Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про фіксований сільськогосподарський податок''
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Проект
Закон України


Проект
Закон України
1.
Про фіксований сільськогосподарський податок
Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок"


Про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок"
2.

1. Внести до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N5-6, ст. 39, N9-10, ст. 69, N17, ст. 112) такі зміни:


1. Внести до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N5-6, ст. 39, N9-10, ст. 69, N17, ст. 112) такі зміни:

3.
Стаття 2. Платники фіксованого сільськогосподарського податку
У разі, коли у звітному періоді валовий доход від операцій з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки становить менш як 50 відсотків загального обсягу реалізації, підприємство сплачує податки у наступному звітному періоді на загальних підставах.

-1- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Частину 2 статтi 2 пiсля слiв "...на загальних пiдставах" доповнити текстом такого змiсту: "крiм випадкiв, зазначених у абзаці третьому частини першої статтi 9";

Враховано частково
1. 1. У статті 2:4.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку (далі - платники податку) мають право на вибір форми сплати фіксованого сільськогосподарського податку в грошовій формі або/та у вигляді поставок сільськогосподарської продукції.

-2- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Частину 5 статтi 2 викласти у такiй редакцiї:
"Платники фiксованого сiльськогосподарського податку (далi платники податку) сплату фiксованого сiльськогосподарського податку можуть проводити як у грошовiй формi, так i у виглядi поставок сiльськогосподарської продукцiї";

Відхилено

5.
Кількість сільськогосподарської продукції з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється на початку року і не підлягає коригуванню залежно від зміни ціни на сільськогосподарську продукцію протягом податкового року.

-3- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Частину 6 статтi 2 викласти у такiй редакцiї:
"Кiлькiсть сiльськогосподарської продукцiї, що поставляється в рахунок фiксованого сiльськогосподарського податку, визначається виходячи iз нарахованої до сплати в звiтному податковому роцi суми фiксованого сiльськогосподарського податку та договiрної цiни (але не нижче бiржової цiни за вирахуванням витрат, пов'язаних з прийманням продукцiї) на ту продукцiю, яка поставляється в рахунок сплати податку на дату проведення сплати";

Враховано
1) частину шосту викласти у такiй редакцiї:
"Кiлькiсть сiльськогосподарської продукцiї, що поставляється в рахунок фiксованого сiльськогосподарського податку, визначається виходячи iз нарахованої до сплати в звiтному податковому роцi суми фiксованого сiльськогосподарського податку та договiрної цiни (але не нижче бiржової цiни за вирахуванням витрат, пов'язаних з прийманням продукцiї) на ту продукцiю, яка поставляється в рахунок сплати податку на дату проведення сплати";
6.
Обрахування кількості сільськогосподарської продукції з одного гектара сільськогосподарських угідь, що має поставлятися в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, здійснюється виходячи з еквіваленту - однієї тонни пшениці м'якої третього класу за цінами, які щорічно визначаються Кабінетом Міністрів України.

-4- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Частини 7 та 8 виключити;

Враховано
2) частини сьому та восьму виключити;

7.
Кількість сільськогосподарської продукції з одного гектара сільськогосподарських угідь, яка має поставлятися в рахунок фіксованого сільськогосподарського податку, визначається як співвідношення вартості однієї тонни пшениці, зазначеної у частині сьомій цієї статті, до вартості однієї тонни відповідної продукції. Таке співвідношення встановлюється щорічно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами до затвердження відповідного бюджету, але не пізніше 1 січня.
8.
Зміна порядку сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) протягом звітного (податкового) року не допускається.
9.
Стаття 3. Об'єкт оподаткування та ставки фіксованого сільськогосподарського податку
10.
Об'єктом оподаткування є площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди.

-5- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Частину 1 статтi 3 пiсля слiв "сiльськогосподарських угiдь" доповнити текстом такого змiсту: "та земель пiд водою, якi використовуються рибницькими рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення та вирощування риби" i далi за текстом;

Відхилено

11.
У випадку коли у звітному періоді відбувається зміна площ сільськогосподарських угідь, у зв'язку з набуттям права землевласника або землекористувача відповідно землевласник чи землекористувач зобов'язаний здійснити уточнення сум податкових платежів на період до закінчення податкового року і протягом місяця надати розрахунки до органів державної податкової служби за місцем розташування земельної ділянки.
1) частину другу статті 3 доповнити словами:
"та до органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку";
-6- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Частину 2 статтi 3 доповнити текстом такого змiсту:
"та до органу державної податкової служби за мiсцем знаходження платника податку";

Враховано2. Частину другу статтi 3 доповнити словами:
"та до органу державної податкової служби за мiсцем знаходження платника податку";

12.
Ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року, відповідно до Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, в таких розмірах:
13.
для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5;
14.
для багаторічних насаджень - 0,3. ( Частина третя статті 3 в редакції Закону N 466-XIV ( 466-14 ) від 03.03.99 )

-7- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Частину 3 статтi 3 пiсля слiв "для багаторiчних насаджень - 0,3", доповнити текстом такого змiсту:
"для земель пiд водою, якi використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення та вирощування риби - 1,5 вiдсотка вiд грошової оцiнки одиницi площi рiллi по областi";

Відхилено

15.
Грошова оцінка сільськогосподарських угідь у разі необхідності може уточнюватися згідно із законодавством.-8- Н.д.Матвеєв В.Й. (Реєстр.картка №239)
Статтю 3 доповнити новою частиною:
«Фізичні особи, які надають земельні ділянки в оренду, платникам фіксованого податку, мають бути звільнені від плати (податку) за землю.»

Відхилено

16.
Стаття 5. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку
Платники податку визначають суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених цим Законом, і подають розрахунок органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року.
2) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"Платники податку визначають суму фіксованого сільськогосподарського податку на поточний рік у порядку і розмірах, передбачених цим Законом, і подають загальний розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку на всю площу сільськогосподарських угідь органу державної податкової служби за місцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року. В той же термін платник податку окремо по кожній земельній ділянці подає органу державної податкової служби за місцем розташування такої земельної ділянки розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку";
-9- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
До частини 1 статтi 5 внести такi змiни:
Слова "...i подають розрахунок органу державної податкової служби за мiсцем знаходження платника податку до 1 лютого поточного року" та доповнити цей абзац текстом такого змiсту:
"i подають загальний розрахунок фiксованого сiльськогосподарського податку на всю площу сiльськогосподарських угiдь та земель пiд водою, якi використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення та вирощування риби, за формою, затвердженою Державною податковою адмiнiстрацiєю, до органу державної податкової служби за мiсцем знаходження платника податку щороку до 1 лютого.

Враховано частково
В той же термiн окремо по кожнiй земельнiй дiлянцi подається до органу державної податкової служби за мiсцем розташування такої земельної дiлянки розрахунок фiксованого сiльськогосподарського податку."17.
Витрати, пов'язані з транспортуванням товарної сільськогосподарської продукції до заготівельних підприємств і організацій, несуть платники податку, а з прийманням, зберіганням і реалізацією цієї продукції, - заготівельні підприємства і організації з наступним відшкодуванням таких витрат за рахунок одержаної виручки від реалізації зазначеної продукції та продуктів її переробки. Тарифи на виконання вказаних послуг погоджуються з відповідною районною державною адміністрацією.

-10- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Частину 5 статтi 5 викласти в такiй редакцiї:
"Витрати, пов'язанi з транспортуванням товарної сiльськогосподарської продукцiї в рахунок фiксованого сiльськогосподарського податку до заготiвельних (переробних) пiдприємств i органiзацiй, несуть платники податку. Затрати заготiвельних (переробних) пiдприємств i органiзацiй з приймання продукцiї вiдшкодовуються за рахунок цiни, яка прийнята в розрахунках при сплатi фiксованого сiльськогосподарського податку.
Тарифи на виконання вказаних послуг погоджуються з вiдповiдною районною державною адмiнiстарцiєю.";

Відхилено

18.
Стаття 6. Порядок зарахування фіксованого сільськогосподарського податку до бюджетів і державних цільових фондів
19.
Платники податку перераховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відділень Державного казначейства України у районах.
3) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"Платники податку перераховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відділень Державного казначейства України у районах за місцем розташування земельної ділянки";
-11- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Статтю 6 пiсля частини 1 доповнити частиною 2 такого змiсту:
"В разi сплати фiксованого сiльськогосподарського податку у виглядi поставок сiльськогосподарської продукцiї, заготiвельнi (переробнi) пiдприємства, органiзацiї забезпечують надходження коштiв на рахунок вiддiлення Державного казначейства у районах на рiвнi договiрних цiн (але не нижче бiржових цiн за вирахуванням витрат, пов'язаних з прийманням продукцiї) i приймають на себе податковi зобов'язання в частинi сплати фiксованого сiльськогосподарського податку за отриману в натуральнiй формi продукцiю."

Відхилено
3. Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
"Платники податку перераховують у визначений строк кошти на окремий рахунок відділень Державного казначейства України у районах за місцем розташування земельної ділянки";
22.
Стаття 8. Відповідальність за сплату фіксованого сільськогосподарського податку
23.
Платники податку несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку згідно із законодавчими актами України.

-12- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Частину 2 статтi 8 доповнити текстом такого змiсту:
"Заготiвельнi (переробнi) пiдприємства i органiзацiї приймають на себе вiдповiдальнiсть в частинi сплати фiксованого сiльськогосподарського податку за отриману вiд платникiв у рахунок його сплати сiльськогосподарську продукцiю у натуральнiй формi. Податковi зобов'язання зi сплати фiксованого сiльськогосподарського податку в частинi сплати податку натурою перекладаються на заготiвельнi (переробнi) пiдприємства з моменту виписки прибуткової квитанцiї.";

Відхилено

24.
Стаття 9. Прикінцеві положення
25.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року і діє до 1 січня 2004 року.
26.

4) доповнити частину першу статті 9 абзацом такого змісту:
"У разі реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку новостворені на його базі суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, залишаються в 2000 році платниками цього податку".
-13- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
Частину першу пункту 1 статті 9 доповнити абзацем такого змісту:
"У разі реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку новостворені на його базі суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, також є платником цього податку.
На такі підприємства не поширюється вимога частини четвертої статті 2 цього Закону."

Враховано

4. Устатті 9:

1) частину першу пункту першого статті 9 доповнити абзацем такого змісту:
"У разі реорганізації колективного сільськогосподарського підприємства - платника фіксованого сільськогосподарського податку створені на його основі суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, також є платником цього податку.
На такі підприємства не поширюється вимога частини четвертої статті 2 цього Закону."
-14- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
У частині першій статті 9 після слів "організаційно-правових форм" доповнити словами "і форм власності" далі за текстом.
Після слів "виробництвом (вирощуванням) доповнити словами "заготівля (переробка)" і далі за текстом.

Відхилено

-15- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині першій статті 9 замість слів "суб'єкти господарювання різних організаційно-правових форм" записати наступне: "приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, та інші суб"єкти господарювання, засновані на приватній власності (приватні формування)" і далі за текстом.

ВідхиленоДля стабілізації сільськогосподарського виробництва звільняються з 1 січня 1999 року до 1 січня 2001 року від сплати фіксованого сільськогосподарського податку сільськогосподарські товаровиробники, які відповідно до норм цього Закону є платниками цього податку. При цьому платники фіксованого сільськогосподарського податку, визначені статтею 2 цього Закону, не звільняються від сплати коштів на обов'язкове державне пенсійне страхування та на обов'язкове соціальне страхування і здійснюють відрахування в розмірах і порядку, передбачених статтями 5 і 6 цього Закону. (Абзац другий частини першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 414-XIV (414-14 ) від 03.02.99).

(Абзац третій частини першої статті 9 виключено на підставі Закону N 414-XIV (414-14) від 03.02.99) Від сплати фіксованого сільськогосподарського податку звільняються вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів, професійно-технічні училища сільськогосподарського профілю та сортовипробувальні станції (дільниці).-16- Н.д.Мороз О.О. (Округ №92)
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Клочко М.О. (Округ №148)
Частину першу статті 9 "Прикiнцевi положення" доповнити новою частиною такого змiсту:
"У разi виникнення форс-мажорних обставин (стихiйне лихо та iншi обставини непереборної сили, що виникли не з вини платника) по кожному конкретному платнику, за його клопотанням Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими радами за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України та Мiнiстерством агропромислової політики України приймається рiшення про реструктуризацiю (вiдстрочку) сплати фiксованого сiльськогосподарського податку. При цьому для такого платника в наступному податковому роцi вимоги статтi 2 в частинi перевищення 50 вiдсоткiв суми, одержаної вiд реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва та продуктiв її переробки, вiд загальної суми валового доходу не застосовуються".

Враховано
2) частину першу пункту першого статті 9 доповнити новою частиною такого змiсту:
"У разi виникнення форс-мажорних обставин (стихiйне лихо та iншi обставини непереборної сили, що виникли не з вини платника) по кожному конкретному платнику, за його клопотанням Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими радами за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України та Мiнiстерством агропромислової політики України приймається рiшення про реструктуризацiю (вiдстрочку) сплати фiксованого сiльськогосподарського податку. При цьому для такого платника в наступному податковому роцi вимоги частини першої та частини другої статті 2 не застосовуються.-17- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пункт 1 статті 9 викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2000 року.

-18-Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 1 статті 9 викласти в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня опублікування".


Відхилено

Враховано

27.

2. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2000 року.


Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні