До реєстраційного № 7067 (на заміну раніше вручених арк. 7, 27-29)

 

Діюча редакція Закону

Зауваження та пропозиції до проекту

Висновки, обгрунтування

Редакція, запропонована н.д.України - членами Комітету

виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету, за винятком тих призначень, які не розподілені по головних розпорядниках коштів Державного бюджету України. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів Державного бюджету України по загальному фонду за функціональною класифікацією в межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень на:

Державне управління за рахунок зменшення бюджетних призначень по інших розділах функціональної класифікації видатків бюджету;

Оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

Капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

справами Верховної Ради України на 2947,9 тис. грн., в тому числі по функції 010112 "Інші видатки законодавчої та виконавчої влади"(утримання автобази, Інституту законодавства, друкарні, управління адмінбудинками) на 2367,9, з них на оплату праці - 1725,9 тис. грн., нарахування - 642,0 тис. грн., по функції 030104 "Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади" на 580 тис. гривень за рахунок зменшення видатків на фінансування Програми розвитку Рахункової палати(створення регіональних відділень Рахункової палати)

 

 

23.

Стаття 23. Установити, що в 2001 році для відшкодування витрат Державного бюджету України, які виникли внаслідок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії, інших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованості перед Державним бюджетом України з наданих підприємствам і організаціям позичок із державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштів, залучених державою або під державні гарантії, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механізм стягнення цієї заборгованості у порядку, передбаченому законом для стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів, включаючи погашення такої заборгованості за рахунок майна боржників.

 

 

 

 

-9- Кабінет Міністрів України (реєст. №

Відхилено

Призведе до значних

 

 

компенсацію відповідно до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати".

 

 

 

 

-39- Комітет з питань бюджету:

Доповнити статтю 66:

"Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування спрямувати на підвищення заробітної плати працівникам у разі недостатності у бюджеті коштів на цю мету, перевищення фактичних надходжень доходів над обсягами доходів, врахованими при затверджені у відповідних бюджетах

У разі недостатності цих коштів, спрямувати на підвищення заробітної плати працівникам освіти затверджені в бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних бюджетах видатки на централізовані капітальні вкладення.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити механізм реалізації зазначених заходів"

Враховано

9. Статтю 66 доповнити частинами другою, третьою та четвертою такого змісту:

" Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування спрямувати додатково отримані кошти від, перевищення фактичних надходжень доходів над обсягами доходів, врахованими при затверджені у відповідних бюджетах, на підвищення заробітної плати працівникам освіти у разі недостатності у бюджеті коштів на цю мету

У разі недостатності додаткових доходів для покриття цих витрат, спрямувати на підвищення заробітної плати працівникам освіти затверджені в бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних бюджетах видатки на капітальні вкладення.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити механізм реалізації зазначених заходів"

74.

Стаття 74. Кабінету Міністрів України визначити порядок відшкодування витрат сільськогосподарських господарств на будівництво і утримання об'єктів соціальної сфери за рахунок бюджетних коштів в межах бюджетних призначень, передбачених на фінансування відповідної соціальної сфери.

-40- Н.д. Ващук К., Богословська І. та інш. (реєст. № 7044 від 07.02.01 р.)

Статтю 74 викласти в редакції:

"Кабінету Міністрів України здійснити погашення заборгованості підприємствам і організаціям системи агропромислового комплексу з компенсації власних витрат, понесених на будівництво в 1999-2000 роках об'єктів соціально-культурного призначення на селі, шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках, зборах (обов'язкових платежах) до Державногобюджету України за станом на 1 січня 2001 року"

Відхилено

Суперечить статті 6 цього закону

 

 

 

 

10. Внести до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" такі зміни:

  1. у видатках за кодом 11 "Управління справами Верховної Ради України" у колонках "Всього" і "поточні", з них "оплата праці" щодо загального фонду та у колонці "Разом":

цифри "158021,2 107996,2 42999,9" та "185389" замінити відповідно цифрами "160969,1 110944,1 44725,8" та "188336,9";

по коду функціональної класифікації 010112 "Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади" цифри "15798,4 14988,4 2682,3" та "17468,4" замінити відповідно цифрами "18166,3 17356,3 4408,2" та "19836,3";

по коду функціональної класифікації 030104 "Витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон працівників органів державної влади" цифри " 4497,2 4497,2 4497,2" замінити відповідно цифрами "5077,2 5077,2 5077,2"

2) у видатках за кодом 280 "Міністерство аграрної політики України" :

 

 

 

 

По коду функціональної класифікації 160310:

колонку "Найменування" після слів "агропромислового комплексу" доповнити словами "а також підприємствам тракторного, комбайнового і сільськогосподарського машинобудування для виробництва вітчизняної сільськогосподарської техніки";

колонки "Всього" і "поточні" щодо спеціального фонду доповнити цифрами "125000,0 125000" а у колонці "Разом" цифри "150000,0" замінити цифрами "275000,0";

по коду функціональної класифікації 160403 "Заходи, пов'язані із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу" цифри "2784971,8 2784971,8 2784971,8" замінити відповідно цифрами "2659971,8 2659971,8 2659971,8" ;

по коду функціональної класифікації 160405 "Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання" колонку "поточні" щодо спеціального фонду доповнити цифрами "- 125000", а у колонці "капітальні" цифри " -2596011,8" замінити цифрами " -2471011,8"

3) у видатках за кодом 351 "Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)":

по коду функціональної класифікації 250325 в колонці "Найменування" слова "природного і скрапленого газу та житлово-комунальних послуг" замінити словами "природного і скрапленого газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку".

4) у видатках за кодом 651 "Рахункова палата України" у колонках "Всього" і "поточні" щодо загального фонду та у колонці "Разом" цифри "11474,4 8620,9 " та "11474,4" замінити відповідно цифрами " 8526,5 5673,0 " та "8526,5";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропозиції щодо змін додатку № 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"

Код

Найменування

Передбачено у Державному бюджеті України

Пропонується внести зміни

Відхилення

 

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

Всього

поточні

З них: оплата праці

Всього

Поточні

Капітальні

 

Всього

поточні

З них: оплата праці

Всього

Поточні

Капітальні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Управління справами Верховної Ради України

158021,2

107996,2

42999,9

 

 

 

 

 

185389,0

160389,1

(+2367,9

110364,1

(+2367,9

44725,8

(+1725,9

 

 

 

187756,9

+ 2367,9

010112

Інші видатки органів законодавчої та виконавчої влади

 

15798,4

 

14988,4

 

2682,3

 

 

 

 

17468,4

 

18166,3

(+2367,9

 

17356,3

(+2367,9

 

4408,2

(+1725,9

 

 

 

 

19836,3

 

+ 2367,9

280

Міністерство аграрної політики України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160310

Часткова компенсація ставки за кредитами комерційних банків, о надаються сільгоспвиробникам та іншим підприємствам агропромислового комплексу

150000,0

150000,0

 

 

 

 

150000,0

150000,0

150000,0

 

125000,0

125000,0

 

275000,0

+ 125000

160403

Заходи, пов'язані із закупівлею вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу

 

 

 

2784971,8

 

2784971,8

2784971,8

 

 

 

2659971,8

(- 125000)

 

2659971,8

(-125000)

2659971,8

(-125000)

- 125000

160405

Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2596011,8

- 125000

-2471011,8

(+ 125000)

-2596011,8

 

651

Рахункова палата України

11474,4

8620,9

3764,2

 

 

 

11474,4

9106,5

6253,0

3764,2

 

 

 

9106,5

- 2367,9

010107

Апарат Рахункової палати України

11474,4

8620,9

3764,2

 

 

 

11474,4

9106,5

(- 2367,9

6253,0

(-2367,9)

3764,2

 

 

 

9106,5

- 2367,9

 

В с ь о г о

32627545,8

31036685

6166592,1

9363242,7

7637473,7

1725769

41990788,5

32627545,8

31036685

6168318

9363242,7

7637473,7

1725769

41990788,5

 

 

Відхилення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 1725,9