Назва: Про органи самоорганізації населення
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
Головний комітет: Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України


Закон України
1.
Про органи самоорганiзацiї населення


Про органи самоорганiзацiї населення
2.
Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Мета Закону


Стаття 1. Мета Закону
4.
Цей Закон визначає правовий статус, порядок органiзацiї та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення.


Цей Закон визначає правовий статус, порядок органiзацiї та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення.
5.
Стаття 2. Основнi термiни, використанi в цьому Законi
-1- Президент України
Статтю 2 Закону викласти у такiй редакцiї:
"Стаття 2. Основнi термiни, використанi в цьому Законi
Основнi термiни, використанi в цьому Законi, мають таке значення:
органи самоорганiзацiї населення - представницькi органи, що створюються жителями, якi тимчасово або постiйно проживають на територiї села, селища, мiста або їх частин для вирiшення завдань, передбачених цим Законом;
власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення - повноваження наданi вiдповiдно до Конституцiї та законiв України сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi (у разi її створення) радою органу самоорганiзацiї населення пiд час його утворення;
делегованi повноваження органу самоорганiзацiї населення - повноваження сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, якими вона додатково надiляє орган самоорганiзацiї населення".
Враховано частково

Стаття 2. Основнi термiни, використанi в цьому Законi
6.
Основнi термiни, використанi в цьому Законi, мають такi значення:


Основнi термiни, використанi в цьому Законi, мають такi значення:
7.
органи самоорганiзацiї населення - виборнi органи мiсцевого самоврядування, що створюються частиною жителiв, якi тимчасово або постiйно проживають на вiдповiднiй територiї в межах села, селища, мiста;


органи самоорганiзацiї населення - виборнi органи, що створюються частиною жителiв, якi тимчасово або постiйно проживають на вiдповiднiй територiї в межах села, селища, мiста;
8.
власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це повноваження, вiднесенi Конституцiєю та законами України до виключного вiдання цього органу;


власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це повноваження, вiднесенi Конституцiєю та законами України до вiдання цього органу;
9.
делегованi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це власнi повноваження сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi (у разi її створення) ради, якими вона надiляє орган самоорганiзацiї населення з передачею вiдповiдних коштiв, а також матерiально-технiчних та iнших ресурсiв, необхiдних для їх здiйснення.


делегованi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це власнi повноваження сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi (у разi її створення) ради, якими вона надiляє орган самоорганiзацiї населення з передачею вiдповiдних коштiв, а також матерiально-технiчних та iнших ресурсiв, необхiдних для їх здiйснення.
10.
Стаття 3. Поняття органу самоорганiзацiї населення


Стаття 3. Поняття органу самоорганiзацiї населення
11.
1. Орган самоорганiзацiї населення є однiєю з форм участi членiв територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах у вирiшеннi окремих питань мiсцевого значення.


1. Орган самоорганiзацiї населення є однiєю з форм участi членiв територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах у вирiшеннi окремих питань мiсцевого значення.
12.
2. Органами самоорганiзацiї населення є будинковi, вуличнi, квартальнi комiтети, комiтети мiкрорайонiв мiст, районiв у мiстах, сiл, селищ.
-2- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
У частині другій статті 3 слова "міст, районів у містах, сіл, селищ" замінити на слова "комітети районів у містах, сільські, селищні комітети".

Враховано

2. Органами самоорганiзацiї населення є будинковi, вуличнi, квартальнi комiтети, комiтети мiкрорайонiв, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.
13.
3. Основними завданнями органiв самоорганiзацiї населення є:


3. Основними завданнями органiв самоорганiзацiї населення є:
14.
1) створення умов для участi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в межах Конституцiї i законiв України;


1) створення умов для участi жителiв у вирiшеннi питань мiсцевого значення в межах Конституцiї i законiв України;
15.
2) задоволення соцiальних, культурних, побутових та iнших потреб жителiв шляхом сприяння у наданнi їм вiдповiдних послуг;


2) задоволення соцiальних, культурних, побутових та iнших потреб жителiв шляхом сприяння у наданнi їм вiдповiдних послуг;
16.
3) участь у реалiзацiї соцiально-економiчного, культурного розвитку вiдповiдної територiї, iнших мiсцевих програм.


3) участь у реалiзацiї соцiально-економiчного, культурного розвитку вiдповiдної територiї, iнших мiсцевих програм.
17.
Стаття 4. Законодавство про органи самоорганiзацiї населенняСтаття 4. Законодавство про органи самоорганiзацiї населення
18.
1. Органи самоорганiзацiї населення дiють на пiдставi Конституцiї України, цього та iнших законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади (а в Автономнiй Республiцi Крим - також нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим та рiшень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим), рiшень вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування, рiшень мiсцевого референдуму, статутiв територiальних громад, розпоряджень сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, виданих у межах своїх повноважень, положень про органи самоорганiзацiї населення, рiшень зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання, якi їх обрали.
-3- Президент України
У текстi Закону слова "збори (конференцiя) громадян" у всiх вiдмiнках замiнити словами "збори (конференцiя) жителiв" у вiдповiдних вiдмiнках.

Враховано

1. Органи самоорганiзацiї населення дiють на пiдставi Конституцiї України, цього та iнших законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади (а в Автономнiй Республiцi Крим - також нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим та рiшень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим), рiшень вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування, рiшень мiсцевого референдуму, статутiв територiальних громад, розпоряджень сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, виданих у межах своїх повноважень, положень про органи самоорганiзацiї населення, рiшень зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, якi їх обрали.
19.
2. Орган самоорганiзацiї населення, утворений за дозволом районної у мiстi ради, керується у своїй дiяльностi також рiшеннями мiської ради та її виконавчого органу.


2. Орган самоорганiзацiї населення, утворений за дозволом районної у мiстi ради, керується у своїй дiяльностi також рiшеннями мiської ради та її виконавчого органу.
20.
Стаття 5. Принципи органiзацiї та дiяльностi органу самоорганiзацiї населення


Стаття 5. Принципи органiзацiї та дiяльностi органу самоорганiзацiї населення
21.
Органiзацiя та дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення грунтуються на принципах:


Органiзацiя та дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення грунтуються на принципах:
22.
1) законностi;


1) законностi;
23.
2) гласностi;


2) гласностi;
24.
3) добровiльностi щодо взяття окремих повноважень сiльської, селищної, мiської, районної в мiстi (у разi її створення) ради;


3) добровiльностi щодо взяття окремих повноважень сiльської, селищної, мiської, районної в мiстi (у разi її створення) ради;
25.
4) територiальностi;


4) територiальностi;
26.
5) виборностi;


5) виборностi;
27.
6) пiдзвiтностi, пiдконтрольностi та вiдповiдальностi перед вiдповiдними радами в частинi виконання делегованих повноважень;
-4- Президент України
У пунктi шостому статтi 5 Закону слова "в частинi виконання делегованих повноважень" виключити.

Враховано

6) пiдзвiтностi, пiдконтрольностi та вiдповiдальностi перед вiдповiдними радами;
28.
7) пiдзвiтностi, пiдконтрольностi та вiдповiдальностi перед жителями, якi обрали орган самоорганiзацiї населення;


7) пiдзвiтностi, пiдконтрольностi та вiдповiдальностi перед жителями, якi обрали орган самоорганiзацiї населення;
29.
8) фiнансової та органiзацiйної самостiйностi.
8) фiнансової та органiзацiйної самостiйностi.
30.
Стаття 6. Право громадян обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення
-5- Президент України
Статтю 6 викласти у такiй редакцiї:
"Стаття 6. Право жителiв обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення
1. Обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть жителi, якi проживають на вiдповiднiй територiї.
2. Забороняються будь-якi обмеження права жителiв, якi проживають на вiдповiднiй територiї, на участь у вiдповiдному органi самоорганiзацiї населення залежно вiд їх раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мовних або iнших ознак".

Враховано

Стаття 6. Право жителів обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення
31.
1. Обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть громадяни України, якi мають право голосу на виборах та референдумах i проживають на вiдповiднiй територiї.


1. Обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть жителі, якi проживають на вiдповiднiй територiї.
32.
2. Забороняються будь-якi iншi обмеження права громадян України на участь в органi самоорганiзацiї населення залежно вiд їх раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мовних або iнших ознак.


2. Забороняються будь-якi обмеження права жителів, якi проживають на вiдповiднiй територiї, на участь у відповідному органi самоорганiзацiї населення залежно вiд їх раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мовних або iнших ознак.
33.
Стаття 7. Територiя, в межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення


Стаття 7. Територiя, в межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення
34.
1. Орган самоорганiзацiї населення створюється за територiальною ознакою.


1. Орган самоорганiзацiї населення створюється за територiальною ознакою.
35.
2. Територiєю, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення, може бути частина територiї села, селища, мiста, району в мiстi, у межах якої проживають жителi, якi обрали цей орган.


2. Територiєю, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення, може бути частина територiї села, селища, мiста, району в мiстi, у межах якої проживають жителi, якi обрали цей орган.
36.
3. Територiя, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення, визначається рiшенням ради, що дала дозвiл на створення:3. Територiя, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення, визначається рiшенням ради, що дала дозвiл на створення:
37.
а) сiльського, селищного комiтету - в межах територiї села, селища, якщо його межi не спiвпадають з межами дiяльностi сiльської, селищної ради;


а) сiльського, селищного комiтету - в межах територiї села, селища, якщо його межi не спiвпадають з межами дiяльностi сiльської, селищної ради;
38.
б) вуличного, квартального комiтету - в межах територiї кварталу, кiлькох, однiєї або частини вулицi з прилеглими провулками в мiсцях iндивiдуальної забудови;


б) вуличного, квартального комiтету - в межах територiї кварталу, кiлькох, однiєї або частини вулицi з прилеглими провулками в мiсцях iндивiдуальної забудови;
39.
в) дiльничного комiтету - в межах територiї окремого мiкрорайону, житлово-експлуатацiйної органiзацiї в мiстах;
-6- Президент України
У пунктi "в" частини третьої статті 7 слова "дiльничного комiтету" замiнити словами "комiтету мiкрорайону".

Враховано

в) комiтету мiкрорайону - в межах територiї окремого мiкрорайону, житлово-експлуатацiйної органiзацiї в мiстах;
40.
г) будинкового комiтету - в межах будинку (кiлькох будинкiв) в державному i громадському житловому фондi та фондi житлово-будiвельних кооперативiв.
-7- Президент України
Доповнити частину третю статті 7 новим пунктом "д" такого змiсту:
"д) комiтету району в мiстi - в межах одного або кiлькох районiв у мiстi, якщо його межi не спiвпадають з межами дiяльностi районної у мiстi ради".

Враховано

г) будинкового комiтету - в межах будинку (кiлькох будинкiв) в державному i громадському житловому фондi та фондi житлово-будiвельних кооперативiв;
д) комiтету району в мiстi - в межах одного або кiлькох районiв у мiстi, якщо його межi не спiвпадають з межами дiяльностi районної у мiстi ради.
41.
Роздiл II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯРоздiл II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
42.
Стаття 8. Порядок iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення


Стаття 8. Порядок iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення
43.
1. З iнiцiативою про створення органу самоорганiзацiї населення до сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради можуть звернутися збори (конференцiя) громадян за мiсцем проживання за умови, якщо в них брало участь не менше половини жителiв вiдповiдної територiї, якi мають право голосу.


1. З iнiцiативою про створення органу самоорганiзацiї населення до сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради можуть звернутися збори (конференцiя) жителів за мiсцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителiв вiдповiдної територiї, якi мають право голосу.
44.
На зборах (конференцiї) громадян за мiсцем проживання обирається також iнiцiативна група, члени якої будуть представляти iнтереси жителiв - учасникiв зборiв (конференцiї) у вiдповiднiй мiсцевiй радi.


На зборах (конференцiї) жителів за мiсцем проживання обирається також iнiцiативна група, члени якої будуть представляти iнтереси жителiв - учасникiв зборiв (конференцiї) у вiдповiднiй мiсцевiй радi.
45.
2. Рiшення зборiв (конференцiї) приймається бiльшiстю голосiв їх учасникiв.


2. Рiшення зборiв (конференцiї) приймається бiльшiстю голосiв їх учасникiв.
46.
3. Iнiцiативна група подає до сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради заяву про створення органу самоорганiзацiї населення, протокол зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання про iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення iз зазначенням основних напрямiв дiяльностi створюваного органу самоорганiзацiї населення та його правового статусу, а також список учасникiв зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, серiї i номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборiв (конференцiї) громадян.
-8- Президент України
У частинi третiй статтi 8 Закону слова "та його правового статусу" виключити.

Враховано

3. Iнiцiативна група подає до сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради заяву про створення органу самоорганiзацiї населення, протокол зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання про iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення iз зазначенням основних напрямiв дiяльностi створюваного органу самоорганiзацiї населення, а також список учасникiв зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання iз зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, серiї i номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборiв (конференцiї) жителів.
47.
Стаття 9. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення


Стаття 9. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення
48.
1. Дозвiл на створення органу самоорганiзацiї населення надається сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою.


1. Дозвiл на створення органу самоорганiзацiї населення надається сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою.
49.
2. Питання про створення органу самоорганiзацiї населення, внесене на розгляд сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, розглядається на найближчому засiданнi вiдповiдної ради за участю членiв iнiцiативної групи зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання.


2. Питання про створення органу самоорганiзацiї населення, внесене на розгляд сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, розглядається на найближчому засiданнi вiдповiдної ради за участю членiв iнiцiативної групи зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання.
50.
У рiшеннi ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення мають бути зазначенi основнi напрями дiяльностi, строк повноважень, територiя, у межах якої має дiяти орган самоорганiзацiї населення.
-9- Президент України
Абзац другий частини другої статтi 9 викласти у такiй редакцiї:
"У рiшеннi ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення мають бути обов'язково визначенi його назва, основнi напрями дiяльностi, повноваження та умови їх здiйснення, територiя, в межах якої має дiяти орган самоорганiзацiї населення."

Враховано

У рiшеннi ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення мають бути обов'язково визначенi його назва, основнi напрями дiяльностi, повноваження та умови їх здійснення, територiя, в межах якої має дiяти орган самоорганiзацiї населення.
51.
3. Рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення доводиться до вiдома жителiв у порядку, встановленому Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi".
-10- Президент України
У частинi третiй статтi 9 Закону слова "у порядку, встановленому Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" замiнити словами "у встановленому порядку".

Враховано

3. Рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення доводиться до вiдома жителiв у встановленому порядку.
52.
4. Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада може вiдмовити у наданнi дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення, якщо iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення було здiйснено з порушенням вимог, встановлених законом.


4. Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада може вiдмовити у наданнi дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення, якщо iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення було здiйснено з порушенням вимог, встановлених законом.
53.
5. Рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про вiдмову у наданнi дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.


5. Рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про вiдмову у наданнi дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.
54.
Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганiзацiї населення


Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганiзацiї населення
55.
1. Орган самоорганiзацiї населення обирається зборами (конференцiєю) громадян за мiсцем проживання на основi загального, рiвного виборчого права шляхом таємного голосування жителiв, якi мають право голосу на виборах та референдумах i проживають на вiдповiднiй територiї. Загальний склад органу самоорганiзацiї населення визначається зборами (конференцiєю) громадян за мiсцем проживання.
-11- Президент України
У частинi першiй статтi 10 Закону слова "якi мають право голосу на виборах та референдумах" виключити.

Враховано

1. Орган самоорганiзацiї населення обирається зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання на основi загального, рiвного виборчого права шляхом таємного голосування жителiв, якi проживають на вiдповiднiй територiї. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад органу самоорганiзацiї населення визначається зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання.


-12- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
У частині 1 статті 10 після першого речення додати текст такого змісту:
"Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними."

Враховано


56.
2. Органiзацiя проведення зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради.


2. Органiзацiя проведення зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради.
57.
3. Орган самоорганiзацiї населення обирається у складi керiвника, заступника (заступникiв) керiвника, секретаря, iнших членiв. Обраними до складу органу самоорганiзацiї населення вважаються особи, якi одержали бiльше половини голосiв учасникiв зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання.


3. Орган самоорганiзацiї населення обирається у складi керiвника, заступника (заступникiв) керiвника, секретаря, iнших членiв. Обраними до складу органу самоорганiзацiї населення вважаються особи, якi одержали бiльше половини голосiв учасникiв зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання.
58.
4. Члени органу самоорганiзацiї населення можуть бути достроково вiдкликанi за рiшенням зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання, що утворили даний орган.


4. Члени органу самоорганiзацiї населення можуть бути достроково вiдкликанi за рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, що утворили даний орган.
59.
5. Переобрання органу самоорганiзацiї населення, вiдкликання, обрання окремих його членiв замiсть вибулих чи змiна кiлькiсного складу органу самоорганiзацiї населення здiйснюється зборами (конференцiєю) громадян за мiсцем проживання в порядку, встановленому цiєю статтею.


5. Переобрання органу самоорганiзацiї населення, вiдкликання, обрання окремих його членiв замiсть вибулих чи змiна кiлькiсного складу органу самоорганiзацiї населення здiйснюється зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання в порядку, встановленому цiєю статтею.
60.
Стаття 11. Термiн повноважень органу самоорганiзацiї населення


Стаття 11. Термiн повноважень органу самоорганiзацiї населення
61.
Орган самоорганiзацiї населення обирається термiном на строк повноважень вiдповiдної ради, якщо iнше не передбачено рiшенням ради чи положенням про орган самоорганiзацiї населення.


Орган самоорганiзацiї населення обирається термiном на строк повноважень вiдповiдної ради, якщо iнше не передбачено рiшенням ради чи положенням про орган самоорганiзацiї населення.
62.
Стаття 12. Положення про орган самоорганiзацiї населення


Стаття 12. Положення про орган самоорганiзацiї населення
63.
1. Органи самоорганiзацiї населення дiють на пiдставi Положення про орган самоорганiзацiї населення (далi - Положення), яке затверджується зборами (конференцiєю) громадян за мiсцем проживання.
-13- Президент України
Частину першу статтi 12 викласти у такiй редакцiї:
"1. Збори (конференцiя) жителiв на пiдставi рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про створення органiв самоорганiзацiї населення вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, iнших нормативно-правових актiв, актiв та рiшень вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування затверджують положення про орган самоорганiзацiї населення (далi - Положення)".

Враховано

1. Збори (конференцiя) жителiв на пiдставi рiшення сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради про створення органiв самоорганiзацiї населення вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, iнших нормативно-правових актiв, актiв та рiшень вiдповiдних органiв мiсцевого самоврядування затверджують положення про орган самоорганiзацiї населення (далi - Положення).
64.
2. У Положеннi зазначаються:


2. У Положеннi зазначаються:
65.
1) назва, статус та юридична адреса органу самоорганiзацiї населення;
-14- Президент України
У пунктi першому частини другої статтi 12 слово "статус" виключити.

Враховано

1) назва та юридична адреса органу самоорганiзацiї населення;
66.
2) основнi завдання та напрями дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;


2) основнi завдання та напрями дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;
67.
3) права i обов'язки членiв органу самоорганiзацiї населення;


3) права i обов'язки членiв органу самоорганiзацiї населення;
68.
4) територiя, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення;


4) територiя, у межах якої дiє орган самоорганiзацiї населення;
69.
5) строк повноважень органу самоорганiзацiї населення та порядок їх дострокового припинення;


5) строк повноважень органу самоорганiзацiї населення та порядок їх дострокового припинення;
70.
6) джерела надходження i порядок використання коштiв та iншого майна, порядок звiтностi;
-15- Президент України
У пунктi 6 частини другої статтi 12 Закону слова "джерела надходження i" виключити.
Враховано

6) порядок використання коштiв та iншого майна, порядок звiтностi;
71.
7) порядок припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;


7) порядок припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;
72.
8) iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення.


8) iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення.
73.
3. Контроль за додержанням органом самоорганiзацiї населення Положення про нього покладається на раду та її виконавчий орган, який здiйснив реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення.


3. Контроль за додержанням органом самоорганiзацiї населення Положення про нього покладається на раду та її виконавчий орган, який здiйснив реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення.
74.
4. Типовi положення про органи самоорганiзацiї населення затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-16- Президент України
Частину четверту статті 12 виключити.

Враховано


75.
Стаття 13. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення


Стаття 13. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення
76.
1. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення є обов'язковою i здiйснюється шляхом його реєстрацiї або повiдомлення про заснування.


1. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення є обов'язковою i здiйснюється шляхом його реєстрацiї або повiдомлення про заснування.
77.
У разi реєстрацiї орган самоорганiзацiї населення набуває статусу юридичної особи.


У разi реєстрацiї орган самоорганiзацiї населення набуває статусу юридичної особи.
78.
2. Реєстрацiя органу самоорганiзацiї населення здiйснюється виконавчим комiтетом вiдповiдної ради (далi - реєструючий орган).


2. Реєстрацiя органу самоорганiзацiї населення здiйснюється виконавчим комiтетом вiдповiдної ради (далi - реєструючий орган).
79.
3. Для реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення уповноваженi зборами (конференцiєю) громадян за мiсцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.


3. Для реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення уповноваженi зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.
80.
До заяви про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення додаються:


До заяви про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення додаються:
81.
1) копiя рiшення вiдповiдної ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення;


1) копiя рiшення вiдповiдної ради про надання дозволу на створення органу самоорганiзацiї населення;
82.
2) протокол зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання з рiшеннями про обрання членiв органу самоорганiзацiї населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представникiв для проведення реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення;


2) протокол зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання з рiшеннями про обрання членiв органу самоорганiзацiї населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представникiв для проведення реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення;
83.
3) Положення, затверджене зборами (конференцiєю) громадян за мiсцем проживання, - у двох примiрниках;


3) Положення, затверджене зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання, - у двох примiрниках;
84.
4) персональний склад членiв органу самоорганiзацiї населення iз зазначенням прiзвищ, iменi та по батьковi, року народження, мiсця проживання.


4) персональний склад членiв органу самоорганiзацiї населення iз зазначенням прiзвищ, iменi та по батьковi, року народження, мiсця проживання.
85.
4. Заява про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення розглядається реєструючим органом у мiсячний термiн з дня подання всiх необхiдних документiв вiдповiдно до вимог цього Закону.


4. Заява про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення розглядається реєструючим органом у мiсячний термiн з дня подання всiх необхiдних документiв вiдповiдно до вимог цього Закону.
86.
5. Реєструючий орган може проводити перевiрку вiдомостей, що мiстяться в поданих на реєстрацiю документах.


5. Реєструючий орган може проводити перевiрку вiдомостей, що мiстяться в поданих на реєстрацiю документах.
87.
6. За результатами розгляду заяви приймається рiшення про реєстрацiю або вiдмову в реєстрацiї.


6. За результатами розгляду заяви приймається рiшення про реєстрацiю або вiдмову в реєстрацiї.
88.
7. Пiдставою для вiдмови у реєстрацiї є обрання органу самоорганiзацiї населення з порушенням вимог Конституцiї України, цього Закону, Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та iнших нормативно-правових актiв з питань органiзацiї та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення.
-17- Президент України
У частинi сьомiй статтi 13 Закону слова "з питань органiзацiї та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення" виключити.

Враховано

7. Пiдставою для вiдмови у реєстрацiї є обрання органу самоорганiзацiї населення з порушенням вимог Конституцiї України, цього Закону, Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та iнших нормативно-правових актiв.
89.
8. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10- денний термiн з дня прийняття рiшення про реєстрацiю або про вiдмову в реєстрацiї повiдомляє уповноважених зборами (конференцiєю) громадян за мiсцем проживання їх представникiв.


8. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10- денний термiн з дня прийняття рiшення про реєстрацiю або про вiдмову в реєстрацiї повiдомляє уповноважених зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання їх представникiв.
90.
9. Рiшення про вiдмову у реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.


9. Рiшення про вiдмову у реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.
91.
10. У разi внесення змiн до Положення до реєструючого органу подаються:


10. У разi внесення змiн до Положення до реєструючого органу подаються:
92.
заява, пiдписана керiвником органу самоорганiзацiї населення;


заява, пiдписана керiвником органу самоорганiзацiї населення;
93.
протокол зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання про затвердження змiн до Положення, текст змiн.


протокол зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання про затвердження змiн до Положення, текст змiн.
94.
11. Органи самоорганiзацiї населення можуть легалiзувати своє заснування шляхом письмового повiдомлення вiдповiдного виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради.


11. Органи самоорганiзацiї населення можуть легалiзувати своє заснування шляхом письмового повiдомлення вiдповiдного виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради.
95.
12. Виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради затверджує методичнi рекомендацiї порядку здiйснення легалiзацiї органiв самоорганiзацiї населення, а також надає необхiдну органiзацiйну та правову допомогу органам самоорганiзацiї населення у проведеннi їх легалiзацiї.


12. Виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради затверджує методичнi рекомендацiї порядку здiйснення легалiзацiї органiв самоорганiзацiї населення, а також надає необхiдну органiзацiйну та правову допомогу органам самоорганiзацiї населення у проведеннi їх легалiзацiї.
96.
Роздiл III. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл III. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
97.
Стаття 14. Власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення
-18- Президент України
Статтю 14 Закону викласти у такiй редакцiї:
"Стаття 14. Власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення
1. Органу самоорганiзацiї населення у межах територiї його дiяльностi пiд час його утворення можуть надаватися такi повноваження:
1) представляти разом з депутатами iнтереси жителiв будинку, вулицi, мiкрорайону, села, селища, мiста у вiдповiднiй мiсцевiй радi та її органах, мiсцевих органах виконавчої влади;
2) сприяти додержанню Конституцiї та законiв України, реалiзацiї актiв Президента України та органiв виконавчої влади, рiшень мiсцевих рад та їх виконавчих органiв, розпоряджень сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, рiшень, прийнятих мiсцевими референдумами;
3) вносити у встановленому порядку пропозицiї до проектiв мiсцевих програм соцiально-економiчного i культурного розвитку вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць та проектiв мiсцевих бюджетiв;
4) органiзовувати на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робiт з благоустрою, озеленення та утримання в належному станi садиб, дворiв, вулиць, площ, паркiв, кладовищ, братських могил, обладнаннi дитячих i спортивних майданчикiв, кiмнат дитячої творчостi, клубiв за iнтересами тощо; з цiєю метою можуть створюватися тимчасовi або постiйнi бригади, використовуватися iншi форми залучення населення;
5) органiзовувати на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони пам'яток iсторiї та культури, лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, у будiвництвi i ремонтi шляхiв, тротуарiв, комунальних мереж, об'єктiв загального користування iз дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робiт;
6) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органiзацiям культури, фiзичної культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчостi, фiзичної культури i спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицiй народної культури, охоронi пам'яток iсторiї та культури, впровадженню в побут нових обрядiв;
7) органiзовувати допомогу громадянам похилого вiку, iнвалiдам, сiм'ям загиблих воїнiв, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та багатодiтним сiм'ям, а також самотнiм громадянам, дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, вносити пропозицiї з цих питань до органiв мiсцевого самоврядування;
8) надавати необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здiйсненнi протипожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
9) сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченнi ними охорони громадського порядку;
10) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
11) сприяти депутатам вiдповiдних мiсцевих рад в органiзацiї їх зустрiчей з виборцями, прийому громадян i проведеннi iншої роботи у виборчих округах;
12) iнформувати громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, органiзовувати обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань.
2. Орган самоорганiзацiї населення набуває власних повноважень з дня його легалiзацiї в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.
3. Орган самоорганiзацiї населення, як правило, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його дiяльностi в установленому законом порядку.
4. Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада передає органу самоорганiзацiї населення вiдповiднi кошти, а також матерiально-технiчнi та iншi ресурси, необхiднi для реалiзацiї зазначених повноважень, здiйснює контроль за їх виконанням."

Враховано

Стаття 14. Власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення
98.
1. Орган самоорганiзацiї населення у межах територiї його дiяльностi:


1. Органу самоорганiзацiї населення у межах територiї його дiяльностi під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:
99.
1) представляє iнтереси жителiв будинку, вулицi, мiкрорайону, села, селища, мiста у вiдповiднiй мiсцевiй радi та її органах, мiсцевих органах виконавчої влади;


1) представляти разом з депутатами iнтереси жителiв будинку, вулицi, мiкрорайону, села, селища, мiста у вiдповiднiй мiсцевiй радi та її органах, мiсцевих органах виконавчої влади;
100.
2) сприяє дотриманню Конституцiї та законiв України, реалiзацiї актiв Президента України та органiв виконавчої влади, рiшень мiсцевих рад та їх виконавчих органiв, розпоряджень сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, рiшень, прийнятих мiсцевими референдумами;


2) сприяти додержанню Конституцiї та законiв України, реалiзацiї актiв Президента України та органiв виконавчої влади, рiшень мiсцевих рад та їх виконавчих органiв, розпоряджень сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, рiшень, прийнятих мiсцевими референдумами;
101.
3) вносить у встановленому порядку пропозицiї до проектiв мiсцевих програм соцiально-економiчного i культурного розвитку вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць та проектiв мiсцевих бюджетiв;


3) вносити у встановленому порядку пропозицiї до проектiв мiсцевих програм соцiально-економiчного i культурного розвитку вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць та проектiв мiсцевих бюджетiв;
102.
4) органiзує на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони природи, проведення робiт по благоустрою, озелененню та утриманню в належному станi садиб, дворiв, вулиць, площ, паркiв, кладовищ, братських могил, обладнаннi дитячих i спортивних майданчикiв, кiмнат дитячої творчостi, клубiв за iнтересами тощо; з цiєю метою можуть створюватися тимчасовi або постiйнi бригади, використовуватися iншi форми залучення населення;


4) органiзовувати на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робiт з благоустрою, озеленення та утримання в належному станi садиб, дворiв, вулиць, площ, паркiв, кладовищ, братських могил, обладнаннi дитячих i спортивних майданчикiв, кiмнат дитячої творчостi, клубiв за iнтересами тощо; з цiєю метою можуть створюватися тимчасовi або постiйнi бригади, використовуватися iншi форми залучення населення;
103.
5) органiзує на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони пам'яток iсторiї та культури, лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, будiвництвi i ремонтi шляхiв, тротуарiв, комунальних мереж, об'єктiв загального користування iз дотриманням встановленого законодавством порядку здiйснення таких робiт;
-19- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Частину першу статті 14 після пункту 5 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт."

Враховано

5) органiзовувати на добровiльних засадах участь населення у здiйсненнi заходiв щодо охорони пам'яток iсторiї та культури, лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, будiвництвi i ремонтi шляхiв, тротуарiв, комунальних мереж, об'єктiв загального користування iз дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робiт;
6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
104.
6) надає допомогу навчальним закладам, закладам та органiзацiям культури, фiзичної культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньої, спортивно-оздоровчої i виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчостi, фiзичної культури i спорту; сприяє збереженню культурної спадщини, традицiй народної культури, охоронi пам'яток iсторiї та культури, впровадженню в побут нових обрядiв;


7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та органiзацiям культури, фiзичної культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчостi, фiзичної культури i спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицiй народної культури, охоронi пам'яток iсторiї та культури, впровадженню в побут нових обрядiв;
105.
7) органiзує допомогу громадянам похилого вiку, iнвалiдам, сiм'ям загиблих воїнiв, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та багатодiтним сiм'ям, а також самотнiм громадянам, дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, вносить пропозицiї з цих питань до органiв мiсцевого самоврядування;


8) органiзовувати допомогу громадянам похилого вiку, iнвалiдам, сiм'ям загиблих воїнiв, партизанiв та вiйськовослужбовцiв, малозабезпеченим та багатодiтним сiм'ям, а також самотнiм громадянам, дiтям-сиротам та дiтям, позбавленим батькiвського пiклування, вносити пропозицiї з цих питань до органiв мiсцевого самоврядування;
106.
8) надає необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здiйсненнi протипожежних заходiв, органiзує вивчення населенням правил пожежної безпеки, бере участь у здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;


9) надавати необхiдну допомогу органам пожежного нагляду в здiйсненнi протипожежних заходiв, органiзовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здiйсненнi громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
107.
9) сприяє вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченнi ними охорони громадського порядку;


10) сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченнi ними охорони громадського порядку;
108.
10) розглядає звернення громадян, веде прийом громадян;
-20- Н.д.Дайнеко Л.І. (Реєстр.картка №273)
Доповнити частину першу статті 14 новим пунктом:
"вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення".

Враховано

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;
109.
11) сприяє депутатам вiдповiдних мiсцевих рад в органiзацiї їх зустрiчей з виборцями, прийому громадян i проведеннi iншої роботи у виборчих округах;


13) сприяти депутатам вiдповiдних мiсцевих рад в органiзацiї їх зустрiчей з виборцями, прийому громадян i проведеннi iншої роботи у виборчих округах;
110.
12) iнформує громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, органiзує обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань;


14) iнформувати громадян про дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, органiзовувати обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань.
111.
13) здiйснює iншi повноваження, наданi йому законом.112.
2. Орган самоорганiзацiї населення набуває власних повноважень з дня його легалiзацiї в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.


2. Орган самоорганiзацiї населення набуває власних повноважень з дня його легалiзацiї в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.
113.
3. Орган самоорганiзацiї населення не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його дiяльностi в установленому законом порядку.
-21- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Частину третю статті 14 доповнити текстом такого змісту:
"окрім випадків, передбачених статтею 26 цього Закону".

Враховано

3. Орган самоорганiзацiї населення, як правило, не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його дiяльностi в установленому законом порядку, окрім випадків, передбачених статтею 26 цього Закону.
4. Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада передає органу самоорганiзацiї населення вiдповiднi кошти, а також матерiально-технiчнi та iншi ресурси, необхiднi для реалiзацiї зазначених повноважень, здiйснює контроль за їх виконанням.

114.
Стаття 15. Делегованi повноваження сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради


Стаття 15. Делегованi повноваження сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради
115.
1. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi (у разi її створення) рада може надiляти частиною своїх повноважень орган самоорганiзацiї населення, зареєстрований в порядку, встановленому частинами другою - шостою статтi 13 цього Закону, з одночасною передачею йому вiдповiдних коштiв, а також матерiально-технiчних та iнших ресурсiв, необхiдних для здiйснення цих повноважень, здiйснює контроль за їх виконанням.
-22- Президент України
Частину першу статтi 15 Закону викласти в такiй редакцiї:
"1. Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада може додатково надiляти частиною своїх повноважень орган самоорганiзацiї населення з одночасною передачею йому додаткових коштiв, а також матерiально-технiчних та iнших ресурсiв, необхiдних для здiйснення цих повноважень, здiйснює контроль за їх виконанням".

Відхилено

1. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi (у разi її створення) рада може надiляти частиною своїх повноважень орган самоорганiзацiї населення, зареєстрований в порядку, встановленому частинами другою - шостою статтi 13 цього Закону, з одночасною передачею йому вiдповiдних коштiв, а також матерiально-технiчних та iнших ресурсiв, необхiдних для здiйснення цих повноважень, здiйснює контроль за їх виконанням.
116.
2. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi (у разi її створення) рада не може делегувати органу самоорганiзацiї населення повноваження, вiднесенi законами України до виключної компетенцiї мiсцевої ради.


2. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi (у разi її створення) рада не може делегувати органу самоорганiзацiї населення повноваження, вiднесенi законами України до виключної компетенцiї мiсцевої ради.
117.
3. За рiшенням сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi (у разi її створення) ради орган самоорганiзацiї населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому цiєю радою.
-23- Президент України
у частинi третiй статті 15 слово "делегованих" замiнити словом "наданих".

Відхилено

3. За рiшенням сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi (у разi її створення) ради орган самоорганiзацiї населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому цiєю радою.
118.
4. Якщо рiшення ради про надiлення органу самоорганiзацiї населення повноваженням вiдповiдної ради не забезпечене фiнансами i майном, збори (конференцiя) громадян за мiсцем проживання, на яких обирався цей орган, можуть на цiй пiдставi звернутися до вiдповiдної ради про позбавлення органу самоорганiзацiї населення такого делегованого повноваження.
-24- Президент України
У частинi четвертiй статті 15 слова "про позбавлення органу самоорганiзацiї населення такого делегованого повноваження" замiнити словами "про виключення такого повноваження з числа делегованих органу самоорганiзацiї населення".

Враховано

4. Якщо рiшення ради про надiлення органу самоорганiзацiї населення повноваженням вiдповiдної ради не забезпечене фiнансами i майном, збори (конференцiя) жителів за мiсцем проживання, на яких обирався цей орган, можуть на цiй пiдставi звернутися до вiдповiдної ради про виключення такого повноваження з числа делегованих органу самоорганiзацiї населення.
119.
Роздiл IV. ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл IV. ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
120.
Стаття 16. Фiнансова основа органiв самоорганiзацiї населення
-25- Президент України
Статтю 16 Закону викласти у такiй редакцiї:
"Стаття 16. Фiнансова основа органiв самоорганiзацiї населення
1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є кошти вiдповiдного мiсцевого бюджету, якi надаються йому сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою для здiйснення наданих органу самоорганiзацiї населення повноважень.
2. Орган самоорганiзацiї населення самостiйно використовує фiнансовi ресурси, отриманi з мiсцевого бюджету, на цiлi та в межах, визначених вiдповiдною радою."

Враховано

Стаття 16. Фiнансова основа органiв самоорганiзацiї населення
121.
1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є кошти вiдповiдного мiсцевого бюджету, якi перерахованi йому сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою для здiйснення делегованих нею повноважень, а також власнi кошти, якi формуються з:1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є кошти вiдповiдного мiсцевого бюджету, якi надаються йому сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою для здiйснення наданих органу самоорганізації населення повноважень:

122.
добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб;


добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб;
123.
iнших надходжень, не заборонених законодавством.


iнших надходжень, не заборонених законодавством.
124.
2. Для забезпечення виконання повноважень, наданих органам самоорганiзацiї населення сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою, рада перераховує їм вiдповiднi кошти, а також надiляє матерiально-технiчними та iншими ресурсами, необхiдними для здiйснення цих повноважень, що є комунальною власнiстю територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах.125.
3. Орган самоорганiзацiї населення самостiйно використовує фiнансовi ресурси, отриманi з мiсцевого бюджету, для виконання делегованих повноважень на цiлi i в межах, визначених радою, а також добровiльнi внески фiзичних i юридичних осiб та iншi надходження, не забороненi законодавством.


2. Орган самоорганiзацiї населення самостiйно використовує фiнансовi ресурси, отриманi з мiсцевого бюджету, на цiлi та в межах, визначених відповідною радою.
126.
Стаття 17. Матерiальна основа органiв самоорганiзацiї населення
-26- Президент України
Статтю 17 викласти в такiй редакцiї:
"Стаття 17. Матерiальна основа органiв самоорганiзацiї населення
Матерiальною основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є майно, передане йому радою в оперативне управлiння.
Орган самоорганiзацiї населення для виконання своїх повноважень користується майном згiдно з його призначенням."

Відхилено


Стаття 17. Матерiальна основа органiв самоорганiзацiї населення
127.
Матерiальною основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є майно, передане йому радою в оперативне управлiння, та його власне майно, яке складається з:


Матерiальною основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є майно, передане йому радою в оперативне управлiння, та його власне майно, яке складається з:
128.
добровiльних майнових внескiв фiзичних i юридичних осiб;


добровiльних майнових внескiв фiзичних i юридичних осiб;
129.
майна, придбаного органом самоорганiзацiї населення за власнi кошти.


майна, придбаного органом самоорганiзацiї населення за власнi кошти.
130.
Органи самоорганiзацiї населення для виконання своїх повноважень користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне управлiння вiдповiдними радами, згiдно з його призначенням.Органи самоорганiзацiї населення для виконання своїх повноважень користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне управлiння вiдповiдними радами, згiдно з його призначенням.
131.
Роздiл V. ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНУ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл V. ОРГАНIЗАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНУ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
132.
Стаття 18. Гласнiсть роботи i пiдзвiтнiсть органiв самоорганiзацiї населення


Стаття 18. Гласнiсть роботи i пiдзвiтнiсть органiв самоорганiзацiї населення
133.
1. Орган самоорганiзацiї населення iнформує населення про своє мiсцезнаходження, час роботи i прийом громадян.


1. Орган самоорганiзацiї населення iнформує населення про своє мiсцезнаходження, час роботи i прийом громадян.
134.
2. Орган самоорганiзацiї населення не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою дiяльнiсть на зборах (конференцiї) громадян за мiсцем проживання.


2. Орган самоорганiзацiї населення не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою дiяльнiсть на зборах (конференцiї) жителів за мiсцем проживання.
135.
3. Громадяни, якi проживають на територiї дiї органу самоорганiзацiї населення, мають право знайомитися з його рiшеннями, а також отримувати засвiдченi секретарем цього органу копiї рiшень, прийнятих органом самоорганiзацiї населення.


3. Громадяни, якi проживають на територiї дiї органу самоорганiзацiї населення, мають право знайомитися з його рiшеннями, а також отримувати засвiдченi секретарем цього органу копiї рiшень, прийнятих органом самоорганiзацiї населення.
136.
Стаття 19. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення


Стаття 19. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення
137.
1. Формою роботи органу самоорганiзацiї населення є засiдання.


1. Формою роботи органу самоорганiзацiї населення є засiдання.
138.
2. Засiдання органу самоорганiзацiї населення скликаються його керiвником або заступником керiвника в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.


2. Засiдання органу самоорганiзацiї населення скликаються його керiвником або заступником керiвника в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал.
139.
3. Порядок позачергового скликання засiдання органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.


3. Порядок позачергового скликання засiдання органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.
140.
4. Засiдання органу самоорганiзацiї населення є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його загального складу.


4. Засiдання органу самоорганiзацiї населення є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його загального складу.
141.
5. Для забезпечення роботи орган самоорганiзацiї населення може утворювати комiсiї, робочi групи, iншi свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.


5. Для забезпечення роботи орган самоорганiзацiї населення може утворювати комiсiї, робочi групи, iншi свої органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.
142.
Стаття 20. Рiшення органу самоорганiзацiї населення


Стаття 20. Рiшення органу самоорганiзацiї населення
143.
1. Орган самоорганiзацiї населення з питань, вiднесених до його повноважень, може приймати рiшення органiзацiйно-розпорядчого характеру.


1. Орган самоорганiзацiї населення з питань, вiднесених до його повноважень, може приймати рiшення органiзацiйно-розпорядчого характеру.
144.
2. Рiшення органу самоорганiзацiї населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини загального складу цього органу.


2. Рiшення органу самоорганiзацiї населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини загального складу цього органу.
145.
3. Рiшення органу самоорганiзацiї населення, що не вiдповiдають чинному законодавству або прийнятi з питань, не вiднесених до його повноважень, визнаються незаконними в судовому порядку.
-27- Президент України
У частинi третiй статтi 20 слова "визнаються незаконними в судовому порядку" замiнити словами "зупиняються вiдповiдною сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою та скасовуються у судовому порядку".

Враховано


3. Рiшення органу самоорганiзацiї населення, що не вiдповiдають чинному законодавству або прийнятi з питань, не вiднесених до його повноважень, зупиняються вiдповiдною сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi (у разi її створення) радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.


-28- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
У пропозиції Президента України до частини 3 статті 20 слова "та скасовуються у судовому порядку" замінити словами "з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення".

Враховано


146.
Стаття 21. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення


Стаття 21. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення
147.
1. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.
-29- Президент України
Частину першу статтi 21 Закону виключити.

Враховано


148.
2. Члени органу самоорганiзацiї населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.


1. Члени органу самоорганiзацiї населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.
149.
3. За рiшенням зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання керiвник i секретар цього органу можуть працювати в ньому на постiйнiй основi з оплатою їх працi за рахунок власних коштiв органу самоорганiзацiї населення.
-30- Президент України
У частинi третiй статтi 21 слова "за рахунок власних коштiв органу самоорганiзацiї населення" замiнити словами "за рахунок коштiв, переданих органу самоорганiзацiї населення".

Враховано

2. За рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання керiвник i секретар цього органу можуть працювати в ньому на постiйнiй основi з оплатою їх працi за рахунок коштiв, переданих органу самоорганiзацiї населення.
150.
Стаття 22. Повноваження керiвника органу самоорганiзацiї населення


Стаття 22. Повноваження керiвника органу самоорганiзацiї населення
151.
1. Керiвник органу самоорганiзацiї населення - особа, яка обирається зборами (конференцiєю) громадян за мiсцем проживання та очолює орган самоорганiзацiї населення i надiлена вiдповiдними повноваженнями у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих функцiй в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.


1. Керiвник органу самоорганiзацiї населення - особа, яка обирається зборами (конференцiєю) жителів за мiсцем проживання та очолює орган самоорганiзацiї населення i надiлена вiдповiдними повноваженнями у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих функцiй в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.
152.
2. Керiвник органу самоорганiзацiї населення:


2. Керiвник органу самоорганiзацiї населення:
153.
1) органiзовує роботу цього органу;


1) органiзовує роботу цього органу;
154.
2) скликає i проводить його засiдання;


2) скликає i проводить його засiдання;
155.
3) органiзовує виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;


3) органiзовує виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;
156.
4) є розпорядником коштiв, пiдписує рiшення та iншi документи органу самоорганiзацiї населення;


4) є розпорядником коштiв, пiдписує рiшення та iншi документи органу самоорганiзацiї населення;
157.
5) представляє цей орган у вiдносинах з фiзичними i юридичними особами;


5) представляє цей орган у вiдносинах з фiзичними i юридичними особами;
158.
6) виконує доручення органу самоорганiзацiї населення;


6) виконує доручення органу самоорганiзацiї населення;
159.
7) здiйснює iншi повноваження, визначенi Положенням.
-31- Президент України
Пункт 7 частини другої статтi 22 Закону викласти у такiй редакцiї:
"7) здiйснює iншi повноваження, визначенi цим та iншими законами України, а також прийнятим вiдповiдно до них положенням".

Враховано

7) здiйснює iншi повноваження, визначенi цим та iншими законами України, а також прийнятим вiдповiдно до них Положенням.
160.
3. У разi вiдсутностi керiвника органу самоорганiзацiї населення або неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв з iнших причин його повноваження виконує заступник керiвника або секретар в порядку i межах, передбачених Положенням.


3. У разi вiдсутностi керiвника органу самоорганiзацiї населення або неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв з iнших причин його повноваження виконує заступник керiвника або секретар в порядку i межах, передбачених Положенням.
161.
Стаття 23. Повноваження секретаря органу самоорганiзацiї населення


Стаття 23. Повноваження секретаря органу самоорганiзацiї населення
162.
1. Секретар органу самоорганiзацiї населення:


1. Секретар органу самоорганiзацiї населення:
163.
1) органiзовує пiдготовку засiдання органу самоорганiзацiї населення та питань, що виносяться на його розгляд;


1) органiзовує пiдготовку засiдання органу самоорганiзацiї населення та питань, що виносяться на його розгляд;
164.
2) забезпечує ведення дiловодства;


2) забезпечує ведення дiловодства;
165.
3) забезпечує своєчасне доведення до вiдповiдних пiдприємств, установ та органiзацiй i фiзичних осiб рiшень органу самоорганiзацiї населення;


3) забезпечує своєчасне доведення до вiдповiдних пiдприємств, установ та органiзацiй i фiзичних осiб рiшень органу самоорганiзацiї населення;
166.
4) контролює виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;


4) контролює виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;
167.
5) виконує iншi передбаченi Положенням обов'язки.


5) виконує iншi передбаченi Положенням обов'язки.
168.
2. У разi вiдсутностi керiвника органу самоорганiзацiї населення та його заступника або неможливостi виконання ними своїх обов'язкiв з iнших причин повноваження керiвника цього органу в порядку i межах, передбачених Положенням, виконує секретар.


2. У разi вiдсутностi керiвника органу самоорганiзацiї населення та його заступника або неможливостi виконання ними своїх обов'язкiв з iнших причин повноваження керiвника цього органу в порядку i межах, передбачених Положенням, виконує секретар.
169.
Стаття 24. Господарська дiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення
-32- Президент України
Статтю 24 Закону виключити, вiдповiдно змiнивши нумерацiю наступних статей.

Відхилено

Стаття 24. Господарська дiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення
170.
Органи самоорганiзацiї населення для виконання своїх завдань, передбачених Положенням, в порядку, встановленому законом, можуть здiйснювати необхiдну господарську дiяльнiсть.
-33- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Частину першу статті 24 після слова "необхідну" доповнити словами: "для виконання наданих їм повноважень".
Частину другу статті 24 виключити.

Враховано

Органи самоорганiзацiї населення для виконання своїх завдань, передбачених Положенням, в порядку, встановленому законом, можуть здiйснювати необхiдну для виконання наданих їм повноважень господарську дiяльнiсть.
171.
Органи самоорганiзацiї населення, зареєстрованi в порядку, встановленому частинами другою - шостою статтi 13 цього Закону, для здiйснення необхiдної господарської та iншої комерцiйної дiяльностi можуть створювати госпрозрахунковi установи i органiзацiї зi статусом юридичної особи, засновувати пiдприємства в порядку, встановленому законодавством.172.
Роздiл VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛIЗАЦIЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛIЗАЦIЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНIВ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
173.
Стаття 25. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення
-34- Президент України
У назвi i текстi статтi 25 слова "та господарською дiяльнiстю" виключити.

Відхилено

Стаття 25. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення
174.
Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення в межах своїх повноважень здiйснюють:


Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення в межах своїх повноважень здiйснюють:
175.
1) сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада та її виконавчi органи;


1) сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi (у разi її створення) рада та її виконавчi органи;
176.
2) виконавчий комiтет, який здiйснив реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення;


2) виконавчий комiтет, який здiйснив реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення;
177.
3) збори (конференцiя) громадян за мiсцем проживання;


3) збори (конференцiя) жителів за мiсцем проживання;
178.
4) органи державної влади.


4) органи державної влади.
179.
Стаття 26. Дострокове припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення


Стаття 26. Дострокове припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення
180.
1. Повноваження органу самоорганiзацiї населення можуть бути достроково припиненi у разi:


1. Повноваження органу самоорганiзацiї населення можуть бути достроково припиненi у разi:
181.
1) невиконання рiшень сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, її виконавчого комiтету - за рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, яка дала дозвiл на його створення;


1) невиконання рiшень сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, її виконавчого комiтету - за рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi (у разi її створення) ради, яка дала дозвiл на його створення;
182.
2) невиконання рiшень зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рiшенням зборiв (конференцiї) громадян за мiсцем проживання;


2) невиконання рiшень зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання;
183.
3) порушення Конституцiї i законiв України, iнших актiв законодавства з питань дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення - за рiшенням суду.
-35- Президент України
У пунктi 3 частини першої статтi 26 слова "з питань дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення" виключити.

Враховано

3) порушення Конституцiї i законiв України, iнших актiв законодавства - за рiшенням суду.
184.
2. Орган самоорганiзацiї населення припиняє свої повноваження також у разi перебудови або реорганiзацiї будинкiв, вулиць, кварталiв, мiкрорайонiв, районiв у мiстах, сiл, селищ, у межах яких вони дiють, якщо така перебудова, реорганiзацiя пов'язана з вiдселенням (переселенням) жителiв, якi брали участь у зборах (конференцiї), що заснували цей орган.
-36- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Статтю 26 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу".
Враховано

2. Орган самоорганiзацiї населення припиняє свої повноваження також у разi перебудови або реорганiзацiї будинкiв, вулиць, кварталiв, мiкрорайонiв, районiв у мiстах, сiл, селищ, у межах яких вони дiють, якщо така перебудова, реорганiзацiя пов'язана з вiдселенням (переселенням) жителiв, якi брали участь у зборах (конференцiї), що заснували цей орган.
3. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення тягне за собою припинення діяльності цього органу.
185.
Стаття 27. Порядок припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення


Стаття 27. Порядок припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення
186.
1. Порядок припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням.
-37- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Частину першу статті 27 викласти в такій редакції:
"1. Діяльність органу самоорганізації населення припиняється відповідно до цього Закону та його Положення".

Враховано

1. Дiяльність органу самоорганiзацiї населення припиняється відповідно до цього Закону та його Положення.
187.
2. У разi припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення майновi питання вирiшуються вiдповiдно до його Положення i чинного законодавства:
-38- Президент України
Частину другу статтi 27 Закону викласти у такiй редакцiї:
"2. У разi припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення фiнансовi ресурси та майно передаються вiдповiднiй сiльськiй, селищнiй, мiськiй, районнiй у мiстi (у разi її створення) радi, що дала згоду на утворення зазначеного органу самоорганiзацiї населення".

Враховано частково


2. У разi припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення фiнансовi ресурси та майно передаються у вiдповiдностi до закону:


-39- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Частину другу ст.27 після слів "самоорганізації населення" викласти у редакції:
"фiнансовi ресурси та майно передаються у вiдповiдностi до закону".

Враховано


188.
1) майно, надане органу самоорганiзацiї населення у користування пiдприємствами, установами, об'єднаннями громадян або громадянами, повертається його колишньому власнику;


1) майно, надане органу самоорганiзацiї населення у користування пiдприємствами, установами, об'єднаннями громадян або громадянами, повертається його колишньому власнику;
189.
2) фiнансовi ресурси та майно, що були переданi мiсцевою радою в оперативне управлiння органу самоорганiзацiї населення, що припинив свою дiяльнiсть, передаються вiдповiднiй мiсцевiй радi;


2) фiнансовi ресурси та майно, що були переданi мiсцевою радою в оперативне управлiння органу самоорганiзацiї населення, що припинив свою дiяльнiсть, передаються вiдповiднiй мiсцевiй радi.
190.
3) власнi фiнансовi ресурси органу самоорганiзацiї населення, що припинив свою дiяльнiсть, використовуються на цiлi та в порядку, встановленi зборами (конференцiєю) громадян за мiсцем проживання, що створили цей орган.
-40- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Пункт третій частини другої статті 27 виключити.
Враховано


191.
Роздiл VII. ГАРАНТIЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ


Роздiл VII. ГАРАНТIЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНIЗАЦIЇ НАСЕЛЕННЯ
192.
Стаття 28. Гарантiї дiяльностi органу самоорганiзацiї населення


Стаття 28. Гарантiї дiяльностi органу самоорганiзацiї населення
193.
1. Органи мiсцевого самоврядування сприяють здiйсненню органами самоорганiзацiї населення їхнiх повноважень i координують їх дiяльнiсть.


1. Органи мiсцевого самоврядування сприяють здiйсненню органами самоорганiзацiї населення їхнiх повноважень i координують їх дiяльнiсть.
194.
2. Органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи не мають права втручатися в дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, крiм випадкiв, передбачених законом.


2. Органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи не мають права втручатися в дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, крiм випадкiв, передбачених законом.
195.
3. Члени органу самоорганiзацiї населення мають право брати участь у засiданнях вiдповiдних мiсцевих рад та їх виконавчих органiв, що стосуються їх дiяльностi, а також при розглядi питань, iнiцiйованих органом самоорганiзацiї населення, з правом дорадчого голосу.


3. Члени органу самоорганiзацiї населення мають право брати участь у засiданнях вiдповiдних мiсцевих рад та їх виконавчих органiв, що стосуються їх дiяльностi, а також при розглядi питань, iнiцiйованих органом самоорганiзацiї населення, з правом дорадчого голосу.
196.
Стаття 29. Вiдповiдальнiсть органу самоорганiзацiї населення та його посадових осiб за порушення законодавства


Стаття 29. Вiдповiдальнiсть органу самоорганiзацiї населення та його посадових осiб за порушення законодавства
197.
1. Рiшення, дiї та бездiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення та їх членiв можуть бути оскарженi до вiдповiдної ради або до суду.


1. Рiшення, дiї та бездiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення та їх членiв можуть бути оскарженi до вiдповiдної ради або до суду.
198.
2. Прийняття органом самоорганiзацiї населення рiшень, що суперечать Конституцiї i законам України, актам законодавства, Положенню про цей орган та iншим рiшенням ради, її виконавчого органу, розпорядженням сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, а також рiшенням зборiв громадян (конференцiї) за мiсцем проживання, мiсцевого референдуму, може бути пiдставою для припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення або позбавлення його делегованих повноважень мiсцевої ради.
-41- Президент України
У частинi другiй статтi 29 Закону слова "або позбавлення його делегованих повноважень мiсцевої ради" замiнити словами "або позбавлення його повноважень".

Враховано частково


2. Прийняття органом самоорганiзацiї населення рiшень, що суперечать Конституцiї i законам України, актам законодавства, Положенню про цей орган та iншим рiшенням ради, її виконавчого органу, розпорядженням сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разi її створення) ради, а також рiшенням зборiв (конференцiї) жителів за мiсцем проживання, мiсцевого референдуму, може бути пiдставою для припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення.


-42- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
У частині другій статті 29 слова "або позбавлення його делегованих повноважень місцевої ради" виключити.

Враховано


199.
Стаття 30. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення


Стаття 30. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення
200.
Особи, виннi в порушеннi законодавства про органи самоорганiзацiї населення, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом.


Особи, виннi в порушеннi законодавства про органи самоорганiзацiї населення, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом.
201.
Роздiл VIII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ


Роздiл VIII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
202.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.


1. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.
203.
2. Сiльським, селищним, мiським, районним у мiстi (у разi їх створення) радам протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити перереєстрацiю iснуючих органiв самоорганiзацiї населення в порядку, встановленому цим Законом.


2. Сiльським, селищним, мiським, районним у мiстi (у разi їх створення) радам протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити перереєстрацiю iснуючих органiв самоорганiзацiї населення в порядку, встановленому цим Законом.
204.
3. Кабiнету Мiнiстрiв України у чотиримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:


3. Кабiнету Мiнiстрiв України у чотиримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:
205.
1) пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;


1) пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;
206.
2) привести акти Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть з цим Законом.


2) привести акти Кабiнету Мiнiстрiв України у вiдповiднiсть з цим Законом.
207.
4. Визнати такими, що втрачають чиннiсть з дня набрання чинностi цим Законом:


4. Визнати такими, що втрачають чиннiсть з дня набрання чинностi цим Законом:
208.
Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 17 жовтня 1975 року "Про затвердження Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 44, ст.479);


Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 17 жовтня 1975 року "Про затвердження Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 44, ст.479);
209.
Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 7 сiчня 1981 року "Про внесення змiн i доповнень до Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 3, ст.36).


Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 7 сiчня 1981 року "Про внесення змiн i доповнень до Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 3, ст.36).
210.
Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ


Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ
211.
м. К и ї в


м. К и ї в
212.
20 квiтня 2000 року


20 квiтня 2000 року

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні