Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про арбітражний суд''
Автор: народні депутати України С.Гавриш, О.Задорожній, І.Білас, Ю.Кармазін
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


0.

Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про арбітражний суд
Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд"


Про внесення змін до Закону України "Про арбітражний суд"
3.

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є :


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є :
4.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Правосуддя в господарських відносинах
Відповідно до Конституції України правосуддя в господарських відносинах здійснюється арбітражним судом.
Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство.

Стаття 2. Законодавство, що регулює організацію і діяльність арбітражного суду
Організація і діяльність арбітражного суду визначаються Конституцією України, цим Законом, Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, а також міждержавними договорами й угодами, ратифікованими у встановленому порядку.

Стаття 3. Завдання арбітражного суду
Завданнями арбітражного суду є:
захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;
сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин;
внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.
Внести до Закону України "Про арбітражний суд" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 36, ст. 469; 1992 р., N 32, ст. 445, N 48, ст. 661; 1993 р., N 33, ст. 348; 1997 р., N 18, ст. 124) такі зміни:
1. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
У назві і тексті Закону змінити "арбітражний" на "господарський" у відповідних відмінках однини та множини2 .Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
У статті 2 внести такі зміни:
після слів "Конституції України" доповнити слова "Законом про судоустрій";
слова "міждержавними договорами й угодами, ратифікованими у встановленому порядку" замінити словами "міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".


Враховано


Враховано
Внести до Закону України "Про арбітражний суд" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 36, ст. 469; 1992 р., N 32, ст. 445, N 48, ст. 661; 1993 р., N 33, ст. 348; 1997 р., N 18, ст. 124) такі зміни:
1. Назву Закону викласти у такій редакції:
ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про господарські суди"
У тексті Закону слова "арбітражний", "арбітражного", "арбітражним", "арбітражному" та "арбітражні", "арбітражними", "арбітражних" замінити відповідно словами "господарський", "господарські" у необхідних відмінках".
2. У статті 2:
після слів "Конституції України" доповнити слова "Законом про судоустрій";
слова "міждержавними договорами й угодами, ратифікованими у встановленому порядку" замінити словами "міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

5.
Стаття 4. Принципи організації і діяльності арбітражного суду
1. У статті 4:


3. У статті 4:
6.
Арбітражний суд утворюється на засадах призначення всіх суддів Верховною Радою України і здійснює правосуддя на принципах:
в абзаці першому слова "утворюється на засадах призначення всіх суддів Верховною Радою України і" виключити;


в абзаці першому слова "утворюється на засадах призначення всіх суддів Верховною Радою України і" виключити;

7.
1) законності;
2) незалежності, в тому числі й від органів законодавчої та виконавчої влади, і підкорення тільки законові;
3) рівності усіх учасників судового процесу перед законом і арбітражним судом;
4) змагальності сторін та свободи в наданні ними арбітражному суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;
5) арбітрування;

пункт 5 викласти у такій редакції: "фіксування судового процесу технічними засобами у порядку, встановленому законом";пункт 5 викласти у такій редакції : "повного фіксування судового процесу технічними засобами у порядку, встановленому законом";
8.
6) гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної та комерційної таємниці або коли є обгрунтовані заперечення однієї із сторін;після пункту 6 доповнити пунктом 6-1 такого змісту:

після пункту 6 доповнити пунктом 61 такого змісту:
9.
7) обов'язковості виконання рішень, ухвал, постанов арбітражного суду.

"6-1) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення арбітражного суду, крім випадків, встановлених законом;".


"61) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень господарського суду, крім випадків, встановлених законом;".

10.
Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЯ АРБІТРАЖНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ
2. Статтю 5 викласти у такій редакції:


4. Статтю 5 викласти у такій редакції:

11.
Стаття 5. Система арбітражних судів

"Стаття 5. Система арбітражних судів

3.Н.д.Сіренко В.Ф. (Р/к №233)

"Стаття 5. Система господарських судів
12.
В Україні діють Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які становлять єдину систему арбітражних судів.

Арбітражні суди становлять єдину триланкову систему спеціалізованих судів, яку складають:
Ч.1 ст.5 викласти в такій редакції:
"Арбітражні суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції, найвищим судовим органом яких є Верховний Суд України."
Враховано частково

Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції.
Господарські суди становлять єдину триланкову систему спеціалізованих судів, яку складають:

13.

місцеві арбітражні суди;


місцеві господарські суди;
14.

регіональні апеляційні арбітражні суди;
4. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
Виключити слово "регіональні" у назві апеляційних господарських судів
Враховано
апеляційні господарські суди;

15.
Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду можуть утворюватись й інші ланки арбітражних судів (міські, міжрайонні, районні арбітражні суди тощо).
Вищий арбітражний суд України.


Вищий господарський суд України.

16.

3. Доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:


5. Доповнити Закон статтею 51 такого змісту:
17.

"Стаття 5-1. Місцеві арбітражні суди


"Стаття 51. Місцеві господарські суди
18.

Місцевими арбітражними судами є арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди області, міст Києва і Севастополя.


Місцевими господарськими судами є господарський суд Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя.
19.

Місцеві арбітражні суди є судами першої інстанції.


Місцеві господарські суди є судами першої інстанції.
20.

Президент України за поданням Голови Вищого арбітражного суду України може утворювати інші місцеві арбітражні суди (міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон тощо)."


Президент України за поданням Голови Вищого господарського суду України може утворювати інші місцеві господарські суди (міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон тощо)."
21.
Стаття 6. Повноваження арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя
Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя:
1) вирішує господарські спори, віднесені до його компетенції, розглядає справи про банкрутство;
2) переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови цього арбітражного суду;
3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, вносить пропозиції Вищому арбітражному суду України, спрямовані на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;
4) веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;
5) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.4. Пункт 2 статті 6 викласти у такій редакції: "переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;"
5. Н.д. Задорожній О.В.(в/о №217)
Змінити назву статті 6 на "Повноваження місцевих господарських судів"
Враховано
6. У статті 6:
назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Повноваження місцевих господарських судів";


пункт 2 викласти у такій редакції: "переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;"

22.
Стаття 7. Склад арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя
Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів.
Для вирішення організаційних питань арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя може утворювати президію арбітражного суду, склад якої затверджується президією Вищого арбітражного суду України за поданням голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голови арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя.
5. Статтю 7 доповнити частиною третьою такого змісту: "В арбітражному суді Автономної Республіки Крим, арбітражному суді області, міст Києва і Севастополя може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій."
6. Н.д. Шишкін В.І. (в/о №133)
Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Склад місцевого господарського суду
Господарський суд Автономної республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів.
В господарському суді Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій."

Враховано
7.Статтю 7 викласти в такій редакції:
"Стаття 7. Склад місцевого господарського суду
Господарський суд Автономної республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів.
В господарському суді Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду справ окремих категорій."

23.
Стаття 8. Голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голова арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя
Арбітражний суд Автономної Республіки Крим очолює голова арбітражного суду.
Арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя очолює голова відповідного арбітражного суду.
6. У статті 8:
7. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
Змінити назву статті 8 на "Голова місцевого господарського суду" і об'єднати першу і другу частини статті в одну.
Враховано
8. У статті 8:
назву статті викласти у такій редакції: "Стаття 8. Голова місцевого господарського суду";
частину першу і другу об'єднати і викласти в такій редакції: "Господарський суд Автономної республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя очолює голова відповідного господарського суду.";
24.
Голова арбітражного суду:
пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:


пункт 1 частини третьої викласти у такій редакції:


25.
1) може прийняти до свого провадження в межах компетенції відповідного арбітражного суду вирішення господарського спору в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України; переглядає рішення, ухвалу, постанову по справі;
"1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України; "


"1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України; "
26.
2) розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями арбітражного суду;
3) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;
4) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання арбітражного суду;
5) організовує діяльність арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату арбітражного суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
пункт 2 частини третьої доповнити словами "у випадках, передбачених Арбітражним процесуальним кодексом України, формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;";


пункт 2 частини третьої доповнити словами "у випадках, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;";
27.
6) вносить Голові Вищого арбітражного суду України подання щодо призначення Верховною Радою України заступників голови та арбітрів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного арбітражного суду;
7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
у пункті 6 частини третьої слова "Верховною Радою України" замінити словами "та обрання", а слово "арбітрів" замінити словом "суддів".
8. Н.д. Задорожній О.В.(в/о №217)
Зміни до пункту 6 викласти в такій редакції:
у пункті 6 частини третьої слова "Верховною Радою України заступників голови та арбітрів" замінити словами "та обрання суддів".

Враховано
у пункті 6 частини третьої слова "Верховною Радою України заступників голови та арбітрів" замінити словами "та обрання суддів".

28.
Стаття 9. Заступники голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, заступники голови арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя
7. Пункт 1 статті 9 викласти у такій редакції:


9. Пункт 1 статті 9 викласти у такій редакції:
29.
Заступники голови арбітражного суду:
1) можуть прийняти до свого провадження в межах компетенції відповідного арбітражного суду вирішення господарського спору в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України;
2) здійснюють відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату арбітражного суду;
3) здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством.
"1) здійснюють функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;".


"1) здійснюють функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;".
30.

8. Доповнити Закон після статті 9 статтями 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 такого змісту:


10. Доповнити Закон після статті 9 статтями 91, 92, 93, 94, 95 такого змісту:
31.

"Стаття 9-1. Регіональні апеляційні арбітражні суди
9. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
З тексту статей 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5 виключити слова "регіональні".
Враховано
"Стаття 91. Апеляційні господарські суди
32.

Регіональні апеляційні арбітражні суди є судами апеляційної інстанції та першої.
У частині першій статті 9-1 виключити слова "та першої"
Враховано
Апеляційні господарські суди є судами апеляційної інстанції.
33.

Регіональні апеляційні арбітражні суди утворюються Президентом України за поданням Голови Вищого арбітражного суду України з визначенням території, на яку поширюються повноваження регіональних апеляційних арбітражних судів, їх місцезнаходження.


Апеляційні господарські суди утворюються Президентом України за поданням Голови Вищого господарського суду України з визначенням території, на яку поширюються повноваження апеляційних господарських судів, їх місцезнаходження.
34.

Стаття 9-2. Склад регіонального апеляційного арбітражного суду


Стаття 92. Склад апеляційного господарського суду
35.

Регіональний апеляційний арбітражний суд складається з голови суду, першого заступника голови, заступників голови та суддів і здійснює правосуддя колегією суддів.


Апеляційний господарський суд складається з голови суду, першого заступника голови, заступників голови та суддів і здійснює правосуддя колегією суддів.
36.

У регіональному апеляційному суді може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.


В апеляційному господарському суді може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду окремих категорій справ.
37.

У регіональному апеляційному арбітражному суді може утворюватися президія, склад якої затверджується президією Вищого арбітражного суду України за поданням голови регіонального апеляційного арбітражного суду.
10. Н.д. Шишкін В.І..(в/о №133)
Частину третю статті 9-2 вилучити.
Враховано

38.

Стаття 9-3. Повноваження регіонального апеляційного арбітражного суду


Стаття 93. Повноваження апеляційного господарського суду
39.

Регіональний апеляційний арбітражний суд:


Апеляційний господарський суд:

40.

1) вирішує у першій інстанції господарські спори, віднесені до його компетенції Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України;
11. Н.д. Шишкін В.І. (в/о №133)
Пункт 1 у статті 9-3 виключити.
Враховано

41.

2) переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих арбітражних судів, які включені до території, на яку поширюються його повноваження;


1) переглядає в апеляційному порядку рішення місцевих господарських судів, які включені до території, на яку поширюються його повноваження;

42.

3) переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;


2) переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення;
43.

4) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає пропозиції Вищому арбітражному суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів та щодо порушення перед Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення законів України;


3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення господарських спорів, подає пропозиції Вищому господарському суду України щодо вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики вирішення господарських спорів та щодо порушення перед Конституційним Судом України питання про офіційне тлумачення законів України;


44.

5) проводить роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;


4) проводить роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

45.

6) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.


5) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

46.

Стаття 9-4. Голова регіонального апеляційного арбітражного суду


Стаття 94. Голова апеляційного господарського суду
47.

Голова регіонального апеляційного арбітражного суду:


Голова апеляційного господарського суду:
48.

1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;


1) здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України;
49.

2) формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;


2) формує колегії суддів і призначає головуючого колегії;
50.

3) розподіляє судові справи між колегіями суддів;


3) розподіляє судові справи між колегіями суддів;
51.

4) розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями регіонального апеляційного арбітражного суду;


4) розподіляє обов'язки між заступниками голови та суддями апеляційного господарського суду;
52.

5) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;


5) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді;
53.

6) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання регіонального апеляційного арбітражного суду;


6) затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання апеляційного господарського суду;
54.

7) організовує діяльність регіонального апеляційного арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на регіональний апеляційний арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату регіонального апеляційного арбітражного суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;


7) організовує діяльність апеляційного господарського суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на апеляційний господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату апеляційного господарського суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення;
55.

8) вносить Голові Вищого арбітражного суду України подання щодо призначення заступників голови та суддів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного регіонального апеляційного арбітражного суду;
12. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
У пункті 8 статті 9-4 слова "заступників голови та" замінити словами "та обрання".
Враховано
8) вносить Голові Вищого господарського суду України подання щодо призначення та обрання суддів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного апеляційного господарського суду;
56.

9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.


9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
57.

Стаття 9-5. Заступник голови регіонального апеляційного арбітражного суду


Стаття 95. Заступник голови апеляційного господарського суду
58.

Заступники голови регіонального апеляційного арбітражного суду здійснюють:


Заступники голови апеляційного господарського суду здійснюють:
59.

1) повноваження судді у порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України;


1) повноваження судді у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України;

60.

2) відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату регіонального апеляційного арбітражного суду;


2) відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату апеляційного господарського суду;

61.

3) інші повноваження, передбачені законодавством."


3)інші повноваження, передбачені законодавством."
62.

9. Статтю 10 викласти у такій редакції:


11. Статтю 10 викласти у такій редакції:
63.
Стаття 10. Вищий арбітражний суд України
"Стаття 10. Вищий арбітражний суд України


"Стаття 10. Вищий господарський суд України
64.
Вищий арбітражний суд України є найвищим органом у вирішенні господарських спорів і здійсненні нагляду щодо рішень, ухвал, постанов арбітражних судів України та контролю за їх діяльністю.
Вищий арбітражний суд України є вищим судовим органом арбітражних судів України у здійсненні правосуддя в господарських відносинах."


Вищий господарський суд України є вищим судовим органом господарських судів України у здійсненні правосуддя в господарських відносинах."

65.
Стаття 11. Склад Вищого арбітражного суду України
Вищий арбітражний суд України складається з Голови, першого заступника Голови, заступників Голови та суддів і діє у складі:
пленуму Вищого арбітражного суду;
президії Вищого арбітражного суду;
судових колегій по розгляду спорів та перегляду рішень, ухвал, постанов.


10. У частині четвертій статті 11 виключити слова "по розгляду спорів та перегляду рішень, ухвал, постанов".
13. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Стаття 11. Склад Вищого господарського суду України
Вищий господарський суд України складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів і діє у складі колегій суддів.
У Вищому господарському суді України утворюється президія, як консультативно-дорадчий орган при Голові Вищого господарського суду України."
Враховано
12. Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Стаття 11. Склад Вищого господарського суду України
Вищий господарський суд України складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів і діє у складі колегій суддів.
У Вищому господарському суді України утворюється президія, як консультативно-дорадчий орган при Голові Вищого господарського суду України."
66.
Стаття 12. Повноваження Вищого арбітражного суду України
11. У статті 12:


13. У статті 12:
67.
Вищий арбітражний суд України:
пункт 1 частини першої викласти у такій редакції:


пункт 1 частини першої викласти у такій редакції:
68.
1) вирішує господарські спори, віднесені до його компетенції Арбітражним процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, міждержавними договорами й угодами; може в межах підвідомчості арбітражних судів України прийняти до свого провадження будь-який господарський спір;
2) переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя;
3) вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, забезпечує однаковість практики, аналізує статистику вирішення господарських спорів; дає роз'яснення арбітражним судам з питань практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок вирішення господарських спорів. Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковим для суддів і учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення;
4) веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;
"переглядає у касаційному порядку рішення регіональних апеляційних і місцевих арбітражних судів;"
пункт 2 частини першої виключити.
14. Н.д.Сіренко В.Ф. (Р/к №233)
П.1 ч.1 ст.12 доповнити словами "розглянутих ними у порядку апеляційного оскарження, та переглядає в апеляційному порядку рішення цих судів. розглянуті по першій інстанції".


15. Н.д.Задорожній О.В.(в/о №217)
У пункті 3 статті 12 виключити слова: "Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковим для суддів і учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення."
ВідхиленоВраховано
"переглядає у касаційному порядку рішення апеляційних і місцевих господарських судів;"

пункт 2 частини першої виключити.


у пункті 3 виключити слова: "Роз'яснення Вищого арбітражного суду є обов'язковим для суддів і учасників господарських правовідносин, що застосовують законодавство, з якого дано таке роз'яснення."
69.
5) здійснює організаційне керівництво арбітражним судом Автономної Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст Києва і Севастополя, несе відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їх діяльності, перевіряє і поширює позитивний досвід роботи арбітражних судів республіки;
пункт 5 частини першої після слова "керівництво" доповнити словами "регіональними апеляційними арбітражними судами, а також";


пункт 5 частини першої після слова "керівництво" доповнити словами "апеляційними господарськими судами, а також";

70.

доповнити частину першу пунктом 5-1 такого змісту:


доповнити частину першу пунктом 51 такого змісту:
71.

"5-1. забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів арбітражних судів";


"51) забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів господарських судів";
72.
6) забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації працівників арбітражних судів, організовує роботу по матеріально-технічному забезпеченню арбітражних судів і створенню належних умов для їх діяльності, нормативному забезпеченню, веденню статистичного обліку;
7) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.
73.

У зв'язку з цим пункти частини першої 3, 4, 5, 6, 7 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4, 5, 6;


У зв`язку з цим пункти частини першої 3, 4, 5, 6, 7 вважати відповідно пунктами 2, 3, 4, 5, 6;
74.
Вищому арбітражному суду відповідно до Конституції України належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.
частину другу виключити.


частину другу виключити.
75.
Стаття 13. Голова Вищого арбітражного суду України
12. У статті 13:


14. У статті 13:

76.
Голова Вищого арбітражного суду України:
1) організовує діяльність Вищого арбітражного суду і несе відповідальність за виконання завдань, покладених на Вищий арбітражний суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату Вищого арбітражного суду, вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на голову арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, суддів цих арбітражних судів, суддів та працівників апарату Вищого арбітражного суду;
2) здійснює організаційне керівництво роботою арбітражних судів України;
у пункті 1 виключити слова "голову арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, суддів цих арбітражних судів, суддів та";


у пункті 1 виключити слова "голову арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, суддів цих арбітражних судів, суддів та";

77.
3) розподіляє обов'язки між заступниками Голови та суддями Вищого арбітражного суду;
4) затверджує структуру, штатний розпис, кошторис витрат на утримання Вищого арбітражного суду, положення про структурні підрозділи Вищого арбітражного суду;
пункт 3 доповнити словами "формує склад судових колегій Вищого арбітражного суду і розподіляє між ними судові справи; виконує функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;"
16. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
У пункті 3 статті 13 слова "виконує функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;" виключити і зробити їх окремим пунктом цієї статті, причому поставити його першим.
Враховано
пункт 3 доповнити словами "формує склад колегій суддів Вищого господарського суду і розподіляє між ними судові справи";

78.

у пункті 5:


у пункті 5:
79.
5) вносить у Верховну Раду України подання щодо:
в абзаці першому слова "у Верховну Раду України" замінити словами "у встановленому законодавством порядку";


в абзаці першому слова "у Верховну Раду України" замінити словами "у встановленому законодавством порядку";

80.
призначення заступників Голови та суддів Вищого арбітражного суду, голів, їх заступників та суддів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя;
затвердження складу президії Вищого арбітражного суду;
абзац другий після слів "заступників та суддів" доповнити словами "регіональних апеляційних арбітражних судів, а також";
17. Н.д. Шишкін В.І.(в/о №133)
Абзац другий пункту 5 статті 13 викласти у такій редакції: "призначення та обрання суддів господарських судів";

Враховано
абзац другий викласти у такій редакції:
"призначення та обрання суддів господарських судів";
81.
встановлення чисельності суддів та інших працівників Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя і асигнувань на їх утримання;
абзац четвертий після слів "Вищого арбітражного суду" доповнити словами "регіональних апеляційних арбітражних судів, а також";
18. Н.д. Задорожній О.В.(в/о №217)
Абзац четвертий пункту 5 статті 13 виключити.

Враховано
абзац четвертий виключити;


82.
тлумачення законів України;
6) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що підлягають розгляду на президії та пленумі Вищого арбітражного суду, вносить на розгляд ці питання, скликає президію і пленум та головує на їх засіданнях;
останній абзац виключити;

19. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
пункт 6 статті 13 викласти у такій редакції: "утворює президію Вищого господарського суду, скликає її засідання та головує на них";Враховано

останній абзац виключити;
пункт 6 викласти у такій редакції: "утворює президію Вищого господарського суду, скликає її засідання та головує на них";

83.
7) може прийняти до свого провадження в межах підвідомчості арбітражних судів України вирішення господарського спору та переглянути рішення, ухвалу, постанову по справі в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України;
пункт 7 викласти у такій редакції: "забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів арбітражних судів;"


пункт 7 викласти у такій редакції: "забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів господарських судів;"
84.
8) вносить у президію Вищого арбітражного суду протести на рішення, ухвали, постанови, прийняті заступниками Голови Вищого арбітражного суду або в засіданнях під їх головуванням;
9) вносить у пленум Вищого арбітражного суду подання про перегляд постанов президії Вищого арбітражного суду;
пункти 8 і 9 виключити.
20. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
Доповнити статтю 13 новим пунктом такого змісту:
"вносить пропозиції Верховному Суду України про звернення до Конституційного Суду України щодо розгляду питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів та постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим";
доповнити статтю новим пунктом, який зробити першим, у такій редакції:
"виконує функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України";
змінити відповідно нумерацію інших пунктів статті.
Враховано
пункти 8 і 9 виключити.
доповнити статтю новим пунктом такого змісту:
"вносить пропозиції Верховному Суду України про звернення до Конституційного Суду України щодо розгляду питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів та постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим";

доповнити статтю новим пунктом, який зробити першим, у такій редакції:
"виконує функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України";85.
10) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

У зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 8.


змінити відповідно нумерацію інших пунктів статті.
86.
Стаття 14. Заступник Голови Вищого арбітражного суду України
13. У статті 14:


15. У статті 14:

87.
Заступник Голови Вищого арбітражного суду України за своїми функціональними обов'язками:
1) є головою судової колегії Вищого арбітражного суду;
пункт 1 викласти у такій редакції: "здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Арбітражним процесуальним кодексом України;"


пункт 1 викласти у такій редакції: "здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним кодексом України;"

88.
2) може прийняти до свого провадження в межах підвідомчості арбітражних судів України вирішення господарського спору в порядку, передбаченому Арбітражним процесуальним кодексом України, та переглянути рішення, ухвалу, постанову по справі;
3) здійснює відповідно до розподілу обов'язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату Вищого арбітражного суду;
4) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
пункт 2 викласти у такій редакції: "здійснює повноваження Голови Вищого арбітражного суду за його дорученням або у разі його відсутності;"
21. Н.д. Шишкін В.І. (в/о №133)

пункт 2 викласти у такій редакції: "здійснює повноваження Голови Вищого господарського суду за його дорученням або у разі його відсутності;"

89.
Стаття 15. Пленум Вищого арбітражного суду України
Пленум Вищого арбітражного суду України діє у складі:
Голови Вищого арбітражного суду (головуючий), його заступників, суддів Вищого арбітражного суду, голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя за посадою.
Пленум скликається не менш як двічі на рік. Про час його скликання члени пленуму повідомляються не пізніш як за п'ятнадцять днів до засідання. В цей же строк надсилаються матеріали щодо питань, які вносяться на розгляд пленуму. Засідання пленуму є правомочним при наявності не менш як двох третин його складу.
Постанови пленуму приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів пленуму і підписуються головуючим на засіданні.
У роботі пленуму бере участь Генеральний прокурор України або його заступник.

14. Частину другу статті 15 після слів "суддів Вищого арбітражного суду України" доповнити словами "голів регіональних апеляційних арбітражних судів,".
Статті 15 та 16 Закону виключити.
Враховано
16. Статті 15 і 16 Закону виключити.
90.
Стаття 16. Повноваження пленуму Вищого арбітражного суду України
15. У статті 16:91.
Пленум Вищого арбітражного суду України:
1) вирішує найважливіші питання діяльності арбітражних судів України;
2) заслуховує повідомлення голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя про виконання покладених на них завдань і практику застосування законодавства;
3) розглядає матеріали узагальнення арбітражної практики та статистики і дає керівні роз'яснення, що є обов'язковими для органів, які вирішують господарські спори, а також підприємств, організацій, державних та інших органів, посадових осіб;
4) приймає рішення за висновками Конституційного Суду України про відповідність роз'яснень пленуму Вищого арбітражного суду Конституції України;
пункт 2 після слів "міст Києва і Севастополя" доповнити словами "та регіональних апеляційних арбітражних судів";92.
5) переглядає за протестом Голови Вищого арбітражного суду України, Генерального прокурора України постанови, прийняті президією Вищого арбітражного суду.
пункт 5 викласти у такій редакції: "вносить пропозиції про звернення до Конституційного Суду України щодо розгляду питань про відповідність Конституції України (конституційність):
22. Н.д.Сіренко В.Ф. (Р/к №233)
П.5 ст.16 виключити.
23. Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
П.5 ст.16 потребує уточнення стосовно повноважень пленуму Вищого арбітражного суду України звертатись до Конституційного Суду України, оскільки не зрозуміло, як це положення узгоджується з тим, що найвищим органом судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.
Враховано

Враховано

93.

законів та інших правових актів Верховної Ради України;94.

актів Президента України;95.

актів Кабінету Міністрів України;96.

правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим";97.
6) обирає кваліфікаційну колегію, яка проводить атестацію суддів арбітражних судів;
7) розглядає інші питання вдосконалення правового регулювання господарських відносин, які вносяться президією або членами пленуму Вищого арбітражного суду.

пункт 6 викласти у такій редакції: "приймає регламенти внутрішньої діяльності арбітражних судів".
Стаття 17. Президія Вищого арбітражного суду України
Президія Вищого арбітражного суду України утворюється у складі Голови Вищого арбітражного суду (головуючий) та заступників Голови за посадою і кількох суддів.
Кількість членів і склад президії Вищого арбітражного суду затверджуються Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду.
Засідання президії Вищого арбітражного суду є правомочними при наявності не менш як двох третин членів президії.
Рішення президії Вищого арбітражного суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії і підписуються головуючим у засіданні.
Засідання президії Вищого арбітражного суду проводяться не менш як один раз на місяць.


24. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
Доповнити проект Закону новим пунктом такого змісту:
"Статтю 17 викласти у такій редакції:
Стаття 17. Президія Вищого господарського суду України
Президія Вищого господарського суду України утворюється у складі Голови Вищого господарського суду (головуючий) та заступників Голови за посадою і кількох суддів.
Кількість членів і склад президії Вищого господарського суду затверджуються зборами суддів Вищого господарського суду за поданням Голови Вищого господарського суду.
Засідання президії Вищого господарського суду є правочинними при наявності не менш як двох третин членів президії.
Рішення президії Вищого господарського суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії і реалізуються рішеннями Голови Вищого господарського суду в межах його повноважень.


Враховано
17. Статтю 17 викласти у такій редакції:
Стаття 17. Президія Вищого господарського суду України
Президія Вищого господарського суду України утворюється у складі Голови Вищого господарського суду (головуючий) та заступників Голови за посадою і кількох суддів.
Кількість членів і склад президії Вищого господарського суду затверджуються зборами суддів Вищого господарського суду за поданням Голови Вищого господарського суду.
Засідання президії Вищого господарського суду є правочинними при наявності не менш як двох третин членів президії.
Рішення президії Вищого господарського суду приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів президії і реалізуються рішеннями Голови Вищого господарського суду в межах його повноважень.

98.
Стаття 18. Повноваження президії Вищого арбітражного суду України
16. У статті 18:
25. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
Статтю 18 викласти у новій редакції:
Враховано
18. Статтю 18 викласти у новій редакції:
99.
Президія Вищого арбітражного суду України:
1) вирішує питання організації та діяльності, підбору кадрів арбітражних судів України;
2) заслуховує повідомлення голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голів арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя, суддів арбітражних судів України та звіти керівників структурних підрозділів Вищого арбітражного суду;
пункт 2 після слів " міст Києва і Севастополя" доповнити словами "та регіональних апеляційних арбітражних судів,";
Стаття 18. Повноваження президії Вищого господарського суду України
Президія Вищого господарського суду України:
1) розглядає питання організації та діяльності, підбору кадрів господарських судів України;
2) розглядає матеріали узагальнення практики та аналізу статистики;
3) розглядає інші питання, які вносяться Головою чи членом президії Вищого господарського суду.

Стаття 18. Повноваження президії Вищого господарського суду України
Президія Вищого господарського суду України:
1) розглядає питання організації та діяльності, підбору кадрів господарських судів України;

100.
3) переглядає за протестом Голови Вищого арбітражного суду України та Генерального прокурора України або його заступника в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови, прийняті Вищим арбітражним судом, та переглядає за нововиявленими обставинами справи, постанови з яких було прийнято самою президією Вищого арбітражного суду;
пункт 3 виключити.
26. Н.д.Сіренко В.Ф. (Р/к №233)
У п.3 ст.18 слова "у період між засіданнями Пленуму Вищого арбітражного суду України дає роз'яснення щодо практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок розгляду господарських спорів з наступним затвердженням на пленумі" виключити.
Враховано

101.
4) розглядає матеріали узагальнення практики і аналізу статистики, у період між засіданнями пленуму Вищого арбітражного суду дає роз'яснення щодо практики застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері та порядок розгляду господарських спорів з наступним затвердженням на пленумі;
5) вносить питання для розгляду їх на пленумі Вищого арбітражного суду;
6) розглядає інші питання, які вносяться Головою чи членом президії Вищого арбітражного суду.
У зв'язку з цим пункти 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами 3, 4, 5.


2) розглядає матеріали узагальнення практики та аналізу статистики;
3) розглядає інші питання, які вносяться Головою чи членом президії Вищого господарського суду.
102.

17. Статтю 19 викласти у такій редакції:


19. Статтю 19 викласти у такій редакції:

103.
Стаття 19. Судова колегія Вищого арбітражного суду України та її повноваження
"Стаття 19. Колегії суддів Вищого арбітражного суду України


"Стаття 19. Колегії суддів Вищого господарського суду України
104.
Склад судової колегії затверджується президією Вищого арбітражного суду України з числа суддів Вищого арбітражного суду.
Для розгляду справ у Вищому арбітражному суді утворюються колегії суддів з числа суддів Вищого арбітражного суду України.


Для розгляду справ у Вищому господарському суді утворюються колегії суддів з числа суддів Вищого господарського суду України.

105.
Судова колегія:
вирішує господарські спори, віднесені Арбітражним процесуальним кодексом України та іншими законодавчими актами до компетенції Вищого арбітражного суду;
Колегія суддів складається з трьох або п'яти суддів залежно від категорії і складності справи.


Колегія суддів складається з трьох або п'яти суддів залежно від категорії і складності справи.
106.
переглядає в порядку нагляду рішення та ухвали Вищого арбітражного суду, рішення, ухвали і постанови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей та міст Києва і Севастополя;
переглядає за нововиявленими обставинами рішення, ухвали, постанови, які було прийнято цією колегією.
Голова Вищого арбітражного суду у необхідних випадках має право залучати суддів однієї колегії для розгляду справ в іншій колегії.
Колегії суддів формуються Головою Вищого арбітражного суду України."


Колегії суддів формуються Головою Вищого господарського суду України."

Розділ III
СТАТУС СУДДІ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
Стаття 20. Законодавство про статус судді арбітражного суду
Статус судді арбітражного суду визначається Конституцією України, законами України "Про статус суддів", "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України", "Про органи суддівського самоврядування", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", іншими законами з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
107.
Стаття 21. Суддя арбітражного суду
Суддею арбітражного суду є посадова особа, наділена повноваженнями здійснювати правосуддя з господарських відносин.
Повноваження судді арбітражного суду визначаються Конституцією України, цим Законом, Арбітражним процесуальним кодексом України та іншими законами.
Голова Вищого арбітражного суду України, його заступники, голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим, голови арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя, їх заступники мають статус судді арбітражного суду.
Суддя має право вносити в пленум чи президію Вищого арбітражного суду пропозиції щодо роз'яснення застосування законодавства, яке регулює відносини в господарській сфері, та порядку вирішення господарських спорів.
Суддя має право очолювати структурний підрозділ апарату арбітражного суду.
18. Частину третю статті 21 після слів "його заступники" доповнити словами "голови регіональних апеляційних арбітражних судів та їх заступники,".


27. Н.д.Сіренко В.Ф. (Р/к №233)
Ч.3 ст.21 доповнити словами "і призначаються на адміністративні посади на строк 5 років та звільняються з зазначених посад Радою суддів України шляхом таємного голосування за рекомендацією ради суддів арбітражних судів в порядку, визначеному законом".
У ч.4 ст.21 слова "чи президії" виключити.
Ч.5 ст.21 виключити
28. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
у частині четвертій статті 21 слова "в пленум чи президію" замінити словом "Голові".

Відхилено
Враховано

Відхилено

Враховано20. У статті 21:

частину третю після слів "його заступники" доповнити словами "голови апеляційних господарських судів та їх заступники,";


у частині четвертій слова "в пленум чи президію" замінити словом "Голові".108.
Стаття 22. Право на зайняття посади судді арбітражного суду
Право на зайняття посади судді Вищого арбітражного суду України має громадянин України, який досяг на день призначення 30 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше десяти років. Право на зайняття посади судді арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва та Севастополя має громадянин України, який досяг на день призначення 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше п'яти років.

19. Друге речення статті 22 після слів "Право на заняття посади судді" доповнити словами " регіонального апеляційного арбітражного суду, а також" далі за текстом.21. Друге речення статті 22 після слів "Право на заняття посади судді" доповнити словами " апеляційного господарського суду, а також", далі за текстом.


( Статті 20-29 розділу III замінено статтями 20-22 згідно із Законом N 96/97-ВР від 20.02.97 )
Розділ IV
ІНШІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
АРБІТРАЖНОГО СУДУ
Стаття 30. Науково-консультативна рада
Для підготовки науково обгрунтованих рекомендацій з питань організації та діяльності арбітражного суду, розробки пропозицій щодо вдосконалення законодавства, порядку і практики розгляду господарських спорів при Вищому арбітражному суді України утворюється науково-консультативна рада з провідних вчених та інших висококваліфікованих спеціалістів.
Склад науково-консультативної ради та порядок її організації і діяльності затверджуються президією Вищого арбітражного суду.
Стаття 31. Статистичний облік
Арбітражні суди ведуть у встановленому порядку статистичний облік.
Вищий арбітражний суд України аналізує статистичні дані і використовує їх для вдосконалення діяльності арбітражних судів.

109.
Стаття 32. Зв'язки з органами, що вирішують господарські спори, і координація діяльності з правоохоронними органами
Вищий арбітражний суд України здійснює зв'язки з органами, що вирішують господарські спори в інших державах, на підставі угод і договорів.
Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі по попередженню порушень законності, а також координують свою діяльність із правоохоронними органами України та інших держав щодо запобігання порушенням законодавства у сфері господарських відносин.
Вищий арбітражний суд України розробляє пропозиції щодо організації і діяльності третейських судів на території України.
20. Частину другу статті 32 після слів "Вищий арбітражний суд України" доповнити словами "регіональні апеляційні арбітражні суди, а також".
29. Н.д.Сіренко В.Ф. (Р/к №233)
Ст.32 виключити.
Відхилено22. Частину другу статті 32 після слів "Вищий арбітражний суд України" доповнити словами " апеляційні господарські суди, а також".


Стаття 33. Друкований орган Вищого арбітражного суду України
Вищий арбітражний суд України має друкований орган.

110.
Стаття 34. Структура, чисельність і штатний розпис арбітражних судів
21. У статті 34:


23. У статті 34:

111.
Чисельність суддів та інших працівників Вищого арбітражного суду України, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя встановлюється Верховною Радою України.
Структура апарату та штатний розпис Вищого арбітражного суду затверджуються його Головою.
частину першу після слів "Вищого арбітражного суду України" доповнити слова "регіональних апеляційних арбітражних судів, а також", слова "Верховною Радою України" замінити словами "Президентом України";
30. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
У змінах до частини першої статті 34 слово "Президентом" замінити словами "Кабінетом Міністрів".31. Н.д.Сіренко В.Ф. (Р/к №233)
У ч.2 та 4 ст.34 слова "Головою" та "головами" замінити словами "Президією" та "президіями".


Відхилено

Відхилено
частину першу після слів "Вищого арбітражного суду України" доповнити слова " апеляційних господарських судів, а також", слова "Верховною Радою України" замінити словами "Президентом України";

112.
Для вивчення, узагальнення практики, аналізу статистики, попередження правопорушень у сфері господарських відносин, систематизації і кодифікації законодавства та виконання інших функцій, пов'язаних з діяльністю Вищого арбітражного суду, утворюються управління, відділи, інші структурні підрозділи. В апараті Вищого арбітражного суду є посади спеціалістів та інших працівників.
друге речення частини третьої після слова "посади" доповнити словами "помічників суддів";


друге речення частини третьої після слова "посади " доповнити словами "помічників суддів";
113.
Структура апарату та штатний розпис арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя затверджуються головами цих арбітражних судів, які в разі необхідності можуть утворити відділи, визначивши організацію, завдання і порядок їх ді-
перше речення частини четвертої після слова "розпис" доповнити словами "регіональних апеляційних арбітражних судів, а також";


перше речення частини четвертої після слова "розпис" доповнити словами " апеляційних господарських судів, а також ";


114.
яльності. В апараті арбітражного суду Автономної Республіки Крим, в апаратах арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя є посади спеціалістів та інших працівників.
друге речення частини четвертої після слів "В апараті" доповнити словами: "регіональних апеляційних арбітражних судів", а після слова "посади" доповнити словами "помічників суддів".


друге речення частини четвертої після слів "В апараті" доповнити словами: " апеляційних господарських судів", а після слова "посади" доповнити словами "помічників суддів".
115.
Стаття 35. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення арбітражних судів
Фінансування арбітражних судів здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Розмір асигнувань на утримання арбітражних судів затверджується Верховною Радою України за поданням Голови Вищого арбітражного суду України.
Порядок і умови оплати праці працівників арбітражних судів встановлюються Верховною Радою України.22. У статті 35:
24. У статті 35:

116.
Кошторис витрат на утримання Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя затверджується головою відповідного арбітражного суду.
частину третю після слів "Вищого арбітражного суду" доповнити словами "регіональних апеляційних арбітражних судів, а також";


частину третю після слів "Вищого арбітражного суду" доповнити словами " апеляційних господарських судів, а також";

117.
Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуговування Вищого арбітражного суду здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
у частині четвертій слова "Секретаріатом Кабінету Міністрів України" замінити словами: "Кабінетом Міністрів України";
32. Н.д.Сіренко В.Ф. (Р/к №233)
Частини 4,5,6 ст.35 виключити.
33. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
У частині четвертій статті 35 після слів "Вищого арбітражного суду" додати слова "апеляційних господарських судів" і, відповідно, виключити їх доповнення у частині шостій;
Відхилено


Враховано
у частині четвертій після слів "Вищого арбітражного суду" додати слова "апеляційних господарських судів", а слова "Секретаріатом Кабінету Міністрів України" замінити словами: "Кабінетом Міністрів України";
118.
Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуговування арбітражного суду Автономної Республіки Крим здійснюється Управлінням справами Ради Міністрів Автономної Республіки Крим.
у частині п'ятій слова : "Управління справами Ради Міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Радою Міністрів Автономної Республіки Крим";


у частині п`ятій слова "Управління справами Ради Міністрів Автономної Республіки Крим" замінити словами "Радою Міністрів Автономної Республіки Крим";
119.
Матеріально-технічне, транспортне забезпечення та обслуговування арбітражних судів областей, міст Києва і Севастополя здійснюється виконавчими комітетами обласних і Київської міської Рад народних депутатів.
Особам, призначеним на посаду судді або обраним суддями, видаються посвідчення встановленого зразка. Закріплені за арбітражними судами службові приміщення знаходяться на їх балансі та використовуються безплатно.
Охорона службових приміщень арбітражних судів здійснюється в порядку, встановленому законом.
у частині шостій після слів "забезпечення та обслуговування" додати слова "регіональних апеляційних арбітражних судів, а також", а слова "виконавчими комітетами обласних і Київської міської Рад народних депутатів" замінити словами "державними адміністраціями областей, міст Києва та Севастополя".


у частині шостій слова "виконавчими комітетами обласних і Київської міської Рад народних депутатів" замінити словами "державними адміністраціями областей, міст Києва та Севастополя".

Стаття 36. Статус працівників апарату арбітражних судів
На працівників апарату арбітражних судів поширюється дія Закону України "Про державну службу".
120.
Стаття 37. Статус юридичної особи
Вищий арбітражний суд України, арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя є юридичними особами, мають самостійний кошторис, поточний, а при необхідності - й інші рахунки в установах банку, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
23. Статтю 37 після слів "Вищий арбітражний суд України" доповнити словами "регіональні апеляційні арбітражні суди, а також".


25. Статтю 37 після слів "Вищий арбітражний суд України" доповнити словами " апеляційні господарські суди, а також".

121.
Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 4 червня 1991 року
N 1142-XII


Прикінцеві положення

34. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
Назвати "Прикінцеві та перехідні положення" і вилучити скрізь дату "29 червня 2001 року".Враховано


Прикінцеві та перехідні положення
122.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком положень щодо порядку розгляду і оскарження судових рішень, які набирають чинності з 29 червня 2001 року.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування,
123.

2. Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з 29 червня 2001 року набувають статусу місцевих арбітражних судів і продовжують здійснювати судочинство зі справ, віднесених до їх підсудності Арбітражним процесуальним кодексом України.


2. Арбітражні суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя набувають статусу місцевих господарських судів і продовжують здійснювати судочинство зі справ, віднесених до їх підсудності Господарським процесуальним кодексом України.

124.

3. Судді арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з 29 червня 2000 року здійснюють повноваження суддів місцевого арбітражного суду до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.


3. Судді арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснюють повноваження суддів місцевого господарського суду до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.
125.

За суддями цих судів зберігається існуючі до набрання чинності цим законом умови матеріального та соціально-побутового забезпечення.


За суддями цих судів зберігається існуючі до набрання чинності цим Законом умови матеріального та соціально-побутового забезпечення.
126.

4. Голови та заступники голів Арбітражного суду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з 29 червня 2001 року здійснюють повноваження голів та заступників голів місцевих арбітражних судів.


4. Голови та заступники голів Арбітражного суду Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя здійснюють повноваження голів та заступників голів місцевих господарських судів.

127.

5. Регіональні апеляційні арбітражні суди, утворені Президентом України відповідно до статті 9-1 цього Закону, з 29 червня 2001 року здійснюють повноваження судів першої і апеляційної інстанції.
35. Н.д.Задорожній О.В.(в/о №217)
Доповнити пункт 5 перехідних положень частиною такого змісту:
"Голові Вищого господарського суду призначити тимчасово виконуючих обов'язки голів новоутворених апеляційних господарських судів на період формування їх складу, але не довше ніж на один рік з дня набуття чинності цим Законом."
Враховано
5. Апеляційні господарські суди, утворені Президентом України відповідно до статті 91 цього Закону, здійснюють повноваження судів апеляційної інстанції.
Голові Вищого господарського суду призначити тимчасово виконуючих обов'язки голів новоутворених апеляційних господарських судів на період формування їх складу, але не довше ніж на один рік з дня набуття чинності цим Законом.
128.

6. Голови, їх заступники та судді регіональних апеляційних арбітражних судів призначаються Президентом України за поданням Голови Вищого арбітражного суду України шляхом переведення на відповідну посаду голів, їх заступників, суддів арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також суддів Вищого арбітражного суду України і здійснюють повноваження суддів регіональних апеляційних арбітражних судів до закінчення строку, на який вони були обрані чи призначені.
36. Н.д.Сіренко В.Ф. (Р/к №233)
П.6 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
"6. Голови арбітражних судів і їх заступники , обрані (призначені) на зазначені адміністративні посади до 28 червня 1996 року зберігають ці повноваження до закінчення десятирічного терміну, а обрані (призначені) після 28 червня 1996 року - до закінчення п'ятирічного терміну з дня їх обрання (призначення) на ці адміністративні посади.
37.Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
У пункті 6 перехідних положень виключити перший абзац, а другий викласти у такій редакції:

Відхилено
Враховано
6. За суддями Вищого арбітражного суду України, переведеними на посади суддів апеляційного господарського суду, зберігаються умови матеріального та соціально-побутового забезпечення судді Вищого арбітражного суду України.
129.

За суддями Вищого арбітражного суду України, призначеними на посаду голови, його заступника чи судді регіонального апеляційного арбітражного суду, зберігаються умови матеріального та соціально-побутового забезпечення судді Вищого арбітражного суду України.
6. За суддями Вищого арбітражного суду України, переведеними на посади суддів апеляційного господарського суду, зберігаються умови матеріального та соціально-побутового забезпечення судді Вищого арбітражного суду України.


130.

7. Вищий арбітражний суд України з 29 червня 2001 року набуває статусу вищого спеціалізованого суду і касаційної інстанції та здійснює інші повноваження, надані йому цим Законом та іншими законами України.
38. Н.д.Сіренко В.Ф. (Р/к №233)
П.7 доповнити реченням такого змісту:
"До утворення і введення в дію регіональних апеляційних арбітражних судів справи, що підсудні їм по першій інстанції за процесуальним законом, розглядаються по першій інстанції Вищим арбітражним судом України і підлягають касаційному оскарженню без обмежень до Верховного Суду України."


Відхилено
7. Вищий арбітражний суд України набуває статусу Вищого господарського суду України як вищого спеціалізованого суду і касаційної інстанції та здійснює інші повноваження, надані йому цим Законом та іншими законами України.
131.

8. Судді Вищого арбітражного суду України з 29 червня 2001 року здійснюють повноваження судді Вищого арбітражного суду як касаційної інстанції до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.


8. Судді Вищого арбітражного суду України здійснюють повноваження судді Вищого господарського суду як касаційної інстанції до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.

132.

За суддями Вищого арбітражного суду України зберігаються існуючі до набрання чинності цим законом умови матеріального та соціально-побутового забезпечення.


За суддями Вищого арбітражного суду України зберігаються існуючі до набрання чинності цим законом умови матеріального та соціально-побутового забезпечення.
133.

9. Голова Вищого арбітражного суду України, його заступники здійснюють передбачені цим Законом повноваження до закінчення строку, на який вони обрані на зазначені посади.
39.Н.д. Шишкін В.І.(в/о №133)
Пункт 9 перехідних положень доповнити словами "але не довше ніж п'ять років".
Враховано
9. Голова Вищого арбітражного суду України, його заступники здійснюють передбачені цим Законом повноваження Голови Вищого господарського суду України, його заступників до закінчення строку, на який вони обрані на зазначені посади, але не довше ніж п'ять років.
134.

10. Президія Вищого арбітражного суду України з 29 червня 2001 року здійснює встановлені законом свої повноваження у складі, затвердженому до набрання чинності цим Законом.


10. Президія Вищого арбітражного суду України здійснює встановлені законом повноваження президії Вищого господарського суду України у складі, затвердженому до набрання чинності цим Законом.
135.

11. Пленум Вищого арбітражного суду України з 28 червня 2001 року здійснює свої повноваження у складі визначеному законом.
40. Н.д. Коліушко І.Б.(р/к №402)
Пункт 11 перехідних положень виключити

Враховано

136.

12. Кабінет Міністрів України забезпечує у встановленому порядку фінансування та належні умови для здійснення правосуддя регіональними апеляційними арбітражними судами.


11. Кабінет Міністрів України забезпечує у встановленому порядку фінансування та належні умови для здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні