Назва: Про об'єднання власників житла
Автор: Ткаленко І.І.
Головний комітет: Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
-1- Н.д.Губський Б.В (реєстр. картка №443)
В Проекті необхідно виділити окремою статтею статус об'єднання власників житла, оскільки з тексту навіть не зрозуміло, чи є об'єднання юридичною особою, яким чином буде здійснюватися його реєстрація та оподаткування.
Проект обов'язково необхідно доповнити статтями про порядок реорганізації та ліквідації об'єднання, оскільки ці питання повинні регулюватися безпосередньо цим Законом, а не Цивільним кодексом чи Статутом об'єднання.

-2- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
В зв'язку з добровільним вступом в об'єднання, необхідно чітко визначити взаємовідносини між об'єднаннями і мешканцями будинку, які не вступили до нього, так як витрати на утримання житлового будинку повинні нести всі мешканці, а не тільки члени об'єднання.
Для власників квартир - інвалідів, непрацездатних і малоімущих громадян, які вступили до об'єднання, необхідно передбачити пільги по всіх внесках і зборах.

Враховано редакційно у статті 4


Враховано редакційно у статті 13
1.
ПРО ОБ'ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЖИТЛА.
-3- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Назву Закону після тексту "про об'єднання" доповнити текстом "та товариства"

-4- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Назву проекту Закону "Про об`єднання власників житла" замінити на "Житлові об`єднання власників" (скорочено - ЖОВ).
-5- Н.д. Донець Н.Г. (реєстр. картка №420)
Назву проекту Закону викласти у такій редакції:
"Про будинкові органи самоорганізації населення".
(У статті 140 Конституції України: "...сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна." Це положення також закріплено в Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст. 5, 14, 26-47 та інших).
Тобто, якщо власники будинків будуть об'єднуватись у формі органу самоорганізації населення (а не просто об'єднання), то багато питань будуть вирішуватися в законному порядку, але по-іншому ніж запропонував автор проекту.

-6- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Назву Закону викласти в такій редакції:
Закон України "Про об'єднання співвласників будинку".

Не враховано
Основним суб'єктом цього Закону є об'єднання.
Не враховано
Запропонована назва не дозволяє чітко ідентифікувати власників по відношенню саме до житла.


Не враховано
В законі йдеться про юридичні особи з певним статусом.

Враховано редакційно


ПРО ОБ`ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
2.
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування об'єднань власників житла, захисту їх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирних будинків.
-7- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
В назві закону і в преамбулі термін "об`єднання власників житла" замінити на термін "об`єднання співвласників багатоквартирного будинку".-8- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Цим Законом визначаються правові та організаційні засади створення, функціонування та ліквідації неприбуткових об`єднань власників житла, гаражів, садиб, дач, земельних ділянок тощо, направлених на захист їх прав, на розподіл обов`язків членів цих об`єднань щодо участі у спільному утриманні, обслуговуванні та використанні багатоквартирних будинків, не житлових приміщень, садиб, гаражів, дач, земельних ділянок та прилягаючих до них територій з усіма комунікаціями, в частині їх не подільної власності.
Діяльність Житлових об`єднань власників і їх асоціацій регулюється цим Законом, Законом України "Про власність", Цивільним, Житловим, Земельним, Податковим, Кодексами та іншим чинним законодавством.

-9- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
В преамбулу Закону після слова "закон" записати: "регулює правовідносини між кількома власниками будинку, який є цілісним майновим комплексом", все інше вилучити.

Враховано


Враховано частково
Враховано частковоЦей Закон визначає правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку.


3.
Стаття 1. Основні поняття
-10- Н.д.Шаров І.Ф. (реєстр. карт. №399)
Ст.1 доповнити визначенням терміну "прибудинкова територія".
-11- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 1. Доповнити новими абзацами такого змісту:
"Житловий кооператив - організація, створена відповідно до закону та статутних документів групою фізичних та (або) юридичних осіб, які за свої кошти здійснюють будівництво житлового будинку або реконструкцію нерухомого майна та подальше спільне утримання i використання житлового комплексу, належних прибудинкових територій, будівель та споруд.
Об'єднання власників житла - об'єднання спiвласникiв багатоповерхового будинку, товариства власників житла, об'єднання забудiвникiв чи житловий кооператив".

-12- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Статтю 1 на початку доповнити таким текстом "Для цілей цього Закону наведені нижче терміни використовуються у такому значенні: ", і відповідно абзаци починати з малої літери, а закінчувати знаком";"

-13- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 1. Загальні визначення.
Житлові об`єднання власників (кондомініуми)- це є добровільні не прибуткові об`єднання фізичних та/ або юридичних осіб - власників житла у багатоквартирних будинках, власників не житлових приміщень, гаражів, садиб, дач, земельних ділянок тощо, створених для спільного володіння, для участі у спільному утриманні, обслуговуванні та управлінні комплексом неподільного майна загального користування у встановлених чинним законодавством України межах.
Права і обов`язки членів та учасників Житлових об`єднань власників визначаються Статутом ЖОВ. Вони можуть об`єднуватись в асоціації за територіальним чи іншим признаком.
Асоціація ЖОВ - (далі асоціація), це узагальнююча не прибуткова організація яка об`єднує два чи більше окремих ЖОВ за рішенням загальних зборів цих об'єднань з метою більш раціонального спільного утримання, управління та обслуговування `об`єктів загального користування цих об'єднань при вирішенні глобальних спільних проблем за двобічної вигоди.
Члени асоціації, при вступі до неї, не втрачають своєї самостійності та мають право вільного виходу з неї.
Член ЖОВ (співвласник) - власник житлових та/або не житлових приміщень, гаражів, садів, дач, земельних ділянок тощо, який користується неподільним комплексом об`єктів загального користування одночасно будучи власниками належної їм неподільної частки майна у цьому кондомініумі, яка визначається установленою загальними зборами ЖОВ методикою.
Кондомініуми - єдиний комплекс нерухомого та рухомого майна у складі відведеної земельної ділянки на якій збудований житловий будинок (разом вбудованими, прибудованими та іншими приміщеннями тощо) з усіма комунікаціями, інфраструктурою, прибудинковою ділянкою тощо, які є неподільними, але без котрих користування особистою власністю не можливе.
Кондомініумом вважається комплекс майна загального користування у складі відведеної земельної ділянки для гаражів, садиб, дач тощо, у межах забудови цього комплексу, як єдиного об`єкту.
ЖБК - житлово будівельний кооператив від якого повністю передається спадкоємство новоствореному об`єднанню.
Приміщення - це є головна одиниця житлового комплексу, яка визначається межами об'ємного простору (поверхнею стін, стелі, міжповерхових перекриттів, що покриті штукатуркою, шпалерами, фарбою, керамічною плиткою, лінолеумом, паркетом, дошками чи іншими оздоблювальними матеріалами) і розташована в несучих будівельних конструкціях будинку чи споруди, які є елементами загального користування. Воно може бути житловим або не житловим і вимірюється в квадратних метрах площини та в метрах по висоті. Житлові приміщення (разом з балконами, лоджіями, коридорами, вітальнею, кухнею, санвузлом та коморою) прийнято називати квартирою, як об`єктом особистої власності, недоторканість якої, як і не житлових приміщень, гарантується Конституцією України. Особиста власність на об`єкти загального користування не поширюється.
Спільне майно - майно загального користування двох і більше власників, яке є неподільним, але без якого не можливе користування особистою власністю.
Управляючий майном ЖОВ - фізична чи юридична особа, яка виконує визначені Статутом ЖОВ повноваження по управлінню, утриманню та обслуговуванню об`єктів і майна загального користування згідно Угоди, схваленої загальними зборами ЖОВ.
Уповноважений від власників житла - це є особа, яка має повноваження від загальних зборів членів ЖОВ представляти інтереси визначеного кола осіб з числа власників, які живуть рядом (на поверсі, майданчику, і т. ін.).
Член сім`ї власника - особа, що утримується власником в його квартирі; на цю особу ведуться (в разі відсутності лічильника) розрахунки розміру обов`язкових платежів; вона користується майном загального користування ЖОВ, але відповідальність за порушення вимог Статуту та чинного законодавства покладаються на власника майна - члена ЖОВ.

-14- Н.д. Донець Н.Г. (реєстр. картка №420)
Стаття 1 абзаци 6 та 7:
Автор законопроекту пропонує два види спільного майна: майно сумісної власності та майно часткової власності. Але у проекті немає механізму створення спільного майна. Механізми його створення можуть бути різні:
• у разі приватизації усіх квартир у багатоквартирному будинку, згідно з законодавством України про приватизацію житла, до співвласників повинно переходити право на власність інженерних споруд, допоміжних та інших споруд;
• у разі приватизації частини квартир (як це буває найчастіше) власник будинку (а цс може бути і держава, орган місцевого самоврядування) може розпоряджатися своєю часткою як захоче.

-15- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
До статті 1 внести такі зміни: вилучити поняття "Квартира", "Житловий комплекс", "Власник квартири", "Товариство власників житла";

Враховано
В кінці статті

Враховано редакційноВраховано


Враховано частково

Враховано редакційно

Враховано

Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни використовуються у такому значенні:
4.
Квартира - жиле приміщення, що складається з однієї або більше кімнат та необхідних службових приміщень, що відповідають вимогам державних будівельних норм.
-16- Н.д.Шаров І.Ф. (реєстр. карт. №399)
Частину 1 ст.1 (квартира) викласти у такій редакції: "Квартира - житлове приміщення з однієї чи декількох кімнат і підсобних приміщень, яке має бути впорядкованим до умов певного населеного пункту та відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам".
-17- Н.д.Губський Б.В (реєстр. картка №443) )
В статті 1 Проекту абзац 1 викласти в такій редакції: "Квартира - це ізольоване жиле приміщення в житловому будинку, придатне та призначене для постійного проживання однієї особи або однієї сім'ї, яке складається в однієї або більше кімнат та необхідних підсобних приміщень, що відповідають передбаченим у законі санітарно-технічним вимогам та нормам експлуатації будинку".
-18- Н.д. Франчук А.Р. (в/о. №10)В ст.1 поняття "квартира" викласти у такій редакції: "Квартира" - окреме благоустроєне жиле приміщення в будинку, що складається з однієї чи кількох кімнат та підсобних приміщень, що відповідають діючим санітарним і технічним нормам".
-19- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 1 статті 1 викласти в редакції: "Квартира - частина жилого будинку, яка призначена для проживання однієї чи декількох сімей, має обладнані житлові і підсобні приміщення, окремий вихід на сходову клітку, галерею, в коридор або на вулицю".

-20- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
В статті 1 у визначенні "квартира" замість слів "службових приміщень" записати "підсобних приміщень", як це визначено житловим законодавством.

-21- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 1. Частину 1 наприкінці доповнити тестом ", встановлених законодавством"


Текст вилучено
Визначення наведене у Цивільному кодексі
Текст вилучено
Визначення наведене у Цивільному кодексіТекст вилучено
Визначення наведене у Цивільному кодексіТекст вилучено
Визначення наведене у Цивільному кодексі

Текст вилучено
Визначення наведене у Цивільному кодексіТекст вилучено
Визначення наведене у Цивільному кодексі5.
Багатоквартирний будинок - житловий будинок утворений не менш як двома власниками окремих квартир, які розміщені в межах однієї споруди.
-22- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 2 статті 1 викласти в редакції: "Багатоквартирний будинок - жилий будинок, що складається з двох або більшої кількості квартир і допоміжних приміщень. Багатоквартирний будинок може включати нежитлові приміщення".

-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 1, частина 2. Текст "утворений не менш як двома власниками" замінити текстом ", що містить не менше двох"

-24- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 2 статгі 1 викласти в редакції:
Багатоквартирний будинок - житловий будинок, окрім гуртожитків, що складається з двох або більшої кількості квартир і допоміжних приміщень та відповідно зареєстрований в органах державної реєстрації.

-25- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
поняття "Багатоквартирний будинок" викласти у такій редакції: "У розумінні цього Закону будинок - цілісний майновий комплекс, який має єдине технічне обладнання, конструктивні елементи будинку та допоміжні приміщення загального користування.";

Текст вилучено
Визначення наведено у Цивільному кодексі
Текст вилучено
Визначення наведене у Цивільному кодексі


Текст вилучено
Визначення наведене у Цивільному кодексі

Текст вилучено
Визначення наведене у Цивільному кодексі

6.
Товариство власників житла (далі товариство) - неприбуткова організація, що виконує функції уповноваженої особи щодо утримання належних прибудинкових територій, будівель та споруд. До складу товариства можуть входити власники багатоквартирних будинків і садиб, що мають спільні межі або використовують спільно внутріквартальні інженерні мережі (споруди).
-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 1, частина 12. Друге речення. текст "внутріквартальні" замінити текстом "внутрішньоквартальні"

-27- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 12 статті 1 викласти у наступній редакції: "Асоціація співвласників багатоквартирних будинків - неприбуткова організація, що створюється обўєднаннями співвласників багатоквартирних будинків за участю органів місцевого самоврядування для вирішення проблем, повўязаних з утриманням і експлуатацією житлових будинків. Асоціація є юридичною особою за законодавством України і при його створенні підлягає державній реєстрації в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України"

Враховано
Враховано редакційно
Асоціація власників жилих будинків (далі - асоціація) - юридична особа, створена для представлення спільних інтересів об'єднань.

7.
Допоміжні приміщення - приміщення, які призначені для забезпечення зручностей використання квартир (простір горищних приміщень, вестибулів, кімнат для зберігання дитячих колясок, сміттєзбірних камер, ліфтових шахт тощо).
-28- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 3 статті 1 викласти в редакції:"Допоміжні приміщення жилого будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку чи побутового і культурного обслуговування мешканців будинку. До допоміжних приміщень жилого будинку відносяться сходові клітки, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші аналогічні приміщення".

-29- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 3 статті 1 викласти в редакції:
Допоміжні приміщення житлового будинку -приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку. До допоміжних приміщень житлового будинку відносяться сходові клітки. вестибулі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори та лоджії, колясочні сміттєкамери, приміщення підвалів та горищ, в яких встановлено технологічне обладнання необхідне для експлуатації будинку, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери.

-30- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
поняття "Допоміжні приміщення" викласти у такій редакції: "Допоміжні приміщення будинку - приміщення будинку, які призначені для забезпечення доступу до квартир, створення комфортних умов проживання у квартирах та забезпечення господарських потреб мешканців будинку (вестибюлі, кімнати для зберігання дитячих колясок, технічні поверхи та горища, підвальні господарські приміщення, ліфтові шахти, сміттєзбиральні камери тощо).";

Враховано частково

Враховано редакційно
Враховано частково
Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення).

8.
Житловий комплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною ділянкою в установлених межах, розміщеним на ній житловим багатоквартирним будинком разом з спорудами, які є невід'ємною частиною цього комплексу. Окрема частина будівлі може бути виділена в окремий комплекс при умові, що надбудова, реконструкція, або знос цієї частини не порушить цілісності інших частин будівлі, що не входять до складу цього комплексу.
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 1, частина 8. Друге речення після тексту "не порушить цілісності" доповнити текстом "чи можливості використання за призначенням"

Враховано

Редакційна правка
Житловий комплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений земельною ділянкою в установлених межах, розміщеним на ній жилим багатоквартирним будинком або його частиною разом із спорудами та інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий комплекс.
9.
Спільне майно - частина житлового комплексу, яка складається з допоміжних приміщень та технічного обладнання будинку, що перебувають у спільній частковій власності і можуть використовуватись на умовах, що визначені у статуті (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо).
-32- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У 7 абзаці статті 1 слово "частковій" замінити на слово "сумісній".

-33- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 7 статті 1 викласти в редакції:
Спільне майно - частина житлового комплексу, яка складається з допоміжних приміщень, та технічного обладнання будинку, що перебувають у спільній частковій власності і можуть використовуватись згідно з їх призначенням.

Не враховано
Спільна часткова власність дає змогу відчуження належної власнику частки спільного майна або виділяються в користування.
Враховано редакційно
Загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, що визначені у статуті об'єднання (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо).


10.
Конструктивні елементи будинку - частини споруди, які забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марши, конструкції даху, покрівля тощо)
-34- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 4 статті 1 після слова "покрівля" доповнити словами "в`їздна група".

Враховано
Конструктивні елементи багатоквартирного будинку - частини споруди, які забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови функціонування (фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марши, конструкції даху, покрівля, в'їзна група тощо)
Нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.
11.
Загальне майно - неподільна частина житлового комплексу, яка складається з допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що перебувають у спільній сумісній власності і забезпечують належне функціонування житлового будинку.
-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 1, частина 6. Після тексту "спільній сумісній власності" додати текст "власників квартир"

-36- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 6 статті 1 вилучити.
-37- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
поняття " Загальне майно" і "Спільне майно" необхідно об'єднати в одне поняття і викласти в такій редакції: "Спільне майно об'єднання - житлові приміщення, конструктивні елементи будинку, допоміжні та нежитлові приміщення, технічне обладнання, прибудинкова територія, елементи зовнішнього благоустрою, які призначені для обслуговування більше ніж одного власника і є спільною сумісною або спільною частковою власністю співвласників будинку відповідно до умов статуту об'єднання.";

Враховано
Не враховано

Враховано редакційно
Умови використання майна у спільній сумісній і спільній частковій власності є різними. Це має бути закріплено у законі.


Неподільне майно - неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування жилого будинку.
12.
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі об'єднання) - організація, створена відповідно до закону та статутних документів для представлення спільних інтересів власників квартир - членів об`єднання для спільного утримання і використання житлового комплексу.
-38- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
В статті 1 викласти частину 11 у такій редакції:
"Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі об'єднання) - організація, створена для представлення спільних інтересів власників квартир житлового комплексу, яка функціонує за рахунок внесків власників квартир, членів об'єднання, для спільного утримання і використання житлового комплексу".

-39- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 11 статті 1 викласти у наступній редакції: "Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі об'єднання) - неприбуткова організація, створена для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні (допоміжні приміщення будинку, технічне обладнання, елементи зовнішнього благоустрою прибудинкової території тощо). Обўєднання є юридичною особою за законодавством України і при його створенні підлягає державній реєстрації в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".

-40- Н.д.Марченко О.А. (в/о №201)
Абзац 2. В об'єднання співвласників будинку включити і власників нежилих приміщень.-41- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 11 статті 1 викласти в редакції:
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі об'єднання) - організація. створена відповідно до закону та статутних документів для представлення спільних інтересів власника будинку та власників квартир - членів об'єднання для спільного утримання і використання житловою будинку.


-42- Н.д. Донець Н.Г. (реєстр. картка №420)
абзац 11 статті 1: Поняття "об'єднання співвласників" також потребує уточнення, тому що на першому етапі створення таких структур хтось повинен в об'єднанні представляти інтереси жильців, які не приватизували квартири, а також майна, яке не стало спільною власністю. Це міг би бути ЖЕК. В абзаці 11 статті 1 слово "квартир "замінити на слово "житла".

-43- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
поняття "Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" викласти у такій редакції: "Об'єднання співвласників будинку (будинків) (далі об'єднання) - неприбуткова господарська організація, яка створюється для спільного утримання та управління будинком як цілісним майновим комплексом, а також володіння, користування і розпорядження спільним майном об'єднання і має статус юридичної особи.";

Враховано частково


Враховано редакційно
Не враховано
Визначення не передбачає відокремлення власників жилих і нежилих приміщень.

Враховано редакційно

Враховано редакційно
Враховано редакційноОб'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) - юридична особа, створена власниками для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

Прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.
13.
Технічне обладнання будинку - елементи споруди, які забезпечують її експлуатаційні можливості та якості (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, електропостачання, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів тощо)
-44- Н.д.Марченко О.А. (в/о №201)
Стаття 1. Абзац 1. До технічного обладнання будинку необхідно включити додатково: системи газопостачання, обладнання протипожежної безпеки та благоустрою території.

-45- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
поняття " Технічне обладнання будинку" викласти у такій редакції: "Технічне обладнання будинку - інженерні комунікації та технічні пристрої, які необхідні для створення санітарно-гігієнічних умов у квартирах та безпечної експлуатації квартир (мережі тепло-, електро-, газо-, водопостачання та водовідведення, бойлерні та елеваторні вузли, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, загальнобудинкові розподільчі щити електропостачання тощо).";

Враховано

Враховано редакційно


Технічне обладнання багатоквартирного будинку - інженерні комунікації та технічні пристрої, які необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території).
14.
Власник квартири (далі власник)- фізична та(або) юридична особа, яка має необхідні права щодо володіння, користування і розпорядження квартирою (квартирами). При наявності кількох співвласників, право голосу надається тільки одній особі, яка повинна мати повноваження від інших співвласників представляти їх інтереси.
-46- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 9 статті 1 викласти в редакції: "Власник квартири (далі власник)- особа, яка має права володіння, користування і розпорядження квартирою (квартирами). При наявності кількох співвласників однієї квартири (нежитлового приміщення), може бути визначений уповноважений співвласник, який повинен мати належним чином оформлені повноваження від інших співвласників представляти їх інтереси".
-47- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 1, частина 9, речення 1. Текст "має необхідні" замінити текстом "відповідно до закону має". Друге речення виключити.

-48- Н.д. Донець Н.Г. (реєстр. картка №420)
абзац 9 статті 1: Відповідно до редакції статті 1 абзацу 9, право голосу надається тільки одній особі, а якщо у квартирі проживають дві особи і які ворогують між собою? Кому надавати перевагу? Ця норма потребує уточнення.


Текст вилучено


Текст вилучено

Текст вилучено15.
Уповноважена особа власника - фізична або юридична особа, яка може бути чи не бути власником або співвласником квартири (квартир) та має у встановленому порядку оформлене доручення власника представляти її інтереси в межах визначених законом.
-49- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 10 статті 1 викласти у наступній редакції: "Уповноважена особа власника - особа, яка має оформлене у встановленому порядку доручення власника представляти його інтереси в межах визначених законом або дорученням".

-50- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 1, частина 10. Текст "у встановленому порядку оформлене" замінити текстом "оформлене відповідно до закону", після тексту "власника представляти" слово "її" замінити словом "його"

-51- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
поняття "Уповноважена особа власника" визначити як "Уповноважена особа співвласників", його роз'яснення залишити таким же;

Враховано редакційно


Враховане частково

Не враховано
Уповноважена особа може представляти інтереси окремого власника (наприклад на загальних зборах) або об'єднання співвласників (при взаємовідносинах з органами влади, самоврядування тощо).
Уповноважена особа власника - фізична або юридична особа, яка має оформлене у встановленому порядку доручення власника представляти його інтереси відповідно до доручення та в межах, визначених законом.
16.
Об`єднання забудовників - група фізичних та (або) юридичних осіб, які за свої кошти здійснюють будівництво або реконструкцію нерухомого майна з метою створення житлового будинку.
-52- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
В статті 1 у частині 12 статті замінити слова " нерухомого майна з метою створення житлового будинку" на слово "житла"

-53- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
у понятті "Об'єднання забудовників" слова "або реконструкцію нерухомого майна з метою створення" вилучити.
Скрізь у тексті Закону привести термінологію у відповідність із наведеними визначеннями.
-54- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 13 статті 1 викласти у наступній редакції:"Об`єднання забудовників - неприбуткова організація, створена особами, які власним коштом здійснюють будівництво або реконструкцію обўєкту нерухомого майна з метою створення житлового будинку (житлового комплексу). Обўєднання є юридичною особою за законодавством України і при його створенні підлягає державній реєстрації в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України".
Текст вилучено

Текст вилучено

Текст вилучено
Управитель - юридична особа, яка здійснює управління житловим комплексом і забезпечує його належну експлуатацію.
17.
Стаття 2. Відносини, що регулюються Законом
-55- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 2. Викласти у такій редакції:
"Закон регулює:
правовідносини суб'єктів права власності щодо користування та розпорядження нерухомим майном у об'єднанні спiвласникiв багатоповерхового будинку, товаристві, об'єднанні забудiвникiв та житловому кооперативі;
правовідносини між об'єднаннями власників житла;
правовідносини між об'єднаннями власників житла i органами державної влади та органами самоврядування;
правовідносини між об'єднаннями власників житла i господарюючими суб'єктами;
порядок створення, реєстрації, діяльності i ліквідації об'єднання спiвласникiв багатоповерхового будинку, товариства власників житла, об'єднання забудiвникiв та житлового кооперативу".

-56- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 2. Назву статті після тексту "регулюються" доповнити словом "цим"

-57- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 2. Взаємовідносини.
Закон регулює:
- порядок створення, діяльності , реорганізації та ліквідації Житлових об'єднань власників;
- взаємовідносини щодо управління, обслуговування, експлуатації, прийняття іншої форми власності, припинення діяльності, реєстрації, прирощення, відчуження об`єктів (майна) загального користування, передач прав на нерухоме майно загального користування в ЖОВ та в асоціаціях;
- взаємовідносини між Житловими об`єднаннями власників з органами державної влади і управліннями, юридичними та фізичними особами, органами місцевого самоврядування тощо;
- взаємовідносини між об'єднаннями в асоціації;
- вимоги до державної реєстрації нерухомого майна, що є об'єктом відносин власності в ЖОВ, та сплати податків;
- порядок діяльності, реорганізації (прийняття іншої форми господарювання) чи ліквідації (припинення діяльності) об`єднання, - за такими головними принципами:
добровільність вступу у члени та виходу із членів Житлового об`єднання власників;
непорушність права власності;
рівноправність власників - членів ЖОВ - у користуванні об`єктами загального користування;
свобода вибору при вирішенні внутрішніх питань;
самоврядування та самофінансування.


Враховано частково

ВрахованоВраховано частково

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом
18.
Закон регулює :
-58- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Статтю 2 на початку доповнити словом "цей"

Враховано
Цей Закон регулює :
порядок створення, реєстрації, реорганізації, діяльності і ліквідації об'єднань, асоціацій;
19.
правовідносини суб'єктів права власності щодо користування та розпорядження нерухомим майном у об`єднанні;
-59- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 2 статті 2 після слова "щодо" добавити слово "володіння", слова "у обўєднанні" замінити словами "у житловому комплексі".
Не враховано
Тут йдеться саме про об'єднання, у житловому комплексі може НЕ бути створене об'єднання, тоді це норма іншого закону
відносини суб'єктів права власності щодо користування та розпорядження нерухомим майном у об`єднанні, асоціації, об'єднанні забудовників;
20.
правовідносини між об'єднаннями;


відносини між об'єднаннями та асоціаціями;
21.
правовідносини між об'єднаннями і органами державної влади та органами самоврядування;
-60- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 2, частина 1. Пункт 3 після тексту "та органами" доповнити текстом "місцевого"
Враховано
відносини між об'єднаннями, асоціаціями і органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
22.
правовідносини між об'єднаннями і господарюючими суб'єктами;


відносини між об'єднаннями і господарюючими суб'єктами.
23.
порядок створення, реєстрації, діяльності і ліквідації об'єднання чи товариства.
-61- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 6 статті 2 після слова "об"єднання" вилучити слово "товариства".

Текст вилучено

24.
Стаття 3. Законодавство та інші правові акти про об'єднання і товариства
-62- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 3. Викласти у такій редакції:
"Стаття 3. Законодавство та інші правові акти про об'єднання власників житла
Діяльність об'єднань власників житла регулюються цим законом, Законом України "Про об'єднання громадян", Цивільним, Житловим та Земельним кодексами України, іншими законодавчими актами України".

-63- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 3. Назву статті викласти у редакції "Законодавство про об'єднання і товариства власників житла"

-64- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 3. Визначення меж права власності об`єктів, що об`єднуються в ЖОВ чи Товариства співвласників.
При перетворенні (об`єднанні, реформуванні) ЖБК та інших об`єктів в ЖОВ чи Товариства співвласників межі власності визначаються вимогами Закону України "Про власність". Не допускається посилання на довідки та узагальнені рішення місцевої влади без обгрунтовуючих їх бухгалтерських, фінансових, проектно кошторисних, облікових та інших документів первинного обліку.

-65- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У назві статті 3 після слова "об'єднання" вилучити слово "товариства"

-66- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Статтю 3 викласти в редакції: "Стаття 3. Законодавство про об'єднання та асоціації співвласників будинків. Діяльність об'єднань співвласників будинків регулюється цим Законом, Цивільним, Житловим, Земельним Кодексами України, статутними документами цих, а також іншим законодавством України."

Враховано частково

Не враховано
Відтворює існуючий тест


Не враховано
Норма не є предметом цього Закону.
Текст зміненоВраховано редакційно

Стаття 3. Законодавство про об'єднання і асоціації власників житлових будинків
25.
Діяльність об'єднань і товариств регулюються цим законом, Цивільним, Житловим та Земельним кодексами України, іншими законодавчими актами України.
-67- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 3. Слово "законодавчими" замінити текстом "нормативно-правовими"

-68- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Статтю 3 викласти у наступній редакції: "Діяльність об'єднань регулюються цим законом та іншими законодавчими актами України".

ВрахованоВраховано редакційно


Діяльність об'єднань і асоціацій регулюються цим Законом, Цивільним, Житловим та Земельним кодексами України, іншими нормативно-правовими актами України та статутом об'єднання, асоціації.
26.
Стаття 4. Сфера дії закону
-69- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 4. Викласти у такій редакції:
"Закон визначає відносини, що виникають при створенні та подальшому використанні житла об'єднаннями власників житла, які створюються i діють у відповідності до законодавства".

-70- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 4. Виключити як таку, що дублює преамбулу і Статтю 2

-71- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 4. Сфера дії цього закону.
Дія цього Закону поширюються на раніше створені та новостворюємі Товариства співвласників багатоквартирних будинків (ТСББ), власників кооперативних квартир, гаражів, дач, земельних ділянок під їх будівництво, садівництво, городництво тощо.
Цим Законом вирішуються спірні питання щодо спільної власності в ЖОВ на неподільне майно загального користування, на майно новостворених об`єднань власників, незалежно від способу їх створення (будівництво, перереєстрація житлово-будівельних, гаражних та інших кооперативів), на всі ЖОВ, створені на підгрунті державної, комунальної, відомчої і ін. власності.
Закон визначає відносини, що виникають при подальшому використанні житла (в тому числі у об`єднання забудовників в процесі будівництва і реконструкції) та інших об`єктів ЖОВ, а також всіх об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, товариств, які створюються і діють у відповідності до чинного законодавства.

-72- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Статтю 4 виключити, оскільки сфера дії цього Закону визначається преамбулою.

Статтю вилучено


ВрахованоСтаттю вилучено

Враховано27.
Закон визначає відносини, що виникають при створенні та подальшому використанні житла (в тому числі у об`єднання забудовників в процесі будівництва і реконструкції), а також всіх об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, товариств, які створюються і діють у відповідності до законодавства.
-73- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Статтю 4 викласти у наступній редакції: "Цей закон визначає правовідносини, що виникають у звўязку з створенням та діяльністю об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та їх асоціацій".

Статтю вилучено

28.
Стаття 5. Мета створення об`єднання (товариства)
-74- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 5. Викласти назву статті у такій редакції: "Стаття 5. Мета створення об'єднання власників житла"

-75- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Статті 5 та 6 замінити такою статтею: "Діяльність об'єднання, товариства
Діяльність об'єднання, товариства спрямовується на захист прав та законних інтересів його членів, забезпечення належного використання спільного та загального майна членів об'єднання, товариства.
Об'єднання, товариство може здійснювати неприбуткову господарську діяльність.
Об'єднання, товариство не може здійснювати підприємницьку діяльність, а також засновувати юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.
Для здійснення господарської прибуткової діяльності об'єднання, товариство може укладати угоди з фізичними чи юридичними особами.
Діяльність об'єднання, товариства здійснюється на підставі Статуту, положення якого мають відповідати законодавству України і Типовому Статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України"

-76- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 5. Створення Житлових об`єднань власників.
Житлові об`єднання власників створюються за умови наявності у 100% власників Свідоцтв про право власності, інших правовстановлюючих документів на об`єкт нерухомості (свідоцтва про спадщину, договору дарування, купівлі-продажу тощо), які підтверджують право власності на об`єкт нерухомості, при наявності комплекту технічного паспорту.
Зазначені умови не поширюються на створення об`єднань на стадії будівництва.
Житлові об`єднання власників створюються:
1) як об`єднання, що перетворюються із ЖБК, дачних, гаражних та земельних кооперативів, члени яких мають правовстановлюючі документи на об`єкт нерухомості, що об`єднується (квартиру, дачу, гараж, земельну ділянку тощо).
2) як об`єднання, які перетворюються із державного, комунального, відомчого житла чи іншого нерухомого майна, за комбінованою системою їх оформлення шляхом приватизації житлового будинку в цілому, або окремої частини його;
3) як забудовники, при об`єднанні власників для будівництва об`єкта нерухомості.

-77- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Назву статті 5 і її зміст викласти у наступній редакції: "Стаття 5. Мета створення об`єднань.
Об`єднання створюються для управління, утримання і використання спільного майна у житлових будинках, яке перебуває у загальному користуванні (допоміжні приміщення будинку, технічне обладнання, елементи зовнішнього благоустрою прибудинкової території тощо).

Враховано редакційноНе врахованоВраховано частково у відповідних статтях
Не враховано пропозиції щодо дач, гаражів, земельних ділянок тощо оскільки це предмет інших законів.Враховано редакційно


Стаття 4. Мета створення об'єднання та його статус.
29.
Об`єднання власників житла створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання обов'язків, належного використання спільного та загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів від членів об'єднання для сплати всіх передбачених установчими документами платежів.
-78- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзац 1 викласти в такі редакції:
Об'єднання співвласників житла створюється для управління, утримання, використання майна жилих будинків, яке перебуває у загальному користуванні (допоміжні приміщення будинку, технічне обладнання, елементи зовнішнього благоустрою прибудинкової території тощо).

-79- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 1 статті 5 викласти в редакції:
Об'єднання власників житла створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання обов'язків, належного використання спільного та загального майна членів об'єднання. забезпечення своєчасного надходження коштів від членів об'єднання для сплати всіх передбачених установчими документами платежів.

-80- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Статтю 5 виключити, оскільки мета створення цих організацій чітко визначена запропонованою редакцією статті 1 Закону.

Враховано редакційноНе враховано
Відтворює існуючий текст
Не враховано
Редакція потребує уточнення

Об`єднання створюється для забезпечення і захисту прав його членів та дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

30.
Об`єднання власників житла створюється як організації для здійснення функцій, визначених законом. Кошти, які отримують об'єднання та порядок їх використання визначається цим Законом та іншими законами України.
-81- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзац 2 виключити.
Не враховано

Редакційна правка
Об`єднання створюється як організація для здійснення функцій, визначених законом. Порядок надходження і використання коштів об'єднання визначається цим Законом та іншими законами України.
В одному житловому комплексі може бути створене тільки одне об'єднання.
31.
Об`єднання власників житла не може здійснювати господарську діяльність безпосередньо. Воно може укладати угоди з фізичними чи юридичними особами для здійснення господарської діяльності або ставати засновником суб'єктів підприємництва, які оподатковуються у відповідності до законодавства.

Редакційна правка
Об`єднання не може здійснювати підприємницьку діяльність.
Об`єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи юридичними особами.Редакційна правка
Об'єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону, має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку.
Об'єднання є неприбутковою організацією.-82- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 6. Об'єкти Житлових об`єднань власності.
1. До складу кондомініуму відноситься:
а) неподільна частина нерухомого та рухомого майна загального користування, яка складається з: вбудованих, прибудованих, цокольних, підвальних, технічних і інших допоміжних приміщень, горищ (технічних поверхів), загальних коридорів, міжповерхових і інших східців, ліфтових шахт з ліфтами, бойлерних, сміттязбірників, газо- водо-, тепло-, електро-, радіо-, телефонних, телевізійних, каналізаційних і інших мереж, зливостоків, вентиляційних та димових каналів, огороджуючих конструкцій, центральних розподільчих щитів, засобів внутрішнього та зовнішнього освітлення, протипожежних засобів, магістральних систем життєзабезпечення, дахів, покрівлі, конструктивних елементів будинку (фундаменту, колон, балок, панелей перекриття поверхів, дверних, віконних заповнень тощо), огороджуючих конструкцій, вестибулів, кімнат для зібрань, бухгалтерії, дитячих колясок, технічних приміщень, каналізаційних і інших мереж, доріг, тротуарів, підвалів, майданчиків, при будинкових ділянок (в межах відведених на будівництво), систем зрошування, насаджень, східців, електронних замків, огорож, воріт тощо.
б) Одної житлової будівлі, в якій приміщення належать різним (не менше ніж трьом) власникам, окрім комунальних квартир, з земельною ділянкою у межах, відведених під забудову, та з об`єктами, розташованими на ній (спорудами, пішохідними і транспортними дорогами, басейном, водоймищами, багаторічними зеленими насадженнями і іншими об'єктами, що розташовані на прибудинковій ділянці), якщо інше не передбачено чинним законодавством.
3. ЖОВ (кондомініум) може складатися з багатоквартирного будинку (або будинків), окремої частини будівлі, що має ізольований від інших частин будівлі вхід і міжквартирний сходово-ліфтовий вузол та окрему систему життєзабезпечення цієї частини будинку, якщо можлива реконструкція будинку не стане на перешкоді існування цієї частини будівлі, а також складатися з інших об`єктів нерухомості: окремих квартир, гаражів, дач, земельних ділянок тощо.
4. Об`єкти власності перед об`єднанням капітально ремонтуються, або забезпечуються коштами на капремонт за рахунок попереднього власника будинку, що реформується. При цьому системи життєзабезпечення будинку (і іншої нерухомості) оздоблюється елементами запорів з зовні квартири, щоб забезпечити вільний позаквартирний доступ до запірних елементів систем життєзабезпечення квартири або приміщення.
5. Вбудовані, прибудовані та інші приміщення в багатоквартирному будинку, які розташовані у межах, визначених несучими конструкціями споруди, не можуть бути продані, передані, або надані в оренду без рішення загальних зборів власників квартир цього будинку. Саме колони, балки, опори, стінові панелі, панелі перекриття, фундамент, криша, земельна ділянка, система життєзабезпечення, як загальна власність, визначають фізичні межі нерухомої власності.
6. Будь-які елементи кондомініуму не можуть бути вилучені в любий спосіб. Вилучені елементи кондомініуму ( в тому числі до часу перетворення ЖБК чи будинку комунальної власності) з порушенням вимог цього Закону безкоштовно повертаються у власність Житлового об`єднання власників не залежно від часу їх вилучення.

Враховано частково у відповідних статтях


-83- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Додати статті:
Стаття __. Право на створення членами об'єднань і асоціацій органів самоорганізації населення
Мешканці будинків, в яких створено об'єднання співвласників будинків, мають право виступати з ініціативою про створення будинкового, вуличного, квартального або іншого органу самоорганізації населення.
Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначається законодавством.

Не враховано
Ці положення є предметом не цього закону


32.
Стаття 6. Діяльність об`єднання власників, товариства, об`єднання забудовників
-84- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 6. Виключити.
-85- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Назву статті 6 змінити на назву у наступній редакції: "Юридичний статус обўєднань".

-86- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 7. Діяльнісь ЖОВ, асоціації і власника зокрема.
Діяльність Житлового об`єднання власників здійснюється за нормами цього Закону, інших чинних законодавчих актів України і регламентується Статутом ЖОВ, складеним за Типовим Статутом, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Житлове об`єднання власників безпосередньо не може здійснювати господарську діяльність (крім передачі майна в оренду), але має статус юридичної особи і може бути засновником (співзасновником) суб`єктів підприємницької діяльності, які оподатковуються згідно чинного законодавства.
Власники і члени ЖОВ користуються об`єктами кондомініуму в межах призначення об`єктів загального користування без завдання їм шкоди або привласнення. Кошти ЖОВ складаються із внесків власників майна об`єднання та інших законних джерел надходжень і використовуються виключно на утримання та ремонт майна загального користування об`єднання.
Ці кошти не оподатковуються.
У разі створення асоціації, їй можуть делегуватись окремі повноваження власників ЖОВ щодо декількох компактно розміщених будівель або споруд, односімейних, садових або дачних будинків з присадибними ділянками або без них, гаражів і інших об'єктів, що об'єднані спільною земельною ділянкою, мають спільні дороги і спільні елементи інфраструктури.

Враховано

Текст вилученоТекст вилучено

33.
Діяльність об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, товариства власників житла чи об`єднання забудовників здійснюється з урахуванням норм цього Закону, чинного законодавства України та на підставі статуту.
-87- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 1 статті 6 викласти у редакції: "Обўєднання є юридичною особою за законодавством України і при його створенні підлягає державній реєстрації в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Об`єднання створюється для управління, утримання і експлуатації багатоквартирних житлових будинків без мети отримання прибутку від таких видів діяльності і не може здійснювати іншу господарську діяльність.
Текст перенесено до статті 434.
Положення статуту повинні відповідати Типовому статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
-88- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 2 статті 6 після слів "статуту" добавити слово "об'єднання".

Враховано в статті 7
Текст вилучено

35.
Оподаткування діяльності об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, товариства власників житла чи об`єднання забудовників здійснюється у відповідності до закону.
-89- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 3 статті 6 викласти у наступній редакції: "Оподаткування діяльності об`єднання, здійснюється у відповідності до закону, як неприбуткових організацій. Об`єднання не є платниками податку на додану вартість. Внески членів обўєднання на рахунок обўєднання на утримання будинку, формування ремонтного фонду і оплату комунальних послуг не є обўєктом оподаткування податком на прибуток і податком на додану вартість."

-90- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Частину 3 статті 6 виключити, а частину 1 і 2 викласти в іншій статті, наприклад, статті 15 "Загальні права об'єднання".

Враховано редакційно
у прикінцевих положеннях

Враховано
-91- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 8. Право власності на спільне майно в кондомініумі
1. Власником приміщення в кондомініумі можуть бути фізичні і юридичні особи, які у встановленому законом України порядку набули право власності на ці приміщення чи володіють ними за законом. Приміщення в кондомініумі може бути у власності декількох власників. Один власник може мати у власності більше одного приміщення в кондомініумі.
2. Власники нерухомого майна володіють, користуються і розпоряджаються ним в кондомініумі відповідно до норм цього Закону та загальних норм чинного законодавства України, щодо цього.
3. Спільне майно в кондомініумі знаходиться у власників на праві спільної (загальної) власності.
4. Право на спільне майно в кондомініумі не підлягає відчуженню окремо від права власності власників на приміщення в кондомініумі.
5. За домовленістю власників приміщень, об'єкти спільного майна можуть бути передані у тимчасове користування окремій особі або групі осіб у випадку, коли вони технічно відокремлені і не призведуть до порушення охороняємих законом прав і інтересів інших співвласників спільного майна.

Враховано редакційно у статтях 4, 19, 20 та інших-92- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Додати статтю:
"Стаття Виключний перелік видів господарської діяльності об'єднання.
Об'єднання співвласників не мають на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання. Вони створюються і діють у відповідності з цим Законом і своїм статутом та іншими законодавчими актами.
Об'єднання має право:
передавати в оренду належні йому або членам товариства на праві спільної власності житлові та нежитлові приміщення,
організовувати на прибудинковій території платну стоянку автомобілів,
одержувати кошти за розміщення на будинку чи прибудинковій території рекламних щитів.
Кошти, одержані об'єднанням в результаті такої господарської діяльності і спрямовані виключно на утримання будинку, не підлягають оподаткуванню, а об'єднання не може бути виключено з реєстру неприбуткових організацій."

Не враховано
Введення даної статті обмежить перелік видів господарської діяльності в цілому.36.
Стаття 7. Перетворення житлово-будівельних кооперативів та об`єднань забудовників у об`єднання співвласників
-93- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 7. Викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Перетворення житловобудiвельних кооперативів у об'єднання власників житла
Житлово-будівельні кооперативи можуть бути перетворені у об'єднання власників житла шляхом перереєстрації у відповідності до законодавства України без додаткового сплачування коштів за переєстрацiю.
Перереєстрація відбувається шляхом скликання установчих зборів.
До участі в установчих зборах залучаються всі члени житловобудiвельних кооперативів".

-94- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 9. Перетворення (реформування) ЖБК,
забудовників та приватизованих квартир в ЖОВ.
1. Житлово-будівельні, гаражні, дачні, земельні і інші кооперативи, реформуються у ЖОВ перереєстрацією їх Статутів і є їх правонаступниками згідно чинного законодавства України згідно Методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, а саме: скликаються загальні Установчі Збори, приймається рішення про перетворення ЖБК в ЖОВ, затверджується назва, Статут, вибирається Правління ЖОВ та уповноважена особа щодо: реєстрації ЖОВ, відкриття рахунків, виготовлення печаток і т. ін.
До участі в Установчих зборах допускаються (із дорадчим голосом) перспективні члени об`єднання, які виявили бажання стати членом ЖОВ, сплатили вартість будівництва об'єкту створюємої власності але ще не отримали правовстановлюючий документ.
2. Власники приватизованих приміщень чи іншого майна кондомініуму можуть створювати Житлові об`єднання власників в будинку (будинках) державної, комунальної, відомчої або колективної власності, якщо вони не мають заборгованості щодо спожитих ними послуг, наданих власникам постачальниками тепла, води, газу, електроенергії тощо.

-95- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
У статті 7:
у назві статті слово '"перетворення" замінити словом "реорганізація";
додати абзац наступного змісту: "об'єднання співвласників будинку може утворюватися на стадії початку його будівництва, якщо товариство забудовників прийме рішення про це.";

Враховано частково


Враховано частково

Враховано частково


Стаття 5. Реорганізація житлово-будівельних кооперативів та об`єднань забудовників у об`єднання співвласників
37.
Житлово-будівельні кооперативи та об'єднання забудовників можуть бути перетворені у об`єднання співвласників шляхом перереєстрації у відповідності до законодавства України.
-96- Н.д. Франчук А.Р. (в/о. №10)
П.1 ст.7 слова "шляхом перереєстрації у відповідності до законодавства України", вилучити. Після слова "співвласників" доповнити словами ", на загальних установчих зборах".

-97- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 7. Частину 1 після тексту "об'єднання співвласників" доповнити текстом "багатоквартирного будинку", а текст "законодавства України" замінити текстом "вимог цього Закону".

-98- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Статтю 7 викласти у наступній редакції: "Житлово-будівельні кооперативи та об'єднання забудовників можуть бути, після повної оплати всіх їх членами своїх пайових внесків, реорганізовані у об`єднання співвласників багатоквартирних будинків у відповідності до чинного законодавства України.
Реорганізація житлово-будівельних кооперативів (обўєднань забудовників) відбувається за рішенням їх загальних зборів. Рішення повинно бути прийняте кваліфікованою більшістю голосів".

-99- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
в абзаці 1статті 7 слово "перетворені" замінити на слово "реорганізовані";

Враховано частково

Враховано частково


Враховано частково
Враховано

Житлово-будівельні кооперативи та об'єднання забудовників можуть бути реорганізовані в об`єднання співвласників багатоквартирного будинку.
38.
Перереєстрація відбувається шляхом скликання установчих зборів.
-100- Н.д. Франчук А.Р. (в/о. №10)
П.2 ст.7 замінити реченням: "перереєстрація новоутворених об'єднань відбувається в органах державної реєстрації".

-101- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
Статтю 7 частину 2 викласти в такій редакції: "Перереєстрації передує скликання установчих зборів" і далі за текстом.

-102- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 7, частина 2. Текст "установчих зборів" замінити текстом "зборів житлово-будівельних кооперативів чи об'єднань забудовників за рішенням їх правління"


-103- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
абзац 2 статті 7викласти у такій редакції: "Перереєстрація (реорганізація) житлово-будівельного кооперативу чи об'єднання забудовників в об'єднання співвласників, багатоквартирного будинку відбувається шляхом прийняття про це рішення вищим органом кооперативу чи об'єднання забудовників. Загальні збори, скликані для вирішення питання перереєстрації, на яких прийнято рішення про це, є установчими зборами по створенню об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Не враховано
Не враховано
Ця норма випливає з тексту, нема потреби додаткової фіксації.

Не враховано
Порядок скликання установчих зборів має бути єдиний. Правління може ініціювати такі збори.

Враховано редакційноРеорганізація відбувається за рішенням загальних зборів. Відповідно до статуту (положення) кооперативу, об'єднання забудовників збори можуть прийняти рішення про реорганізацію кооперативу, об'єднання забудовників у об'єднання співвласників жилого будинку. З моменту прийняття цього рішення зазначені збори вважаються установчими зборами об'єднання співвласників жилого будинку і далі проводяться відповідно до вимог цього Закону.
39.
До участі в установчих зборах залучаються члени житлово-будівельних кооперативів або об`єднань забудовників, які повністю сплатили вартість житлових приміщень і належної частки у вартості нежитлових приміщень та іншого майна і виявили таке бажання.
-104- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 7, частина 3. Текст "До участі в установчих зборах залучаються" замінити текстом "Участь у зазначених зборах беруть"

Враховано редакційно
Участь в установчих зборах беруть члени житлово-будівельного кооперативу або об`єднання забудовників, які повністю сплатили вартість жилих приміщень і належної частки у вартості нежилих приміщень та іншого майна і виявили таке бажання.
40.
В разі неповної оплати вартості житлових приміщень і належної частки у вартості нежитлових приміщень та іншого майна окремими членами житлово-будівельного кооперативу або об'єднання забудовників вони можуть приймати участь в установчих зборах з метою вступу до об`єднання співвласників за згодою власника невиплаченої частки майна.
-105- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 7, частина 4. Після тексту "приймати участь в" текст "установчих" замінити текстом "зазначених"
Не враховано
В цій частиниі не згадується які саме збори, тому вони мають бути названі прямо.
У разі неповної оплати вартості жилих приміщень і належної частки у вартості нежилих приміщень та іншого майна окремими членами житлово-будівельного кооперативу або об'єднання забудовників вони можуть брати участь в установчих зборах з метою вступу до об`єднання співвласників за згодою власника невиплаченої частки майна.
Створені відповідно до цієї статті об'єднання звільняються від сплати реєстраційного збору.


-106- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Статтю 7 наприкінці доповнити такою частиною: "У відповідності до Статуту (Положення) кооперативу, об'єднання забудовників, збори можуть прийняти рішення про перетворення кооперативу, об'єднання забудовників у об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. З моменту прийняття цього рішення зазначені збори вважаються установчими зборами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і далі проводяться відповідно до вимог визначених цим Законом"
Враховано редакційно у частині другій

41.
Стаття 8. Створення об`єднання співвласників власниками приватизованих квартир
-107- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 8. Виключити.

-108- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Назву статті 8 і її зміст викласти у наступній редакції: "Стаття 8 Створення об`єднання.
Власники квартир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку можуть створювати об`єднання співвласників багато-квартирного будинку.
Обўєднання можуть створювати також співвласники двох і більше житлових будинків.
Обўєднання створюються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

-109- Н.д.Марченко О.А. (в/о №201)
Стаття 8. Абзац 1. Не враховано можливості членств в об'єднанні користувачів неприватизованих квартир. Необхідно визначити їх статус.
-110- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Назву статті вкласти в такій редакції:
Створення об'єднань співвласників будинку.
Статтю викласти в такій редакції:;
Об'єднання співвласників може бути утворено в будинку державної, комунальної власності з числа громадян - власників квартир, власників будинку, уповноваженого ним органу, власників житлових приміщень, а також власників нежилих приміщень.

-111- Н.д. Донець Н.Г. (реєстр. картка №420)
В статті 8 не дається відповідь на такі запитання:
А що робити з громадянами, які не приватизували свою квартиру? У яких відносинах вони будуть з об'єднанням, хто буде відстоювати їх інтереси?

Не враховано


Враховано частково

Не враховано
Власниками неприватизованих квартир є держава, територіальна громада, підприємство тощо. Ці норми регулюються іншими законами.

Враховано редакційноНе враховано
Власником цих квартир є територіальна громада, вона і буде відстоювати їх інтереси

Стаття 6. Створення об`єднання. Скликання і проведення установчих зборів об`єднання
42.
Власники приватизованих квартир можуть створювати об`єднання співвласників.
-112- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 8. Частину 1 наприкінці доповнити текстом "багатоквартирного будинку"

Текст вилучено


43.
Об'єднання співвласників може бути утворене в будинку державної, комунальної або колективної власності з числа тих, хто приватизував квартиру і не має заборгованості перед попереднім власником у оплаті житлово-комунальних послуг та утримання житла.
-113- Н.д. Франчук А.Р. (в/о. №10)В п.2 ст.8 речення, "з числа тих хто приватизував..." І далі, вилучити. Після слова "власності" доповнити реченням "з числа усіх мешканців, але власники квартир, які мають заборгованість перед попереднім власником у оплаті житлово-комунальних послуг та утриманні житла визначають строки їх погашення окремим договором".

-114- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 8, частина 2. Текст "державної, комунальної або колективної власності з числа тих, хто приватизував" замінити текстом "усіх форм власності, за винятком випадку, коли весь будинок (усі квартири будинку) знаходяться у приватній власності однієї особи, з числа осіб, які приватизували"

Текст змінено
Враховано частково
Об'єднання співвласників може бути створене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також власників нежилих приміщень.

44.
Створення об`єднання співвласників відбувається шляхом скликання установчих зборів.
-115- Н.д. Франчук А.Р. (в/о. №10)П.3 ст.8 залишити в діючій редакції, а п.4 вилучити.

Враховано частково
Для створення об`єднання співвласників скликаються установчі збори.
45.
В разі наявності заборгованості перед попереднім власником або іншим кредитором у оплаті житлово-комунальних послуг та утримання житла вони можуть приймати участь в установчих зборах з метою вступу до об`єднання співвласників за згодою попереднього власника майна або кредитора.
-116- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
В статті 8 частині 4 вилучити слова "за згодою попереднього власника майна", тобто власники приватизованих квартир можуть, якщо вони цього побажають приймати участь "в установчих зборах" в не залежності від наявності заборгованості попередніми власниками житла.

-117- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 8, частина 4. Після тексту "та утримання житла" слово "вони" замінити текстом "власники квартир"

Текст вилученоТекст вилучено


46.
Стаття 9. Скликання і проведення установчих зборів об`єднання
-118- Н.д.Шаров І.Ф. (реєстр. карт. №399)
В ст.9 з метою спрощення процедури утворення об'єднання житла варто передбачити таку норму: його статут затверджується на загальних зборах мешканців будинку.


-119- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 10. Скликання та проведення Установчих зборів.
Скликання установчих зборів щодо створення ЖОВ здійснюється ініціативною групою (не менше трьох осіб) власників нерухомого майна.
При створенні Житлового об`єднання власників його майбутні члени укладають Установчу угоду (або без такої), якою визначають свої наміри щодо перебування в ньому, та зобов'язуються діяти у спільних інтересах.
Повідомлення про проведення установчих зборів надсилається (поштою чи особисто) тим, хто підписав Установчий договір не раніше ніж підпише останній з тих, хто виявив бажання до вступу в об'єднання, та не пізніше ніж за 14 календарних днів до дня їх проведення. У повідомленні зазначається: з чієї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, порядок денний.
На установчі збори запрошуються фахівці, представники місцевих органів влади, а також представники створених ЖОВ, які мають досвід організації таких об'єднань.
Установчі збори проводить Голова Зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.
У голосуванні приймають участь власники (їх уповноважені особи), які підписали Установчу Угоду про створення Житлового об`єднання власників.
Кожний власник на Установчих Зборах має один голос незалежно від площі власного майна, кількості членів сім`ї, квартир або приміщень, що перебувають у його власності тощо.
Установчі Збори правомочні, якщо на них присутні не менше двох третин власників (їх уповноважених),які мають право голосу.
Рішення приймається шляхом відкритого голосування і оформляється протоколом рекомендованого зразку.
Рішення повноправних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх ,маючих право голосу, власників (їх уповноважених).
У випадку відсутності кворуму, наступні Збори з цим же порядком денним скликаються не раніше ніж через 30 календарних днів з моменту відкриття зборів, що не відбулися. Призначається та повідомляється нова дата, порядок денний, місце і час проведення Установчих Зборів. Оформлення і реєстрація всіх документів, що засвідчують створення Житлового об`єднання власників, проводиться місцевими органами влади безоплатно.
+
-120- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Статтю 9 викласти в наступній редакції:
"Стаття 9. Організація загальних зборів об'єднання. по вибору способу управління об'єднанням.
Повідомлення про проведення загальних зборів направляється особою, за ініціативою якої скликаються загальні збори, в письмовій формі і вручається кожному власнику житлових та нежитлових приміщень під розписку або шляхом поштового відправлення (заказним листом). Повідомлення направляється не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів.
В повідомленні про проведення загальних зборів зазначається: з чиєї ініціативи скликаються загальні збори, місце і час проведення зборів, порядок денний.
Кожен власник на установчих зборах має один голос незалежно від площі та кількості приміщень, що перебувають у його власності.
У випадку, коли в державній і (або) комунальній власності знаходиться більше 30 відсотків площі приміщень в об'єднанні, власник цих приміщень або уповноважений ним орган може прийняти рішення про перерозподіл між рештою власників житлових та нежитлових приміщень, пропорційно до частки їх участі, належних йому голосів на загальних зборах (більше 30 відсотків).
Загальні збори членів об'єднання правомочні, якщо на них присутні власники житлових та нежитлових приміщень або їх представники, що володіють більше ніж 50 відсотками голосів від загального числа власників житлових та нежитлових приміщень.
У випадку відсутності кворуму ініціатор призначає нову дату, місце і час проведення загальних зборів. Новопризначені загальні збори можуть бути скликані не раніше ніж через 14 днів і не пізніше 30 днів від призначеного часу зборів, що не відбулися.
Загальні збори власників житлових та нежитлових приміщень веде ініціатор чи обрана із групи ініціаторів зборів особа. У випадку відсутності ініціатора установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників житлових та нежитлових приміщень або їх представниками. Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів.
На загальних зборах власників житлових та нежитлових приміщень по вибору способу управління кондомініумом приймається рішення, яким затверджується один із способів управління майном кондомініуму, перерахованих у статті цього закону.
Рішення приймається більшістю голосів присутніх на загальних зборах власників житлових та нежитлових приміщень або їх представників і оформляється протоколом.
Рішення загальних зборів, прийняте в установленому вище порядку, являється обов'язковим для всіх власників житлових та нежитлових приміщень, в тому числі для тих, які незалежно від причин не прийняли участі в голосуванні або голосували проти.
У випадку, якщо протягом шести місяців, з моменту, коли у приватну власність передано більше ніж 100 відсотків житлових та нежитлових приміщень, їх власники не обрали, відповідно до пункту 2 статті 23 цього закону, одного із способів управління об'єднанням, то до них застосовуються санкції, передбачені пунктом 4 статті __ цього закону.

Не враховано
Може бути, що не всі мешканці будинку є власниками житла або бажають приймати участь у зборах. Їх участь не виправдана.

Враховано частково

Враховано частково


47.
Скликання установчих зборів відбувається за ініціативою групи або окремої особи.
-121- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 9, частина 1. Текст "групи або окремої особи" замінити тестом "особи або кількох осіб".

-122- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 1 статті 9 слова "групи або окремої особи" замінити на слова "будь-якого співвласника будинку"

-123- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 1 статті 9 викласти в редакції:
Скликання установчих зборів відбувається власником будинку за власною ініціативою або групи власників приміщень.

Не враховано
Текст зміненоНе враховано
Текст зміненоВраховано редакційно

Скликання установчих зборів здійснюється власником будинку або ініціативною групою, яка складається не менше як з трьох власників квартир або нежилих приміщень.

48.
Для скликання установчих зборів підписується установчий договір, яким майбутні члени об'єднання визначають свої наміри щодо перебування в ньому та зобов'язання діяти у спільних інтересах.
-124- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 9, частина 2. Текст "Для скликання" замінити текстом "До скликання".

-125- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 2 статті 9 вилучити.

-126- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 2 статті 9 викласти в редакції:
Для скликання установчих зборів підготовлюється установчий договір, яким майбутні члени об'єднання визначають свої наміри щодо перебування в ньому та зобов'язання діяти у спільних інтересах.

Текст вилученоВрахованоТекст вилучено

49.
Повідомлення про проведення установчих зборів направляється тим, хто підписав установчий договір не раніше ніж підпише останній з тих, хто виявив бажання до вступу у об'єднання та не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення (затвердження статуту і вибору способу управління) направляється особою, за ініціативою якої скликаються установчі збори, в письмовій формі і вручається кожному власнику квартири під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається: з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, порядок денний.
-127- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 9, частина 3, речення 1. Текст "тим, хто підписав" замінити текстом "особам, які підписали", текст "підпише останній з тих, хто виявив" замінити текстом "договір підпише остання з осіб, яка виявила".
Речення 2. Виключити текст "затвердження статуту і вибору способу управління"
Речення 3. Наприкінці текст "порядок денний" замінити текстом "проект порядку денного".

-128- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 3 статті 9 викласти у редакції: "Повідомлення про проведення установчих зборів направляється співвласникам багатоквартирного будинку не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється особою, за ініціативою якої скликаються установчі збори, в письмовій формі і вручається кожному власнику квартири під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається: з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, порядок денний".

-129- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 3 статті 9 викласти в редакції:
Повідомлення про проведення установчих зборів письмово направляється власнику будинку та всім власникам квартир не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення про проведення установчих зборів направляється особою.за ініціативою якої скликаються установчі збори, в письмовій формі і вручається кожному власнику квартири під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається: з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, порядок денний

Враховано частковоВраховано частковоВраховано редакційно

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється власником будинку або ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному власнику квартири під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.
Час і місце проведення обирається зручним для більшості можливих учасників зборів.

50.
Збори веде ініціатор або особа, обрана із групи ініціаторів зборів. У випадку відсутності ініціатора установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.
-130- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 9, частина 4. Речення 1 на початку доповнити словом "Установчі", а текст "із групи" замінити текстом "з числа"

Враховано редакційно
Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.
51.
У голосуванні приймають участь власники (їх уповноважені особи), які підписали установчий договір.
-131- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 5 статті 9 викласти в редакції:
У голосуванні приймають участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на зборах.

Враховано
У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на установчих зборах.
52.
Кожний власник на установчих зборах має один голос незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у власності.
-132- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 9, частина 6. Після тексту "що перебувають у" доповнити словом "його".

-133- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 6 ст. 9 викласти у наступній редакції: "Кожний учасник на установчих зборах має один голос незалежно від розміру частки, що належить йому у будинку".

-134- Н.д. Донець Н.Г. (реєстр. картка №420)
В статті 9 шостий абзац викласти у такій редакції:
"Кожний власник на установчих зборах має стільки голосів, скільки квартир перебувають у нього у власності, незалежно від площі квартир." На мою думку, це загальне правило колективних утворень і його не треба порушувати.

Враховано
Враховано редакційно
Враховано редакційно


Кожний власник на установчих зборах має кількість голосів пропорційно кількості приміщень (квартир або нежилих приміщень, які перебувають на самостійному обліку в органах реєстрації), що є в його власності, незалежно від наявності інших співвласників, складу сім'ї та інших обставин, що пов'язані з об'єктом власності. При наявності кількох співвласників квартири або приміщення право голосу надається тільки одній особі, яка повинна мати повноваження від інших співвласників представляти їх інтереси.
53.
Рішення приймається шляхом голосування і оформляється протоколом. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин тих, хто має право голосу.
-135- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
Статтю 9 частину 7 останнє речення, після слів "хто має право голосу" доповнити словами "із присутніх на зборах".

-136- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 9, частина 7. Текст "тих, хто має" замінити текстом "осіб, які мають".

-137- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 7 ст. 9 слова "тих, хто має право голосу" замінити на слова "присутніх".

-138- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 7 статті 9 викласти в редакції:
Рішення приймається шляхом поіменною голосування і оформлюється підписом у протоколі. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин тих власників квартир або приміщень.

Враховано редакційноВраховано
Не враховано
Присутніми можуть бути сторонні особи.

Враховано редакційно
Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх осіб, які мають право голосу.

54.
Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше двох третин власників.
-139- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 8 статті 9 слова "більше двох третин власників" замінити на слова "не менше , ніж три співвласника будинку"

Враховано редакційно
Установчі збори правомочні, якщо на них присутні не менше трьох власників.

55.
У випадку відсутності кворуму ініціатор призначає нову дату, місце і час проведення загальних зборів. Новопризначені загальні збори можуть бути скликані не раніше 48 годин і не пізніше 30 діб з моменту зборів, що не відбулися.
-140- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 9, частина 9. Речення 1. Текст "загальних зборів" замінити текстом "установчих зборів". Речення 2. Слово "моменту" замінити словом "дня".

Враховано
У разі відсутності кворуму ініціатор призначає нову дату, місце і час проведення установчих зборів. Новопризначені установчі збори можуть бути скликані не раніше 14 діб із дня зборів, що не відбулися.
56.
Оформлення і реєстрація всіх документів, що засвідчують створення об`єднання здійснюється безоплатно.
-141- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
В частині 10 статті 9 останнє речення після слова "безоплатно" доповнити словами "в органах місцевої влади по місцю знаходження об'єднання, як юридичної особи"

-142- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзац 10 статті 9 викласти в такій редакції:
Статут об'єднання власників підлягає державній реєстрації безкоштовно. Об'єднання вважається створеним з моменту реєстрації статуту.

-143- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Доповнити статтю 9 наступним абзацем: "Установчі збори приймають рішення про створення об`єднання і приймають його статут"

Враховано редакційно
Враховано редакційно
Враховано

Установчі збори приймають рішення про створення об`єднання і затверджують його статут.
Оформлення і реєстрація всіх документів, що засвідчують створення об`єднання, здійснюється безоплатно у порядку, встановленому законодавством. Об'єднання вважається створеним з моменту видачі свідоцтва про державну реєстрацію.
57.
Стаття 10. Зміст статуту та склад інших правовстановлюючих документів
-144- Н.д.Шаров І.Ф. (реєстр. карт. №399)
Ст.10 доповнити такими абзацами:
-назву і місцезнаходження об'єднання;
-цілі та предмет діяльності об'єднання;
-перелік майна, що перебуває у загальному користуванні;
-права та обов'язки членів об'єднання щодо цього майна і т.д.

-145- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 10. Викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Зміст статуту об'єднання власників житла та склад інших правовстановлюючих документів
У статті об'єднання власників житла має бути визначено:
керівні органи об'єднання, їх склад та повноваження, порядок утворення, діяльності та фінансування;
порядок скликання та проведення загальних зборів;
порядок прийняття членів об'єднання й виключення з нього;
права i обов'язки членів об'єднання;
відповідальність за порушення статуту та рішень загальних зборів;
порядок внесення змін i доповнень до статуту об'єднання;
порядок припинення діяльності об'єднання i вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією".

-146- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
Назву статті викласти у такій редакції: "Статут об'єднання"
У другій частині статті вилучити слова: "у відповідності до законодавства України".

-147- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Назву статті 10 замінити на наступну: "Зміст статуту об'єднання".

-148- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 10. Назву статті вкласти у редакції: "Вимоги до статуту об'єднання, товариства".

-149- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 11. Зміст Статуту житлового об`єднання власників.
У статуті об'єднання має бути визначено:
- найменування та місце знаходження;
-- керівні органи об'єднання, їх склад та повноваження;
- порядок створення, набуття спадкоємності та припинення діяльності;
- порядок фінансування та витрачення коштів;
- порядок скликання та проведення загальних зборів, засідань правління та товариських судів;
- порядок прийняття нових власників у об'єднання, виключення та виходу з нього;
- права і обов'язки власників Житлового об'єднання;
- відповідальність за порушення вимог Статуту та рішень загальних Зборів;
- порядок правового захисту ЖОВ, створення кредитної спілки, страхової та профсоюзної групи, ведення бухгалтерського обліку та звітності.

-150- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Статтю 10 доповнити такими вимогами до змісту статуту об'єднання:
- юридичний статус;
- мета та предмет діяльності;
- порядок прийняття рішень загальними зборами;
порядок ліквідації об'єднання
порядок користування спільним майном та розрахунок витрат на його утримання й експлуатацію".


Враховано
Враховано частково
Не враховано


Враховано редакційно


ВрахованоВраховано частково
Враховано частково
Стаття 7. Статут об'єднання

58.
У статуті об'єднання має бути визначено:
-151- Н.д. Франчук А.Р. (в/о. №10)
Ст.10 доповнити підпунктами:
назва об'єднання та юридична адреса;
мета та предмет діяльності об'єднання;
порядок і умови членів об'єднання та вибуття з нього;
порядок утримання і використання майна об'єднання, контролю за коштами, здійснення господарської діяльності;
порядок внесення змін і доповнень до статуту;
порядок припинення діяльності вирішення майнових питань, пов'язаних з його ліквідацією.
2. У статуті можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей створення і діяльності об'єднання і товариства.
3. Статут не повинен суперечити законодавству України.

-152- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
В статті 10 треба більш детально вкласти зміст Статуту об'єднання, як це має місце в останньому варіанті Житлового кодексу.

-153- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Зміст статті 10 викласти у наступній редакції: "Статут об'єднання повинен відповідати типовому статуту і містити такі відомості:
а) назва та місцезнаходження об'єднання;
б) цілі і предмет діяльності об'єднання;
в) перелік майна, яке перебуває у загальному користуванні;
г) права та обов'язки власників щодо майна житлового будинку,
яке перебуває у загальному користуванні;
д) розмір резервного фонду об'єднання та порядок його створення;
е) назви всіх органів об'єднання, їхні повноваження, періодичність зборів, порядок голосування та прийняття рішень на них, перелік питань, для вирішення яких потрібна одностайність або кваліфікована більшість голосів;
є) порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат;
ж) порядок прийняття та внесення змін до правил управління, утримання і використання майна, яке перебуває у загальному користуванні;
з) міра відповідальності користувачів майна, яке перебуває у загальному користуванні, за порушення положень статуту та вимог інших внутрішніх документів об'єднання;
и) порядок здійснення права доступу до квартир, житлових і нежитлових приміщень;
і) порядок реорганізації або ліквідації об'єднання;
ї) порядок та умови, згідно з якими об'єднання може придбавати квартири, житлові та інші приміщення у володіння, користування та розпорядження ними;
й) порядок та умови укладання угод і договорів між об'єднанням власників та кожним власником квартири, приміщення і майна, яке перебуває у загальному користуванні.
к) порядок реорганізації і ліквідації обўєднання.
Статут може включати інші положення, що не суперечать чинному законодавству та типовому статуту".

-154- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзац 1 статті 10 викласти в такій редакції:
Статут об'єднання власників повинен містити такі відомості:
а) назва та місце знаходження об'єднання;
б) цілі і предмет діяльності;
в) перелік майна, яке перебуває у загальному користуванні;
г) права та обов'язки власників щодо майна житлового будинку, яке перебуває у загальному користуванні;
д) розмір резервного фонду та порядок його створення;
е) назви всіх органів об'єднання, їхні повноваження, періодичність зборів, порядок голосування та прийняття рішень на них, перелік питань, для вирішення яких потрібна одностайність або кваліфікована більшість голосів;
є) порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат;
ж) порядок прийняття та внесення змін до правил управління, утримання, використання майна, яке перебуває у загальному користуванні;
з) міра відповідальності користувачів майна, яке перебуває у загальному користуванні, за порушення положень статуту та вимог інших внутрішніх документів об'єднання;
и) порядок реорганізації або ліквідації об'єднання;
і) порядок та умови укладення угод і договорів між об'єднанням власників та кожним власником квартири, приміщення і майна, яке перебуває у загальному користуванні.
Статут може включати і інші положення, що не суперечать чинному законодавству.

Враховано редакційно
Враховано частково

Враховано редакційно

Враховано редакційно
Статут об'єднання складається відповідно до Типового статуту, який затверджує центральний спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики. У статуті має бути визначено таке:
59.
керівні органи об'єднання, їх склад та повноваження, порядок утворення, діяльності та фінансування;
-155- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 10, частина 1. Пункт 1 викласти у редакції: "статутні органи об'єднання, їх повноваження та порядок формування"

Враховано редакційно
назва і місцезнаходження об'єднання;
мета створення, завдання та предмет діяльності об'єднання;
перелік майна, що перебуває у спільній сумісній власності (неподільного майна), права та обов'язки членів об'єднання щодо цього майна;
перелік майна, що перебуває у спільній частковій власності (загального майна), права та обов'язки членів об'єднання щодо цього майна;
статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування;
порядок скликання та проведення загальних зборів;
періодичність проведення зборів;
порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них;
перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
джерела фінансування, порядок використання майна та коштів об'єднання;
порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів об'єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат;
порядок та умови укладення договорів між об'єднанням співвласників та кожним власником квартири, приміщення;
60.
порядок скликання та проведення загальних зборів;
-156- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 10, частина 1. Пункт 2 виключити, як такий, що поглинається пунктом 1.

Не враховано

Редакційна правка
перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
61.
порядок прийняття членів об'єднання й виключення з нього;
-157- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 10, частина 1, пункт 3. Слово "членів" замінити словами "у члени"

Враховано
порядок прийняття у члени об'єднання та виключення з нього;
62.
права і обов'язки членів об'єднання;


права і обов'язки членів об'єднання;
63.
відповідальність за порушення статуту та рішень загальних зборів.
-158- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 10, частина 1, пункт 5. Текст "загальних зборів" замінити текстом "статутних органів об'єднання"

Враховано
відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
порядок внесення змін до статуту;
підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим.


-159- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 10. Частину 10 наприкінці доповнити такими пунктами: "порядок внесення змін до статуту;
підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) об'єднання;
статут може містити також інші положення, що є важливими для діяльності об'єднання"

Враховано
Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності об'єднання.
Стаття 8. Статут асоціації

64.
Статут товариства визначає у відповідності до законодавства України:
-160- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 10, частина 2. Перший абзац викласти у редакції: "Статут товариства має визначити:"

Не враховано
До складу асоціації можуть входити об'єднання та власники садиб, що використовують спільно внутрішньоквартальні інженерні мережі (споруди).
Статут асоціації визначає відповідно до законодавства України:
65.
представництво від об'єднань;


назву, місцезнаходження асоціації;
представництво від об'єднань;
66.
повноваження представників;


права і обов'язки членів асоціації;
67.
керівні органи товариства, їх склад та повноваження, порядок утворення, діяльності та фінансування;
-161- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 10, частина 2. Пункт 3 вкласти у редакції: "статутні органи товариства, їх повноваження та порядок формування".

-162- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Частину 2 статті 10 вилучити.

Враховано
Не враховано


статутні органи асоціації, їх склад та повноваження, порядок утворення, діяльності та фінансування;
68.
права і обов'язки членів товариства.

-163- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 10. Частину 2 наприкінці доповнити такими пунктами: "порядок внесення змін до статуту;
підстави та порядок ліквідації товариства;
Статут може містити інші положення, що є важливими для діяльності товариства"

Враховано редакційно
порядок внесення змін до статуту;
підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) асоціації і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим.
Статут може містити інші положення, що є важливими для діяльності асоціації.


-164- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
Статтю 10 слід доповнити новими частинами такого змісту: "Об'єднання співвласників є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку.
Об'єднання співвласників - це господарська організація, яка забезпечує утримання будинку (будинків) і прибудинкової території, веде свою діяльність відповідно до мети і предмета, передбачених статутом об'єднання і звільняється від оподаткування прибутків.
Прибутки, одержані від господарської діяльності, можуть використовуватися лише на цілі, передбачені статутом об'єднання і не підлягають розподілу між членами об'єднання".
В проекті також необхідно вказати підстави виключення із об'єднання і порядок обрання контрольного органу (ревізійної комісії).
Враховано частково у відповідних статтях

69.
Стаття 11. Членство в об`єднанні
-165- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 12. Членство в об`єднанні.
Членом Житлового об`єднання власників може бути фізична та/або юридична особа, яка є власником квартири (квартир), приміщень, іншого нерухомого майна в кондомініумі.
Членство в об'єднанні є добровільним і може набуватись одночасно з його утворенням шляхом підписання Установчої угоди (договору) або за письмовою заявою в будь-який час його існування.
Особа, яка набула законне право власності на квартиру, приміщення тощо, і бажає стати членом ЖОВ, ознайомлюється із Статутом Житлового об`єднання власників, ознайомлюється з іншими документами, що регулюють умови спільного проживання, збереження та використання загальної власності об'єднання, прийнятими у встановленому Законом порядку, надає копії документів про право власності та прописки і бере на себе письмове зобов`язання щодо виконання вимог Статуту і рішень загальних зборів ЖОВ.
Членство в об'єднанні затверджується рішенням загальних зборів за поданою письмовою заявою власника квартири чи іншої нерухомості. Власник, за прийняття якого проголосувало менше половини присутніх на повноправних загальних зборах, вважається не прийнятим членом об'єднання. Повторне подання заяви можливе не раніше ніж через 6 місяців з дня винесення рішення загальних зборів про не прийняття у члени ЖОВ.
Членство в об'єднанні припиняється: за рішенням загальних Зборів на підставі поданої письмової заяви власника квартири; за рішенням загальних зборів при виключені із членів об`єднання; за рішенням суду у передбачених чинним законодавством України випадках..
Власники не житлових та інших не відокремлюющихся приміщень, розташованих в межах одного житлового комплексу, (як виняток) зобов`язані бути членом ЖОВ. В інших випадках - зобов`язані укладати з ним угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.

Враховано частковоСтаття 9. Членство в об`єднанні
70.
Членом об`єднання може бути фізична та (або) юридична особа, яка є власником квартири (квартир).
-166- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 11, частина 1. Текст "та (або)" змінити текстом "чи"

-167- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзаци 1 та 2 статті 11 викласти в наступній редакції: "Членом об`єднання може бути особа, яка є власником квартири (квартир) або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку.
Членство в об'єднанні може набуватись одночасно з його утворенням при проведенні установчих зборів, а також індивідуально на основі письмової заяви в будь-який момент його існування обўєднання".

-168- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзац 1 статті 11 викласти у такій редакції:
Членом об'єднання може бути власник будинку, громадяни - власники квартир, житлових приміщень, а також власники нежитлових приміщень будинку.

ВрахованоВрахованоВраховано редакційно

Членом об`єднання може бути фізична чи юридична особа, яка є власником квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у багатоквартирному будинку.
71.
Членство в об'єднанні може набуватись одночасно з його утворенням при проведенні установчих зборів, а також індивідуально на основі письмової заяви в будь-який момент його існування.
-169- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Абзац 2 статті 11 викласти в такій редакції: "Членство в об'єднанні співвласників будинку невід'ємне від права власності на житлове або нежитлове приміщення в ньому і підтверджується правовстановлювальним документом на право власності на це приміщення в даному будинку."

Не враховано
Суперечить ст. 36 (ч.4) Конституції України та загальному спрямуванню цього Закону.

Членство в об'єднанні є добровільним і може набуватися одночасно з створенням об'єднання при проведенні установчих зборів, а також індивідуально на основі письмової заяви в будь-який момент його існування.
72.
Фізична або юридична особа до набуття права власності на квартиру ознайомлюється із статутом об`єднання та іншими документами, що регулюють умови проживання та використання власності в об'єднанні, прийнятими у встановленому порядку і бере письмове зобов`язання щодо виконання його положень і рішень загальних зборів.
-170- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 11. Частини 3,4,5 виключити, як такі, що є предметом не цього Закону, а статуту.

-171- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 3 ст.11 вилучити.

-172- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
абзац 3 статті 11 вилучити;

Враховано частковоВрахованоВраховано73.
Членство в об'єднанні розпочинається у відповідності з поданою письмовою заявою власника квартири і повинне бути підтверджене шляхом голосування на найближчих загальних зборах. Власник, за прийняття якого проголосувало менше половини присутніх на загальних зборах вважається не прийнятим у об'єднання і його письмова заява втрачає силу. Повторне подання заяви можливе не раніше ніж через 6 місяців з дня загальних зборів, на яких не було проголосовано про прийняття нового члена.
-173- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
Стаття 11. Четверту частину статті викласти у такій редакції:
" Членство в об'єднанні розпочинається у відповідності з поданою письмовою заявою власника квартири. В разі зміни власника, новий власник квартири може стати членом об'єднання згідно поданої заяви або укласти угоду з об'єднанням на оплату витрат по утриманню і обслуговуванню спільного майна. "

-174- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
В абзаці 4 ст.11 слова після слова "власника" вилучити.

-175- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзац 4 статті 11 виключити.

-176- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
в абзаці 4 статті 11 слова "втрачає силу" замінити на "визнається недійсною".

Враховано частковоВрахованоНе врахованоТекст вилучено


Членство в об'єднанні розпочинається на підставі поданої письмової заяви власника за згодою об'єднання. Порядок прийняття до об'єднання визначається статутом.
74.
Членство в об'єднанні припиняється у відповідності з поданою письмовою заявою власника квартири або іншим шляхом у відповідності до законодавства України.

Редакційна правка
Членство в об'єднанні припиняється на підставі поданої письмової заяви власника приміщення або з інших підстав відповідно до статуту об'єднання.
75.
Власники інших приміщень, що розташовані в межах одного житлового комплексу можуть укладати з об'єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.
-177- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 11. Частину 6 після тексту "Власники" доповнити текстом "квартир,", а після тексту "житлового комплексу" - доповнити текстом ", які не є членами об'єднання"

-178- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 6 статті 11 вилучити.


Враховано частково


Не враховано


Власники приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами об'єднання, можуть укладати з об'єднанням угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах.
76.
Стаття 12. Органи управління об`єднання і товариства
-179- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 12.
Викласти назву статті у такій редакції:
"Стаття 12. Органи управління об'єднання власників житла".
Останній абзац виключити.

-180- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
В статті 12 слід визначити повноваження правління об'єднання, хто, в якій кількості і на якій підставі обирається до нього. Слід також вказати періодичність проведення загальних зборів.

-181- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 13. Керівні органи Житлового об`єднання власників.
До керівних органів Житлового об`єднання власників відносяться:
- Загальні Збори його членів;
- засідання Правління об`єднання;
- голова Правління, що діє між черговими засіданнями Правління;
- та, за дорученням, керуючий майном ЖОВ.
Вищим органом управління Житлового об`єднання власників є Загальні Збори його членів.
Загальні збори скликаються і проводяться відповідно із Статутом Житлового об`єднання власників.
Окремий власник, чи група власників - членів ЖОВ - можуть обрати свого представника(ів) - уповноважену особу - для участі від свого імені у загальних Зборах та надають йому(їм) відповідні повноваження у формі доручення (довіреності). У цьому випадку можуть (при потрібності) скликатись збори таких представників. Статутом ЖОВ визначається перелік питань, які можуть вирішуватись зборами представників.
Загальні збори повноправні за умови присутності на них більше половини загальної кількості членів (чи їх уповноважених представників) об`єднання. Рішення зборів приймається, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості членів об`єднання і оформляється протоколом визначеної форми.
Кожний власник - член об`єднання - на загальних зборах має один голос незалежно від площі або кількості житлових чи інших приміщень в кондомініумі , що є його власністю, або від кількості членів сім`ї тощо.
Рішення на загальних Зборах приймається шляхом відкритого голосування, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх, маючих право голосу, власників (їх представників) і оформляється протоколом.
Рішення загальних Зборів, є обов'язковим для всіх членів Житлового об`єднання, в тому числі для тих, які не прийняли участі в голосуванні або голосували проти. Рішення доводиться до відому усіх його членів.
Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.
Для здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів та цільовим їх використанням, загальні Збори обирають ревізійну Комісію, повноваження якої визначаються Статутом Житлового об`єднання власників. В інших випадках може бути задіяним аудит.
Загальні Збори обирають членів Правління, яке із свого складу обирає Голову Правління. Повноваження Правління, порядок проведення Засідань Правління, повноваження Голови Правління визначаються Статутом Житлового об`єднання власників.
Керуючий кондомініумом (юридична або фізична особа) обирається загальними Зборами і забезпечує ведення всієї діяльності об`єднання, оформлення та зберігання всієї технічної, облікової та іншої документації ЖОВ, підзвітний загальним Зборам, а у період між Зборами - Правлінню ЖОВ.
Бухгалтер - переважно з числа мешканців будинку - забезпечує повний бухгалтерський облік діяльності ЖОВ, демографічний, паспортний облік та орендні взаємини.
Представництво місцевої влади всеціло зацікавлене щодо створення, функціонування об`єднань, товариств і т. ін.- координує дії, веде облік, сприяє виконанню статутних обов`язків, надає всебічну допомогу.

-182- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Статтю 12 викласти таким чином:
Стаття 12. Органи управління об`єднання.
Органами управління об`єднання можуть бути загальні збори його членів, збори представників, правління об`єднання та голова правління, уповноважена особа. Органи управління об'єднання та їх діяльність визначаються Статутом об'єднання.
Вищим органом управління об`єднання є загальні збори.
Загальні збори скликаються і проводяться згідно вимог Статуту об`єднання та статті 10 цього закону.
У цьому випадку, для оперативного вирішення нагальних питань, можуть скликатись збори представників. На цих зборах представники голосують від імені групи членів об`єднання (товариства). Статутом визначається перелік питань, які можуть вирішуватись зборами представників.
Кожен член об`єднання на загальних зборах має один голос.
Рішення загальних зборів, прийняте в установленому порядку, є обов'язковим для всіх членів об`єднання, в тому числі для тих, які незалежно від причин не прийняли участі в голосуванні або голосували проти.
Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.
За рішенням загальних зборів для контролю за фінансовою діяльністю може бути обрана ревізійна комісія. Положення про неї та її повноваження визначаються установчими документами.

Не враховано
Пропозизія не узгоджується з попереднім текстомНе враховано
Ці питання визначаються статутом
Враховано частково


Враховано редакційно


Стаття 10. Статутні органи об`єднання
77.
Органами управління об`єднання є загальні збори його членів та правління об`єднання.
-183- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 1 ст.12 після слова "правління" доповнити словами "і ревізійна комісія" і далі за текстом.

Враховано
Органами управління об`єднання є загальні збори його членів, правління, ревізійна комісія об`єднання.
78.
Вищим органом управління об`єднання є загальні збори.
-184- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 2 ст. 12 викласти в наступній редакції: "Вищим органом управління об`єднання є загальні збори. Загальні збори скликаються і проводяться згідно вимог статуту об`єднання".

Враховано
Вищим органом управління об`єднання є загальні збори.
79.
Загальні збори скликаються і проводяться згідно вимог Статуту об`єднання.


Загальні збори скликаються і проводяться згідно з вимогами статуту об`єднання.
80.
За рішенням загальних зборів можливе обрання представників від групи власників.
-185- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 12. Частини 4,5,6 - включити

Не враховано

81.
У цьому випадку, для оперативного вирішення нагальних питань, можуть скликатись збори представників. На цих зборах представники голосують від імені групи членів об`єднання (товариства). Уставом визначається перелік питань, які можуть вирішуватись зборами представників.82.
Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів об`єднання (товариства).
-186- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 6 статті 12 вилучити слово "товариства".
Враховано
Загальні збори правомочні, якщо на них присутні більше половини членів об`єднання.
83.
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості членів об`єднання і оформляється протоколом.
-187- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 7 ст. 12 замінити слова "членів обўєднання" на слова "присутніх на зборах".

Текст вилучено
Врегульовано статтею 10 цього Закону

84.
Кожний член об`єднання на загальних зборах має один голос.
-188- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 8 ст. 12 викласти у наступній редакції: "Кожний член об`єднання на загальних зборах має кількість голосів, що прямо пропорційна його частці власності у будинку обўєднання".

-189- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 8 статті 12 викласти в редакції:
Кожен член об'єднання на загальних зборах має один голос від кожної квартири.


Текст вилучено
Врегульовано статтею 7 цього Закону
Текст вилучено


85.
Рішення загальних зборів, прийняте в установленому вище порядку, є обов'язковим для всіх членів об`єднання, в тому числі для тих, які незалежно від причин не прийняли участі в голосуванні або голосували проти.
-190- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 12, частина 10. Виключити текст ", прийняте в установленому вище порядку,"

Редакційні правки
Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх членів об`єднання.
Рішення загальних зборів оприлюднюється. В передбачених статутом або рішенням загальних зборів випадках воно може бути надане членам об'єднання під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом).

86.
Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

Редакційна правка
Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.
87.
За рішенням загальних зборів для контролю за фінансовою діяльністю може бути обрана ревізійна комісія. Положення про неї та її повноваження визначаються установчими документами.
-191- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 12, частина 12. Текст "фінансовою діяльністю може бути обрана" замінити текстом "господарською діяльністю обирається".

-192- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 11 ст. 12 викласти у наступній редакції: "На загальних зборах обирається ревізійна комісія для контролю за фінансовою діяльністю обўєднання. Повноваження ревізійної комісії визначаються статутом обўєднання і рішеннями загальних зборів".


Не враховано
Враховано редакційно

Редакційна правка


На загальних зборах обирається ревізійна комісія для контролю за фінансовою діяльністю обўєднання. Положення про неї та її повноваження визначаються законодавством і статутом.
За рішенням загальних зборів можуть бути обрані представники від групи власників, яким надаються повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників. Статутом визначається порядок скликання та голосування, перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників.
Збори представників не можуть вирішувати питання, які стосуються майнових прав членів об'єднання, погіршують умови використання майна або умови проживання.
88.
Органом управління товариства є збори представників об'єднань. Збори скликаються і проводяться згідно вимог Статуту товариства.
-193- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 11 статті 12 викласти в редакції:
За рішенням загальних зборів для контролю за фінансовою діяльністю обирається ревізійна комісія. Положення про неї та її повноваження визначаються установчими документами.
-194- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 12. Частину 13 включити, це - питання статуту

-195- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 12 ст. 12 викласти у наступній редакції: "За рішенням загальних зборів органи управління об'єднання можуть бути наділені іншими повноваженнями у відповідності до законодавства України та статуту об'єднання".

Враховано редакційно

ВрахованоТекст вилученоДля керівництва поточною діяльністю об'єднання обирається правління. Правління має право приймати рішення з питань діяльності об'єднання, визначених статутом.
Правління є виконавчим органом об'єднання і підзвітне загальним зборам.
Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об'єднання на загальних зборах обирається з числа членів об'єднання ревізійна комісія (ревізор) або приймається рішення про залучення аудитора.-196- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Додати статті такого змісту:
Стаття __. Управління будинком.
Для забезпечення експлуатації будинку, користування квартирами, нежитловими приміщеннями і спільним майном їх власники мають право самостійно обирати спосіб управління нерухомим майном відповідно до цього закону та чинного законодавства України.
Управління будинком може здійснюватись шляхом:
безпосереднього управління власниками житлових та нежитлових приміщень при кількості власників не більше двох (незалежно від кількості приміщень);
передачі власниками житлових та нежитлових приміщень функцій по управлінню будинком уповноваженій органом держави чи органом місцевого самоврядування службі - замовнику житлово-комунальних послуг;
утворення власниками житлових та нежитлових приміщень у будинку об'єднання співвласників будинку для самостійного управління ним або для наступної передачі по договору частини або всіх функцій по управлінню фізичній особі, приватному підприємству або уповноваженій організації будь-якої форми власності (керуючому);
утворення за рішенням загальних зборів компактно розміщених об'єднань асоціації об'єднань, якій можуть бути делеговані певні повноваження і функції об'єднань щодо управління спільним майном цих об'єднань, належними до них будівлями, спорудами і прибудинковими територіями.
Спосіб управління будинком може бути змінений в будь-який час за рішенням власників.
Якщо власники будинку протягом шести місяців не обрали способу управління будинком, в якому 100 відсотків площі приміщень знаходиться у приватній власності, то така бездіяльність тягне за собою накладення штрафу на кожного власника житлового та нежитлового приміщення - фізичних, юридичних осіб, а також на посадових осіб, що уповноважені представляти інтереси власника в кондомініумі.

Враховано редакційно
Стаття 11. Утримання житлового комплексу на балансі
Управління житловим комплексом забезпечує балансоутримувач.
Балансоутримувачем є юридична або фізична особа, у власності якої знаходиться більше п'ятдесяти відсотків балансової вартості основних фондів житлового комплексу. Оцінка вартості основних фондів здійснюється за методикою, затвердженою Фондом державного майна.
Якщо об'єднання власників після набуття статусу юридичної особи об'єднує власників більше п'ятдесяти відсотків основних фондів, воно може:
прийняти на власний баланс весь житловий комплекс;
за договором з попереднім власником залишити його балансоутримувачем всього житлового комплексу або його частини;
укласти договір з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення цієї діяльності, про передачу їй на баланс всього житлового комплексу або його частини.
Рішення про прийняття на баланс основних фондів приймається відповідно до цього Закону, законодавства та статуту об'єднання.
У разі якщо у новозбудованому будинку власники квартир, приміщень протягом двох місяців після підписання акта прийомки будинку не створюють об'єднання власників і не приймають на баланс основні фонди, місцева рада може своїм рішенням призначити балансоутримувача.
Призначений балансоутримувач здійснює свої повноваження по забезпеченню управління будинком до прийняття будинку на баланс об'єднанням власників. Витрати на здійснення цих функцій управління розподіляються між власниками пропорційно площі приміщень, що знаходяться у їхній власності.
Передача майна з балансу на баланс відбувається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України .
Передача на баланс майна (в тому числі земельної ділянки), яке входить до складу житлового комплексу, але не належить об'єднанню не тягне за собою виникнення права власності на нього.
Частина багатоквартирного будинку може бути виділена в окремий житловий комплекс при умові, що надбудова, реконструкція або знос цієї частини не порушить цілісності чи можливості використання за призначенням інших частин будівлі, що не входять до складу цього комплексу.
Спори щодо прийняття та передачі на баланс майна вирішуються у судовому порядку.-197- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Стаття __. Організація управління будинком.
Власники житлових та нежитлових приміщень на добровільній основі вправі вибрати один із способів управління нерухомим майном, передбачених цим законом.
Вибір способу управління будинком здійснюється на загальних зборах власників житлових та нежитлових приміщень. Загальні збори власників житлових та нежитлових приміщень з цього приводу може бути зібрано з ініціативи будь-якої кількості власників приміщень, забудовників, підприємства, установи, організації, в господарському віданні чи оперативному управлінні яких знаходиться майно, органів місцевого самоуправління або іншої зацікавленої особи.
У випадку прийняття власниками рішення про передачу функцій по управлінню будинком управляючому, чи підприємству, що здійснює обслуговування житлового фонду на території мікрорайону, в якому розміщений житловий будинок, чи службі замовника, така передача відбувається по договору, що укладається в обов'язковому порядку у відповідності з цивільним законодавством.
У новозбудованих будинках за кошти фізичних чи (та) юридичних осіб (забудовників), а також у випадку припинення діяльності житлово-будівельних кооперативів обов'язково створюються об'єднання співвласників будинку відповідно до норм цього закону.

-198- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Стаття __. Обслуговування і експлуатація нерухомого майна в кондомініумі.
Для реалізації завдання збереження нерухомого майна в будинку, безпеки і комфортності проживання або перебування в ньому громадян обслуговування і експлуатація нерухомості в кондомініумі повинні здійснюватись суб'єктами господарювання, що мають дозвіл (ліцензію) на здійснення ремонтно-експлуатаційних чи будівельних робіт у випадку, якщо чинне законодавство вимагає наявність такого дозволу (ліцензії).
Ремонтно-експлуатаційне обслуговування будинку може здійснюватися безпосередньо членами об'єднання, які мають певні професійні навички та необхідну кваліфікацію. Об'єднання в такому випадку повинне мати дозвіл (ліцензію) на відповідні види діяльності, якщо законодавством України така діяльність віднесена до переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Враховано редакційно
Враховано редакційно


Стаття 12. Управління житловим комплексом
Управління житловим комплексом здійснює управитель шляхом:
належної експлуатації житлового комплексу та забезпечення відповідних умов користування власним, неподільним та загальним майном власників;
накопичення необхідних коштів на проведення поточних та капітальних ремонтів відповідно до законодавства;
отримання відшкодування від винної особи за збитки майну, яке знаходиться у нього на балансі, або своєчасного звернення до суду щодо відшкодування збитків у примусовому порядку.
У разі якщо балансоутримувачем є об'єднання власників, рішення про форму управління приймається на загальних зборах кваліфікованою більшістю голосів.
У цьому випадку управління житловим комплексом об'єднання може здійснювати у формі:
управління власниками приміщень власним, неподільним та загальним майном через статутні органи об'єднання;
передачі всіх або частини функцій по управлінню житловим комплексом юридичній особі за договором;
делегування визначених статутом повноважень по управлінню житловим комплексом асоціації.
Форма управління житловим комплексом може бути змінена в будь-який час у встановленому цим Законом порядку.
Стаття 13. Відносини власників приміщень і управителя
Відносини власників приміщень і управителя регулюються договором між ними, який укладається на основі Типового договору, форму якого затверджує центральний спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань містобудування та житлової політики.
У разі передачі частини функцій по управлінню житловим комплексом юридичній особі, між власником приміщення і цією юридичною особою укладається окремий договір.
Істотними умовами договору є:
найменування сторін;
предмет договору;
права сторін щодо здійснення управління житловим комплексом;
обов'язки сторін щодо надання послуг по управлінню житловим комплексом та оплатою цих послуг;
вичерпний перелік послуг;
вартість кожної послуги та загальна вартість щомісячного платежу;
порядок контролю та звіту сторін;
наслідки невиконання умов договору;
перелік форс-мажорних обставин;
строк дії договору, умови продовження та припинення дії договору, дата укладання договору.
Спори щодо змісту конкретного договору вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.
Укладання договору між власником окремого приміщення у житловому комплексі та управителем є обов'язковим і не залежить від членства в об'єднанні, за винятком випадку, коли власник і управитель є однією особою.
У разі відмови власника приміщення укладати договір або сплачувати обов'язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної частки загального майна об'єднання має право звернення до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку.
Право на звернення до суду виникає у об'єднання через шістдесят днів з дня припинення платежів або відмови в укладенні договору.

89.
Стаття 13. Права власника -члена об'єднання
-199- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 14. Права власника - члена Житлового об'єднання власників.
Члени Житлового об`єднання власників володіють, користуються і розпоряджаються об`єктами кондомініуму відповідно до цього Закону, інших актів чинного законодавства України та Статуту ЖОВ.
член Житлового об'єднання власників має право:
- брати участь в управлінні справами об'єднання в порядку, визначеному Установчими документами ЖОВ;
- обирати та бути обраними у створювані органи контролю чи управління;
- знайомитись з протоколами загальних Зборів, робити з них виписки;
- одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність ЖОВ (баланси, звіти об'єднання щодо його діяльності, рахунки тощо - для ознайомлення);
- вийти в установленому порядку із Житлового об`єднання власників.
Особливості здійснення прав власників визначаються Статутом об'єднання та чинним законодавством України. Цим Статутом можуть бути передбачені інші права членів ЖОВ.
Здійснення прав одного власника повинно проводитись без порушення прав інших власників.
Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою сторін або в установленому чинним законодавством України порядку.

Враховано редакційно


Стаття 14. Права власника - члена об'єднання
90.
Власники володіють, користуються і розпоряджаються приміщеннями у житловому комплексі відповідно до цього закону та загальних норм цивільного і житлового законодавства.
-200- Н.д.Губський Б.В (реєстр. картка №443) )
Абзац 1 статті 13 викласти таким чином: "Власники-члени об'єднання володіють, користуються і розпоряджаються приміщеннями у житловому комплексі відповідно до загальних норм цивільного і житлового законодавства та норм цього закону".

-201- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 1 статті 13 викласти в редакції:
Власники квартир, члени об'єднання володіють,. користуються і розпоряджаються приміщеннями у житловому комплексі відповідно до цього закону та загальних норм цивільного і житлового законодавства.

ВрахованоНе враховано
Попереднім текстом визначено, що членами об'єднання є також власники нежитлових приміщень.
Власники - члени об'єднання володіють, користуються і розпоряджаються приміщеннями у житловому комплексі відповідно до загальних норм цивільного і житлового законодавства та цього Закону.
91.
Власник - член об'єднання має право:
-202- Н.д.Губський Б.В (реєстр. картка №443) )
До прав власника - члена об'єднання необхідно додати право переважної купівлі квартири в об'єднанні при продажі ї іншим членом та право вимагати проведення ремонту житлового комплексу.

Не враховано
Така норма обмежить права продавця власності у виборі покупця і погіршить умови продажу.

Власник - член об'єднання має право:
92.
брати участь в управлінні справами об'єднання в порядку, визначеному в установчих документах;
-203- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 3 ст. 13 викласти у наступній редакції: "брати участь в управлінні об'єднанням в порядку, визначеному цим законом і статутом обўєднання;"


Враховано

Редакційна правка
брати участь в управлінні об'єднанням в порядку, визначеному цим Законом і статутом обўєднання;
обирати та бути обраним до складу статутних органів об'єднання;
знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;
одержувати у встановленому порядку інформацію про діяльність об'єднання;
вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання членами об'єднання правил добросусідства;
93.
вийти в установленому порядку з об'єднання;
-204- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 13, частина 2. Пункт 2 після тексту "в установленому" доповнити текстом "статутом"Враховано
вийти в установленому статутом порядку з об'єднання;
94.
одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність товариства. На вимогу члена об'єднання воно зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти об'єднання про його діяльність, протоколи зборів.
-205- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 13, частина 2, пункт 3. Перше речення після тексту "в установленому" доповнити текстом "цим Законом та статутом"

-206- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 5 слова "річні баланси, звіти об'єднання про його діяльність" замінити на слова "всі свої фінансові звіти"


Враховано частково
Враховано

одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.
На вимогу члена об'єднання воно зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.
95.
Особливості здійснення прав власників визначаються статутом об'єднання у відповідності до законодавства України.
-207- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 13, частина 3. Слово "Особливості" замінити словом "Порядок", слово "визначаються" замінити словом "визначається", текст "у відповідності до законодавства України" виключити.

Враховано частково
Порядок здійснення прав власників визначається законодавством та статутом об'єднання.
96.
Здійснення прав власника не може здійснюватись з порушенням прав інших власників.


Здійснення прав власника не може порушувати права інших власників.
97.
Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.


Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.
98.
Стаття 14. Обов'язки власника -члена об'єднання
-208- Н.д.Губський Б.В (реєстр. картка №443) ) До обов'язків власника - члена об'єднання (стаття 14 Проекту) додати "використання жилого приміщення відповідно до його призначення, дотримуватися правил користування жилими приміщеннями, економічно витрачати воду, газ, електричну і теплову енергію".

-209- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 15. Обов'язки члена Житлового об`єднання власників.
Член Житлового об'єднання власників зобов'язаний:
- виконувати вимоги Статуту Житлового об`єднання власників;
- вчасно виконувати рішення загальних зборів та керівних органів ЖОВ;
- своєчасно і в повному обсязі сплачувати вартість використаних комунальних та інших послуг;
- вчасно виконувати свої майнові та інші зобов'язання перед Житловим об`єднанням власників;
- здійснювати внески в порядку і розмірах, затверджених установчими документами об`єднання;
- не допускати самому та попереджувати інших щодо псування загальної власності об'єднання, особливо несучих конструкцій будинку(споруди), невідкладно інформувати керівні органи об'єднання, державні запобіжні установи щодо загорань, викиду газу, вибухову, хімічну, радіаційну небезпеку, прориву водопроводу, пошкодження та вихід з ладу обладнання тощо;
- додержуватись протипожежних, санітарних норм, підтримувати належний порядок у власних приміщеннях, в місцях загального користування; дотримуватись тиші в нічний (з 23 до 7 години) час, а також вдень з 7 до 23 години - в межах визначених законодавством санітарних норм;
- не допускати вигулу тварин у місцях загальної власності, особливо без намордників.
- своєчасно повідомляти правління об`єднання про тимчасове або постійне вибуття чи поселення родичів, друзів, інших осіб;
- дозволяти службам ЖОВ доступ для перевірки стану сантехнічних, газових, водопостачальних та інших систем життєзабезпечення будинку.
Власник житлових чи нежитлових приміщень зобов'язаний забезпечити дотриманням встановлених нормативних і технічних вимог використання, утримання, ремонту, перебудови і модернізації приміщень або їх частин без нанесення шкоди майну і порушення охороняємих законом прав і інтересів інших членів ЖОВ.
При нанесені збитків власником житлових чи нежитлових приміщень особисто або особами, які проживають спільно з ним, а також будь-якою іншою особою, що займає приміщення у відповідності з договором оренди або на підставі якого-небудь іншого права, що надане йому власником житла, власник зобов'язаний за свій рахунок невідкладно відшкодувати збитки в повному обсязі, у грошовій або іншій формі.
Статутом об'єднання у відповідності до законодавства України можуть бути встановлені і інші обов'язки власників - членів об'єднання, що не суперечать чинному законодавству України.

Враховано редакційноВраховано редакційно

Стаття 15. Обов'язки власника - члена об'єднання
99.
Власник - член об'єднання зобов'язаний:
-210- Н.д.Шаров І.Ф. (реєстр. карт. №399)
Частину 1 ст.14 доповнити абзацом такого змісту: забезпечувати схоронність житлових приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту, додержувати правил утримання житлового будинкку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки.

-211- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Додати до частини 1 статті 14 пункти:
"додержуватись протипожежних, санітарних норм, підтримувати належний порядок у власних приміщеннях, в місцях загального користування;
забезпечувати дотримання встановлених нормативних і технічних вимог використання, утримання, ремонту, перебудови і модернізації приміщень або їх частин без нанесення шкоди майну і порушення законних прав та інтересів інших співвласників;
невідкладно інформувати державні запобіжні установи та керівні органи об'єднання щодо загорань, викидів газу, вибухову, хімічну, радіаційну небезпеку, прориву водопроводу тощо;
брати участь у спільних витратах на утримання та експлуатацію спільного майна або не користуватись таким майном;
відшкодовувати за свій рахунок у повному обсязі збитки, нанесені ним особисто або особами, які спільно з ним проживають, а також будь-якою іншою особою, що займає приміщення у відповідності до договору оренди або на підставі якого-небудь іншого права, що надане йому власником."

Враховано редакційно

Враховано редакційноВласник - член об'єднання зобов'язаний:
100.
додержувати установчих документів об'єднання і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління об'єднання;
-212- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 14, частина 1, пункт 1. Текст "додержувати" замінити текстом "додержуватись вимог", а після тексту "зборів та інших" додати текст "статутних"

-213- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 2 ст. 14 слова "установчих документів" замінити на слова "положень статуту".

Враховано частково

Враховано редакційно


виконувати вимоги статуту об'єднання;
виконувати рішення статутних органів, прийнятих у межах їхніх повноважень;
використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;
забезпечувати схоронність приміщень, брати участь у проведенні їх ремонту;
забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;
додержуватися вимог правил утримання жилого будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;
своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;
відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки, заподіяні майну інших власників особисто або іншою особою, що займає чи використовує приміщення на законних підставах або з відома власника;

101.
виконувати свої зобов'язання перед об'єднанням, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами;
-214- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
Стаття 14
Третю частину викласти у такій редакції:
"виконувати свої зобов'язання перед об'єднанням. Вчасно вносити платежі у розмірі і порядку, передбаченими установчими документами".

-215- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 14, частина 1, пункт 2. Слова "свої зобов'язання" замінити текстом "передбачені установчими документами обов'язки"

-216- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 3 ст. 14 викласти у наступній редакції: "виконувати свої зобов'язання перед об'єднанням відповідно до статуту".


Враховано


Враховано

Враховано редакційновиконувати передбачені статутними документами обов'язки перед об'єднанням;

102.
попереджувати псування загальної та спільної власності об'єднання, інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу обладнання;


попереджувати псування неподільного та загального майна, інформувати органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;
103.
додержувати чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 23 до 7 години), а також з 7 до 23 в межах санітарних норм.
-217- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 14, частина 1. Пункт 4 виключити

-218- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзац 4 статті 14 викласти в такій редакції:
додержуватися санітарних норм, установлених для данного міста, села, селища.
Не враховано


Враховано редакційно


додержувати чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний час (з 23 до 7 години).
104.
Статутом об'єднання у відповідності до законодавства України можуть бути встановлені і інші обов'язки власників - членів об'єднання, що не суперечать законодавству України.
-219- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 14, частина 2. Включити текст "у відповідності до законодавства України", а також - текст ", що не суперечать законодавству України"

Враховано частково
Статутом об'єднання можуть бути встановлені і інші обов'язки власників - членів об'єднання відповідно до законодавства України.
105.
Стаття 15. Загальні права об'єднання
-220- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 16. Загальні права Житлового об'єднання власників.
Житлове об'єднання власників має право:
1. - створювати власні органи управління, товариства, кредитні спілки, товариський суд тощо);
- укладати договори, угоди на виконання робіт та послуг для ЖОВ;
- збирати передбачені Статутом ЖОВ кошти;
- визначати порядок обслуговування і ремонту об`єктів кондомініуму загального користування;
- визначати кошторис ЖОВ;
- створювати фонди споживання ЖОВ;
- встановлювати розміри і порядок внесення платежів, внесків членів об'єднання і відрахувань до резервного, ремонтного тощо фондів;
- брати на баланс надбане у законний спосіб спільне майно об'єднання (власність померлих при відсутності спадкоємців, побудованих, дарованих, куплених тощо);
- представляти законні інтереси своїх членів - власників житлових та нежитлових приміщень і іншого майна ЖОВ - в органах державної влади і управлінь місцевого самоврядування, а також в судах;
- використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб керівних органів об`єднання та/або потреб своїх членів ЖОВ.
2. З метою забезпечення виконання членами ЖОВ своїх обов`язків, це об`єднання має такі права:
- робити своїм членам зауваження або попередження та вимагати негайного усунення порушень вимог Статуту ЖОВ, рішень керівних органів об`єднання, санітарних, протипожежних тощо органів.
- вимагати від своїх членів відшкодування шкоди, завданої об`єктам кондомініуму загального користування з вини члена ЖОВ або його сім`ї;
- звертатись до суду із позовом про стягнення з винних осіб відповідного відшкодування шкоди, завданої об`єктам кондомініуму загального користування, а також про стягнення в примусовому порядку сум заборгованості, нарахованих згідно Статуту ЖОВ платежів, внесків тощо, на які термін позовної давності (як виняток) не поширюється.
За рішенням загальних зборів ЖОВ керівні органи об'єднання можуть бути наділені іншими правами у відповідності до законодавства України та Статуту об'єднання.
Загальні збори членів об'єднання можуть уповноважувати для виконання окремих доручень будь-яку фізичну чи юридичну особу.

Враховано частково


Стаття 16. Загальні права об'єднання
106.
Об'єднання має право:
-221- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 15, частина 1. Перший абзац після тексту "має право" доповнити текстом: "відповідно до законодавства та статуту"

Враховано
Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту:
107.
створювати власні органи управління;


створювати органи управління;
108.
визначати порядок обслуговування і ремонту спільного майна;
-222- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 3 ст. 15 викласти у наступній редакції: "Визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту багатоквартирного будинку, що є спільною власністю".

Враховано частково
визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного та загального майна;
109.
укладати договори на виконання робіт та послуг для об'єднання у відповідності до законодавства України;
-223- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 15, частина 1, пункт 3. Виключити текст "у відповідності до законодавства України"

-224- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 4 статті 15 після слова "укладати" доповнити словами "цивільно-правові", після слова "робіт та" слово "надання".


ВрахованоВраховано частково


укладати договори на виконання робіт та надання послуг для об'єднання;
для виконання статутних завдань здійснювати необхідну господарську діяльність в порядку, визначеному законом;
110.
визначати підрядника, укладати договори на управління та/або обслуговування і ремонт спільного майна, в тому числі приміщень, що знаходяться на праві спільної власності членів об'єднання, з будь якою фізичною або юридичною особою у відповідності з чинним законодавством;
-225- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 15, частина 1, пункт 4. Виключити текст "у відповідності з чинним законодавством"

-226- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 5 статті 15 викласти у редакції: "укладати трудові договори з громадянами на виконання трудових функцій, пов'язаних з управлінням, утриманням та експлуатацією будинку об"єднання;"


Враховано частковоВраховано частково

визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, обслуговування і ремонт майна, що знаходиться на праві спільної власності членів об'єднання, з будь якою фізичною або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;
111.
визначати кошторис об'єднання на рік;
-227- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 15, частина 1. Пункт 5 перенести до статті 17. "Визначення кошторису" - це не право, а обов'язок

Враховано

112.
встановлювати розміри платежів, зборів і внесків членів об'єднання, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;
-228- Н.д. Франчук А.Р. (в/о. №10)
Підп.6 п.1 ст.15 доповнити словами: "при цьому надавати пільги інвалідам і пенсіонерам соціально незахищеним і малозабезпеченим громадянам та членам їх сімей".

Не враховано
Ці питання регулюються іншими законами з визначенням джерел покриття видатків.
встановлювати розміри платежів, зборів і внесків членів об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
113.
брати на баланс спільне майно об'єднання;
-229- Н.д. Донець Н.Г. (реєстр. картка №420)
В статті 15 в абзаці 8, на мою думку, не зовсім вдала фраза: "...брати на баланс спільне майно об'єднання." Зрозуміло, якщо майно передається у власність об'єднання, то його потрібно брати на баланс, але хто і як передає це майно? Автор законопроекту не дає відповіді на ці запитання. Пропоную абзац 8 викласти у такій редакції:
"створювати спільне майно об'єднання в порядку, встановленому чинним законодавством України".

Враховано
Детальніше у статтях 11-12
брати на баланс майно об'єднання;
114.
захищати права та законні інтереси власників житлових та нежитлових приміщень в органах державної влади і місцевого самоврядування, в судах;
-230- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
Стаття 15.Частину 9 статті викласти у такій редакції:"представляти права та законні інтереси власників житлових та нежитлових приміщень в судах і органах державної влади і місцевого самоврядування,"

-231- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 15, частина 1. Пункт 8 після тексту "державної влади" доповнити текстом ", органах влади Автономної Республіки Крим", а текст ", в судах" - виключити. Суди - теж органи державної влади

Враховано редакційно


Враховано частковозахищати права, представляти законні інтереси власників в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;
115.
використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління.
-232- Н.д.Марченко О.А. (в/о №201)
Стаття 15. Абзац 9. Використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління можливо у випадку отримання згоди членів об'єднання.

-233- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 15, частина 1, пункт 9. Текст "органів управління" замінити текстом "статутних органів об'єднання"

Враховано

Не враховано
В даному випадку передбачається постійне використання саме для органів управління.
за рішенням загальних зборів та згоди власників приміщень, які не є членами об'єднання, використовувати приміщення в житловому комплексі для потреб органів управління.
116.
За рішенням загальних зборів органи управління об'єднання можуть бути наділені іншими правами у відповідності до законодавства України та статуту об'єднання.
-234- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 15. Частину 2 виключити. Предмет цієї статті не права органів управління, а права об'єднання у цілому

-235- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 11 ст. 15 перенести у ст. 12.

Враховано

Враховано редакційно

117.
Загальні збори членів об'єднання мають право делегувати частину повноважень власних органів управління товариству власників житла, до якого вони входять, або доручати виконання функцій уповноваженої особи з окремих питань.
-236- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 15, частина 3. Виключити текст ", або доручати виконання функцій уповноваженої особи з окремих питань", як беззмістовний

-237- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 12 ст. 15 вилучити.
-238- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Частину 3 статті 15 викласти в наступній редакції:
"За рішенням власників будинку об'єднання може стати засновником чи членом асоціації об'єднань співвласників будинків. Створення та діяльність такої асоціації повинне відбуватись відповідно до чинного законодавства України.
Діяльність, що здійснюється асоціацією в межах делегованих їй об'єднанням функцій, не оподатковується. Оподаткування іншої діяльності асоціації здійснюється відповідно до чинного законодавства."
-239- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Статтю 15 доповнити абзацем наступного змісту: "Обўєднання можуть створювати асоціації".

Враховано
Не враховано
Об'єднання повинно мати право частину своїх повноважень делегувати асоціації.


Враховано редакційноВраховано


Загальні збори членів об'єднання мають право делегувати частину повноважень власних органів управління асоціації власників житла, до якої вони входять.
Об'єднання може стати засновником асоціації.

118.
Стаття 16. Права об'єднання щодо забезпечення виконання власниками своїх обов'язків
-240- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 17. Права об'єднання щодо забезпечення виконання власниками своїх обов'язків.
Для забезпечення виконання власниками своїх обов'язків перед ЖОВ, об'єднання має право:
- робити членам об'єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
- вимагати невідкладного відшкодування збитків нанесених загальному або спільному майну об'єднання з вини власника, членів його сім'ї або інших осіб, що користуються його власністю;
- вимагати своєчасної та у повному обсягу сплати всіх встановлених платежів, зборів і внесків членів об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
- звертатись до суду про забезпечення матеріального стягнення з членів об'єднання, які відмовляються відшкодовувати нанесені збитки, своєчасно та у повному обсягу сплачувати (повністю чи частково) встановлені платежі, збори і внески, а також нарахування до резервного і ремонтного фондів ЖОВ;
- відключати постачання газу, теплоносіїв, води, електропостачання тим і за рахунок тих, хто злісно не сплачує вартість спожитих комунальних і інших послуг;
- виконувати за домовленістю між постачальником комунальних послуг (виробником) і кінцевим споживачем (власником - членом об'єднання) доручення щодо стягнення заборгованості за надані послуги шляхом переуступки боргу.

Враховано частково


Стаття 17. Права об'єднання щодо забезпечення виконання власниками своїх обов'язків
119.
Об'єднання має право для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків:
-241- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 1 ст. 16 слова "власниками приміщень" замінити на слова "співвласниками будинку обўєднання".
-242- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 1 статті 16 викласти в редакції:
Об'єднання має право для забезпечення виконання власниками квартир та своїх обов'язків:

Не враховано
Об'єднання може вимагати виконання обо'язків і від власників приміщень, які не є членами об'єднання.
Редакційна правка

Не враховано
Відтворює існуючий текст.

Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов'язків об'єднання має право:
120.
робити членам об'єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;


робити членам об'єднання попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
121.
вимагати відшкодування збитків нанесених загальному або спільному майну об'єднання з вини власника, членів його сім'ї або інших осіб, що користуються його власністю на законних підставах;
-243- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
Стаття 16. Вилучити слова "на законних підставах"

-244- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 16, частина 1, пункт 2. Виключити текст ", членів його сім'ї"

-245- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзац 3 статті 16 викласти в такій редакції:
Відшкодування збитків, нанесених загальному або спільному майну об'єднання власником або іншими, вирішуються в судовому порядку.

ВрахованоВрахованоНе враховано
В цій статті йдеться не про власне відшкодування збитків, а про вимогу щодо відшкодування.


вимагати відшкодування збитків, заподіяних неподільному та загальному майну об'єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;
122.
вимагати своєчасної та у повному обсягу сплати всіх встановлених платежів, зборів і внесків членів об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
-246- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 16, частина 1. Пункт 3 після тексту "всіх встановлених" доповнити текстом "відповідно до вимог цього закону та статуту"
Стаття 16, частина 1, пункт 3. Включити текст ", інших нормативних актів"

-247- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 4 ст. 16 доповнити словами "та іншими співвласниками будинку обўєднання".


Враховано


Враховано редакційновимагати своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом об'єднання платежів, зборів і внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
123.
звертатись до суду про звернення стягнення на майно членів об'єднання, які відмовляються відшкодовувати нанесені збитки, своєчасно та у повному обсягу сплачувати всі встановлені платежі, збори і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;
-248- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 16, частина 1. Пункт 4 після тексту "всі встановлені" доповнити текстом "відповідно до вимог цього закону та статуту"

-249- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 5 ст. 16 слова "членів обўєднання" замінити на слова "співвласників будинку обўєднання".

-250- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзаци 5 та 6 статті 16 виключити.

Враховано
Враховано редакційно
Враховано частково


звертатися до суду про звернення стягнення на майно власників приміщень, які відмовляються відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та статутом об'єднання платежі, збори і внески, а також відрахування до резервного і ремонтного фондів;

124.
виконувати за домовленістю між постачальником комунальних послуг (виробником) і кінцевим споживачем (власником - членом об'єднання) доручення щодо стягнення заборгованості за надані послуги шляхом переуступки боргу.
-251- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 6 статті 16 вилучити.


Враховано
-252- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Статтю 16 доповнити абзацами: "наймати працівників для управління, експлуатації будинку обўєднання (спільного майна);
виступати засновником (акціонером) підприємств (господарських товариств)".

Враховано
У цій стиатті та статтях 4 і 16
виступати засновником (учасником, акціонером) підприємств (господарських товариств).
Реалізація прав об'єднання здійснюється його правлінням відповідно до статуту об'єднання.


-253- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Додати статтю:
Стаття __. Права об'єднання по забезпеченню виконання власниками приміщень своїх обов'язків як його членів.
У випадку невиконання власниками житлових та нежитлових приміщень своїх обов'язків по участі у спільних видатках об'єднання має право пред'явити до такого власника позов з вимогою компенсації за несплату обов'язкових платежів і несплату інших загальних видатків і внесків, встановлених статутом та чинним законодавством.
Об'єднання може вимагати повного відшкодування збитків, нанесених йому власником житлових чи нежитлових приміщень невиконанням зобов'язання про сплату обов'язкових платежів і(або) інших загальних видатків і внесків у встановленому цивільним законодавством порядку, в тому числі судовому.
Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів його членів у випадку виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна кондомініуму, на суму боргу. У такому випадку сума, на яку виконана робота фізичною особою, не вважається прибутком фізичної особи і оподаткуванню не підлягає.

Враховано частково
Загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів його членів у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання неподільного та загального майна об'єднання, на суму боргу. Порядок розрахунків за ці операції визначається Кабінетом Міністрів України.

125.
Стаття 17. Обов'язки об'єднання, товариства
-254- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 17. Замінити у назві i тексті статті слова "об'єднання, товариства" на "об'єднання власникiв житла".

-255- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У назві статті 17 вилучити слово "товариства".

Враховано частково
Враховано

Стаття 18. Обов'язки об'єднання
126.
Об'єднання, товариство зобов'язане:
-256- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 17, частина 1. Перший абзац після тексту "товариство зобов'язане" доповнити текстом "відповідно до законодавства про об'єднання, товариства і свого статуту"

-257- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 1 ст. 17 вилучити слово "товариство".

Враховано редакційно

Враховано

Об'єднання відповідно до цього Закону та статуту зобов'язане:
127.
забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна житлового комплексу;
-258- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 2 статті 17 викласти в редакції:
забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна членів об'єднання.

Не враховано
Відтворює існуючий текст

забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан неподільного та загального майна, що належить членам об'єднання;
звітувати загальним зборам про виконання кошторису об'єднання за рік;

128.
визначати розміри платежів, що вносяться членами об'єднання, товариства і своєчасно інформувати про них членів об'єднання;
-259- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 3 статті 17 вилучити.

Враховано

129.
забезпечувати виконання вимог цього Закону, інших нормативних актів, а також статуту об'єднання, товариства;
-260- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 17, частина 1, пункт 3. Виключити текст "цього закону, інших нормативних актів, а також"

Враховано
забезпечувати виконання вимог статуту об'єднання;
130.
виконувати в порядку передбаченому чинним законодавством договірні зобов'язання;
-261- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 17, частина 1, пункт 4. Текст "в порядку передбаченому чинним законодавством" замінити словом "свої"

Враховано
виконувати свої договірні зобов'язання;
131.
забезпечити дотримання інтересів всіх членів об'єднання, товариства при встановлені умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами об'єднання, товариства витрат на ремонт спільного майна;
-262- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 17, частина 1, пункт 5. На початку слово "забезпечити" замінити словом "забезпечувати"

Враховано
забезпечувати дотримання інтересів всіх членів об'єднання, асоціації при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між членами об'єднання, асоціації витрат на експлуатацію та ремонт неподільного та загального майна;
132.
припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і у встановлених межах розпорядження спільним майном членами об'єднання;
-263- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 17, частина 1, пункт 5. Виключити текст "у встановлених межах", а наприкінці додати текст ", товариства"

Враховано частково
припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження неподільним та загальним майном членами об'єднання;
133.
у випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання, товариства представляти інтереси членів об'єднання, товариства у відповідності з наданими повноваженнями у відносинах з третіми особами.

Редакційна правка
у випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання, асоціації представляти інтереси членів об'єднання, асоціації у відповідності з наданими повноваженнями у відносинах з третіми особами.
Виконання зобов'язань об'єднанням належить до повноважень його правління відповідно до статуту об'єднання.
134.
Стаття 18. Право власності на спільне та загальне майно
-264- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 18. Право власності на майно загального користування.
Право власності на майно загального користування набувається зі створенням ЖОВ, регулюється Статутом цього об`єднання у відповідності вимогам Закону України "Про власність", Цивільного Кодексу України та чинного законодавства України, щодо цього.
Відчуження майна загального користування здійснюється, як виняток, рішенням загальних зборів об`єднання, якщо це не порушить прав одного чи більше власників та не зашкодить цілісності і надійному служінню його ЖОВ за призначенням.
Окремі об`єкти майна загального користування в об`єднанні рішенням загальних Зборів можуть бути дозволені для обмеженого користування іншого власника (загальний проїзд до його об`єктів, якщо інше не можливо, і таке інше) або передані в оренду фізичній, юридичній, іншій особі за умов вагомої вигоди для ЖОВ.
Частка майна загальної власності об`єднання визначається у відсотках пропорційно загальної площі майна власника за методикою, затвердженою загальними зборами ЖОВ, і може бути різною для окремих власників - членів ЖОВ. При зміні власника частка майна визначається загальними зборами за поданням правління об`єднання.

-265- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Статтю 18 викласти в наступній редакції:
"Стаття 18. Право власності на спільне майно об'єднання.
"Спільне майно об'єднання перебуває на праві спільної сумісної та спільної часткової власності у власників приміщень.
Власники приміщень володіють, користуються і у встановлених цим Законом та цивільним законодавством межах розпоряджаються спільним майном.
Відчуження спільного майна може бути здійснено за рішенням загальних зборів членів об`єднання, відповідно до чинного законодавства, якщо відчуження не нанесе шкоди повноцінному функціонуванню будинку.
Майно, яке є спільною власністю в багатоквартирному житловому будинку, не підлягає відчуженню окремо від права власності на житлові чи нежитлові приміщення в цьому будинку.
По домовленості власників житлових та нежитлових приміщень об'єкти спільного майна можуть бути передані в користування окремій особі або групі осіб у випадку, коли це не пов'язано з порушенням прав і інтересів інших співвласників спільного сумісного майна, які охороняються законом, і лише в порядку, визначеному статутом об'єднання".

Враховано редакційно

Враховано редакційноСтаття 19. Спільне майно співвласників багатоквартирного будинку

Спільне майно складається з неподільного та загального майна.
Неподільне майно перебуває у спільній сумісній власності співвласників багатоквартирного будинку.

Загальне майно перебуває у спільній частковій власності співвласників багатоквартирного будинку.


135.
Право власності на спільне та загальне майно регулюється Цивільним кодексом України.
-266- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 1 ст. 18 викласти у наступній редакції: "Порядок здійснення прав власності на спільне майно визначається чинним законодавством України".

-267- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 18, частина 1. Текст "Цивільним кодексом" замінити текстом "цивільним законодавством"

Враховано редакційно
Враховано


Власники приміщень володіють, користуються і у встановлених цим Законом та цивільним законодавством межах розпоряджаються спільним майном.

136.
Відчуження спільного майна може бути здійснено за рішенням загальних зборів членів об`єднання, відповідно до чинного законодавства, якщо відчуження не нанесе шкоди повноцінному функціонуванню житлового комплексу (житловим комплексам).
-268- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 2 ст 18 після слів "спільного майна" додати слова "співвласників багатоквартирного будинку".


-269- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 18, частина 2. Виключити текст ", відповідно до чинного законодавства"


-270- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 2 статті 18 викласти в редакції:
Відчуження спільного майна членів об'єднаня може бути здійснено за рішенням загальних зборів членів об'єднання, відповідно до чинного законодавства, якщо відчуження не нанесе шкоди повноцінному функціонуванню житлового комплексу (житловим комплексам).

Не враховано
З огляду на загальну структуру текстуНе враховано
В цьому випадку положень статуту недостатньо

Не враховано
Відтворює існуючий текстВідчуження спільного майна може бути здійснено за умови згоди кожного власника, майнові інтереси якого можуть постраждати в результаті відчуження.
Згода надається письмово.
Відчуження спільного майна може бути здійснено за рішенням загальних зборів членів об`єднання, відповідно до закону, якщо відчуження не зашкодить повноцінному функціонуванню житлового комплексу (житловим комплексам).
Розпорядження часткою неподільного або загального майна членів об'єднання, які не надали письмової згоди, не допускається.
Майно, яке є спільною власністю в жилому будинку, не підлягає відчуженню окремо від права власності на приміщення в цьому будинку.

137.
Рішенням загальних зборів об`єднання об'єкти спільного майна можуть бути передані в користування або оренду фізичній або юридичній особі, якщо це не пов'язано з порушенням прав і інтересів, які охороняються законом, інших співвласників майна. Рішення про передачу в користування або оренду фізичній або юридичній особі об'єктів спільного майна не може прийматись в іншій формі.
-271- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 18, частина 3. Друге речення виключити.

Враховано
За рішенням загальних зборів об'єкти спільного майна можуть бути передані в користування фізичній або юридичній особі або групі осіб у випадку, коли це не пов'язано з порушенням прав і інтересів інших співвласників неподільного та загального майна, які охороняються законом, і лише в порядку, визначеному статутом об'єднання.


-272- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Доповнити Закон статтями з такими назвами:
"Стаття__ Визначення часток права спільної власності на спільне сумісне майно будинку та часток обов'язкових платежів на утримання і ремонт в загальному об'ємі.

Частка права спільної власності на майно у будинку встановлюється пропорційно до загальної площі квартири чи нежитлових приміщень, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, держави, територіальної громади. Ця частка права власності на майно визначає частку в загальному об'ємі обов'язкових платежів на утримання і ремонт спільного майна, в інших спільних витратах.
Частка участі співвласника квартири, власника кімнати (кімнат) в квартирі, де проживає два і більше власників житлових приміщень, співвласника нежитлового приміщення на утримання і ремонт визначається, виходячи із загальної площі, що припадає на нього у квартирі чи нежитловому приміщенні, яка встановлена пропорційно до загальної площі, що знаходиться у його спільній сумісній чи спільній дольовій власності.
Частка участі, за згодою співвласників житлових та нежитлових приміщень, може бути встановлена різною для різних груп співвласників житлових та нежитлових приміщень, в залежності від виду приміщень, які їм належать у будинку.

Враховано редакційно
Стаття 20. Визначення часток у праві спільної власності на спільне майно будинку та часток обов'язкових платежів на утримання, експлуатацію та ремонт

Частка у праві спільної власності на майно у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до загальної площі приміщень, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.
Ця частка у праві спільної власності на майно визначає частку в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна, в інших спільних витратах.
Частка участі співвласника квартири, власника кімнати (кімнат) в квартирі, де проживає два і більше власників жилих приміщень, співвласника нежилого приміщення на утримання і ремонт визначається відповідно до його частки як співвласника приміщення.
Спори щодо визначення частки у праві власності на майно або обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та загального майна, в інших спільних витратах вирішуються в судовому порядку.
138.
Стаття 19. Встановлення меж земельних ділянок житлового комплексу
-273- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 19. Встановлення меж земельних ділянок в кондомініумі.
1. Межі земельної ділянки новостворених та новостворюємих ЖОВ визначаються рішенням органу місцевої влади по існуючим державним нормам чинного земельного та/або містобудівного законодавства України.
Для ЖОВ, раніше перетворених із житлово-будівельних, гаражних, дачних кооперативів тощо, межі земельних ділянок визначаються діючим на час будівництва чи відведення чинним законодавством України, і без згоди ЖОВ переглядатись не можуть.
2. У випадку виділення ділянки масивом для мікрорайону для розподілу меж земельних ділянок створюються асоціації житлових об`єднань власників за рішенням яких межі земельних ділянок виносятся в натуру. Кожному ЖОВ видаються Свідоцтва (затвердженого зразку) про право власності на при будинкову ділянку.
ЖОВ несуть відповідальність за збереження та правильне використання земельних ділянок в процесі користування ними.
2. Зміни меж нерухомого майна у житловому комплексі здійснюються за згодою сторін (власників) за виключенням несучих конструкцій, які зміні не підлягають. Вказані дії власник житлових чи нежитлових приміщень має право здійснити тільки при наявності наданого дозволу органів архітектури і містобудування та відповідних креслень, які надаються Правлінню ЖОВ до початку виконання ремонту об`єкту власності.
3. В існуючій забудові земельні ділянки, на яких розміщені житлові будівлі або інші об'єкти нерухомості, що входять в склад кондомініуму, передаються безоплатно в спільну власність власників приміщень в кондомініумі і реєструються в органах державної реєстрації.
Частка земельної ділянки кожного власника приміщень виділенню в натурі не підлягає.

-274- Н.д. Донець Н.Г. (реєстр. картка №420)
В статті 19 автор законопроекту не показує механізму передачі земельної ділянки у власність об'єднання, а те що вона знаходиться у власності, видно з останнього абзацу, де : "...об'єднання може частину території передати у комунальну власність". Тобто, це може зробити тільки власник. Тому, стаття 19 потребує детальної переробки.

Враховано редакційно
Враховано редакційно


Стаття 21. Право власності на земельну ділянку та встановлення меж земельних ділянок житлового комплексу

Земельна ділянка, на якій знаходиться багатоквартирний будинок і прибудинкова територія, може знаходитися у спільній сумісній власності або в користуванні об'єднання.
Право власності на земельну ділянку може виникнути в об'єднання за умови, що воно є балансоутримувачем.
Право власності або користування земельною ділянкою здійснюється у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

139.
Розміри земельних ділянок для новозбудованих об'єктів у житловому комплексі визначаються згідно державних будівельних норм. Відводи земельних ділянок здійснюються у відповідності до земельного законодавства та затвердженої містобудівної документації.
-275- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 1 ст 19 викласти у наступній редакції: "Для обслуговування житлового будинку (будинків) і повўязаних з ним господарських та технічних будівель і споруд, що входять до складу житлового комплексу, обўєднанням надається в постійне користування земельна ділянка (прибудинкова територія) в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Прибудинкова територія встановлюється для будинку (будинків) і не може виділятися для частини будинку (блоку, поверху, секції квартир тощо).
Відводи земельних ділянок здійснюються у відповідності до земельного законодавства".
Враховано частково
Розміри земельних ділянок для новозбудованих об'єктів у житловому комплексі визначаються згідно з державними будівельними нормами. Відводи земельних ділянок здійснюються відповідно до земельного законодавства, затвердженої містобудівної та землевпорядної документації.
140.
Межі земельних ділянок в існуючій забудові населених пунктів, що входять до складу житлового комплексу, визначаються у відповідності з проектом розподілу території мікрорайону, кварталу та діючими на момент будівництва житлового будинку відводами землі.

Редакційна правка
Межі земельних ділянок в існуючій забудові населених пунктів, що входять до складу житлового комплексу, визначаються відповідно до проекту розподілу території мікрорайону, кварталу чи діючого на момент будівництва жилого будинку відводу землі.
141.
Понаднормативна територія, у випадку її розміщення в межах житлового комплексу може бути надана в оренду як самостійна одиниця або передана у комунальну власність згідно з укладеними цивільно-правовими угодами, передбаченими законодавством України.
-276- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 19, частина 3. Наприкінці текст "законодавством України" замінити текстом "законом"


-277- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 3 ст. 19 вилучити.

Не враховано
Окремі норми регулюються постановами Кабінету Міністрів України

Не враховано
Такі випадки потребують законодавчого врегулювання.
Понаднормативна територія, у разі її розміщення в межах житлового комплексу, може бути надана в оренду як самостійна одиниця або передана у комунальну власність згідно з укладеними цивільно-правовими угодами, передбаченими законами України.


-278- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
Оскільки в нумерації пропущена стаття 20, після статті 19 треба змінити нумерацію статей.

-279- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 21. Починаючи з цієї статті нумерацію усіх наступних статей зменшити на одиницю, оскільки немає статті 20

ВрахованоВраховано
-280- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Статтю 19 доповнити абзацем наступного змісту: "З дня виникнення права користування прибудинковою територією, обўєднання є платниками земельного податку. Обўєднання сплачують плату за землю у розмірі трьох відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до частин першої і другої статті 7 Закону України "Про плату за землю" (№ 378/96-ВР)".

Враховано редакційно у частині п'ятій цієї статті
Редакційна правка
Прибудинкова територія не виділяється власникам в натурі. Забороняється обмежувати доступ громадян, які не є членами об'єднання, на прибудинкову територію шляхом встановлення парканів, огорож або в інший спосіб, перешкоджати проїзду пожежних, санітарних автомобілів, транспорту аварійних та комунальних служб тощо.

142.
Стаття 21. Зміни меж нерухомого майна у житловому комплексі.
-281- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
Із законопроекту слід вилучити ст.ст.21 та 22, як такі що не мають відношення до правового статусу об'єднання власників житла. Порядок купівлі-продажу квартир регулюється цивільним і житловим законодавствами.

Не враховано
В даному Законі описуються не загальні норми, а особливості реалізації прав у об'єднанні
Стаття 22. Зміни меж нерухомого майна у житловому комплексі.
143.
Зміни меж нерухомого майна у житловому комплексі можуть здійснюватись за згодою сторін, яким належить майно або за рішенням суду. Рішення щодо змін меж власності має бути оформлене у відповідності до законодавства.

Редакційна правка
Зміни меж нерухомого майна у житловому комплексі можуть здійснюватися за згодою сторін, яким належить майно або за рішенням суду. Рішення щодо змін меж власності має бути оформлене відповідно до містобудівного законодавства.
144.
При зміні меж нерухомого майна у житловому комплексі без проведення будівельних робіт або з проведенням будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, нові межі мають бути зареєстровані в органах державної реєстрації.


При зміні меж нерухомого майна у житловому комплексі без проведення будівельних робіт або з проведенням будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл, нові межі мають бути зареєстровані в органах державної реєстрації.
145.
Якщо при зміні меж необхідне проведенням будівельних робіт, на виконання яких вимагається дозвіл, роботи здійснюються на загальних засадах у порядку, встановленому законодавством. Нові межі мають бути зареєстровані в органах державної реєстрації після прийняття у встановленому порядку виконаних робіт.
-282- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 21, частина 3. Речення 2 після тексту "у встановленому" доповнити словом "законодавством"

Враховано
Якщо при зміні меж необхідне проведення будівельних робіт, на виконання яких вимагається дозвіл, роботи здійснюються на загальних засадах у порядку, встановленому законодавством. Нові межі мають бути зареєстровані в органах державної реєстрації після прийняття у встановленому законодавством порядку виконаних робіт.
146.
Стаття 22. Зміна власника квартири
-283- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У назві статті 22 слова "власника квартири" замінити на слова "власника багатоквартирного будинку".

-284- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
Із законопроекту слід вилучити ст. та 22.

-285- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Статтю 22 та статтю 23 виключити.

-286- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Статті 22 та 23 об'єднати і викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Захист прав покупців приміщень в будинку, що є власністю об'єднання співвласників.

Продавець, готуючи пропозицію про продаж приміщення в об'єднанні, крім звичайних технічних характеристик, що повідомляються покупцю під час продажу приміщень, зобов'язаний надати наступні дані про:
наявність чи відсутність заборгованості по оплаті витрат за утримання житла чи спільного неподільного майка ;
заставу житла ;
діючий бюджет і фінансовий звіт об'єднання;
будь-які відомі капітальні затрати, які об'єднання збирається здійснити протягом року, і відомості про будь-які збори і накопичення, які можуть виникнути у зв'язку з цими витратами ;
статут об'єднання, що визначає права і обов'язки майбутнього власника житлових чи нежитлових приміщень;
страхування неподільного та загального майна об'єднанням.
Продавець відповідає в порядку, передбаченому чинним законодавством, за збитки, нанесені покупцем житла об'єднанню в результаті не надання продавцем покупцеві вказаних даних або надання неправдивих або неточних даних, що містяться в офіційній пропозиції про відчуження житлового чи нежитлового приміщення".

Не враховано
Одноосібного власника будинку може не бути, можуть бути співвласники.
Не враховано


Не враховано


Не враховано
Такі вимоги обтяжуюють умови продажу приміщення і передбачають автоматичний вступ нового власника у об'єднання. Це порушує майнові права як продавця так і покупця.


Стаття 23. Зміна власника приміщення
147.
Власник квартири має виключне право обирати час, форму та умови продажу або іншого відчуження належного йому майна. Відчуження відбувається у відповідності до законодавства України.
-287- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 22, частина 1. Друге речення виключити

-288- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Доповнити абзац 1 ст.22 після слів "квартири" словами "нежитлового приміщення".

Враховано


Враховано редакційно
Власник приміщення має виключне право визначати час, форму та умови продажу або іншого відчуження належного йому майна.
Член об'єднання зобов'язаний письмово попередити про вихід з об'єднання у зв'язку з відчуженням майна у порядку, передбаченому статутом об'єднання.
148.
У договорі відчуження повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові (найменування), місце проживання (місцезнаходження) сторін, суть відчуження, строк виконання відчуження, опис предмета відчуження, а також будь-які інші умови, відносно яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.
-289- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 22, частина 2. Після тексту "(місцезнаходження) сторін," слово "суть" замінити словом "вид"

Текст вилучено

149.
Продавець зобов`язаний заздалегідь попередити покупця про всіх осіб, що проживають у квартирі і права яких можуть бути порушені в разі виселення з квартири.

Текст вилучено

150.
Укладення договору купівлі-продажу квартири, співвласником якої є недієздатна особа, потребує нотаріального посвідчення та дозволу органів опіки і піклування. Такий дозвіл повинен бути отриманий до набирання чинності договору купівлі-продажу.

Текст вилучено

151.
За надання недостовірної інформації сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.
-290- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 22, частина 5. Текст "законодавством України" замінити текстом "законом"

Текст вилучено-291- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Статтю 22 доповнити абзацами наступного змісту: "Власник квартири (квартир) або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, де створене обўєднання співвласників зобовўязаний надати правлінню обўєднання нотаріально посвідчені копії правовстановлюючих документів на належне його нерухоме майно.
У разі зміни власника, новий власник повинен у десятиденний термін надати правлінню обўєднання нотаріально посвідчені копії правовстановлюючих документів на належне його нерухоме майно".

Текст вилучено


152.
Стаття 23. Основні права і обов'язки покупців квартир
-292- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 20. Захист прав покупців приміщень в кондомініумі.
1. Член ЖОВ має виключне право відчуження чи розпорядження належних йому на правах приватної чи іншої форми власності житлових, не житлових приміщень тощо, відповідно до чинного законодавства України.
2. Продавець, готуючи пропозицію про продаж приміщення в кондомініумі, крім звичайних технічних характеристик, що повідомляються покупцю при продажі приміщень, адреси, прізвища імені та по батькові, зобов'язаний надати відповідним органам відомості про:
- наявність чи відсутність заборгованості по оплаті вартості спожитих комунальних послуг, витрат по утриманню житла чи спільного майна;
- дозвіл органів опіки і піклування щодо не дієздатних осіб;
- відсутність підсудності щодо своєї або іншої власності;
- заставу майна;
- страхування спільного майна в кондомініумі;
- передачу спадкоємності за обов`язками члена ЖОВ і асоціації;
- всіх осіб, що проживають на його власності;
та отримати письмову згоду ЖОВ на здійснення купівлі-продажу власності.
3. За недостовірні повідомлення продавець несе кримінальну (чи іншу) відповідальність.

-293- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У назві статті 23 та у абзаці 1 статті 23 після слова "квартира" доповнити словами "нежитлових приміщень"

Текст вилучено
Текст вилучено


153.
Покупець має право на повну інформацію щодо предмету купівлі-продажу. На вимогу покупця у відповідності з домовленістю може бути здійснений огляд квартири, а в разі необхідності за його рахунок проведена відповідна експертиза стану квартири.
-294- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 23, частина 1, речення 1. Текст "в разі необхідності" замінити текстом "на його вимогу і"

Текст вилучено

154.
При укладанні договору купівлі-продажу за згодою сторін або на вимогу покупця може бути проведена перевірка достовірності інформації та повноти балансу або фінансового стану щодо предмету договору.
-295- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 2 статті 23 виключити слова "та повноти балансу або фінансового стану".
Текст вилучено

155.
Покупець має право подати позов до суду про виселення всіх членів сім`ї продавця з придбаної квартири після набрання чинності договору купівлі-продажу.
-296- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
Стаття 23. Вилучити частину 3

-297- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 23. Тест "членів сім'ї продавця" замінити текстом "осіб, що проживають у квартирі"

Текст вилучено


Текст вилучено156.
Реєстрація змін прав власності на майно покладається на нового власника.
-298- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 21 Державна реєстрація Житлового об`єднання власників.
1. Житлове об`єднання власників, як цілісний комплекс нерухомого майна власників, підлягає державній реєстрації за чинним законодавством України. ЖОВ вважається створеним з моменту реєстрації Статуту ЖОВ.
2. Паспорт на житлові чи нежитлові приміщення тощо, що перебувають у власності особи, складається територіальним або місцевим бюро технічної інвентаризації на основі робочих креслень, натуральних обмірів, відомостей органів архітектури і містобудування, органів по землекористуванню і земельних ресурсах, органів по управлінню державним майном і зберігається у власників житла; технічний паспорт кондомініума, робочі креслення, вся будівельно фінансова документація та нотаріально завірені копії документів, що встановлюють право кожного власника на володіння особистою власністю, зберігаються у Правлінні об'єднання довічно.

-299- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 4 статті 23 слова "змін прав" замінити на слова "зміни права", після слова "квартиру" доповнити словами "нежитлове приміщення".

Текст вилучено


Текст вилучено
157.
Стаття 24.Кошти об'єднання
-300- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
В статті 24 частині 4 є посилання на сплату податку на нерухомість, який не передбачений ніякими діючими нормативно-правовими актами.

-301- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 22. Кошти об'єднання.
Кошти Житлового об`єднання власників складаються з:
- залишків коштів на рахунках попереднього власника;
- вступних та інших внесків, обов'язкових платежів членів об'єднання;
- субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за, тих членів ЖОВ, які мають пільги щодо оплати комунальних послуг;
- коштів на капітальний чи інший вид ремонту від попереднього власника;
- доходів, отриманих від діяльності заснованих Житловим об`єднанням власників суб`єктів підприємницької діяльності, які спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання;
- відсотків за депозитами банків та страхових виплат;
- пожертв фізичних та юридичних осіб;
- дотацій;
- інших коштів, надбаних законним шляхом.
Для накопичення коштів на ремонт спільного майна та термінового відшкодування збиткових наслідків, що сталися в результаті аварій чи інших непередбачуваних обставин, в обов`язковому порядку створюється резервний фонд об`єднання власників. Кошти цього фонду використовуються виключно за цільовим призначенням і не оподатковуються.
Кошти ремонтного фонду щорічно індексуються відповідно до рівня інфляції за рахунок коштів Державного бюджету станом на 1 січня. Порядок індексації визначається Кабінетом Міністрів України.
Перелік та розміри обов'язкових платежів, а також порядок їх сплати встановлюються загальними зборами об'єднання.
За рішенням загальних зборів об`єднання власників може створювати і інші фонди, необхідні для виконання статутних завдань, створювати кредитні та інші спілки тощо. Порядок їх створення визначається Кабінетом Міністрів України.
Власники нерухомого майна (фізичні та юридичні особи) сплачують податок на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства, а при використанні власних приміщень для одержання прибутку - і інші встановлені законодавством податки.

-302- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Статтю 24 викласти в наступній редакції:
"Коштами на утримання спільного неподільного майна будинку є :
платежі власників квартир, житлових та нежитлових приміщень на поточне утримання спільного майна;
накопичення коштів членів об'єднання на капітальний ремонт будинку;
добровільні пожертви, благодійні внески, цільове фінансування на утримання та обслуговування будинку від членів об'єднання, сторонніх фізичних та юридичних осіб;
кошти, одержані об'єднанням в результаті відчуження належного на праві спільної власності членам об'єднання житлових чи нежитлових приміщень;
доходи, одержані об'єднанням в результаті господарської діяльності шляхом передачі в оренду належного на праві спільної власності членам об'єднання спільного майна, влаштування на прибудинковій території (територіях) платних автомобільних стоянок, розміщення на будинку (будинках) чи прибудинковій території (територіях) рекламних щитів;
кошти, перераховані об'єднанню у вигляді субсидій чи компенсації за зниження оплати житлово-комунальних послуг громадянам (членам об'єднання, товариства), яким встановлена така пільга;
банківські відсотки від зберігання коштів на рахунках.

Враховано
Враховано частково

Враховано частково
Стаття 24.Кошти об'єднання
158.
Кошти об'єднання складаються з:


Кошти об'єднання складаються з:
159.
вступних внесків, обов'язкових платежів членів об'єднання, товариства;
-303- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзаци 2-6 статті 24 викласти у наступній редакції: "вступних внесків та поточних членських внесків членів об'єднання;
внесків членів обўєднання і інших співвласниками будинку на утримання і обслуговування будинку, на оплату комунальних послуг, у разі коли обўєднання є кінцевим споживачем комунальних послуг;
дотацій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, що користуються пільгами щодо оплати житлово-комунальних послуг;
дотацій на виконання поточного і капітального ремонту, реконструкції будинку обўєднання;
відшкодування за обслуговування внутрішньобудинкових мереж, отриманого від підприємств, що надають комунальні послуги;
пасивних доходів (процентів на депозити, дивідендів, орендної плати), що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання;
добровільних грошових та майнових внесків фізичних і юридичних осіб".

Враховано редакційно
залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;
статутних внесків, обов'язкових платежів членів об'єднання;
коштів, одержаних об'єднанням у результаті відчуження належних на праві спільної власності членам об'єднання приміщень або майна, здачі в оренду допоміжних приміщень;

160.
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, що користуються пільгами щодо оплати житлово-комунальних послуг;
-304- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 24, частина 1, пункт 2. Текст "житловокомунальних" замінити текстом "житлово-комунальних"


Враховано
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання щодо оплати житлово - комунальних послуг;
161.
доходи, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств, засновниками яких є об'єднання;
-305- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 24, частина 1. Пункт 3 виключити-306- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 3 статті 24 викласти в редакції:
доходи, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання отримані внаслідок підприємницької діяльності підприємств, окрім тих, що обслуговують і надають послуги членам об'єднання;

Не враховано
Цим Законом передбачається можливість заснування суб'єктів підприємництва та використання доходів від їх діяльності на потреби об'єднання.

Враховано редакційно


доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання, отриманих в результаті діяльності підприємств, засновниками яких є об'єднання;

162.
добровільні грошові та матеріальні внески фізичних і юридичних осіб.
-307- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 24, частина 1, пункт 4. Текст "грошові та матеріальні" замінити текстом "майнові, у тому числі грошові,"

Враховано
добровільних майнових, в тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб.


-308- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Доповнити абзаци 2-6 пунктом наступного змісту: "за договором з організаціями, що надають комунальні послуги, об'єднання отримує винагороду за виконання доручення цих організацій по стягненню плати за комунальні послуги з співвласників будинку".

Не враховано
Стягнення може відбуватись у судовому порядку.


163.
Для накопичення коштів на ремонт спільного майна та термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин в обов`язковому порядку створюється ремонтний та резервний фонди об`єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку об`єднання, де визначаються окремими графами і використовуються виключно за цільовим призначенням.
-309- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 24, частина 2, речення 2. Текст ", де визначаються окремими графами" замінити текстом "у банківській установі"

Враховано
Для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального майна та термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин, в обов`язковому порядку створюється ремонтний та резервний фонди об`єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку об`єднання у банківських установах і використовуються виключно за цільовим призначенням.
164.
Кошти ремонтного фонду щорічно індексуються відповідно до рівня інфляції за рахунок коштів Державного бюджету станом на 1 січня. Порядок компенсації визначається Кабінетом Міністрів України.

Текст вилучено

165.
Власники квартир (фізичні і юридичні особи) сплачують податок на нерухоме майно відповідно до чинного законодавства, а при використанні власних приміщень для одержання прибутку і інші встановлені законодавством податки.
-310- Н.д.Марченко О.А. (в/о №201)
Стаття 24. Абзац 8. Абзац слід виключити з статті до прийняття Закону України "Про податок на нерухому майно" та нового Житлового кодексу України.

-311- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 24, частина 4. Слово "законодавства" замінити словом "закону", а слово "законодавством" - словом "законом"

-312- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 8 ст. 24 вилучити.

-313- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзац 8статті 24 виключити.

Враховано

Текст вилучено
ВрахованоВраховано


166.
Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування і ремонт спільного майна, а також порядок їх сплати встановлюються загальними зборами об'єднання.


Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об'єднання.
167.
За рішенням загальних зборів об`єднання, товариство можуть створюватися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що передбачені статутом. Порядок створення спеціальних фондів визначається Кабінетом Міністрів України.
-314- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 24, частина 6, речення 1. Слово "товариство" замінити словом "товариства". Речення 2. Текст "Кабінетом Міністрів України" замінити текстом "статутом. Кошти їх акумулюються на банківських рахунках товариства, об'єднання"

Враховано частково
За рішенням загальних зборів об`єднання можуть створюватися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що передбачені статутом. Порядок створення спеціальних фондів визначається Кабінетом Міністрів України. Кошти цих фондів акумулюються на банківських рахунках об'єднання.
168.
При перевищенні на протязі календарного року суми платежів, що здійснюються через рахунки об'єднання 1000 неоподаткованих мінімумів проводиться аудиторська перевірка у відповідності до законодавства України.
-315- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
Стаття 24. Вилучити частину 11 статті

-316- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 24. Частину 7 виключити.

-317- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 11 статті 24 вилучити.

Враховано


ВрахованоВраховано-318- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Статтю 24 доповнити абзацем наступного змісту: "До проведення реформи системи оплати праці запровадити державну дотацію на комунальні послуги, обслуговування та капітальний ремонт будинків обўєднань відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством для державного житлового фонду"

Враховано у п.3 прикінцевих положень

169.
Стаття 25.Оплата комунальних послуг членами об'єднання при наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання
-319- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
Статтю 25 викласти у такій редакції:
"При наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг власники можуть перераховувати кошти безпосередньо на рахунок організацій, які надають ці послуги за тарифами для кожного виду послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Платежі за утримання і обслуговування спільного майна, ремонтний і резервний фонди, згідно рішення загальних зборів, сплачуються власниками на рахунок об'єднання
Нараховані банківськими установами відсотки за використання залучених коштів в міжрозрахунковий період не є об'єктом оподаткування за умови, якщо всі кошти спрямовуються на здійснення об'єднанням статутних функцій."

-320- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 23. Оплата комунальних послуг членами об'єднання.:
1. При наявності в житлових чи інших об`єктах кондомініуму лічильників квартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електро споживання тощо, члени об`єднання розраховуються безпосередньо з постачальниками таких послуг за встановленими чинним законодавством тарифами у порядку, встановленому угодами чи/або Кабінетом Міністрів України.
Різницю вартості спожитих послуг загального користування члени об`єднання сплачують відповідно до визначеної частки.
2. У випадку, коли лічильники мають не всі власники, впроваджується система розрахунків, яка затверджена загальними зборами ЖОВ.
3. При відсутності лічильників водо-, тепло-, газо-, електро- тощо споживання Житлове об`єднання власників є кінцевим споживачем і несе відповідальність за повні і своєчасні розрахунки з постачальниками таких послуг.
У цьому випадку вартість спожитих послуг розподіляється між членами ЖОВ відповідно до визначеної Зборами частки паю та кількості споживачів.
Кошти, що надійшли від членів ЖОВ за спожиті ними комунальні послуги тощо, зараховуються на рахунок об'єднання власників у банку для розрахунків з постачальниками таких послуг. Перерахування коштів здійснюється щомісячно у відповідності з договором між об'єднанням і постачальниками послуг.
а) При відсутності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг об'єднання зобов'язане за рахунок коштів об'єднання встановити загальнобудинкові прилади обліку за показами яких ведеться стягнення коштів з членвів об`єднання за ці послуги на сплату вартості спожитих послуг для розрахунків з постачальниками.
б) Член ЖОВ особисто відповідає за своєчасність та повноту сплати вартості спожитих послуг і обов`язкових платежів, незалежно від того, споживає він чи не споживає надані об`єднанню послуги за винятком особливих, документованих випадків.
в) Стягнення заборгованості щодо комунальних послуг та обов`язкових платежів здійснюється у судовому порядку.
г) Установка (тимчасова чи постійна) особистих, гаражів, сараїв і інших споруд на прибудинковій ділянці не допускається, установлені раніше - переміщаються за межі ділянки.

-321- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Статтю 25 та 26 об'єднати і викласти в такій редакції:
"Стаття 25. Розрахунки за комунальні послуги з підприємствами-виробниками, виконавцями цих послуг.
Об'єднання співвласників будинку є споживачем комунальних послуг.
Власники житлових приміщень за споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших комунальних послуг перераховують кошти безпосередньо на рахунок організацій, які надають ці послуги за тарифами та нормами споживання, або згідно з показниками приладів обліку для кожного виду послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Якщо об'єднання чи асоціація виявило бажання бути колективним замовником комунальних послуг, то між ним та виконавцями послуг укладається договір про надання комунальних послуг за зниженим тарифом, встановленим у визначеному законодавством порядку.
Розподіл спільних витрат за спожиті комунальні послуги проводиться між членами об'єднання за рішенням загальних зборів відповідно до частки у спільному майні."

Враховано частково

Враховано частково

Враховано частково


Стаття 25.Оплата комунальних послуг членами об'єднання
170.
При наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг власники можуть перераховувати кошти безпосередньо на рахунок організацій, які надають ці послуги за тарифами для кожного виду послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
-322- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 25. Частину 1 після тексту "послуг власника" доповнити словом "квартир"

-323- Н.д.Бондаренко В.Д. (в/о №212)
В частині першій ст.25 слова "можуть перераховувати" замінити словами "перераховують".


Враховано
Не враховано
Суперечить наступним частинам
При наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг власники жилих і нежилих приміщень можуть перераховувати кошти безпосередньо на рахунки підприємств, організацій, які надають ці послуги за відповідними тарифами для кожного виду послуг у порядку, встановленому законом.
Власники нежилих приміщень сплачують надані послуги за тарифами, що встановлені для відповідних видів діяльності.
171.
Кошти, що сплачуються власниками за надані їм комунальні послуги можуть у відповідності з укладеним договором надходити на рахунки об'єднання (товариства) для накопичення і наступної сплати рахунків організацій, які надають ці послуги. Перерахування коштів на рахунок організацій, які надають послуги здійснюється щомісячно у визначений день у відповідності з договором між об'єднанням і цими організаціями.
-324- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 25, частина 2. Перше речення після тексту "сплати рахунків" доповнити текстом "підприємств, установ". Речення 2. Текст "на рахунок організацій, які надають" замінити тестом "за надані послуги", а після тексту "між об'єднанням і цими" доповнити текстом "підприємствами, установами,"

Враховано частково
Кошти, що сплачуються власниками приміщень за надані їм комунальні послуги можуть згідно з укладеним договорами надходити на рахунок об'єднання для накопичення і наступного перерахунку підприємствам, організаціям, які надають ці послуги. Перерахування коштів підприємствам, організаціям, які надають послуги, здійснюється щомісячно у визначений день відповідно до договору між об'єднанням і цими підприємствами, організаціями.
172.
У разі, якщо накопичення коштів на рахунках об'єднання з наступним перерахування коштів на рахунок організацій, які надають житлово-комунальні послуги не має на меті отримання прибутку не підлягає оподаткуванню.
-325- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 25. Частини 3,4 включити. Це предмет виключно податкового законодавства

Враховано


173.
Нараховані банківськими установами проценти об'єднанню за використання залучених коштів в міжрозрахунковий період не є об'єктом оподаткування за умови, якщо всі кошти спрямовуються на здійснення об'єднанням статутних функцій.
-326- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзац 4 статті 25 виключити.

Враховано


174.
Стаття 26.Оплата комунальних послуг членами об'єднання при відсутності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання
-327- Н.д.Бондаренко В.Д. (в/о №212)
Доповнити статтю 26 новою частиною такого змісту: При будівництві житлових будинків, які фінансуються за рахунок коштів майбутніх власників житла, прилади обліку встановлюються за рахунок організацій, які здійснюють водо-, тепло-, газо-, електропостачання".
Не враховано


Текст вилучено

175.
При відсутності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг об'єднання зобов'язане за рахунок коштів об'єднання встановити загальнобудинкові прилади обліку.
-328- Н.д.Бондаренко В.Д. (в/о №212)
В частині першій статті 26 замість слів "за рахунок коштів об'єднання" записати "за рахунок коштів організацій, які здійснюють водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гаряче водопостачання та інші послуги".

Не враховано
Запровадження цієї норми потягне за собою включення витрат у собівартість послуг та їх наступне значне подорожчання для всіх споживачів, а не тільки для тих, кому будуть встановлені прилади обліку.

При відсутності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг управитель зобов'язаний за рахунок коштів балансоутримувача встановити загальнобудинкові прилади обліку.

176.
В цьому випадку об'єднання виконує функції кінцевого споживача і несе повну відповідальність за своєчасне надходження коштів на рахунки організацій, які надають послуги.
-329- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзаци 1-2 ст. 26 викласти у наступній редакції: "При відсутності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг об'єднання виконує функції кінцевого споживача комунальних послуг, є колективним замовником таких послуг і несе повну відповідальність за своєчасну сплату вартості фактично спожитих комунальних послуг на рахунки організацій, які надають такі послуги".

-330- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 26. Частину 2 після тесту "коштів на рахунки" доповнити тестом "підприємств, установ,"

Враховано редакційно


Враховано
У разі, якщо правління об'єднання самостійно здійснює функції управителя, воно за договором з постачальниками комунальних послуг може бути колективним замовником (абонентом) таких послуг. В цьому випадку об'єднання несе повну відповідальність за своєчасну сплату вартості фактично спожитих членами об'єднання комунальних послуг.
177.
Розподіл загальних рахунків між членами об'єднання здійснюється у відповідності до статуту з врахуванням розміру належної власності та кількості осіб, що проживають у квартирі, включаючи тих, що проживають тимчасово.

Редакційна правка
Розподіл загальних рахунків між власниками приміщень в одній квартирі чи нежилому приміщенні здійснюється відповідно до законодавства та статуту з врахуванням розміру частки належного майна та кількості осіб, які проживають у квартирі, включаючи тих, які проживають тимчасово, а також особливостями використання нежилих приміщень.
178.
Власники квартир, що не мають приладів поквартирного обліку зобов'язані укласти договір на обслуговування та оплати комунальних послуг з об'єднанням незалежно від членства у об'єднанні. Такі власники зобов'язані сплачувати рахунки за надані послуги на таких самих засадах, що й члени об'єднання.
-331- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 4 ст. 26 після слова "квартир" доповнити слова "і нежитлових приміщень"

-332- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 4 сі а її і 26 викласти в редакції:
Власники квартир, що не мають приладів поквартирного обліку зобов'язані укласти договір на обслуговування та оплати комунальних послуг з організаціями, що надають ці послуги, а в разі їх відмови об'єднанням незалежно від членства у об'єднанні. Такі власники зобов'язані сплачувати рахунки за надані послуги на таких самих засадах, що й члени об'єднання.


Враховано редакційно


Не враховано
Відтворює існуючий текст
Власники квартир, приміщень, що не мають приладів поквартирного (нежилих приміщень) обліку зобов'язані укласти договір про обслуговування та оплату комунальних послуг з управителем незалежно від членства в об'єднанні.
179.
Відмова укладення договору, відмова оплати рахунків або несплата рахунків є порушенням прав інших членів об'єднання і підставою для звернення до суду про стягнення плати по відповідних рахунках у примусовому порядку.
-333- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 5 ст. 26 слова "є порушенням прав інших членів обўєднання" замінити на слово "не допускається"

Враховано редакційно

Відмова укладення договору, оплати рахунків або несплата рахунків не допускається. Такі дії є порушенням прав інших членів об'єднання і підставою для звернення до суду про стягнення заборгованості плати по відповідних рахунках у примусовому порядку.
180.
Власники несуть відповідальність за своєчасність платежів на рахунок об'єднання незалежно від використання приміщень самостійно чи надання в оренду приміщень, які їм належать. Власники несуть відповідальність незалежно від того, чи були делеговані обов'язки по оплаті рахунків орендарю договором про оренду.

Редакційна правка
Власники несуть відповідальність за своєчасність здійснення платежів на рахунок управителя незалежно від використання приміщень особисто чи надання належних їм приміщень в оренду, якщо інше не передбачено договором.
181.
За рішенням суду на майно власників, що відмовились укладати угоду або сплачувати рахунки за надані послуги може бути звернене стягнення.
-334- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
Стаття 26. Вилучити частину 7 статті

-335- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 26. Частину 7 виключити, не предмет цього закону

Враховано


Враховано


182.
Внесення уточнень загальними зборами членів об'єднання в порядок сплати за споживання комунальних послуг не може змінювати загальний порядок визначений цим Законом.
-336- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 26. Частину 8 виключити

Враховано-337- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Доповнити статтю 26 абзацем наступного змісту: При виконанні функцій кінцевого споживача організації, які надають послуги по постачанню водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання, оплачують послуги об'єднанню співвласників, що не обкладаються податком.

Не враховано
Ці правовідносини регулюються договором між сторонами

183.
Стаття 27. Видатки на утримання і ремонт приміщень
-338- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
У статті 27:
абзац 3 після слів "що знаходиться у" доповнити словами "спільній сумісній власності, визначаються рішенням загальних зборів", наступні слова вилучити;
абзац 4 та 5 вилучити;
абзац 6 викласти в наступній редакції: "Оплата частки в загальних витратах членів об'єднання , товариства може здійснюватися в грошовій, натуральній формах або виконанням конкретних робіт в будинку та на прибудинковій території, що не включаються до річного сукупного доходу громадян, який підлягає оподаткуванню."

Враховано частково
Стаття 26. Видатки на утримання і ремонт приміщень
184.
Утримання та ремонт приміщень, які знаходяться у власності здійснюється у відповідності до законодавства України.
-339- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 27. Частину 1 виключити

-340- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 1 статті 27 слова "приміщень, які знаходяться у власності" замінити на слова "квартир (нежитлових приміщень)".

Враховано


Текст вилучено
Утримання та ремонт приміщень, які знаходяться у власності, здійснюється відповідно до законодавства України.
185.
Власник квартири зобов'язаний забезпечити використання, утримання, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень або їх частин без нанесення шкоди майну і порушення прав і інтересів інших співвласників багатоквартирного будинку та у відповідності до законодавства.
-341- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 2 ст. 27 виключити слово "квартири".

Враховано редакційно
Власник приміщення зобов'язаний забезпечити використання, утримання, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт приміщень або їх частин без завдання шкоди майну і порушення прав і інтересів інших власників та відповідно до законодавства.
186.
Видатки на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що знаходяться у загальній або спільній власності визначаються уставом об'єднання та договором на їх використання.
-342- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 27, частина 3. Слово "уставом" замінити словом "статутом"

-343- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 3 ст. 27 російське слово "устав" замінити на українське "статут".

-344- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 3 статті 27 викласти в редакції:
Видатки на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що знаходяться у загальній або спільній власності членів об'єднання визначаються уставом об'єднання та договором на їх використання.

-345- Н.д. Донець Н.Г. (реєстр. картка №420)
ВІДПОВІДНО до запропонованої редакції статті 27, в абзаці 3 виникає плутанина: "загальне майно перебуває у спільній власності..., спільне майно... також перебуває у спільній власності." Тому пропоную абзац 3 статті 27 викласти таким чином: "Видатки на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що знаходяться у спільній власності визначаються уставом об'єднання та договором на їх використання".

ВрахованоВрахованоНе враховано
Відтворює існуючий текст

ВрахованоВидатки на утримання і ремонт приміщень або іншого майна, що знаходиться у спільній власності, визначаються статутом об'єднання та договором на їх використання.
187.
Кошти за користування спільним майном і обслуговування спільної власності сплачуються на рахунок об`єднання. Ця частина комунальних послуг надається об'єднанню як кінцевому споживачеві з застосуванням порядку оподаткування споживачів.
-346- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 27, частина 4. Перше речення після тексту "сплачується на" доповнити словом "банківський"

Враховано
Кошти за користування неподільним та загальним майном і обслуговування спільної власності сплачуються на банківський рахунок об`єднання. Ця частина комунальних послуг надається об'єднанню як кінцевому споживачеві.
188.
Власник, що наніс збитки спільному чи загальному майну або власності інших членів об'єднання зобов'язаний відшкодувати нанесені збитки в повному обсязі. Власник несе відповідальність за збитки нанесені особою, яка проживає спільно з ним, а також будь-якою іншою особою, яка проживає у квартирі згідно з договором оренди або на підставі будь-якого іншого права, що надане йому власником житла.
-347- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 27, частина 5. Друге речення викласти у редакції: "Дієздатна особа, яка проживає у квартирі на законних підставах, але не є її власником, за збитки завдані власнику квартири у якій вона проживає, іншим власникам квартир, об'єднанню зобов'язана відшкодувати нанесені збитки у повному обсязі"

-348- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 5 ст. 27 після слів "збитки нанесені" додати слово "обўєднанню".

Враховано редакційноНе враховано
Стаття передбачає відповідальність також за збитки нанесені іншим власникам

Власник, який заподіяв збитки майну, що перебуває у спільній власності або власності інших членів об'єднання зобов'язаний відшкодувати заподіяні збитки в повному обсязі. Власник несе відповідальність за збитки заподіяні особою, яка проживає спільно з ним, а також будь-якою іншою особою, яка проживає у квартирі згідно з договором оренди або з відома власника, якщо інше не передбачено договором оренди або іншим договором між власником і цією особою.
189.
Відшкодування збитків може здійснюватись у грошовій чи в іншій формі за згодою сторін або за рішенням суду.


Відшкодування збитків може здійснюватися у грошовій чи в іншій формі за згодою сторін або за рішенням суду.
190.
Стаття 28. Участь колишнього власника багатоквартирного житлового будинку в обслуговуванні і ремонті спільного майна житлового комплексу
-349- Н.д.Шаров І.Ф. (реєстр. карт. №399)
Ст.28 доповнити положенням про взаємовідносини між об'єднаннями громадян та органами місцевого самоврядування щодо капітального ремонту будинків та інших відповідних витрат.

-350- Н.д. Баулiн П.Б. (в/о. №78)
Стаття 28. Виключити.

Враховано редакційно
Не враховано
Питання фінансування
Стаття 27. Участь колишнього власника багатоквартирного будинку в обслуговуванні і ремонті неподільного та загального майна житлового комплексу
191.
Колишній власник багатоквартирного житлового будинку, або державне підприємство, установа чи організація у яких житловий будинок перебував у повному господарському віданні чи оперативному управлінні приймають участь в організації та фінансуванні першого після приватизації квартир ремонті будинку відповідно до законодавства України.


-351- Н.д. Хара В.Г. (реєстр. картка №238)
Враховуючи високу ступень зносу житлового фонду, в проекті Закону необхідно детально визначити участь держави в капітальному ремонті будинків і не тільки першого ремонту після приватизації, як це передбачено ст.28, але і інші ремонти, які не в змозі будуть профінансувати мешканці своїми силами.

-352- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 28. Частину 1 після тексту "або державне" доповнити текстом "чи комунальне".

Редакційна правка

Враховано редакційно


Текст зміненоПопередній власник, на балансі якого перебував багатоквартирний будинок до передачі на баланс об'єднанню, бере участь в організації та фінансуванні першого після передачі на баланс капітальному ремонті будинку відповідно до законодавства України.
Участь попереднього власника у фінансуванні поточних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності об'єднання, здійснюється за договором або за рішенням суду.
У разі, якщо попередніх власників було декілька, їх участь у фінансуванні визначається пропорційно часу утримання будинку на балансі, починаючи з часу будівництва або останнього капітального ремонту.

192.
Власники квартир, що передали їх в оренду фізичним чи юридичним особам, приймають дольову участь у витратах на утримання та ремонт спільного майна, у порядку встановленому статутом об'єднання та цим Законом.
-353- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абіац 2 статті 28 викласти в редакції:
Власники квартир, члени об'єднання, шо передали їх в оренду фізичним чи юридичним особам, приймають дольову участь у витратах на утримання та ремонт спільного майна, у порядку встановленому статутом об'єднання та цим Законом.

Не враховано
Відтворює існуючий текст

Редакційна правка
Власники приміщень, які передали їх в оренду фізичним чи юридичним особам, беруть пайову участь у витратах на утримання та ремонт неподільного та загального майна у порядку, встановленому статутом об'єднання та цим Законом.
193.
Не використання власниками квартир, що їм належать або відмова від користування спільним майном не є підставою для звільнення власника від участі в спільних витратах на обслуговування і ремонт спільного майна в житловому комплексі.
-354- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 28. Слова "Не використання" замінити словом "Невикористання"

Враховано
Невикористання власниками приміщень, що їм належать, або відмова від користування неподільним та загальним майном не є підставою для звільнення власника від участі в спільних витратах на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна в житловому комплексі.
194.
В разі відмови колишнього власника багатоквартирного житлового будинку прийняти дольову участь в організації та фінансуванні першого після приватизації квартир ремонті на його майно за позовом об'єднання співвласників може бути звернене стягнення в порядку, встановленому законодавством.
-355- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 28, частина 4. Виключити текст "організації та", текст "на його майно за позовом об'єднання співвласників може бути звернене стягнення, в порядку, встановленому законодавством" замінити текстом ", об'єднання може звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майно такого колишнього власника"

Враховано
У разі відмови колишнього власника багатоквартирного будинку взяти пайову участь в організації та фінансуванні першого після передачі об'єднанню ремонті, об'єднання може звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на майно такого колишнього власника.
195.
Стаття 29. Порядок виконання об`єднанням делегованих повноважень
-356- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Статтю 29 включити. Законодавство України не передбачає такого делегування повноважень

Не враховано
Ця стаття призначена для встановлення такої можливості
Стаття 28. Порядок виконання об`єднанням делегованих повноважень
196.
Делеговані повноваження щодо надання пільг і субсидій окремим членам об`єднання виконуються в обсязі необхідному для повного і своєчасного відшкодування витрат власників житлових приміщень, наймачів і орендарів житлових приміщень і здійснюється в порядку, встановленому законодавством шляхом:

Редакційна правка
Органи місцевого самоврядування в порядку, визначеному законом, можуть делегувати об'єднанню, яке виконує функції управителя, повноваження по здійсненню розрахунків щодо передбачених законом пільг та субсидій окремим категоріям громадян по оплаті житлово-комунальних послуг, спожитої електроенергії.
Делеговані повноваження здійснюються в обсязі, необхідному для повного і своєчасного відшкодування витрат власників жилих приміщень, наймачів і орендарів жилих приміщень шляхом:
197.
передачі об'єднанню, товариству встановлених державних дотацій на фінансування затрат на експлуатацію, поточний і капітальний ремонт житлового фонду, субсидій на житлово-комунальні послуги, компенсаційних коштів за надані пільги по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян;
-357- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 2 ст. 29 виключити слово "товариству".

-358- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Абзац 2 статті 29 після слів "...фінансування затрат на..." виключити слова "експлуатацію, поточний і".

Враховано


Не враховано
Законодавство містить принципові положення щодо можливості таких дотацій (Постанова ВРУ від 26.11.93 р. N3665-XII щодо ЖСК)
передачі об'єднанню встановлених державних дотацій на фінансування витрат на експлуатацію, поточний і капітальний ремонт житлового фонду, субсидій на житлово-комунальні послуги, компенсаційних коштів за надані пільги по оплаті житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян;
198.
наданням компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних послуг окремим категоріям громадян з числа власників, наймачів і орендаторів відповідно до чинного законодавства.


надання компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних послуг окремим категоріям громадян з числа власників, наймачів і орендаторів відповідно до чинного законодавства.
199.
В разі несвоєчасного перерахування на відповідні рахунки коштів за встановлені державні дотації, компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних послуг організації, що надають житлово-комунальні послуги звертаються з позовом до суду на протязі одного місяця з дня, встановленого договором з підприємствами, що надають ці послуги про безспірне стягнення коштів з платників, які мають сплачувати вказані дотації, компенсації (субсидії).

Редакційна правка
У разі несвоєчасного перерахування на відповідні рахунки коштів за встановлені законодавством дотації, компенсації (субсидії) на оплату житла і комунальних послуг підприємства, організації, що надають житлово-комунальні послуги, можуть звертатися з позовом до суду про безспірне стягнення коштів з платників, які мають сплачувати зазначені дотації, компенсації (субсидії).
200.
Стаття 30. Оренда приміщень об'єднання
-359- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Додати статтю:
Стаття__"Оренда приміщень об'єднання.
1.Член об'єднання може здати в оренду житлові та нежитлові приміщення для ведення господарської, комерційної та іншої не забороненої законодавством діяльності після прийняття відповідним органом рішення про переведення житлових приміщень на термін дії договору оренди у нежитлові з додержанням вимог пункту 2 цієї статті.
2. У житлових будинках предметом договору оренди житлових та нежитлових приміщень для ведення господарської, комерційної та іншої не забороненої законодавством діяльності може бути лише квартира чи нежитлове приміщення, що розміщені на першому поверсі житлових багатоквартирних будинків і мають окремий вихід на вулицю із дотриманням орендарем норм чинного законодавства, протипожежних та інших нормативів.
У договорі оренди такого приміщення, що укладається в письмовій формі, обов'язково зазначаються: предмет договору, мета використання приміщень, номер і дата видачі дозволу на ведення зазначеної діяльності, термін, на який укладається договір, обов'язки та права орендаря і орендодавця, інші умови.
3. Не допускається передача в оренду житлового чи нежитлового приміщення для ведення господарської, комерційної та іншої не забороненої законодавством діяльності, якщо це буде обмежувати права інших власників (користувачів) і завдавати шкоду навколишньому середовищу. Спори щодо припинення (заборони) використання житла для зазначеної діяльності розглядаються судом за позовом особи, чиї права порушено.
Власник і особа, якій передано житлове чи нежитлове приміщення для ведення господарської, комерційної та іншої не забороненої законодавством діяльності, несуть однакову відповідальність за заподіяні ними збитки. Власник має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі заподіяних збитків.
4. Об'єднання в своєму статуті має право в розумних межах обмежувати цілі використання нежитлових приміщень в будинках, що знаходяться у власності членів об'єднання, тільки у випадках, коли це пов'язано з захистом прав і інтересів інших членів об'єднання.
5. Власник житлових та нежитлових приміщень у всіх інших випадках володіє, користується і розпоряджається цими приміщеннями відповідно до Закону України "Про власність" та законодавства України.

-360- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 24. Оренда приміщень об'єднання.
Власник квартири у житловому багатоквартирному будинку може здати її в оренду для проживання фізичній особі або для ведення господарської, комерційної та іншої, не забороненої законодавством, діяльності.
Переведення житлового приміщення у нежитлове (при необхідності) може бути здійснене на термін дії договору оренди або постійно у порядку, встановленому законодавством України.
За рішенням загальних зборів, Правління об`єднання може укласти договір оренди з фізичною або юридичною особою на оренду приміщень, що знаходяться у загальній чи спільній власності об`єднання.
За домовленістю сторін може бути укладений змішаний договір про передачу в оренду квартири (квартир) та приміщень, що знаходяться у загальній чи спільній власності об`єднання. В цьому випадку договором визначається доля кожної сторони у отримані доходів та сплаті податків. Договір оформляється у відповідності до вимог законодавства України.
Предметом договору оренди для ведення господарської, комерційної та іншої, не забороненої законодавством, діяльності може бути дача, гараж, земельна ділянка, а також квартира, нежитлове приміщення, що розміщені на першому поверсі або підвальному приміщенні житлових багатоквартирних будинків і мають окремий вихід на вулицю із дотриманням орендарем норм чинного законодавства, державних будівельних, протипожежних, санітарно-гігієнічних та інших норм.
У договорі оренди таких об`єктів обов'язково зазначаються: предмет договору, мета використання, номер і дата видачі дозволу на ведення зазначеної діяльності, термін, на який укладається договір, об в'язки та права орендаря і орендодавця, інші умови.
При необхідності проведення будівельних робіт заінтересована сторона отримує відповідні дозволи згідно чинного законодавства України.
Не допускається передача в оренду житлового чи нежитлового приміщення для ведення господарської, комерційної та іншої діяльності, якщо це буде суперечити інтересам або обмежувати права інших членів ЖОВ.
Спори щодо припинення (заборони) договору оренди для зазначеної діяльності вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.
Відповідальність за заподіяні збитки визначається договором оренди.
Власник має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі заподіяних збитків.
Статутом ЖОВ обмежуються цілі використання приміщень в житловому комплексі, що знаходяться у власності членів об'єднання, тільки у випадках, коли це пов'язано з захистом прав і інтересів інших членів об'єднання.

Враховано редакційно

Враховано частковоСтаття 29. Оренда приміщень об'єднання
201.
Власник квартири у житловому багатоквартирному будинку може здати її в оренду для проживання фізичній особі або для ведення господарської, комерційної та іншої не забороненої законодавством діяльності фізичній або юридичній особі. При необхідності переведення приміщення у нежитлове може бути здійснене на термін дії договору оренди або постійно у порядку, встановленому законодавством.
-361- Н.д.Кондратевський С.М. (в/о №224)
Стаття 30. Першу частину статті викласти у такій редакції:
"Власник квартири у житловому багатоквартирному будинку може здати її в оренду для проживання фізичній особі або для ведення господарської, комерційної та іншої не забороненої законодавством діяльності фізичній або юридичній особі, якщо така діяльність не суперечить встановленим нормам використання приміщень у житлових будинках. При необхідності переведення приміщення у нежитлове може бути здійснене на термін дії договору оренди або постійно у порядку, встановленому законодавством.

-362- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 30, частина 1, речення 1. Після тексту "Власник квартири у "виключити слово "житловому", слово "законодавством" замінити словом "законом"
Стаття 30, частина 1. Друге речення виключити, як таке, що не є предметом цієї статті, і навіть цього Закону.

Враховано редакційноВраховано частково
Власник приміщення у багатоквартирному будинку, в якому створене об'єднання, може здати його в оренду для проживання фізичній особі або для здійснення господарської, підприємницької та іншої не забороненої законом діяльності фізичній або юридичній особі, якщо така діяльність не суперечить встановленим нормам використання приміщень у жилих будинках та не завдає шкоди інтересам власників (користувачів) та навколишньому середовищу.
При необхідності може бути здійснене переведення приміщення у нежиле на термін дії договору оренди або постійно у порядку, встановленому законодавством.
202.
За рішенням загальних зборів, правління об`єднання може укласти договір оренди з фізичною або юридичною особою на оренду приміщень, що знаходяться у загальній чи спільній власності об`єднання.
-363- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 30, частина 2. Текст "За рішенням загальних зборів, правління" замінити текстом "У порядку передбаченому статутом,".

-364- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 2 ст. 30 виключити слова "у загальній чи" і доповнити після слів "спільній власності" слово "членів".

Враховано
Враховано


У порядку, передбаченому статутом, правління об`єднання може укласти договір оренди з фізичною або юридичною особою щодо приміщень, які знаходяться у спільній власності членів об`єднання. За домовленістю сторін може бути укладений договір про передачу в оренду квартири (приміщення) та приміщень або їх частини, що знаходяться у спільній власності членів об`єднання. В цьому випадку договором визначається частка кожної сторони в отриманні доходів та сплаті податків, інших обов'язкових платежів, передбачених законом чи статутом.
203.
За домовленістю сторін може бути укладений змішаний договір про передачу в оренду квартири (квартир) та приміщень, що знаходяться у загальній чи спільній власності об`єднання. В цьому випадку договором визначається доля кожної сторони у отриманні доходів та сплаті податків. Договір оформляється у відповідності до вимог законодавства України.
-365- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 30, частина 3. Друге речення доповнити наприкінці текстом ", інших обов'язкових платежів, передбачених законом чи статутом". Третє речення. Текст "законодавства України" замінити тестом "закону"

-366- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 3 ст. 30 вилучити.

Враховано редакційно

Враховано частково204.
Предметом договору оренди житлових та нежитлових приміщень для ведення господарської, комерційної та іншої не забороненої законодавством діяльності може бути лише квартира чи нежитлове приміщення, що розміщені на першому поверсі або підвальному приміщенні житлових багатоквартирних будинків і мають окремий вихід на вулицю із дотриманням орендарем норм чинного законодавства, державних будівельних, протипожежних, санітарно-гігієнічних та інших норм.
-367- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 30, частина 4. Після тексту "іншої не забороненої" слово "законодавством" замінити словом "законом", після тексту "підвальному приміщенні" виключити слово "житлового", після тексту "санітарно-гігієнічних та інших" додати текст "встановлених законодавством"

-368- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 4 ст. 30 вилучити.

-369- Н.д.Гаврилов І.О. (реєстр. картка №386)
Абзац 4 сі а і ті ЗО викласти в редакції:
Предметом договору оренди житлових та не житлових приміщень для ведення господарської, комерційної та іншої незабороненої законодавством діяльності може бути квартира чи не житлове приміщення із дотриманням орендарем норм чинного законодавства, державних будівельних, протипожежних, санітарно-гігієнічних та інших норм.

ВрахованоНе враховано
Вилучення цього тексту може призвести до укладання договорів оренди, що погіршать умови проживання інших громадян.

Враховано редакційно


Предметом договору оренди жилих та нежилих приміщень для ведення господарської, підприємницької або іншої не забороненої законом діяльності може бути квартира чи нежиле приміщення, що розміщені в багатоквартирних будинках, з дотриманням орендарем державних будівельних, протипожежних, санітарно-гігієнічних та інших норм, встановлених законодавством.
205.
У договорі оренди такого приміщення, що укладається в письмовій формі, обов'язково зазначаються: предмет договору, мета використання приміщень, номер і дата видачі дозволу на ведення зазначеної діяльності, термін, на який укладається договір, обов'язки та права орендаря і орендодавця, інші умови.
-370- Н.д.Марченко О.А. (в/о №201)
Стаття 30. Абзац 5. Доповнити такими словами: "Орендар має бути попереджений, що приміщення або земельна ділянка є власністю об'єднання, ознайомлений з його статусом, правами та обов'язками членів об'єднання".

-371- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 30, частина 5. Виключити текст ", що укладається в письмовій формі,", а текст ", інші умови" замінити текстом "відповідальність за подіяні збитки. У договорі можуть бути визначені також інші умови"

-372- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 5 ст. 30 вилучити.

Враховано


Враховано редакційно


Не враховано
Ці умови є суттєвими як для орендаря так і для орендодавця.

У договорі оренди такого приміщення обов'язково зазначаються предмет договору, мета використання приміщень, номер і дата видачі документа, що посвідчує державну реєстрацію орендаря як суб'єкта підприємницької діяльності, термін, на який укладається договір, обов'язки та права орендаря і орендодавця, відповідальність за заподіяні збитки. У договорі можуть бути визначені також інші умови.
Орендар має бути попереджений, що приміщення або земельна ділянка є власністю об'єднання, ознайомлений з його статутом, правами та обов'язками членів об'єднання.
206.
У разі необхідності проведення будівельних робіт заінтересована сторона отримує відповідні дозволи відповідно до закону.
-373- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
У абзаці 6 ст. 30 слова "заінтересована сторона" замінити словами -"зацікавлена особа".

Враховано
У разі необхідності проведення будівельних робіт заінтересована сторона отримує відповідні дозволи згідно з законодавством.
207.
Не допускається передача в оренду житлового чи нежитлового приміщення для ведення господарської, комерційної та іншої діяльності, якщо це буде суперечити інтересам або обмежувати права інших власників (користувачів).


Не допускається передача в оренду жилого чи нежилого приміщення для ведення господарської, підприємницької та іншої діяльності, якщо це буде суперечити інтересам або обмежувати права інших власників (користувачів) приміщень.
208.
Спори щодо припинення (заборони) договору оренди для зазначеної діяльності вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.


Спори щодо укладення, виконання або припинення договору оренди приміщення для зазначеної діяльності вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку.
209.
Відповідальність за заподіяні збитки визначається договором оренди.
-374- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 30. Частину 9 виключити

Враховано частково

210.
Власник має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі заподіяних збитків.
-375- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 30. Частину 10 перенести до статті 27, як таку, що стосується не оренди, а відповідальності за завдані збитки

Враховано

211.
Об'єднання в своєму статуті має право обмежувати цілі використання приміщень в житловому комплексі що знаходяться у власності членів об'єднання, тільки у випадках, коли це пов'язано з захистом прав і інтересів інших членів об'єднання.
-376- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 11 ст. 30 вилучити.

Враховано

212.
Власник житлових та нежитлових приміщень у всіх інших випадках володіє, користується і розпоряджається цими приміщеннями відповідно до Закону України "Про власність" та цивільного законодавства.
-377- Н.д.Салій І.М. (в/о №221)
Абзац 12 ст. 30 вилучити.

Враховано

213.
Стаття 31. Страхування майна об'єднання
-378- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 25. Страхування майна об'єднання.
За рішенням загальних зборів Правління об`єднання може здійснювати страхування спільного майна від будь-яких видів ризику та прямих фізичних збитків.
Члени Житлового об'єднання власників здійснюють страхування своєї власності самостійно.
У випадку настання страхового випадку страхова сума виплачується в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Сум страхових виплат використовується за цільовим призначенням.

-379- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Стаття __. Страхування майна об'єднання

Об'єднання може здійснювати страхування майна, що належить йому, а також включеного в список спільного майна, від будь-яких видів ризику прямих фізичних збитків і може здійснити страхування відповідальності з метою захисту об'єднання і членів об'єднання у випадку позову збитків, що нанесені майну або фізичним особам на об'єктах спільного майна.
Члени об'єднання - власники житлових чи нежитлових приміщень здійснюють страхування належних їм приміщень самостійно.
У випадку збитків, що нанесені об'єднанню в результаті страхового випадку, страхова сума виплачується об'еднанню або спеціально призначеному довіреному представникові для наступного використання в інтересах членів об'єднання, відповідно до мети створення об'єднання, і іпотечних кредиторів.
Сума страхових виплат, що отримані для компенсації збитків від нещасного випадку, в першу чергу використовується на відновлення та ремонт кондомініуму, якщо об'єднання не прийме рішення ліквідувати об'єднання. В останньому випадку одержувач страхової компенсації - об'єднання або його довірений представник - розпреділяє кошти серед кредиторів, що надали позики під заставу нерухомості в кондомініумі, у відповідності з законодавством. Залишки коштів після сплати інших, встановлених законодавством платежів, у випадку наявності таких, розподіляються серед членів об'єднання у відповідності до їх частки участі.

Враховано частково


Враховано частково

Стаття 30. Страхування майна об'єднання
214.
За рішенням загальних зборів, правління об`єднання може здійснювати страхування спільного майна від будь-яких видів ризику та прямих фізичних збитків.
-380- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 31, частина 1. Текст "за рішенням загальних зборів, правління" замінити текстом "У порядку, передбаченому статутом", а слово "фізичних" - виключити

Враховано
У порядку, передбаченому статутом, правління об`єднання може здійснювати страхування спільного майна від будь-яких видів ризику та прямих збитків.
215.
Члени об'єднання - власники житлових чи нежитлових приміщень здійснюють страхування належних їм приміщень самостійно.


Члени об'єднання - власники жилих або нежилих приміщень здійснюють страхування належних їм приміщень самостійно.
216.
У випадку збитків нанесених житловому комплексу в результаті страхового випадку, страхова сума виплачується об'єднанню або спеціально призначеному довіреному представникові для наступного використання в інтересах членів об'єднання, відповідно до статуту об'єднання.


При наявності страхового випадку страхова сума виплачується об'єднанню або спеціально призначеному довіреному представникові для наступного використання в інтересах членів об'єднання відповідно до статуту об'єднання.
217.
Сума страхових виплат, що отримані для компенсації збитків від нещасного випадку, в першу чергу використовується на відновлення та ремонт.


Страхові виплати, отримані для компенсації збитків від нещасного випадку, в першу чергу використовуються на відновлення та ремонт.-381- Н.д. Драголюнцев А.Д. (реєстр. картка №232)
Доповнити Закон статтею. Ліквідація об'єднання
Викласти в такій редакції:
Об'єднання ліквідується у разі:
а) фізичного знищення або руйнування будинку, яке унеможливлює його відновлення або ремонт;
б) відчудження будинку за рішенням суду;
в) придбання однією особою всіх одиниць майна у будинку.
У разі ліквідації кошти об'єднання, що залишилися після оплати боргів та інших витрат, розподіляються між усіма співвласниками будинку пропорційно їхнім часткам у майні, яке перебуває у спільній сумісній власності. При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед об'єднанням.

Враховано частково
Стаття 31. Ліквідація об'єднання
Об'єднання ліквідується у разі:
фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке унеможливлює його відновлення або ремонт;
відчуження житлового комплексу за рішенням суду;
придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі.

218.
Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства щодо об'єднання власників житла
-382- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства про
Житлові об'єднання власників житла.
Особи, винні у:
- недотриманні вимог цього Закону;
- порушенні прав власників, їх об'єднань і товариств;
- порушенні статуту об'єднання та протидії у його виконанні;
- створенні, організації, діяльності, ліквідації об'єднання власників житла з порушенням законодавства, державних стандартів і норм;
- недотриманні умов договорів, що укладені у відповідності до цього Закону;
- незаконному привласненню майна загального користування, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
Законодавчими актами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень.

Враховано частково
Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про об'єднання власників житла
219.
Особи, винні у:
-383- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Статтю 32 викласти у редакції: "Особи винні у порушенні вимог законодавства про об'єднання і товариства несуть цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність відповідно до Закону"

Враховано редакційно
Особи, винні у:
220.
недотриманні вимог цього Закону;


недотриманні вимог цього Закону;
221.
порушенні прав власників, їх об'єднань і товариств;

Редакційна правка
порушенні прав власників (користувачів), їх об'єднань і асоціацій;
222.
порушенні статуту об'єднання та протидії у його виконанні;


порушенні статуту об'єднання та протидії його виконанню;
223.
створенні, організації діяльності або ліквідації об'єднання власників житла з порушенням законодавства, державних стандартів і норм;

Редакційна правка
створенні, організації діяльності або ліквідації об'єднання власників житла з порушенням законодавства, державних стандартів і норм;
незаконному привласненні майна, що перебуває у спільній власності;
224.
недотриманні умов договорів, що укладені у відповідності до цього Закону


недотриманні умов договорів, укладених відповідно до цього Закону,
225.
несуть відповідальність, передбачену законодавством.


несуть цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність відповідно до закону.
226.
Законодавчими актами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень.


Законами України може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень.


. -384- Н.д.Губський Б.В (реєстр. картка №443) ) Проект необхідно доповнити статтею 32-1 такого змісту:
"Стаття 32-1 Державний контроль за дотриманням законодавства в сфері об'єднань власників житла.
Державний контроль за дотриманням законодавства в сфері об'єднань власників житла здійснює Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України".
Не враховано
Додатковий контроль створить умови для втручання у справи об'єднань

227.
Стаття 33. Прикінцеві положення
-385- Н.д.Шепа В.В. (реєстр. картка №325)
Стаття 27. Прикінцеві положення.
1. Цей закон набирає чинності з дня опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
- подати на розгляд Верховної Ради України протягом трьох місяців з дня прийняття Закону пропозиції щодо внесення відповідних змін до законів України, що випливають з цього Закону;
- розробити та впровадити нормативно-правові акти щодо цього закону;
- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
- прийняти інші рішення, що пов'язані з виконанням цього Закону;
- забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів і скасування таких актів, що суперечать цьому Закону.

Враховано редакційно
Стаття 33. Прикінцеві положення
228.
1. Цей закон вступає в силу з дня його офіційного опублікування.
-386- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 33, пункт 1. Текст "вступає в силу" замінити текстом "набирає чинності"

Враховано

Редакційна правка
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.Редакційна правка
Викликана необхідністю узгодження раніше наданих пропозицій
2. Внести до пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №27,ст.181; 1998р.,№10, ст.5; 1999р.,№2-3,ст.21; 2000р.,№43,ст363) такі зміни:
1) у підпункті 7.11.1:
в абзаці "д" слова "житлово-будівельними кооперативами" виключити;
доповнити підпункт абзацом "є" такого змісту:
"є) житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, об'єднаннями забудовників, створеними у порядку, визначеному законом";
2) доповнити підпункт 7.11.7 абзацом такого змісту: "Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "є" підпункту 7.11.1, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів".
Цей пункт набирає чинності з 1 січня 2002 року.Редакційна правка
3. До проведення реформи системи оплати праці запровадити державну дотацію на комунальні послуги, обслуговування та капітальний ремонт будинків обўєднань відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством для державного житлового фонду.

229.
2. Кабінету Міністрів України:
-387- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 33, пункт 2. Перший абзац після тексту "України" доповнити текстом "протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом"

Враховано
4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
230.
подати на розгляд Верховної Ради України протягом трьох місяців з дня прийняття Закону пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
-388- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 33, пункт 2, підпункт 1. Виключити текст "протягом трьох місяців з дня прийняття Закону"

Враховано
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
231.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
232.
прийняти інші рішення, що пов'язані з виконанням цього Закону;
-389- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 33, пункт 2. Підпункт 3 виключити

Враховано

233.
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів і скасування тих актів, що суперечать цьому Закону.
-390- Н.д.Беспалий Б.Я. (реєстр. картка №404)
Стаття 33, пункт 2, підпункт 4. Слово "перегляд" замінити словом "приведення", текст "і скасування тих актів що суперечать цьому" замінити текстом "у відповідність до цього".

Враховано
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у відповідність до нього.


-391- Н.д.Асадчев В.М. (реєстр. картка №337)
Доповнити Закон статтею наступного змісту: "Вирішення всіх суперечок між власниками квартир та власниками нежитлових приміщень здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України."

Враховано по тексту у відповідних статтях


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні