Назва: Про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря"
Автор: Народні депутати України Самойленко Ю.І., Яценко В.М., Писаренко А.А., Хазан В.Б., Полюхович І.П., Фурдичко О.І., Сінько В.Д., Долженко Г.П.
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про охорону атмосферного повітря"





ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про охорону атмосферного повітря"
1




Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 50, ст. 678; 1995 р., № 13, ст. 85), виклавши його у такій редакції:
"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону атмосферного повітря"



Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 50, ст. 678; 1995 р., № 13, ст. 85), виклавши його у такій редакції:
"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону атмосферного повітря"


3
Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів довкілля.



Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів довкілля.


Цей Закон спрямований на збереження сприятливого стану атмосферного повітря, його відновлення і поліпшення для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, а також запобігання шкідливому впливу на довкілля.

-1- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Викласти в редакції: Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливого впливу атмосферного повітря на здоров`я людей та довкілля"
Враховано редакційно
Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливого впливу атмосферного повітря на здоров`я людей та довкілля.

4
Закон визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.



Цей Закон визначає правові і організаційні основи та екологічні вимоги в галузі охорони атмосферного повітря.


5
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ



Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


6
Стаття 1. Визначення термінів



Стаття 1. Визначення термінів


7
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:



У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


8
атмосферне повітря - природна суміш газів, що склалася в процесі еволюції Землі;

-2- н.д. Самойленко (Реєстрацйіна картка №375)
Викласти у такій редакції: "атмосферне повітря - життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами житлових, виробничих та інших приміщень".
Враховано
атмосферне повітря - життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами житлових, виробничих та інших приміщень;


9
охорона атмосферного повітря - система заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням його забрудненню, зниженням рівня забрудненості та впливу фізичних та біологічних факторів;


-3- н.д.Акопян (Округ 131)
Після слова "впливу" доповнити словом "хімічних"

Враховано
охорона атмосферного повітря - система заходів, пов'язаних із збереженням, поліпшенням та відновленням стану атмосферного повітря, запобіганням та зниженням рівня його забруднення та впливу на нього хімічних, фізичних та біологічних факторів;


10
забрудненість атмосферного повітря - наявність в атмосферному повітрі забруднювальних речовин і (або) шкідливих фізичних чинників;

-4- н.д. Самойленко (Реєстрацйіна картка №375)
Абзац виключити
Враховано


11
забруднення атмосферного повітря - змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних та біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на довкілля та здоров`я людини



забруднення атмосферного повітря - змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на навколишнє природне середовище та здоров`я людини;


12
забруднювальна речовина - будь-яка речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на довкілля та здоров'я людини;



забруднювальна речовина - речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на довкілля та здоров'я людини;


13
викид - забруднювальна речовина або суміш таких речовин, що надходять в атмосферне повітря;

-5- н.д.Акопян (Округ 131)
Після слова "речовин" доповнити словами "(будь-якого складу - газоподібна, рідина тощо)"
-6- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
В абзаці сьомому пропонуємо зазначити, що викид - це надходження в атмосферне повітря забруднювальних речовин або суміші таких речовин, оскільки слово "викид" означає процес
Не враховано



Враховано редакційно
викид - це надходження в атмосферне повітря забруднювальних речовин або суміші таких речовин;

14
потужність викиду - кількість речовини або суміші речовин, яка викидається в атмосферне повітря за одиницю часу;

-7- н.д. Самойленко (Реєстрацйіна картка №375)
Абзац виключити
Враховано


15
нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря - група нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров'я людини та стану довкілля;

-8- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Визначення терміну замінити на термін "екологічні нормативи атмосферного повітря"
-9- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Після слова довкілля додати "від впливу атмосферного повітря"

Не враховано



Враховано редакційно
нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря - група нормативів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров'я людини та стану довкілля від впливу шкідливих чинників атмосферного повітря;


16
норматив вмісту забруднювальної речовини у відпрацьованих газах пересувного джерела - гранично допустима кількість забруднювальної речовини у відпрацьованих газах пересувного джерела, що відводиться в атмосферне повітря;



норматив вмісту забруднювальної речовини у відпрацьованих газах пересувного джерела - гранично допустима кількість забруднювальної речовини у відпрацьованих газах пересувного джерела, що відводиться в атмосферне повітря;


17
норматив допустимого викиду забруднювальної речовини стаціонарного джерела - гранично допустима потужність викиду забруднювальної речовини в атмосферу від стаціонарного джерела, яка забезпечує додержання нормативів якості атмосферного повітря;

-10- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Текст "яка забезпечує додержання нормативів якості атмосферного повітря" вилучити.


Враховано редакційно
норматив допустимого викиду забруднювальної речовини стаціонарного джерела - гранично допустимий викид забруднювальної речовини або їх суміші в атмосферне повітря від стаціонарного джерела;


18
технологічний норматив допустимого викиду забруднювальної речовини - гранично допустимий викид забруднювальної речовини окремих типів обладнання і споруд, який відводиться до джерела викиду в атмосферне повітря;



технологічний норматив допустимого викиду забруднювальної речовини - гранично допустимий викид забруднювальної речовини окремих типів обладнання і споруд, який відводиться до джерела викиду в атмосферне повітря;


19

-11- н.д.Гусак (Округ 144)
Статтю 1 доповнити слідуючими термінами "спеціально уповноважені територіальні органи з питань екології та природних ресурсів", "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "норматив якості повітря",

Не враховано










"норматив якості повітря"
Враховано
норматив якості атмосферного повітря - критерій якості атмосферного повітря, який відображає гранично допустимий максимальний вміст забруднювальних речовин в атмосферному повітря і при якому відсутній негативний вплив на здоров`я людини та стан довкілля;

20

"норматив гранично допустимого впливу фізичних факторів стаціонарних джерел"

Враховано
норматив гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел - норматив, який встановлюються для кожного стаціонарного джерела акустичного, електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних та біологічних факторів на рівні за якого фізичний та біологічний вплив усіх джерел у даному районі з урахуванням перспектив його розвитку в період дії встановленого нормативу не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (за найбільш суворим нормативом);

21
джерело викиду - об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднювальна речовина.

-12- н.д.Акопян (Округ 131)
Після слова "установка" доповнити словом "автотранспорт"
-13- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Пропонуємо доповнити абзац тринадцятий після слова "речовина" словами "або суміш таких речовин" з метою узгодження із визначенням терміна "викид".
Враховано редакційно

Враховано
джерело викиду - об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднювальна речовина, або суміш таких речовин;


25
Стаття 2. Завдання Закону про охорону атмосферного повітря
Завданням Закону про охорону атмосферного повітря є регулювання відносин у цій галузі з метою збереження, поліпшення та відтворення стану атмосферного повітря, відвернення і зниження шкідливого хімічного, фізичного, біологічного та іншого впливу на атмосферне повітря, забезпечення раціонального використання атмосферного повітря для виробничих потреб, а також зміцнення правопорядку і законності у цій сфері.

-14- н.д. Шаров І.Ф. (реєстраційна картка № 399)
після тексту "на атмосферне повітря" додати текст: "для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини"
-15- н.д. Самойленко (Реєстрацйіна картка №375)
Статтю виключити - визначено у преамбулі
Не враховано





Враховано


26
Стаття 3. Законодавство про охорону атмосферного повітря



Стаття 2. Законодавство про охорону атмосферного повітря


27
Відносини в галузі охорони атмосферного повітря регулюються Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", цим Законом та іншими актами законодавства України.

-16- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
У статті 3 проекту словосполучення "актами законодавства" замінити словосполученням "нормативно-правовими актами"

Враховано
Відносини в галузі охорони атмосферного повітря регулюються цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", та іншими нормативно-правовими актами України.


28
Стаття 4. Управління у галузі охорони атмосферного повітря.



Стаття 3. Управління у галузі охорони атмосферного повітря


29
Управління у галузі охорони атмосферного повітря здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, спеціально уповноважений центральний органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноважений центральний органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України.

-17- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Двічі текст "спеціально уповноважений центральний орган" замінити текстом "центральний орган"
-18- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "інші державні органи" виключити


Не враховано




Враховано редакційно



Державне управління у галузі охорони атмосферного повітря здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я, місцеві державні адміністрації, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, відповідно до закону.


30
Розділ II. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

-19- н.д.Гусак (Округ 144)
Пропоную уточнити в цих статтях хто має право розробляти і затверджувати окремо кожний вид нормативів та на підставі яких підзаконних актів

Враховано редакційно
Розділ II. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

31
Стаття 5. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони атмосферного повітря


Стаття 4. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони атмосферного повітря

32
Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог до охорони атмосферного повітря від забруднення, впливу фізичних і біологічних факторів та забезпечення екологічної безпеки.

-20- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"


Враховано редакційно
Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря проводяться з метою встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог до охорони атмосферного повітря від забруднення та забезпечення екологічної безпеки.

33
Стаття 6. Стандартизація в галузі охорони атмосферного повітря





34
Стандартизація в галузі охорони атмосферного повітря спрямована на:



Стандартизація і нормування в галузі охорони атмосферного повітря спрямовані на:


35
забезпечення безпеки навколишньому природному середовищу та запобіганню екологічних катастроф;

-21- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "безпеки навколишньому середовищу" замінити текстом "безпечного навколишнього середовища"
Враховано редакційно
забезпечення безпечного навколишнього середовища та запобігання екологічних катастроф;


36
реалізацію єдиної науково-технічної політики в галузі охорони атмосферного повітря;



реалізацію єдиної науково-технічної політики в галузі охорони атмосферного повітря;


37
встановлення вимог до обладнання і споруд щодо охорони атмосферного повітря від забруднення та впливу фізичних та біологічних факторів на його стан;

-22- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"

Враховано редакційно
встановлення єдиних вимог до обладнання і споруд щодо охорони атмосферного повітря від забруднення ;


38
забезпечення безпеки народногосподарських об'єктів і запобігання виникненню аварій та техногенних катастроф;



забезпечення безпеки господарських об'єктів і запобігання виникненню аварій та техногенних катастроф;


39
впровадження і використання сучасних екологічно безпечних технологій.



Впровадження і використання сучасних екологічно безпечних технологій.


40
Стандарти в галузі охорони атмосферного повітря встановлюються та розробляються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров`я і затверджуються в установленому законодавством порядку.

-23- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
після слова "розробляється" текст "спеціально уповноваженим" замінити словом "центральним"
-24- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слів "погодженням із" виключити текст "спеціально уповноваженим"
Не враховано




Не враховано
Стандарти в галузі охорони атмосферного повітря встановлюються та розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров`я і затверджуються у встановленому законом порядку.


41
Стаття 7. Нормативи у галузі охорони атмосферного повітря



Стаття 5. Нормативи у галузі охорони атмосферного повітря


42
У галузі охорони атмосферного повітря встановлюються такі нормативи:



У галузі охорони атмосферного повітря встановлюються такі нормативи:


43
нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря;

-25- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Викласти в редакції: "екологічні нормативи атмосферного повітря".
Не враховано
нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря;


44
нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел;



нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел;


45
нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел;

-26- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"

Не враховано
нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел;


46
нормативи вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел.



нормативи вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел;



-27- н.д. Самойленко (Реєстрацйіна картка №375)
Доповнити абзацем: "технологічні нормативи допустимого викиду забруднювальних речовин."
Враховано
технологічні нормативи допустимого викиду забруднювальних речовин.

47
Законодавством України можуть встановлюватися й інші нормативи в галузі охорони атмосферного повітря.

-28- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Слова "Законодавством України" замінити словом "Законом"
Не враховано
Законодавством України можуть встановлюватися й інші нормативи в галузі охорони атмосферного повітря.


48
Порядок встановлення, розроблення, затвердження, введення в дію нормативів у галузі охорони атмосферного повітря встановлюється Кабінетом Міністрів України.

-29- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слова "Порядок" вилучити слово "встановлення"
Враховано редакційно
Порядок розроблення, затвердження, введення в дію нормативів у галузі охорони атмосферного повітря встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до закону.


49
Стаття 8. Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря

-30- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Викласти статтю у такій редакції:
"Стаття 8. Екологічні нормативи атмосферного повітря

Не враховано
Стаття 6. Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря


Екологічні нормативи атмосферного повітря встановлюють гранично допустимі викиди забруднюючих хімічних речовин, гранично допустимі рівні впливу на нього акустичного, електромагнітного, іонізуючого, неіонізуючого та інших фізичних, а також біологічних факторів у межах населених пунктів, у рекреаційних зонах, в інших місцях проживання, постійного чи тимчасового перебування людей з метою забезпечення екологічної безпеки громадян і довкілля.
Враховано редакційно



Для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших окремих територій у разі необхідності можуть встановлюватися більш суворі екологічні нормативи атмосферного повітря.
Враховано редакційно


50
Для оцінки стану забруднення атмосферного повітря встановлюються нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря:




Для оцінки стану забруднення атмосферного повітря встановлюються нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря та гранично допустимі викиди в атмосферне повітря забруднюючих хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів.у межах населених пунктів, у рекреаційних зонах, в інших місцях проживання, постійного чи тимчасового перебування людей, об'єктах навколишнього природного середовища з метою забезпечення екологічної безпеки громадян і довкілля:

51
нормативи якості атмосферного повітря;



нормативи якості атмосферного повітря;


52
гранично допустимі рівні впливу акустичного, електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних факторів та біологічного впливу на стан атмосферного повітря населених пунктів.

-31- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"

Не враховано
гранично допустимі рівні впливу акустичного, електромагнітного, іонізуючого та інших фізичних факторів та біологічного впливу на стан атмосферного повітря населених пунктів.

53
Для курортних, лікувально-оздоровчих та інших рекреаційних територій можуть встановлюватися більш суворі нормативи якості атмосферного повітря і рівні впливу фізичних факторів та біологічного впливу на стан атмосферного повітря.



Для курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних та інших окремих районів можуть встановлюватися більш суворі нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря.

54
Стаття 9. Нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел



Стаття 7. Нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел


55
Нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, встановлюються виходячи з рівня розвитку технологічних процесів, а також газоочисних установок.

-32- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Після слова "встановлюються" викласти в такій редакції: "з метою забезпечення дотримання вимог екологічних нормативів атмосферного повітря з урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану обладнання, очисних і захисних установок."

Враховано редакційно









Нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин та їх сукупності, які містяться у складі пилогазоповітряних сумішей, що відводяться від окремих типів обладнання, споруд і надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, встановлюються з метою забезпечення дотримання вимог екологічних нормативів атмосферного повітря з урахуванням економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану обладнання, очисних і захисних установок.
56
Для діючих і проектованих окремих типів обладнання і споруд залежно від часу розробки та введення у дію, наявності наукових і технічних розробок, економічної доцільності встановлюються:



Для діючих і тих, що проектуються окремих типів обладнання і споруд залежно від часу розробки та введення у дію, наявності наукових і технічних розробок, економічної доцільності встановлюються:


57
нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел;

-33- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
"нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел" замінити на "норматив допустимого викиду забруднювальної речовини стаціонарного джерела"
Враховано
норматив допустимого викиду забруднювальної речовини стаціонарного джерела;


58
технологічні нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин, які відводяться до джерела викиду в атмосферне повітря.



технологічні нормативи допустимих викидів забруднювальних речовин, які відводяться до джерела викиду в атмосферне повітря.


59
До технологічних нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин належать:



До технологічних нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин належать:


60
поточні технологічні нормативи - для діючих окремих типів обладнання, споруд на рівні підприємств з найкращою існуючою технологією виробництва аналогічних за потужністю технологічних процесів;



поточні технологічні нормативи - для діючих окремих типів обладнання, споруд на рівні підприємств з найкращою існуючою технологією виробництва аналогічних за потужністю технологічних процесів;


61
перспективні технологічні нормативи - для нових і таких, що проектуються, будуються або модернізуються, окремих типів обладнання, споруд з урахуванням досягнень на рівні передових вітчизняних і світових технологій та обладнання.



Перспективні технологічні нормативи - для нових і таких, що проектуються, будуються або модернізуються, окремих типів обладнання, споруд з урахуванням досягнень на рівні передових вітчизняних і світових технологій та обладнання.


62
Стаття 10. Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел



Стаття 8. Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел


63
Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів встановлюються для кожного стаціонарного джерела за кожним фактором фізичного впливу.

-34- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"
-35- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Частину першу викласти в такій редакції: "Нормативи гранично допустимих рівнів впливу на атмосферне повітря встановлюються для кожного стаціонарного джерела по всіх створюваних ним видах фізичних і біологічних факторів."
.
Не враховано




Враховано редакційно
Нормативи гранично допустимих рівнів впливу на атмосферне повітря встановлюються для кожного стаціонарного джерела по всіх створюваних ним видах фізичних і біологічних факторів.

64
Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів встановлюються на рівні, за якого фізичний та біологічний вплив усіх джерел у даному районі, з урахуванням перспектив його розвитку, в період дії встановленого нормативу не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (за найбільш суворим нормативом).

-36- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Текст "нормативів екологічної безпеки" замінити текстом "екологічних нормативів"
Не враховано
Нормативи гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів встановлюються на рівні, за якого фізичний та біологічний вплив усіх джерел у даному районі, з урахуванням перспектив його розвитку, в період дії встановленого нормативу не призведе до перевищення нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (за найбільш суворим нормативом).


65
Стаття 11. Нормативи вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел



Стаття 9. Нормативи вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел


66
Для кожного типу пересувних джерел, що експлуатуються на території України, встановлюються нормативи граничнодопустимого вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів цих джерел, які розробляються з урахуванням технічних рішень щодо зменшення утворення забруднювальних речовин, зниження рівнів впливу фізичних факторів, очищення відпрацьованих газів та економічної доцільності.


-37- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Після слова "урахуванням" доповнити словом "сучасних"


Враховано
Для кожного типу пересувних джерел, що експлуатуються на території України, встановлюються нормативи вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів цих джерел, які розробляються з урахуванням сучасних технічних рішень щодо зменшення утворення забруднювальних речовин, зниження рівнів впливу фізичних факторів, очищення відпрацьованих газів та економічної доцільності.


67
Розділ ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ



Розділ ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ


68
Стаття 12. Обов`язки підприємств, установ, організацій та громадяни - суб`єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря


-38- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Слово "громадяни" замінити словом "громадян"


Враховано
Стаття 10. Обов`язки підприємств, установ, організацій, інших суб`єктів підприємницької діяльності щодо охорони атмосферного повітря


69
Підприємства, установи, організації та громадяни - суб`єкти підприємницької діяльності, пов`язаної з викидами забруднювальних речовин в атмосферне повітря, впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов`язані:

-39- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"
-40- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Абзац перший частини першої викласти у такій редакції: "Підприємства, установи, організації та громадяни - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднювальних речовин атмосферне повітря, та діяльність яких пов`язана з в впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов`язані:"
Не враховано




Враховано
Підприємства, установи, організації, інші суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднювальних речовин атмосферне повітря, та діяльність яких пов`язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов`язані:

70
здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання умов і вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднювальних речовин тощо;


-41- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Слова "умов і" вилучити
-42- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Текст "нормативами екологічної безпеки" замінити текстом "екологічними нормативами"


Враховано


Не враховано
здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднювальних речовин тощо;


71
вживати заходів до зменшення обсягів викидів забруднювальних речовин і зменшення впливу фізичних факторів;

-43- н.д.Акопян (Округ 131)
Слова "до зменшення" замінити словами "щодо зменшення"
-44- н.д.Гусак (Округ 144)
Абзац 3 статті 11 розпочати словами: "розробляти, погоджувати в територіальних спеціально уповноважених органах з питань екології та природних ресурсів та..." (далі по тексту
Враховано



Не враховано
вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднювальних речовин і зменшення впливу фізичних факторів;


72
забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;



забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних факторів;


73
здійснювати контроль за обсягом і складом забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями іншого впливу та вести їх постійний облік;


-45- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "і рівнями іншого впливу" виключити

Враховано редакційно
здійснювати контроль за обсягом і складом забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік;


74
заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов та вживати заходів для ліквідації причин і наслідків забруднення атмосферного повітря;


-46- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
В абзаці шостому словосполучення "аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов" замінити словами "надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

Враховано редакційно
заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;


75
забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднювальних речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;



забезпечувати здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднювальних речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок;


76
забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови викиду забруднювальних речовин;



забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови викиду забруднювальних речовин;


77
використовувати метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел;



використовувати метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел;


78
здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднювальних речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів викидів забруднювальних речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.



здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднювальних речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів викидів забруднювальних речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони атмосферного повітря;


79

-47- н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ 203)
доповнити абзацем:
"своєчасно і в повному обсязі сплачувати до бюджету збір за забруднення навколишнього природного середовища відповідно до законодавства."
Враховано
своєчасно і в повному обсязі сплачувати збори за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів відповідно до закону.

80
Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно призводити до забруднення грунтів, вод та інших природних об'єктів.



Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не повинно призводити до забруднення грунтів, вод та інших природних об'єктів.


81
Стаття 13. Регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел



Стаття 11. Регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел


82
Для забезпечення стану атмосферного повітря, сприятливого для здоров'я людини та об'єктів довкілля, в обов'язковому порядку на державному рівні здійснюється регулювання викидів найбільш поширених забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел за таким переліком:

-48- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Частину першу викласти в такій редакції: "Для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливого впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та довкілля на державному рівні здійснюється регулювання викидів найбільш поширених і небезпечних забруднювальних речовин, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. В обов'язковому порядку регулюються викиди в атмосферне повітря таких речовин:"

Враховано редакційно
Для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливого впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та довкілля на державному рівні здійснюється регулювання викидів найбільш поширених і небезпечних забруднювальних речовин за таким переліком:
83
завислі речовини (недиференційований за фізико-хімічним складом пил);
діоксид сірки;
оксид вуглецю;
діоксид азоту;
свинець та його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець);
бензопірен;
формальдегід.



завислі речовини (недиференційований за фізико-хімічним складом пил);
діоксид сірки;
оксид вуглецю;
діоксид азоту;
свинець та його неорганічні сполуки (у перерахунку на свинець);
бензопірен;
формальдегід.


84
Перелік забруднювальних речовин переглядається не менше одного разу на десять років за пропозицією спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

-49- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слова "переглядається" доповнити текстом "Кабінетом Міністрів України"
-50- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Двічі виключити текст "спеціально уповноваженого"
-51- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Доповнити реченням: "У разі необхідності внесення змін до зазначеного переліку, Кабінет Міністрів України вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України."
-52- н.д.Акопян (Округ 131)
Слово "десять" замінити словом "п'ять"
-53- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Слово "десять" замінити словом "п'ять"

Враховано



Не враховано



Враховано






Враховано

Враховано
Кабінет Міністрів України не менше одного разу на п`ять років за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я переглядає перелік забруднювальних речовин і у разі необхідності вносить відповідні пропозиції до Верховної Ради України.


85
Органи місцевого самоврядування з урахуванням особливостей екологічної ситуації регіону, населеного пункту мають право за погодженням з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я додатково визначати забруднювальні речовини, за якими здійснюється регулювання їх викидів.


-54- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Двічі виключити текст "спеціально уповноваженого"
-55- н.д.Гусак (Округ 144)
Пропоную в 4-му абзаці статті 13 визначити порядок формування додаткового переліку забруднювальних речовин, за якими здійснюється контроль в обов'язковому порядку та нормування їх викидів в атмосферу на підставі дозволу і викласти його в такій редакції: "Територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів з питань екології та природних ресурсів з питань охорони здоров'я та місцевими органами гідрометеорологічної служби спільно формується додатковий перелік забруднювальних речовин, за якими здійснюється регулювання їх викидів. Цей перелік є обов'язковим для здійснення регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел підприємствами незалежно від форм власності".

Не враховано



Не враховано



















Органи місцевого самоврядування з урахуванням особливостей екологічної ситуації регіону, населеного пункту можуть за поданням територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я додатково встановлювати забруднювальні речовини, за якими здійснюється регулювання їх викидів.


86
Органи місцевого самоврядування разом з місцевими органами виконавчої влади, на території яких спостерігається перевищення нормативів екологічної безпеки, розробляють і затверджують програми оздоровлення повітряного басейну.


-56- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Текст "нормативів екологічної безпеки" замінити текстом "екологічних нормативів"
-57- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Словосполучення "повітряного басейну" замінити на "атмосферного повітря"
-58- н.д. Самойленко Ю.І. (Реєстраційна картка № 375)
Доповнити абзац словами "здійсьнюють заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря".

Не враховано


Враховано


Враховано
Органи місцевого самоврядування за поданням територіальних органів виконавчої влади, на території яких спостерігається перевищення нормативів екологічної безпеки, затверджують відповідно до закону програми оздоровлення атмосферного повітря, здійсьнюють заходи щодо зменшення забруднення атмосферного повітря.


87
Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.


-59- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Виключити текст "спеціально уповноваженого" і "спеціально уповноваженим


Не враховано
Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, який видається територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням із територіальним органом спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.


88
Матеріали, що обгрунтовують обсяги безпечних викидів для підприємств, установ, організацій та громадян розробляються суб`єктами господарювання, що отримали відповідну ліцензію.

-60- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Слово "Матеріали" замінити словом "Документи"
-61- н.д. Самойленко Ю.І. (Реєстраційна картка № 375)
Абзац викласти у такій редакції:
"Перелік установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обгрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів."
Враховано



Враховано
Перелік установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обгрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

89
Дозволи на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря видаються за умови:



Дозволи на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря видаються за умови:


90
неперевищення протягом їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки;

-62- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Текст "нормативів екологічної безпеки" замінити текстом "екологічних нормативів"
Не враховано
неперевищення протягом їх дії встановлених нормативів екологічної безпеки;


91
неперевищення нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел;



неперевищення нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел;


92
дотримання вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднювальних речовин.



дотримання вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднювальних речовин.


93
Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру є перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднювальних речовин діючих підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднювальних речовин на кожному етапі встановлюються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.


-63- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Двічі виключити текст "спеціально уповноваженого"
-64- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Текст "нормативів екологічної безпеки" замінити текстом "екологічних нормативів"


Не враховано



Не враховано
Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру є перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднювальних речовин діючих підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднювальних речовин на кожному етапі встановлюються територіальними органами спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням з територіальними органами спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.


94
У разі неможливості зменшення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря до встановлених нормативів діяльність відповідних підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства.

-65- н.д. Самойленко Ю.І. (Реєстраційна картка № 375)
Абзац виключити, повторює статтю 14.
-66- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Слово "законодавства" замінити словом "Закону"
-67- н.д.Акопян (Округ 131)
Слова "до законодавства" замінити словами "до чинного законодавства України"
Враховано


Не враховано,
абзац виключено

Не враховано,
абзац виключено


95
Порядок розроблення та видачі дозволів на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають отримати дозвіл на викиди, встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за погодженням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я.


-68- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Виключити текст "спеціально уповноваженим" і "спеціально уповноваженого"
-69- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Після слова "встановлюється" текст замінити словами "Кабінетом Міністрів України"


Не враховано




Враховано
Порядок розроблення, видачі та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, та обліку підприємств, установ, інших суб'єктів підприємницької діяльності, які мають отримати дозвіл на викиди, встановлюється Кабінетом Міністрів України.


96
Стаття 14. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і впливу фізичних та біологічних факторів на його стан



Стаття 12. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) або припинення викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і впливу фізичних та біологічних факторів на його стан


97
Діяльність, пов'язана з порушенням умов і вимог до викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства України.

-70- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"
-71- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "законодавства України" замінити словом "Закону"
-72- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Текст "Діяльність, пов'язана" замінити текстом "Господарська чи інші види діяльності, пов'язані"

Враховано редакційно



Не враховано



Враховано
Господарська чи інші види діяльності, пов'язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до чинного законодавства України.

98
Стаття 15. Регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря



Стаття 13. Регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря


99
Рівні впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря встановлюються на основі нормативів. У випадках, коли на них видано дозвіл, повинні дотримуватися й інші вимоги, передбачені цим дозволом. Дозволи видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та його територіальними органами з урахуванням визначеного статтею 9 цього Закону порядку встановлення нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря.

-73- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"
-74- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Виключити текст "спеціально уповноваженим"
-75- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
У другому реченні після слова "видаються " текст замінити на "у порядку що встановлюється Кабінетом Міністрів України"
Не враховано




Враховано



Враховано
Рівні впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря вимоги, щодо їх скорочення встановлюються відповідним дозволом на основі затверджених нормативів. Порядок розроблення, видачі та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на рівні впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, та обліку підприємств, установ, інших суб'єктів підприємницької діяльності, які мають отримати дозвіл, встановлюється Кабінетом Міністрів України.



100
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів до запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря і здоров'я людини.



Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів до запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря і здоров'я людини.


101
Стаття 16. Регулювання викидів забруднювальних речовин і впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря у разі відсутності нормативів



Стаття 14. Регулювання викидів забруднювальних речовин і впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря у разі відсутності нормативів


102
Викиди забруднювальних речовин і вплив на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я за умови, що за цей період буде встановлено відповідний норматив та вжито необхідних заходів щодо охорони атмосферного повітря.

-76- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"

-77- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Двічі виключити текст "спеціально уповноваженого"

Не враховано





Не враховано
Викиди забруднювальних речовин і вплив на стан атмосферного повітря фізичних та біологічних факторів, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я за умови, що за цей період буде встановлено відповідний норматив та вжито необхідних заходів щодо охорони атмосферного повітря.


103
Стаття 17. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов

-78- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
У назві та тексті статті 17 словосполучення "аварійних ситуацій і несприятливих метеорологічних умов" замінити на "надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
Враховано
Стаття 15. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру


104
Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, викиди забруднювальних речовин або впливи фізичних та біологічних факторів яких у разі виникнення аварій і несприятливих метеорологічних умов можуть призвести до надзвичайних екологічних ситуацій, зобов'язані заздалегідь розробити та погодити із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань охорони здоров'я, іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в установленому порядку спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря.


-79- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Виключити текст "спеціально уповноваженим

-80- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Виключити текст "в установленому порядку"
-81- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"


Не враховано




Враховано




Не враховано
Підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності, викиди забруднювальних речовин або впливи фізичних та біологічних факторів яких у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру можуть призвести до надзвичайних екологічних ситуацій, зобов'язані заздалегідь розробити та погодити із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань охорони здоров'я, іншими заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря.


105
У разі виникнення таких надзвичайних екологічних ситуацій керівники підприємств, установ, організацій та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані негайно в установленому порядку повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, і вжити заходів до охорони атмосферного повітря та ліквідації причин і наслідків його забруднення.


-82- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Виключити текст "в установленому порядку"
-83- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Після слова "порядку" вставити текст "визначеному Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"


Враховано



Враховано редакційно

У разі виникнення таких надзвичайних екологічних ситуацій керівники підприємств, установ, організацій, інших суб'єктів підприємницької діяльності зобов'язані негайно в порядку визначеному Законом України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, повідомити про це органи, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, і вжити заходів до охорони атмосферного повітря та ліквідації причин і наслідків його забруднення.


106
Стаття 18. Регулювання діяльності, що впливає на погоду і клімат



Стаття 16. Регулювання діяльності, що впливає на погоду і клімат

107
Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, може провадитися підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності тільки за дозволами, виданими спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань охорони здоров'я або їх територіальними органами, за погодженням з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.


-84- н.д. Волков О.М. (Округ 208)
абзац перший викласти у такій редакції:
"Діяльність спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, може провадитися підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності тільки за дозволами, виданими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів або його територіальними органами, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я або його територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Порядок погодження і видачі дозволів встановлюється Кабінетом Міністрів України"
-85- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Виключити текст "спеціально уповноваженим"

Враховано




















Не враховано

Діяльність, спрямована на штучні зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях, може провадитися підприємствами, установами, організаціями, іншими суб'єктами підприємницької діяльності тільки за дозволами, виданими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів або його територіальними органами, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я або його територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Порядок погодження і видачі дозволів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

108
Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані відповідно до міжнародних угод скорочувати і в подальшому повністю припинити виробництво та використання хімічних речовин, що шкідливо впливають на озоновий шар, а також проводити роботу щодо зменшення викидів речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести до негативних змін клімату.


-86- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Слово "угод" замінити текстом "договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"



Враховано
Підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України скорочувати і в подальшому повністю припинити виробництво та використання хімічних речовин, що шкідливо впливають на озоновий шар, а також проводити роботу щодо зменшення викидів речовин, накопичення яких в атмосферному повітрі може призвести до негативних змін клімату.


109
Стаття 19. Заходи щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря викидами автотранспортних та інших пересувних засобів і установок та впливу їх фізичних факторів



Стаття 17. Заходи щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря викидами автотранспортних та інших пересувних засобів і установок та впливу їх фізичних факторів


110
З метою відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря автотранспортними та іншими пересувними засобами і установками та впливу пов'язаних з ними фізичних факторів здійснюється:



З метою відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря автотранспортними та іншими пересувними засобами і установками та впливу пов'язаних з ними фізичних факторів здійснюється:


111
розроблення та виконання комплексу заходів щодо зниження викидів, знешкодження шкідливих речовин і зменшення фізичного впливу під час проектування, виробництва, експлуатації та ремонту автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів і установок;



розроблення та виконання комплексу заходів щодо зниження викидів, знешкодження шкідливих речовин і зменшення фізичного впливу під час проектування, виробництва, експлуатації та ремонту автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів і установок;


112
переведення транспортних засобів на менш токсичні види палива;



переведення транспортних засобів на менш токсичні види палива;


113
раціональне планування та забудова населених пунктів з дотриманням необхідної відстані до транспортних шляхів;

-87- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Словосполучення "необхідної відстані до транспортних шляхів" слід замінити словосполученням "нормативно визначеної відстані до транспортних шляхів",

Враховано
раціональне планування та забудова населених пунктів з дотриманням "нормативно визначеної відстані до транспортних шляхів;


114
виведення з густонаселених житлових кварталів за межі міста автотранспортних підприємств, вантажного транзитного автомобільного транспорту;



виведення з густонаселених житлових кварталів за межі міста автотранспортних підприємств, вантажного транзитного автомобільного транспорту;


115
обмеження в'їзду автомобільного транспорту та інших пересувних засобів і установок у сельбищні зони, місця відпочинку і туризму;

-88- н.д.Акопян (Округ 131)
Доповнити словами "заповідні зони"
-89- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Після слів "та інших" замінити текстом "транспортних засобів, сомохідних машин і механізмів у сельбищні, курортні, лікувально-оздоровчі та рекреаційні зони, місця масового відпочинку та туризму;"
Враховано редакційно

Враховано редакційно
обмеження в'їзду автомобільного транспорту та інших транспортних засобів, сомохідних машин і механізмів у сельбищні, курортні, лікувально-оздоровчі, рекреаційні та природно-заповідні зони, місця масового відпочинку та туризму у;


116
поліпшення стану утримання транспортних шляхів і вуличного покриття;



поліпшення стану утримання транспортних шляхів і вуличного покриття;


117
впровадження в містах автоматизованих систем регулювання дорожнього руху;



впровадження в містах автоматизованих систем регулювання дорожнього руху;


118
удосконалення технологій транспортування і зберігання палива, забезпечення постійного контролю за якістю палива на нафтопереробних підприємствах та автозаправних станціях;



удосконалення технологій транспортування і зберігання палива, забезпечення постійного контролю за якістю палива на нафтопереробних підприємствах та автозаправних станціях;


119
впровадження та вдосконалення діяльності контрольно-регулювальних і діагностичних пунктів та комплексних систем перевірки екологічних нормативів пересувних засобів та установок.



Впровадження та вдосконалення діяльності контрольно-регулювальних і діагностичних пунктів та комплексних систем перевірки нормативів екологічної безпеки пересувних засобів та установок.


120
Виробництво та експлуатація транспортних та інших пересувних засобів і установок, в яких вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах перевищує нормативи або рівні впливу фізичних факторів, забороняються.

-90- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Частину другу викласти у такій редакції: "Проектування та виробництво транспортних засобів, самохідних машин і механізмів здійснюється відповідно до вимог щодо їх екологічної безпеки. Експлуатація транспортних засобів, самохідних машин і механізмів, викиди або рівні впливу фізичних факторів яких на атмосферне повітря перевищують відповідні нормативи, в сельбищних, курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зонах, місцях масового відпочинку та туризму забороняється."

Враховано редакційно
Проектування, виробництво та експлуатація транспортних та інших пересувних засобів і установок, в яких вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах перевищує нормативи або рівні впливу фізичних факторів, забороняються.


121
Стаття 20. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час застосування пестицидів та агрохімікатів



Стаття 18. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час застосування пестицидів та агрохімікатів


122
Підприємства, установи, організації, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані дотримуватися правил та вимог щодо транспортування, зберігання і застосування пестицидів та агрохімікатів з метою недопущення забруднення атмосферного повітря.



Підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані дотримуватися правил та вимог щодо транспортування, зберігання і застосування пестицидів та агрохімікатів з метою недопущення забруднення атмосферного повітря.


123
Стаття 21. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час видобування корисних копалин та проведення вибухових робіт



Стаття 19. Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час видобування надр та проведення вибухових робіт


124
Видобування корисних копалин та вибухові роботи повинні проводитися з дотриманням правил відвернення або зниження рівнів забруднення атмосферного повітря способами, погодженими із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та іншими органами відповідно до законодавства України.

-91- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Двічі виключити текст "спеціально уповноваженим"
-92- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "законодавства України" замінити словом "Закону"
-93- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Словосполучення "правил відвернення або зниження рівнів забруднення" замінити на "вимог щодо охорони"
Н враховано



Ваховано



Ваховано
Видобування надр та вибухові роботи повинні проводитися з дотриманням вимог щодо охорони атмосферного повітря способами, погодженими із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та іншими органами відповідно до закону.


125
Стаття 22. Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами



Стаття 20. Виконання вимог щодо охорони атмосферного повітря від забруднення виробничими, побутовими та іншими відходами


126


-94- н.д.Гусак (Округ 144)
Пропоную доповнити розділ ІІІ проекту закону статтею 22 (абзац 1, 2) діючого Закону України "Про охорону атмосферного повітря"
"Складування, зберігання або розміщення виробничого, побутового сміття та інших відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря пилом. шкідливими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, допускається лише при наявності спеціального дозволу на визначених місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування територіях у межах встановлених ними лімітів з додержанням нормативів екологічної безпеки і при можливості їх подальшого господарського використання"
-95- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Після слова "Складування" додати слово "перевезення"
-96- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Після слова "інших" доповнити текстом "твердих чи рідких"
-97 н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Після слів "шкідливого впливу" додати текст "як тимчасовий захід"

Враховано редакційно

















Враховано редакційно

Не враховано


Не враховано
Складування, розміщення, зберігання або транспортування промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря пилом, шкідливими газоподібними речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, допускається лише при наявності спеціального дозволу на визначених місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування територіях, з додержанням нормативів екологічної безпеки і подальшої утилізації або видаленя.

127
Не допускається спалювання зазначених відходів на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог щодо охорони атмосферного повітря.

-98- н.д.Гусак (Округ 144)
Пропоную доповнити розділ ІІІ проекту закону статтею 22 (абзац 1, 2) діючого Закону України "Про охорону атмосферного повітря"
"Не допускається спалювання зазначених відходів на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог щодо охорони атмосферного повітря."
-99- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слова "додержанні" доповнити текстом "встановлених законодавством"
Враховано редакційно












Враховано редакційно
Не допускається спалювання зазначених відходів на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог встановлених законодавством щодо охорони атмосферного повітря.


128
Власники або уповноважені ними органи управління підприємств, установ і організацій зобов`язані забезпечувати переробку, утилізацію на своєчасне вивезення відходів, які забруднюють атмосферне повітря, на підприємства, що використовують їх як сировину, або на спеціальні звалища.


-100- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Слово "спеціальні" замінити словами "відповідно обладнані"

Враховано редакційно
Власники або уповноважені ними органи управління підприємств, установ і організацій зобов`язані забезпечувати переробку, утилізацію на своєчасне вивезення відходів, які забруднюють атмосферне повітря, на підприємства, що використовують їх як сировину, або на спеціально відведені місця чи об`єкти.


129

-101- н.д. Франчук А.Р. (Округ 10)
Доповнити абзацем:
"Юридичні та фізичні особи, які здійснюють генетично-інженерну діяльність зобов'язані здійснювати заходи із запобігання та ліквідації наслідків небажаного впливу на атмосферне повітря та довкілля."
Не враховано


130
Стаття 23. Відвернення і зниження шуму



Стаття 21. Відвернення і зниження шуму


131
З метою відвернення, зниження і досягнення безпечних рівнів виробничих та інших шумів повинні забезпечуватися:



З метою відвернення, зниження і досягнення безпечних рівнів виробничих та інших шумів повинні забезпечуватися:


132
створення і впровадження малошумних машин і механізмів ;



створення і впровадження малошумних машин і механізмів ;


133
удосконалення конструкцій транспортних засобів та умов їх експлуатації, а також утримання в належному стані залізничних і трамвайних колій, автомобільних шляхів, вуличного покриття;



удосконалення конструкцій транспортних засобів та умов їх експлуатації, а також утримання в належному стані залізничних і трамвайних колій, автомобільних шляхів, вуличного покриття;


134

-102- н.д.Акопян (Округ 131)
Доповнити пунктом:
"вилучити з використання автотранспорт, який перевищив експлуатаційні строки;"
Не враховано


135
розміщення підприємств, транспортних магістралей, аеродромів та інших об'єктів з джерелами шуму під час планування і забудови населених пунктів відповідно до встановлених санітарно-технічних вимог та карт шуму;

-103- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слова "встановлених" доповнити текстом "згідно законодавства"
-104- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Слово "санітарно-технічних" замінити текстом "санітарно-гігієнічних і будівельних"
Враховано



Враховано
розміщення підприємств, транспортних магістралей, аеродромів та інших об'єктів з джерелами шуму під час планування і забудови населених пунктів відповідно до встановлених згідно законодавства санітарно-гігієнічних і будівельних вимог та карт шуму;


136
виробництво будівельних матеріалів, конструкцій, технічних засобів та будівництво споруд з необхідними акустичними властивостями;

-105- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Після слів "технічних засобів" доповнити текстом "спорудження житла, об'єктів соціального призначення"
Враховано
виробництво будівельних матеріалів, конструкцій, технічних засобів спорудження житла, об'єктів соціального призначення та будівництво споруд з необхідними акустичними властивостями;


137
організаційні заходи для відвернення і зниження виробничих, комунальних, побутових і транспортних шумів, включаючи запровадження раціональних схем і режимів руху залізничного, повітряного, водного та автомобільного транспорту у межах населених пунктів.



Організаційні заходи для відвернення і зниження виробничих, комунальних, побутових і транспортних шумів, включаючи запровадження раціональних схем і режимів руху залізничного, повітряного, водного та автомобільного транспорту у межах населених пунктів.


138
Громадяни зобов'язані дотримувати вимоги, встановлені з метою зниження побутового шуму у квартирах, а також у дворах житлових будинків, на вулицях, у місцях відпочинку та інших громадських місцях.

-106- н.д. Шаров І.Ф. (реєстраційна картка № 399)
після тексту "у квартирах" додати текст: "особливо у вечірні та нічні години (з 22 до 6 години)"
-107- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слова "встановлені" доповнити текстом "відповідно до Закону"
Не враховано




Не враховано

Громадяни зобов'язані дотримувати вимоги, встановлені з метою зниження побутового шуму у квартирах, а також у дворах житлових будинків, на вулицях, у місцях відпочинку та інших громадських місцях.


139

-108- н.д. Франчук А.Р. (Округ 10)
Доповнити статтею:
"Виконання вимог до охорони атмосферного повітря під час зберігання ядерних матеріалів, радіоактивних відходів
Підприємства, установи, організації зобов'язані дотримуватися правил та вимог щодо обігу і забезпечення збереженості ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, джерел іонізуючого випромінювання з метою недопущення забруднення атмосферного повітря."
Не враховано





Стаття 22. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря




Для забезпечення охорони атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають:





збори за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів;





відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря;





надання підприємствам, установам, організаціям, іншим суб'єктам підприємницької діяльності податкових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, застосування заходів щодо регулювання діяльності, що впливає на клімат, здійснення інших природоохоронних заходів з метою скорочення викидів забруднювальних речовин та зменшення рівнів впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря;
участь держави у фінансуванні екологічних заходів і будівництва об'єктів екологічного призначення.


140
Розділ IV. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДО ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ

-109- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
З назві розділу ІV проекту слова "промислових об'єктів" слід виключити.

Враховано
Розділ IV. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ І ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВ,
СПОРУД ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ


141
Стаття 24. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в експлуатацію підприємств,
споруд та інших об'єктів, які впливають на стан атмосферного повітря



Стаття 23. Умови розміщення, проектування, будівництва, реконструкції і введення в експлуатацію підприємств,
споруд та інших об'єктів, які впливають на стан атмосферного повітря


142
Проектування, розміщення, будівництво і введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів та устаткування повинно здійснюватися з обов'язковим дотриманням норм екологічної безпеки, державних санітарних норм і правил на запланованих для будівництва та реконструкції спорудах та інших об'єктах, а також з урахуванням накопичення і трансформації забруднення в атмосфері, його транскордонного перенесення, особливостей кліматичних умов.



Проектування, розміщення, будівництво і введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконалення існуючих і впровадження нових технологічних процесів та устаткування повинно здійснюватися з обов'язковим дотриманням норм екологічної безпеки, державних санітарних норм і правил на запланованих для будівництва та реконструкції спорудах та інших об'єктах, а також з урахуванням накопичення і трансформації забруднення в атмосфері, його транскордонного перенесення, особливостей кліматичних умов.


143
Забороняється будівництво та введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, які не відповідають вимогам до охорони атмосферного повітря.


-110- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слова "відповідають" доповнити текстом "встановленим законодавством"
-111- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Слова "до охорони" замінити текстом "законодавством про охорону"

Враховано редакційно


Враховано
Забороняється будівництво та введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, які не відповідають встановленим законодавством вимогам про охорону атмосферного повітря.


144
Стаття 25. Погодження місць забудови, проектів будівництва і реконструкції підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан атмосферного повітря



Стаття 24. Погодження місць забудови, проектів будівництва і реконструкції підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан атмосферного повітря


145
Визначення місць забудови, проектування будівництва і реконструкції підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан атмосферного повітря, погоджується з органами, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, органами місцевого самоврядування та іншими органами відповідно до законодавства України.


-112- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "законодавства України" замінити словом "Закону"

Не враховано
Визначення місць забудови, проектування будівництва і реконструкції підприємств, споруд та інших об'єктів, що впливають на стан атмосферного повітря, погоджується з органами, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря, органами місцевого самоврядування та іншими органами відповідно до законодавства України.


146
Стаття 26. Санітарно-захисні зони



Стаття 25. Санітарно-захисні зони


147
З метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення при визначенні місць розміщення нових, реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, які впливають на стан атмосферного повітря, встановлюються санітарно-захисні зони.



З метою забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини в районах житлової забудови, масового відпочинку і оздоровлення населення при визначенні місць розміщення нових, реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів, які впливають на стан атмосферного повітря, встановлюються санітарно-захисні зони.


148
Якщо внаслідок порушення встановлених розмірів та режиму санітарно-захисних зон виникає необхідність у відселенні жителів, виведенні з цих зон об'єктів соціального призначення або здійсненні інших заходів, підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування повинні вирішувати питання про фінансування необхідних робіт і заходів та строки їх реалізації.


-113- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Слово "розмірів" замінити словом "меж"


Враховано
Якщо внаслідок порушення встановлених меж та режиму санітарно-захисних зон виникає необхідність у відселенні жителів, виведенні з цих зон об'єктів соціального призначення або здійсненні інших заходів, підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування повинні вирішувати питання про фінансування необхідних робіт і заходів та строки їх реалізації.


149
Стаття 27. Екологічна та санітарно-гігієнічна експертиза



Стаття 26. Державна екологічна та санітарно-гігієнічна експертиза


150
Для визначення безпеки для здоров'я людини та екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів проводиться екологічна і санітарно-гігієнічна експертиза у складі комплексної державної експертизи у порядку, що визначається законодавством України.


-114- н.д.Акопян (Округ 131)
Слова "санітарно-гігієнічна" вилучити
-115- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Статтю 27 проекту перед словами "екологічна" і "санітарно-гігієнічна" доповнити словом "державна", що відповідатиме пункту 8 Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 № 1308.


Не враховано

Враховано
Для визначення безпеки для здоров'я людини та екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об'єктів проводиться державна екологічна і санітарно-гігієнічна експертизи у порядку, що визначається законодавством України.

151
Стаття 28. Дотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря під час використання відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем



Стаття 27. Дотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря під час використання відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем


152
Забороняється впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, якщо вони не відповідають установленим в Україні вимогам до охорони атмосферного повітря. У разі порушення встановлених вимог така діяльність припиняється уповноваженими на те державними органами, а винні особи притягаються до відповідальності.

-116- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "в Україні" замінити текстом "законодавством України"
-117- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Слово "встановлених" замінити словом "зазначених"
-118- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "уповноваженими на те державними органами" замінити текстом "відповідно до Закону"
Враховано



Враховано



Враховано
Забороняється впровадження відкриттів, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем, якщо вони не відповідають установленим законодавством України вимогам до охорони атмосферного повітря. У разі порушення зазначених вимог така діяльність припиняється відповідно до Закону, а винні особи притягаються до відповідальності.


153
Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря

-119- н.д. Самойленко Ю.І. (Реєстраційна картка № 375)
Статтю викласти у розділі ІІІ
-120- н.д. Волков О.М. (Округ 208)
викласти статтю у такій редакції:
"Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря

Враховано


Враховано




Для забезпечення охорони атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають:
Враховано



екологічний збір за забруднення навколишнього природного середовища, який справляється згідно чинного законодавства;
Не враховано



відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря;
Враховано



надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності податкових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, здійснення інших природоохоронних заходів з метою скорочення викидів забруднювальних речовин;
Враховано



участь держави у фінансуванні екологічних заходів і будівництва об'єктів екологічного призначення."
Враховано


154
Для забезпечення охорони атмосферного повітря впроваджуються організаційно-економічні заходи, що передбачають:







155
збір (обов'язкові платежі) за забруднення навколишнього природного середовища та здійснення впливу фізичних та біологічних факторів на його стан у межах встановлених нормативів;

-121- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Текст "здійснення впливу" замінити текстом "негативний вплив"

Враховано


156
відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря;





157
надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності податкових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними маловідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, здійснення інших природоохоронних заходів з метою скорочення викидів забруднювальних речовин.

-122- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Пункт виключити
-123- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Після слова "речовин" продовжити текстом "та зменшення рівнів впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря"
-124- н.д. Самойленко Ю.І. (Реєстраційна картка № 375)
Після слова "технологій" доповнити словами "застосування заходів щодо регулювання діяльності, що впливає на клімат"
Не враховано


Враховано




Враховано



158
Порядок встановлення нормативів зборів та їх стягнення за забруднення навколишнього природного середовища та здійснення впливу фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного середовища визначається Кабінетом Міністрів України.

-125- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Текст "Порядок встановлення нормативів зборів та їх стягнення за забруднення навколишнього природного середовища та здійснення впливу фізичних" замінити текстом " Нормативи та порядок стягнення зборів за забруднення навколишнього природного середовища та негативний вплив фізичних"
-126- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів.
-127- н.д. Самойленко Ю.І. (Реєстраційна картка № 375)
Абзац вилучити, визначено Законом "Про охорону навколишнього природного середовища"

Не враховано








Не враховано




Враховано


159
Розділ V. КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ



Розділ V. КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ
АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ


160
Стаття 30. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря



Стаття 28. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря


161
Контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря всіма державними органами, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності.


-128- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "всіма державними органами" замінити текстом "органами місцевої влади і місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів"
-129- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
У статті 30 проекту перелік осіб, що мають дотримуватися законодавства про охорони атмосферного повітря, перелік осіб, що зобов'язані відшкодовувати збитки, слід доповнити окремими громадянами.


Враховано





Враховано
Контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється з метою забезпечення дотримання вимог законодавства про охорону атмосферного повітря місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами цих органів, а також підприємствами, установами, організаціями, іншими суб'єктами підприємницької діяльності, громадянами.


162
Стаття 31. Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря



Стаття 29. Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря

163
Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється:



Державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється:


164
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його територіальними органами;

-130- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "спеціально уповноваженим" виключити
Не враховано
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його територіальними органами;


165
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та його територіальними органами у частині дотримання нормативів екологічної безпеки (гранично допустимі концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, гранично допустимі рівні впливу фізичних та біологічних факторів) та інших нормативів і правил, спрямованих на запобігання негативному впливу на здоров'я людей;

-131- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"
-132- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "спеціально уповноваженим" виключити
-133- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Текст після слів "у частині дотримання" замінити текстом "екологічних нормативів, що містять вимоги санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, гігієнічних нормативів (гранично допустимі концентрації забруднювальних речовин, гранично допустимі рівні впливу фізичних і біологічних факторів), що безпосередньо спрямовані на запобігання негативному впливу атмосферного повітря на здоров'я людей;"
Не враховано




Не враховано



Враховано редакційно
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та його територіальними органами у частині дотримання нормативів екологічної безпеки, що містять вимоги санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм, що безпосередньо спрямовані на запобігання негативному впливу атмосферного повітря на здоров'я людей;


166
відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України у частині дотримання нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів, встановлених для відповідного типу автомобільного транспорту;


-134- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Продовжити текстом "тракторів, інших самохідних машин і механізмів, що є учасниками дорожнього руху;"

Враховано









відповідними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України у частині дотримання нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів, встановлених для відповідного типу автомобільного транспорту тракторів, інших самохідних машин і механізмів, що є учасниками дорожнього руху;


167
іншими органами виконавчої влади відповідно до законодавства.

-135- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Слово "законодавства" замінити словом "Закону"
Враховано
іншими органами виконавчої влади відповідно до закону.


168
Стаття 32. Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря



Стаття 30. Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря


169
Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності в процесі їх господарської та іншої діяльності, якщо вона справляє шкідливий вплив на стан атмосферного повітря.



Виробничий контроль за охороною атмосферного повітря здійснюється підприємствами, установами, організаціями, іншими суб'єктами підприємницької діяльності в процесі їх господарської та іншої діяльності, якщо вона справляє шкідливий вплив на стан атмосферного повітря.


170
Стаття 33. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря



Стаття 31. Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря


171
Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища відповідно до статті 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".



Громадський контроль у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища відповідно до статті 36 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища".


172
Розділ VI. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ТА МОНІТОРИНГ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ



Розділ VI. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ТА МОНІТОРИНГ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ


173
Стаття 34. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря



Стаття 32. Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря


174
Державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря підлягають:



Державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря підлягають:


175
об'єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на стан атмосферного повітря;

-136- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Після слів "шкідливий вплив на" доповнити словами ""
Враховано
об'єкти, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей та на стан атмосферного повітря;


176
види та обсяги забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря;



види та обсяги забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря;


177
види і ступені впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря.

-137- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів"

Не враховано
види і ступені впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря.


178
Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється за єдиною системою у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.



Державний облік у галузі охорони атмосферного повітря здійснюється за єдиною системою у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.


179
Стаття 35. Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря



Стаття 33. Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря


180
Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про викиди забруднювальних речовин та рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря.



Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про викиди забруднювальних речовин та рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпечності та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у галузі охорони атмосферного повітря.


181
Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля, порядок організації та проведення якого встановлюється Кабінетом Міністрів України.



Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля. Порядок організації та проведення моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря встановлюється Кабінетом Міністрів України.


182
Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ



Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ


183
Стаття 36. Порушення законодавства щодо охорони атмосферного повітря



Стаття 34. Порушення законодавства щодо охорони атмосферного повітря


184
Правопорушеннями у галузі охорони атмосферного повітря є:



Правопорушеннями у галузі охорони атмосферного повітря є:


185
порушення прав громадян на забезпечення екологічно безпечного стану атмосферного повітря;

-138- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
В абзац другому частини першої статті 36 проекту словосполучення "забезпечення екологічно безпечного стану атмосферного повітря" замінити словосполученням "безпечне для життя і здоров`я довкілля"

Враховано
порушення прав громадян на безпечне для життя і здоров`я довкілля;


186
перевищення нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів;

-139- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Після слів "фізичних і біологічних факторів" добавити слова: "і хімічних сполук", або зовсім вилучити слова "впливу фізичних та (і) біологічних факторів
Не враховано
перевищення нормативів допустимих викидів забруднювальних речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел;


187
перевищення нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел;



перевищення нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел;


188
викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те державних органів;

-140- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "спеціально уповноважених на те державних органів" замінити текстом "органів державної влади, уповноважених на те відповідно до Закону"
Враховано
викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря без дозволу органів державної влади, уповноважених на те відповідно до Закону;


189
перевищення обсягів викидів забруднювальних речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря;



перевищення обсягів викидів забруднювальних речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря;


190
недотримання вимог, передбачених дозволом на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря;



недотримання вимог, передбачених дозволом на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря;


191
провадження незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;



провадження незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;


192
впровадження відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівля у зарубіжних країнах та експлуатація технологічного устаткування, транспортних засобів та інших об'єктів, які не відповідають встановленим вимогам до охорони атмосферного повітря;

-141- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "у зарубіжних країнах" замінити текстом "в інших державах"
-142- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слова "встановленим" додати слово "законодавством"
Враховано



Враховано
впровадження відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівля у в інших державах та експлуатація технологічного устаткування, транспортних засобів та інших об'єктів, які не відповідають встановленим аконодавством вимогам до охорони атмосферного повітря;


193
порушення правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричинило забруднення атмосферного повітря;


-143- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слова "порушення" доповнити текстом "встановлених законодавством"
-144- н.д. Черненко В.Г. (Округ 48)
Після слова "правил" додати слово "перевезення"

Враховано



Не враховано

порушення встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричинило забруднення атмосферного повітря;


194
проектування і будівництво об'єктів з порушенням норм та вимог до охорони атмосферного повітря;

-145- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слова "порушенням" доповнити текстом "встановлених законодавством"
Враховано
проектування і будівництво об'єктів з порушенням встановлених законодавством норм та вимог до охорони атмосферного повітря;


195
невиконання розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря;

-146- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слова "невиконання" доповнити словом "законних"
Не враховано
невиконання розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря;


196
ненадання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, джерела забруднення, а також приховування або перекручення відомостей про стан атмосферного повітря, викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок забруднення атмосферного повітря.


-147- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Після слова "ненадання" доповнити текстом "передбаченої законодавством"

Враховано
ненадання передбаченої законодавством своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, джерела забруднення, а також приховування або перекручення відомостей про стан атмосферного повітря, викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок забруднення атмосферного повітря.


197

-148- н.д. Шаров І.Ф. (реєстраційна картка № 399)
доповнити абзацем: "недотримання норм екологічної безпеки, державних санітарних норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування"
Враховано
Недотримання норм екологічної безпеки, державних санітарних норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування.

198
Законодавчими актами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря.

-149- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "Законодавчими актами України" замінити словом "Законом"
Не враховано
Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення в галузі охорони атмосферного повітря.


199
Особи, винні у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

-150- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Слова "у порушенні законодавства" замінити словами "у порушенні законодавчих актів" і далі за текстом
-151- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "законодавства України" замінити словом "Закону"
-152- н.д.Акопян (Округ 131)
Викласти в редакції: "Особи, винні у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України"
Не враховано



Не враховано



Враховано



Особи, винні у порушенні законодавства про охорону атмосферного повітря, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно до закону.


200
Спори з питань охорони атмосферного повітря вирішуються у порядку, встановленому законодавством України.

-153- н.д. Безпалий Б.Я. Реєстраційна картка № 404
Текст "законодавством України" замінити словом "Законом"
Не враховано
Спори з питань охорони атмосферного повітря вирішуються у встановленому законом порядку.


201
Стаття 37. Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря

-154- н.д.Акопян (Округ 131)
Статтю вилучити
Не враховано
Стаття 35. Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря


202
Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані відшкодовувати збитки, заподіяні порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря, у порядку та розмірах, встановлених законодавством України.

-155- н.д. О.Кулик (Округ №145)
Слова "порушенням законодавства" замінити словами "порушенням законодавчих актів" і далі за текстом
-156- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "законодавством України" замінити словом "Законом"
-157- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
У статті 37 проекту, перелік осіб, що зобов'язані відшкодовувати збитки, слід доповнити окремими громадянами.

Не враховано



Враховано



Враховано
Підприємства, установи, організації, інші суб'єкти підприємницької діяльності, окремі громадяни зобов'язані відшкодовувати збитки, заподіяні порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря, у порядку та розмірах, встановлених законодавством.


203
Розділ VIІI. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ



Розділ VIІI. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ


204
Стаття 38. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря



Стаття 36. Участь України у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря


205
Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, ратифікованих Україною.

-158- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "ратифікованих Україною" замінити текстом "згода на обов'язковість яких надона Верховною Радою України"
Враховано
Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі охорони атмосферного повітря відповідно до законодавства України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


206
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору."



Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору."


207
ІІ. Прикінцеві положення




Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


208
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.



1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


209
2. Кабінету Міністрів України протягом року:

-159- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Слово "року" замінити текстом "шести місяців з дня набрання чинності цим Законом"

Враховано




2. Кабінету Міністрів України протягом року шести місяців після набрання чинності цим Законом:


210
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря";



подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

211
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;


-160- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Пункт виключити

Враховано


212
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;



привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


213
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

-161- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "перегляд і скасування" замінити словом "приведення"
-162- н.д. Безпалий Б.Я. (Реєстраційна картка № 404)
Текст "що суперечить цьому" замінити текстом "у відповідність до цього"
Враховано



Враховано

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні