Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про судовий устрій''
Автор: народні депутати України С.Гавриш, О.Задорожній, І Білас Ю.Кармазін
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


0.

Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про судоустрій України
"Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України"


"Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій України"
3.

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
4.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Здійснення правосуддя судом
Відповідно до Конституції України правосуддя в Україні здійснюється тільки судом.
Внести до Закону України "Про судоустрій України" такі зміни:


І. Внести до Закону України "Про судоустрій України" (Відомості Верховної Ради України - 1981 р., додаток N 24, ст. 357; 1992 р., N 35, ст. 508; 1994 р., N 26, ст. 204) такі зміни:

Стаття 2. Законодавство України про судоустрій
Судоустрій України визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законодавчими актами України.
Стаття 3. Завдання суду
Діяльність суду при здійсненні правосуддя спрямована на всемірне зміцнення законності і правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням і має завданням охорону від усяких посягань:
закріплених у Конституції України суспільного ладу, його політичної та економічної систем;
соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, проголошених і гарантованих Конституцією і законами України;
прав і законних інтересів державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій.
Усією своєю діяльністю суд виховує громадян у дусі відданості Батьківщині, у дусі точного і неухильного виконання Конституції і законів України, додержання дисципліни праці, чесного ставлення до державного і громадського обов'язку, поваги до прав, честі і гідності громадян.
Застосовуючи міри кримінального покарання, суд не тільки карає злочинців, але також має своєю метою їх виправлення і перевиховання.

Стаття 4. Здійснення правосуддя шляхом розгляду судом цивільних і кримінальних справ
Правосуддя в Україні здійснюється шляхом:
1) розгляду і вирішення в судових засіданнях цивільних справ по спорах, що стосуються прав та інтересів громадян, державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій;
2) розгляду в судових засіданнях кримінальних справ і застосування встановлених законом мір покарання до осіб, винних у вчиненні злочину, або виправдання невинних.

1. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
доповнити проект новим пунктом:

1. Статтю 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Здійснення правосуддя в судах загальної юрисдикції
Правосуддя в судах загальної юрисдикції в Україні здійснюється шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних та інших справ, передбачених законом."

Враховано

1. Статтю 4 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Здійснення правосуддя в судах загальної юрисдикції
Правосуддя в судах загальної юрисдикції в Україні здійснюється шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних та інших справ, передбачених законом."


Стаття 5. Рівність громадян перед законом і судом
Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

Стаття 6. Право громадян на судовий захист
Громадяни України мають право на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя і здоров'я, на особисту свободу і майно.
Громадяни інших союзних республік користуються на території Української РСР правом на судовий захист нарівні з громадянами Української РСР.

Стаття 7. Здійснення правосуддя
Правосуддя в Україні здійснюється у точній відповідності з законодавством України. У випадках, передбачених міжнародними угодами суди України застосовують законодавство відповідно до порядку, встановленого цими угодами.2.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
Доповнити Проект новим пунктом:

2. Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Здійснення правосуддя
Правосуддя в Україні здійснюється у точній відповідності до Конституції та законів України.
Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються судами як частина національного законодавства України."Враховано2. Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Здійснення правосуддя
Правосуддя в Україні здійснюється у відповідності до Конституції та законів України.
Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються судами як частина національного законодавства України."

5.
1. Статтю 8 викласти в такій редакції:
3. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217):
пункт 1 Проекту викласти у такій редакції:
Статтю 8 викласти в такій редакції:

Враховано3. Статтю 8 викласти в такій редакції:
6.
Стаття 8. Утворення всіх судів на засадах виборності
"Стаття 8. Порядок утворення та ліквідації судів.
"Стаття 8. Порядок утворення судів


"Стаття 8. Порядок утворення судів

7.
Усі суди України утворюються на засадах виборності суддів і народних засідателів.
Суди загальної юрисдикції утворює і ліквідує Президент України за поданням Голови Верховного Суду України або Голови Вищого арбітражного суду України (щодо арбітражних судів).
Суди загальної юрисдикції утворюються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра юстиції України."


Суди загальної юрисдикції утворюються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра юстиції України."

8.

Підставами для утворення чи ліквідації судів загальної юрисдикції є зміна адміністративно-територіального устрою, реорганізація структури або зміна дислокації Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства та з інших підстав, передбачених законом".
Стаття 9. ( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 4017-12 від 24.02.94 ) Судді і народні засідателі є відповідальними перед виборцями або органами, що їх обрали, і звітують перед ними.
9.
Стаття 10. Колегіальний і одноособовий розгляд судових справ
2. Текст статті 10 викласти в такій редакції:


4. Статтю 10 викласти у такій редакції ::
10.
В суді першої інстанції кримінальні і цивільні справи розглядаються судом у складі трьох суддів, двох суддів і трьох народних засідателів або суддею одноособово у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним і Цивільним процесуальним кодексами України.
"Справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями, а також судом присяжних у випадках, визначених процесуальним законом.


"Стаття 10. Колегіальний і одноособовий розгляд судових справ.
Справи у судах першої інстанції розглядаються суддею одноособово, колегією суддів або суддею і народними засідателями, а також судом присяжних у випадках, визначених процесуальним законом.


11.

Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.


Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд.
12.
(Частину першу статті 10 виключено на підставі Закону N 2464-12 від 17.06.92 ) Розгляд справ у судових колегіях обласних судів, Київського міського суду в касаційному порядку, а в судових колегіях Верховного Суду України у касаційному порядку і порядку нагляду здійснюється у складі трьох суддів.
Президія обласного, Київського міського суду розглядає справи при наявності більшості членів президії.
Пленум Верховного Суду України розглядає справи при наявності не менш як двох третин його складу.
Розгляд справ в апеляційному, касаційному порядку і за нововиявленими та іншими обставинами, передбаченими Конституцією України та законами України, здійснюється судом колегіально у складі не менше трьох професійних суддів відповідно до процесуального закону".


Перегляд справ в апеляційному, касаційному порядку і за нововиявленими та іншими обставинами, передбаченими Конституцією України та законами України, здійснюється судом колегіально у складі не менше трьох професійних суддів відповідно до процесуального закону".

Стаття 11. Рівні права народних засідателів і суддів при здійсненні правосуддя
Народні засідателі при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.

Стаття 12. Незалежність суддів і підкорення їх тільки законові
Судді і народні засідателі є незалежними і підкоряються тільки законові.

Стаття 13. Мова, якою провадиться судочинство
Судочинство в Україні провадиться українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості. Особам, що беруть участь у справі і не володіють мовою, якою провадиться судочинство, забезпечується право повного ознайомлення з матеріалами справи, участь у судових діях через перекладача і право виступати в суді рідною мовою


13.
3. Статтю 14 викласти в такій редакції :
4. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
пункт 3 Проекту викласти у такій редакції:
Статтю 14 викласти у такій редакції :


Враховано
5. Статтю 14 викласти у такій редакції :

14.
Стаття 14. Відкритий розгляд справ у всіх судах
"Стаття 14. Гласність судового процесу та фіксування його технічними засобами
"Стаття 14. Гласність судового процесу та фіксування його технічними засобами

"Стаття 14. Гласність судового процесу та фіксування його технічними засобами
15.
Розгляд справ у всіх судах України є відкритим. Слухання справ у закритому засіданні суду допускається лише у випадках, встановлених законом, з додержанням при цьому всіх правил судочинства.
Ніхто не може бути обмеженим у праві на отримання в суді усної чи письмової інформації щодо результатів розгляду його судової справи.
Розгляд справ у всіх судах України є відкритим. Слухання справи у закритому засіданні допускається за рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.


Розгляд справ у всіх судах України є відкритим. Слухання справи у закритому засіданні допускається за рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.

16.

Розгляд справ у всіх судах відбувається відкрито, крім випадків, передбачених процесуальним законом. Учасники судового розгляду та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові нотатки і звукозапис без застосування стаціонарної звукозаписувальної апаратури. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, теле-, відеозапису, а також звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання допускаються за дозволом суду в порядку, визначеному процесуальним законом.
Розгляд справи у закритому засіданні допускається за рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.
При розгляді справ, в порядку, визначеному процесуальним законом, перебіг судового процесу фіксується технічними засобами".
Ніхто не може бути обмеженим у праві на отримання в суді усної чи письмової інформації щодо результатів розгляду його судової справи.
При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами у порядку, визначеному процесуальним законом."


Ніхто не може бути обмеженим у праві на отримання в суді усної чи письмової інформації щодо результатів розгляду його судової справи.
При розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами у порядку, визначеному процесуальним законом."

17.

Розгляд справи у закритому засіданні допускається за рішенням суду у випадках, передбачених процесуальним законом.18.

При розгляді справ, в порядку, визначеному процесуальним законом, перебіг судового процесу фіксується технічними засобами".
Стаття 15. Забезпечення обвинуваченому права на захист
Обвинуваченому забезпечується право на захист.
19.

4. Статтю 16 викласти в такій редакції:


6. Статтю 16 викласти у такій редакції:

20.
Стаття 16. Юридична допомога адвокатури громадянамі організаціям
"Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ у суді


"Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ у суді
21.
У судочинстві в цивільних і кримінальних справах адвокати подають юридичну допомогу громадянам і організаціям.
Кожен має право користуватися правовою допомогою при вирішенні справ у суді.


Кожен має право користуватися правовою допомогою при вирішенні справ у суді.
22.
Порядок подання юридичної допомоги адвокатами, права і обов'язки адвокатів, які беруть участь у судочинстві в цивільних і кримінальних справах, визначаються Законом України "Про адвокатуру" та іншими законодавчими актами України.
Правову допомогу при вирішенні справ у судах в Україні надають адвокати, а також особи, які мають право на зайняття правовою діяльністю. Порядок та умови надання правової допомоги, права й обов'язки адвокатів, а також осіб, які мають право на зайняття правовою діяльністю і беруть участь у судочинстві, визначаються законами.
5.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
у першому реченні слова " особи, які мають право на зайняття правовою діяльністю" замінити словами "інші особи".


Враховано
Правову допомогу при вирішенні справ у судах в Україні надають адвокати, а також інші особи. Порядок та умови надання правової допомоги, права й обов'язки адвокатів, а також інших осіб, які мають право на зайняття правовою діяльністю і беруть участь у судочинстві, визначаються законами.

23.

У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно".


У випадках, передбачених законом, правова допомога надається безоплатно.
24.
Стаття 17. Участь прокурора у розгляді справ у судах
5. Текст статті 17 викласти в такій редакції:


7. Статтю 17 викласти у такій редакції:
25.
Прокурор, який бере участь у розгляді справ у судах, додержуючи принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ та постановленню судових рішень, що грунтуються на законі.
Прокурор є учасником судового розгляду і користується рівними з іншими учасниками правами. Обсяг і межі повноважень прокурора, який бере участь в судовому засіданні, визначаються процесуальним законодавством України.
"Прокуратура здійснює в суді представництво інтересів громадян або держави у випадках, визначених законом, та підтримує державне обвинувачення у суді в порядку, визначеному процесуальним законом".


"Стаття 17. Участь прокуратури у розгляді справ у судах
Прокуратура здійснює в суді представництво інтересів громадян або держави у випадках, визначених законом, та підтримує державне обвинувачення у суді в порядку, визначеному процесуальним законом".


Стаття 18. Участь у судочинстві представників громадських організацій і трудових колективів
У судочинстві в цивільних і кримінальних справах у порядку, встановленому законодавством України, допускається участь представників громадських організацій і трудових колективів.
За представниками громадських організацій і трудових колективів з числа робітників, колгоспників і службовців на час виконання ними обов'язків у суді зберігається середній заробіток за місцем постійної роботи.
Представникам громадських організацій, які не є робітниками, колгоспниками і службовцями, відшкодовуються витрати, зв'язані з виконанням їх обов'язків у суді. Порядок і розміри відшкодування встановлюються Президією Верховної Ради України.

Стаття 19. Організаційне забезпечення діяльності судів
Організаційне забезпечення діяльності судів при суворому додержанні принципу їх незалежності та підкорення лише законові здійснюється:
Міністерством юстиції України - щодо Верховного Суду Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських, міжобласного, районних (міських), міжрайонних (окружних) судів, військових судів регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів;
Міністерством юстиції Республіки Крим - щодо районних (міських), міжрайонних (окружних) судів Республіки Крим;
управліннями юстиції обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо районних (міських), міжрайонних (окружних) судів.
Міністерство юстиції України, Міністерство юстиції Республіки Крим та управління юстиції обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій:
1) розробляють і вносять до відповідних державних органів пропозиції з питань організації Верховного Суду Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських судів, міжобласного, районних (міських), міжрайонних (окружних) судів, військових судів гарнізонів, регіонів і Військово-Морських Сил та щодо змін у мережі судів та їх штату;
2) організують роботу з кадрами судів по підвищенню їх кваліфікації і перепідготовці, здійснюють добір і у встановленому порядку разом з Верховним Судом України представляють кандидатури для обрання суддями;
3) забезпечують ведення судової статистики та аналіз статистичних даних;
4) організують матеріально-технічне забезпечення Верховного Суду Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських, міжобласного, районних (міських), міжрайонних (окружних) судів, військових судів регіонів, Військово-Морських Сил, гарнізонів, створюють належні умови для здійснення правосуддя.


6. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
доповнити Проект новим пунктом:
У частині третій статті 18 слова "Президією Верховної Ради України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
7.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
доповнити Проект новим пунктом:
Статтю 19 викласти у такій редакції:
"Стаття 19. Організаційне забезпечення діяльності судів
Організаційне забезпечення діяльності судів при суворому додержанні принципу їх незалежності та підкорення лише законові здійснюється Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими управліннями юстиції, якщо інше не передбачено законом.
Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції:
1) розробляють і вносять до відповідних державних органів пропозиції з питань організації апеляційних та місцевих судів щодо змін у мережі судів та їх штату, якщо інше не передбачено законом;
2) організують роботу з кадрами судів щодо підвищення їх кваліфікації і перепідготовки, здійснюють добір і у встановленому порядку разом з Верховним Судом України представляють кандидатури для обрання суддями;
3) забезпечують ведення судової статистики та аналіз статистичних даних;
4) організують матеріально-технічне забезпечення апеляційних та місцевих судів, якщо інше не передбачене законом, створюють належні умови для здійснення правосуддя."


Враховано

Враховано


8. У частині третій статті 18 слова "Президією Верховної Ради України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".9. Статтю 19 викласти у такій редакції:
"Стаття 19. Організаційне забезпечення діяльності судів
Організаційне забезпечення діяльності судів при суворому додержанні принципу їх незалежності та підкорення лише законові здійснюється Міністерством юстиції України, Головним управлінням юстиції в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими управліннями юстиції, якщо інше не передбачено законом.
Міністерство юстиції України, Головне управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції:
1) розробляють і вносять до відповідних державних органів пропозиції з питань організації апеляційних та місцевих судів щодо змін у мережі судів та їх штату, якщо інше не передбачено законом;
2) організують роботу з кадрами судів щодо підвищення їх кваліфікації і перепідготовки, здійснюють добір і у встановленому порядку разом з Верховним Судом України представляють кандидатури для обрання суддями;
3) забезпечують ведення судової статистики та аналіз статистичних даних;
4) організують матеріально-технічне забезпечення апеляційних та місцевих судів, якщо інше не передбачене законом, створюють належні умови для належного функціонування судів і діяльності суддів."


Розділ II
СУДОВА СИСТЕМА
Глава 1
СУДИ УКРАЇНИ

Стаття 20. Суди України
Верховний Суд України, Верховний Суд Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські суди, міжобласний суд, міжрайонні (окружні), районні (міські) суди та військові суди регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів становлять судову систему загальних судів України.


8. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217):
доповнити Проект новим пунктом:
Статтю 20 викласти у такій редакції:
"Стаття 20. Система судів загальної юрисдикції
Систему судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України складають місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України."
9. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У ст.20 перед словами "Верховний Суд України" доповнити словами "Систему судів загальної юрисдикції України становлять"; а слова "становлять судову систему загальних судів України" замінити словами "а також Вищий арбітражний суд України, регіональні апеляційні арбітражні суди, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції".
Враховано


Враховано
в іншій редакції10. Статтю 20 викласти у такій редакції:
"Стаття 20. Система судів загальної юрисдикції
Систему судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України складають місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України."Глава 2
РАЙОННИЙ (МІСЬКИЙ) СУД

10. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
доповнити Проект новим пунктом:
Назву глави 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:

"Глава 2
МІСЦЕВІ СУДИ".

Враховано11. Назву глави 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:

"Глава 2
МІСЦЕВІ СУДИ".

26.Стаття 21. Утворення районного (міського) суду
Районний (міський) суд утворюється в районі, місті (крім міст районного підпорядкування), районі в місті.6. Статтю 21 після слова "суд" доповнити словами "є місцевим судом і".
11. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
пункт 6 Проекту викласти у такій редакції:
Статтю 21 викласти у такій редакції:
"Стаття 21. Місцеві суди
Місцеві суди діють в межах району, міста (крім міст районного підпорядкування), району в місті, декількох районів чи району та міста одночасно, якщо інше не передбачено законом.
У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться."


Враховано


12. Статтю 21 викласти у такій редакції:
"Стаття 21. Місцеві суди
Місцеві суди діють у межах району, міста (крім міст районного підпорядкування), району в місті, декількох районів чи району та міста одночасно, якщо інше не передбачено законом.
У назві місцевого суду використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться."
27.
Стаття 21-1. Міжрайонний (окружний) суд

7. Друге речення частини 1 статті 21-1 викласти в такій редакції:
12.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
пункт 7 Проекту викласти у такій редакції:
Статтю 21-1 виключити.


Враховано

13. Статтю 21-1 виключити.

28.
Для забезпечення колегіального розгляду судових справ районними (міськими) судами, до яких обрано недостатню кількість суддів, утворюються міжрайонні (окружні) суди, до яких може входити декілька районних (міських) судів. Міжрайонні (окружні) суди утворюються Верховною Радою України.
Міжрайонний (окружний) суд розглядає справи у складі трьох суддів районних (міських) судів.

"Мережу міжрайонних (окружних) судів затверджує Президент України".29.
8. Статтю 22 викласти в такій редакції :

14. Статтю 22 викласти у такій редакції :
30.
Стаття 22. Порядок обрання суддів районного (міського) суду
"Стаття 22. Порядок призначення (обрання) суддів районного (міського) суду
13. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217)

"Стаття 22. Порядок призначення (обрання) суддів до місцевого суду
31.
Судді районних (міських) судів обираються відповідно Верховною Радою Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів строком на десять років. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, обираються строком на п'ять років.
Судді районних (міських) судів, обираються Верховною Радою України безстроково в порядку, визначеному законом. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір призначаються Президентом України строком на п'ять років в порядку визначеному законом".
у пункті 8 Проекту слова "районний (міський) суд" замінити словами "місцевий суд"
Враховано
Судді місцевих судів, обираються Верховною Радою України безстроково у порядку, встановленому законом. Судді місцевих судів, які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються Президентом України строком на п'ять років у порядку, встановленому законом. "
32.

9. Статтю 23 викласти в такій редакції:
14. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У ст. 23 слова "Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України і Міністра юстиції України на підставі рекомендації голови відповідного апеляційного суду і управління юстиції призначається голова суду та його заступник на строк п'ять років" замінити словами "призначаються на п'ять років і звільняються з посади Радою суддів України за поданням голови відповідного апеляційного суду, погодженим з радою суддів, голова суду і його заступник."
15.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
пункт 9 Проекту викласти у такій редакції:
Статтю 23 викласти у такій редакції:
Враховано частково в іншій редакції


Враховано
15. Статтю 23 викласти у такій редакції:
33.
Стаття 23. Склад районного (міського) суду
"Стаття 23. Склад районного (міського) суду
"Стаття 23. Склад місцевого суду

"Стаття 23. Склад місцевого суду
34.
Районні (міські) суди обираються у складі кількох або одного судді.
Голова районного (міського) суду і його заступник з числа обраних суддів затверджуються відповідно Верховною Радою Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів за спільним поданням Голови Верховного Суду Республіки Крим та Міністра юстиції Республіки Крим, голови обласного, Київського та Севастопольського міських судів і начальника управління юстиції обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Районний (міський) суд складається з суддів, із складу яких Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України і Міністра юстиції України на підставі рекомендації голови відповідного апеляційного суду і управління юстиції призначається голова суду та його заступник на строк п'ять років."
Місцевий суд складається не менш як з трьох суддів.
Із числа суддів місцевого суду Міністром юстиції України за поданням Ради суддів України затверджується голова суду та заступник голови суду строком на п'ять років, якщо інше не передбачено законом."

Місцевий суд складається не менш як з трьох суддів.
Із числа суддів місцевого суду Міністром юстиції України за поданням Ради суддів України затверджується голова суду та заступник голови суду строком на п'ять років, якщо інше не передбачено законом."
35.
Стаття 24. Кількість суддів у районних (міських) судах
Кількість суддів у кожному районному (міському) суді визначається Президією Верховної Ради України за спільним поданням Міністра юстиції України та Голови Верховного Суду України.10. У статті 24 слова "Президією Верховної Ради" замінити словом "Президентом".
16. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
пункт 10 Проекту викласти у такій редакції:
Статтю 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Кількість суддів у місцевих судах
Кількість суддів у кожному місцевому суді визначається Президентом України, на підставі подання Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра юстиції України."


Враховано
16. Статтю 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Кількість суддів у місцевих судах
Кількість суддів у кожному місцевому суді визначається Президентом України, на підставі подання Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра юстиції України."

Стаття 25. Повноваження районного (міського) суду
Районний (міський) суд розглядає всі цивільні і кримінальні справи, за винятком справ, віднесених законом до відання інших судів.
У випадках, передбачених законодавством України, районний (міський) суд (суддя) розглядає справи про адміністративні правопорушення.
Районний (міський) суд вивчає і узагальнює судову практику, подає правову допомогу товариським судам, а також здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

17. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217):
доповнити Проект новим пунктом:
Статтю 25 викласти у такій редакції:
"Стаття 25. Повноваження місцевого суду
Місцевий суд розглядає як суд першої інстанції, а також у зв'язку з нововиявленими обставинами цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні та інші справи у передбачених законом випадках, за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів.
У передбачених законом випадках місцевий суд розглядає справи про адміністративні правопорушення.
Місцевий суд вивчає і узагальнює судову практику, а також здійснює інші повноваження, надані йому законом."


Враховано17. Статтю 25 викласти у такій редакції:
"Стаття 25. Повноваження місцевого суду
Місцевий суд розглядає як суд першої інстанції, а також у зв'язку з нововиявленими обставинами цивільні, господарські, адміністративні, кримінальні та інші справи у передбачених законом випадках, за винятком справ, віднесених законом до підсудності інших судів.
У передбачених законом випадках місцевий суд розглядає справи про адміністративні правопорушення.
Місцевий суд вивчає і узагальнює судову практику, а також здійснює інші повноваження, надані йому законом."
Стаття 26. Голова районного (міського) суду
Голова районного (міського) суду:
1) головує в судових засіданнях; призначає суддів як головуючих у судових засіданнях; розподіляє інші обов'язки між суддями;
2) ( Пункт другий частини першої статті 26 виключено на підставі Закону N 4017-12 від 24.02.94 ) організує роботу із народними засідателями;
3) веде особистий прийом, організує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг;
4) керує вивченням і узагальненням судової практики і веденням судової статистики; вносить подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень закону, причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень;
( Пункт 5 статті 26 виключено на підставі Закону N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000 )
6) керує роботою канцелярії суду;
7) організує роботу по підвищенню кваліфікації працівників суду;
8) організує роботу по роз'ясненню законодавства населенню, поданню правової допомоги товариським судам;
9) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
Якщо до районного (міського) суду обрано одного суддю, він здійснює повноваження голови районного (міського) суду.

18.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
доповнити Проект новим пунктом:
У статті 26:
у назві та частині першій слова "районного (міського)" замінити словом "місцевого";


у пункті 9 частини першої слово "законодавством" замінити словом "законом";
частину другу виключити.

Враховано
18. У статті 26:
у назві та частині першій слова "районного (міського)" замінити словом "місцевого";у пункті 9 частини першої слово "законодавством" замінити словом "законом";
частину другу виключити.

36.Стаття 26-1. Голова міжрайонного (окружного) суду11. У статті 26-1:
19. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217):
пункт 11 викласти у такій редакції::
Статтю 26-1 виключити.


19. Статтю 26-1 виключити.

37.
Голова міжрайонного (окружного) суду призначається спільним рішенням Міністра юстиції України та Голови Верховного Суду України з числа голів районних (міських) народних судів, що входять до складу міжрайонного (окружного) суду.
у частині 1 слова "народних" виключити;38.
Голова міжрайонного (окружного) суду головує в судових засіданнях або призначає для цього одного з народних суддів районних (міських) народних судів, що входять до міжрайонного (окружного) суду, вирішує питання про відвід народного судді, який одноособово розглядає справу, утворює склад з числа народних суддів районних (міських) народних судів, що входять до складу міжрайонного (окружного) суду.
у частині 2 слова "народних" і "вирішує питання про відвід народного судді, який одноособово розглядає справу," виключити.39.
Стаття 27. Заміщення тимчасово відсутнього голови районного (міського) суду або судді
У разі тимчасової відсутності (хвороба, відпустка тощо) голови районного (міського) суду і його заступника виконання обов'язків голови покладається Міністром юстиції Республіки Крим, начальником управління юстиції відповідної місцевої державної адміністрації за погодженням з головою Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського чи Севастопольського міського суду на одного з суддів цього суду.
У разі тимчасової відсутності (тривала хвороба, відпустка тощо) судді районного (міського) суду Верховна Рада Республіки Крим, обласна, Київська чи Севастопольська міська Рада народних депутатів за поданням Голови Верховного Суду України і Міністра юстиції України обирають на час його відсутності одного з кандидатів у судді, який склав кваліфікаційний екзамен і відповідає вимогам частини першої статті 7 Закону України "Про статус суддів".
12. Статтю 27 виключити.


20. Статтю 27 виключити.


Стаття 28. ( Статтю 28 виключено на підставі Закону N 4017-12 від 24.02.94 )
Рада народних засідателів
При районному (міському) народному суді утворюється рада народних засідателів.
Організація, завдання і порядок діяльності ради народних засідателів визначаються Положенням, затверджуваним Президією Верховної Ради Української РСР.

40.
Глава 3
ВЕРХОВНИЙ СУД РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСНИЙ, КИЇВСЬКИЙ І СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКІ СУДИ ТА МІЖОБЛАСНИЙ СУД

20. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
доповнити Проект новим пунктом:
Назву глави 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
"Глава 3
АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ"


Враховано
21. Назву глави 3 розділу ІІ викласти у такій редакції:
"Глава 3
АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ"


41.

Стаття 29. Порядок обрання Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів
Верховний Суд Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські суди обираються Верховною Радою України строком на десять років у складі голови, заступників голови і суддів.
13. У статті 29:
у частині 1 слова "обираються Верховною Радою України строком на десять років у складі голови, заступників голови і суддів" замінити словами "є апеляційними судами і складаються з суддів, обраних Верховною Радою України безстроково, із складу яких Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України і Міністра юстиції України на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються на п'ять років голова суду та його заступники;
21. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У ч.1 ст.29 слова "Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України і Міністра юстиції України на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються на п'ять років " замінити словами "призначаються строком на п'ять років і звільняються з посади Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України і за наявності рекомендації відповідної ради суддів".
Враховано частково в іншій редакції в ст. 30
22. Статтю 29 викласти у такій редакції:
"Стаття 29. Апеляційні суди
Апеляційні суди діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, якщо інше не передбачено законом.
У назві апеляційних судів використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться."

42.
Народні засідателі цих судів за поданням голови Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів в необхідній кількості обираються відповідно Верховною Радою Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів строком на п'ять років.
у частині 2 слова "народних депутатів" виключити;
22. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
пункт 13 Проекту викласти у такій редакції:
Статтю 29 викласти у такій редакції:
"Стаття 29. Апеляційні суди
Апеляційні суди діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, якщо інше не передбачено законом.
У назві апеляційних судів використовується назва населеного пункту, в якому він знаходиться."


Враховано

43.
Кількісний склад Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів встановлюється Президією Верховної Ради України за поданням Міністра юстиції України та Голови Верховного Суду України.
у частині 3 слова "Президії Верховної Ради" замінити словом "Президентом".

Стаття 30. Склад Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів
Верховний Суд Республіки Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські суди діють в складі:
1) президії суду;
2) судової колегії в цивільних справах;
3) судової колегії в кримінальних справах.

23.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
доповнити Проект новим пунктом:
Статтю 30 викласти у такій редакції:

"Стаття 30. Склад апеляційних судів
Апеляційні суди складаються з обраних Верховною Радою України чи призначених Президентом України у межах п'ятирічного строку до них суддів.
Народні засідателі цих судів за поданням голови апеляційного суду у необхідній кількості обираються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською міськими радами, на території яких знаходиться відповідний суд, строком на п'ять років.
Зі складу суддів апеляційного суду загальними зборами відповідного суду обираються голова суду та заступники голови суду відповідно до кількості судових палат суду або заступник голови суду у разі відсутності судових палат.
В апеляційному суді Радою суддів України за поданням голови даного суду можуть утворюватися судові палати, якщо інше не передбачено законом.
Судові палати в апеляційних судах очолюються заступниками голови суду.
У апеляційних судах може утворюватися президія як консультативно-дорадчий орган при голові апеляційного суду. Кількість членів і склад президії апеляційного суду затверджуються зборами суддів цього суду за поданням його голови".

Враховано23. Статтю 30 викласти у такій редакції:

"Стаття 30. Склад апеляційних судів
Апеляційні суди складаються з обраних Верховною Радою України чи призначених Президентом України у межах п'ятирічного строку суддів.
Народні засідателі цих судів обираються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською міськими радами, на території яких знаходиться відповідний суд, строком на п'ять років за поданням голови апеляційного суду у необхідній кількості.
Зі складу суддів апеляційного суду загальними зборами відповідного суду обираються голова суду та заступники голови суду відповідно до кількості судових палат суду або заступник голови суду у разі відсутності судових палат.
В апеляційному суді розпорядженням голови цього суду можуть утворюватися судові палати, якщо інше не передбачено законом.
Судові палати в апеляційних судах очолюються заступниками голови суду.
У апеляційних судах може утворюватися президія як консультативно-дорадчий орган при голові апеляційного суду. Кількість членів і склад президії апеляційного суду затверджуються зборами суддів цього суду за поданням його голови."
44.
14. У статті 30-1:
24.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
пункт 14 Проекту викласти у такій редакції:
Статтю 30-1 викласти у такій редакції:


Враховано24. Статтю 30-1 викласти у такій редакції:
45.
Стаття 30-1. Порядок обрання міжобласного суду
у частині 1:
"Стаття 30-1. Кількість суддів в апеляційних судах

"Стаття 30-1. Кількість суддів в апеляційних судах
46.
Міжобласний суд обирається Верховною Радою України строком на десять років у складі голови, заступника голови і суддів. Народні засідателі міжобласного суду обираються Верховною Радою України строком на п'ять років за поданням голови цього суду.
слово "обирається" замінити словами "складається з суддів, обраних", а слова "строком на десять років у складі голови, заступника голови і суддів" замінити словами "безстроково, із складу яких Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України і Міністра юстиції України на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються на п'ять років голова суду і його заступник";
Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначається Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра юстиції України."


Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначається Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра юстиції України."

47.

після слів "Міжобласний суд" доповнити словами "є місцевим судом і".
25. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У ч.1 ст.30-1 слова "Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України і Міністра юстиції України на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначаються на п'ять років" замінити словами "призначаються строком на пять років і звільняються з посади Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України".
Відхилено

48.
Кількісний склад міжобласного суду встановлюється Президією Верховної Ради України за поданням Міністра юстиції і Голови Верховного Суду України.
у частині 2 слова "Президією Верховної Ради" замінити словом "Президентом".49.Стаття 31. Повноваження Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів15. У статті 31:
26. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
пункт 15 Проекту викласти у такій редакції:
Статтю 31 викласти у такій редакції:

"Стаття 31. Повноваження апеляційних судівВраховано
25. Статтю 31 викласти у такій редакції:

"Стаття 31. Повноваження апеляційних судів
50.
Верховний Суд Республіки Крим, обласний, Київський і Севастопольський міські суди:
розглядає у межах своїх повноважень справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і в зв'язку з нововиявленими обставинами;в абзаці 2 слова "у касаційному порядку, порядку нагляду" замінити словами "у порядку апеляційного оскарження";

Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів, як суди першої інстанції у адміністративних, кримінальних та цивільних справах, що віднесені до їх підсудності законом, а також переглядають справи у зв'язку з нововиявленими обставинами..


Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів, як суди першої інстанції у адміністративних, кримінальних та цивільних справах, що віднесені до їх підсудності законом, а також переглядають справи у зв'язку з нововиявленими обставинами.
51.
здійснюючи нагляд за судовою діяльністю районних (міських) міжрайонних (окружних) судів, також вивчає і узагальнює судову практику, аналізує судову статистику;
здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
в абзаці 3 слова "судовою діяльністю" замінити словами "організацією судової діяльності".
Апеляційні суди вивчають та узагальнюють судову практику, а також здійснюють інші повноваження, надані їм законом."


Апеляційні суди вивчають та узагальнюють судову практику, а також здійснюють інші повноваження, надані їм законом."


Стаття 31-1. Повноваження міжобласного суду
Міжобласний суд є судом першої інстанції і в межах своїх повноважень розглядає на особливо режимних об'єктах, розташованих на території України, всі цивільні і кримінальні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законодавством України.

27. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217):
пункти 16 і 17 проекту Закону замінити одним пунктом:
Статті 31-1, 32, 33, 34 виключити.

Враховано26. Статті 31-1, 32, 33, 34 виключити.

52.
Стаття 32. Президія Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів
16. У статті 32:53.
Президія Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів утворюється у складі голови, заступників голови і суддів у кількості, що визначається Президією Верховної Ради України за поданням Голови Верховного Суду України та Міністра юстиції України.
у частині 1 слова "у кількості, що визначається Президією Верховної Ради України за поданням Голови Верховного Суду та Міністра юстиції України" замінити словами "кількісний та персональний склад яких визначається зборами суддів цих судів для розгляду організаційних питань роботи суду";54.
Склад президій цих судів затверджується Президією Верховної Ради України.
Участь прокурора Республіки Крим, прокурора області, міст Києва і Севастополя в засіданні президії Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських судів при розгляді судових справ є обов'язковою.
частини 2 і 3 виключити.55.
Стаття 33. Повноваження президії Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів
Президія Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів:
17. Пункт 1 статті 33 викласти в новій редакції такого змісту:56.
1) у межах своїх повноважень розглядає справи в порядку нагляду і в зв'язку з нововиявленими обставинами;
2) затверджує за поданням голови суду склад судової колегії в цивільних справах і судової колегії в кримінальних справах;
3) розглядає матеріали вивчення і узагальнення судової практики і аналізу судової статистики;
4) заслуховує звіти голів судових колегій про діяльність колегій, розглядає питання роботи апарату суду;
5) подає допомогу районним (міським), міжрайонним (окружним) суд правильному застосуванні законодавства;
6) здійснює інші повноваження, надані їй законодавством.
"1) скликає збори суддів;".
Стаття 34. Порядок роботи президії Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів
Засідання президії Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів проводяться не менш як два рази на місяць.
Засідання президії є правомочним при наявності більшості членів президії.
Постанови президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії, які беруть участь у голосуванні.
Постанови президії підписуються головою суду.

Стаття 35. Судові колегії Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів
Судова колегія в цивільних справах і судова колегія в кримінальних справах затверджується президією Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів з числа суддів відповідного суду. Судові колегії очолюють заступники голови суду.
Голова Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів в необхідних випадках має право своїм розпорядженням залучати суддів однієї колегії для розгляду справ у складі іншої колегії.
28. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217)
доповнити Проект новим пунктом, вилучивши з нього пункт 18:
Статті 35 і 36 замінити однією статтею такого змісту:
"Стаття 35. Судові палати в апеляційних судах
В апеляційних судах можуть утворюватися відповідні судові палати для розгляду справ в апеляційному порядку, а також судові палати для розгляду адміністративних чи кримінальних справ у першій інстанції.
Голова апеляційного суду має право у разі необхідності своїм розпорядженням залучати суддів однієї судової палати для розгляду справ іншої спеціалізації або у іншій інстанції."

Враховано
27. Статті 35 і 36 замінити однією статтею такого змісту:
"Стаття 35. Судові палати в апеляційних судах
В апеляційних судах можуть утворюватися відповідні судові палати для розгляду справ в апеляційному порядку, а також судові палати для розгляду справ у першій інстанції.
Голова апеляційного суду має право у разі необхідності своїм розпорядженням залучати суддів однієї судової палати для розгляду справ іншої спеціалізації або у іншій інстанції."


57.
Стаття 36. Повноваження судових колегій Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів
Судова колегія в цивільних справах і судова колегія в кримінальних справах Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів розглядають у межах своїх повноважень справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку і в зв'язку з нововиявленими обставинами.
Судові колегії вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику і здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.


18. У частині 1 статті 36 слова " касаційному порядку" замінити словами "порядку апеляційного оскарження".58.

Стаття 37. Голова Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів19. У статті 37:
29. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
пункт 19 викласти у такій редакції:
Статтю 37 викласти у такій редакції:

Враховано
28. Статтю 37 викласти у такій редакції:
59.
Голова Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів:
1) може головувати в судових засіданнях колегій;
2) приносить у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і постанови по судових справах;
3) у випадках і порядку, встановлених законом, зупиняє виконання рішень і ухвал по цивільних справах;
4) організує роботу по вивченню і узагальненню судової практики, аналізу судової статистики; вносить подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень закону, причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень;
5) скликає президію суду і вносить на розгляд президії питання, що потребують її рішення; головує на засіданнях президії;
6) інформує відповідно Верховну Раду Республіки Крим, обласну, Київську і Севастопольську міські Ради народних депутатів з питань діяльності суду;
пункти 2, 3, 6 статті 37 виключити;
"Стаття 37. Голова апеляційного суду
Голова апеляційного суду поряд із виконанням повноважень судді:
1) затверджує персональний склад судових палат;
2) утворює колегії суддів для розгляду судових справ у разі відсутності судових палат;
3) організує роботу по вивченню і узагальненню судової практики, аналізу судової статистики;
4) скликає загальні збори суду і вносить на розгляд загальних зборів питання, що потребують їх вирішення;
5) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;
6) організує роботу щодо підвищення кваліфікації суддів відповідного суду і працівників апарату суду;
7) організує роботу із народними засідателями та присяжними;
8) організує роботу суду щодо приймання громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг;
9) здійснює інші повноваження, надані йому законом."


"Стаття 37. Голова апеляційного суду
Голова апеляційного суду поряд із виконанням повноважень судді:
1) затверджує персональний склад судових палат;
2) утворює колегії суддів для розгляду судових справ у разі відсутності судових палат;
3) організує роботу по вивченню і узагальненню судової практики, аналізу судової статистики;
4) скликає загальні збори суду і вносить на розгляд загальних зборів питання, що потребують їх вирішення;
5) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;
6) організує роботу щодо підвищення кваліфікації суддів відповідного суду і працівників апарату суду;
7) організує роботу із народними засідателями та присяжними;
8) організує роботу суду щодо приймання громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг;
9) здійснює інші повноваження, надані йому законом."

60.
7) розподіляє обов'язки між заступниками голови суду;
8) організує роботу по підвищенню кваліфікації членів суду і працівників апарату суду;
пункт 11 викласти в новій редакції такого змісту:61.
9) керує організацією роботи судових колегій; керує роботою апарату суду;
10) веде особистий прийом, організує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг;
11) спільно з Міністром юстиції Республіки Крим, начальником управління юстиції обласної, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням з головою Верховного Суду України, Міністром юстиції України представляє кандидатів для обрання суддями районних (міських) судів;
12) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
"11). Спільно з начальником Головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції представляє кандидатів Голові Верховного Суду України та Міністру юстиції України для обрання (призначення) суддями районних (міських) судів, головами та заступниками голів цих судів".30. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У п.11) ст.37 слова "головами та заступниками голів цих судів" виключити.
Враховано
Стаття 38. Заступники голови Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів
Заступники голови Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів, які є одночасно головами судових колегій суду:
1) головують у судових засіданнях керованих ними колегій або призначають для цього членів суду;
2) утворюють склад суду для розгляду справ у судових засіданнях колегій;
3) здійснюють керівництво роботою відповідних колегій;
4) подають президії Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів звіти діяльність колегій;
5) здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату суду;
6) ведуть особистий прийом громадян;
7) здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.
У разі відсутності голови Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів його права і обов'язки здійснює за його дорученням один з заступників голови суду.

31. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
доповнити Проект новим пунктом:
Статтю 38 викласти у такій редакції:

"Стаття 38. Заступники голови апеляційного суду
Заступник голови апеляційного суду поряд з виконанням повноважень судді здійснює відповідно до своїх обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату суду та інші повноваження, надані йому законом чи доручені головою суду.
Заступник голови апеляційного суду, який є одночасно головою судової палати, також:
1) утворює колегії суддів для розгляду судових справ;
2) здійснює керівництво роботою відповідних палат;
3) здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату суду.
У разі відсутності голови апеляційного суду його повноваження здійснює заступник голови суду, який має найбільший суддівський стаж, а у разі відсутності заступників голови суду - суддя даного суду, який має найбільший суддівський стаж."


Враховано
29. Статтю 38 викласти у такій редакції:

"Стаття 38. Заступники голови апеляційного суду
Заступник голови апеляційного суду поряд з виконанням повноважень судді здійснює відповідно до своїх обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату суду та інші повноваження, надані йому законом чи доручені головою суду.
Заступник голови апеляційного суду, який є одночасно головою судової палати, також:
1) утворює колегії суддів для розгляду судових справ;
2) здійснює керівництво роботою відповідних палат;
3) здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату суду.
У разі відсутності голови апеляційного суду його повноваження здійснює заступник голови суду, який має найбільший суддівський стаж, а у разі відсутності заступників голови суду - суддя даного суду, який має найбільший суддівський стаж."


Глава 3-1
ВІЙСЬКОВІ СУДИ
Стаття 38-1. Завдання військових судів
Військові суди здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, передбачених законодавством України.
Діяльність військових судів спрямована на охорону від будь-яких посягань безпеки України, боєздатності і боєготовності її Збройних Сил та інших військових формувань, захист прав і свобод військовослужбовців та інших громадян, а також прав і законних інтересів військових частин, установ, організацій.

Стаття 38-2. Утворення військових судів
В Україні утворюються військові суди гарнізонів, регіонів і Військово-Морських Сил.
Військовий суд гарнізону утворюється на території, на якій розташовано один або кілька військових гарнізонів.

32. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217):
доповнити Проект новим пунктом:

__. Назву і частину першу статті 38-2 викласти у такій редакції:
"Стаття 38-2. Види військових судів
В Україні діють військові суди гарнізонів як місцеві суди, військові суди регіонів і Військово-Морських Сил як апеляційні суди."
Враховано


30. Назву і частину першу статті 38-2 викласти у такій редакції:
"Стаття 38-2. Види військових судів
В Україні діють військові суди гарнізонів як місцеві суди, військові суди регіонів і Військово-Морських Сил як апеляційні суди."

62.
Стаття 38-3. Порядок обрання і склад військових судів20. У статті 38-3:


33. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233):
У статті 38-3:


31. У статті 38-3

у частині першій:
63.
Судді військових судів обираються Верховною Радою України строком на десять років. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, обираються строком на п'ять років.
у першому реченні частини 1 слова "строком на десять років" замінити словами "безстроково у порядку, визначеному законом";
у частині 3 слова "Президентом України" замінити словами "Радою суддів України", слова "голови відповідного військового апеляційного суду" замінити словами "ради суддів військових судів", а слова "і Міністра юстиції" - виключити;
Відхилено
у першому реченні слова "строком на десять років" замінити словами "безстроково у порядку, встановленому законом";
64.
Суддями військових судів можуть бути громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим статтею 7 Закону України "Про статус суддів", перебувають на військовій службі і мають військове звання офіцерського складу.
у другому реченні частини 1 слово "обираються" замінити словами "призначаються Президентом України" і доповнити речення словами "у порядку визначеному законом";
у частині 4 слова "Президентом України" замінити словами "Радою суддів України", слова "Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" замінити словами "ради суддів військових судів", а слова "і Міністра юстиції" - виключити.
34. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
У пункті 20 внести такі зміни:Враховано
у другому реченні слово "обираються" замінити словами "призначаються Президентом України" і доповнити речення словами "у порядку, встановленому законом";
65.
Військовий суд гарнізону обирається у складі голови, заступника голови і суддів
у частині 3 слова "обирається у складі голови, заступника голови і суддів" замінити словами "складається з суддів, із складу яких Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України і Міністра юстиції України за рекомендацією голови відповідного військового апеляційного суду призначається голова суду і його заступник строком на п'ять років";
частину третю та четверту викласти однією частиною в такій редакції:
"Військовий суд діє у складі суддів, із числа яких Міністром юстиції України за поданням Ради суддів України затверджуються голова суду та заступник голови суду строком на п'ять років.";


частину третю та четверту викласти однією частиною в такій редакції:
"Військовий суд діє у складі суддів, із числа яких Міністром юстиції України за поданням Ради суддів України затверджуються голова суду та заступник голови суду строком на п'ять років.";

66.
Військовий суд регіону, Військово-Морських Сил обирається у складі голови, заступника (заступників) голови і суддів
у частині 4 слова "обираються у складі голови, заступника (заступників) голови і суддів" замінити словами "складається з суддів, із складу яких Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України і Міністра юстиції України на підставі рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України призначається голова суду і його заступник (заступники) на строк п'ять років";67.
Кількість суддів у військових судах гарнізонів, регіонів, Військово-Морських Сил встановлюється Верховною Радою України за поданням Міністра юстиції України і Голови Верховного Суду України.
Кількість народних засідателів по кожному військовому суду визначається головою військового суду регіону, Військово-Морських Сил за погодженням з відповідним військовим командуванням.

у частині 5 слова "Верховною Радою" замінити словом "Президентом".
частину п'яту викласти у такій редакції:
"Кількість суддів у кожному військовому суді визначається Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду України або Міністра юстиції України".частину п'яту викласти у такій редакції:
"Кількість суддів у кожному військовому суді визначається Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду України або Міністра юстиції України".


Стаття 38-4. Порядок обрання народних засідателів військових судів
Народні засідателі військових судів обираються відкритим голосуванням на зборах військовослужбовців військових частин строком на п'ять років з числа громадян України, які перебувають на військовій службі і досягли 25-річного віку.
При здійсненні правосуддя народні засідателі військових судів користуються всіма правами судді.
Порядок проведення зборів військовослужбовців визначається Міністерством юстиції України за погодженням з Міністерством оборони України.
Народні засідателі, які не виправдали виявленої довіри, можуть бути відкликані зборами військовослужбовців, що їх обрали.


Стаття 38-5. Повноваження військових судів Військові суди розглядають:
1) справи про всі злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил, Прикордонних військ, Служби безпеки України та інших військових формувань, що створюються Верховною Радою України і Президентом України, а також військовозобов'язаними під час проходження ними зборів;
2) всі справи про шпигунство;
3) справи про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені особами начальницького складу виправно-трудових установ;
4) справи про злочини, вчинені певними категоріями осіб, що визначаються законодавством України;
5) справи про адміністративні правопорушення військовослужбовців;
6) справи за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії військових службових осіб і органів військового управління;
7) справи про захист честі і гідності, сторонами у яких є військовослужбовці або військові організації.
8) інші справи, пов'язані із захистом прав і свобод військовослужбовців та інших громадян, а також прав і законних інтересів військових частин, установ, організацій.
У разі обвинувачення однієї особи або групи осіб у вчиненні кількох злочинів, якщо справа хоча б про один із злочинів підсудна військовому суду, а про інші - загальному суду, справа про всі злочини розглядається військовим судом.
У разі обвинувачення групи осіб у вчиненні одного або кількох злочинів, що не є військовими злочинами, якщо щодо хоча б одного з обвинувачених справа підсудна загальному суду, справа щодо всіх обвинувачених розглядається загальним судом.
Справи про злочини, вчинені особами, зазначеними у пунктах 1 і 3 частини першої цієї статті, в період проходження ними військової служби, розглядаються військовими судами і в тому разі, коли на момент розгляду справи вони звільнилися з військової служби.
Справи про злочини, вчинені особами до їх призову чи вступу на військову службу, розглядаються загальними судами.
Військові суди разом з кримінальними справами розглядають цивільні позови про відшкодування майнової шкоди, заподіяної внаслідок злочину.


68.
Стаття 38-6. Повноваження військового суду гарнізону
Військовий суд гарнізону як суд першої інстанції розглядає всі кримінальні справи за винятком тих, які підсудні військовим судам регіонів і Військово-Морських Сил; справи за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії військових службових осіб та органів військового управління; справи про захист честі і гідності, сторонами в яких є військовослужбовці або військові організації; інші справи, пов'язані із захистом прав і свобод військовослужбовців та інших громадян, а також прав і законних інтересів військових частин, установ, організацій; справи за скаргами на санкцію прокурора про взяття під варту, на постанови про закриття кримінальної справи чи відмову в її порушенні у справах про злочини, підсудні військовим судам; а також питання, що виникають при виконанні рішень і вироків, постановлених військовими судами.
21. У статті 38-6 після слів "Військовий суд гарнізону" доповнити словами "є місцевим судом і".
35.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
доповнити пункт 21 словами: а слова "на санкцію прокурора про взяття під варту" виключити

Враховано
31. У статті 38-6 після слів "Військовий суд гарнізону" доповнити словами "є місцевим судом і", а слова "на санкцію прокурора про взяття під варту" виключити
69.
Стаття 38-7. Повноваження військового суду регіону, Військово-Морських Сил

22. У статті 38-7:


32. У статті 38-7:
70.
Військовий суд регіону, Військово-Морських Сил:
абзац перший доповнити словами "є апеляційним судом, який";


абзац перший доповнити словами "є апеляційним судом, який";
71.
у межах своїх повноважень розглядає справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і у зв'язку з нововиявленими обставинами;
у абзаці другому слова "у касаційному порядку і порядку нагляду" замінити словами "у порядку апеляційного оскарження";


у абзаці другому слова "у касаційному порядку і порядку нагляду" замінити словами "у порядку апеляційного оскарження";
72.
здійснюючи нагляд за судовою діяльністю військових судів гарнізонів, вивчає і узагальнює судову практику, аналізує судову статистику;
здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
у абзаці третьому слова "судовою діяльністю" замінити словами "організацією судової діяльності".


у абзаці третьому слова "судовою діяльністю" замінити словами "організацією судової діяльності".
73.
Стаття 38-8. Голова військового суду гарнізону
Голова військового суду гарнізону:
1) головує в судових засіданнях, призначає суддів як головуючих у судових засіданнях, утворює склад суду для колегіального розгляду справ, вирішує питання про відвід судді, який одноособово розглядає справу;
2) здійснює керівництво вивченням та узагальненням судової практики і веденням судової статистики, вносить подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень закону, умов, що сприяли вчиненню правопорушень;
3) керує роботою канцелярії суду;
4) призначає і звільняє з посад робітників і службовців суду;
5) веде особистий прийом, організує роботу по прийому військовослужбовців та інших громадян, розгляду скарг, заяв і пропозицій;
6) організує роботу по підвищенню кваліфікації суддів, працівників апарату суду;
7) інформує командування військових об'єднань і гарнізонів з питань діяльності суду;
8) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
Голова військового суду гарнізону в межах своєї компетенції видає накази з питань організації роботи суду.

23. У пункті 1 частини 1 статті 38-8 слова "вирішує питання про відвід судді, який одноособово розглядає справу" виключити.


33. У пункті 1 частини першої статті 38-8 слова "вирішує питання про відвід судді, який одноособово розглядає справу" виключити.
74.
Стаття 38-9. Голова військового суду регіону, Військово-Морських Сил
Голова військового суду регіону, Військово-Морських Сил:
1) головує в судових засіданнях;
2) призначає суддів як головуючих у судових засіданнях, утворює склад суду для розгляду справ;
3) вирішує питання про відвід судді, який одноособово розглядає справу, а також про відвід голови військового суду гарнізону, який одноособово розглядає справу;
4) приносить у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і постанови по судових справах;
5) здійснює керівництво роботою суду;
6) організує роботу по вивченню і узагальненню судової практики, діловодству, веденню і аналізу судової статистики, вносить подання у державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень закону, умов, що сприяли вчиненню правопорушень;
7) веде особистий прийом, організує роботу суддів по прийому громадян, розгляду пропозицій, заяв і скарг;
8) призначає і звільняє з посад робітників і службовців суду;
9) організує роботу по підвищенню кваліфікації суддів, працівників апарату суду і народних засідателів;
10) інформує відповідне військове командування з питань діяльності суду;
11) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
Голова військового суду регіону, Військово-Морських Сил у межах своєї компетенції видає накази з питань організації роботи суду.

24. Пункти 3 і 4 частини 1 статті 38-9 виключити.


34. Пункти 3 і 4 частини першої статті 38-9 виключити.

Стаття 38-10. Порядок матеріально-технічного забезпечення діяльності військових судів
Фінансування, матеріально-технічне постачання, забезпечення транспортом, засобами зв'язку, зберігання архівних матеріалів військових судів і військової колегії Верховного Суду України покладається на відповідні установи Міністерства оборони України за рахунок відповідно Міністерства юстиції України і Верховного Суду України з коштів державного бюджету, які спеціально виділяються на утримання військових судів.
Посадові оклади та доплати за кваліфікаційні класи військовим суддям встановлюються на рівні посадових окладів і доплат за кваліфікаційні класи суддів відповідних загальних судів. Доплати за військові звання і вислугу років встановлюються законодавством України для військовослужбовців. Посадові оклади працівників апарату військових судів не можуть бути меншими, ніж посадові оклади працівників апаратів відповідних загальних судів.


36.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
доповнити Проект новим пунктом:

У частині першій статті 38-10 слова "колегії" замінити словом "палати".


Враховано
35. У частині першій статті 38-10 слова "колегії" замінити словом "палати".
75.
Стаття 38-11. Комплектування військових судів
Особовий склад військових судів користується всіма видами військового спорядження нарівні з особовим складом військових частин і установ Міністерства оборони України.
Військовослужбовці військових судів перебувають на військовій службі і входять у штатну чисельність Збройних Сил України. На них поширюються права, пільги і переваги, встановлені законодавством України для військовослужбовців.
Перелік штатних посад суддів військових судів і військової колегії Верховного Суду України та відповідних цим посадам військових звань затверджується Президією Верховної Ради України: для військових судів - за поданням Міністра юстиції України і Голови Верховного Суду України, для військової колегії - за поданням Голови Верховного Суду України.
Військові звання суддям військових судів присвоюються Президентом України: суддям військових судів гарнізонів, регіонів і Військово-Морських Сил - за поданням Міністра юстиції України і Голови Верховного Суду України, суддям військової колегії Верховного Суду України - за поданням Голови Верховного Суду України. Строки і порядок присвоєння військових звань, порядок призову і звільнення з військової служби працівників військових судів визначаються законодавством України.
Судді військових судів мають право на відставку відповідно до Закону України "Про статус суддів". При звільненні з військової служби та виході у відставку судді військових судів за їх вибором мають право на одержання щомісячного довічного утримання та інших пільг, передбачених Законом України "Про статус суддів" або на одержання пенсії, встановленої законодавством для військовослужбовців. Суддя військового суду не може бути звільнений з військової служби, крім випадків звільнення за власним бажанням, за станом здоров'я, а також у разі досягнення 60-річного віку.25. У частині 3 статті 38-11 слова "Президією Верховної Ради" замінити словом "Президентом".37. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217):
викласти пункт 25 у новій редакції:

У статті 38-11:
у частині третій слова "колегії" і слова "Президією Верховної Ради України" замінити відповідно словами "палати" і "Президентом України";у частині четвертій слово "колегії" замінити словом "палати".


Враховано
36. У статті 38-11:
у частині третій слова "колегії" і слова "Президією Верховної Ради України" замінити відповідно словами "палати" і "Президентом України";

у частині четвертій слово "колегії" замінити словом "палати".


Стаття 38-12. Охорона військових судів і конвоювання арештованих
Охорона службових приміщень військових судів здійснюється військовими частинами гарнізонів, на території яких дислокуються військові суди.
Конвоювання у військові суди осіб, яких тримають під вартою на гауптвахтах, і охорона цих осіб здійснюється військовими комендатурами. Конвоювання осіб, яких тримають під вартою в слідчих ізоляторах, тюрмах та інших установах Державного департаменту України з питань виконання покарань, здійснюється підрозділами внутрішніх військ.38.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
доповнити Проект новим пунктом:
Розділ ІІ доповнити главою 3-2 такого змісту:

"Глава 3-2
ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ

Стаття 38-13. Статус і склад вищих спеціалізованих судів
Вищі спеціалізовані суди є вищими судовими органами спеціалізованих судів.
Вищі спеціалізовані суди складаються з обраних до них Верховною Радою України суддів, зі складу яких загальними зборами відповідного суду обираються голова суду та його заступники.
У вищих спеціалізованих судах може утворюватися президія як консультативно-дорадчий орган при голові вищого спеціалізованого суду. Кількість членів і склад президії вищого спеціалізованого суду затверджуються зборами суддів цього суду за поданням його голови.

Стаття 38-14. Кількість суддів у вищих спеціалізованих судах
Кількість суддів у кожному вищому спеціалізованому суді визначається Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра юстиції України.

Стаття 38-15. Повноваження вищих спеціалізованих судів
Вищі спеціалізовані суди діють як суди касаційної інстанції щодо рішень місцевих та апеляційних судів, у випадках, передбачених законом, як суди апеляційної інстанції щодо рішень апеляційних судів, ухвалених у першій інстанції, а також переглядають справи за нововиявленими обставинами.
Вищі спеціалізовані суди вивчають та узагальнюють судову практику, у межах своїх повноважень дають рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства, а також здійснюють інші повноваження, надані їм законом.

Стаття 38-16. Голова вищого спеціалізованого суду
Голова вищого спеціалізованого суду поряд з виконанням повноважень судді:
1) формує склад суддів для розгляду судових справ;
2) організує роботу щодо вивчення та узагальнення судової практики, аналізу судової статистики;
3) скликає загальні збори суду і вносить на розгляд загальних зборів питання, що потребують їх вирішення;
4) визначає обов'язки заступника голови суду;
5) організує роботу по підвищенню кваліфікації суддів відповідного суду і працівників апарату суду;
6) здійснює інші повноваження, надані йому законом.

Стаття 38-17. Заступник голови вищого спеціалізованого суду
Заступник голови вищого спеціалізованого суду поряд з виконанням повноважень судді здійснює відповідно до своїх обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату суду та інші повноваження, надані йому законом чи доручені головою суду.
У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його повноваження здійснює заступник голови суду, а у разі відсутності заступника голови суду - суддя даного суду, який має найбільший суддівський стаж."

Враховано
37. Розділ ІІ доповнити главою 3-2 такого змісту:

"Глава 3-2
ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ

Стаття 38-13. Статус і склад вищих спеціалізованих судів
Вищі спеціалізовані суди є вищими судовими органами спеціалізованих судів.
Вищі спеціалізовані суди складаються з обраних до них Верховною Радою України суддів, зі складу яких загальними зборами відповідного суду обираються голова суду та його заступники.
У вищих спеціалізованих судах може утворюватися президія як консультативно-дорадчий орган при голові вищого спеціалізованого суду. Кількість членів і склад президії вищого спеціалізованого суду затверджуються зборами суддів цього суду за поданням його голови.

Стаття 38-14. Кількість суддів у вищих спеціалізованих судах
Кількість суддів у кожному вищому спеціалізованому суді визначається Президентом України на підставі подання Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра юстиції України.

Стаття 38-15. Повноваження вищих спеціалізованих судів
Вищі спеціалізовані суди діють як суди касаційної інстанції щодо рішень місцевих та апеляційних судів, а у випадках, передбачених законом, як суди апеляційної інстанції щодо рішень апеляційних судів, ухвалених у першій інстанції, а також переглядають справи за нововиявленими обставинами.
Вищі спеціалізовані суди вивчають та узагальнюють судову практику, дають рекомендаційні роз'яснення з питань застосування законодавства, а також здійснюють інші повноваження, надані їм законом.

Стаття 38-16. Голова вищого спеціалізованого суду
Голова вищого спеціалізованого суду поряд із виконанням повноважень судді:
1) утворює колегії суддів для розгляду судових справ;
2) організує роботу щодо вивчення та узагальнення судової практики, аналізу судової статистики;
3) скликає загальні збори суддів відповідного суду та вносить на їх розгляд питання, що потребують їх вирішення;
4) визначає обов'язки заступників голови суду;
5) організує роботу з підвищення кваліфікації суддів відповідного суду та працівників апарату суду;
6) здійснює інші повноваження, надані йому законом.

Стаття 38-17. Заступник голови вищого спеціалізованого суду
Заступник голови вищого спеціалізованого суду поряд з виконанням повноважень судді здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату суду та інші повноваження, надані йому законом чи доручені головою суду, виконує повноваження голови вищого спеціалізованого суду у разі його відсутності ."
76.
Глава 4
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

Стаття 39. Верховний Суд України - найвищий судовий орган України
Верховний Суд України є найвищим судовим органом України і здійснює нагляд за судовою діяльністю судів республіки в порядку, встановлюваному законодавством України.

26. Статтю 39 після слів "судовим органом" доповнити словами "у системі судів загальної юрисдикції", а слова "здійснює нагляд за судовою діяльністю судів республіки" замінити словами "забезпечує однакове застосування законодавства цими судами".38. Статтю 39 після слів "судовим органом" доповнити словами "у системі судів загальної юрисдикції", а слова "здійснює нагляд за судовою діяльністю судів республіки" замінити словами "забезпечує однакове застосування законодавства цими судами".
77.
Стаття 40. Повноваження Верховного Суду України27. У статті 40:
38. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217):
викласти пункт 27 у новій редакції:
У статті 40

Враховано39. У статті 40:
78.
Верховний Суд України:
у межах своїх повноважень розглядає справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і в зв'язку з нововиявленими обставинами;

вивчає і узагальнює судову практику, аналізує судову статистику і дає керівні роз'яснення судам у питаннях застосування республіканського законодавства, що виникають при розгляді судових справ. Керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України є обов'язковими для судів, інших органів і службових осіб, що застосовують закон, по якому дано роз'яснення;
здійснює контроль за виконанням судами республіки керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України;
вирішує в межах своїх повноважень питаннях, що випливають з міжнародних договорів України;
здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

в абзаці другому частини 1 слова ", порядку нагляду" виключити, а слово "обставинами" замінити словами "та іншими обставинами, передбаченими Конституцією України та законами України";
у частині першій:
абзац другий викласти у такій редакції:
" у межах своїх повноважень переглядає у касаційному порядку рішення інших судів загальної юрисдикції та справи за нововиявленими обставинами у порядку, встановленому процесуальним законом, а також розглядає справи, віднесені до його компетенції Конституцією України та законом.";

у абзаці третьому слова "керівні" та "республіканського" а також друге речення виключити;

абзац четвертий виключити;у абзаці шостому слово "законодавством" замінити словом "законом";

у частині першій:
абзац другий викласти у такій редакції:
"у межах своїх повноважень переглядає у касаційному порядку рішення судів загальної юрисдикції та справи за нововиявленими обставинами у порядку, встановленому процесуальним законом, а також розглядає справи, віднесені до його компетенції Конституцією України та законом.";

у абзаці третьому слова "керівні" та "республіканського" а також друге речення виключити;


абзац четвертий виключити;
у абзаці шостому слово "законодавством" замінити словом "законом";
79.
Відповідно до Конституції України Верховному Суду України належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
частину 2 виключити.
частину другу виключити.
40. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233):
У статті 40:
Доповнити абзац другий частини першої словами: ", а також переглядає справи у разі, коли після їх касаційного розгляду виявлено неоднозначне застосування судами загальної юрисдикції одного і того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акту, або їх застосування всупереч положенням Конституції України, або якщо міжнародна судова установа, юрисдикція якої визнана Україною, визнала рішення суду таким, що порушує міжнародні зобов'язання України."
Доповнити частину першу новими абзацами шостим, сьомим, восьмим і дев'ятим такого змісту:
"- звертається до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо конституційності положень законів, інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
- звертається до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України;
вносить у випадку, передбаченому частиною шостою статті 110 Конституції України, подання до Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України повноважень за станом здоров'я;
- надає висновок у випадку, передбаченому частиною шостою статті 111 Конституції України."
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом десятим.Відхилено
частину другу виключити.
80.


28. У статті 41:
41.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
Пункт 28 викласти у такій редакції: "У статті 41:

Враховано

40. У статті 41:
81.
Стаття 41. Порядок обрання і підзвітність Верховного Суду України
у назві статті слова "і підзвітність" виключити;
у назві статті слова "і підзвітність" замінити словом "суддів";

у назві статті слова "і підзвітність" замінити словом "суддів";
82.
Верховний Суд України обирається Верховною Радою України строком на десять років у складі Голови, заступників Голови, членів Верховного Суду і народних засідателів.
у частині 1 слова "строком на десять років" замінити словом "безстроково", слова "Голови, заступників Голови, членів" замінити словом "суддів", а слова "і народних засідателів" замінити словом "України";
частину першу викласти у такій редакції:
"Судді Верховного Суду України обираються Верховною Радою України безстроково.";

частину першу викласти у такій редакції:
"Судді Верховного Суду України обираються Верховною Радою України безстроково.";

83.
Кількісний склад Верховного Суду України встановлюється Верховною Радою України.
Верховний Суд України один раз у п'ять років інформує Верховну Раду України про свою діяльність.


частину 3 виключити.
частину третю виключити.
84.
Стаття 42. Порядок затвердження першого заступника Голови і голів судових колегій Верховного Суду України
Президія Верховної Ради України за поданням Голови Верховного Суду України затверджує:
з числа заступників Голови Верховного Суду України - першого заступника Голови Верховного Суду України;
з числа заступників Голови або членів Верховного Суду України
- голів судових колегій Верховного Суду України.
29. Статтю 42 виключити.


41. Статтю 42 виключити.
85.
Стаття 43. Склад Верховного Суду України
Верховний Суд України діє в складі:
1) Пленуму Верховного Суду України;
2) судової колегії в цивільних справах Верховного Суду України;
3) судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду України;
4) військової колегії.
Для розгляду організаційних питань роботи Верховного Суду України утворюється президія Верховного Суду України.
30. Частину 1 статті 43 викласти в новій редакції такого змісту: "Верховний Суд України складається із суддів, які входять до відповідних судових колегій, повноваження яких визначаються цим Законом та Пленуму Верховного Суду України. Із складу суддів Пленумом Верховного Суду України обираються Голова, перший заступник Голови, заступники Голови - голови судових колегій, заступники голів судових колегій і Секретар Пленуму".
42.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
викласти пункт 30 у новій редакції:
Статтю 43 викласти у такій редакції:
"Стаття 43. Склад Верховного Суду України
Верховний Суд України складається із обраних до нього Верховною Радою України суддів.
Для перегляду у касаційному порядку справ, які не віднесені до підсудності вищих спеціалізованих судів, у Верховному Суді України діють судові палати.
Із складу суддів Верховного Суду України Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування обираються Голова Верховного Суду України, перший заступник Голови, заступники Голови - голови судових палат, і Секретар Пленуму."
43. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233):
У частині 1 статті 43 перше речення після слів "цим Законом" доповнити комою. Друге речення після слів "Пленумом Верховного Суду України" доповнити словами "шляхом таємного голосування", а після слова "Голова" доповнити словами "Верховного Суду України"
44. Н.д.Зварич Р.. (Реєстр.картка №326):
Пункт 30 законопроекту викласти в такій редакції:
"У статті 43:
Частину 1 статті 43 викласти у новій редакції такого змісту: "Верховний Суд України складається із суддів та Пленуму Верховного Суду України. Із складу суддів Пленумом Верховного Суду України обирається Голова, перший заступник Голови, заступники Голови - голови судових колегій, заступники голів судових колегій і Секретар Пленуму."
Доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:
"У Верховному Суді України діють судові колегії у цивільних і кримінальних справах та військова колегія".
У зв'язку з чим частину другу вважати частиною третьою".

Враховано


ВрахованоВідхилено42. Статтю 43 викласти у такій редакції:
"Стаття 43. Склад Верховного Суду України
Верховний Суд України складається із обраних до нього Верховною Радою України суддів.
Для організації роботи з розгляду та перегляду справ, не віднесених до підсудності вищих спеціалізованих судів, у Верховному Суді України діють судові палати.
Із складу суддів Верховного Суду України Пленумом Верховного Суду України шляхом таємного голосування обираються Голова Верховного Суду України, перший заступник Голови, заступники Голови - голови судових палат, і Секретар Пленуму."

Стаття 44. Пленум Верховного Суду України
Пленум Верховного Суду України діє в складі Голови Верховного Суду України, заступників Голови і членів Верховного Суду України.
У засіданнях Пленуму беруть участь Генеральний прокурор України і Міністр юстиції України. Участь Генерального прокурора України в роботі Пленуму є обов'язковою.
У засіданнях Пленум, не зв'язаних з розглядом судових справ, на запрошення Голови Верховного Суду України можуть брати участь судді, члени науково-консультативної ради при Верховному Суді України, представники міністерств, державних комітетів і відомств, інших державних органів і громадських організацій, а також наукових установ.

45. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
доповнити Проект новим пунктом:
У частині третій статті 44 слова "державних комітетів і відомств, інших державних органів і" замінити словами "та інших центральних органів виконавчої влади".


Враховано43. У частині третій статті 44 слова "державних комітетів і відомств, інших державних органів і" замінити словами "та інших центральних органів виконавчої влади".

86.
Стаття 45. Повноваження Пленуму Верховного Суду України


31. У статті 45:
46.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
викласти пункт 31 у новій редакції:
У статті 45:

Враховано
44. У статті 45:
87.
Пленум Верховного Суду України:
пункти 1 і 3 - викласти в новій редакції такого змісту:
пункти 1, 2 і 3 - викласти у такій редакції:

пункти 1, 2 і 3 - викласти у такій редакції:
88.
1) у межах своїх повноважень розглядає справи в порядку нагляду і в зв'язку з нововиявленими обставинами;
2) розглядає матеріали узагальнення судової практики і судової статистики, а також подання Генерального прокурора України і Міністра юстиції України і дає керівні роз'яснення судам у питаннях застосування республіканського законодавства; при обговоренні питання про дачу судам керівних роз'яснень заслуховує повідомлення голів Верховного Суду Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських судів про судову практику по застосуванню законодавства;
"1) розглядає питання, віднесені до повноважень Верховного Суду України Конституцією України і законами України;
"1) розглядає питання, віднесені до повноважень Верховного Суду України Конституцією України і законами України;

2) розглядає матеріали узагальнення судової практики і судової статистики та дає роз'яснення судам з питань застосування законодавства;


"1) розглядає питання, віднесені до повноважень Верховного Суду України Конституцією України і законами України;

2) розглядає матеріали узагальнення судової практики і судової статистики та дає роз'яснення судам з питань застосування законодавства;
89.
3) затверджує за поданням Голови Верховного Суду України склад судових колегій, а також заступників голів судових колегій і секретаря Пленуму Верховного Суду України з числа членів Верховного Суду України;
4) затверджує за поданням Голови Верховного Суду України науково-консультативну раду при Верховному Суді України;
3) утворює судові колегії, обирає Голову Верховного Суду України, його першого заступника, заступників Голови - голів судових колегій, заступників голів судових колегій і Секретаря Пленуму";
3) затверджує чисельний та персональний склад судових палат, обирає Голову Верховного Суду України, його першого заступника, заступників Голови - голів судових палат і Секретаря Пленуму";


3) затверджує чисельний та персональний склад судових палат, обирає Голову Верховного Суду України, його першого заступника, заступників Голови - голів судових палат і Секретаря Пленуму";

90.
5) розглядає і вирішує питання про внесення подань в порядку законодавчої ініціативи у Верховну Раду України та про тлумачення законів України;

6) заслуховує повідомлення про роботу Верховного Суду України і звіти голів судових колегій Верховного Суду України про діяльність колегій;
7) розглядає подання Голови Верховного Суду України про невідповідність керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України законодавству України;
8) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
у пункті 5 слова "подань в порядку законодавчої ініціативи у Верховну Раду України та про тлумачення" замінити словами "звернень до Конституційного Суду України про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і офіційне тлумачення Конституції та".
у пункті 5 слова "подань в порядку законодавчої ініціативи у Верховну Раду України та про тлумачення" замінити словами "звернень до Конституційного Суду України про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і офіційне тлумачення Конституції та";

у пункті 6 слово "колегій" замінити словом "палат";у пункті 7 слово "керівних" виключити;


у пункті 8 слово "законодавством" замінити словом "законом".
47. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233):
Доповнити статтю 45 пунктом "8" такого змісту:
"8) Затверджує регламент Верховного Суду України щодо правил розгляду Верховним Судом України питань, віднесених законом до його компетенції"
48.Н.д.Зварич Р.. (Реєстр.картка №326):
В пункті 31 законопроекту слова "утворює судові колегії" вилучитиВраховано
Враховано в іншій редакції
у пункті 5 слова "подань в порядку законодавчої ініціативи у Верховну Раду України та про тлумачення" замінити словами "звернень до Конституційного Суду України про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і офіційне тлумачення Конституції та";

у пункті 6 слово "колегій" замінити словом "палат";у пункті 7 слово "керівних" виключити;

доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
"8) затверджує регламент Верховного Суду України щодо правил розгляду Верховним Судом України питань, віднесених законом до його компетенції", у зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 9;

у пункті 9 слово "законодавством" замінити словом "законом".
91.
Стаття 46. Розгляд Пленумом Верховного Суду України питань, не зв'язаних з вирішенням судових справ
Питання, не зв'язані з вирішенням судових справ, внесені відповідно до цього Закону на розгляд Пленуму Головою Верховного Суду України, Генеральним прокурором України або Міністром юстиції України, заслуховуються відповідно по їх доповідях або доповідях уповноважених ними осіб. При цьому у питаннях, внесених на розгляд Пленуму Головою Верховного Суду України або Міністром юстиції України, Генеральний прокурор України дає висновок. В обговоренні цих питань можуть брати участь також особи, запрошені на засідання Пленуму Верховного Суду України.
Для підготовки проекту постанови, що містить керівні роз'яснення, Пленум у необхідних випадках утворює редакційну комісію з числа членів Пленуму.32. Друге речення частини 1 статті 46 виключити.


49.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
викласти пункт 32 у новій редакції:
Статтю 46 виключити.


Враховано45. Статтю 46 виключити.92.
Стаття 47. Порядок роботи Пленуму Верховного Суду України
Пленум Верховного Суду України скликається не менш як один раз на три місяці. Про час скликання Пленуму і питання, що вносяться на його розгляд, члени Пленуму, Генеральний прокурор України і Міністр юстиції України повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до засідання.
Проекти постанов Пленуму і копії протестів або подань по судових справах надсилаються членам Пленуму, Генеральному прокурору України і Міністру юстиції України не пізніш як за десять днів до засідання.
Засідання Пленуму Верховного Суду України є правомочними при наявності не менш як двох третин його складу.
Постанови Пленуму Верховного Суду України приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Пленуму, які беруть участь у голосуванні.
Постанови Пленуму підписуються Головою Верховного Суду України і секретарем Пленуму.
Секретар Пленуму Верховного Суду України поряд з виконанням обов'язків члена Верховного Суду України здійснює організаційну роботу по підготовці засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу і провадить дії, необхідні для виконання прийнятих Пленумом постанов.33. У частині 2 статті 47 слова "копії протестів або" і "по судових справах" виключити.
50. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217)
Пункт 33 викласти у такій редакції:
У частині 2 статті 47 слова "копії протестів або подань по судових справах" замінити словами "та інші матеріали до засідання Пленуму".

Враховано


46. У частині 2 статті 47 слова "копії протестів або подань по судових справах" замінити словами "та інші матеріали до засідання Пленуму".
93.
Стаття 48. Судові колегії Верховного Суду України
Склад судової колегії в цивільних справах, судової колегії в кримінальних справах і військової колегії затверджується Пленумом Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду України
Голова Верховного Суду України у необхідних випадках має право своїм розпорядженням залучати суддів однієї колегії для розгляду справ у складі іншої колегії.


34. У частині 1 статті 48 слова "в цивільних справах, судової колегії в кримінальних справах і військової колегії" виключити.
51.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
викласти пункт 34 у новій редакції:
Статтю 48 виключити.Враховано
47. Статтю 48 виключити.

94.Стаття 49. Повноваження судових колегій Верховного Суду України
Судові колегії Верховного Суду України розглядають у межах своїх повноважень справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і в зв'язку з нововиявленими обставинами.
Судові колегії вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику і здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.
35. У частині 1 статті 49 слова ", порядку нагляду" виключити, а слово "обставинами" замінити словами " та іншими обставинами, передбаченими законами України".
52.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
викласти пункт 35 у новій редакції:
Статтю 49 викласти у такій редакції:

"Стаття 49. Повноваження судових палат Верховного Суду України
Судді судових палат Верховного Суду України розглядають у межах своїх повноважень справи, віднесені законом до підсудності Верховного Суду України у порядку, передбаченому процесуальним законом.
Голова Верховного Суду України має право у разі необхідності своїм розпорядженням залучити суддів однієї судової палати для розгляду справ іншої спеціалізації."
Судові палати Верховного Суду України вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику та здійснюють інші повноваження, надані їм законом.

Враховано
48. Статтю 49 викласти у такій редакції:

"Стаття 49. Повноваження судових палат Верховного Суду України
Судді судових палат Верховного Суду України розглядають у межах своїх повноважень справи, віднесені законом до підсудності Верховного Суду України у порядку, передбаченому процесуальним законом.
Голова Верховного Суду України має право у разі необхідності своїм розпорядженням залучити суддів однієї судової палати для розгляду справ іншої спеціалізації."
Судові палати Верховного Суду України вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику та здійснюють інші повноваження, надані їм законом.
95.

36. Статтю 50 викласти в новій редакції такого змісту:


49. Статтю 50 викласти в новій редакції такого змісту:
96.
Стаття 50. Президія Верховного Суду України
"Стаття 50. Президія Верховного Суду України.


"Стаття 50. Президія Верховного Суду України.
97.
Президія Верховного Суду України утворюється в складі Голови, заступників Голови і членів Верховного Суду України в кількості, що визначається Президією Верховної Ради України.

До складу президії Верховного Суду України входять за посадою Голова Верховного Суду України, його заступники і судді, кількісний склад яких визначається Пленумом Верховного Суду України відкритим голосуванням.


До складу президії Верховного Суду України входять за посадою Голова Верховного Суду України, його заступники і судді, кількісний склад яких визначається Пленумом Верховного Суду України відкритим голосуванням.
98.
Склад президії Верховного Суду України затверджується Президією Верховної Ради України за поданням Голови Верховного Суду України.
Президія Верховного Суду України розглядає питання організації роботи судових колегій і апарату Верховного Суду України, а також подає допомогу нижчестоящим судам у правильному застосуванні законодавства, координуючи цю діяльність з Міністерством юстиції України.
Засідання президії Верховного Суду України проводяться не менш як один раз на місяць.
Судді Верховного Суду України до складу президії Верховного Суду України обираються Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України чи за пропозицією суддів Верховного Суду України таємним голосуванням строком на п'ять років. Обраним вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів, які брали участь у засіданні Пленуму. В такому ж порядку судді звільняються достроково від обов'язків члена президії.


Судді Верховного Суду України до складу президії Верховного Суду України обираються Пленумом Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду України чи за пропозицією суддів Верховного Суду України таємним голосуванням строком на п'ять років. Обраним вважається суддя, за якого подано більшість голосів суддів, які брали участь у засіданні Пленуму. В такому ж порядку судді звільняються достроково від обов'язків члена президії.
99.
Засідання президії Верховного Суду України є правомочними при наявності більшості членів президії.
Президія Верховного Суду України:


Президія Верховного Суду України:
100.
Постанови президії приймаються більшістю голосів членів президії, які беруть участь у засіданні, і підписуються Головою Верховного Суду України.
1) розглядає матеріали вивчення судової практики та аналізу судової статистики;


1) розглядає матеріали вивчення судової практики та аналізу судової статистики;
101.

2) заслуховує питання щодо добору кадрів суддів Верховного Суду України;


2) заслуховує питання щодо добору кадрів суддів Верховного Суду України;
102.

3) розглядає питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення Верховного Суду України;


3) розглядає питання матеріально-технічного та фінансового забезпечення Верховного Суду України;
103.

4) вирішує питання про преміювання суддів і працівників апарату Верховного Суду України, встановлює надбавки до посадових окладів;


4) вирішує питання про преміювання суддів і працівників апарату Верховного Суду України, встановлює надбавки до посадових окладів;
104.

5) вирішує питання щодо продовження строку перебування на державній службі працівниками апарату Верховного Суду України, які досягли пенсійного віку;
53.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
Пункт 5 частини третьої статті 50 у проекті виключити

Враховано

105.

6) розглядає питання щодо організації роботи судових колегій і апарату Верховного Суду України;


5) розглядає питання щодо організації роботи судових палат і апарату Верховного Суду України;
106.

7) розглядає питання щодо надання методичної допомоги судам загальної юрисдикції;


6) розглядає питання щодо надання методичної допомоги судам загальної юрисдикції;
107.

8) організовує виконання рішень зборів суддів Верховного Суду України;


7) організовує виконання рішень зборів суддів Верховного Суду України;
108.

9) розглядає інші організаційні питання щодо забезпечення діяльності Верховного Суду України, які вносяться на її розгляд Головою Верховного Суду України та членами президії.


8) розглядає інші організаційні питання щодо забезпечення діяльності Верховного Суду України, які вносяться на її розгляд Головою Верховного Суду України та членами президії.
109.

Засідання президії Верховного суду України проводяться не рідше одного разу на місяць і є повноважними за наявності двох третин її членів.


Засідання президії Верховного суду України проводяться не рідше одного разу на місяць і є повноважними за наявності двох третин її членів.
110.

Президія приймає постанови більшістю голосів її членів, що брали участь у засіданні. Постанови, які підписуються Головою Верховного Суду України або його заступником, який головував на засіданні.


Президія приймає постанови більшістю голосів її членів, що брали участь у засіданні. Постанови підписуються Головою Верховного Суду України або його заступником, який головував на засіданні.
111.

Для підготовки проектів постанов Пленуму, вивчення окремих питань пов'язаних із вдосконаленням здійснення правосуддя, президія Верховного Суду України може створювати робочі групи з числа суддів та фахівців у відповідних галузях права".


Для підготовки проектів постанов Пленуму, вивчення окремих питань пов'язаних із вдосконаленням здійснення правосуддя, президія Верховного Суду України може створювати робочі групи з числа суддів та фахівців у відповідних галузях права".
112.
Стаття 51. Голова Верховного Суду України
37. У статті 51:
54.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):


50. У статті 51:

113.

Голова Верховного Суду України:

пункти 1, 2, і 7 статті 51 викласти в новій редакції та доповнити статтю пунктом 6 такого змісту:
У пункті 37 до статті 51:
про доповнення статті новим пунктом сказати в окремому абзаці
Враховано
пункти 1, 2 і 7 викласти у такій редакції:
114.
1) приносить у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і постанови по судових справах;

"1) організовує діяльність Верховного Суду України, його матеріально-технічне та фінансове забезпечення, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України, затверджує положення про його структурні підрозділи, видає накази і розпорядження, приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства;У пункті 1 слова "чинного законодавства" замінити словом "закону"

"1) організовує діяльність Верховного Суду України, його матеріально-технічне та фінансове забезпечення, затверджує штатний розпис і кошторис витрат на утримання Верховного Суду України, затверджує положення про його структурні підрозділи, видає накази і розпорядження, приймає на роботу та звільняє працівників апарату суду, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує щодо них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;
115.

2) у випадках і порядку, встановлених законом, зупиняє виконання рішень, вироків, ухвал і постанов по судових справах;
3) організує роботу по вивченню і узагальненню судової практики, аналізу судової статистики; вносить подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень закону, причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень, а також організує роботу по здійсненню контролю за виконанням керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України і вносить матеріали на розгляд Пленуму;
4) скликає Пленум Верховного Суду України і головує на його засіданнях; може головувати в судових засіданнях колегій Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи;
5) скликає президію Верховного Суду України і вносить на розгляд президії питання, що потребують її рішення; головує на засіданнях президії;
6) ( Пункт шостий статті 51 виключено на підставі Закону N 4017-12 від 24.02.94 )2) входить з поданням до Президента України щодо утворення і ліквідації судів, встановлення їх кількісного складу, призначення на посаду судді вперше, призначення суддів місцевих та апеляційних судів на адміністративні посади голів та заступників голів цих судів, затвердження переліку штатних посад суддів військових судів, військової колегії Верховного Суду України і відповідних цим посадам військових звань та присвоєння цим суддям військових звань;


пункт 2 викласти у такій редакції:
2) звертається з поданням до Президента України щодо утворення судів, затвердження переліку штатних посад суддів військових судів, військової палати Верховного Суду України і відповідних цим посадам військових звань та присвоєння цим суддям військових звань";


2) звертається з поданням до Президента України щодо утворення судів, затвердження переліку штатних посад суддів військових судів, військової палати Верховного Суду України і відповідних цим посадам військових звань та присвоєння цим суддям військових звань";

116.
7) вносить подання у Верховну Раду України з питань тлумачення законів України;
7) входить з поданням до Верховної Ради України про обрання суддів судів загальної юрисдикції безстроково та їх звільнення з посад, (крім суддів арбітражних судів), а також про встановлення кількісного складу Верховного Суду України;
у пункті 7 статті слова "та їх звільнення з посад, (крім суддів арбітражних судів), а також про" замінити словами "якщо інше не передбачено законом, а також з пропозиціями"


"7) вносить подання до Верховної Ради України про обрання суддів судів загальної юрисдикції безстроково, якщо інше не передбачено законом, а також з пропозиціями щодо встановлення кількісного складу Верховного Суду України;"
117.
8) вносить у Пленум Верховного Суду України подання про невідповідність роз'яснень Пленуму Верховного Суду України законодавству України;

9) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Верховного Суду України;

10) керує організацією роботи судових колегій; керує роботою апарату Верховного Суду України;

6) входить з поданням до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендацію суддів на відповідні адміністративні посади голів судів та їх заступників, обрання суддів безстроково, проведення кваліфікаційної атестації у передбачених законом випадках, вносить у Пленум Верховного Суду України подання про обрання першого заступника Голови, заступників Голови - голів судових колегій, заступників голів судових колегій і Секретаря Пленуму Верховного Суду України;"
пункт 4 після слів "його засіданнях" доповнити словами "вносить питання на розгляд Пленуму Верховного Суду України,".
пункт 6 статті і наступний абзац пункту Закону викласти у такій редакції:

"6) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України подання про обрання першого заступника Голови, заступників Голови - голів судових палат і Секретаря Пленуму Верховного Суду України";у пункті 4 після слів "його засіданнях" доповнити словами "вносить питання на розгляд Пленуму Верховного Суду України"; після слова "колегій" доповнити словом "суддів";

доповнити пунктом 6 такого змісту:6) вносить на розгляд Пленуму Верховного Суду України подання про обрання першого заступника Голови, заступників Голови - голів судових палат і Секретаря Пленуму Верховного Суду України";у пункті 3 слово "керівних" виключити;

у пункті 4 після слів "його засіданнях" доповнити словами "вносить питання на розгляд Пленуму Верховного Суду України"; після слова "колегій" доповнити словом "суддів";
118.
11) веде особистий прийом, організує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, заяв і скарг;
12) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.Доповнити пункт проекту такими абзацами:
У пункті 3 слово "керівних" виключити;
у пункті 10 слово "колегій" замінити словом "палат";
у пункті 12 слово "законодавством" замінити словом "законом".
55.Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233):
У статті 51:
у пункті 2 слова "призначення суддів місцевих та апеляційних судів на адміністративні посади голів цих судів" - виключити, а пункт доповнити словами "та вносить подання Раді суддів України про призначення суддів місцевих і апеляційних судів на адміністративні посади голів, заступників голів цих судів, та звільнення їх з зазначених посад;
у пункті 7 слова "(крім щодо арбітражних судів)" виключити.
Відхилено


у пункті 10 слово "колегій" замінити словом "палат";
у пункті 12 слово "законодавством" замінити словом "законом".

119.Стаття 52. Заступники Голови Верховного Суду України
Заступники Голови Верховного Суду України:
1) можуть головувати у судових засіданнях колегій Верховного Суду України;

38. У частині 1 статті 52 пункти 2 і 3 викласти в новій редакції такого змісту:
56.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
пункт 38 Проекту викласти у такій редакції:
Статті 52 та 53 замінити однією статтею такого змісту:
"Стаття 52. Заступники Голови Верховного Суду України
Заступники Голови Верховного Суду України:
1) можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України;

Враховано51. Статті 52 та 53 замінити однією статтею такого змісту:
"Стаття 52. Заступники Голови Верховного Суду України
Заступники Голови Верховного Суду України:
1) можуть головувати у судових засіданнях колегій суддів Верховного Суду України;
120.
2) приносять у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і постанови по судових справах;
"2) організовують роботу відповідних судових колегій;
2) організують роботу відповідних судових палат;


2) організують роботу відповідних судових палат;

121.
3) у випадку і порядку, встановлених законом, зупиняють виконання рішень, вироків, ухвал і постанов по судових справах;
4) здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду України;
5) ведуть особистий прийом громадян.
У разі відсутності Голови Верховного Суду України його права і обов'язки здійснює перший заступник Голови Верховного Суду України, а при відсутності першого заступника - заступник Голови Верховного Суду України.
3) у межах своїх повноважень видають накази і розпорядження".
3) у межах свої повноважень видають накази і розпорядження;
4) здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду України;
5) ведуть особисте приймання громадян;
6) утворюють склад суду для розгляду справ у судових засіданнях;
7) подають Пленуму Верховного Суду України звіти про діяльність судових палат;

3) у межах свої повноважень видають накази і розпорядження;
4) здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Верховного Суду України;
5) ведуть особисте приймання громадян;
6) утворюють колегії суддів для розгляду справ у судових засіданнях;
7) подають Пленуму Верховного Суду України звіти про діяльність судових палат;

Стаття 53. Голови судових колегій Верховного Суду України
Голови судових колегій Верховного Суду України:
1) головують у судових засіданнях керованих ними колегій або призначають для цього членів суду;
2) утворюють склад суду для розгляду справ у судових засіданнях колегій;
3) здійснюють керівництво роботою відповідних колегій;
4) подають Пленуму Верховного Суду України звіти про діяльність колегій;
5) мають право витребувати судові справи для вивчення і узагальнення судової практики;
6) організують роботу по підвищенню кваліфікації суддів відповідної судової колегії.

Стаття 54. Бюлетень Верховного Суду України
Верховний Суд України видає "Бюлетень Верховного Суду України".

8) мають право витребувати судові справи для вивчення і узагальнення судової практики;
9) організують роботу по підвищенню кваліфікації суддів відповідної судової палати.
У разі відсутності Голови Верховного Суду України його повноваження здійснює перший заступник Голови Верховного Суду України, а при відсутності першого заступника - заступник Голови Верховного Суду України, який має більший суддівський стаж."


8) мають право витребувати судові справи для вивчення і узагальнення судової практики;
9) організують роботу по підвищенню кваліфікації суддів відповідної судової палати.
У разі відсутності Голови Верховного Суду України його повноваження здійснює перший заступник Голови Верховного Суду України, а при відсутності першого заступника - заступник Голови Верховного Суду України, який має більший суддівський стаж."


Розділ III
СУДДІ І НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ
Стаття 55. Вимоги до кандидатів у судді і народні засідателі
Вимоги до кандидатів у судді визначаються Законом України "Про статус суддів".
Народним засідателем Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів, міжобласного суду може бути громадянин України, який на день обрання досяг 30-річного віку. Народним засідателем Верховного Суду України може бути громадянин України, який на день обрання досяг 35-річного віку.
Не може бути народним засідателем особа, яка має судимість, особа з обмеженою дієздатністю або яку за рішенням суду визнано недієздатною.

Стаття 56. Строк, на який народні засідателі закликаються до виконання обов'язків у суді
Народні засідателі закликаються до виконання своїх обов'язків у судах в порядку черговості не більш як на місяць на рік, крім випадків, коли продовження цього строку викликається необхідністю закінчити розгляд судової справи, початої з їх участю.

Стаття 57. Збереження за народними засідателями середнього заробітку на час виконання ними обов'язків у суді
За народними засідателями з числа робітників, колгоспників і службовців на час виконання ними обов'язків у суді зберігається середній заробіток за місцем постійної роботи.
Народним засідателям, які не є робітниками, колгоспниками і службовцями, відшкодовуються витрати, зв'язані з виконанням їх обов'язків у суді. Порядок і розміри відшкодування встановлюються Президією Верховної Ради України
57.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
доповнити проект новим пунктом:
У частині другій статті 55 слова "Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів, міжобласного суду" замінити словами "апеляційного суду", а друге речення виключити.


58.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
доповнити проект новим пунктом
У частині другій статті 57 слова "Президією Верховної Ради України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".
Враховано
Враховано

52. У частині другій статті 55 слова "Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів, міжобласного суду" замінити словами "апеляційного суду", а друге речення виключити.
53. У частині другій статті 57 слова "Президією Верховної Ради України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".

Стаття 58. Припинення повноважень суддів і звільнення їх з посади
Припинення повноважень суддів і звільнення їх з посади проводиться на підставах і в порядку, встановлених Законом України "Про статус суддів".
Народні засідателі можуть бути відкликані виборцями або органом, який їх обрав, за поданням голови відповідного суду, якщо вони не виправдали виявленої їм довіри або вчинили дії, не гідні звання народного засідателя.

Стаття 59. ( Статтю 59 виключено на підставі Закону N 4017-12 від 24.02.94 )

Стаття 60. ( Статтю 60 виключено згідно із Законом N 4017-12 від 24.02.94 )
Стаття 61. Вибори суддів і народних засідателів замість вибулих
У разі вибуття окремих суддів і народних засідателів судів України проводяться вибори суддів і народних засідателів замість вибулих. Вибори проводяться в порядку, визначеному цим Законом та Законом України "Про статус суддів".

Стаття 62. Недоторканність суддів і народних засідателів
Судді - недоторканні. Гарантії недоторканності суддів встановлюються Законом України "Про статус суддів".
Гарантії недоторканності суддів поширюються на народних засідателів під час виконання ними обов'язків у суді.59. Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
доповнити проект новим пунктом:
У назві та тексті статті 61 слова "суддів і" виключити.Враховано
54. У назві та тексті статті 61 слова "суддів і" виключити.
122.
Стаття 63. Дисциплінарна відповідальність суддів
Судді судів України несуть дисциплінарну відповідальність на підставах і в порядку, встановлених законами України "Про статус суддів" і "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України"
39. Текст статті 63 після слова "встановлених" доповнити словами "Конституцією України," і доповнити словами ",Про Вищу раду юстиції".


55. У статті 63 після слова "встановлених" вставити слова "Конституцією України" і доповнити статтю словами "Про Вищу раду юстиції".

Розділ IV
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Стаття 64. Обов'язковість судових рішень
Судові рішення ухвалюються судами іменем України.
Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими для виконання на території України.
Обов'язковість виконання на території України рішень судів іноземних держав визначається міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Примусове виконання судових рішень, перелік яких встановлено законом, покладається на районні, міські (міста обласного значення), районні у містах відділи державної виконавчої служби, які входять до системи органів Міністерства юстиції України.
Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

123.
Розділ V
ІНШІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДІВ УКРАЇНИ
Стаття 67. Структура і штатна чисельність апаратів судів України
З метою забезпечення роботи судів по здійсненню правосуддя, узагальненню судової практики та іншої діяльності в судах України є апарати судів.
Структура і штатна чисельність апарату районного (міського) суду затверджуються Міністром юстиції Республіки Крим, начальниками управлінь юстиції обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у межах штатної чисельності і фонду заробітної плати.
Структура і штатна чисельність апарату Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів затверджуються Міністром юстиції України за поданням голови відповідного суду.
У складі апарату Верховного Суду України утворюються відділи та інші структурні підрозділи, необхідні для виконання функцій, зв'язаних з діяльністю Верховного Суду України.
Структура і штатна чисельність апарату Верховного Суду України затверджуються Президією Верховної Ради України за поданням Голови Верховного Суду України.
Штатний розпис Верховного Суду України, положення про відділи та інші структурні підрозділи затверджуються Головою Верховного Суду України.


40. У частині 5 статті 67 слова "Верховної Ради" замінити словами "Верховного Суду".60..Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
пункт 40 проекту викласти у такій редакції:
У статті 67:

частини другу і третю замінити однією частиною такого змісту:
"Структура і штатна чисельність апаратів місцевих та апеляційних судів затверджується Міністерством юстиції України за поданням голови відповідного суду".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами третьою-п'ятою
у частині п'ятій слова "Президією Верховної Ради України за поданням Голови" замінити словом "Головою".
Враховано
56. У статті 67:

частини другу і третю замінити однією частиною такого змісту:
"Структура і штатна чисельність апаратів місцевих та апеляційних судів затверджується Міністерством юстиції України за поданням голови відповідного суду".
У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами третьою-п'ятою
у частині п'ятій слова "Президією Верховної Ради України за поданням Голови" замінити словом "Головою".
124.
Стаття 68. Печатка судів України
Суди України мають печатку з зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.
41. Статтю 68 після слів "Суди України" доповнити словами "є юридичними особами,".


57. У статті 68 після слів "Суди України" доповнити словами "є юридичними особами".
125.
Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О. ВАТЧЕНКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР Я. КОЛОТУХА
м.Київ, 5 червня 1981 року
2022-X
42. У назві глави 5, статтях 19, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 55 і 67 слова "Республіки Крим" замінити словами "Автономної Республіки Крим".
61.Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233):
У пункті 1 перехідних положень слова "за винятком положень змін порядку розгляду і оскарження судових справ, які набирають чинності з 28 червня 2001 року" виключити.
62.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
пункт 42 і 43 Проекту вилучити, виклавши перехідні положення в окремому розділі такого змісту::

Враховано
Враховано

126.

43. Доповнити Закон розділом VІ "Перехідні положення" такого змісту:
Розділ VІ. Перехідні положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування, за винятком положень змін порядку розгляду і оскарження судових справ, які набирають чинності з 28 червня 2001 року.
2. Районні (міські), міжрайонні (окружні) суди, військові суди гарнізонів, міжобласний суд після набрання чинності цим Законом набувають статусу місцевих судів і продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у кримінальних, цивільних справах та справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, віднесених процесуальним законом до їх підсудності.
3. Судді зазначених у пункті 2 Перехідних положень судів після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження суддів місцевого суду, передбачені цим Законом, до закінчення строку на який вони обрані чи призначені.
4. Голови та заступники голів судів, зазначених у пункті 2 Перехідних положень, обрані чи призначені на цю посаду до набрання чинності цим Законом , здійснюють повноваження голів та заступників голів місцевих судів до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені, а голови та заступники голів цих судів, обрані чи призначені на посади після прийняття Конституції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання чи призначення.
5. Верховний Суд Автономної Республіки Крим, області, Київський та Севастопольський міські суди, військові суди регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом набувають статусу апеляційних судів відповідно до цього Закону та продовжуть здійснювати у встановленому порядку судочинство у кримінальних, цивільних справах та справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, віднесених процесуальним законом до їх підсудності.
6. Судді Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді апеляційного суду, передбачені цим Законом, до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.
7. Голови та заступники голів судів, зазначених у пункті 5 Перехідних положень, обрані чи призначені до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голів та заступників голів апеляційних судів до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені, а голови та заступники голів цих судів, обрані чи призначені на посади після прийняття Конституції України - до закінчення п"ятирічного строку з дня обрання чи призначення.
8. Президії Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження президії передбачені цим Законом, - до сформування президій зазначених судів у порядку, встановленому цим Законом.
Формування президій апеляційних судів відповідно до цього Закону здійснюються протягом двох років з дня набрання чинності даним Законом.
9. Верховний Суд України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження, передбачені цим Закон, та продовжує здійснювати інші надані йому законом повноваження для забезпечення належного функціонування системи судів загальної юрисдикції.
10. Судді Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження суддів Верховного Суду України, передбачені цим Законом, до закінчення строку, на який вони обрані.
11. Голова Верховного Суду України, його перший заступник, заступники Голови - голови судових колегій, заступники голів судових колегій і Секретар Пленуму Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють відповідні повноваження, передбачені цим Законом до закінчення строку, на який вони обрані (затверджені) на зазначені посади.
12. Судові колегії Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження, передбачені цим Законом та чинним процесуальним законодавством.
13. Президія Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження Президії Верховного Суду України у складі і порядку передбаченим цим Законом.
Формування Президії Верховного Суду України відповідно до цього Закону здійснюється протягом року з дня набрання чинності цим Законом.
14. Пленум Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження Пленуму Верховного Суду України у складі і порядку передбаченим цим Законом.
15. Голови та заступники голів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил, президії цих судів, Голова Верховного Суду України та його заступники, судові колегії та Пленум Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом продовжують виконувати у встановленому порядку повноваження щодо здійснення судочинства у кримінальних, цивільних справах та справах, що виникають з адміністративно-правових та інших правовідносин, згідно з чинними процесуальними законами, - до введення в дію відповідних процесуальних законів, якими встановлюється новий порядок судочинства, що випливає з цього Закону, але не довше, ніж до 28 червня 2001 року.
16. Працівники апаратів судів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом набувають статус працівників апаратів відповідних апеляційних судів.
17. За апеляційними судами Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими судами, військовими судами регіонів та Військово-Морських Сил, зберігається майно, яке знаходиться у господарському віданні цих судів.
18. Кабінет Міністрів України у встановленому порядку створює належні умови для здійснення правосуддя в місцевих та апеляційних судах.
19. До 1 січня 2002 року фінансування і матеріально-технічне забезпечення місцевих та апеляційних судів здійснює Міністерство юстиції України в обсязі встановленому Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік."


ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Районні (міські) суди, військові суди гарнізонів, арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя після набрання чинності цим Законом набувають статусу місцевих судів і продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у справах, віднесених законами до їх підсудності.

3. Судді зазначених у пункті 2 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону судів після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження суддів місцевого суду до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.

4. Голови та заступники голів судів, зазначених у пункті 2 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, обрані чи призначені на цю посаду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голів та заступників голів місцевих судів до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені, але не більше п'яти років після набрання чинності цим Законом.

5. Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські суди, військові суди регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом набувають статусу апеляційних судів відповідно до цього Закону та продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у справах, віднесених процесуальним законом до їх підсудності.

6. Судді Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді апеляційного суду до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.

7. Голови та заступники голів судів, зазначених у пункті 5 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, обрані чи призначені до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голів та заступників голів апеляційних судів до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені, але не більше п'яти років після набрання чинності цим Законом.

8. Вищий арбітражний суд України, судді цього суду після набрання чинності цим Законом набувають статусу відповідно Вищого господарського суду України та суддів цього суду.

9. Верховний Суд України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження, передбачені цим Законом та іншими чинними законами, та продовжує здійснювати інші надані йому законом повноваження для забезпечення належного функціонування системи судів загальної юрисдикції.

10. Судді Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження суддів Верховного Суду України до закінчення строку, на який вони обрані.

11. З числа суддів господарських судів обираються до Верховного Суду України судді у кількості, встановленій Верховною Радою України.

12. Голова Верховного Суду України, перший заступник Голови Верховного Суду України і Секретар Пленуму Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження відповідно Голови Верховного Суду України, першого заступника Голови Верховного Суду України, секретаря Пленуму Верховного Суду України до закінчення строку, на який вони обрані (затверджені) на зазначені посади.

13. Судові колегії Верховного Суду України в цивільних, кримінальних справах, військова колегія Верховного Суду України та голови цих колегій після набрання чинності цим Законом набувають статусу відповідно судових палат Верховного Суду України з цивільних, кримінальних справ, військової палати Верховного Суду України, голів відповідних палат Верховного Суду України. Голови судових палат Верховного Суду України здійснюють повноваження, передбачені цим Законом до закінчення строку, на який вони були обрані (затверджені) на посади голів судових колегій Верховного Суду України.

14. Рекомендувати Голові Верховного Суду України та Міністру юстиції України підготувати та внести Президенту України подання щодо утворення Вищого адміністративного суду України, судді до складу якого обираються Верховною Радою України відповідно до Конституції та законів України.
Вищий адміністративний суд України з обранням до нього суддів набирає статусу вищого спеціалізованого суду відповідно до глави 3-2 цього Закону та здійснює повноваження, передбачені частиною першою статті 38-15 цього Закону щодо адміністративних справ.

15. Пленум Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження Пленуму Верховного Суду України у складі і порядку передбаченим цим Законом.

16. Міжобласний суд з набранням чинності цим Законом ліквідується. Суддям міжобласного суду запропонувати перейти до інших судів загальної юрисдикції.
Рекомендувати Голові Верховного Суду України забезпечити вирішення питань щодо зміни підсудності справ у зв'язку з утворенням системи судів загальної юрисдикції.

17. Військові суди та військова палата Верховного Суду України здійснюють свої повноваження протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом. Після закінчення цього строку військові суди та військова палата Верховного Суду України не приймають до свого провадження нових справ, завершують розгляд справ, які знаходяться у їх провадженні, але не довше ніж протягом року, після чого ліквідуються.

18. До призначення чи обрання до місцевих судів передбаченої цим Законом мінімальної кількості суддів голови апеляційних судів можуть змінити територіальну підсудність справи, якщо закон перешкоджає розгляду справи суддями певного місцевого суду.

19. Кабінету Міністрів України:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проекти Закону України "Про адміністративні суди", Адміністративного процесуального кодексу, а також пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

підготувати та подати Президенту України пропозиції щодо приведення його актів у відповідність до цього Закону;

прийняти акти, що випливають з цього Закону, привести у відповідність до цього Закону свої нормативно-правові акти, забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів;

здійснити заходи щодо організації і проведення судової реформи відповідно до цього Закону;

у разі необхідності подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001";

забезпечити до 1 січня 2002 року фінансування проведення заходів щодо проведення судової реформи, фінансування і матеріально-технічне забезпечення місцевих та апеляційних судів в обсязі, встановленому Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік";

забезпечити суди печатками, бланками, вивісками із зазначенням нових назв судів.

20. Печатки, бланки, вивіски із зазначенням назв судів, які існували до набрання чинності цим Законом, зберігають свою дійсність до виготовлення нових, але не довше, ніж до 28 червня 2002 року. "
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Районні (міські) суди, військові суди гарнізонів, арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя після набрання чинності цим Законом набувають статусу місцевих судів і продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у справах, віднесених законами до їх підсудності.

3. Судді зазначених у пункті 2 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону судів після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження суддів місцевого суду до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.

4. Голови та заступники голів судів, зазначених у пункті 2 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, обрані чи призначені на цю посаду до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голів та заступників голів місцевих судів до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені, але не більше п'яти років після набрання чинності цим Законом.

5. Верховний Суд Автономної Республіки Крим, обласний, Київський та Севастопольський міські суди, військові суди регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом набувають статусу апеляційних судів відповідно до цього Закону та продовжують здійснювати у встановленому порядку судочинство у справах, віднесених процесуальним законом до їх підсудності.

6. Судді Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів та Військово-Морських Сил після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження судді апеляційного суду до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.

7. Голови та заступники голів судів, зазначених у пункті 5 Прикінцевих та перехідних положень цього Закону, обрані чи призначені до набрання чинності цим Законом, здійснюють повноваження голів та заступників голів апеляційних судів до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені, але не більше п'яти років після набрання чинності цим Законом.

8. Вищий арбітражний суд України, судді цього суду після набрання чинності цим Законом набувають статусу відповідно Вищого господарського суду України та суддів цього суду.

9. Верховний Суд України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження, передбачені цим Законом та іншими чинними законами, та продовжує здійснювати інші надані йому законом повноваження для забезпечення належного функціонування системи судів загальної юрисдикції.

10. Судді Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження суддів Верховного Суду України до закінчення строку, на який вони обрані.

11. З числа суддів господарських судів обираються до Верховного Суду України судді у кількості, встановленій Верховною Радою України.

12. Голова Верховного Суду України, перший заступник Голови Верховного Суду України і Секретар Пленуму Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснюють повноваження відповідно Голови Верховного Суду України, першого заступника Голови Верховного Суду України, секретаря Пленуму Верховного Суду України до закінчення строку, на який вони обрані (затверджені) на зазначені посади.

13. Судові колегії Верховного Суду України в цивільних, кримінальних справах, військова колегія Верховного Суду України та голови цих колегій після набрання чинності цим Законом набувають статусу відповідно судових палат Верховного Суду України з цивільних, кримінальних справ, військової палати Верховного Суду України, голів відповідних палат Верховного Суду України. Голови судових палат Верховного Суду України здійснюють повноваження, передбачені цим Законом до закінчення строку, на який вони були обрані (затверджені) на посади голів судових колегій Верховного Суду України.

14. Рекомендувати Голові Верховного Суду України та Міністру юстиції України підготувати та внести Президенту України подання щодо утворення Вищого адміністративного суду України, судді до складу якого обираються Верховною Радою України відповідно до Конституції та законів України.
Вищий адміністративний суд України з обранням до нього суддів набирає статусу вищого спеціалізованого суду відповідно до глави 3-2 цього Закону та здійснює повноваження, передбачені частиною першою статті 38-15 цього Закону щодо адміністративних справ.

15. Пленум Верховного Суду України після набрання чинності цим Законом здійснює повноваження Пленуму Верховного Суду України у складі і порядку передбаченим цим Законом.

16. Міжобласний суд з набранням чинності цим Законом ліквідується. Суддям міжобласного суду запропонувати перейти до інших судів загальної юрисдикції.
Рекомендувати Голові Верховного Суду України забезпечити вирішення питань щодо зміни підсудності справ у зв'язку з утворенням системи судів загальної юрисдикції.

17. Військові суди та військова палата Верховного Суду України здійснюють свої повноваження протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом. Після закінчення цього строку військові суди та військова палата Верховного Суду України не приймають до свого провадження нових справ, завершують розгляд справ, які знаходяться у їх провадженні, але не довше ніж протягом року, після чого ліквідуються.

18. До призначення чи обрання до місцевих судів передбаченої цим Законом мінімальної кількості суддів голови апеляційних судів можуть змінити територіальну підсудність справи, якщо закон перешкоджає розгляду справи суддями певного місцевого суду.

19. Кабінету Міністрів України:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проекти Закону України "Про адміністративні суди", Адміністративного процесуального кодексу, а також пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

підготувати та подати Президенту України пропозиції щодо приведення його актів у відповідність до цього Закону;

прийняти акти, що випливають з цього Закону, привести у відповідність до цього Закону свої нормативно-правові акти, забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів;

здійснити заходи щодо організації і проведення судової реформи відповідно до цього Закону;

у разі необхідності подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001";

забезпечити до 1 січня 2002 року фінансування проведення заходів щодо проведення судової реформи, фінансування і матеріально-технічне забезпечення місцевих та апеляційних судів в обсязі, встановленому Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік";

забезпечити суди печатками, бланками, вивісками із зазначенням нових назв судів.

20. Печатки, бланки, вивіски із зазначенням назв судів, які існували до набрання чинності цим Законом, зберігають свою дійсність до виготовлення нових, але не довше, ніж до 28 червня 2002 року. "


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні