Назва: про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів у зв‘язку з прийняттям Закону України 'Про угоди про розподіл продукції''
Автор: Народний депутат України Чукмасов С.О. (в/о № 24)
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ПРОЕКТ


Проект
1.
Прийнято у другому читанні


Доопрацьовано
2.
18.05.2000 р.


разом із Головним юридичним управлінням
3.Апарату Верховної Ради України
4.
5.
ЗАКОН УКРАЇНИ6.
«Про внесення змін та доповнень


ЗАКОН УКРАЇНИ
7.
до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Закону України «Про угоди про розподіл продукції»


«Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про угоди про розподіл продукції»
8.
9.
В зв'язку з прийняттям Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та з метою приведення законодавства у відповідність, Верховна Рада України, постановляє:


У зв'язку з прийняттям Закону України «Про угоди про розподіл продукції» Верховна Рада України, постановляє:
10.
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
11.
1. У Законі України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 19, ст. 80):
-1- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Запропоновані зміни до даного Закону вилучити.
Враховано частково
1. У Законі України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 19, ст. 80):
12.
1) доповнити Закон розділом V-1 такого змісту:
-2- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Враховано

13.
«V-1. Іноземні інвестиції на основі угод про розподіл продукції.
Зміни до даного Закону, крім змін до ст.ст.3 і 8, вилучити у зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України


14.
Стаття 24-1. Угоди про розподіл продукції.
Іноземні інвестори мають право укладати з Україною угоди про розподіл продукції відповідно до вимог Закону України
«Про угоди про розподіл продукції». На підставі таких угод іноземним інвесторам надається право користування надрами України на умовах розподілу продукції.15.
Стаття 24-2. Регулювання інвестиційної та господарської діяльності на основі угод про розподіл продукції.16.
1. Інвестиційна діяльність на основі угоди про розподіл продукції регулюється Законом України «Про угоди про розподіл продукції», цим законом, іншими законодавчими актами, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та угодою про розподіл продукції, укладеною відповідно до вимог законодавства України.18.
2. Господарська діяльність на основі угоди про розподіл продукції регулюється законодавством України, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.20.
Іноземний інвестор, що здійснює свою діяльність на території України на основі угоди про розподіл продукції, повинен вести окремий бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, складати фінансову звітність про операції пов'язані з виконанням цих угод та відкривати в банках України в установленому законодавством України порядку окремі банківські рахунки в національній і (або) іноземній валюті для обслуговування діяльності (робіт, послуг) передбачених угодою про розподіл продукції.21.
Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України.22.
Річний баланс та звітність інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці.24.
3. Сплата податків, зборів (обов'язкових платежів) при виконанні угоди про розподіл продукції здійснюється відповідно до законодавства України з питань оподаткування, з урахуванням особливостей передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».25.
4. Ввезення (імпорт) на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, а також вивезення з митної території України продукції, набутої інвестором у власність відповідно до умов угоди про розподіл продукції, здійснюється з наданням пільг, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».26.
2) Статтю 3 після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції».


1) Статтю 3 після абзацу шостого доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«господарської (підприємницької) діяльності на основі угод про розподіл продукції».
27.
В зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.


В зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
28.
3) Статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:
«До прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції протягом строку її дії, застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.».


2) Статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:
«До прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції протягом строку її дії, застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.»
31.
2. У Кодексі України «Про надра» (Відомості Верховної Ради України 1994, № 36, ст. 340):
-3- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Враховано

32.
1) Статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
Запропоновані зміни до даного Закону вилучити у зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України


33.
«Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов'язані з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України «Про угоди про розподіл продукції» та угодою про розподіл продукції.»
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.34.
2) Статтю 7 після пункту 3 доповнити новим пунктом такого змісту:35.
«4) затвердження Переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції»36.
В зв'язку з цим пункт 4 статті 7 вважати пунктом 5.37.
3) Статтю 8 після пункту 10 доповнити новими пунктами такого змісту:38.
«11) затвердження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватись у користування на умовах угоди про розподіл продукції;
12) визначення критеріїв щодо визнання запасів корисних копалин незначними;39.
13) укладення угод про розподіл продукції спільно з Верховною Радою Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що надається у користування, на умовах угоди про розподіл продукції;
40.
14) створення постійно діючої міжвідомчої комісії, як уповноваженого органу щодо вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;»41.
В зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 15.42.
4) Статтю 9 після пункту 1 доповнити новими пунктами такого змісту:43.
«2) узгодження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватись у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції;44.
«3) участь в укладенні угод про розподіл продукції»45.
В зв'язку з цим пункти 2-8 вважати пунктами 4-1046.
5) Статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:47.
«Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України. Об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр відповідно до угод про розподіл продукції за умови, що учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених угодою про розподіл продукції.»49.
6) Статтю 14 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:50.
«виконання робіт (діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції».51.
В зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.52.
7) Частину третю та четверту Статті 15 викласти у такій редакції:53.
«Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.54.
Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції з дня її підписання».55.
8) В Статті 16:56.
- частину другу доповнити такими словами:57.
«та інвесторам з якими було укладено угоду про розподіл продукції».58.
- доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:59.
«Порядок проведення та умови конкурсу для укладення угод про розподіл продукції визначається Законом України «Про угоди про розподіл продукції. Спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції і повинен передбачати усі види користування надрами та інші відомості, визначені угодою. У разі передачі прав та обов'язків за угодою про розподіл продукції третім особам, права користування надрами передаються таким особам з обов'язковим переоформленням спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, відповідно до вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
60.
9) Статтю 17 доповнити частиною шостою такого змісту:61.
«Надання гірничих відводів інвесторам, з якими укладено угоду про розподіл продукції, здійснюється на підставі укладеної угоди про розподіл продукції шляхом оформлення відповідного акту, форма і зміст якого визначаються законодавством України, якщо інше не передбачене такою угодою.»62.
10) Статтю 19 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
«При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням дозволу (ліцензії) на користування надрами та акту про надання гірничого відводу.»
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.63.
11) В Статті 24:64.
- пункт 1 частини першої доповнити такими словами:65.
«або угоди про розподіл продукції»;66.
- частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:67.
«5) користуватись додатковими правами передбаченими угодою про розподіл продукції»;
- пункт 5 частини другої доповнити такими словами:
«та угодою про розподіл продукції»;
- доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:
«Права та обов'язки користувача надр виникають з дня отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - з дня підписання такої угоди.
Користувач надр (інвестор), який отримав ліцензію на користування надрами та гірничий відвід або уклав угоду про розподіл продукції, має виключне право здійснювати в межах гірничого відводу користування надрами відповідно до наданого спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами та угоди про розподіл продукції. Будь-яка діяльність, пов'язана з користуванням надр в межах гірничого відводу, може здійснюватись тільки за згодою користувача надр (інвестора), якому він наданий.»70.
12) Статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:71.
«Вимоги цієї статті не застосовуються до користувачів надр за угодою про розподіл продукції. Право користування надрами за угодою про розподіл продукції може бути припинене, обмежено чи тимчасово заборонено лише у випадку:72.
1) припинення ( в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою;73.
2) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю.74.
Особливості і умови обмеження або припинення, чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції визначається Законом України «Про угоди про розподіл продукції» та такою угодою.

13) Статтю 28 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:75.
«Плата за користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції справляється з урахуваннями особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".».76.
В зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.77.
14) Частину шосту Статті 30 доповнити такими словами:
78.
«а в разі укладення угоди про розподіл продукції - такою угодою».79.
15) Частину другу Статті 51 доповнити такими словами:80.
«а в разі укладення угоди про розподіл продукції - з постійно діючою Міжвідомчою комісією».81.
16) Статтю 54 доповнити частиною шостою такого змісту:82.
«Консервація та ліквідація гірничодобувних об'єктів та інших споруд, пов'язаних з користуванням надрами відповідно до угоди про розподіл продукції, здійснюється за рахунок інвестора в порядку передбаченому такою угодою.»83.
17) Статтю 57 доповнити частиною другою такого змісту:84.
«При користуванні надрами відповідно до умов угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено на умовах та в порядку передбаченими Законом України «Про угоди про розподіл продукції» і такою угодою, та лише у випадках, зазначених в частині 4 Статті 26 цього Кодексу.»
18) Статтю 63 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
«Положення цієї статті щодо угод про розподіл продукції застосовуються з врахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції.»85.
19) Статтю 64 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
«Спори з питань користування надрами на умовах розподілу продукції розв'язуються відповідно до умов передбачених такими угодами, що укладаються відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
86.
3. У Законі України «Про підприємництво» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 14, ст. 168):
-4- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиційВраховано
2. У Законі України «Про підприємництво» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 14, ст. 168):
88.
1) У статті 2:
- частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
Запропоновані зміни до даного Закону відредагувати відповідно до зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України

1) У статті 2:
- абзац другий після слів «інших держав» доповнити словами «особи без громадянства».
89.
«юридичні особи та об'єднання юридичних осіб інших держав, що здійснюють підприємницьку діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції».


- частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
90.
- частину другу після слів «інших держав» доповнити словами «особи без громадянства».


«об'єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на умовах угоди про розподіл продукції».

2) Частину першу Статті 8 після слів «суб'єктів підприємницької діяльності» доповнити такими словами:


2) Частину першу статті 8 після слів «суб'єктів підприємницької діяльності» доповнити такими словами:
91.
«крім юридичних осіб та об'єднань юридичних осіб інших держав, що здійснюють свою діяльність в Україні на основі угод про розподіл продукції».


«крім об'єднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції».
93.
3) Статтю 11 після абзацу четвертого доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
«у разі припинення дії угоди про розподіл продукції юридичною особою чи об'єднанням юридичних осіб інших держав».
94.
4. У Законі України «Про зовнішньо-економічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 29, ст. 377):


3. У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 29, ст. 377):
95.
1) Статтю 16 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:


1) Статтю 16 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
96.
«Режим ліцензування та квотування не поширюється на експорт та реалізацію компенсаційної та прибуткової продукції, отриманої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції укладеної відповідно до вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції». Введення будь-яких обмежень щодо експорту та реалізації такої продукції, в тому числі кількісних, забороняється, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.»


«Режим ліцензування та квотування не поширюється на експорт та реалізацію компенсаційної та прибуткової продукції, отриманої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції укладеної відповідно до вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції». Введення будь-яких обмежень щодо експорту та реалізації такої продукції, в тому числі кількісних, не допускається, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.»
97.
В зв'язку з цим частини 8-25 вважати відповідно частинами 9-26.


У зв'язку з цим частини 8-25 вважати відповідно частинами 9-26.
99.
2) Доповнити Статтю 37 частиною п'ятою такого змісту:
-5- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Зміни до статті 37 виключити.
Враховано


«Спеціальні санкції передбачені цією статтею не можуть застосовуватись до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності (інвесторів), які є стороною угоди про розподіл продукції та здійснюють свою діяльність в Україні на умовах такої угоди».
-6- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиційВрахованоЗміни до ст.37 даного Закону вилучити у зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України


100.
5. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради 1991, № 41, ст. 546):


4. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради 1991, № 41, ст. 546):
101.
1) Статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:


1) Статтю 20 доповнити частиною третьою такого змісту:
102.
«Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його органів на місцях визначені у пункті (ж) частини першої цієї статті не застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що здійснюють свою діяльність на умовах угод про розподіл продукції».«Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його органів на місцях визначені у пункті (ж) частини першої цієї статті не застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що здійснюють свою діяльність на умовах угод про розподіл продукції».
У зв'язку з цим частини третю-тринадцяту вважати відповідно частинами четвертою-чотирнадцятою.
103.
2) Статтю 69 доповнити частиною четвертою такого змісту:


2) Статтю 69 доповнити частиною четвертою такого змісту:
104.
«Шкода заподіяна довкіллю в зв'язку з виконанням угоди про розподіл продукції підлягає відшкодуванню відповідно до вимог Статті 29 Закону України «Про угоди про розподіл продукції».


«Шкода заподіяна довкіллю в зв'язку з виконанням угоди про розподіл продукції підлягає відшкодуванню відповідно до вимог Статті 29 Закону України «Про угоди про розподіл продукції».

105.
6. Статтю 6 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради 1996, № 18, ст. 78) доповнити пунктами 29-30 такого змісту:
-7- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Враховано
5. Статтю 6 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради 1996, № 18, ст. 78) доповнити пунктами 31-32 такого змісту:
106.
«29) страхування цивільної відповідальності інвестора в тому числі за шкоду заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачене такою угодою;
У змінах до даного Закону змінити нумерацію відповідно до зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України

«31) страхування цивільної відповідальності інвестора в тому числі за шкоду заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачене такою угодою;
107.
30) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».


32) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».
108.
109.
7. Статтю 8 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради, 1971, № 50, ст. 375) викласти у такій редакції:


6. Статтю 8 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради, 1971, № 50, ст. 375) викласти у такій редакції:
110.
«Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України регулюються законодавством держави в якій здійснене працевлаштування (найм) працівника та міжнародними договорами України.-8- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестиційВраховано
«Трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України регулюються законодавством держави в якій здійснене працевлаштування (найм) працівника та міжнародними договорами України.
112.
Іноземні юридичні особи, іноземці та особи без громадянства, що здійснюють свою діяльність на території України, укладають трудові договори (контракти) з працівниками з числа громадян України та іноземними громадянами з дотриманням вимог законодавства України про працю».
Другий абзац запропонованих змін до даного Закону вилучити у зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України


113.
8. У Земельному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України 1992, № 25, ст. 354):
-9- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)

Враховано

114.
1) У Статті 7:
-частину третю доповнити таким реченням:
"Терміе тимчасового користування землею на умовах угоди про розподіл продукції визначається такою угодою і не може перевищувати п'ятдесят років з дня підписання угоди про розподіл продукції."
Зміни до ЗК України вилучити

-10- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій


Враховано

115.
- частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
Запропоновані зміни до даного Закону вилучити у зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України


116.
«громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, юридичним особам України або інших держав, об'єднанням юридичних осіб, створеним в Україні чи за її межами, для виконання умов угоди про розподіл продукції».121.
2) У Статті 19:122.
- частину двадцяту після слів «земельних ділянок» доповнити словами «крім учасників угоди про розподіл продукції».123.
- доповнити статтю частиною двадцятою такого змісту:124.
«Відведення та надання у користування земельної ділянки для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом:125.
- вилучення земельної ділянки в порядку, передбаченому статтями 31 і 32 цього Кодексу, здійснюється до дня прийняття рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції;126.
- погодження та підписання відповідною місцевою радою умов угоди про розподіл продукції в порядку визначеному Законом України «Про угоди про розподіл продукції»;127.
- прийняття рішення відповідною місцевою радою про надання земельної ділянки у користування та оформлення державного акта на користування земельною ділянкою для потреб угоди про розподіл продукції, вилученою відповідно до вимог цієї частини».
3) Частину першу Статті 22 доповнити таким реченням:
«В разі укладення угоди про розподіл продукції, право користування наданою земельною ділянкою виникає з дня підписання такої угоди.».128.
4) Частину першу Статті 24 доповнити реченням такого змісту:129.
«Право тимчасового користування землею на умовах угоди про розподіл продукції посвідчується державним актом, форма та порядок видачі якого встановлюються Кабінетом Міністрів України».130.
5) В Статті 25:131.
- частину першу викласти в такій редакції:132.
"Підприємства, установи і організації, які здійснюють геологознімальні, пошукові, геодезичні та інші розвідувальні роботи, можуть проводити ці роботи на всіх землях, незалежно від їх цільового призначення, на підставі дозволу на проведення розвідувальних робіт і договору, що укладається з власником землі, землекористувачем або на підставі угоди про розподіл продукції. Земельні ділянки для проведення розвідувальних робіт у власника землі або землекористувача не вилучаються (не викупляються), крім випадку проведення розвідувальних робіт за угодою про розподіл продукції."133.
- частину другу доповнити таким реченням:134.
«Дозвіл на проведення розвідувальних робіт за угодою про розподіл продукції видається зазначеними органами в порядку та на строк, передбачені такою угодою».135.
6) Частини першу та третю Статті 26 доповнити такими словами:136.
«якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції».137.
7) Частину першу Статті 27 доповнити пунктом 10 такого змісту:138.
«10) припинення дії угоди про розподіл продукції відповідно до вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції».139.
8) Доповнити Кодекс Статтею 30-1 такого змісту:
«30-1. Перехід права користування землею.140.
При передачі прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції, право користування земельною ділянкою без зміни її цільового призначення, з дня укладення договору про передачу прав та обов'язків, переходить в установленому порядку до особи, яка прийняла такі права та обов'язки.
Право користування земельною ділянкою у випадку передбаченому цією статтею посвідчується в порядку, встановленому статтею 24».143.
9) Статтю 36 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
«Плата за використання землі для потреб угоди про розподіл продукції справляється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції.».146.
10) Частину першу Статті 39 доповнити пунктом 8 такого змісту:147.
«8) здійснювати користування землею на умовах, зазначених у договорі про тимчасове користування землею або в угоді про розподіл продукції».148.
11) Главу 9 доповнити Статтею 71-1 такого змісту:
«71-1 Землі для потреб угод про розподіл продукції.149.
Землями для потреб угоди про розподіл продукції визнаються землі, надані для здійснення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин (користування надрами) в межах Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватись у користування на умовах визначених угодами про розподіл продукції, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Не можуть надаватись у користування для потреб угоди про розподіл продукції земельні ділянки що включені до затвердженого Верховною Радою України Переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції150.
. Розмір земельних ділянок, що надаються для зазначених цілей визначаються відповідно до умов угоди про розподіл продукції, а відведення земельних ділянок здійснюється з урахуванням черговості проведення робіт за такою угодою.151.
Порядок надання земель для потреб угод про розподіл продукції, а також умови землекористування визначаються цим кодексом та угодою про розподіл продукції.152.
Земельні ділянки, що повертаються в зв'язку з закінченням дії, достроковим припиненням або розірванням угоди про розподіл продукції, або закінченням окремих етапів робіт за такою угодою, повинні відповідати вимогам передбаченим такою угодою».

9. У Статті 2 Закону України «Про плату за землю» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 38, ст. 560; 1996, № 45, ст. 238):


7. У Статті 2 Закону України «Про плату за землю» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 38, ст. 560; 1996, № 45, ст. 238):

- доповнити частину другу після слів «крім орендарів» словами «та учасників угоди про розподіл продукції»;


- доповнити частину другу після слів «крім орендарів» словами «та інвесторів-учасників угоди про розподіл продукції»;
153.
- доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:


- доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

«Справляння земельного податку за земельні ділянки, надані в користування для потреб угоди про розподіл продукції, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.»


«Справляння земельного податку за земельні ділянки, надані в користування для потреб угоди про розподіл продукції, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.»

В зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.


В зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.


10. У Митному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України 1992, № 16, ст. 203):


8. У Митному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України 1992, № 16, ст. 203):

1) Статтю 15 доповнити пунктом «17» такого змісту:


1) Статтю 15 доповнити пунктом «17» такого змісту:

«17) під «матеріальними цінностями» - будь-які предмети, товари, майно, продукція, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, необхідні для потреб угоди про розподіл продукції, що переміщуються через митний кордон України».


«17) під «матеріальними цінностями» - будь-які предмети, товари, майно, продукція, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, необхідні для виконання угоди про розподіл продукції, що переміщуються через митний кордон України».
154.
2) Статтю 48 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:


2) Статтю 48 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

«При ввезенні товарів, інших матеріальних цінностей, призначених для потреб угоди про розподіл продукції декларант зобов'язаний:


«При ввезенні товарів, інших матеріальних цінностей, призначених для потреб угоди про розподіл продукції декларант зобов'язаний:
155.
1) пред'явити митниці товари та інші матеріальні цінності, що переміщуються через митний кордон України;


1) пред'явити митниці товари та інші матеріальні цінності, що переміщуються через митний кордон України;
156.
2) пред'явити митниці копію угоди про розподіл продукції або угоди з інвестором, укладені відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», та завірені Міжвідомчою комісією створеною в порядку, передбаченому Законом України «Про угоди про розподіл продукції»;
2) пред'явити митниці копію угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», завірену міжвідомчою комісією створеною в порядку, передбаченому Законом України «Про угоди про розподіл продукції»;
157.
3) сплатити митні збори;


3) сплатити митні збори;
158.
4) пред'явити сертифікат відповідності на товари і предмети, що підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до законодавства України.


4) пред'явити сертифікат відповідності на товари і предмети, що підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до законодавства України».
159.
Забороняється вимагати подання декларантом, зазначеним у частині другій цієї статті, інших документів та відомостей з метою здійснення митного контролю та митного оформлення».
-11- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Враховано

162.
3) Частину першу статті 71 після першого речення доповнити другим реченням такого змісту:
«Товари та інші матеріальні цінності, необхідні для потреб угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», тимчасово ввозяться на строк, що не перевищує строк дії такої угоди».

Зміни до ст.71 вилучити у зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України

-12- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Підпункт 3 пункту 10 розділу І даного законопроекту виключити.Враховано

163.
164.
11. У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради, 1998, № 9, ст. 34):
-13- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Враховано
9. У Законі України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради, 1998, № 9, ст. 34) статтю 11 доповнити такими словами: «якщо інше не передбачене законами України».
165.
1) У Статті 4:
Зміни до даного Закону викласти в редакції, погодженій з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України


166.
- частину першу доповнити такими словами:
«або на підставі та на умовах угод про розподіл продукції, що укладаються відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції».167.
- частину другу доповнити такими словами:168.
«або угодою про розподіл продукції».169.
2) У Статті 10:
- частину другу доповнити словами такого змісту:170.
«а також угодою про розподіл продукції, укладеною відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції».171.
- доповнити статтю частиною третьою такого змісту:172.
«3. Видобуті з надр дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння на умовах угоди про розподіл продукції є власністю держави до моменту розподілу в пункті виміру».173.
3) Статтю 11 доповнити такими словами:174.
«якщо інше не передбачене законодавством України».
175.
12. У Законі України «Про видобування і переробку уранових руд» (Відомості Верховної Ради, 1998, № 11-12, ст. 39):
-14- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Прпоновані зміни до Законів України "Про видобування і переробку уранових руд" виключити.
Враховано

178.
1) Частину другу Статті 5 доповнити реченням такого змісту:179.
«Видобуті з надр уранові руди на умовах угод про розподіл продукції, що укладаються відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» належать державі до моменту їх розподілу у пункті виміру».
-15- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Враховано

180.
2) Статтю 7 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
Зміни до даного Закону вилучити у зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України


181.
«Діяльність з пошуку, розвідки та видобування уранових руд може здійснюватись на умовах угод про розподіл продукції в порядку передбаченому Законом України «Про угоди про розподіл продукції». В разі укладення такої угоди, вимоги цієї статті застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».182.
В зв'язку з цим частини 2-6 вважати відповідно частинами 3-7.183.
3) Статтю 8 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:184.
«Експорт та реалізація на території України уранових руд, видобутих на умовах угоди про розподіл продукції здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
В зв'язку з цим частини 2-3 вважати відповідно частинами 3-4.185.
4) Доповнити частину першу і другу Статті 9 такими словами:186.
«якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції».
187.
13. Частину другу Статті 3 Закону України «Про поставки продукції для державних потреб» (Відомості Верховної Ради, 1996, № 3, ст. 9) доповнити абзацом такого змісту:
-16- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пропоновані зміни до Закону України "Про поставки продукції для державних потреб" виключити.
Враховано

189.
«Положення цієї частини не поширюються на частину продукції виробленої відповідно до угоди про розподіл продукції, право власності на яку перейшло до інвестора відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції».
-17- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
ВрахованоЗміни до даного Закону вилучити у зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України


190.
14. Частину шосту Статті 10 Закону України «Про пожежну безпеку» (Відомості Верховної Ради, 1994, № 5, ст. 21) доповнити реченнями такого змісту:
-18- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Враховано

191.
«Діяльність підприємств, що здійснюється за угодою про розподіл продукції, регулюється Законом України «Про угоди про розподіл продукції». Такі підприємства починають свою діяльність без отримання в органах державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи».
Зміни до даного Закону вилучити у зв'язку з зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України192.
15. Підпункт 7 абзацу другого пункта 1 Статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» (Відомості Верховної Ради, 1993, № 23, ст. 247) після слів «реалізацію продукції» доповнити словами «крім продукції виробленої відповідно до угоди про розподіл продукції».
-19- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Відповідні положення даного законопроекту стосовно внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" пропоную виключити.
Відхилено
10. Підпункт 7 абзацу другого пункта 1 Статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 23, ст. 247) доповнити словами «крім випадків , коли відхилення від стандартів, норм і правил передбачено угодою про розподіл продукції».
193.
194.
16. Частину третю Статті 8 Закону України «Про правовий статус іноземців» (Відомості Верховної Ради, 1994, № 23, ст. 162) доповнити реченням такого змісту:


11. Частину третю Статті 8 Закону України «Про правовий статус іноземців» (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 23, ст. 162) доповнити реченням такого змісту:
195.
«Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю) визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування».


«Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю) визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування».

196.
17. У Законі України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 21, ст. 156):
-20- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Підпункти 1-5 пункту 17 розділу І із законопроекту виключити.

Враховано
12. У Законі України «Про податок на додану вартість» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 21, ст. 156):
197.
1) Статтю 2 доповнити підпунктом 2.7 такого змісту:

-21- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Враховано

198.
«2.7. Особа, яка здійснює діяльність за угодою про розподіл продукції»

Зміни до даного Закону викласти в редакції відповідно до зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України


199.
2) Статтю 3 доповнити пунктом 3.3 такого змісту:200.
«3.3. Об'єктом оподаткування платників податку, зазначених у пункті 2.7 Статті 2 цього Закону є лише операції з продажу на митній території України продукції, набутої інвестором у власність внаслідок її розподілу за угодою про розподіл продукції.»201.
3) Статтю 5 доповнити підпунктом 5.6 такого змісту:202.
«5.6. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів (в тому числі підакцизних), робіт, послуг, інших матеріальних цінностей (предметів), призначених для виконання угоди про розподіл продукції.»203.
В зв'язку з цим підпункт 5.6 вважати відповідно підпунктом 5.7.
4) Пункт 6.2 Статті 6 доповнити підпунктом 6.2.9 такого змісту:
«6.2.9. вивезення з митної території України продукції, набутої інвестором у власність відповідно до умов угоди про розподіл продукції»208.
5) Статтю 7 доповнити підпунктом 7.10 такого змісту:209.
«7.10. В разі укладення угоди про розподіл продукції, сплата податку на додану вартість може здійснюватись у натуральній формі за рахунок продукції, що передається у власність інвестору в обсягах еквівалентних сумі податку, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції. В такому випадку механізм сплати і порядок зарахування до бюджету податку на додану вартість визначається Кабінетом Міністрів України, а вимоги, передбачені пунктами 7.1 - 7.9 цієї статті не застосовуються.»211.
6) Пункт 11.12 Статті 11 доповнити абзацом наступного змісту:


1) Пункт 11.12 Статті 11 доповнити абзацом наступного змісту:
212.
«На період дії угоди про розподіл продукції, податок на додану вартість сплачується з врахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».


«На період дії угоди про розподіл продукції, податок на додану вартість сплачується з врахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про угоди про розподіл продукції».

213.
18. У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 27, ст. 181):
-22- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Зміни до даного Закону викласти в такій редакції:
Враховано
13. У Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» (Відомості Верховної Ради України, 1997, № 27, ст. 181):
214.
1) Статтю 2 доповнити пунктом 2.6 такого змісту:
"Установити, що оподаткування прибутку, одержаного платником податку від виконання угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".


215.
«2.6. Платником податку на прибуток, отриманий від виконання угоди про розподіл продукції є учасник такої угоди - інвестор».216.
2) У Статті 4:217.
- підпункт 4.2.5 викласти у новій редакції:
«4.2.5. Суми коштів, або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій, або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, а також з метою виконання угод про розподіл продукції».
-23- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Враховано

218.
- Пункт 4.2 після підпункту 4.2.15 доповнити новим підпунктом такого змісту:
Зміни до даного Закону викласти в редакції відповідно до зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України


219.
«4.2.16. Кошти чи вартість майна, включаючи безповоротну фінансову допомогу, безоплатно отримані чи надані платнику податку на зворотній основі з метою виконання робіт за угодою про розподіл продукції».220.
В зв'язку з цим підпункт 4.2.16 вважати відповідно підпунктом 4.2.17.
3) В підпункті 6.1 Статті 6 після слова «резидентів» доповнити слова «крім учасників угоди про розподіл продукції (інвесторів).»221.
4) Статтю 7 доповнити пунктом 7.17 такого змісту:


Статтю 7 доповнити пунктом 7.17 такого змісту:
222.
«7.17. Особливості оподаткування прибутку, отриманого інвестором від виконання угоди про розподіл продукції:


«7.17. Особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції.

223.
7.17.1. податок на прибуток, одержаний від виконання угоди про розподіл продукції, може сплачуватись у грошовій або, якщо це обумовлено угодою, у натуральній формі, тобто у вигляді частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу виробленої продукції;Установити, що оподаткування прибутку, одержаного платником податку від виконання угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законом України «Про угоди про розподіл продукції».
224.
7.17.2. базою оподаткування прибутку, одержаного від виконання угоди про розподіл продукції, є прибуток інвестора, що нараховується виходячи з прибуткової продукції, яка відповідно до цієї угоди передається у власність інвестору;225.
7.17.3. при визначенні бази оподаткування прибуткова продукція або її вартість (залежно від форми внесення податку) зменшується відповідно на частину продукції або її вартість, що дорівнює сумі обов'язкових платежів, визначених частиною третьою статті 25 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (за винятком податку на прибуток), або на суму цих платежів, а також на інші витрати, пов'язані з виробництвом та обігом, що включаються до складу валових витрат, але не відшкодовуються інвестору компенсаційною продукцією (в натуральній або грошовій формі). Склад і порядок зарахування таких витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу, регулюються законом, що є чинним на день підписання угоди;226.
7.17.4. якщо об'єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів, без обмеження строку перенесення на наступні періоди для цілей оподаткування, до повного погашення такого від'ємного значення об'єкта оподаткування;227.
7.17.5. виходячи з особливостей угоди про розподіл продукції та задіяних при виконанні угоди активів (обладнання, споруд тощо), угодою про розподіл продукції можуть бути встановлені норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин), відмінні від передбачених цим законом. У такому разі для визначення оподатковуваного прибутку застосовуються норми амортизації, передбачені угодою;228.
7.17.6. податок на прибуток, одержаний від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до законодавства, яке діє на момент одержання такого прибутку, окремо від податку на прибуток, одержаний у вигляді прибуткової продукції;229.
7.17.7. пільги щодо податку на прибуток підприємств, які передбачені законодавством, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються, якщо інше не передбачене угодою;230.
7.17.8. не підлягає утриманню податок на репатріацію доходів іноземного інвестора (нерезидента), отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції;
7.17.9. механізм, строки і облік сплати інвестором податку на прибуток, одержаний від виконання угод про розподіл продукції, визначається Кабінетом Міністрів України в межах його повноважень. Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток надається інвестору на його вимогу не пізніше 10 календарних днів з дати отримання такої вимоги. Податковий орган, що надає такі підтвердження, визначається Кабінетом Міністрів України не пізніше місяця з дня підписання відповідної угоди про розподіл продукції;
7.17.10. Особливості механізму, строків і обліку сплати податків при багатосторонній угоді про розподіл продукції або у разі, коли інвестором виступає певне об'єднання юридичних осіб, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог Закону України «Про угоди про розподіл продукції.»
5) Підпункт 8.6.1 пункта 8.6 Статті 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Відмінні від зазначених у цій статті, норми амортизації можуть бути встановлені угодою про розподіл продукції, укладеною згідно з Законом «Про угоди про розподіл продукції»
6) Статтю 9 доповнити після пункту 9.6 новим пунктом такого змісту:
«9.7. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин за угодою про розподіл продукції, може здійснюватись на умовах (за нормами), визначеними такою угодою.»232.
7) У Статті 13:233.
- пункт 13.1 доповнити підпунктом «к» такого змісту:
« к) прибуток від виконання угод про розподіл продукції з урахуванням положень пункту 7.17 статті 7 цього Закону».234.
- пункт 13.2 після цифр «13.7» доповнити словами та цифрами «та 13.10»235.
-доповнити статтю підпунктом 13.10 такого змісту:236.
«13.10. Прибуток інвестора, отриманий від виконання угод про розподіл продукції, оподатковується з врахуванням вимог пункту 7.17 статті 7 цього Закону і сплачується без утримання податку на репатріацію доходів іноземного інвестора.»237.
- абзац перший пункту 13.8 доповнити реченням такого змісту:238.
«Якщо нерезидент здійснює свою діяльність на території України через своє постійне представництво, створене з метою виконання угоди про розподіл продукції, механізм, строки і облік податку на прибуток такого нерезидента визначається Кабінетом Міністрів України без врахування вимог цієї статті».239.
8) У пункті 16.11 Статті 16 після слів «через постійне представництво» доповнити словами «за виключенням нерезидентів, що здійснюють свою діяльність за угодою про розподіл продукції».

19. Статтю 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 19, ст. 259; 1993, № 24, ст. 270; 1996, № 41, ст. 192; 1999, № 31, ст. 253; 2000, № 3, ст. 20) доповнити пунктом «к)» такого змісту:


14. Статтю 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 19, ст. 259; 1993, № 24, ст. 270; 1996, № 41, ст. 192; 1999, № 31, ст. 253; 2000, № 3, ст. 20) доповнити пунктом «к)» такого змісту:
240.
«к) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, що ввозяться на митну територію України з метою виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, що вивозиться інвестором з України відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та угоди про розподіл продукції».


«к) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, що ввозяться на митну територію України, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, що вивозиться інвестором з України відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл продукції» та угоди про розподіл продукції».
241.
242.
20. Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1996, № 41, ст. 194; 1999, № 15, ст. 83, № 39, ст. 356) доповнити частиною п'ятою такого змісту:


15. Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 10, ст. 82, № 26, ст. 281, № 50, ст. 470; 1996, № 41, ст. 194; 1999, № 15, ст. 83, № 39, ст. 356) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
243.
«При вивезенні з митної території України підакцизної продукції, набутою інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції, акцизний збір не справляється.»


«При вивезенні з митної території України підакцизної продукції, набутою інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції, акцизний збір не справляється.»

244.
21. Статтю 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 40, ст. 365) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
-24- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пропоновані зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" виключити.
Відхилено
16. Статтю 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 40, ст. 365) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
245.
«5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України.»


«5. Порядок ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог законодавства України.»
246.
В зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.


В зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.


22. У частині другій Статті 8 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 14, ст. 170; 1998, № 11-12, ст. 44):


17. У частині другій статті 8 Закону України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 14, ст. 170; 1998, № 11-12, ст. 44):

- доповнити частину після слів «особи без громадянства» словами «крім найнятих відповідно до угоди про розподіл продукції».


- після слів «особи без громадянства» доповнити словами «крім найнятих відповідно до угоди про розподіл продукції».

- доповнити частину реченням такого змісту:


- доповнити частину реченням такого змісту:

«Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю) визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування».


«Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю) визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування».


23. Статтю 2 Гірничого Закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 50, ст. 433) доповнити частиною другою такого змісту:


18. Статтю 2 Гірничого Закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 50, ст. 433) доповнити частиною другою такого змісту:

«Правовідносини у сфері діяльності гірничих підприємств, що здійснюється на підставі угод про розподіл продукції, регулюються Законом «Про угоди про розподіл продукції» та такою угодою. Діяльність за угодою про розподіл продукції регулюється положеннями цього Закону, якщо інше не передбачене законом та угодою про розподіл продукції.»


«Правовідносини у сфері діяльності гірничих підприємств, що здійснюється на підставі угод про розподіл продукції, регулюються Законом «Про угоди про розподіл продукції» та такою угодою. Діяльність за угодою про розподіл продукції регулюється положеннями цього Закону, якщо інше не передбачене законом та угодою про розподіл продукції.»


24. Розділ VI Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 44, ст. 391) доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3. Встановити, що будь-які інші законодавчі та нормативно-правові акти України до приведення їх у відповідність з Законом України «Про угоди про розподіл продукції» застосовуються у частині, що не суперечить такому закону.»
-25- Н.д.Чукмасов С.О. (в/о №24), Н.д.України-члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Зміни до даного Закону вилучити відповідно до зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України
ВрахованоІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України


Президент України

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні