Назва: про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
(26.05.99)


(26.05.99)
2.
Закон України


Закон України
3.
Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру


Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
4.
Цей Закон визначає організаційні і правові основи у сфері захисту громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які знаходяться на території України, об'єктів виробничого і соціального призначення, а також довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


Цей Закон визначає організаційні і правові основи захисту громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які знаходяться на території України, захисту об'єктів виробничого і соціального призначення, довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
5.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.
Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
7.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
-1- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Враховано частково
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
8.
надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру (далі-надзвичайна ситуація) - порушення нормальних умов життя людей та функціонування об'єктів господарювання, спричинене аварією, катастрофою, яка виникла на потенційно небезпечному об'єкті внаслідок діяльності людини (техногенний характер), або руйнівним впливом стихійних сил (природний характер), що призвело (може призвести) до неможливості проживання населення, ведення господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат;
У статті 1:
в частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру (далі - надзвичайна ситуація) - порушення нормальних умов життя людей та функціонування об'єктів господарювання, спричинене аварією, катастрофою, яка виникла внаслідок діяльності людини (техногенний характер), або руйнівним впливом стихійних сил (природний характер), що призвело (може призвести) до неможливості проживання населення, ведення господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат;


надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, чи іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежою, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат;
зона надзвичайної ситуації - територія, де склалася надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру;-2- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
У статті 1:
в частині першій:
в абзаці другому, в останньому словосполученні між словами «діяльності» і «загибелі» вставити слово «до»

Відхилено
аварія - небезпечна подія техногенного характеру, яка спричинила загибель людей чи створює на об'єкті або окремійтериторії загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю;
катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків;
9.
потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, пожежовибухові, хімічні речовини та біологічні препарати, а також гідротехнічні і транспортні споруди, транспортні засоби, інші об'єкти, що створюють реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації;
-3- Кабінет Міністрів України
У статті 1:
у частині першій:
в абзаці третьому:
визначення «потенційно небезпечний об'єкт» замінити на «об'єкт підвищенної небезпеки»:

-4- Кабінет Міністрів України
Враховано
об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, відповідно до закону, на якому є реальна загроза виникнення аварії та/або надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;


У статті 1:
у частині першій:
в кінці третього абзацу додати речення такого змісту:
«Перелік об'єктів підвищенної небезпеки визначається згідно законодавства»:

-5- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У статті 1:
в частині першій:
в абзаці третьому додати речення такого змісту:

ВідхиленоВідхилено,
враховано в іншому законопроекті
захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - система організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансово-економічних та інших заходів щодо запобігання та реагування на назвичайні ситуації техногенного та природного характеру і ліквідації їх наслідків, що реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними силами та засобами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, добровільними формуваннями і спрямовані на захист населення і територій, а також матеріальних і культурних цінностей та довкілля;


«Перелік потенційно небезпечних об'єктів визначається Кабінетом Міністрів України»

-6- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 1:
в частині першій:
абзац доповнити словами такого змісту:
«перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства з надзвичайних ситуацій»
Відхилено,
враховано в іншому законопроекті
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - підготовка і реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків;-7- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 1:
у частині першій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«захист населення і територій - система організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансово-економічних та інших заходів щодо

Враховано частково
ліквідація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
10.
захист населення і територій - система заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, що реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами рад, відповідними силами та засобами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, добровільними формуваннями і спрямовані на захист населення, об'єктів господарювання та довкілля;
запобігання та реагування на назвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, що реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами рад, відповідними силами та засобами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, добровільними формуваннями і спрямовані на захист населення, об'єктів життєдіяльності населення (господарювання, проживання, відпочинку тощо) та довкілля»

-8- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 1:
у частині першій:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
«запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка і реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, попередження та завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення чи запобігання її можливих наслідків»Враховано
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру - скоординовані дії підрозділів єдиної державної системи щодо реалізації планів локолізації і ліквідації аварії (катастрофи), уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю людей, а також рятувальникам у разі необхідності;
зона можливого ураження - окрема територія, на якій внаслідок виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру виникає загроза здоров'ю або життю людей та заподіяння матеріальних втрат;
оповіщення - доведення сигналів і повідомлень органів про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій, катастроф, епідемій, пожарів тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення;
система оповіщення - комплекс організаційно-технічніх заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв'язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення;
11.
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій - підготовка і реалізація комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення її можливих наслідків;

-9- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У статті 1:
частину першу викласти в такій редакції:
«У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене

Враховано
класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - система, згідно з якою надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру поділяються на класи і підкласи залежно від їх характеру;
класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - технічна або інша характеристика аварії або катастрофи, що дає змогу віднести її до надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

12.
зона надзвичайної ситуації - територія, де склалася надзвичайна ситуація;
аварією, катастрофою, стихійним лихом, чи іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежою, яка призвела (може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат;
зона надзвичайної ситуації -територія, де склалася надзвичайна ситуація;


аварiйно-рятувальна служба - сукупнiсть органiзацiйно об'єднаних органiв управлiння, сил та засобiв, призначених для вирiшення завдань щодо запобiгання та лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру та окремих їх наслiдкiв, проведення пошукових, аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт.

13.
ліквідація надзвичайних ситуацій - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються у разі виникнення надзвичайних ситуацій і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій;
аварія - небезпечна подія техногенного характеру, яка спричинила загибель людей чи створює на об'єкті або території загрозу життю та здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю;


14.
єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації - центральні і місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і підпорядкування з відповідними силами та засобами, які організують проведення робіт із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і територій, зменшення матеріальних втрат.
катастрофа - велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких наслідків;
об'єкт підвищенної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні пожежовибухові, хімічні речовини та біологічні препарати, що створюють реальну загрозу виникнення надзвичайної ситуації, та інші відповідно до закону об'єкти, які створюють реальну загрозу виникнення аварії;
захист населення і територій - система організаційних, технічних, медико-біологічних, фінансово-економічних та інших заходів щодо запобігання та реагування на назвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків, що реалізуються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, відповідними силами та засобами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, добровільними формуваннями і спрямовані на захист населення, а також матеріальних і культурних цінностей та довкілля;
ліквідація надзвичайних ситуацій - проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються у разі виникнення надзвичайних ситуацій і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій;
реагування на надзвичайні ситуації - скоординовані дії підрозділів єдиної державної системи щодо реалізації планів дій (аварійних планів), уточнених в умовах конкретного виду та рівня надзвичайної ситуації з метою надання невідкладної допомоги потерпілим, усунення загрози життю та здоров'ю людей;
зона можливого ураження - окрема територія, на якій унаслідок виникнення надзвичайної ситуації виникає загроза здоров'ю або життю людей та заподіяння матеріальних втрат;
оповіщення - доведення сигналів і повідомлень органів цивільної оборони про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, аварій, катастроф, епідемій, пожарів тощо до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та населення;
система оповіщення - комплекс організаційно-технічніх заходів, апаратури і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв'язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації про виникнення надзвичайних ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення;
класифікація надзвичайних ситуацій - система, згідно з якою надзвичайні ситуації поділяються на класи і підкласи залежно від їх характеру;
класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій - технічна або інша характеристика аварійної або катастрофічної ситуації, що дає змогу віднести її до надзвичайної;
єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (далі - єдина державна система) - центральні та місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, державні підприємства, установи та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, проводять заходи які направлені на запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного походження і реагування у разі їх виникнення з метою захисту населення і територій, а також зменшення матеріальних втрат;
орган управління єдиною державною системою (її підсистемами) - спеціально уповноважений орган виконавчої влади або його структурний підрозділ, призначений для керівництва діяльністю щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
аварiйно-рятувальна служба - сукупнiсть органiзацiйно об'єднаних органiв управлiння, сил та засобiв, призначених для вирiшення завдань щодо запобiгання та лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй техногенного i природного характеру та окремих їх наслiдкiв, проведення пошукових, аварiйно-рятувальних та iнших невiдкладних робiт;
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - дорадчий орган, який координує діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, пов'язану з безпекою та захистом населення і територій, попередженням та реагуванням на надзвичайні ситуації».

-10- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Після статті 1 ввести нову статтю 2 такого змісту:
«Стаття 2. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, представницьких органів місцевого і регіонального самоврядування, щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій
Верховна Рада України протягом двох днів з моменту звернення Президента України затверджує укази про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим ініціює введення надзвичайного стану і встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим або її окремих місцевостях.
Сільські, селищні і міські ради мають повноваження прийняття у межах визначених законом рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями.
Районні і обласні ради мають повноваження на здійснення необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
Повноваження законодавчих і представницьких органів влади визначаються Конституцією України, Конституцією АР Крим, Законом України «Про місцеве самоврядування».
Відхилено, повноваження визначені Конституцією України

15.
Стаття 2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


-11- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 2 викласти в такій редакції:


Враховано частково
Стаття 2. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
16.
Законодавство України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій складається з цього Закону, Законів України "Про Цивільну оборону", "Про війська цивільної оборони", "Про надзвичайний стан", "Про охорону навколишнього природного середовища" та інших актів законодавства.
«Законодавство України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру базується на Конституції України та складається з цього Закону, Законів України "Про надзвичайний стан", "Про аварійно-рятувальні служби" та інших актів законодавства».

Законодавство України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру базується на Конституції України та складається з цього Закону, Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" та інших актів законодавства.
17.
Стаття 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

-12- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Статтю 3 викласти в такій редакції:

Враховано
Стаття 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
18.
Основними завданнями захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є:
«Основними завданнями захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є:

Основними завданнями у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є:
19.
забезпечення захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій;
здійснення комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

здійснення комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;
20.
здійснення комплексу заходів щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
забезпечення готовності до дій і взаємодії органів управління у цій сфері, сил та засобів, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них».


Забезпечення готовності та контролю за станом готовності до дій і взаємодії органів управління у цій сфері, сил та засобів, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування на них.

21.
забезпечення готовності до дій і взаємодії органів управління у цій сфері, сил та засобів, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них;
-13- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 3:
у частині першій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«забезпечення готовності та контролю за станом готовності до дій і взаємодії органів управління у цій сфері, сил та засобів, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування на них»

Враховано

22.
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та організації життєзабезпечення постраждалого населення.
-14- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
необхідно визначити конкретні завдання щодо захисту території.
Враховано частково

23.
Стаття 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


-15- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 4:


Враховано
Стаття 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
24.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій здійснюється на принципах:
в частині першій:
абзац другий викласти в такій редакції:

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах:
25.
пріоритетності завдань врятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля;
«пріоритетності завдань направлених на врятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля»

пріоритетності завдань направлених на врятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля;
26.
безумовного надання переваги раціональній та превентивній безпеці;

-16- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)

Враховано
безумовного надання переваги раціональній та превентивній безпеці;
27.
вільного доступу до інформації щодо безпеки людини;
У статті 4:
в частині першій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«вільного доступу населення до інформації щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій»


вільного доступу населення до інформації щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
28.
особистої відповідальності і піклування громадян про власну безпеку, неухильного дотримання ними правил поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях;
-17- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
У статті 4 визначено особисту відповідальність громадян про власну безпеку, а про відповідальність посадових осіб не згадується

Враховано
особистої відповідальності і піклування громадян про власну безпеку, неухильного дотримання ними правил поведінки та дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру;
особистої відповідальності у межах своїх повноважень посадових осіб за дотриманням вимог цього Закону;
29.
обов'язковості завчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
-18- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 4:
в частині першій:
в абзаці сьомому додати слова такого змісту:
«та мінімізації їх негативних психо-соціальних наслідків»
Враховано
обов'язковості завчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та мінімізації їх негативних психо-соціальних наслідків;
30.
урахування економічних, природних та інших особливостей територій та ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій;

-19- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 4:
в частині першій:

Враховано
урахування економічних, природних та інших особливостей територій та ступеня реальної небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
31.
максимально можливого, ефективного і комплексного використання наявних сил і засобів.
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«максимально можливого, ефективного і комплексного використання наявних сил і засобів, які призначені для запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них».

максимально можливого, ефективного і комплексного використання наявних сил і засобів, які призначені для запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру і реагування на них.
32.
Стаття 5. ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Стаття 5. ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
33.
Громадяни України мають право:


Громадяни України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру мають право на:
34.
на інформацію про надзвичайні ситуації, що можуть виникнути або виникли, та про заходи необхідної безпеки;
-20- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
У статті 5:
в частині першій:
Враховано
отримання інформації про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, що виникли. або можуть виникнути, та про заходи необхідної безпеки;
35.
на використання засобів захисту, призначених для захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій згідно з планами їх ліквідації;
абзац третій викласти в такій редакції:
«на забезпечення засобами як колективного, так і індивідуального призначення на випадок надзвичайної ситуації»


забезпечення та використання засобів колективного і індивідуального захисту, які призначені для захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у разі їх винекнення;
36.
на звернення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій;
-21- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 5 редакційно поправити.


Врахованозвернення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
37.
на відшкодування згідно із законодавством шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій;

-22- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У статті 5:
в частині першій:

Враховано
відшкодування згідно із законодавством шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
38.
на медичне обслуговування та компенсацію за роботу у зонах надзвичайних ситуацій;
в абзаці шостому виключити слова «медичне обслуговування та»

компенсацію за роботу у зонах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;-23- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У статті 5:
в частині першій:
додати абзац сьомий такого змісту:
«на соціально-психологічну підтримку та медичну допомогу, в тому числі, за висновками лікарів державної служби медицини катастроф та/або лікарями лікарсько-трудової комісії на медико-реабілітаційне відновлення у разі отримання важких фізичних та психологічних травм»
абзац сьомий вважати відповідно абзацем восьмим
Враховано
соціально-психологічну підтримку та медичну допомогу, в тому числі, за висновками лікарів Державної служби медицини катастроф та/або лікарями лікарсько-трудової комісії на медико-реабілітаційне відновлення у разі отримання важких фізичних та психологічних травм;
39.
інші права у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.


-24- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Доповнити статтею 6 такого змісту:
«Стаття 6. Права та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, в разі виникнення надзвичайних ситуацій
Іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, в разі виникнення надзвичайних ситуацій користуються правами і несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України».Враховано
інші права у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до законів України.

Стаття 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.


-25- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Визначити умови перебування в нашій країні іноземців, осіб без громадянства, їх права та обов'язки внаслідок виникнення надзвичайної ситуації.

Враховано

40.
Стаття 6. КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
-26- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Назву статті 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Види, рівні та критерії класифікації надзвичайних ситуацій»

Враховано
Стаття 7. ВИДИ, РІВНІ ТА КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
41.
Надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків.
-27- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
в законопроекті відсутній механізм чіткого визначення рівня можливої надзвичайної ситуації та критеріїв віднесення її до національного, регіонального чи місцевого рівня

Враховано
Надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру класифікуються за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків.
42.
Критерії класифікації надзвичайних ситуацій визначаються Кабінетом Міністрів України на основі аналізу інформації про техногенно-екологічну обстановку, загрози існуючих і вірогідних техногенних та природних катастроф, досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій.
-28- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У статті 6:
частину другу викласти в такій редакції та доповнити статтю 6 новими частинами:
«В залежності від причин походження подій, що може зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, надзвичайні ситуації поділяються на:
техногенного характеру;
природного характеру;
інші.
В залежності від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків та обсягів технічних і матеріальних ресурсів, що необхідні для ліквідації їх наслідків визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій
державний;
регіональний;
місцевий;
об'єктовий.
Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру визначаються окремим законодавством.
Окремі критерії класифікації надзвичайних ситуацій встановлюються Кабінетом Міністрів України на основі аналізу інформації про техногенно-екологічну обстановку, загрози існуючих і вірогідних техногенних та природних катастроф, досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій».

Враховано
В залежності від характеру походження подій, що може зумовити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території України, визначаються такі види надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:
техногенного характеру;
природного характеру.
В залежності від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією техногенною та природного характеру наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, що необхідні для ліквідації їх наслідків, визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:
державний;
регіональний;
місцевий;
об'єктовий.
Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру визначаються окремим законом.
Критерії класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру встановлюються Кабінетом Міністрів України на основі аналізу інформації про техногенну та екологічну обстановку, загрози існуючих і ймовірних техногенних та природних катастроф, досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.-29- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 6:
частину другу викласти в такій редакції:
«Критерії класифікації надзвичайних ситуацій визначаються Кабінетом Міністрів України»
Враховано-30- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 6:
у частині другій замість слова «вірогідних» записати «ймовірних»
Враховано

43.
РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


РОЗДІЛ II. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
44.
Стаття 7. ІНФОРМУВАННЯ ТА ОПОВІЩЕННЯ
-31- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка
Враховано
Стаття 8. ІНФОРМУВАННЯ ТА ОПОВІЩЕННЯ
45.
Інформацію у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій становлять відомості про надзвичайні ситуації, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи та методи реагування на них.
№383)
статтю 7 доповнити частиною першою такого змісту:
«Інформування та оповіщення про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій є основним принципом та головним і невід'ємним елементом всієї системи заходів такого захисту»

-32- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
У статті 7:


Враховано частково
Інформування та оповіщення про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є основним принципом та головним і невід'ємним елементом всієї системи заходів такого захисту.
Інформацію у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру становлять відомості про надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх класифікації, меж поширення і наслідків, а також способи та методи реагування на них.
46.
Інформація про захист населення і територій, діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад у цій сфері має бути гласною і відкритою, якщо інше не передбачено законодавством.
частину другу викласти в такій редакції:
«Інформація про захист населення і територій, діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад у цій сфері має бути гласною і відкритою».


Інформація про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад у цій сфері є гласною і відкритою, якщо інше не передбачено законом.


-33- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 7:
в частині другій:
слова «виконавчі органи рад» виключити

Враховано

47.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад зобов'язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну і достовірну інформацію про стан захисту населення і територій, про виникнення надзвичайних ситуацій, методи та способи їх захисту, вжиття заходів щодо забезпечення безпеки.
-34- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 7:
в частині третій:
слова «виконавчі органи рад» виключити

Враховано
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, виконавчі органи рад зобов'язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну і достовірну інформацію про стан захисту населення і територій, про виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, методи та способи їх захисту, вжиття заходів щодо забезпечення безпеки.
48.
Оповіщення про загрозу і постійне інформування населення забезпечується шляхом:


Оповіщення про загрозу і постійне інформування населення забезпечується шляхом:
49.
завчасного створення і підтримки в постійній готовності загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення населення;


завчасного створення і підтримки в постійній готовності загальнодержавної і територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення населення;
50.
організаційно-технічного з'єднання територіальних систем централізованого оповіщення і систем оповіщення на об'єктах господарювання;


організаційно-технічного з'єднання територіальних систем централізованого оповіщення і систем оповіщення на об'єктах господарювання;
51.
завчасного створення та організаційно-технічного з'єднання з системами спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення в зонах можливого катастрофічного затоплення, районах розміщення радіаційних і хімічних підприємств, інших потенційно небезпечних об'єктів;


завчасного створення та організаційно-технічного з'єднання з системами спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення в зонах можливого катастрофічного затоплення, районах розміщення радіаційних і хімічних підприємств, інших об'єктів підвищенної небезпеки;
52.
централізованого використання загальнодержавних і галузевих систем зв'язку, радіопровідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації.


централізованого використання загальнодержавних і галузевих систем зв'язку, радіопровідного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації.
53.
Стаття 8. СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Стаття 9. СПОСТЕРЕЖЕННЯ
54.
З метою своєчасного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюються:


З метою своєчасного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та реагування на них відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади здійснюються:
55.
створення і підтримка в постійній готовності загальнодержавної і територіальних систем спостереження і контролю з включенням до них існуючих сил та засобів контролю;
-35- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
У статті 8:
в частині першій:
Враховано
створення і підтримка в постійній готовності загальнодержавної і територіальних систем спостереження і контролю з включенням до них існуючих сил та засобів контролю;
56.
організація збирання, опрацювання і передавання інформації про стан довкілля, забруднення продуктів харчування, харчової сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними речовинами та інфекційними мікроорганізмами.
в абзаці третьому слова «інфекційними мікроорганізмами» замінити словами «мікроорганізмами та іншими біологічними агентами».


організація збирання, опрацювання і передавання інформації про стан довкілля, забруднення харчових продуктів, продовольчої сировини, фуражу, води радіоактивними, хімічними речовинами та мікроорганізмами та іншими біологічними агентами.
57.
Стаття 9. УКРИТТЯ У ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ


Стаття 10. УКРИТТЯ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ
58.
Укриттю в захисних спорудах, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення, яке проживає в небезпечних зонах).


Укриттю в захисних спорудах, у разі необхідності, підлягає населення відповідно до його належності до груп (працююча зміна, населення, яке проживає в небезпечних зонах).
59.
Створення фонду захисних споруд забезпечується шляхом:


Створення фонду захисних споруд забезпечується шляхом:
60.
комплексного освоєння підземного простору міст і населених пунктів для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій;


комплексного освоєння підземного простору міст і населених пунктів для взаємопогодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
61.
обстеження і взяття на облік підземних і наземних будівель та споруд, що відповідають вимогам захисту, споруд підземного простору міст, гірничих виробок і природних порожнин;


обстеження і взяття на облік підземних і наземних будівель та споруд, що відповідають вимогам захисту, споруд підземного простору міст, гірничих виробок і природних порожнин;
62.
дообладнання з урахуванням реальної обстановки підвальних та інших заглиблених приміщень;


дообладнання з урахуванням реальної обстановки підвальних та інших заглиблених приміщень;
63.
будівництва заглиблених окремо розташованих споруд, об'єктів виробничого призначення, пристосованих для захисту;


будівництва заглиблених окремо розташованих споруд, об'єктів виробничого призначення, пристосованих для захисту;
64.
масового будівництва в період загрози найпростіших сховищ та укриттів;
-36- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У статті 9: в частині другій:
абзац сьомий викластив такій редакції:
Враховано
масового будівництва, в період загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, найпростіших сховищ та укриттів;
65.
завчасного будівництва за рішенням Кабінету Міністрів України окремих сховищ і протирадіаційних укриттів.
«будівництва окремих сховищ та протирадіаційних укриттів. Перелік такимх сховищ, укриттів та інших захисних споруд, які необхідно будувати, щорічно вазначаються центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та затверджується Кабінетом Міністрів України»


будівництва окремих сховищ та протирадіаційних укриттів.
Перелік таких сховищ, укриттів та інших захисних споруд, які необхідно будувати, щорічно вазначаються спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та затверджується Кабінетом Міністрів України.
66.
Наявний фонд захисних споруд використовується для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
-37- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
У статті 9:
частину третю викласти в такій редакції:
«Наявний фонд захисних споруд використовується для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, визначеному Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи».
Враховано частково
Наявний фонд захисних споруд використовується для господарських, культурних і побутових потреб у порядку, який визначається спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та затверджується Кабінетом Міністрів України.
67.
Стаття 10. ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ
-38- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Враховано
Стаття 11. ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ
68.
В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та інших населених пунктах, які мають об'єкти підвищеної небезпеки, основним способом захисту населення є евакуація і розміщення його у позаміській зоні.
У статті 10:
частину першу викласти в такій редакції:
«В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та інших населених пунктах, які мають об'єкти підвищеної небезпеки, основним засобом захисту населення є евакуація і розміщення його у зонах, які є безпечними для проживання людей та тварин».


В умовах неповного забезпечення захисними спорудами в містах та інших населених пунктах, які мають об'єкти підвищеної небезпеки, основним засобом захисту населення є евакуація і розміщення його у зонах, які є безпечними для проживання людей та тварин.
69.
Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров'ю людей).
-39- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 10:
в кінці частини першої додати слова такого змісту:
«на безпечних територіях»
Враховано
Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофічного затоплення, можливого небезпечного радіоактивного забруднення, хімічного ураження, в районах виникнення стихійного лиха, аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей).
70.
Залежно від обстановки, яка склалася на час надзвичайної ситуації, може бути проведено загальну або часткову евакуацію населення тимчасового чи безповоротного характеру.


-40- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки


Враховано
Залежно від обстановки, яка склалася на час надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, може бути проведено загальну або часткову евакуацію населення тимчасового чи безповоротного характеру.
71.
Загальна евакуація проводиться в окремих регіонах за рішенням Кабінету Міністрів України для всіх категорій населення і планується на випадок:
У статті 10:
в частині четвертій:
в абзаці другому:

Загальна евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України для всіх категорій населення і планується на випадок:
72.
небезпечного радіоактивного забруднення територій навколо атомних електростанцій (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров'ю населення, яке проживає в зоні ураження);
слова «небезпечного радіоактивного забруднення» замінити словами «можливого небезпечного радіоактивного забруднення»

можливого небезпечного радіоактивного забруднення територій навколо атомних електростанцій (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей, які проживають в зоні ураження);
73.
виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі.
-41- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
У статті 10:
Враховано
виникнення загрози катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі.
74.
Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у разі загрози або виникнення стихійного лиха, аварії, катастрофи.
усунити розбіжності між частинами п'ятою та дев'ятою.


Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.


-42- Кабінет Міністрів України
У статті 10:
частину дев'яту викласти в такій редакції:
«Евакуаційні заходи здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами рад».
Враховано
Евакуаційні заходи здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.
75.
Під час проведення часткової евакуації завчасно вивозиться не зайняте у сферах виробництва та обслуговування населення: студенти, учні навчальних закладів, вихованці дитячих будинків, пенсіонери та інваліди, які утримуються у будинках для осіб похилого віку, разом з викладачами та вихователями, обслуговуючим персоналом і членами їхніх сімей.-43- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 10:
в частині сьомій:Враховано
Під час проведення часткової евакуації завчасно вивозиться не зайняте у сферах виробництва та обслуговування населення: діти, учні навчальних закладів, вихованці дитячих будинків, студенти, пенсіонери та інваліди, які утримуються у будинках для осіб похилого віку, разом з викладачами та вихователями, обслуговуючим персоналом і членами їхніх сімей.
76.
У мирний час евакуація населення планується на випадок:
абзац другий викласти в такій оедакції:

У мирний час евакуація населення планується на випадок:
77.
загальної аварії на атомній електростанції;
«аварії на атомній електростанції з можливим забрудненням території».

аварії на атомній електростанції з можливим забрудненням території;
78.
усіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин;


усіх видів аварій з викидом сильнодіючих отруйних речовин;
79.
загрози катастрофічного затоплення місцевості;


загрози катастрофічного затоплення місцевості;
80.
лісових і торф'яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним пунктам.


лісових і торф'яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками, що загрожують населеним пунктам.
81.
Проведення організованої евакуації, запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей забезпечується шляхом:


Проведення організованої евакуації, запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей забезпечується шляхом:
82.
планування евакуації населення;


планування евакуації населення;
83.
визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно небезпечних зон;


визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно небезпечних зон;
84.
організації оповіщення керівного складу і населення про початок евакуації;


організації оповіщення керівників підприємств і населення про початок евакуації;
85.
організації управління евакуацією;


організації управління евакуацією;
86.
всебічного життєзабезпечення евакуйованого населення у позаміській зоні;


всебічного життєзабезпечення в місці безпечного розселення евакуйованого населення;
87.
навчання населення діям під час проведення евакуації.
-44- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
Враховано
навчання населення діям під час проведення евакуації.
88.
Евакуаційні заходи здійснюються за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів рад.
політики та ядерної безпеки
У статті 10:
слова «виконавчі органи рад» виключити


89.
Евакуація населення проводиться способом, який передбачає вивезення основної частини населення з міст і небезпечних районів усіма видами наявного транспорту.
-45- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 10:
останню частину доповнити реченням такого змісту:
«... або в разі його відсутності чи недостатності, а також у випадку руйнування транспортних шляхів - організоване виведення населення пішим ходом по зазделегідь розробленим маршрутам»
Враховано
Евакуація населення проводиться способом, який передбачає вивезення основної частини населення із зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру усіма видами наявного транспорту, або в разі його відсутності чи недостатності, а також у випадку руйнування транспортних шляхів - організоване виведення населення пішим ходом по зазделегідь розроблених маршрутах.
90.
Стаття 11. ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ


Стаття 12. ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ
91.
Під час проектування і експлуатації споруд та об'єктів господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на довкілля, розробляються і здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації.
-46- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У статті 11:
частину першу викласти в такій редакції:
«Під час проектування і експлуатації споруд та об'єктів господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку людини та довкілля, обов'язково розробляються і здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій».
Враховано
Під час проектування і експлуатації споруд та інших об'єктів господарювання, наслідки діяльності яких можуть шкідливо вплинути на безпеку населення та довкілля, обов'язково розробляються і здійснюються заходи інженерного захисту з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.
92.
Заходами інженерного захисту території повинно передбачатися:


Заходами інженерного захисту населення і території повинно передбачатися:
93.
врахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування можливих проявів в окремих регіонах та на окремих територіях небезпечних і катастрофічних явищ;


врахування під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів і ведення містобудування можливих проявів в окремих регіонах та на окремих територіях небезпечних і катастрофічних явищ;
94.
раціональне розміщення потенційно небезпечних об'єктів з урахуванням можливих наслідків їх діяльності у разі виникнення аварій для безпеки населення і довкілля;


раціональне розміщення об'єктів підвищенної небезпеки з урахуванням можливих наслідків їх діяльності у разі виникнення аварій для безпеки населення і довкілля;
95.
спорудження будинків, будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки і надійності;


спорудження будинків, будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій із заданими рівнями безпеки і надійності;
96.
розроблення і здійснення заходів безаварійного функціонування потенційно небезпечних об'єктів;


розроблення і здійснення заходів безаварійного функціонування об'єктів підвищеної небезпеки;
97.
створення комплексної схеми захисту населених пунктів та об'єктів господарювання від небезпечних природних процесів;


створення комплексної схеми захисту населених пунктів та об'єктів господарювання від небезпечних природних процесів;
98.
розроблення і здійснення регіональних та місцевих планів запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;


розроблення і здійснення регіональних та місцевих планів запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
99.
організація будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;


організація будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;
100.
реалізація заходів санітарної охорони території.


реалізація заходів санітарної охорони території.
101.
Стаття 12. МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ


Стаття 13. МЕДИЧНИЙ ЗАХИСТ
102.
Заходами запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в зонах надзвичайних ситуацій повинно передбачатися:
-47- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 12:
Враховано
Заходами запобігання або зменшення ступеня ураження людей, своєчасного надання медичної допомоги постраждалим та їх лікування, забезпечення епідемічного благополуччя в зонах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру повинно передбачатися:
103.
планування і використання існуючих сил та засобів установ і закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності і підпорядкування;
в частині першій додати новий абзац такого змісту:
«введення в дію Національного плану соціально-психологічних заходів при виникненні та ліквідації надзвичайних ситуацій».

планування і використання існуючих сил та засобів закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності і господарювання;
введення в дію Національного плану соціально-психологічних заходів при виникненні та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
104.
розгортання в умовах надзвичайної ситуації необхідної кількості лікувальних закладів;
-48- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 12:
Враховано
розгортання в умовах надзвичайної ситуації техногенної та природного характеру необхідної кількості лікувальних закладів;
105.
своєчасне застосування профілактичних медичних препаратів;
в частині першій:
в абзаці четвертому додати слова такого змісту:
«та санітарно-епідемічних заходів»


завчасне застосування профілактичних медичних препаратів та санітарно-епідемічних заходів;
106.
контроль за продуктами харчування, питною водою і джерелами водопостачання;
-49- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 12:
в частині першій:
додати новий абзац такого змісту:
«контроль за станом повітря та опадів»

Враховано
контроль за якістю харчових продуктів і продовольчої сировини, питною водою і джерелами водопостачання;
контроль за станом атмосферного повітря та опадів;


-50- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
у статті 12:
в частині першій:
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
«контроль за якістю продуктів харчування, питної води та джерелами водопостачання».
Враховано

107.
завчасне створення і підготовка спеціальних медичних формувань;

-51- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка

завчасне створення і підготовка спеціальних медичних формувань;
108.
накопичення медичних засобів захисту, медичного та спеціального майна і техніки;
№383)
У статті 12:
в частині першій:
абзац сьомий розпочати речення словом «завчасне»
Враховано
накопичення медичних засобів захисту, медичного та спеціального майна і техніки;
109.
контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

-52- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)

контроль за станом довкілля, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;
110.
підготовка медичного персоналу та загальне медико-санітарне навчання населення.
Статтю 12 доповнити частинами такого змісту:
«Для надання безоплатної медичної допомоги постраждали від надзвичайних ситуацій громадянам, рятувальникам та особам які приймають участь у ліквідації надзвичайних ситуацій діє Державна служба медицини катастроф, як особливий вид державних аварiйно-рятувальних служб. Державна служба медицини катастроф складається з медичних сил i засобiв та лiкувальних закладiв центрального та територiального рiвнiв незалежно вiд виду дiяльностi та галузевої належностi, визначених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я за погодженням з центральними органами виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, з питань оборони, з питань внутрiшнiх справ, з питань транспорту, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями. Координацiю дiяльностi Державної служби медицини катастроф на випадок виникнення надзвичайних ситуацiй здiйснюють центральна та територiальнi координацiйнi комiсiї, що утворюються згiдно з законодавством. Органiзацiйно-методичне керiвництво Державною службою медицини катастроф здiйснюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
Положення про Державну службу медицини катастроф розробляється центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи і затверджується Кабінетом Міністрів України.
Постраждалому населенню, особливо дітям, при надзвичайній ситуації за висновками лікарів Державної служби медицини катастроф та/або лікарями лікарсько-трудової комісії, надається гарантоване забезпечення відповідним лікуванням та психологічним відновленням у санаторно-курортних закладах, при яких створені центри медико-психологічної реабілітації.
Центри медико-психологiчної реабiлiтацiї створюються при дiючих санаторно-курортних закладах. Перелiк центрiв медико-психологiчної реабiлiта-цiї, а також порядок проходження медико-психологiчної реабiлiтацiї, положення про медико-психологічну реабілітацію, вiдповiднiсть санаторно-курортних закладiв вимогам медико-психологiчної реабiлiтацiї, щорічно визначаються у вiдповiдних положеннях, що розробляються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та затверджується спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
Враховано
підготовка медичного персоналу та загальне медико-санітарне навчання населення.
Для надання безоплатної медичної допомоги постраждали від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру громадянам, рятувальникам та особам які приймають участь у ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, діє Державна служба медицини катастроф, як особливий вид державних аварiйно-рятувальних служб. Державна служба медицини катастроф складається з медичних сил i засобiв та лiкувальних закладiв центрального та територiального рiвнiв незалежно вiд виду дiяльностi та галузевої належностi, визначених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я за погодженням з спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з питань оборони, з питань внутрiшнiх справ, з питань транспорту, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями. Координацiю дiяльностi Державної служби медицини катастроф на випадок виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру здiйснюють центральна та територiальнi координацiйнi комiсiї, що утворюються згiдно з цим законом. Органiзацiйно-методичне керiвництво Державною службою медицини катастроф здiйснюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
Положення про Державну службу медицини катастроф розробляється центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і затверджується Кабінетом Міністрів України.
Постраждалому населенню, особливо дітям, а також залученим до виконання аварійно-рятувальних робіт, при надзвичайній ситуації техногенного та природного характеру за висновками Державної служби медицини катастроф та/або лікарсько-трудової комісії, та/або лікарями підрозділів аварійно-рятувальних служб надається гарантоване забезпечення відповідним лікуванням та психологічним відновленням у санаторно-курортних закладах, при яких створені центри медико-психологічної реабілітації.
Центри медико-психологiчної реабiлiтацiї створюються при дiючих санаторно-курортних закладах. Перелiк центрiв медико-психологiчної реабiлiтацiї, а також порядок проходження медико-психологiчної реабiлiтацiї, положення про медико-психологічну реабілітацію, вiдповiднiсть санаторно-курортних закладiв вимогам медико-психологiчної реабiлiтацiї, щорічно визначаються у вiдповiдних положеннях, що розробляються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та затверджується спеціально уповноважений центральним органом виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
.
111.
Стаття 13. БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ


Стаття 14. БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ
112.
Захист від біологічних засобів ураження включає своєчасне виявлення чинників біологічного зараження, залежно від їх виду і ступеня ураження, проведення комплексу адміністративно-господарських, режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів.


Захист від біологічних засобів ураження включає своєчасне виявлення чинників біологічного зараження, залежно від їх виду і ступеня ураження, проведення комплексу адміністративно-господарських, режимно-обмежувальних і спеціальних протиепідемічних та медичних заходів.
113.
Біологічний захист повинен передбачати:


Біологічний захист передбачає:
114.
своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту;


своєчасне використання колективних та індивідуальних засобів захисту;
115.
запровадження режимів карантину та обсервації;
-53- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка
Враховано
запровадження режимів карантину та обсервації;
116.
знезаражування осередку ураження;
№403)
У статті 13 вказується на необхідність знеражування осередку, але зовсім не приділяється увага необхідності знеражування людей, тварин тощо

знезаражування осередку ураження;
необхідне знеражування людей, тварин тощо;
своєчасну локалізацію зони біологічного ураження;
117.
проведення екстреної та специфічної профілактики;

-54- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка

Враховано
проведення екстреної та специфічної профілактики;
118.
додержання протиепідемічного режиму підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування та населенням.
№383)
У статті 13:
в частині другій:
додати новий абзац такого змісту:
«своєчасну локалізацію зони біологічного ураження»

додержання протиепідемічного режиму підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання та населенням.
119.
Стаття 14. РАДІАЦІЙНИЙ І ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ


Стаття 15. РАДІАЦІЙНИЙ І ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ
120.
Радіаційний і хімічний захист включає заходи щодо виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами індивідуального захисту, організацію та проведення спеціальної обробки.
-55- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 14:
в частині першій:
додати слова «та колективного захисту»

Враховано
Радіаційний і хімічний захист включає заходи щодо виявлення та оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю, розроблення типових режимів радіаційного захисту, забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту, організацію та проведення спеціальної обробки.
121.
Виконання вимог радіаційного і хімічного захисту забезпечується шляхом:


Виконання вимог радіаційного і хімічного захисту забезпечується шляхом:
122.
завчасного накопичення і підтримки в готовності засобів індивідуального захисту і приладів дозиметричного і хімічного контролю, обсяги і місця зберігання яких визначаються відповідно до встановлених зон небезпеки; забезпечення зазначеними засобами насамперед особового складу формувань, який бере участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження, а також персоналу радіаційно і хімічно небезпечних об'єктів господарювання і населення, яке проживає в зонах небезпечного зараження та навколо них;


завчасного накопичення і підтримки в готовності засобів індивідуального захисту і приладів дозиметричного і хімічного контролю, обсяги і місця зберігання яких визначаються відповідно до встановлених зон небезпеки, забезпечення зазначеними засобами насамперед особового складу формувань, який бере участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження, а також персоналу радіаційно і хімічно небезпечних об'єктів господарювання і населення, яке проживає в зонах небезпечного зараження та навколо них;
123.
своєчасного впровадження засобів, способів і методів виявлення та оцінки масштабів і наслідків аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання;


своєчасного впровадження засобів, способів і методів виявлення та оцінки масштабів і наслідків аварій на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах господарювання;
124.
створення уніфікованих засобів захисту, приладів і комплектів дозиметричного та хімічного контролю;


створення уніфікованих засобів захисту, приладів і комплектів дозиметричного та хімічного контролю;
125.
надання населенню можливостей придбавати в установленому порядку в особисте користування засобів індивідуального захисту і дозиметрів;


надання населенню можливостей придбавати в установленому порядку в особисте користування засобів індивідуального захисту і дозиметрів;
126.
завчасного пристосування об'єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;
-56- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 14:
частину другу доповнити новими абзацами такого змісту:
Враховано
завчасного пристосування об'єктів побутового обслуговування і транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту;
127.
розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної і хімічної обстановки.
«завчасне створення та своєчасне використання засобів колективного захисту населення від радіаційної та хімічної небезпеки;
пристосування наявних засобів колективного захисту від інших видів загрози для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки»


розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної і хімічної обстановки;
завчасне створення та використання засобів колективного захисту населення від радіаційної та хімічної небезпеки;
пристосування наявних засобів колективного захисту від інших видів загрози для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки.
128.
Стаття 15. ДЕРЖАВНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
-57- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Статтю 15 виключити
Відхилено
Стаття 16. ДЕРЖАВНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
129.
Державна стандартизація з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях спрямована на забезпечення:
-58- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Враховано
Державна стандартизація з питань безпеки у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру спрямована на забезпечення:
130.
безпеки продукції (робіт, послуг) для життя і здоров'я людей та довкілля;
У статті 15:
в частині першій:
в абзаці другому:
після слова «безпека» доповнити словами «матеріалів та»


безпеки продукції (робіт, послуг) та матеріалів для життя і здоров'я людей та довкілля;
131.
якості продукції (робіт, послуг) відповідно до рівня розвитку науки, техніки і технологій;
-59- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 15:
в частині першій:
в абзаці третьому:
після слова «якості» доповнити словами «матеріалів та»

Враховано
якості продукції (робіт, послуг) та матеріалів відповідно до рівня розвитку науки, техніки і технологій;
132.
єдності принципів вимірювання;
-60- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 15:
у частині першій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«застосування єдиної системи вимірювання, дотримання єдиних принципів та підходів до оцінки тих чи інших параметрів»
Враховано
єдності принципів вимірювання;
133.
безпеки об'єктів господарювання з урахуванням ризику виникнення техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій.


безпеки об'єктів господарювання з урахуванням ризику виникнення техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
134.
Стаття 16. ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Стаття 17. ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
135.
Державна експертиза проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення і явищ, що можуть спричинити надзвичайні ситуації та вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків, організовується і проводиться відповідно до законодавства.


Державна експертиза проектів і рішень стосовно техногенної безпеки об'єктів виробничого та соціального призначення і явищ, що можуть спричинити надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і вплинути на стан захисту населення і територій від їх наслідків, організовується і проводиться відповідно до закону.
136.
Стаття 17. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Стаття 18. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
137.
Державний нагляд і контроль у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій організується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами рад згідно із законодавством з метою перевірки повноти і якості здійснення заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення готовності сил та засобів системи захисту населення і територій.
-61- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 17:
в частині першій:
слова «виконавчі органи рад» виключити

Враховано
Державний нагляд і контроль у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, іншими уповноваженими на це центральними органами виконавчої влади.
138.
Стаття 18. ДЕКЛАРУВАННЯ БЕЗПЕКИ ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТІВ


Стаття 19. ДЕКЛАРУВАННЯ БЕЗПЕКИ ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ
139.
Декларування безпеки потенційно небезпечних об'єктів здійснюється з метою забезпечення контролю за додержанням заходів безпеки на окремих стадіях введення їх в експлуатацію, під час експлуатації та виведення з експлуатації.


Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки здійснюється з метою запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру, а також забезпечення готовності до локалізації, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків.
140.
Декларування безпеки потенційно небезпечних об'єктів передбачає:141.
оцінку ризику виникнення на потенційно небезпечних об'єктах надзвичайних ситуацій з урахуванням визначення джерел загрози, умов розвитку і можливих наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі викидів у довкілля шкідливих речовин;142.
оцінку готовності до експлуатації потенційно небезпечного об'єкта відповідно до вимог промислової безпеки;143.
аналіз достатності та ефективності вжитих заходів щодо запобігання, локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації на потенційно небезпечному об'єкті;144.
розроблення заходів, спрямованих на зменшення наслідків надзвичайних ситуацій.
-62- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 18:
Враховано частково

145.
Декларування здійснюється в порядку встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
частину третю викласти в такій редакції:
«Декларування об'єктів підвищенної небезпеки здійснюється відповідно до законодавства».

Порядок розроблення декларації безпеки об'єктів підвищенної небезпеки, її зміст, медодика визначення ризиків та їх прийнятні рівні встановлюється Кабінетом Міністрів України.
146.
РОЗДІЛ III. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


РОЗДІЛ III. ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
147.
Стаття 19. ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ


Стаття 20. ЄДИНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
148.
З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій створюється єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, яка складається з територіальних та функціональних підсистем.


З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій створюється єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (єдина державна система), яка складається з територіальних і функціональних підсистем.
149.
Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру затверджується Кабінетом Міністрів України.


Положення про єдину державну систему затверджується Кабінетом Міністрів України.
150.
Стаття 20. ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Стаття 21. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ
151.
Захист населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій забезпечується шляхом координації функціонування постійно діючих функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.


Захист населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру забезпечується шляхом координації функціонування постійно діючих функціональних та територіальних підсистем єдиної державної системи, що визначається Кабінетом Міністрів України.
152.
Функціональні підсистеми створюються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади для організації роботи, пов'язаної із запобіганням надзвичайним ситуаціям та захистом населення і територій у разі їх виникнення.
-63- Кабінет Міністрів України
У статті 20:
частину першу доповнити словами такого змісту:
«що визначається Кабінетом Міністрів України»
Враховано
Функціональні підсистеми створюються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади для організації роботи, пов'язаної із запобіганням надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру та захистом населення і територій у разі їх виникнення.
153.
Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок функціонування функціональних підсистем захисту населення і територій визначаються положеннями про ці підсистеми, затвердженими відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.


Завдання, організація, склад сил і засобів, порядок функціонування функціональних підсистем захисту населення і територій визначаються положеннями про ці підсистеми, затвердженими відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
154.
Територіальні підсистеми створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у межах їх територій.


Територіальні підсистеми створюються в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у межах їх територій.
155.
Завдання, організація, склад сил та засобів, порядок функціонування територіальних підсистем захисту населення і територій визначаються положеннями про ці підсистеми, затвердженими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.


Завдання, організація, склад сил та засобів, порядок функціонування територіальних підсистем захисту населення і територій визначаються положеннями про ці підсистеми, затвердженими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
156.
Стаття 21. РЕЖИМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Стаття 22. РЕЖИМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ
157.
Залежно від обстановки, ступеня поширення прогнозованої або такої, що виникла, надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації у межах конкретної території встановлюється один з таких режимів функціонування системи захисту населення і територій:


Залежно від обстановки, ступеня поширення прогнозованої або такої, що виникла, надзвичайної ситуації техногенної та природного характеру за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації у межах конкретної території встановлюється один з таких режимів функціонування системи захисту населення і територій:
158.
режим повсякденного функціонування - за наявності нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки, за відсутності епідемій, епізоотій та епіфітотій;


режим повсякденного функціонування - за наявності нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки, за відсутності епідемій, епізоотій та епіфітотій;
159.
режим підвищеної готовності - у разі істотного погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки, за наявності можливості виникнення надзвичайної ситуації;


режим підвищеної готовності - у разі істотного погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки, за наявності можливості виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;
160.
режим надзвичайної ситуації - у разі виникнення і під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.


режим надзвичайної ситуації - у разі виникнення і під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.
161.
Режим надзвичайного стану запроваджується відповідно до законодавства України.


Режим надзвичайного стану запроваджується відповідно до законодавства України.
162.
РОЗДІЛ IV. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


РОЗДІЛ IV. СИЛИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
163.
Стаття 22. СКЛАД СИЛ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Стаття 23. СКЛАД СИЛ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
164.
До складу сил та засобів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій входять відповідні сили та засоби центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, а також добровільні рятувальні формування, що залучаються до проведення відповідних робіт.


До складу сил та засобів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру входять відповідні сили та засоби центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, єдина державна система, а також добровільні рятувальні формування, що залучаються до проведення відповідних робіт.
165.
Військові і спеціальні цивільні аварійнорятувальні формування, з яких складаються зазначені сили та засоби, укомплектовуються з урахуванням необхідності проведення роботи в автономному режимі протягом не менше ніж трьох діб і перебувають у стані постійної готовності.


Професійні аварійно-рятувальні служби і спеціальні (воєнізовані) аварійно-рятувальні служби, з яких складаються зазначені сили та засоби, укомплектовуються з урахуванням необхідності проведення роботи в автономному режимі протягом не менше ніж трьох діб і перебувають у стані постійної готовності.
166.
У разі виникнення надзвичайної ситуації сили постійної готовності залучаються для термінового реагування.


У разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру сили постійної готовності залучаються для термінового реагування.
167.
Стаття 23. ЗАЛУЧЕННЯ ЧАСТИН ТА ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ-64- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У статті 23:
частину першу викласти в такій редакції:Враховано
Стаття 24. ЗАЛУЧЕННЯ ЧАСТИН ТА ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ, СТВОРЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ, ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
168.
Для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків можуть залучатися спеціально підготовлені частини та підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань.
«Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть залучатися частини та підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань створених відповідно до законів України».

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до Закону можуть залучатися частини та підрозділи Збройних Сил України, інших військових формувань створених відповідно до законів України.
169.
Порядок залучення частин та підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань визначається Президентом України.


Умови залучення підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань, створених відповідно до законів України, до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру визначається Президентом України відповідно до Конституції України, законів України «Про правовий режим надзвичайниго стану» та «Про Збройні Сили України».

170.
Стаття 24. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Стаття 25. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
171.
На підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності і підпорядкування на базі існуючих спеціалізованих служб і підрозділів утворюються позаштатні спеціалізовані формування, призначені для проведення конкретних видів невідкладних робіт під час реагування на надзвичайні ситуації. Особи, які входять до складу цих формувань, проходять спеціальне навчання, періодично залучаються до участі у практичному відпрацюванні дій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій разом із силами постійної готовності.
-65- Н.д.Хазан В.Б. (Реєстр.картка №372
Частину першу статті 24 виключити, вона невідповідає вимогам Закону України «Про підприємства України»
-66- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Статтю 24 доповнити частиною другою такого змісту:
«Не допускається створення нових спеціалізованих служб і підрозділів, позаштатних спеціалізованих формувань на тих підприємствах, в установах та організаціях, де вони не існували до введення в дію цього Закону, а особливості і характер їх діяльності не вимагають постійного існування таких підрозділів і формувань»;
частини першу і другу вважати відповідно частинами другою і третьою.
Враховано


Відхилено


172.
Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і підпорядкування:


Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:
173.
планують і проводять необхідні заходи для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій;


планують і проводять необхідні заходи для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
розробляють плани локалізації і ліквідації аварій (катастроф);
174.
підтримують у готовності до застосування сили і засоби із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;


підтримують у готовності до застосування сили і засоби із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
175.
створюють та підтримують матеріальні резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій;


створюють та підтримують матеріальні резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
176.
забезпечують своєчасне оповіщення своїх працівників про загрозу виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації.


забезпечують своєчасне оповіщення своїх працівників про загрозу виникнення або про виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.
177.
Стаття 25. УЧАСТЬ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

-67- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 25:
частину першу викласти в такій редакції:
Враховано
Стаття 26. УЧАСТЬ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
178.
Об'єднання громадян можуть брати участь у заходах щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій згідно із законодавством України.
«Об'єднання громадян можуть брати участь у заходах щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій згідно з цим Законом та Законом України «Про аварійно-рятувальні служби».

Об'єднання громадян можуть брати участь у заходах щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до цього Закону та Закону України «Про аварійно-рятувальні служби».
179.
Об'єднання громадян, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, діють під керівництвом відповідних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

-68- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 25:
частину другу та третю виключити.


Враховано

180.
Учасники ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та їх наслідків від об'єднань громадян повинні мати відповідну підготовку.
181.
РОЗДІЛ V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


РОЗДІЛ V. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

182.
Стаття 26. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Стаття 27. ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
183.
Органами управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є:


Державними органами управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є:
184.
на загальнодержавному рівні - Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до законодавства;


Кабінет Міністрів України;
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
інші спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади;
185.
на регіональному рівні - управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій;
-69- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 26:
у частині першій:
Враховано частково
органи місцевої виконавчої влади в межах повноважень визначених законом;
органи місцевого самоврядування, в межах повноважень визначених законом.
186.
на місцевому рівні - відділи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчі органи рад;
в абзаці четвертому:
слова «районних державних адміністрацій, виконавчі органи рад» замінити словами «місцевих органів виконавчої влади»187.
на об'єктовому рівні - структурні підрозділи або спеціально призначені особи з питань цивільної оборони і надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування.
-70- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 26:
частину першу викласти в такій редакції:
«Державними органами управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є:
Кабінет Міністрів України;
центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
інші спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади відповідно до закону.».
Враховано

188.
Стаття 27. КООРДИНУЮЧІ ОРГАНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Стаття 28. КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
189.
Координуючими органами у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є:
-71- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У статті 27:
частину першу редакційно виправити

Враховано
Координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюють:
190.
на загальнодержавному рівні - Рада національної безпеки і оборони України, комісії (ради) з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з питань безпечної життєдіяльності населення, що створюються Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
-72- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 27:
частину першу викласти в такій редакції:
«Координацію у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій здійснюють:
Рада національної безпеки і оборони України;
Кабінет Міністрів України».

Враховано
Рада національної безпеки і оборони України, в межах повноважень передбачених Законом України «Про Раду національної безпеки»;
Кабінет Міністрів України.

191.
В окремих випадках для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Кабінетом Міністрів України утворюється спеціальна комісія;
-73- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У статті 27:
частину другу викласти в такій редакції:
«У разі необхідності для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру Кабінет Міністрів України утворює спеціальні координуючі комісії:
на загальнодержавному рівні - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з питань безпечної життєдіяльності населення;
Враховано частково
У разі необхідності для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру Кабінет Міністрів України утворює спеціальні комісії загальнодержавного, регіонального місцевого та об'єктового рівнів.

192.
на регіональному рівні - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
на регіональному рівні - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
на місцевому рівні - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій і виконавчих органів рад;
на об'єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання».

-74- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 27:
у частині другій:
в абзаці третьому:
слова «районних державних адміністрацій, виконавчі органи рад» замінити словами «місцевих органів виконавчої влади»


Враховано


193.
на місцевому рівні - комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районних державних адміністрацій і виконавчих органів рад;
-75- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 27:
в частині другій:
в абзаці третьому:
слова «виконавчі органи рад» виключити

Враховано

194.
на об'єктовому рівні - комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування.
-76- Фракція Народно-демократичної партії (фракція НДП)
проект не розкриває специфіки здійснення повноважень Верховної Ради України згідно Конституції щодо затвердження указів Президента про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.
Відхилено, повноваження визначені Конституцією України

195.
Стаття 28. КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Стаття 29. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
196.
Кабінет Міністрів України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:


До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру належить:
197.
визначає заходи щодо забезпечення національної безпеки України в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;


забезпечення реалізації політики держави у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків;
198.
забезпечує здійснення заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;


здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
199.
визначає порядок створення і використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
-77- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У статті 28:
в частині першій:
Враховано частково
забезпечення виконання заходів направлених на попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації їх наслідків;
200.
встановлює класифікацію надзвичайних ситуацій;
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
«встановлює окремі критерії класифікації надзвичайних ситуацій»


встановлення критеріїв класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
201.
визначає порядок збирання та обміну інформацією у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
-78- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 28 викласти в такій редакції:
Стаття 28. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій належить:
здійснення політики держави у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків;
здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
забезпечення виконання заходів направлених на попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
встановлення окремих критеріїв класифікації надзвичайних ситуацій;
збирає та здійснює обмін інформацією у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до закону;
Враховано
збираня та здійснення обміну інформацією у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до закону;

202.
здійснює керівництво роботою комісій (рад) з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та з питань безпечної життєдіяльності населення;
розробляє і здійснює загальнодержавні програми у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

розробка і здійснення загальнодержавних програм у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
203.
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
здійснення інших функцій, визначених конституцією та законами України, актами Президента України».


Здійснення інших функцій, визначених Конституцією та законами України, актами Президента України.

204.
Стаття 29. КОМПЕТЕНЦІЯ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
-79- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 29 викласти в такій редакції:
«Стаття 29. ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ДО ВІДОМА ЯКОГО ВІДНЕСЕНО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
Враховано
Стаття 30. ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ДО ВІДОМА ЯКОГО ВІДНЕСЕНО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
205.
Реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру належить:

До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру належить:

206.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи створює разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідні територіальні органи подвійного підпорядкування.
забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи;

забезпечення реалізації політики держави у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи;

207.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:
керівництво діяльністю підпорядкованих йому органів управління з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спеціальних і спеціалізованих формувань;

керівництво діяльністю підпорядкованих йому органів управління з питань надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, спеціальних і спеціалізованих формувань;

208.
забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, попередження цих ситуацій;
здійснення контролю за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснення контролю за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
209.
керує діяльністю підпорядкованих йому органів управління з питань надзвичайних ситуацій, спеціальних і спеціалізованих формувань, військами цивільної оборони;
координація діяльністі центральних органів виконавчої влади;
здійснення оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення належного функціонування галузевих територіальних і локальних систем оповіщення;

координація діяльністі центральних органів виконавчої влади у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
здійснення оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, забезпечення належного функціонування галузевих територіальних і локальних систем оповіщення;
210.
здійснює контроль за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
здійснення державного нагляду і контролю за розробленням і реалізацією заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

здійснення державного нагляду і контролю за розробленням і реалізацією заходів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
211.
координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад з розв'язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
проведення науково-дослідних робіт у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
здійснення інших повноваження передбачених законами України.


проведення науково-дослідних робіт у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
здійснення інших повноваження визначених законами України.
212.
здійснює оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, забезпечує належне функціонування галузевих територіальних і локальних систем оповіщення;
Центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи створює разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідні територіальні органи подвійного підпорядкування. Керівники цих органів призначаються центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням з відповідною державною адміністрацією».

Спеціально уповноважений центральним орган виконавчої влади, до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створює разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями відповідні територіальні органи подвійного підпорядкування. Керівники цих органів призначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, за погодженням з відповідною державною адміністрацією.
213.
здійснює державний нагляд і контроль за розробленням і реалізацією заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

-80- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної

Враховано

214.
організує проведення науково-дослідних робіт у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
політики та ядерної безпеки
У статті 29:
в частині третій:


215.
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.
слова «виконавчі органи рад» виключити216.
Стаття 30. ДІЯЛЬНІСТЬ ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
-81- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Назву статті 30 викласти в такій редакції:
«Стаття 30. ПОВНОВАЖЕННЯ ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ УПОВНОВАЖЕНИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ»
Враховано
Стаття 31. ПОВНОВАЖЕННЯ ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ УПОВНОВАЖЕНИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
217.
Інші центральні органи виконавчої влади у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:


Інші уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:
218.
розробляють і здійснюють організаційні та інженерно-технічні заходи у своїй галузі;


розробляють і здійснюють організаційні та інженерно-технічні заходи у своїй галузі;
219.
забезпечують здійснення підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;


забезпечують здійснення підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до аварійних планів;
220.
розробляють і затверджують галузеві норми та правила безпеки виробництва, технологічних процесів, продукції;


розробляють і затверджують галузеві норми та правила безпеки виробництва, технологічних процесів, продукції;
221.
забезпечують розроблення та реалізацію заходів щодо забезпечення радіаційної, хімічної, медико-біологічної, вибухової, пожежної, екологічної безпеки, а також норм і правил проектування, будівництва та експлуатації об'єктів виробничого і соціального призначення в зонах можливого впливу небезпечних техногенних процесів та природних явищ;


забезпечують розроблення та реалізацію заходів щодо забезпечення хімічної, медико-біологічної, вибухової, пожежної, екологічної безпеки, а також норм і правил проектування, будівництва та експлуатації об'єктів виробничого і соціального призначення в зонах можливого впливу небезпечних техногенних процесів та природних явищ;
222.
організовують і здійснюють проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, випробних і проектних робіт з питань забезпечення безпеки виробленої продукції, підвищення безпеки виробництва на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління;
-82- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
У статті 30 наводиться перелік дій по захисту населення і територій, але не визначено конкретні органи виконавчої влади, які повинні за ці дії відповідати.

Відхилено
організовують і здійснюють проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, випробних і проектних робіт з питань забезпечення безпеки виробленої продукції, підвищення безпеки виробництва на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління;
223.
здійснюють методичне керівництво захистом працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, від наслідків надзвичайних ситуацій.
-83- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 30
частину першу доповнити новим абзацем такого змісту:
«здійснюють інші повноваження, які передбачені законами України».

Враховано
здійснюють методичне керівництво захистом працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
здійснюють інші повноваження, які передбачені законами України.
224.
Стаття 31. КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
-84- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Статтю 31 викласти в такій редакції:
«Стаття 31. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Враховано
Стаття 32. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
225.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у межах відповідних територій:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах відповідних територій:
226.
здійснюють управління через відповідні територіальні підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
беруть участь у проведенні в життя політики держави сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у межах відповідних територій;
здійснюють управління через відповідні територіальні підсистеми єдиною державною системою;
забезпечують проведення у разі виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних заходів;

беруть участь у проведенні в життя політики держави у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах відповідних територій;
здійснюють управління через відповідні територіальні підсистеми єдиною державною системою;
забезпечують проведення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру евакуаційних заходів;

227.
забезпечують проведення у разі виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних заходів;
здійснюють у визначеному порядку збирання та обмін інформацією у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечують своєчасне оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснюють збирання та обмін інформацією у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечують своєчасне оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
228.
здійснюють у визначеному порядку збирання та обмін інформацією у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечують своєчасне оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;
створюють фінансові та матеріальні резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків відповідно до законодавства;

створюють фінансові та матеріальні резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та їх наслідків відповідно до законодавства;
229.
створюють матеріальні резерви для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
забезпечують організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення;

забезпечують організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення;
230.
забезпечують організацію і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також підтримання громадського порядку під час їх проведення;
сприяють сталому функціонуванню об'єктів господарювання у зоні виникнення надзвичайних ситуацій;


сприяють сталому функціонуванню об'єктів господарювання у зоні виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

231.
сприяють сталому функціонуванню об'єктів господарювання у зоні виникнення надзвичайних ситуацій.
здійснюють інші повноваження передбачені законами України».

здійснюють інші повноваження передбачені законами України.
232.
РОЗДІЛ VI. ПІДГОТОВКА НАСЕЛЕННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
-85- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Назву розділу VI викласти в такій редакції:
«РОЗДІЛ VI. ПІДГОТОВКА НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ»
Враховано
РОЗДІЛ VI. ПІДГОТОВКА НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
233.
Стаття 32. ПІДГОТОВКА НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

-86- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У статті 32:

Враховано
Стаття 33. ПІДГОТОВКА НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
234.
Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності і підпорядкування, а також за місцем проживання.
частину першу доповнити словами такого змісту:
«за спеціально розробленою системою заходів».

-87- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Визначити системи заходів підготовки населення, здійснення відповідного контролю.

Враховано
Підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру здійснюється на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності і господарювання, а також за місцем проживання за спеціально розробленою системою заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до закону.-88- Фракція Народно-демократичної партії (фракція НДП)
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
У статті 32:
в частині першій:
конкретизувати стосовно підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях


Враховано-89- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
У статті 32 слід чітко визначити, яка державна структура відповідає за підготовку населення до таких дій.

Враховано

235.
Стаття 33. ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
-90- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Назву статті 33 викласти в такій редакції:
«Стаття 33. ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ІНОЗЕМЦІВ, ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ»
Враховано
Стаття 34. ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

236.
Громадяни України зобов'язані:


Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру зобов'язані:
237.
дотримуватись заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, не допускати порушень виробничої та технологічної дисципліни, вимог з техногенної безпеки, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;
-91- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Враховано частково
дотримуватись заходів безпеки, не допускати порушень виробничої дисципліни, вимог екологічної безпеки;
238.
вивчати основні способи захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами захисту;
Статтю 32 доповнити частиною другою такого змісту:
«Порядок здійснення такої підготовки на підприємствах, в установах та організаціях визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в залежності від форм власності і підпорядкування, чисельності працюючих, матеріальних і фінансових можливостей підприємств, установ та організацій. При цьому підготовка населення до дій у надзвичайних ситуаціях не може здійснюватись шляхом втручання державних органів у господарську діяльність підприємств, установ та організацій».


вивчати основні способи захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами захисту;
дотримуватись відповідних вимог у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при винекненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади до відома якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
239.
додержуватись правил поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
-92- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У статті 33:
в частині першій:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«дотримуватись відповідних вимог у разі виникнення надзвичайних ситуацій»
Враховано

240.
РОЗДІЛ VII. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


РОЗДІЛ VII. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
241.
Стаття 34. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
-93- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 34:
частину першу викласти в такій редакції:
Враховано
Стаття 35. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
242.
Фінансування заходів щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків здійснюється за рахунок відповідно державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування.
«Фінансування заходів щодо попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел».


Фінансування заходів щодо попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і господарювання, а також добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.
243.
У разі відсутності або недостатності зазначених коштів для ліквідації надзвичайних ситуацій виділяються кошти із резервного фонду Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства України.
-94- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Статтю 34 доповнити новою частиною такого змісту:
«Порядок фінансування заходів щодо попередження, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій, відшкодування матеріальних збитків тощо визначається згідно із законодавством»

-95- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Враховано


Враховано
Для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків виділяються кошти із резервного фонду Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства України.
Порядок фінансування заходів щодо попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків, відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, відшкодування матеріальних збитків тощо визначається згідно із законом.


У статті 34:
частину першу доповнити реченням такого змісту:
«Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій можуть залучатись кошти фізичних та юридичних осіб, благодійних організацій та об'єднань громадян у порядку, визначеному законодавством»


244.
Стаття 35. СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


-96- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У статті 35:

Стаття 36. СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕЗЕРВІВ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
245.
Матеріальні резерви для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створюються заздалегідь з метою екстреного використання їх у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Зазначені резерви створюються центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.
частину другу викласти в такій редакції:
«Порядок створення і використання матеріальних резервів для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій визначається згідно законодавства».
Враховано
Матеріальні резерви для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру створюються заздалегідь з метою екстреного використання їх у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Зазначені резерви створюються центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування.
246.
Порядок створення і використання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-97- Фракція Народно-демократичної партії (фракція НДП)
доцільно доповнити законопроект конкретним переліком дій під час виникнення загрозливих для життя людини умов, що обумовлює обов'язок громадян дотримуватись правил поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Враховано частково
Порядок створення і використання матеріальних резервів для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру визначається згідно законодавства.


-98- Н.д.Хазан В.Б. (Реєстр.картка №372
У тексті законопректу додати новий розділ такого змісту:
«Розділ Х. Міжнародне співробітництво
Стаття 36. Міжнародне співробітництво у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру
Україна бере участь в міжнародному співробітництві у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на основі багатосторонніх і двосторонніх угод
Міжнародне співробітництво у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється шляхом укладання міжнародних договорів, участі в міжнародних програмах і проектах, обміну інформацією, досвідом роботи та наданням або отриманням гуманітарної і науково-технічної допомоги.
Участь України у міжнародному співробітництві у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється в порядку, встановленому законодавством України шляхом:
проведення спільних наукових досліджень;
розроблення та реалізації міжнародних програм;
здійснення взаємного обміну інформацією та вивчення міжнародного досвіду;
участі у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, виставках, ярмарках та в їх проведенні, спільних навчаннях і перепідготовки керівного складу професійно аварійно-рятувальних служб та спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб;
набуття членства в міжнародних організаціях;
підтримання міжнародних професійних контактів.
Стаття 37. Навчання, спеціальна підготовка та перепідготовка осіб керівного складу професійно аварійно-рятувальних служб та спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, що направляються до інших держав
Навчання, спеціальна підготовка та перепідготовка осіб керівного складу професійно аварійно-рятувальних служб та спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, що направляються до інших держав, проводяться у відповідних навчальних центрах, закладах тощо.
Технічне, тилове, медичне, фінансове та інші види забезпечення професійних аварійно-рятувальних служб та спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, що направляються до інших держав, здійснюються відповідно до закону та міжнародного договору України.
Стаття 38. Міжнародні договори
Якщо міжнародними договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, щопередбачені цим Законом, то застосовуються норми цього міжнародного договору».

Враховано
РОЗДІЛ Х. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 37. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТЕХНОГЕННО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
Україна бере участь в міжнародному співробітництві у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на основі багатосторонніх і двосторонніх угод
Міжнародне співробітництво у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється шляхом укладання міжнародних договорів, меморандумів тощо, участі в міжнародних програмах і проектах, обміну інформацією, досвідом роботи та наданням або отриманням гуманітарної і науково-технічної допомоги.
Участь України у міжнародному співробітництві у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється в порядку, встановленому законодавством України шляхом:
проведення спільних наукових досліджень;
розроблення та реалізації міжнародних програм, договорів, меморандумів тощо;
створення спільних робочих груп управління (супрводу) міжнародними проектами;
здійснення взаємного обміну інформацією та вивчення міжнародного досвіду;
участі у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, виставках, ярмарках та в їх проведенні, спільних навчаннях і перепідготовки керівного складу професійно аварійно-рятувальних служб та спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб;
набуття членства в міжнародних організаціях;
підтримання міжнародних професійних контактів.

Стаття 37. НАВЧАННЯ, СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА ОСІБ КЕРІВНИГО СКЛАДУ ПРОФЕСІЙНО АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ (ВОЄНІЗОВАНИХ) АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ ДО ІНШИХ ДЕРЖАВ
Навчання, спеціальна підготовка та перепідготовка осіб керівного складу професійно аварійно-рятувальних служб та спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, що направляються до інших держав, проводяться у відповідних навчальних центрах, закладах тощо.
Технічне, тилове, медичне, фінансове та інші види забезпечення професійних аварійно-рятувальних служб та спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, що направляються до інших держав, здійснюються відповідно до закону та міжнародного договору України.


Стаття 38. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ
Якщо міжнародними договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, щопередбачені цим Законом, то застосовуються норми цього міжнародного договору.

РОЗДІЛ X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
-99- Фракція Народно-демократичної партії (фракція НДП)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Законопроект доповнити положенням про повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого і регіонального самоврядування стосовно захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій.

Відхилено, повноваження визначені Конституцією України
РОЗДІЛ X. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
248.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-100- Кабінет Міністрів України
У Розділі Х:
Враховано
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
249.
2. Кабінетові Міністрів України у шестимісячний строк:
у пункті 2:
в абзаці другому:

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
250.
внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів у відповідність із Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
в кінці абзацу додати речення такого змісту:
«та розробити відповідні підзаконні акти»


підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів у відповідність із Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
251.
привести свої рішення у відповідність з цим Законом;
-100- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
У розділі Х:
у пункті 2:
додати абзац такого змісту:
«відповідно до повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, які передбачені цим Законом, у першу чергу про матеріальний та резервний фонди для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків».
Враховано
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
відповідно до повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, які передбачені цим Законом, у першу чергу про матеріальний та резервний фонди для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків;
252.
забезпечити приведення у відповідність з цим Законом нормативних актів центральних і місцевих органів виконавчої влади.


-101- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)

забезпечити приведення у відповідність з цим Законом нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади.


розділ Х доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України у місячний строк:
створити постійно діючу робочу з представників Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою), центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і центрального виконавчого органу з питань охорони здоров'я для вирішення питання, щодо створення та роботи медико-психологічних центрів, при діючих санаторно-курортних закладах, для рятувальників аварійно-рятувальних служб та населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

Враховано
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк:
створити постійно діючу робочу з представників Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою), центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і центрального виконавчого органу з питань охорони здоров'я для вирішення питання, щодо створення та роботи медико-психологічних центрів, при діючих санаторно-курортних закладах, для рятувальників аварійно-рятувальних служб та населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


-102- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Розділ Х доповнити абзацем такого змісту:
«відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом»
Враховано


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні