Назва: Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України: Череп В.І., Костржевський Д.Б.

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Закону України


Проект
Закон України
1.
Про внесення змін до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"

Редакційна правка
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування"
2.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
3.
I. Внести до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 1997 р., N 6, ст. 49) такі зміни:
-1- Н.д. Роєнко В.Г. (в/о №199)
Включити в проект закону окрему статтю, в якій чітко визначити порядок накладання і стягнення штрафів за правопорушення органами архітектурно будівельного контролю. В статті необхіно визначити, що є підставою для початку розгляду справи про правопорушення, обмежити терміни розгляду справ, встановити порядок дій посадових осіб та наслідки невиконання приписів.

Враховано редакційно у статті 3.

I. Внести до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411) такі зміни:
4.
1. Преамбулу викласти у такій редакції:


1. Преамбулу Закону викласти у такій редакції:
5.
"Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення державного контролю за забудовою територій, розміщенням і будівництвом об'єктів архітектури, додержанням суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, а також з метою захисту державою прав споживачів будівельної продукції".
-2- Н.д. Франчук А.Р. (в/о №10)
У преамбулі після слів «та організацій» доповнити словами «всіх форм власності» і далі за текстом.

Враховано
"Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, їх об`єднань, установ та організацій всіх форм власності за правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення державного контролю за забудовою територій, розміщенням і будівництвом об`єктів архітектури, додержанням суб`єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, а також з метою захисту державою прав споживачів будівельної продукції".

6.
2. У статті 1:


2. Участині першій статті 1:
7.
1) абзац третій частини першої викласти у такій редакції:


1) абзаци третій, сьомий та восьмий викласти в такій редакції:
8.
"передача у виробництво робочої документації для будівництва, що не відповідає державним стандартам, нормам і правилам, затвердженим вихідним даним, в тому числі, архітектурно-планувальному завданню та технічним умовам щодо інженерного забезпечення об'єктів архітектури та затвердженого проекту, - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої документації";
-3- Н.д. Шаров І.Ф. (реєстраційна картка №399)
В абзац 3 ч.1 ст.1, в доповненому абзаці ч.1.ст.1 слова «двадцяти п'яти» замінити на «тридцяти».
Враховано

Редакційна правка
"передачу проектною організацією замовнику робочої документації для будівництва, що не відповідає державним стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування об`єктів архітектури, які надані у встановленому порядку та затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості розробленої робочої документації";
9.
2) абзац сьомий частини першої викласти у такій редакції:10.
"здійснення окремих видів підприємницької будівельної діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства, без отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за видачу ліцензій на відповідний вид підприємницької будівельної діяльності";

Редакційна правка
"здійснення окремих видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у будівництві;-4- Н.д. Роєнко В.Г. (в/о №199)
Зважаючи на те, що цей Закон розповсюджується тільки на юридичних осіб, для підвищення дисципліни, підвищити матеріальну відповідальність за невиконання приписів інспекторів до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Враховано частково.
Внесено зміни у статтю 1, абзац восьмий частини першої
ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - у розмірі п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
11.
3) частину першу доповнити абзацами такого змісту:


2) доповнити частину абзацами такого змісту:
12.
"передача у виробництво робочої документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта архітектури, у якій передбачено внесення змін з порушенням вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої документації;

Редакційна правка
"передачу проектною організацією замовнику робочої документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту об`єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об`єкта, - у розмірі двадцяти п`яти відсотків вартості розробленої робочої документації;

13.
експлуатація або використання будинків чи споруд після закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними (технічними) комісіями - у розмірі п'яти відсотків вартості виконаних робіт".
-5- Н.д. Шаров І.Ф. (реєстраційна картка №399)
В другому абзаці доповнення до частини першої слово «п'яти» замінити на слово «десяти».
Враховано
експлуатацію або використання будинків чи споруд після закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними (технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт;Редакційна правка
затвердження містобудівної документації з порушенням встановлених державних стандартів, норм і правил, вихідних даних на проектування - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої містобудівної документації;
Редакційна правка
недотримання регіональних або місцевих правил забудови під час планування і забудови населених пунктів, режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

14.
3. У статті 2:


3. У статті 2:
15.
1) частину першу викласти у такій редакції:


1) частину першу викласти в такій редакції:
16.
"Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядають Державна архітектурно-будівельна інспекція України, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)";


"Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядають Державна архітектурно-будівельна інспекція України, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)";
17.
2) в абзаці шостому частини третьої слова "спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві" замінити словами "окремих видів підприємницької будівельної діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства".

Редакційна правка
2) в абзаці шостому частини третьої слова "спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві" замінити словами "окремих видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону", а слова "технічних умов" замінити словами "вихідних даних".
Редакційна правка
4. Статтю 3 викласти в такій редакції:
Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за правопорушення у сфері містобудування
Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері містобудування є протокол, складений працівником інспекції архітектурно-будівельного контролю за результатами перевірки.
Разом з протоколом складається припис про усунення допущених порушень.
У 15 денний термін з дня одержання протоколу про правопорушення питання про накладення штрафу розглядається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.
Рішення посадової особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафу оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону.
Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у 3-денний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі. Другий і третій примірники залишаються в інспекції, яка наклала штраф.
Форми протоколу, припису та постанови затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.
Штраф підлягає сплаті підприємством у п'ятнадцятиденний термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується у судовому порядку.»
Редакційна правка
ІІ. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України 1993, N 13, ст.113, N26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р., N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33, ст.300; 1995р., N 13, ст. 85, N 14, ст. 90; 1996р., N 9, ст. 43, N 41, ст.192, N 52, ст.306; 1997р., N 6, ст. 46, N 9, ст. 70, N 18, ст.131;.2000р., N 19, ст. 143) доповнити пунктом 42 такого змісту:
«42) Державна архітектурно-будівельна інспекція України, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення з позовами до арбітражного суду щодо стягнення штрафу за порушення в сфері містобудування.»

18.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Редакційна правка
IIІ. Прикінцеві положення
1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні