого та нерухомого майна (далi - майно) щодо збереження його фiзичного стану, при якому забезпечується здiйснення власником цього майна всiх належних йому повноважень;


охорона майна юридичних і фізичних осіб - діяльність, спрямована на забезпечення схоронності визначених власником або уповноваженим ним органом (далі - власником) належних йому будівель, споруд, іншого рухомого та нерухомого майна (далі - майно) щодо збереження його фізичного стану, при якому забезпечується здійснення власником цього майна всіх належних йому повноважень;
6.
особиста безпека фiзичної особи - поточний стан захищеностi її життєдiяльностi вiд безпосереднiх загроз її життю, здоров'ю, а також особистiй свободi;


особиста безпека фізичної особи - поточний стан захищеності її життєдіяльності вiд безпосередніх загроз її життю, здоров'ю, а також особистій свободі;
7.
забезпечення особистої безпеки фiзичної особи - це дiї, що здiйснюються суб'єктами охоронної дiяльностi з дотриманням вимог законодавства з метою вiдвернення або недопущення негативного безпосереднього впливу факторiв кримiнального, побутового або екологiчного характеру на стан життєдiяльностi фiзичної особи;


зaбезпечення особистої безпеки фізичної особи - це дії, що здійснюються суб'єктами охоронної діяльності з дотриманням вимог законодавства з метою відвернення або недопущення негативного безпосереднього впливу факторів кримінального, побутового або екологічного характеру на стан життєдіяльності фізичної особи;
8.
охоронна діяльність - професійна діяльність суб'єктів державної та недержавної охоронної діяльності по організації та практичному здійсненню заходів охорони належного їм майна, забезпечення особистої безпеки їх засновників та\або посадових осіб, надання на підставі цивільно-правових угод послуг з охорони майна юридичних і фізичних осіб та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб (далі - заходи охорони та безпеки);
-2- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До абзацу 5 статті 1: Уточнити визначення терміну "охоронна діяльність". За існуючою редакцією виходить, що суб'єкти охоронної діяльності охороняють тільки своє майно та своїх посадових осіб.
Відхилено.
Зміст частини п'ятої статті 1 законопроекту передбачає як здійснення заходів охорони відомчою охороною, так і надання охоронних послуг на підставі цивільно - правових угод
охоронна діяльність - професійна діяльність суб'єктів державної та недержавної охоронної діяльності по організації та практичному здійсненню заходів охорони належного їм майна, забезпечення особистої безпеки їх засновників та\або посадових осіб, надання на підставі цивільно-правових угод послуг з охорони майна юридичних і фізичних осіб та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб (далі - заходи охорони та безпеки);
9.
об'єкти державної охоронної дiяльностi - майно юридичних осiб i громадян, у тому числi об'єкти, що пiдлягають охоронi виключно суб'єктами державної охоронної дiяльностi за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, фiзичнi особи, а також у випадках, передбачених законодавством - посадовi особи органiв державної влади та члени їх сiмей;
-3- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Внести зміни до абзацу шостого статті 1:
Слова "а також" замінити словами "у тому числі ".
Відхилено.
Правовий режим заходів забезпечення особистої безпеки посадових осіб органів державної влади та членів їх сімей реґламентується окремими спеціальними актами законодавства.
об'єкти державної охоронної діяльності - майно юридичних осіб і громадян, у тому числі об'єкти, що підлягають охороні виключно суб'єктами державної охоронної діяльності за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, фізичні особи, а також у випадках, передбачених законодавством - посадові особи органів державної влади та члени їх сімей;


-4- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Внести зміни до абзацу восьмого статті 1:
Слова "за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України" вилучити.
Відхилено.
На ІІ читання пропонується доопрацьована редакція.

10.
суб'єкти державної охоронної дiяльностi - державнi органи та пiдпорядкованi їм пiдприємства, установи i органiзацiї (далi - державнi охороннi установи), уповноваженi державою на здiйснення охоронної дiяльностi;


суб'єкти державної охоронної діяльності - державні органи та підпорядковані їм підприємства, установи і організації (далі - державні охоронні установи), уповноважені державою на здійснення охоронної діяльності;
11.
об'єкти недержавної охоронної дiяльностi - майно юридичних осiб i громадян, крiм об'єктiв, що пiдлягають охоронi виключно суб'єктами державної охоронної дiяльностi за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, а також фiзичнi особи, крiм випадкiв, передбачених законодавством;
-5- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині 7 статті 1 слова "юридичних осіб і громадян" замінити словами "юридичних і фізичних осіб".
Відхилено.
Стаття 10 ЦК Української РСР містить посилання на громадян як на суб'єктів договірних відносин.
об'єкти недержавної охоронної діяльності - майно юридичних осіб і громадян, крім об'єктів, що підлягають охороні виключно суб'єктами державної охоронної діяльності, а також фізичні особи, крім випадків, передбачених законодавством;
12.
суб'єкти недержавної охоронної дiяльностi - пiдприємства та органiзацiї недержавної форми власностi, статутом (положенням) яких передбачено цей вид дiяльностi (далi - недержавнi охороннi установи), а також громадяни - підприємці, що одержали в установленому порядку дозвiл або лiцензiю на її здiйснення;
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У першому реченні частини 9 статті 1 слова "громадяни-підприємці" заміни ти словами "громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності".
Відхилено.
Термінологія "громадянин-підприємиць" використовується в Законі України "Про підприємництво".

суб'єкти недержавної охоронної діяльності - підприємства та організації недержавної форми власності, статутом (положенням) яких передбачено цей вид діяльності (далі - недержавні охоронні установи), а також громадяни-підприємці, що одержали в установленому порядку дозвіл або ліцензію на її здійснення;
13.
працiвники охорони - це працiвники державних та недержавних суб'єктiв охоронної дiяльностi, якi одержали вiдповiдну фахову пiдготовку, що засвiдчується документами встановленого зразка, i на професiйнiй основi безпосередньо виконують функцiї з органiзацiї та / або здiйснення заходiв охорони та безпеки, i громадяни - підприємці, якi беруть участь у здiйсненнi цих заходiв. Для працiвникiв охорони законодавством встановлюються єдинi квалiфiкацiйнi вимоги. Обмеження щодо участi громадян у здiйсненнi охоронної дiяльностi встановлюються цим Законом, iншими законами та нормативно-правовими актами, що визначають правову основу суб'єктiв рiзних видiв охоронної дiяльностi.
-7- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині 9 статті 1 слова "цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, що визначають правову основу суб'єктів різних видів охоронної діяльності" замінити словом "законом".
Відхилено.
Чинна редакція законопроекту передбачає можливість отримання громадянами єдиних документів встановленого, що засвідчують фахову підготовку та є чинними незалежно від організаційної форми та форми власності суб'єкта охоронної діяльності.
працівники охорони - це працівники державних та недержавних суб'єктів охоронної діяльності, якi одержали відповідну фахову підготовку, що засвідчується документами встановленого зразка, i на професійній основі безпосередньо виконують функції з організації та/або здійснення заходів охорони та безпеки, і громадяни-підприємці, які беруть участь у здійсненні цих заходів. Для працівників охорони законодавством встановлюються єдині кваліфікаційні вимоги. Професійні вимоги щодо участі громадян у здійсненні охоронної діяльності встановлюються цим Законом, іншими законами та прийнятими на їх підставі нормативно-правовими актами, що визначають правову основу діяльності суб'єктів різних видів охоронної діяльності.


-8- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Внести зміни до абзацу десятого статті 1:
Слова "та нормативно-правовими актами" вилучити
Враховано частково.
Допрацьована редакція передбачає посилання на нормативно-правові акти, що прийняті на підставі відповідних актів законодавства. Так, наприклад, обмеження щодо стану здоров'я до кандидатів для залучення до охоронної діяльності визначаються згідно з відповідними медико-фізіологічними показниками, затвердженими відомчими нормативними актами, прийнятими на підставі законодавчих актів з охорони здоров'я та охорони праці.-9- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В п.9 "Для працівників охорони законодавством встановлюються єдині кваліфікаційні вимоги" вилучити слово "єдині", замінити його словом "відповідні".
Відхилено.
Застосування терміну "відповідні" має передбачати ще якісь додаткові кваліфікаційні вимоги на підставі додатково запровадженого законодавства.

14.
Стаття 2. Правовi основи охоронної дiяльностi


Стаття 2. Правова основа охоронної діяльності
15.
Охоронна дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону, iнших законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України та iнших нормативно-правових актiв.
-10- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 2 "Правові основи охоронної діяльності" викласти в наступній редакції:
"Стаття 2. Законодавство про охоронну діяльність
Законодавство про охоронну діяльність складається з цього Закону та прийнятих відповідно до нього інших нормативно-правових актів.
Враховано частково

Охоронна діяльність здійснюється відповідно до Конституції України, цього Закону, інших законів України та актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.
16.
Стаття 3. Сфера дiї Закону


Стаття 3. Сфера дії Закону
17.
Цей Закон регулює вiдносини, пов'язанi з професiйною дiяльнiстю по здiйсненню заходiв охорони та безпеки, крiм вiдносин, якi регулюються законами України "Про Нацiональну гвардiю України", "Про внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України", "Про прикордоннi вiйська України", "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб", "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв", "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi", статутами Збройних Сил України.
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із частини 1 статті 3 слова "по здійсненню" замінити текстом "щодо здійснення", а текст "Про Національну гвардію України" - вилучити.
-12- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статі 3: Слова "Про Національну гвардію України" вилучити.
Враховано


Враховано

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з професійною діяльністю по здійсненню заходів охорони та безпеки, крім відносин, які регулюються законами України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", "Про прикордонні війська України", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві", статутами правоохоронних органів, Збройних Сил України.
18.
Особливостi охоронної дiяльностi щодо вантажiв i об'єктiв залiзничного, повiтряного i трубопровiдного транспорту визначаються законодавством України з урахуванням положень цього Закону.


Особливості охоронної діяльності щодо вантажів і об'єктів залізничного, повітряного і трубопровідного транспорту визначаються законодавством України з урахуванням положень цього Закону.
19.
Стаття 4. Основнi принципи охоронної дiяльностi
-13- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 4 вилучити.
Відхилено.

Стаття 4. Основні принципи охоронної діяльності
20.
Основними принципами охоронної дiяльностi є:


Основними принципами охоронної діяльності є:
21.
законнiсть;


законність;
22.
повага i додержання прав i свобод людини i громадянина;


повага і додержання прав і свобод людини і громадянина;
23.
взаємодiя суб'єктiв охоронної дiяльностi з правоохоронними органами, власниками майна, трудовими колективами, громадянами та об'єднаннями громадян;
-14- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із пункту 3 частини 1 статті 4 вилучити текст "трудовими колективами".
Відхилено.
Згідно з компетенцією трудового колективу, передбаченою статтею 14 та пунктом 2 статті 15 Закону України "Про підприємства в Україні" передбачені повноваження трудового колективу у прийнятті рішень з соціально-економічних питань. Одне з них - забезпечення схоронності майна
неучасть суб'єктів охоронної діяльності у політичних заходах під час здійснення охоронних функцій;
взаємодія суб'єктів охоронної діяльності з правоохоронними органами, власниками майна, трудовими колективами, громадянами та об'єднаннями громадян;
максимальне впровадження технічних засобів охорони;
відповідність застосування наявних сил і засобів характеру посягань на об'єкти охорони.
24.
оптимальне використання наявних сил i засобiв пiд час припинення посягань на об'єкти охорони;
-15- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із пункту 4 частини 1 статті 4 слова "під час" замінити текстом "для".
Відхилити

-16- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Абзац 4 частини першої статті 4 Проекту викласти в такій редакції:
"- відповідність застосовуваної сили характеру посягання на об`єкти охорони; "
Враховано


25.
неучасть у полiтичних заходах пiд час здiйснення охоронної дiяльностi;
-17- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До абзацу 5 статті 4: Перед словами "припинення посягань" додати "відвернення та...".
Враховано
змістом редакції-18- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До абзацу 6 статті 4: Конкретизувати, що саме мається на увазі під "неучастю у політичних заходах...".
Враховано
-19- Н.д.Іванов С.А. (Округ №3)
Статтю 4 доповнити абзацом:
"Максимальне впровадження технічних засобів, застосування комплексних установок охоронного та протипожежного призначення".
Враховано.

26.
Стаття 5. Охоронна дiяльнiсть та права i свободи людини i громадянина


Стаття 5. Охоронна діяльність та права і свободи людини і громадянина
27.
Охоронна дiяльнiсть провадиться вiдповiдно до законодавства з метою забезпечення схоронностi майна та особистої безпеки фiзичних осiб вiд незаконних посягань.


Охоронна діяльність провадиться відповідно до цього Закону та інших актів законодавства з метою забезпечення схоронності майна та особистої безпеки фізичних осіб від незаконних посягань.
28.
Порушення прав i свобод людини i громадянина працiвниками охорони не допускається. Звертаючись до особи, працiвник охорони зобов'язаний назвати своє прiзвище, посаду та на її вимогу пред'явити службове посвiдчення. У взаємовiдносинах з громадянами працiвник охорони повинен виявляти високу культуру i такт.


Порушення прав і свобод людини і громадянина працівниками охорони не допускається. Звертаючись до особи, працівник охорони зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду та на її вимогу пред'явити службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник охорони повинен виявляти високу культуру i такт.
29.
У разi потреби та за наявностi законних пiдстав для затримання особи за скоєння злочину чи iншого правопорушення працiвники охорони пiсля її затримання складають вiдповiдно до своїх повноважень у випадках, передбачених законом, адмiнiстративний протокол або негайно передають цю особу вiдповiдному правоохоронному органу.
-20- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Частину 3 статті 5 Проекту викласти в такій редакції:
"У разі потреби та за наявності законних підстав для затримання особи за скоєння злочину чи іншого правопорушення працівники охорони після її затримання негайно передають цю особу відповідному правоохоронному органу".
Відхилено
Оскільки державним охоронним структурам діючим законодавством, уже надано право складати відповідні протоколи (відомча воєнізована, Лісова охорона тощо ), то немає необхідності позбавляти їх цього права цим Законом.
У разі потреби та за наявності законних підстав для затримання особи за скоєння злочину чи іншого правопорушення працівники охорони після її затримання складають відповідно до своїх повноважень у випадках, передбачених законом, адміністративний протокол або негайно передають цю особу відповідному правоохоронному органу.
30.
Стаття 6. Фiнансування охоронної дiяльностi


Стаття 6. Фінансування охоронної діяльності
31.
Фiнансування охоронної дiяльностi здiйснюється за кошти пiдприємств, установ, органiзацiй, що утримуються за рахунок Державного бюджету, бюджету Автономної Республiки Крим, мiсцевих бюджетiв, за кошти, одержанi вiд господарської дiяльностi суб'єктiв охоронної дiяльностi в порядку, передбаченому законодавством.
-21- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
(з виступу)
Застеріг від невиправданого підвищення цін і тарифів на охоронні послуги, що надаються озброєною охороною виключно державних органів та запропонував запровадження державного регулювання охоронних послуг Державної служби охорони.
Враховано
у тексті законопроекту.
Фінансування охоронної діяльності здійснюється за кошти установ та організацій, що утримуються за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, за кошти, одержані від господарської діяльності суб'єктів охоронної діяльності в порядку, передбаченому законодавством.
32.
Охоронна дiяльнiсть може здiйснюватись за кошти замовникiв послуг охорони за укладеними цивiльно-правовими угодами.
-22- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 6 Проекту "Фінансування охоронної діяльності" викласти в такій редакції:
"Охоронна діяльність здійснюється за кошти замовників послуг охорони за укладеними цивільно-правовими угодами".
Враховано

Охоронна діяльність може здійснюватись за кошти замовників послуг охорони за укладеними цивільно-правовими угодами.
33.
Щодо цiн (тарифiв) на послуги з охорони об'єктiв, що пiдлягають обов'язковiй охоронi за укладеними цивiльно-правовими угодами, а також на надання охоронних послуг щодо об'єктiв, що утримуються за рахунок Державного бюджету, може здiйснюватися державне регулювання.
-23- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
Антимонопольний комітет України, Державна служба охорони.
Частину третю статті 6 законопроекту у такій редакції :
"Щодо цін (тарифів) на послуги охорони встановлюються та застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи відповідно до законодавства України про ціноутворення".
Враховано
Щодо цін (тарифів) на послуги охорони встановлюються та застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи відповідно до законодавства України про ціноутворення.
34.
Стаття 7. Особливий характер охоронної дiяльностi


Стаття 7. Особливий характер охоронної діяльності
35.
Охоронна дiяльнiсть, безпосередньо пов'язана з виконанням на професiйнiй основi функцiй з органiзацiї та / або здiйснення заходiв охорони та безпеки, є роботою з пiдвищеною небезпекою.


Охоронна діяльність, безпосередньо пов'язана з виконанням на професійній основі функцій з організації та / або здійснення заходів охорони та безпеки, є роботою з підвищеною небезпекою.
36.
Пiд час здiйснення заходiв охорони та безпеки захист життя та здоров'я громадян i працiвникiв охорони є прiоритетним.


Під час здійснення заходів охорони та безпеки захист життя та здоров'я громадян і працівників охорони є пріоритетним.
37.
Створення робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв проводиться суб'єктами охоронної дiяльностi в розмiрi чотирьох вiдсоткiв вiд чисельностi працiвникiв, не зайнятих на роботах з пiдвищеною небезпекою.


Створення робочих місць для працевлаштування інвалідів проводиться суб'єктами охоронної діяльності в розмірі чотирьох відсотків від чисельності працівників, не зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.
38.
Стаття 8. Професiйна пiдготовка працiвникiв охорони


Стаття 8. Професійна підготовка працівників охорони
39.
Професiйна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв охорони може здiйснюватися вiдповiдно до законодавства у закладах освiти, заснованих на державнiй та iнших формах власностi.
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із тексту статті 8 слова "відповідно до законодавства" вилучити.

Відхилено.
Набуття робітничої професії ("охоронник" та "охоронець") є гарантією прав громадянина при прийомі на роботу до суб'єктів господарювання будь якої форми власності (ст. 31 Закону України "Про освіту").
Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників охорони може здійснюватися відповідно до законодавства у закладах освіти, заснованих на державній та інших формах власності, Міністерства внутрішніх справ України та Управління державної охорони України.


-25- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статті 8: Замість "у закладах освіти" записати "у спеціалізованих навчальних закладах".
Відхилено
Загальне поняття " у закладах освіти" включає і "спеціальних навчальних закладах", тому, обмежуватись останніми недоцільно.-26- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 8 Проекту слово "може" виключити.

Відхилено.
Загальне поняття " у закладах освіти" включає і "спеціальних навчальних закладах", тому, обмежуватись останніми недоцільно.-27- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Доповнити статтю 8 після слів "та інших форм власності" словами "Міністерства внутрішніх справ України та Управління державної охорони України".
Враховано

40.
Стаття 9. Обмеження щодо залучення громадян до охоронної дiяльностi


Стаття 9. Основні вимоги щодо можливості залучення громадян до охоронної діяльності
41.
Забороняється залучати до охоронної дiяльностi громадян :


Не залучаються до охоронної діяльності громадяни:
42.
1) якi не досягли повнолiття;
-28- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт 1) статті 9 викласти у наступній редакції: "які досягли 18 років".
Відхилено.
Запропоноване визначення "повноліття" є редакційно більш досконалим.
1) які не досягли повноліття;
43.
2) якi за станом здоров'я i фiзичного розвитку не можуть виконувати обов'язки працiвника охорони вiдповiдно до вимог, установлених Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, Мiнiстерством охорони здоров'я України, Мiнiстерством працi та соцiальної полiтики України;
-29- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункти 2), 5), 7) і 9) статті 9 вилучити.

Відхилено.
Правові норми викладені у зазначених пунктах забезпечують недопущення до охоронної діяльності осіб з встановленою антисоціальною поведінкою та таких (п.2), які за станом здоров'я не можуть бути залучені до цієї діяльності.
2) які за станом здоров'я i фізичного розвитку не можуть виконувати обов'язки працівника охорони відповідно до вимог, установлених Міністерством охорони здоров'я України за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством внутрішніх справ України та Управлінням державної охорони України;


-30- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Доповнити пункт другий статті 9 після слів "Міністерством внутрішніх справ України" словами "Управлінням державної охорони"
Враховано

44.
3) якi перебувають на облiку в органах охорони здоров'я з приводу психiчного захворювання, алкоголiзму чи наркоманiї;


3) які перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічного захворювання, алкоголізму чи наркоманії;
45.
4) визнаних у встановленому порядку недiєздатними або обмежено дiєздатними;
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4 частини 1 статті 9 слова "у встановленому порядку" замінити словом "судом".
Враховано частково.
Доповнити текст пункту 4 частини 1 статті 9 після слова "визнаних" словом "судом". (ст. 15-16 ЦК УРСР).
4) визнаних у встановленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

46.
5) яким пред'явлено обвинувачення у вчиненнi злочину - до вирiшення питання про їх виннiсть у встановленому законом порядку;
-32- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 5 частини 1 статті слова "винність у встановленому законом порядку" замінити словом "винуватість чи невинуватість судом".
Відхилено.
Не відповідає термінології кримінально-процесуального судочинства (ст.324 КПК України).
5) яким пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину - до вирішення питання про їх винність у встановленому законом порядку;
47.
6) засуджених, у тому числi судами iнших країн, а також осiб, якi мають непогашену чи не зняту судимiсть за умиснi злочини;
-33- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Внести зміни до пункту шостого частини першої статті 9
Замінити слова "за умисні злочини" словами " (за винятком судимості за необережні злочини, які не є тяжкими" ).
Враховано.
Погодитись, але зберегти встановлений законопроектом термін обмеження залучення до охоронної діяльності зазначених працівників в один рік. Реалізація пропозиції поставила б цих працівників, які належним чином виконували службові обов'язки, у гірше становище, ніж осіб, передбачених у пункті 7 частини першої цієї ж статті.
6) засуджених, у тому числі судами інших країн, а також осіб, які мають непогашену чи не зняту судимість за умисні злочини;


-34- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Внести зміни до пункту шостого частини першої статті 9:
Слова " за умисні злочини " вилучити.
Відхилено
-35- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.6 ст.9 слова "за умисні злочини" вилучити.
Відхилено


48.
7) яких звiльнено з державної служби за вчинення дiй, передбачених статтями 1 i 5 Закону України "Про боротьбу з корупцiєю" чи за порушення Присяги державного службовця, суддiв, звiльнених з посади в порядку дисциплiнарного провадження за вчинення аморального проступку, не сумiсного iз зайняттям посади суддi, прокурора, працiвника мiлiцiї, iнших правоохоронних органiв, звiльнених з правоохоронних органiв в порядку дисциплiнарного стягнення, вiйськовослужбовцiв, звiльнених з вiйськової служби за службовою невiдповiднiстю в порядку дисциплiнарного стягнення, якщо з дня звiльнення не минув один рiк;
-36- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В пунктах 7) та 8) статті 9 Проекту слова "якщо з дня звільнення не минув один рік" виключити.
Відхилено.
Без достатніх підстав встановлює безстрокову заборону на професійну охоронну діяльність.

7) яких звільнено з державної служби за вчинення дій, передбачених статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" чи за порушення Присяги державного службовця, суддів, звільнених з посади в порядку дисциплінарного провадження за вчинення аморального проступку, не сумісного із зайняттям посади судді, прокурора, працівника міліції, інших правоохоронних органів, звільнених з правоохоронних органів в порядку дисциплінарного стягнення, військовослужбовців, звільнених з військової служби за службовою невідповідністю в порядку дисциплінарного стягнення, якщо з дня звільнення не минув один рік;
49.
8) яким анульованi лiцензiї на здiйснення будь-якого виду охоронної дiяльностi з пiдстав, передбачених законодавством, якщо з часу прийняття остаточного рiшення про анулювання лiцензiї не минув один рiк;
-37- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пунктах 8, 9 частини 1 статті 9 слово "законодавством" замінити словом "законом".
Відхилено.
Реалізація пропозиції звузить застосування повноважень Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 2-7 статті 116 Конституції України.
8) яким анульовані ліцензії на здійснення будь-якого виду охоронної діяльності з підстав, передбачених законодавством, якщо з часу прийняття остаточного рішення про анулювання ліцензії не минув один рік;


-38- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До пункту 8 частини 1 статті 9: Замість слів "не минув один рік" записати "не минуло п'ять років".
Відхилено
Без достатніх підстав встановлює довгострокову заборону на професійну охоронну діяльність.

50.
9) яким в установленому законодавством порядку заборонено займатися охоронною дiяльнiстю або роботою, пов'язаною з матерiальною вiдповiдальнiстю.


9) яким в установленому законодавством порядку заборонено займатися охоронною діяльністю або роботою, пов'язаною з матеріальною відповідальністю;


-39- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Доповнити частину першої статті 9 пунктом 10 такого змісту:
"10) колишнім працівникам органів внутрішніх справ та Ліцензійної палати України, які здійснювали безпосередній контроль за недержавною охоронною діяльністю, якщо з дня припинення ними цих функцій не минуло два роки "
Враховано
10) колишнім працівникам органів внутрішніх справ та Ліцензійної палати України, які здійснювали безпосередній контроль за недержавною охоронною діяльністю, якщо з дня припинення ними цих функцій не минув один рік.


-40- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До пункту 7 частини 1 статті 9: Замість слів "не минув один рік" записати "не минуло п'ять років".
Відхилено


51.
Не допускаються до виконання завдань iз здiйснення заходiв охорони та безпеки працiвники суб'єктiв охоронної дiяльностi, якi в установленому порядку не пройшли вiдповiдної пiдготовки, а також обов'язкової перiодичної перевiрки знань за займаною посадою та не мають вiдповiдних документiв на право участi у здiйсненнi заходiв охорони та безпеки.
-41- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із частини 2 статті 9 слова "в установленому порядку" вилучити.
Відхилено.
Не відповідає вимогам статті 21 Закону України "Про охорону праці" (щодо додержання встановленого прядку допущення до робіт з підвищеною небезпекою).
Не допускаються до виконання завдань із здійснення заходів охорони та безпеки працівники суб'єктів охоронної діяльності, які в установленому порядку не пройшли відповідної підготовки, а також обов'язкової періодичної перевірки знань та стану здоров'я за займаною посадою та не мають відповідних документів на право участі у здійсненні заходів охорони та безпеки.
52.
Iноземцi та особи без громадянства не можуть безпосередньо займатися охоронною дiяльнiстю, крiм випадкiв, обумовлених мiжнародними договорами України.
-42- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Доповнити наприкінці частину 3 статті 9 ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано
Іноземці та особи без громадянства не можуть безпосередньо займатися охоронною діяльністю, крім випадків, обумовлених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
53.
Порядок одержання вiдомостей про особу пiд час вирiшення питання про можливiсть її залучення до охоронної дiяльностi встановлюється законодавством України.
-43- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 4 статті 9 слова "законодавством України" замінити словом "законом".
Відхилено.
Звужує повноваження Кабінету Міністрів України, встановлені статтею 116 Конституції України (пункти 2-7).
Відомості про особу під час вирішення питання про можливість її залучення до охоронної діяльності одержуються відповідно до законодавства України.
54.
Р о з д i л II
ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДIЯЛЬНОСТI
-44- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
У частині другій статті 9 після слів "перевірки знань" доповнити словами "та стану здоров'я".
Враховано.
Р о з д і л II
ЗАСАДИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
55.
ГЛАВА 1. Заходи охорони та безпеки


ГЛАВА 1. Заходи охорони та безпеки
56.
Стаття 10. Заходи охорони та безпеки
-45- Чікал А.В. (Реєстр.картка №191)
Назву статті 10 звузити, оскільки вона повторює назву глави, що ставить під сумнів доцільність включення до цієї глави інших статей.
Враховано.
Викласти назву статті 10 у доопрацьованій редакції
Стаття 10. Забезпечення охорони майна та особистої безпеки фізичних осіб
57.
Охорона майна та забезпечення особистої безпеки фiзичних осiб забезпечується шляхом:


Охорона майна та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб забезпечується шляхом:
58.
органiзацiї охорони мiсць зберiгання майна, особистої охорони фiзичних осiб;


організації охорони місць зберігання майна, особистої охорони фізичних осіб;
59.
технiчного укрiплення мiсць зберiгання майна, постiйного або тимчасового перебування фiзичних осiб (будiвлi, вiдокремленi примiщення, територiї, (далi - об'єкти охорони) за рiшенням або згодою власникiв цих об'єктiв; здiйснення щодо цих об'єктiв заходiв фiзичного або технiчного контролю за станом їх екологiчної безпеки iз застосуванням пропускного чи внутрiшньооб'єктного пропускного режиму, встановленого власником, використанням iнженерно-технiчних засобiв охоронної сигналiзацiї та контролю за доступом, а також службових собак;
-46- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До абзацу 3 статті 10: Норма про "технічне укріплення місць... тимчасового перебування фізичних осіб" потребує уточнення. В іншому випадку недержавна охоронна служба може почати перегороджувати вулиці і площі. У зазначеній нормі має бути чітко обумовлені такі умови, щоб не допустити ущемлення прав інших громадян.
Відхилено.
Зміст абзацу третього статті 10 передбачає здійснення технічних заходів охорони за рішенням або з дозволу власників
технічного укріплення місць зберігання майна, постійного або тимчасового перебування фізичних осіб (будівлі, відокремлені приміщення, території, (далі - об'єкти охорони) за рішенням або згодою власників цих об'єктів; здійснення щодо цих об'єктів заходів фізичного або технічного контролю за станом їх екологічної безпеки із застосуванням пропускного чи внутрішньооб'єктного пропускного режиму, встановленого власником, використанням інженерно-технічних засобів охоронної сигналізації та контролю за доступом, а також службових собак;
60.
здiйснення заходiв фiзичної охорони;


здійснення заходів фізичної охорони;
61.
припинення очевидних протиправних дiй щодо об'єктiв охорони та фiзичних осiб шляхом здiйснення заходiв оперативного реагування на них.


припинення очевидних протиправних дій щодо об'єктів охорони та фізичних осіб шляхом здійснення заходів оперативного реагування на них.
62.
Стаття 11. Органiзацiя заходiв охорони та безпеки


Стаття 11. Організація заходів охорони та безпеки
63.
Органiзацiєю заходiв охорони та безпеки є дiяльнiсть з визначення умов та розроблення заходiв, необхiдних для забезпечення схоронностi майна на об'єктах охорони, особистої безпеки фiзичних осiб.
-47- Н.д.Іванов С.А. (Округ №3)
Доповнити Закон статтею 12 такого змісту:
"Припинення заходів охорони та безпеки
Припинення заходів та безпеки здійснюється відповідно договорів на охорону. При встановленні факту, що охороняєма особа скоїла злочин, або охороняємий об'єкт застосовувався для підготовки або скоєння злочину охоронні заходи припиняються негайно з передачею матеріалів в правоохоронні органи."
Враховано
Статтю 47 Закону доповнено абзацом п'ятим такого змісту:
"Суб'єкти охоронної діяльності мають право відмовляти в укладенні договорів на забезпечення особистої безпеки громадян, або в односторонньому порядку приймають їх на виконання за наявності достовірно встановлених юридичних фактів, передбачених пунктами 3, 5 і 6 частини першої статті 9 цього Закону."
Організації охорони місць зберігання майна, особистої охорони фізичних осіб є діяльність з визначення умов та розроблення заходів, необхідних для забезпечення схоронності майна на об'єктах охорони, особистої безпеки фізичних осіб.
64.
Стаття 12. Порядок органiзацiї та здiйснення заходiв охорони та безпеки


Стаття 12. Порядок організації та здійснення заходів охорони та безпеки
65.
Порядок органiзацiї та здiйснення заходiв охорони та безпеки встановлюється законодавством, що визначає повноваження суб'єктiв охоронної дiяльностi, а також цивiльно-правовими угодами.
-48- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із частини 1 статті 12 слова ", що визначає повноваження суб'єктів охоронної діяльності" вилучити.
Відхилено.
Це положення є керівним для визначення повноважень працівників в залежності від їх професійної діяльності у складі визначеного суб'єкта охоронної діяльності.
Недотримання встановленої, у тому числі розділом 5 цього законопроекту, вимог щодо змісту цивільно-правових угод на охорону у значній мірі у першу чергу захищає суб'єктів охоронної діяльності, що надають послуги на підставі договорів від звинувачень в самоуправних діях.
Порядок організації та здійснення заходів охорони та безпеки встановлюється законодавством, що визначає повноваження суб'єктів охоронної діяльності, а також цивільно-правовими угодами.
66.
Перелiк та обсяг заходiв охорони, достатнiх для забезпечення схоронностi майна, визначається його власником.


Перелік та обсяг заходів охорони, достатніх для забезпечення схоронності майна, визначається його власником.
67.
Перелiк та обсяг заходiв безпеки, достатнiх для забезпечення особистої безпеки фiзичної особи, визначаються:


Перелік та обсяг заходів безпеки, достатніх для забезпечення особистої безпеки фізичної особи, визначаються :
68.
стосовно громадян та засновникiв суб'єктiв охоронної дiяльностi - ними самостiйно;
-49- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До абзацу 2 частини 1 статті 12: Після слів "ними самостійно" додати: "... в межах, визначених законодавством, та за умови дотримання законних прав, інтересів, а також безпеки інших громадян".
Враховано

стосовно громадян та засновників суб'єктів охоронної діяльності - ними самостійно в межах, визначених законодавством, та за умови дотримання законних прав, інтересів, а також безпеки інших громадян;
69.
стосовно посадових осiб державних органiв та членiв їх сiмей - законодавством;


стосовно посадових осіб державних органів та членів їх сімей - законодавством;
70.
стосовно посадових осiб суб'єктiв недержавної охоронної дiяльностi - їх засновниками за згодою цих осiб;
-50- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До абзацу 4 частини 1 статті 12: Після слів "за згодою цих осіб" додати "... в межах, визначених законодавством, та за умови дотримання законних прав, інтересів, а також безпеки інших громадян".
Враховано

стосовно посадових осіб суб'єктів недержавної охоронної діяльності - їх засновниками за згодою цих осіб в межах, визначених законодавством, та за умови дотримання законних прав, інтересів, а також безпеки інших громадян.
71.
Порядок здiйснення заходiв охорони та безпеки у випадках, передбачених законодавством, повною мiрою або частково визначається цивiльно-правовими угодами, укладеними згiдно iз законодавством.
-51- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із частини 7 статті 12 слова ", укладеними згідно з законодавством" вилучити.
Враховано

Порядок здійснення заходів охорони та безпеки у випадках, передбачених законодавством, повною мірою або частково визначається цивільно-правовими угодами.
72.
Стаття 13. Технiчне укрiплення об'єктiв охорони


Стаття 13. Технічне укріплення об'єктів охорони
73.
Технiчним укрiпленням об'єктiв охорони, мiсць перебування фiзичних осiб є здiйснення iнженерно-технiчних заходiв по створенню умов, необхiдних для забезпечення схоронностi майна на цих об'єктах, особистої безпеки фiзичних осiб, шляхом унеможливлення несанкцiонованого власником проникнення (доступу) до них.


Технічним укріпленням об'єктів охорони, місць перебування фізичних осіб є здійснення інженерно-технічних заходів по створенню умов, необхідних для забезпечення схоронності майна на цих об'єктах, особистої безпеки фізичних осіб шляхом унеможливлення несанкціонованого власником проникнення (доступу) до них.
74.
Рiвень достатностi технiчного укрiплення об'єктiв охорони державної форми власностi визначається у порядку, встановленому Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.


Рівень достатності технічного укріплення об'єктів охорони державної форми власності визначається у порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.
75.
Стаття 14. Пропускний та внутрiшньооб'єктний пропускний режим


Стаття 14. Пропускний та внутрішньооб'єктний пропускний режим
76.
Пропускний та внутрiшньооб'єктний пропускний режим - це комплекс органiзацiйно - правових та iнженерно-технiчних заходiв, здiйснюваних працiвниками охорони з метою контролю за проникненням на об'єкт охорони, пересуванням по його територiї, а також залишенням його осiб, перемiщенням предметiв вiдповiдно до порядку, встановленого власником цього об'єкта.


Пропускний та внутрішньооб'єктний пропускний режим - це комплекс організаційно - правових та інженерно-технічних заходів, здійснюваних працівниками охорони з метою контролю за проникненням на об'єкт охорони, пересуванням по його території, а також залишенням його осіб, переміщенням предметів відповідно до порядку, встановленого власником цього об'єкта.
77.
Умови, пiдстави i правила встановлення власником об'єкта охорони пропускного та / або внутрiшньооб'єктного режиму затверджуються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Умови, підстави i правила встановлення власником об'єкта охорони пропускного та/або внутрішньооб'єктного режиму затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.
78.
Стаття 15. Використання iнженерно-технiчних засобiв охоронної сигналiзацiї та контролю за доступом


Стаття 15. Використання інженерно-технічних засобів охоронної сигналізації та контролю за доступом
79.
Iнженерно-технiчнi засоби охоронної сигналiзацiї та контролю за доступом вiдповiдно до їх технiчних характеристик i цiльового призначення використовуються пiд час здiйснення заходiв охорони та безпеки виключно для виявлення осiб, якi проникли (намагалися проникнути) на об'єкти охорони, пересуваються по них або залишають їх, у тому числi за дозволом їх власника.


Інженерно-технічні засоби охоронної сигналізації та контролю за доступом відповідно до їх технічних характеристик i цільового призначення використовуються під час здійснення заходів охорони та безпеки виключно для виявлення осіб, які проникли (намагалися проникнути) на об'єкти охорони, пересуваються по них або залишають їх, у тому числі за дозволом їх власника.


-52- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Доповнити статтю 15 частиною другою такого змісту:
"З метою контролю за станом схоронності визначеного власником майна може застосовуватися централізоване спостереження за роботою засобів охоронної (охоронно-пожежної) сигналізації, встановлених на об'єктах".
Враховано.
Функція спостереження є невід'ємною частиною забезпечення схоронності майна, що потребує як втаємничення так і спеціальної перевірки осіб, які залучені до цієї діяльності.
З метою контролю за станом схоронності визначеного власником майна може застосовуватися централізоване спостереження за роботою засобів охоронної (охоронно-пожежної) сигналізації, встановлених на об'єктах.
80.
Перелiк заходiв охорони та безпеки, здiйснюваних за допомогою iнженерно-технiчних засобiв охоронної сигналiзацiї та контролю за доступом, визначається у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Перелік заходів охорони та безпеки, здійснюваних за допомогою інженерно-технічних засобів охоронної сигналізації та контролю за доступом, визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
81.
Стаття 16. Використання службових собак


Стаття 16. Використання службових собак
82.
Службовi собаки, що пройшли вiдповiдне дресирування, використовуються пiд час та у мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки лише для виявлення осiб, якi без санкцiї власника проникли (намагалися проникнути) на об'єкти охорони, та виявлення зброї, бойових припасiв чи вибухових речовин.
-53- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Внести зміни до частини першої статті 16:
Слова "чи вибухових" замінити словами "вибухових чи інших небезпечних ".
Відхилено.
Слід реально оцінювати можливості дресирування та цільове використання службових собак в охоронній діяльності. Визначення "інших небезпечних" (речовин) викличе необхідність запровадження "безмірних" навчальних програм для службових собак та необґрунтовано обмежить їх застосування для охоронній діяльності.
Службові собаки, що пройшли відповідне дресирування, використовуються під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки лише для виявлення осіб, які без санкції власника проникли (намагалися проникнути) на об'єкти охорони, та виявлення зброї, бойових припасів чи вибухових речовин.


-54- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.1 ст.16 після слова "вибухових" доповнити словом "та інших речовин".
Відхилено


83.
Порядок пiдготовки працiвникiв охорони - кiнологiв iз службовими собаками та перевiрки з питань використання службових собак в охороннiй дiяльностi визначається в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Порядок підготовки працівників охорони - кінологів із службовими собаками та перевірки з питань використання службових собак в охоронній діяльності визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
84.
Порядок використання службових собак пiд час здiйснення заходiв охорони та безпеки встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Порядок використання службових собак під час здійснення заходів охорони та безпеки встановлюється Кабінетом Міністрів України.
85.
Стаття 17. Заходи фiзичної охорони об'єктiв охорони


Стаття 17. Заходи фізичної охорони об'єктів охорони
86.
Заходами фiзичної охорони об'єктiв охорони є безпосереднi дiї (заходи оперативного реагування) осiб з числа працiвникiв охорони за мiсцем знаходження об'єкта охорони, спрямованi на виявлення, запобiгання та припинення:


Заходами фізичної охорони об'єктів охорони є безпосередні дії (заходи оперативного реагування) осіб з числа працівників охорони за місцем знаходження об'єкта охорони, спрямовані на виявлення, запобігання та припинення:
87.
несанкцiонованих власником проникнень на об'єкт охорони (на територiю, в примiщення);
-55- Н.д.Іванов С.А. (Округ №3)
Статтю 17 доповнити абзацом:
"дій адміністрації об'єкта (щодо державної та колективної власності), спрямованих на послаблення рівня охорони об'єкту".
Відхилено.
Доповнення, що пропонується, є порушує право власника об'єкту самостійно визначати достатні обсяги охорони, передбачені статтею 4 Закону України "Про власність".
несанкціонованих власником проникнень на об'єкт охорони (на територію, в приміщення);
88.
перебування осiб, яким власник не надав вiдповiдних повноважень, на об'єктi охорони поза визначений власником час;


перебування осіб, яким власник не надав відповідних повноважень, на об'єкті охорони поза визначений власником час;
89.
протиправного заволодiння майном на об'єктi охорони шляхом крадiжок, грабежу, розбiйного нападу, шахрайства тощо;


протиправного заволодіння майном на об'єкті охорони шляхом крадіжки, грабежу, розбійного нападу, шахрайства тощо;
90.
протиправного використання майна на об'єктi охорони особами, яким власник не надав вiдповiдних повноважень;


протиправного використання майна на об'єкті охорони особами, яким власник не надав відповідних повноважень;
91.
завдання збиткiв майну шляхом його умисного пошкодження або знищення, протиправних посягань на особисту безпеку фiзичних осiб та належне їм майно особами, якi потрапили на об'єкт охорони в установленому порядку;


завдання збитків майну шляхом його умисного пошкодження або знищення, протиправних посягань на особисту безпеку фізичних осіб та належне їм майно особами, які потрапили на об'єкт охорони в установленому порядку;
92.
заподiяння майнової шкоди майну шляхом очевидних порушень технiки безпеки, належних умов зберiгання майна або внаслiдок стихiйного лиха, аварiй, катастроф та iнших надзвичайних подiй за вiдсутностi протиправних дiй щодо об'єктiв охорони.


заподіяння майнової шкоди власнику шляхом очевидних порушень техніки безпеки, належних умов зберігання майна або внаслідок стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій за відсутності протиправних дій щодо об'єктів охорони.
93.
Стаття 18. Заходи оперативного реагування працiвникiв охорони


Стаття 18. Заходи оперативного реагування працівників охорони
94.
Заходами оперативного реагування працiвникiв охорони на протиправнi дiї щодо майна та фiзичних осiб, або на подiї та обставини, що заподiюють (можуть заподiяти) майнову шкоду власникам, створюють очевидну загрозу особистiй безпецi фiзичних осiб, є невiдкладнi у найкоротший за органiзацiйними та технiчними можливостями строк дiї персоналу охоронних установ, починаючи з мiнiмально необхiдних, з визначення конкретного мiсця можливого вчинення правопорушення чи виникнення небезпечних обставин, їх iндивiдуалiзацiї, локалiзацiї, а у разi потреби - нейтралiзацiї протиправних дiй або iнших згубних для майна та\або фiзичних осiб наслiдкiв у межах наданих повноважень.


Заходами оперативного реагування працівників охорони на протиправні дії щодо майна та фізичних осіб, або на подiї та обставини, що заподіюють (можуть заподіяти) майнову шкоду власникам, створюють очевидну загрозу особистій безпеці фізичних осіб, є невідкладні у найкоротший за організаційними та технічними можливостями строк дії персоналу охоронних установ, починаючи з мінімально необхідних, з визначення конкретного місця можливого вчинення правопорушення чи виникнення небезпечних обставин, їх індивідуалізації, локалізації, а у разі потреби - нейтралізації протиправних дій або інших згубних для майна та\або фізичних осіб наслідків у межах наданих повноважень.
95.
Стаття 19. Припинення протиправних дiй щодо майна та фiзичних осiб


Стаття 19. Припинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб
96.
Припинення протиправних дiй щодо майна та фiзичних осiб здiйснюється уповноваженими працiвниками охорони виключно у мiсцях, у зв'язку та безпосередньо пiд час здiйснення цих дiй або вiдразу пiсля їх вчинення.


Припинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб здійснюється уповноваженими працівниками охорони виключно у місцях, у зв'язку та безпосередньо під час здійснення цих дій або відразу після їх вчинення.
97.
Передбаченi цим Законом заходи охорони та безпеки здiйснюються пiд час перевезення вантажiв та проїзду фiзичних осiб вiдповiдно до вимог законодавства, що реґламентує виробничу дiяльнiсть пiдприємств транспорту та зв'язку.


Передбачені цим Законом заходи охорони та безпеки здійснюються під час перевезення вантажів та проїзду фізичних осіб відповідно до вимог законодавства, що реґламентує виробничу діяльність підприємств транспорту та зв'язку.
98.
Припинення протиправних дiй щодо майна та фiзичних осiб здiйснюється з дотриманням вимог законодавства про необхiдну оборону, крайню необхiднiсть, затримання правопорушника.


Припинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб здійснюється з дотриманням вимог законодавства про необхідну оборону, крайню необхідність, затримання правопорушника.
99.
Заходи, якi забезпечують особисту безпеку фiзичної особи, можуть також здiйснюватися за умов i обставин, що не мiстять ознак протиправних дiй щодо цiєї фiзичної особи (негативний вплив дiї або наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, катастроф та iнших надзвичайних подiй, важких особистих обставин, нападу тварин, хворобливого стану тощо), але можуть створити безпосередню загрозу її життю та здоров'ю.
-56- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До частини 4 статті 19: Слово "тощо" вилучити, оскільки це створює умови для зловживань.
Відхилено
Напевно, можуть бути і інші обставини цього ряду.
Заходи, які забезпечують особисту безпеку фізичної особи, можуть також здійснюватися за умов i обставин, що не містять ознак протиправних дій щодо цієї фізичної особи (негативний вплив дії або наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф та інших надзвичайних подій, важких особистих обставин, нападу тварин, хворобливого стану тощо), але можуть створити безпосередню загрозу її життю та здоров'ю.
100.
Р о з д i л III
ОСНОВНI ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СУБ'ЄКТIВ ОХОРОННОЇ ДIЯЛЬНОСТI
-57- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У назві: Розділу III "Основні обов'язки та права суб'єктів охоронної діяльності";
слова "суб'єкти охоронної діяльності" замінити словами " працівники охорони".
Відхилено.
Пропозиція до заміни суб'єкта охоронної діяльності на "працівників охорони" у статтях 20, 27, 28, 40, 42 та 43 фактично нівелює різницю між правовим статусом та повноваженнями різних суб'єктів охоронної діяльності; безпідставно увільняє охоронні установи від юридичної відповідальності за дії їх працівників охорони.
Р о з д і л III
ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
101.
Стаття 20. Основнi обов'язки суб'єктiв охоронної дiяльностi пiд час та у мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки
-58- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У назві статті 20 "Основні обов'язки та права суб'єктів охоронної діяльності під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки" та у її тексті слова "суб'єкти охоронної діяльності" замінити словами " працівники охорони".
Відхилено.
Пропозиція до заміни суб'єкта охоронної діяльності на "працівників охорони" у статтях 20, 27, 28, 40, 42 та 43, визначеному частиною шостою статті 17 Конституції України спеціального порядку створення збройних формувань; нівелює різницю між правовим статусом та повноваженнями різних суб'єктів охоронної діяльності; безпідставно увільняє охоронні установи від юридичної відповідальності за дії їх працівників охорони.
Стаття 20. Основні обов'язки суб'єктів охоронної діяльності під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки
102.
Суб'єкти охоронної дiяльностi вiдповiдно до своїх завдань при здiйсненнi заходiв охорони та безпеки зобов'язанi:


Суб'єкти охоронної діяльності відповідно до своїх завдань при здійсненні заходів охорони та безпеки зобов'язані:
103.
1) забезпечувати цiлiснiсть об'єктiв охорони та схороннiсть майна, що на них зберiгаються;


1) забезпечувати цілісність об'єктів охорони та схоронність майна, що на них зберігається;
104.
2) забезпечувати особисту безпеку фiзичної особи, щодо якої здiйснюються заходи безпеки;


2) забезпечувати особисту безпеку фізичної особи, щодо якої здійснюються заходи безпеки;
105.
3) припиняти шляхом здiйснення заходiв оперативного реагування безпосереднi правопорушення проти майна та фiзичних осiб, щодо яких здiйснюються заходи охорони та безпеки;


3) припиняти шляхом здійснення заходів оперативного реагування безпосередні правопорушення проти майна та фізичних осіб, щодо яких здійснюються заходи охорони та безпеки;
106.
4) термiново повiдомляти вiдповiднi пiдроздiли пожежної охорони про виявлення пожеж i вживати заходiв до їх лiквiдацiї;


4) терміново повідомляти відповідні підрозділи пожежної охорони про виявлення пожеж і вживати заходів до їх ліквідації;
107.
5) припиняти в мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки незаконнi дiї осiб, що порушують режим роботи об'єктiв охорони або приватне життя фiзичних осiб;


5) припиняти в місцях здійснення заходів охорони та безпеки незаконні дії осіб, що порушують режим роботи об'єктів охорони або приватне життя фізичних осіб;
108.
6) зберiгати таємницю, що охороняється законом, конфiденцiйну iнформацiю про особу, а також конфiденцiйну iнформацiю про господарську дiяльнiсть засновника або замовника послуг на здiйснення заходiв охорони та безпеки, оголошену такою в установленому порядку, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв або обов'язкiв за угодами.
-59- Н.д.Іванов С.А. (Округ №3)
Доповнити статтю 20 пунктом 7 такого змісту:
"повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб та інших незаконних дій у місцях здійснення заходів охорони та безпеки".
Відхилено.
Обов'язок про повідомлення про подію, який передбачає покарання за його невиконання передбачений лише стосовно обмеженої кількості злочинів, передбачених статтею 187 Кримінального кодексу України.
6) зберігати таємницю, що охороняється законом, конфіденційну інформацію про особу, а також конфіденційну інформацію про господарську діяльність засновника або замовника послуг на здійснення заходів охорони та безпеки, оголошену такою в установленому порядку, що стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків або обов'язків за угодами.


-60- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 20 Проекту доповнити пунктом "7) неухильно дотримуватись Законів України, інших нормативно-правових актів щодо забезпечення прав і свобод людини".
Відхилено
в зв'язку з очевидністю цієї застороги.

109.
Стаття 21. Основнi права суб'єктiв охоронної дiяльностi пiд час та у мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки


Стаття 21. Основні права суб'єктів охоронної діяльності під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки
110.
Суб'єкти охоронної дiяльностi для виконання покладених на них обов'язкiв мають право:


Суб'єкти охоронної діяльності для виконання покладених на них обов'язків мають право:
111.
1) у мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки, у тому числi за угодами:


1) у місцях здійснення заходів охорони та безпеки, у тому числі за угодами:
112.
а) перевiряти у громадян документи, необхiднi для з'ясування питання про додержання правил, нагляд i контроль за виконанням яких в установленому порядку покладений на суб'єкта охоронної дiяльностi;
-61- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Викласти підпункт "а" пункту першого статті 21 у такій редакції:
"а) перевіряти перепустки, інші документи на право перебування на відповідній території чи входження у відповідні приміщення, а також документи на право винесення (внесення) певних предметів".
Відхилено.
Положення пп. "а" та "б" статті 21 більш широко та детально визначають основні права працівників охорони. Так, запропоновані зміни не передбачають права перевірки документів для встановлення підстав: проходу (проїзду) на об'єкт; ввезення (вивезення) матеріальних цінностей; огляду транспортних засобів; знаходження у відповідному приміщенні тощо.
а) перевіряти у громадян документи, необхідні для з'ясування питання про додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких в установленому порядку покладений на суб'єкта охоронної діяльності;


-62- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із підпункту "а" пункту 1 стаття 21 слова "в установленому порядку" вилучити.
Відхилено.
Надання повноважень на здійснення наглядових та контрольних функцій передбачено повноваженнями суб'єкта господарювання, умовами договорів на охорону, наказами про запровадження перепускного режиму, умовами колективних договорів, що передбачені статтею 4 Закону України "Про власність" статтями 14 та 15 Закону України "Про підприємства в Україні".

113.
б) перевiряти вiдповiднiсть матерiальних цiнностей, якi вивозяться за межi територiї об'єкта або ввозяться на територiю об'єкта, що охороняється, транспортним документам i здiйснювати огляд транспортних засобiв, якi цi цiнностi перевозять;
-63- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.6 ст.21 після слова "документам" доповнити реченням "і у випадку їх невідповідності" і далі за текстом.
Відхилено
Позбавлення права звірювати майно, яке вивозиться з охоронюваної території на відповідність супроводжувальним документам, фактично позбавляє реальної можливості забезпечення схоронності майна.
б) перевіряти відповідність матеріальних цінностей, які вивозяться за межі території об'єкта або ввозяться на територію об'єкта, що охороняється, транспортним документам і здійснювати огляд транспортних засобів, які ці цінності перевозять;
114.
в) вимагати вiд громадян припинення протиправних дiй, що:


в) вимагати від громадян припинення протиправних дій, що:
115.
порушують права власникiв майна, оголошенi в установленому порядку режими функцiонування об'єктiв охорони;


порушують права власників майна, оголошені в установленому порядку режими функціонування об'єктів охорони;
116.
створюють загрозу особистiй безпецi фiзичних осiб, щодо яких здiйснюються заходи безпеки, та iнших громадян;


створюють загрозу особистій безпеці фізичних осіб, щодо яких здійснюються заходи безпеки, та інших громадян;
117.
перешкоджають здiйсненню повноважень працiвникiв суб'єктiв охоронної дiяльностi;


перешкоджають здійсненню повноважень працівників суб'єктів охоронної діяльності;
118.
г) затримувати i доставляти до службових примiщень суб'єкта охоронної дiяльностi осiб, якi без належних пiдстав перебувають на територiї об'єкта охорони, для встановлення їх особи. У разi потреби передавати таких осiб до вiдповiдного правоохоронного органу для прийняття рiшення;
-64- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Внести зміни до підпункту "г" пункту першого статті 21:
Слова "у разі потреби" замінити словами "при наявності підстав, передбачених законом".
Враховано

г) затримувати і доставляти до службових приміщень суб'єкта охоронної діяльності осіб, які без належних підстав перебувають на території об'єкта охорони, для встановлення їх особи. При наявності підстав, передбачених законом, передавати таких осіб до відповідного правоохоронного органу для прийняття рішення;
119.
д) повiдомляти вiдповiднi правоохороннi органи про вчинення протиправних дiй щодо майна та фiзичних осiб та iнших незаконних дiй у мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки;120.
е) проводити вiдкрито кiно-, вiдео-, фотозйомку i звукозапис подiй як допомiжний засiб запобiгання протиправним дiям та розкриття правопорушень;


д) проводити відкрито кіно-, відео-, фотозйомку і звукозапис подій як допоміжний засіб запобігання протиправним діям та розкриття правопорушень.
121.
2) затримувати i негайно передавати до органiв внутрiшнiх справ осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину, а також осiб, якi виявили непокору законнiй вимозi працiвникiв охорони у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв або обов'язкiв за угодами;
-65 Чікал А.В.(Реєстр. картка №191)
Доповнити пункт другий статті 21:
Після слів "які виявили" доповнити словом "злісну" (непокору) і далі за текстом.
Враховано,
як таке, що відповідає нормам законодавства (статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
2) затримувати і негайно передавати до органів внутрішніх справ осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також осіб, які виявили злісну непокору законній вимозі працівників охорони у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків або обов'язків за угодами;


-66- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До п. 2 статті 21: Доповнити п.3 перед словами "непокору законній вимозі" словом "злісну".
Враховано


122.
3) одержувати на письмовий запит у встановленому порядку вiд пiдприємств, установ i органiзацiй вiдомостi, необхiднi для здiйснення заходiв охорони та безпеки;


3) одержувати на письмовий запит у встановленому порядку від підприємств, установ і організацій відомості, необхідні для здійснення заходів охорони та безпеки;
123.
4) тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян, рух транспорту на окремi дiлянки мiсцевостi i об'єкти, що охороняються, з метою забезпечення оголошеного в установленому порядку власниками режиму охорони об'єктiв та\або здiйснення заходiв безпеки щодо фiзичних осiб.
-67- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До п. 4 статті 21: Доповнити словами "у випадках, визначених законодавством, і за умови дотримання законних прав, інтересів, безпеки інших громадян." і далі за текстом.
-68- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В п.4 ст.21 слова "на окремі" замінити словами "ретельні /або спеціальні/" і далі за текстом.
Враховано


Відхилено
4) тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян, рух транспорту на окремі ділянки місцевості і об'єкти, що охороняються, у випадках, визначених законодавством, і за умови дотримання законних прав, інтересів, безпеки інших громадян, з метою забезпечення оголошеного в установленому порядку власниками режиму охорони об'єктів та\або здійснення заходів безпеки щодо фізичних осіб.
124.
Роздiл IV
СУБ'ЄКТИ ОХОРОННОЇ ДIЯЛЬНОСТI


Р о з д i л IV
СУБ'ЄКТИ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
125.
ГЛАВА 1. Державна служба охорони при Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України


ГЛАВА 1. Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ України
126.
Cтаття 22. Державна служба охорони при Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України
-69- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 22 звузити, оскільки вона повторює назву глави, що ставить під сумнів доцільність включення до цієї глави інших статей.
Враховано.
Назва статті 22 доопрацьована у відповідності з назвами статей 31 та 41 законопроекту (про інших суб'єктів охоронної діяльності).
Cтаття 22. Правовий статус Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України
127.
Державна служба охорони при Мiнiстерствi внутрiшнiх справ України (далi - Державна служба охорони) є державною установою - суб'єктом господарювання, створеною для здiйснення на договiрних засадах заходiв охорони та безпеки у галузi охорони об'єктiв та майна, вантажiв, а також грошових знакiв i цiнних паперiв та iнших цiнностей, що перевозяться, iнкасацiї в мiсцях, не охоплених централiзованою службою iнкасацiї i перевезень цiнностей Нацiонального банку України, забезпечення особистої безпеки фiзичних осiб.


Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ України (далі - Державна служба охорони) є державною установою - суб'єктом господарювання, створеною для здійснення на договірних засадах заходів охорони та безпеки у галузі охорони об'єктів та майна, вантажів, а також грошових знаків і цінних паперів та інших цінностей, що перевозяться, інкасації в місцях, не охоплених централізованою службою інкасації і перевезень цінностей Національного банку України, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб.
128.
Державна служба охорони разом з усiма своїми пiдроздiлами становить єдину державну централiзовану систему, пiдпорядковану Мiнiстру внутрiшнiх справ України, у складi її керiвного органу - Головного управлiння Державної служби охорони, агентств в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, та пiдпорядкованих їм бюро Державної служби охорони в мiстах, пiдроздiлiв на окремих об'єктах, iнших пiдроздiлiв, а також навчальних закладiв пiдготовки особового складу.
-70- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Викласти частину другу статті 22 у такій редакції:
"Державна служба охорони разом з усіма своїми установами та підрозділами становить єдину державну централізовану систему, що очолюється Центральним агентством Державної служби охорони, підпорядкованому Міністру внутрішніх справ України".
Враховано.
Автором законопроекту запропоновано оновлену назву керівного органу управління Державної служби охорони - Центральне агентство, як установи, основним змістом діяльності якої є надання охоронних послуг за замовленнями (на підставі цивільно-правових угод). Цьому органу управління визначені повноваження визначати організаційну форму підпорядкованих установ і підрозділів на підставі Класифікатора.
Державна служба охорони разом з усіма своїми установами та підрозділами становить єдину централізовану систему, що очолюється Центральним агентством Державної служби охорони, підпорядкованим Міністру внутрішніх справ України.
129.
Головне управлiння Державної служби охорони є юридичною особою, має самостiйний баланс та розрахунки в установах банкiв, штамп, печатку i бланки iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Положення про Головне управлiння Державної служби охорони затверджується Мiнiстром внутрiшнiх справ України.
-71- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Викласти частину третю статті 22 у такій редакції:
"Центральне агентство Державної служби охорони є юридичною особою, має самостійний баланс та рахунки в установах банків, штамп, печатку і бланки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Положення про Центральне агентство Державної служби охорони затверджується Міністром внутрішніх справ України".
Враховано
Центральне агентство Державної служби охорони є юридичною особою, має самостійний баланс та рахунки в установах банків, штамп, печатку і бланки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Положення про Центральне агентство Державної служби охорони затверджується Міністром внутрішніх справ України.


-72- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині 3 статті 22 слово "розрахунки" замінити словом "рахунки".
Враховано.
Усунута технічна помилка.

130.
Установам та пiдроздiлам, що створенi у складi Державної служби охорони, може бути надано статус юридичної особи у вiдповiдностi з положеннями про них, що затверджуються Головним управлiнням Державної служби охорони.
-73- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Викласти частину четверту статті 22 у такій редакції:
"Установам та підрозділам, що створені у складі Державної служби охорони, може бути надано статус юридичної особи у відповідності з положеннями про них, що затверджуються Центральним агентством Державної служби охорони, яке визначає порядок володіння, користування і розпорядження майном та коштами Державної служби охорони відповідно до законодавства".
Враховано
Установам та підрозділам, що створені у складі Державної служби охорони, може бути надано статус юридичної особи у відповідності з положеннями про них, що затверджуються Центральним агентством Державної служби охорони, яке визначає порядок володіння, користування і розпорядження майном та коштами Державної служби охорони відповідно до законодавства.


-74- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Доповнити статтю 22 частиною п'ятою такого змісту:
"Управління, відділи, відділення Державної служби охорони при виконані покладених на них завдань оперативно підпорядковуються керівникам відповідних органів внутрішніх справ ".
Відхилено,
як таке, що:
не у повній мірі передбачає можливі організаційні форми діяльності установ та підрозділів у складі Державної служби охорони;
створює стан їх "потрійної" (галузева, місцевій владі та органам внутрішніх справ;
не відповідає службовій компетенції керівників територіальних органів внутрішніх справ (виникнення прав та обов'язків ДСО на підставі цивільно-правових угод; юридична відповідальність ДСО за невиконання угод з охорони; оподаткування охоронної діяльності ДСО; ціноутворення; антимонопольне регулювання; здійснення державного охоронного нагляду; виробнича діяльність у галузі проектування, промислового освоєння, впровадження технічних засобів охорони, інших технічних засобів зміцнення охорони тощо.

131.
Стаття 23. Участь мiлiцiї охорони у виконаннi завдань Державної служби охорони


Стаття 23. Участь міліції охорони у виконанні завдань Державної служби охорони
132.
Для здiйснення Державною службою охорони заходiв охорони та безпеки залучається мiлiцiя охорони у порядку, визначеному Мiнiстром внутрiшнiх справ України.
-75- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Викласти частину першу статті 23 у такій редакції:
"Міліція охорони, що утримується за рахунок коштів Державної служби охорони, залучається для здійснення Державною службою охорони заходів з охорони та безпеки у порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України " .
Враховано
Міліція охорони, що утримується за рахунок коштів Державної служби охорони, залучається для здійснення Державною службою охорони заходів з охорони та безпеки у порядку, визначеному Міністром внутрішніх справ України.
133.
Пiд час здiйснення заходiв охорони та безпеки особи рядового i начальницького складу мiлiцiї охорони керуються Законом України "Про мiлiцiю", цим Законом, iншими законами та нормативно-правовими актами.


Під час здійснення заходів охорони та безпеки особи рядового і начальницького складу міліції охорони керуються Законом України "Про міліцію", цим Законом, іншими законами, а також виданими на їх виконання нормативно-правовими актами.
134.
Стаття 24. Об'єкти, що пiдлягають обов'язковiй охоронi Державною службою охорони


Стаття 24. Об'єкти, що підлягають обов'язковій охороні Державною службою охорони
135.
Перелiк об'єктiв, що пiдлягають обов'язковiй охоронi Державною службою охорони, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні Державною службою охорони, визначається Кабінетом Міністрів України.
136.
Стаття 25. Утримання Державної служби охорони


Стаття 25. Утримання Державної служби охорони
137.
Державна служба охорони дiє на засадах госпрозрахунку i утримується за рахунок коштiв, одержаних її пiдроздiлами за органiзацiю i здiйснення заходiв охорони та безпеки за угодами, укладеними вiдповiдно до законодавства.
-76- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 1 статті 25 викласти в такій редакції: "Державна служба охорони частково утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, а частково - за рахунок коштів, одержаних її підрозділами за організацію і здійснення заходів охорони та безпеки за укладеними договорами".
Відхилено.
Стороною в угодах на охорону об'єктів державної власності є не Кабінет Міністрів України (пункт 6 статті 116 Конституції України), а відповідний орган виконавчої влади, що використовує бюджетні кошти визначені для нього за кошторисом.
Державна служба охорони діє на засадах госпрозрахунку і утримується за рахунок коштів, одержаних її установами та підрозділами за організацію і здійснення заходів охорони та безпеки за угодами, укладеними відповідно до законодавства.
138.
Вартiсть заходiв охорони та безпеки визначається виходячи з принципiв самоокупностi та застосування вiльних цiн.
-77- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
Антимонопольний комітет України, Державна служба охорони.
Частину другу статті 25 законопроекту (про принципи визначення вартості заходів охорони та безпеки ДСО) - вилучити.
Враховано.


-78- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 статті 25 викласти в такій редакції: "Вартість заходів охорони та безпеки за угодами визначається із застосуванням принципу вільних цін".
Відхилено.
Питання щодо цін (тарифів) на послуги повністю визначено у частині 3 статті 6. Відхиленням уникнуто дублювання.-79- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Доповнити статтю 25 частиною третьою такого змісту:
"Кошти податку на прибуток та податку на додану вартість послуг установ та підрозділів Державної служби охорони щороку перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються на фінансування потреб Міністерства внутрішніх справ України".
Враховано
Кошти податку на прибуток та податку на додану вартість послуг установ та підрозділів Державної служби охорони щороку зараховуються на окремий субрахунок єдиного казначейського Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування потреб Міністерства внутрішніх справ України.-80- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Доповнити статтю 25 частиною третьою такого змісту:
"Кошти податку на прибуток підрозділів Державної служби охорони щороку перераховуються до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовуються на фінансування потреб Міністерства внутрішніх справ України".
Враховано-81- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Викласти частину другу статті 25 у такій редакції:
"Всі ціни (тарифи), на надані Державною службою охорони послуги підлягають державному регулюванню".
Відхилено.
ДСО перебуває на самозабезпеченні, придбаваючи абсолютно всі предмети МТЗ за ринковими цінами в умовах їх вільного ціноутворення.

139.
Суми перевищення доходiв над витратами Державної служби охорони спрямовуються на поточне матерiально - технiчне та фiнансово-господарське забезпечення службової дiяльностi, її вiдтворення на майбутнє та здiйснення заходiв соцiального захисту її працiвникiв.
-82- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Викласти в такій редакції:
"Кошти, утворені за рахунок доходів від господарської діяльності, та майно, придбане на підставах, передбачених законодавством, закріплюється за Державною службою охорони на праві повного господарського відання. Суми перевищення доходів над витратами Державної служби охорони спрямовуються на вдосконалення її службової діяльності та її матеріально-технічного та фінансово-господарське забезпечення, здійснення заходів соціального захисту її працівників."
Враховано
Кошти, утворені за рахунок доходів від господарської діяльності, та майно, придбане на підставах, передбачених законодавством, належать Державній службі охорони на праві повного господарського відання. Суми перевищення доходів над витратами Державної служби охорони спрямовуються на вдосконалення її службової діяльності та її матеріально-технічне та фінансово-господарське забезпечення, здійснення заходів соціального захисту її працівників.


-83- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Внести зміни до частини третьої статті 25:
Після слів "Державної служби охорони" доповнити словами "після сплати відповідних податків, зборів та інших обов'язкових платежів".
Відхилено.
Відхилити як некоректну по відношенню до Державної служби охорони. ДСО є платником усіх податків та загальнобов'язкових зборів, які щорічно (так, за 1998 - 2000 рр.) сплачує до Державного та місцевих бюджетів, відповідних державних фондів на суму до 120 млн. грн.-84- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.3 ст.2 після слів "над витратами" доповнити словами "після всіх обов'язкових платежів" і далі за текстом.
Відхилено.
Див. П.83 зауважень

140.
Крiм заходiв по матерiально-технiчному та фiнансово-господарському забезпеченню службової дiяльностi, Державна служба охорони за рахунок власних коштiв:
-85- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Доповнити частину 4 статті 25 після слів "охорони за рахунок" словами "коштів Державного бюджету та".
Відхилено.
ДСО не отримує бюджетне фінансування. Пропозиція потребує наявності захищеної статті у Державному бюджеті.
Крім заходів по матеріально-технічному та фінансово-господарському забезпеченню службової діяльності, Державна служба охорони за рахунок власних коштів:
141.
запобiгає скоєнню злочинiв та адмiнiстративних правопорушень та припиняє їх у громадських мiсцях за мiсцем виконання службових обов'язкiв;


зaпобігає скоєнню злочинів та адміністративних правопорушень та припиняє їх у громадських місцях за місцем виконання службових обов'язків;
142.
iнспектує дiяльнiсть вiдомчої охорони державних пiдприємств, установ, органiзацiй та вносить до Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерств i вiдомств, органiв мiсцевого державної адмiнiстрацiї, мiсцевого та реґіонального самоврядування пропозицiї про усунення причин та умов, що сприяють розкраданню державного майна;
-86- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Замінити у тексті підпункту 2 частини 4 стаття 25 слова "органів місцевого державної адміністрації, місцевого" словами "місцевих державних адміністрацій, органів місцевого".
Враховано
інспектує діяльність відомчої охорони державних підприємств, установ, організацій та вносить до Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування пропозиції про усунення причин та умов, що сприяють розкраданню державного майна;
143.
приймає участь в розробцi та здiйсненнi заходiв щодо реалiзацiї єдиної на територiї України концепцiї охорони об'єктiв усiх форм власностi;


приймає участь в розробці та здійсненні заходів щодо реалізації єдиної на території України концепції охорони об'єктів усіх форм власності;
144.
розробляє основнi вимоги до захисту об'єктiв усiх форм власностi вiд злочинних посягань, типовi договори i вимоги до технiчної укрiпленностi та оснащення засобами охоронної сигналiзацiї об'єктiв державної та iнших форм власностi, iнструкцiї, технiчнi умови, iншi нормативно-методичнi акти, що реґламентують виконання охоронних функцiй;
-87- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити із підпункту 4 частини 4 статті 25 слова "державної та інших форм власності", слова "нормативно-методичні акти" замінити словами "нормативні акти та методичні матеріали".
Відхилено.
Редакція законопроекту відповідає узагальненому визначенню документів щодо технології робіт, які можуть мати обов'язковий або рекомендаційних характер.
розробляє основні вимоги до захисту об'єктів усіх форм власності від злочинних посягань, типові договори і вимоги до технічної укріпленності та оснащення засобами охоронної сигналізації об'єктів державної та інших форм власності, інструкції, технічні умови, інші нормативно - методичні акти, що реґламентують виконання охоронних функцій;
145.
забезпечує проведення єдиної технiчної полiтики з розробки, проектування систем i технiчних засобiв забезпечення особистої та майнової безпеки (охоронної, охоронно-пожежної та тривожної сигналiзацiї, технiчного захисту, контролю доступу та охоронного телебачення), їх промислового освоєння i виробництва, здiйснення контролю за якiстю цих технiчних засобiв та систем, їх впровадженням, тактикою використання та обслуговуванням;
-88- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Пропонується виключити з частини четвертої статті 25 абзаци 5 (нормотворчість), 6 (єдина технічна політика), 9 (ліцензування).
-89- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину п'яту вилучити.
Відхилено.
Взамін не визначений орган, який би здійснював ці функції державного управління у галузі охорони.
Відхилено.
Для обмеження прав ДСО створювати суб'єкти господарювання у галузі охорони підстав не вбачається.
забезпечує проведення єдиної технічної політики з розробки, проектування систем і технічних засобів забезпечення особистої та майнової безпеки (охоронної, охоронно-пожежної та тривожної сигналізації, технічного захисту, контролю доступу та охоронного телебачення), їх промислового освоєння і виробництва, здійснення контролю за якістю цих технічних засобів та систем, їх впровадженням, тактикою використання та обслуговуванням;


-90- Н.д.Іванов С.А. (Округ №3)
Частину п'яту статті 25 після слів "та виконання функцій охорони" доповнити словами:
"утримувати училища з підготовки та перепідготовки кадрів, здійснювати на договірних засадах навчання працівників підприємств, організацій та установ, у тому числі зарубіжних, що займаються охороною, монтажем та обслуговуванням засобів охоронної сигналізації".
Відхилено.
Наявна редакція Закону є редакційно більш досконалою.

146.
приймає участь у розробленнi стандартiв на засоби охоронної сигналiзацiї з урахуванням мiжнародних вимог i норм, розвиває мiжнародне спiвробiтництво у галузi стандартизацiї засобiв охоронної сигналiзацiї, а також спiвробiтництво з вiтчизняними та iноземними пiдприємствами та фiрмами у галузi спiльної розробки, виробництва, монтажу та обслуговування вказаних засобiв;


приймає участь у розробленні стандартів на засоби охоронної сигналізації з урахуванням міжнародних вимог і норм, розвиває міжнародне співробітництво у галузі стандартизації засобів охоронної сигналізації, а також співробітництво з вітчизняними та іноземними підприємствами та фірмами у галузі спільної розробки, виробництва, монтажу та обслуговування вказаних засобів;
147.
проектує та здiйснює будiвництво каналiв зв'язку для органiзацiї централiзованої охорони, у тому числi у межах лiмiтiв капiтальних вкладень i обсягiв будiвельно-монтажних робiт, якi надаються для цього вiдповiдними органами;
-91- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Пропонується викласти абзац сьомий частини четвертої в такій редакції:
"розвиває міжнародне співробітництво у галузі стандартизації засобів охоронної сигналізації".
Відхилено.
Зміст пропозиції віднесений до спеціальної компетенції Держстандарту України.
проектує та здійснює будівництво каналів зв'язку для організації централізованої охорони, у тому числі у межах лімітів капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних робіт, які надаються для цього відповідними органами;
148.
контролює в установленому Мiнiстерством внутрiшнiх справ України порядку дiяльнiсть суб'єктiв недержавної охоронної дiяльностi - суб'єктiв пiдприємництва з надання охоронних послуг, що пiдлягають лiцензуванню, роботу служб охорони недержавних пiдприємств i органiзацiй.
-92- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
Антимонопольний комітет України, Державна служба охорони.
Абзац дев'ятий частини четвертої статті 25 ( про повноваження ДСО здійснювати контроль за недержавною охоронною діяльністю, що підлягає ліцензуванню, та роботою служб охорони - вилучити.

Враховано

здійснює особисте обов'язкове страхування своїх працівників, які безпосередньо виконують функції з організації та здійснення заходів охорони та безпеки, страхування належного їй майна, цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією службових транспортних засобів, та комерційного ризику невиконання зобов'язань за укладеними цивільно-правовими угодами з віднесенням сум на валові витрати, а також може здійснювати особисте страхування спеціалістів, управлінського та обслуговуючого персоналу від нещасних випадків, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.
149.
Державна служба охорони має право в установленому порядку створювати пiдприємства, установи та органiзацiї, в тому числi спiльнi, дiяльнiсть яких пов'язана iз забезпеченням та виконанням функцiй охорони.
-93- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пропонується виключити частину п'яту статті 25.
Відхилено.
Пропонується безпідставно скасувати повноваження ДСО у порівнянні з іншими суб'єктами господарювання.
Державна служба охорони має право в установленому порядку створювати підприємства, установи та організації, в тому числі спільні, діяльність яких пов'язана із забезпеченням та виконанням функцій охорони.
150.
Стаття 26. Облiк i звiтнiсть


Стаття 26. Облік і звітність
151.
Державна служба охорони здiйснює бухгалтерський облiк i статистичну звiтнiсть у порядку, встановленому законодавством України. Вимога iншої звiтностi, не встановленої законодавством України, забороняється.
-94- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
(Друге) речення статті 26 "Вимога іншої звітності, не встановленої законодавством України, забороняється" - вилучити.
Відхилено.
Зміст статті 26 законопроекту дозволяє сконцентрувати діяльність ДСО на вирішенні доручених завдань, у той же час законодавчо визначені повноваження органів влади та управління щодо отримання необхідної інформації не порушуються.
Державна служба охорони здійснює бухгалтерський облік і статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України. Вимога іншої звітності, не встановленої законодавством України, забороняється.
152.
Стаття 27. Обов'язки Державної служби охорони пiд час здiйснення заходiв охорони та безпеки
-95- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У назві та тексті статті 27 "Обов'язки Державної служби охорони під час здійснення заходів охорони та безпеки" слова "суб'єкти охоронної діяльності" замінити словами "працівники охорони"
Відхилено.
Пропозиція до заміни суб'єкта охоронної діяльності на "працівників охорони" у статтях 20, 27, 28, 40, 42 та 43 фактично нівелює різницю між правовим статусом та повноваженнями різних суб'єктів охоронної діяльності; безпідставно увільняє охоронні установи від юридичної відповідальності за дії їх працівників охорони.
Стаття 27. Обов'язки Державної служби охорони під час здійснення заходів охорони та безпеки
153.
Державна служба охорони вiдповiдно до своїх завдань при здiйсненнi заходiв охорони та безпеки, крiм виконання обов'язкiв, передбачених статтею 20 цього Закону, зобов'язана:


Державна служба охорони відповідно до своїх завдань при здійсненні заходів охорони та безпеки, крім виконання обов'язків, передбачених статтею 20 цього Закону, зобов'язана:
154.
1) визначати за погодженням iз замовниками послуг охорони та безпеки вид охорони;


1) визначати за погодженням із замовниками послуг охорони та безпеки вид охорони;
155.
2) припиняти в мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки незаконнi дiї осiб, що безпосередньо створюють загрозу громадськiй безпецi, життю та здоров'ю громадян;


2) припиняти в місцях здійснення заходів охорони та безпеки незаконні дії осіб, що безпосередньо створюють загрозу громадській безпеці, життю та здоров'ю громадян;
156.
3) негайно повiдомляти вiдповiднi правоохороннi органи про вчинення протиправних дiй щодо майна та фiзичних осiб та iнших незаконних дiй у мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки;


3) негайно повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб та інших незаконних дій у місцях здійснення заходів охорони та безпеки;
157.
4) забезпечувати недоторканнiсть мiсця вчинення протиправних дiй щодо майна та фiзичних осiб до прибуття представникiв правоохоронних органiв;


4) забезпечувати недоторканність місця вчинення протиправних дій щодо майна та фізичних осіб до прибуття представників правоохоронних органів;
158.
5) взаємодiяти з посадовими особами правоохоронних органiв, органiв виконавчої влади та iнших державних органiв;
-96- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Замінити у пункті 5 частини 1 стаття 27 слова "виконавчої влади та інших державних органів" словами "державної влади та місцевого самоврядування".
Враховано
5) взаємодіяти з посадовими особами правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування;
159.
6) зберiгати державну та iншу таємницю, що охороняється законом, конфiденцiйну iнформацiю про особу, а також вiдомостi, одержанi пiд час виконання обов'язкiв за угодами.
-97- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Доповнити статтю 27 пунктом 7 такого змісту:
"7) захищати життя, здоров(я і права громадян, інтереси і власність держави, навіть якщо вони безпосередньо не пов'язані з об'єктом охорони ".
Відхилено.
Зазначені пропозиції передбачені у пункті першому та пункті третьому частини першої статті 51 законопроекту, що відповідають вимогам законодавства про необхідну оборону.
6) зберігати державну та іншу таємницю, що охороняється законом, конфіденційну інформацію про особу, а також відомості, одержані під час виконання обов'язків за угодами.
160.
Стаття 28. Права Державної служби охорони пiд час здiйснення заходiв охорони та безпеки
-98- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У назві та тексті статті 28 " Права Державної служби охорони під час здійснення заходів охорони та безпеки" слова "суб'єкти охоронної діяльності" замінити словами " працівники охорони".
Відхилено
Пропозиція до заміни суб'єкта охоронної діяльності на "працівників охорони" у статтях 20, 27, 28, 40, 42 та 43 фактично нівелює різницю між правовим статусом та повноваженнями різних суб'єктів охоронної діяльності; безпідставно увільняє охоронні установи від юридичної відповідальності за дії їх працівників охорони.
Стаття 28. Права Державної служби охорони під час здійснення заходів охорони та безпеки
161.
Державна служба охорони для виконання покладених на неї обов'язкiв, крiм прав, передбачених статтями 16 та 21 цього Закону, має право:


Державна служба охорони для виконання покладених на неї обов'язків, крім прав, передбачених статтею 21 цього Закону, має право:
162.
1) у мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки за угодами:


1) у місцях здійснення заходів охорони та безпеки за угодами:
163.
а) проводити в установленому законодавством порядку з метою запобiгання розкраданню майна особистий огляд громадян, якi перебувають у примiщеннi або на територiї об'єкта, що охороняється, а також огляд речей, що знаходяться при них, та тимчасово вилучати документи i предмети, якi можуть бути речовими доказами вчинення правопорушень або використанi на шкоду здоров'ю громадян;
-99- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із підпункту "а" пункту 1 частини 1 стаття 28 вилучити текст "в установленому законодавством порядку".-100- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пп. а/ п.1 ст.28 після слів "огляд громадян" доповнити реченням "тільки шляхом застосування технічних засобів" і далі за текстом.
Відхилено.
Оскільки дана норма Закону є нормою прямої дії, з метою захисту прав громадян від самовільних дій працівників охорони, передбачене посилання на спеціальний порядок провадження особистого огляду.
Відхилено.
Не відповідає вимогам статті 106 Кримінально-процесуального кодексу України та статей 263,264 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо законних підстав для здійснення затримання та особистого огляду.
а) проводити в установленому законодавством порядку з метою запобігання розкраданню майна особистий огляд громадян, які перебувають у приміщенні або на території об'єкта, що охороняється, або поблизу нього за наявності законних підстав для затримання осіб, які скоїли правопорушення безпосередньо на території охороняємого об'єкта, також огляд речей, що знаходяться при них, та тимчасово вилучати документи і предмети, які можуть бути речовими доказами вчинення правопорушень або використані на шкоду здоров'ю громадян;
164.
б) вимагати вiд громадян i службових осiб припинення протиправних дiй, що:
-101- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Викласти підпункт "б" пункту 1 частини 1 стаття 29 у такій редакції:
" б) вимагати від громадян, у тому числі й від службових осіб, припинення протиправних дій".
Відхилено.
Згідно з статтями 10 та 26 ЦК УРСР правоздатність громадянина та службової особи (як представника юридичної особи) є різною. Щодо "протиправних дій", то не всі вони у місці здійснення заходів охорони: по-перше можуть мати спрямування проти об'єкта охорони, а по-друге, об'єктивно не можуть бути визначені працівником охорони як протиправні.
б) вимагати від громадян і службових осіб припинення протиправних дій, що:


-102- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Внести зміни до підпункту "б" пункту першого статті 28:
Підпункт "б" пункту першого статті 28 - виключити
Відхилено.
Вимога щодо припинення правопорушень є формою впливу на порушників, що надає змогу (у разі добросовісної помилки, несвідомої поведінки тощо) уникнути більш жорстких заходів впливу на порушників правил, положень, контроль за додержанням яких в установленому порядку покладений на працівників охорони.

165.
порушують оголошенi в установленому порядку режими функцiонування об'єкта охорони або спецiальної зони охорони (безпеки);


порушують оголошені в установленому порядку режими функціонування об'єкта охорони або спеціальної зони охорони (безпеки);
166.
перешкоджають здiйсненню повноважень працiвникiв Державної служби охорони або уповноважених посадових осiб органiв виконавчої влади, правоохоронних та iнших державних органiв пiд час виконання ними службових обов'язкiв, у тому числi обов'язкiв по охоронi правопорядку;


перешкоджають здійсненню повноважень працівників Державної служби охорони або уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади, правоохоронних та інших державних органів під час виконання ними службових обов'язків, у тому числі обов'язків по охороні правопорядку;
167.
грубо порушують громадський порядок;


грубо порушують громадський порядок;
168.
в) забороняти на об'єктах, що охороняються, подальше керування транспортними засобами особам, стосовно яких є достовiрнi пiдстави вважати, що вони перебувають у станi сп'янiння, хворобливому або стомленому станi, чи не мають документiв на право керування або користування транспортними засобами, i затримувати транспортний засiб до усунення порушення;
-103- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Вилучити із підпункту "в" пункту 1 частини 1 статті 29 після слів "на об'єктах, що охороняються" вилучити слово "подальше".
Враховано
в) забороняти на об'єктах, що охороняються, керування транспортними засобами особам, стосовно яких є достовірні підстави вважати, що вони перебувають у стані сп'яніння, хворобливому або стомленому стані, чи не мають документів на право керування або користування транспортними засобами, і затримувати транспортний засіб до усунення порушення;
169.
2) складати вiдповiдно до своїх повноважень у випадках, передбачених законодавством, протоколи про адмiнiстративнi правопорушення i передавати їх на розгляд вiдповiдним державним органам;
-104- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Вилучити із пункту 2 частини 1 статті 28 слова "у випадках, передбачених законодавством".
Відхилено.
Цим законопроектом застосування наданих повноважень працівниками ДСО обмежене саме місцем виконання функцій охорони.
2) складати відповідно до своїх повноважень у випадках, передбачених законодавством, протоколи про адміністративні правопорушення і передавати їх на розгляд відповідним державним органам;
170.
3) затримувати i негайно передавати до органiв внутрiшнiх справ:171.
а) осiб, якi вчинили адмiнiстративне правопорушення в мiсцях здiйснення працiвниками Державної служби охорони заходiв охорони та безпеки, а також осiб, якi виявили непокору їх законнiй вимозi у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв;172.
б) осiб, якi мають ознаки вираженого психiчного розладу i створюють реальну небезпеку для себе i оточуючих;
-105- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До пп. "б" п.3 ст. 28: Цей підпункт потребує обов'язкового уточнення або вилучення. Викликає великий сумнів пропозиція надати неспеціалісту право на свій власний розсуд визначати, є чи немає у людини "ознаки вираженого психічного розладу".
Враховано.
пп. б п. 3 ст. 28 вилучено.
3)затримувати і негайно передавати до органів внутрішніх справ осiб, якi вчинили адмiнiстративне правопорушення в мiсцях здiйснення працiвниками Державної служби охорони заходiв охорони та безпеки, а також осiб, якi виявили непокору їх законнiй вимозi у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв;

4) придбавати за рахунок власних коштiв та забезпечувати працiвникiв Державної служби охорони, якi безпосередньо здiйснюють заходи охорони та безпеки за угодами, вогнепальною зброєю, у тому числi нарiзною автоматичною та напiвавтоматичною, оснащувати їх засобами оперативного радiозв'язку, спецiальними засобами iндивiдуального захисту та активної оборони;


4) придбавати за рахунок власних коштів та забезпечувати працівників Державної служби охорони, які безпосередньо здійснюють заходи охорони та безпеки за угодами, вогнепальною зброєю, у тому числі нарізною автоматичною та напівавтоматичною, оснащувати їх засобами оперативного радіозв'язку, спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони;
174.
5) здiйснювати за згодою власникiв (володiльцiв) заходи щодо технiчного укрiплення об'єктiв, що охороняються, у тому числi їх обладнання iнженерно-технiчними засобами охоронної та iнших видiв сигналiзацiї, контролю за доступом i за станом екологiчної безпеки;
-106- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Із пункту 5 частини 1 статті 28 вилучити слово "(володільців)".
Враховано.
5) здійснювати за згодою власників заходи щодо технічного укріплення об'єктів, що охороняються, у тому числі їх обладнання інженерно-технічними засобами охоронної та інших видів сигналізації, контролю за доступом і за станом екологічної безпеки;
175.
6) входити безперешкодно у будь-який час доби:


6) входити безперешкодно у будь-який час доби:
176.
а) на територiю i в примiщення пiдприємств, установ i органiзацiй, що охороняються, та оглядати їх з метою припинення злочинiв, переслiдування осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину, в тому числi використовуючи службових собак для виявлення осiб, якi незаконно перебувають на об'єктах в час та у мiсцях, несанкцiонованих власником, а також пiд час стихiйного лиха та за iнших надзвичайних обставин;
-107- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Доповнити підпункт "а" пункту 6 частини 1 статті 28 після слів "з метою припинення злочинів" словами " чи правопорушень".
Відхилено.
Редакція законопроекту відповідає змісту пункту 15 статті 11 Закону України "Про міліцію" і таким чином не надає ДСО повноважень більших ніж міліції.
а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, що охороняються, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, в тому числі використовуючи службових собак для виявлення осіб, які незаконно перебувають на об'єктах в час та у місцях, непогоджених власником, а також під час стихійного лиха та за інших надзвичайних обставин;
177.
б) на земельнi дiлянки, до житлових та iнших примiщень громадян, (фiзичних осiб) щодо яких застосовуються заходи безпеки, у невiдкладних випадках, пов'язаних iз врятуванням життя мешканцiв та майна чи з безпосереднiм переслiдуванням осiб, якi пiдозрюються у вчиненнi злочину;


б) на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень громадян, (фізичних осіб) щодо яких застосовуються заходи безпеки, у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя мешканців та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину;
178.
7) тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян, рух транспорту на окремi дiлянки мiсцевостi i об'єкти, що охороняються, з метою затримання правопорушникiв та у разi iнших надзвичайних обставини, що загрожують громадськiй безпецi, нормальному функцiонуванню об'єктiв життєзабезпечення населених пунктiв, iнших об'єктiв народногосподарського комплексу, життю i здоров'ю фiзичних осiб, майновим правам власникiв;


7) тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян, рух транспорту на окремі ділянки місцевості і об'єкти, що охороняються, з метою затримання правопорушників та у разі інших надзвичайних обставини, що загрожують громадській безпеці, нормальному функціонуванню об'єктів життєзабезпечення населених пунктів, інших об'єктів народногосподарського комплексу, життю і здоров'ю фізичних осіб, майновим правам власників;
179.
8) використовувати створюванi в установленому обсязi i порядку iнформацiйнi системи з метою здiйснення заходiв охорони та безпеки.
-108- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Доповнити статтю 28 положенням такого змісту:
"9) інспектувати діяльність служб відомчої охорони державних підприємств, організацій та установ".
Відхилено.
Дублює абзац третій частини п'ятої (колишньої четвертої) статті 25 законопроекту.
8) використовувати створювані в установленому обсязі і порядку інформаційні системи з метою здійснення заходів охорони та безпеки.
180.
Стаття 29. Прийняття на роботу в Державну службу охорони
-109- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Викласти статтю 29 у такій редакції:
"До Державної служби охорони на контрактній основі приймаються громадяни України, які досягли вісімнадцятирічного віку, не були засуджені за вчинення злочину та за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров(я здатні виконувати покладені на працівників охорони обов'язки.
Державна служба охорони за рахунок власних коштів здійснює особисте обов'язкове страхування своїх працівників, які безпосередньо виконують функції з організації та здійснення заходів охорони та безпеки, страхування належного їй майна, цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією службових транспортних засобів з віднесенням сум на валові витрати, а також може здійснювати особисте страхування спеціалістів, управлінського та обслуговуючого персоналу від нещасних випадків, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, та своєї цивільної відповідальності за неналежне виконання зобов'язань за укладеними цивільно-правовими договорами ".
Враховано.
Внесено до законопроекту у запропонованій редакції (абз.8 част.5 ст. 25)
Стаття 29. Прийняття на роботу в Державну службу охорони
181.
На роботу до Державної служби охорони на контрактнiй основi приймаються громадяни України, якi за своїми дiловими i моральними якостями, освiтнiм рiвнем, фiзичною пiдготовкою i станом здоров'я здатнi виконувати покладенi на Державну службу охорони завдання.


На роботу до Державної служби охорони на контрактній основі приймаються громадяни України, які досягли вісімнадцятирічного віку, не були засуджені за вчинення злочину та за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров'я здатні виконувати обов'язки, покладені на працівників охорони.
182.
Стаття 30. Формений одяг працiвникiв Державної служби охорони


Стаття 30. Формений одяг працівників Державної служби охорони
183.
Працiвники Державної служби охорони мають формений одяг i знаки розрiзнення, їм видається службове посвiдчення, зразки яких затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Працівники Державної служби охорони мають формений одяг і знаки розрізнення, їм видається службове посвідчення, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.
184.
Незаконне використання форменого одягу, знакiв розрiзнення i службового посвiдчення працiвника Державної служби охорони тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством.


Незаконне використання форменого одягу, знаків розрізнення і службового посвідчення працівника Державної служби охорони тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
185.
ГЛАВА 2. Суб'єкти недержавної охоронної дiяльностi
-110- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Вважає створення та діяльність приватних охоронних структур таким, що не відповідає "принципу справедливості".
Відхилено.
Пропозиція не відповідає конституційно визначеним правам на здійснення підприємницької діяльності (щодо галузі охорони), а також трудовим правам громадян.
ГЛАВА 2. Суб'єкти недержавної охоронної діяльності
186.
Стаття 31. Правовий статус суб'єкт недержавної охоронної дiяльностi


Стаття 31. Правовий статус суб'єкта недержавної охоронної діяльності
187.
Суб'єкт недержавної охоронної дiяльностi - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi з надання на договiрнiй основi послуг юридичним i фiзичним особам по здiйсненню заходiв охорони та безпеки, а також суб'єкт господарювання, заснований на недержавнiй формi власностi, що здійснює охоронну дiяльнiсть щодо належного йому майна, забезпечення особистої безпеки своїх засновникiв та\або посадових осiб, є самостiйним господарюючим статутним суб'єктом, який має права юридичної особи та здiйснює охоронну дiяльнiсть з метою одержання прибутку (доходу).
-111- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Доповнити статтю 31 частиною другою такого змісту:
"Відносини, пов'язані із здійсненням недержавної охоронної діяльності, статус персоналу недержавних охоронних підприємств регулюються цим Законом, актами законодавства, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону".
Відхилено.
Фактично дублює зміст преамбули та переліку статей законопроекту.
Суб'єкт недержавної охоронної діяльності - суб'єкт підприємницької діяльності з надання на договірній основі послуг юридичним і фізичним особам по здійсненню заходів охорони та безпеки, а також суб'єкт господарювання, заснований на недержавній формі власності, що здійснює охоронну діяльність щодо належного йому майна, забезпечення особистої безпеки своїх засновників та\або посадових осіб, є самостійним господарюючим статутним суб'єктом, який має права юридичної особи та здійснює охоронну діяльність з метою одержання прибутку (доходу)
188.
Стаття 32. Пiдприємцi - громадяни як суб'єкти охоронної дiяльностi


Стаття 32. Підприємці - громадяни як суб'єкти охоронної діяльності
189.
Пiдприємцi - громадяни мають право здiйснювати охоронну дiяльнiсть без створення юридичної особи за умови їх державної реєстрацiї як суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, одержання вiдповiдної лiцензiї та за вiдсутностi обмежень, встановлених законодавством про пiдприємництво та цим Законом.
-112- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із статті 32 вилучити слова "Підприємці -".
Відхилено.
Не відповідає термінології Закону України "Про підприємництво".
Підприємці - громадяни мають право здійснювати охоронну діяльність без створення юридичної особи за умови їх державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності, одержання відповідної ліцензії та за умов додержання вимог, встановлених законодавством про підприємництво та цим Законом.
190.
Стаття 33. Види послуг, що надаються пiд час здiйснення недержавної охоронної дiяльностi


Стаття 33. Види послуг, що надаються під час здійснення недержавної охоронної діяльності
191.
Пiд час здiйснення недержавної охоронної дiяльностi надаються послуги з:


Під час здійснення недержавної охоронної діяльності надаються послуги з:
192.
охорони майна фiзичних i юридичних осiб, у тому числi у разi його транспортування;


1) охорони майна фізичних і юридичних осіб, у тому числі у разі його транспортування;
193.
2) забезпечення особистої безпеки фiзичних осiб;


2) забезпечення особистої безпеки фізичних осіб;
194.
монтажу, ремонту та профiлактичного обслуговування систем та засобiв охоронної сигналiзацiї, систем гласного аудіо контролю, вiдео - та телеспостереження, сертифiкованих в установленому порядку, з метою забезпечення заходiв охорони та безпеки;


3) монтажу, ремонту та профілактичного обслуговування систем та засобів охоронної сигналізації, систем гласного аудіо контролю, відео - та телеспостереження, сертифікованих в установленому порядку, централізованого спостереження за роботою засобів охоронної (охоронно-пожежної) сигналізації, встановлених на об'єктах, з метою забезпечення заходів охорони та безпеки;
195.
надання консультацiй з питань правомiрного захисту вiд протиправних посягань, органiзацiї систем майнової безпеки суб'єктiв господарювання.


4) надання консультацій з питань правомірного захисту від протиправних посягань, організації систем майнової безпеки суб'єктів господарювання.
196.
Вартiсть заходiв охорони та безпеки визначається за вiльними цiнами.
-113- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
Антимонопольний комітет України, Державна служба охорони.
Частину третю статті 33 - щодо визначення вільних цін на охоронні послуги суб'єктів недержавної охоронної діяльності - вилучити.
Враховано.
Питання щодо цін (тарифів) на послуги повністю визначено у частині 3 статті 6.Стаття 34. Лiцензування недержавної охоронної дiяльностi.
-114- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 34 вилучити.
Відхилено.
Законопроект, що є спеціальним, передбачає порядок отримання спеціального дозволу ліцензії на здійснення охоронної діяльності.
Стаття 34. Ліцензування недержавної охоронної діяльності.
198.
Недержавна охоронна дiяльнiсть, передбачена пунктами 1 та 2 статтi 33 цього Закону, пiдлягає лiцензуванню.
-115- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Доповнити частину першу статті 34 після слів "пунктами 1, 2" словами "а також, 3 у частині виконання робіт з монтажу, ремонту та профілактичного обслуговування засобів охоронної сигналізації статті 33, та діяльність, передбачена частиною другою статті 15 цього Закону".
Враховано.
Функція спостереження є невід(ємною частиною забезпечення схоронності майна, що потребує як втаємничення так і спеціальної перевірки осіб, які залучені до цієї діяльності.
Недержавна охоронна діяльність, передбачена пунктами 1, 2, а також 3 у частині виконання робіт з монтажу, ремонту та профілактичного обслуговування засобів охоронної сигналізації, централізованого спостереження за роботою засобів охоронної (охоронно-пожежної) сигналізації, встановлених на об'єктах, статті 33 цього Закону, підлягає ліцензуванню.
199.
Умови та порядок видачi лiцензiй, умови i правила здiйснення недержавної охоронної дiяльностi, що лiцензується, встановлюються Законом України "Про пiдприємництво", цим Законом, iншими актами законодавства, нормативно-правовими актами Кабiнету Мiнiстрiв України, Лiцензiйної палати України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.
-116- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Замінити у частині 2 статті 34 слова "Законом, іншими актами законодавства" словами " та іншими Законами України".
-117- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Замінити в частині другій статті 34 слова "та Міністерством внутрішніх справ України" словами "Міністерства внутрішніх справ України" та доповнити її після слів "Міністерства внутрішніх справ України" словами "Управління державної охорони України"
Враховано.

Враховано
Умови та порядок видачі ліцензій, умови і правила здійснення недержавної охоронної діяльності, що ліцензується, встановлюються Законом України "Про підприємництво", цим Законом, іншими Законами України та прийнятими у відповідності з ними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Ліцензійної палати України, Міністерства внутрішніх справ України та Управління державної охорони України.
200.
Громадянину - пiдприємцю, який отримав лiцензiю на надання охоронних послуг, та персоналу недержавних охоронних установ, служб охорони пiдприємств, зазначених у статтi 38 цього Закону, вiдповiдним органом внутрiшнiх справ або вiдповiдним суб'єктом недержавної охоронної дiяльностi видається документ встановленого зразка, що посвiдчує особу.
-118- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Замінити у частині 3 статті 34 слова "Громадянину - підприємцю" словами "Громадянину, суб'єкту підприємницької діяльності".
Відхилено.
Не відповідає термінології України "Про підприємництво"
Громадянину - підприємцю, який отримав ліцензію на надання охоронних послуг, та персоналу недержавних охоронних установ, служб охорони підприємств, зазначених у статті 38 цього Закону, відповідним органом внутрішніх справ або відповідним суб'єктом недержавної охоронної діяльності видається документ встановленого зразка, що посвідчує особу охоронника (охоронця).
201.
Стаття 35. Додатковi умови отримання лiцензiї на здiйснення недержавної охоронної дiяльностi
-119- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 35 вилучити.
Відхилено
Стаття 35. Додаткові умови отримання ліцензії на здійснення недержавної охоронної діяльності
202.
Для отримання лiцензiї на здiйснення недержавної охоронної дiяльностi обов'язкове додержання таких додаткових умов :


Для отримання ліцензії на здійснення недержавної охоронної діяльності обов'язкове додержання таких додаткових умов:
203.
Для керiвникiв недержавних охоронних установ, що надаватимуть послуги, передбаченi пунктами 1 та 2 статтi 33 цього Закону, наявнiсть юридичної освiти, або стажу роботи не менш як три роки на посадах начальницького, керiвного i оперативного складу органiв внутрiшнiх справ та Служби безпеки України, на посадах командного складу Збройних Сил України або iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, чи стажу роботи не менш як п'ять рокiв на будь-якiй з посад, зазначених у статтi 38 цього Закону, а також вiдсутнiсть факту анулювання лiцензiї на здiйснення охоронної дiяльностi, отриманої особисто як громадянином - пiдприємцем упродовж останнього року.
-120- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Викласти частину другу статті 35 у такій редакції:
"Для керівників недержавних установ, що надаватимуть послуги, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої статті 33 цього Закону, наявність юридичної освіти або стажу роботи не менш як три роки на посадах начальницького, керівного і оперативного складу органів внутрішніх справ та Служби безпеки України або інших утворених відповідно до Законів України військових формувань, а також відсутність факту анулювання ліцензії на провадження недержавної охоронної діяльності, отриманої особисто як громадянином - підприємцем упродовж останніх трьох років ".
Відхилено.
Запропонована редакція, по-перше, створює обмеження для професійного зросту працівників охорони, що відпрацювали на посадах по безпосередньому здійсненню охорони визначений статей 39 законопроекту термін; по - друге, встановлює безпідставно великий - три роки, термін заборони професійної діяльності громадян у якості керівників охоронних установ після анулювання ліцензії на охоронну діяльність у порядку адміністративного провадження.
Для керівників недержавних охоронних установ, що надаватимуть послуги, передбачені пунктами 1 та 2 статті 33 цього Закону, наявність юридичної освіти, або стажу роботи не менш як три роки на посадах начальницького, керівного і оперативного складу органів внутрішніх справ, Служби безпеки України та Управління державної охорони України, на посадах командного складу Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, чи стажу роботи не менш як п'ять років на будь-якій з посад, зазначених у статті 39 цього Закону, для керівників недержавних охоронних установ, що надаватимуть послуги, передбачені пунктом 3 статті 33 цього Закону, що ліцензуються, наявність спеціальної технічної освіти, а також відсутність факту анулювання ліцензії на здійснення охоронної діяльності, отриманої особисто як громадянином - підприємцем упродовж останнього року.


-121- Чікал А.В. Реєстр.картка № 191)
Доповнити статтю 35 після слів " Служби безпеки України" словами "Управління державної охорони".

Враховано-122- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Доповнити частину 2 статтю 35 після слів "Служби безпеки України" словами "Управління державної охорони України"
Враховано.

204.
Стаття 36. Обмеження у видачi лiцензiї.
-123- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
У частині другій статті 35 виправити технічну помилку:
Число "38" замінити числом " 39", що відповідає нумерації відповідної статті законопроекту, на яку йдеться посилання.
Враховано.
Виправлено технічну помилку.
Стаття 36. Обмеження у видачі ліцензії


-124- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 36 вилучити.
Відхилено

205.
Лiцензiя на здiйснення недержавної охоронної дiяльностi не видається громадянам, зазначених у пунктах 1 - 9 статтi 9 цього Закону.
-125- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Доповнити частину першу статті 36:
Після слів та цифр "у пунктах 1-9" доповнити словами "частини першої" і далі за текстом.
Враховано.
Виправлено технічну помилку у викладенні тексту.
Ліцензія на здійснення недержавної охоронної діяльності не видається громадянам, зазначеним у пунктах 1 - 9 частини першої статті 9 цього Закону.
206.
Забороняється видача лiцензiй на здiйснення будь-якого виду недержавної охоронної дiяльностi громадянам, лiцензiї яких на провадження цiєї дiяльностi анульованi з причин, зазначеному у цьому Законi та iнших актах законодавства, якщо з часу прийняття остаточного рiшення про анулювання лiцензiї не минуло одного року.
-126- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Замінити у частині 2 статті 36 слова "зазначеному у цьому Законі та інших актах законодавства" словами "зазначених у цьому та інших законах".
Враховано
Забороняється видача ліцензій на здійснення будь-якого виду недержавної охоронної діяльності громадянам, ліцензії яких на провадження цієї діяльності анульовані з причин, визначених у цьому Законі та інших законах, якщо з часу прийняття остаточного рішення про анулювання ліцензії не минуло одного року.
207.
Заборона щодо видачi лiцензiй згiдно з частиною першою цiєї статтi поширюється на юридичнi особи, очолюванi громадянами, внаслiдок недосконалого керiвництва яких були анульованi лiцензiї, виданi очолюваними ними ранiш недержавним охоронним установам, або якщо цi громадяни були (є) засновниками недержавних охоронних установ, лiцензiї яких анульованi упродовж останнього року.


Заборона щодо видачі ліцензій згідно з частиною першою цієї статті поширюється на юридичні особи, очолювані громадянами, внаслідок недосконалого керівництва яких були анульовані ліцензії, видані очолюваними ними раніш недержавним охоронним установам, або якщо ці громадяни були (є) засновниками недержавних охоронних установ, ліцензії яких анульовані упродовж останнього року.
208.
Лiцензiя на надання послуг з охорони та безпеки не видається пiдприємцям - громадянам з числа колишнiх працiвникiв органiв внутрiшнiх справ та Лiцензiйної палати України, якi здiйснювали безпосереднiй контроль за недержавною охоронною дiяльнiстю, якщо з дня припинення виконання ними цих функцiй не минув один рiк;
-127- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із частини 4 статті 36 вилучити слово " підприємцям".
Відхилено.
Таке обмеження було б обґрунтованим у разі заняття цими громадянами лише охоронною діяльністю.
Ліцензія на надання послуг з охорони та безпеки не видається підприємцям - громадянам з числа колишніх працівників органів внутрішніх справ, Управління державної охорони України та Ліцензійної палати України, які здійснювали безпосередній контроль за недержавною охоронною діяльністю, якщо з дня припинення виконання ними цих функцій не минув один рік.
209.
Стаття 37. Анулювання лiцензiї на здiйснення недержавної охоронної дiяльностi
-128- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 37 вилучити.
Відхилено.
Стаття 37. Анулювання ліцензії на здійснення недержавної охоронної діяльності
210.
У разi порушення або невиконання недержавною охоронною установою вимог, передбачених цим Законом, iншими актами законодавства України, та лiцензiйних умов здiйснення недержавної охоронної дiяльностi, затверджених в установленому порядку, Лiцензiйна палата України або Мiнiстерство внутрішніх справ України можуть дати розпорядження про усунення порушень чи зупинення дiї лiцензiї на визначений строк або до усунення порушень.
-129- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Перший абзац статті 37 після слів "Міністерство внутрішніх справ України," доповнити словами "та Управління державної охорони України". Викласти абзац в редакції:
У разі порушення або невиконання недержавною охоронною установою вимог, передбачених цим Законом, іншими актами законодавства України, та ліцензійних умов здійснення недержавної охоронної діяльності, затверджених в установленому порядку, Ліцензійна палата України, Міністерство внутрішніх справ України та Управління державної охорони України можуть дати розпорядження про усунення порушень чи зупинення дії ліцензії на визначений строк або до усунення порушень.

Враховано

У разі порушення або невиконання недержавною охоронною установою вимог, передбачених цим Законом, іншими актами законодавства України, та ліцензійних умов здійснення недержавної охоронної діяльності, затверджених в установленому порядку, Ліцензійна палата України, Міністерство внутрішніх справ України та Управління державної охорони України можуть дати розпорядження про усунення порушень чи зупинення дії ліцензії на визначений строк або до усунення порушень.
211.
У разi повторного або грубого порушення лiцензiйних умов здiйснення недержавної охоронної дiяльностi лiцензiю може бути анульовано за рiшенням Лiцензiйної палати України або Мiнiстерства внутрiшнiх справ України.


У разі повторного або грубого порушення ліцензійних умов здійснення недержавної охоронної діяльності ліцензію може бути анульовано за рішенням Ліцензійної палати України, або Міністерства внутрішніх справ України, або Управління державної охорони України".
212.
Прийняттю рiшення про анулювання лiцензiї (зупинення її дiї), як правило, повинно передувати письмове попередження iз зазначенням порушень i встановленням строку для їх усунення.
-130- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із тексту частини 3 статті 37 виключити слова "( зупинення її дії), як правило".
Відхилено.
Запропонована зміна обмежує права ліцензіарів скасовувати дію ліцензії у разі скоєння резонансних антигромадських проявів, у тому числі злочинів працівниками охорони.
Прийняттю рішення про анулювання ліцензії (зупинення її дії), як правило, повинно передувати письмове попередження із зазначенням порушень і встановленням строку для їх усунення.
213.
Мотивоване рiшення про зупинення дiї лiцензiї або про її анулювання доводиться до вiдома суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у п'ятиденний термiн.


Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або про її анулювання доводиться до відома суб'єкта підприємницької діяльності у п'ятиденний термін.
214.
Факт анулювання лiцензiї (призупинення її дiї) є пiдставою для негайного припинення недержавної охоронної дiяльностi.
-131- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 5 статті 37 викласти у такій редакції:
"Анулювання (зупинення дії) ліцензії має наслідком негайне припинення (зупинення) недержавної охоронної діяльності.
Відхилено

Факт анулювання ліцензії (призупинення її дії) є підставою для негайного припинення недержавної охоронної діяльності.


-132- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Другий абзац статті 37 після слів "Міністерства внутрішніх справ України," доповнити словами "та Управління державної охорони України".
Враховано

215.
Рiшення про анулювання лiцензiї (призупинення її дiї) може бути оскаржене до арбiтражного суду.
-133- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В частині 6 статті 37 слова "ліцензії (призупинення її дії )" замінити словами "(зупинення дії) ліцензії".
Враховано частково.
Погодитись частково та використати термінологію пункту 12 Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності (пост. КМ України від 3.07.98 № 1020)
Рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання може бути оскаржене суб'єктом підприємницької діяльності в судовому порядку.
216.
Лiцензiя на здiйснення недержавної охоронної дiяльностi анулюється також у разi добровiльної вiдмови громадянина вiд її здiйснення чи лiквiдацiї недержавної охоронної установи.
-134- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Статтю 37 доповнити абзацом:
"Без попередження анулюється ліцензія, якщо керівник або засновник недержавної установи скоїв злочин".
Відхилено.
Положення по обмеженню щодо створення та діяльності суб'єктів підприємництва встановлені базовим Законом України "Про підприємництво" лише стосовно непогашеної судимості за майнові злочини.
Ліцензія на здійснення недержавної охоронної діяльності анулюється також у разі добровільної відмови громадянина від її здійснення чи ліквідації недержавної охоронної установи.
217.
Стаття 38. Служби охорони пiдприємств


Стаття 38. Служби охорони підприємств
218.
Пiдприємства i органiзацiї недержавної форми власностi та їх об'єднання можуть створювати служби охорони для здiйснення заходiв охорони щодо належного їм майна, забезпечення особистої безпеки їх засновникiв та\або їх посадових осiб (далi - служби охорони пiдприємств).
-135- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Викласти частину першу статті 38 у такій редакції:
"Підприємства і установи недержавної форми власності можуть створювати служби охорони для здійснення охоронної діяльності щодо забезпечення схоронності майна та фізичної безпеки їх засновників або співробітників свого підприємства".
Відхилено.
Мотиви - усунення можливості формування невиправдано великих охоронних формувань.
Здійснення заходів охорони щодо певної категорії громадян з визначеного числа засновників суб'єктів господарювання та\або їх посадових осіб є цілком леґітимними.
Разом з тим, пропозиція про запровадження охоронних заходів щодо "засновників або співробітників ", по - перше, обмежує права або засновників, або співробітників; по - друге (щодо співробітників) запровадження охоронних заходів щодо співробітників, яких може бути значне число, фактично перетворює заходи охорони у заходи по охороні громадського порядку, здійснення яких у відповідності з пунктом 7 статті 116 Конституції України віднесено до компетенції Кабінету Міністрів України.
Підприємства і організації недержавної форми власності та їх об'єднання можуть створювати служби охорони для здійснення заходів охорони щодо належного їм майна, забезпечення особистої безпеки їх засновників та\або їх посадових осіб (далі - служби охорони підприємств).
219.
Для створення служб охорони пiдприємства i органiзацiї зобов'язанi отримати дозвiл у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-136- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доповнити останню частину статті 38 після слів "служб охорони" словами "та воєнізованої охорони підприємства" і далі за текстом.
Відхилено.
Пропозиція про створення "служби воєнізованої охорони підприємств" недержавної форми власності не підтримується. Тому не вбачається необхідності щодо спеціального оголошення вимог з професійної підготовки таких працівників.
Для створення служб охорони підприємства і організації зобов'язані отримати дозвіл у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


-137- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Пропонується доповнити статтю 38 частинами 2, 3 та 4 (відповідно частина друга стає частиною п'ятою) такого змісту:
"Промислові підприємства з кількістю працюючих понад 2000 чоловік або загальною площею понад 25 квадратних кілометрів можуть створювати служби воєнізованої охорони промислових підприємств (далі - служби воєнізованої охорони підприємств).
Служби воєнізованої охорони підприємств, крім прав, передбачених статтею 21 цього Закону мають обов'язки, закріплені за відомчою воєнізованою охороною в статті 42 цього Закону.
Служби воєнізованої охорони підприємств, крім прав, передбачених статтею 21 цього Закону, мають права, закріплені за відомчою воєнізованою охороною в статті 43 цього Закону".
Відхилено.
Формування значних за чисельністю озброєних підрозділів нібито відомчої охорони суб'єктів недержавної форми власності об'єктивно перетворює їх функцію охорони в завдання по забезпеченню (державної, громадської або ж національної безпеки) - з огляду на критерії чисельності осіб на об'єкті охорони або розміру території.
В той же час згідно з частиною 3 статті 17 та пункту сьомого статті 116 Конституції України такі заходи покладаються виключно на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави."

220.
Стаття 39. Працiвники охорони недержавних охоронних установ
-138- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 39 вилучити.
Відхилено
Стаття 39. Працівники охорони недержавних охоронних установ
221.
Працiвниками охорони недержавних охоронних установ, правовий статус яких визначається цим Законом, є:


Працівниками охорони недержавних охоронних установ, правовий статус яких визначається цим Законом, є:
222.
керiвники недержавних охоронних установ, а також служб охорони пiдприємств;


керівники недержавних охоронних установ, а також служб охорони підприємств;
223.
охоронники - працiвники охорони, якi вiдповiдно до функцiональних обов'язкiв безпосередньо виконують завдання з охорони майна;


охоронники - працівники охорони, які відповідно до функціональних обов'язків безпосередньо виконують завдання з охорони майна;
224.
охоронцi - працiвники охорони, якi вiдповiдно до функціональних обов'язкiв безпосередньо виконують завдання по забезпеченню особистої безпеки фiзичних осiб;


охоронці - працівники охорони, які відповідно до функціональних обов'язків безпосередньо виконують завдання по забезпеченню особистої безпеки фізичних осіб;
225.
Вимоги щодо професiйної пiдготовки працiвникiв охорони недержавних охоронних установ поширюються на працiвникiв служб охорони пiдприємств.
-139- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доповнити статтю 39 частиною третьою такого змісту:
"На працівників служб воєнізованої охорони підприємств поширюються вимоги щодо професійної підготовки працівників служби відомчої охорони державних підприємств, установ, організацій".
Відхилено
Пропозиція до заміни суб'єкта охоронної діяльності на "працівників охорони" у статтях 20, 27, 28, 40, 42 та 43 фактично нівелює різницю між правовим статусом та повноваженнями різних суб'єктів охоронної діяльності; безпідставно увільняє охоронні установи від юридичної відповідальності за дії їх працівників охорони.
Вимоги щодо професійної підготовки працівників охорони недержавних охоронних установ поширюються на працівників служб охорони підприємств.
226.
Стаття 40. Обмеження у недержавнiй охороннiй дiяльностi
-140- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У назві та у тексті статті 40 "Обмеження у недержавній охоронній діяльності" слова "суб'єкти охоронної діяльності" замінити словами " працівники охорони"
Відхилено.
Пропозиція до заміни суб'єкта охоронної діяльності на "працівників охорони" у статтях 20, 27, 28, 40, 42 та 43 фактично нівелює різницю між правовим статусом та повноваженнями різних суб'єктів охоронної діяльності; безпідставно увільняє охоронні установи від юридичної відповідальності за дії їх працівників охорони.
Стаття 40. Обмеження у недержавній охоронній діяльності


-141- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 40 вилучити.
Відхилено.
Не відповідає вимогам частини першої статті 42 Конституції України, частини першої статті 10 Закону України "Про підприємництво", пунктам 2 та 5 статті 4 Закону України "Про власність"; не враховує існування відомчої охорони суб'єктів господарювання недержавної форми власності, чисельність яких об'єктивно зростає у зв'язку із збільшення недержавного сектору економіки.

227.
Недержавним охоронним установам забороняється:


Недержавним охоронним установам забороняється:
228.
1) надання охоронних послуг, виконання робiт з монтажу, ремонту i профiлактичного обслуговування засобiв тривожної сигналiзацiї, систем гласного аудіо контролю, вiдео - та телеспостереження з метою забезпечення заходiв охорони та безпеки на об'єктах, якi пiдлягають охоронi виключно суб'єктами державної охоронної дiяльностi;


1) надання охоронних послуг, виконання робіт з монтажу, ремонту і профілактичного обслуговування засобів тривожної сигналізації, централізованого спостереження за роботою засобів охоронної (охоронно-пожежної) сигналізації, встановлених на об'єктах, систем гласного аудіо контролю, відео - та телеспостереження з метою забезпечення заходів охорони та безпеки на об'єктах, які підлягають охороні виключно суб'єктами державної охоронної діяльності;
229.
2) придбавати та використовувати для виконання функцiй з органiзацiї та здiйснення заходiв охорони нерухомого та рухомого майна, забезпечення особистої безпеки фiзичних осiб майно, що згiдно з законодавством може використовуватися лише вiйськовими формуваннями та правоохоронними органами держави;


2) придбавати та використовувати для виконання функцій з організації та здійснення заходів охорони нерухомого та рухомого майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб майно, що згідно з законодавством може використовуватися лише військовими формуваннями та правоохоронними органами держави;
230.
3) залучати до безпосереднього виконання функцiй з органiзацiї та здiйснення заходiв охорони майна, забезпечення особистої безпеки фiзичних осiб громадян, освiта, квалiфiкацiя та тривалiсть спецiального стажу роботи яких не вiдповiдають умовам, визначеним цим Законом;


3) залучати до безпосереднього виконання функцій з організації та здійснення заходів охорони майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб громадян, освіта, кваліфікація та тривалість спеціального стажу роботи яких не відповідають умовам, визначеним цим Законом;
231.
4) здiйснювати за цивiльно-правовими угодами заходи по охоронi майна без наявностi вiдповiдних документiв, якi пiдтверджують повноваження замовника охоронних послуг щодо розпорядження цим майном, законнiсть перевезення належного йому вантажу тощо, та заходiв безпеки - без пiдтвердження повноважень замовника представляти законнi iнтереси фiзичної особи, на користь якої запропоновано укласти угоду;


4) здійснювати за цивільно-правовими угодами заходи по охороні майна без наявності відповідних документів, які підтверджують повноваження замовника охоронних послуг щодо розпорядження цим майном, законність перевезення належного йому вантажу тощо, та заходів безпеки - без підтвердження повноважень замовника представляти законні інтереси фізичної особи, на користь якої запропоновано укласти угоду;
232.
5) здiйснювати охоронну дiяльнiсть з перевищенням своїх повноважень;
-142- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Внести зміни до частини першої статті 40
Пункт п'ятий частини першої статті 40 вилучити/
Відхилено.
Не відповідає вимогамст.ст.10,25,26 Цивільного кодексу УРСР.
5) здiйснювати охоронну дiяльнiсть з перевищенням своїх повноважень;


-143- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 40 Проекту пункту 5) виключити у зв`язку з його очевидністю.
Відхилено.
Не відповідає вимогам ст.ст.10,25,26 Цивільного кодексу УРСР.

233.
6) протидiяти представникам правоохоронних органiв пiд час виконання покладених на них завдань по забезпеченню правопорядку та громадської безпеки, а також iншим посадовим особам i громадянам, якi виконують службовi або громадськi обов'язки в межах своїх повноважень, визначених законодавством;
-144- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Внести зміни до пункту шостого частини першої статті 40
Слово "протидіяти" замінити словом "заважати"
Відхилено.
Термінологія дії - "заважати" у законодавчих актах не застосовується і не відповідає ознакам ні дії, ні бездіяльності, як прояву протиправної поведінки (відповідно - стаття 7 Кодексу України про адміністративну відповідальність України та стаття 9 Кримінального кодексу України ).
6) протидіяти представникам правоохоронних органів під час виконання покладених на них завдань по забезпеченню правопорядку та громадської безпеки, а також іншим посадовим особам і громадянам, які виконують службові або громадські обов'язки в межах їхніх повноважень, визначених законодавством;
234.
7) розголошувати вiдомостi про вжиття конкретних заходiв для органiзацiї та здiйснення заходiв охорони майна, забезпечення особистої безпеки фiзичних осiб, конфiденцiйну iнформацiю про господарську дiяльнiсть, оголошену такою в установленому порядку, а також вiдомостi про приватне життя особи, щодо якої здiйснюються заходи безпеки, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням охоронних функцiй;
-145- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пункт сьомий частини першої статті 40 - вилучити.
Відхилено.
Не відповідає умовам захисту майнових та особистих прав замовників послуг охорони, у першу чергу з числа приватних осіб та суб'єктів господарювання недержавної форми власності.
7) розголошувати відомості про вжиття конкретних заходів для організації та здійснення заходів охорони майна, забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, конфіденційну інформацію про господарську діяльність, оголошену такою в установленому порядку, а також відомості про приватне життя особи, щодо якої здійснюються заходи безпеки, що стали відомі у зв'язку з виконанням охоронних функцій;
235.
8) передавати свою лiцензiю, дозвiл на здiйснення недержавної охоронної дiяльностi для використання iншими юридичними особами i громадянами.


8) передавати свою ліцензію, дозвіл на здійснення недержавної охоронної діяльності для використання іншими юридичними особами і громадянами.
236.
Пiд час здiйснення недержавної охоронної дiяльностi персоналу недержавних охоронних установ забороняється :


Під час здійснення недержавної охоронної діяльності персоналу недержавних охоронних установ забороняється:
237.
1) удаватися до неправомiрних дiй, що посягають на права i свободи громадян, ставлять пiд загрозу їх життя, здоров'я, честь, гiднiсть та майно;


1) удаватися до неправомірних дій, що посягають на права і свободи громадян, ставлять під загрозу їх життя, здоров'я, честь, гідність та майно;
238.
2) видавати себе за представникiв правоохоронних органiв;


2) видавати себе за представників правоохоронних органів;
239.
3) використовувати формений одяг працiвникiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, iнших правоохоронних органiв, Державної служби охорони, вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України.
-146- Чікал А.В. Реєстр.картка № 191)
Викласти пункт третій частини другої статті 40 в такій редакції:
"3) використовувати формений одяг працівників Міністерства внутрішніх справ України, інших правоохоронних органів, Державної служби охорони, військовослужбовців Управління державної охорони, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України".
Враховано.

3) використовувати формений одяг працівників Міністерства внутрішніх справ України, інших правоохоронних органів, Державної служби охорони, військовослужбовців Управління державної охорони, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.


-147- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Третій пункт частини другої ст. 40 після слів "військовослужбовців Збройних Сил України" доповнити словами "Управління державної охорони України"
Враховано.


240.
Недержавним охоронним установам пiд час та у мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки дозволяється використовувати лише спецiально призначенi системи та прилади тривожної сигналiзацiї, засоби радiозв'язку, сертифiкованi в установленому порядку, а також iншi технiчнi засоби, що не завдають шкоди життю та здоров'ю громадян, довкiллю.
-148- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із останньої частини статті 40 слова "спеціально призначені" замінити словом "сертифіковані", текст "сертифіковані в установленому порядку" - вилучити.
Відхилено.
Запропонована редакція передбачає захист громадян від використання сертифікованих приладів не за їх спеціальним призначенням, що може створити загрозу здоров'ю громадян.
Недержавним охоронним установам під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки дозволяється використовувати лише спеціально призначені системи та прилади тривожної сигналізації, засоби радіозв'язку, сертифіковані в установленому порядку, а також інші технічні засоби, що не завдають шкоди життю та здоров'ю громадян, довкіллю.


-149- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Доповнити статтю 40 частиною четверту такого змісту:
" Служби охорони підприємств не мають права виконувати охоронні функції, не пов'язані із забезпеченням майнової безпеки свого підприємства та особистої безпеки їх засновників та\або посадових осіб ".
Враховано.
Автором запропоноване доповнення, що відповідає вимогам статей 25 та 26 Цивільного кодексу Української РСР щодо визначення правоздатності юридичної особи, а також вимогам статті 4 Закону України "Про підприємництво" у частині ліцензування охоронної діяльності як підприємницької.
Службам охорони підприємств не дозволяється виконувати охоронні функції, не пов'язані з забезпеченням майнової безпеки свого підприємства та особистої безпеки їх засновників та\або посадових осіб.
241.
ГЛАВА 3. Суб'єкти державної охоронної дiяльностi
-150- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Замінити слова "державної охорони" на слова "відомчої охоронної". У інших випадках "державної" вилучити.
Відхилено.
Стаття викладена у поліпшеному варіанті.
ГЛАВА 3. Суб'єкти державної охоронної діяльності
242.
Стаття 41. Правовий статус суб'єкта державної охоронної дiяльностi


Стаття 41. Правовий статус суб'єкта державної охоронної діяльності
243.
Суб'єкт державної охоронної дiяльностi - пiдприємство, установа або органiзацiя, їх об'єднання, заснованi на державнiй формi власностi, самостiйний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи та здiйснює виробничу, науково - дослiдницьку i комерцiйну дiяльнiсть у вiдповiднiстю iз спецiальною компетенцiєю, визначеною окремим актами законодавства, що виконує заходи охорони та безпеки щодо належного йому майна, забезпечення особистої безпеки своїх посадових осiб з метою виконання статутних завдань, та\або одержання прибутку (доходу).


Суб'єкт державної охоронної діяльності - підприємство, установа або організація, їх об'єднання, засновані на державній формі власності, самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково - дослідницьку і комерційну діяльність у відповідністю із спеціальною компетенцією, визначеною окремим актами законодавства, що виконує заходи охорони та безпеки щодо належного йому майна, забезпечення особистої безпеки своїх посадових осіб з метою виконання статутних завдань та\або одержання прибутку (доходу).
244.
Виконання заходiв охорони та безпеки у складi суб'єктiв господарювання, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, покладається на спецiально створенi вiдокремленi служби охорони (далi - вiдомча охорона державних пiдприємств). Порядок створення та дiяльностi пiдроздiлiв воєнiзованої охорони у складi вiдомчої охорони державних пiдприємств (далi вiдомча воєнiзована охорона), визначення їх правового статусу встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Виконання заходів охорони та безпеки у складі суб'єктів господарювання, зазначених у частині першій цієї статті, покладається на спеціально створені відокремлені служби охорони (далі - відомча охорона державних підприємств). Порядок створення та діяльності підрозділів воєнізованої охорони у складі відомчої охорони державних підприємств (далі відомча воєнізована охорона), визначення їх правового статусу встановлюється Кабінетом Міністрів України.
245.
Працiвники вiдомчої охорони державних пiдприємств пiд час виконання охоронних функцiй зобов'язанi додержуватися вимог цього Закону.


Працівники відомчої охорони державних підприємств під час виконання охоронних функцій зобов'язані додержуватися вимог цього Закону.
246.
Стаття 42. Обов'язки вiдомчої воєнiзованої охорони
-151- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У назві та тексті статті 42 " Обов'язки відомчої воєнізованої охорони " слова "суб'єкти охоронної діяльності" замінити словами " працівники охорони".
Відхилено.
Не відповідає умовам захисту майнових та особистих прав замовників послуг охорони, у першу чергу з числа приватних осіб та суб'єктів господарювання недержавної форми власності.
Стаття 42. Обов'язки відомчої воєнізованої охорони


-152- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 42 виключити. Її положення перенести до статті 20.
Відхилено.
Норми статті 42 відповідають вимогам частини другої статті 19 Конституції щодо дозвільного характеру повноважень державних органів та підпорядкованих їм установ, підприємств і організацій.-153- Чікал А.В. Реєстр.картка № 191
До обов'язків відомчої воєнізованої охорони, передбачених статтею 20, включити також (через їх тотожність ) посилання на пункти 3-5 статті 27.
Враховано.
Стаття 42 допрацьована та викладена у відповідності з пропозицією.

247.
Вiдомча воєнiзована охорона вiдповiдно до своїх завдань при здiйсненнi заходiв охорони та безпеки, крiм виконання обов'язкiв, передбачених статтею 20 цього Закону, зобов'язана :


Відомча воєнізована охорона відповідно до своїх завдань при здійсненні заходів охорони та безпеки, крім обов'язків, передбачених статтею 20 цього Закону, зобов'язана додержувати вимоги пунктів 3, 4, 5 та 6 статті 27 цього Закону.
248.
1) негайно повiдомляти вiдповiднi правоохороннi органи про вчинення протиправних дiй щодо майна та фiзичних осiб та iнших незаконних дiй у мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки;249.
2) забезпечувати недоторканнiсть мiсця вчинення протиправних дiй щодо майна та фiзичних осiб до прибуття представникiв правоохоронних органiв;250.
3) взаємодiяти з посадовими особами правоохоронних органiв, органiв виконавчої влади та iнших державних органiв;251.
4) зберiгати державну та iншу таємницю, що охороняється законом, конфiденцiйну iнформацiю про особу, а також вiдомостi, одержанi пiд час виконання обов'язкiв за угодами.252.
Стаття 43. Права вiдомчої воєнiзованої охорони пiд час та у мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки
-154 Чікал А.В. Реєстр.картка № 191
До обов'язків відомчої воєнізованої охорони, передбачених статтею 43, включити також (через їх тотожність) посилання на підпункт "б" пункту першого статті 28 (пункт третій статті 43), підпункт "а" пункту третього статті 28 (частина п'ята статті 43) і пункт сьомий статті 28 (пункт шостий статті 43).
Враховано.
Стаття 43 доопрацьована та викладена у відповідності з пропозицією.
Стаття 43. Права відомчої воєнізованої охорони під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки


-155- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У назві та тексті статті 43 " Права відомчої воєнізованої охорони під час та у місцях здійснення заходів охорони та безпеки" слова "суб'єкти охоронної діяльності" замінити словами "працівники охорони".
Відхилено.
Пропозиція до заміни суб'єкта охоронної діяльності на "працівників охорони" у статтях 20, 27, 28, 40, 42 та 43 фактично нівелює різницю між правовим статусом та повноваженнями різних суб'єктів охоронної діяльності; безпідставно увільняє охоронні установи від юридичної відповідальності за дії їх працівників охорони.

253.
Вiдомча воєнiзована охорона пiд час та у мiсцях виконання покладених на неї обов'язкiв, крiм прав, передбачених статтею 21 цього Закону, має право:


Відомча воєнізована охорона під час та у місцях виконання покладених на неї обов'язків має право:
254.
1) проводити в установленому законодавством порядку з метою запобiгання розкраданню майна особистий огляд громадян, якi перебувають у примiщеннi або на територiї об'єкта, що охороняється, а також огляд речей, що знаходяться при них, та тимчасово вилучати документи i предмети, якi можуть бути речовими доказами вчинення правопорушень або використанi на шкоду здоров'ю громадян;


1) здійснювати заходи, передбачені статтею 21, підпунктом "а" пункту 1, пунктом 2 статті 28 цього Закону;

255.
2) складати вiдповiдно до своїх повноважень у випадках, передбачених законодавством, протоколи про адмiнiстративнi правопорушення i передавати їх на розгляд вiдповiдним державним органам;256.
3) вимагати вiд громадян i службових осiб припинення протиправних дiй, що:257.
порушують оголошенi в установленому порядку режими функцiонування об'єкта охорони або спецiальної зони охорони (безпеки);258.
перешкоджають здiйсненню повноважень працiвникiв вiдомчої воєнiзованої охорони або уповноважених посадових осiб державних пiдприємств пiд час виконання ними службових обов'язкiв;259.
грубо порушують громадський порядок;260.
4) припиняти в мiсцях здiйснення заходiв охорони та безпеки незаконнi дiї осiб, що безпосередньо створюють загрозу громадськiй безпецi, життю та здоров'ю громадян;


2) припиняти в місцях здійснення заходів охорони та безпеки незаконні дії осіб, що безпосередньо створюють загрозу громадській безпеці, життю та здоров'ю громадян;
261.
5) затримувати i негайно передавати до органiв внутрiшнiх справ осiб, якi запiдозренi у скоєні злочину, вчинили адмiнiстративне правопорушення в мiсцях здiйснення працiвниками вiдомчої воєнiзованої охорони заходiв охорони та безпеки, а також осiб, якi виявили непокору їх законнiй вимозi у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв;


3) затримувати і негайно передавати до органів внутрішніх справ осіб, які запідозрені у скоєні злочину, вчинили адміністративне правопорушення в місцях здійснення працівниками відомчої воєнізованої охорони заходів охорони та безпеки, а також осіб, які виявили непокору їх законній вимозі у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків;
262.
6) тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян, рух транспорту на окремi дiлянки мiсцевостi i об'єкти, що охороняються, з метою забезпечення функцiонуванню об'єктiв та забезпечення охорони майна власникiв;


4) тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян, рух транспорту на окремі ділянки місцевості і об'єкти, що охороняються, з метою забезпечення функціонуванню об'єктів та забезпечення охорони майна власників.
263.
Стаття 44. Прийняття на роботу у вiдомчу охорону державних пiдприємств


Стаття 44. Прийняття на роботу у відомчу охорону державних підприємств
264.
На роботу у вiдомчу охорону державних пiдприємств приймаються громадяни України, якi за своїми дiловими i моральними якостями, освiтнiм рiвнем, фiзичною пiдготовкою i станом здоров'я здатнi виконувати завдання, покладенi на вiдомчу охорону державних пiдприємств


На роботу у відомчу охорону державних підприємств приймаються громадяни України, які за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров'я здатні виконувати завдання, покладені на відомчу охорону державних підприємств
265.
Стаття 45. Формений одяг працiвникiв вiдомчої воєнiзованої охорони


Стаття 45. Формений одяг працівників відомчої воєнізованої охорони
266.
Працiвники вiдомчої воєнiзованої охорони мають формений одяг i знаки розрiзнення, їм видається службове посвiдчення, зразки яких розробляються вiдповiдним центральним органом виконавчої влади вiдповiдно до Типового положення про вiдомчу воєнiзовану охорону, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Працівники відомчої воєнізованої охорони мають формений одяг і знаки розрізнення, їм видається службове посвідчення, зразки яких розробляються відповідним центральним органом виконавчої влади відповідно до Типового положення про відомчу воєнізовану охорону, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
267.
Р о з д i л V
ЗДIЙСНЕННЯ ПРОФЕСIЙНОЇ ОХОРОННОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВИМИ УГОДАМИ


Р о з д і л V
ЗДIЙСНЕННЯ ПРОФЕСIЙНОЇ ОХОРОННОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВИМИ УГОДАМИ
268.
Стаття 46. Здiйснення заходiв охорони та безпеки за цивiльно-правовими угодами


Стаття 46. Здійснення заходів охорони та безпеки за цивільно-правовими угодами
269.
Цивiльно-правовi угоди, що передбачають здiйснення заходiв охорони та безпеки, укладаються мiж замовниками послуг з охорони та безпеки та суб'єктами охоронної дiяльностi в письмовiй формi з дотриманням вимог типових угод, що затверджуються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Цивільно-правові угоди, що передбачають здійснення заходів охорони та безпеки, укладаються між замовниками послуг з охорони та безпеки та суб'єктами охоронної діяльності в письмовій формі з дотриманням вимог типових угод, що затверджуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
270.
Заходи охорони та безпеки за цивiльно-правовими угодами можуть здiйснюватися безпосередньо щодо замовника послуг з охорони та безпеки. Такi самi заходи на користь визначеної замовником юридичної або фiзичної особи можуть здiйснюватися лише за їх письмовою згодою або згодою їх законних представникiв.


Заходи охорони та безпеки за цивільно-правовими угодами можуть здійснюватися безпосередньо щодо замовника послуг з охорони та безпеки. Такі самі заходи на користь визначеної замовником юридичної або фізичної особи можуть здійснюватися лише за їх письмовою згодою або згодою їх законних представників.
271.
Стаття 47. Порядок укладення та виконання цивiльно-правових угод про здiйснення заходiв охорони i безпеки


Стаття 47. Порядок укладення та виконання цивільно-правових угод про здійснення заходів охорони і безпеки
272.
Обов'язковою умовою укладення цивiльно-правових угод про здiйснення заходiв охорони i безпеки є досягнення сторонами домовленостi з усiх умов договору. Замовник послуг охорони зобов'язаний попередньо надати суб'єкту охоронної дiяльностi (його уповноваженому представнику) документи, що пiдтверджують його повноваження на право власностi (володiння) об'єктом охорони, законнiсть перевезення належного йому вантажу тощо або представлення законних iнтересiв фiзичних осiб, на користь яких запропоновано укласти угоду про забезпечення особистої безпеки.


Обов'язковою умовою укладення цивільно-правових угод про здійснення заходів охорони і безпеки є досягнення сторонами домовленості з усіх умов договору. Замовник послуг охорони зобов'язаний попередньо надати суб'єкту охоронної діяльності (його уповноваженому представнику) документи, що підтверджують його повноваження на право власності (володіння) об'єктом охорони, законність перевезення належного йому вантажу тощо або представлення законних інтересів фізичних осіб, на користь яких запропоновано укласти угоду про забезпечення особистої безпеки.
273.
Суб'єкти охоронної дiяльностi на час дiї цивiльно-правових угод на здiйснення заходiв охорони та безпеки не вступають у володiння майном, що перебуває пiд їх охороною, та не застосовують засобiв примусу щодо осiб, на користь яких здiйснюються цi заходи, крiм випадкiв вчинення цими особами правопорушень проти громадської безпеки та таких, що загрожують життю та здоров'ю громадян.


Суб'єкти охоронної діяльності на час дії цивільно-правових угод на здійснення заходів охорони та безпеки не вступають у володіння майном, що перебуває під їх охороною, та не застосовують засобів примусу щодо осіб, на користь яких здійснюються ці заходи, крім випадків вчинення цими особами правопорушень проти громадської безпеки та таких, що загрожують життю та здоров'ю громадян.
274.
Працiвники охорони не повиннi втручатися в суперечки особистого характеру осiб, щодо яких здiйснюються заходи безпеки, з iншими особами.


Працівники охорони не повинні втручатися в суперечки особистого характеру осіб, щодо яких здійснюються заходи безпеки, з іншими особами.
275.
У випадку очевидного намiру щодо вчинення особою, яка охороняється, протиправних дiй, працiвники охорони, якi безпосередньо здiйснюють заходи безпеки, повиннi негайно попередити цю особу про припинення протиправних дiй, i, у разi їх продовження пiсля цього, припинити здiйснення заходiв безпеки до моменту припинення протиправних дiй.


У випадку очевидного наміру щодо вчинення особою, яка охороняється, протиправних дій, працівники охорони, які безпосередньо здійснюють заходи безпеки, повинні негайно попередити цю особу про припинення протиправних дій, і, у разі їх продовження після цього, припинити здійснення заходів безпеки до моменту припинення протиправних дій.-156- Н.д.Іванов С.А. (Округ №3)
Доповнити статтю 47 частиною п'ятою статті 47 такого змісту :
"Суб'єкти охоронної діяльності мають право відмовляти в укладенні договорів на забезпечення особистої безпеки громадян, або в односторонньому порядку приймають їх на виконання за наявності достовірно встановлених юридичних фактів, передбачених пунктами 3, 5 і 6 частини першої статті 9 цього Закону".
Враховано

Суб'єкти охоронної діяльності мають право відмовляти в укладенні договорів на забезпечення особистої безпеки громадян, або в односторонньому порядку припиняти їх на виконання за наявності достовірно встановлених фактів, передбачених пунктами 3, 5 і 6 частини першої статті 9 цього Закону.
276.
Стаття 48. Обмеження щодо здiйснення заходiв охорони та безпеки за цивiльно-правовими угодами


Стаття 48. Обмеження щодо здійснення заходів охорони та безпеки за цивільно-правовими угодами
277.
Забороняється укладення цивiльно-правових угод про надання послуг:


Забороняється укладення цивільно-правових угод про надання послуг:
278.
органам виконавчої влади на здiйснення заходiв охорони та безпеки;


Органам виконавчої влади на здійснення заходів охорони та безпеки;
279.
суб'єктам недержавної охоронної дiяльностi на охорону об'єктiв, що пiдлягають обов'язковiй охоронi суб'єктами державної охоронної дiяльностi, та забезпечення особистої безпеки посадових осiб органiв державної влади, визначених законодавством;


суб'єктам недержавної охоронної діяльності на охорону об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні суб'єктами державної охоронної діяльності, та забезпечення особистої безпеки посадових осіб органів державної влади, визначених законодавством;
280.
вiдомчiй охоронi державних пiдприємств на охорони майна, що не належить вiдповiдному державному пiдприємству, та забезпечення особистої безпеки фiзичних осiб, якi не входять до числа працiвникiв цього пiдприємства.


відомчій охороні державних підприємств на охорону майна, що не належить відповідному державному підприємству, та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб, які не входять до числа працівників цього підприємства.
281.
Заходи безпеки за цивiльно-правовими угодами не здiйснюються щодо:


Заходи безпеки за цивільно-правовими угодами не здійснюються щодо:
282.
посадових осiб органiв державної влади, якi пiдлягають обов'язковiй державнiй охоронi;


посадових осіб органів державної влади, які підлягають обов'язковій державній охороні;
283.
працiвникiв правоохоронних органiв пiд час виконання покладених на них завдань з охорони правопорядку;


працівників правоохоронних органів під час виконання покладених на них завдань з охорони правопорядку;
284.
працiвникiв, трудова дiяльнiсть яких пов'язана з пiдвищеною небезпекою (професiйний ризик) та реґламентується законодавством про охорону працi.


працівників, трудова діяльність яких пов'язана з підвищеною небезпекою (професійний ризик) та регулюються законодавством про охорону праці.
285.
Роздiл VI
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДIВ ФIЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАСОБIВ, ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК
-157- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
(з виступу)
Пропонує узгодити положення розділу VI цього законопроекту з проектом Закону України "Про застосування сили при виконанні службових обов'язків" (реєстраційний номер 4075-1 від 07.10.99 р., внесений народним депутатом України Є.Марчуком)
Відхилено.
Зазначений законопроект перебуває у стадії доопрацювання; зміст норм про застосування засобів примусу відповідає чинним нормам законодавства, що визначають правовий режим їх застосування.
Р о з д і л VI
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДIВ ФIЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАСОБIВ, ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК


-158- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
(з виступу)
Пропонує цей законопроект розглядати у комплекті з Законом про вогнепальну зброю
Відхилено.

286.
Стаття 49. Умови i межi застосування заходiв фiзичного впливу, спецiальних засобiв, вогнепальної зброї та використання службових собак
-159- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Доповнити назву статті 49
Після слів "та використання" доповнити словами "до правопорушників ".
Відхилено.
В іншому разі виникає питання про спрямування інших проявів сили (фізична сила, спеціальні засоби, вогнепальна зброя). Крім того, зброя не є елементом охорони, а крайнім засобом застосування сили.
Стаття 49. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак
287.
Пiд час та в мiсцях безпосереднього здiйснення заходiв охорони та безпеки працiвники охорони мають право застосовувати до правопорушникiв заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби та службових собак у випадках i в порядку, передбачених цим Законом, а працiвники Державної служби охорони та вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств, крiм того, вогнепальну зброю, у тому числi нарiзну автоматичну та напiвавтоматичну, у випадках i в порядку, передбачених цим Законом та iншими актами законодавства.
-160- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доповнити частину першу статті 49 після слів "державних підприємств" словами "служби воєнізованої охорони підприємств".
Відхилено.
Пропозиції народного депутата України С.Матвієнкова про надання повноважень на застосування сили службою воєнізованої охорони підприємств не підтримуються з мотивів, викладених у запереченнях щодо його пропозицій до статті 38 цього законопроекту.
Пiд час та в мiсцях безпосереднього здiйснення заходiв охорони та безпеки працівники охорони мають право застосовувати до правопорушників заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби та службових собак у випадках і в порядку, передбачених цим Законом, а працівники Державної служби охорони та відомчої воєнізованої охорони державних підприємств, крім того, вогнепальну зброю, у тому числi нарізну автоматичну та напівавтоматичну, у випадках і в порядку, передбачених цим Законом та іншими актами законодавства.
288.
Застосовувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби, вогнепальну зброю та використовувати службових собак дозволяється тiльки пiсля попередження про намiр їх застосування. Заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби i вогнепальна зброя можуть застосовуватися без попередження лише у разi безпосередньої загрози життю або здоров'ю громадян чи працiвникiв охорони або раптового нападу iз застосуванням зброї чи транспортних засобiв. Вид спецiального засобу чи зброї, час початку та iнтенсивностi їх застосування визначаються з урахуванням ситуацiї, що склалась, характеру правопорушення i особи правопорушника.


Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю та використовувати службових собак дозволяється тільки після попередження про намір їх застосування. Заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя можуть застосовуватися без попередження лише у разі безпосередньої загрози життю або здоров'ю громадян чи працівників охорони або раптового нападу із застосуванням зброї чи транспортних засобів. Вид спеціального засобу чи зброї, час початку та інтенсивності їх застосування визначаються з урахуванням ситуації, що склалась, характеру правопорушення і особи правопорушника.
289.
Забороняється застосовувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби, вогнепальну зброю та використовувати службових собак проти жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку або з вираженими ознаками iнвалiдностi та малолiтнiх, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що загрожує життю i здоров'ю громадян, працiвникiв охорони, або збройного нападу чи збройного опору.


Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю та використовувати службових собак проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю громадян, працівників охорони, або збройного нападу чи збройного опору.
290.
У разi коли уникнути застосування заходiв фiзичного впливу, спецiальних засобiв, вогнепальної зброї та використання службових собак неможливо, їх застосування не повинно перевищувати меж необхiдної оборони i має обмежуватися заподiянням мiнiмальної шкоди здоров'ю правопорушникiв та iнших громадян. У разi заподiяння такої шкоди працiвники охорони забезпечують надання необхiдної допомоги потерпiлим в найкоротший строк.


У разі коли уникнути застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак неможливо, їх застосування не повинно перевищувати меж необхідної оборони і має обмежуватися заподіянням мінімальної шкоди здоров'ю правопорушників та інших громадян. У разі заподіяння такої шкоди працівники охорони забезпечують надання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.
291.
Про застосування заходiв фiзичного впливу, спецiальних засобiв, вогнепальної зброї та використання службових собак працiвник охорони в письмовiй формi доповiдає своєму безпосередньому керiвнику, який в свою чергу повiдомляє про це орган внутрiшнiх справ, орган управлiння, власника.


Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак працівник охорони в письмовій формі доповідає своєму безпосередньому керівнику, який в свою чергу повідомляє про це орган внутрішніх справ, орган управління, власника.
292.
Про поранення або смерть, що сталися внаслiдок застосування заходiв фiзичного впливу, спецiальних засобiв та використання службових собак, а також про всi випадки застосування вогнепальної зброї працiвник охорони зобов'язаний негайно i письмово доповiсти своєму безпосередньому начальнику для сповiщення прокуроровi.


Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та використання службових собак, а також про всі випадки застосування вогнепальної зброї працівник охорони зобов'язаний негайно і письмово доповісти своєму безпосередньому начальнику для сповіщення прокуророві.
293.
Перевищення меж необхiдної оборони, вчинене внаслiдок застосування заходiв фiзичного впливу, спецiальних засобiв, вогнепальної зброї та використання службових собак тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством.


Перевищення меж необхідної оборони, вчинене внаслідок застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та використання службових собак тягне за собою відповідальність, передбачену законом.
294.
Стаття 50. Застосування заходiв фiзичного впливу


Стаття 50. Застосування заходів фізичного впливу
295.
Працiвники охорони пiд час та в мiсцях безпосереднього здiйснення заходiв охорони та безпеки з метою самозахисту, захисту об'єктiв, захисту життя та здоров'я фiзичних осiб та забезпечення особистої безпеки вiд протиправних посягань, затримання правопорушникiв i припинення правопорушень, подолання протидiї їх законним вимогам мають право застосовувати заходи фiзичного впливу, в тому числi прийоми рукопашного бою, якщо iншi способи цього не забезпечили.


Працівники охорони під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки з метою самозахисту, захисту об'єктів, життя та здоров'я фізичних осіб та забезпечення їх особистої безпеки від протиправних посягань, затримання правопорушників і припинення правопорушень, подолання протидії їх законним вимогам мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми рукопашного бою, якщо інші способи цього не забезпечили.
296.
Стаття 51. Застосування працiвниками Державної служби охорони та вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств спецiальних засобiв
-161- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Слово "державних підприємств" замінити на слово "підприємств".
Відхилено.
Пропозиція ігнорує існування відомчої охорони суб'єктів господарювання недержавної форми власності, чисельність яких об'єктивно зростає у зв'язку із збільшення недержавного сектору економіки.
Стаття 51. Застосування працівниками Державної служби охорони та відомчої воєнізованої охорони державних підприємств спеціальних засобів
297.
Працiвники Державної служби охорони та вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств пiд час та в мiсцях безпосереднього здiйснення заходiв охорони та безпеки мають право застосовувати спецiальнi засоби - наручники, засоби зв'язування, гумовi кийки, сльозоточивi речовини, пневматичну зброю, пристрої для примусової зупинки транспорту, а працiвники Державної служби охорони, крiм того, електрошоковi пристрої та пристрої для вiдстрiлення набоїв споряджених метальними снарядами несмертельної дiї, в разi:
-162- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доповнити назву, преамбулу частини першої статті 51, пункт третій, четвертий частини першої, частину третю статті 51 після слів "державних підприємств", словами "та служби воєнізованої охорони підприємств".
Відхилено.
Пропозиції народного депутата України С.Матвієнкова про надання повноважень на застосування сили службою воєнізованої охорони підприємств не підтримуються з мотивів, викладених у запереченнях щодо його пропозицій до статті 38 цього законопроекту.
Працівники Державної служби охорони та відомчої воєнізованої охорони державних підприємств під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки мають право застосовувати спеціальні засоби - наручники, засоби зв'язування, гумові кийки, сльозоточиві речовини, пневматичну зброю, пристрої для примусової зупинки транспорту, а працівники Державної служби охорони, крім того, електрошокові пристрої та пристрої для відстрілення набоїв споряджених метальними снарядами несмертельної дії, в разі:
298.
1) захисту громадян i самозахисту вiд нападу та iнших дiй, що створюють загрозу їхньому життю або здоров'ю;


1) захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їхньому життю або здоров'ю;
299.
2) вiдбиття нападу на будiвлi, примiщення, споруди i транспортнi засоби, що охороняються, а працiвники Державної служби охорони - для їх звiльнення у разi захоплення;


2) відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, що охороняються, а працівники Державної служби охорони -для їх звільнення у разі захоплення;
300.
3) затримання i доставляння до службового примiщення Державної служби охорони, органу внутрiшнiх справ, iншого правоохоронного органу чи вiдомчої воєнiзованої охорони державного пiдприємства осiб, якi вчинили правопорушення проти об'єкта, що охороняється, або особи, щодо якої здiйснюються заходи безпеки, iншi правопорушення, що загрожують (створюють загрозу) громадськiй безпецi, життю та здоров'ю громадян, якщо цi особи чинять опiр законним дiям працiвникiв Державної служби охорони чи вiдомчої воєнiзованої охорони державного пiдприємства або є пiдстави вважати, що вони можуть зникнути з мiсця скоєння правопорушення чи заподiяти шкоду оточуючим або собi;


3) затримання і доставляння до службового приміщення Державної служби охорони, органу внутрішніх справ, іншого правоохоронного органу чи відомчої воєнізованої охорони державного підприємства осіб, які вчинили правопорушення проти об'єкта, що охороняється, або особи, щодо якої здійснюються заходи безпеки, інші правопорушення, що загрожують (створюють загрозу) громадській безпеці, життю та здоров'ю громадян, якщо ці особи чинять опір законним діям працівників Державної служби охорони чи відомчої воєнізованої охорони державного підприємства або є підстави вважати, що вони можуть зникнути з місця скоєння правопорушення чи заподіяти шкоду оточуючим або собі;
301.
4) примусової зупинки транспортного засобу, якщо водiй своїми дiями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або працiвникiв Державної служби охорони чи вiдомчої воєнiзованої охорони державного пiдприємства чи порушує встановлений режим на об'єктi, що охороняється.


4) примусової зупинки транспортного засобу, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або працівників Державної служби охорони чи відомчої воєнізованої охорони державного підприємства чи порушує встановлений режим на об'єкті, що охороняється.
302.
Вид спецiального засобу, час початку та iнтенсивнiсть його застосування визначаються з урахуванням ситуацiї, що склалася, характеру правопорушення i особи правопорушника.
-163- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину другу статті 51 - виключити, оскільки вона дублює третє речення частини другої статті 49.
Враховано.
Відповідна частина статті 51 законопроекту вилучена.

303.
Перелiк спецiальних засобiв, якi можуть застосовуватися працiвниками Державної служби охорони та вiдомчої воєнiзованої охорони державного пiдприємства пiд час здiйснення заходiв охорони та безпеки, i правила їх застосування встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Перелік спеціальних засобів, які можуть застосовуватися працівниками Державної служби охорони та відомчої воєнізованої охорони державного підприємства під час здійснення заходів охорони та безпеки, і правила їх застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
304.
Рiвень пiдготовки працiвникiв охорони суб'єктiв державної охоронної дiяльностi з питань застосування спецiальних засобiв перевiряється в порядку, встановленому Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.


Рівень підготовки працівників охорони суб'єктів державної охоронної діяльності з питань застосування спеціальних засобів перевіряється в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.
305.
Стаття 52. Застосування спецiальних засобiв працiвниками охорони суб'єктiв недержавної охоронної дiяльностi
-164- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 52 вилучити.
Відхилено.
Пропозиція ігнорує існування відомчої охорони суб'єктів господарювання недержавної форми власності, чисельність яких об'єктивно зростає у зв'язку із збільшення недержавного сектору економіки.
Стаття 52. Застосування спеціальних засобів працівниками охорони суб'єктів недержавної охоронної діяльності
306.
Працiвниками охорони суб'єктiв недержавної охоронної дiяльностi пiд час та в мiсцях безпосереднього здiйснення заходiв охорони та безпеки мають право застосовувати спецiальнi засоби - гумовi кийки, сльозоточивi речовини, пневматичну зброю калiбру до 4,5 мiлiметрiв i швидкiстю польоту кулi до 100 метрiв за секунду:


Працівники охорони суб'єктів недержавної охоронної діяльності під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки мають право застосовувати спеціальні засоби - гумові кийки, сльозоточиві речовини, пневматичну зброю калібру до 4,5 міліметрів і швидкістю польоту кулі до 100 метрів за секунду:
307.
1) для захисту вiд злочинних посягань на своє життя, здоров'я, житло та майно, життя i здоров'я осiб, особисту безпеку яких вони забезпечують, життя, здоров'я та майно iнших громадян;


1) для самозахисту від нападу та інших дій що створюють загрозу їхньому життю або здоров'ю, злочинних посягань на житло та майно, життя чи здоров'я осіб, особисту безпеку яких вони забезпечують, а також на життя чи здоров'я та майно інших громадян;
308.
2) для захисту вiд нападу на примiщення пiдприємства, установи або органiзацiї, якi вони охороняють;


2) для захисту від нападу на приміщення підприємства, установи або організації, які вони охороняють;
309.
3) для затримання особи, яка скоїла злочин i намагається втекти або вчинити опiр.


3) для затримання особи, яка скоїла злочин і намагається втекти або вчинити опір.
310.
Перелiк спецiальних засобiв, якi можуть використовувати працiвники охорони суб'єктiв недержавної охоронної дiяльностi, та порядок їх придбання i правила застосування встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Перелік спеціальних засобів, які можуть використовувати працівники охорони суб'єктів недержавної охоронної діяльності, та порядок їх придбання і правила застосування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
311.
Рiвень пiдготовки працiвникiв охорони суб'єктiв недержавної охоронної дiяльностi з питань застосування спецiальних засобiв перевiряється Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.


Рівень підготовки працівників охорони суб'єктів недержавної охоронної діяльності з питань застосування спеціальних засобів перевіряється Міністерством внутрішніх справ України.
312.
Стаття 53. Застосування вогнепальної зброї працiвниками Державної служби охорони та вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств
-165- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Слово "державних підприємств" замінити на слово "підприємств".
Відхилено.
Пропозиція ігнорує існування відомчої охорони суб'єктів господарювання недержавної форми власності, чисельність яких об'єктивно зростає у зв'язку із збільшення недержавного сектору економіки.
Стаття 53. Застосування вогнепальної зброї працівниками Державної служби охорони та відомчої воєнізованої охорони державних підприємств
313.
Працiвники Державної служби охорони та вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств пiд час та в мiсцях безпосереднього здiйснення заходiв охорони та безпеки мають право як крайнiй захiд застосовувати вогнепальну зброю у разi:
-166- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доповнити назву, преамбулу частини першої статті 53, частину третю та четверту цієї ж статті після слів "державних підприємств" словами "та служби воєнізованої охорони підприємств".
Відхилено.
Пропозиції народного депутата України С.Матвієнкова про надання повноважень на застосування сили службою воєнізованої охорони підприємств не підтримуються з мотивів, викладених у запереченнях щодо його пропозицій до статті 38 цього законопроекту.
Працівники Державної служби охорони та відомчої воєнізованої охорони державних підприємств під час та в місцях безпосереднього здійснення заходів охорони та безпеки мають право як крайній захід застосовувати вогнепальну зброю у разі:
314.
1) вiдбиття нападу на об'єкти, що охороняються (примiщення пiдприємств, установ i органiзацiй, житловi примiщення громадян i мiсця зберiгання їх майна, транспортнi засоби, в тому числi пiд час транспортування вантажiв), а працiвники Державної служби охорони - для їх звiльнення у разi захоплення;


1) відбиття нападу на об'єкти, що охороняються (приміщення підприємств, установ і організацій, житлові приміщення громадян і місця зберігання їх майна, транспортні засоби, в тому числі під час транспортування вантажів), а працівники Державної служби охорони - для їх звільнення у разі захоплення;
315.
2) захисту фiзичних осiб, щодо яких здiйснюються заходи безпеки, iнших громадян вiд нападу, що загрожує їхньому життю та здоров'ю;


2) захисту фізичних осіб, щодо яких здійснюються заходи безпеки, інших громадян від нападу, що загрожує їхньому життю та здоров'ю;
316.
3) вiдбиття нападу на працiвникiв Державної служби охорони чи вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;


3) відбиття нападу на працівників Державної служби охорони чи відомчої воєнізованої охорони державних підприємств, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;
317.
4) затримання осiб, якi чинять збройний опiр, а також озброєних осiб, якi погрожують застосуванням зброї, вибухових та iнших пристроїв, якщо це загрожує життю i здоров'ю громадян або працiвникiв Державної служби охорони вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств.
-167- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Доповнити пункт четвертий частини першої статті 53 та частину другу цієї ж статті після слів "державних підприємств" словами "чи служби воєнізованої охорони підприємств".
Відхилено.
4) затримання осіб, які чинять збройний опір, а також озброєних осіб, які погрожують застосуванням зброї, вибухових та інших пристроїв, якщо це загрожує життю і здоров'ю громадян або працівників Державної служби охорони відомчої воєнізованої охорони державних підприємств.
318.
Працiвники Державної служби охорони та вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, знешкодження тварини, яка загрожує життю i здоров'ю громадян або працiвникiв Державної служби охорони чи вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств.


Працівники Державної служби охорони та відомчої воєнізованої охорони державних підприємств мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику допомоги, знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров'ю громадян або працівників Державної служби охорони чи відомчої воєнізованої охорони державних підприємств.
319.
Працiвниками Державної служби охорони та вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств забороняється застосовувати i використовувати вогнепальну зброю в мiсцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподiяння шкоди життю i здоров'ю стороннiх осiб.


Працівниками Державної служби охорони та відомчої воєнізованої охорони державних підприємств забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю і здоров'ю сторонніх осіб.
320.
Рiвень пiдготовки працiвникiв охорони суб'єктiв державної охоронної дiяльностi з питань застосування вогнепальної зброї перевiряється в порядку, встановленому Мiнiстерством внутрiшнiх справ України.


Рівень підготовки працівників охорони суб'єктів державної охоронної діяльності з питань застосування вогнепальної зброї перевіряється в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України.
321.
Стаття 54. Гарантiї особистої безпеки працiвникiв Державної служби охорони, вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств


Стаття 54. Гарантії особистої безпеки працівників Державної служби охорони, відомчої воєнізованої охорони державних підприємств
322.
На працiвникiв Державної служби охорони та вiдомчої воєнiзованої охорони державних пiдприємств пiд час та в мiсцях безпосереднього виконання службових обов'язкiв поширюються гарантiї особистої безпеки, встановленi для працiвникiв мiлiцiї Законом України "Про мiлiцiю".


На працівників Державної служби охорони та відомчої воєнізованої охорони державних підприємств під час та в місцях безпосереднього виконання службових обов'язків поширюються гарантії особистої безпеки, встановлені для працівників міліції Законом України "Про міліцію".
323.
Р о з д i л VII
ГАРАНТIЇ СОЦIАЛЬНОГО I ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАЦIВНИКIВ ОХОРОНИ


Р о з д і л VII
ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО І ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ
324.
Стаття 55. Соцiальний захист працiвникiв охорони


Стаття 55. Соціальний захист працівників охорони
325.
Працiвникам охорони гарантується соцiальний захист згiдно iз законодавством.


Працівникам охорони гарантується соціальний захист згідно із законодавством.
326.
Працiвники охорони пiдлягають обов'язковому, у тому числi державному, особистому страхуванню вiд нещасних випадкiв, пов'язаних з виконанням обов'язкiв по органiзацiї та/або здiйсненню заходiв охорони та безпеки за рахунок коштiв, передбачених статтею 6 цього Закону. Умови та порядок проведення обов'язкового, у тому числi державного, особистого страхування працiвникiв охорони визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Працівники охорони підлягають обов'язковому, у тому числі державному, особистому страхуванню від нещасних випадків, пов'язаних з виконанням обов'язків по організації та/або здійсненню заходів охорони та безпеки за рахунок коштів, передбачених статтею 6 цього Закону. Умови та порядок проведення обов'язкового, у тому числі державного, особистого страхування працівників охорони визначаються Кабінетом Міністрів України.
327.
Охоронна дiяльнiсть зараховується до загального трудового стажу i стажу для призначення допомоги за державним соцiальним страхуванням, якщо iнше не передбачене законодавством.


Охоронна діяльність зараховується до загального трудового стажу і стажу для призначення допомоги за державним соціальним страхуванням, якщо інше не передбачене законодавством.
328.
Державна служба охорони може мати службовий житловий фонд. Перелiк посад працiвникiв Державної служби охорони, якi мають право на отримання службової житлової площi, визначається у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Державна служба охорони може мати службовий житловий фонд. Перелік посад працівників Державної служби охорони, які мають право на отримання службової житлової площі, визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
329.
Стаття 56. Правовий захист працiвникiв охорони


Стаття 56. Правовий захист працівників охорони
330.
Працiвники охорони пiд час здiйснення заходiв охорони та безпеки керуються вимогами законодавства, а також умовами угод, укладених iз замовниками послуг охорони та безпеки. Нiхто, крiм уповноважених законодавством посадових осiб, не вправi втручатися в законнi дiї працiвникiв охорони.


Працівники охорони під час здійснення заходів охорони та безпеки керуються вимогами законодавства, а також умовами угод, укладених із замовниками послуг охорони та безпеки. Ніхто, крім уповноважених законодавством посадових осіб, не вправі втручатися в законні дії працівників охорони.
331.
Працiвники охорони перебувають пiд захистом закону. Вчинення опору, погрози, шантаж чи насильство стосовно працiвникiв охорони, посягання на їхнє майно та iншi дiї, якi перешкоджають виконанню покладених на них завдань, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
-168- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Внести зміни до частини другої статті 56
Після слів "опору, погрози" слово "шантаж" виключити.
Враховано.
Слово "шантаж" вилучено, як таке, що немає термінологічного застосування у законодавчих актах України.
Працівники охорони перебувають під захистом закону. Вчинення опору, погрози чи насильства стосовно працівників охорони, посягання на їхнє майно та інші дії, які перешкоджають виконанню покладених на них завдань, тягнуть за собою відповідальність згідно із законодавством.
332.
Законнi вимоги працiвника охорони пiд час виконання ним службових обов'язкiв є обов'язковими для виконання усiма громадянами.


Законні вимоги працівника охорони під час виконання ним службових обов'язків є обов'язковими для виконання усіма громадянами.
333.
Нiхто не має права примусити працiвника охорони здiйснювати заходи охорони та безпеки, не передбаченi цим та iншими законами України.


Ніхто не має права примусити працівника охорони здійснювати заходи охорони та безпеки, не передбачені цим та іншими законами України.
334.
Стаття 57. Право працiвникiв охорони на об'єднання в профспiлки, iншi громадськi об'єднання


Стаття 57. Право працівників охорони на об'єднання в профспілки, інші громадські об'єднання
335.
Працiвники охорони з метою захисту своїх професiйних, соцiально - економiчних та iнших прав i iнтересiв мають право об'єднуватися або вступати в профспiлки, iншi громадськi об'єднання.


Працівники охорони з метою захисту своїх професійних, соціально - економічних та інших прав і інтересів мають право об'єднуватися або вступати в профспілки, інші громадські об'єднання.
336.
Роздiл VIII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОННУ ДIЯЛЬНIСТЬ


Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ
337.
Стаття 58. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про охоронну дiяльнiсть


Стаття 58. Відповідальність за порушення законодавства про охоронну діяльність
338.
Посадовi особи i громадяни, виннi у порушеннi законодавства про охоронну дiяльнiсть, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.


Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про охоронну діяльність, несуть відповідальність згідно із законодавством.
339.
Стаття 59. Вiдповiдальнiсть працiвникiв охорони


Стаття 59. Відповідальність працівників охорони
340.
Працiвники охорони в межах повноважень, наданих цим Законом, iншими актами законодавства та цивiльно-правовою угодою, укладеною згiдно iз законодавством, пiд час здiйснення заходiв охорони та безпеки самостiйно приймають рiшення i несуть за свої протиправнi дiї або бездiяльнiсть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.


Працівники охорони в межах повноважень, наданих цим Законом, іншими актами законодавства та цивільно-правовою угодою, укладеною згідно із законодавством, під час здійснення заходів охорони та безпеки самостійно приймають рішення і несуть за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність згідно із законодавством.
341.
У разi порушення працiвником охорони пiд час виконання службових обов'язкiв прав i законних iнтересiв замовникiв послуг охорони та безпеки суб'єкт охоронної дiяльностi зобов'язаний вжити заходiв до вiдновлення цих прав та iнтересiв або вiдшкодування завданих матерiальних i моральних збиткiв, а також на вимогу потерпiлого публiчно вибачитися.


У разі порушення працівником охорони під час виконання службових обов'язків прав і законних інтересів замовників послуг охорони та безпеки суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний вжити заходів до відновлення цих прав та інтересів або відшкодування завданих матеріальних і моральних збитків, а також на вимогу потерпілого публічно вибачитися.
342.
Працiвник охорони, який виконує свої обов'язки вiдповiдно до наданих законодавством повноважень та укладеної згiдно iз законодавством цивiльно-правової угоди на здiйснення заходiв охорони та безпеки, не несе вiдповiдальностi за завданi збитки. Такi збитки компенсуються вiдповiдно до умов угод на здiйснення заходiв охорони та безпеки.


Працівник охорони, який виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та укладеної згідно із законодавством цивільно-правової угоди на здійснення заходів охорони та безпеки, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються відповідно до умов угод на здійснення заходів охорони та безпеки.
343.
Дiї працiвника охорони можуть бути оскарженi у встановленому законом порядку.


Дії працівника охорони можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.
344.
Роздiл IX
КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОННОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ
-169- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До розділу ІХ: У назві розділу додати слова "і нагляд". Статтю 60 доповнити новою частиною такого змісту:
"Нагляд за охоронною діяльністю на території України здійснюють у межах своєї компетенції органи прокуратури".
Відхилено.
Функція нагляду прокурор виконує згідно до Конституції та Закону України "Про прокуратуру"
Розділ IX
КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
345.
Стаття 60. Контроль за охоронною дiяльнiстю


Стаття 60. Контроль за охоронною діяльністю
346.
Контроль за охоронною дiяльнiстю на територiї України здiйснюють у межах своєї компетенцiї центральнi органи виконавчої влади, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування.


Контроль за охоронною діяльністю на території України здійснюють у межах своєї компетенції центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.
347.
Уповноваженi посадовi особи органiв виконавчої влади контролюють здiйснення заходiв охорони та безпеки, якiсть фахової пiдготовки працiвникiв охорони у закладах освiти та за мiсцем їх роботи (служби) i вправi вимагати вiд них у межах своєї компетенцiї надання вiдповiдних документiв та письмової чи усної iнформацiї, необхiдної для виконання контрольних функцiй.


Уповноважені посадові особи органів виконавчої влади контролюють здійснення заходів охорони та безпеки, якість фахової підготовки працівників охорони у закладах освіти та за місцем їх роботи (служби) і вправі вимагати від них у межах своєї компетенції надання відповідних документів та письмової чи усної інформації, необхідної для виконання контрольних функцій.
348.
Безпосереднiй контроль за охоронною дiяльнiстю здiйснюється Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, а за додержанням лiцензiйних умов - Лiцензiйна палата України в порядку, встановленому цим Законом та iншими актами законодавства.
-170- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Доповнити частину третю статті 60 після слів "Міністерством внутрішніх справ" словами "Управлінням державної охорони України"
Враховано
Безпосередній контроль за охоронною діяльністю здійснюється Міністерством внутрішніх справ України, яке роз'яснює порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про охоронну діяльність, Управлінням державної охорони України у місцях виконання заходів державної охорони, а за додержанням ліцензійних умов - Ліцензійна палата України в порядку, встановленому цим Законом та іншими актами законодавства.
349.
Роздiл X
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
-171- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст " Розділ Х" вилучити.
Відхилено
Не відповідає техніко- юридичним вимогам до тексту законопроекту.
Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
350.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
351.
2. Кабiнетовi Мiнiстрiв України забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.
-172- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр. картка №404)
Пункт 2 "Прикінцевих положень" викласти в такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України, протягом місяця з дня набуття чинності цим Законом: привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти; забезпечити приведення у відповідність до цього Закону нормативно-правових актів міністерств та інших органів центральної виконавчої влади".
Відхилено.
Реалізація законопроекту потребує розробки та прийняття двох десятків нормативних актів, з них половина - постанови Кабінету Міністрів, решта міжвідомчі та МВС, які потребують численних узгоджень та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
2. Кабінетові Міністрів України забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні