Назва: Таблиця додаткових пропозицій до проекту Закону України "Про управління об‘єктами державної власності"
Автор: Комітет з питань економічної реформи, управління народним господарством, власності та інвестицій
Головний комітет: Комітет з питань економічної реформи, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
8.
Стаття 2. Законодавство України про управління об'єктами державної власності
1. Законодавство України про управління об'єктами державної власності складається з цього Закону, інших законів України, якими можуть бути встановлені особливості управління окремими об'єктами або видами державного майна, актів Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади, виданих на виконання законів.
2. Дія цього Закону не поширюється:
-1- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 2 доповнити новою частиною такого змісту:
"Управління об'єктами права державної власності, щодо яких ведеться судова процедура банкрутства, здійснюється відповідно до законодавства про банкрутство, з урахуванням обмежень щодо об'єктів права державної власності, на які не може бути звернено стягнення".
Враховано

Управління об'єктами права державної власності, щодо яких ведеться судова процедура банкрутства, здійснюється відповідно до законодавства про банкрутство, з урахуванням обмежень щодо об'єктів права державної власності, на які не може бути звернено стягнення.

на управління господарською діяльністю державних підприємств, організацій, установ (далі - підприємств);
на управління діяльністю підприємств, які фінансуються з Державного бюджету України;
на управління землею, яка перебуває у державній власності;
на управління державним житловим фондом.21.
Стаття 4. Суб'єкти управління об'єктами права державної власності22.
Суб'єктами управління об'єктами права державної власності є:28.
2) уповноважені особи - юридичні та фізичні особи, які здійснюють функції з управління акціями (частками, паями) господарських товариств, що є у державній власності.
-2- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В п.2 статті 4 виключити слова "та фізичні".
Відхилено


29.
Стаття 5. Реалізація функцій управління державним майном31.
2. Управління корпоративними правами держави здійснюють уповноважені особи, які призначаються центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами, який здійснює управління акціями (частками, паями) господарських товариств, що є у державній власності.
-3- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Доповнити п.2 статті 5 новим абзацом такого змісту:
"Повноваження щодо управління державними корпоративними правами в обсягах, що забезпечують прийняття або блокування рішень загальних зборів господарського товариства, можуть передаватись лише холдинговим компаніям або уповноваженим на це органам місцевого самоврядування".
Відхилено


38.
Стаття 6. Повноваження суб'єктів управління щодо управління об'єктами державної власності62.
3. Фонд державного майна України щодо управління об'єктами державної власності у процесі приватизаціїі:
-4- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
П.3 статті 6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Здійснює право розпорядження державним майном у процесі приватизації, включаючи повноваження з управління державними корпоративними правами протягом терміну продажу акцій, визначеного планом розміщення акцій".
Відхилено


63.
з моменту прийняття рішення про приватизацію майна державного підприємства здійснює передані йому в установленому порядку органом, уповноваженим управляти майном цього підприємства, функції з управління майном підприємства та акціями акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

-5- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Після абз.2 частини 3 доповнити частину новими абзацами такого змісту:
"з моменту прийняття рішення про приватизацію до закінчення терміну продажу акцій, встановленого планом розміщення акцій, здійснює функції з управління об'єктами права державної власності;
після вичерпання терміну продажу акцій у порядку, визначеному законодавством, передає функції з управління державними корпоративними правами до Національного агентства України з управління державними корпоративними правами".
Відхилено


64.
виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів, нерухомого майна, що є державною власністю;65.
погоджує передачу об'єктів державної власності до сфери управління центральних та місцевих органів виконавчої влади, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність;66.
виступає з боку держави засновником спільних підприємств, до статутних фондів яких, передаються об'єкти державної власності;67.
бере участь у розробленні міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання;68.
здійснює захист майнових прав держави в тому числі і за кордоном;69.
здійснює інші, визначені законодавством України, повноваження.77.
Стаття 8. Визначення суб'єктів управління - уповноважених осіб за конкурсом79.
2. Ініціатива щодо проведення конкурсу може виходити від Кабінету Міністрів України, а також від органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності, визнаних такими відповідно до статті 4 цього Закону.
-6- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ч.2 статті 8 викласти в такій редакції:
"Ініціатива щодо проведення конкурсу може виходити від Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з управління державними корпоративними правами, а також юридичних осіб, які можуть претендувати на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами".
Враховано частково

Ініціатива щодо проведення конкурсу може виходити від Кабінету Міністрів України, Національного агентства України з управління державними корпоративними правами, а також юридичних та фізичних осіб, які можуть претендувати на здійснення функцій з управління державними корпоративними правами.
80.
Центральний орган виконавчої влади з управління корпоративними правами держави готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України узгоджену пропозицію щодо проведення конкурсу.81.
Рішення про проведення конкурсу приймається Кабінетом Міністрів України.82.
Стаття 9. Порядок та умови проведення конкурсу99.
4. До умов конкурсу включаються:
-7- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
П.4 статті 9 викласти в такій редакції:
"Умови конкурсу визначаються Національним агентством України з управління державними корпоративними правами і не можуть містити зобов'язань уповноваженої особи, виконання яких неможливе без її втручання в оперативну господарсько-фінансову діяльність емітента або пов'язане з необхідністю її фінансування".
Відхилено


100.
зобов'язання уповноваженої особи щодо здійснення заходів для забезпечення прибуткової роботи господарського товариства, акції (частка, пай) якого передаються в управління;101.
розмір винагороди уповноваженій особі.102.
До умов конкурсу також можуть включатись зобов'язання особи щодо:103.
здійснення програм технічного переозброєння виробництва господарського товариства;104.
забезпечення виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;105.
сприяння створенню безпечних або нешкідливих умов праці;106.
умов утримання об'єктів соціально-культурного призначення;107.
здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних наслідків експлуатації об'єкта.108.
Умови конкурсу затверджує центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами.117.
6. Для участі в конкурсі претенденти, які можуть бути уповноваженими особами, подають до конкурсної комісії:118.
документ, що посвічує представника юридичної особи та його повноваження;119.
документ, що посвічує особу (для фізичних осіб);120.
квитанцію про сплату реєстраційного внеску;121.
документ про внесення грошових коштів у розмірі 10 відсотків номінальної вартості об'єкта управління;122.
копію сертифікату, виданого відповідно до пункту 2 статті 5 цього Закону;123.
копії установчих документів, посвідчені нотаріально (для юридичної особи) або посадовою особою відповідного органу виконавчої влади, яка здійснює прийняття документів на конкурс, а для претендентів на управління корпоративними правами держави - із зазначенням в установчих документах виду діяльності, пов'язаного з управлінням корпоративними правами (для юридичних осіб);124.
копію свідоцтва про підприємницьку діяльність (для фізичних осіб).
-8- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ч.8 пункту 6 статті 9 виключити.
Відхилено


125.
пропозиції щодо управління об'єктом державної власності, які повинні включати назву (вид, розмір пакету акцій (часток, паїв) і місцезнаходження об'єкта управління, зобов'язання щодо виконання умов конкурсу, додаткові зобов'язання претендента щодо експлуатації об'єкта.146.
Стаття 10. Державне акціонерне товариство152.
Повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює як єдиний акціонер відповідний орган, уповноважений управляти об'єктами державної власності.
-9- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абз.7 статті 10 викласти в такій редакції:
"Повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює орган державного управління, уповноважений управляти об'єктами права державної власності".
Враховано редакційно

Повноваження загальних зборів державного акціонерного товариства здійснює Національне агентство України з управління державними корпоративними правами або інший орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України.
160.
Стаття 12. Порядок здійснення уповноваженою особою функцій управління163.
2. Відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та цього Закону уповноваженій особі надаються такі функції управління акціями (частками, паями), що належать державі у майні господарських товариств:
-10- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
П.2 статті 12 викласти в такій редакції:
"Відповідно до цього Закону та договору доручення уповноваженій особі надаються повноваження з управління державними корпоративними правами, в обсягах, передбачених Законом України "Про господарські товариства" та установчими документами товариства для акціонерів (учасників) товариства (крім права відчуження корпоративних прав)".
Враховано частково

Відповідно до цього Закону та договору доручення уповноваженій особі надаються такі повноваження з управління державними корпоративними правами, які реалізуються з урахуванням вимог Закону України "Про господарські товариства".
164.
володіння та користування акціями (частками, паями) господарських товариств, які перебувають у державній власності;165.
контроль за дотриманням законодавства та статуту господарського товариства;166.
участь у вирішенні питань реорганізації та ліквідації господарського товариства, створення господарським товариством дочірніх підприємств, філій та представництв;167.
контроль за укладанням установчих документів про створення інших господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;168.
контроль за ефективністю використання і збереженням майна господарського товариства та державного майна, яке використовується або зберігається товариством;169.
контроль за діями правління господарського товариства щодо управління товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання номенклатури товарів та послуг;170.
вирішення питань емісійної діяльності господарського товариства;171.
контроль за укладанням господарським товариством договорів застави та оренди майна товариства;172.
контроль за дотриманням законодавства під час проведення загальних зборів господарського товариства;173.
контроль за розпорядженням нерухомим майном товариства.193.
Стаття 15. Використання дивідендів
1. Частина прибутку (дивіденди), яка нарахована на акції (частку, пай) господарського товариства, які перебувають у державній власності, є державною власністю і перераховуються до Державного бюджету України у розмірі і порядку, визначеному установчими документами господарського товариства.
-11- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Частина прибутку (дивіденди), яка нарахована на державні корпоративні права, перераховується до Державного бюджету України в розмірі і порядку, визначеному законодавством та статутом товариства".
Відхилено195.
2. Частина прибутку (дивідендів), нарахованого на акції (частку, пай) господарського товариства, які перебувають у державній власності, перераховуються як винагорода уповноваженим особам у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.196.
Стаття 16. Страхування ризиків
-12- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 16 виключити.
Відхилено


197.
Уповноважені особи зобов'язані застрахувати ризики, пов'язані із здійсненням ними функцій управління корпоративними правами держави.200.
Стаття 17. Оформлення угод205.
3. На вимогу однієї із сторін договір доручення може бути розірвано або визнано недійсним за рішенням суду, арбітражного суду в разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених цим договором, у визначені строки.
-13- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
П.3 статті 17 викласти в такій редакції:
"На вимогу однієї із сторін договір доручення може бути розірвано у разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених цим договором, а також з інших підстав припинення договорів, відповідно до Цивільного кодексу України".
Враховано

На вимогу однієї із сторін договір доручення може бути розірвано у разі невиконання іншою стороною зобов'язань, передбачених цим договором, а також з інших підстав припинення договорів, відповідно до Цивільного кодексу України.
209.
Стаття 19. Відповідальність за невиконання законодавства про управління об'єктами державної власності210.
1. За невиконання законодавства України з питань управління державним майном до винних осіб застосовується адміністративна, дисциплінарна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність відповідно до законодавства України.
-14- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
П.1 статті 19 викласти в такій редакції:
"Відповідальність за неефективне управління державними підприємствами, установами, організаціями покладається на керівника органу виконавчої влади, до сфери управління якого віднесені зазначені об'єкти, в межах повноважень такого керівника".
Враховано

Відповідальність за неефективне управління державними підприємствами, установами, організаціями покладається на керівника органу виконавчої влади, до сфери управління якого віднесені зазначені об'єкти, в межах повноважень такого керівника.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні