Назва: Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про державну статистику''
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Проект


Проект
1.

(15.09.98)2.
Про державну статистику
Закон України


ЗАКОН УКРАЇНИ
3.

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про державну статистику"
-1- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
З назви та статті 1 законопроекту виключити слова "та доповнення".
Враховано
Про внесення змін до Закону України
«Про державну статистику»
4.

5.
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 43, ст.608 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України постановляє:
6.
( Вводиться в дію Постановою ВР N 2615-12 від 17.09.92,
ВВР 1992, N 43, ст.609 )
I. Внести зміни та доповнення до Закону України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N43, ст.608), виклавши його в новій редакції:


Внести зміни до Закону України «Про державну статистику» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №43, ст.608), виклавши його в новій редакції:
7.

"ЗАКОН УКРАЇНИ


«Закон України
8.

ПРО ДЕРЖАВНУ СТАТИСТИКУ"


«Про державну статистику»
9.
Цей Закон регулює правові відносини в галузі статистики і ведення первинного обліку, визначає повноваження та функції органів державної статистики і створює основу для ведення державної інформаційної системи України з метою одержання достовірної статистичної інформації про соціально-економічний розвиток України та її регіонів.
Державна політика в галузі статистики визначається Кабінетом Міністрів України і спрямована на створення єдиної системи первинного обліку та статистики, на визначення змісту і характеру статистичної діяльності на всій території України.
Цей Закон регулює правові відносини в галузі статистики, визначає права і функції органів державної статистики, інших органів, що займаються державною статистичною діяльністю, організаційні засади ведення державної інформаційної системи статистики з метою отримання всебічної, надійної та об'єктивної статистичної інформації про соціальноекономічний розвиток України та її регіонів.
-2- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
У преамбулі виключити слово "надійної".
-3- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
"Цей Закон регулює правові відносини в галузі статистики, визначає права і функції органів державної статистики, організаційні засади здійснення державної статистичної діяльності з метою отримання всебічної та об'єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах і забезпечення нею держави та суспільства".
ВрахованоВраховано


Цей Закон регулює правові відносини в галузі статистики, визначає права і функції органів державної статистики, організаційні засади здійснення державної статистичної діяльності з метою отримання всебічної та об'єктивної статистичної інформації щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в Україні та її регіонах і забезпечення нею держави та суспільства.
10.
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
-4- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Доповнити розділ новою статтею 1 такого змісту:
Враховано

РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.
Стаття 1. Законодавство України про державну статистику


Законодавство України про державну статистику складається з цього Закону та інших актів законодавства, що видаються відповідно до нього.
Стаття 1. Правова основа державної статистичної діяльності

Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, цей Закон, інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, стандартизації, а також принципи міжнародного права і міжнародні договори України в галузі статистики
"Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
адміністративні дані - дані, отримані на підставі спостережень, проведених органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов'язків та завдань, віднесених до їх компетенції;

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
адміністративні дані - дані, отримані на підставі спостережень, проведених органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов'язків та завдань, віднесених до їх компетенції;


Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України.
державна статистика - централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації;

державна статистика - централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації;державна статистична діяльність - сукупність дій, пов'язаних з проведенням державних статистичних спостережень та наданням інформаційних послуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації, забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної методології;

державна статистична діяльність - сукупність дій, пов'язаних з проведенням державних статистичних спостережень та наданням інформаційних послуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації, забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної методології;запитувач - юридична або фізична особа, яка подає запит на отримання статистичної інформації органам державної статистики;
інформаційна система органів державної статистики - сукупність технічних, програмних, комунікаційних та інших засобів, які забезпечують процес збирання, накопичення, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації;

запитувач - юридична або фізична особа, яка подає запит на отримання статистичної інформації органам державної статистики;
інформаційна система органів державної статистики - сукупність технічних, програмних, комунікаційних та інших засобів, які забезпечують процес збирання, накопичення, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації;конфіденційна інформація - статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента і поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов;

конфіденційна інформація - статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента і поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов;користувач - юридична або фізична особа, яка використовує дані статистичних спостережень;
органи державної статистики - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики та створювані ним органи, які підпорядковані йому або знаходяться у сфері його управління і визначені у статті 11 цього Закону;
план державних статистичних спостережень - офіційний документ, що містить перелік статистичних спостережень, які проводяться органами державної статистики, з визначенням порядку та термінів їх проведення;

користувач - юридична або фізична особа, яка використовує дані статистичних спостережень;
органи державної статистики - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики та створювані ним органи, які підпорядковані йому або знаходяться у сфері його управління і визначені у статті 11 цього Закону;
план державних статистичних спостережень - офіційний документ, що містить перелік статистичних спостережень, які проводяться органами державної статистики, з визначенням порядку та термінів їх проведення;респондент - особа або сукупність осіб, які підлягають статистичному спостереженню у встановленому законодавством порядку і визначені у статті 4 цього Закону

респондент - особа або сукупність осіб, які підлягають статистичному спостереженню у встановленому законодавством порядку і визначені у статті 4 цього Закону;статистична інформація (дані) - офіційна державна інформація, яка характеризує явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів;

статистична інформація (дані) - офіційна державна інформація, яка характеризує явища та процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів;статистична методологія - сукупність науково обгрунтованих способів, правил і методів статистичного вивчення соціально-економічних явищ та процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання і аналізу статистичної інформації;
статистичне спостереження - планомірний, науково організований процес збирання даних щодо явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі статистичної методології", змінивши наступну нумерацію статей.

статистична методологія - сукупність науково обгрунтованих способів, правил і методів статистичного вивчення соціально-економічних явищ та процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання і аналізу статистичної інформації;
12.

.
-5- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
У частині 1 статті 1 виключити слова "принципи міжнародного права".
Після слова "статистики" додати "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано в ст.2
статистичне спостереження - планомірний, науково організований процес збирання даних щодо явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі статистичної методології.-6- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Частину 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, цей Закон, інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України", а частину другу подати у вигляді окремої статті:
"Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її адаптацію до міжнародних стандартів і методології".
Враховано
у статтях 2 та 3

13.


-7- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Абз.2 статті 1 викласти в такій редакції:
"В Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи статистики на всій території України".
Відхилено

-8- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 1 другий абзац подати у такій редакції: " Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та входження (інтеграцію) до міжнародної статистичної системи".
Враховано в ст.3


14.
Стаття 2. Сфера застосування Закону
Стаття 2. Сфера застосування Закону


Стаття 2. Правова основа державної статистичної діяльності
15.
Закон поширюється на всіх юридичних осіб, розташованих на території України, а також на юридичних осіб України, що знаходяться за її межами; на всі розташовані на території України структурні одиниці, що не є юридичними особами і головні організації яких розташовані за її межами; на всіх фізичних осіб, які проживають на території України, незалежно від їх громадянства.
Закон поширюється на всіх юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України, а також на юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України, всіх фізичних осіб незалежно від їх громадянства, які проживають на території України, а також громадян України, які перебувають за її межами.
-9- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Закон поширюється на всіх юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України та за її межами, які створені за участю юридичних осіб України, за винятком юридичних осіб, що згідно законодавства зобов'язані дотримуватись таємниці. Також дія Закону поширюється на фізичних осіб, лише при їх згоді надати інформацію, які проживають на території України, а також громадян України, що перебувають за її межами".
Відхилено

Правовою основою державної статистичної діяльності є Конституція України, цей Закон, інші закони України та нормативно-правові акти, які регулюють відносини в галузі статистики, інформації, інформатизації, науково-технічної діяльності, стандартизації, а також міжнародні договори України в галузі статистики, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.-10- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Назву статті 2 та текст статті викласти в новій редакції:
"Стаття ___. Суб'єкти дії Закону
Суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:
а) органи державної статистики та працівники, які від імені цих органів на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень;
Враховано
у статті 4
б) респонденти:
юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України;
юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України;

фізичні особи, незалежно від їх громадянства, які проживають на території України, або сукупності таких осіб;
фізичні особи, що є громадянами України, які перебувають за її межами, або сукупності таких осіб;
в) користувачі даних статистичних спостережень.

-11- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 2 в самому кінці варто додати: "а також незалежно від форми власності".
Відхилено

-12- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
У статті 2 виключити слова "їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи".
Відхилено


16.
Стаття 3. Головні завдання державної статистики
Стаття 3. Основні завдання державної статистики


Стаття 3. Державна політика в галузі статистики

17.
Головними завданнями державної статистики є:
Основними завданнями державної статистики є:
-13- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Статтю 3 перенести в розділ ІІІ, виклавши її в такій редакції:
"Стаття___. Основні завдання органів державної статистики
Основними завданнями органів державної статистики є:
реалізація державної політики в галузі статистики;
збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ та процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах;
забезпечення надійності та об'єктивності статистичної інформації;
Враховано
в статті 12

Державна політика в галузі статистики спрямована на створення єдиної системи обліку та статистики на всій території України та її узгодження з міжнародними стандартами і методологією.
18.
реалізація державної політики в галузі статистики;
реалізація державної політики в галузі статистики;
розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології;
забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень;
створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації;

взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;
координація дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов'язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;
забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання;
збереження і захист статистичної інфолрмації.


19.
збирання, розробка, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічному і соціальному житті України та її регіонів;

збирання, опрацювання, узагальнення, аналіз та розповсюдження статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя України та її регіонів;
-14- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 3 другий пункт подати у такій редакції:
"збирання, опрацювання, узагальнення, аналіз та розповсюдження статистичної інформації про
всі процеси, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній, політичній, екологічній та інших сферах життя України та її регіонів".
Відхилено


20.

забезпечення надійності та об'єктивності статистичної інформації;
-15- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 3 третій пункт розширити до такої редакції:
"забезпечення надійності, об'єктивності та точності статистичної інформації".
Враховано редакційно21.
розробка і впровадження статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях;
розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології;22.
забезпечення достовірності, об'єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації;

забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження державних класифікаторів технікоекономічної та соціальної інформації, які використовуються для статистичних спостережень;
-16- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 5 статті 3 уточнити: "впровадження системи державних класифікаторів..." і далі за текстом.
Враховано в ст.12

23.
забезпечення доступності, гласності і відкритості зведених статистичних даних в межах чинного законодавства.

впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації;24.

взаємодія інформаційних систем органів державної статистики з відповідними інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;
-17- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 3 у сьомому пункті на початку після слова "взаємодія" додати "та координація", а далі за текстом.

Відхилено


25.

координація дій органів виконавчої влади у питаннях організації державної статистичної діяльності;
-18- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 3 восьмий пункт подати у такій редакції: " координація дій органів законодавчої та виконавчої влади в організації державної статистичної діяльності".
Враховано в ст.12

26.

забезпечення доступності, гласності й відкритості зведених статистичних даних згідно із законодавством;

збереження і захист статистичної інформації.
-19- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
П.9 статті 3 викласти в такій редакції:
"забезпечення доступності, гласності й відкритості зведених статистичних даних, які є конфіденційною інформацією, згідно законодавства України".
Відхилено


28.
РОЗДІЛ II
ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ. ДЕРЖАВНІ СТАТИСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
РОЗДІЛ II.
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ29.
Стаття 4. Органи державної статистики
Стаття 4. Визначення і мета державної статистичної діяльності


Стаття 4. Суб'єкти дії Закону
30.
Державну статистику в Україні здійснюють: Міністерство статистики України, органи державної статистики в Республіці Крим, областях, районах та містах. Вказані органи діють на підставі Положення про них, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Державна статистична діяльність - це формування та аналіз на основі статистичної методології статистичної інформації про процеси, що відбуваються у державі, а також її збереження, захист і розповсюдження.
-20- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У розділі 2-ому, статті 4, перший абзац доцільно закінчити у такій редакції: "а також її збереження, опрацювання, захист, розповсюдження та використання" .
-21- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Назву статті 4 та статтю викласти в такій редакції:
"Стаття___. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності
Враховано в ст.1


Враховано в ст.5

Суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону, є:
а) органи державної статистики та працівники, які від імені цих органів на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень;
б) респонденти:
юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України;
31.
Міністерство статистики України, органи державної статистики в Республіці Крим, областях, районах та містах, а також підпорядковані Міністерству під-приємства, організації, установи становлять єдину систему органів державної статистики України.
Статистична діяльність провадиться органами державної статистики та іншими органами, що займаються державною статистичною діяльністю, відповідно до завдань, віднесених до їх компетенції.
Державна статистична діяльність проводиться органами державної статистики згідно з цим Законом та відповідно до завдань, віднесених до їх компетенції, на засадах професійної незалежності та самостійності.

юридичні особи, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України;

32.
Неправомірне втручання будь-яких державних органів, юридичних осіб, громадських об'єднань, службових та інших осіб у діяльність органів державної статистики з питань їх компетенції не допускається.
Метою державної статистичної діяльності є забезпечення держави і суспільства надійною, об'єктивною та цілісною статистичною інформацією.
Втручання будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об'єднань громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну діяльність, зокрема з питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної методології, форм і термінів збирання та поширення даних статистичних спостережень тощо, забороняється".

фізичні особи, незалежно від їх громадянства, які проживають на території України, або сукупності таких осіб;
фізичні особи, що є громадянами України, які перебувають за її межами, або сукупності таких осіб;
в) користувачі даних статистичних спостережень.


РОЗДІЛ ІІ
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

33.
Стаття 5. Інші органи, що займаються державною статистикою
Стаття 5. Статистична інформація

-22- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)

Стаття 5. Основні положення здійснення державної статистичної діяльності
34.

Крім органів державної статистики, державною статистикою займаються також міністерства і відомства України, інші юридичні особи для виконання завдань, що входять до їх компетенції відповідно до затверджених форм державної статистичної звітності.

Статистична інформація - це інформація, яка дає кількісну характеристику процесів та явищ, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя України та її регіонів, на підставі проведених статистичних спостережень.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Статистична інформація, що отримана на підставі проведених органами державної статистики статистичних спостережень, існує у вигляді первинних даних щодо респондентів, статистичних даних, що пройшли одну чи декілька стадій опрацювання та накопичені на паперових, магнітних та інших носіях або в електронному вигляді, а також аналітичних матеріалів, підготовлених на підставі цих даних.

Враховано в ст.6

Державна статистична діяльність проводиться органами державної статистики згідно з цим Законом та відповідно до завдань, віднесених до їх компетенції, на засадах професійної незалежності та самостійності.
35.
Обсяги відомчої (галузевої) статистичної звітності визначаються міністерствами і відомствами самостійно за погодженням з органами державної статистики.
Статистична інформація існує у вигляді первинних даних щодо юридичних та фізичних осіб, а також статистичних даних, що пройшли одну чи декілька стадій опрацювання та накопичені на паперових, магнітних та інших носіях або в електронному вигляді. До статистичної інформації належать також методичні та інструктивні матеріали, інша звітностатистична документація, державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для статистичних спостережень.
Первинні дані - інформація щодо кількісної та якісної характеристики явищ і процесів, яка подана респондентами під час статистичних спостережень.
Статистичні дані - інформація, отримана на підставі проведених статистичних спостережень, що опрацьована і подана у формалізованому вигляді у відповідності до загальноприйнятих принципів та методології. Статистичні дані, що є результатом зведення та угрупування первинних даних, за умови забезпечення їх знеособленості являють собою зведену знеособлену статистичну інформацію (дані).

Втручання будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об'єднань громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну діяльність, зокрема з питань змісту статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної методології, форм і термінів збирання та поширення даних статистичних спостережень тощо, забороняється.Статистичною інформацією є також дані банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо, які складаються на підставі адміністративних даних, отриманих Національним банком України та спеціально уповноваженими органами державної влади (крім органів державної статистики) відповідно до їх компетенції. Відповідні повноваження вказаних органів, а також засади щодо організації збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання такої статистичної інформації визначаються окремими законами".

-23- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Після статті 5 ввести нову статтю такого змісту:
"Джерела статистичної інформації
З метою складання статистичної інформації органи державної статистики можуть використовувати такі джерела інформації:
первинні та статистичні дані щодо респондентів, які підлягають статистичним спостереженням;
адміністративні дані органів державної влади (за винятком органів державної статистики), органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;
Враховано в ст.7

дані банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо;
статистична інформація міжнародних організацій та статистичних служб інших країн тощо;
оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі зазначених вище даних.
Рішення щодо вибору джерела статистичної інформації приймається органами державної статистики самостійно, з урахуванням якості і своєчасності подання інформації, витрат, а також обов'язків, які виникають у зв'язку з цим у респондентів".


36.
Стаття 6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів державної статистики
Стаття 6. Статистична методологія


Стаття 6. Статистична інформація
37.

Міністерство статистики України, органи державної статистики в Республіці Крим, областях, районах і містах утримуються за рахунок державного бюджету.
Статистична методологія - це сукупність способів, правил і методів статистичного вивчення соціально-економічних процесів та явищ, які встановлюють порядок збирання, опрацювання, узагальнення, розрахунків та аналізу статистичних даних, що використовуються під час проведення статистичних спостережень.
-24- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У абз.1 статті 6 слова "статистичних даних" замінити словами "статистичної інформації".

Враховано в ст.1

Статистична інформація, що отримана на підставі проведених органами державної статистики статистичних спостережень, існує у вигляді первинних даних щодо респондентів, статистичних даних, що пройшли одну чи декілька стадій опрацювання та накопичені на паперових, магнітних та інших носіях або в електронному вигляді, а також аналітичних матеріалів, підготовлених на підставі цих даних.
38.
Підприємства, організації, установи, окремі підрозділи органів державної статистики можуть здійснювати свою діяльність на принципах господарського розрахунку.
Статистична методологія базується на досвіді статистичної практики, результатах наукових досліджень та міжнародних рекомендаціях з урахуванням національних особливостей країни.
-25- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 6 другий абзац доцільно подати у такій редакції: "Статистична методологія базується на досвіді передової світової статистичної науки та практики з урахуванням національно-історичних особливостей країни".
Враховано в ст. 8
Первинні дані - інформація щодо кількісної та якісної характеристики явищ і процесів, яка подана респондентами під час статистичних спостережень.
39.
Статистичні спостереження, що проводяться за планом статистичних робіт, затвердженим вищим органом, фінансуються з державного бюджету. Виконання додаткових робіт оплачується замовником.
Основні положення статистичної методології підлягають опублікуванню.
-26- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
У статті 6:
перший абзац вилучити;.

абзац другий викласти в редакції:
"Статистична методологія базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та досвіді статистичної практики з урахуванням національно-історичних особливостей країни";
Враховано в
ст.1 і 8

Статистичні дані - інформація, отримана на підставі проведених статистичних спостережень, що опрацьована і подана у формалізованому вигляді у відповідності до загальноприйнятих принципів та методології. Статистичні дані, що є результатом зведення та угрупування первинних даних, за умови забезпечення їх знеособленості являють собою зведену знеособлену статистичну інформацію (дані).
40.
Матеріально-технічне забезпечення органів державної статистики здійснюється відповідно до діючого порядку, встановленого Урядом України.
Статистична методологія є основою для складання звітно-статистичної документації та проведення статистичних спостережень.

Звітно-статистична документація включає програми статистичних спостережень, форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, анкети, опитувальні та переписні листи, інші статистичні формуляри, необхідні для проведення статистичних спостережень, які можуть видаватися на паперових, магнітних, оптичних та інших носіях або передаватися за допомогою засобів телекомунікацій.
останній абзац статті 6 викласти в такій редакції:
"Звітно-статистична документація включає в себе програми статистичних спостережень, форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, анкети, переписні (опитувальні) листи, інші статистичні формуляри, необхідні для проведення статистичних спостережень, які затверджується органами державної статистики, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації тощо. Звітно-статистична документація може видаватися на паперових, магнітних та інших носіях або передаватися за допомогою засобів телекомунікацій".

Статистичною інформацією є також дані банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо, які складаються на підставі адміністративних даних, отриманих Національним банком України та спеціально уповноваженими органами державної влади (крім органів державної статистики) відповідно до їх компетенції. Відповідні повноваження вказаних органів, а також засади щодо організації збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання такої статистичної інформації визначаються окремими законами.
42.
Стаття 7. Державні статистичні спостереження
Стаття 7. Статистичні спостереження


Стаття 7. Джерела статистичної інформації
43.
Державні статистичні спостереження проводяться за рішенням Кабінету Міністрів України органами державної статистики країни, а також міністерствами і відомствами України, іншими юридичними особами на підставі методології, програм і форм статистичної звітності, затверджених відповідними органами державної статистики.
Статистичні спостереження - це збирання статистичної інформації і даних бухгалтерської звітності від об'єктів статистичних спостережень.

Об'єктом статистичних спостережень є юридичні та фізичні особи, на яких поширюється дія цього Закону.

-27- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Друге речення статті 7 змінити на:
"Об`єктом статистичних спостережень є юридичні та, при наданні згоди, фізичні особи, на які поширюється дія цього Закону".


Викладено в іншій редакції у ст.9
З метою складання статистичної інформації органи державної статистики можуть використовувати такі джерела інформації:
первинні та статистичні дані щодо респондентів, які підлягають статистичним спостереженням;
44.
Державні статистичні спостереження із залученням осіб, які не працюють в органах державної статистики, проводяться за рішеннями Кабінету Міністрів України на визначених цими рішеннями умовах, організація виконання вказаних робіт покладається на Уряд Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади, виконавчі комітети відповідних Рад народних депутатів. Залучені до здійснення статистичних спостережень особи користуються правами і несуть відповідальність нарівні зі службовими особами органів державної статистики.
Статистичні спостереження проводяться шляхом збирання статистичної звітності, одноразових обліків, переписів, опитувань, проведення вибіркових та інших обстежень і передбачають розроблення і забезпечення звітностатистичною документацією юридичних та фізичних осіб, на яких поширюються статистичні спостереження.

Дані статистичних спостережень являють собою первинну статистичну інформацію щодо юридичних або фізичних осіб, яка є основою для підготовки зведеної статистичної інформації.

-28- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Статті 7-9 об'єднати в одну статтю, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 9. Статистичні спостереження
Статистичні спостереження проводяться органами державної статистики через збирання статистичної звітності, здійснення одноразових обліків, переписів (опитувань), вибіркових та інших обстежень.
За видами статистичні спостереження розподіляються на суцільні та несуцільні.
Суцільне статистичне спостереження - спостереження щодо всіх без винятку одиниць сукупності, яка вивчається.

Враховано в ст.9


адміністративні дані органів державної влади (за винятком органів державної статистики), органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб;
дані банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо;
45.

За видами статистичні спостереження розроділяються на суцільні та несуцільні.
Несуцільне статистичне спостереження - спостереження за окремими одиницями сукупності, яка вивчається.


46.

Суцільне статистичне спостереження - це спостереження щодо всіх без винятку одиниць об'єкта статистичного спостереження, що вивчається.

Несуцільне статистичне спостереження - це спостереження щодо частин одиниць об'єкта статистичного спостереження, що вивчається.
Статистичні спостереження розподіляються також на державні та інші статистичні спостереження.
Державні статистичні спостереження проводяться органами державної статистики відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану державних статистичних спостережень або за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України. Державні статистичні спостереження, які проводяться органами державної статистики із залученням тимчасових працівників, здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України на визначених цими рішеннями умовах.

статистична інформація міжнародних організацій та статистичних служб інших країн тощо;

оцінки та розрахунки, що здійснюються на основі зазначених вище даних.
48.

Статистичні спостереження розподіляються на державні та інші статистичні спостереження.

Інші статистичні спостереження проводяться відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, яке затверджується Кабінетом Міністрів України", змінивши наступну нумерацію статей.

Рішення щодо вибору джерела статистичної інформації приймається органами державної статистики самостійно, з урахуванням якості і своєчасності подання інформації, витрат, а також обов'язків, які виникають у зв'язку з цим у респондентів.
51.

Стаття 8. Державні статистичні спостереженняСтаття 8. Статистична методологія
52.

Державні статистичні спостереження - це спостереження, що проводяться за рішеннями Кабінету Міністрів України органами державної статистики, а також центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами на підставі статистичної методології та звітностатистичної документації, затверджених органами державної статистики.
-29- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 8, в першому абзаці необхідно уточнити принципи проведення саме державних статистичних спостережень: після слів "та іншими юридичними особами на підставі" додати: "відповідних розпоряджень шляхом застосування статистичної методології та звітної та статистичної документації, затверджених органами державної статистики".
Враховано в ст.9

Статистична методологія базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та досвіді статистичної практики з урахуванням національно-історичних особливостей країни.
Основні положення статистичної методології підлягають опублікуванню.
Статистична методологія є основою для складання звітно-статистичної документації та проведення статистичних спостережень.
53.

Державні статистичні спостереження із залученням осіб, які не працюють в органах державної статистики, проводяться за рішеннями Кабінету Міністрів України на визначених цими рішеннями умовах. Організація виконання зазначених робіт покладається на місцеві органи виконавчої влади. Залучені до проведення державних статистичних спостережень особи користуються правами і несуть відповідальність нарівні з працівниками органів державної статистики відповідно до законодавства.


Звітно-статистична документація включає в себе програми статистичних спостережень, форми звітності та інструкції щодо їх заповнення, анкети, переписні (опитувальні) листи, інші статистичні формуляри, необхідні для проведення статистичних спостережень, які затверджується органами державної статистики, а також державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації тощо. Звітно-статистична документація може видаватися на паперових, магнітних та інших носіях або передаватися за допомогою засобів телекомунікацій.

54.

Стаття 9. Інші статистичні спостереження


Стаття 9. Статистичні спостереження
55.

Інші статистичні спостереження - це спостереження, що проводяться центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами з метою виконання покладених на них функцій самостійно за погодженням з органами державної статистики. Результати цих спостережень безкоштовно надаються органам державної статистики на їх вимогу.
-30- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У статті 9 останнє речення доповнити такими словами:
..."а також громадянам України, при їх замовленні".

Відхилено

Статистичні спостереження проводяться органами державної статистики через збирання статистичної звітності, здійснення одноразових обліків, переписів (опитувань), вибіркових та інших обстежень.
За видами статистичні спостереження розподіляються на суцільні та несуцільні.
Суцільне статистичне спостереження - спостереження щодо всіх без винятку одиниць сукупності, яка вивчається.


Несуцільне статистичне спостереження - спостереження за окремими одиницями сукупності, яка вивчається.
Статистичні спостереження розподіляються також на державні та інші статистичні спостереження.

Державні статистичні спостереження проводяться органами державної статистики відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України плану державних статистичних спостережень або за окремими рішеннями Кабінету Міністрів України. Державні статистичні спостереження, які проводяться органами державної статистики із залученням тимчасових працівників, здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України на визначених цими рішеннями умовах.
Інші статистичні спостереження проводяться відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
56.

Стаття 10. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
-31- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
В другому абзаці статті 10 після слів "державний облік та ідентифікація" доповнити словами "всіх зазначених у частині 1 цієї статті суб'єктів" далі за текстом.
Враховано у ст.10
Стаття 10. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України
57.

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України, а також про юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України.


Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України - автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва та інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться на території України, а також про юридичних осіб, їх філії, відділення, представництва ті інші відособлені структурні підрозділи, що знаходяться за межами України і створені за участю юридичних осіб України.
58.

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України забезпечує єдиний державний облік та ідентифікацію всіх цих суб'єктів і є основою для проведення державних статистичних спостережень.
Створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, розроблення організаційних і методологічних принципів його функціонування забезпечуються органами державної статистики.


Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України забезпечує єдиний державний облік та ідентифікацію всіх зазначених у частині 1 цієї статті суб'єктів і є основою для проведення державних статистичних спостережень.
60.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, які створюють та ведуть реєстри та інформаційні бази даних щодо юридичних осіб, безкоштовно надають органам державної статистики інформацію, необхідну для формування та актуалізації Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.


Створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, розроблення організаційних і методологічних принципів його функціонування забезпечуються органами державної статистики.
61.

Положення про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України затверджується Кабінетом Міністрів України.


Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи, які створюють та ведуть реєстри та інформаційні бази даних щодо юридичних осіб, безкоштовно надають органам державної статистики інформацію, необхідну для формування та актуалізації Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.
Положення про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України затверджується Кабінетом Міністрів України.


РОЗДІЛ ІІІ
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ
62.

Стаття 11. Всеукраїнський перепис населення


Стаття 11. Органи державної статистики
63.

Перепис населення як суцільне державне статистичне спостереження являє собою збирання демографічних, економічних і соціальних даних, що характеризують чисельність та склад населення країни станом на встановлену дату.
-32- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 11 другий абзац несе популістське навантаження, побудований стилістично некоректно та безграмотно.
Взагалі вся ця стаття може бути повністю виключена із посиланням на відповідний Закон "Про Всеукраїнський перепис населення".
Враховано
Статтю 11 вилучено з проекту Закону.
Органи державної статистики становлять:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, який утворюється відповідно до статті 106 Конституції України;
64.

Всеукраїнський перепис населення проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України і має на меті отримання вірогідних даних щодо різноманітних характеристик населення країни в цілому та по кожному регіону для інформаційного забезпечення управління і прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації зваженої державної політики в галузі народонаселення.


територіальні органи державної статистики, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах і підпорядковані йому;

65.

Підготовка і проведення Всеукраїнського перепису населення здійснюється органами державної статистики, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. До виконання зазначених робіт залучаються також центральні органи виконавчої влади, які визначаються Кабінетом Міністрів України.


функціональні органи державної статистики - підприємства, установи та організації, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики і знаходяться у сфері його управління.
66.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики за участю інших центральних органів виконавчої влади забезпечує розроблення основних програмних положень Всеукраїнського перепису населення, а також організаційних та методологічних принципів його проведення, визначає перелік підготовчих робіт на центральному і регіональному рівнях, встановлює строки їх виконання та відповідальних виконавців.


Зазначені органи складають єдину систему органів державної статистики України.
67.

Оброблення, узагальнення та публікацію підсумків Всеукраїнського перепису населення здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики.68.

Фізичні особи (респонденти), які підлягають перепису, в обов(язковому порядку безкоштовно надають інформацію відповідно до затвердженої програми перепису населення. Зазначена інформація є конфіденційною і використовується тільки для одержання зведених даних про населення.69.

Персонал, залучений до проведення та опрацювання матеріалів перепису населення, за розголошення змісту відповідей, занесених до переписних листів, несе відповідальність відповідно до законодавства.70.

Стаття 12. Планування і фінансування статистичних робіт
-33- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Стаття 12 за змістом відбиває саме "державні статистичні роботи", тому по всьому контексту перед словами "статистичні роботи" необхідно додати слово "державні".
Враховано в ст.15

Стаття 12. Основні завдання органів державної статистики
71.

З метою забезпечення органів державної влади статистичною інформацією спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики за участю центральних органів виконавчої влади та інших органів щорічно розробляється план статистичних робіт.
План статистичних робіт і порядок його розроблення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
-34- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Статтю 12 об'єднати зі статтею 14 та викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Планування і фінансування діяльності органів державної статистики
З метою забезпечення держави і суспільства статистичною інформацією спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики за участю інших центральних органів виконавчої влади та зацікавлених органів щорічно розробляється план державних статистичних спостережень.
План державних статистичних спостережень і порядок його розроблення затверджуються Кабінетом Міністрів України. Державні статистичні спостереження виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
Враховано в ст.15

Основними завданнями органів державної статистики є:
реалізація державної політики в галузі статистики;Статистичні спостереження, не внесені до плану державних статистичних спостережень, виконуються за наявності джерел додаткового фінансування або за рахунок коштів замовників цих спостережень.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, територіальні органи державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах утримуються за рахунок Державного бюджету України.


72.

Статистичні роботи, що виконуються відповідно до плану статистичних робіт, фінансуються з Державного бюджету України.
Підприємства, організації, установи, окремі підрозділи органів державної статистики можуть проводити свою діяльність на принципах господарського розрахунку.
Крім того, для розвитку та забезпечення функціонування органів державної статистики можуть використовуватися інші кошти, що не заборонені законодавством."

збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в Україні та її регіонах;
73.

Статистичні роботи, не внесені до плану статистичних робіт, виконуються за наявності джерел додаткового фінансування або за рахунок коштів замовників цих робіт.
-35- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Останнє речення статті 12 повинно бути сформульоване у такій редакції: "Статистичні роботи, не внесені до плану державних статистичних робіт, фінансуються за рахунок альтернативних джерел фінансування".
Відхилено

забезпечення надійності та об'єктивності статистичної інформації;
розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології;
забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень;
74..
створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації;

взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

координація дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації діяльності, пов'язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;
забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання;
збереження і захист статистичної інфолрмації.
75.
РОЗДІЛ III
ПОДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
РОЗДІЛ III.
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ, ЇХ ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ76.
Стаття 8. Подання статистичних даних
Стаття 13. Органи державної статистики
-36- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Статтю 13 викласти в такій редакції:
Враховано у ст.11
Стаття 13. Основні права органів державної статистики
77.
Усі юридичні особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю, структурні одиниці, перелічені в статті 2 цього Закону, подають дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень, безплатно, якщо інше не передбачено законодавством України.

Єдину систему органів державної статистики України становлять:


спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики;
"Стаття 11. Органи державної статистики
Органи державної статистики становлять:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, який утворюється відповідно до статті 106 Конституції України;
територіальні органи державної статистики, що утворюються відповідно до законодавства спеціально повноваженим центральним

Органи державної статистики мають право:
приймати в межах своєї компетенції рішення з питань статистики, обліку і звітності. Рішення органів державної статистики з цих питань є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону. У разі виникнення питань щодо статистичної методології в окремих галузях економіки залучати до їх вирішення органи державної влади;
78.
Статистичні дані повинні бути достовірними і подаватися у повному обсязі, у встановлені строки і за визначеними адресами. Порядок подання статистичних даних визначається у формах державної звітності, затверджених органами державної статистики.
органи державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах;
підприємства, установи та організації, що утворюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики у встановленому законодавством порядку.
органом виконавчої влади у галузі статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах і підпорядковані йому;
функціональні органи державної статистики - підприємства, установи та організації, що утворюються відповідно до законодавства спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики і знаходяться у сфері його управління.
Вищезазначені органи складають єдину систему органів державної статистики України.

отримувати безкоштовно, в порядку і строки, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, від усіх респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадян-суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них. Застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень та будівель, земельних ділянок тощо;
79.
Органи державної статистики подають статистичну інформацію до Верховної Ради України, адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Республіки Крим, Уряду Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади, представницьких органів регіонального самоврядування, відповідних Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів, міністерств і відомств України та інших органів, які фінансуються за рахунок державного бюджету, Національного банку України у межах виділених із бюджету коштів на збирання та розробку цих даних.
Неправомірне втручання будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, об'єднань громадян, посадових та інших осіб у діяльність, віднесену до компетенції органів державної статистики, не допускається.
-37- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 13 останній абзац тлумачить "неправомірне втручання", але будь-яке втручання тут вже є неправомірним. Тому доцільно слово "неправомірне" вилучити.

-38- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ч. 2 статті 13 доповнити словами "і тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства".
Враховано в ст.5
Враховано редакційно в ст.5

вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, поданих респондентами. Застосовувати при цьому у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, метод безпосереднього відвідування виробничих,, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених струкутрних підрозділів а також громадян-суб'єктів підприємницької діяльності;
80.
Громадським об'єднанням, іншим юридичним особам і громадянам статистична інформація подається на платній основі, крім випадків, передбачених законодавством, при дотриманні державної та комерційної таємниці. В разі залучення наукових установ, громадських об'єднань, інших юридичних осіб, громадян до виконання завдань органів державної влади та управління статистична інформація подається їм безплатно.вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням про це респондентів;

подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог цього Закону посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності до відповідальності, передбаченої законами;
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати відповідно до законів штрафи;

залучати до розробки державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації відповідні центральні органи виконавчої влади та наукові установи;
здійснювати співробітництво із міжнародними статистичними організаціями та статистичними службами інших країн;

проводити статистичні спостереження та надавати послуги на платній основі;
надавати запитувачам статистичну інформацію відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі;
коментувати невірне використання або тлумачення статистичної інформації.

82.
Стаття 9. Використання статистичних даних

Стаття 14. Фінансування органів державної статистики


Стаття 14. Основні обов'язки органів державної статистики
83.
Первинні статистичні дані використовуються, як правило, для зведених статистичних робіт, складання збірників, оглядів соціально-економічного становища і проведення наукових досліджень.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, органи державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах утримуються за рахунок Державного бюджету України.


Органи державної статистики зобов'язані:
організовувати і проводити статистичні спостереження за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах;
проводити державні статистичні спостереження, що стосуються соціально-демографічного та економічного становища населення, його підприємницької діяльності тощо;
аналізувати соціально-економічні, демографічні та екологічні явища і процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах;
84.
Зібрані відомості про громадян можуть бути використані тільки знеособлено чи у зведеному вигляді, а щодо юридичних осіб - із збереженням державної та комерційної таємниці.
Підприємства, організації, установи, окремі підрозділи органів державної статистики можуть проводити свою діяльність на принципах господарського розрахунку.


надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і у строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
забезпечувати гласність статистичної інформації, видавати відповідно до плану державних статистичних спостережень статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски тощо, проводити прес-конференції;
85.
Використання статистичних даних засобами масової інформації, в наукових працях тощо можливе тільки з посиланням на їх джерело.
Крім того, для розвитку державної статистики можуть використо- вуватися кошти галузевого фонду розвитку державної статистики. Джерелами формування зазначеного фонду є кошти, одержані від виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики, у тому числі підприємствами, установами та організаціями, утвореними спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галу- зі статистики, послуг на платній основі, кошти міжнародних організацій, окремих держав, об'єднань громадян, а також 50 відсотків коштів, отриманих від застосування адміністративних стягнень за порушення порядку використання і подання даних державних статистичних спостережень. Положення про галузевий фонд розвитку державної статистики та Порядок використання коштів цього фонду, а також Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі затверджуються Кабінетом Міністрів України.
-39- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Абз.3 статті 14 пропоную виключити.
-40- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У абз. 3 статті 14 вилучити слова "а також 50 відсотків коштів, отриманих від застосування адміністративних стягнень за порушення порядку використання і подання даних державних статистичних спостережень".
-41- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
В статті 14:
"50% штрафів направляти до Державного бюджету".
-42- Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
У статті 14 частина 3, слова: "50% коштів, отриманих від застосування адміністративних стягнень за порушення порядку використання даних державних статистичних спостережень, повинні бути направлені на галузевий розвиток державної статистики", вилучити.

-43-- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Вилучити абз.3 статті 14.
Враховано (до зауважень 39-44)
забезпечувати рівний доступ до статистичної інформації юридичних та фізичних осіб;
проводити фундаментальні дослідження та прикладні розробки у галузі статистики;
використовувати у практиці органів державної статистики міжнародні статистичні стандарти та рекомендації;
затверджувати статистичну методологію та звітно-статистичну документацію статистичних спостережень (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації), а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення;

РОЗДІЛ IV
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНОЮ СТАТИСТИКОЮзабезпечувати респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;
забезпечувати ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з присвоєнням суб'єктам господарської діяльності ідентифікаційних кодів та кодів класифікаційних ознак;
забезпечувати розвиток і вдосконалення технології опрацювання статистичної інформації;

забезпечувати збереження,, накопичення, актуалізацію та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;
здійснювати міжнародні та міжрегіональні статистичні зіставлення;
надавати статистичні дані міжнародним організаціям, а також здійснювати обмін статистичною інформацією із статистичними службами інших країн відповідно до укладених договорів та вимог законодавства України.

86.
Стаття 10. Права органів державної статистики
Стаття 15. Основні права органів державної статистики87.

Органи державної статистики мають право:
одержувати у встановленому порядку безплатно від усіх, на кого поширюється цей Закон, включаючи фінансові, банківські, митні та інші відомства і служби, і використовувати державну статистичну звітність та інші необхідні для проведення державних статистичних спостережень дані (на будь-якій стадії їх розробки), а також пояснення, що додаються до звітності;

Органи державної статистики мають право:
отримувати безкоштовно, в порядку і строки, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, від усіх суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, і використовувати державну статистичну та бухгалтерську звітність, іншу необхідну для проведення державних статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до звітності;-44- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В абз.1 статті 15 виключити таку фразу:
"іншу необхідну для проведення державних статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом".

Відхилено


89.
одержувати від банківських установ в 10-денний термін інформацію про відкриття рахунків суб'єктам підприємницької, некомерційної діяльності та громадським об'єднанням;проводити за рішенням Кабінету Міністрів України серед населення статистичні спостереження, що стосуються його соціально-демографічного становища, підприємницької діяльності та сімейного бюджету;
вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність статистичних даних у суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону. Працівники органів державної статистики мають право відвідувати у встановленому порядку об'єкти, що перевіряються;
приймати в межах своєї компетенції рішення з питань статистики, обліку і звітності. Рішення органів державної статистики з цих питань є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими юридичними та фізичними особами, на яких поширюється дія цього Закону. У разі виникнення питань щодо методології статистичного та пов'язаного з ним бухгалтерського обліку в окремих галузях економіки залучати до їх вирішення відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;
-45- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
У ч.1 статті 15 виключити речення: "Працівники органів державної статистики мають право відвідувати у встановленому порядку об'єкти, що перевіряються".

-46- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У абз.3 статті 15 слово "обліку" вилучити, а останнє речення цього абзацу викласти в такій редакції: "У разі виникнення питань щодо статистичної методології в окремих галузях економіки залучати до їх вирішення відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади".

ВідхиленоВраховано частково
редакційно в ст.1391.
вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність статистичних даних на об'єктах, що входять у сферу застосування цього Закону. Службові особи органів державної статистики мають право відвідувати згідно з діючим порядком об'єкти, що перевіряються;
вимагати від юридичних осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, внесення виправлень до державної статистичної звітності у разі виявлення приписок та інших перекручень звітних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням про це юридичних осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, для внесення відповідних виправлень у первинний та бухгалтерський облік, інші взаємопов'язані показники;
-47- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В абз.4 статті 15 останнє рішення викласти в такій редакції: "У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики, при наявності повних обгрунтувань, можуть самостійно вносити зазначені виправлення..".

Враховано
редакційно у ст.13

92.
приймати в межах своєї компетенції рішення з питань статистики, обліку і статистичної звітності;
подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог цього Закону посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності до відповідальності, передбаченої законодавством;93.
у разі виявлення приписок та інших перекручень звітних даних вимагати від підприємств, організацій, установ, юридичних осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, вносити виправлення до державної статистичної звітності, а при невиконанні цієї вимоги у визначені органами державної статистики строки самостійно вносити їх з наступним повідомленням відповідних підприємств, організацій, установ, юридичних осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, для виправлення в первинному та бухгалтерському обліку, інших взаємопов'язаних показниках;
розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати відповідно до законодавства штрафи на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності за порушення правил обліку та статистики;

укладати договори та здійснювати відповідно до них співробітництво із статистичними органами інших держав та міжнародними статистичними організаціями;

виконувати статистичні роботи та надавати послуги на платній основі;
-48- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В абз.6 статті 15 слова "і обліку" виключити.
Враховано редакційно в ст.13

94.
вносити пропозиції щодо притягнення службових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у порушенні вимог цього Закону, до відповідальності, передбаченої чинним законодавством;
надавати відповідно до Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі статистичну інформацію юридичним і фізичним особам на їх запити, крім випадків, передбачених законодавством;
-49- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В передостанньому абзаці статті 15 речення викласти в такій редакції:
"Надавати статистичну інформацію на платній основі юридичним особам, та безкоштовно фізичним особам на їх запити, крім випадків передбачених законодавством".
Відхилено


95.
відповідно до чинного законодавства накладати штрафи на службових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, за порушення правил обліку та статистики;

публікувати дані статистичних спостережень;
укладати договори про співробітництво із статистичними органами інших держав та міжнародними статистичними організаціями;

створювати у встановленому порядку галузевий фонд розвитку державної статистики.
-50-Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Абз.11 статті 15 вилучити.
-51- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Основні права органів державної статистики
Органи державної статистики мають право:
приймати в межах своєї компетенції рішення з питань статистики, обліку і звітності. Рішення органів державної статистики з цих питань є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами, на яких поширюється дія цього Закону. У разі виникнення питань щодо статистичної методології в окремих галузях економіки залучати до їх вирішення органи державної влади;
Враховано


Враховано в ст.13


96.
виконувати на основі укладених угод госпрозрахункові інформаційно-аналітичні, обчислювальні та інші роботи, що оплачуються за рахунок замовників;
видавати і розповсюджувати статистичну інформацію на комерційній основі на внутрішньому та зовнішньому ринках.

отримувати безкоштовно, в порядку і строки, визначені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, від усіх респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадян-суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них. Застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень та будівель, земельних ділянок тощо;


97.
Рішення органів державної статистики в межах своєї компетенції є обов'язковими для виконання міністерствами і відомствами України, органами влади і управління на місцях, підприємствами, організаціями, установами, юридичними та фізичними особами.

вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, поданих респондентами. Застосовувати при цьому у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, метод безпосереднього відвідування виробничих,, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених струкутрних підрозділів а також громадян-суб'єктів підприємницької діяльності;

вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначені строки органи державної статистики можуть самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням про це респондентів;

подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог цього Закону посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності до відповідальності, передбаченої законами;

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати відповідно до законів штрафи;
залучати до розробки державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації відповідні центральні органи виконавчої влади та наукові установи;

укладати договори та здійснювати відповідно до них співробітництво із міжнародними статистичними організаціями та статистичними службами інших країн;
проводити статистичні спостереження та надавати послуги на платній основі;
надавати запитувачам статистичну інформацію відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі;
коментувати невірне використання або тлумачення статистичної інформації."


98.
Стаття 11. Права інших органів, що займаються державною статистикою
Стаття 16. Основні обов'язки органів державної статистики


Стаття 15. Планування і фінансування діяльності органів державної статистики
99.
Міністерства і відомства України, інші юридичні особи, що відповідно до статті 5 цього Закону займаються державною статистикою, мають право:
Органи державної статистики зобов'язані:


З метою забезпечення держави і суспільства статистичною інформацією спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики за участю інших центральних органів виконавчої влади та зацікавлених органів щорічно розробляється план державних статистичних спостережень.
100.
одержувати і використовувати статистичні дані для виконання робіт у порядку, передбаченому статтями 8 та 9 цього Закону;
здійснювати контроль за станом первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність статистичних даних у підзвітних одиницях.
організовувати і проводити державні статистичні спостереження за соціальноекономічними процесами, ходом виконання законів та інших нормативно-правових актів з економічних, соціальних, культурних, інших питань, державних програм соціальноекономічного розвитку України, її регіонів;
-52- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 16 за всім контекстом втрачений момент політичного розвитку України. Тому пропоную додати по тексту: в першому абзаці в кінці після слів "соціально-економічного" "та політичного розвитку України, її регіонів".
Відхилено

План державних статистичних спостережень і порядок його розроблення затверджуються Кабінетом Міністрів України. Державні статистичні спостереження виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
101.

організовувати і забезпечувати збирання державної статистичної звітності, обстеження домашніх господарств, проведення переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових монографічних, інтегрованих та інших обстежень;

проводити за рішенням Кабінету Міністрів України державні статистичні спостереження, що стосуються соціально-демографічного та економічного становища населення, його політичної, релігійної та іншої орієнтації, підприємницької діяльності;


-53- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Статтю 16 викласти в такій редакції:
" Стаття 14. Основні обов'язки органів державної статистики
Органи державної статистики зобов'язані:
організовувати і проводити статистичні спостереження за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах;
проводити державні статистичні спостереження, що стосуються соціально-демографічного та економічного становища населення, його підприємницької діяльності тощо;
Враховано в ст.14

Статистичні спостереження, не внесені до плану державних статистичних спостережень, виконуються за наявності джерел додаткового фінансування або за рахунок коштів замовників цих спостережень.
102.
Стаття 12. Обов'язки органів державної статистики
Органи державної статистики зобов'язані:
організовувати і здійснювати статистичне спостереження за ходом виконання державних програм соціально-економічного розвитку України, її регіонів і галузей народного господарства;
організовувати і забезпечувати збирання державної статистичної інформації, ведення сімейних бюджетів за їх погодженням, проведення переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових монографічних та інших обстежень;

здійснювати статистичне спостереження за ходом виконання рішень Верховної Ради України, її Президії, указів Президента України, рішень Кабінету Міністрів України з економічних і соціальних питань;

аналізувати соціально-економічні, демографічні та екологічні явища і процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах;
надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і у строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
забезпечувати гласність статистичної інформації, видавати відповідно до плану державних статистичних спостережень статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски тощо, проводити прес-конференції;
забезпечувати рівний доступ до статистичної інформації юридичних та фізичних осіб;
проводити фундаментальні дослідження та прикладні розробки у галузі статистики;
використовувати у практиці органів державної статистики міжнародні статистичні стандарти та рекомендації;

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики, територіальні органи державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах та містах утримуються за рахунок Державного бюджету України.

аналізувати структурну перебудову економіки, формування її багатоукладності, технічне переоснащення народного господарства, розвиток соціальної сфери, ринкові відносини, міждержавні, міжрегіональні зв'язки, еквівалентність обміну, формування ринку праці та товарного ринку, фінансове становище, рівень життя населення, соціальний захист громадян, ефективність суспільного виробництва, тенденції зміни цін і тарифів, стан навколишнього природного середовища, виконання природоохоронних заходів та інші процеси;

затверджувати статистичну методологію та звітно-статистичну документацію статистичних спостережень (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації), а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення;
забезпечувати респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;
забезпечувати ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з присвоєнням суб'єктам господарської діяльності ідентифікаційних кодів та кодів класифікаційних ознак;

Підприємства, організації, установи, окремі підрозділи органів державної статистики можуть проводити свою діяльність на принципах господарського розрахунку.

забезпечувати достовірність і об'єктивність статистичної інформації, її адекватність соціально-економічним явищам і процесам;
забезпечувати у встановленому порядку статистичною і аналітичною інформацією органи державної влади та управління;

забезпечувати розвиток і вдосконалення технології опрацювання статистичної інформації;
забезпечувати збереження,, накопичення, актуалізацію та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;
здійснювати міжнародні та міжрегіональні статистичні

Крім того, для розвитку та забезпечення функціонування органів державної статистики можуть використовуватися інші кошти, що не заборонені законодавством.

забезпечувати гласність статистичних даних. Подавати засобам масової інформації поточні та річні підсумки соціально-економічного становища України, регіонів і галузей народного господарства, дані про рівень життя населення, видавати статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски та інші статистичні матеріали, проводити прес-конференції та інші заходи;

зіставлення;
надавати статистичні дані міжнародним організаціям, а також здійснювати обмін статистичною інформацією із статистичними службами інших країн відповідно до укладених договорів та вимог законодавства України."


103.
розробляти і вдосконалювати методологію статистичних показників для висвітлення процесів соціально-економічного розвитку України, її регіонів і галузей народного господарства;
аналізувати соціально-економічні процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах;


-54- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В четвертому абзаці статті 16 після слів "соціально-економічні" - "та політичні процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах".
Відхилено


104.
впроваджувати в практику державної статистики систему міжнародних статистичних стандартів;
забезпечувати надійність та об'єктивність статистичної інформації про соціально-економічні явища і процеси;
-55- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В п'ятому абзаці статті 16 після слів "соціально-економічні" додати "та політичні явища та процеси".
Відхилено


105.
затверджувати форми, програми та інструкції державних статистичних спостережень та типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення;
надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну і аналітичну інформацію в обсягах, за формами і у строки, визначені планом статистичних робіт або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
-56- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абз.7 статті 16 після слів "органам місцевого самоврядування" і перед словами "статистичну і аналітичну" доповнити словом "безкоштовно".
Враховано у ст. 25

106.
встановлювати коди і вести Державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України;
забезпечувати гласність статистичних даних. Надавати державним засобам масової інформації безкоштовно дані державних статистичних спостережень, передбачені планом статистичних робіт. Відповідні дані іншим засобам масової інформації надаються на їх запити на платній основі. Видавати відповідно до плану статистичних робіт статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски та інші статистичні матеріали, проводити пресконференції;
-57- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 16 абзац 7-ий варто уточнити: "забезпечувати гласність та доступність статистичних даних", і далі за текстом.

Враховано редакційно
у ст.14


107.
забезпечувати видачу на платній основі зведеної державної статистичної інформації юридичним і фізичним особам на їх прохання, крім випадків, передбачених цим Законом;
забезпечувати рівний доступ до статистичної інформації юридичних та фізичних осіб відповідно до законодавства;
публікувати дані статистичних спостережень;108.
забезпечувати збереження і захист статистичної інформації, дотримання державної та комерційної таємниці юридичних осіб, знеособлення даних про фізичних осіб;
проводити фундаментальні дослідження та прикладні розробки в галузі статистики;
розробляти, вдосконалювати і впроваджувати статистичну методологію, публікувати її основні положення;109.
проводити міжнародні і міжрегіональні статистичні зіставлення.
використовувати у практиці державної статистики міжнародні статистичні стандарти та рекомендації;110.

затверджувати звітно-статистичну документацію державних статистичних спостережень, а також типові форми первинної облікової документації, необхідної для їх проведення;111.

забезпечувати відповідно до плану статистичних робіт органи державної влади та органи місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності звітно-статистичною документацією;114.

забезпечувати ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з присвоєнням суб'єктам господарської діяльності ідентифікаційних кодів та кодів класифікаційних ознак;115.

забезпечувати розвиток і вдосконалення технології опрацювання статистичної інформації новітніми програмно-технічними засобами, взаємодію інформаційних систем органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, інших юридичних осіб, надавати на платній основі методичну допомогу іншим юридичним особам для забезпечення взаємодії їх інформаційних систем з інформаційними системами органів державної статистики;116.

забезпечувати збереження, накопичення, актуалізацію та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності та вимог щодо збереження державної та іншої передбаченої законом таємниці;117.

здійснювати міжнародні та міжрегіональні статистичні зіставлення;118.-58- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Доповнити розділ ІІІ "Органи державної статистики" новою статтею такого змісту:
"Стаття 16. Відносини органів державної статистики з органами, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних
Враховано у ст.16
Стаття 16. Відносини органів державної статистики з органами, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних данихВідносини органів державної статистики з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, передбачають:

Відносини органів державної статистики з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, передбачають:обов'язкове погодження в органах державної статистики методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних, а також методології складання даних банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо;

обов'язкове погодження в органах державної статистики методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних, а також методології складання даних банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо;
безкоштовне надання на вимогу органів державної статистики адміністративних даних, отриманих органами, що займаються діяльністю, пов'язаною з їх збиранням та використанням, а також даних банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо."

безкоштовне надання на вимогу органів державної статистики адміністративних даних, отриманих органами, що займаються діяльністю, пов'язаною з їх збиранням та використанням, а також даних банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо."
119.

надавати статистичні дані міжнародним організаціям, а також здійснювати обмін статистичною інформацією із статистичними організаціями інших країн відповідно до укладених договорів та вимог законодавства України.
-59- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Ввести новий розділ IV "ПРава, обов'язки і відповідальниість працвників органів державної статистики та тимчасових працівників, які залучаються до проведення статистичних спостережень, респондентів і користувачів даних статистичних спостережень", включивши до нього нові статті такого змісту:
"Стаття 17. Права і обов'язки працівників органів державної статистики та тимчасових працівників, які залучаються до проведення статистичних спостережень
Працівники органів державної статистики, які на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень, діють на підставі вимог цього Закону.
Враховано у ст.17
Права і обов'язки постійних працівників органів державної статистики встановлюються цим Законом, законодавством про працю, державних службовців - також Законом України «Про державну службу».

На тимчасових працівників, які залучаються органами державної статистики до проведення статистичних спостережень, покладаються права і обов'язки нарівні з постійними працівниками органів державної статистики відповідно до законодавства.

Усі працівники органів державної статистики зобов'язані безумовно дотримуватися вимоги захисту конфіденційної інформації і за порушення цієї вимоги несуть відповідальність згідно із законами."

Стаття 18. Основні права і обов'язки респондентів
респонденти мають право знати, які первнинні дані про них збираються у процессі статистичних спостережень, з якою метою, як, ким і з якою метою будуть використовуватися.
Респонденти зобов'язані безкоштовно, в повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.
Склад, обсяг та методологія розрахунків показників, адреси і строки подання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній документації, є обов'язковими для всіх респондентів і не можуть бути змінені без відповідного дозволу органів державної статистики.
Стаття 19. Основні права і обов'язки користувачів даних статистичних спостережень
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи мають право на зведену знеособлену статистичну інформацію. Згідно з положеннями статей 9 і 24 цього Закону про оплату послуг це право гарантує вільний доступ користувачів до такої статистичної інформації, можливість її використання, поширення та зберігання, з метою реалізації ними своїх завдань та функцій, забезпечення прав, свобод і законних інтересів.
Фізичним особам зебезпечується вільний і безкоштовний доступ до статистичної інформації, яка стосується їх особисто.
При використанні даних статистичних спостережень в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо користувачі зобов'язані посилатися на їх джерело.
Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про державну статистику
За порушення законодавства про державну статистику винні особи несуть відповідальність відповідно до законів.
РОЗДІЛ IV.
ДОСТУП ДО СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ120.
Стаття 13. Обов'язки інших органів, що займаються державною статистикою

Стаття 17. Право на отримання та використання статистичної інформації121.
Міністерства і відомства України, інші юридичні особи, що займаються державною статистикою, зобов'язані:

організовувати збирання від підзвітних одиниць даних державних статистичних спостережень та їх розробку; забезпечувати достовірність статистичної інформації;
подавати органам державної статистики на їх вимогу статистичні дані, передбачені державною статистичною звітністю, та інші необхідні для проведення державних статистичних спостережень дані;

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи мають право на статистичну інформацію, що передбачає можливість її вільного отримання, використання, поширення та зберігання, з метою реалізації ними своїх завдань та функцій, забезпечення прав, свобод і законних інтересів.

Фізичним особам забезпечується вільний доступ до статистичної інформації, яка стосується їх особисто, крім випадків, передбачених законодавством.
-60- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У статті 17 в останньому реченні після слова "вільний" додати слова "і безкоштовний".
-61- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Положення статті 17 врахувати з редакційними змінами у частинах 1 та 2 статті 19 "Основні права користувачів даних статистичних спостережень".
Враховано в ст.19Враховано в ст.19


122.
дотримувати державної та комерційної таємниці юридичних осіб, знеособлювати дані про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.
123.
РОЗДІЛ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ
Стаття 18. Порядок та умови доступу до статистичної інформації


РОЗДІЛ IY
ОСНОВНІ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ ТА ТИМЧАСОВИХ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, РЕСПОНДЕНТІВ І КОРИСТУВАЧІВ ДАНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
124.
Стаття 14. Відповідальність за порушення порядку подання даних державних статистичних спостережень
Для забезпечення потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб у статистичній інформації та доступу до неї в органах державної статистики створюються спеціальні інформаційні служби.
-62- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Статтю 18 викласти в такій редакції
"Стаття 24. Порядок та умови доступу до статистичної інформації
Для забезпечення потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних, а також фізичних осіб у статистичній інформації та доступу до неї, в органах державної статистики створюються спеціальні інформаційні служби.
Враховано в ст.24


Стаття 15. Права і обов'язки працівників органів державної статистики та тимчасових працівників, які залучаються до проведення статистичних спостережень
125.
Службові особи та особи, які займаються підприємницькою діяльністю і не подають статистичних даних для проведення державних статистичних спостережень або подають їх недостовірними чи з запізненням, не забезпечують належного стану первинного обліку, порушують порядок ведення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України, можуть бути притягнуті до відповідальності, передбаченої законодавством України.
Порядок їх створення, структура, права та обов'язки визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом: систематичної публікації її в друкованих виданнях;

поширення її засобами масової інформації;
Порядок їх створення, структура, права та обов'язки визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом:
систематичної публікації її в друкованих виданнях;
поширення її засобами масової інформації;
безпосереднього її надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам.

Працівники органів державної статистики, які на постійній або тимчасовій основі беруть участь у проведенні статистичних спостережень, діють на підставі вимог цього Закону.
Безкоштовне надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичної інформації, передбаченої планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, здійснюється органами державної статистики у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України. Зазначена інформація надається із дотриманням вимог конфіденційності, визначених цим Законом.

Права і обов'язки постійних працівників органів державної статистики та тимчасових працівників, які залучаються органами державної статистики до проведення статистичних спостережень, встановлюються цим Законом та іншими законами України.Порядок і умови надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам статистичної інформації за запитами встановлюється згідно із Законом України «Про інформацію» та цим Законом.

Усі працівники органів державної статистики зобов'язані дотримуватися вимоги захисту конфіденційної інформації і за порушення цієї вимоги несуть відповідальність згідно із законами.У випадку, коли надання статистичної інформації здійснюється на договірній основі, порядок і умови визначаються відповідними договорами. Запитувачі відшкодовують витрати, пов'язані з виконанням запитів щодо доступу до статистичної інформації та її наданням. Виконання та оплата робіт, повўязаних з цими запитами, здійснюється відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі.

Не підлягає наданню за запитами статистична інформація, яка має внутрівідомчий характер і використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних, розробки звітно-статистичної та іншої документації, державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації тощо, що передує їх прийняттю або затвердженню."

Стаття 18. Основні права і обов'язки респондентів
128.

безпосереднього її надання органам державної влади та місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам.


Респонденти мають право знати, які первинні дані про них збираються у процесі статистичних спостережень, з якою метою, як, ким і з якою метою будуть використовуватися.
129.

Порядок і умови надання органам державної влади, місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам статистичної інформації за запитами здійснюються згідно із законодавством або за відповідними договорами.


Респонденти зобов'язані безкоштовно, в повному обсязі, за формою, передбаченою звітно-статистичною документацією, у визначені терміни подавати органам державної статистики достовірну статистичну інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, і дані бухгалтерського обліку.
130.

Запитувачі відшкодовують витрати, пов'язані з виконанням запитів щодо доступу до статистичної інформації та її наданням.
-63- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У статті 18 п`яте речення викласти в такій редакції: "Запитувачі, юридичні особи, відшкодовують витрати, пов`язані з виконанням запитів щодо доступу до статистичної інформації та її наданням".
Враховано редакційно
у ст.24

Склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси і строки подання статистичної інформації, зазначені у звітно-статистичній документації і не можуть бути змінені без відповідного дозволу органів державної статистики.
131.

Організація робіт із збирання, пошуку, підготовки, створення і надання запитуваної статистичної інформації, а також їх оплата здійснюються відповідно до Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі.


Стаття 19. Основні права і обов'язки користувачів даних статистичних спостережень

132.

Не підлягають наданню за запитами:


Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи мають право на зведену знеособлену статистичну інформацію. Згідно з положеннями статей 9 і 24 цього Закону про оплату послуг це право гарантує вільний доступ користувачів до такої статистичної інформації, можливість її використання, поширення та зберігання, з метою реалізації ними своїх завдань та функцій, забезпечення прав, свобод і законних інтересів.
133.

статистична інформація, визнана у встановленому порядку державною таємницею;


Фізичним особам зебезпечується вільний і безкоштовний доступ до статистичної інформації, яка стосується їх особисто.
134.

статистична інформація, що не підлягає розголошенню згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами;


При використанні даних статистичних спостережень в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо користувачі зобов'язані посилатися на їх джерело.
135.

первинні дані щодо юридичних та фізичних осіб, крім випадків їх згоди на це;


Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про державну статистику
136.

статистична інформація, яка має внутрівідомчий характер і використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних, розробки звітно-статистичної та іншої документації, класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації тощо, що передує їх прийняттю або затвердженню.


За порушення законодавства про державну статистику винні особи несуть відповідальність відповідно до законів.
137.

РОЗДІЛ V.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА СТАТИСТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ПОРЯДОК ЇЇ НАДАННЯ. ГАРАНТЇЇ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СТАТИСТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
-64- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Назву розділу V та статтю 19 викласти в такій редакції:
"Розділ VІ. Право власності на статистичну інформацію та доступ до неї
Стаття 23. Право власності на статистичну інформацію
Враховано в розділі VI ст.23


138.

Стаття 19. Право власності на статистичну інформацію

Статистична інформація, отримана у процесі державних статистичних спостережень, а також первинні дані, отримані у процесі проведення інших статистичних спостережень, є державною власністю, що знаходиться в оперативному управлінні органів державної статистики, які володіють, використовують і розпоряджаються цією статистичною інформацією, визначають правила її збирання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання.


139.

Право власності на статистичну інформацію визначається відповідно до законодавства.
Статистична інформація, створена на кошти Державного бюджету України, є державною власністю і знаходиться в оперативному управлінні розробника статистичних спостережень, який використовує і розпоряджається цією статистичною інформацією, визначає правила її збирання, опрацювання,
Право власності на зведену знеособлену статистичну інформацію, отриману органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, що проведені за рахунок коштів замовника, визначається договорами на створення цієї інформації, які також передбачають умови поширення органами державної статистики вказаної інформації."140.

збереження, захисту та доступу до неї. Збирання, опрацювання, збереження, захист та використання інформації, що містить державну таємницю, доступ до такої інформації та її матеріальних носіїв здійснюються відповідно до вимог, установлених законодавством про державну таємницю.
Розробниками статистичної інформації є органи державної статистики та інші органи, що займаються державною статистичною діяльністю.141.

Розробник статистичної інформації має право видавати дозволи на розповсюдження статистичної інформації відповідно до порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-65- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Абз.4 статті 19 доповнити такими словами "..., згідно діючого законодавства".

Зазначену норму вилучено з проекту


142.

Використання даних державних статистичних спостережень у друкованих виданнях, засобах масової інформації, при поширенні в інформаційних мережах, на магнітних, оптичних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на джерело їх опублікування або розробника статистичних спостережень не допускається.
-66- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Частину 6 статті 19 врахувати з редакційними змінами у частині 3 статті 19 "Основні права і обов'язки користувачів даних статистичних спостережень".
Враховано у ст. 19

144.

Стаття 20. Надання статистичної інформації145.

Юридичні та фізичні особи, на яких поширюється дія цього Закону, зобов'язані безкоштовно надавати органам державної статистики інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, а також дані бухгалтерської звітності.
Статистична інформація надається за формами звітно-статистичної документації, затвердженої органами державної статистики, якщо інше не передбачено законодавством.
Склад, обсяги та методологія розрахунків показників, адреси, строки та порядок надання статистичної інформації, зазначеної у звітностатистичній документації, є обов'язковими для всіх звітуючих суб'єктів і не можуть бути змінені без відповідного дозволу органу, що їх затвердив.
-67- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У статті 20 перше речення викласти в такій редакції:
"Юридичні особи, на яких поширюється дія цього Закону, зобов`язані безкоштовно надавати органам державної статистики статистичну інформацію, а також дані бухгалтерської звітності. Фізичні особи, при згоді, надають необхідну для органів державної статистики статистичну інформацію".


Відхилено


146.

Статистична інформація, що складає інформацію з обмеженим доступом, надається у встановленому законодавством порядку, який забезпечує її збереження.


-68- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Положення статті 20 врахувати з редакційними змінами у частинах 2 та 3 статті 18 "Основні права і обов'язки респондентів".
Враховано в ст.18

149.

Стаття 21. Гарантії особам, які надають статистичну інформацію
-69- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Ввести новий розділ V "Забезпечення конфіденційності статистичної інформації", в якому назву статті 21 та статтю викласти в такій редакції:
Враховано в ст.21

150.

Первинні дані, що надаються під час проведення статистичних спостережень юридичними особами, їх філіалами, відділеннями, представництвами та іншими відособленими структурними підрозділами, а також громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, є інформацією з обмеженим доступом і можуть використовуватися виключно для статистичних цілей у знеособленому вигляді або публікуватися лише за умови письмової згоди тих, хто надає дані, та відповідно до законодавства.
"Стаття 21. Гарантії органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації
Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, повўязаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.


151.

Первинні (персональні) дані щодо фізичних осіб можуть використовуватися виключно для статистичних цілей і лише у знеособленому вигляді.
Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється."

-70- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Після статті 21 ввести нову статтю такого змісту:
Враховано в ст.22
"Стаття 22. Статистична інформація, на яку не розповсюджується заборона стосовно її поширення органами державної статистики

Статистична інформація, яка дозволяє прямо чи опосередовано встановити конкретного респондента або визначити первинні дані щодо нього, може бути поширена за згодою цього респондента і відповідно до погоджених з ним умов, або якщо вона отримана із загальнодоступних джерел.

Заборона стосовно поширення статистичної інформації не розповсюджується на:

знеособлену статистичну інформацію у незведеному вигляді, яка не дозволяє визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента;

інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів і видів діяльності підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством."


152.

Первинними (персональними) даними про фізичних осіб є: національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження. Зазначена інформація охороняється законодавством.
-71- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абз.3 статті 21 після слова "здоров`я" доповнити словами "обсяг отриманих доходів та сплачених податків".

Зазначену норму вилучено з проекту


153.

Вимоги про нерозповсюдження первинних даних не поширюються на інформацію щодо:154.

назв, адрес, номерів телефонів і видів діяльності підприємств, установ і організацій, крім підприємств, установ та організацій з особливим режимом діяльності;155.

видів виробів, які підприємства, установи і організації виробляють, перероблюють, купують, транспортують, реалізують, а також видів послуг, які надаються ними населенню або іншим підприємствам, установам і організаціям, за винятком виробів та послуг, відомості щодо яких становлять державну таємницю;156.

забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізації продукції, яка завдає шкоди здоров'ю, а також інших порушень законодавства України та розмірів завданих при цьому збитків;157.

відомостей, що підлягають оголошенню відповідно до законодавства.
158.

РОЗДІЛ VI.
ІНШІ ОРГАНИ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНОЮ СТАТИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ
-72- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Розділ VI, статті 22-24 вилучити.
Враховано
РОЗДІЛ V
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
159.

Стаття 22. Інші органи, що займаються державною статистичною діяльністюСтаття 22. Гарантії органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації
160.

Крім органів державної статистики, державною статистичною діяльністю для виконання завдань, віднесених до їх компетенції, займаються також центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші юридичні особи.


Первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення статистичних спостережень, а також адміністративні дані щодо респондентів, отримані органами державної статистики від органів, що займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та використанням адміністративних даних, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді.
Поширення статистичної інформації, на підставі якої можна визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента, забороняється.

Статистична інформація, отримана органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, не може вимагатися органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об'єднаннями громадян, посадовими та іншими особами з метою використання для прийняття рішень по відношенню до конкретного респондента.
Зазначені положення не розповсюджуються на інформацію, зазначену у статті 22 цього Закону.

161.

Стаття 23. Основні права інших органів, що займаються державною статистичною діяльністю


Стаття 22. Статистична інформація, на яку не розповсюджується заборона стосовно її поширення органами державної статистики
162.

Інші органи, що займаються державною статистичною діяльністю, мають право:


Статистична інформація, яка дозволяє прямо чи опосередовано встановити конкретного респондента або визначити первинні дані щодо нього, може бути поширена за згодою цього респондента і відповідно до погоджених з ним умов, або якщо вона отримана із загальнодоступних джерел.


збирати, опрацьовувати, узагальнювати, використовувати і розповсюджувати статистичні дані у порядку, передбаченому цим Законом для органів державної статистики;


Заборона стосовно поширення статистичної інформації не розповсюджується на:
знеособлену статистичну інформацію у незведеному вигляді, яка не дозволяє визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента;
інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів і видів діяльності підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством.

РОЗДІЛ YII
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА СТАТИСТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
ТА ДОСТУП ДО НЕЇ

Стаття 23. Право власності на статистичну інформацію
164.

здійснювати контроль за станом первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність статистичних даних підзвітних одиниць.


Статистична інформація, отримана у процесі державних статистичних спостережень, а також первинні дані, отримані у процесі проведення інших статистичних спостережень, є державною власністю, що знаходиться в оперативному управлінні органів державної статистики, які володіють, використовують і розпоряджаються цією статистичною інформацією, визначають правила її збирання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання.
165.


Стаття 24. Основні обов'язки інших органів, що займаються державною статистичною діяльністю


Право власності на зведену знеособлену статистичну інформацію, отриману органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, що проведені за рахунок коштів замовника, визначається договорами на створення цієї інформації, які також передбачають умови поширення органами державної статистики вказаної інформації.
166.

Інші органи, що займаються державною статистичною діяльністю, зобов'язані:


Стаття 24. Порядок та умови доступу до статистичної інформації
167.

затверджувати в органах державної статистики звітно-статистичну документацію державних статистичних спостережень;Для забезпечення потреб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних, а також фізичних осіб у статистичній інформації та доступу до неї, в органах державної статистики створюються спеціальні інформаційні служби.
169.

погоджувати з органами державної статистики форми статистичної звітності, що ними запроваджуються, якщо інше не передбачено законодавством;

організовувати збирання від підзвітних одиниць даних статистичних спостережень, їх опрацювання, забезпечувати достовірність статистичної інформації;


Порядок їх створення, структура, права та обов'язки визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом:
систематичної публікації її в друкованих виданнях;
поширення її засобами масової інформації;
безпосереднього її надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам.
170.

надавати органам державної статистики на їх вимогу статистичні дані, передбачені відповідною звітно-статистичною документацією, та інші дані, необхідні для проведення державних статистичних спостережень;
забезпечувати збереження та захист статистичної інформації.


Безкоштовне надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичної інформації, передбаченої планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, здійснюється органами державної статистики у межах коштів, виділених на зазначені цілі з Державного бюджету України. Зазначена інформація надається із дотриманням вимог конфіденційності, визначених цим Законом.
Порядок і умови надання органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам статистичної інформації за запитами встановлюється згідно із Законом України «Про інформацію» та цим Законом.
171.
У випадку, коли надання статистичної інформації здійснюється на договірній основі, порядок і умови визначаються відповідними договорами. Запитувачі відшкодовують витрати, пов'язані з виконанням запитів щодо доступу до статистичної інформації та її наданням. Виконання та оплата робіт, пов'язаних з цими запитами, здійснюється відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі.
Не підлягає наданню за запитами статистична інформація, яка має внутрівідомчий характер і використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних, розробки звітно-статистичної та іншої документації, державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації тощо, що передує їх прийняттю або затвердженню.
172.

РОЗДІЛ VII.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ


РОЗДІЛ YII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
173.
Стаття 15. Відповідальність за порушення, допущені при використанні статистичних даних
Стаття 25. Відповідальність за порушення порядку подання даних державних статистичних спостережень
-73- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Статті 25, 26 врахувати у новій редакції статті 20 "Відповідальність за порушення законодавства про державну статистику".


Враховано в ст.20
Стаття 25. Міжнародне співробітництво у галузі статистики
174.
Працівники органів державної статистики та інших органів, які згідно із статтею 5 цього Закону займаються державною статистикою, за порушення вимог закону про збирання і використання статистичних даних, приховування або перекручення статистичної інформації несуть відповідальність згідно з законодавством.
Посадові особи та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності за неподання статистичних даних органам державної статистики та іншим органам, що займаються державною статистичною діяльністю для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за встановленою формою звітності чи із запізненням, незабезпечення належного стану первинного обліку, порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України несуть адміністративну відповідальність.Міжнародне співробітництво у галузі статистики спрямовується на створення і функціонування державної статистики, яка відповідає потребам держави та суспільства, на підвищення ефективності державної статистичної діяльності, налагодження співробітництва з міжнародними статистичними організаціями та статистичними службами інших країн з питань статистичної методології та практики, а також з метою обміну досвідом роботи та інформацією.
Держава розвиває і підтримує всі форми міжнародного співробітництва у галузі статистики, які відповідають державним інтересам України.

Стаття 27. Міжнародні договори

Службові особи та громадяни, які використовують статистичні дані в засобах масової інформації, наукових працях тощо без посилання на їх джерело, несуть відповідальність згідно з законодавством України.Якщо чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних договорів.
175.
Стаття 26. Відповідальність за порушення, допущені при використанні даних державних статистичних спостережень176.

Працівники органів державної статистики та інших органів, що займаються державною статистичною діяльністю, за використання статистичної інформації в корисливих цілях, порушення порядку використання первинних (персональних) даних щодо фізичних осіб, конфіденційної інформації щодо юридичних осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності або надання такої інформації іншим особам, а також порушення інших вимог цього Закону несуть відповідальність згідно із законодавством.
-74- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Доповнити законопроект новим розділом такого змісту:
"Розділ VII. Міжнародне співробітництво
Стаття 25. Міжнародне співробітництво у галузі статистики
Міжнародне співробітництво у галузі статистики спрямовується на створення і функціонування державної статистики, яка відповідає потребам держави та суспільства, на підвищення ефективності державної статистичної діяльності, налагодження співробітництва з міжнародними статистичними організаціями та статистичними службами інших країн з питань статистичної методології та практики, а також з метою обміну досвідом роботи та інформацією.
Держава розвиває і підтримує всі форми міжнародного співробітництва у галузі статистики, які відповідають державним інтересам України.
Стаття 26. Міжнародні договори
Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила міжнародних договорів."
Враховано в розділі YII
ст.25, 26


177.

Посадові особи та громадяни за використання даних державних статистичних спостережень у друкованих виданнях, засобах масової інформації, при поширенні в інформаційних мережах, на магнітних, оптичних та інших носіях, у наукових працях тощо без посилання на джерело опублікування або розробника цих статистичних спостережень несуть адміністративну відповідальність".


-75- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Враховано
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Доповнити законопроект розділом такого змісту:
"Розділ VIII. Прикінцеві положення
Стаття 27. Введення Закону України "Про державну статистику" в дію

РОЗДІЛ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 29. Введення Закону України "Про державну статистику" в дію


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом;
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" закони та інші нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" закони та інші нормативно-правові акти України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
178.

привести свої акти у відповідність з цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
179.

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативни-правових актів у відповідність з цим Законом;
забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;

забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
180.

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
- забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

- забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні