Назва: Про нафту i газ
Автор: Народні депутати України ГАВРИШ С.Б., ДIЯК I.В., КОВАЛКО М.П.
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект (23.12.99)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про нафту i газ


Проект (23.12.99)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про нафту i газ
1.
Цей Закон визначає основнi правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади дiяльностi нафтогазового комплексу та регулює вiдносини, пов'язанi з особливостями надрокористування у нафтогазовiй галузi, видобутком, транспортуванням, зберiганням, переробкою та використанням нафти i газу з метою забезпечення енергетичної безпеки України, розвитку конкурентних вiдносин в нафтогазовiй галузi, захисту прав споживачiв нафти i газу та працiвникiв галузi.
-1- Кабінет Міністрів України
Редакцію преамбули привести у відповідність до абзацу 1 статті 1.
Враховано
Цей Закон визначає основнi правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади дiяльностi нафтогазової галузі та регулює вiдносини, пов'язанi з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберiганням, переробкою та використанням нафти, газу та продуктів їх переробки з метою забезпечення енергетичної безпеки України, розвитку конкурентних вiдносин в нафтогазовiй галузi, захисту прав споживачiв нафти i газу та працiвникiв галузi.
2.
РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДIЛ I.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


-2- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Розділ І доповнити статтею 1, відповідно змінивши нумерацію статей надалі:
Стаття 1. Основні засади і принципи державної політики у сфері забезпечення потреб України на нафту і газ.
Основними засадами і принципами державної політики у сфері забезпечення потреб України на нафту та газ є:
1. Забезпечення потреб України на нафту і газ здійснюється їх постачанням на територію України не менш як із трьох незалежних джерел по 30-35 відсотків загального обсягу постачання із кожного;
2. Не менше третини потреб України на нафту і газ забезпечується за рахунок їх видобування та переробки на території України та її виключної (морської) економічної зони.
3. Діяльність в нафтогазовій галузі здійснюється переважно за рахунок застосування українського науково-технічного, технологічного та виробничого потенціалу.
Враховано в новій редакції статті 3
-3- Кабінет Міністрів України
Положення статей проекту (1, 3, 5, 6, 10-12, 17,25 та ін.), в яких мова йде про "угоду про умови користування надрами" - угоду "між відповідним уповноваженим державним органом в нафтовій галузі та заявником на отримання спеціального дозволу на користування надрами про ... права і зобов'язання сторін та про порядок регулювання взаємовідносин між ними", потрібно вилучити, як такі, що суперечать чинному законодавству України. Кодексом України про надра встановлений єдиний порядок надання надр у користування (статті 15-19 та ін) незалежно від виду корисних копалин, що залягають у надрах, і не передбачене укладення таких угод.
Відхилено
Потрібно врегулювати особливості відносин у нафтогазовій галузі на рівні Закону

3.
Стаття 1. Визначення термiнiв


Стаття 1. Визначення термiнiв
4.
У цьому Законi термiни мають таке значення:
-4- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Для зручності терміни слід розмістити у алфавітному порядку.
Враховано
У цьому Законi наведені нижче термiни вживаються у такому значенні:


-5- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Додати визначення терміну "спеціальний дозвіл на користування надрами".
Враховано-6- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Терміни розташувати в алфавітному порядку.
Враховано

5.
дiяльнiсть в нафтогазовiй галузi - дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язана з пошуком, розвiдкою та розробкою родовищ нафти i газу, транспортуванням, переробкою i зберiганням нафти, газу та продуктiв їх переробки;
-7- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Надати визначення нафтогазовій галузі
Враховано
Нафтогазова галузь - це галузь економіки України, яка забезпечує пошук, розвiдку та розробку родовищ нафти i газу, транспортування, переробку, зберiгання і реалізацію нафти, газу та продуктiв їх переробки;
6.
вiдправники - юридичнi та фiзичнi особи, що виявили бажання i взяли на себе зобов'язання доставити на приймальнi термiнали пiдприємств магiстрального трубопровiдного транспорту нафту, газ або продукти їх переробки на умовах, передбачених вiдповiдною угодою мiж вiдправником i пiдприємством магiстрального трубопровiдного транспорту;
-8- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1 із визначення терміну "відправники" вилучити слова "що виявили бажання"
Враховано
Вiдправники - фiзичнi або юридичнi особи усіх форм власності, що забезпечують доставку на приймальнi термiнали пiдприємств магiстрального трубопровiдного транспорту нафту, газ або продукти їх переробки відповідно до укладених угод;
7.
внутрiшня транспортна послуга - перемiщення територiєю України нафти i газу як власного виробництва, так i тих, що надiйшли з iнших країн, для задоволення потреб споживачiв України;
-9- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Шпак після слів ".. і гозу ..." додати "та продуктів їх переробки"
Враховано
внутрiшня транспортна послуга - перемiщення територiєю України нафти i газу, та продуктів їх переробки як власного виробництва, так i тих, що надiйшли з iнших країн, для задоволення потреб споживачiв України;
8.
газ - корисна копалина, яка являє собою сумiш вуглеводнiв та невуглеводневих компонентiв i перебуває у газоподiбному станi за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа i температури 20 0С);
-10- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Недоцільно у Законі давати визначення термінів "нафта" і "газ", оскільки це фізичне, а не правове явище і не потребує визначення з боку законодавчого органу.
Враховано в іншій редакції
газ - корисна копалина, яка являє собою сумiш вуглеводнiв та невуглеводневих компонентiв, перебуває у газоподiбному станi за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа i температури 20 0С) і є товарною продукцією;-11- Кабінет Міністрів України
Визначення термінів "нафта" і "газ" доповнити словами "нафта і газ є товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу."
Враховано

9.
геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр - комплекс робiт (геологiчне знiмання, геофiзичнi, геохiмiчнi, аерокосмогеологiчнi дослiдження, прямi пошуки, бурiння i випробування свердловин, дослiдно-промислова розробка, науково-дослiднi i тематичнi роботи, їх аналiз та узагальнення), що проводяться з метою вивчення геологiчної будови i нафтогазоносностi надр на певнiй територiї;


геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр - комплекс робiт (геологiчне знiмання, геофiзичнi, геохiмiчнi, аерокосмогеологiчнi дослiдження, прямi пошуки, бурiння i випробування свердловин, дослiдно-промислова розробка, науково-дослiднi i тематичнi роботи, їх аналiз та узагальнення), що проводяться з метою вивчення геологiчної будови i нафтогазоносностi надр на певнiй територiї;
10.
гiрничий вiдвiд - частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ нафти i газу або для створення та експлуатацiї пiдземних сховищ газу, нафти i продуктiв їх переробки;


гiрничий вiдвiд - частина нафтогазоносних надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ нафти i газу або для створення та експлуатацiї пiдземних сховищ газу, нафти i продуктiв їх переробки;
11.
державне регулювання дiяльностi у нафтогазовiй галузi - сукупнiсть економiко-правових заходiв держави, спрямованих на формування ринкових вiдносин у сферi дiяльностi суб'єктiв природних монополiй в нафтогазовiй галузi та сумiжних ринкiв з метою забезпечення iнтересiв держави, виробникiв, споживачiв, а також визначення механiзмiв взаємодiї мiж ними, формування ринкових вiдносин у сферi дiяльностi суб'єктiв нафтогазової галузi, захист iнтересiв держави у сферi вiдносин з надрокористування у нафтогазовiй галузi, видобутку, транспортування, зберiгання, переробки та використання нафти i газу;12.
державне управлiння в нафтогазовiй галузi - система економiчних, правових, органiзацiйних методiв i структур, спрямована на формування, введення в дiю та контроль за дотриманням вимог до дiяльностi суб'єктiв нафтогазової галузi для забезпечення потреб економiки в паливно-енергетичних ресурсах за умови рацiонального використання природних ресурсiв та збереження довкiлля;
-12- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1 у визначенні "державне управління в нафтогазовій галузі" замість "за дотриманням вимог до діяльності" записати "за дотриманням вимог у діяльності".
-13- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти абзац про державне управління у такій редакції:
"державне управління в нафтогазовій галузі - система економічних, правових, організаційних методів і структур, спрямована на забезпечення діяльності суб'єктів нафтогазової галузі, які є державною власністю або частка державної власності у їх уставних фондах складає не менше 25% для забезпечення потреб економіки в паливно-енергетичних ресурсах за умови раціонального використання природних ресурсів та збереження довкілля"
Враховано

Відхилено
Державне регулювання та управління діяльністю суб'єктів господарювання в нафтогазовій галузі передбачається незалежно від їх форми власності

13.
дiлянка надр - обмежена по площi i глибинi частина земної кори, на яку у встановленому порядку надається спецiальний дозвiл на користування надрами;


дiлянка нафтогазоносних надр - обмежена по площi i глибинi частина земної кори, на яку у встановленому порядку надається спецiальний дозвiл (ліцензія) на користування нафтогазоносними надрами;
14.
дослiдно-промислова експлуатацiя пiдземного сховища газу - проведення на вибраному для створення сховища об'єктi комплексу робiт, включаючи дослiднi закачування та вiдбирання газу, з метою уточнення можливого максимального об'єму зберiгання газу, iнших гiрничо-геологiчних параметрiв i технiко-економiчних показникiв сховища та вибору рацiонального варiанту його повного облаштування;


дослiдно-промислова експлуатацiя пiдземного сховища газу - проведення на вибраному для створення сховища об'єктi комплексу робiт, включаючи дослiднi закачування та вiдбирання газу, з метою уточнення можливого максимального об'єму зберiгання газу, iнших гiрничо-геологiчних параметрiв i технiко-економiчних показникiв сховища та вибору рацiонального варiанту його повного облаштування;
15.
дослiдно-промислова розробка родовища нафти i газу - стадiя геологiчного вивчення родовища, на якiй здiйснюється видобуток з родовища обмеженої кiлькостi нафти i газу з метою визначення його промислової цiнностi, уточнення гiрничо-геологiчних та технологiчних параметрiв, необхiдних для пiдрахунку запасiв нафти, газу i супутнiх компонентiв та обгрунтування вибору рацiонального методу (технологiї) промислової розробки родовища;


дослiдно-промислова розробка родовища нафти i газу - стадiя геологiчного вивчення родовища, на якiй здiйснюється видобуток з родовища обмеженої кiлькостi нафти i газу з метою визначення його промислової цiнностi, уточнення гiрничо-геологiчних та технологiчних параметрiв, необхiдних для пiдрахунку запасiв нафти, газу i супутнiх компонентiв та обгрунтування вибору рацiонального методу (технологiї) промислової розробки родовища;
16.
Єдина система газопостачання - сукупнiсть функцiонально пов'язаних мiж собою пiдприємств з видобутку, транспортування, збереження, переробки та розподiлення газу незалежно вiд форм власностi;
-14- Кабінет Міністрів України
Слово "переробки" змінити на "підготовку газу", у переробці газу можуть приймати
участь газопереробні підприємства, які здійснюють купівлю газу і не входять до "єдиної системи газопостачання"
Враховано в іншій редакції
єдина газотранспортна система України - сукупнiсть функцiонально пов'язаних мiж собою пiдприємств з видобутку, транспортування, збереження, переробки та розподiлення газу незалежно вiд форм власностi;
17.
угода про умови користування надрами - угода мiж вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi та заявником на отримання спецiального дозволу на користування надрами про технiчнi, технологiчнi, органiзацiйнi, фiнансовi, економiчнi, соцiальнi, екологiчнi та iншi права i зобов'язання сторiн та про порядок регулювання взаємовiдносин мiж ними в процесi надрокористування на наданiй дiлянцi надр;
-15- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Привести у відповідність із статтею 25
Враховано
угода про умови користування нафтогазоносними надрами, яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами - угода мiж спеціально уповноваженим на це органом виконавчої влади в нафтогазовiй галузi та заявником на отримання спецiального дозволу (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами про технiчнi, технологiчнi, органiзацiйнi, фiнансовi, економiчнi, соцiальнi, екологiчнi зобов'язання сторiн та про порядок регулювання взаємовiдносин мiж ними в процесi користування нафтогазоносними надрами на наданiй дiлянцi надр;
18.
магiстральний трубопровiдний транспорт нафти i газу - технологiчний комплекс - окремий трубопровiд (або сукупнiсть трубопроводiв) та пов'язанi з ним єдиним технологiчним процесом об'єкти, за допомогою яких здiйснюється постачання нафти i газу споживачам, включаючи транзитне постачання через територiю України;


магiстральний трубопровiдний транспорт нафти i газу - технологiчний комплекс - окремий трубопровiд (або сукупнiсть трубопроводiв) та пов'язанi з ним єдиним технологiчним процесом об'єкти, за допомогою яких здiйснюється постачання нафти i газу споживачам, включаючи транзитне постачання через територiю України;
19.
надрокористування - геологiчне вивчення або розробка надр з метою пошукiв та розвiдки родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу або їх зберiгання, повернення (захоронення) супутнiх i стiчних вод, iнших вiдходiв, що видобуваються в процесi розвiдки i розробки родовищ нафти i газу.
-16- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В статті 1 законопроекту, щодо визначення термінів, вказано терміни: "надрокористування", "надрокористувач", Оскільки в Кодексі України про надра вживаються терміни "користування надрами", "користувач надрами", слід терміни законопроекту привести у відповідність до Кодексу.
Враховано
користування нафтогазоносними надрами - геологiчне вивчення і розробка нафтогазоносних надр з метою пошукiв та розвiдки родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу або їх зберiгання, повернення (захоронення) супутнiх i стiчних вод, iнших вiдходiв, що видобуваються в процесi розвiдки i розробки родовищ нафти i газу.


-17- Кабінет Міністрів України
По всьому тексту проекту терміни "надрокористування" та "надрокористувач" в усіх відмінках необхідно замінити термінами "користування надрами" та "користувач надр", що відповідатиме термінології чинного законодавства, зокрема Кодексу України про надра (статті 13, 24, 25 та ін.). Закону України "Про державну геологічну службу України" тощо
Враховано

20.
надрокористувач - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що має спецiальний дозвiл на користування надрами;
-18- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 19 Кодексу України про надра дається повніше визначення терміну "користувач надрами":
"суб'єкт підприємницької діяльності, що має спеціальний дозвіл та гірничий відвід на користування надрами "
Враховано в іншій редакції
користувач нафтогазоносними надрами - юридична або фізична особа, що має спецiальний дозвiл (ліцензію) на користування нафтогазоносними надрами з метою пошукiв та розвiдки родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу і їх зберiгання, повернення (захоронення) супутнiх i стiчних вод, iнших вiдходiв, що видобуваються в процесi розвiдки i розробки родовищ нафти i газу;


-19- Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
Визначення надрокористувачів у статті 7 не відповідає визначенню, наданому у статті 1 даного проекту. У разі ж ідентичного визначення цього терміну втрачається необхідність його наведення у статті 7, яку доцільно виключити
Враховано-20- Кабінет Міністрів України
Визначення терміну "надрокористувач" викласти в редакції - суб'єкт підприємницької діяльності, що має спеціальний дозвіл та гірничий відвід на користування надрами.
Враховано
в іншій редакції

21.
нафта - корисна копалина, що являє собою вуглеводнi, якi перебувають у рiдкому станi за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа i температури 20 0С), та розчиненi в них компоненти;
-21- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Недоцільно у Законі давати визначення термінів "нафта" і "газ", оскільки це фізичне, а не правове явище і не потребує визначення з боку законодавчого органу.

Враховано
в іншій редакції
нафта - корисна копалина, що являє собою вуглеводнi, якi перебувають у рiдкому станi за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа i температури 20 0С), та розчиненi в них компоненти і є товарною продукцією;

22.
нафтогазовий комплекс - сукупнiсть об'єктiв i суб'єктiв нафтогазового виробництва;
-22- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Вилучити визначення "нафтогазового комплексу", як такого що немає в тексті цього Закону
Враховано

23.
нафтогазоноснi надра - розташована пiд поверхнею сушi та дном водоймищ частина земної кори, що простягається до глибин, доступних для геологiчного вивчення та освоєння, яка мiстить нафту, газ та супутнi їм компоненти;


нафтогазоноснi надра - розташована пiд поверхнею сушi та дном водоймищ частина земної кори, що простягається до глибин, доступних для геологiчного вивчення та освоєння, яка мiстить нафту, газ та супутнi їм компоненти;
24.
перевалювальний комплекс - комплекс споруд для приймання, накопичення, тимчасового зберiгання, та перевантаження з одного виду транспорту на iнший нафти, нафтопродуктiв та скрапленого газу;


перевалювальний комплекс - комплекс споруд для приймання, накопичення, тимчасового зберiгання, та перевантаження з одного виду транспорту на iнший нафти, нафтопродуктiв та скрапленого газу;
25.
пiдземне сховище нафти чи газу - технологiчний комплекс - штучно створений в природнiй або штучнiй ємностi надр накопичувач нафти чи газу i технологiчно поєднанi з ним споруди, якi служать для перiодичного наповнення, зберiгання i вiдбирання нафти чи газу для постачання споживачам;


пiдземне сховище нафти, газу, чи продуктів їх переробки - технологiчний комплекс штучно створений в природнiй або штучнiй ємностi надр накопичувач нафти чи газу i технологiчно поєднанi з ним споруди, якi служать для перiодичного наповнення, зберiгання i вiдбирання нафти , газу чи продуктів їх переробки для постачання споживачам;
26.
поклад нафти i газу - одиничне природне скупчення нафти i газу в надрах;


поклад нафти i газу - одиничне природне скупчення нафти i газу в надрах;
27.
промислова експлуатацiя пiдземного сховища нафти i газу - закачування у пiдземне сховище або вилучення з нього нафти чи газу;


промислова експлуатацiя пiдземного сховища нафти i газу - закачування у пiдземне сховище або вилучення з нього нафти чи газу;
28.
родовище нафти i газу - природне скупчення нафти i газу, що складається з одного чи кiлькох покладiв, якi в планi (горизонтальнiй проекцiї) частково або повнiстю збiгаються мiж собою;


родовище нафти i газу - природне скупчення нафти i газу, що складається з одного чи кiлькох покладiв, якi в планi (горизонтальнiй проекцiї) частково або повнiстю збiгаються мiж собою;
29.
Промислова розробка родовища нафти i газу - технологiчний процес вилучення з родовища нафти i газу i супутнiх їм корисних компонентiв, основною метою якого є визначення промислової цiнностi родовища (дослiдно-промислова розробка родовища) або одержання нафти i газу i супутнiх їм корисних компонентiв як товарної продукцiї (промислова розробка родовища);


розробка родовища нафти i газу - технологiчний процес вилучення з родовища нафти i газу i супутнiх їм корисних компонентiв, основною метою якого є визначення промислової цiнностi родовища (дослiдно-промислова розробка родовища) або одержання нафти i газу i супутнiх їм корисних компонентiв як товарної продукцiї (промислова розробка родовища);

Спеціальний дозвіл (ліцензія) на користування надрами для потреб нафтогазового виробництва - документ, що видається спеціально уповноваженим на це органом виконавчої влади і засвідчує право юридичної чи фізичної особи, якій цей документ виданий, на користування надрами протягом часу, в межах ділянки надр, на умовах, передбачених в цьому документі.
30.
транзит нафти, газу та продуктiв їх переробки трубопроводами - перемiщення магiстральними трубопроводами територiєю України мiж прикордонними пунктами приймання та здавання або перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктiв їх переробки, що надiйшли з територiї iнших держав i призначенi для споживачiв за межами України, а також перемiщення по магiстральних трубопроводах нафти, газу та продуктiв їх переробки, пов'язане з наданням послуг з тимчасового їх зберiгання або переробки на територiї України з подальшим перемiщенням за її межi;
-23- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Після слів переміщення додати "... відповідно до укладених угод
Враховано
транзит нафти, газу та продуктiв їх переробки трубопроводами - перемiщення відповідно до укладених угод магiстральними трубопроводами територiєю України мiж прикордонними пунктами приймання та здавання або перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктiв їх переробки, що надiйшли з територiї iнших держав i призначенi для споживачiв за межами України, а також перемiщення по магiстральних трубопроводах нафти, газу та продуктiв їх переробки, пов'язане з наданням послуг з тимчасового їх зберiгання або переробки на територiї України з подальшим перемiщенням за її межi;
31.
транспортна послуга - виробничi операцiї з приймання, перемiщення, здавання, тимчасового зберiгання i перевантаження нафти, газу та продуктiв їх переробки;


транспортна послуга - виробничi операцiї з приймання, перемiщення, здавання, тимчасового зберiгання i перевантаження нафти, газу та продуктiв їх переробки;
32.
уповноважений державний орган з питань геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр - орган державної виконавчої влади, на якого покладено здiйснення спецiальних функцiй державного регулювання дiяльностi суб'єктiв у сферi геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр;
-24- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В частинах 26, 27, 28, 29 статті 1 вводиться термін "уповноважених державних органів" (з питань геологічного вивчення нафтогазоносності надр, з питань розробки нафтогазоносних надр, з питань транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки, з питань нафтогазопереробки).
Враховуючи реалії розпочатої адміністративної реформи в Україні, недоцільно давати перелік ряду уповноважених державних органів. Замість них пропонується застосувати термін:
"Спеціально уповноважений орган виконавчої влади для управління та регулювання діяльності в нафтогазовій галузі".
Враховано
в іншій редакції-25- Кабінет Міністрів України
В статті 1 абзаци 28 і 29 необхідно об'єднати і переробити як такі, що суперечать Закону України "Про державну геологічну службу".
Враховано
у статті 6
-26- Кабінет Міністрів України
Визначення термінів у статті 1 проекту: "уповноважений державний орган з питань геологічного вивчення нафтогазоносності "надр", "уповноважений державний орган з питань розробки нафтогазоносних надр", "уповноважений державний орган з питань розробки нафтогазоносних надр", "уповноважений державний орган з питань транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки", "уповноважений державний орган з питань нафтогазопереробки", а також назви центральних органів виконавчої влади, що вживаються в статті 3 проекту, потребують доопрацювання відповідно до Указу Президента України від 15.12.99р. № 1573/99 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади"
Враховано
у статті 6-27- Кабінет Міністрів України
Вважаємо недоцільним давати перелік аж чотирьох уповноважених державних органів (з питань геологічного вивчення нафтогазоносності надр, з питань розробки нафтогазоносних надр та ін). Краще записати "спеціально уповноважений орган виконавчої влади в сфері управління та регулювання діяльності у нафтогазовій галузі". Реально це може бути один такий орган або декілька за рішенням Кабінету Міністрів України.
Враховано
у статті 6

33.
уповноважений державний орган з питань розробки нафтогазоносних надр - орган державної виконавчої влади, на якого покладено здiйснення спецiальних функцiй державного регулювання дiяльностi суб'єктiв у сферi видобутку нафти й газу, спорудження та експлуатацiї пiдземних сховищ нафти й газу;34.
уповноважений державний орган з питань транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки - орган державної виконавчої влади, на якого покладено здiйснення спецiальних функцiй державного регулювання дiяльностi суб'єктiв у сферi транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки магiстральними та мiсцевими нафто- та газопроводами;35.
уповноважений державний орган з питань нафтогазопереробки - орган державної виконавчої влади, на якого покладено здiйснення спецiальних функцiй державного регулювання дiяльностi суб'єктiв у сферi нафтогазопереробки.

-28- Кабінет Міністрів України
Дати визначення терміну "переробка нафти" , враховуючи, що цей термін чинним законодавством не визначений

Враховано
переробка нафти - технологічний процес розділення нафти на фракції із заданими температурами кипіння для виготовлення з них товарних нафтопродуктів або їх подальшої переробки на установках вторинних процесів з метою підвищення якості і розширення асортименту нафтопродуктів.
36.
Стаття 2. Сфера дiї Закону


Стаття 2. Сфера дiї Закону
37.
Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у зв'язку з державним управлiнням та регулюванням у нафтогазовiй галузi України, економiчним стимулюванням її розвитку, геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр, розробкою родовищ нафти i газу, переробкою нафти i газу, зберiганням, транспортуванням та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки, та iншими стосунками, предметом яких виступає нафта i газ.
-29- Н.д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Статтю 2 доповнити положенням:
"Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з державним управлінням та регулюванням у нафтопродуктозабезпечуючій галузі України, економічним стимулюванням її розвитку, зберіганням, транспортуванням та реалізацією."

Враховано редакційно у ч.1. ст.2
Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у зв'язку з геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр, розробкою родовищ нафти i газу, переробкою нафти i газу, зберiганням, транспортуванням та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки незалежно від форм власності господарюючих суб'єктів - учасників таких відносин.


-30- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Частину 2 статті 2 виділити в окрему статтю "Законодавство про нафту і газ"
Враховано
Стаття 3. Законодавство про нафту і газ
38.
Законодавство про нафту i газ грунтується на Конституцiї України i складається з цього Закону, вiдповiдних положень Кодексу України про надра та iнших законiв, що регулюють дiяльнiсть у нафтогазовому комплексi, а також нормативно-правових актiв, виданих вiдповiдно до Конституцiї України та цих законiв.
-31- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину 2 статті 2 після слів "цього Закону" доповнити словами "Закону "Про трубопровідний транспорт" і далі за текстом.

-32- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У частині другій статті виключити слова "а також нормативно-правових актів, виданих відповідно до Конституції України та цих Законів", оскільки в Законі повинно бути посилання на законодавчі акти, а не нормативно-правові.
Враховано
Враховано
Вiдносини, пов'язанi з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберiганням, переробкою та використанням нафти, газу та продуктів їх переробки регулюються цим Законом, Законом "Про трубопровідний транспорт", Кодексом України про надра та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють дiяльнiсть у нафтогазовій галузі.
39.
Якщо ратифiкованим Верховною Радою України мiжнародним договором встановлено iншi правила, нiж передбаченi цим Законом, застосовуються правила такого мiжнародного договору.
-33- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка
Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Останній абзац статті доцільно перенести до розділу XІІ ("Заключні положення").
Враховано
-34- Кабінет Міністрів України
Частину третю статті 2 перенести до статті 71.
Враховано
-35- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У частині третій статті слова "Якщо ратифікованим Верховною Радою України міжнародним договором" замінити словами "Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України" і далі за текстом.
Таке формулювання щодо міжнародних договорів установлено статтею 9 Конституції України.
Враховано-36- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Розділ І доповнити наступними статтями:
Стаття ___ Особливості регулювання відносин в нафтогазовій галузі
Враховано
Стаття 4. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі


Регулювання відносин в нафтогазовій галузі має особливості, визначені цим Законом. Ці особливості викликані об'єктивними умовами функціонування галузі:

Регулювання відносин у нафтогазовій галузі має особливості, визначені цим Законом. Ці особливості пов'язані з об'єктивними умовами функціонування галузі:


постійним і безперервним збалансуванням видобутку постачання і споживання газу ( підтримка мінімально-необхідного тиску в газовій системі) , для забезпечення якого встановлюється єдине диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною газовою системою України;

постійним і безперервним збалансуванням видобутку постачання і споживання газу, для забезпечення якого встановлюється єдине диспетчерське (оперативно-технологічне) управління єдиною газотранспортною системою України;


наявністю єдиної газотранспортної системи для газопостачання споживачів

наявністю єдиної газотранспортної системи для газопостачання споживачів


необхідністю підтримки надійної та безпечної експлуатації об'єктів у зв'язку з підвищеною вибухо- та пожежонебезпечністю газу, нафти і нафтопродуктів

Необхідністю підтримки надійної та безпечної експлуатації об'єктів з підвищеною вибухо- та пожежонебезпечністю газу, нафти і продуктів їх переробки.


Стаття ___ Державна політика в нафтогазовій галузі

Стаття 5. Принципи державної політики в нафтогазовій галузі


Державна політика в нафтогазовій галузі базується на таких принципах:
державне регулювання діяльності в нафтогазовій галузі;
створення умов безпечної експлуатації об'єктів нафтогазової галузі;
забезпечення раціонального споживання газу, нафти та продуктів їх переробки ;
додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з видобутком , передачею, постачанням і використанням газу, нафти та продуктів їх переробки ;
створення умов для розвитку і підвищення ефективності нафтогазової галузі;
забезпечення екологічної безпеки об'єктів нафтогазової галузі;
забезпечення захисту прав та інтересів споживачів газу, нафти та продуктів їх переробки;
збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування єдиної газової системи України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею;
сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку газу, нафти та продуктів їх переробки ;
забезпечення підготовки кадрів високої кваліфікації для нафтогазової галузі;
створення умов для перспективних наукових досліджень;
створення умов для підтримання стабільного фінансового стану нафтогазової галузі;
забезпечення взаємної відповідальності постачальників газу, нафти і продуктів їх переробки та споживачів.

Державна політика в нафтогазовій галузі базується на принципах:
державного регулювання діяльності в нафтогазовій галузі;
широкого залучення громадських організацій для вирішення проблем, що виникають при функціонуванні нафтогазової галузі;
безпечної експлуатації об'єктів нафтогазової галузі;
раціонального споживання газу, нафти та продуктів їх переробки та впровадження енергозберігаючих технологій, включаючи обладнання газопроводів газотурбінними та турбодетандерними установками;
додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з видобутком, транспортуванням, постачанням і використанням газу, нафти та продуктів їх переробки;
створення умов для розвитку для підвищення ефективності діяльності нафтогазової галузі;
забезпечення екологічно безпечного функціонування об'єктів нафтогазової галузі;
забезпечення захисту прав та інтересів споживачів газу, нафти та продуктів їх переробки;
збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування єдиної газотранспортної системи України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею;
сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку газу, нафти та продуктів їх переробки;
забезпечення підготовки кадрів високої кваліфікації для нафтогазової галузі;
створення умов для підтримання стабільного фінансового стану нафтогазової галузі;
взаємної відповідальності постачальників газу, нафти і продуктів їх переробки та споживачів;
створення умов для перспективних наукових досліджень;
забезпечення раціонального використання надр в інтересах народу України і надрокористувачів;


Статтю 5 доповнити абзацом такого змісту:
підтримка, захист та пріоритетне використання вітчизняного науково-технічного, технологічного та кадрового потенціалу.

пріоритетного використання вітчизняного науково-технічного, технологічного та кадрового потенціалу.

40.
РОЗДIЛ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗI УКРАЇНИ


РОЗДIЛ II.
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗI УКРАЇНИ
41.
Стаття 3. Органи, що здiйснюють державне управлiння та регулювання нафтогазової галузi України


Стаття 6. Державне управління в нафтогазовій галузі


-37- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 3 законопроекту, де йдеться про органи, що здійснюють державне управління та регулювання нафтогазової галузі, привести у відповідність до змін у структурі виконавчої влади, що відбуваються за Указом Президента "Про зміни в структурі центральних органів виконавчої влади"
Враховано в новій редакції статті 6

Державне управління в нафтогазовій галузі здійснюють Кабінет Міністрів України та інші уповноважені на це органи державної влади в межах повноважень, визначених законом.
Кабінет Міністрів України визначає стратегiю розвитку та основнi напрями державної полiтики в нафтогазовiй галузi, забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності, організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності, здiйснює iншi повноваження в нафтогазовiй галузi, визначенi Конституцiєю, цим Законом та чинним законодавством України.-38- Кабінет Міністрів України
Стаття 3 потребує значної переробки з урахуванням останніх змін у структурі центральних органів виконавчої влади та прийняття ряду нових законодавчих актів.
Враховано в новій редакції статті 6

42.
Державне управлiння та регулювання дiяльностi в нафтогазовiй галузi України провадиться шляхом встановлення загальних правил цiєї дiяльностi, видачi вiдповiдно до законодавства спецiальних дозволiв на користування надрами, формування тарифної полiтики, iнших заходiв державного впливу.
-39- Кабінет Міністрів України
Вилучити частину першу статті 3

Враховано в новій редакції статті 6
-40- Н.д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Статтю 3 доповнити наступними положеннями:
Державне управління нафтопродуктозабезпеченням України здійснюють Кабінет Міністрів України, Центральний орган виконавчої влади в галузі нафтопродуктозабезпечення, місцеві державні адміністрації.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативне регулювання суб'єктами господарської діяльності режимів нафтопродуктозабезпечення, визначення напрямків транспортних потоків та обсягів збуту нафтопродуктів
Враховано в новій редакції статті 6


43.
Державне управлiння та регулювання нафтогазової галузi України здiйснюють:
-41- Кабінет Міністрів України
Замість назви уповноважених органів викласти функції всіх органів, що перелічені в статті. 3.
Так, викласти, що Мінпраці та соціальної політики України (Держнаглядохоронпраці) здійснює державний гірничий нагляд, нагляд за охороною надр при розвідці, експлуатації нафтогазових родовищ; нагляд за промисловою безпекою та охороною праці в усіх видах діяльності суб'єктів нафтогазової галузі.
Враховано в новій редакції статті 6

-42- Кабінет Міністрів України
У частині другій статті 3 щодо органів, зазначених в абзацах четвертому - сьомому, зробити доповнення "в межах своєї компетенції"
Враховано редакційно у статті 6


44.
Кабiнет Мiнiстрiв України;
-43- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину 2 статті 3 доповнити пунктом такого змісту: "Верховна Рада України".

Відхилено
Повноваження Верховної Ради України визначено у Конституції ст. 84.

45.
уповноваженi державнi органи в нафтогазовiй галузi (уповноважений державний орган з питань геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр, уповноважений державний орган з питань розробки нафтогазоносних надр, уповноважений державний орган з питань транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки, уповноважений державний орган з питань нафтогазопереробки);46.
Мiнiстерство оxоpони навколишнього пpиpодного cеpедовища та ядеpної безпеки;47.
Державний комiтет з нагляду за охороною працi;
-44- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Пункт 4 частини 2 статті З виключити.
Враховано в новій редакції статті 6-45- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
З ч.2 ст.З вилучити слова "Державний комітет з нагляду за охороною праці",
Враховано в новій редакції статті 6

48.
Мiнiстерство економiки України;49.
Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики;
-46- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
З ч.2 ст.З вилучити слова "органи місцевого самоврядування".
Враховано частково в новій редакції статті 6

50.
органи мiсцевого самоврядування.51.
Кабiнет Мiнiстрiв України визначає стратегiю розвитку та основнi напрями державної полiтики в нафтогазовiй галузi, встановлює Порядок надання спецiальних дозволiв на користування надрами (далi - спецiальнi дозволи), здiйснює iншi повноваження в нафтогазовiй галузi, визначенi Конституцiєю, цим Законом та чинним законодавством України.52.
До компетенцiї уповноваженого державного органу з питань геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр належить:53.
розробка нормативних документiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi геологiчного вивчення нафтогазоносних надр;54.
проведення конкурсiв по видачi спецiальних дозволiв на право здiйснення дiяльностi у сферi геологiчного вивчення нафтогазоносних надр та видача спецiальних дозволiв заявникам за результатами конкурсiв;55.
здiйснення контролю за додержанням умов виданих спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами, додержанням iнших умов, встановлених чинним законодавством для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi;56.
розгляд справ про порушення умов спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами i прийняття рiшень за результатами розгляду у межах своєї компетенцiї;57.
розпорядження одержаною за рахунок державних коштiв iнформацiєю про нафтогазоноснi надра;58.
розробка вiдповiдної документацiї щодо покладiв нафти й газу, встановлення меж гiрничих вiдводiв;59.
державна реєстрацiя геологорозвiдувальних робiт;60.
ведення балансу запасiв нафти i газу в Державному балансi корисних копалин України;61.
пiдтримка розвитку науковотехнiчної бази геологiчного вивчення нафтогазоносних надр, накопичення та розповсюдження науково-технiчних досягнень у цiй сферi;62.
здiйснення iнших повноважень, передбачених вiдповiдним положенням про цей орган.63.
До компетенцiї уповноваженого державного органу з питань розробки нафтогазоносних надр належить:64.
розробка нормативних документiв, що регулюють дiяльнiсть суб'єктiв у сферi розробки родовищ нафти й газу, спорудження та експлуатацiї пiдземних сховищ нафти й газу;65.
проведення конкурсiв по видачi спецiальних дозволiв (лiцензiй) на видобуток нафти й газу, спорудження та експлуатацiю пiдземних сховищ нафти й газу; видача спецiальних дозволiв заявникам за результатами конкурсiв;66.
здiйснення контролю за додержанням умов виданих спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами, додержанням iнших умов, встановлених чинним законодавством для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi;67.
розгляд справ про порушення умов спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами i прийняття рiшень за результатами розгляду у межах своєї компетенцiї;68.
надання у розпорядження власника спецiального дозволу вiдповiдних дiлянок надр, споруд та обладнання;69.
погодження умов спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами, а також умов угод про розподiл продукцiї з надрокористувачами;70.
розпорядження одержаною за рахунок державних коштiв iнформацiєю, що стосується геологiчної розвiдки та експлуатацiї нафтогазоносних надр;71.
ведення облiку дiлянок надр, що надаються у користування;72.
сприяння рацiональному використанню нафтогазоносних надр з метою економiї паливно-енергетичних ресурсiв та збiльшення ефективностi пiдприємств, що працюють в цiй галузi;73.
пiдтримка розвитку науково-технiчної бази видобутку нафти та газу, накопичення та розповсюдження науково-технiчних досягнень у цiй сферi;74.
розвиток мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва, широке використання можливостей свiтової науки i технiки у нафтогазовiй галузi;75.
зменшення негативного впливу на стан довкiлля, додержання екологiчної безпеки видобутку, транспортування та зберiгання нафти та газу;76.
здiйснення iнших повноважень, передбачених вiдповiдним положенням про цей орган.77.
До компетенцiї уповноваженого державного органу з питань транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки належить:78.
розробка нормативних документiв, що регулюють дiяльнiсть суб'єктiв у сферi транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки;79.
здiйснення контролю за додержанням умов, встановлених чинним законодавством для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi, що здiйснюють транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки;80.
розпорядження одержаною за рахунок державних коштiв iнформацiєю, що стосується транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки;81.
пiдтримка розвитку науково-технiчної бази транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки, накопичення та розповсюдження науково-технiчних досягнень у цiй сферi;82.
розвиток мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва, широке використання можливостей свiтової науки i технiки у нафтогазовiй галузi;83.
зменшення негативного впливу на стан довкiлля, додержання екологiчної безпеки транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки;84.
здiйснення iнших повноважень, передбачених вiдповiдним положенням про цей орган.85.
До компетенцiї уповноваженого державного органу з питань нафтогазопереробки належить:86.
розробка нормативних документiв, що регулюють дiяльнiсть суб'єктiв у сферi нафтогазопереробки;87.
розпорядження одержаною за рахунок державних коштiв iнформацiєю, що стосується нафтогазопереробки;88.
пiдтримка розвитку науково-технiчної бази в галузi нафтопереробки, накопичення та розповсюдження науково-технiчних досягнень у цiй сферi;89.
розвиток мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва, широке використання можливостей свiтової науки i технiки у нафтогазовiй галузi;90.
зменшення негативного впливу на стан довкiлля, додержання екологiчної безпеки нафтогазопереробки;91.
здiйснення iнших повноважень, передбачених вiдповiдним положенням про цей орган.92.
Органи мiсцевого самоврядування здiйснюють свої повноваження в галузi управлiння та регулювання нафтогазової галузi межах компетенцiї, визначеної законодавством України, в тому числi:

93.
погоджують питання надання у користування на пiдпорядкованiй їм територiї нафтогазоносних надр та земельних дiлянок, розмiщення на цiй територiї об'єктiв нафтогазового виробництва;
-47- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В частині статті 3, що стосується повноважень органів місцевого самоврядування в області управління та регулювання нафтогазової галузі, в пункті 1 зазначено:
-"погоджують питання надання у користування на підпорядкованій їм території нафтогазоносних надр та земельних ділянок, розміщення на цій території об'єктів нафтогазового виробництва".
Цю норму необхідно привести у відповідність до пункту 2 статті 9 Кодексу України про надра, де йдеться про "...погодження клопотання про надання надр у користування ".
Враховано частково у статті 7
-48- Кабінет Міністрів України
Абзац другий частини восьмої статті 3 проекту, відповідно до якого органи місцевого самоврядування погоджують питання надання у користування на підпорядкованій їм території нафтогазоносних надр, не узгоджується з пунктом 2 статті 9 Кодексу України про надра, згідно з яким до відання Верховної Ради АРК, обласних. Київської та Севастопольської міських рад належить "погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення". Нафта і газ відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення (Перелік корисних копалин загальнодержавного значення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.94р.. № 827).
Враховано у статті 7-49- Кабінет Міністрів України
Слова "земельних ділянок" з цього абзацу пропонується виключити. Надання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, провадиться в порядку, встановленому земельним законодавством України (стаття 18 Кодексу України про надра).
Враховано у новій редакції статті 7

94.
беруть участь у розробцi та реалiзацiї комплексних планiв розвитку нафтогазового виробництва на пiдпорядкованiй їм територiї;95.
здiйснюють контроль за нафтогазовим виробництвом на пiдпорядкованiй їм територiї в межах чинного законодавства.

-50- Кабінет Міністрів України
Визначити основні функції і повноваження Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) щодо регулювання ринків, що знаходяться у стані природної монополії та суміжних ринків.
Враховано у новій редакції статті 8

96.
Органи, що здiйснюють державне управлiння та регулювання нафтогазової галузi України, не мають права втручатися в оперативне регулювання суб'єктами господарської дiяльностi режимiв нафтогазопостачання, визначення напрямкiв транспортних потокiв та обсягiв збуту нафти, газу i продуктiв їх переробки, якщо iнше не передбачено вiдповiдними законодавчими актами.
-51- Кабінет Міністрів України
У статті 3 визначити, що не допускається втручання у господарську діяльність суб'єкта господарювання органів, що здійснюють державне управління та регулювання нафтогазової галузі замість передбаченого у законопроекті невтручання в "оперативне регулювання"
Враховано у новій редакції статті 8

Стаття 7. Державне регулювання діяльністю в нафтогазовій галузі
Державне регулювання діяльністю в нафтогазовій галузі здійснюється шляхом встановлення загальних правил здійснення цієї діяльності суб'єктами підприємницької діяльності, надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в нафтогазовій галузі та формування тарифної політики.


-52- Н.д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Статтю 3 доповнити наступним положенням:
"Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативне регулювання суб'єктами господарської діяльності режимів нафтопродуктозабезпечення, визначення напрямків транспортних потоків та обсягів збуту нафтопродуктів."
Враховано у новій редакції статей 6, 7
Окремі питання державного регулювання діяльності в нафтогазовій галузі покладається на центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом до відання якого віднесені питання регулювання нафтогазової галузі.
Правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, що діють на суміжних ринках у нафтогазовому комплексі визначаються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.


-53- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 3 викласти в наступній редакції:
"Державне регулювання діяльності в нафтогазовій галузі України провадиться шляхом встановлення загальних правил цієї діяльності, видачі відповідно до законодавства спеціальних дозволів на користування надрами, формування тарифної політики, інших заходів державного впливу.
Кабінет Міністрів України визначає стратегію розвитку та основні напрями державної політики в нафтогазовій галузі, встановлює Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - спеціальні дозволи), здійснює інші повноваження в нафтогазовій галузі, визначені Конституцією, цим Законом та чинним законодавством України.
До компетенції уповноваженого державного органу з питань геологічного вивчення
нафтогазоносності надр належить:
розробка нормативних документів, що регулюють діяльність у сфері геологічного
вивчення нафтогазоносних надр;
проведення конкурсів по видачі спеціальних дозволів на право здійснення діяльності у сфері геологічного вивчення нафтогазоносних надр та видача спеціальних дозволів заявникам за результатами конкурсів;
здійснення контролю за додержанням умов виданих спеціальних дозволів та угод про умови користування надрами, додержанням інших умов, встановлених чинним законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності в нафтогазовій галузі;
розгляд справ про порушення умов спеціальних дозволів та угод про умови користування надрами і прийняття рішень за результатами розгляду у межах своєї компетенції;
розпорядження одержаною за рахунок державних коштів інформацією про нафтогазоносні надра;
розробка відповідної документації щодо покладів нафти й газу, встановлення меж гірничих відводів;
державна реєстрація геологорозвідувальних робіт;
ведення балансу запасів нафти і газу в Державному балансі корисних копалин України;
підтримка розвитку науково-технічної бази геологічного вивчення нафтогазоносних надр, накопичення та розповсюдження науково-технічних досягнень у цій сфері;
здійснення інших повноважень, передбачених відповідним положенням про цей орган.
Враховано редакційно
Основними завданнями центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом до відання якого віднесені питання регулювання нафтогазової галузі, що визначені цим Законом та іншими законодавчими актами України, належить:
сприяння конкуренції в сфері нафтогазового комплексу;
забезпечення проведення цінової та тарифної політики в нафтогазовому комплексі;
захист прав споживачів;
розроблення та затвердження правил користування газом в межах визначених законодавчими актами;
видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення діяльності у сфері постачання газу;
контроль за додержанням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності.
Центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, до відання якого віднесені питання регулювання нафтогазової галузі відповідно до повноважень покладених на нього цим Законом та законодавчими актами, здійснює:
безперешкодно перевірки умов дотримання ліцензованої діяльності;
розглядає справи про порушення умов ліцензій і за результатами розгляду приймає рішення в межах своєї компетенції;
застосовує майнові санкції до господарюючих суб'єктів та адміністративні стягнення до посадових осіб підприємств, установ, організацій згідно з законодавством України;
встановлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб'єктами підприємницької діяльності;
визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також здачі в оренду, придбання або відчуження більше двадцяти п'яти відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів підприємницької діяльності умовам і правилам здійснення ліцензованої діяльності;
бере участь у встановленні правил функціонування ринків газу та нафти;
здійснює інші повноваження, передбачені законами України.До компетенції уповноваженого державного органу з питань розробки нафтогазоносних надр належить:
розробка нормативних документів, що регулюють діяльність суб'єктів у сфері розробки родовищ нафти й газу, спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти й газу;
проведення конкурсів по видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на видобуток нафти й газу, спорудження та експлуатацію підземних сховищ нафти й газу; видача спеціальних дозволів заявникам за результатами конкурсів;
здійснення контролю за додержанням умов виданих спеціальних дозволів та угод про умови користування надрами, додержанням інших умов, встановлених чинним законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності в нафтогазовій галузі;
розгляд справ про порушення умов спеціальних дозволів та угод про умови користування надрами і прийняття рішень за результатами розгляду у межах своєї компетенції;
надання у розпорядження власника спеціального дозволу відповідних ділянок надр, споруд та обладнання;
погодження умов спеціальних дозволів та угод про умови користування надрами, а також умов угод про розподіл продукції з надрокористувачами;
розпорядження одержаною за рахунок державних коштів інформацією, що стосується геологічної розвідки та експлуатації нафтогазоносних надр;
ведення обліку ділянок надр, що надаються у користування;
сприяння раціональному використанню нафтогазоносних надр з метою економії паливно-енергетичних ресурсів та збільшення ефективності підприємств, що працюють в цій галузі;
підтримка розвитку науково-технічної бази видобутку нафти та газу, накопичення та розповсюдження науково-технічних досягнень у цій сфері;
розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, широке використання можливостей світової науки і техніки у нафтогазовій галузі;
зменшення негативного впливу на стан довкілля, додержання екологічної безпеки видобутку, транспортування та зберігання нафти та газу;
здійснення інших повноважень, передбачених відповідним положенням про цей орган.

РОЗДIЛ III.
ПОВНОВАЖЕННЯ ІНШИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

Стаття 8. Повноваження органів місцевого самоврядування пов'язаних з діяльністю у нафтогазовій галузі
До повноважень органів місцевого самоврядування у відносинах, пов'язаних з діяльністю нафтогазової галузі. в межах їх компетенції належать:
надання погоджень щодо розміщення на підпорядкованій їм території об'єктів нафтогазового комплексу виходячи з державних інтересів та інтересів територіальної громади;
участь у розробці комплексних планів нафтогазопостачання споживачів на підпорядкованій їм території;
участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів нафтогазової галузі у надзвичайних умовах;
Органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в господарську діяльність суб'єктів, що здійснюють видобуток, транспортування, зберігання, переробку та використання нафти, газу та продуктів їх переробки крім випадків передбачених законами України.До компетенції уповноваженого державного органу з питань транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки належить:
розробка нормативних документів, що регулюють діяльність суб'єктів у сфері транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки;
здійснення контролю за додержанням умов, встановлених чинним законодавством для суб'єктів підприємницької діяльності в нафтогазовій галузі, що здійснюють транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки;
розпорядження одержаною за рахунок державних коштів інформацією, що стосується транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки;
підтримка розвитку науково-технічної бази транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки, накопичення та розповсюдження науково-технічних досягнень у цій сфері;
розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, широке використання можливостей світової науки і техніки у нафтогазовій галузі;
зменшення негативного впливу на стан довкілля, додержання екологічної безпеки транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки;
здійснення інших повноважень, передбачених відповідним положенням про цей орган.
До компетенції уповноваженого державного органу з питань нафтогазопереробки належить:
розробка нормативних документів, що регулюють діяльність суб'єктів у сфері нафтогазопереробки;
розпорядження одержаною за рахунок державних коштів інформацією, що стосується нафтогазопереробки;
підтримка розвитку науково-технічної бази в галузі нафтопереробки, накопичення та розповсюдження науково-технічних досягнень у цій сфері;
розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, широке використання можливостей світової науки і техніки у нафтогазовій галузі;
зменшення негативного впливу на стан довкілля, додержання екологічної безпеки нафтогазопереробки;
здійснення інших повноважень, передбачених відповідним положенням про цей орган.
Органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження в галузі управління та регулювання нафтогазової галузі межах компетенції, визначеної законодавством України, в тому числі:
надають дозвіл на користування на підпорядкованій їм території нафтогазоносних надр та земельних ділянок, розміщення на цій території об'єктів нафтогазового виробництва;
беруть участь у розробці та реалізації комплексних планів розвитку нафтогазового виробництва на підпорядкованій їм території;
здійснюють контроль за нафтогазовим виробництвом на підпорядкованій їм території в межах чинного законодавства."
-54- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю 3 вилучити. Розділ ІІ доповнити наступними статтями:
Стаття 6. Державне управління в нафтогазовій галузі
Державне управління в нафтогазовій галузі здійснюють органи виконавчої влади, уповноважені Кабінетом Міністрів України.
Стаття 7. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами нафтогазового комплексу
До повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у відносинах із суб'єктами нафтогазової галузі належать:
погодження питань розміщення на підпорядкованій їм території об'єктів нафтогазового комплексу виходячи з державних та інтересів територіальної громади;
участь у розробці комплексних планів нафтогазопостачання постачання споживачам на підпорядкованій їм території;
участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів нафтогазового комплексу у надзвичайних умовах;
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в оперативне регулювання режимів нафтогазопостачання.
Стаття 8 Державне регулювання діяльністю в нафтогазовій галузі
Державне регулювання діяльністю в нафтогазовій галузі здійснюється шляхом встановлення загальних правил здійснення цієї діяльності суб'єктами підприємницької діяльності, надання дозволів на здійснення окремих видів діяльності в нафтогазовому комплексі та формування тарифної політики.
Органом державного регулювання діяльності в нафтогазовому комплексі є Національна комісія регулювання електроенергетики України .
Правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, що діють на суміжних ринках у нафтогазовому комплексі визначаються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Враховано

Враховано
ВрахованоОсновними завданнями Національної комісії регулювання електроенергетики є:
державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в нафтогазовому комплексі;
сприяння конкуренції в сфері нафтогазового комплексу;
забезпечення проведення цінової та тарифної політики в нафтогазовому комплексі;
захист прав споживачів;
розроблення та затвердження правил користування газом;
видача суб'єктам підприємницької діяльності на здійснення діяльності у сфері постачання газу;
контроль за додерженням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності.
Національна комісія регулювання електроенергетики відповідно до покладених на неї завдань здійснює безперешкодно перевірки умов дотримання ліцензованої діяльності;
розглядає справи про порушення умов ліцензій і за результатами розгляду приймає рішення в межах своєї компетенції;
застосовує майнові санкції до господарюючих суб'єктів та адміністративні стягнення до посадових осіб підприємств, установ, організацій згідно з законодавством України;
Встановлює обмеження щодо суміщення видів діяльності суб'єктами підприємницької діяльності;
визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також здачі в оренду, придбання або відчуження більше двадцяти п'яти відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів підприємницької діяльності умовам і правилам здійснення ліцензованої діяльності;
встановлює правила функціонування ринків газу та нафти.


97.
Стаття 4. Суб'єкти державної власностi в нафтогазовiй галузi
-55- Кабінет Міністрів України
Статтю 4 вилучити, оскільки вона містить пинання, які регулюються іншими законодавчими актами.
Враховано

98.
Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi, що перебувають у державнiй власностi, здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства на загальних засадах.99.
Управлiння часткою держави суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi нафтогазової галузi здiйснюють органи державної виконавчої влади або юридичнi особи, уповноваженi Кабiнетом Мiнiстрiв України. Органи, що здiйснюють державне управлiння та регулювання нафтогазової галузi України, не можуть мати у своїй сферi управлiння суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.
-56- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Останнє речення частини 2 статті 4 викласти в наступній редакції:
"Державне регулювання та нагляд за діяльністю в нафтогазовій галузі проводить тільки державний орган регулювання".
Статтю вилучено
Враховано в ст. 8


100.
Уповноваженi державнi органи в нафтогазовiй галузi можуть брати участь у розробцi вiдповiдних програм приватизацiї державного майна з метою об'єктивного вiдображення особливостей галузi в цих програмах.

-57- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 4 викласти у наступній редакції:
Стаття 4. Управління суб'єктами державної власності у нафтогазовій галузі.
Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi, що перебувають у державнiй власностi, здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства.
Управлiння часткою держави суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi нафтогазової галузi здiйснюють органи державної виконавчої влади або юридичнi особи, уповноваженi Кабiнетом Мiнiстрiв України. Органи, що здiйснюють державне регулювання нафтогазової галузi України, не можуть мати у своїй сферi управлiння суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.
Уповноваженi державнi органи в нафтогазовiй галузi можуть брати участь у розробцi вiдповiдних програм приватизацiї державного майна з метою об'єктивного вiдображення особливостей галузi в цих програмах.
Враховано в новій редакції розділу ІІ

101.
Стаття 5. Антимонопольне регулювання нафтогазової галузi
-58- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Назву статті 5 викласти в такій редакції:
"Антимонопольне обмеження нафтогазової галузi"
Враховано
Стаття 9. Антимонопольні обмеження в нафтогазової галузi
102.
Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють транспортування i розподiл природного газу, транспортування нафти трубопроводами i визнанi в установленому законодавством порядку монополiстами на ринках нафти i газу, не можуть припиняти свою дiяльнiсть або зменшувати її обсяг з метою створення дефiциту нафти чи газу, якщо необхiднiсть такого обмеження не встановлена законодавством України.
-59- Кабінет Міністрів України
Визначити основні умови та правила здійснення підприємницької діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у нафтогазовому комплексі
Враховано в новій редакції розділу ІІ
Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють транспортування i розподiл природного газу, транспортування нафти трубопроводами i визнанi в установленому законодавством порядку монополiстами на ринках нафти i газу, не можуть припиняти свою дiяльнiсть або зменшувати її обсяг з метою створення дефiциту нафти чи газу, якщо необхiднiсть такого обмеження не встановлена законом.
103.
Питання монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї в нафтогазовiй галузi контролюються Антимонопольним Комiтетом України в межах, встановлених антимонопольним законодавством України.


Питання монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї в нафтогазовiй галузi регулюється відповідно до антимонопольного законодавства України.
104.
РОЗДIЛ III. ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИМИ НАДРАМИ
-60- Кабінет Міністрів України
Назви розділів ІІІ, ІV, V, Х не відповідають їх змісту
Враховано
РОЗДIЛ IV.
ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИМИ НАДРАМИ
105.
Стаття 6. Право власностi на нафту i газ


Стаття 10. Право власностi на нафту i газ
106.
Виключне право власностi на природнi ресурси нафти i газу, якi знаходяться на територiї України, в тому числi в акваторiях у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони, належить народовi України.
-61- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 6 викласти у такій редакції:
"Виключне право власності на природні ресурси нафти і газу, які знаходяться на території України, в тому числі в акваторіях у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, належить Українському народу.
Нафта і газ, видобуті надрокористувачем і повернуті в надра для зберігання, технологічних цілей або запобігання їх знищенню, належать надрокористувачу тільки після сплати передбаченних чинним законодавством платежів до державного та місцевих бюджетів, якщо інше не передбачено угодою про умови користування надрами, угодою про розподіл продукції або законом."
Враховано частково

Право власностi на природнi ресурси нафти i газу, якi знаходяться в межах територiї України, її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони, належить Українському народу.
107.
Право власностi на вилученi з надр нафту i газ переходить до надрокористувача з моменту їх надходження у стовбур свердловини.


Право власностi на вилученi з надр нафту i газ переходить до користувача нафтогазоносними надрами з моменту їх надходження у стовбур свердловини.
108.
Нафта i газ, видобутi надрокористувачем i повернутi в надра для зберiгання, технологiчних цiлей або запобiгання їх знищенню, належать надрокористувачу, якщо iнше не передбачено угодою про умови користування надрами, угодою про розподiл продукцiї або законом.


Нафта i газ, видобутi користувачем нафтогазоносних надр i повернутi в надра для зберiгання, технологiчних цiлей або запобiгання їх знищенню, належать користувачу нафтогазоносними надрами, якщо iнше не передбачено цим Законом або угодою про умови користування нафтогазоносними надрами, угодою про розподiл продукцiї.
109.
Пiсля закiнчення строку дiї спецiального дозволу майно, що було надане у користування власнику цього дозволу, повертається у державну власнiсть. Споруди, обладнання та iншi активи, що були створенi власником спецiального дозволу в процесi здiйснення пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi є його власнiстю i пiсля закiнчення строку дiї спецiального дозволу можуть використовуватись ним на власний розсуд, якщо iнше не передбачено угодою про умови користування надрами.
-62- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Абзац 4 статті 6 після слова "дозволу" доповнити словом "державне" і далі за текстом.
Враховано
Пiсля закiнчення строку дiї спецiального дозволу (ліцензії) державне майно, що було надане у користування власнику цього дозволу, повертається у державну власнiсть. Споруди, обладнання та iншi активи, що були створенi власником спецiального дозволу (ліцензії) в процесi здiйснення пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi є його власнiстю i пiсля закiнчення строку дiї спецiального дозволу (ліцензії) можуть використовуватись ним на власний розсуд, якщо iнше не передбачено угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.
110.
Стаття 7. Надрокористувачi111.
Надрокористувачами можуть бути будь-якi юридичнi та фiзичнi особи, у тому числi пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також iноземнi юридичнi та фiзичнi особи, якi мають спецiальний дозвiл на користування надрами.
-63- Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
Визначення надрокористувачів у статті 7 не відповідає визначенню, наданому у статті 1 даного проекту. У разі ж ідентичного визначення цього терміну втрачається необхідність його наведення у статті 7, яку доцільно виключити.
Враховано у статті 1
-64- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Виключити слова "у тому числі підприємства з іноземними інвестиціями, а також іноземні юридичні та фізичні особи" оскільки передбачені статтею "будь-які юридичні та фізичні особи" поглинають як підприємства з іноземними інвестиціями , так і іноземні фізичні та юридичні особи.
Враховано в статті 1-65- Кабінет Міністрів України
Визначення надрокористувачів у статті 7 не відповідає визначенню, наданому у статті 1 даного проекту. У разі ж ідентичного визначення цього терміну втрачається необхідність його наведення у статті 7, яку доцільно виключити.
Враховано-66- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Статтю 7 викласти в наступній редакції:
Користувачами нафтогазоносних надр можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи України, в тому числі підприємства з іноземними інвестиціями, а також іноземні юридичні та фізичні особи, які мають спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами
Враховано частково у статті 1
-67- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти у такій редакції:
"Надрокористувачами можуть бути будь-які юридичні та фізичні особи, у тому числі підприємства з іноземними інвестиціями, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами."
Враховано частково у статті 1

112.
Стаття 8. Спецiальнi дозволи на користування надрами
-68- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Назву статті 8 викласти в такій редакції: "Спецiальнi дозволи (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами"
Враховано

Стаття 11. Спецiальнi дозволи (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами


-69- Кабінет Міністрів України
Статті 8-18, 21-26 мають бути вилучені, тому що питання умов і порядку ліцензування, прав і обов'язків надрокористувачів тощо вже визначені відповідними законодавчими та нормативно-правовими документами і потребують лише доопрацювання у відповідності з останніми змінами у структурі центральних органів виконавчої влади.
Відхилено
потрібне врегулювання питання надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами на рівні закону-70- Кабінет Міністрів України
До статей 8, 14, 19, 21, 23 та 24 проекту зауважуємо, що питання щодо змісту спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, терміну їх дії, особливостей надання спеціального дозволу (ліцензій) на користування надрами континентального шельфу та виключної морської (економічної) зони України, відмови у видачі, тимчасового зупинення дії та анулювання спеціального дозволу врегульовані Порядком надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.99р. № 709. Згаданий порядок є єдиним для всіх користувачів надр незалежно від видів корисних копалин, що залягають в надрах.
Відхилено
потрібне врегулювання питання надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами на рівні закону

113.
Користування нафтогазоносними надрами, пошуки i розвiдка родовищ нафти й газу, їх експлуатацiя, спорудження та експлуатацiя пiдземних сховищ для зберiгання нафти й газу вимагають обов'язкового отримання спецiальних дозволiв, що надаються вiдповiдними уповноваженими державними органами в нафтогазовiй галузi, на умовах, визначених чинним законодавством.


Користування нафтогазоносними надрами, пошуки i розвiдка родовищ нафти й газу, їх експлуатацiя, спорудження та експлуатацiя пiдземних сховищ для зберiгання нафти й газу вимагають обов'язкового отримання спецiальних дозволiв (ліцензій), що надаються вiдповiдними уповноваженими державними органами в нафтогазовiй галузi, на умовах, визначених чинним законодавством.
114.
Спецiальний дозвiл має мiстити:


Спецiальний дозвiл (ліцензія ) має мiстити:
115.
вiдомостi про отримувача спецiального дозволу; вид робiт, на проведення яких вiн видається;


вiдомостi про отримувача спецiального дозволу (ліцензії); вид робiт, на проведення яких вiн видається;
116.
визначення меж дiлянки надр, що надаються в користування;


визначення меж дiлянки нафтогазоносних надр, що надаються в користування;
117.
термiн дiї спецiального дозволу;


термiн дiї спецiального дозволу (ліцензії);
118.
перелiк обов'язкових додаткiв.
-71- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370),
Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
В останньому пункті статті 8 після слів "...обов'язкових додатків" дописати після коми: "..., в тому числі умови користування надрами"
Враховано
перелiк обов'язкових додаткiв, в тому числі угоду про умови користування нафтогазоносними надрами.
119.
Стаття 9. Принципи надання спецiальних дозволiв на користування надрами


Стаття 12. Принципи надання спецiальних дозволiв (ліцензій) на користування нафтогазоносними надрами
120.
Надання спецiальних дозволiв на користування надрами здiйснюється з додержанням таких принципiв:


Надання спецiальних дозволiв (ліцензій) на користування нафтогазоносними надрами здiйснюється з додержанням таких принципiв:
121.
використання вiдкритої конкурсної системи при виборi переможця на набуття прав надрокористування i при наданнi спецiальних дозволiв;


вiдкритості конкурсної системи при виборi переможця на набуття прав користування нафтогазоносними надрами i при наданнi спецiальних дозволiв (ліцензій);
122.
надання спецiальних дозволiв на користування надрами тiльки заявникам, якi мають вiдповiдний досвiд, квалiфiкацiю, матерiальнотехнiчнi та фiнансовi можливостi для користування надрами;
-72- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
У абзаці 3 статті 9 слова "досвід" вилучити.

-73- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Доповнити абзац таким реченням: "При інших рівних умовах переважне право на отримання дозволу мають заявники з відповідним досвідом роботи щодо користування надрами".
Враховано


Враховано
наявності у заявника вiдповiдної квалiфiкацiї, матерiально-технiчної та фiнансової можливостi для користування нафтогазоносними надрами. При інших рівних умовах пріоритетне право надається за умов відповідного досвіду роботи у сфері користування нафтогазоносними надрами;
123.
забезпечення державою гарантiй власникам спецiальних дозволiв - надрокористувачам, передбачених чинним законодавством та захист їх iнтересiв на протязi всього строку дiї спецiального дозволу;


забезпечення державою гарантiй власникам спецiальних дозволiв (ліцензій) - користувачам нафтогазоносних надр, передбачених чинним законодавством та захист їх iнтересiв на протязi всього строку дiї спецiального дозволу (ліцензії);
124.
прiоритетнiсть вимог екологiчної безпеки, обов'язковiсть додержання екологiчних стандартiв, нормативiв та обмежень пiд час дослiдження та розробки нафтогазоносних надр;
-74- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Додати пункт:
забезпечення власниками спецiальних дозволiв - користувачами нафтогазоносними надрами, взятих на себе зобов'язань передбачених чинним законодавством та спецiальним дозволом;
Враховано
забезпечення власниками спецiальних дозволiв (ліцензій) - користувачами нафтогазоносними надрами, взятих на себе зобов'язань передбачених чинним законодавством та спецiальним дозволом (ліцензією);
125.
забезпечення максимально ефективного i рацiонального використання нафтогазоносних надр;


забезпечення максимально ефективного i рацiонального використання нафтогазоносних надр;
126.
сприяння конкуренцiї, диверсифiкацiї технiчного i фiнансового забезпечення робiт i недопущення монополiзму пiд час дослiдження та розробки нафтогазоносних надр;127.
платнiсть за надання спецiальних дозволiв на користування надрами;


надання на платній основі спецiальних дозволiв (ліцензій) на користування нафтогазоносними надрами;
128.
попереднє погодження надання спецiального дозволу на користування надрами з органами виконавчої влади з питань земельних ресурсiв, водного господарства, геологiї та використання надр, охорони навколишнього природного середовища.
-75- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.8 ч.І ст.9 після слів "виконавчої влади" доповнити словами "та місцевого самоврядування" і далі за текстом.

-76- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абз. 8 ст. 9 після слова "влади" доповнити словами "та органами місцевого самоврядування" і далі за текстом.
Враховано редакційно в розділі ІІВраховано редакційно в розділі ІІ
попереднього погодження уповноваженим органом державної виконавчої влади, що здійснює видачу спеціальних дозволів (ліцензій), надання спецiального дозволу (ліцензії) на користування надрами з органами виконавчої влади з питань земельних ресурсiв, водного господарства, геологiї та використання надр, охорони навколишнього природного середовища.


-77- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370), Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Останній пункт ("попереднє погодження...") відредагувати з врахуванням нових назв міністерств і відомств та зміни їх функцій.
Враховано в статті 6-78- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У статті 9 додати новий абзац у такій редакції:
"надання дозволу на користування надрами органами місцевого самоврядування".
Відхилено
повноваження органів місцевого самоврядування викладено в розділі ІІ

129.
Стаття 10. Види спецiальних дозволiв на користування надрами


Стаття 13. Види спецiальних дозволiв (ліцензій) на користування нафтогазоносними надрами
130.
На користування надрами надаються такi види спецiальних дозволiв:


На користування нафтогазоносними надрами надаються такi види спецiальних дозволiв (ліцензій):
131.
на пошуки i розвiдку родовищ (геологiчне вивчення надр);


на пошуки i розвiдку родовищ (геологiчне вивчення нафтогазоносних надр);
132.
на видобування нафти i газу (промислова розробка родовищ);


на видобування нафти i газу (промислова розробка родовищ);
133.
на пошуки i розвiдку з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ нафти i газу (єдиний спецiальний дозвiл);


на пошуки i розвiдку з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ нафти i газу (єдиний спецiальний дозвiл (ліцензія));
134.
на будiвництво та експлуатацiю пiдземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числi пiдземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення вiдходiв виробництва нафтогазової галузi i супутнiх вод.


на будiвництво та експлуатацiю пiдземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числi пiдземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення вiдходiв виробництва нафтогазової галузi i супутнiх вод.
135.
Видобування непридатних для побутового використання мiнералiзованих пiдземних вод для потреб нафтогазової галузi та захоронення супутнiх i стiчних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насичених мiнералiзованими водами, що не придатнi для господарського i побутового використання, в межах цiєї дiлянки здiйснюється надрокористувачами без спецiального дозволу на водокористування.


Видобування непридатних для побутового використання мiнералiзованих пiдземних вод для потреб нафтогазової галузi та захоронення супутнiх i стiчних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насичених мiнералiзованими водами, що не придатнi для господарського i побутового використання, в межах цiєї дiлянки здiйснюється користувачами нафтогазоносних надр без спецiального дозволу (ліцензії) на водокористування.
136.
Придатнiсть мiнералiзованих пiдземних вод для побутового та господарського використання встановлюється органом, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Придатнiсть мiнералiзованих пiдземних вод для побутового та господарського використання встановлюється органом, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.
137.
Надрокористувач, який має спецiальний дозвiл на видобування нафти i газу, має право проводити в межах наданої йому дiлянки надр пошуки i розвiдку нових покладiв нафти i газу за умови укладення додаткової угоди про умови користування надрами на проведення робiт з геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр i отримання на це спецiального дозволу.


Надрокористувач, який має спецiальний дозвiл на видобування нафти i газу, має право проводити в межах наданої йому дiлянки надр пошуки i розвiдку нових покладiв нафти i газу.
138.
Надрокористувач, який має спецiальний дозвiл на створення i використання пiдземних сховищ газу, нафти та продуктiв їх переробки, може здiйснювати додаткове геологiчне вивчення (дорозвiдку) об'єктiв, у яких планується створити пiдземнi сховища.
-79- Н.д. Чаговець (Округ №180)
Замість слова «здійснювати» написати «без укладання додаткової угоди здійснювати на одержаній ділянці надр»
Враховано
Користувач нафтогазоносними надрами, який має спецiальний дозвiл (ліцензію) на створення i використання пiдземних сховищ газу, нафти та продуктiв їх переробки, може без укладання додаткової угоди здійснювати на одержаній ділянці надр додаткове геологiчне вивчення (дорозвiдку) об'єктiв, у яких планується створити пiдземнi сховища.
139.
Стаття 11. Порядок надання спецiальних дозволiв


Стаття 14. Порядок надання спецiальних дозволiв (ліцензій)
140.
Спецiальнi дозволи надаються на конкурсних засадах у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-80- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
У статті 11 викласти порядок організації та проведення конкурсу на право отримання спеціального дозволу на користування надрами та вилучити положення про те, що такий порядок розробляється і приймається Кабінетом Міністрів України.

Враховано
Спецiальнi дозволи (ліцензії) надаються на конкурсних засадах у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України відповідно до статті 15 цього Закону.
141.
Iноземним юридичним i фiзичним особам нафтогазоноснi надра надаються у користування на конкурснiй основi на пiдставi угод (контрактiв), порядок укладення яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-81- Кабінет Міністрів України
До частини другої статті 11 проекту зазначаємо, що встановлений Кодексом України про надра порядок надання надр у користування є загальним як для юридичних і фізичних осіб України, так і відповідних іноземних осіб
Враховано
(абзац 2 статті 11 вилучено)

142.
У разi вiдкриття покладу нафти i газу надрокористувач, який здiйснював пошук i розвiдку родовищ, має переважне право на одержання спецiального дозволу на користування надрами цiєї дiлянки для видобування нафти i газу. Додатковi процедури отримання спецiального дозволу на промислову розробку передбачаються угодою про умови користування надрами, укладеною з власником спецiального дозволу на геологiчне вивчення надр.


У разi вiдкриття покладу нафти i газу користувач нафтогазоносними надрами, який здiйснював пошук i розвiдку родовищ, має переважне право на одержання спецiального дозволу (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами цiєї дiлянки для видобування нафти i газу. Додатковi процедури отримання спецiального дозволу (ліцензії) на промислову розробку передбачаються угодою про умови користування нафтогазоносними надрами, укладеною з власником спецiального дозволу (ліцензії) на геологiчне вивчення нафтогазоносних надр.
143.
Вiдмова вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi у видачi спецiального дозволу, яка не є обгрунтованою, або порушення вiдповiдним органом порядку видачi такого дозволу можуть бути оскарженi в судi чи арбiтражному судi.


Вiдмова вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi у видачi спецiального дозволу (ліцензії), яка не є обгрунтованою, або порушення вiдповiдним органом порядку видачi такого дозволу можуть бути оскарженi в судi чи арбiтражному судi.
144.
Власник спецiального дозволу не може дарувати, продавати або будь-яким чином вiдчужувати права, наданi йому спецiальним дозволом, будь-якiй iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi.
-82- Н.д. Чаговець (Округ №180)
Абзац 4 доповнити «в тому числі передавати їх до статутних фондів створюваних з його участю суб'єктів господарської діяльності, а також до майна спільної діяльності».
Враховано

Власник спецiального дозволу (ліцензії) не може дарувати, продавати або будь-яким чином вiдчужувати права, наданi йому спецiальним дозволом (ліцензією), будь-якiй iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi, в тому числі передавати їх до статутних фондів створюваних з його участю суб'єктів господарської діяльності, а також до майна спільної діяльності.


-83- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Спеціальні дозволи надаються на конкурсних засадах у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі відкриття покладу нафти і газу надрокористувач, який здійснював пошук і розвідку родовищ, має переважне право на одержання спеціального дозволу на користування надрами цієї ділянки для видобування нафти і газу. Додаткові процедури отримання спеціального дозволу на промислову розробку передбачаються угодою про умови користування надрами, укладеною з власником спеціального дозволу на геологічне вивчення надр.
Відмова відповідного уповноваженого державного органу в нафтогазовій галузі у видачі спеціального дозволу, яка не є обгрунтованою/або порушення відповідним органом порядку видачі такого дозволу можуть бути оскаржені в суді чи арбітражному суді.
Власник спеціального дозволу не може дарувати, продавати або будь-яким чином відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом, будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі.
Право на спеціальний дозвіл наступає тільки після надання дозволу на користування надрами органами місцевого самоврядування."
Враховано

145.
Стаття 12. Конкурс на отримання спецiального дозволу


Стаття 15. Конкурс на отримання спецiального дозволу (лізензії)
146.
Конкурс по видачi спецiального дозволу визнається таким, що вiдбувся, якщо у ньому взяло участь не менше двох учасникiв.


Конкурс по видачi спецiального дозволу (ліцензії) визнається таким, що вiдбувся, якщо у ньому взяло участь не менше двох учасникiв.
147.
У випадку, якщо лише один суб'єкт пiдприємницької дiяльностi подав заявку на отримання спецiального дозволу, i вiдсутнiсть iнших учасникiв зумовлена причинами, що визнанi об'єктивними органом, який проводить конкурс, то спецiальний дозвiл видається заявниковi за умови його вiдповiдностi усiм вимогам, що встановленi органом, що проводить конкурс.


У випадку, якщо лише один суб'єкт пiдприємницької дiяльностi подав заявку на отримання спецiального дозволу (ліцензії), i вiдсутнiсть iнших учасникiв зумовлена причинами, що визнанi об'єктивними органом, який проводить конкурс, то спецiальний дозвiл (ліцензія) видається заявниковi за умови його вiдповiдностi усiм вимогам, що встановленi органом, що проводить конкурс.
148.
Обов'язковою умовою участi в конкурсi є надання повної та достовiрної iнформацiї вiдповiдно до встановленої процедури проведення конкурсу.


Обов'язковою умовою участi в конкурсi є надання повної та достовiрної iнформацiї вiдповiдно до встановленої процедури проведення конкурсу.
149.
Спецiальний дозвiл надається заявнику не пiзнiше нiж через 60 днiв з моменту визнання його переможцем конкурсу. Протягом цього термiну мають бути завершенi всi необхiднi процедури Антимонопольного комiтету та iнших державних органiв, та укладено угоду про умови користування надрами.


Спецiальний дозвiл (ліцензія) надається заявнику не пiзнiше нiж через 60 днiв з моменту визнання його переможцем конкурсу. Протягом цього термiну мають бути завершенi всi необхiднi процедури Антимонопольного комiтету та iнших державних органiв, та укладено угоду про умови користування нафтогазоносними надрами.
150.
Умови проведення конкурсiв на отримання спецiального дозволу розробляються органом, що проводить конкурс i затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. При оголошеннi конкурсу орган, що проводить конкурс, повинен оприлюднити наступну iнформацiю:


Умови проведення конкурсiв на отримання спецiального дозволу (ліцензії) розробляються органом, що проводить конкурс i затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. При оголошеннi конкурсу орган, що проводить конкурс, повинен оприлюднити наступну iнформацiю:
151.
строк дiї спецiального дозволу;


строк дiї спецiального дозволу (ліцензії);
152.
вичерпна характеристика в межах, якi необхiднi для даного виду спецiального дозволу, природних умов, ландшафту та геологiчної будови дiлянок надр, що надаються в користування;


вичерпна характеристика в межах, якi необхiднi для даного виду спецiального дозволу (ліцензії), щодо природних умов, ландшафту та геологiчної будови дiлянок нафтогазоносних надр, що надаються в користування;
153.
вичерпна характеристика обладнання та споруд, що надаються в користування вiдповiдно до умов спецiального дозволу;


вичерпна характеристика обладнання та споруд, що надаються в користування вiдповiдно до умов спецiального дозволу (ліцензії);
154.
у випадку промислової розробки надр - вся необхiдна документацiя щодо технологiчних, хiмiчних, геологiчних, фiзичних та iнших параметрiв наф
ти й газу, що буде видобуватися;


у випадку промислової розробки нафтогазоносних надр - вся необхiдна документацiя щодо технологiчних, хiмiчних, геологiчних, фiзичних та iнших параметрiв нафти й газу, що буде видобуватися;
155.
орiєнтовний обсяг капiтальних вкладень, якi необхiдно здiйснити на початковiй та наступних стадiях використання спецiального дозволу;


орiєнтовний обсяг капiтальних вкладень, якi необхiдно здiйснити на початковiй та наступних стадiях використання спецiального дозволу (ліцензії);
156.
розмiр платнi за отримання спецiального дозволу;


розмiр збору за отримання спецiального дозволу (ліцензії);
157.
iнша iнформацiя, визначена органом, що проводить конкурс.


iнша iнформацiя, визначена органом, що проводить конкурс.
158.
На запит учасникiв конкурсу, орган, що проводить конкурс, зобов'язаний надати будь-яку iнформацiю, що не складає державної таємницi, i стосується дiлянки надр, яка надається в користування.


На запит учасникiв конкурсу, орган, що проводить конкурс надає відповідно до закону iнформацiю що стосується дiлянки нафтогазоносних надр, яка надається у користування.
159.
Пiсля оголошення переможця конкурсу, орган, що проводить конкурс остаточно узгоджує з переможцем умови спецiального дозволу та угоди про умови користування надрами. При цьому окремi параметри спецiального дозволу та угоди про умови користування надрами, що виносилися на конкурс, можуть бути змiненi за погодженням сторiн, за винятком розмiру платнi за отримання спецiального дозволу.


Пiсля оголошення переможця конкурсу, орган, що проводить конкурс остаточно узгоджує з переможцем умови спецiального дозволу (ліцензії) та угоду про умови користування нафтогазоносними надрами. При цьому окремi параметри спецiального дозволу (ліцензії) та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами, що виносилися на конкурс, можуть бути змiненi за погодженням сторiн, за винятком розмiру зборів за отримання спецiального дозволу (ліцензії).
160.
У випадку, якщо переможець конкурсу i орган, що проводить конкурс не дiйшли згоди щодо умов спецiального дозволу, або переможець конкурсу вiдмовляється вiд отримання спецiального дозволу, орган, що проводить конкурс визначає iншого переможця серед учасникiв конкурсу.
-84- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
В абзаці 16 після слів "спеціального дозволу (ліцензії)" додати: "недосягнення протягом 30 календарних днів згоди щодо умов користування надрами"
Враховано

У випадку, якщо переможець конкурсу i орган, що проводить конкурс не дiйшли згоди щодо умов спецiального дозволу (ліцензії) і недосягнення протягом 30 календарних днів згоди щодо умов користування надрами, або переможець конкурсу вiдмовляється вiд отримання спецiального дозволу (ліцензії), орган, що проводить конкурс визначає iншого переможця серед учасникiв конкурсу.


-85- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Статтю 12 доповнити наступним реченням: "Для проведення конкурсу на отримання спеціального дозволу утворюється конкурсна комісія (перелічити із кого та яким чином"
Відхилено
регулюється іншими законодавчими актами

У разі якщо геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр здiйснено за рахунок користувача нафтогазоносними надрами, що має намiр здiйснювати їх промислову розробку, то нафтогазоносні надра передаються йому у користування поза конкурсом.
161.
Стаття 13. Визнання конкурсу недiйсним


Стаття 16. Визнання конкурсу недiйсним
162.
У випадку проведення конкурсу на видання спецiального дозволу з порушенням встановленого порядку конкурс може бути визнано недiйсним у судовому порядку.


У випадку проведення конкурсу на видання спецiального дозволу (ліцензії) з порушенням встановленого порядку конкурс може бути визнано недiйсним у судовому порядку.
163.
У разi визнання конкурсу недiйсним виданий спецiальний дозвiл анулюється. В цьому випадку орган, що проводив конкурс, проводить конкурс повторно.


У разi визнання конкурсу недiйсним виданий спецiальний дозвiл (ліцензія) анулюється. В цьому випадку конкурс проводиться повторно.
164.
Стаття 14. Строк дiї спецiальних дозволiв на користування надрами


Стаття 17. Строк дiї спецiальних дозволiв (ліцензій) на користування нафтогазоносними надрами
165.
Спецiальний дозвiл на користування надрами надається на строк для:


Спецiальний дозвiл (ліцензія) на користування нафтогазоносними надрами надається на строк для:
166.
геологiчного вивчення нафтогазоносних надр - не бiльш як 5 рокiв;
-86- Кабінет Міністрів України
Встановлені у статті 14 строки дії спеціальних дозволів на користування надрами (5-35 років) не відповідають строкам тимчасового користування надрами, передбаченими частиною третьою статті 15 Кодексу України про надра (короткострокове - до 5 років, довгострокове - до 20 років).

Враховано
геологiчного вивчення нафтогазоносних надр - не бiльш як 5 рокiв;
167.
видобування нафти i газу (промислова розробка родовищ) - не бiльш як 35 рокiв;
-87- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В статті 14 законопроекту, де визначаються строки дозволу на користування надрами, вказано, що спеціальний дозвіл для геологічного вивчення нафтогазоносних назв видається "не більше як на 5 років", а на видобування нафти і газу - "не більше як на 35 років".
Цей термін пропонується обмежити до 20 років, як це зазначено в статті 15 Кодексу України про надра.
Враховано

видобування нафти i газу (промислова розробка родовищ) - не бiльш як 20 рокiв;


-88- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти третій абзац у такій редакції:
"видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ) - не більш як 25 років;"
Враховано частково

168.
геологiчного вивчення надр з подальшою розробкою виявлених родовищ нафти i газу - на строк, що охоплює перiод дiї спецiального дозволу на геологiчне вивчення i видобування нафти i газу (промислова розробка родовищ);
-89- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Викласти абзац 3 у такій редакції «геологiчного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою розробкою виявлених родовищ нафти i газу - на строк, що охоплював би перiод дiї окремих спецiальних дозволів (ліцензій) на геологiчне вивчення i на видобування нафти i газу (промислову розробку родовищ), але не більш як на 25 років».
Враховано
геологiчного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою розробкою виявлених родовищ нафти i газу - на строк, що охоплював би перiод дiї окремих спецiальних дозволів (ліцензій) на геологiчне вивчення i на видобування нафти i газу (промислову розробку родовищ), але не більш як на 25 років.
169.
спорудження та експлуатацiї пiдземних сховищ нафти чи газу - не бiльш як 20 рокiв.


спорудження та експлуатацiї пiдземних сховищ нафти чи газу - не бiльш як 20 рокiв.
170.
Надрокористувач, який належно виконував вимоги та умови, передбаченi спецiальним дозволом та угодою про користування надрами, має переважне право на продовження строку дiї спецiального дозволу. У разi продовження строку дiї спецiального дозволу його умови можуть бути змiненi за згодою сторiн.


Користувач нафтогазоносними надрами, який належно виконував вимоги та умови, передбаченi спецiальним дозволом (ліцензією) та угодою про користування нафтогазоносними надрами, має переважне право на продовження строку дiї спецiального дозволу (ліцензії). У разi продовження строку дiї спецiального дозволу (ліцензії) його умови можуть бути змiненi за згодою сторiн.
171.
Строк дiї спецiального дозволу починається з дня початку проведення робiт на визначенiй дiлянцi надр. Надрокористувач зобов'язаний приступити до проведення робiт на визначенiй дiлянцi надр протягом 180 календарних днiв з моменту отримання спецiального дозволу.


Термін дiї спецiального дозволу (ліцензії) починається з дня початку проведення робiт на визначенiй дiлянцi нафтогазоносних надр. Користувач нафтогазоносними надрами зобов'язаний приступити до проведення робiт на визначенiй дiлянцi нафтогазоносних надр не пізніше ніж через 180 календарних днiв з моменту отримання спецiального дозволу (ліцензії).
172.
Стаття 15. Надання земельних дiлянок для потреб нафтогазової галузi


Стаття 18. Надання земельних дiлянок для потреб нафтогазової галузi
173.
Надання земельних дiлянок у користування для потреб нафтогазової галузi здiйснюється у порядку, встановленому земельним законодавством України.


Надання земельних дiлянок у користування для потреб нафтогазової галузi здiйснюється у порядку, встановленому земельним законодавством України.
174.
Стаття 16. Вимоги до дiлянок надр, на користування якими надаються спецiальнi дозволи


Стаття 19. Вимоги до дiлянок нафтогазоносних надр, на користування якими надаються спецiальнi дозволи (ліцензії)
175.
Дiлянки надр, на користування якими надаються спецiальнi дозволи, повиннi обмежуватися вiдповiдною площею i глибиною. Повний або частковий збiг дiлянок для однакових видiв надрокористування (крiм геологiчного вивчення надр) не допускається.


Дiлянки нафтогазоносних надр, на користування якими надаються спецiальнi дозволи (ліцензії), повиннi обмежуватися вiдповiдною площею i глибиною. Повний або частковий збiг дiлянок для однакових видiв користування нафтогазоносними надрами (крiм геологiчного вивчення нафтогазоносних надр) не допускається.
176.
Взаємовiдносини мiж надрокористувачами, що провадять дiяльнiсть у межах однiєї i тiєї ж територiї, визначаються в угодах, укладених мiж ними та погоджених з вiдповiдним державним органом в нафтогазовiй галузi.


Взаємовiдносини мiж користувачами нафтогазоносними надрами, що провадять дiяльнiсть у межах однiєї i тiєї ж територiї, визначаються угодами, укладених мiж ними та погодженими з вiдповiдним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання діяльності нафтогазової галузi.
177.
Для видобування i зберiгання нафти i газу дiлянки надр повиннi повнiстю охоплювати виявлене родовище нафти чи газу або створене пiдземне сховище.


Для видобування i зберiгання нафти i газу дiлянки нафтогазоносних надр повиннi повнiстю охоплювати виявлене родовище нафти чи газу або створене пiдземне сховище.
178.
Площа дiлянки надр, яка надається для видобування нафти i газу, повинна вiдповiдати розмiру родовища.


Розміри дiлянки нафтогазоносних надр, яка надається для видобування нафти i газу, повинна вiдповiдати розмiру родовища.
179.
Розмiри i межi дiлянок, що надаються у користування, встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань геологiї та використання надр згiдно iз законодавством. Максимальна площа дiлянок, якi надаються для геологiчного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кiлометрiв. Дiлянки бiльшої площi надаються надрокористувачам за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.


Розмiри i межi дiлянок, що надаються у користування, встановлюються центральним спеціально уповноваженим органом виконавчої влади до відома якого віднесені питання геологiї та використання надр відповідно до законодавства. Максимальна площа дiлянок, якi надаються для геологiчного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кiлометрiв. Дiлянки надр більшої площі надаються користувачам нафтогазоносних надр за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.
180.
Якщо виявлене родовище або створене пiдземне сховище виходить за межi дiлянки надр, наданої у користування з метою геологiчного вивчення, за заявкою надрокористувача площу цiєї дiлянки може бути збiльшено для цiєї ж мети без проведення конкурсу, якщо сумiжна дiлянка надр не надана в користування.


Якщо виявлене родовище або створене пiдземне сховище виходить за межi дiлянок нафтогазоносних надр, наданої у користування з метою геологiчного вивчення, за заявкою користувача нафтогазоносними надрами розмір цiєї дiлянки може бути збiльшено для цiєї ж мети без проведення конкурсу, якщо сумiжна дiлянка нафтогазоносних надр не надана в користування.
181.
Кiлькiсть дiлянок надр, якi можуть бути наданi одному надрокористувачу, регулюється чинним антимонопольним законодавством України.


Кiлькiсть земельних дiлянок нафтогазоносних надр, якi можуть бути наданi одному користувачу нафтогазоносними надрами, регулюється антимонопольним законодавством України.
182.
Стаття 17. Основнi права та обов'язки власникiв спецiальних дозволiв


Стаття 20. Основнi права та обов'язки користувачів нафтогазоносними надрами
183.
Надрокористувач - власник спецiального дозволу - має право:


Власник спецiального дозволу (ліцензії) має право:
184.
використовувати надану йому дiлянку надр для здiйснення виключно того виду дiяльностi, що зазначений в спецiальному дозволi;


використовувати надану йому дiлянку нафтогазоносних надр для здiйснення виключно того виду дiяльностi, що зазначений в спецiальному дозволi (ліцензії) ;
185.
залучати на пiдрядних умовах виконавцiв окремих видiв робiт, пов'язаних з користуванням надрами, якi мають технiчнi можливостi, що вiдповiдають вимогам законодавства про нафту i газ, за умови прийняття ними вiдповiдальностi за дотримання екологiчних стандартiв i вимог;


залучати на пiдрядних умовах виконавцiв окремих видiв робiт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами, якi мають технiчнi можливостi, що вiдповiдають вимогам законодавства про нафту i газ, за умови прийняття ними вiдповiдальностi за дотримання екологiчних стандартiв i вимог;
186.
вiльно розпоряджатися належною йому часткою нафти i газу в порядку, передбаченому угодою про умови користування надрами, угодою про розподiл продукцiї та чинним законодавством;


вiльно розпоряджатися належною йому часткою нафти i газу в порядку, передбаченому угодою про умови користування нафтогазоносними надрами, угодою про розподiл продукцiї та чинним законодавством;
187.
здiйснювати переговори щодо продовження строку дiї спецiального дозволу, припиняти свою дiяльнiсть на дiлянцi надр на умовах, визначених угодою про умови користування надрами.


вести, припиняти свою дiяльнiсть на дiлянцi нафтогазоносних надр на умовах, визначених угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.
188.
Власник спецiального дозволу зобов'язаний:


Власник спецiального дозволу (ліцензії) зобов'язаний:
189.
забезпечити повноту геологiчного вивчення, рацiональне комплексне використання i охорону надр згiдно з угодою про умови користування надрами та програмою робiт;


забезпечити повноту геологiчного вивчення, рацiональне комплексне використання i охорону нафтогазоносних надр згiдно з угодою про умови користування нафтогазоносними надрами та програмою робiт;
190.
дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартiв, правил, норм виконання робiт, пов'язаних з користуванням надрами;


дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартiв, правил, норм виконання робiт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами;
191.
створити безпечнi для працiвникiв i населення умови проведення робiт, пов'язаних iз користуванням надрами;


створити безпечнi для працiвникiв i населення умови проведення робiт, пов'язаних iз користуванням нафтогазоносними надрами;
192.
вiдшкодовувати завданi ним збитки довкiллю та населенню.
-90- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абзац 5 ч. 2 статті 17 після слова "населенню" доповнити словами "і юридичним особам".
Враховано
вiдшкодовувати завданi ним збитки довкiллю, юридичним та фізичним особам.
193.
Вичерпний перелiк прав та обов'язкiв власника спецiального дозволу визначається угодою про умови користування надрами.


Додатковий перелiк прав та обов'язкiв власника спецiального дозволу (ліцензії) визначається угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.
194.
Стаття 18. Надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами для створення та використання пiдземних сховищ нафти, газу та продуктiв їх переробки


Стаття 21. Надання спецiальних дозволiв (ліцензій) на користування нафтогазоносними надрами для створення та використання пiдземних сховищ нафти, газу та продуктiв їх переробки
195.
Надання спецiальних дозволiв на створення та використання пiдземних сховищ здiйснюється на пiдставi технiко-економiчного обгрунтування доцiльностi їх створення.


Надання спецiальних дозволiв (ліцензії) на створення та використання пiдземних сховищ здiйснюється на пiдставi технiко-економiчного обгрунтування доцiльностi їх створення.
196.
Переважне право на одержання спецiального дозволу на створення пiдземного сховища газу у пористому пластi виснаженого родовища (покладу) газу має надрокористувач, який мав спецiальний дозвiл на видобування нафти i газу цього родовища.


Переважне право на одержання спецiального дозволу (ліцензії) на створення пiдземного сховища газу у пористому пластi виснаженого родовища (покладу) газу має користувач нафтогазоносними надрами, який мав спецiальний дозвiл (ліцензію) на видобування нафти i газу цього родовища.
197.
Стаття 19. Особливостi надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України


Стаття 22. Особливостi надання спецiальних дозволiв (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України
198.
Спецiальним дозволом на право користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України обумовлюється особливий режим ведення робiт, який погоджується з органами, що забезпечують охорону державного кордону України, державними органами, що регулюють судноплавство, рибний та iнший промисел, екологiчну безпеку, забезпечують охорону, рацiональне використання водних живих ресурсiв.
-91- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
У першому абзаці замість слів "водних живих ресурсів" записати "водних біоресурсів".
Враховано
Спецiальним дозволом (ліцензією) на право користування нафтогазоносними надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України обумовлюється особливий режим ведення робiт, який погоджується спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади до відома яких віднесені питання охорони державного кордону України, судноплавства, рибного господарства, екологiчної безпеки, охорони, рацiонального використання водних біоресурсiв.
199.
Надання у користування надр континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України здiйснюється з урахуванням правового режиму морських просторiв. В межах внутрiшнiх i територiальних вод, якi є частиною державної територiї України, видача спецiальних дозволiв здiйснюється у загальному порядку.


Надання у користування нафтогазоносних надр континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України здiйснюється з урахуванням правового режиму морських просторiв. В межах внутрiшнiх i територiальних вод, якi є частиною державної територiї України, видача спецiальних дозволiв (ліцензій) здiйснюється у загальному порядку.
200.
Одержання спецiального дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України означає одночасне набуття права на користування акваторiєю в межах дiлянки надр для проведення робiт, передбачених спецiальним дозволом. При неможливостi розмiстити вiдповiднi технологiчнi споруди для користування надрами в межах акваторiї дiлянки надр, цi споруди розмiщуються в акваторiї поза межами дiлянки надр.


Одержання спецiального дозволу (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України означає одночасне набуття права на користування акваторiєю в межах дiлянки нафтогазоносних надр для проведення робiт, передбачених спецiальним дозволом (ліцензією). При неможливостi розмiстити вiдповiднi технологiчнi споруди для користування нафтогазоносними надрами в межах акваторiї дiлянки нафтогазоносних надр, цi споруди розмiщуються в акваторiї поза межами дiлянки нафтогазоносних надр.
201.
В угодi про умови користування надрами щодо користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України можуть встановлюватись додатковi вимоги, якi не суперечать законодавству України, у тому числi вимоги щодо надання в оренду об'єктiв iнфраструктури (штучних островiв, установок i споруд) в районi дiї спецiального дозволу чи прилеглих до нього дiлянок у тих випадках, коли це необхiдно для безпечного проведення робiт i охорони здоров'я працiвникiв, якi задiянi у роботах, що виконуються вiдповiдно до спецiального дозволу.


В угодi про умови користування нафтогазоносними надрами щодо користування нафтогазоносними надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України можуть встановлюватись додатковi вимоги, якi не суперечать законодавству України, у тому числi вимоги щодо надання в оренду об'єктiв iнфраструктури (штучних островiв, установок i споруд) в районi дiї спецiального дозволу (ліцензії) чи прилеглих до нього дiлянок у разі, коли це необхiдно для безпечного проведення робiт i охорони здоров'я працiвникiв, якi задiянi у роботах, що виконуються вiдповiдно до спецiального дозволу (ліцензії).


-92- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 19 доповнити частиною такого змісту:
"Перевага у наданні спеціального дозволу надається заявнику який використовує вітчизняне наявне або замовляє розробку і виготовлення обладнання вітчизняного виробництва".
Враховано
в новій редакції ст. 5

202.
Стаття 20. Спiльне використання надр у нафтогазовiй галузi


Стаття 23. Спiльне використання нафтогазоносних надр у нафтогазовiй галузi
203.
Якщо пiд час розвiдувальних робiт вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi зроблено обгрунтований висновок про знаходження родовища (родовищ) нафти i газу в межах дiлянок двох або бiльше надрокористувачiв, укладається угода про спiльну розвiдку та розробку родовища, яка погоджується з цим органом.


Якщо пiд час розвiдувальних робiт вiдповiдним спеціально уповноваженим органом влади, до відання якого віднесені питання діяльності в нафтогазовiй галузi зроблено обгрунтований висновок про знаходження родовища (родовищ) нафти i газу в межах дiлянок двох або бiльше користувачів нафтогазоносними надрами, укладається угода про спiльну розвiдку та розробку родовища, яка погоджується з цим органом.
204.
У разi вiдсутностi згоди мiж надрокористувачами щодо умов спiльного користування надрами цi умови визначає вiдповiдний уповноважений державний орган в нафтогазовiй галузi. У разi незгоди надрокористувачiв iз запропонованими умовами спiльного надрокористування питання вирiшується в судовому порядку.


У разi вiдсутностi згоди мiж користувачами нафтогазоносними надрами щодо умов спiльного користування нафтогазоносними надрами цi умови визначає вiдповiдний спеціально уповноважений орган державної влади. до відання якого віднесені питання діяльності в нафтогазовiй галузi. У разi виникнення спору щодо умов спiльного користування надрами спір вирiшується в судовому порядку.
205.
Стаття 21. Вiдмова у наданнi спецiального дозволу на користування надрами
-93- Кабінет Міністрів України
До статті 21, проекту зауважуємо, що питання щодо змісту спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, терміну їх дії, особливостей надання спеціального дозволу (ліцензій) на користування надрами континентального шельфу та виключної морської (економічної) зони України, відмови у видачі, тимчасового зупинення дії та анулювання спеціального дозволу врегульовані Порядком надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.99р. № 709. Згаданий порядок є єдиним для всіх користувачів надр незалежно від видів корисних копалин, що залягають в надрах.
Відхилено
Потрібне врегулювання на рівні закону

Стаття 24. Вiдмова у наданнi спецiального дозволу (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами


-94- Кабінет Міністрів України
Стаття 21 має бути вилучена, тому що питання умов і порядку ліцензування, прав і обов'язків надрокористувачів тощо вже визначені відповідними законодавчими та нормативно-правовими документами і потребують лише доопрацювання у відповідності з останніми змінами у структурі центральних органів виконавчої влади.
Відхилено
Потрібне врегулювання на рівні закону

206.
Спецiальний дозвiл на користування надрами не надається у випадку, коли:


Спецiальний дозвiл (ліцензія) на користування нафтогазоносними надрами не надається у випадку, коли:
207.
документи подано з порушенням вимог проведення конкурсу на отримання спецiального дозволу;


Не виконані вимоги цього Закону і умов проведення конкурсу
Документи подано з порушенням вимог проведення конкурсу на отримання спецiального дозволу (ліцензії);
208.
заявник подав органу, який видав спецiальний дозвiл, недостовiрнi вiдомостi про себе;


Надання заявником недостовірних відомостей про себе;
209.
заявник вiдмовляється вiд сплати збору за використання надр або не сплатив його у встановлений строк.
-95- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Абзац 4 статті 21 вилучити.
Враховано-96- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 3 статті 21 викласти в такій редакції:
"...заявник відмовляється від сплати зборів та платежів, що передбачені чинним законодавством, або не сплатив їх у встановлений строк
Враховано-97- Н.д.Кучеренко В.М. (Реєстр.картка №284)
Абзац четвертий викласти в такій редакції: "заявник відмовляється від внесення плати за користування надрами або не сплатив її у встановлений строк".
Враховано-98- Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
Однією із причин відмови у наданні спеціального дозволу цією статтею проекту Закону передбачено несплату лише збору за використання надр чи відмову від його сплати.
Відповідно ж до чинного законодавства України (Кодексу про надра, Закону України "Про систему оподаткування") надрокористовачі, які здійснюють видобуток нафти і газу сплачують рентну плату, плату за користування надрами для видобування корисних копалин і збір за геологорозвідувадьні роботи виконані за рахунок державного бюджету.
Крім цього, проект Закону України "Про нафту і газ" також передбачає сплату різних платежів за користування нафтогазоносними надрами.
У зв'язку з наведеним, вважаємо за необхідне статтю 21 доповнити переліком вказаних платежів.
Враховано редакційно-99- Кабінет Міністрів України
Однією із причин відмови у наданні спеціального дозволу цією статтею проекту Закону передбачено несплату лише збору за використання надр чи відмову від його сплати.
Відповідно ж до чинного законодавства України (Кодексу про надра, Закону України "Про систему оподаткування") надрокористувачі, які здійснюють видобуток нафти і газу сплачують рентну плату, плату за користування надрами для видобування корисних копалин і збір за геологорозвідувадьні роботи виконані за рахунок державного бюджету.
Крім цього, проект Закону України "Про нафту і газ" також передбачає сплату різних платежів за користування нафтогазоносними надрами.
У зв'язку з наведеним, вважаємо за необхідне статтю 21 доповнити переліком вказаних платежів.
Враховано редакційно-100- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 21 доповнити частиною:
"Заявник не погоджується направляти сировину на переробні підприємства України".
Відхилено
Суперечить Закону України "Про підприємництво"-101- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину 1 статті 21 доповнити абзацом такого змісту:
"недосягнення протягом 30 календарних днів згоди щодо умов користування надрами."
Враховано

210.
Спори у разi вiдмови у наданнi спецiального дозволу вирiшуються у судовому порядку.


Спори що виникають у разi вiдмови у наданнi спецiального дозволу (ліцензії) вирiшуються у судовому порядку.
211.
Стаття 22. Визнання спецiального дозволу недiйсним
-102- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статті 21-24 вилучити, оскільки питання надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами уже врегульовано діючими нормативними актами, зокрема постановою Кабінетів Міністрів України від 15.07.97 №742 "Про надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин".
Після прийняття цього Закону Кабінет Міністрів України відповідно до п.3 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" внесе необхідні зміни та доповнення до зазначеної постанови, якщо буде встановлено, що деякі питання необхідно додатково врегулювати постановою Кабінету Міністрів України.
Відхилено
Потрібне врегулювання на рівні законуСтаття 25. Визнання спецiального дозволу (ліцензії) недiйсним


-103- Кабінет Міністрів України
Стаття 22 має бути вилучена, тому що питання умов і порядку ліцензування, прав і обов'язків надрокористувачів тощо вже визначені відповідними законодавчими та нормативно-правовими документами і потребують лише доопрацювання у відповідності з останніми змінами у структурі центральних органів виконавчої влади.
Відхилено
Потрібне врегулювання на рівні закону


212.
Спецiальнi дозволи, виданi з порушенням встановленого порядку їх отримання, визнаються недiйсними в судовому порядку.


Спецiальнi дозволи (ліцензії), виданi з порушенням встановленого порядку їх отримання, визнаються недiйсними в судовому порядку.
213.
Стаття 23. Призупинення дiї спецiального дозволу на користування надрами


Стаття 26. Зупинення дiї спецiального дозволу (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами
214.
Дiя спецiального дозволу на користування надрами може бути тимчасово призупинена органом, який видав спецiальний дозвiл, безпосередньо або за поданням органiв державного гiрничо-технiчного, екологiчного i санiтарного контролю та органiв мiсцевого самоврядування у випадку:


Дiя спецiального дозволу (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами може бути тимчасово зупинена органом, який видав спецiальний дозвiл (ліцензію), безпосередньо або за поданням органiв державного гiрничо-технiчного, екологiчного i санiтарного контролю та органiв мiсцевого самоврядування у випадку:
215.
порушення надрокористувачем або уповноваженим ним виконавцем умов спецiального дозволу або угоди про умови користування надрами;


порушення користувачем нафтогазоносними надрами або уповноваженим ним виконавцем умов спецiального дозволу (ліцензії) або угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;
216.
виникнення внаслiдок виконання робiт, пов'язаних з використанням надр на дiлянцi, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працiвникiв надрокористувача або населення;


виникнення внаслiдок виконання робiт, пов'язаних з використанням нафтогазоносних надр на дiлянцi, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працiвникiв користувача нафтогазоносними надрами або населення;
217.
неодноразового порушення вимог i норм щодо охорони довкiлля i рацiонального використання надр;


неодноразового порушення вимог законодавства щодо охорони довкiлля i рацiонального використання нафтогазоносних надр;
218.
виконання робiт на наданiй дiлянцi, не обумовлених спецiальним дозволом.


виконання робiт на наданiй дiлянцi, не обумовлених спецiальним дозволом (ліцензією).


-104- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю 26 додати абзацом наступного змісту «Після зупинення дії спеціального дозволу (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами надрокористувач зобов'язаний зупинити виконані на наданій йому у користування ділянці надр цільових робіт, передбачених цим дозволом (ліцензією)».
Враховано
Після зупинення дії спеціального дозволу (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами надрокористувач зобов'язаний зупинити виконання на наданій йому у користування ділянці надр цільових робіт, передбачених цим дозволом (ліцензією).
219.
Призупинення дiї спецiального дозволу не знiмає з надрокористувача обов'язку проводити роботи, пов'язанi iз запобiганням виникненню аварiйної ситуацiї або усуненням її наслiдкiв.


Зупинення дiї спецiального дозволу (ліцензії) не знiмає з користувача нафтогазоносними надрами обов'язку проводити роботи, пов'язанi iз запобiганням виникненню аварiйної ситуацiї або усуненням її наслiдкiв.
220.
Призупинення дiї спецiального дозволу на користування надрами не перериває термiн дiї цього дозволу.


Зупинення дiї спецiального дозволу (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами не перериває термiн дiї цього дозволу.
221.
Дiя спецiального дозволу поновлюється пiсля усунення надрокористувачем причин, що обумовили призупинення його дiї, i сплати усiх фiнансових санкцiй, накладених у зв'язку з причинами, що обумовили призупинення його дiї.


Дiя спецiального дозволу (ліцензії) поновлюється пiсля усунення користувачем нафтогазоносних надр причин, що обумовили тимчасове зупинення його дiї, i сплати усiх фiнансових санкцiй, накладених у зв'язку з причинами, що обумовили призупинення його дiї.
222.
Стаття 24. Вiдмiна спецiального дозволу та позбавлення надрокористувача спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами
-105- Кабінет Міністрів України
До статті 24 проекту зауважуємо, що питання щодо змісту спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, терміну їх дії, особливостей надання спеціального дозволу (ліцензій) на користування надрами континентального шельфу та виключної морської (економічної) зони України, відмови у видачі, тимчасового зупинення дії та анулювання спеціального дозволу врегульовані Порядком надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.99р. № 709. Згаданий порядок є єдиним для всіх користувачів надр незалежно від видів корисних копалин, що залягають в надрах.
Відхилено
Потрібне врегулювання на рівні закону

Стаття 27. Анулювання спецiального дозволу (ліцензії) та позбавлення користувача нафтогазоносними надрами спецiального дозволу (ліцензії) на користування нафтогазоносними надрами


-106- Кабінет Міністрів України
Статтю 24 вилучити, тому що питання умов і порядку ліцензування, прав і обов'язків надрокористувачів тощо вже визначені відповідними законодавчими та нормативно-правовими документами і потребують лише доопрацювання у відповідності з останніми змінами у структурі центральних органів виконавчої влади.
Відхилено
Потрібне врегулювання на рівні закону


223.
Вiдмiна спецiального дозволу здiйснюється у випадку:


Анулювання спецiального дозволу (ліцензії) здiйснюється у випадку:
224.
коли зникла потреба у користуваннi надрами;


коли зникла потреба у користуваннi нафтогазоносними надрами;
225.
закiнчення встановленого строку його дiї;


закiнчення встановленого строку його дiї;
226.
вiдмови надрокористувача вiд користування надрами;


вiдмови користувача нафтогазоносними надрами вiд користування нафтогазоносними надрами;
227.
виникнення умови, передбаченої спецiальним дозволом, що виключає можливiсть подальшого використання надр;


виникнення умови, передбаченої спецiальним дозволом (ліцензією), що виключає можливiсть подальшого використання нафтогазоносних надр;
228.
припинення дiяльностi надрокористувача;


припинення дiяльностi користувача нафтогазоносними надрами;
229.
вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування дiлянки надр.


вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування дiлянки нафтогазоносних надр.
230.
Позбавлення надрокористувача спецiального дозволу здiйснюється як санкцiя за порушення умов користування нафтогазоносними надрами у випадку:


Позбавлення користувача нафтогазоносними надрами спецiального дозволу (ліцензії) здiйснюється як санкцiя за порушення умов користування нафтогазоносними надрами у випадку:
231.
призупинення дiї спецiального дозволу i невжиття надрокористувачем заходiв для усунення причин цього призупинення;


призупинення дiї спецiального дозволу (ліцензії) i невжиття користувачем нафтогазоносними надрами заходiв для усунення причин цього призупинення;
232.
визнання виданого спецiального дозволу недiйсним;


визнання виданого спецiального дозволу (ліцензії) недiйсним;
233.
коли надрокористувач без поважних причин протягом ста восьмидесяти днiв з моменту отримання спецiального дозволу не приступив до користування надрами;


коли користувач нафтогазоносними надрами без поважних причин протягом шести місяців з моменту отримання спецiального дозволу (ліцензії) не приступив до користування нафтогазоносними надрами;
234.
використання надр не за призначенням.


використання нафтогазоносних надр не за призначенням.
235.
Надрокористувачi, що були позбавленi спецiального дозволу, протягом десяти рокiв позбавляються права на його повторне отримання, в тому числi i на iншi дiлянки надр.
-107- Кабінет Міністрів України
Абзац "Надрокористувачі, що були позбавлені спеціального дозволу, протягом десяти років позбавляються права на його повторне отримання, в тому числі і на інші ділянки надр." вилучити як надто жорсткий, що не сприятиме залученню інвестицій в розвідку та освоєння родовищ нафти і газу.
Враховано

236.
Позбавлення надрокористувача спецiального дозволу здiйснюється органом, що його видав. Рiшення про позбавлення надрокористувача спецiального дозволу може бути оскаржене у судовому порядку.


Анулювання спецiального дозволу (ліцензії) користувача нафтогазоносними надрами здiйснюється органом, що його видав. Рiшення про анулювання спецiального дозволу (ліцензії) користувача нафтогазоносними надрами може бути оскаржене у судовому порядку.
237.
Позбавлення надрокористувача спецiального дозволу тягне за собою розiрвання угоди про умови користування надрами. Вiдшкодування збиткiв сторiн, пов'язаних з позбавленням спецiального дозволу (втрачена вигода, безповоротнi капiтальнi витрати надрокористувача, консервацiйнi i лiквiдацiйнi роботи тощо) здiйснюється сторонами вiдповiдно до угоди про умови користування надрами.


Анулювання спецiального дозволу (ліцензії) користувача нафтогазоносними надрами тягне за собою розiрвання угоди про умови користування нафтогазоносними надрами. Вiдшкодування збиткiв сторiн, пов'язаних з позбавленням спецiального дозволу (ліцензії) (втрачена вигода, безповоротнi капiтальнi витрати користувача нафтогазоносними надрами, консервацiйнi i лiквiдацiйнi роботи тощо) здiйснюється сторонами вiдповiдно до угоди про умови користування нафтогазоносними надрами.
238.
Стаття 25. Угода про умови користування надрами
-108- Кабінет Міністрів України
Положення статті 25 та інших в яких мова йде про "угоду про умови користування надрами" - угоду "між відповідним уповноваженим державним органом в нафтовій галузі та заявником на отримання спеціального дозволу на користування надрами про ... права і зобов'язання сторін та про порядок регулювання взаємовідносин між ними", потрібно вилучити, як такі, що суперечать чинному законодавству України. Кодексом України про надра встановлений єдиний порядок надання надр у користування (етапі 15-19 та ін) незалежно від виду корисних копалин, що залягають у надрах, і не передбачене укладення таких угод. Право на користування надрами з наданням гірничого відводу засвідчується актом про надання гірничого відводу (статті 19 Кодексу). Умови користування надрами містяться у спеціальних дозволах (ліцензіях) на користування надрами (стаття 24 Кодексу, п. 14 Порядку надання спеціальних дозволів ліцензій на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.95р. № 709 (з наступними змінами).
Відхилено
Потрібне врегулювання особливостей відносин у нафтогазовому комплексі

Стаття 28. Угода про умови користування нафтогазоносними надрами


-109- Кабінет Міністрів України
Статтю 25 вилучити, тому що питання умов і порядку ліцензування, прав і обов'язків надрокористувачів тощо вже визначені відповідними законодавчими та нормативно-правовими документами і потребують лише доопрацювання у відповідності з останніми змінами у структурі центральних органів виконавчої влади.
Відхилено
Потрібне врегулювання особливостей відносин у нафтогазовому комплексі


239.
Угода про умови користування надрами є невiд'ємним додатком до спецiального дозволу, який регламентує i конкретизує передбаченi чинним законодавством України та спецiальним дозволом технiчнi, технологiчнi, органiзацiйнi, фiнансовi, економiчнi, соцiальнi, екологiчнi та правовi аспекти надрокористуванняя на вiдповiднiй дiлянцi надр.
-110- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Абзац 1 привести у відповідність із статтею 1
Враховано
Угода про умови користування нафтогазоносними надрами є невiд'ємним додатком до спецiального дозволу (ліцензії), який регулює i конкретизує передбаченi законодавством України та спецiальним дозволом (ліцензією) технiчнi, технологiчнi, органiзацiйнi, фiнансовi, економiчнi, соцiальнi, екологiчнi аспекти користування нафтогазоносними надрами на вiдповiднiй дiлянцi нафтогазоносних надр.
240.
Заявник, що задовiльнив вимоги отримання спецiального дозволу, узгоджує з вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi положення угоди про умови користування надрами.
-111- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти другий абзац у такій редакції:
"Заявник, що задовольнив вимоги отримання спеціального дозволу, узгоджує з відповідним уповноваженим державним органом в нафтогазовій галузі та органами місцевого самоврядування положення угоди про умови користування надрами."
Відхилено
Повноваження органів місцевого самоврядування викладено у статті 7
Заявник, що задовольнив вимоги отримання спецiального дозволу (ліцензії), узгоджує з вiдповiдним спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в нафтогазовiй галузi положення угоди про умови користування нафтогазоносними надрами.
241.
У разi досягнення згоди мiж вiдповiдним органом i заявником щодо угоди про умови користування надрами, остання укладається одночасно з наданням спецiального дозволу. Неможливiсть досягнення згоди щодо угоди про умови користування надрами тягне за собою вiдхилення клопотання заявника про отримання спецiального дозволу.
-112- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Слова "неможливість досягнення згоди" замінити на слова "недосягнення протягом 30 календарних днів згоди". і далі за текстом.

-113- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Після слів "неможливість досягнення згоди" доповнити словами "протягом 30 календарних днів" і далі за текстом.
Враховано
Враховано
У разi досягнення згоди мiж вiдповiдним органом виконавчої влади i заявником щодо угоди про умови користування нафтогазоносними надрами, така угода укладається одночасно з наданням спецiального дозволу (ліцензії). Недосягнення протягом 30 календарних днів згоди щодо угоди про умови користування нафтогазоносними надрами є підставою для вiдхилення клопотання заявника про отримання спецiального дозволу (ліцензії).
242.
Iстотними умовами угоди про умови користування надрами є:
-114- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Частину, що починається словами "Істотними умовами" викласти у наступній редакції:
"Істотними умовами угоди про умови користування надрами з урахуванням можливостей вітчизняного науково-технічного і технологічного потенціалу є".
Враховано редакційно в статті 6

Необхідними умовами угоди про умови користування нафтогазоносними надрами є:


-115- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
У третьому абзаці, замість слова "істотними" записати "необхідними". Це обумовить обов'язковість включення перелічених 14-ти пунктів до угоди про умови користування надрами.
Враховано

243.
права i обов'язки сторiн;


права i обов'язки сторiн;
244.
програма робiт, що повинна бути виконана власником спецiального дозволу на дiлянцi надр, порядок її уточнення чи змiни;


програма робiт, що повинна бути виконана власником спецiального дозволу (ліцензії) на дiлянцi нафтогазоносних надр, порядок її уточнення чи змiни;
245.
технiка i технологiя проведення робiт;


технiка i технологiя проведення робiт;
246.
порядок фiнансування робiт;


порядок фiнансування робiт;
247.
термiни виконання робiт;


термiни виконання робiт;
248.
зобов'язання щодо охорони навколишнього природного середовища;


зобов'язання щодо охорони навколишнього природного середовища;
249.
умови продовження, призупинення або припинення дiї спецiального дозволу, процедури контролю за виконанням умов спецiального дозволу;


умови продовження, тимчасового зупинення або анулювання дiї спецiального дозволу (ліцензії), порядку здійснення контролю за виконанням умов спецiального дозволу (ліцензії);
250.
право власностi на iнформацiю, отриману в результатi користування нафтогазоносними надрами;


право власностi на iнформацiю, отриману в результатi користування нафтогазоносними надрами;
251.
право власностi на майно, що створене i використовується у зв'язку з виконанням угоди про умови користування надрами; умови i порядок розподiлу майна мiж надрокористувачем та державою пiсля закiнчення термiну дiї спецiального дозволу;


право власностi на майно, що створене i використовується у зв'язку з виконанням угоди про умови користування нафтогазоносними надрами; умови i порядок розподiлу майна мiж користувачем нафтогазоносними надрами та державою пiсля закiнчення термiну дiї спецiального дозволу (ліцензії);
252.
умови продовження термiну дiї спецiального дозволу, його призупинення чи дострокового припинення, в тому числi при виникненнi обставин непереборної сили або стихiйного лиха (форсмажору);


умови продовження термiну дiї спецiального дозволу (ліцензії), його тимчасового зупинення чи дострокового анулювання, в тому числi при виникненнi форсмажорних обставин (непереборної сили або стихiйного лиха);
253.
порядок проведення i фiнансування лiквiдацiйних робiт;


порядок проведення i фiнансування лiквiдацiйних робiт;
254.
юридична i економiчна вiдповiдальнiсть сторiн;


вiдповiдальнiсть сторiн;
255.
умови страхування;


умови страхування;
256.
порядок розгляду спорiв.


порядок розгляду спорiв.
257.
Угода про умови користування надрами може доповнюватись iншими положеннями, якi не суперечать чинному законодавству i визначаються з урахуванням особливостей проведення передбачених спецiальним дозволом робiт.


Угода про умови користування нафтогазоносними надрами може доповнюватись iншими положеннями, якi не суперечать чинному законодавству i визначаються з урахуванням особливостей проведення передбачених спецiальним дозволом (ліцензією) робiт.
258.
Стаття 26. Державний контроль за дотриманням правил i нормативiв користування надрами i умов спецiальних дозволiв та угоди про умови користування надрами
-116- Кабінет Міністрів України
Статтю 26 вилучити, тому що питання умов і порядку ліцензування, прав і обов'язків надрокористувачів тощо вже визначені відповідними законодавчими та нормативно-правовими документами і потребують лише доопрацювання у відповідності з останніми змінами у структурі центральних органів виконавчої влади.
Відхилено
Потрібне врегулювання особливостей відносин у нафтогазовому комплексі
Стаття 29. Державний контроль за дотриманням правил i нормативiв користування нафтогазоносними надрами i умов спецiальних дозволiв (ліцензій) та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами
259.
Державний контроль за дотриманням правил i нормативiв користування надрами, умов спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами здiйснюють вiдповiднi уповноваженi державнi органи в нафтогазовiй галузi.


Державний контроль за дотриманням правил i нормативiв користування нафтогазоносними надрами, умов спецiальних дозволiв (ліцензій) та угод про умови користування нафтогазоносними надрами здiйснюють вiдповiднi спеціально уповноваженi органи влади, до відання якого віднесені питання діяльності в нафтогазовiй галузi.
260.
Надрокористувач зобов'язаний надавати цим органам необхiдну для їх роботи документацiю та iнформацiю, давати уснi або письмовi пояснення з питань, що вiдносяться до компетенцiї цих органiв.


Користувач нафтогазоносними надрами зобов'язаний надавати цим органам необхiдну для їх роботи документацiю та iнформацiю, давати уснi або письмовi пояснення з питань, що вiдносяться до компетенцiї цих органiв.
261.
У випадку виявлення порушень вiдповiднi органи можуть тимчасово припинити провадження робiт, передбачених спецiальним дозволом, до усунення цих порушень (призупинити дiю спецiального дозволу), а також розглянути питання про позбавлення надрокористувача спецiального дозволу.


У разі виявлення порушень вiдповiднi органи можуть тимчасово припинити провадження робiт, передбачених спецiальним дозволом (ліцензією), до усунення цих порушень (тимчасово зупинити дiю спецiального дозволу (ліцензії)), а також розглянути питання про позбавлення користувача нафтогазоносними надрами спецiального дозволу (ліцензії).
262.
У випадку змiни законодавства пiд час дiї спецiального дозволу та вiдповiдної угоди про умови користування надрами за бажанням надрокористувача можуть застосовуватись законодавчi норми, що дiяли на момент отримання спецiального дозволу та укладення вiдповiдної угоди про умови користування надрами до закiнчення термiну їх дiї.
-117- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
"У випадках зміни законодавства в період дії спеціального дозволу та угоди про умови користування надрами, застосовуються законодавчі норми, що були чинними на момент отримання спеціального дозволу та укладання угоди про умови користування надрами до закінчення терміну"
Виділити окремою статтею.

-118- Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
Після слів "У випадку зміни законодавства" додати слова "(крім податкового)".
Відхилено

Норма приведена у відповідність до закону України "Про Угоди про розподіл продукції"

Відхилено
Стаття 30. Гарантії від змін у законодавстві
У випадку змiни законодавства пiд час дiї спецiального дозволу (ліцензії) та вiдповiдної угоди про умови користування нафтогазоносними надрами за бажанням користувача нафтогазоносними надрами можуть застосовуватись законодавчi норми, що дiяли на момент отримання спецiального дозволу (ліцензії) та укладення вiдповiдної угоди про умови користування нафтогазоносними надрами до закiнчення термiну їх дiї.-119- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Розродити положення щодо участі громадських організацій у діяльності нафтогазового комплексу.

Враховано

Стаття 31. Інші положення
Органи, що здійснюють державне управління і регулювання нафтогазовою галуззю України, для розробки або експертизи програм розвитку галузі, інвестиційних проектів, законодавчих і нормативних актів, нових технологій видобування і переробки нафти і газу, природоохоронних заходів, що стосуються нафтогазового виробництва залучають Національну академію наук України, Українську нафтогазову академію, інші спеціалізовані установи та громадські організації.


-120- Кабінет Міністрів України
Частина четверта статті 26 проекту суперечить статті 58 Конституції України, якою передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Відхилено
Норма приведена у відповідність до закону України "Про Угоди про розподіл продукції-121- Кабінет Міністрів України
В абзаці четвертому статті 26 після слів "У випадку зміни законодавства" пропонуємо додати слова "(крім податкового".
Відхилено
Норма приведена у відповідність до закону України "Про Угоди про розподіл продукції-122- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 26 викласти у такій редакції:
"Стаття 26. Контроль за дотриманням правил і нормативів користування надрами і умов спеціальних дозволів та угоди про умови користування надрами
Контроль за дотриманням правил і нормативів користування надрами, умов спеціальних дозволів та угод про умови користування надрами здійснюють відповідні уповноважені державні органи в нафтогазовій галузі та органи місцевого самоврядування.
Надрокористувач зобов'язаний надавати цим органам необхідну для їх роботи документацію та інформацію, давати усні або письмові пояснення з питань, що відносяться до компетенції цих органів.
У випадку виявлення порушень відповідні органи можуть тимчасово припинити провадження робіт, передбачених спеціальним дозволом, до усунення цих порушень (призупинити дію спеціального дозволу), а також розглянути питання про позбавлення надрокористувача спеціального дозволу.
У випадку зміни законодавства під час дії спеціального дозволу та відповідної угоди про умови користування надрами за бажанням надрокористувача можуть застосовуватись законодавчі норми, що діяли на момент отримання спеціального дозволу та укладення відповідної угоди про умови користування надрами до закінчення терміну їх дії."

Відхилено
Повноваження державних органів викладено у статтях 6, 7

263.
РОЗДIЛ IV. ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЕОЛОГIЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАФТОГАЗОНОСНОСТI НАДР
-123- Кабінет Міністрів України
Назви розділів ІІІ, ІV, V, Х проекту Закону у тексті не відповідають наведеним у його змісті.
Враховано
РОЗДIЛ V.
ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ГЕОЛОГIЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАФТОГАЗОНОСНОСТI НАДР


-124- Кабінет Міністрів України
Статті розділу ІV доцільно переглянути в сторону скорочення з урахуванням чинної законодавчої та нормативно-правової бази.
Враховано

264.
Стаття 27. Етапи геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр


Стаття 32. Етапи геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр
265.
Геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр подiляється на три етапи: регiональний, пошуковий i розвiдувальний.
-125- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Першу частину статті викласти в редакції: "Геологічне вивчення нафтогазоносності надр в залежності від його мети і основних джерел фінансування поділяється на три етапи: регіональний, пошуковий і розвідувальний". Далі по тексту.
Враховано
Геологічне вивчення нафтогазоносності надр в залежності від його мети і основних джерел фінансування поділяється на три етапи: регіональний, пошуковий і розвідувальний.
266.
Геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр на етапi регiональних робiт (рiзнi види геологiчного, геофiзичного та геохiмiчного знiмання, бурiння опорних та параметричних свердловин) проводиться з метою вивчення закономiрностей геологiчної будови територiй, оцiнки прогнозних ресурсiв нафти i газу, видiлення об'єктiв для проведення подальших пошукових робiт.


Геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр на етапi регiональних робiт (рiзнi види геологiчного, геофiзичного та геохiмiчного знiмання, бурiння опорних та параметричних свердловин) проводиться з метою вивчення закономiрностей геологiчної будови територiй, оцiнки прогнозних ресурсiв нафти i газу, видiлення об'єктiв для проведення подальших пошукових робiт.
267.
На пошуковому i розвiдувальному етапах виконуються роботи з виявлення, дослiдження та геологоекономiчної оцiнки нових родовищ нафти i газу, а також пiдготовки їх до промислового освоєння.


На пошуковому i розвiдувальному етапах виконуються роботи з виявлення, дослiдження та геологоекономiчної оцiнки нових родовищ нафти i газу, а також пiдготовки їх до промислового освоєння.
268.
Кожний етап складається з окремих стадiй робiт. У межах однiєї територiї можливе сумiщення у часi рiзних етапiв i стадiй.


Кожний етап складається з окремих стадiй робiт. У межах однiєї територiї можливе сумiщення у часi рiзних етапiв i стадiй.
269.
Стаття 28. Проведення геологорозвiдувальних робiт на дiлянках, де здiйснюється видобування нафти i газу


Стаття 33. Проведення геологорозвiдувальних робiт на дiлянках, де здiйснюється видобування нафти i газу
270.
У разi коли на дiлянцi, наданiй надрокористувачевi для видобування нафти i газу, виникає необхiднiсть проведення пошукових i розвiдувальних робiт, вiдповiдний уповноважений державний орган в нафтогазовiй галузi зобов'язаний надiслати надрокористувачевi пропозицiю щодо проведення таких робiт.
-126- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 28 частину першу доповнити в кінці словами: "з умовою використання на них науково-технічного та виробничого потенціалу України".
Враховано у статті 3
У разi коли на дiлянцi, наданiй користувачеві нафтогазоносними надрами для видобування нафти i газу, виникає необхiднiсть проведення пошукових i розвiдувальних робiт, вiдповiдний спеціально уповноважений орган, до відання якого віднесені питання регулювання в нафтогазовiй галузi, зобов'язаний надiслати користувачевi нафтогазоносними надрами пропозицiю щодо проведення таких робiт.
271.
Надрокористувач, який одержав таку пропозицiю, повинен у мiсячний строк дати письмову згоду або обгрунтовану вiдмову вiд проведення пошукових i розвiдувальних робiт. У разi вiдмови надрокористувача або неодержання протягом мiсяця вiд нього вiдповiдi вiдповiдний орган надає спецiальний дозвiл на проведення пошукiв i розвiдки на цiй дiлянцi на конкурсних засадах.


Користувач нафтогазоносними надрами, який одержав таку пропозицiю, повинен у мiсячний строк дати письмову згоду або обгрунтовану вiдмову вiд проведення пошукових i розвiдувальних робiт. У разi вiдмови користувача нафтогазоносними надрами або неодержання протягом мiсяця вiд нього вiдповiдi вiдповiдний орган, до відання якого віднесені питання регулювання, надає такий дозвiл (ліцензії) на проведення пошукiв i розвiдки на цiй дiлянцi на конкурсних засадах.
272.
Стаття 29. Державна реєстрацiя геологорозвiдувальних робiт


Стаття 34. Державна реєстрацiя та облік геологорозвiдувальних робiт
273.
Роботи, пов'язанi з геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї та облiку, що провадяться у встановленому законодавством порядку вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi. Матерiали для реєстрацiї таких геологорозвiдувальних робiт надає надрокористувач.
-127- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Доповнити положенням про обов'язок наддкоростувачів відшкодовувати шкоду, завдану ними довкіллю та населенню.
Законопроект доповнити статтею "Законодавство про нафту і газ".
Враховано
в ст. 17 передост. абз.
Роботи, пов'язанi з геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї та облiку, що провадяться у встановленому законодавством порядку вiдповiдним уповноваженим органом, до відання якого віднесені питання регулювання в нафтогазовiй галузi. Матерiали для реєстрацiї таких геологорозвiдувальних робiт надає користувач нафтогазоносними надрами.
274.
Стаття 30. Звiтнiсть про геологiчне вивчення нафтогазоносних надр


Стаття 35. Звiтнiсть про геологiчне вивчення нафтогазоносних надр
275.
Надрокористувач, який здiйснює роботи з геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр, пiсля їх завершення складає геологiчний звiт про виконанi роботи та їх результати i передає його до Державного iнформацiйного геологiчного фонду.


Користувач нафтогазоносними надрами, який здiйснює роботи з геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр, пiсля їх завершення складає геологiчний звiт про виконанi роботи та їх результати i передає його до Державного iнформацiйного геологiчного фонду.
276.
Розвiдувальнi роботи на родовищах нафти i газу завершуються шляхом затвердження вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi геолого-економiчної оцiнки запасiв нафти i газу та супутнiх компонентiв згiдно з порядком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Звiт про геолого-економiчну оцiнку запасiв передається до державного iнформацiйного геологiчного фонду.


Розвiдувальнi роботи на родовищах нафти i газу завершуються шляхом затвердження вiдповiдним спеціально уповноваженим органом, до відання якого віднесені питання регулювання в нафтогазовiй галузi геолого-економiчної оцiнки запасiв нафти i газу та супутнiх компонентiв в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Звiт про геолого-економiчну оцiнку запасiв передається до державного iнформацiйного геологiчного фонду.
277.
Стаття 31. Володiння i розпорядження геологiчною iнформацiєю щодо нафтогазоносностi надр


Стаття 36. Володiння i розпорядження геологiчною iнформацiєю щодо нафтогазоносностi надр
278.
Геологiчна iнформацiя, одержана (придбана) за кошти Державного бюджету, є державною власнiстю i використовується згiдно з чинним законодавством України.


Геологiчна iнформацiя, одержана (придбана) за рахунок коштів Державного бюджету України, є державною власнiстю i використовується згiдно з чинним законодавством України.
279.
Геологiчна iнформацiя, одержана (придбана) за власнi кошти надрокористувача, є його власнiстю. Умови використання цiєї iнформацiї встановлюються чинним законодавством України.


Геологiчна iнформацiя, одержана (придбана) за власнi кошти користувача нафтогазоносними надрами, є його власнiстю. Умови використання цiєї iнформацiї встановлюються чинним законодавством України.
280.
Умови розпорядження геологiчною iнформацiєю щодо нафтогазоносностi надр визначаються Положенням про порядок розпорядження геологiчною iнформацiєю, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Умови розпорядження геологiчною iнформацiєю щодо нафтогазоносностi нафтогазоносних надр визначаються Положенням про порядок розпорядження геологiчною iнформацiєю, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
281.
Положення про порядок розпорядження геологiчною iнформацiєю визначає в тому числi належнiсть геологiчної iнформацiї до стратегiчно важливої або комерцiйної.
-128- Кабінет Міністрів України
До частини четвертої статті 31 проекту зауважуємо, що Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95р. № 423, не визначає "належність геологічної інформації до стратегічно важливої або комерційної".
Враховано

282.
Будь-яка юридична або фiзична особа може звернутися iз запитом щодо геологiчної iнформацiї в Державний iнформацiйний геологiчний фонд.


Будь-яка юридична або фiзична особа відповідно до Закону може звернутися iз запитом щодо геологiчної iнформацiї в Державний iнформацiйний геологiчний фонд.
283.
Державний iнформацiйний геологiчний фонд за умови вiдповiдної оплати наданих ним послуг зобов'язаний надавати будь-яку iнформацiю щодо нафтогазоносностi надр за запитом будь-якої юридичної або фiзичної особи, якщо ця iнформацiя не є стратегiчно важливою або комерцiйною.
-129- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180
Абзац 5 доповнити текстом наступного змісту «в установленому чинним законодавством порядку».
Враховано

Державний iнформацiйний геологiчний фонд України надає будь-яку iнформацiю щодо нафтогазоносностi надр за запитом будь-якої юридичної або фiзичної особи в установленому чинним законодавством порядку.
284.
Iнформацiя, не передана до Державного iнформацiйного геологiчного фонду, пiдлягає збереженню надрокористувачем або його правонаступниками.
-130- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 31 передостанню частину викласти у такій редакції:
"Інформація, не передана до Державного інформаційного геологічного фонду, підлягає збереженню надрокористувачем або його правонаступником і не може бути передана до інших країн".
Відхилено
Регулюється іншим законодавчим актом
Кодексом про надра
Законом про інформацію
Iнформацiя, що є власністю користувача нафтогазоносними надрами не передана до Державного iнформацiйного геологiчного фонду України, пiдлягає збереженню користувачем нафтогазоносними надрами або його правонаступниками.
285.
Державний iнформацiйний геологiчний фонд безкоштовно надає iнформацiю про використанi родовища нафти та газу, або про тi родовища, якi з певних причин не можуть перебувати у промисловiй розробцi вiдповiдним уповноваженим державним органам в нафтогазовiй галузi.
-131- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 31 останню частину після слів "промисловій розробці" доповнити словом "лише".
Враховано
Державний iнформацiйний геологiчний фонд безкоштовно надає iнформацiю про родовища нафти і газу для вирішення питань, що відносяться до компетенції цих органів.
286.
Стаття 32. Фiнансування геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр


Стаття 37. Фiнансування геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр
287.
Геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр на етапi регiональних робiт проводиться за рахунок передбачених у державному бюджетi коштiв, а також за власнi кошти надрокористувачiв за їх бажанням. Надрокористувач, який здiйснює регiональнi роботи за власнi кошти, має переважне право на отримання спецiального дозволу на подальше геологiчне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти i газу на вiдповiднiй дiлянцi.


Геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр на етапi регiональних робiт проводиться за рахунок передбачених у державному бюджетi коштiв, а також за власнi кошти користувачів нафтогазоносними надрами за їх бажанням. Користувач нафтогазоносними надрами, який здiйснює регiональнi роботи за власнi кошти, має переважне право на отримання спецiального дозволу (ліцензії) на подальше геологiчне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти i газу на вiдповiднiй дiлянцi.
288.
Геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр на етапах пошукiв та розвiдки родовищ нафти i газу здiйснюється надрокористувачами за власнi або залученi ними кошти, а також за кошти Державного бюджету. Частину сьому статті виключити, оскільки будь яка інформація про надра країни незалежно від того ким вона одержана повинна передаватися на зберігання до Державного інформаційного геологічного фонду і це повинно бути відображено в Законі. Якщо ця інформація буде знаходитися ще і в приватних користувачів, то не виключено, що згодом вона буде для країни втрачена назавжди і необхідно буде її поновлювати і здавати на зберігання до фонду на що буде витрачатися багато сил і коштів.
-132- Кабінет Міністрів України
В абзаці другому статті 32 вилучити слова "а також за кошти Державного бюджету".
Світова практика свідчить, що найбільш інтенсивного розвитку нафтогазова промисловість досягає там, де ресурсну базу готують самі нафтогазовидобувні підприємства, вкладаючи частину власних прибутків у геологорозвідувальні роботи. Фінансування пошуково-розвідувальних робіт є ризикованими інвестиціями. Тому кошти державного бюджету повинні спрямовуватись тільки на проведення регіональних геологорозвідувальних робіт.
Враховано
Геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр на етапах пошукiв та розвiдки родовищ нафти i газу здiйснюється користувачами нафтогазоносних надр за власнi кошти, або кошти з інших джерел не заборонених Законом.
289.
Порядок формування i використання коштiв на геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр визначається чинним законодавством України.


Порядок формування i використання коштiв на геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр визначається законодавством України.
290.
Фiнансування геологорозвiдувальних робiт за рахунок державних коштiв здiйснюється тiльки у тому випадку, якщо це передбачено у Державному бюджетi на вiдповiдний рiк.
-133- Кабінет Міністрів України
абзац четвертий статті 32 "Фінансування геологічного вивчення нафтогазоносності надр" вилучити, оскільки його положення не є нормою цього законопроекту.
Враховано

291.
Поклади нафти й газу, що були знайденi внаслiдок геологорозвiдувальних робiт, що фiнансувалися за рахунок держави, передаються в промислову розробку на конкурсних засадах.


Поклади нафти й газу, що були відкриті внаслiдок геологорозвiдувальних робiт, що фiнансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, передаються в промислову розробку на конкурсних засадах.
292.
Якщо геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр здiйснено за рахунок надрокористувача, що має намiр здiйснювати їх промислову розробку, то надра передаються йому поза конкурсом.
-134- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Пропонується перенести абзац 5 до статті 15 Конкурс на отримання спеціального дозволу (ліцензії)
Враховано

293.
РОЗДIЛ V. ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ РОЗРОБКИ НАФТОВИХ I ГАЗОВИХ РОДОВИЩ


РОЗДIЛ VI.
ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ РОЗРОБКИ НАФТОВИХ I ГАЗОВИХ РОДОВИЩ
294.
Стаття 33. Етапи розробки нафтових i газових родовищ


Стаття 38. Етапи розробки нафтових i газових родовищ
295.
Залежно вiд основних завдань процес розробки нафтових i газових родовищ подiляється на два послiдовних етапи:
-135- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 33 викласти у такій редакції "Залежно від основних завдань процес розробки нафтових і газових родовищ поділяється на два послідовних етапи на основі використання вітчизняного науково-технічного та технологічного потенціалу" і далі за текстом.
Враховано редакційно в статті 6
Залежно вiд основних завдань процес розробки нафтових i газових родовищ подiляється на два послiдовних етапи:
296.
дослiдно-промислова розробка, яка є одночасно останньою стадiєю геологiчного вивчення родовища;


дослiдно-промислова розробка, яка є одночасно останньою стадiєю геологiчного вивчення родовища;
297.
промислова розробка родовища.


промислова розробка родовища.
298.
Стаття 34. Дослiдно-промислова розробка нафтових i газових родовищ


Стаття 39. Дослiдно-промислова розробка нафтових i газових родовищ
299.
Введення родовища або окремого покладу в дослiдно-промислову розробку здiйснюється за рiшенням вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi на пiдставi обгрунтованої заяви надрокористувача, до якої додається проект дослiдно-промислової розробки родовища (покладу), затверджений цим органом, та проект його облаштування.


Введення родовища або окремого покладу в дослiдно-промислову розробку здiйснюється за рiшенням вiдповiдного спеціально уповноваженого органу, до відання якого віднесені питання регулювання в нафтогазовiй галузi на пiдставi обгрунтованої заяви користувача нафтогазоносними надрами, до якої додається проект дослiдно-промислової розробки родовища (покладу), та проект його облаштування.
300.
Строк дослiдно-промислової розробки родовища обгрунтовується в проектi дослiдно-промислової розробки.


Строк дослiдно-промислової розробки родовища обгрунтовується в проектi дослiдно-промислової розробки.
301.
Видобуток нафти i газу з родовища (покладу) за час його дослiдно-промислової розробки не повинен спричиняти iстотного зменшення обсягу кiнцевого видобутку та обмежити кiлькiсть найбiльш ефективних методiв промислової розробки родовища.


Видобуток нафти i газу з родовища (покладу) за час його дослiдно-промислової розробки не повинен спричиняти iстотного зменшення обсягу їх кiнцевого видобутку із надр та обмежити вибір найбiльш ефективних методiв промислової розробки родовища.
302.
Допускається встановлення строку дослiдно-промислової розробки як строку досягнення максимально допустимих величин певних технологiчних параметрiв розробки родовища або покладу, але не бiльш як 5 рокiв.


Допускається встановлення строку дослiдно-промислової розробки як строку досягнення максимально допустимих величин певних технологiчних параметрiв розробки родовища або покладу, але не бiльш як 5 рокiв.
303.
Стаття 35. Введення нафтових i газових родовищ у промислову розробку
-136- Кабінет Міністрів України
Термін "введення родовищ у промислову розробку" статті 35 чинним законодавством не передбачений.
Відхилено
Потрібно дати визначення
Стаття 40. Введення нафтових i газових родовищ у промислову розробку
304.
Введення родовища або окремого покладу в промислову розробку здiйснюється за рiшенням вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi на пiдставi обгрунтованої заяви надрокористувача.
-137- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Перший абзац статті 35 викласти у такій редакції:
"Введення родовища або окремого покладу в промислову розробку здійснюється за рішенням відповідного уповноваженого державного органу в нафтогазовій галузі та місцевих органів на підставі обгрунтованої заяви надрокористувача."
Враховано редакційно в статтях 6, 7, 8
Введення родовища або окремого покладу в промислову розробку здiйснюється за рiшенням вiдповiдного спеціально уповноваженого органу, до відання якого віднесені питання регулювання в нафтогазовiй галузi на пiдставi обгрунтованої заяви користувача нафтогазоносними надрами.
305.
Для введення родовища (покладу) в промислову розробку подаються:


Для введення родовища (покладу) в промислову розробку користувач нафтогазоносними надрами повинен мати:
306.
спецiальний дозвiл на користування надрами;


спецiальний дозвiл (ліцензію) на користування нафтогазоносними надрами для промислової розробки родовища;
307.
геолого-економiчна оцiнка запасiв родовища (покладу) за результатами розвiдувальних робiт;


затверджену в установленому порядку геолого-економiчну оцiнку запасiв родовища (покладу) за результатами розвiдувальних робiт;
308.
акт на користування земельною дiлянкою та акт про надання гiрничого вiдводу для розробки родовища;
-138- Кабінет Міністрів України
До абзацу четвертого частини другої статті 35 проекту зауважуємо, що згідно з статтями 23 та 24 Земельного кодексу України державним актом посвічується право постійного користування земельною ділянкою. Тимчасове користування земельною ділянкою оформляється договором.
Враховано
акти або договора на користування земельними дiлянками та акт про надання гiрничого вiдводу для розробки родовища;
309.
затверджений вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi технологiчний проект (схема) промислової розробки родовища (покладу), а також комплексний проект його облаштування, виконаний спецiалiзованими органiзацiями з додержанням правил i вимог законодавства України;


затверджений вiдповiдним спеціально уповноваженим органом, до відання якого віднесені питання регулювання в нафтогазовiй галузi технологiчний проект (схема) промислової розробки родовища (покладу), а також комплексний проект його облаштування, виконаний спецiалiзованими органiзацiями з додержанням вимог законодавства України;
310.
дозвiл мiсцевих органiв центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною працi на проведення робiт.


дозвiл мiсцевих органiв центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною працi на проведення робiт.
311.
Стаття 36. Основнi вимоги до промислової розробки нафтових i газових родовищ


Стаття 41. Основнi вимоги до промислової розробки нафтових i газових родовищ
312.
Пiд час здiйснення промислової розробки нафтових i газових родовищ надрокористувачi зобов'язанi:
-139- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 36 перше речення викласти у такій редакції:
"Під час здійснення промислової розробки нафтових і газових родовищ надрокористувачі зобов'язані на базі українького науково-технічного та технологічного потенціалу".
Враховано редакційно в статті 5
Пiд час здiйснення промислової розробки нафтових i газових родовищ користувачі нафтогазоносними надрами зобов'язанi:
313.
застосовувати прогресивнi технологiї i технiку, що забезпечують рацiональне використання пластової енергiї та найбiльш повне вилучення з надр i використання нафти, газу i супутнiх компонентiв за наявностi задовiльних показникiв рентабельностi розробки родовища (покладу);


застосовувати прогресивнi технологiї i технiку, що забезпечують рацiональне використання пластової енергiї та найбiльш повне вилучення з нафтогазоносних надр i використання нафти, газу i супутнiх компонентiв за наявностi задовiльних показникiв рентабельностi розробки родовища (покладу);
314.
не допускати вибiркової розробки найбiльш продуктивних дiлянок родовищ;


не допускати вибiркової розробки найбiльш продуктивних дiлянок родовищ;
315.
безумовно i своєчасно виконувати всi технiчнi вимоги затвердженого технологiчного проекту (схеми) розробки родовища i комплексного проекту його облаштування;


безумовно i своєчасно виконувати всi технiчнi вимоги затвердженого технологiчного проекту (схеми) розробки родовища i комплексного проекту його облаштування;
316.
дотримуватись Правил розробки нафтових i газових родовищ, затверджених вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi;


дотримуватись Правил розробки нафтових i газових родовищ, затверджених вiдповiдним спеціально уповноваженим органом, до відання якого віднесені питання регулювання в нафтогазовiй галузi;
317.
забезпечувати достовiрний облiк видобутих нафти, газу, супутнiх компонентiв за кожною свердловиною, покладом (об'єктом розробки) i за родовищем вцiлому, своєчасне подання вiдповiдним органам виконавчої влади встановленої звiтностi вiдповiдно до законодавства;
-140- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Доповнити абзац 6 після слів супутніх компонентів наступним текстом «а також закачувати в пласти робочих агентів».
Враховано
забезпечувати достовiрний облiк видобутих нафти, газу, супутнiх компонентiв, а також закачки в пласти робочих агентів за кожною свердловиною, покладом (об'єктом розробки) i за родовищем в цiлому, своєчасне подання вiдповiдним органам виконавчої влади встановленої звiтностi вiдповiдно до законодавства;
318.
забезпечувати безумовне виконання встановлених стандартiв i правил щодо забезпечення пiд час промислової розробки родовищ охорони працi та екологiчної безпеки;


забезпечувати безумовне виконання встановлених стандартiв, норм i правил щодо забезпечення раціонального використання нафтогазоносних надр пiд час промислової розробки родовищ, а також вимог законів з охорони працi та екологiчної безпеки;
319.
на родовищах, розташованих у прикордоннiй зонi, запобiгати вилученню нафти i газу з цих родовищ з територiї сусiднiх держав, а у разi виявлення таких фактiв негайно повiдомляти про це вiдповiднi державнi органи;


на родовищах, розташованих у прикордоннiй зонi, запобiгати вилученню нафти i газу з цих родовищ з територiї сусiднiх держав, а у разi виявлення таких фактiв негайно повiдомляти про це вiдповiднi державнi органи;
320.
надавати представникам вiдповiдних державних органiв пiд час виконання ними службових обов'язкiв необхiдну iнформацiю та забезпечувати вiльний доступ на об'єкти нафтогазової галузi;
-141- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти дев'ятий абзац у такій редакції:
"надавати представникам відповідних державних органів та органів самоврядування під час виконання ними службових обов'язків необхідну інформацію та забезпечувати вільний доступ на об'єкти нафтогазової галузі;"
Враховано в в новій редакції статтей 6, 7
надавати представникам вiдповiдних спеціально уповноважених органiв, до відання яких віднесені питання регулювання пiд час виконання ними службових обов'язкiв необхiдну iнформацiю та забезпечувати вiльний доступ на об'єкти нафтогазової галузi;
321.
забезпечувати повне i своєчасне виконання умов спецiального дозволу та угоди про умови користування надрами;


забезпечувати повне i своєчасне виконання умов спецiального дозволу (ліцензії) та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;
322.
вiдшкодовувати збитки, завданi довкiллю та населенню внаслiдок їх дiяльностi.


вiдшкодовувати збитки, завданi довкiллю та населенню внаслiдок їх дiяльностi.
323.
Стаття 37. Використання свердловин та об'єктiв облаштування родовищ нафти i газу пiсля закiнчення або призупинення дiї спецiального дозволу


Стаття 42. Використання свердловин та об'єктiв облаштування родовищ нафти i газу пiсля закiнчення або анулювання дiї спецiального дозволу (ліцензії)
324.
У разi закiнчення або призупинення термiну дiї спецiального дозволу i небажаннi надрокористувача продовжити строк його дiї усi свердловини та об'єкти облаштування родовища нафти i газу, розташованi на наданiй у користування дiлянцi, передаються на договiрнiй основi iншому надрокористувачу, якщо iнше не передбачено положеннями угоди про умови користування надрами або угоди про розподiл продукцiї.


У разi закiнчення або призупинення термiну дiї спецiального дозволу (ліцензії) i небажаннi користувача нафтогазоносними надрами продовжити строк його дiї усi свердловини та об'єкти облаштування родовища нафти i газу, розташованi на наданiй у користування дiлянцi, передаються на договiрнiй основi iншому користувачу нафтогазоносними надрами, якщо iнше не передбачено положеннями угоди про умови користування нафтогазоносними надрами або угоди про розподiл продукцiї.
325.
Стаття 38. Виведення родовищ iз промислової розробки
-142- Кабінет Міністрів України
Термін "виведення родовищ із промислової розробки" чинним законодавством не передбачений.
Враховано
Потрібно дати визначення
Стаття 43. Виведення родовищ iз промислової розробки
326.
Виведення родовищ нафти i газу з промислової розробки, а також контроль за впливом лiквiдованих при цьому промислових об'єктiв на довкiлля здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України з дотриманням вимог Кодексу України про надра.


Виведення родовищ нафти i газу з промислової розробки, а також контроль за впливом лiквiдованих при цьому промислових об'єктiв на довкiлля здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України з дотриманням вимог Кодексу України про надра.
327.
Стаття 39. Страхування при промисловiй розробцi нафтогазових родовищ
-143- Кабінет Міністрів України
Стаття 39 проекту підлягає доопрацюванню з врахуванням того, що згідно з частинами четвертою та п'ятою статті 5 Закону України "Про страхування" обов'язкове страхування встановлюється законами України шляхом внесення змін у цей Закон.
Форми типового договору, порядок проведення обов'язкового страхування визначаються Кабінетом Міністрів України.
Враховано


Стаття 44. Страхування при промисловiй розробцi нафтогазових родовищ
328.
При розробцi нафтогазоносних надр власники спецiального дозволу зобов'язанi укласти страховi угоди на випадок:


При розробцi нафтогазоносних надр власники спецiального дозволу (ліцензії) зобов'язанi укласти страховi угоди на випадок:
329.
завдання екологiчної шкоди внаслiдок аварiй чи технiчних неполадок при розробцi нафтогазового родовища;


заподіяння екологiчної шкоди внаслiдок аварiй чи технiчних неполадок при розробцi нафтогазового родовища;
330.
пошкодження державного майна протягом термiну розробки нафтогазового родовища, наданого в користування;


пошкодження державного майна протягом термiну розробки нафтогазового родовища, наданого в користування;
331.
завдання iншої матерiальної шкоди суспiльству та державi.


заподіяння iншої матерiальної шкоди суспiльству та державi.
332.
Всi випадки, що пiдлягають страхуванню, вiдображаються в угодi про умови користування надрами. За бажанням власника спецiального дозволу можуть бути укладенi страховi угоди на iншi випадки, що не вважаються обов'язковими вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi.
-144- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Абзац 5 викласти в редакції Події, передбачені цим Законом, на випадок яких запроваджується обов'язкове страхування визначається в угоді про умови користування нафтогазоносними надрами.
Власник спеціального дозволу (ліцензії) має право укладати угоди про добровільне страхування.
Враховано
Події, передбачені цим Законом, на випадок яких запроваджується обов'язкове страхування визначається в угоді про умови користування нафтогазоносними надрами.
Власник спеціального дозволу (ліцензії) має право укладати угоди про добровільне страхування.
333.
З метою фiнансування витрат, пов'язаних iз наслiдками стихiйного лиха, лiквiдацiєю аварiй та негативного впливу на довкiлля в процесi розробки нафтогазових родовищ створюється Державний галузевий страховий екологiчний фонд.
-145- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Пропонуємо вилучити передостанній абзац статті 39.
Враховано

334.
Порядок його створення та використання його коштiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

-146- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 39 викласти у такій редакції:
"З метою фінансування витрат, пов'язаних із наслідками стихійного лиха, ліквідацією аварій та негативного впливу на довкілля в процесі розробки нафтогазових родовищ здійснюється державне обов'язкове страхування у Національній акціонерній страховій компанії "Оранта". Порядок цього страхування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
При розробці нафтогазоносних надр власники спеціального дозволу в межах державного обов'язкового страхування зобов'язані укласти страхові угоди на випадок:
завдання екологічної шкоди внаслідок аварій чи технічних неполадок при розробці нафтогазового родовища;
пошкодження державного та комунального майна протягом терміну розробки нафтогазового родовища, наданого в користування;
завдання іншої матеріальної шкоди територіальним громадам, суспільству та державі.
Всі випадки, що підлягають страхуванню, відображаються в угоді про умови користування надрами. За бажанням власника спеціального дозволу можуть бути укладені страхові угоди на інші випадки."
Відхилено
Регулюється іншим законодавством

335.
РОЗДIЛ VI. ПIДЗЕМНI СХОВИЩА НАФТИ, ГАЗУ I НАФТОПРОДУКТIВ


РОЗДIЛ VII.
ПIДЗЕМНI СХОВИЩА НАФТИ, ГАЗУ I НАФТОПРОДУКТIВ
336.
Стаття 40. Право власностi на пiдземнi сховища


Стаття 45. Право власностi на пiдземнi сховища
337.
Пiдземнi сховища нафти, газу та продуктiв їх переробки, що створенi в природних ємностях, є об'єктами права власностi українського народу.
-147- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Після слова "народу" доповнити словами "та експлуатуються виключно державними підприємствами".
Відхилено
Абзац викладено відповідно до статті _ Конституції України
Підземні сховища нафти, газу та продуктів їх переробки, що створені в природних ємностях, є об'єктами права державної власності.
338.
Пiдземнi сховища нафти, газу та продуктiв їх переробки, створенi надрокористувачем у штучних ємностях, належать надрокористувачевi.
-148- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 40 викласти у такій редакції:
"Підземні сховища нафти, газу та продуктів їх переробки, що створені в природних ємностях, є об'єктами державної та комунальної власності.
Підземні сховища нафти, газу та продуктів їх переробки, створені надрокористувачем за власні кошти, у порядку, передбаченому чинним законодавством, у штучних ємностях, належать надрокористувачеві."

Враховано
Пiдземнi сховища нафти, газу та продуктiв їх переробки, створенi користувачем нафтогазоносними надрами у штучних ємностях, належать користувачу нафтогазоносними надрами.
339.
Стаття 41. Порядок створення та експлуатацiя пiдземних сховищ нафти, газу i продуктiв їх переробки
-149- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Стаття 41
У редакції статті слово "створення" замінити словом "спорудження", оскільки сховища можна споруджувати, а створювати - громадську організацію.
Враховано
Стаття 46. Порядок спорудження та експлуатацiя пiдземних сховищ нафти, газу i продуктiв їх переробки
340.
Створення та експлуатацiя пiдземних сховищ нафти, газу i продуктiв їх переробки проводиться на пiдставi спецiальних дозволiв вiдповiдно до затверджених вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi технологiчних схем i проектiв та проектiв їх облаштування.


Спорудження та експлуатацiя пiдземних сховищ нафти, газу i продуктiв їх переробки проводиться на пiдставi спецiальних дозволiв (ліцензій) вiдповiдно до затверджених вiдповiдним спеціально уповноваженим органом, до відання якого віднесені питання регулювання в нафтогазовiй галузi технологiчних схем i проектiв та проектiв їх облаштування.
341.
Технологiчнi схеми i проекти створення та експлуатацiї пiдземних сховищ i технiчнi проекти облаштування цих сховищ складаються органiзацiями, якi мають лiцензiї на виконання таких робiт.


Технологiчнi схеми i проекти створення та експлуатацiї пiдземних сховищ i технiчнi проекти облаштування цих сховищ складаються органiзацiями, якi мають відповідні дозволи (лiцензiї) на виконання таких робiт.
342.
Технологiчнi i технiчнi проекти на спорудження i реконструкцiю пiдземних сховищ пiдлягають у встановленому порядку технiко-економiчнiй та екологiчнiй експертизi, а також експертизi з охорони працi.
-150- Кабінет Міністрів України
Третій абзац статті 41 викласти у наступній редакції:
"Передпроектна (техніко-економічні обгрунтування і техніко-економічні розрахунки інвестицій) і проектно-кошторисна документація (проекти, робочі проекти, робоча документація) на спорудження і реконструкцію - підземних сховищ підлягають у встановленому порядку комплексній державній експертизі".

Враховано частково
Проектно-кошторисна документація (проекти, робочі проекти, робоча документація) на спорудження і реконструкцію - підземних сховищ підлягають у встановленому порядку комплексній державній експертизі
343.
Введення пiдземних сховищ у дослiдно-промислову i промислову експлуатацiю здiйснюється на пiдставi заяви надрокористувача за рiшенням вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi, погодженим з Державним комiтетом з нагляду за охороною працi.
-151- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Останній абзац викласти у такій редакції:
"Введення підземних сховищ у дослідно-промислову і промислову експлуатацію здійснюється на підставі заяви надрокористувача за рішенням відповідного уповноваженого державного органу в нафтогазовій галузі, погодженим з Державним комітетом з нагляду за охороною праці та органами місцевого самоврядування."
Враховано
у новій редакції статей 6 і 7 цього Закону
Введення пiдземних сховищ у дослiдно-промислову i промислову експлуатацiю здiйснюється на пiдставi заяви користувача нафтогазоносн надрами за рiшенням вiдповiдного спеціально уповноваженого органу, до відання якого віднесені питання регулювання в нафтогазовiй галузi, погодженим з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання регулювання нагляду за охороною працi.
344.
Стаття 42. Етапи створення i використання пiдземних сховищ
-152- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
У редакції статті 42 слово "створення" замінити словом "спорудження", оскільки сховища можна споруджувати, а створювати - громадську організацію.
Враховано
Стаття 47. Етапи спорудження використання пiдземних сховищ
345.
Технологiчне проектування i роботи щодо створення та експлуатацiї пiдземних сховищ проводяться у два етапи:


Технологiчне проектування i роботи щодо спорудження та експлуатацiї пiдземних сховищ проводяться у два етапи:
346.
дослiдно-промислова експлуатацiя;


дослiдно-промислова експлуатацiя;
347.
промислова експлуатацiя.


промислова експлуатацiя.
348.
На етапi дослiдно-промислової експлуатацiї розробляється i реалiзується її технологiчна схема для уточнення технологiчних параметрiв створюваного сховища. На етапi промислової експлуатацiї за результатами дослiдно-промислової експлуатацiї забезпечується розроблення та реалiзацiя технологiчного проекту промислової експлуатацiї, в якому уточнюються параметри створюваного сховища та розробляються заходи, спрямованi на забезпечення ефективної експлуатацiї сховища.


На етапi дослiдно-промислової експлуатацiї розробляється i реалiзується її технологiчна схема для уточнення технологiчних параметрiв створюваного сховища. На етапi промислової експлуатацiї за результатами дослiдно-промислової експлуатацiї забезпечується розроблення та реалiзацiя технологiчного проекту промислової експлуатацiї, в якому уточнюються параметри створюваного сховища та розробляються заходи, спрямованi на забезпечення ефективної експлуатацiї сховища.
349.
У разi створення пiдземних сховищ в об'єктах простої геологiчної будови за наявностi достатнiх даних перша стадiя проектування може бути виключена. У разi недостатнього геологiчного вивчення структур та пластiв, у яких планується створення пiдземного сховища, перед складанням технологiчної схеми дослiдно-промислової експлуатацiї проводиться дорозвiдка геологiчних об'єктiв.


У разi спорудження пiдземних сховищ в об'єктах простої геологiчної будови за наявностi достатнiх даних перша стадiя проектування може бути виключена. У разi недостатнього геологiчного вивчення структур та пластiв, у яких планується створення пiдземного сховища, перед складанням технологiчної схеми дослiдно-промислової експлуатацiї проводиться дорозвiдка геологiчних об'єктiв.
350.
Стаття 43. Вiдносини мiж пiдприємствами, що здiйснюють експлуатацiю пiдземних сховищ, i власниками нафти, газу та продуктiв їх переробки


Стаття 48. Вiдносини мiж пiдприємствами, що здiйснюють експлуатацiю пiдземних сховищ, i власниками нафти, газу та продуктiв їх переробки
351.
Зберiгання нафти, газу та продуктiв їх переробки у пiдземних сховищах здiйснюється на основi договорiв, укладених мiж пiдприємствами, що експлуатують пiдземнi сховища, i власниками нафти, газу та продуктiв їх переробки.


Зберiгання нафти, газу та продуктiв їх переробки у пiдземних сховищах здiйснюється на основi договорiв, укладених мiж пiдприємствами, що експлуатують пiдземнi сховища, i власниками нафти, газу та продуктiв їх переробки.
352.
РОЗДIЛ VII. МАГIСТРАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ I ПЕРЕВАЛЮВАЛЬНI КОМПЛЕКСИ НАФТИ, ГАЗУ ТА ПРОДУКТIВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ


РОЗДIЛ VIII. МАГIСТРАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ I ПЕРЕВАЛЮВАЛЬНI КОМПЛЕКСИ НАФТИ, ГАЗУ ТА ПРОДУКТIВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ
353.
Стаття 44. Власнiсть на об'єкти магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальнi комплекси нафти, газу та продуктiв їх переробки
-153- Кабінет Міністрів України
Стаття 44 суперечить статті 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт", згідно з якою магістральний трубопровідний транспорт є державною власністю України. Приватизація, а також зміна власності державних підприємств магістрального трубопровідної о транспорту забороняється.
Відхилено

Стаття 49. Власнiсть на об'єкти магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальнi комплекси нафти, газу та продуктiв їх переробки


-154- Н.д.Костинюк Б.І. (Реєстр.картка №338)
Статтю 44 законопроекту виключити, тому що об'єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальні комплекси нафти знаходяться і мають знаходитися у державній власності.
Вирішення питання власності на об'єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальні комплекси нафти - це не є предметом цього законопроекту, питання власності треба вирішувати в відповідних законах України, наприклад "Про підприємництво", "Про власність", "Про приватизацію" та ін.
Виключення статті 44 внесе зрозумілість у тлумачення питання власності на об'єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальні комплекси нафти.
Стаття не протирічить ст. 7 Закону "Про трубопровідний транспорт"
-155- Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
Статтею 7 Закону України від 15 травня 1996р. № 192/96-ВР "Про трубопровідний транспорт" визначено, що "Магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України. Приватизація, а також зміна власності державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту забороняється".
Тому положення статті 44 законопроекту стосовно того, що об'єкти магістрального трубопровідного транспорту можуть перебувати не лише в державній, а н в комунальній або приватній власності необхідно вилучити, як такі, що суперечать чинному законодавству.
Відхилено
Стаття не протирічить вказаним законодавчим актам

354.
Об'єкти магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальнi комплекси нафти, газу та продуктiв їх переробки, що побудованi пiсля набрання чинностi Законом України "Про трубопровiдний транспорт", можуть перебувати в державнiй, комунальнiй або приватнiй власностi.
-156- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Статтю викласти в редакції: "Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальних комплексів нафти і газу можуть перебувати лише у державній власності, а перевалювальні комплекси продуктів переробки - в державній, комунальній і приватній".
Відхилено
Стаття не протирічить ст. 7 Закону "Про трубопровідний транспорт"
-157- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Абзац 1 перенести у Прикінцеві положення.
Враховано
-158- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
В частина 1 статті 44 законопроекту зазначено, що "об'єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх переробки, що побудовані після набрання чинності Законом України "Про трубопровідний транспорт",можуть перебувати в державній, комунальній або приватній власності.
Це суперечить статті 7 Закону України "Про трубопровідний транспорт" де вказано, що магістральний трубопровідний транспорт є державною власністю України і приватизації не підлягає.
Відхилено
Стаття не протирічить закону "Про трубопровідний транспорт і іншим законодавчим актам-159- Кабінет Міністрів України
Статтею 7 Закону України від 15 травня 1996 p. № 192/96-ВР "Про трубопровідний транспорт" визначено, що "Магістральний трубопровідний транспорт має важливе народногосподарське та оборонне значення і є державною власністю України. Приватизація, а також зміна власності державних підприємств магістрального трубопровідного транспорту забороняється".
Тому положення статті 44 законопроекту стосовно того, що об'єкти магістрального трубопровідного транспорту можуть перебувати не лише в державній, а й у комунальній або приватній власності необхідно вилучити, як такі, що суперечать чинне законодавству.
Відхилено
Стаття не протерічить закону України "Про трубопровідний транспорт і іншим законодавчим актам-160- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Абзац перший викласти викласти в такій редакції:
"Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх переробки, що побудовані після набрання чинності Законом України "Про трубопровідний транспорт", можуть перебувати в державній, комунальній та частково у приватній власності (не більше 49%)."
Відхилено
Стаття не протирічить закону "Про трубопровідний транспорт і іншим законодавчим актам

355.
Держава має право викупити частку майна обсягом не менше 51% фактичної вартостi об'єкту або магiстрального трубопроводу нафти, газу i продуктiв їх переробки, що побудованi юридичними особами рiзних форм власностi чи реконструйованi за кошти iнвесторiв.
-161- Н.д.Федорин Я.В. (Реєстр.картка №323)
Частину 2 стаття 44 викласти в наступній редакції:
"Держава може викупити частку майна об'єкту або магістрального трубопроводу нафти, газу і продуктів їх переробки, що побудовані суб'єктами підприємницької діяльності різних форм власності чи реконструктовані за кошти інвесторів".
Абзац 2 виключено , ця норма регулюється іншими законодавчими актами-162- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Незрозуміла редакція частини 2 статті 44, де зазначено, що "держава має право викупити частку майна обсягом не менше 51% фактичної вартості об'єкта або магістрального трубопроводу нафти, газу і продуктів їх переробки, що побудовані юридичними особами різних форм власності чи реконструйовані на кошти інвесторів .
Чому держава не може бути власником невеликої частки майна, або викупляти майно по частинах?
Враховано-163- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Абзац викласти в наступній редакції:
"Держава має право на викупляти частку майна обсягом не менше 51% фактичної вартості об'єкту або магістрального трубопроводу нафти, газу і продуктів їх переробки, що побудовані юридичними особами різних форм власності чи реконструйовані за кошти інвесторів."
Абзац 2 виключено регулюється іншими законодавчими нормами

356.
Право власностi на перевалювальнi комплекси мають суб'єкти пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi згiдно з законодавством України.
-164- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Абзац 3 викласти в редакції «Право власностi на об»єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальнi комплекси визначається законами України».
Враховано

Право власностi на об»єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальнi комплекси визначається законами України.
357.
Стаття 45. Будiвництво, експлуатацiя та виведення з експлуатацiї магiстральних трубопроводiв нафти, газу та продуктiв їх переробки


Стаття 50. Виведення із експлуатації магістральних трубопроводів
358.
Будiвництво об'єктiв трубопровiдного транспорту i перевалювальних комплексiв нафти, газу та продуктiв їх переробки, а також їх ремонт та експлуатацiю здiйснюють органiзацiї i пiдприємства, якi одержали лiцензiю вiдповiдно до законодавства.
-165- Кабінет Міністрів України
Редакція частини першої статті 45 потребує уточнення з урахуванням положень стати 4 Закону України "Про підприємництво", а також частини третьої статті 3 цього Закону згідно з якою, перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких не застосовується у зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій управління встановлюється Верховної Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Визначення видів діяльності, що не підлягають ліцензуванню, в інших законодавчих актах, крім цього, не допускається.
Враховано частково

-166- Кабінет Міністрів України
Перший абзац статті 45 слід завершити словами "тільки при наявності позитивних висновків комплексної державної експертизи щодо відповідної документації".
Враховано частково


359.
Виведення iз експлуатацiї магiстральних трубопроводiв нафти, газу та продуктiв їх переробки здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Виведення iз експлуатацiї магiстральних трубопроводiв нафти, газу та продуктiв їх переробки здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
360.
Тимчасове виведення магiстральних трубопроводiв та їх дiльниць з експлуатацiї вiдбувається у разi змiни напрямкiв транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки, економiчної недоцiльностi їх подальшої експлуатацiї та несумiсностi їх подальшої експлуатацiї з вимогами правил безпеки.


Тимчасове виведення магiстральних трубопроводiв та їх дiльниць з експлуатацiї вiдбувається у разi змiни напрямкiв транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки, економiчної недоцiльностi їх подальшої експлуатацiї та несумiсностi їх подальшої експлуатацiї з вимогами правил безпеки.
361.
Стаття 46. Вiдносини мiж пiдприємствами магiстрального трубопровiдного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктiв їх переробки i вiдправниками


Стаття 51. Вiдносини мiж пiдприємствами магiстрального трубопровiдного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктiв їх переробки i вiдправниками
362.
Вiдносини мiж пiдприємствами магiстрального трубопровiдного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктiв їх переробки i вiдправниками регулюються законодавством, вiдповiдними договорами та угодами.


Вiдносини мiж пiдприємствами магiстрального трубопровiдного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктiв їх переробки i вiдправниками регулюються законодавством, вiдповiдними договорами та угодами.
363.
Iстотними умовами договору є втрати, якiсть та час надходження транспортованої продукцiї трубопроводами.
-167- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Абзаци 2, 3, 5, 7 вилучити.
Враховано


364.
Вiдправник зобов'язаний надати уповноваженому представнику магiстрального трубопровiдного транспорту крiм документа на одержання транспортних послуг та лiцензiї на експорт та iмпорт i квоти також документи, якi засвiдчують право власностi на нафту, газ та продукти їх переробки, що пiдлягають транспортуванню, або право розпорядження ними за дорученням власника та пiдтверджують згоду вантажоприймальника прийняти нафту, газ або продукти їх переробки.
365.
Вiдправники мають рiвнi права на користування магiстральним трубопровiдним транспортом i перевалювальними комплексами, що перебувають у державнiй власностi. Вiдправники мають право обирати маршрут траспортування.
-168- Кабінет Міністрів України
Із редакції частини четвертої статті 46 незрозуміле з ким відправники мають рівні права на користування магістральним трубопровідним транспортом.
Враховано
пропонується уточнити редакцію
Вiдправники, незалежно від форм власності, мають рiвнi права на користування магiстральним трубопровiдним транспортом i перевалювальними комплексами, що перебувають у державнiй власностi. Вiдправники мають право обирати маршрут транспортування.
366.
У разi коли вiдправник не використовує або неповнiстю використовує визначенi укладеною угодою обсяги транспортних послуг, пiдприємства магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальнi комплекси мають право залучати невикористанi обсяги для потреб iншого вiдправника.367.
Сумарний обсяг транспортних послуг визначається пропускною спроможнiстю магiстрального трубопроводу згiдно з його технiчними характеристиками.368.
У разi коли пропускна спроможнiсть магiстральних трубопроводiв, що перебувають в державнiй власностi, не забезпечує транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки всiма вiдправниками у заявленому обсязi, кожний окремий вiдправник має право на пропорцiйну частку загальної пропускної спроможностi.369.
Стаття 47. Транзит нафти, газу та продуктiв їх переробки магiстральним трубопровiдним транспортом


Стаття 52. Транзит нафти, газу та продуктiв їх переробки магiстральним трубопровiдним транспортом
370.
Дiяльнiсть, пов'язана з функцiонуванням магiстрального трубопровiдного транспорту, за допомогою якого здiйснюється транзит нафти, газу i продуктiв їх переробки, провадиться на основi законодавства України та мiжнародних договорiв України.
-169- Кабінет Міністрів України
Зміст частини першої статті 47 не узгоджується із назвою статті.

Враховано
Пропонується нова редакція
Транзит нафти, газу та продуктiв їх переробки магiстральним трубопровiдним транспортом забезпечується підприємствами нафтогазової галузі згідно з угодами, укладеними відповідно до законодавства та міжнародниих договорів України.
371.
Справляння податкiв i платежiв за наданi послуги з транзиту нафти, газу i продуктiв їх переробки територiєю України здiйснюється згiдно iз законодавством України.
-170- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Абзаци 2 і 3 поміняти місцями.
Враховано

У разi виникнення спорiв мiж сторонами угоди про транзит не допускається припинення або скорочення транзиту нафти, газу та продуктiв їх переробки пiдприємством трубопровiдного транспорту до вирiшення спору в судi, якщо iнше не передбачено вiдповiдною угодою.
372.
У разi виникнення спорiв мiж сторонами угоди про транзит не допускається припинення або скорочення транзиту нафти, газу та продуктiв їх переробки пiдприємством трубопровiдного транспорту до вирiшення спору в судi, якщо iнше не передбачено вiдповiдною угодою.
-171- Кабінет Міністрів України
До частини третьої статті 47 щодо угоди про транзит зауважуємо, що проект не передбачає укладення угод про транзит.

Враховано
Справляння податкiв i платежiв за наданi послуги з транзиту нафти, газу i продуктiв їх переробки територiєю України здiйснюється згiдно iз законодавством України.
373.
Стаття 48. Оплата послуг магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальних комплексiв нафти, газу та продуктiв їх переробки


Стаття 53. Оплата послуг магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальних комплексiв нафти, газу та продуктiв їх переробки
374.
Транспортнi послуги пiдприємств магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальних комплексiв нафти, газу та продуктiв їх переробки оплачуються вiдправниками за тарифами, затвердженими вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi.
-172- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Статтю 48 викласти в редакції: "Транспортні послуги підприємств магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальних комплексів нафти, газу та продуктів їх переробки оплачуються відправниками чи одержувачами за диференційними тарифами (в залежності від місцезнаходження одержувача), затвердженими державним органом регулювання в нафтогазовій галузі".
Відхилено
Вказана норма регулюється іншим законодавством, та конкретними угодами

Оплата послуг пiдприємств магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальних комплексiв нафти, газу та продуктiв їх переробки здійснюється вiдправниками відповідно до угод за тарифами, затвердженими вiдповiдним центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, до відання якого віднесені питання регулювання нафтогазової галузi.
375.
Тарифи, затвердженi на внутрiшнi або транзитнi транспортнi послуги, на послуги з перевалювання, повиннi бути не менше нiж за 60 календарних днiв до їх впровадження доведенi через засоби масової iнформацiї до пiдприємств магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальних комплексiв нафти, газу та продуктiв їх переробки.
-173- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Статтю викласти в редакції: "Тарифи затверджені на внутрішні або транзитні транспортні послуги, на послуги з перевалювання, повинні бути заздалегідь (не менше ніж за 60 днів до їх впровадження) доведені через засоби масової інформації до підприємств магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальних комплексів нафти, газу та продуктів їх переробки, підприємств і споживачів".
Враховано частково
Тарифи, на внутрiшнi або транзитнi транспортнi послуги, на послуги з перевалювання, повиннi бути затвердженi не менше нiж за 60 календарних днiв до їх впровадження та доведенi через засоби масової iнформацiї до пiдприємств магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальних комплексiв нафти, газу та продуктiв їх переробки, споживачів.
376.
Стаття 49. Вiдмова в транспортуваннi нафти, газу та продуктiв їх переробки
-174- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю вилучити, так як це врегульовано статтею 47.
Враховано


377.
Пiдприємства магiстрального трубопровiдного транспорту мають право вiдмовити вiдправнику в транспортуваннi нафти, газу та продуктiв їх переробки у разi:378.
несвоєчасного подання заявки на транспортнi послуги;379.
вiдсутностi у вiдправника документiв, що пiдтверджують право власностi на продукцiю, що пiдлягає транспортуванню, або право на розпорядження нею за дорученням власника, а також документiв на право поставки цiєї продукцiї на експорт;380.
невiдповiдностi якостi продукцiї, що пiдлягає транспортуванню, державним стандартам України;381.
неоплати транспортних послуг в обсягах i термiни, передбаченi у вiдповiдних договорах про їх надання.
-175- Н.д.Янковський М.А. (Округ №47)
Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Викласти в редакції: "Неоплати транспортних послуг згідно з умовами договору між відправниками та підприємствами магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальних комплексів нафти".
Відхилено
протирічить статті 47

382.
Вiдмова у транспортуваннi нафти, газу та продуктiв їх переробки з iнших причин не допускається.383.
Стаття 50. Єдина система газопостачання
-176- Кабінет Міністрів України
Вбачається за необхідне, визначити що саме складає єдину систему газопостачання.

Враховано в статті 1
Стаття 54. Єдина газотранспортна система України
384.
У межах Єдиної системи газопостачання дiють обов'язковi для всiх органiзацiйних структур виробнича дисциплiна, правила надання оперативної iнформацiї про обсяги газопостачання, об'єм, режими транспортування i споживання газу, облiковий час, порядок взаємодiї структур системи у разi виникнення ускладнень з газопостачанням в окремих регiонах України пiд час рiзких похолодань, аварiй, планового ремонту.
-177- Кабінет Міністрів України
Норми частини першої повинні бути в Положенні, про яке йдеться в частині другій цієї статті.

Відхилено
Необхідно передбачити на рівні Закону
У межах Єдиної газотранспортної системи України відповідно до Закону дiють обов'язковi для всiх органiзацiйних структур виробнича дисциплiна, правила надання оперативної iнформацiї про обсяги газопостачання, об'єм, режими транспортування i споживання газу, облiковий час, порядок взаємодiї структур системи у разi виникнення ускладнень з газопостачанням в окремих регiонах України пiд час рiзких похолодань, аварiй, планового ремонту.
385.
Положення про Єдину систему газопостачання затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Положення про Єдину газотранспортну систему України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
386.
Стаття 51. Управлiння Єдиною системою газопостачання України
-178- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю 51 викласти у наступній редакції:
Стаття 51. Управління єдиною газотранспортною системою України
В України діє єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею та постачанням природного газу. Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління єдиною газотранспортною системою України виконує державне підприємство, яке визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в нафтогазовій галузі. Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на суб'єкти підприємницької діяльності, об'єкти яких підключені до об'єднаної газотранспортної системи України.
Враховано
Стаття 55. Управлiння Єдиною газотранспортною системою України


Структуру державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, визначає центральний орган виконавчої влади.
Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління передбачає:
планування та оперативне управління потужностями з урахуванням режимів газопостачання;
планування та контроль за додержанням режиму роботи єдиної газотранспортної системи України;
запобігання аварійним ситуаціям і ліквідація їх наслідків в єдиній газотранспортній системі України шляхом підтримки необхідних режимів роботи , забезпечення надійного і сталого функціонування єдиної та газовтранспортної системи України та її спільної роботи з газотранспортними системами сусідніх держав;
розроблення і здійснення контролю за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики та захисту, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;
Усі оперативні команди і розпорядження державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління відповідно до законодавства України, підлягають беззаперечному виконанню всіма суб'єктами підприємницької діяльності, об'єкти нафтогазового комплексу яких підключені до об'єднаної газотранспортної системи України. Втручання в диспетчерське (оперативно-технологічне) управління єдиною енергетичною системою України з боку державних органів, політичних партій і рухів та інших громадських організацій не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.
Суб'єкти підприємницької діяльності, об'єкти нафтогазової галузі яких підключені до єдиної газотранспортної системи України, зобов'язані подавати державному підприємству, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, звіти та інформацію, передбачені нормативно-технічними документами.


387.
Управлiння Єдиною системою газопостачання здiйснюється вiдповiдним органом виконавчої влади, до функцiй якого належить:


В України діє єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею та постачанням природного газу. Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління єдиною газотранспортною системою України виконує державне підприємство, яке визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в нафтогазовій галузі. Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на суб'єкти підприємницької діяльності нафтогазової галузі, об'єкти яких підключені до об'єднаної газотранспортної системи України.
388.
забезпечення технологiчного та органiзацiйного зв'язку мiж газовидобувними, газопереробними пiдприємствами, сховищами газу i пiдприємствами трубопровiдного транспорту;


Структуру державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, визначає орган спеціально уповноважений орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання регулювання діяльності нафтогазового комплексу.
389.
централiзоване оперативне управлiння потоками газу;


Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління передбачає:
390.
встановлення збалансованих режимiв газопостачання та газоспоживання з метою забезпечення надiйного i безпечного функцiонування всiх суб'єктiв Єдиної системи газопостачання;


планування та оперативне управління потужностями з урахуванням режимів газопостачання;
391.
проведення єдиної науково-технiчної та iнвестицiйної полiтики щодо розвитку i реконструкцiї Єдиної системи газопостачання;


планування та контроль за додержанням режиму роботи єдиної газотранспортної системи України;
392.
розробка та реалiзацiя балансiв газу.


запобігання аварійним ситуаціям і ліквідація їх наслідків в єдиній газотранспортній системі України шляхом підтримки необхідних режимів роботи, забезпечення надійного і сталого функціонування єдиної газотранспортної системи України та її спільної роботи з газотранспортними системами сусідніх держав;
розроблення і здійснення контролю за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики та захисту, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;
Усі оперативні команди і розпорядження державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління відповідно до законодавства України, підлягають беззаперечному виконанню всіма суб'єктами підприємницької діяльності, об'єкти нафтогазової галузі яких підключені до об'єднаної газотранспортної системи України. Втручання в диспетчерське (оперативно-технологічне) управління єдиною газотранспортною системою України з боку державних органів влади та місцевого самоврядування, політичних партій і рухів та інших громадських організацій не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.
Суб'єкти підприємницької діяльності, об'єкти нафтогазової галузі яких підключені до єдиної газотранспортної системи України, зобов'язані подавати відповідно до Закону державному підприємству, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, звіти та інформацію, передбачені нормативно-технічними документами.
393.
РОЗДIЛ VIII. ПРАВОВI ТА ЕКОНОМIЧНI УМОВИ ДIЯЛЬНОСТI НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИХ ПIДПРИЄМСТВ


РОЗДIЛ IX. ПРАВОВI ТА ЕКОНОМIЧНI УМОВИ ДIЯЛЬНОСТI НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИХ ПIДПРИЄМСТВ
394.
Стаття 52. Суб'єкти господарської дiяльностi в галузi переробки нафти та газу


Стаття 56. Суб'єкти господарської дiяльностi в галузi переробки нафти та газу
395.
Господарську дiяльнiсть в галузi переробки нафти i газу здiйснюють юридичнi особи (далi - нафтогазопереробнi пiдприємства) незалежно вiд форм власностi.


Господарську дiяльнiсть в галузi переробки нафти i газу здiйснюють юридичнi особи (далi - нафтогазопереробнi пiдприємства) незалежно вiд форм власностi у відповідності з цим Законом, iншими нормативно-правовими актами.
396.
Вiдносини, пов'язанi iз здiйсненням господарської дiяльностi в галузi переробки нафти i газу, регулюються цим Законом, iншими нормативно-правовими актами України.

-179- Н.д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Розділ VІІІ доповнити статтями:
Державне регулювання діяльності нафтопродуктозабезпечення
Державне регулювання діяльності в галузі нафтопродуктозабезпечення проводиться шляхом встановлення загальних правил цієї діяльності, формування податкової, цінової та тарифної політики.
Державне регулювання діяльності нафтопродуктозабезпечення проводить спеціально уповноважений державний орган. До компетенції спеціально уповноваженого органу державного регулювання належить:
- регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності нафтопродуктозабезпечення;
- сприяння конкуренції;
- забезпечення проведення цінової і тарифної політики нафтопродуктозабезпечення;
- захист прав споживачів нафтопродуктів;
- встановлення правил функціонування ринків нафтопродуктів та здійснення контролю їх дотримання.
- Органи виконавчої влади, які здійснюють державне регулювання та нагляд за діяльністю нафтопродуктозабезпечення, не можуть мати у своїй сфері управління суб'єктів підприємницької діяльності.
Власність на об'єкти нафтопродуктозабезпечення
Власність на об'єкти нафтопродуктозабезпечення, в тому числі перевалювальні комплекси нафтопродуктів, може перебувати в будь-якій формі власності, передбаченій чинним законодавством.
Відчуження об'єктів нафтопродуктозабезпечення, що належать підприємствам будь-якої форми власності, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Враховано
в статтях 6, 7
Антимонопольні заходи у нафтопродуктозабезпечуючій галузі.
Суб'єкти господарської діяльності нафтопродуктозабезпечення, які визнані в установленому законодавством порядку монополістами на ринку нафтопродуктів, не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати її обсяг з метою створення дефіциту нафтопродуктів, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України.
Особливості фінансового і податкового режиму нафтопродуктозабезпечення
Економічні важелі державного регулювання нафтопродуктозабезпечення
Створення стабільної економічно виваженої законодавчої бази щодо оподаткування діяльності, пов'язаної із продажем нафтопродуктів, та сприятливих тарифно-митних режимів для подальшого ефективного розвитку нафтопродуктозабезпечення.


397.
Стаття 54. Проектування, будiвництво i реконструкцiя нафтогазопереробних пiдприємств


Стаття 57. Проектування, будiвництво i реконструкцiя нафтогазопереробних пiдприємств
398.
Будiвництво i реконструкцiя нафтогазопереробних пiдприємств здiйснюються вiдповiдно до затверджених технiчних проектiв згiдно з чинними в Українi будiвельними нормами та правилами.


Будiвництво i реконструкцiя нафтогазопереробних пiдприємств здiйснюється вiдповiдно до затверджених технiчних проектiв згiдно з чинними в Українi будiвельними нормами та правилами.
399.
Технiчнi проекти будiвництва та реконструкцiї нафтогазопереробних пiдприємств розробляються спецiалiзованими органiзацiями, якi мають лiцензiї на виконання вказаних робiт.


Технiчнi проекти будiвництва та реконструкцiї нафтогазопереробних пiдприємств розробляються спецiалiзованими органiзацiями, якi мають дозволи (лiцензiї) на виконання вказаних робiт.
400.
Проектна документацiя на будiвництво i реконструкцiю нафтогазопереробних пiдприємств має проходити технiко-економiчну та екологiчну експертизу в порядку, встановленому чинним законодавством.
-180- Кабінет Міністрів України
Останній абзац статті 54 викласти у наступній редакції:
"Передпроектна та проектно-кошторисна документація на будівництво і реконструкцію нафтогазопереробних підприємств має проходити обов'язкову комплексну державну експертизу у встановленому порядку".
Враховано частково

Проектна документацiя на будiвництво i реконструкцiю нафтогазопереробних пiдприємств має проходити обов'язкову комплексну державну експертизу у порядку встановленому законодавством.


-181- Кабінет Міністрів України
після слова "техніко-економічну" доповнити словами "експертизу з питань охорони праці та промислової небезпеки" далі за текстом.
Враховано по суті
(комплексна державна)-182- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину 3 статті 54 законопроекту доповнити нормою необхідності проведення експертизи з питань охорони праці та промислової безпеки і викласти в редакції:
"Проектна документація на будівництво і реконструкцію нафтогазопереробних підприємств має проходити допроектну експертизу, техніко-економічну та екологічну експертизу, а також експертизу з питань охорони праці і промислової безпеки"
Враховано по суті
(комплексна державна)

401.
Стаття 55. Забезпечення нафтогазопереробних пiдприємств нафтою, газом та компонентами виробництва


Стаття 58. Забезпечення нафтогазопереробних пiдприємств нафтою, газом та компонентами виробництва
402.
Нафтогазопереробнi пiдприємства самостiйно формують програму своєї господарської дiяльностi та вибiр постачальникiв нафти i газу.


Нафтогазопереробнi пiдприємства самостiйно формують програму своєї господарської дiяльностi та вибiр постачальникiв нафти i газу.
403.
Вiдповiднi державнi органи забезпечують диверсифiкацiю джерел забезпечення нафтогазопереробних пiдприємств нафтою, газом та компонентами виробництва.
-183- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
В абзаці 2 статті 55 замість слова забезпечують записати сприяють
Враховано
Вiдповiднi спеціально уповноважені органи виконавчої влади сприяють диверсифiкацiї джерел забезпечення нафтогазопереробних пiдприємств нафтою, газом та компонентами виробництва.
404.
Стаття 56. Дiяльнiсть нафтогазопереробних пiдприємств по виготовленню та реалiзацiї продукцiї
-184- Кабінет Міністрів України
Немає необхідності включати до проекту статтю 56, оскільки положення цієї стати регламентуються Законом України "Про підприємства в Україні".
Враховано

405.
Нафтогазопереробнi пiдприємства забезпечують виробництво продуктiв переробки нафти i газу, надають послуги з переробки давальницької сировини та здiйснюють iншу дiяльнiсть у вiдповiдностi до їх статутiв.406.
Нафтогазопереробнi пiдприємства мають право створювати власну мережу для реалiзацiї продукцiї, самостiйно встановлювати цiни на продукцiю та послуги вiдповiдно до чинного законодавства України.407.
Нафтогазопереробнi пiдприємства здiйснюють заходи щодо пiдвищення технiчного рiвня виробництва, поглиблення рiвня переробки нафтогазової сировини, пiдвищення якостi продуктiв переробки та забезпечують збереження кiлькостi i якостi нафтогазової сировини при її зберiганнi.
408.
РОЗДIЛ IХ. ОХОРОНА ДОВКIЛЛЯ


РОЗДIЛ Х.
ОХОРОНА ДОВКIЛЛЯ
409.
Стаття 57. Охорона довкiлля у процесi геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр


Стаття 59. Охорона довкiлля у процесi геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр
410.
У проектах на проведення регiональних, пошукових та розвiдувальних робiт на нафту i газ повиннi передбачатися заходи, спрямованi на охорону довкiлля (у тому числi надр) вiд негативного впливу виробничих процесiв.


Суб'єкти господарської діяльності, незалежно від форм власності, що здійснюють геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр, розробку родовищ нафти i газу, переробку нафти i газу, зберiгання, транспортування та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки та iнші стосунки, предметом яких виступає нафта i газ повинні додержуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища , нести відповідальність за його порушення і здійснювати технічні організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище.
411.
Проекти на проведення геологорозвiдувальних робiт у санаторно-курортних, iсторико-культурних та природоохоронних зонах пiдлягають спецiальнiй екологiчнiй експертизi.
-185- Кабінет Міністрів України
Другий абзац викласти у наступній редакції:
"Проекти здійснення геологорозвідувальних робіт на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення підлягають обов'язковій державній екологічній експертизі".
Враховано

Проекти на проведення геологорозвідувальних робіт на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення підлягають обов'язковій екологічній експертизі.


-186- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
У другому абзаці після слова "...експертизі" додати, після коми: "...як з боку відповідних органів, так і з боку громадськості, на вимогу громадських організацій або зацікавлених груп громадян, у відповідності до законодавства".
Враховано по суті в статті 6

412.
Стаття 58. Охорона довкiлля у процесi видобування, транспортування, зберiгання i переробки нафти, газу та продуктiв їх переробки
-187- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю вилучити, так як врегульовано статтею
Враховано


413.
Реалiзацiя проектiв, у тому числi iнвестицiйних, на будiвництво, експлуатацiю, реконструкцiю (технiчне переоснащення, розширення, перепрофiлювання тощо), консервацiю та лiквiдацiю пiдприємств, виробництв та об'єктiв, пов'язаних з видобуванням, транспортуванням, зберiганням, переробкою i розподiлом нафти, газу та продуктiв їх переробки, здiйснюються лише за наявностi позитивного висновку державної екологiчної експертизи.
-188- Кабінет Міністрів України
Перший абзац викласти в наступній редакції:
"Реалізація передпроектної (техніко-економічні обгрунтування і техніко-економічні розрахунки інвестицій) і проектно-кошторисної документації (проекти, робочі проекти) для будівництва, реконструкції, капітального ремонту, розміщення, технічного переоснащення, перепрофілювання підприємств, виробництв та об'єктів, пов'язаних з видобуванням, транспортуванням, зберіганням, переробкою і розподілом нафти, газу та продуктів їх переробки, здійснюється лише за наявності позитивних висновків державної екологічної експертизи у складі висновків комплексної державної експертизи".
Враховано в статті 54
-189- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
У першому абзаці після слів: "...екологічної експертизи", після коми записати: "..., з врахуванням обгрунтованої громадської думки, викладеної у висновках громадської експертизи".
Враховано в статтях 6 та 54

414.
Пiдприємства, споруди та iншi технологiчнi об'єкти нафтогазової галузi повиннi бути обладнанi пристроями та устаткуванням для вловлювання, очищення або знешкодження шкiдливих викидiв та скидiв, а також приладами контролю за кiлькiстю та складом забруднюючих речовин.
190- Н.д.Федорин Я.В. (Реєстр.картка №323)
Доповнити словами:
"Об'єкти трубопровідного транспорту газу повинні бути обладнані газотурбінними та турбодетандерними установками за умови рентабельності їх використання".
Враховано в статті 6

415.
Забороняється введення в дiю пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв нафтогазової галузi, на яких у повному обсязi не забезпечено додержання вимог екологiчної безпеки та виконання заходiв, передбачених у проектах на їх будiвництво i реконструкцiю.
-191- Н.д.Федорин Я.В. (Реєстр.картка №323)
Викласти в наступній редакції:
"Забороняється введення в дію та експлуатацію підприємств, споруд та інших об'єктів нафтогазової галузі, на яких у повному обсязі не забезпечено додержання вимог екологічної безпеки та виконання заходів передбачених частиною другою цієї Статті, а також у проектах на їх будівництво і реконструкцію".
Враховане
в статті 54

416.
Стаття 59. Лiквiдацiя аварiйних викидiв газу, нафти чи пластової води iз свердловин


Стаття 60. Лiквiдацiя аварiйних викидiв газу, нафти чи пластової води iз свердловин
417.
Надрокористувачі, якi здiйснюють бурiння розвiдувальних та експлуатацiйних нафтових i газових свердловин, а також розробку нафтових i газових родовищ та експлуатацiю пiдземних сховищ газу, повиннi укладати iз спецiалiзованими пiдроздiлами iз запобiгання та лiквiдацiї вiдкритих нафтових i газових фонтанiв угоди на виконання ними аварiйних робiт у разi виникнення неконтрольованих викидiв iз свердловин нафти, газу, пластової води або їх сумiшi.
-192- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю викласти у редакції:
"Лiквiдацiя аварiйних викидiв газу, нафти чи пластової води iз свердловин здійснюють користувачі нафтогазоносними надрами, якi здiйснюють бурiння розвiдувальних та експлуатацiйних нафтових i газових свердловин, а також розробку нафтових i газових родовищ та експлуатацiю пiдземних сховищ газу, повиннi укладати iз спецiалiзованими пiдроздiлами iз запобiгання та лiквiдацiї вiдкритих нафтових i газових фонтанiв угоди на виконання ними аварiйних робiт у разi виникнення неконтрольованих викидiв iз свердловин нафти, газу, пластової води або їх сумiшi."
Враховано

Лiквiдацiю аварiйних викидiв газу, нафти чи пластової води iз свердловин здійснюють користувачі нафтогазоносними надрами, якi проводять бурiння розвiдувальних та експлуатацiйних нафтових i газових свердловин, а також розробку нафтових i газових родовищ та експлуатацiю пiдземних сховищ газу, а також повиннi укладати iз спецiалiзованими пiдроздiлами iз запобiгання та лiквiдацiї вiдкритих нафтових i газових фонтанiв угоди на виконання ними аварiйних робiт у разi виникнення неконтрольованих викидiв iз свердловин нафти, газу, пластової води або їх сумiшi.
418.
Стаття 60. Охороннi та санiтарно-захиснi зони об'єктiв нафтогазової галузi


Стаття 61. Охороннi та санiтарно-захиснi зони об'єктiв нафтогазової галузi
419.
Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районi розташування об'єктiв нафтогазової галузi, встановлюються охороннi та санiтарно-захиснi зони, розмiри i порядок використання яких визначаються законодавством та проектами цих об'єктiв, затвердженими в установленому порядку.


Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районi розташування об'єктiв нафтогазової галузi, встановлюються охороннi та санiтарно-захиснi зони, розмiри i порядок використання яких визначаються законодавством та проектами цих об'єктiв, затвердженими в установленому порядку.
420.
РОЗДIЛ X. ОСОБЛИВОСТI ФIНАНСОВОГО ТА ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ В НАФТОГАЗОВIЙ ГАЛУЗI
-193- Кабінет Міністрів України
Назва розділу не відповідає його змісту.
Враховано
РОЗДIЛ XI.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФIНАНСОВОЇ ТА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В НАФТОГАЗОВIЙ ГАЛУЗI
421.
Стаття 61. Економiчнi важелi державного регулювання в нафтогазовiй галузi


Стаття 62. Економiчнi важелi державного регулювання в нафтогазовiй галузi
422.
Державне регулювання економiчних умов дiяльностi в нафтогазовiй галузi здiйснюється шляхом нормативного регулювання особливостей формування валових витрат та нарахування амортизацiї, а також шляхом надання цiльових субсидiй або iнших видiв фiнансової пiдтримки.
-194- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю викласти у редакції:
"Державне регулювання економічних умов діяльності суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форм власності, що здійснюють геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр, розробку родовищ нафти i газу, переробку нафти i газу, зберiгання, транспортування та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки та iнші стосунки, предметом яких виступає нафта i газ здійснюється цим Законом та іншими законами та нормативного регулювання особливостей діяльності нафтогазової галузі"
Враховано

Державне регулювання економічних умов діяльності суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форм власності, що здійснюють геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр, розробку родовищ нафти i газу, переробку нафти i газу, зберiгання, транспортування та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки та iнші стосунки, предметом яких виступає нафта i газ здійснюється в порядку визначеному цим Законом та іншими законами та нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей діяльності нафтогазової галузі
423.
Стаття 62. Платежi за користування нафтогазоносними надрами
-195- Кабінет Міністрів України
Статтю 62 вилучити, оскільки статтею 30 Кодексу України про надра вже передбачено, що нормативи плати за користування надрами та порядок її справляння встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Враховано-196- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 62 вилучити, оскільки вони містять норми, які відносяться до інших законодавчих актів.
Враховано-197- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 62 законопроекту пропонується виключити, оскільки вони містять норми, які відносяться до інших законодавчих актів.
Враховано

424.
Нормативи i порядок справляння зборiв (обов'язкових платежiв) за користування надрами встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-198- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
Статтю 62 викласти у такій редакції:
"Плата за користування нафтогазоносними надрами Нормативи плати за користування надрами та порядок її справляння встановлюється Кабінетом Міністрів України."
Враховано-199- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю 62 викласти в такій редакції:
"Нормативи, розміри і порядок справляння платежів за користування надрами встановлюється законодавством України".
Враховано

425.
Стаття 63. Вимоги до встановлення розмiру зборiв за користування надрами
-200- Кабінет Міністрів України
Статтю 63 вилучити, оскільки положення, викладені в зазначеній статті законопроекту не є нормами Закону, а відносяться до підзаконних актів.
Враховано-201- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статті 63 законопроекту пропонується виключити, оскільки вони містять норми, які відносяться до інших законодавчих актів.
Враховано-202- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю 63 вилучити, оскільки главою 4 Кодексу України про надра від 27.07.94 уже передбачено плату за користування надрами і якщо є в цьому необхідність, то можна внести відповідні доповнення до зазначеного кодексу.
Враховано-203- Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
Статтю 63 вилучити, як таку, що суперечить Законам України "Про систему оподаткування", "Про порядок встановлення ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), інших елементів податкових баз, а також пільг щодо оподаткування".
Враховано-204- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
Статтю 63 викласти у такій редакції:
"Загальні принципи встановлення нормативів та диференціації плати за користування надрами
Встановлення нормативів плати за користування надрами здійснюється з урахуванням таких вимог:
нормативи платежів за користування надрами повинні встановлюватися диференційовано для груп родовищ за попередньо визначеними критеріями щодо гірничо-геологічних умов їх розробки. Віднесення конкретного родовища до певної групи за визначеними критеріями здійснюється за рішенням відповідного уповноваженого державного органу в нафтогазовій галузі;
нормативи платежів за користування надрами коригуються з урахуванням зміни цін на нафту і газ та офіційного індексу інфляції;
нормативи відрахувань за геологорозвідувальні роботи, що виконуються за рахунок Державного бюджету, встановлюються у розмірах, необхідних для фінансування геологорозвідувальних робіт на нафту і газ."
Враховано


426.
Встановлення розмiру зборiв за користування надрами здiйснюється з урахуванням таких вимог:427.
нормативи збору за користування надрами та рентної плати повиннi встановлюватися диференцiйовано для груп родовищ за попередньо визначеними критерiями щодо гiрничо-геологiчних та економiчних умов їх розробки. Вiднесення конкретного родовища до певної групи за визначеними критерiями здiйснюється за рiшенням вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi;428.
норматив збору за геологорозвiдувальнi роботи, що виконуються за рахунок Державного бюджету, встановлюється в розмiрах, необхiдних для фiнансування регiональних геологорозвiдувальних робiт на нафту i газ;429.
збiр за користування надрами, яке виконується за рахунок державного бюджету, справляється з вартостi видобутих нафти i газу, скоригованої з урахуванням обсягiв фактично оплаченої продукцiї;430.
нормативи зборiв за користування надрами коригуються з урахуванням спiввiдношення iндексу цiн на нафту чи газ та офiцiйного iндексу iнфляцiї;431.
нормативи рентних платежiв та збору за користування надрами встановлюються у спiввiдношеннi до вартостi видобутої вуглеводневої сировини.432.
Стаття 64. Стимулювання науково-технiчних розробок у нафтогазовiй галузi
-205- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю 64 вилучити
Враховано

433.
Будь-яка юридична або фiзична особа може звернутися до вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi з пропозицiєю, практична реалiзацiя якої може забезпечити пiдвищення ефективностi видобутку, зберiгання, або транспортування нафти та газу.
-206- Кабінет Міністрів України
Абзаци перший-третій вилучити
-207- Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
Перші три абзаци статті 64 слід виключити як такі, що суперечать згаданому вище чинному законодавству
Враховано


Враховано

434.
У разi, якщо доцiльнiсть реалiзацiї запропонованої пропозицiї буде встановлена цим органом, винахiдник має право на отримання доходу в розмiрi 50% економiї при реалiзацiї зазначеної пропозицiї пiсля сплати всiх передбачених законодавством вiдрахувань.435.
У випадку, якщо юридична або фiзична особа надає пропозицiї, що стосуються не конкретного пiдприємства, а передбачають вiдкриття нових або вже виявлених, але тих, що не перебувають у промисловiй розробцi родовищ нафти та газу, вона має право на прiоритетне фiнансування з боку держави у виглядi кредитiв, пiльгового оподаткування тощо при розробцi вказаних родовищ.
-208- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
з частини третьої статті 64 проекту закону виключити слова "пільгового оподаткування тощо"
Враховано

436.
Держава сприяє впровадженню заходiв щодо пiдвищення технiчного рiвня виробництва, поглиблення рiвня переробки нафти, газу i продуктiв їх переробки шляхом:
-209- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частина 4 статті 64 законопроекту, де йдеться про державну підтримку заходів по підвищенню технічного рівня виробництва, містить норму про "надання податкових пільг при реалізації проектів глибокої переробки нафти".
Ця норма не відповідає програмним намірам Уряду, спрямованим на забезпечення рівних умов всім суб'єктам господарювання в Україні. До того ж, набутий досвід засвідчує, що надання всіляких пільг не дає бажаного економічного ефекту.
Враховано

-210- Н.д.Довганчин Г.В. (Реєстр.картка №369)
Із четвертого абзацу статті 64 виключити слова "надання податкових пільг при реалізації проектів глибокої переробки нафти".
Враховано-211- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
Частину четверту цієї статті викласти у такій редакції: "Держава стимулює впровадженню заходів щодо підвищення технічного рівня переробки нафти, газу і продуктів їх переробки шляхом:
- визначення особливостей формування валових витрат виробництва і амортизаційних відрахувань;
- надання цільових субсидій або інших видів фінансової підтримки;
- сприяння в отриманні кредитів, у тому числі іноземних, для фінансування будівництва об'єктів глибокої переробки нафти та охорони навколишнього природного середовища."
Враховано
в статті 6-212- Н.д.Федорин Я.В. (Реєстр.картка №323)
Частину 4 статті 64 викласти у наступній редакції:
"Держава сприяє впровадженню заходів щодо підвищення технічного рівня виробництва, переробки та транспортування нафти, газу, продуктів їх переробки шляхом:
звільнення від сплати ввізного мита на устаткування та на матеріали, необхідні для реконструкції нафтогазових підприємств та об'єктів магістральних трубопроводів;
надання податкових пільг у вигляді звільнення від податків та зборів, та встановлення їх індивідуальних або знижених ставок при реалізації проектів глибокої переробки нафти та проектів пов'язаних з використанням газотурбінних та турбодетандерних установок на об'єктах трубопровідного транспорту;
сприяння в отриманні іноземних кредитів для забезпечення фінансування будівництва об'єктів глибокої переробки нафти, охорони навколишнього природного середовища та збереження енергоресурсів.
Враховано
в статті 6

437.
звiльнення вiд сплати ввiзного мита на устаткування та матерiали, необхiднi для реконструкцiї нафтогазових пiдприємств;
-213- Кабінет Міністрів України
Слова "звільнення від сплати ввізного мита на устаткування та матеріали, необхідні для реконструкції нафтогазових підприємств" вилучити.
Враховано

438.
надання податкових пiльг при реалiзацiї проектiв глибокої переробки нафти;
-214- Кабінет Міністрів України
Слова "надання податкових пільг при реалізації проектів глибокої переробки нафти" вилучити.
Враховано

439.
сприяння в отриманнi iноземних кредитiв для забезпечення фiнансування будiвництва об'єктiв глибокої переробки нафти та охорони навколишнього природного середовища.

-215- Н.д.Федорин Я.В. (Реєстр.картка №323)
Доповнити наступною статтею:
Відповідальність за впровадження науково-технічних розробок в нафтогазовій галузі.
Власники об'єктів нафтогазового комплексу зобов'язані допомагати впровадженню науково-технічних розробок на підприємствах галузі. Суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм власності, котрі відмовляють чи перешкоджують впровадженню рентабельних науково -технічних розробок, в тому числі використанню газотурбінних та турбодетандерних установок несуть матеріальну відповідальність у розмірі втраченого від впровадження таких проектів вигоди, шляхом перечислення в державний бюджет.
Враховано
у статті 5

440.
Стаття 65. Iнвестування на умовах договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть


Стаття 63. Iнвестування на умовах договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть
441.
Якщо для дiяльностi, пов'язаної з використанням надр, залучаються iнвестицiї на умовах договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, спiльне виробництво, виробничу кооперацiю, один iз учасникiв цього договору зобов'язаний мати вiдповiдний спецiальний дозвiл на користування надрами.


Якщо для дiяльностi, пов'язаної з використанням нафтогазоносних надр, залучаються iнвестицiї на умовах договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, спiльне виробництво, виробничу кооперацiю, один iз учасникiв цього договору зобов'язаний мати вiдповiдний спецiальний дозвiл (ліцензію) на користування нафтогазоноснимиі надрами.
442.
РОЗДIЛ ХI. ОКРЕМI ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI У НАФТОГАЗОВIЙ ГАЛУЗI
-216- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
З назви розділу ХI вилучити слово "регулювання"
Враховано
РОЗДIЛ ХII.
ОКРЕМI ПИТАННЯ ДIЯЛЬНОСТI У НАФТОГАЗОВIЙ ГАЛУЗI
443.
Стаття 66. Охорона об'єктiв нафтогазової галузi


Стаття 64. Охорона об'єктiв нафтогазової галузi
444.
Особливо важливi об'єкти нафтогазової галузi, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, охороняються спецiалiзованими охоронними пiдроздiлами.


Особливо важливi об'єкти нафтогазової галузi, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, охороняються спецiалiзованими охоронними пiдроздiлами.
445.
Режим охорони iнших об'єктiв нафтогазової галузi вiдповiднi пiдприємства визначають самостiйно з додержанням вимог законодавства України.
-217- Кабінет Міністрів України
До частини другої статті 66 щодо режиму охорони інших об'єктів нафтогазової галузі зауважуємо, що, якщо при цьому передбачається воєнізована охорона з правом застосування вогнепальної зброї, то про це слід зазначити в Законі
Відхилено
Враховано іншим законом про вогнепальну зброю
Режим охорони iнших об'єктiв нафтогазової галузi вiдповiднi пiдприємства визначають самостiйно з додержанням вимог законодавства України.
446.
Стаття 67. Особливостi умов працi у нафтогазовiй галузi


Стаття 65. Особливостi умов працi у нафтогазовiй галузi
447.
Пiдприємства нафтогазової галузi зобов'язанi укомплектувати робочi мiсця квалiфiкованими кадрами, забезпечувати їм надiйний соцiальний захист.


Пiдприємства нафтогазової галузi зобов'язанi укомплектувати робочi мiсця квалiфiкованими кадрами, забезпечувати їм безпечні умови праці.
448.
Працiвники, якi забезпечують виробничi процеси в нафтогазовiй галузi, зобов'язанi проходити спецiальну пiдготовку i перевiрку знань (атестацiю) згiдно з вимогами законодавства. Перелiк спецiальностей i посад працiвникiв, якi повиннi проходити спецiальну пiдготовку i атестацiю, затверджується за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань працi i соцiальної полiтики.
-218- Кабінет Міністрів України
Замість слів: "центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики" записати слова: "відповідним центральним органам виконавчої влади", так як питання освіти та спеціальної підготовки не належать до компетенції Мінпраці.
-219- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пункт 2 статті 67 після слова "затверджується" доповнити словами "Кабінетом Міністрів України" і далі за текстом.
ВрахованоВраховано
Працiвники, якi забезпечують виробничi процеси в нафтогазовiй галузi, зобов'язанi проходити спецiальну пiдготовку i перевiрку знань (атестацiю) згiдно з вимогами законодавства. Перелiк спецiальностей i посад працiвникiв, якi повиннi проходити спецiальну пiдготовку i атестацiю, затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади, до відання якого відносяться питання працi i соцiальної полiтики.
449.
Персоналу пiдприємств нафтогазової галузi, який перебуває в зонi впливу шкiдливих i небезпечних факторiв, надаються передбаченi законодавством соцiальнi пiльги у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Працівниками пiдприємств нафтогазової галузi, якій перебувають в зонi впливу шкiдливих i небезпечних факторiв, надаються передбаченi законодавством соцiальнi пiльги у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
450.
Робочi мiсця для працевлаштування iнвалiдiв створюються пiдприємствами нафтогазової галузi в кiлькостi, що становить до чотирьох вiдсоткiв чисельностi працiвникiв, зайнятих у непромисловому виробництвi.


Робочi мiсця для працевлаштування iнвалiдiв створюються пiдприємствами нафтогазової галузi в кiлькостi, що становить до чотирьох вiдсоткiв чисельностi працiвникiв, зайнятих у непромисловому виробництвi.
451.
Дисциплiна працi працiвникiв, зайнятих на роботах по видобутку нафти i газу на континетальному шельфi, а також працiвникiв спецiалiзованої служби iз запобiгання та лiквiдацiї нафтових та газових фонтанiв регулюється вiдповiдними положеннями, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Дисциплiна працi працiвникiв, зайнятих на роботах по видобутку нафти i газу на континетальному шельфi, а також працiвникiв спецiалiзованої служби iз запобiгання та лiквiдацiї нафтових та газових фонтанiв регулюється вiдповiдними положеннями, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
452.
Стаття 68. Страйки на пiдприємствах нафтогазової галузi
-220- Кабінет Міністрів України
Статтю 68 виключити
Положення цієї статті не є темою даного проекту та регулюються Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
Враховано частково
Стаття 66. Страйки на пiдприємствах нафтогазової галузi


-221- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 68 пропонується виключити, оскільки норми, внесені до неї, регулюються Законом України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
Враховано частково-222- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статтю 68 виключити.
Законом України "Про порядок вирішення трудових спорів" (стаття 24) заборона страйків у таких випадках уже передбачена.
Враховано частково

453.
Страйки на пiдприємствах нафтогазової галузi забороняються у разi, коли припинення роботи створює загрозу життю i здоров'ю людей, довкiллю або перешкоджає запобiганню стихiйному лиху, аварiям, катастрофам чи лiквiдацiї їх наслiдкiв.
-223- Кабінет Міністрів України
Після слів: "аваріям, катастрофам" доповнити словами: "епідеміям та епізоотіям", що відповідатиме вимогам ст. 24 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
Враховано частково
Страйки на пiдприємствах нафтогазової галузi забороняються у разi, коли такі можуть призвести до порушення стабільної роботи єдиної газотранспортної системи, та коли припинення роботи створює загрозу життю i здоров'ю людей, довкiллю або перешкоджає запобiганню стихiйному лиху, аварiям, катастрофам чи лiквiдацiї їх наслiдкiв.
454.
Стаття 69. Правопорушення у нафтогазовiй галузi
-224- Кабінет Міністрів України
Статтю 69 вилучити

Враховано частково
-225- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 69 вилучити.
Враховано частково
-226- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Статті 69 і 70 об'єднати
Враховано


455.
Правопорушеннями у нафтогазовiй галузi є:456.
крадiжка нафти, газу та продуктiв їх переробки, у тому числi з трубопроводiв. Крадiжкою газу є також його споживання у разi вiдсутностi угоди з постачальником або понад обсяги, передбаченi такою угодою, та самовiльне пiдключення до об'єктiв газопостачання;457.
пошкодження приладiв облiку нафти, газу та продуктiв їх переробки;458.
розукомплектування та пошкодження об'єктiв нафтогазової галузi, розкрадання майна цих об'єктiв;459.
створення перешкод у виконаннi робiт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктiв нафтогазової галузi;460.
порушення встановлених норм безпеки, що створює загрозу безпечнiй життєдiяльностi населення та експлуатацiйного персоналу;461.
порушення правил охорони об'єктiв нафтогазової галузi;462.
вчинення насильницьких дiй, якi перешкоджають виконанню оперативним персоналом та посадовими особами об'єктiв нафтогазової галузi своїх службових обов'язкiв;463.
порушення умов та правил дiяльностi, що передбаченi вiдповiдним спецiальним дозволом та угодою про умови користування надрами;464.
незабезпечення газом споживачiв, якi не допускають порушень своїх зобов'язань перед постачальниками;465.
вiдмова пiдприємств нафтогазової галузi надавати iнформацiю щодо нафтогазоносностi надр до Державного iнформацiйного геологiчного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;466.
невиконання розпоряджень, експертних висновкiв, приписiв органiв, якi здiйснюють державний нагляд i контроль за дотриманням дiючого законодавства в нафтогазовiй галузi, а також створення перешкод для виконання службових обов'язкiв представниками цих органiв.467.
Законодавством України можуть бути передбаченi iншi види правопорушень у нафтогазовiй галузi.468.
Стаття 70. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у нафтогазовiй галузi
-227- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Назву статті 70 законопроекту подати в такій редакції:
"Відповідальність за порушення законодавства, що унормовує діяльність у нафтогазовій галузі".
Враховано редакційно
Стаття 67. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій сфері
469.
Правопорушення у нафтогазовiй галузi тягне за собою встановлену законодавством України дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову та кримiнальну вiдповiдальнiсть.
-228- Кабінет Міністрів України
Статтю 70 викласти в наступній редакції:
"Стаття 70. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій галузі
Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій галузі, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
Види порушень визначаються у Кримінальному кодексі України та Кодексі України про адміністративні правопорушення".
Враховано

Відповідальність за порушення законодавства що регулює діяльність у нафтогазовій галузі несуть особи винні у:
порушенні законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій галузі і яка тягне за собою адміністративну, цивільно-правову і кримінальну відповідальність встановлену законодавством України:
крадiжках нафти, газу та продуктiв їх переробки, у тому числi з трубопроводiв. Крадiжкою газу є також його споживання у разi вiдсутностi угоди з постачальником або понад обсяги, передбаченi такою угодою, та самовiльне пiдключення до об'єктiв газопостачання;


-229- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У статті 70 після слова "кримінальну" доповнити словами "а також матеріальну" і далі за текстом.
Враховано
пошкодженні приладiв облiку нафти, газу та продуктiв їх переробки;
розукомплектуванні та пошкодженні об'єктiв нафтогазової галузi, розкрадання майна цих об'єктiв;


-230- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину 1 статті 70 після слова "кримінальну" доповнити словами "і матеріальну".
Враховано
створенні перешкод у виконаннi робiт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктiв нафтогазової галузi;
порушенні встановлених норм безпеки, що створює загрозу безпечнiй життєдiяльностi населення та експлуатацiйного персоналу;
порушенні правил охорони об'єктiв нафтогазової галузi;
вчиненні насильницьких дiй, якi перешкоджають виконанню оперативним персоналом та посадовими особами об'єктiв нафтогазової галузi своїх службових обов'язкiв;
порушенні умов та правил дiяльностi, що передбаченi вiдповiдним спецiальним дозволом та угодою про умови користування нафтогазоносними надрами;
незабезпеченні газом споживачiв, якi не допускають порушень своїх зобов'язань перед постачальниками;
вiдмові пiдприємств нафтогазової галузi надавати iнформацiю щодо нафтогазоносностi надр до Державного iнформацiйного геологiчного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;
невиконанні розпоряджень, експертних висновкiв, приписiв органiв, якi здiйснюють державний нагляд i контроль за дотриманням дiючого законодавства в нафтогазовiй галузi, а також створення перешкод для виконання службових обов'язкiв представниками цих органiв.
Законами України може бути встановлена відповідальність за iншi правопорушення за законодавством що регулює діяльність у нафтогазовiй галузi.
470.
Стаття 71. Мiжнародне спiвробiтництво


Стаття 68. Мiжнародне спiвробiтництво
471.
Суб'єкти нафтогазової галузi беруть участь у мiжнародному науково-технiчному, зовнiшньоекономiчному та iнших формах мiжнародного спiвробiтництва вiдповiдно до державних програм та мiжнародних договорiв, ратифiкованих Верховною Радою України.
-231- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Слова "Ратифікованих Верховною Радою України" замінити словами "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України", так як це передбачено статтею 9 Конституції України.
Враховано
Суб'єкти нафтогазової галузi беруть участь у мiжнародному науково-технiчному, зовнiшньоекономiчному та iнших формах мiжнародного спiвробiтництва вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


-232- Кабінет Міністрів України
Перенести у статтю 71 останню частину статті 2 "Якщо ратифікованим Верховною Радою України міжнародним договором встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила такого міжнародного договору".
Враховано
Якщо міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України встановлено iншi правила, нiж передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.
472.
РОЗДIЛ XII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДIЛ XIII.
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
473.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.


1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.
2. Об'єкти магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальнi комплекси нафти, газу та продуктiв їх переробки, що побудованi за кошти комунальних або приватних власників пiсля набрання чинностi Законом України "Про трубопровiдний транспорт", можуть перебувати в комунальнiй або приватнiй власностi а також передаватись у державну власність згідно до Закону.
474.
2. До приведення iнших законiв у вiдповiднiсть з нормами цього Закону вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.


3. До приведення iнших законiв у вiдповiднiсть з нормами цього Закону вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.
475.
3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк:


4. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк:
476.
подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про нафту i газ";


подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про нафту i газ";
477.
привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Законом;


привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Законом;
478.
забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Закону;


забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Закону;
479.
вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.


вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні