Назва: Про внесення змiн до Закону України ''Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть''
Автор: Р.М.Зварич, В.О.Петренко
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змiн до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"


Проект
Закон України
Про внесення змiн до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності
I. Внести до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" ("Вiдомостi Верховної Ради УРСР", 1991 р., N 29, Ст.377, ВВР 1993, N 12, ст.109) такi змiни:


I. Внести до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст.109; 1999 р., N 7, ст.49) такi змiни:

Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати будь-які її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак.
Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці згідно з Законом України "Про підприємництво" ( 698-12 ). Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.
1. Статтю 5 пiсля частини десятої доповнити новою частиною такого змiсту:


1. Статтю 5 пiсля частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змiсту:

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності здійснюють вищезазначене право після державної реєстрації їх як учасників зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрацію здійснює Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України на підставі подання до нього заяви подавця у довільній формі, нотаріально завірених копій статутних документів або нотаріально завірених документів фізичної особи про її реєстрацію як підприємця. Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України не може відмовити подавцю в реєстрації, якщо подавець відповідає вимогам, зазначеним в цій статті.
Реєстрація має бути здійснена протягом 25 робочих днів з моменту подання зазначених документів.
При реєстрації та/або після неї забороняється будь-яке обмеження права здійснення зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі у формі встановлення процедур, які вимагають від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності доказу чи підтвердження будь-яким чином існування у нього права на таку діяльність або ускладнюють порядок реалізації цього права.

За державну реєстрацію суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності стягується плата у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України і який не повинен перевищувати розміру фактичних витрат держави, пов'язаних з цією реєстрацією.
Зареєстровані суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності зобов'язані повідомляти Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України про всі зміни у документах, які подавалися ними на реєстрацію, протягом 14 днів з моменту, коли відбулись такі зміни.
Забороняється вимагати від зареєстрованого суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності проходження повторної реєстрації (перереєстрації).
У разі відмови Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України зареєструвати суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності або неприйняття рішення з цього питання у встановлений цією статтею строк суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності може оскаржити таку відмову у реєстрації в судових органах України.
Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів у випадках, не передбачених цим Законом, в тому числі і шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її здійснення умови гірші від встановлених в цьому Законі, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як таке забороняється.


"Зупинення здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi її суб'єктiв провадиться лише на пiдставах, в порядку та у спосiб, що передбаченi цим Законом".


"Зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi її суб'єктами провадиться лише на пiдставах, в порядку та у спосiб, що передбаченi цим Законом".


У зв'язку з цим частини одинадцяту-двадцять третю статтi 5 цього Закону вважати вiдповiдно частинами дванадцятою-двадцять четвертою цiєї статтi.


У зв'язку з цим частини одинадцяту-двадцять третю статті 5 цього Закону вважати вiдповiдно частинами дванадцятою - двадцять четвертою цієї статті.

До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути застосовано санкцію у вигляді тимчасового зупинення права здійснення такої діяльності у випадках порушення чинних законів України, що стосуються цієї діяльності, згідно із статтею 37 цього Закону.
Ніякі положення цієї статті не можуть тлумачитись як заборона фізичним, юридичним особам та іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснювати між собою будь-які відносини, які не підпадають під визначення зовнішньоекономічної діяльності.
Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який одержав від цієї діяльності у власність кошти, майно, майнові і немайнові права та інші результати, має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними за своїм розсудом.
Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у власника у будь-якій оплатній або неоплатній формі без його згоди забороняється, за винятком випадків, передбачених законами України.

Здійснення видів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених у статті 4, за межами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.
Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва на території інших держав згідно з законами цих держав.
Всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на участь в міжнародних неурядових економічних організаціях.
Іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Реєстрацію зазначених представництв здійснює Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності документів на реєстрацію. Для реєстрації представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності на території України необхідно подати:
- заяву з проханням про реєстрацію представництва, яка складається у довільній формі;

- виписку з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний суб'єкт господарської діяльності має офіційно зареєстровану контору;
- довідку від банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок подавця;
- довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену згідно з законом країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного суб'єкта господарської діяльності.
Документи, зазначені вище, мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі і легалізовані належним чином в консульських установах, які представляють Україну, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше. За реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності з них стягується плата у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України і який не повинен перевищувати фактичних витрат держави, пов'язаних з цією реєстрацією.

У разі відмови Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України зареєструвати представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності або неприйняття рішення з цього питання у встановлений шістдесятиденний строк, іноземний суб'єкт господарської діяльності може оскаржити таку відмову в судових органах України.
Забороняється вимагати від іноземного суб'єкта господарської діяльності повторної реєстрації (перереєстрації) раніше зареєстрованого представництва на території України.
У разі зміни назви, юридичного статусу, юридичної адреси чи оголошення іноземного суб'єкта господарської діяльності неплатоспроможним або банкрутом його представництво на території України зобов'язане повідомити про це Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України у семиденний строк.

Господарська, в тому числі зовнішньоекономічна діяльність іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України, регулюється законами України щодо порядку здійснення іноземними особами господарської діяльності на території України. У разі, якщо зазначена діяльність пов'язана з іноземними інвестиціями, вона регулюється відповідними законами України.


2. У статтi 37:


2. У статтi 37:


абзац четвертий частини першої викласти у такiй редакцiї:


абзац четвертий частини першої викласти у такiй редакцiї:

Стаття 37. Спеціальні санкції за порушення цього або пов'язаних з ним законів України
За порушення цього або пов'язаних з ним законів України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції:
- накладення штрафів у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків згідно з цим або пов'язаних з ним законів України. Розмір таких штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України;
- застосування до конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліцензування у випадках порушення такими суб'єктами положень цього Закону стосовно зазначених в ньому положень, що встановлюють певні заборони, обмеження або режими здійснення зовнішньоекономічних операцій з дозволу держави;-1- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У п.2 розділу 1 слова "на термін до 6 місяців" вилучити, щоб термін тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України встановлювався за рішенням судових органів України.
Враховано


- тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.
"тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi у випадках порушення цього Закону або пов'язаних з ним законiв України, запроваджується за рiшенням судових органiв України на термiн до 6 мiсяцiв";
-2- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
До нової редакції четвертого абзацу статті 37 після слів "до шести місяців" додати:
"Обгрунтоване подання позову до судових органiв України про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності здійснює Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України".
Враховано

"- тимчасове зупинення зовнiшньоекономiчної дiяльностi у випадку порушення цього Закону або пов'язаних з ним законiв України, запроваджується за рiшенням судових органiв України. Обгрунтоване подання позову до судових органiв України про тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності здійснює Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України";


частину другу викласти у такiй редакцiї:
-3- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину 2 статті 37 викласти в такій редакції:
Відхилено
частину другу викласти у такiй редакцiї:

Санкції, зазначені у цій статті, застосовуються Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України за рішенням судових органів України або за поданням органів державної податкової та контрольно-ревізійної служб, митних, правоохоронних органів, комісії з питань повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами, та Національного банку України. Санкції, зазначені в цій статті, які застосовуються Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, діють до моменту застосування практичних заходів, що гарантують виконання Закону.
"Санкцiї, зазначенi у абзацах другому та третьому частини першої цiєї статтi застосовуються Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України за рiшенням судових органiв України або за поданням органiв державної податкової та контрольно-ревiзiйної служб, митних, правоохоронних органiв, комiсiї з питань повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами, та Нацiонального банку України. Санкцiї, зазначенi в цiй статтi, якi застосовуються Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, дiють до моменту застосування практичних заходiв, що гарантують виконання Закону."
"Санкцiї, зазначенi в абзацах другому та третьому частини першої цiєї статтi, застосовуються Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України або за поданням органiв державної податкової та контрольно-ревiзiйної служб, митних, правоохоронних органiв, комiсiї з питань повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами, та НБУ тільки за рішенням судових органів України і діють до моменту застосування практичних заходiв, які визначаються рішенням судових органів і гарантують виконання закону".


"Санкцiї, зазначенi у абзацах другому та третьому частини першої цiєї статтi, застосовуються Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України за рiшенням судових органiв України або за поданням органiв державної податкової та контрольно-ревiзiйної служб, митних, правоохоронних органiв, комiсiї з питань повернення в Україну валютних цiнностей, що незаконно знаходяться за її межами, та Нацiонального банку України. Санкцiї, зазначенi в цiй статтi, якi застосовуються Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, дiють до моменту застосування практичних заходiв, що гарантують виконання Закону".

Застосування зазначених санкцій може бути оскаржено в судовому порядку.


II. Прикiнцевi положення


II. Прикiнцевi положення


1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.


1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.


2. Санкцiї, застосування яких не пов'язано з порушенням суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" або iнших законiв, пiдлягають скасуванню протягом 10 календарних днiв пiсля набрання чинностi цим Законом.


2. Санкцiї, застосування яких не пов'язано з порушенням суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" або iнших законiв, пiдлягають скасуванню протягом 10 календарних днiв пiсля набрання чинностi цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні