Назва: ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Книга 2
Автор: .
Головний комітет: Народні депутати України - члениТимчасової спеціальної комісії по опрацюванню та підготовці до розгляду нової редакціїЦивільного кодексу України та Господарського(комерційного) кодексу України

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

КНИГА ДРУГА
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ


КНИГА ДРУГА
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ


Глава 19
Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб


Глава 20 (19)
Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи


Стаття 260
Поняття особистого немайнового права


Стаття 270 (260)
Поняття особистого немайнового права


1. Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом.


1. Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за законом.


2. Особисті немайнові права фізичних осіб не мають економічного змісту.


2. Особисті немайнові права фізичних осіб не мають економічного змісту.


3. Особисті немайнові права тісно пов'язані з особою. Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав.


3. Особисті немайнові права тісно пов'язані з особою. Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав.


4. Особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно.


4. Особистими немайновими правами фізична особа володіє довічно.


Стаття 261
Види особистих немайнових прав


Стаття 271 (261)
Види особистих немайнових прав


1. Відповідно до Конституції України фізична особа має право на життя, право на охорону здоров'я, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність особистого і сімейного життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вибір місця проживання та на вільне пересування, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.


1. Відповідно до Конституції України фізична особа має право на життя, право на охорону здоров'я, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на свободу та особисту недоторканність, право на недоторканність особистого і сімейного життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вибір місця проживання та на вільне пересування, право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.


2. Цим Кодексом передбачаються й інші особисті немайнові права фізичної особи.


2. Цим Кодексом та іншими законами можуть бути передбачені й інші особисті немайнові права фізичної особи.


3. Перелік особистих немайнових прав, які закріплені Конституцією України та цим Кодексом, не є вичерпним.


3. Перелік особистих немайнових прав, які встановлені Конституцією України, цим Кодексом та законами України, не є вичерпним.


Стаття 262
Зміст особистого немайнового права


Стаття 272 (262)
Зміст особистого немайнового права


Зміст особистого немайнового права становить можливість фізичної особи на власний розсуд, без втручання інших осіб, визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя.


Зміст особистого немайнового права становить можливість фізичної особи вільно, на власний розсуд визначати свою поведінку у сфері свого приватного життя.


Стаття 263
Рівність особистих немайнових прав фізичних осіб
-1-н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Статтю 263 вилучити
враховано


1. Кожна фізична особа має рівні особисті немайнові права - незалежно від віку, дієздатності та інших обставин.
2. Забороняються будь-які обмеження особистих немайнових прав фізичних осіб, крім тих, які прямо передбачені цим Кодексом та іншими законами.
Стаття 264
Здійснення особистих немайнових прав


Стаття 273 (264)
Здійснення особистих немайнових прав

1. Особисті немайнові права фізичні особи здійснюють самостійно. В інтересах малолітніх і неповнолітніх дітей, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком,чи за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої особисті права, їх здійснюють батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники.


1. Особисті немайнові права фізична особа здійснює самостійно. В інтересах малолітніх і неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком чи за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої особисті права, їхні права здійснюють батьки (усиновлювачі) опікуни, піклувальники.


2. При здійсненні особистих немайнових прав фізична особа може діяти лише у межах наданої їй свободи поведінки.


2. Фізична особа має право вимагати від службових (посадових) осіб вчинення відповідних дій, спрямованих на забезпечення здійснення своїх особистих немайнових прав.


Стаття 265
Забезпечення здійснення особистих немайнових прав


Стаття 274 (265)
Забезпечення здійснення особистих немайнових прав


1. Дії органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших організацій, службових і посадових осіб, що ними порушуються особисті немайнові права, є неправомірними.
-2- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 1 статті 265 текст "виконавчої влади" замінити текстом "влади, органів влади Автономної Республіки Крим", а текст "інших" замінити текстом "установ, підприємств".
враховано
1. Рішення, дії або бездіяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, службових і посадових осіб, якими порушені особисті немайнові права, є незаконними.2. Організації, їх працівники, професійні обов'язки яких стосуються особистих немайнових прав, зобов'язані утримуватися від дій, якими ці права можуть бути порушені.
-3- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині 2 статті 265 на початку доповнити текстом "Установи, підприємства".
враховано редакційно
2. Юридичні особи , організації, їх працівники, окремі фізичні особи, професійні обов'язки яких стосуються особистих немайнових прав, зобов'язані утримуватися від дій, якими ці права можуть бути порушені.


3. Фізична особа, позбавлена можливості здійснювати свої особисті немайнові права, а також особа, особисте немайнове право якої порушене іншим чином, мають право на захист.


3. Діяльність юридичних осіб , організацій, якими порушуються особисті немайнові права, є неправомірною.


Стаття 266
Обмеження у здійсненні особистих немайнових прав


Стаття 275 (266)
Обмеження особистих немайнових прав


1. Обмеження у здійсненні особистих немайнових прав, передбачених Конституцією України, можливе лише у випадках, визначених нею.


1. Обмеження особистих немайнових прав, встановлених Конституцією України, можливе лише у випадках, визначених нею.


2. Обмеження у здійсненні особистих немайнових прав, передбачених цим Кодексом та законами України, можливе лише у випадках, визначених ними.


2. Обмеження особистих немайнових прав, встановлених цим Кодексом та законами України, можливе лише у випадках, визначених ними.


Стаття 267
Захист особистих немайнових прав


Стаття 276 (267)
Захист особистого немайнового права


1. Захист особистих немайнових прав здійснюється способами, передбаченими у статтях 15, 16 цього Кодексу.


1. Фізична особа має право на захист свого особистого немайнового права від протиправних посягань інших осіб. Захист особистого немайнового права здійснюється способами, встановленими у статтях 16, 17 цього Кодексу.


2. Захист особистих немайнових прав може здійснюватися й іншими способами - відповідно до змісту цих прав, способу їх порушення та наслідків, що їх спричинило це порушення.


2. Захист особистого немайнового права може здійснюватися й іншим способом - відповідно до змісту цього права, способу його порушення та наслідків, що їх спричинило це порушення.


Стаття 268
Поновлення порушеного особистого немайнового права


Стаття 277 (268)
Поновлення порушеного особистого немайнового права


1. Фізична особа, юридична особа, якими порушено особисте немайнове право, зобов'язані вчинити необхідні дії для його негайного поновлення.


1. Орган державної влади, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, фізична особа або юридична особа, рішеннями, діями або бездіяльністю яких порушено особисте немайнове право, зобов'язані вчинити необхідні дії для його негайного поновлення.


2. Якщо особа не вчиняє необхідних дій для негайного поновлення порушеного нею права, суд може примусити її до їх вчинення, оголосити їй догану і стягнути завдані нею збитки та компенсувати моральну шкоду.
-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 статті 268 вилучити текст "оголосити їй догану".
враховано
2. Якщо дії, необхідні для негайного поновлення порушеного права, не вчиняються, суд може постановити рішення щодо поновлення порушеного права, а також відшкодування моральної шкоди.


Стаття 269
Спростування неправдивої інформації


Стаття 278 (269)
Спростування неправдивої інформації


1. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї неправдивої інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації.


1. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї неправдивої інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації.


2. Право на відповідь, а також на спростування інформації щодо особи, яка померла, належить членам її сім'ї та родичам.


2. Право на відповідь, а також на спростування інформації щодо особи, яка померла, належить членам її сім'ї, родичам та іншим заінтересованим особам.


3. Негативна інформація, поширена про особу, вважається неправдивою, якщо той, хто її поширив, не доведе протилежного.


3. Негативна інформація, поширена про особу, припускається неправдивою.


4. Спростування здійснюється особою, яка поширила інформацію.


4. Спростування здійснюється особою, яка поширила інформацію.


Поширювачем інформації, яку подає службова особа при виконанні своїх службових обов'язків, вважається організація, у якій вона працює.
-5-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4 статті 269 після слів "яку подає" доповнити текстом "посадова чи", а слово "організація" замінити словами "юридична особа".
враховано
Поширювачем інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх службових обов'язків, вважається юридична особа, у якій вона працює.


Якщо особа, яка поширила інформацію, невідома, фізична особа, право якої порушено, може подати в суд заяву про встановлення факту неправдивості цієї інформації та її спростування.


Якщо особа, яка поширила інформацію, невідома, фізична особа, право якої порушено, може подати в суд заяву про встановлення факту неправдивості цієї інформації та її спростування.


5. Якщо неправдива інформація міститься у документі, який видала юридична особа, цей документ має бути відкликаний.


5. Якщо неправдива інформація міститься у документі, який видала юридична особа, цей документ має бути відкликаний.


6. Особа, особисті немайнові права якої порушено у друкованих та інших засобах масової інформації, має право на відповідь, а також на спростування у тому самому засобі масової інформації.


6. Особа, особисті немайнові права якої порушено у друкованих або інших засобах масової інформації, має право на відповідь, а також на спростування у тому ж засобі масової інформації у порядку, встановленому законом.


Якщо відповідь та спростування у тому ж засобі масової інформації є неможливими у зв'язку з його ліквідацією, така відповідь та спростування мають бути оприлюднені в іншому засобі масової інформації, за рахунок особи, яка поширила неправдиву інформацію.
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 6 статті 269 друге речення після тексту "друкованому засобі," доповнити текстом "оприлюднена в іншому засобі масової інформації".
враховано редакційно
Якщо відповідь та спростування у тому ж засобі масової інформації є неможливими у зв'язку з його ліквідацією, така відповідь та спростування мають бути оприлюднені в іншому засобі масової інформації, за рахунок особи, яка поширила неправдиву інформацію.


Спростування здійснюється незалежно від вини особи, яка поширила інформацію.


Спростування здійснюється незалежно від вини особи, яка поширила інформацію.


7. Спростування здійснюється у такий самий спосіб, у який була поширена неправдива інформація.


7. Спростування здійснюється у такий же спосіб, у який була поширена неправдива інформація.


Стаття 270
Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права


Стаття 279 (270)
Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права


1. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушується у газеті, книзі, кінофільмі, телепередачі тощо, які готуються до випуску у світ, суд може заборонити такий випуск у світ до усунення порушення права.


1. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі, кінофільмі, телепередачі тощо, які готуються до випуску у світ, суд може заборонити їх випуск у світ до усунення порушення права.


2. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі, кінофільмі, телепередачі тощо, які випущені у світ, суд може заборонити або припинити їх розповсюдження до усунення такого порушення, а якщо усунення порушення неможливе, - вилучити тираж газети, книги, кінофільму, телезапис тощо та знищити його.


2. Якщо особисте немайнове право фізичної особи порушене у газеті, книзі, кінофільмі, телепередачі тощо, які випущені у світ, суд може заборонити або припинити їх розповсюдження до усунення цього порушення, а якщо усунення порушення неможливе, - постановити рішення про вилучення тиражу газети, книги, кінофільму, телезапису тощо та знищення його.


Стаття 271
Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права


Стаття 280 (271)
Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права


1. Якщо особа, яку суд зобов'язав вчинити відповідні дії для усунення порушення особистого немайнового права, ухиляється від виконання судового рішення, вона може бути оштрафована відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.


1. Якщо особа, яку суд зобов'язав вчинити відповідні дії для усунення порушення особистого немайнового права, ухиляється від виконання судового рішення, на неї може бути накладено штраф відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.


2. Сплата штрафу не звільняє особу від обов'язку виконати рішення суду.


2. Сплата штрафу не звільняє особу від обов'язку виконати рішення суду.


Стаття 272
Право фізичної особи, особисті немайнові права якої порушено, на відшкодування завданих їй збитків та компенсацію моральної шкоди


Стаття 281 (272)
Право фізичної особи, особисті немайнові права якої порушено, на відшкодування шкоди


Якщо фізичній особі внаслідок порушення особистого немайнового права завдано майнової або моральної шкоди, вона підлягає відшкодуванню.
-7- Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
щодо змісту ст. 272, в якій визначено: якщо особі внаслідок порушення особистого немайнового права завдана майнова шкода, вона підлягає відшкодуванню у всіх випадках (ч.1), а якщо завдана моральна шкода вона підлягає компенсації (ч.2). Отже можна дійти висновку, що майнова шкода відшкодовується у всіх випадках, оскільки на цьому зауважено, а моральна - не завжди. Це б означало, що має діяти певний спеціальний режим регулювання немайнової шкоди. Проте умови відшкодування шкоди майнової чи немайнової однакові. Тому розмежування відповідальності за майнову і немайнову шкоду в ст. 272 слід визнати необгрунтованим.
враховано частково
Якщо фізичній особі внаслідок порушення особистого немайнового права завдано матеріальної і (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню.


Глава 20
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи


Глава 21 (20)
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи


Стаття 273
Право на життя


Стаття 282 (273)
Право на життя


1. Кожна людина має невід'ємне право на життя.


1. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

2. Фізична особа не може бути позбавлена життя.


2. Фізична особа не може бути позбавлена життя.


Фізична особа має право захищати своє життя будь-якими засобами, незабороненими законом.


Фізична особа має право захищати від протиправних посягань своє життя та здоров'я, а також життя та здоров'я інших людей будь-якими засобами, незабороненими законом.


3. Медико-біологічні та інші дослідження і експерименти, що є небезпечними для життя, можуть провадитися лише щодо повнолітньої фізичної особи і за її згодою.


3. Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою.


4. Забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя.


4. Забороняється задоволення прохання фізичної особи про припинення її життя.


5. Стерилізація може відбутися лише за бажанням повнолітньої фізичної особи.


5. Стерилізація може відбутися лише за бажанням повнолітньої фізичної особи.


Стерилізація недієздатної фізичної особи за наявності медико-соціальних показань може бути проведена за згодою опікуна з попереднім повідомленням прокурора.


Стерилізація недієздатної фізичної особи за наявності медико-соціальних показань може бути проведена за згодою опікуна, з попереднім повідомленням прокурора.


6. Штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 12 тижнів, може здійснюватись за бажанням жінки. У виключних випадках, визначених законом, штучне переривання вагітності може бути проведене без згоди жінки.
-8- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 6 статті 273 у другому реченні вилучити слово "виключних".
враховано
6. Штучне переривання вагітності, якщо вона не перевищує 12 тижнів, може здійснюватись за бажанням жінки. У випадках, встановлених законом, штучне переривання вагітності може бути проведене без згоди жінки.


Перелік обставин, що дають право на переривання вагітності після 12 тижнів вагітності за медичними та соціальними показаннями, визначається законом.


Перелік обставин, що дають право на переривання вагітності після 12 тижнів вагітності за медичними та соціальними показаннями, встановлюється законом.


7. Повнолітня жінка має право за медичними показаннями на штучне запліднення та імплантацію зародка.


7. Повнолітня жінка має право за медичними показаннями на штучне запліднення та імплантацію зародка.


Стаття 274
Право на охорону здоров'я


Стаття 283 (274)
Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю


1. Фізична особа має право на охорону здоров'я.


Фізична особа має право вимагати усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю, що створена внаслідок підприємницької або іншої діяльності.


Здоров'я є станом повного фізичного, духовного і соціального благополуччя і не пов'язується лише з відсутністю хвороб та фізичних вад.
2. Здоров'я забезпечується власним відповідальним ставленням особи до нього, а також системною діяльністю державних та інших організацій, що передбачені Конституцією України, цим Кодексом та іншими законами.
Стаття 275
Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю


Стаття 284 (275)
Право на охорону здоров'я

Фізична особа має право вимагати усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю, що створена внаслідок господарської та іншої діяльності.


1. Фізична особа має право на охорону здоров'я.

2. Охорона здоров'я забезпечується системною діяльністю державних та інших організацій, передбаченою Конституцією України, цим Кодексом та іншими законами.


Стаття 276
Право на надання медичної допомоги


Стаття 285 (276)
Право на медичну допомогу та медичне страхування


1. Фізична особа має право на надання їй медичної допомоги.1. Фізична особа має право на надання їй медичної допомоги.

2. Фізична особа, яка звернулася за наданням медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій.


2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років і яка звернулася за наданням медичної допомоги, має право на вибір лікаря та вибір методів лікування, відповідно до його рекомендацій.


3. Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла 14-річного віку, провадиться за її згодою.


3. Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою.


Медична допомога надається фізичній особі, яка досягла 14-річного віку, проти її волі, якщо вона внаслідок хвороби або каліцтва перебуває у стані, який є небезпечним для життя, і не може повною мірою оцінити того, що відбувається з нею.


Медична допомога надається фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, проти її волі, якщо вона внаслідок хвороби або каліцтва перебуває у стані, який є небезпечним для життя, і не може повною мірою оцінити того, що відбувається з нею.


4. Повнолітня фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.


4. Повнолітня фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.


5. Медична допомога надається неповнолітній фізичній особі, яка не досягла 14-річного віку, незалежно від її згоди, а також згоди батьків (усиновлювачів), опікуна.


5. Медична допомога надається малолітньому, незалежно від його згоди, згоди батьків (усиновлювачів), опікуна.

6. Медична допомога надається недієздатній фізичній особі незалежно від згоди опікуна.


6. Медична допомога надається недієздатній фізичній особі незалежно від згоди опікуна.


7. Відповідно до висновку уповноваженної лікарської комісії, за згодою батьків, іншими членами сім'ї, опікуном чи піклувальником, може бути припинене надання медичної допомоги особі, яка втратила притомність, якщо за даних умов врятування її життя є неможливим.


7. Відповідно до висновку уповноваженої лікарської комісії, за згодою батьків, інших членів сім'ї, опікуна чи піклувальника може бути припинене надання медичної допомоги особі, яка втратила притомність, якщо за даних умов врятувати її життя неможливо.


8. Надання фізичній особі психіатричної допомоги здійсненюється відповідно до закону.


8. Надання фізичній особі психіатричної допомоги здійснюється відповідно до закону.

9. Фізична особа має право на медичне страхування відповідно до закону.


Стаття 277
Право на інформацію про стан свого здоров'я


Стаття 286 (277)
Право на інформацію про стан свого здоров'я


1. Повнолітня фізична особа має право на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються її здоров'я.


1. Повнолітня фізична особа має право на достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються її здоров'я.


2. Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на інформацію про стан здоров'я дитини чи підопічного.


2. Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на інформацію про стан здоров'я дитини або підопічного.


3. Якщо інформація про хворобу фізичної особи може погіршити її стан, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право дати неповну інформацію про стан здоров'я фізичних осіб, що перелічені у пп. 1, 2 цієї статті, обмежити їх доступ до окремих медичних документів.


3. Якщо інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров'я, або погіршити стан здоров'я фізичних осіб, визначених в частині другій цієї статті, зашкодити процесові лікування, медичні працівники мають право дати неповну інформацію про стан здоров'я фізичної особи, обмежити можливість ознайомлення з окремими медичними документами.


4. У разі смерті фізичної особи члени її сім'ї або інші фізичні особи, що уповноважені ними, мають право бути присутніми при дослідженні причин її смерті.


4. У разі смерті фізичної особи члени її сім'ї або інші фізичні особи, уповноважені ними, мають право бути присутніми при дослідженні причин її смерті та ознайомитись із висновками щодо причин смерті.


Стаття 278
Право на таємницю про стан здоров'я


Стаття 287 (278)
Право на таємницю про стан здоров'я


1. Фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також відомості, одержані при її медичному обстеженні.


. 1. Фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також відомості, одержані при її медичному обстеженні.


2. Забороняється подання за місцем праці або навчання інформації про діагноз та методи лікування фізичної особи.


2. Забороняється вимагати та подавати за місцем праці або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.


3. Фізична особа зобов'язана утримуватися від поширення інформації, перерахованої у п. 1 цієї статті, що стала їй відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з інших джерел.
-9- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 статті 278 слово "йому" замінити словом "їй".
враховано
3. Фізична особа зобов'язана утримуватися від поширення інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з інших джерел.


Стаття 279
Права особи, яка перебуває на лікуванні у стаціонарному медичному закладі


Стаття 288 (279)
Права особи, яка перебуває на лікуванні у стаціонарному медичному закладі


1. Фізична особа, яка перебуває на лікуванні у стаціонарному медичному закладі, має право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса, а також адвоката для захисту своїх інтересів.


1. Фізична особа, яка перебуває на лікуванні у стаціонарному медичному закладі, має право на допуск до неї інших медичних працівників, членів сім'ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката.


2. Фізична особа, яка перебуває на лікуванні у стаціонарному медичному закладі, має право на допуск до неї священослужителя та на відправлення релігійного обряду.


2. Фізична особа, яка перебуває на лікуванні у стаціонарному медичному закладі, має право на допуск до неї священнослужителя та на відправлення релігійного обряду.


Стаття 280
Право на свободу


Стаття 289 (280)
Право на свободу


1. Фізична особа має право на свободу.


1. Фізична особа має право на свободу.


2.Забороняються будь-які форми фізичного чи психічного тиску на фізичну особу, втягування її до вживання наркотичних та психотропних засобів, вчинення дій, що порушують публічний порядок.
-10- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 статті 280 у першому реченні текст "не допускається" замінити текстом "забороняється". Аналогічну заміну зробити у всьому тексті Кодексу.
враховано
2.Забороняються будь-які форми фізичного чи психічного тиску на фізичну особу, втягування її до вживання наркотичних та психотропних засобів, вчинення дій, що порушують публічний порядок.


3. Тримання фізичної особи в неволі не допускається.


3. Забороняється тримання фізичної особи в неволі.


4. Фізична особа може бути затримана лише у випадках і в порядку, встановлених законом.


4. Фізична особа може бути затримана лише у випадках і в порядку, встановлених законом.


5. Фізична особа не може бути заарештована або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом.


5. Фізична особа не може бути заарештована або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом.


Стаття 2801
Право на особисту недоторканність


Стаття 290 (2801)
Право на особисту недоторканність


1. Фізична особа має право на особисту недорканність.


1. Фізична особа має право на особисту недоторканність.


2. Фізична особа не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню.


2. Фізична особа не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню.


3.Фізичне покарання батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних не допускається. У разі жорстокої, аморальної поведінки фізичних осіб щодо неповнолітніх дітей, інших осіб, які є в безпорадному стані вживаються заходи, передбачені цим Кодексом та іншими законами.


3.Фізичне покарання батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних не допускається.
У разі жорстокої, аморальної поведінки фізичних осіб щодо інших осіб, які є в безпорадному стані, вживаються заходи, встановлені цим Кодексом та іншими законами.


4. Взяття органів (тканин) з тіла фізичної особи, яка померла, не допускається, крім випадків і в порядку, встановлених законом.
5. Фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після її смерті органів та тканин її тіла науковим, навчальним закладам.
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 5 статті 2801 друге речення після слова "науковим" доповнити текстом ", медичним".
враховано редакційно
4. Фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після її смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним закладам.


6. Забороняється підприємницька діяльність щодо збирання та збування тканин і органів людини, у тому числі і тієї, що померла.
Стаття 281
Право на донорство


Стаття 291 (281)
Право на донорство


1. Повнолітня дієздатна фізична особа має право бути донором крові, її компонентів, а також репродуктивних речовин та інших тканин.


1. Повнолітня дієздатна фізична особа має право бути донором крові, її компонентів, а також органів інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин.

Донорство органів (тканин, клітин) може здійснюватися з дотриманням вимог, встановлених законом.


Донорство крові, її компонентів, органів інших анатомічних матеріалів, репродуктивних речовин та репродуктивних клітин здійснюється відповідно до закону.


Донорство непарного органу не допускається.
Донорство парного органу дозволяється лише в тому разі, якщо донор і реципієнт перебувають у шлюбі або кровному спорідненні між собою.
У невідкладних випадках, коли реальна загроза життю не може бути відвернена ніяким іншим способом, повнолітня дієздатна особа має право на донорство такого органу для пересадки іншій вказаній нею близькій особі.


2. Взяття органів та інших анатомічних матеріалів з тіла фізичної особи, яка померла, не допускається, крім випадків і в порядку, встановлених законом.


2. Фізична особа має право дати письмову згоду на донорство тканин та органів на випадок своєї смерті або заборонити його.


3. Фізична особа може дати письмову згоду на донорство анатомічних матеріалів на випадок своєї смерті або заборонити його.


Якщо фізична особа письмово не заборонила донорства тканин та органів після своєї смерті, вважається, що вона погоджується на це.
Донорство у цьому випадку можливе лише після констатації смерті особи. Ознаки смерті фізичної особи визначаються законом.
Члени сім'ї донора мають право знати ім'я фізичної особи-реципієнта.


Члени сім'ї донора мають право знати ім'я фізичної особи-реципієнта.


3. Фізична особа має право дати згоду на донорство тканин та органів на випадок своєї смерті.
4. Донорство є безоплатним. За домовленістю між донором і відповідним медичним закладом або реципієнтом донорові може бути виплачена грошова компенсація або компенсація в натурі за тимчасовий розлад здоров'я та перенесений біль, спричинені донорством.
Стаття 282
Право на сім'ю


Стаття 292 (282)
Право на сім'ю


1. Фізична особа незалежно від віку та стану здоров'я має право на сім'ю.


1. Фізична особа незалежно від віку та стану здоров'я має право на сім'ю.


2. Фізична особа не може бути проти її волі розлучена з сім'єю, крім випадків, передбачених законом.


2. Фізична особа не може бути проти її волі розлучена з сім'єю, крім випадків, встановлених законом.


3. Фізична особа має право на підтримання зв'язків з членами своєї сім'ї та родичами незалежно від того, де вона перебуває.3. Фізична особа має право на підтримання зв'язків з членами своєї сім'ї та родичами незалежно від того, де вона перебуває.


4. Ніхто не має права втручатися у сімейне життя фізичної особи.


4. Ніхто не має права втручатися у сімейне життя фізичної особи, крім випадків, встановлених Конституцією України.


Стаття 283
Право на опіку та піклування


Стаття 293 (283)
Право на опіку та піклування


1. Фізична особа, що є малолітньою, неповнолітньою, недієздатною або обмеженою у дієздатності, має право на опіку та піклування.


1. Фізична особа, яка є малолітньою, неповнолітньою, визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, має право на опіку або піклування.


2. Опіка та піклування над особами, переліченими в п. 1 цієї статті, здійснюється батьками (усиновлювачами), опікунами та піклувальниками.
-12-Н.д.Лавринович О.В.(Округ №121)
Частину другу ст.283 вилучити у зв'язку з приведенням у відповідність із Кигою 1.

враховано


Стаття 284
Право на вибір опікуна та піклувальника
-13- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
статтю 284 вилучити

враховано


1. Діти, яким виповнилося десять років, мають право на вибір опікуна.
2. Фізичні особи, яким виповнилося 14 років, за винятком недієздатних, мають право на вибір піклувальника.
Стаття 285
Право на патронатне піклування
-14- Н.д.Лавринович О.В.(Округ №121)
статтю 285 вилучити

враховано


Дієздатна фізична особа, що є немічною за станом здоров'я, має право на патронатне піклування, яке здійснюється органами соціального захисту, відповідно до закону.
Стаття 286
Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля


Стаття 294 (286)
Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля


1. Фізична особа має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, а також право на достовірну інформацію про стан довкілля.


1. Фізична особа має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, а також право на достовірну інформацію про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту.


2. Будь-які дії фізичної та юридичної особи, що призводять до нищення, псування, забруднення довкілля, є протизаконними. Кожен має право вимагати припинення зазначених дій.


2. Діяльність фізичної та юридичної особи, що призводять до нищення, псування, забруднення довкілля, є незаконною. Кожен має право вимагати припинення такої діяльності.


3. Фізичним та юридичним особам, які здійснюють господарську та інші види діяльності і цим завдають шкоди довкіллю, може бути присуджено судом припинення такої діяльності.


Діяльність фізичної та юридичної особи, яка завдає шкоди довкіллю, може бути припинена за рішенням суду.


4. Фізична особа має право на безпечні для неї продукти споживання. Майнова шкода, заподіяна придбаними в інших осіб неякісними продуктами, підлягає відшкодуванню цими особами за правилами статті 742 цього Кодексу.


3. Фізична особа має право на безпечні для неї продукти споживання (харчові продукти та предмети побуту).


5. Фізична особа має право на безпечні, сприятливі умови праці, проживання, навчання тощо.


4. Фізична особа має право на належні, безпечні і здорові умови праці, проживання, навчання тощо.


Глава 21
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи


Глава 22 (21)
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи


Стаття 287
Право на ім'я


Стаття 295 (287)
Право на ім'я


1. Кожна фізична особа має право на ім'я.
Дитина має бути зареєстрована відразу після народження і з моменту народження має право на ім'я.


1. Кожна фізична особа має право на ім'я.
Дитина має бути зареєстрована відразу після народження і з моменту народження має право на ім'я.

2. Фізична особа має право на транскрибований запис свого прізвища та власного імені відповідно до традиції національної меншини до якої вона належить.


2. Фізична особа має право на транскрибований запис свого прізвища та власного імені відповідно до своєї національної традиції.

3. У разі спотворення імені воно має бути виправлене. Якщо спотворення імені було здійснене у документі, такий документ підлягає заміні. Якщо спотворення імені допущене у пресі або інших засобах масової інформації, воно має бути виправлене також відповідно у пресі або в інших засобах масової інформації.


3. У разі спотворення імені воно має бути виправлене. Якщо спотворення імені було здійснене у документі, такий документ підлягає заміні. Якщо спотворення імені допущене у пресі або інших засобах масової інформації, воно має бути виправлене також відповідно у пресі або в інших засобах масової інформації.Стаття 288
Право на зміну імені


Стаття 296 (288)
Право на зміну імені


1. Фізична особа, якій виповнилося 16 років, має право змінити своє прізвище та ім'я у порядку, встановленому законом.


1. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право змінити своє прізвище та ім'я у порядку, встановленому законом.


2. Фізична особа, якій виповнилося 14 років, має право у порядку, встановленому законом, за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника змінити своє прізвище та ім'я.
-15- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 статті 288 вилучити текст "якщо це відповідає її інтересам - ".
враховано
2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право у порядку, встановленому законом, за згодою батьків або одного з батьків, з ким вона проживає, чи піклувальника змінити своє прізвище та ім'я.


3. По батькові може бути змінене у разі зміни батьком свого імені.


3. По батькові може бути змінене у разі зміни батьком свого імені.


4. Прізвище, ім'я та по батькові дитини можуть бути змінені у разі її усиновлення - відповідно до правил Книги шостої цього Кодексу.


4. Прізвище, ім'я та по батькові дитини можуть бути змінені у разі її усиновлення відповідно до закону.


5. Прізвище фізичної особи може бути змінене у разі реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу чи визнання його недійсним, відповідно до правил Книги шостої цього Кодексу.


5. Прізвище фізичної особи може бути змінене у разі реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу або визнання його недійсним, відповідно до закону.


Стаття 289
Право на використання імені


Стаття 297 (289)
Право на використання імені


1. Кожна фізична особа має право використовувати своє ім'я у всіх сферах своєї життєдіяльності.
-16- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 1 статті 289 слово "життєдіяльності" замінити словом "діяльності".
враховано
1. Кожна фізична особа має право використовувати своє ім'я у всіх сферах своєї діяльності.

2. Використання імені фізичної особи в літературних та інших творах як персонажа (дійової особи) допускається лише за її згодою, а після її смерті - за згодою її дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, - батьків, братів та сестер.
-17- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 289 вилучити пункт 2.
відхилено
2. Використання імені фізичної особи в літературних та інших творах як персонажа (дійової особи) допускається лише за її згодою, а після її смерті - за згодою її дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, - батьків, братів та сестер.


3. Використання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності або діяльності організації, в якій вона працює чи навчається, що ґрунтується на відповідних документах (звіти, стенограми, протоколи, аудіо-, відеозаписи, архівні матеріали тощо), допускається без її згоди.
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 статті 289 слово "імені" замінити словом "прізвища".
відхилено
3. Використання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності або діяльності організації, в якій вона працює чи навчається, що ґрунтується на відповідних документах (звіти, стенограми, протоколи, аудіо-, відеозаписи, архівні матеріали тощо), допускається без її згоди.


4. Ім'я фізичної особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину або адміністративної провинності, може бути використане (обнародуване) лише у разі набуття чинності відповідно вироком суду чи постановою адміністративного органу.
-19- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4 статті 289 слово "Ім'я" замінити словом "Прізвище". Зробити аналогічну заміну у пунктах 5 та 6 цієї статті.
відхилено
4. Ім'я фізичної особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути використане (обнародуване) лише у разі набрання законної сили обвинувального вироку щодо неї або винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення.


5. Ім'я потерпілого від правопорушення може бути обнародуване лише за його згодою.


5. Ім'я потерпілого від правопорушення може бути обнародуване лише за його згодою.


6. Ім'я учасників цивільного спору, який стосується особистого життя сторін, може бути використане іншими особами лише за їхньою згодою.


6. Ім'я учасників цивільного спору, який стосується особистого життя сторін, може бути використане іншими особами лише за їхньою згодою.


7. Використання початкової літери прізвища особи у пресі, науковій та іншій літературі не є порушенням її права.


7. Використання початкової літери прізвища особи у пресі, літературних творах не є порушенням її права.


Стаття 290
Право на повагу до гідності та честі


Стаття 298 (290)
Право на повагу до гідності та честі


1. Людська гідність та честь є недоторканними.


1. Людська гідність та честь є недоторканними.


2. Фізична особа, людська гідність або честь якої зганьблена усно, письмово чи будь-яким іншим чином, має право звернутися в суд з вимогою про винесення особі, винній у такому порушенні, догани та/або застосування інших способів захисту, передбачених цим Кодексом.
-20- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 статті 290 текст "в суд з вимогою про винесення особі, винній у такому порушенні, догани та застосування інших способів захисту, передбачених цим Кодексом" замінити текстом "до суду з позовом про захист своєї честі та гідності".
враховано
2. Фізична особа має право звернутись до суду з позовом про захист своєї честі та гідності.


Стаття 2901
Повага до особи, що померла


Стаття 299 (2901)
Повага до людини, яка померла


1. Кожен зобов'язаний шанобливо ставитися до тіла особи, що померла.


1. Кожен зобов'язаний шанобливо ставитися до тіла людини, яка померла.


2. Кожен зобов'язаний шанобливо ставитися до місця поховання особи.


2. Кожен зобов'язаний шанобливо ставитися до місця поховання людини.


3. У разі глуму над тілом особи, що померла, або над місцем її поховання члени її сім'ї, родичі мають право на компенсацію завданої їм моральної шкоди.


3. У разі глуму над тілом людини, яка померла, або над місцем її поховання члени її сім'ї, родичі мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди.


Стаття 291
Право на недоторканність ділової репутації
-21- Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Аналізуючи норми глави про особисті немайнові права слушно було б зупинити увагу на захисті честі і гідності (ст. 290) і ділової репутації (ст. 291): чому автори проекту при порушенні права фізичної особи на повагу до її гідності та честі надають право потерпілому звернутися в суд з вимогою про винесення винній особі громадського осуду та застосування інших способів захисту передбачених Кодексом (ч.2 ст. 290), а у випадках ушкодження ділової репутації - лише з вимогою про винесення винній особі громадської догани (ч. 2 ст. 291). Чи означає це, що в останньому випадку не можуть бути застосовані інші способи захисту, зокрема і компенсація моральної шкоди? У такому разі це не узгоджується зі змістом ст.ст. 23, 272, 268.
враховано редакційно
Стаття 300 (291)
Право на недоторканність ділової репутації


1. Фізична особа має право на недоторканність ділової репутації.


1. Фізична особа має право на недоторканність ділової репутації.


2. Фізична особа, ділова репутація якої зганьблена усно, письмово чи будь-яким іншим чином, має право звернутися в суд із вимогою про винесення особі, винній у такому порушенні, догани та застосування інших способів захисту, передбачених цим Кодексом.
-22- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 статті 291 текст "в суд із вимогою про винесення особі, винній у такому порушенні, догани та застосування інших способів захисту, передбачених цим Кодексом" замінити текстом "до суду з позовом про захист своєї ділової репутації".
враховано
2.Фізична особа може звернутись до суду з позовом про захист своєї ділової репутації.


Стаття 292
Право на індивідуальність


Стаття 301 (292)
Право на індивідуальність


1. Фізична особа має право на індивідуальність.


1. Фізична особа має право на індивідуальність.


2. Фізична особа має право на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, що не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.


2. Фізична особа має право на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, що не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Стаття 293
Право на особисте життя та його таємницю


Стаття 302 (293)
Право на особисте життя та його таємницю

1. Фізична особа має право на особисте життя.


1. Фізична особа має право на особисте життя.


2. Фізична особа сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб.


2. Фізична особа сама визначає своє особисте життя і можливість ознайомлення з ним інших осіб.


3. Фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого особистого життя.


3. Фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого особистого життя.


4. Обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджені вироком, рішенням (постановою) суду.
-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 4 статті 293 вилучити текст "або постановою адміністративного органу".
враховано
4. Обставини особистого життя фізичної особи можуть бути розголошені іншими особами лише за умови, що вони містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду.


Стаття 294
Право на інформацію


Стаття 303 (294)
Право на інформацію

1. Фізична особа має право відповідно до закону шукати, одержувати та поширювати інформацію.


1. Фізична особа має право відповідно до закону шукати, одержувати та поширювати інформацію.


Збирання, збереження, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи проти її волі не допускається. Не допускається також збирання інформації, яка є державною таємницею або конфіденційною таємницею юридичної особи.


Збирання, зберігання, використання і поширення інформації про особисте життя фізичної особи проти її волі не допускається. Не допускається також збирання інформації, яка є державною таємницею або конфіденційною інформацією юридичної особи.2. Фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності.


2. Фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності.


3. Інформація, яка подається посадовою або службовою особою при виконанні нею своїх службових обов'язків, а також інформація, яка міститься в офіційних джерелах (звіти, стенограми, повідомлення засобів масової інформації), припускається правдивою.
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 статті 294 перше речення після слів "яка подається" доповнити текстом "посадовою чи".
враховано редакційно
3. Припускається, що інформація, яка подається посадовою або службовою особою при виконанні нею своїх службових обов'язків, а також інформація, яка міститься в офіційних джерелах (звіти, стенограми, повідомлення засобів масової інформації, засновниками яких є відповідні державні органи), є правдивою.
Особа, яка поширює таку інформацію, не зобов'язана перевіряти її достовірність і не відповідає у разі її спростування.


Особа, яка поширює таку інформацію, не зобов'язана перевіряти її достовірність і не відповідає у разі її спростування.


Стаття 295
Право на особисті папери


Стаття 304 (295)
Право на особисті папери1. Особисті папери (документи, фотографії, щоденники, інші записи, особисті архівні матеріали тощо) фізичної особи є її власністю.


1. Особисті папери (документи, фотографії, щоденники, інші записи, особисті архівні матеріали тощо) фізичної особи є її власністю.


2. Ознайомлення з особистими паперами, їх використання, у тому числі шляхом опублікування, допускається лише за згодою фізичної особи.


2. Ознайомлення з особистими паперами, їх використання, зокрема, шляхом опублікування, допускається лише за згодою фізичної особи.


3. Якщо особисті папери стосуються особистого життя інших осіб, для їх використання, у тому числі шляхом опублікування, потрібна згода цих осіб.


3. Якщо особисті папери стосуються особистого життя фізичної особи, іншої особи, для їх використання, у тому числі шляхом опублікування, потрібна згода цієї особи.


4. У разі смерті осіб, перелічених у пп. 2, 3 цієї статті, особисті папери, можуть бути використані, у тому числі шляхом опублікування, лише за згодою їхніх дітей, вдови (вдівця) а якщо їх немає, - батьків, братів та сестер.


4. У разі смерті фізичних осіб, зазначених у частинах другій і третій цієї статті, особисті папери, можуть бути використані, у тому числі шляхом опублікування, лише за згодою їхніх дітей, вдови (вдівця), а якщо їх немає, - батьків, братів та сестер.

Стаття 296
Розпорядження особистими паперами


Стаття 305 (296)
Розпорядження особистими паперами


Особа, якій належать особисті папери (п. 1 статті 295), може усно або письмово розпорядитися ними на власний розсуд, у тому числі і на випадок своєї смерті.


Фізична особа, якій належать особисті папери, може усно або письмово розпорядитися ними, у тому числі і на випадок своєї смерті.


Стаття 297
Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів


Стаття 306 (297)
Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів


Фізична особа має право вільно ознайомлюватися і використовувати, у тому числі шляхом опублікування, будь-які особисті папери, передані до фонду бібліотек або архівів, з додержанням прав осіб, зазначених у пп. 3, 4 статті 295 цього Кодексу, - якщо інше не визначено умовами такого передання.


Фізична особа має право вільно ознайомлюватися і використовувати, зокрема, шляхом опублікування, будь-які особисті папери, передані до фонду бібліотек або архівів, з додержанням прав осіб, зазначених у частинах третій та четвертій статті 304 цього Кодексу, - якщо інше не визначено умовами відповідного договору, на підставі якого були передані особисті папери.


Стаття 298
Право на таємницю кореспонденції


Стаття 307 (298)
Право на таємницю кореспонденції


1. Фізична особа має право на таємницю листування, телеграм, телефонних розмов та інших видів кореспонденції.


1. Фізична особа має право на таємницю листування, телеграм, телефонних розмов та інших видів кореспонденції.


Листи, телеграми тощо є власністю адресата.


Листи, телеграми тощо є власністю адресата.

2. Листи, телеграми та інші види кореспонденції можуть бути доведені до відома третіх осіб, у тому числі шляхом опублікування, лише за згодою особи, яка направила кореспонденцію, і адресата.
-25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 статті 298 у другому реченні наприкінці текст "її згода замінити текстом "згода цієї особи".
враховано
2. Листи, телеграми та інші види кореспонденції можуть використовуватись, зокрема, шляхом опублікування, лише за згодою особи, яка направила їх, та адресата.

Якщо кореспонденція стосується особистого життя іншої особи, то на її опублікування потрібна її згода.


Якщо кореспонденція стосується особистого життя іншої фізичної особи, для її використання, зокрема, шляхом опублікування потрібна згода цієї особи.


3. У разі смерті особи, яка направила кореспонденцію, і адресата, ознайомлення з кореспонденцією, її опублікування можливе лише за згоди осіб, перелічених у п.4 статті 295.
-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 статті 298 у другому реченні наприкінці текст "правовими актами" замінити текстом "актами цивільного законодавства".
інша редакція
3. У разі смерті фізичної особи, яка направила кореспонденцію, і адресата, використання кореспонденції, зокрема, шляхом її опублікування можливе лише за згодою фізичних осіб, зазначених у частині четвертій статті 304.

У разі смерті того, хто направив кореспонденцію, і адресата, а також у разі смерті осіб, зазначених у абзаці першому цього пункту, кореспонденція, яка має наукову, художню, історичну цінність, може бути опублікована у порядку, визначеному законом.


У разі смерті того, хто направив кореспонденцію, і адресата, а також у разі смерті фізичних осіб, зазначених у абзаці першому цієї частини, кореспонденція, яка має наукову, художню, історичну цінність, може бути опублікована у порядку, визначеному законом.

4. Кореспонденція, яка стосується особи, може бути долучена до судової справи лише у випадку, якщо у ній містяться докази, що мають значення для вирішення справи.


4. Кореспонденція, яка стосується фізичної особи, може бути долучена до судової справи лише у випадку, якщо у ній містяться докази, що мають значення для вирішення справи. Інформація, яка міститься в такій кореспонденції, розголошенню не підлягає.

5. Порушення таємниці кореспонденції може бути дозволено судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігання злочинові чи з'ясування істини під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.


5. Порушення таємниці кореспонденції може бути дозволено судом у випадках, встановлених законом, з метою запобігання злочинові або з'ясування обставин під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Стаття 299
Захист інтересів особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок


Стаття 308 (299)
Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.


1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на кіно-, відео-, телеплівку, може зажадати припинення її публічного показу в тій частині, у якій це стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем запису, відшкодовуються цією фізичною особою.


2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на кіно-, відео-, телеплівку, може зажадати припинення її публічного показу в тій частині, у якій це стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем запису, відшкодовуються цією фізичною особою.

3. У разі проведення зборів, мітингів, конференцій знімання осіб, які беруть у них участь, може бути проведене лише особами, які мають на це дозвіл їх організаторів.
-27- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 299 вилучити пункт 3.
враховано


4. Знімання особи на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку без її згоди може бути проведене лише у випадках, передбачених законом.


3. Знімання особи на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди фізичної особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.


Стаття 300
Охорона інтересів особи, яка зображена на фотографіях та у творах образотворчого мистецтва


Стаття 309 (300)
Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та у інших творах образотворчого мистецтва


1. Фотографія, твір образотворчого мистецтва, де зображено особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті - за згоди осіб, перелічених у пункті 4 статті 295.


1. Фотографія, інші твори образотворчого мистецтва, на якому зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті - за згодою осіб, зазначених у частині четвертій статті 304.


2. Згода, яку дала особа, зображена на фотографії, у творі образотворчого мистецтва, може бути після її смерті відкликана її дітьми, вдовою (вдівцем). Збитки у вигляді витрат, яких зазнав той, хто здійснював публічний показ, відтворення чи розповсюдження фотографій, твору образотворчого мистецтва, мають бути відшкодовані йому цими особами.


2. Згода, яку дала фізична особа, яка зображена на фотографії, іншому творі образотворчого мистецтва, може бути після її смерті відкликана особами, зазначеними у частині четвертій статті 304. Збитки у вигляді витрат, яких зазнав той, хто здійснював публічний показ, відтворення чи розповсюдження фотографії чи іншого твору образотворчого мистецтва, мають бути відшкодовані йому цими особами.


3. Якщо особа позувала авторові за плату, твір може бути публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди.


3. Якщо фізична особа позувала авторові за плату, твір може бути публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди

Особа, яка позувала за плату, а після її смерті - її діти та вдова (вдівець), батьки, можуть вимагати припинення публічного показу, відтворення чи розповсюдження фотографії, твору образотворчого мистецтва - з умовою компенсації авторові або іншій особі пов'язаних із цим збитків.
-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 статті 300 наприкінці доповнити текстом "у розмірі, визначеному договором між автором та зазначеними особами".
відхилено
Фізична особа, яка позувала за плату, а після її смерті - її діти та вдова (вдівець), батьки, можуть вимагати припинення публічного показу, відтворення чи розповсюдження фотографії чи іншого твору образотворчого мистецтва - з умовою відшкодування автору або іншій особі пов'язаних із цим збитків.

4. Фотографія може бути розповсюджена проти волі особи, яка зображена на ній, якщо це зумовлено необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб.


4. Фотографія може бути розповсюджена проти волі фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це зумовлено необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб.


Стаття 301
Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості


Стаття 310 (301)
Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості


1. Фізична особа має право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.


1. Фізична особа має право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості.


2. Фізична особа має право на вільний вибір сфер, змісту та форм (способів, прийомів) творчості.2. Фізична особа має право на вільний вибір сфер, змісту та форм (способів, прийомів) творчості.

Цензура процесу творчості та результатів творчої діяльності не допускається.


Цензура процесу творчості та результатів творчої діяльності не допускається.


Стаття 302
Право на місце проживання


Стаття 311 (302)
Право на місце проживання

1. Фізична особа має право на місце проживання. Новонароджена дитина одержує право на місце проживання за місцем проживання своїх батьків (усиновлювачів).
-29- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У пункті 1) статті 302 додати таке речення: "Право на житло гарантується Конституцією України".
відхилено
1. Фізична особа має право на місце проживання. Новонароджена дитина має право на місце проживання за місцем проживання своїх батьків (усиновлювачів).

2. Фізична особа має право на вибір місця проживання та його зміну.


2. Фізична особа має право на вільний вибір місця проживання та його зміну, крім випадків, встановлених законом


Стаття 303
Право на недоторканність житла


Стаття 312 (303)
Право на недоторканність житла


1. Житло особи є недоторканним.


1. Житло фізичної особи є недоторканним.

2. Вхід у житло інших осіб може відбутися лише за згодою тих, хто у ньому проживає.


2. Проникнення до житла може відбутися лише за згодою тих, хто у ньому проживає, або за вмотивованим рішенням суду.


3. У невідкладних випадках, пов'язаних із рятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, законом може бути встановлено інший порядок проникнення в житло чи до іншого володіння фізичної особи, проведення в них огляду та обшуку.


3. У невідкладних випадках, пов'язаних із рятуванням життя людей та майна або з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, законом може бути встановлено інший порядок проникнення до житла чи до іншого володіння фізичної особи, проведення в них огляду та обшуку.

4. Фізична особа не може бути виселена з житла, крім випадків, передбачених законом або договором.


4. Фізична особа не може бути виселена або іншим чином примусово позбавлена житла, крім випадків, встановлених законом за рішенням суду.Стаття 304
Право на вибір роду занять


Стаття 313 (304)
Право на вибір роду занять

1. Фізична особа має право на вибір та зміну роду занять.


1. Фізична особа має право на вибір та зміну роду занять.


2. Фізичній особі може бути заборонено виконувати певну роботу або обіймати певні посади за рішенням суду у випадках, передбачених законом.
-30- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 статті 304 після слів "за рішенням" доповнити текстом "чи вироком".
відхилено
2. Фізичній особі може бути заборонено виконувати певну роботу або обіймати певні посади у випадках і в порядку, встановлених законом.


3. Фізична особа не може бути присилувана до виконання примусової чи обов'язкової праці.
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 3 статті 304 вилучити текст "чи постановою адміністративного органу", наприкінці доповнити текстом "перддбаченими законом".
інша редакція
3. Фізична особа не може бути примушена до виконання роботи.

Не вважвється примусовою військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншими рішеннями суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.


Не вважається примусовою військова або альтернативна (невійськова) служба, робота, яка виконується особою за вироком чи іншими рішеннями суду, а також робота чи служба відповідно до закону під час воєнного та надзвичайного стану.


Стаття 305
Право на пересування


Стаття 314 (305)
Право на пересування


1. Фізична особа має право на пересування.


1. Фізична особа має право на пересування.

2. Фізична особа, якій виповнилося 14 років, має право на вільне самостійне пересування по території України і на вибір місця перебування.


2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право на вільне самостійне пересування по території України і на вибір місця перебування.


Фізична особа, якій не виповнилося 14 років, має право пересуватися по території України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.


Фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років, має право пересуватися по території України лише за згодою батьків (усиновлювачів), опікунів та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.


3. Фізична особа, якій виповнилося 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа, яка є громадянином України, має право на безперешкодне повернення в Україну.


3. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа, яка є громадянином України, має право на безперешкодне повернення в Україну.

Фізична особа, якій не виповнилося 16 років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.


Фізична особа, яка не досягла шістнадцяти років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

4. Військовослужбовці строкової служби, а також ті, що відбувають альтернативну (невійськову) службу, можуть бути обмежені у здійсненні права на пересування.
-32- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 5 статті 305 текст "ті, що" замінити текстом "особи, які".
-33-Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
частину четверту ст.305 викласти в редакції: "Фізичні особи можуть бути обмежені у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом ."

інша редакція
враховано
4. Фізичні особи можуть бути обмежені у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом .

5. Фізична особа не може бути видворена з обраного нею місця перебування, доступу до якого не заборонений законом.


5. Фізична особа не може бути видворена з обраного нею місця перебування, доступ до якого не заборонений законом.

6. Законом можуть бути встановлені особливі правила в'їзду на окремі території, якщо цього потребують інтереси державної безпеки, охорони громадського порядку, життя та здоров'я людей.
-34- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 7 статті 305 слово "в'їзду" замінити словом "доступу".
враховано
6. Законом можуть бути встановлені особливі правила доступу на окремі території, якщо цього потребують інтереси державної безпеки, охорони громадського порядку, життя та здоров'я людей.Стаття 306
Право на свободу об'єднань


Стаття 315 (306)
Право на свободу об'єднань

1.Фізичні особи мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадської організації.


1.Фізичні особи мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації.


2. Законом, статутами об'єднань громадян можуть бути встановлені вимоги до особи, згідно з якими вона може бути засновником цього об'єднання або її членом.


2. Законом, статутами об'єднань громадян можуть бути встановлені вимоги до особи, згідно з якими вона може бути засновником цього об'єднання або її членом.


3. Належність чи неналежність фізичної особи до об'єднання не є підставою для обмеження її прав, надання їй пільг чи переваг.


3. Належність чи неналежність фізичної особи до об'єднання не є підставою для обмеження її прав, надання їй пільг чи переваг.


Стаття 307
Право на мирні зібрання


Стаття 316 (307)
Право на мирні зібрання


1. Фізичні особи мають право вільно збиратися на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі тощо.


1. Фізичні особи мають право вільно збиратися на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі тощо.

2. Суд, відповідно до закону, може заборонити або припинити проведення зібрань, якщо вони порушують громадський порядок, створюють загрозу життю та здоров'ю їх учасників та інших осіб.
-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті 2 статті 307 текст "Державні органи" замінити текстом "Органи державної влади".
враховано
2. Обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання може встановлюватись судом відповідно до закону.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні