Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про органи суддівського самоврядування''
Автор: народні депутати України С.Гавриш, О.Задорожній, І.Білас, Ю.Кармазін
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


0.

Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про органи суддівського самоврядування
"Про внесення змін до Закону України "Про органи суддівського самоврядування"


Про внесення змін до Закону України "Про органи суддівського самоврядування"
3.

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
4.
Г Л А В А 1.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Внести до Закону України "Про органи суддівського самоврядування" такі зміни:


І. Внести до Закону України "Про органи суддівського самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 1994р., №22, ст.138) такі зміни:
5.
Стаття 1. Організаційні форми суддівського самоврядування
1. Суддівське самоврядування є однією з найважливіших гарантій забезпечення незалежності судів і суддів України.
1. Доповнити статтю 1 частинами 2 , 3, 4 такого змісту:


1. Доповнити статтю 1 після частини першої частинами такого змісту:
6.

"2. Суддівським самоврядуванням є колективне вирішення професійними суддями питань внутрішньої діяльності судів.


"2.Суддівським самоврядуванням є колективне вирішення професійними суддями питань внутрішньої діяльності судів.
7.

3. До питань внутрішньої діяльності судів належить: організаційне і кадрове забезпечення судів, матеріально-технічне, фінансове забезпечення функціонування судів та діяльності суддів, соціальний і побутовий захист суддів та їх сімей та інші питання, які не пов'язані із здійсненням правосуддя. Рішення із зазначених питань органами суддівського самоврядування приймаються в межах бюджетного фінансування та відповідно до чинного законодавства.-1- Коліушко І. Б. (Р.к. 402):
У п.3 ст.1 Закону у редакції проекту слова "і побутовий захист суддів та їх " замінити словами "захист і побутове забезпечення суддів та членів"

3. До питань внутрішньої діяльності судів належить: організаційне і кадрове забезпечення судів, матеріально-технічне, фінанcове забезпечення функціонування судів та діяльності суддів, соціальний захист і побутове забезпечення суддів та членів їх сімей та інші питання, які не пов'язані із здійсненням правосуддя. Рішення із зазначених питань органами суддівського самоврядування приймаються в межах бюджетного фінансування та відповідно до чинного законодавства.
8.

4. Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається Конституцією України, цим законом та регламентом і положеннями, що приймаються з'їздом суддів України, конференціями або зборами суддів".


4. Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається Конституцією України, цим Законом та регламентом і положеннями, що приймаються з'їздом суддів України, конференціями або зборами суддів".
9.
2. Суддівське самоврядування здійснюється через конференції суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, конференцію суддів військових судів України, збори суддів Верховного Суду України, збори суддів Вищого арбітражного суду України, конференцію суддів арбітражних судів України, з'їзд суддів України.
У зв'язку з цим частину 2 вважати частиною 5.
2. Н.д.Шишкін В.І.(в/о.№133)
Останнє речення сттатті 1 після слів "частиною 5" доповнити словами " замінивши у ній слова "загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" і "арбітражного" на слова "місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, міста Києві та Севастополі" і "спеціалізованого" відповідно".
враховано в іншій редакції
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною п'ятою, виклавши її у такій редакції:
"5. Суддівське самоврядування здійснюється через конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), конференцію суддів військових судів, конференцію суддів господарських судів, збори суддів вищих спеціалізованих судів, збори суддів Верховного Суду України, з'їзд суддів України.".

10.
Стаття 2. Законодавство про органи суддівського самоврядування
1. Діяльність органів суддівського самоврядування визначається законами України "Про статус суддів", "Про судоустрій України", "Про арбітражний суд" та цим Законом.
2. Законодавство про органи суддівського самоврядування встановлює порядок скликання і проведення конференцій, зборів, з'їзду суддів України та їх повноваження.
2. Частину 1 статті 2 після слова "визначається" доповнити словами "Конституцією України,".


2. У частину першій статті 2 після слова "визначається" доповнити словами "Конституцією України".

11.
Стаття 3. Завдання органів суддівського самоврядування
Завданням органів суддівського самоврядування є:
створення найбільш сприятливих умов для забезпечення діяльності судів;
удосконалення підготовки кадрів, підвищення кваліфікації суддів, подання їм методичної допомоги;
зміцнення незалежності суддів, захист від втручання в їх судову діяльність.
3. Доповнити статтю 3 новим абзацом такого змісту: "здійснення контролю за організацією діяльності судів".


3. Доповнити статтю 3 новим абзацом такого змісту:
"здійснення контролю за організацією діяльності судів".
12.
Г Л А В А 2.
КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЗБОРИ СУДДІВ
Стаття 4. Повноваження конференцій суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
Конференції суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя:
1) обирають членів кваліфікаційної комісії суддів;
2) обговорюють питання застосування законодавства, що виникли в судовій практиці, пропозиції суддів про необхідність дачі роз'яснень з цих питань;

4. Пункт 3 статті 4 викласти в такій редакції:3. Н.д.Коліушко І.Б.(р/к.№ 402)
Пункт 4 проекту доповнити абзацом " у назві і тексті слова "загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих та апеляційних судів"Враховано


4. У статті 4:
у назві і тексті слова "загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих та апеляційних судів";


пункт 3 викласти у такій редакції
13.
3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями про внесення в порядку законодавчої ініціативи подання до Верховної Ради України про зміни до законодавства чи про тлумачення законів;
4) обговорюють питання про організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності судів;
5) обирають делегатів на з'їзд суддів України;
6) розглядають інші питання організації діяльності судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

"3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, офіційне тлумачення Конституції України та законів України".

4. Н.д.Шаров І.Ф.(Р/к №399)
П.3 ст.4 викласти в такій редакції:
"3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність Конституції України законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, про офіційне тлумачення Конституції України та законів України".
5. Н.д.Задорожній О.В.(в/о.№217)
Доповнити пунт 4 законопроекту новим абзацом такого змісту: "у пункті 6 статті 4 слово "судів" замінити словами "місцевих та апеляційних судів (крім господарських і військових)".

Відхилено


Враховано
"3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, офіційне тлумачення Конституції України та законів України";
у пункті 6 слово "судів" замінити словами "місцевих та апеляційних судів (крім господарських і військових)".
14.
Стаття 5. Повноваження конференції суддів військових судів України
Конференція суддів військових судів України:
1) обирає члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів військових судів;
2) обговорює питання застосування законодавства, що виникли в судовій практиці, пропозиції суддів про необхідність дачі роз'яснень з цих питань;5. Пункт 3 статті 5 викласти в такій редакції:

5. Пункт 3 статті 5 викласти в такій редакції:
15.
3) звертається до Верховного Суду України з пропозиціями про внесення в порядку законодавчої ініціативи подання до Верховної Ради України про зміни до законодавства чи про тлумачення законів;
4) обговорює питання про організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності судів;
5) обирає делегатів на з'їзд суддів України;
6) розглядає інші питання організації діяльності військових судів.

"3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, офіційне тлумачення Конституції України та законів України ".
"3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність законів та інших правових актів Конституції України, офіційне тлумачення Конституції України та законів України".


Стаття 6. Повноваження конференції суддів арбітражних судів України
Конференція суддів арбітражних судів України:
1) обирає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів арбітражних судів;
2) обговорює питання про подання суддям арбітражних судів методичної допомоги і підвищення їх кваліфікації;
3) звертається до Вищого арбітражного суду України з пропозиціями про необхідність дачі роз'яснень з питань, що виникли у судовій практиці по окремих категоріях справ, президією і пленумом Вищого арбітражного суду України;
4) обговорює питання про організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності арбітражних судів;
5) обирає делегатів на з'їзд суддів України;
6) вносить пропозиції на розгляд з'їзду суддів України;
7) вирішує інші питання організації діяльності судів.

Стаття 7. Порядок скликання конференцій суддів загальних
судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
1. Конференції суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя скликаються не рідше одного разу на рік за рішеннями відповідно президії Верховного Суду Республіки Крим, президій обласних, Київського та Севастопольського міських судів.
2. Чергові конференції суддів загальних судів скликаються, як правило, у першому кварталі поточного року відповідно президією Верховного Суду Республіки Крим, президіями обласних, Київського та Севастопольського міських судів, які затверджують орієнтовний перелік питань, що виносяться на обговорення конференції, визначають дату і місце її проведення.
3. Позачергові конференції суддів загальних судів можуть бути скликані відповідно президією Верховного Суду Республіки Крим, президіями обласних, Київського та Севастопольського міських судів, відповідними радами суддів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше третини складу суддів загальних судів Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.
4. Про час початку роботи конференції і питання, що виносяться на обговорення конференції, судді повідомляються не пізніш як за один місяць до дня початку проведення конференції.
5. На конференцію можуть бути запрошені депутати, представники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних і наукових закладів, правоохоронних органів, інших державних органів і громадських організацій.

6. Н.д.Коліушко І.Б.(р/к.№ 402)
Доповнити законопроект таким пунктом:
"__. У пункті 3 статті 6 слова "і пленуму" виключити."


7. Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133)
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
"У статті 7:
у назві слова "загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих та апеляційних судів (крім військових і господарських судів)
частину першу викласти у такій редакції
"Конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських) в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням голови відповідного апеляційного суду";
у частинах 2 і 3 слова "загальних судів" виключити, а слова "відповідно президією Верховного Суду Республіки Крим. Президіями обласних. Київського та Севастопольського міських судів" замінити словами "головами відповідних апеляційних судів"
Враховано

Враховано

6. У пункті 3 статті 6 слова "і пленуму" виключити.

7. У статті 7:
у назві слова "загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих та апеляційних судів (крім військових і господарських судів)
частину першу викласти у такій редакції
"Конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських) в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві та Севастополі скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням голови відповідного апеляційного суду";

у частинах 2 і 3 слова "загальних судів" виключити, а слова "відповідно президією Верховного Суду Республіки Крим. Президіями обласних. Київського та Севастопольського міських судів" замінити словами "головами відповідних апеляційних судів"

Стаття 10. Обрання делегатів на конференції суддів військових та арбітражних судів України
1. Делегати на конференцію суддів військових судів України обираються зборами суддів військових судів регіонів, Військово-Морських Сил України та військової колегії Верховного Суду України за нормою - один делегат від чотирьох військових суддів. Делегати обираються шляхом таємного або відкритого голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів.
2. Делегати на конференцію суддів арбітражних судів обираються зборами суддів арбітражних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормою - один делегат від шести суддів. Делегати обираються шляхом таємного або відкритого голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання делегатами.
Стаття 11. Правомочність конференцій суддів
1. Учасниками конференцій суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя є всі судді відповідних районних (міських) судів, судді Верховного Суду Республіки Крим, відповідних обласних, Київського та Севастопольського міських судів.
2. Конференції суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менш як дві третини від загальної кількості суддів.
3. Конференція суддів військових судів є правомочною, якщо в ній бере участь не менш як дві третини від числа делегатів.
4. Конференція суддів арбітражних судів є правомочною, якщо в ній бере участь не менш як дві третини від числа делегатів.


8. Н.д.Коліушко І.Б.(р/к.№ 402)
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
"__. У статті 10:
у частині 1 слово "колегії" замінити словом "палати";у частині 2 слова " арбітражних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих господарських судів".


9. Н.д.Задорожній О.В.(в/о №217)
Доповнити законопроект пунктом __ такого змісту:
"__. Частину першу і другу статті 11 викласти у такій редакції:
"1. Учасниками конференцій суддів місцевих та апеляційних судів є всі судді місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), які -знаходяться в межах Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та Севастополя.
2. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менш як дві третини від загальної кількості суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських), які знаходяться у межах відповідної адміністративно-територіальної юрисдикції."
ВрахованоВраховано


8. У статті 10:


у частині першій слово "колегії" замінити словом "палати";у частині другій слова " арбітражних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих господарських судів".


9. Частину першу і другу статті 11 викласти у такій редакції:
"1. Учасниками конференцій суддів місцевих та апеляційних судів є всі судді місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), які -знаходяться в межах Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та Севастополя.
2. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менш як дві третини від загальної кількості суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських), які знаходяться у межах відповідної адміністративно-територіальної юрисдикції."

Стаття 12. Порядок проведення конференцій суддів
1. Конференції суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відкривають відповідно Голова Верховного Суду Республіки Крим, голови обласних, Київського та Севастопольського міських судів.
2. Конференцію суддів військових судів відкриває Голова Верховного Суду України.
3. Конференцію суддів арбітражних судів відкриває Голова Вищого арбітражного суду України.
4. Конференція суддів обирає відкритим голосуванням президію у кількісному складі, який визначається конференцією, та інші органи. Президія керує роботою конференції суддів.
5. Конференція суддів обговорює і затверджує перелік питань, що підлягають розгляду конференцією, визначає порядок роботи.
6. Рішення конференції приймається, як правило, відкритим голосуванням більшістю голосів делегатів.
Стаття 13. Ради суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, військових та арбітражних судів України
1. Конференції суддів загальних судів обирають ради суддів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
Конференції суддів військових, арбітражних судів України обирають раду військових суддів, раду суддів арбітражних судів. Кількісний склад рад визначається конференціями.
2. Ради суддів загальних, військових, арбітражних судів із свого складу обирають голову і секретаря. Голови і заступники голів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя не можуть бути головами рад суддів. Голови військових і арбітражних судів не можуть бути головами рад суддів цих судів.
3. В період між конференціями рада суддів організовує виконання рішень конференції, а також вирішує питання про скликання позачергової конференції суддів.


10. Н.д. Шишкін В.І. (в.о.133)
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
__. Частину 1 статті 12 викласти у такій редакції:
"1. Конференції місцевих та апеляційних судів відкриває голова відповідного апеляційного суду".


11. Н.д. Шишкін В.І. (в.о.133)
Доповнити законопроект пунктом такого змісту:
__. Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Ради суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, військових та господарських судів України
1. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі обирають відповідні ради суддів. Конференції суддів військових, господарських судів України обирають раду суддів військових судів, раду суддів господарських судів. Кількісний склад рад визначається конференціями.
2. Ради суддів зі свого складу обирають голову і секретаря. Голови і заступники голів судів не можуть бути головами рад суддів.
3. В період між конференціями рада суддів організовує виконання рішень конференції, а також вирішує питання про скликання позачергової конференції суддів."
ВрахованоВраховано

10. Частину першу статті 12 викласти у такій редакції:
"1. Конференції місцевих та апеляційних судів відкриває голова відповідного апеляційного суду".11. Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Ради суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, військових та господарських судів України
1. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі обирають відповідні ради суддів. Конференції суддів військових, господарських судів України обирають відповідно раду суддів військових судів, раду суддів господарських судів. Кількісний склад рад визначається конференціями.
2. Ради суддів зі свого складу обирають голову і секретаря. Голови і заступники голів судів не можуть бути головами рад суддів.
3. В період між конференціями рада суддів організовує виконання рішень конференції, а також вирішує питання про скликання позачергової конференції суддів."Стаття 14. Збори суддів Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України та їх повноваження
1. Збори суддів Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України скликаються президіями цих судів як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як третини загальної кількості суддів.
2. Збори суддів Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України обирають делегатів на з'їзд суддів України.
3. Збори суддів Верховного Суду України мають право звертатися до Пленуму Верховного Суду України з пропозиціями про дачу роз'яснень з питань, що виникли у судовій практиці, або про внесення в порядку законодавчої ініціативи подання до Верховної Ради України про зміни до законодавства чи про тлумачення законів.
4. Збори суддів Верховного Суду України обговорюють питання застосування законодавства, що виникли у судовій практиці, пропозиції суддів Верховного Суду України про необхідність дачі роз'яснень з цих питань.
5. Збори суддів Вищого арбітражного суду України обговорюють питання, що виникли у судовій практиці, та вносять пропозиції на розгляд конференції суддів арбітражних судів України, обирають делегатів на конференцію суддів арбітражних судів України.


12. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217)
Доповнити законопроект пунктом 12 такого змісту:
__. У статті 14:
у назві статті, частинах 1 і 2 слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду";

у частині 3 слова "або про внесення в порядку законодавчої ініціативи подання до Верховної Ради України про зміни до законодавства чи про тлумачення законів" виключити.

Враховано
12. У статті 14:
у назві, частинах першій і другій слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду";у частині третій слова "або про внесення в порядку законодавчої ініціативи подання до Верховної Ради України про зміни до законодавства чи про тлумачення законів" виключити.


Г Л А В А 3. З'ЇЗД СУДДІВ УКРАЇНИ
Стаття 15. Повноваження з'їзду суддів України
1. З'їзд суддів України є найвищим органом суддівського самоврядування.
2. З'їзд суддів України:
1) обирає із числа суддів загальних судів членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
2) розглядає питання подання суддям методичної допомоги і підвищення їх кваліфікації;
3) ставить питання про необхідність роз'яснень застосування законодавства Пленумом Верховного Суду України, пленумом Вищого арбітражного суду України;
4) вносить пропозиції щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності судів України;
5) розглядає питання, пов'язані з виконанням Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 );
6) ставить питання перед Конституційним Судом України про відповідність роз'яснень пленумів Верховного Суду України і Вищого арбітражного суду України Конституції та законам України;
7) обговорює інші питання організації діяльності судів.

Стаття 16. Порядок скликання з'їзду суддів України
1. З'їзд суддів України скликається не рідше одного разу на п'ять років.
2. Президія Верховного Суду України і президія Вищого арбітражного суду України приймають спільне рішення про скликання з'їзду, створюють організаційний комітет, затверджують орієнтовний перелік питань, що виносяться на обговорення, та визначають дату і місце проведення з'їзду суддів України.
3. На з'їзд суддів можуть бути запрошені представники органів законодавчої і державної виконавчої влади, члени науково-консультативних рад Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України, представники навчальних і наукових закладів, громадських організацій.
4. Позачерговий з'їзд суддів може бути скликано за ініціативою президій Верховного Суду України і Вищого арбітражного суду України, радою суддів України як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї третини складу суддів загальних судів України.

Стаття 17. Обрання делегатів на з'їзд суддів України
1. Делегати на з'їзд суддів України обираються за нормою: один делегат від десяти суддів загальних судів і один делегат від шести суддів арбітражних та військових судів.
2. Делегати на з'їзд суддів України обираються шляхом відкритого або таємного голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання делегатами.


13. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217)
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
__. У частині 2 статті 15:
у пункті 1 слова "загальних судів" замінити словами "судів загальної юрисдикції (крім господарських і військових судів)";
доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) призн6ачає за пропозицією делегатів з'їзду членів Вищої ради юстиції";
у пункті 3 слова "пленумом Вищого арбітражного суду України" виключити;


пункт 6 виключити.
14. Н.д. Задорожній О.В.. (в.о.217)
Доповнити законопроект трьома пунктами такого змісту:
__. У статті 16:
у частині четвертій слова "загальних судів України" замінити словами "судів загальної юрисдикції";
у частинах другій, третій та четвертій слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду".


__. Частину 1 статті 17 викласти у новій редакції:
"1. Делегати на з'їзд суддів України обираються за нормою один делегат від шести суддів господарських та військових судів та один делегат від десяти суддів інших судів загальної юрисдикції."

ВрахованоВраховано

13. У частині другій статті 15:
у пункті 1 слова "загальних судів" замінити словами "судів загальної юрисдикції (крім господарських і військових судів)";
доповнити пунктом 11 такого змісту:
"11) призн6ачає за пропозицією делегатів з'їзду членів Вищої ради юстиції";
у пункті 3 слова "пленумом Вищого арбітражного суду України" виключити;пункт 6 виключити.14. У статті 16:
у частині четвертій слова "загальних судів України" замінити словами "судів загальної юрисдикції";
у частинах другій, третій та четвертій слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду".


15. Частину першій статті 17 викласти у новій редакції:
"1. Делегати на з'їзд суддів України обираються за нормою один делегат від шести суддів господарських та військових судів та один делегат від десяти суддів інших судів загальної юрисдикції."
Стаття 19. Порядок проведення з'їзду суддів України
1. З'їзд суддів України відкриває Голова Верховного Суду України або Голова Вищого арбітражного суду України.
2. З'їзд відкритим голосуванням обирає президію у кількісному складі, який визначається з'їздом. Президія керує роботою з'їзду.
3. З'їзд обговорює і затверджує перелік питань, внесених на розгляд, визначає порядок роботи, обирає мандатну комісію, секретаріат та інші органи.

Стаття 20. Прийняття рішень з'їздом суддів України
Рішення з'їзду суддів України приймаються більшістю голосів, як правило, відкритим голосуванням.

__. У частині 1 статті 19 слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду".

16. У частині першій статті 19 слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду".


16.
Стаття 21. Рада суддів України
6. У статті 21:


17. У статті 21:
17.
1. З'їзд суддів України відкритим голосуванням обирає раду суддів України, кількісний склад і представництво в якій визначаються з'їздом. Рада суддів України із свого складу відкритим голосуванням обирає голову і секретаря. Голови та заступники голів Верховного Суду України та Вищого арбітражного суду України не можуть бути головою ради суддів України.
2. Рада суддів України в період між з'їздами організує виконання рішень з'їзду і підзвітна з'їзду.
друге, третє речення частини 1 і частину 2 виключити;


друге, третє речення частини першу і частину другу виключити;

18.
3. Рада суддів України має право прийняти рішення про скликання позачергового з'їзду суддів України.
доповнити статтю частинами 2, 3, 4 і 5 такого змісту:


доповнити після частини першої новими частинами такого змісту:
19.

"2. Рада суддів України із свого складу відкритим голосуванням обирає Голову, заступника Голови, Секретаря і президію.


"2. Рада суддів України із свого складу відкритим голосуванням обирає Голову, заступника Голови, Секретаря і президію.
20.

3. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначається цим Законом та положенням про неї, яке затверджується з'їздом суддів України.


3. Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визначається цим Законом та положенням про неї, яке затверджується з'їздом суддів України.
21.

4. Рада суддів України в період між з'їздами вирішує питання, віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування та організує і контролює виконання рішень з'їзду та підзвітна йому.


4. Рада суддів України в період між з'їздами вирішує питання, віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування та організує і контролює виконання рішень з'їзду та підзвітна йому.
22.

5. Рада суддів України:


5. Рада суддів України:
23.

1) вирішує питання, пов'язані з кадровим, фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням судів, соціальним захистом і побутовим забезпеченням суддів та їх сімей;


1) вирішує питання, пов'язані з кадровим, фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням судів, соціальним захистом і побутовим забезпеченням суддів та членів їх сімей;
24.

2) здійснює контроль за організацією діяльності судів загальної юрисдикції;


2) здійснює контроль за організацією діяльності судів загальної юрисдикції;
25.

3) приймає інші рішення з питань, віднесених до компетенції органів суддівського самоврядування".


3) приймає інші рішення з питань, віднесених до компетенції органів суддівського самоврядування".
26.

У зв'язку з цим частину 3 вважати частиною 6.


У зв'язку з цим частину третю вважати частиною шостою.
27.


Стаття 22. Матеріально-технічне забезпечення роботи конференцій, з'їзду суддів України і рад суддів
1. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення роботи конференцій та рад суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, конференцій і ради військових суддів та ради суддів арбітражних судів покладається відповідно на Голову Верховного Суду Республіки Крим, голів обласних, Київського та Севастопольського міських судів, Голову Верховного Суду України, Голову Вищого арбітражного суду України.
2. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне забезпечення роботи з'їзду суддів України та ради суддів України покладається на Голову Верховного Суду України та Голову Вищого арбітражного суду України.

7. У статтях 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 22 слова "Республіки Крим" замінити словами "Автономної Республіки Крим".
15. Н.д.Коліушко І.Б.(р/к.№ 402)
Пункт 7 проекту замінити трьома пунктами такого змісту:
__. У статті 22:
частину першу викласти у такій редакції:
"1. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення роботи конференцій та рад суддів місцевих та апеляційних судів, конференцій і рад суддів військових та господарських судів покладається відповідно на голів відповідних апеляційних судів, Голову військової палати Верховного Суду України, Голову Вищого господарського суду України";
у частині 2 слова "Голову Вищого арбітражного суду" замінити словами "голів вищих спеціалізованих судів".
19. У тексті Закону слова "Республіки Крим", "державної виконавчої влади", "арбітражний", "арбітражних", "арбітражного" замінити словами "Автономної Республіки Крим", "виконавчої влади", "господарський", "господарських", "господарського".


Враховано


18. У статті 22:
частину першу викласти у такій редакції:
"1. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення роботи конференцій та рад суддів місцевих та апеляційних судів, конференцій і рад суддів військових та господарських судів покладається відповідно на голів відповідних апеляційних судів, Голову військової палати Верховного Суду України, Голову Вищого господарського суду України";
у частині другій слова "Голову Вищого арбітражного суду" замінити словами "голів вищих спеціалізованих судів".
19. У тексті Закону слова "Республіки Крим", "державної виконавчої влади", "арбітражний", "арбітражних", "арбітражного" замінити словами "Автономної Республіки Крим", "виконавчої влади", "господарський", "господарських", "господарського".

28.
Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 2 лютого 1994 року
N 3909-XII
Цей Закон України набуває чинності з дня опублікування.
16. Н.д.Коліушко І.Б.(р/к.№ 402:
останнє речення проекту викласти у Прикінцевих та перехідних положеннях, доповнивши їх положеннями про правонаступність органів суддівського самоврядування.
Враховано
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон України набирає чинності з дня опублікування.
2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. З набранням чинності цим Законом ради суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, рада суддів арбітражних судів, рада суддів військових судів і Рада суддів України до закінчення строку їх повноважень здійснюють повноваження відповідно рад суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ради суддів господарських судів, ради суддів військових судів та Ради суддів України.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні