Назва: про об'єкти підвищенної небезпеки
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект (07.06.99)


Проект (07.06.99)
1.
2.
Закон України


Закон України
3.
Про об'єкти підвищеної небезпеки


Про об'єкти підвищеної небезпеки
4.
Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності об'єктів підвищеної небезпеки і спрямований на захист життя і здоров'я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків.


Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров'я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків.
5.
Стаття 1. Визначення термінів
-1- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Пропонує узгодити з законодавством визначення термінів статті 1.
Враховано

Стаття 1. Визначення термінів
6.
Для цілей цього Закону терміни використовуються у такому значенні:


Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
7.
суб'єкт господарської діяльності - підприємство (установа, організація) або інший суб'єкт господарювання, у власності (повному господарському віданні, оперативному управлінні) якого є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки;


суб'єкт господарської діяльності - підприємство (установа, організація) або інший суб'єкт господарювання, у власності (повному господарському віданні, оперативному управлінні) якого є хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки;
8.
об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або декілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує встановлені Кабінетом Міністрів України порогові маси;
2- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Пропонує в абзаці другому статті 1 додати:
" Перелік об'єктів підвищеної небезпеки визначається Кабінетом Міністрів України ";
в абзаці третьому додати наступне: «матеріальним та культурним цінностям».

Враховано в статті 9
Враховано
об'єкт підвищеної небезпеки - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або декілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші відповідно до закону об'єкти, на яких є реальна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;
9.
небезпечна речовина - хімічна, токсична, радіоактивна, вибухова, окислювальна, горюча речовина, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їхнього стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза для життя і здоров'я людей та довкілля;
-3- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
в абзаці третьому статті 1 додати слова такого змісту:
«біологічні агенти та речовини біологічного походження, які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей і довкілля (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, роботи, що ведуться з патогенними для людей і тварин мікроорганізмами, у медичних, ветеринарних та науково-дослідних лабораторіях)».Враховано редакційно
небезпечна речовина - хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять небезпеку для життя і здоров'я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або особливостей їхнього стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здоров'ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям;


-4- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
в абзаці третьому статті 1 додати слово: «біологічна».
Враховано

10.
порогова маса небезпечних речовин - маса індивідуальної небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин, або маса небезпечних речовин різних категорій;
-5- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
пропонує абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:
«порогова маса небезпечних речовин - нормативне встановлена маса індивідуальної небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин, або сумарна маса небезпечних речовин різних категорій, рівність якій або перевищення якої є підставою для віднесення об'єкту до об'єктів підвищеної небезпеки. Критерії віднесення до порогової маси та порогові маси встановлюється Кабінетом Міністрів України».

Враховано
порогова маса небезпечних речовин - нормативно встановлена маса окремої небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин, або сумарна маса небезпечних речовин різних категорій, рівність якій або перевищення якої є підставою для віднесення відповідного об'єкту до об'єктів підвищеної небезпеки;


-6- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр. картка №383)
пропонує абзац четвертий статті 1 викласти в такій редакції:
«порогова маса небезпечних речовин - кількість індивідуальної небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин, або кількість небезпечних речовин різних категорій, досягнення або перевищення якої є небезпечним для життя та здоров'я людей та довкілля».
Враховано частково

11.
ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки - процедура визначення об'єктів підвищеної небезпеки серед загальної кількості потенційно небезпечних об'єктів;
-7- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує в четвертому абзаці статті 1 слово "індивідуальної" замінити на слово "окремої", а в п'ятому абзаці вилучити слова " загальної кількості".
Враховано

ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки - порядок визначення об'єктів підвищеної небезпеки серед потенційно небезпечних об'єктів;
12.
потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні речовини та біологічні препарати, а також інші об'єкти, що створюють реальну загрозу виникнення аварії;
-8- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
пропонує абзац сьомий виключити:
Враховано

потенційно небезпечний об'єкт - об'єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються небезпечні речовини та біологічні препарати, а також інші об'єкти, що створюють реальну загрозу виникнення аварії;
13.
вражаючі фактори аварії - фактори, зумовлені порушенням умов функціонування об'єкта або властивостями небезпечних речовин, які становлять загрозу життю і здоров'ю людей та довкіллю і можуть порушити умови життєдіяльності людей (надмірний тиск на фронті ударної хвилі, теплове навантаження від полум'я, концентрація небезпечної речовини в атмосфері, воді, ґрунті тощо);

-9- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр. картка №383)
пропонує в абзаці сьомому статті 1 після слова «полум'я» додати «електромагнітне та радіаційне випромінювання».
Відхилено14.
аварія на об'єкті підвищеної небезпеки - раптова подія, пов'язана з однією чи декількома небезпечними речовинами, внаслідок неконтрольованих змін під час експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки (потужний викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо), яка становить небезпеку життю і здоров'ю людей та довкіллю на його території і/або за його межами і відповідає критеріям, встановленим Кабінетом Міністрів України (далі - аварія);
-10- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
в абзаці восьмому частини першій статті 1 слова «внаслідок неконтрольованих змін» замінити словами «внаслідок будь-яких змін»

-11- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує в восьмому абзаці статті 1 слова " пов'язана з однією чи декількома небезпечними речовинами " замінити словами "що виникла", а слово "потужні" замінити на "наднормативні", а слово "критерії" замінити на слова "категоріям аварій".
Враховано редакційно


Враховано частково

аварія на об'єкті підвищеної небезпеки (далі - аварія) - небезпечна подія техногенного характеру, що виникла внаслідок змін під час експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки (наднормативний викид небезпечних речовин, пожежа, вибух тощо) і яка спричинила загибель людей чи створює загрозу життю і здоров'ю людей та довкіллю на його території і/або за їого межами;


-12- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує слова "критеріям, встановленим Кабінетом Міністрів України (далі - аварія) " замінити словами " категоріям аварій, на об'єктах підвищеної небезпеки, в залежності від їх наслідків встановленим Кабінетом Міністрів України."
Враховано в статті 11.


15.
транскордонний вплив аварії - шкода, заподіяна населенню та довкіллю однієї держави внаслідок впливу вражаючих факторів аварії, яка відбулася на території іншої держави;


транскордонний вплив аварії - шкода, заподіяна населенню та довкіллю однієї держави внаслідок аварії, яка сталася на території іншої держави;
16.
ризик - імовірність певної негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин;
-13- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
В статті 1 визначення термінів "ризик " і "прийнятний ризик" потребують доопрацювання.
Враховано

ризик - ступінь імовірності певної негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин на території об'єкта підвищеної небезпеки і/або за його межами;
17.
прийнятний ризик - ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня, встановленого Кабінетом Міністрів України;
-14- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує в дванадцятому абзаці статті 1 слова "досягнення і підтримку " замінити на слова "забезпечення мінімально можливого".
Враховано

прийнятний ризик - ризик, який не перевищує на території об'єкту підвищеної небезпеки і/або за її межами гранично допустимого рівня;
18.
управління ризиком - процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на досягнення і підтримку прийнятного ризику;


управління ризиком - процес прийняття рішень і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого прийнятного ризику;
19.
декларація безпеки - документ, який визначає комплекс заходів, що вживаються суб'єктом господарської діяльності з метою запобігання, а також забезпечення готовності до локалізації та ліквідації аварій;
-15- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
пропонує в абзаці тринадцятому статті 1 слова «до локалізації та ліквідації аварій» замінити словами «до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків»
Враховано
декларація безпеки - документ, який визначає комплекс заходів, що вживаються суб'єктом господарської діяльності з метою запобігання аваріям, а також забезпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків;
20.
план цивільної оборони - порядок дій органів управління та сил цивільної оборони, спрямованих на реалізацію заходів щодо захисту життя і здоров'я людей та довкілля у разі загрози та виникнення аварії. Порядок розроблення і затвердження плану цивільної оборони встановлюється Кабінетом Міністрів України;
-16- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує в чотирнадцятому абзаці статті 1 слово "та" замінити на слово "або".

-17- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Пропоную в статті 1 і далі по тексту Закону виключити "план цивільної оборони".

Відхилено
Враховано


21.
компетентний (компетентні) орган (органи) - центральні органи виконавчої влади та їх територіальні підрозділи, які відповідно до законодавства здійснюють державний нагляд за:
-18- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
в статті 1 компетентний (компетентні) орган (органи) здійснюють державний нагляд за дотриманням встановлених правил і норм, а не за охороною праці, забезпеченням екологічної безпеки та охороною довкілля, станом захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Враховано частково
в ст.3.


22.
охороною праці;23.
забезпеченням екологічної безпеки та охороною довкілля;24.
станом захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;25.
станом пожежної безпеки;26.
станом санітарно - епідемічної безпеки.
-19- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
в частині другій статті 1 вилучити слова «станом санітарно - епідемічної безпеки»
Відхилено

27.
Стаття 2. Сфера дії Закону


Стаття 2. Сфера дії Закону
28.
Відносини, пов'язані з діяльністю об'єктів підвищеної небезпеки, регулюються цим Законом та іншими актами законодавства.


Відносини, пов'язані з діяльністю об'єктів підвищеної небезпеки, регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 3. Державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки
Державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади та їх органи на місцях або їх територіальні підрозділи, до відання яких відповідно до закону віднесені питання:
охорони праці;
забезпечення екологічної безпеки та охороною довкілля;
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
пожежної безпеки;
санітарно-епідемічної безпеки;
містобудування.
29.
Стаття 3. Повноваження компетентних органів


Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки
30.
Повноваження компетентних органів щодо регулювання діяльності об'єктів підвищеної небезпеки, в тому числі відповідного нормативного регулювання, надання спеціальних дозволів, здійснення наглядових функцій, визначаються цим Законом та іншими актами законодавства.
-20- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У статті 3 визначити детальне розмежування повноважень компетентних органів щодо регулювання діяльності об'єктів підвищеної небезпеки: Мінекобезпеки, МНС, МВС тощо.
Враховано.

До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки належить:
забезпечення реалізації державної політики у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;
забезпечення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;
організація міжнародного співробітництва у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;
координація роботи спеціально уповноважених відповідних органанів виконавчої влади у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;
здійснення інших повноважень, передбачених законами України.
Стаття 5. Повноваження спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки
До повноважень спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, в межах їх компетенції належить:
здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;
здійснення відповідного нормативного регулювання у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;
вирішення інших питань у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, відповідно до закону.
31.
Стаття 4. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
-21-Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
в статті 4 не визначено:
характер земельних відносин. Доцільно вказати, яке коло питань буде знаходитись в компетенції органів місцевої влади;
Враховано
Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки
32.
До повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо регулювання діяльності суб'єктів господарської діяльності відповідно до законодавства належить:
обсяг повноважень органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади. Законопроект не обумовлює чіткого розподілу повноважень між вищевказаними органами влади.

Враховано
До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, в межах компетенції належить:
здійснення контролю за додержанням вимог законодавства суб'єктами господарської діяльності;
здійснення необхідних заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмеження та ліквідації їх наслідків;
організація разом з відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади прийняття до експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормами включає відповідну територію;
інформування населення про екологічно небезпечні аварії та надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, а також про заходи, що вживаються для подолання та ліквідації їх наслідків;
організація робіт по ліквідації наслідків аварії на об'єктах підвищеної небезпеки, залучення до цих робіт підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян;
вжиття заходів до відшкодування шкоди заподіяної аваріями, що сталися на об'єктах підвищеної небезпеки;
здійснення інших повноважень, передбачених законами.
Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки
33.
вирішення питань земельних відносин;
надання дозволів на спорудження об'єктів підвищеної небезпеки;
прийняття до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів підвищеної небезпеки;
здійснення в межах своєї компетенції необхідних заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварій та інших надзвичайних ситуацій, обмеження та ліквідацію їх наслідків, інформування населення про їх виникнення та організацію його захисту, а також залучення до виконання цих заходів сил реагування підприємств, установ, організацій у встановленому законодавством порядку.


До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, відповідно до компетенції належить:
вирішення питань регулювання земельних відносин та користування природними ресурсами у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки;
надання відповідно до закону дозволів на спорудження і/або реконструкції об'єктів підвищеної небезпеки;
здійснення в межах своїх повноважень необхідних заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварій та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмеження та ліквідацію їх наслідків, інформування населення про їх виникнення та організацію його захисту;
здійснення інших повноважень, передбачених законами.
37.
Стаття 5. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності


Стаття 8. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності
38.
Кожен суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний:


Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний:
39.
здійснювати всі необхідні заходи з метою запобігання аваріям, обмеження і ліквідації їх наслідків та захисту людей та довкілля;
-22- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує у другому абзаці статті 5 вилучити слова "такі умови ", а слова "за яких зумовлений ними ризик буде прийнятним " замінити на слова "за умов досягнення мінімально можливого прийнятного ризику";
Враховано

здійснювати заходи, направлені на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей та довкілля;
повідомляти про аварію, що сталася на об'єкті підвищеної небезпеки і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та населення;
40.
забезпечити такі умови діяльності об'єктів підвищеної небезпеки, за яких зумовлений ними ризик буде прийнятним;
-23- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
пропонує в статті 5 слова «за яких зумовлений ними ризик буде прийнятним» замінити словами «за яких ризик не буде перевищувати встановлених гранично допустимих рівнів».
Враховано частковозабезпечувати діяльність об'єктів підвищеної небезпеки за умов досягнення мінімально можливого прийнятного ризику;


-24- Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
Пропонує в статті 5 слово "забезпечити" замінити на слово "забезпечувати "
Враховано

41.
виконувати вимоги цього Закону та інших нормативно-правових актів, які реґламентують діяльність об'єктів підвищеної небезпеки.


виконувати вимоги цього Закону та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність об'єктів підвищеної небезпеки.
42.
Стаття 6. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки


Стаття 9. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки
43.
Суб'єкт господарської діяльності ідентифікує об'єкти підвищеної небезпеки.
-25- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Пропонує у статті 6 визначити, хто безпосередньо здійснює контроль достовірності результатів ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки.
Враховано

Суб'єкт господарської діяльності ідентифікує об'єкти підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогової маси небезпечних речовин, які використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються на об'єктах підвищеної небезпеки.
Нормативи порогової маси небезпечних речовин встановлюються Кабінетом Міністрів України.
44.
Порядок здійснення ідентифікації, форма та зміст оповіщення про її результати визначаються Кабінетом Міністрів України.


Порядок ідентифікації, форма та зміст оповіщення про її результати визначаються Кабінетом Міністрів України.
На основі ідентифікаційних даних Кабінет Міністрів України затверджує перелік об'єктів підвищеної небезпеки і веде їх облік в установленому законом порядку.
45.
Стаття 7. Декларація безпеки


Стаття 10. Декларація безпеки
46.
Суб'єкт господарської діяльності розробляє декларацію безпеки об'єкта підвищеної небезпеки.
-26- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В статті 7 передбачити, кому подається декларація безпеки.
Враховано, визначено в статті 13.
Суб'єкт господарської діяльності розробляє декларацію безпеки об'єкта підвищеної небезпеки і затверджує її.
Суб'єкт господарської діяльності гарантує достовірність наведених у декларації безпеки даних відповідно до закону.
47.
Вимоги частини першої цієї статті поширюються також на підприємства, установи, організації, які планують експлуатувати хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки.Порядок розроблення декларації безпеки, її зміст, методика визначення ризиків та їх прийнятні рівні встановлюються Кабінетом Міністрів України.
48.
Порядок розроблення декларації безпеки, її зміст, методика визначення ризиків та їх прийнятні рівні встановлюються Кабінетом Міністрів України.


Подання декларації безпеки і/або іншої звітної документації не звільняє суб'єктів господарської діяльності від здійснення державного нагляду і контролю за їх діяльністю відповідними органами виконавчої влади.
49.
Подання декларації безпеки і/або іншої звітної документації не звільняє суб'єктів господарської діяльності від державного нагляду за їх діяльністю.
-27- Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
пропонує після статті 7 додати статтю 8 наступного змісту:
"Стаття 8. Контроль за роботою об'єктів підвищеної небезпеки
Контроль за роботою об'єктів підвищеної небезпеки здійснює Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи."
Враховано частково
в статті 3
Вимоги частини першої цієї статті поширюються на підприємства, установи, організації, які планують експлуатувати хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки.
50.
Стаття 8. Плани локалізації і ліквідації аварій


Стаття 11. Плани локалізації і ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки
51.
Суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, визначені в частині другій статті 7 цього Закону, одночасно з розробленням декларації безпеки розробляють і затверджують план локалізації і ліквідації аварій для кожного об'єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують і/або планують експлуатувати.
-28- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
пропонує статтю 8 доповнити частиною такого змісту:
«План локалізації та ліквідації аварії затверджується у компетентному органі з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи»

Враховано редакційно
В порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, визначені в останній частині статтею 10 цього Закону, одночасно з розробленням декларації безпеки розробляють і затверджують план локалізації і ліквідації аварій для кожного об'єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують і/або планують експлуатувати.
Категорії аварій на об'єктах підвищеної небезпеки залежно від їх наслідків визначає Кабінет Міністрів України.
План локалізації і ліквідації аварії затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
52.
План локалізації і ліквідації аварій переглядається кожні 5 років.


План локалізації і ліквідації аварій переглядається кожні 5 років.
53.
План локалізації і ліквідації аварій може переглядатися, уточнюватися або розроблятися знову до закінчення 5 років з дати його розроблення у разі:


План локалізації і ліквідації аварій може переглядатися, уточнюватися або розроблятися знову до закінчення 5 років з дати його розроблення у разі:
54.
настання змін в умовах діяльності суб'єкта господарської діяльності незалежно від їх причин, що призводять до необхідності зміни відомостей, які містяться у плані локалізації і ліквідації аварій;


змін в умовах діяльності суб'єкта господарської діяльності незалежно від їх причин, що призводять до необхідності зміни відомостей, які містяться у плані локалізації і ліквідації аварій;
55.
внесення змін до діючих і/або прийняття нових нормативно-правових актів, що впливають на зміст плану локалізації і ліквідації аварій;


внесення змін до діючих і/або прийняття нових нормативно-правових актів, що впливають на зміст плану локалізації і ліквідації аварій;
56.
висунення обгрунтованих вимог компетентних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.


висунення обґрунтованих вимог щодо плану локалізації і ліквідації аварій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
57.
Суб'єкти господарської діяльності та інші юридичні і фізичні особи, які повинні брати участь у виконанні протиаварійних заходів відповідно до плану цивільної оборони, надають територіальному підрозділу компетентного органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій без запиту з його боку інформацію, необхідну для розроблення змін і доповнень до плану цивільної оборони.
-29- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
із редакції статті 8 незрозуміло, чи являється компетентний орган з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій новим органом, який ще необхідно створити, чи це діючі міністерства та відомства і їх місцеві органи, які займаються питаннями регулювання діяльності об'єктів підвищеної небезпеки, тоді в такому випадку необхідно правильно його назвати і визначити, хто і якими питаннями повинен займатися.
Враховано
З метою внесення змін до плану локалізації і ліквідації аварій суб'єкти господарської діяльності та інші юридичні і фізичні особи, які повинні брати участь у виконанні протиаварійних заходів надають територіальному підрозділу спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, необхідну для цього інформацію.


-30-Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
в статті 8 доцільно конкретизувати поняття юридичних і фізичних осіб, які повинні брати участь у здійсненні протиаварійних заходів і зробити посилання на ст.4 Закону про Цивільну оборону.
Відхилено-31- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
пропонує в частинах четвертій, п'ятій, шостій і восьмій статті 8:
слова «з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій» замінити словами «з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи»
Враховано редакційно

58.
Обсяг, зміст, форма і порядок надання інформації встановлюються компетентним органом з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.


Обсяг, зміст, форма і порядок надання інформації встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
59.
Територіальний підрозділ компетентного органу з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, який має на підвідомчій території хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки, у строк не більше 2 місяців з дати отримання затверджених декларації безпеки та плану локалізації і ліквідації аварій вносить зміни і доповнення до плану цивільної оборони.60.
План цивільної оборони, до якого внесено зміни і доповнення, затверджується і доводиться до відома суб'єктів господарської діяльності, які мають об'єкти підвищеної небезпеки, у частині, що їх стосується.61.
Компетентний орган з питань захисту населення і територій від наслідків аварій та надзвичайних ситуацій протягом 10 днів після затвердження плану цивільної оборони надає засобам масової інформації для публікування відомості, необхідні для виконання населенням правил поведінки і дій в екстремальних ситуаціях, передбачених цим планом.


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, протягом 10 днів після затвердження плану локалізації та ліквідації аварій надає через засоби масової інформації відомості, необхідні для виконання населенням правил поведінки і дій в екстремальних ситуаціях, передбачених цим планом.
62.
У разі створення загрози виникнення аварії з транскордонним впливом план цивільної оборони повинен передбачати дії щодо негайного інформування відповідних органів у регіонах України і державах, території яких можуть зазнати впливу наслідків такої аварії.


У разі створення загрози виникнення аварії з транскордонним впливом план локалізації та ліквідації аварій повинен передбачати негайне інформування відповідних органів у реґіонах України і державах, території яких можуть зазнати впливу наслідків такої аварії.
63.
Плани локалізації і ліквідації аварій, які діють на час набрання чинності цим Законом, зберігають чинність до закінчення строку їх дії.


Плани локалізації і ліквідації аварій, які діють на час набрання чинності цим Законом, зберігають чинність до закінчення строку їх дії.
64.
Стаття 9. Порядок будівництва і/або реконструкції об'єктів підвищеної небезпеки


Стаття 12. Порядок будівництва і/або реконструкції об'єктів підвищеної небезпеки
65.
Суб'єкт господарської діяльності, який планує будівництво і/або реконструкцію хоча б одного об'єкта підвищеної небезпеки, подає до органу місцевого самоврядування заяву на отримання дозволу на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки. До заяви додаються:
-32- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр. картка №399)
пропонує частину першу статті 9 доповнити реченням такого змісту:
«Дозвіл на будівництво об'єктів підвищеної небезпеки надається, крім органів місцевого самоврядування і особі, яка подала заяву на одержання такого дозволу».

Відхилено

Суб'єкт господарської діяльності, який планує будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки, зобов'язаний отримати від виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, у разі делегування таких повноважень відповідними радами, дозвіл на будівництво такого об'єкта у відповідності до містобудівного законодавства.


-33-Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
в частині першої статті 9 не визначено до якого саме органу місцевого самоврядування має звертатись суб'єкт господарської діяльності, щодо будівництва об'єкту підвищеної небезпеки, зокрема, ради села, селища, міста, району та області.
Враховано

У разі якщо будівництво об'єкта підвищеної небезпеки не відповідає встановленому режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб, дозвіл на будівництво такого об'єкту надається лише після розроблення та затвердження техніко-економічного обґрунтування в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
До заяви крім документів, визначених містобудівним законодавством та реґіональними правилами забудови, додаються:


-34- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Пропонує в статті 9 передбачити обов'язкове проведення не тільки державної, а і громадської експертиз.
Враховано

техніко-економічне та містобудівне обґрунтування розміщення об'єкта підвищеної небезпеки та передпроектні матеріали, які містять відомості про об'єкт підвищеної небезпеки, можливі аварії на ньому та їх наслідки;
висновки державних та громадських експертиз, передбачених законодавством.

66.
проектна документація, яка містить відомості про об'єкт підвищеної небезпеки, можливі аварії на ньому та їх наслідки;67.
висновки державних експертиз, передбачені законодавством.68.
Суб'єкт господарської діяльності одночасно з поданням названих документів до органів місцевого самоврядування надсилає до засобів масової інформації повідомлення, в якому викладаються:


Суб'єкт господарської діяльності одночасно з поданням названих документів до виконавчих органів відповідних рад через засоби масової інформації повідомляє про:
69.
мета реалізації проекту;


мету реалізації проекту;
70.
можливі негативні наслідки впливу на життєдіяльність людей та довкілля;


можливі негативні наслідки впливу на життєдіяльність людей та довкілля;
71.
заходи та засоби, передбачені проектом для запобігання аваріям, обмеження їх наслідків та захисту людей та довкілля.


заходи та засоби, передбачені проектом для запобігання аваріям, обмеження їх наслідків та захисту людей та довкілля.
72.
Органи місцевого самоврядування протягом 5 днів від дати отримання документів утворюють уповноважену комісію з представників компетентних органів та інших заінтересованих осіб і повідомляють через засоби масової інформації адресу, на яку кожна юридична і фізична особа може протягом 1 місяця від дати опублікування повідомлення надіслати в письмовій формі свої міркування про доцільність реалізації проекту.


Виконавчі органи відповідних рад протягом 5 днів від дати отримання заяви повідомляють через засоби масової інформації адресу, на яку кожна юридична і фізична особа може протягом 1 місяця з дати опублікування повідомлення надіслати в письмовій формі свої пропозиції про доцільність реалізації проекту.
73.
Комісія в строк не більше 3 місяців від дати опублікування повідомлення розглядає на відкритих засіданнях, час і місце проведення яких публікуються в засобах масової інформації, проект та отримані міркування про доцільність його реалізації і дає органам місцевого самоврядування рекомендації щодо реалізації проекту.
-35- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
пропонує частину четверту статті 9 викласти в такій редакції:
«Виконавчі органи відповідних рад в строк не більше 6 місяців від дати опублікування повідомлення розглядає на відкритих засіданнях, час і місце проведення яких публікуються в засобах масової інформації, проект та отримані міркування про доцільність його реалізації і дає органам місцевого самоврядування рекомендації щодо реалізації проекту».
Враховано
Виконавчі органи відповідних рад в строк не більше 6 місяців з дати опублікування повідомлення розглядають на відкритих засіданнях, час і місце проведення яких повідомляються через засоби масової інформації, проект та отримані пропозиції про доцільність його реалізації.
74.
Комісія має право зажадати від суб'єкта господарської діяльності надання додаткової інформації щодо проекту і/або призначити його експертизу.


Виконавчі органи відповідних рад, Київської та Севастопольської державних адміністрацій у разі необхідності мають право отримати від суб'єкта господарської діяльності додаткову інформацію щодо проекту і/або призначити його експертизу.
Комплексний висновок і проект рішення про дозвіл на будівництво готуються спеціально уповноваженим органом з питань містобудування та архітектури протягом місяця.
75.
Орган місцевого самоврядування протягом 10 днів від дати отримання рекомендацій комісії приймає рішення про надання дозволу або відмову в його наданні та забезпечує публікацію рекомендацій комісії і свого мотивованого рішення в засобах масової інформації.


Виконавчі органи відповідних рад, Київської та Севастопольської державних адміністрацій у разі необхідності приймають рішення про надання дозволу на будівництво об'єкту підвищеної небезпеки або відмову в його наданні та забезпечує публікацію свого мотивованого рішення через засоби масової інформації.
76.
У разі відмови у наданні дозволу суб'єкт господарської діяльності має право після доопрацювання проекту повторно подати його на розгляд органам місцевого самоврядування.


У разі відмови у наданні дозволу на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки суб'єкт господарської діяльності має право після доопрацювання проекту повторно подати його на розгляд у встановленому порядку.
77.
Суб'єкт господарської діяльності, заінтересовані юридичні і/або фізичні особи мають право оскаржити рішення органів місцевого самоврядування в суді або арбітражному суді відповідно до законодавства.


Суб'єкт господарської діяльності та інші заінтересовані особи мають право оскаржити рішення виконавчих органів відповідних рад, Київської та Севастопольської державних адміністрацій в суді або арбітражному суді відповідно до законодавства.
78.
Дозвіл органів місцевого самоврядування на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки надсилається до компетентних органів для здійснення ними нагляду за будівництвом і/або реконструкцією таких об'єктів.


Копія дозволу на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки надсилається до визначених цим Законом спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки.
79.
Вимоги цієї статті також поширюються на підприємства, установи, організації, які планують будівництво хоча б одного об'єкта підвищеної небезпеки.


Вимоги цієї статті поширюються також на підприємства, установи, організації, які планують будівництво хоча б одного об'єкта підвищеної небезпеки.
80.
Стаття 10. Порядок отримання дозволу на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки


Стаття 13. Порядок надання дозволу на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки
81.
Суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, що мають намір розпочати експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, надсилають до компетентного органу, який здійснює нагляд за охороною праці, заяву на отримання дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки, до якої додаються:


Суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, що мають намір розпочати експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, надсилають до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесено питання охорони праці, заяву на отримання дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки, до якої додаються:
82.
декларація безпеки;


декларація безпеки;
83.
договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;


договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;
84.
план локалізації і ліквідації аварій;
-36- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
пропонує в абзаці третьому частині першій статті 10 слова «до локалізації та ліквідації аварій» замінити словами «до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків»
Відхилено

план локалізації і ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки;
85.
дозвіл органів місцевого самоврядування на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки;


копія дозволу на будівництво і/або реконструкцію об'єкта підвищеної небезпеки;
86.
висновки державних експертиз, передбачені законодавством.


висновки державних та громадських експертиз, передбачених законом.
87.
Компетентний орган, що здійснює нагляд за охороною праці, у строк не більше місяця з дати отримання документів розглядає їх і надсилає суб'єкту господарської діяльності, а також підприємствам, установам, організаціям письмовий дозвіл на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки або обгрунтовану відмову з переліком заходів, які вони повинні виконати для отримання дозволу.


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесено питання охорони праці, у строк не більше місяця з дати отримання заяви розглядає її і надсилає суб'єкту господарської діяльності, письмовий дозвіл на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки або обґрунтовану відмову з переліком додаткових заходів, які він повинен виконати для отримання дозволу.
88.
Суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації після виконання додаткових заходів, перелічених у відмові, мають право повторно звернутися до компетентного органу, що здійснює нагляд за охороною праці, за отриманням дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки.


Суб'єкт господарської діяльності після виконання додаткових заходів, визначених у відмові, має право повторно звернутися до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесено питання охорони праці, за отриманням дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки.
89.
Суб'єкт господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, яким відмовлено у видачі дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки, мають право оскаржити дії компетентного органу, що здійснює нагляд за охороною праці, в суді або арбітражному суді відповідно до законодавства.


Суб'єкт господарської діяльності, якому відмовлено у видачі дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки, має право оскаржити дії спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесено питання охорони праці, в суді або арбітражному суді відповідно до законодавства.
90.
Рішення про надання дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки надсилається компетентним органом, що здійснює нагляд за охороною праці, іншим компетентним органам.


Копія дозволу на експлуатацію об'єкта підвищеної небезпеки надсилається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесено питання охорони праці, іншим спеціально уповноваженим органам виконавчої влади, визначних цим Законом, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки.
91.
Дозвільні документи на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, які діють до набрання чинності цим Законом, діють протягом строку, на який їх видано.
-37- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує в останньої частині статті 10 слово "діють" замінити словом "видані".
Враховано

Дозвільні документи на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, які видані до набрання чинності цим Законом, діють протягом строку, на який їх видано.
92.
Стаття 11. Розслідування аварій на об'єктах підвищеної небезпеки


Стаття 14. Розслідування аварій на об'єктах підвищеної небезпеки
93.
Порядок розслідування аварій на об'єктах підвищеної небезпеки встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Порядок розслідування аварій на об'єктах підвищеної небезпеки встановлюється Кабінетом Міністрів України.
94.
Стаття 12. Надання та право на одержання інформації про об'єкти підвищеної небезпеки


Стаття 15. Надання інформації та право на одержання інформації про об'єкти підвищеної небезпеки
95.
Суб'єкт господарської діяльності надає заінтересованим особам та засобам масової інформації відомості про об'єкти підвищеної небезпеки, які перебувають у його віданні, відповідно до законодавства.
-38- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
пропонує частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
«Суб'єкт господарської діяльності в разі необхідності відповідно до закону надає відповідним спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування засобам масової інформації, у тому числі і тим, засновником яких є органи місцевого самоврядування, інформацію про об'єкти підвищеної небезпеки, які перебувають у його віданні».
Враховано
У разі необхідності суб'єкт господарської діяльності відповідно до закону надає відповідним спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування засобам масової інформації, у тому числі і тим, засновником яких є органи місцевого самоврядування, інформацію про об'єкти підвищеної небезпеки, які перебувають у його віданні.


-39- Н.д.Яценко В.М. (Округ №66)
Пропонує першу частину статті 12 викласти в такій редакції: " Суб'єкт господарської діяльності надає державним органам, органам виконавчої влади і місцевого самоврядування без запиту з їх боку та засобам масової інформації в тому числі і тим, засновником яких є органи місцевого самоврядування, відомості про об'єкти підвищеної небезпеки, які перебувають у його віданні, відповідно до законодавства.".
Враховано редакційно


96.
Суб'єкт господарської діяльності повідомляє компетентний орган, що здійснює нагляд за охороною, про всі аварійні ситуації, розвиток яких призвів або міг призвести до аварії.
-40- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
пропонує в частині другій статті 10:
після слів «за охороною» додати речення «праці та з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи»

Враховано
Суб'єкт господарської діяльності повідомляє спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, до відання яких віднесені питання охорони праці, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, і екологічної безпеки та охорони довкілля про всі аварійні ситуації, розвиток яких призвів або міг призвести до аварії.
97.
Компетентний орган, що здійснює нагляд за охороною праці, забезпечує оброблення одержаної інформації про діяльність об'єктів підвищеної небезпеки та надання її компетентним органам, органам місцевого самоврядування і суб'єктам господарської діяльності без запиту з їх боку та іншим заінтересованим особам на їх запити.
-41- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
пропонує частину третю статті 10 доповнити словами такого змісту:
«а також інформує населення про аварійні ситуації, що виникають на об'єктах підвищеної небезпеки»

Враховано
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесено питання охорони праці, забезпечує оброблення одержаної відповідно до Закону інформації про діяльність об'єктів підвищеної небезпеки та надання її спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і суб'єктам господарської діяльності та іншим заінтересованим особам, а також в установленому порядку інформує населення про аварійні ситуації, що виникають на об'єктах підвищеної небезпеки.
98.
Юридична і/або фізична особа чи їх представники мають право звернутися до суб'єкта господарської діяльності з інформаційним запитом про небезпеку, яка виникла на об'єктах підвищеної небезпеки і становить загрозу для людей та довкілля, і протягом не більш як 30 днів отримати на запит відповідну інформацію.


Юридична і/або фізична особа чи їх представники мають право отримати відповідно до закону від суб'єкта господарської діяльності інформацію про небезпеку, яка виникла на об'єктах підвищеної небезпеки і становить загрозу для людей та довкіллю, і протягом не більш як 30 днів отримати відповідно до закону відповідну інформацію.
99.
Юридична і/або фізична особа має право самостійно в установленому законодавством порядку збирати інформацію про стан безпеки об'єктів підвищеної небезпеки і надавати її компетентним органам, органам місцевого самоврядування, засобам масової інформації та іншим заінтересованим особам, якщо їм відомо або є підстави вважати, що така інформація містить відомості щодо правопорушень, які мають місце на об'єктах підвищеної небезпеки і становлять загрозу для людей та довкілля.


Юридична і/або фізична особа має право, в установленому законом порядку, самостійно збирати інформацію про стан безпеки об'єктів підвищеної небезпеки і надавати її органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, засобам масової інформації та іншим заінтересованим особам, у разі якщо їм відомо або є підстави вважати, що така інформація містить відомості щодо правопорушень, які мають місце на об'єктах підвищеної небезпеки і становлять загрозу для людей та довкіллю.
100.
Юридична і/або фізична особа, якій внаслідок діяльності об'єктів підвищеної небезпеки заподіяна шкода, має право звернутися з позовною заявою до суду або арбітражного суду про відшкодування заподіяної шкоди суб'єктом господарської діяльності або про припинення діяльності об'єктів підвищеної небезпеки.101.
Стаття 13. Міжнародне співробітництво102.
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання великим аваріям, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків, забезпечення безпечної для людей та довкілля діяльності об'єктів підвищеної небезпеки.103.
Якщо у міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж у цьому Законі, застосовуються норми міжнародного договору.104.
Стаття 14. Страхування відповідальності суб'єкта господарської діяльності


Стаття 16. Страхування відповідальності суб'єкта господарської діяльності
105.
Суб'єкт господарської діяльності укладає договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, в порядку, визначеному законодавством.
-42- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр. картка №394)
Додати нову статтю такого змісту:
«Стаття 15. Відшкодування шкоди завданою аварією на об'єкті підвищеної небезпеки
Шкода, заподіяна фізичним чи юридичним особам внаслідок аварії, що виникла на об'єкті підвищеної небезпеки незалежно від вини суб'єкта господарської діяльності, у віданні якого знаходиться об'єкт, відшкодовується цим особам в повному об'ємі. Також відшкодовується моральна шкода, якщо така була заподіяна фізичним чи юридичним особам внаслідок аварії».
Враховано
Відповідальність суб'єкта господарської діяльності за шкоду, заподіяну аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, життю, здоров'ю, майну громадян та майну юридичних осіб підлягає обов'язковому страхуванню.
Порядок страхування визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 17. Відшкодування шкоди заподіяною аварією на об'єкті підвищеної небезпеки
Шкода (в тому числі моральна), заподіяна фізичним чи юридичним особам внаслідок аварії, що сталася на об'єкті підвищеної небезпеки, незалежно від вини суб'єкта господарської діяльності, у віданні якого знаходиться об'єкт підвищеної небезпеки, відшкодовується суб'єктом господарської діяльності цим особам у повному обсязі, крім випадків коли аварія виникла внаслідок непереборної сили або з умислу потерпілого.
106.
Стаття 15. Відповідальність за порушення вимог цього Закону


Стаття 18. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
107.
Порушення вимог цього Закону стосовно безпечної експлуатації об'єкта підвищеної небезпеки, навмисне приховування фактів виникнення аварії, а також заподіяння шкоди внаслідок аварії, що виникла на об'єкті підвищеної небезпеки, тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.


Порушення вимог цього Закону тягне за собою відповідальність встановленому законом.
Стаття 19. Міжнародне співробітництво
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері запобігання аваріям, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації їх наслідків, забезпечення безпечної для людей та довкілля діяльності об'єктів підвищеної небезпеки.
Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, які передбачені цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.


-43- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 16. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
2.Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону».

Враховано
Стаття 20. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
2.Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні