Назва: Про внесення змін до арбітражного процесуального кодексу України
Автор: народні депутати України С.Гавриш, О.Задорожній, І.Білас, Ю.Кармазін
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


0.

Проект


Проект
1.

ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Арбітражний процесуальний кодекс України
Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України


Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України
3.
Р О З Д І Л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Право на звернення до арбітражного суду
Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є :


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є :
4.
Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до арбітражного суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
У випадках, передбачених законодавчими актами України, до арбітражного суду мають право також звертатися державні та інші органи, громадяни, що не є суб'єктами підприємницької діяльності.
Угода про відмову від права на звернення до арбітражного суду є недійсною.
Внести до Арбітражного процесуального кодексу України такі зміни:
1.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
Доповнити проект новими пунктами такого змісту:
1. У назві та тексті слова "арбітражний", "арбітражного", "арбітражним", "арбітражному" замінити словом "господарський" у відповідних відмінках.
2. У тексті слова "доарбітражне", "доарбітражного" замінити словом "досудове" у відповідних відмінках.
3. У тексті слова "арбітражного процесу", " арбітражному процесі", замінити словами "судового процесу", "судовому процесі"
Внести до Арбітражного процесуального кодексу України такі зміни:
1. У назві та тексті Кодексу слова "арбітражний", "арбітражного", "арбітражним", "арбітражному" замінити словом "господарський" у відповідних відмінках.

2. У тексті слова "доарбітражне", "доарбітражного" замінити словом "досудове" у відповідних відмінках.

3. У тексті слова "арбітражного процесу", "арбітражному процесі", замінити словами "судового процесу", "судовому процесі"

5.
Стаття 2. Порушення справ у арбітражному суді
Арбітражний суд порушує справи за позовними заявами:
підприємств та організацій, які звертаються до арбітражного суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів;
державних та інших органів, які звертаються до арбітражного суду у випадках, передбачених законодавчими актами України;
прокурорів та їх заступників, які звертаються до арбітражного суду в інтересах держави;
Рахункової палати, яка звертається до Вищого арбітражного суду в інтересах держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами України.1. В абзаці п'ятому частини першої статті 2 виключити слово: "Вищого".

4. У статті 2:
в абзаці п`ятому частини першої слово: "Вищого" виключити;
7.
Якщо прокурор звертається до арбітражного суду в інтересах держави, в позовній заяві має бути зазначено орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах.
Арбітражний суд порушує справи про банкрутство за письмовою заявою будь-кого з кредиторів, боржника.Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
"Прокурор самостійно визначає в позовній заяві, в чому полягає порушення інтересів держави та обгрунтовує необхідність їх захисту."
2.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
абзац другий третій пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
"Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обгрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах."

Врахованочастину другу викласти у такій редакції:
"Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів держави, та обгрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах."


Стаття 3. Мова арбітражного провадження
Мова арбітражного провадження визначається статтею 21 Закону України "Про мови в Українській РСР" .

Стаття 4. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів
Арбітражний суд вирішує господарські спори на підставі Конституції України, Закону України "Про арбітражний суд", цього Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Арбітражний суд не застосовує акти державних та інших органів, якщо ці акти не відповідають законодавству України.
Якщо в міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору.
Арбітражний суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором, застосовує норми права інших держав.
У разі відсутності законодавства, що регулює спірні відносини за участю іноземного суб'єкта підприємницької діяльності, арбітражний суд може застосовувати міжнародні торгові звичаї.
Забороняється відмова у розгляді справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.

3.Н.д.Задорожній О.В. (в.о.217)
Доповнити проект новим пунктом:
У назві та тексті статті 3 слова "арбітражного провадження" замінити словом " судочинства" .
4.Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Внести уточнення до п.2 законопроекту стосовно ст.4, а саме уточнити хто призначає колегіальний склад суддів

Враховано


Відхилено
Це врегульовано Законом про господарські суди5. У назві та тексті статті 3 слова "арбітражного провадження" замінити словом " судочинства" .

8.
Стаття 4-1. Форми арбітражного процесу
Арбітражні суди вирішують господарські спори у порядку позовного провадження, передбаченому цим Кодексом.
Арбітражні суди розглядають справи про банкрутство у порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".2. У розділі І: доповнити розділ статтями 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7 такого змісту:

6. Доповнити розділі I статтями 42 43 44 45 46 47 такого змісту:

9.

"Стаття 4-2 . Рівність перед законом і судом


"Стаття 42 . Рівність перед законом і судом
10.

Правосуддя в арбітражних судах здійснюється на засадах рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом.


Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом.

11.Стаття 4-3. Змагальність сторін
5.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
Статтю 4-3 у проекті викласти у такій редакції:Стаття 43. Змагальність
12.

Судочинство в арбітражних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи у поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Стаття 43. Змагальність
Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обгрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.
Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.


Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обгрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.
Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

13.

Стаття 4-4. Гласність розгляду справ


Стаття 44. Гласність розгляду справ
14.

Розгляд справ у арбітражних судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обгрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.


Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обгрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.
15.

Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу виноситься ухвала.
6.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
Доповнити статтю 4-4 такою частиною
Судовий процес фіксується технічними засобами та відображається у протоколі судового засідання у порядку, встановленому цим Кодексом.


Враховано


Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу виноситься ухвала.
Судовий процес фіксується технічними засобами та відображається у протоколі судового засідання у порядку, встановленому цим Кодексом.
16.

Стаття 4-5. Судові рішення


Стаття 45. Судові рішення
17.

Арбітражні суди здійснюють правосуддя шляхом ухвалення обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Рішення і постанови арбітражних судів ухвалюються іменем України.


Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються іменем України.
18.

Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов арбітражних судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.


Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими законами України.
19.

Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.


Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.
20.

Стаття 4-6. Склад арбітражного суду


Стаття 46. Склад господарського суду
21.

Справи у місцевих арбітражних судах, розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.


Справи у місцевих господарських судах, розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розглянуто колегіально у складі трьох суддів.

22.

Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих арбітражних судів здійснюється регіональними апеляційними арбітражними судами колегією у складі трьох суддів.


7.Н.д.Задорожній О.В. (в.о.217)

Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюється апеляційними господарськими судами колегією у складі трьох суддів.
23.

Справи у першій інстанції розглядаються в регіональних апеляційних арбітражних судах колегією у складі трьох суддів.
Виключити частину третю статті 4-6.
Враховано

24.

Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і регіональних апеляційних арбітражних судів здійснюється Вищим арбітражним судом колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.
8. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Ч.4 ст.4-6 після слів "регіональних апеляційних арбітражних судів" доповнити словами "та і апеляційному порядку рішень регіональних апеляційних арбітражних судів, постановлених по першій інстанції."

Відхилено
Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних господарських судів здійснюється Вищим господарським судом колегією у складі трьох або більшої непарної кількості суддів.

25.

Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи


Стаття 47 Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи

26.

Судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально - більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання, що виникають у процесі розгляду справи.


Судове рішення приймається суддею за результатами обговорення усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально - більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання, що виникають у процесі розгляду справи.
27.

Жодний із суддів не має права утримуватись від голосування. Головуючий суддя голосує останнім.


Жодний із суддів не має права утримуватись від голосування. Головуючий суддя голосує останнім.
28.

Суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів, зобов'язаний підписати процесуальний документ і має право викласти у письмовому вигляді свою окрему думку, яка долучається до справи, але не оголошується.


Суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів, зобов'язаний підписати процесуальний документ і має право викласти у письмовому вигляді свою окрему думку, яка долучається до справи, але не оголошується.
29.

Підготовку проектів судових рішень здійснює головуючий колегії суддів або за його дорученням - будь-який суддя цієї колегії."


Підготовку проектів судових рішень здійснює головуючий колегії суддів або за його дорученням - будь-який суддя цієї колегії."

Р О З Д І Л II
ДОАРБІТРАЖНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
Стаття 5. Основні положення доарбітражного врегулювання господарського спору
Спір може бути передано на вирішення арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання.
Порядок доарбітражного врегулювання спорів визначається цим Кодексом, якщо інший порядок не встановлено діючим на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин.
Справи за заявою прокурора чи його заступника, Рахункової палати, Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень порушуються арбітражним судом незалежно від вжиття сторонами заходів доарбітражного врегулювання спорів.
Вимоги щодо доарбітражного врегулювання господарських спорів не поширюються на спори про визнання договорів недійсними, спори про визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств та організацій, які не відповідають законодавству і порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій (далі - акти), спори про стягнення заборгованості за опротестованими векселями, спори про стягнення штрафів Національним банком України з банків та інших фінансово-кредитних установ, а також на спори про звернення стягнення на заставлене майно.
30.
Стаття 6. Порядок пред'явлення претензії
Підприємства та організації, що порушили майнові права і законні інтереси інших підприємств та організацій, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення претензії.
Підприємства та організації, чиї права і законні інтереси порушено, з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником цих прав та інтересів звертаються до нього з письмовою претензією.
У претензії зазначаються:
а) повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації, яким претензія пред'являється; дата пред'явлення і номер претензії;
б) обставини, на підставі яких пред'явлено претензію; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;
в) вимоги заявника;
г) сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;
д) перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.
Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватись до претензії із зазначенням про це у претензії.
Претензія підписується керівником чи заступником керівника підприємства, організації та надсилається адресатові рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
3. У частині п'ятій статті 6 слова "керівником чи заступником керівника підприємства, організації" замінити словами "повноважною особою підприємства, організації або їх представником"
9. Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
У п.3 законопроекту чітко виписати поняття "повноважна особа підприємства, організації".


Відхилено
7. У частині п'ятій статті 6 слова " керівником чи заступником керівника підприємства, організації" замінити словами "повноважною особою підприємства, організації або їх представником" .
Стаття 8. Повідомлення заявника про результати розгляду претензії
Про результати розгляду претензії заявник повідомляється у письмовій формі.
У відповіді на претензію зазначаються:
а) повне найменування і поштові реквізити підприємства, організації, що дають відповідь, та підприємства чи організації, яким надсилається відповідь; дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь;
б) коли претензію визнано повністю або частково, - визнана сума, номер і дата платіжного доручення на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;
в) коли претензію відхилено повністю або частково, - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обгрунтовують відхилення претензії;
г) перелік доданих до відповіді документів та інших доказів.
Коли претензію відхилено повністю або частково, заявникові повинно бути повернуто оригінали документів, одержаних з претензією, а також надіслано документи, що обгрунтовують відхилення претензії, якщо їх немає у заявника претензії.
Відповідь на претензію підписується керівником чи заступником керівника підприємства, організації та надсилається рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
Якщо у відповіді про визнання претензії не повідомляється про перерахування визнаної суми, заявник претензії по закінченні 20 днів після одержання відповіді має право пред'явити до банку розпорядження про списання у безспірному порядку визнаної боржником суми. До розпорядження додається відповідь боржника, а якщо в ній не зазначено розмір визнаної суми, то до розпорядження додається також копія претензії.
Установи банку зобов'язані приймати розпорядження про безспірне списання коштів і в тих випадках, коли боржник, визнавши претензію, просить з різних причин не стягувати з нього визнану суму.
За необгрунтоване списання у безспірному порядку претензійної суми винна сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі 10 процентів від списаної суми.

10.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
У частині четвертій статті 8 слова "керівником чи заступником керівника підприємства, організації" замінити словами "повноважною особою підприємства, організації або їх представником" .Враховано8. У частині четвертій статті 8 слова "керівником чи заступником керівника підприємства, організації" замінити словами "повноважною особою підприємства, організації або їх представником" .
31.

4. Статтю 13 викласти у такій редакції:


9. Статтю 13 викласти у такій редакції:
32.
Стаття 13. Справи, підсудні арбітражному суду Автономної Республіки Крим, арбітражним судам областей, міст Києва та Севастополя
"Стаття 13. Справи, підсудні місцевим арбітражним судам


"Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам
33.
Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва та Севастополя розглядають усі підвідомчі арбітражним судам справи, крім тих, що підсудні Вищому арбітражному суду.
Місцеві арбітражні суди розглядають у першій інстанції усі підвідомчі арбітражним судам справи, крім тих, що підсудні регіональним апеляційним арбітражним судам ".

11.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
У частині першій статті 13 виключити слова "крім тих, що підсудні регіональним апеляційним арбітражним судам ".


Враховано
Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі справи, підвідомчі господарським судам."

34.

5. У статті 14:
12.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):


35.
Стаття 14. Справи, підсудні Вищому арбітражному суду
у назві статті слова "Вищому арбітражному суду" замінити словами "регіональним апеляційним арбітражним судам";
Пункт 5 проекту викласти у такій редакції:
"Статтю 14 виключити."
Враховано
10. Статтю 14 виключити.

36.
Вищий арбітражний суд розглядає справи у спорах:
1) у яких однією із сторін є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;
2) матеріали яких містять державну таємницю;
3) що прямо віднесені до його підсудності законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

в абзаці першому частини першої слова "Вищий арбітражний суд розглядає" замінити словами "Регіональні апеляційні арбітражні суди розглядають";
13.Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Ст.14 після слів "розглядає справи у" доповнити словом "господарських.

Відхилено

37.
Вищий арбітражний суд може в межах підвідомчості справ арбітражним судам України прийняти до свого провадження будь-яку справу.
частину другу виключити.38.

6. У статті 15:


11 У статті 15:

39.
Стаття 15. Територіальна підсудність справ арбітражному суду Автономної Республіки Крим, арбітражному суду області, міст Києва та Севастополя
Справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо.
Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням відповідача.
Справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.
Якщо юридичну особу представляє уповноважений нею відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору визначається з урахуванням частин першої - третьої цієї статті залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу.
у назві статті слова "Автономної Республіки Крим, арбітражному суду області, міст Києва і Севастополя" виключити;


у назві статті слова "Автономної Республіки Крим, арбітражному суду області, міст Києва і Севастополя" виключити;

40.
Місце розгляду справи з господарського спору, в якому однією з сторін є арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва та Севастополя, визначає Вищий арбітражний суд.
Справи про банкрутство розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням боржника.
частину п'яту після слів "однією з сторін є" доповнити словами "регіональний апеляційний арбітражний суд,".


частину п`яту після слів "однією з сторін є" доповнити словами "апеляційний господарський суд,".
41.

7. Доповнити Кодекс статтею 15-1 такого змісту:
14.Н.д.Задорожній О.В. (в.о.217)


42.

"Стаття 15-1. Територіальна підсудність справ регіональному апеляційному арбітражному суду
Пункт 7 із проекту виключити.
Враховано

43.

Справи у спорах, що підсудні регіональним апеляційним арбітражним судам, розглядаються регіональним апеляційним арбітражним судом у першій інстанції за місцезнаходженням відповідача.".44.
Стаття 16. Виключна підсудність справ
8. У статті 16:


12. У статті 16:


45.
Віднесені до підсудності арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя справи у спорах, що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є орган транспорту, розглядаються арбітражним судом за місцезнаходженням цього органу.
Справи у спорах про право власності на майно або про витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення перешкод у користуванні майном розглядаються арбітражним судом Автономної Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням майна.
у частині першій та другій слова "Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя" виключити;
15. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Частини 1,2 і 3 ст.16 після слів "справи у" доповнити словом "господарських".

Відхилити
у частині першій та другій слова "Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя" виключити;


46.

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:


доповнити статтю частиною третьою в такій редакції:
47.

"Справи у спорах, у яких однією із сторін є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, розглядаються регіональним апеляційним арбітражним судом у першій інстанції за місцезнаходженням вищого чи центрального органу виконавчої влади, Національного банку України, Рахункової палати".
16.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
У частині третій статті 16 слова "однією із сторін" замінити словом "відповідачем"

Врахувано
"Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації розглядаються господарським судом міста Києва".
48.

9. Статтю 17 викласти у такій редакції:
17.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):

13. Статтю 17 викласти у такій редакції:
49.
Стаття 17. Передача матеріалів справи або справи за підсудністю і розгляд розбіжностей, що виникають при цьому
"Стаття 17. Передача справ із одного арбітражного суду до іншого арбітражного суду
Статтю 17 викласти у такій редакції:
"Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду
Враховано
"Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншого господарського суду


50.
При непідсудності справи даному арбітражному суду або зміні підсудності справи у процесі її розгляду внаслідок зміни підстав позову, заміни сторони, подання зустрічного позову, притягнення іншого позивача або відповідача арбітражний суд надсилає матеріали справи за встановленою підсудністю не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи.
Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути перевірено в порядку нагляду.
У випадках, коли голова арбітражного суду або його заступник визнає, що матеріали справи або справу передано в даний арбітражний суд з порушенням встановленої підсудності, ці матеріали або справа з відповідним висновком надсилаються для вирішення питання про підсудність до Вищого арбітражного суду
Справа, прийнята арбітражним судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті, хоча б у подальшому вона стала підсудною іншому арбітражному суду.
Якщо справа не підсудна даному господарському суду матеріали справи надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п`яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи.
Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути оскаржено.
Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті, і в тому випадку коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду.


Якщо справа не підсудна даному господарському суду матеріали справи надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п`яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи.
Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути оскаржено.
Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті, і в тому випадку коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду.

51.
Голова Вищого арбітражного суду, його заступники мають право за клопотанням учасників арбітражного процесу або з своєї ініціативи витребувати будь-яку справу, що є у провадженні того чи іншого арбітражного суду, і передати її на розгляд до іншого арбітражного суду.

Голова Вищого арбітражному суду України або його заступник мають право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого або регіонального апеляційного арбітражного суду, і передати її на розгляд до іншого арбітражного суду відповідного рівня у разі, якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в арбітражному суді належної підсудності.
Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в господарському суді належної підсудності, Голова Вищого господарському суду України або його заступник мають право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого господарського суду і передати її на розгляд до іншого місцевого господарського суду.".

Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в господарському суді належної підсудності, Голова Вищого господарському суду України або його заступник мають право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого господарського суду і передати її на розгляд до іншого місцевого господарського суду.".
52.
Передача матеріалів справи або справи з арбітражного суду до органу, що вирішує господарські справи в іншій державі, здійснюється в порядку, передбаченому законодавчими актами України, міждержавними договорами та угодами.
Про передачу справи до іншого арбітражного суду виноситься ухвала."

Стаття 20. Відвід судді
Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу), якщо він є родичем осіб, які беруть участь в арбітражному процесі, або буде встановлено інші обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. Суддя, який брав участь в розгляді справи, не може брати участі у перевірці рішення, ухвали у цій справі в порядку нагляду, а так само в новому розгляді справи у разі скасування рішення, ухвали, прийнятої за його участю.
При наявності зазначених підстав суддя повинен заявити самовідвід.
З цих же підстав відвід судді можуть заявити сторони та прокурор, який бере участь в арбітражному процесі.
Відвід повинен бути мотивованим, заявлятися у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися після початку розгляду справи по суті.
Питання про відвід судді вирішується головою арбітражного суду або заступником голови арбітражного суду, а про відвід заступника голови - головою арбітражного суду, який виносить з цього приводу ухвалу в триденний строк з дня надходження заяви. Якщо голова арбітражного суду прийняв справу до свого провадження, питання про його відвід вирішується президією Вищого арбітражного суду України в триденний строк з дня надходження заяви про відвід.

18.Н.д.Задорожній О.В. (в.о.217)
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
"У другому реченні частини першої статті 20 слова "у перевірці рішення, ухвали у цій справі в порядку нагляду, а так само" виключити"

Враховано


14. У другому реченні частини першої статті 20 слова "у перевірці рішення, ухвали у цій справі в порядку нагляду, а так само" виключити


53.
Стаття 22. Права та обов'язки сторін
Сторони користуються рівними процесуальними правами.
Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в арбітражних засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення арбітражному суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході арбітражного процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників арбітражного процесу, брати участь у прийнятті рішення, подавати заяву про перевірку рішення, ухвали, постанови арбітражного суду в порядку нагляду, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.
Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.
Позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку доарбітражного врегулювання спору в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.
Відповідач має право визнати позов повністю або частково.
Арбітражний суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси.
10. У частині першій статті 22 слова "брати участь у прийнятті рішення, подавати заяву про перевірку рішення, ухвали, постанови арбітражного суду в порядку нагляду" замінити словами "оскаржувати судові рішення арбітражного суду в установленому порядку".


15. У частині першій статті 22 слова "брати участь у прийнятті рішення, подавати заяву про перевірку рішення, ухвали, постанови арбітражного суду в порядку нагляду" замінити словами "оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому порядку".


54.

11. Статтю 29 викласти у такій редакції:
19.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):

16. Статтю 29 викласти у такій редакції:
55.
Стаття 29. Участь в арбітражному процесі прокурора
"Стаття 29. Участь в арбітражному процесі прокурора.
У пункті 11 внести такі зміни:
Частину першу викласти у такій редакції:
Враховано
"Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ.

56.
Прокурор може вступити у справу в будь-якій стадії процесу, якщо цього вимагає захист інтересів держави. Про свою участь у справі прокурор повідомляє арбітражний суд письмово, а в судовому засіданні - також і усно.

Прокурор може вступити у справу на будь-якій стадії розгляду справи у першій інстанції для представництва інтересів громадянина або держави. З цією метою прокурор може звернутись до арбітражного суду з позовом в інтересах держави або громадянина.
"Прокурор може вступити у справу на будь-якій стадії розгляду справи у першій та апеляційній інстанції для представництва інтересів громадянина або держави, подати апеляційне, касаційне подання, а також подання про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. З цією метою прокурор може звернутись до господарського суду з позовом в інтересах держави"

Прокурор може вступити у справу на будь-якій стадії розгляду справи для представництва інтересів громадянина або держави, подати апеляційне, касаційне подання, а також подання про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. З цією метою прокурор може звернутись до господарського суду з позовом в інтересах держави або громадянина.
57.
Участь прокурора в арбітражному процесі є обов'язковою: у справах, порушених за його заявою, у разі коли це передбачено законом або визнано за необхідне арбітражним судом.

У разі прийняття арбітражним судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача.


У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений орган набуває статусу позивача.

58.
Прокурор, який бере участь в арбітражному процесі, має право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати пояснення у справі, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників арбітражного процесу, підтримувати поданий позов та відмовлятися від нього, одержувати копії рішень,
Про свою участь у вже порушеній справі прокурор повідомляє арбітражний суд письмово, а в судовому засіданні - також і усно.


Про свою участь у вже порушеній справі прокурор повідомляє господарський суд письмово, а в судовому засіданні - також і усно.

59.
ухвал, постанов, опротестовувати у встановленому цим Кодексом порядку незаконні та необгрунтовані рішення, ухвали, постанови арбітражного суду, вносити подання про перегляд рішень, ухвал, постанов арбітражного суду за нововиявленими обставинами, а також користується іншими процесуальними правами, наданими йому цим Кодексом та Законом України "Про прокуратуру".
Прокурор, що подав позовну заяву, несе обов'язки і користується правами позивача, окрім права на укладення мирової угоди.


Прокурор, що подав позовну заяву, несе обов'язки і користується правами позивача, окрім права на укладення мирової угоди.

60.
Відмова прокурора від поданого ним позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна підстави або предмета позову не позбавляють позивача права підтримувати позовні вимоги.
Відмова прокурора від поданого ним позову не позбавляє позивача права вимагати вирішення спору по суті.20.Н.д.Задорожній О.В. (в.о.217):

Відмова прокурора від поданого ним позову не позбавляє позивача права вимагати вирішення спору по суті.

61.
Відмова позивача від позову, який було подано в його інтересах прокурором, тягне залишення позову без розгляду."
Останню частину статті 29 викласти у такій редакції:
Відмова позивача від позову, якій було подано прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті.
Враховано
Відмова позивача від позову, якій було подано прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вимагати вирішення спору по суті."62.

12. У розділу VІ:63.

Р О З Д І Л VI
АРБІТРАЖНІ ВИТРАТИ
у назві розділу та статті 44 слова "арбітражні витрати", "арбітражних витрат" замінити словами "судові витрати" у відповідних відмінках.


17.У назві розділу VI та статті 44 слова "арбітражні витрати", "арбітражних витрат" замінити словами "судові витрати" у відповідних відмінках.
64.

13. Статтю 44 викласти у такій редакції:


18. Статтю 44 викласти у такій редакції:
65.
Стаття 44. Склад арбітражних витрат
"Стаття 44. Склад судових витрат


"Стаття 44. Склад судових витрат
66.
Арбітражні витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної арбітражним судом, послуги перекладача, а також інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної арбітражним судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи".

21.Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У ст.44 слова "витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу" виключити.

Відхилено
Судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов`язаних з розглядом справи".
67.
Стаття 45. Державне мито
Позовні заяви і заяви про перевірку рішень, ухвал, постанов арбітражного суду в порядку нагляду оплачуються державним митом, крім випадків, встановлених законодавством.
14. У статті 45 слова "перевірку рішень, ухвал, постанов арбітражного суду в порядку нагляду" замінити словами "про оскарження рішень, ухвал, постанов арбітражного суду".


19. У статті 45 слова "перевірку рішень, ухвал, постанов арбітражного суду в порядку нагляду" замінити словами "про оскарження рішень, ухвал, постанов господарського суду".
68.
Стаття 46. Сплата державного мита
Державне мито сплачується чи стягується в доход державного бюджету України в порядку і розмірі, встановлених законодавством України.
В разі збільшення розміру позовних вимог недоплачена сума державного мита доплачується чи стягується згідно з новою ціною позову.


15. Статтю 46 доповнити абзацом такого змісту:20. Статтю 46 доповнити частиною третьою в такій редакції:
69.

"До заяви про збільшення розміру позовних вимог додається документ, що підтверджує сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі, за винятком випадку відстрочки або розстрочки сплати цього мита".


" До заяви про збільшення розміру позовних вимог додається документ, що підтверджує сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі, за винятком випадків звільнення від сплати цього мита, відстрочки або розстрочки його сплати".

70.
Стаття 47. Повернення державного мита
Державне мито підлягає поверненню у випадках і в порядку, встановлених законодавством.
В рішенні, ухвалі, постанові чи довідці арбітражного суду зазначаються обставини, що є підставою для повного або часткового повернення державного мита.

16. Доповнити розділ статтею 47-1 такого змісту:
22. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Ст.47-1 виключити.

Відхилено


21. Доповнити розділ статтею 471 в такій редакції:

71.

"Стаття 47-1. Визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення


"Стаття 47 1. Визначення розміру витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
72.

Розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Вищого арбітражного суду України".


Розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Вищого господарського суду України".


Стаття 48. Визначення розміру сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи та послуги перекладача
Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, визначаються арбітражним судом.
Судовим експертам і перекладачам відшкодовуються витрати, пов'язані з явкою до арбітражного суду, в розмірах, встановлених законодавством про службові відрядження.

22. Статтю 48 доповнити частиною третьою у такій редакції:
"Витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката, визначаються у порядку, встановленому Законом України "Про адвокатуру".

73.
Стаття 49. Розподіл арбітражних витрат
17. У статті 49 :


23. У статті 49 :

74.
Державне мито покладається:
у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо арбітражним судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін;
у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, арбітражний суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору.
Державне мито, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в доход бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати державного мита.


частину третю доповнити таким реченням: "У разі відмови у задоволенні позовних вимог, залишення позову без розгляду державне мито, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується в доход бюджету з позивача.";

23. Н.д. Коліушко І.Б. (р/к №402)
Виключити доповнення частини третьої статті 49.Враховано
75.
Стороні, на користь якої відбулося рішення, арбітражний суд відшкодовує мито за рахунок другої сторони і в тому разі, коли друга сторона звільнена від сплати державного мита.
Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються:
при задоволенні позову - на відповідача;
при відмові в позові - на позивача;
при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.абзац перший частини п'ятої після слів "послуги перекладача" доповнити словами "витрати на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу".


24. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
У ч.5 ст.49 слова "витрати на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу" виключити.Відхиленоабзац перший частини п`ятої після слів "послуги перекладача" доповнити словами " адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу"
76.
Стаття 53. Відновлення та продовження процесуальних строків
За заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи арбітражний суд може визнати причину пропуску встановленого законом процесуального строку поважною і відновити пропущений строк.
Про відновлення пропущеного строку зазначається в рішенні, ухвалі чи постанові арбітражного суду. Про відмову у відновленні строку виноситься ухвала.18. Частини першу та четверту статті 53 після слова "сторони" доповнити словами "або за поданням прокурора".


25.Н.д.Задорожній О.В. (в.о.217):
Частину першу пункту 18 проекту виключити.Враховано
77.
Ухвалу про відмову у відновленні пропущеного строку може бути перевірено в порядку нагляду.
Призначені арбітражним судом строки можуть бути ним продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи.
У частині третій статті 53 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".


24. У частині третій статті 53 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".78.
Р О З Д І Л VIII
ПОДАННЯ ПОЗОВУ
Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви
19. У статті 54:


25. У статті 54:

79.
Позовна заява подається до арбітражного суду в письмовій формі і підписується керівником підприємства, організації, державного чи іншого органу, іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами, прокурором чи його заступником, громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності або його представником.
Позовна заява повинна містити:
1) найменування арбітражного суду, до якого подається заява;
у частині першій слова "керівником підприємства, організації, державного чи іншого органу, іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами" замінити словами "повноважною посадовою особою позивача або його представником";


у частині першій слова "керівником підприємства, організації, державного чи іншого органу, іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами" замінити словами " повноважною посадовою особою позивача або його представником";

80.
2) найменування сторін; їх поштові адреси;
2-1) документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;
3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів);
4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з них;
5) виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги; зазначення доказів, що підтверджують позов; обгрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі якого подається позов;
6) відомості про вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору;
7) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.
У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони необхідні для правильного вирішення спору.
пункт 2 частини першої доповнити словами "найменування і номери рахунків сторін у банківських установах".
26.Н.д. Коліушко І.Б. (р/к №402)
У доповненні пункту 2 частини першої статті 54 продовжити: "якщо останні відомі позивачу".


Відхилено
пункт 2 частини першої доповнити словами "найменування і номери рахунків сторін у банківських установах".


81.
Стаття 57. Документи, що додаються до позовної заяви
20. Доповнити частину першу статті 57 пунктом 3-1 такого змісту:


26. Доповнити частину першу статті 57 пунктом 3 1 такого змісту:


82.
До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:
1) вжиття заходів доарбітражного врегулювання господарського спору з кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, протокол розбіжностей і документи, що підтверджують дату його одержання, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано);
2) відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;
3) сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;
4) обставини, на яких грунтуються позовні вимоги.
До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього."3-1) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу".
27. Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Доповнити законопроект таким пунктом:
"Пункт 1 частини першої статті 57 виключити."


28. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
П.3-1 ч.1 ст.57 виключити.

Відхилити

Відхилити"31) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу".Стаття 58. Об'єднання позовних вимог
В одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, зв'язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.
Суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, у яких беруть участь ті ж самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні.

Стаття 59. Відзив на позовну заяву
Відповідач зобов'язаний не пізніше трьох днів з дня одержання ухвали про порушення справи надіслати:
1) арбітражному суду - відзив на позовну заяву і всі документи, що підтверджують заперечення проти позову;
2) позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь в арбітражному процесі, - копію відзиву.
Відзив підписується керівником підприємства, організації або його заступником.
Відзив повинен містити: найменування позивача і номер справи; мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство, а також докази, що обгрунтовують відхилення позовної вимоги; перелік документів та інших доказів, що додаються до відзиву (у тому числі про надіслання копій відзиву і доданих до нього документів позивачеві, іншим відповідачам, прокурору).

Стаття 60. Подання зустрічного позову
Відповідач має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним.
Подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.

29.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
У пункті 20 додати другу частину такого змісту:
"Доповнити статтю 57 новою частиною такого змісту:
До позовної заяви підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача."
30.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
У статті 59:
у частині першій слова "зобов`язаний не пізніше трьох днів з дня" замінити словами "має право після";

у частині другій слова "керівником підприємства, організації або його заступником" замінити словами " повноважною особою відповідача або його представником";
доповнити статтю частиною четвертою у такій редакції " До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача".

Враховано
Враховано
Доповнити статтю 57 новою частиною такого змісту:
"До позовної заяви підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача."

27. У статті 59:

у частині першій слова "зобов`язаний не пізніше трьох днів з дня" замінити словами "має право після";

у частині другій слова "керівником підприємства, організації або його заступником" замінити словами " повноважною особою відповідача або його представником";
доповнити статтю частиною четвертою у такій редакції " До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника відповідача".


83.
Р О З Д І Л IX
ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ТА ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ В ЗАСІДАННІ АРБІТРАЖНОГО СУДУ
21. У назві розділу ІХ слова "в засіданні арбітражного суду" замінити словами "у першій інстанції".31.Н.д.Задорожній О.В. (в.о.217):

28. У назві розділу ІХ слова " в засіданні арбітражного суду" замінити словами " у першій інстанції".


84.
Стаття 61. Прийняття позовної заяви
Питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею.
22. У статті 61 слово "суддею" замінити словом "судом".
Пункт 22, перші частини пунктів 23 і 24, пункт 25 - виключити.
Враховано

85.
Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви
23. У статті 62:86.
Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:
1) заява не підлягає розгляду в арбітражних судах України;
2) у провадженні арбітражного суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав або є рішення цих органів з такого спору;
3) позов подано до підприємства, організації, які ліквідовано.
Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони є заявниками, не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви.
До ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви, що надсилається заявникові, додаються позовні матеріали.
у абзаці першому слово "Суддя" замінити словом "Суд";87.
Ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви може бути перевірено в порядку нагляду. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається поданою в день первісного звернення до арбітражного суду.
у частині четвертій слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".


29. У частині четвертій статті 62 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".
88.
Стаття 63. Повернення позовної заяви
24. У статті 63:


30. У статті 63:
89.
Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо:
1) позовну заяву підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
2) у позовній заяві не вказано повного найменування сторін, їх поштових адрес;
3) у позовній заяві не вказано обставин, на яких грунтується позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві обставини, обгрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної суми;
4) не подано доказів сплати державного мита у встановлених порядку та розмірі;
в абзаці першому частини першої та у першому реченні частини другої слово "Суддя" замінити словом "Суд";90.
5) порушено правила об'єднання вимог або об'єднано в одній позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з'ясуванню прав і взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору;
6) не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;
7) не подано доказів вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору в установленому порядку;
8) не подано доказів звернення до установи банку за одержанням з відповідача заборгованості, коли вона відповідно до законодавства мала бути одержана через банк;доповнити частину першу статті 63 пунктом 10 такого змісту:

доповнити частину першу пунктом 10 такого змісту:

91.
9) до винесення ухвали про порушення провадження у справі від позивача надійшла заява про врегулювання спору.
"10) не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення арбітражного процесу";
32. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
П.10 ч.1 ст.63 виключити.
Відхилено
"10) не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу";

92.
Суддя повертає позовну заяву не пізніше п'яти днів з дня її надходження, про що виносить ухвалу. Ухвалу про повернення позовної заяви може бути перевірено в порядку нагляду.
Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до арбітражного суду в загальному порядку після усунення допущенного порушення.
у другому реченні частини другої слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".


у другому реченні частини другої слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".


93.
Стаття 64. Порушення провадження у справі
Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше п'яти днів з дня її надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є заявником, ухвалу про порушення провадження у справі, в якій вказується про прийняття позовної заяви, призначення справи до розгляду в засіданні арбітражного суду, про час і місце його проведення, необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в засіданні.
Ухвала надсилається також іншим підприємствам, установам, організаціям, державним та іншим органам у випадках, коли від них витребуються документи, відомості та висновки або їх посадові особи викликаються до арбітражного суду.
Ця ухвала виноситься з додержанням вимог статті 86 цього Кодексу.
25. У частині першій статті 64 слово "Суддя" замінити словом "Суд".94.
Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду
З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду:
1) вирішує питання про залучення до участі у справі іншого відповідача та про виключення чи заміну неналежного відповідача;
2) виключає з числа відповідачів підприємства та організації, яким не було надіслано пропозицію про доарбітражне врегулювання спору;
3) викликає представників сторін (якщо сторони знаходяться у тому ж населеному пункті, що й арбітражний суд) для уточнення обставин справи і з'ясовує, які матеріали може бути подано додатково;
4) зобов'язує сторони, інші підприємства, установи, організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх знаходження тощо); витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження;
5) вирішує питання про призначення судової експертизи;
6) провадить огляд і дослідження письмових та речових доказів у місці їх знаходження;
7) вирішує питання про визнання явки представників сторін у засідання арбітражного суду обов'язковою;
8) вирішує питання про виклик посадових та інших осіб для дачі пояснень по суті справи;
9) вирішує питання про розгляд справи безпосередньо на підприємстві, в організації;
10) вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову;
11) вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи.
26. У назві статті 65 та абзаці першому цієї статті слова "судді", "суддя" замінити словом "суддя" у відповідних відмінках.
33. Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Заміну слів у статтях 65 та інших вважаю недоречним.
Враховано95.
Стаття 67. Заходи до забезпечення позову
Позов забезпечується:
накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачеві;
забороною відповідачеві вчиняти певні дії;
забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору;
зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.
Про забезпечення позову виноситься ухвала.
Ухвалу про забезпечення позову може бути перевірено в порядку нагляду.27. У частині третій статті 67 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".

31. У частині третій статті 67 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".


96.
Р О З Д І Л XI
ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
Стаття 69. Строк вирішення спору
Спір має бути вирішено арбітражним судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви.
Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем має бути вирішено арбітражним судом у строк не більше одного місяця від дня одержання позовної заяви.
У виняткових випадках голова арбітражного суду чи заступник голови арбітражного суду має право продовжити строк вирішення спору, але не більш як на один місяць.
За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з другою стороною, спір може бути вирішено у більш тривалий строк, ніж встановлено частиною першою цієї статті.
Про продовження строку вирішення спору виноситься ухвала.
28. Назву розділу ХІ доповнити словами "у першій інстанції".


32. Назву розділу ХІ доповнити словами "у першій інстанції".


97.
Стаття 70. Склад арбітражного суду
Розгляд справ в арбітражному суді здійснюється суддею одноособово.
Для вирішення складних спорів голова арбітражного суду або заступник голови арбітражного суду може вводити до складу арбітражного суду додатково двох суддів, призначивши одного з трьох суддів головуючим.
При нез'явленні в засідання арбітражного суду представників позивача або відповідача або ж обох сторін справу може бути розглянуто без їх участі, якщо суддя вважає, що їх нез'явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Стаття 71. Рівність та змагальність сторін
Правосуддя в господарських відносинах здійснюється на засадах рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Стаття 72. Гласність арбітражного процесу
Вирішення спорів в арбітражному суді є відкритим та повністю фіксується технічними засобами, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної, комерційної та банківської таємниці або коли проти цього є обгрунтовані заперечення однієї чи обох сторін.
Стаття 73. Арбітрування
Арбітражний суд сприяє досягненню угоди між сторонами. Умови угоди викладаються в адресованій арбітражному суду письмовій заяві, підписаній представниками сторін.
Арбітражний суд приймає рішення відповідно до цієї угоди, якщо угода між сторонами не суперечить законодавству, фактичним обставинам і матеріалам справи.

Стаття 76. Розгляд справ на підприємствах та в організаціях
Арбітражний суд розглядає справи, що мають важливе громадське значення, безпосередньо на підприємствах та в організаціях.
Керівники підприємств та організацій зобов'язані в цьому разі забезпечити необхідні умови для проведення засідання арбітражного суду.29. Статті 70, 71, 72, 73 виключити.
331.Н.д.Задорожній О.В. (в.о.217):
Доповнити у пункті 29 перелік статей, які вилучаються, статтею 76.

33. Статті 70, 71, 72, 73, 76 виключити.


98.

30. Статтю 78 викласти у такій редакції:


34. Статтю 78 викласти у такій редакції:


99.
Стаття 78. Відмова позивача від позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем
"Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін.


"Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін.

100.
Відмова позивача від позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог та визнання позову відповідачем викладаються в адресованих арбітражному суду письмових заявах, що додаються до справи.
Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих арбітражному суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами.


Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами.

101.
До прийняття відмови позивача від позову арбітражний суд роз'яснює позивачеві процесуальні наслідки його дії.
До прийняття відмови позивача від позову або до затвердження мирової угоди сторін арбітражний суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.


До прийняття відмови позивача від позову або до затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчинення цих дій у представників сторін.

102.

Мирова угода може стосуватись лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову.


Мирова угода може стосуватись лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову.

103.
Про прийняття відмови позивача від позову арбітражний суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.
Про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін арбітражний суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.
34.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):

Про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

104.

У разі визнання відповідачем позову і прийняття його арбітражним судом приймається рішення про задоволення позову."
Частину п'яту статті 78 викласти у такій редакції:
"У разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб."

Враховано
У разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб."


105.
Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення
Арбітражний суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи органом, що вирішує господарські спори, або відповідного питання компетентними органами.
Арбітражний суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в арбітражному процесі, або за своєю ініціативою у випадках:
1) призначення арбітражним судом судової експертизи;
2) надсилання арбітражним судом матеріалів до слідчих органів;
3) заміни однієї з сторін її правонаступником внаслідок реорганізації підприємства, організації.
Арбітражний суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.
Про зупинення провадження у справі та його поновлення виноситься ухвала.
Ухвалу про зупинення провадження може бути перевірено в порядку нагляду.31. У частині п'ятій статті 79 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено.

35. У частині п'ятій статті 79 слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено.

106.
Стаття 80. Припинення провадження у справі
32. У статті 80:


36. У статті 80:

107.
Арбітражний суд припиняє провадження у справі, якщо:
1) спір не підлягає вирішенню в арбітражних судах України;
1-1) відсутній предмет спору;
2) є рішення арбітражного суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;
3) заявник не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору в установленому порядку і можливість такого врегулювання втрачена;
4) позивач відмовився від позову і відмову прийнято арбітражним судом;
5) сторони уклали угоду про передачу даного спору на вирішення третейського суду;
6) підприємство чи організацію, які є сторонами, ліквідовано.


частину першу доповнити пунктом 7 такого змісту:
частину першу доповнити пунктом 7 такого змісту:
108.

"7) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена арбітражним судом".


"7) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарським судом".

109.
У випадках припинення провадження у справі повторне звернення до арбітражного суду зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав не допускається.
Про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій мають бути вирішені питання про розподіл між сторонами арбітражних витрат, про повернення державного мита з бюджету, а також можуть бути розв'язані питання про стягнення штрафів, передбачених у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього Кодексу.
Ухвалу про припинення провадження в справі може бути перевірено в порядку нагляду.


у частині четвертій слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".
у частині четвертій слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".
110.
Стаття 81. Залишення позову без розгляду
33. У статті 81:


37. У статті 81:

111.
Арбітражний суд залишає позов без розгляду, якщо:
1) позовну заяву підписано особою, яка не має права підписувати її, або особою, посадове становище якої не вказано;
2) у провадженні арбітражного суду або іншого органу, який діє в межах своєї компетенції, є справа з господарського спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;
3) позивач не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору в установленому порядку і можливість такого врегулювання не втрачена;
4) позивач не звертався до установи банку за одержанням з відповідача заборгованості, коли вона відповідно до законодавства мала бути одержана через банк;
5) позивач без поважних причин не подав витребувані арбітражним судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання арбітражного суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору.


частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:

35.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
У пункті 33 проекту у змінах до частини першої статті 81 словочастину першу доповнити пунктом 6 такого змісту:

112.

"6) позивач відмовився від позову, який було подано у його інтересах прокурором";
"позивач" замінити словом "громадянин"
Враховано
"6) громадянин відмовився від позову, який було подано у його інтересах прокурором";

113.
Про залишення позову без розгляду виноситься ухвала, в якій можуть бути вирішені питання про розподіл між сторонами арбітражних витрат, про повернення державного мита з бюджету, а також про стягнення штрафів, передбачених у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього Кодексу.
Ухвалу про залишення позову без розгляду може бути перевірено в порядку нагляду.
Після усунення обставин, що зумовили залишення позову без розгляду, позивач має право знову звернутися з нею до арбітражного суду в загальному порядку.


у частині третій слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".

36.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
Доповнити розділ ХІ статтею 811 у такій редакції:
"Стаття 811 . Протоколи
У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається протокол.
У протоколі судового засідання зазначаються:
1) рік, місяць, число і місце судового засідання;
2) найменування суду, що розглядає справу, та склад суду;
3) номер справи і найменування сторін;
4) відомості про явку в судове засідання представників сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх неявки;
5) відомості про роз`яснення господарським судом сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов`язків, зокрема, права заявляти відводи, та попередження перекладача про відповідальність за завідомо неправильний переклад, судового експерта - за дачу завідомо неправильного висновку або відмові від дачу висновку.
6) усні заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
7) усні роз'яснення судовими експертами своїх висновків і відповіді на поставлені їм додаткові запитання.
Протокол веде секретар судового засідання.
Протокол у трьохденний строк підписують суддя, (суддя, головуючий у колегії суддів) і секретар судового засідання.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитись з протоколами і протягом п`яти днів після їх підписання подавати письмові зауваження з приводу допущених у протоколах неправильностей або неповноти протоколу. Зауваження на протоколи у всіх випадках долучаються до матеріалів справи.
Господарський суд розглядає зауваження на протокол протягом п`яти днів з дня подання зауваження і за результатами розгляду виносить ухвалу, якою приймає зауваження або мотивовано відхиляє їх.
Господарський суд може здійснювати стенографічний, а також аудіо - чи відеозапис судового засідання."Враховано
у частині третій слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено".

38. Доповнити розділ ХІ статтею 811 у такій редакції:
"Стаття 811 . Протоколи
У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається протокол.
У протоколі судового засідання зазначаються:
5) рік, місяць, число і місце судового засідання;
6) найменування суду, що розглядає справу, та склад суду;
7) номер справи і найменування сторін;
8) відомості про явку в судове засідання представників сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх неявки;
5) відомості про роз`яснення господарським судом сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов`язків, зокрема, права заявляти відводи, та попередження перекладача про відповідальність за завідомо неправильний переклад, судового експерта - за дачу завідомо неправильного висновку або відмові від дачі висновку.
6) усні заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі;
7) усні роз'яснення судовими експертами своїх висновків і відповіді на поставлені їм додаткові запитання.
Протокол веде секретар судового засідання.
Протокол у трьохденний строк підписують суддя, (суддя, головуючий у колегії суддів) і секретар судового засідання.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитись з протоколами і протягом п`яти днів після їх підписання подавати письмові зауваження з приводу допущених у протоколах неправильностей або неповноти протоколу. Зауваження на протоколи у всіх випадках долучаються до матеріалів справи.
Господарський суд розглядає зауваження на протокол протягом п`яти днів з дня подання зауваження і за результатами розгляду виносить ухвалу, якою приймає зауваження або мотивовано відхиляє їх.
Господарський суд може здійснювати стенографічний, а також аудіо - чи відеозапис судового засідання."

114.
Стаття 82. Прийняття рішення
При вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова в позові повністю або частково) арбітражний суд приймає рішення.
Рішення приймається в засіданні суддею за результатами обговорення всіх обставин справи, а якщо спір вирішується трьома суддями - більшістю голосів суддів.
Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма суддями, які брали участь у засіданні. У разі розгляду справи трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов'язаний викласти у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи.

Стаття 83. Права арбітражного суду при прийнятті рішення
Арбітражний суд визнає недійсним повністю чи у певній частині договір, що суперечить законодавству або вчинений з метою, яка суперечить інтересам держави.
Приймаючи рішення з господарського спору, арбітражний суд має право:
1) виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів підприємств та організацій;
2) обертати повністю або частково в доход державного бюджету стягувану неустойку (штраф, пеню), якщо справу порушено за заявою прокурора, а також якщо позивач не пред'явив вимогу про сплату передбачених законодавством санкцій або припустився порушень законодавства, що не зменшують відповідальності відповідача;
3) зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню із сторони, що порушила зобов'язання;
4) стягувати в доход державного бюджету із сторони, що припустилась порушення строків розгляду претензії, штраф у розмірі, встановленому статтею 9 цього Кодексу або законодавством, яке регулює порядок доарбітражного врегулювання спорів у конкретних видах правовідносин;
5) стягувати в доход державного бюджету з винної сторони штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ненадіслання у встановлений строк відзиву на позовну заяву або витребуваних арбітражним судом матеріалів, а також за ухилення від вчинення дій, покладених арбітражним судом на сторону;
6) відстрочити або розстрочити виконання рішення.
34. Частину другу статті 82 виключити.


37.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
Статтю 83 викласти у такій редакції:
"Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення
Господарський суд, приймаючи рішення, має право:
1) визнати недійсним повністю чи у певній частині пов`язаний з предметом спору договір, що суперечить законодавству;
2) виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів позивачів або третіх осіб з самостійними вимогами на предмет спору і про це є клопотання заінтересованої сторони;
3) зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов`язання;
4) стягувати у доход державного бюджету із сторони, що припустилася порушення строків розгляду претензії, штраф у розмірі, встановленому статтею 9 цього кодексу або законодавством, яке регулює порядок досудового врегулювання спорів у конкретних правовідносинах;
5) стягувати в доход державного бюджету з винної сторони штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону;
6) відстрочити або розстрочити виконання рішення."
Враховано
39. Частину другу статті 82 виключити.
40. Статтю 83 викласти у такій редакції:
"Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення
Господарський суд, приймаючи рішення, має право:
7) визнати недійсним повністю чи у певній частині пов`язаний з предметом спору договір, що суперечить законодавству;
8) виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів позивачів або третіх осіб з самостійними вимогами на предмет спору і про це є клопотання заінтересованої сторони;
9) зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов`язання;
10) стягувати у доход державного бюджету із сторони, що припустилася порушення строків розгляду претензії, штраф у розмірі, встановленому статтею 9 цього кодексу або законодавством, яке регулює порядок досудового врегулювання спорів у конкретних правовідносинах;
11) стягувати в доход державного бюджету з винної сторони штраф у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону;
12) відстрочити або розстрочити виконання рішення."

115.
Стаття 84. Зміст рішення
Рішення арбітражного суду ухвалюється іменем України і складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин, при цьому:
1) у вступній частині вказуються найменування арбітражного суду, номер справи, дата прийняття рішення, найменування сторін, ціна позову, прізвища судді (суддів), представників сторін, прокурора та інших осіб, які брали участь у засіданні, посади цих осіб. При розгляді справи на підприємстві, в організації про це також вказується у вступній частині рішення;
2) описова частина має містити стислий виклад вимог позивача, відзиву на позовну заяву, заяв, пояснень і клопотань сторін та їх представників, інших учасників арбітражного процесу, опис дій, виконаних арбітражним судом (огляд та дослідження доказів і ознайомлення з матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження);
3) у мотивувальній частині вказуються обставини справи, встановлені арбітражним судом; причини виникнення спору; докази, на підставі яких прийнято рішення; зміст письмової угоди сторін, якщо її досягнуто; доводи, за якими арбітражний суд відхилив клопотання і докази сторін, їх пропозиції щодо умов договору або угоди сторін; законодавство, яким арбітражний суд керувався, приймаючи рішення; обгрунтування відстрочки або розстрочки виконання рішення;
4) резолютивна частина має містити висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю чи частково по кожній з заявлених вимог. Висновок не може залежати від настання або ненастання якихось обставин (умовне рішення).
При задоволенні позову в резолютивній частині рішення вказуються:
найменування сторони, на користь якої вирішено спір, і сторони, з якої здійснено стягнення грошових сум або яка зобов'язана виконати відповідні дії, строк виконання цих дій, а також строк сплати грошових сум при відстрочці або розстрочці виконання рішення;
розмір сум, що підлягають стягненню (основної заборгованості за матеріальні цінності, виконані роботи та надані послуги, неустойки, штрафу, пені та збитків, а також штрафів, передбачених у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього Кодексу);
найменування рахунку, з якого підлягають стягненню грошові суми;
найменування майна, що підлягає передачі, і місце його знаходження (у спорі про передачу майна);
найменування, номер і дата виконавчого або іншого документа про стягнення коштів у безспірному порядку (у спорі про визнання цього документа як такого, що не підлягає виконанню), а також сума, що не підлягає списанню.


38.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
Пункт 35 проекту викласти в такій редакції:
" У статті 84:

абзац четвертий частини другої після слова "найменування" доповнити словами "і номер";
Враховано

41. У статті 84:

абзац четвертий частини другої після слова "найменування" доповнити словами "і номер";
У спорі, що виник при укладанні або зміні договору, в резолютивній частині вказується рішення з кожної спірної умови договору, а у спорі про спонукання укласти договір - умови, на яких сторони зобов'язані укласти договір, з посиланням на поданий позивачем проект договору.
В резолютивній частині рішення вказується про визнання договору недійсним у випадках, передбачених частиною першою статті 83 цього Кодексу.
При задоволенні заяви про визнання акта недійсним в резолютивній частині вказуються найменування акта і органу, що його видав, номер акта, дата його видання, чи визнається акт недійсним повністю або частково (в якій саме частині).
Якщо сторонами досягнуто угоди, що відповідає законодавству, фактичним обставинам і матеріалам справи, в резолютивній частині рішення вказується про затвердження цієї угоди.
В резолютивній частині рішення вказується про розподіл арбітражних витрат між сторонами, про повернення державного мита з бюджету.
Якщо у справі беруть участь кілька позивачів і відповідачів, в рішенні вказується, як вирішено спір щодо кожного з них.
При розгляді первісного і зустрічного позовів у рішенні вказуються результати розгляду кожного з позовів.

35. Частину шосту статті 84 виключити.

у частині четвертій слова "частиною першою" замінити словами "у пункті першому";
частину шосту виключити.у частині четвертій слова "частиною першою" замінити словами "у пункті першому".
частину шосту виключити.


116.
36. У статті 85:
39.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
пункт 36 викласти у новій редакції:
__. Статтю 85 викласти у такій редакції:42. Статтю 85 викласти у такій редакції:
117.
Стаття 85. Оголошення рішення

назву статті доповнити словами "та набрання ним законної сили"
"Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили


"Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили

118.
Прийняте рішення оголошується суддею у засіданні після закінчення розгляду справи. Суддя має право оголосити тільки резолютивну частину рішення, яка повинна бути викладена в письмовій формі, підписана суддею (суддями) і приєднана до справи.
у першому реченні слово "суддею", а у другому реченні слово "суддя" замінити словом "суд";
Прийняте рішення оголошується суддею у судовому засіданні після закінчення розгляду справи.
За згодою сторін суддя може оголосити тільки вступну та резолютивну частини рішення, про що зазначається у протоколі судового засідання.

Враховано
Прийняте рішення оголошується суддею у судовому засіданні після закінчення розгляду справи.
За згодою сторін суддя може оголосити тільки вступну та резолютивну частини рішення, про що зазначається у протоколі судового засідання.

119.

доповнити статтю частиною другою і третьою такого змісту:120.

"Рішення арбітражного суду набирає законної сили після закінчення місячного строку з дня його прийняття.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.
121.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.".
У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією.".

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією."


122.

37. Статтю 87 викласти у такій редакції:
40.Н.д.Задорожній О.В. (в.о.217):


123.
Стаття 87. Розсилання рішень та ухвал
"Стаття 87. Розсилання рішень та ухвал
Пункт 37 проекту викласти в такій редакції:
Враховано

124.
Рішення та ухвали розсилаються сторонам, прокурору, який брав участь в арбітражному процесі, третім особам не пізніше п'яти днів після їх прийняття.
Рішення розсилаються сторонам, прокурору, який брав участь у судовому процесі, третім особам рекомендованими листами з повідомленням про вручення не пізніше п'яти днів після їх прийняття або вручається їм під розписку.
"Статтю 87 після слів "їх прийняття" доповнити словами "або вручаються їм під розписку""


43. Статтю 87 після слів "їх прийняття" доповнити словами "або вручаються їм під розписку"


125.

Ухвали розсилаються сторонам, прокурору, який брав участь у судовому засіданні, іншим особам, яких стосується припис ухвали, протягом п'яти робочих днів після винесення або вручається їм під розписку.126.

Ухвали, які відповідно до цього Кодексу можуть бути оскаржені, надсилаються сторонам, прокурору, іншим особам рекомендованим листом з повідомленням про вручення.".127.
Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала
38. У статті 88:


44. У статті 88:
128.
Суддя має право за заявою сторони, прокурора, який брав участь в арбітражному процесі, або за своєю ініціативою прийняти додаткове рішення, ухвалу, якщо:
слово "суддя" замінити словом "суд";


слово "суддя" замінити словами "господарський суд";

129.
1) з якоїсь позовної вимоги, яку було розглянуто в засіданні арбітражного суду, не прийнято рішення;
2) не вирішено питання про розподіл арбітражних витрат або про повернення державного мита з бюджету.
доповнити статтю частиною другою такого змісту: "Додаткове рішення може бути оскаржено в установленому порядку".


доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"Додаткове рішення може бути оскаржено в установленому порядку".130.
Стаття 90. Окрема ухвала. Повідомлення арбітражного суду
Арбітражний суд, виявивши при вирішенні господарського спору порушення законності або недоліки в діяльності підприємства, установи, організації, державного чи іншого органу, виносить окрему ухвалу.
Окрема ухвала надсилається відповідним підприємствам, установам, організаціям, державним та іншим органам, посадовим особам, які несуть відповідальність за ухилення від виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, в порядку та розмірі, передбачених частиною першою статті 119 цього Кодексу.
Законність і обгрунтованість ухвали може бути перевірено за заявою підприємства, установи, організації, державного та іншого органу, яким її направлено, в порядку, передбаченому розділом XII цього Кодексу.
Якщо при вирішенні господарського спору арбітражний суд виявить у діяльності працівників підприємств та організацій порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у кримінальному порядку, арбітражний суд надсилає про цей факт повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.39. Частину третю статті 90 викласти у такій редакції: "Окрема ухвала може бути оскаржена в установленому порядку".

45.Частину третю статті 90 викласти у такій редакції: "Окрема ухвала може бути оскаржена в установленому порядку".

131.

40. Розділ XІІ викласти у такій редакції:


46. Розділу XII викласти у такій редакції:

132.
Р О З Д І Л XII
ПЕРЕВІРКА РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ В ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ
"Розділ ХІІ. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку


" РОЗДІЛ XII. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

133.
Стаття 91. Підстави перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду
Стаття 91. Право апеляційного оскарженняСтаття 91. Право апеляційного оскарження


134.
Законність і обгрунтованість рішення, ухвали, постанови арбітражного суду, третейського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір може бути перевірено в порядку нагляду за заявою сторони, за протестом прокурора чи його заступника, як це передбачено цим Кодексом, іншими законодавчими актами України.
Сторони у справі мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор - апеляційне подання на рішення місцевого арбітражного суду, яке не набрало законної сили.


Сторони у справі мають право подати апеляційну скаргу, а прокурор - апеляційне подання на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили.

135.
Заява сторони про перевірку рішення, ухвали, постанови перевіряється головою арбітражного суду Автономної Республіки Крим чи його заступником, головою арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя чи його заступником та судовою колегією Вищого арбітражного суду по перегляду рішень, ухвал, постанов (далі - судова колегія).
Апеляційна скарга або подання подається через місцевий арбітражний суд, який розглянув справу.


Апеляційна скарга або подання подається через місцевий господарський суд, який розглянув справу.

136.
Особи, які мають право принесення протесту:
Генеральний прокурор України чи його заступники - до Вищого арбітражного суду, арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області та міст Києва та Севастополя;
прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області та міст Києва та Севастополя і їх заступники - відповідно до арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області та міст Києва та Севастополя.
Місцевий арбітражний суд у п'ятиденний строк надсилає одержану апеляційну скаргу або подання відповідному регіональному апеляційному арбітражному суду.


Місцевий господарський суд у п'ятиденний строк надсилає одержану апеляційну скаргу або подання разом зі справою відповідному апеляційному господарському суду.


137.

Стаття 92. Право арбітражного суду перевірити в порядку нагляду законність рішення, ухвали, постанови за своєю ініціативою


Стаття 92. Апеляційна інстанція
42.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
Статтю 92 викласти в такій редакції:
"Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції
Враховано


Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції
138.
Арбітражний суд має право за своєю ініціативою перевірити в порядку нагляду законність і обгрунтованість рішення, ухвали, постанови в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Регіональний апеляційний арбітражний суд переглядає за апеляційною скаргою рішення місцевого арбітражного суду, який входить до складу території, на яку поширюється повноваження регіонального апеляційного арбітражного суду.
Перегляд за апеляційною скаргою або поданням рішення місцевого господарського суду здійснює апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на територію знаходження відповідного місцевого господарського суду."

Перегляд за апеляційною скаргою або поданням рішення місцевого господарського суду здійснює апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на територію знаходження відповідного місцевого господарського суду.
139.
Стаття 93. Компетенція арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області та міст Києва та Севастополя щодо перевірки рішення та ухвали в порядку нагляду
Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги
43.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
У розділах XII I XII-1 після слів "скарга", "оскарження" доповнити поданням прокурора.

Враховано частково

Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання

140.
Рішення та ухвала арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області та міст Києва та Севастополя перевіряються у порядку нагляду згідно із статтями 8 та 9 Закону "Про арбітражний суд" головою чи заступником голови відповідного арбітражного суду, який розглянув справу.
Апеляційна скарга подається протягом місяця з дати прийняття рішення місцевим арбітражним судом.


Апеляційна скарга подається, а апеляційне подання вноситься, протягом місяця з дати прийняття рішення місцевим господарським судом.

141.

Відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги можливе протягом трьох місяців з дати ухвалення рішення місцевим арбітражним судом.


Відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги (подання) можливе протягом трьох місяців з дати прийняття рішення місцевим господарським судом.

142.
Стаття 94. Перевірка рішення та ухвали в порядку нагляду арбітражним судом Автономної Республіки Крим, арбітражним судом області та міст Києва та Севастополя
Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скаргиСтаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги (подання)

143.
Перевірка рішення та ухвали, прийнятих суддею арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області та міст Києва та Севастополя, здійснюється одноособово головою арбітражного суду Автономної Республіки Крим чи його заступником, головою арбітражного суду області та міст Києва та Севастополя чи його заступником.
Апеляційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:


Апеляційна скарга (подання) подається (вноситься) у письмовій формі і повинна містити:

144.
Якщо рішення або ухвала у справі прийняті заступником голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, заступником голови арбітражного суду області та міст Києва та Севастополя, перевірка в порядку нагляду здійснюється головою цього арбітражного суду.

1) найменування регіонального апеляційного арбітражного суду, до якого подається скарга;


1) найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга (подання);

145.
В необхідних випадках для дачі пояснень до голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим чи його заступника, голови арбітражного суду області та міст Києва та Севастополя чи його заступника можуть запрошуватись представники сторін.
2) найменування місцевого арбітражного суду, який ухвалив рішення, номер справи та дату ухвалення рішення;


2) найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення;

146.

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково;


3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу (подання), а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані додатково;

147.

4) перелік документів, доданих до скарги.


4) перелік документів, доданих до скарги (подання).

148.

Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її уповноваженим представником.


Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її представником.

149.

До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі.


До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі.


150.
Стаття 95. Компетенція судової колегії Вищого арбітражного суду щодо перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду
Стаття 95. Надсилання апеляційної скарги іншій стороні у справі


Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги (подання) сторонам у справі

151.
Рішення, ухвала, постанова перевіряються в порядку нагляду у Вищому арбітражному суді судовою колегією.
Судова колегія Вищого арбітражного суду перевіряє в порядку нагляду:
1) рішення та ухвалу зі спору, який вирішено у Вищому арбітражному суді;
2) рішення та ухвалу, прийняті головою арбітражного суду Автономної Республіки Крим, головою арбітражного суду області та міст Києва та Севастополя;
3) постанову, прийняту головою арбітражного суду Автономної Республіки Крим чи його заступником, головою арбітражного суду області і міст Києва та Севастополя чи його заступником.
Особа, яка подає апеляційну скаргу надсилає іншій стороні у справі її копію і доданих до неї документів, які у сторони відсутні.


Особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у сторони відсутні.
Прокурор, який вносить апеляційне подання, надсилає сторонам по справі його копію і копії доданих до неї документів, які відсутні у справі.

152.
Стаття 96. Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду судовою колегією Вищого арбітражного суду
Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу


Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу (подання)

153.
Перевірка судовою колегією Вищого арбітражного суду рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду здійснюється колегіально у складі Голови Вищого арбітражного суду чи його заступника та судді судової колегії. Якщо між ними не досягнуто згоди щодо наслідків перевірки, Голова Вищого арбітражного суду чи його заступник доповідає справу президії Вищого арбітражного суду, яка приймає постанову в порядку, передбаченому статтею 17 Закону "Про арбітражний суд".
Сторона у справі, отримавши апеляційну скаргу, має право надіслати відзив на неї апеляційній інстанції і особі, яка подала скаргу.


Сторона у справі, отримавши апеляційну скаргу (подання), має право надіслати відзив на неї апеляційній інстанції і особі, яка подала скаргу (подання).

154.
В разі необхідності, коли застосування законодавства чи оцінка доказів у справі викликає труднощі, перевірка рішення, ухвали, постанови здійснюється Головою Вищого арбітражного суду чи його заступником та двома суддями судової колегії. В цьому разі постанова у справі приймається більшістю голосів.
Рішення або ухвала, прийняті заступником Голови Вищого арбітражного суду або в засіданні під його головуванням, перевіряються в порядку нагляду Головою Вищого арбітражного суду та двома суддями судової колегії. В цьому разі постанова у справі приймається більшістю голосів.
Рішення або ухвала, прийняті Головою Вищого арбітражного суду або в засіданні під його головуванням, перевіряються в порядку нагляду президією Вищого арбітражного суду.
В необхідних випадках для дачі пояснень в засідання судової колегії можуть запрошуватись представники сторін.
Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення місцевого арбітражного суду.


Відсутність відзиву на апеляційну скаргу (подання) не перешкоджає перегляду рішення місцевого господарського суду.

155.
Стаття 97. Право на звернення до президії Вищого арбітражного суду про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду
Стаття 97. Повернення апеляційної скаргиСтаття 97. Повернення апеляційної скарги (подання)

156.
Голова Вищого арбітражного суду, Генеральний прокурор України чи його заступники мають право принести у президію Вищого арбітражного суду протест на постанову, прийняту судовою колегією Вищого арбітражного суду з господарського спору.
Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається регіональним апеляційним арбітражним судом, якщо:


Апеляційна скарга (подання) не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом, якщо:

157.
Сторона у справі має право подати заяву про перевірку в порядку нагляду рішення або ухвали, прийнятих Головою Вищого арбітражного суду або в засіданні під його головуванням, до президії Вищого арбітражного суду.
1) апеляційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадовий стан якої не зазначено;


1) апеляційна скарга (подання) підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадовий стан якої не зазначено;

158.

2) до скарги не додано доказів надсилання її копії іншій стороні;


2) до скарги (подання) не додано доказів надсилання її копії іншій стороні (сторонам);

159.

3) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;


3) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;

160.

4) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку ;


4) скаргу (подання) подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку ;

161.

5) до винесення ухвали про прийняття скарги до провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.


5) до винесення ухвали про прийняття скарги (подання) до провадження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.

162.

Про повернення апеляційної скарги виноситься ухвала.


Про повернення апеляційної скарги (подання) виноситься ухвала.

163.

На ухвалу про повернення апеляційної скарги може бути подана касаційна скарга.


На ухвалу про повернення апеляційної скарги (подання) може бути подана касаційна скарга.

164.

Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 частини першої цієї статті, сторона у справі має право повторно подати апеляційну скаргу у загальному порядку.


Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2 і 3 частини першої цієї статті, сторона у справі має право повторно подати апеляційну скаргу, а прокурор внести апеляційне подання, у загальному порядку.


165.
Стаття 98. Порядок розгляду президією Вищого арбітражного суду протесту та заяви
Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги


Стаття 98 . Прийняття апеляційної скарги (подання)

166.
При розгляді протесту Голови Вищого арбітражного суду, Генерального прокурора України чи його заступників на постанову судової колегії Вищого арбітражного суду президія Вищого арбітражного суду заслуховує доповідь про обставини справи та доводи протесту.
Про прийняття апеляційної скарги до провадження регіональний апеляційний арбітражний суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги.


Про прийняття апеляційної скарги (подання) до провадження апеляційний господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги (подання).


167.
Після обговорення протесту приймається постанова в порядку, передбаченому статтею 17 Закону "Про арбітражний суд".
У такому ж порядку приймається постанова при розгляді заяви сторони у справі щодо рішення або ухвали, прийнятих Головою Вищого арбітражного суду або в засіданні під його головуванням.
Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи у першій інстанції.


Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи.

168.
Стаття 99. Право на звернення до пленуму Вищого арбітражного суду про перевірку в порядку нагляду постанови президії Вищого арбітражного суду з господарського спору
Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги


Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги (подання)169.
Голова Вищого арбітражного суду України, Генеральний прокурор України мають право принести у пленум Вищого арбітражного суду протест на постанову, прийняту президією Вищого арбітражного суду.
В апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.


В апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі.

170.
Після обговорення протесту пленумом Вищого арбітражного суду приймається постанова в порядку, передбаченому статтею 15 Закону України "Про арбітражний суд".
Регіональний апеляційний арбітражний суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.


Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.


171.
Стаття 100. Порядок подання заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду і протесту прокурора чи його заступника
Стаття 100. Відмова від апеляційної скаргиСтаття 100. Відмова від апеляційної скарги (подання)

172.
Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду подається до арбітражного суду, який розглянув справу. Якщо перевірка у порядку нагляду здійснюється Вищим арбітражним судом, заява разом із справою надсилається відповідним арбітражним судом Вищому арбітражному суду не пізніше п'яти днів з дня надходження заяви.
Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до винесення постанови.


Особа, яка подала апеляційну скаргу (подання), має право відмовитися від неї до винесення постанови.

173.
Протест прокурора чи його заступника подається до арбітражного суду, до компетенції якого належить перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду.
Копії заяви або протесту надсилаються сторонам, прокурору чи його заступнику, який подав позовну заяву.
До заяви додаються документи, що підтверджують відправлення копії заяви і сплату державного мита. До протесту прокурора чи його заступника додаються документи, що підтверджують відправлення копії протесту.
Апеляційний арбітражний суд має право не приймати відмову від скарги з підстав, визначених у частині п'ятій статті 22 цього Кодексу.


Апеляційний господарський суд має право не приймати відмову від скарги з підстав, визначених у частині шостій статті 22 цього Кодексу.

174.
Подання заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду і принесення протесту прокурором чи його заступником не зупиняють виконавчого провадження, крім випадків, коли рішення, ухвала, постанова арбітражного суду, пов'язані з перерахуванням чи списанням грошових сум, а також примусовим вилученням майна, перевіряються за клопотанням сторони в порядку нагляду, на строк такої перевірки.
В інших випадках арбітражний суд за клопотанням сторони, відповідного прокурора та його заступника або за своєю ініціативою може зупинити виконавче провадження до закінчення перевірки.
При зупинці виконавчого провадження у зв'язку із перевіркою рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду арбітражний суд на загальних підставах може вжити заходів до майнового забезпечення позову.
Про прийняття відмови від скарги апеляційний арбітражний суд виносить ухвалу, якщо рішення місцевого арбітражного суду не оскаржено іншою стороною.


Про прийняття відмови від скарги (подання) апеляційний господарський суд виносить ухвалу, якщо рішення місцевого господарського суду не оскаржено іншою стороною.
175.
Стаття 101. Форма та зміст заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду і протесту прокурора чи його заступника
Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції


Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції


176.
Заява сторони до арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя та судової колегії Вищого арбітражного суду про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду і протест прокурора чи його заступника подаються в письмовій формі і повинні містити найменування арбітражного суду, що прийняв рішення, ухвалу, постанову, номер справи та дату прийняття рішення, ухвали, постанови, найменування сторін, ціну позову, вимоги заявника та прокурора чи його заступника, а також підстави, з яких порушено питання про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду, з посиланням на законодавство і матеріали справи.
У процесі перегляду справи регіональний апеляційний арбітражний суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.


У процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.


177.
Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду підписується керівником підприємства, організації чи його заступником.
Регіональний апеляційний арбітражний суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обгрунтованість рішення місцевого арбітражного суду у повному обсязі.


Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обгрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

178.
Протест підписується відповідним прокурором чи його заступником.
В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції.


В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції.


179.
Стаття 102. Строк подання заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду і принесення протесту прокурором
Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги


Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги (подання)

180.
Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду подається і протест прокурора приноситься не пізніше двох місяців з дня прийняття рішення, ухвали, постанови.
Апеляційна скарга на рішення місцевого арбітражного суду розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою в апеляційну інстанцію.


Апеляційна скарга (подання) на рішення місцевого господарського суду розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом з апеляційною скаргою (поданням) в апеляційну інстанцію.

181.
Стаття 103. Відзив на заяву про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду і протест прокурора
Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанціїСтаття 103. Повноваження апеляційної інстанції

182.
Сторона після одержання копії поданої до арбітражного суду заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду або протесту прокурора надсилає відзив до арбітражного суду, що здійснює перевірку, іншим сторонам та прокурору, який приніс протест.
Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги має право:


Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги (подання) має право:

183
Відзив підписується керівником підприємства, організації чи його заступником
1) залишити рішення місцевого арбітражного суду без змін, а скаргу без задоволення;


1) залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а скаргу (подання) без задоволення;

184.
Відсутність відзиву на заяву чи протест прокурора про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду не перешкоджає здійсненню перевірки.
2) скасувати рішення повністю або частково і ухвалити нове рішення;


2) скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення;

185.

3) скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково;


3) скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково;

186.

4) змінити рішення.


4) змінити рішення.
187
Стаття 104. Повідомлення про час і місце перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду. Строк перевірки

Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішенняСтаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення

188.
Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду може здійснюватися арбітражним судом за участю сторін. Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду у справі, порушеній за позовом прокурора чи його заступника, або на підставі протесту прокурора чи його заступника, здійснюється за участю прокурора чи його заступника. Нез'явлення сторін, прокурора чи його заступника не є перешкодою для перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду.
Підставами для скасування або зміни рішення місцевого арбітражного суду є:


Підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є:

189.
Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду здійснюється не пізніше двох місяців з дня надходження до арбітражного суду заяви або протесту. У виняткових випадках голова арбітражного суду чи його заступник має право продовжити строк перевірки рішення, ухвали, постанови.
1) неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи;


1) неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи;

190.
Вищим арбітражним судом строк перевірки рішення, ухвали, постанови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області та міст Києва та Севастополя обчислюється з дня надходження справи разом із заявою або протестом.
2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий арбітражний суд визнав встановленими;


2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими;

191.
Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду можуть бути перевірені в порядку нагляду не пізніше одного року з дня їх прийняття.
3) невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого арбітражного суду, обставинам справи;


3) невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського, обставинам справи;

192.

4) порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.


4) порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

193.

Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до ухвалення неправильного рішення.


Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення.

194.

Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого арбітражного суду, якщо:


Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого господарського суду, якщо:

195.

1) справу розглянуто судом у незаконному складі колегії суддів;


1) справу розглянуто господарським судом у незаконному складі колегії суддів;

196.

2) справу розглянуто судом за відсутністю будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про місце засідання суду;


2) справу розглянуто господарським судом за відсутністю будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про місце засідання суду;

197.

3) суд ухвалив рішення про права і обов'язки осіб, що не були залучені до участі у справі. Ці особи мають право оскаржити таке рішення в порядку, встановленому цим Кодексом;


3) господарський суд прийняв рішення про права і обов'язки осіб, що не були залучені до участі у справі.

198.

4) рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені у рішенні;


4) рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені у рішенні;

199.

5) рішення ухвалено не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглядала справу;


5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглядала справу;

200.

6) рішення ухвалено судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині другій статті 17 цього Кодексу.


6) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині третій статті 17 цього Кодексу.
201.
Стаття 105. Повернення заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду і протесту прокурора чи його заступника
Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції


Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції

202.
Арбітражний суд, що вирішив господарський спір, не приймає до розгляду і повертає заяву про перевірку рішення, ухвали, постанови і протест прокурора чи його заступника, якщо:
За наслідками розгляду апеляційної скарги регіональний апеляційний арбітражний суд ухвалює постанову.


За наслідками розгляду апеляційної скарги (подання) апеляційний господарський суд приймає постанову.

203.
1) заява або протест, підписані особою, яка не має права їх підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
У постанові мають бути зазначені:


У постанові мають бути зазначені:


204.
2) до заяви не додано доказів надіслання її копії сторонам і прокурору чи його заступнику, який подав позовну заяву, до протесту прокурора чи його заступника - надіслання його копії сторонам;
1) найменування регіонального апеляційного арбітражного суду, який розглянув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дата ухвалення постанови;


1) найменування апеляційного господарського суду, який розглянув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;

205.
3) до заяви не додано документи, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;
2) найменування сторін і найменування особи, яка подала скаргу;


2) найменування сторін і найменування особи, яка подала скаргу (подання);

206.
4) заяву або протест прокурора чи його заступника подано після закінчення строку, встановленого для їх подання, без клопотання про відновлення цього строку; клопотання не підлягає розгляду, якщо воно заявлено після закінчення року з дня прийняття рішення, ухвали, постанови.
3) найменування місцевого арбітражного суду, рішення якого оскаржується, номер справи, дата ухвалення рішення, прізвища суддів колегії суддів;


3) найменування місцевого господарського суду, рішення якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, прізвища судді (суддів);

207.
Заява або протест повертаються також, якщо документ про їх відкликання одержано арбітражним судом до прийняття постанови в порядку, передбаченому статтею 108 цього Кодексу.
4) стислий виклад суті рішення місцевого арбітражного суду;


4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду;

208.

5) підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення;


5) підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення;

209.

6) доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу;


6) доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу (подання);

210.

7) обставини справи, встановлені апеляційною інстанцією, доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази, мотиви застосування законів та інших нормативно- правових актів;


7) обставини справи, встановлені апеляційною інстанцією, доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази, мотиви застосування законів та інших нормативно- правових актів;

211.

8) у разі скасування або зміни рішення місцевого арбітражного суду - доводи, за якими апеляційна інстанція не погодилась з висновками суду першої інстанції;


8) у разі скасування або зміни рішення місцевого господарського суду - доводи, за якими апеляційна інстанція не погодилась з висновками суду першої інстанції;

212.

9) висновки за результатами розгляду апеляційної скарги;


9) висновки за результатами розгляду апеляційної скарги (подання);

213.

10) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.


10) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.

214.

Постанова набирає законної сили з дати її ухвалення.


Постанова набирає законної сили з дати її прийняття.

215.

Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк з дати її ухвалення.


Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк з дати її прийняття.

216.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.


Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку.
217.
Стаття 106. Повноваження арбітражного суду при перевірці рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду

Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого арбітражного судуСтаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
218.
За результатами перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду арбітражний суд має право:
залишити рішення, ухвалу, постанову без зміни;
змінити рішення, ухвалу, постанову;
Ухвали місцевого арбітражного суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


Ухвали місцевого господарського суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

219.
скасувати рішення, ухвалу, постанову і прийняти нове рішення, або передати справу на новий розгляд, або припинити провадження у справі, або залишити позов без розгляду.
Апеляційні скарги на ухвали місцевого арбітражного суду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення місцевого арбітражного суду.


Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення місцевого господарського суду.

220.
Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду перевіряються в повному обсязі, незалежно від доводів, викладених у заяві чи протесті.
Арбітражний суд, перевіряючи рішення, ухвалу, постанову в порядку нагляду, користується правами, наданими арбітражному суду при розгляді господарського спору.
Апеляційні скарги на ухвали місцевого арбітражного суду можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, передбачені цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, зазначені у цьому Кодексі та Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

221.
Перевірка рішення, ухвали, постанови у порядку нагляду Вищим арбітражним судом є остаточною, крім випадків, коли одна із сторін знаходиться за межами України і є угода між відповідними державами щодо іншого порядку перевірки.

У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа передається на розгляд місцевого арбітражного суду."
44. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Доповнити проект статтею 106-1 такого змісту:
"Стаття 106-1. Апеляційне оскарження рішень регіональних апеляційних арбітражних судів
Судові рішення регіональних апеляційних арбітражних судів, постановлені по першій інстанції, підлягають апеляційному оскарженню на підставах і в порядку, визначеному розділом ХІІ цього Закону до Вищого арбітражного суду України."

Відхилено
У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без розгляду справа передається на розгляд місцевого господарського."
222.

41. Доповнити Кодекс розділом ХІІІ такого змісту:


47. Доповнити Кодекс розділом ХІІІ такого змісту:
223.

"РОЗДІЛ XІІІ. ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ В КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ


"РОЗДІЛ XIIІ. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ
224.
Стаття 107. Підстави для зміни або скасування рішення, ухвали, постанови

Стаття 107. Право касаційного оскарження


Стаття 107. Право касаційного оскарження
225.
Підставами для зміни або скасування рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду є:
1) неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи;
2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які арбітражний суд визнав встановленими;
3) невідповідність висновків, викладених у рішенні, ухвалі, постанові, обставинам справи;
4) порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.
Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для зміни або скасування рішення, ухвали, постанови тільки за умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення, ухвали, постанови.
Сторони у справі мають право подати касаційну скаргу, а прокурор касаційне подання на рішення місцевого арбітражного суду або регіонального апеляційного арбітражного суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційної інстанції.


Сторони у справі мають право подати касаційну скаргу, а прокурор касаційне подання на рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та постанову апеляційного суду. Касаційну скаргу мають право подати також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову про їх права і обов'язки.
226.
Стаття 108. Постанова про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду
Стаття 108. Касаційна інстанція


Стаття 108. Касаційна інстанція
227.
За наслідками перевірки в порядку нагляду рішення чи ухвали арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя ухвалюється іменем України мотивована постанова.
Постанову підписує голова арбітражного суду Автономної Республіки Крим чи його заступник, голова арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя чи його заступник.
За наслідками перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду судова колегія Вищого арбітражного суду ухвалює іменем України мотивовану постанову, яку підписують усі судді, що брали участь у перевірці
У постанові вказуються:
1) найменування арбітражного суду, в якому перевіряються в порядку нагляду рішення, ухвала, постанова, номер справи і дата прийняття постанови, найменування сторін, найменування сторони, за заявою якої перевіряються рішення, ухвала, постанова, прокурор, який приніс протест, прізвища суддів чи судді, які прийняли постанову, та осіб, які давали пояснення в арбітражному суді, із зазначенням їх посад;
2) найменування арбітражного суду, в якому прийнято рішення, ухвалу, постанову, номер справи, дата прийняття рішення, ухвали, постанови, прізвища суддів;
3) стислий виклад суті прийнятого рішення, ухвали, постанови;
4) підстави, з яких порушено питання про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду, доводи, викладені у відзиві на заяву або протест;
5) мотиви, з яких приймається постанова, з посиланням на законодавство та матеріали справи;
6) висновки за наслідками розгляду заяви про перевірку в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови або протесту;
7) дії, що їх повинні виконати сторони та арбітражний суд при скасуванні рішення, ухвали, постанови та передачі справи на новий розгляд.
Вищий арбітражний суд переглядає за касаційною скаргою, а також за касаційним поданням прокурора рішення місцевого арбітражного суду та регіонального апеляційного арбітражного суду.

Вищий господарський суд переглядає за касаційною скаргою (поданням) рішення місцевого господарського суду та постанови апеляційного господарського суду.
228.
Стаття 109. Обов'язковість вказівок, що містяться в постанові про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду
Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги


Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги (подання)
229.
Вказівки, що містяться в постанові про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду, є обов'язковими для арбітражного суду при новому розгляді справи.

Касаційна скарга подається до Вищого арбітражного суду через місцевий арбітражний суд, регіональний апеляційний арбітражний суд, який прийняв оскаржуване рішення, постанову.


Касаційна скарга (подання) подається (вноситься) до Вищого господарського суду через місцевий чи апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення чи постанову.
230.
Постанова не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів перед іншими, про рішення, яке повинно бути прийнято при новому вирішенні господарського спору.

Місцевий арбітражний суд, регіональний апеляційний арбітражний суд, який прийняв оскаржуване рішення, постанову, зобов'язаний надіслати скаргу разом зі справою до Вищого арбітражного суду у п'ятиденний строк з дня її надходження.


Місцевий господарський суд, апеляційний господарський суд, який прийняв оскаржуване рішення, постанову, зобов'язаний надіслати скаргу (подання) разом зі справою до Вищого господарського суду у п'ятиденний строк з дня її надходження.
231.
Стаття 110. Надсилання постанови про перевірку в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови
Стаття 110. Строк подання касаційної скарги


Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання)
232.
Постанова надсилається сторонам, прокурору, який подав позовну заяву чи приніс протест, у п'ятиденний строк з дня її прийняття.
Касаційна скарга може бути подана протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого або регіонального апеляційного арбітражного суду чи постановою регіонального апеляційного арбітражного суду законної сили.
45. Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
У ч.1 ст.110 встановити термін подачі касаційної скарги 2-3 місяці.
Відхилено
Касаційна скарга (подання) може бути подана (внесена) протягом одного місяця з дня набрання рішенням місцевого господарського суду чи постановою апеляційного господарського суду законної сили.
233.
Стаття 111. Перевірка ухвали в порядку нагляду

Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги


Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги (подання)
234.
Перевірка ухвали в порядку нагляду провадиться у випадках, передбачених цим Кодексом.
Касаційна скарга подається у письмовій формі і повинна містити:


Касаційна скарга (подання) подається (внесене) у письмовій формі і повинна містити:
235.

1) найменування касаційної інстанції;


1) найменування касаційної інстанції;
236.

2) найменування місцевого або регіонального апеляційного арбітражного суду, судовий акт якого оскаржується, номер справи та дата ухвалення рішення, постанови;


2) найменування місцевого або апеляційного господарського суду, судове рішення якого оскаржується, номер справи та дата прийняття рішення, постанови;
237.

3) найменування особи, що подає скаргу, та іншої сторони у справі;


3) найменування особи, що подає скаргу (подання), та іншої сторони (сторін) у справі;
238.

4) вимоги особи, що подала скаргу, із зазначенням суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;


4) вимоги особи, що подала скаргу (подання), із зазначенням суті порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;
239.

5) перелік доданих до скарги документів.


5) перелік доданих до скарги (подання) документів.
240.

Не допускаються посилання у касаційній скарзі на недоведеність обставин справи.


Не допускаються посилання у касаційній скарзі (поданні) на недоведеність обставин справи.
241.

Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу або її уповноваженим представником.


Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу або її уповноваженим представником.
242.

До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій особі у справі.


До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій особі у справі.
243.

Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги другій стороні у справі


Стаття 1111. Надсилання касаційної скарги (подання) сторонам у справі
244.

Особа, яка подала касаційну скаргу, надсилає другій стороні у справі копії касаційної скарги і доданих до неї документів, які у цієї сторони відсутні.


Особа, яка подала касаційну скаргу, надсилає другій стороні у справі копії касаційної скарги і доданих до неї документів, які у цієї сторони відсутні.
Прокурор, який вносить касаційне подання, надсилає сторонам по справі його копію і копії доданих до нього документів, які відсутні у справі.

245.

Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу


Стаття 1112. Відзив на касаційну скаргу (подання)
246.

Сторона у справі, отримавши касаційну скаргу, має право надіслати відзив на неї касаційній інстанції і особі, що подала скаргу.


Сторона у справі, отримавши касаційну скаргу (подання), має право надіслати відзив на неї касаційній інстанції і особі, що подала скаргу (подання).
247.

Відсутність відзиву на касаційну скаргу не перешкоджає перегляду рішення, постанови регіонального апеляційного арбітражного суду.


Відсутність відзиву на касаційну скаргу (подання) не перешкоджає перегляду судового рішення, який оскаржується.
248.

Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги


Стаття 1113. Повернення касаційної скарги (подання)
249.

Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається судом, якщо:


Касаційна скарга (подання) не приймається до розгляду і повертається судом, якщо:
250.

1) касаційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадовий стан якої не зазначено;


1) касаційна скарга (подання) підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадовий стан якої не зазначено;
251.

2) скаргу надіслано, інакше ніж через місцевий або регіональний апеляційний арбітражний суд, що прийняв рішення, постанову;


2) скаргу (подання) надіслано інакше, ніж через місцевий або апеляційний господарський суд, що прийняв рішення, постанову;
252.

3) до скарги не додано доказів надіслання її копії другій стороні;


3) до скарги (подання) не додано доказів надіслання її копії іншій стороні (сторонам);
253.

4) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі, або не подано заяву про відстрочку, розстрочку сплати державного мита;


4) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;

254.

5) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку;


5) скаргу (подання) подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання або таке клопотання відхилено про відновлення цього строку;
255.

6) у скарзі не зазначено суть порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;


6) у скарзі (поданні) не зазначено суть порушення або неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права;
256.

7) до надіслання ухвали про прийняття скарги до провадження від особи, що подала скаргу, надійшла заява про її відкликання.


7) до надіслання ухвали про прийняття скарги (подання) до провадження від особи, що подала скаргу (подання), надійшла заява про її відкликання.
257.

Про повернення касаційної скарги виноситься ухвала.


Про повернення касаційної скарги (подання) виноситься ухвала.
258.

Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті, сторона у справі має право повторно подати касаційну скаргу в загальному порядку.


Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6 частини першої цієї статті, сторона у справі має право повторно подати касаційну скаргу, а прокурор внести касаційне подання, в загальному порядку.
259.

Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги


Стаття 1114. Прийняття касаційної скарги (подання)
260.

Про прийняття касаційної скарги до провадження суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги.


Про прийняття касаційної скарги (подання) до провадження суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги (подання).
261.

Ухвала надсилається усім учасникам господарської справи.


Ухвала надсилається усім учасникам господарської справи.
262.

Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги


Стаття 1115. Порядок розгляду касаційної скарги (подання)
263.

У касаційній інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.


У касаційній інстанції скарга (подання) розглядається за правилами розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.
264.

Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні, постанові арбітражного суду.


Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення у рішенні, постанові господарського суду.
265.

Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги


Стаття 1116. Відмова від касаційної скарги (подання)
266.

Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитись від неї до винесення постанови касаційною інстанцією.


Особа, яка подала касаційну скаргу (подання), має право відмовитись від неї до винесення постанови касаційною інстанцією.
267.

Касаційна інстанція має право не прийняти відмову від скарги з підстав, зазначених у частині п'ятій статті 22 цього Кодексу.


Касаційна інстанція має право не прийняти відмову від скарги з підстав, зазначених у частині шостій статті 22 цього Кодексу.
268.

Про прийняття відмови від скарги касаційна інстанція виносить ухвалу, якщо рішення, постанова арбітражного суду не оскаржена іншою стороною.


Про прийняття відмови від скарги (подання) касаційна інстанція виносить ухвалу, якщо рішення, постанову господарського суду не оскаржено іншою стороною.
269.

Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції


Стаття 1117. Межі перегляду справи в касаційній інстанції
270.

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.


Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
271.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні, постанові арбітражного суду чи відхилені ним, вирішувати наперед питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.


Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні, постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
272.

У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції.


У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, які не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
273.

Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги


Стаття 1118. Строк розгляду касаційної скарги (подання)
274.

Касаційна скарга розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом із касаційною скаргою у Вищий арбітражний суд.


Касаційна скарга (подання) розглядається у двомісячний строк з дня надходження справи разом із касаційною скаргою (поданням) до Вищого господарського суду.
275.

Стаття 111-9. Повноваження касаційної інстанції


Стаття 1119. Повноваження касаційної інстанції
276.

Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право:


Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги (подання) має право:
277.

1) залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;


1) залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу (подання) без задоволення;
278.

2) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції повністю або частково і ухвалити нове рішення;


2) скасувати рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції повністю або частково і прийняти нове рішення;
279.

3) скасувати рішення першої інстанції та постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції;


3) скасувати рішення першої інстанції і (чи) постанову апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, якщо суд припустився порушень, передбачених частиною другою статті 11110;
280.

4) скасувати рішення першої інстанції чи постанову апеляційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі, чи залишити позов без розгляду повністю або частково;


4) скасувати рішення першої інстанції чи постанову апеляційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі, чи залишити позов без розгляду повністю або частково;
281.

5) змінити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції;


5) змінити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції;
282.

6) залишити в силі одне із раніше ухвалених рішення або постанову.


6) залишити в силі одне із раніше прийнятих рішення або постанову.
283.

Стаття 111-10. Підстава для скасування або зміни рішення, постанови


Стаття 11110. Підстава для скасування або зміни рішення, постанови
284.

Підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи регіонального апеляційного арбітражного суду або постанови регіонального апеляційного арбітражного суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.


Підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи апеляційного господарського суду або постанови апеляційного господарського суду є порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.
285.

Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого або регіонального апеляційного арбітражного суду, постанови регіонального апеляційного арбітражного суду, якщо:


Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого або постанови апеляційного господарського суду, якщо:
286.

1) справу розглянуто судом у незаконному складі колегії суддів;


1) справу розглянуто судом у незаконному складі колегії суддів;
287.

2) справу розглянуто судом за відсутності будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду;


2) справу розглянуто судом за відсутності будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання суду;
288.

3) суд ухвалив рішення, постанову про права і обов'язки осіб, що не були залучені до участі в справі. Ці особи мають право оскаржити таке рішення в порядку, встановленому цим Кодексом;


3) господарський суд прийняв рішення, постанову про права і обов'язки осіб, що не були залучені до участі в справі.
289.

4) рішення, постанова не підписані будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені в рішенні, постанові;


4) рішення, постанова не підписані будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені в рішенні, постанові;
290.

5) рішення ухвалено не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглянула справу;


5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглянула справу;
291.

6) рішення ухвалено судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині другій статті 17 цього Кодексу.


6) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині третій статті 17 цього Кодексу.
292.

Стаття 111-11. Постанова касаційної інстанції


Стаття 11111. Постанова касаційної інстанції
293.

За наслідками розгляду касаційної скарги суд ухвалює постанову.


За наслідками розгляду касаційної скарги (подання) суд приймає постанову.
294.

У постанові мають бути зазначені:


У постанові мають бути зазначені:
295.

1) найменування касаційної інстанції, склад суду, номер справи і дата ухвалення постанови;


1) найменування касаційної інстанції, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;
296.

2) найменування сторін і найменування особи, яка подала касаційну скаргу;


2) найменування сторін і найменування особи, яка подала касаційну скаргу (подання);
297.

3) найменування місцевого арбітражного суду або регіонального апеляційного арбітражного суду, рішення, постанова якого оскаржується, номер справи, дата ухвалення рішення, постанови, прізвища суддів судової колегії;


3) найменування місцевого господарського суду або апеляційного господарського суду, рішення, постанова якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, постанови, прізвища судді (суддів);
298.

4) стислий виклад суті рішення місцевого арбітражного суду, рішення, постанови регіонального апеляційного арбітражного суду;


4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду, рішення, постанови апеляційного господарського суду;
299.

5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;


5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;
300.

6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу;


6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу (подання);
301.

7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а також закони та інші нормативні акти, якими керувався суд, ухвалюючи рішення;


7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а також закони та інші нормативно-правові акти, якими керувався суд, приймаючи рішення;
302.

8) у разі скасування або зміни рішення, постанови, - мотиви, за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду першої або апеляційної інстанції;


8) у разі скасування або зміни рішення, постанови, - мотиви, за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду першої або апеляційної інстанції;
303.

9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги;


9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги (подання);
304.

10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд;


10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд;
305.

11) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.


11) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.
306.

Постанова набирає законної сили з дати її ухвалення.


Постанова набирає законної сили з дати її прийняття.
307.

Постанова надсилається сторонам у справі у п'ятиденний строк з дати її ухвалення.


Постанова надсилається сторонам у справі у п'ятиденний строк з дати її прийняття.
308.

Стаття 111-12. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанції


Стаття 11112. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові касаційної інстанці
309.

Вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.


Вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.
310.

Постанова касаційної інстанції не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.


Постанова касаційної інстанції не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.
311.

Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали арбітражних судів


Стаття 11113. Касаційні скарги на ухвали господарських судів
312.

Ухвали місцевого або регіонального апеляційного арбітражного суду можуть бути оскаржені у касаційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвали місцевого або апеляційного господарського суду можуть бути оскаржені у касаційному порядку у випадках, передбачених цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
313.

Касаційні скарги на ухвали місцевого або регіонального апеляційного арбітражних судів розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення місцевого арбітражного суду, рішення, постанови регіонального апеляційного арбітражного суду.


Касаційні скарги на ухвали місцевого або апеляційного господарських судів розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду касаційних скарг на рішення місцевого господарського суду, постанови апеляційного господарського суду.
314.

Касаційні скарги на ухвали місцевого або регіонального апеляційного арбітражних судів можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, передбачені цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".


Касаційні скарги на ухвали місцевого або апеляційного господарських судів можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу, передбачені цим Кодексом та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
315.

У випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або про залишення без розгляду заяви у провадженні у справі про банкрутство, справа передається на розгляд суду першої інстанції."
46.Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Доповнити проект ст.111-14 такого змісту:
"Стаття 111-14. Касаційне оскарження рішень регіональних апеляційних арбітражних судів
Судові рішення регіональних апеляційних арбітражних судів постановлені по першій інстанції, після їх перегляду в апеляційному порядку Вищим арбітражним судом України, можуть бути переглянуті в касаційному порядку Верховним Судом України на підставах і в порядку, визначеному розділом ХІІ-1 цього Закону."
47.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
__ Доповнити Кодекс розділом ХІІ2 такого змісту:
Розділ ХІІ 2
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Стаття 11114. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України
Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають право оскаржити у касаційному порядку постанову Вищого господарського суду України, прийняту за наслідками перегляду рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, чи постанови апеляційного господарського суду до Верховного Суду України.

Стаття 11115. Підстави для оскарження до Верховного Суду України постанов Вищого господарського суду України Верховний Суд України переглядає у касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України у випадках, коли вони оскаржені:
1) з мотивів застосування Вищим господарським судом України закону чи іншого нормативно-правового акта, що суперечить Конституції України;
2) у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права;
3) у зв'язку з виявленням різного застосування Вищим господарським судом України одного й того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акту у аналогічних справах;
4) на підставі визнання їх міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов'язання України.

Стаття 11116. Порядок подання касаційної скарги на постанову Вищого господарського України
Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України можуть бути подані не пізніше одного місяця з дня її прийняття.
У разі виникнення підстав для оскарження постанови Вищого господарського суду України після закінчення зазначеного строку Верховний Суд України зобов'язаний прийняти касаційну скаргу (подання) до свого провадження.
Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України подається до Верховного Суду України через Вищий господарський суд України.
Вищий господарський суд України надсилає касаційну скаргу (подання) разом зі справою до Верховного Суду України у десятиденний строк з дня надходження скарги (подання).

Стаття 11117 Порядок перегляду у касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України
Провадження з перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України порушується за згодою не менше п'яти суддів Верховного Суду України і розглядається протягом місяця з дня надходження касаційної скарги чи касаційного подання.
Постанова Вищого господарського суду України переглядається утвореною Головою Верховного Суду України колегією суддів у складі не менше дев'яти суддів. До колегії суддів може бути залучено не більше трьох суддів, які дали згоду на перегляд справи.
Постанови Вищого господарського суду України переглядаються у касаційному порядку за правилами розгляду справи у господарському суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи і їх доказуванням.

Стаття 11118. Повноваження Верховного Суду України при перегляді у касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України
Верховний Суд України за результатами розгляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України має право:
1) залишити постанову без змін, а скаргу (подання) без задоволення;
2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції;
3) скасувати постанову і припинити провадження у справі.

Стаття 11119. Підстави для скасування постанов Вищого господарського суду України.
Підставами для скасування постанов Вищого господарського суду України є їх невідповідність Конституції України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, чи інше неправильне застосування норм матеріального права.

Стаття 11120. Постанова Верховного Суду України
За результатами розгляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України колегія суддів Верховного Суду України більшістю голосів ухвалює постанову.
Судді колегії, які не погоджуються з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка додається до постанови.
Постанова Верховного Суду України є остаточною та оскарженню не підлягає.
Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк з дня її ухвалення.

Стаття 11121. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові Верховного Суду України
Вказівки, що містяться у постанові Верховного суду України є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.
Постанова Верховного Суду України за результатами перегляду у касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального права повинно бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи.

ВідхиленоВраховано
У випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство про повернення позовної заяви або заяви про порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду або про залишення без розгляду заяви у провадженні у справі про банкрутство, справа передається на розгляд суду першої інстанції."


48. Доповнити Кодекс розділом ХІІ2 такого змісту:
Розділ ХІІ 2
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Стаття 11114. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України
Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають право оскаржити у касаційному порядку постанову Вищого господарського суду України, прийняту за наслідками перегляду рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, чи постанови апеляційного господарського суду до Верховного Суду України.

Стаття 11115. Підстави для оскарження до Верховного Суду України постанов Вищого господарського суду України Верховний Суд України переглядає у касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України у випадках, коли вони оскаржені:
1) з мотивів застосування Вищим господарським судом України закону чи іншого нормативно-правового акта, що суперечить Конституції України;
2) у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права;
3) у зв'язку з виявленням різного застосування Вищим господарським судом України одного й того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акту у аналогічних справах;
4) на підставі визнання їх міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, такими, що порушують міжнародні зобов'язання України.

Стаття 11116. Порядок подання касаційної скарги на постанову Вищого господарського України
Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України можуть бути подані не пізніше одного місяця з дня її прийняття.
У разі виникнення підстав для оскарження постанови Вищого господарського суду України після закінчення зазначеного строку Верховний Суд України зобов'язаний прийняти касаційну скаргу (подання) до свого провадження.
Касаційна скарга, касаційне подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України подається до Верховного Суду України через Вищий господарський суд України.
Вищий господарський суд України надсилає касаційну скаргу (подання) разом зі справою до Верховного Суду України у десятиденний строк з дня надходження скарги (подання).

Стаття 11117 Порядок перегляду у касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України
Провадження з перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України порушується за згодою не менше п'яти суддів Верховного Суду України і розглядається протягом місяця з дня надходження касаційної скарги чи касаційного подання.
Постанова Вищого господарського суду України переглядається на спільному засіданні відповідних колегій Верховного Суду України.
Постанови Вищого господарського суду України переглядаються у касаційному порядку за правилами розгляду справи у господарському суді першої інстанції за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи і їх доказуванням.

Стаття 11118. Повноваження Верховного Суду України при перегляді у касаційному порядку постанов Вищого господарського суду України
Верховний Суд України за результатами розгляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України має право:
1) залишити постанову без змін, а скаргу (подання) без задоволення;
2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції;
3) скасувати постанову і припинити провадження у справі.

Стаття 11119. Підстави для скасування постанов Вищого господарського суду України.
Підставами для скасування постанов Вищого господарського суду України є їх невідповідність Конституції України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, чи інше неправильне застосування норм матеріального права.

Стаття 11120. Постанова Верховного Суду України
За результатами розгляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора України на постанову Вищого господарського суду України колегія суддів Верховного Суду України більшістю голосів ухвалює постанову.
Судді колегії, які не погоджуються з рішенням, можуть висловити окрему думку, яка додається до постанови.
Постанова Верховного Суду України є остаточною та оскарженню не підлягає.
Постанова надсилається сторонам у справі в п'ятиденний строк з дня її ухвалення.

Стаття 11121. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові Верховного Суду України
Вказівки, що містяться у постанові Верховного суду України є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.
Постанова Верховного Суду України за результатами перегляду у касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального права повинно бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи.

316.
Р О З Д І Л XIII
ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ АРБІТРАЖНОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИСтаття 112. Підстави перегляду рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами

42. Частину першу статті 112 замінить частинами такого змісту:

48.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
Пункт 42 проекту замінити пунктом такого змісту:
"Статтю 112 викласти у такій редакції:
Стаття 112 Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами


Враховано49. Статтю 112 викласти у такій редакції:
"Стаття 112 Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами
317.
Арбітражний суд може переглянути прийняте ним рішення, ухвалу, постанову за нововиявленими обставинами, що мають суттєве значення для справи, які не були і не могли бути відомі заявникові.
"Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняти судом першої інстанції, переглядаються судом, який прийняв ці судові рішення.
Господарський суд може переглянути прийнятий ним судовий акт, який набрав законної сили, за нововивленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові".

49. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
Ст.112 доповнити частиною другою такого змісту:
"Верховний Суд України переглядає рішення Вищого арбітражного суду України у разі, коли після касаційного розгляду справи виявлено неоднозначне застосування всупереч положенням Конституції України, а також коли міжнародна судова установа, юрисдикція якої визнана Україною, визнала рішення таким, що порушує міжнародні зобов'язання України."


Враховано в розділі XII-2

Господарський суд може переглянути прийняте ним судове рішення, яке набрало законної сили, за нововивленими обставинами, що мають істотне значення для справи і не могли бути відомі заявникові".
318.

Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї інстанції, яким змінено судове рішення або ухвалено нове судове рішення.319.

Заява або подання прокурора про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами розглядається арбітражним судом у судовому засідання у місячний строк з дня її надходження.320.

Неявка заявника, прокурора та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду заяви."


50.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):


321.
Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами
43. Статтю 113 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
Пункт 43 проекту замінити пунктом такого змісту:
Статтю 113 викласти у такій редакції:
"Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Враховано
50. Статтю 113 викласти у такій редакції:
"Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

322.
Рішення, ухвалу, постанову може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, поданням прокурора чи його заступника за ініціативою арбітражного суду.
Заява чи подання прокурора чи його заступника подаються до арбітражного суду, який прийняв рішення, не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду рішення, ухвали, постанови.
Заявник зобов'язаний надіслати іншим сторонам копію заяви та додані до неї документи.
До заяви додаються документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншим сторонам, та документ про сплату державного мита.
Якщо заяву, подання прокурора чи його заступника подано після закінчення встановленого строку або без доказів надіслання її копії і доданих до неї документів іншим сторонам, а також про сплату в необхідних випадках державного мита, заява, подання прокурора чи його заступника до розгляду не приймаються і повертаються заявникові.
"Про прийняття заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами арбітражний суд виносить ухвалу, у якою заявник, прокурор та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце розгляду заяви."
Судовий акт господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, подання прокурора чи його заступника не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення.
Заява, подання прокурора чи його заступника подається стороною до господарського суду, який прийняв судове рішення.
Заявник зобов`язаний надіслати іншим сторонам копію заяви та доданих до неї документів.
До заяви додаються документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншим сторонам, та документ про сплату державного мита.
Заява, подання прокурора чи його заступника до розгляду не приймається і повертається заявникові у таких випадках:
1) подання після закінчення встановленого строку без клопотання про його відновлення або відхилення такого клопотання господарським судом;
2) подання без доказів надіслання копії заяви і доданих до неї документів іншим сторонам;
3) відсутності доказів сплати державного мита у порядку і розмірі, встановлених законодавством.
Про повернення заяви виноситься ухвала, яку може бути оскаржено.
51.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
"Доповнити розділ статтею 1131 у такій редакції:
"Стаття 1131. Прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Про прийняття заяви, подання прокурора про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду заяви.
Ухвала надсилається сторонам у справі та прокурору, який брав участь у справі чи вніс подання".

Враховано
Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за нововиявленими обставинами за заявою сторони, подання прокурора не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду судового рішення.
Заява, подання прокурора подається стороною до господарського суду, який прийняв судове рішення.
Заявник зобов`язаний надіслати іншим сторонам копію заяви та доданих до неї документів.
До заяви додаються документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншим сторонам, та документ про сплату державного мита.
Заява, подання прокурора чи його заступника до розгляду не приймається і повертається заявникові у таких випадках:
4) подання після закінчення встановленого строку без клопотання про його відновлення або відхилення такого клопотання господарським судом;
5) подання без доказів надіслання копії заяви і доданих до неї документів іншим сторонам;
6) відсутності доказів сплати державного мита у порядку і розмірі, встановлених законодавством.
Про повернення заяви виноситься ухвала, яку може бути оскаржено.
51. Доповнити розділ статтею 1131 у такій редакції:
"Стаття 1131. Прийняття заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Про прийняття заяви, подання прокурора про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду заяви.
Ухвала надсилається сторонам у справі та прокурору, який брав участь у справі чи вніс подання".

Стаття 114. Перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами
Перегляд рішення, ухвали, постанови арбітражного суду за нововиявленими обставинами здійснюється арбітражним судом, який прийняв рішення, ухвалу, постанову.
За результатами перегляду рішення, ухвали, постанови приймається:
1) рішення - при зміні або скасуванні рішення, ухвали;
2) постанова - при зміні або скасуванні постанови;
3) ухвала - при залишенні рішення, ухвали, постанови без зміни.
Рішення, ухвала, постанова надсилаються сторонам у п'ятиденний строк з дня їх прийняття.
У разі надходження заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами арбітражний суд має право зупинити виконання рішення, ухвали, постанови до закінчення їх перегляду.
Законність рішення, ухвали, постанови, прийнятих за результатами перегляду за нововиявленими обставинами, може бути перевірено в порядку нагляду на загальних підставах.

52.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
Статтю 114 викласти у такій редакції:
"Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв ці судові рішення.
Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї інстанції, яким змінено судове рішення або прийнято новий судове рішення.
Заява, подання прокурора про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами розглядається господарським судом у судовому засіданні у місячний строк з дня її надходження.
Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду заяви.
За результатами перегляду судового рішення приймаються:
1) рішення - у разі зміни або скасування рішення;
2) постанова - у разі зміни або скасування постанови;
3) ухвала - у разі зміни чи скасування ухвали або залишення рішення, ухвали, постанови без змін.
Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, надсилаються сторонам, прокурору у п`ятиденний строк з дня їх прийняття.
Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті на загальних підставах.
У разі скасування судового рішення за результатами його перегляду за нововиявленими обставинами справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими цим Кодексом."

Враховано


52.Статтю 114 викласти у такій редакції:
"Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами
Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв ці судові рішення.
Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї інстанції, яким змінено судове рішення або прийнято новий судове рішення.
Заява, подання прокурора про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами розглядається господарським судом у судовому засіданні у місячний строк з дня її надходження.
Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не є перешкодою для розгляду заяви.
За результатами перегляду судового рішення приймаються:
4) рішення - у разі зміни або скасування рішення;
5) постанова - у разі зміни або скасування постанови;
6) ухвала - у разі зміни чи скасування ухвали або залишення рішення, ухвали, постанови без змін.
Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, надсилаються сторонам, прокурору у п`ятиденний строк з дня їх прийняття.
Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть бути переглянуті на загальних підставах.
У разі скасування судового рішення за результатами його перегляду за нововиявленими обставинами справа розглядається господарським судом за правилами, встановленими цим Кодексом."
324.
Р О З Д І Л XIV
ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ
Стаття 115. Набрання законної сили рішенням, ухвалою, постановою та їх обов'язковість
44. Статтю 115 викласти у такій редакції:
"Стаття 115. Обов'язковість виконання рішення, ухвали, постанови арбітражного суду


53. Статтю 115 викласти у такій редакції:
"Стаття 115. Обов`язковість виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду

325.
Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду набирають законної сили негайно після їх прийняття і підлягають обов'язковому виконанню підприємствами, організаціями, посадовими особами.
Рішення, ухвали, постанови арбітражного суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і виконується в порядку, встановленому цим Кодексом та Законом України "Про виконавче провадження".


Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України і виконується у порядку, встановленому цим Кодексом та Законом України "Про виконавче провадження".

326.
Стаття 115-1. Порядок виконання рішень, ухвал, постанов
Рішення, ухвали, постанови арбітражного суду виконуються в порядку, встановленому цим Кодексом та Законом України "Про виконавче провадження"

45. Статтю 115-1 виключити.54. Статтю 1151 виключити.
327.
Стаття 116. Наказ арбітражного суду і пред'явлення його для виконання
Виконання рішення арбітражного суду провадиться на підставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Наказ надсилається одночасно з рішенням.
Накази про стягнення грошових сум видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендованим чи цінним листом, а про стягнення сум у доход бюджету - місцевим органам податкової служби і виконуються у встановленому порядку через установи банку. Решта наказів виконується державними виконавцями.
У разі повного або часткового задоволення первісного і зустрічного позовів накази про стягнення грошових сум видаються окремо по кожному позову.46. Друге речення частини першої статті 116 доповнити словами "яке набрало законної сили".
53.Н.д.Задорожній О.В. (в.о.217):
Пункт 46 проекту викласти в такій редакції:
"У статті 116:

друге речення частини першої викласти у такій редакції: "Наказ видається стягувачеві або надсилається йому після набрання судовим актом законної сили";

доповнити статтю частиною четвертою у такій редакції:
"Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів, або проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом"."

Враховано
55. У статті 116.

Друге речення частини першої викласти у такій редакції: "Наказ видається стягувачеві або надсилається йому після набрання судовим рішення законної сили".

Доповнити статтю частиною четвертою у такій редакції:
"Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів, або проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом".

Стаття 117. Зміст наказу
У наказі арбітражного суду має бути зазначено:
1) найменування арбітражного суду, номер справи, дата прийняття рішення, дата видачі наказу та строк його дії;
2) резолютивна частина рішення;
3) найменування стягувача і боржника, їх адреси, номери рахунків у банках.
Якщо рішенням арбітражного суду встановлюється відстрочка або розстрочка виконання, в наказі зазначається, з якого часу починається перебіг строку його дії.

54.Н.д.Шишкін В. І.(в/о.№ 133):
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
У пункті 3 статті 117 після слів "їх адреси" доповнити слова "найменування і";


Враховано

56. У пункті 3 статті 117 після слів "їх адреси" доповнити слова "найменування і";328.
( Статтю 118 виключено на підставі Закону N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000 )
( Статтю 119 виключено на підставі Закону N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000 ).
47. Доповнити Кодекс статтями 118 та 119 такого змісту:


57. Доповнити Кодекс статтями 118 та 119 такого змісту:

329.

"Стаття 118. Строк для пред'явлення наказу до виконання


"Стаття 118. Строк для пред`явлення наказу до виконання

330.

Виданий стягувачеві наказ може бути пред'явлено до виконання не пізніше трьох місяців з дня прийняття рішення, ухвали, постанови або закінчення строку, встановленого у разі відстрочки виконання судового акта або після винесення ухвали про поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання. У цей строк не зараховується час, на який виконання судового акта було зупинено.


Виданий стягувачеві наказ може бути пред`явлено до виконання не пізніше трьох місяців з дня прийняття рішення, ухвали, постанови або закінчення строку, встановленого у разі відстрочки виконання судового рішення або після винесення ухвали про поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання. У цей строк не зараховується час, на який виконання судового рішення було зупинено.
331.

Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання


Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред`явлення наказу до виконання
332.

У разі пропуску строку для пред'явлення наказу до виконання з причин, визнаних арбітражним судом поважними, пропущений строк може бути відновленим.


У разі пропуску строку для пред'явлення наказу до виконання з причин, визнаних господарським судом поважними, пропущений строк може бути відновлено.
333.

Заява про відновлення пропущеного строку подається в арбітражний суд, який прийняв судове рішення. Заява розглядається у засіданні арбітражного суду, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач і боржник. Неявка боржника і стягувача у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.


Заява про відновлення пропущеного строку подається до господарського суду, який прийняв судове рішення. Заява розглядається у засіданні господарського суду, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач і боржник. Неявка боржника і стягувача у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.
334.

За результатами розгляду заяви виноситься ухвала, яка надсилається стягувачу і боржнику.


За результатами розгляду заяви виноситься ухвала, яка надсилається стягувачеві і боржнику.
335.

Ухвала може бути оскаржена у встановленому порядку."


Ухвалу може бути оскаржено у встановленому порядку."


336.
Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови
48. У статті 121:


58. У статті 121:


337.
При наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця, за поданням прокурора чи його заступника або за своєю ініціативою арбітражний суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін, прокурора чи його заступника і у виняткових випадках, залежно від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та порядок їх виконання.
При відстрочці або розстрочці виконання рішення, ухвали, постанови арбітражний суд на загальних підставах може вжити заходів до забезпечення позову.
Про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали, постанови, зміну способу та порядку їх виконання виноситься ухвала, яка може бути перевірена в порядку нагляду. В необхідних випадках ухвала надсилається установі банку за місцезнаходженням боржника або державному виконавцю.
у частині третій слова "перевірена в порядку нагляду" замінити словами "оскаржена у встановленому порядку";


у частині третій слова "перевірена в порядку нагляду" замінити словами "оскаржена у встановленому порядку";

338.

доповнити статтю частиною такого змісту:
"Мирова угода, укладена сторонами у процесі виконання судового рішення, подається на затвердження арбітражного суду, який ухвалив відповідне судове рішення. Про затвердження мирової угоди арбітражний суд виносить ухвалу."


доповнити статтю частиною такого змісту:
"Мирова угода, укладена сторонами у процесі виконання судового рішення, подається на затвердження господарського суду, який прийняв відповідне судове рішення. Про затвердження мирової угоди господарський суд виносить ухвалу."
339.

49. Доповнити Кодекс статтею 121-1 та 122-2 змісту:


59. Доповнити Кодекс статтями 1211 та 121 2 такого змісту:

340.

"Стаття 121-1. Зупинення виконання судового рішення
55. Н.д.Сіренко В.Ф. (Реєстр.картка №233)
ст.121-1 виключити.
Відхилено
"Стаття 121 1. Зупинення виконання судового рішення.

341.

Апеляційна інстанція та касаційна інстанція за заявою сторони або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого або судового рішення арбітражного суду до закінчення його перегляду в порядку апеляції або касації.


Касаційна інстанція за заявою сторони чи прокурора або за своєю ініціативою може зупинити виконання оскарженого судового рішення господарського суду до закінчення його перегляду в порядку касації.

342.

Про зупинення виконання судового рішення виноситься ухвала.


Про зупинення виконання судового рішення виноситься ухвала.

343.

Після закінчення перегляду оскарженого судового рішення арбітражний суд може поновити виконання судового рішення, про що виноситься ухвала.


Після закінчення перегляду оскарженого судового рішення господарський суд може поновити виконання судового рішення, про що виноситься ухвала.

Стаття 122. Поворот виконання рішення, постанови
Якщо виконані рішення або постанова змінені чи скасовані і прийнято нове рішення про повну або часткову відмову в позові, або провадження у справі припинено, або позов залишено без розгляду, боржникові повертається все те, що з нього стягнуто на користь стягувача за зміненими чи скасованими у відповідній частині рішенням, постановою.
Видача наказу про повернення стягнутих грошових сум, майна або його вартості провадиться арбітражним судом за заявою боржника, до якої додається довідка, підписана керівником чи заступником керівника і головним (старшим) бухгалтером, про те, що суму, стягнуту за раніше прийнятим рішенням, списано установою банку або майно вилучено державним виконавцем.
Якщо не виконані рішення або постанова змінені чи скасовані і прийнято нове рішення про повну або часткову відмову в позові, або провадження у справі припинено, або заяву залишено без розгляду, арбітражний суд виносить ухвалу про повне або часткове припинення стягнення за зміненими чи скасованими у відповідній частині рішенням, постановою.
344.

Стаття 122-2. Оскарження дій органів Державної виконавчої служби


Стаття 121 2 . Оскарження дій органів Державної виконавчої служби
345.

Скарги на дії органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов арбітражних судів можуть бути подані стягувачем або боржником протягом десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії або з дня, коли зазначеним особам, не повідомленим про час і місце виконання дії, стало про неї відомо.


Скарги на дії органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів можуть бути подані стягувачем, боржником або прокурором протягом десяти днів з дня вчинення оскаржуваної дії або з дня, коли зазначеним особам, не повідомленим про час і місце виконання дії, стало про неї відомо.
346.

Скарги на процесуальні дії органів Державної виконавчої служби розглядаються в засіданні арбітражного суду, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач, боржник та орган виконання судових рішень. Неявка боржника, стягувача чи представника органу Державної виконавчої служби в судове засідання не є перешкодою для розгляду скарги.


Скарги на процесуальні дії органів Державної виконавчої служби розглядаються в засіданні господарського суду, про час і місце якого повідомляються ухвалою стягувач, боржник чи прокурор та орган виконання судових рішень. Неявка боржника, стягувача, прокурора чи представника органу Державної виконавчої служби в судове засідання не є перешкодою для розгляду скарги.
347.

За результатами розгляду скарги виноситься ухвала, яка надсилається стягувачеві, боржникові та органові виконання судових рішень. Ухвала може бути оскаржена у встановленому порядку."


56.Н.д.Задорожній О.В. (в.о.217):
Доповнити проект новим пунктом такого змісту:
Доповнити Кодекс розділом ХУ у такій редакції:
"РОЗДІЛ ХУ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 123. Процесуальні права іноземних підприємств і організацій
Іноземні підприємства і організації мають право звертатись до господарських судів згідно з встановленою підвідомчістю і підсудністю господарських спорів за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
Іноземні підприємства і організації мають процесуальні права і обов`язки нарівні з підприємствами і організаціями України.
Законодавством України можуть бути встановлені відповідні обмеження щодо підприємств і організацій тих держав, законодавством яких обмежуються процесуальні права підприємств або організацій України.

Стаття 124. Компетенція господарських судів у справах за участю іноземних підприємств і організацій
Господарські суди розглядають справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо місцезнаходженням відповідача на території України.
Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних підприємств і організацій визначається за правилами, встановленими статтями 12-17 цього Кодексу.
Господарські суди мають право також розглядати справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо:
1) місцезнаходженням філії, представництва, іншого відособленого відособленого підрозділу іноземного підприємства чи організації є територія України;
2) іноземне підприємство чи організація має на території України майно, щодо якого виник спір.

Стаття 125. Судовий імунітет.
Пред'явлення в господарському суді позову до іноземної держави, залучення її до участі у справі як третьої особи, накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать іноземній державі і знаходяться на території України, а також застосування щодо неї інших заходів забезпечення позову, звернення стягнення на майно іноземної держави в порядку примусового виконання судового акта господарського суду допускається лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено законом України або міжнародними договорами України.
Судовий імунітет міжнародних організацій визначається законодавством України і міжнародними договорами України.

57.Н.д.Коліушко І.Б.. (Р/к №402):

Враховано
За результатами розгляду скарги виноситься ухвала, яка надсилається стягувачеві, боржникові та органові виконання судових рішень. Ухвалу може бути оскаржено у встановленому порядку."

60. Доповнити Кодекс розділом ХV у такій редакції:
"РОЗДІЛ ХV. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 123. Процесуальні права іноземних підприємств і організацій
Іноземні підприємства і організації мають право звертатись до господарських судів згідно з встановленою підвідомчістю і підсудністю господарських спорів за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
Іноземні підприємства і організації мають процесуальні права і обов`язки нарівні з підприємствами і організаціями України.
Законодавством України можуть бути встановлені відповідні обмеження щодо підприємств і організацій тих держав, законодавством яких обмежуються процесуальні права підприємств або організацій України.

Стаття 124. Компетенція господарських судів у справах за участю іноземних підприємств і організацій
Господарські суди розглядають справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо місцезнаходженням відповідача на території України.
Підвідомчість і підсудність справ за участю іноземних підприємств і організацій визначається за правилами, встановленими статтями 12-17 цього Кодексу.
Господарські суди мають право також розглядати справи за участю іноземних підприємств і організацій, якщо:
1) місцезнаходженням філії, представництва, іншого відособленого відособленого підрозділу іноземного підприємства чи організації є територія України;
2) іноземне підприємство чи організація має на території України майно, щодо якого виник спір.

Стаття 125. Судовий імунітет
Пред'явлення в господарському суді позову до іноземної держави, залучення її до участі у справі як третьої особи, накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать іноземній державі і знаходяться на території України, а також застосування щодо неї інших заходів забезпечення позову, звернення стягнення на майно іноземної держави в порядку примусового виконання судового рішення господарського суду допускається лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено законом України або міжнародними договорами України.
Судовий імунітет міжнародних організацій визначається законодавством України і міжнародними договорами України.


348.Прикінцеві положення
Прикінцеві положення викласти у такій редакції: "Прикінцеві та перехідні положення
Прикінцеві та перехідні положення

349.

1. Цей Закон набирає чинності з 29 червня 2001 року.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком статті 81-1, яка набирає чинності з 28 червня 2002 року.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком статті 81-1, яка набирає чинності з 28 червня 2002 року.
350.

2. Справи, віднесені до підсудності місцевих арбітражних судів, провадження у яких порушено до 29 червня 2001 року, розглядаються арбітражними судами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з урахуванням порядку, визначеного цим Законом.
2. Справи, віднесені до підсудності місцевих господарських судів, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, розглядаються місцевими господарськими судами, у першій інстанції відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України.

2. Справи, віднесені до підсудності місцевих господарських судів, провадження у яких порушено до набрання чинності цим Законом, розглядаються місцевими господарськими судами, у першій інстанції відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України.
351.

3. Справи, віднесені цим Законом до підсудності регіональних апеляційних арбітражних судів, провадження у яких порушено Вищим арбітражним судом України до 29 червня 2001 року, розглядаються Вищим арбітражним судом України з урахуванням порядку, визначеному цим Законом.
3. Справи, віднесені цим Законом до підсудності місцевих господарських судів, провадження у яких порушено Вищим арбітражним судом України до набрання чинності цим Законом, передаються на розгляд відповідному місцевому господарському суду з урахуванням положень Господарського процесуального кодексу України для розгляду справ у першій інстанції.

3. Справи, віднесені цим Законом до підсудності місцевих господарських судів, провадження у яких порушено Вищим арбітражним судом України до набрання чинності цим Законом, передаються на розгляд відповідному місцевому господарському суду з урахуванням положень Господарського процесуального кодексу України для розгляду справ у першій інстанції.
352.

4. Заяви та протести про перевірку законності і обгрунтованості рішень, ухвал, постанов в порядку нагляду, які надійшли до наглядових інстанцій до 29 червня 2001 року, розглядаються відповідними наглядовими інстанціями у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
4. Рішення у справі, яке не оскаржене голові арбітражного суду, може бути оскаржено до господарського суду апеляційної чи касаційної інстанції у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.

4. Рішення у справі, яке не оскаржене голові арбітражного суду, може бути оскаржено до господарського суду апеляційної чи касаційної інстанції у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.
353.

5. Судові акти, ухвалені у порядку нагляду головами арбітражних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з дня набрання цим Законом чинності можуть бути оскаржені лише у касаційному порядку.
5. Постанова голови арбітражного суду, яка не оскаржена у порядку нагляду, може бути оскаржена до господарського суду апеляційної інстанції у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України для оскарження рішень господарського суду, прийнятих у першій інстанції.

5. Постанова голови арбітражного суду, яка не оскаржена у порядку нагляду, може бути оскаржена до господарського суду апеляційної інстанції у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України для оскарження рішень господарського суду, прийнятих у першій інстанції.
354.

6. Судові акти, ухвалені Вищим арбітражним судом у першій інстанції, а судовою колегією Вищого арбітражного суду України та його президією - у порядку нагляду і не оскаржені до 29 червня 2001 року, є остаточними і оскарженню не підлягають.
. Постанова голови арбітражного суду, яка оскаржена і законність якої на момент набрання чинності цим Законом перевіряється Вищим арбітражним судом України, підлягає перегляду Вищим господарським судом України у касаційному порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.
7. Протести Голови Вищого арбітражного суду України чи Генерального прокурора України, внесені до набрання чинності цим Законом на постанови судової колегії чи президії Вищого арбітражного суду України, розглядаються Вищим господарським судом України у касаційному порядку відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України.
8. Постанови судової колегії Вищого арбітражного суду України, постанови президії Вищого арбітражного суду України, які до набрання чинності цим Законом не були опротестовані, постанови Пленуму Вищого арбітражного суду України є остаточними і можуть бути оскаржені до Верховного Суду України на підставах і у порядку, встановлених Господарським процесуальним кодексом.


6. Постанова голови арбітражного суду, яка оскаржена і законність якої на момент набрання чинності цим Законом перевіряється Вищим арбітражним судом України, підлягає перегляду Вищим господарським судом України у касаційному порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.
7. Протести Голови Вищого арбітражного суду України чи Генерального прокурора України, внесені до набрання чинності цим Законом на постанови судової колегії чи президії Вищого арбітражного суду України, розглядаються Вищим господарським судом України у касаційному порядку відповідно до положень Господарського процесуального кодексу України.
8. Постанови судової колегії Вищого арбітражного суду України, постанови президії Вищого арбітражного суду України, які до набрання чинності цим Законом не були опротестовані, постанови Пленуму Вищого арбітражного суду України є остаточними і можуть бути оскаржені до Верховного Суду України на підставах і у порядку, встановлених Господарським процесуальним кодексом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні